Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet"

Transkript

1 Handläggare Carin Lilliehöök Föredragningslista Sammanträdesdatum Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet 1. Val av protokollsjusterare 2. Föredragningslistans fastställande Beslutsärenden 3. Regionfrågan OFB GC RD 2015/59 Ärendet kompletteras senare 4. Utredning styrning och ledning kollektivtrafiken OFB GC RD 2015/90 Muntlig föredragning av Göran Carlsson 5. Förslag på utvecklingsåtgärder avseende OFB HJ Tåg i Bergslagen AB RD 2015/18 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen som ägare av Tåg i Bergslagen AB att ställa sig bakom utvecklingsåtgärderna för bolaget enligt bilaga. Ärende bifogas.

2 2(5) 6. Förslag till remissvar på Västmanlands läns landstings OFB HJ Trafikförsörjningsprogram RD 2015/20 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta Arbetsutskottet föreslår Direktionen som regional kollektivtrafikmyndighet att lämna föreliggande skrivelse som remissvar på Västmanlands läns landstings Trafikförsörjningsprogram. Ärende bifogas. 7. Förslag till remissvar på Region Jämtland Härjedalens OFB HJ Trafikförsörjningsprogram RD 2015/20 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen som regional kollektivtrafikmyndighet att lämna föreliggande skrivelse som remissvar på Region Jämtland Härjedalens Trafikförsörjningsprogram. Ärende bifogas 8. Förslag om anskaffning av spårfordon och OFB HJ borgen för finansiering för tågköp RD 2015/18 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta 1. köpa 1,25 tåg av Östgötatrafiken för 8,75 miljoner SEK på uppdrag av Tåg i Bergslagen AB, 2. hemställa hos landstinget Dalarna om 8,75 miljoner SEK, 3. teckna uppdragsavtal med AB Transitio om bolagets köp av tåg, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning från Region Dalarna, 4. ge AB Transitio i uppdrag att köpa 1,25 spårfordon, högvärdes-komponenter och strategisk utrustning samt upphandla finansiering för det, 5. de 1,25 tågen vidareförsäljs till AB Transitio för 8,75 miljoner SEK, 6. teckna hyresavtal för tågen med AB Transitio, 7. teckna uthyresavtal för tågen med Tåg i Bergslagen AB, 8. teckna borgen för AB Transitio så som för egen skuld om 8,75 miljoner SEK avseende tåg, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, 9. föreslå landstinget Dalarna att teckna borgen för Region Dalarna såsom för egen skuld om 8,75 miljoner SEK avseende tåg, högvärdes-komponenter och strategisk utrustning, 10. besluten gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Region Gävleborg, Region Örebro och Landstinget Västmanland. Ärende bifogas.

3 3(5) 9. Förslag på ändringar av AB Transitios bolagsdokument OFB HJ RD 2014/164 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen att som ägare av AB Transitio godkänna föreslagna förändringar av AB Transitios bolagsdokument samt att signera ändringsavtal. Ärende bifogas 10. Åtgärdsplan färdtjänstlegitimering OFB AS RD 2015/128 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Ärende bifogas 11. Busslinje 151, 152 OFB AS RD 2015/19 Muntlig föredragning av Amelie Sahlin 12. Internationell agenda för Dalarna OFB ÅÄ RD 2015/118 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslås besluta att ge kansliet i uppdrag att ta fram en internationell agenda för Dalarna. Ärende bifogas. 13. Visa vägen - Dalarnas Kultur- och bildningsplan OFB LF (remissversion) RD 2015/119 Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Besvara remissen med föreslaget remissvar. Ärendet bifogas

4 4(5) 14. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt OFB MH (SOU 2015:64) RD 2015/103 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslås besluta: 1. Arbetsutskottet beslutar att som Region Dalarnas svar på remissen avge regionchefens förslag till yttrande. 2. Beslutet ovan förklaras omedelbart justerat. Ärende bifogas 15. Remiss Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: OFB KS Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) RD 2015/108 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Fastställa remissvar över Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring. Ärende bifogas RD U 16. Projektansökningar OFB EB Muntlig föredragning av Eric Boo 17. Ansökan till Socialfonden OFB KR/GE RD 2014/196 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: 1. Region Dalarna beslutar lämna in en ansökan till Europeiska socialfondens programområde 1 om att äga och driva projektet Plugga klart 1 under tiden Region Dalarna beslutar lämna in en ansökan till Europeiska socialfondens programområde 2 mål 1 om att äga och driva projektet Plugga klart 2 under tiden Ärende bifogas

5 5(5) 18. Valärende ersättare Landstinget Dalarnas OFB CL Länshandikappråd RD 2014/194 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Till ersättare i Landstinget Dalarnas Länshandikappråd utses X Överläggningsärenden 19. House of Dalarna och O-ringen OFB STM Muntlig föredragning av Sara Tigerström Monfelt 20. Förverkligande av Ungdomsstrategin OFB LH RD 2012/88 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Informationen läggs till handlingarna Muntlig föredragning på direktionens sammanträde 23 september av Linnea Hassis 21. Lägesrapport 3 för Management and Coordination project mellan Dalarna och Hubei och Youth VIP Dalarna/Hubei OFB ÅÄ RD 2012/142, 2012/143 Förslag till beslut: Arbetsutskottet föreslår Direktionen besluta: Informationen läggs till handlingarna Ärende sänds ut till direktionens sammanträde 23 september. 22. Övriga ärenden

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Sida 1(6) Handläggare Amelie Sahlin Datum Åtgärdsplan Långa handläggningstider Färdtjänstenheten Region Dalarna Bakgrund: Målet för handläggningstiden för att få ett besked om ett färdtjänsttillstånd är fyra till sex veckor. Idag den 11 juni uppgår handläggningstiden till 19 veckor och det finns omkring 700 inkomna ärenden av olika dignitet men som alla handläggs individuellt. Ärendehögen förväntas också att öka under sommarmånaderna vilket dels beror på att flera ansöker om riksfärdtjänst under sommaren samt att vi inte har ordinarie bemanning. Men det har nu efter sommaren visat sig att de värsta farhågorna inte besannats och vi har en mer positiv trend dock inte långsiktigt hållbar. Vi har 15 veckors handläggningstid och omkring 500 inkomna ärenden. Färdtjänsten Dalarna har under det senaste året bedrivits med en personal kort på grund av långtidssjukskrivning. Det har heller inte funnits någon person att sätta in vid kortare sjukskrivningar, vård av barn eller annan kortare ledighet. Detta har slitit hårt på personalen vilket nu visar sig i form av ytterligare en långtidssjukskrivning med stressrelaterade symtom. De flesta av färdtjänsthandläggarna börjar också nå taket på sitt flexsaldo på 60 timmar då det inte går att ta ut den inarbetade tiden vilket behövs för återhämtning. De har även i omgångar arbetat helger som de tar det ut i betalning så det ligger inte på flexen. Två personer har avslutat sina anställningar vilka har återinsatts samt att vi inför denna sommar 2015 tagit in två extra resurser för att möjliggöra semester och välbehövlig återhämtning. Dock tar det förhållandevis lång tid att lära upp de nya resurserna i själva handläggningsutövandet för att säkerställa myndighetsutövandet, vilket samtidigt är tid som måste tas från de ordinarie handläggarna vilket tillfälligt kan leda till ökade handläggningstider. Det är många moment och rutiner som de behöver bli förtrogna med för att säkerställa vårt myndighetsutövande. Då alla färdtjänstansökningar i Dalarna nu behandlas likvärdigt medför det också att flera enligt färdtjänstlagens bedöms mera stringent. Det har medfört Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

20 2(6) flera omprövningar och rättsliga processer i vårt arbete än tidigare. Även om det i stort sett nästan alltid varit till vår fördel så till vida att vi gjort en korrekt tolkning av lagen så tar det personella resurser från färdtjänsthandläggarna som inte kan ägan sin arbetstid åt handläggning av nya ärenden. Förslag på eventuella åtgärder: Förändringar/kompletteringar i Färd- och riksfärdtjänstreglementet En åtgärd för att vi ska få ner handläggningstiderna kan vara att bevilja alla över 90 år och att de erhåller färdtjänst med en ledsagare. Detta ska ske genom ett förenklat beslutsförfarande utan omfattande utredningsarbete. + Det skulle minska handläggningstiden på kort sikt väsentligt då vi uppskattar att det rör sig om cirka 200 personer, dock går det en resurs som bara kommer att behöva arbeta med bara det under en period innan det kan göras löpande. En risk med det kan vara att det är fördyrande för kommunerna i och med att fler får resa dock visar statistiken att det är en åldersgrupp som idag inte reser särskilt ofta. En annan risk kan vara att det med denna nya riktlinje dyker upp flera ansökningar speciellt där det inte finns kollektivtrafik. (Det är 3187 personer i Dalarna som är 90 år eller äldre enligt regionfakta.)

21 3(6) Födelseår Ärenden Totalt 603 Fig 1. Visar alla nyinkomna ärenden i april 2015 till det ska läggas ett 60-tal omprövningar, 40- tal riksfärdtjänstärenden och omsorgsresor. Källa: Region Dalarna Färdtjänsten Figur 2. Visar hur många enkelresor en person med färdtjänsttillstånd gjorde i genomsnitt Källa: Trafikanalys Förändringar/kompletteringar i Färd- och riksfärdtjänstreglementet Ett enklare ansökningsförfarande i samspel med kommunerna skulle kunna kapa handläggningstiden genom att de personer som bor på ett särskilt boende (med en avgränsning till äldreboende eller demensboende med dygnetruntservice) beviljas färdtjänst. De personerna har redan handlagts inom kommunen och genom att skapa en rutin mellan kommunen och Region Dalarna skickar kommunen en förenklad ansökan och en kopia på beslutet för särskilt boende till Färdtjänsten Dalarna som beviljar tillståndet. + Det kan vara tillräckligt med en kontakt för personen och anhöriga i en ny livssituation. Det kan ta lite tid innan den nya rutinen är inarbetad i alla kommuner då det blir ett moment till för en redan belastad socialtjänst.

22 4(6) Det är svårt att uppskatta antalet personer på hur många det kan komma att gälla och därmed svårt att förutse vilka kostnader det för med sig men de torde inte vara en grupp som reser så frekvent. Personalförstärkning Möjliga åtgärder för att minska handläggningstiden kan vara att anställa flera handläggare. Vi har under sommaren 2015 lärt upp sammantaget 6 personer, 2 ordinarie handläggare, 2 vikarierande handläggare under sommaren, 1 praktikant (som nu vikarierar) och 1 administratör. Det är inte att betrakta som en snabb lösning då det tar mycket tid i anspråk att lära upp nya handläggare. Men på längre sikt torde det vara ett alternativ att se över bemanningen då handläggningstiden inte varit nere på de nivåer som förväntat sedan starten Av de sommarvikarier vi nu har satt in förväntas de kunna sättas in som vikarier vid kortare ledigheter och kortare sjukskrivningar, vilket endast är möjligt om det finns upparbetad personal. Det i sig ger inte något snabbt resultat då det tar mycket tid från den ordinarie personalen. Ökade omkostnader. Effektivisera arbetsprocesser Effektivisera och förenkla handläggningsprocessen utan att äventyra myndighetsutövandet är svårt och kanske inte ens gångbart i ett utsatt läge. Kanske ska vi lägga allt mindre arbete i det skriftliga bemötandet som alla juridiska processer och renodla och utforma mer standardiserade svar vilket skulle kunna öka kostnaderna för kommunerna om inte vi inte bemöter allt så noggrant. Räkna på hur mycket tid det tar att säkerställa ett ärende genom att diskutera det med andra handläggare. Här finns det kanske lite tid att spara för de handläggare som arbetat ett tag men för de nya är det inte tänkbart. Ett schema och kan göras till efter semestern så att det blir mera styrt i tid. Troligen en ganska riskfri åtgärd. Utreda omfattningen av arbetet med omsorgsresorna Enligt ett särskilt avtal RD 2012/49 så ska region dalarna hantera omsorgsresor. Det är ett begrepp och innehåller olika resor för olika kommuner. Det här behöver vi se över så att det är rätt arbete som vi utför åt respektive kommun. Men vi räknar med att går åt cirka 0,2 procents tjänstgöringsgrad att handlägga detta. Det görs ingen prövning hos oss på färdtjänsten huruvida personen är berättigad att resa eller inte utan det är bara ett förfarande i SAM 3001 som är vårt tekniska sytem, sedan måste kommunen ändå utföra själva beställningen av resan till BC.

23 5(6) Riksfärdtjänst Utgångspunkten för bedömning av riksfärdtjänst är alltid allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Väldigt sällan eller i mycket speciella fall kan taxi eller specialfordon bli aktuellt. Detta medför ofta att den sökande och speciellt äldre sökande inte genomför sina resor. De känner sig inte bekväma med situationen att ta sig av och på de allmänna kommunikationerna. Detta även om de flesta kommunikationer numer är funktionsanpassade, extra jobbigt upplevs det om det medför ett eller flera byten från tåg till tåg eller buss till tåg då inte tror sig hinna. Detta leder till många fall av överklagande och rättsliga konsekvenser. Vi kan idag inte skilja på de överklaganden som kommer in till oss huruvida de gäller färdtjänst eller riksfärdtjänst men vi har påbörjat ett arbete att skilja dem åt men upplevelsen är den att riksfärdtjänsten oftare överklagas. Att den äldre får resa tillsammans med en ledsagare har inte heller varit till någon hjälp för den sökande mycket beroende på att de inte har någon som kan resa med dem och de anhöriga de har i livet är ofta de som de ska besöka och målet med själva resan. Därför föreslår vi att alla över en viss ålder får beviljas riksfärdtjänstresa med bil eller specialfordon. + Vårt arbete underlättas genom att de för oss mentalt påfrestande samtalen från förtvivlade sökande eller dess frustrerade anhöriga skulle minska. Minskade överklagningar och efterföljande rättsligt arbete skulle minska. Vi nyttjar inte den anpassade kollektivtrafiken som samhället redan betalar för. Ökade omkostnader för kommunerna. Analys av åtgärderna i förhållande till varandra Det snabbaste resultatet för att få ner handläggningstiderna till omkring 10 veckor är nog att ge en viss åldersgrupp som söker färdtjänst ett färdtjänsttillstånd. Enda risken är att vi får fler ansökningar i och med att det blir känt men det blir ju ändå en förenklad handläggning. Att ge de som bor på särskilt boende på grund av ålder eller demens färdtjänsttillstånd är bra men det är svårare att få ett snabbt resultat då det kan ta ett tag innan vi har ett upparbetade rutiner med kommunerna. Men på längre sikt kan det vara ett klokt alternativ för att hålla nere handläggningstiderna men ändå ha en rättssäker hantering och bedömning. Arbetsbesparingen och säkert även det upplevda missnöjet med att vi vid riksfärdtjänstresor måste hänvisa till allmänna kommunikationer. Vilket kan spara tid och kraft, i första hand för att minskade överklagningarna och i andra hand samtal från upprörda anhöriga. Att effektivisera arbetsprocesserna kommer vi att arbeta med löpande dock är belastningen utifrån allt för hög för ett gemensamt utvecklingsarbete på

24 6(6) enheten just nu. Men självklart kommer vi fortsättningsvis även att se över våra arbetsrutiner då det säkert finns tid att spara men inte i den omfattningen att vi kommer att sänka handläggningstiden snabbt. Utökade personalresurser är givetvis en dröm för medarbetarna som läget är just nu och kanske behöver man göra en översyn om bemanningen är rätt i förhållande till arbetsbelastningen. Men om vi lyckas korta handläggningstiden med något av de ovanstående förslagen så kan det ju hända att allt kommer i en annan dagar. Samt det faktum att vi efter denna sommar lärt upp flera personer och förhoppningsvis kan vi behålla dessa under hösten och sätta in som vikarie vid kortare sjukdom/vab eller annan frånvaro. Till översynen bör det också tas ställning till hanteringen av omsorgsresorna hur stor roll det spelar är oklart men bra att veta om bemanningen var anpassad till det. För att komma ner till tio veckors handläggningstid i snabb takt krävs det att flera av ovannämnda förslag genomförs i kombination alternativt att vi gör dem etappvis tills vi är nere på en för oss på Region Dalarna är en acceptabel handläggningstid för våra medborgare. Amelie Sahlin

25 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Åsa Ängsback Datum Diarienummer RD 2015/118 AU Internationell agenda för Dalarna Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslås besluta att ge kansliet i uppdrag att ta fram en internationell agenda för Dalarna. Sammanfattning av ärendet Kansliet önskar ta fram en internationell agenda för Dalarna, som komplement till Dalastrategin. Detta för att starta ett samtal kring hur vi med internationalisering som verktyg kan bidra till att visionen och målbilderna förverkligas och leder till en positiv utveckling där Dalarna attraherar människor, företag och investeringar. Beslutsunderlag Region Dalarna internationella policy från 2010 Mobilisera för Tillväxt- agenda för smart specialisering i Dalarna Dalarna 2020 Dalarnas regionala utvecklingsstrategi En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Europa 2020 Ärendet Utgångspunkten för Region Dalarnas internationella arbete är insikten om att det som sker bortom Sveriges gränser påverkar vardagen hos våra medlemmar, kommunerna och landstinget. Många av de beslut som fattas på lokal och regional nivå har kopplingar till EU:s lagstiftning. Flera av våra utmaningar liknar dem som finns i resten av Europa och världen och vi behöver göra insatser för att bli internationellt konkurrenskraftiga. Vi har en Dalastrategi under vilken det ligger handlingsplaner och agendor som beskriver hur visionen och målen ska nås. Ett exempel på detta är agendan för smart specialisering, som ger vägledning för hur vi kan utveckla Dalarnas kunskapsområden: avancerad industri, innovativ upplevelseproduktion, energieffektivt samhällsbyggande samt hälsa och välfärd. Processen handlar om att identifiera och utveckla våra styrkor och inbegriper en internationell utblick för att se vari regionens potential ligger i förhållande till omvärlden.

26 2(2) Vi bör också samarbeta internationellt för att lösa samhällsutmaningar eller kanske vända dem till möjligheter! Det kan handla om den demografiska utvecklingen med urbanisering och åldrande befolkning, om globaliseringen som påverkar investeringar, handel, migration, resande och kapitalflöden, om klimatet och miljön där vi behöver begränsa utsläpp, minska fossilberoende och öka energieffektiviseringen samt om social inkludering så att hela befolkningens kompetens och erfarenheter tas tillvara. En internationell agenda för Dalarna skulle kunna innehålla förslag på insatser för att: - Få fram ett kunskapsunderlag som beskriver Dalarna i världen idag. - Öka kunskaperna hos politiker och tjänstemän om möjligheterna med omvärldsbevakning och internationalisering samt ge stöd för att kunna bli aktiva medspelare i EU/internationella sammanhang. -Utveckla Region Dalarnas roll i samverkan med utvecklingsaktörer/företag/organisationer i Dalarna, Sverige, EU och internationellt för att öka deltagandet i EU:s transnationella program (tex Horisont 2020, Interreg mfl) eller för att kunna erbjuda paketlösningar. -Prioritera och avgränsa internationell medverkan utifrån Region Dalarnas internationella policy (kriterier) och utvärdera/utveckla pågående samarbeten. - Följa upp och utvärdera föreslagna insatser Etc. Förslag till genomförande och tidplan: September: Bilda en referensgrupp med representanter från t ex Invest in Dalarna, Högskolan Dalarna, Stiftelsen Teknikdalen m fl. Oktober: Ta fram ett tjänstemannaförslag November: Skicka förslaget på remiss till de olika politiska råden och grupperna December: Presentera ett förslag till internationell agenda för AU. Åsa Ängsback Internationell strateg Beslutet ska skickas till Lennart Färje, Monika Jönsson

27 REMISSVAR Sida 1(2) Handläggare Lennart Färje Datum Diarienummer RD 2015/119 Visa vägen - Dalarnas Kultur- och bildningsplan (remissversion) Region Dalarna har fått Landstinget Dalarnas förslag till Kultur- och bildningsplan på remiss. Region Dalarnas svar tar sin utgångspunkt i Dalastrategin och de kompetensområden som ingår i det regionala utvecklingsansvaret. Region Dalarna anser att det finns goda argument för den nu sammanhållna kultur- och bildningsplanen även om det leder till en del oklarheter i dispositionen av dokumentet. Kultur- och bildningsplanen redovisar på ett mycket förtjänstfullt sätt de nationella mål och angelägna prioriteringar som ska styra de regionala verksamheterna. I hänvisningen till Dalastrategin poängteras demokrati och livsmiljö. Kopplingen mellan kultur och bildning som skapare av en grogrund för kreativitet, entreprenörskap och innovationer finns också nämnd. I det Landsbygdspolitiska programmet för Dalarna 1 beskrivs att ett rikt kulturliv är av stor betydelse för Dalarnas utveckling och attraktivitet, både genom egen kraft och genom att bidra till nya kopplingar mellan närings- och kunskapsområden som Kulturella och Kreativa Näringar som kan ha en ökad betydelse för näringslivet i länet och på landsbygden. I den aktuella planen beskrivs Kulturen som en viktig faktor på landsbygden, men då mer utifrån vikten att kulturen finns även på landsbygden. Kulturens möjliga positiva effekter på entreprenörskap, företagande och möjligheter att erbjuda arbetstillfällen lyfts inte fram på ett lika tydligt sätt. Under avsnittet Arkitektur och design saknar vi andra delar av näringslivet vid sidan av arkitekter och designers. De som bygger och vidmakthåller våra hus är en viktiga aktörer att samverka med. De tar också viktiga roll i Dalarnas innovationsarbete och bör vara möjliga samverkansparter. Kultur- och bildningsplanen har mycket förtjänstfullt ett tydligt fokus på barnoch ungdomar. Trots detta så synliggörs inte gruppen unga vuxna så tydligt. Prioriteringen på unga i skolåldern inom kulturverksamheternas är betydligt starkare. Region Dalarna saknar en beskrivning av hur begreppet ungdomsperspektiv ska tolkas i kultur- och bildningsplanen. Beskrivningen av begreppet återfinns t.ex. i Region Dalarna Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion och i den nationella ungdomspolitiken. Där betonas bland annat att unga är och måste be- 1 Region Dalarna, antaget 2014.

28 2(2) traktas som en mångfald av individer. Det är också lite otydligt om man i planen vänder sig till hela målgruppen unga vuxna (13-25 år). Vi saknar beskrivning av och insatser särskilt riktade till den målgruppen. Region Dalarna skulle också vilja se mer av en tydlig beskrivning av unga som en kraft i den regionala utvecklingen, som nyskapande kulturutövare. Skrivningarna i förslaget pekar mer mot att utgångspunkten är rättighetsperspektivet och inte ett utvecklingsperspektiv det ena utesluter inte det andra. I inledningen av avsnittet - Barn och unga, skulle vi gärna se att bredare demokratisk aspekt av ungas delaktighet och inflytande lyfts fram. Exempelvis folkbildningens roll i ungas demokratiska skolning. Region Dalarna skulle också vilja se att Landstinget Dalarna, med Kultur- och bildningsförvaltningen som samordnare fortsättningsvis deltar som en aktiv part i arbetet med Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion. Det rimmar väl med den avsiktsförklaringen som avgivits. I avsnitt 8 - Bildning, bedömer Region Dalarna att kultur och bildningsplanen på ett övergripande plan fångat de intentioner som beskrivs i Dalastrategin. I avsnittet återfinns förslag på hur folkbildningen som resurs för regionens utvecklingsarbete kan stärkas. Vi ser mycket positivt på skrivningarna att landstinget i egen regi kommer att genomföra en genomlysning av Folkhögskolorna, med fokus på Folkhögskolornas framtida roll i den regionala utvecklingen. En sådan genomlysning skulle vara värdefull att genomföra/få genomförd för/i samtliga Folkhögskolor i länet. Om möjligt, vore det dessutom intressant att få studieförbundens möjligheter i detta avseende belysta. Region Dalarna vill också slutligen än en gång peka på kulturens möjligheter i rollen av tillväxtfaktor och grund för entreprenörskap och innovationer. Det gör vi i medvetande om kulturens egenvärde och dess självklara och viktiga roll i angelägna samhälleliga- och mänskliga sammanhang. Det handlar mer om att ta vara på alla möjligheter som det aktiva kulturlivet i Dalarna kan erbjuda.

29

30

31

32

33 En fondstruktur för innovation och tillväxt Betänkande av utredningen Statliga finansieringsinstanser Stockholm 2015 SOU 2015:64

34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, Stockholm Ordertelefon: E-post: Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss hur och varför. Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad ) En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss. Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet. Omslag: Elanders Sverige AB. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm ISBN ISSN X

35 Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Regeringen beslutade den 26 februari 2015 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande finansieringsinsatser riktade till små och medelstora företag och lämna förslag på hur dagens insatser kan bli mer effektiva och ändamålsenliga samt vid behov lämna förslag på förändringar av insatsernas inriktning och utformning. Som särskild utredare förordnades den 26 februari 2015 tekn. dr. Hans Rydstad. Utredningens sekreterare har varit ämnesrådet Ingrid Strömberg. Utredningen överlämnar här sitt betänkande En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64). Utredningsuppdraget är därmed avslutat. Stockholm i juni 2015 Hans Rydstad /Ingrid Strömberg

36

37 Innehåll Sammanfattning... 9 Summary Uppdraget Utredningens direktiv Avgränsningar Utredningens arbete Statliga finansieringsinsatser m.m Inledning Myndigheter som ger stöd till företag Universitet och högskolor Inkubatorer och science parks RISE AB EU-program Tidigare utredningar och granskningar Finansiering av företag utbud och efterfrågan Företag och företagsstruktur Företagens finansiering Utbudet av finansiering Innovativa företag och finansiering

38 Innehåll SOU 2015: Ramverket för kapital till tillväxt och innovation...54 Sammanfattning Internationell utblick Kreditgarantisystem Investeringsfonder och riskkapital Överväganden och förslag Övergripande inriktning En ny riskkapitalstruktur Fondinvest AB:s uppdrag, kapital och organisation Närmare om investeringsverksamheten Garantisystem Demonstrationsanläggningsfond Genomförande och finansiering Styrning och uppföljning av Fondinvest AB Innovationsstöd Ramverket för investeringar Övriga frågor Konsekvensanalys Ekonomiska konsekvenser Konsekvenser för de statliga finansieringsaktörerna Konsekvenser för företag, tillväxt och sysselsättning Övriga konsekvenser av förslagen

39 SOU 2015:64 Innehåll Bilagor Bilaga 1 Kommittédirektiv 2015: Bilaga 2 Statligt marknadskompletterande stöd vid kreditgivning till små och medelstora företag

40

41 Sammanfattning Uppdrag och utgångspunkter Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att ge förslag på hur de statliga finansieringsinsatserna bör förändras för att bättre möta de finansieringsbehov som små och medelstora företag har och som den privata markanden inte tillgodoser. Fokus i utredningen har lagts på finansiering av företag och projekt där potentialen är stor för tillväxt men där risknivån också är högre och kapitalbehoven större. Innovativa företag med betydande teknikinnehåll i olika faser av tillväxt faller inom denna kategori. När det gäller lånekapital är målgruppen bredare men kopplad till tillväxt. Utredningen har analyserat i vilka delar av kapitalförsörjningskedjan som det krävs marknadskompletterande insatser. Allmänt sett har Sverige ur internationell synpunkt ett gott läge när det gäller företagens finansiering och tillgången på kapital. Slutsatsen är dock att det behövs förstärkt finansieringsstöd i mycket tidiga faser i form av bidrag, lån och ägarkapital. Därutöver behövs det finansieringsinsatser i kapitalintervallet 5 50 miljoner kronor. Det behövs också åtgärder för att förbättra tillgången till lånekapital till små och medelstora företag. Huvudprinciper Utredningens förslag bygger på några huvudprinciper. Strukturen måste vara överskådlig och därmed styrbar ur ägaren statens perspektiv. Ur företagens perspektiv behövs däremot både specialisering, mångfald och närhet. 9

42 Sammanfattning SOU 2015:64 Staten ska inte vara dominerande ägare i enskilda företag. I stället ska investeringar göras i samfinansiering ske med privat kapital Samfinansierade fonder med självständig förvaltning är den investeringsform som är att föredra. Staten bör heller aldrig ta all risk, riskprofilerna kan se mycket olika ut men medinvesterare och medutlånare bör alltid ha en del av risken. Vidare har det varit en utgångspunkt att hela det finansiella ekosystemet ska stärkas genom de förslag som utredningen framlägger. Alla delar i kapitalförsörjningskedjan behöver fungera för att nyföretagandet ska stimuleras och för att landets företag ska ges möjlighet att expandera både produktmässigt och geografiskt. Utredningens förslag Ny fond för statliga riskkapitalinvesteringar Utredningen föreslår att en ny statlig fond inrättas med uppdrag att tillsammans med privat kapital investera i svenska innovativa företag med hög tillväxtpotential. Fondens verksamhet ska bedrivas i aktiebolagsform och föreslås benämnas Fondinvest AB. Fondinvest AB föreslås ges ett kapital om 3 miljarder kronor. Investeringarna, som ska ske genom saminvesteringar med privat kapital i olika fonder, ska genomföras på så sätt att det privata kapitalet utgör minst 50 procent av de åtaganden som görs. För att attrahera privat kapital ska fonden kunna acceptera en riskprofil som är annorlunda än för de privata investerarna. Olika modeller för detta redovisas i betänkandet. Underliggande fonder och verksamheter Fondinvest AB ska investera i ett antal underliggande fonder med olika inriktning. Fonderna bör ha en storlek på miljoner kronor vardera. Storleken på fonderna ska vara sådan att antalet investeringar per fond skapar riskspridning. Inom vissa invester- 10

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Statliga finansieringsinsatser

Statliga finansieringsinsatser N 2015:02 Hans Rydstad Särskild utredare 2015-06-02 Uppdraget till utredaren Kartläggning och analys: utbud och efterfrågan på finansiering (SMF) statliga finansieringsinsatser instrument och metoder för

Läs mer

Statliga finansieringsinsatser

Statliga finansieringsinsatser N 2015:02 Hans Rydstad Särskild utredare 2015-06-02 Uppdraget till utredaren Kartläggning och analys: utbud och efterfrågan på finansiering (SMF) statliga finansieringsinsatser instrument och metoder för

Läs mer

Yttrande över En fondstruktur för innovation och tillväxt

Yttrande över En fondstruktur för innovation och tillväxt MISSIV 2015-09-11 RJL2015/1446 Presidiet för Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Yttrande över En fondstruktur för innovation och tillväxt Förslag till beslut Presidiet för Nämnd för

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

En fondstruktur för innovation och tillväxt

En fondstruktur för innovation och tillväxt En fondstruktur för innovation och tillväxt Betänkande av utredningen Statliga finansieringsinstanser Stockholm 2015 SOU 2015:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen.

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Norrlandsfondens sammanfattande

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-24 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag Dir. 2007:169 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:3357 av Penilla Gunther (KD) med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-10-12 Sida 1(8) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Tema: Besöksnäringens utmaningar och möjligheter

Tema: Besöksnäringens utmaningar och möjligheter Minnesanteckningar 1 (4) Datum 2015-09-10 Regionala partnerskapet (RP) Norrbotten Datum Torsdag den 10 september 2015 Tid Kl. 10.00-12.30 Lokal Sessionssalen, Länsstyrelsen Tema: Besöksnäringens utmaningar

Läs mer

Nätverksträff för näringslivsansvariga 1-2 oktober. WiFi - wguest Inget lösenord

Nätverksträff för näringslivsansvariga 1-2 oktober. WiFi - wguest Inget lösenord Nätverksträff för näringslivsansvariga 1-2 oktober WiFi - wguest Inget lösenord torsdag Program fredag WiFi - wguest Inget lösenord 12,00 13,00 13,00 14,30 - Lunch - Inledning - Om du gör som du alltid

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-11-23 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Malin Thunborg 2016-08-15 Dnr: RUN 2016-254 Regionutvecklingsnämnden Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 Region

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-10-26 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

Regeringens skrivelse 2010/11:74

Regeringens skrivelse 2010/11:74 Regeringens skrivelse 2010/11:74 Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB Skr. 2010/11:74 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017

37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017 PROTOKOLL Arbetsutskottet 2016-09-29 37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017 Dnr 16-071 Sammanfattning Almi Företagspartner Stockholm Sörmlands

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Smögen 23 juni 2015 FTABs uppdrag enligt bolagsordning Fouriertransform ABs FTAB s uppdrag enligt bolagsordning Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64)

En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64) Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Henrik Levin N2015/4705/KF 2015-09-14 Lena Heldén lena.helden@teknikforetagen.se 08-782 08 31 En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64)

Läs mer

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet Institutet för innovation och samhällsförändring YTTRANDE 1 / 5 2015-09-14 dnr VR 2015/73 Näringsdeparementet Enheten för Kapitalförsörjning Henrik Levin Ert Dnr:N2015/4705/KF Yttrande över betänkandet

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457

27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457 27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457 Ärendet För att genomföra ägaranvisningens intentioner föreslås att Region Hallands del av basanslaget ligger kvar på samma nivå som de senaste

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Småland och Öarna Uppstartsmöte Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Promemoria 2010 04 19 Ju 2009/8495/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58 Lättläst Lättläst version Betänkande av Lättlästutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 SÄRSKILDA MÅL 2 Entreprenörskap 3 ÅTGÄRDER UNDER PROGRAMPERIODEN (2014-2020) Entreprenörskap (+/- 58

Läs mer

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 ALMI... FÖRETAGSPARTNER 2015-09-14 N äringsdepartementet 103 33 Stockholm Er ref: N2015/4705/K.F Vår ref: Eva Sjöberg Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Almi Företagspartner

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga Regeringsbeslut IV xx Näringsdepartementet 2015-xx-xx N2014/xxxx/RT Ev ärenden att skriva av Se Bilaga 1 Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik Ina Berggård Tel 54447 Skåne läns landsting JA

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB 2016 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Härmed kallas

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad

Sedd, hörd och respekterad Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Delbetänkande av Klagomålsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

ERUF och finansieirngsinstrument 2014-2020. Wilhelm von Seth wilhelm.vonseth@tillvaxtverket.se 20 november 2014

ERUF och finansieirngsinstrument 2014-2020. Wilhelm von Seth wilhelm.vonseth@tillvaxtverket.se 20 november 2014 ERUF och finansieirngsinstrument 2014-2020 Wilhelm von Seth wilhelm.vonseth@tillvaxtverket.se 20 november 2014 Finansieringsinstrument inom ERUF I gamla strukturfondsperioden, främst Almi Invest För att

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Kommittédirektiv Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning Dir. 2011:54 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska bl.a. analysera it-användningen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT

Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT LANDSTINGSSTYRELSENS VICE ORDFÖRANDE 26 mars 2009 Dnr 2404-08 Britt Westerlund Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121)

Läs mer

Hur finansierar jag min idé?

Hur finansierar jag min idé? Hur finansierar jag min idé? Heléne Öhrvall, Innovationsansvarig Almis vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi Västs uppdrag är att stötta

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB

Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 11 02 Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Remissvar Betänkandet en fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64)

Remissvar Betänkandet en fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64) Finansdepartementet 103 033 STOCKHOLM Stockholm Vår referens Dnr 2015-09-14 Daniel Wiberg N2015/4705/KF Remissvar Betänkandet en fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64) Sammanfattande kommentar

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer