Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT"

Transkript

1 LANDSTINGSSTYRELSENS VICE ORDFÖRANDE 26 mars 2009 Dnr Britt Westerlund Näringsdepartementet Stockholm Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT Utredningen Innovationer och företagande Sveriges framtid startade i december 2007 på grundval av regeringens direktiv (Dir. 2007:169) om översyn av statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Uppdraget har varit att göra en översyn av hur dagens insatser samverkar och i vilken mån de överlappar. Utredaren har haft till uppgift att lämna förslag på hur dagens insatser kan bli mer effektiva och överskådliga. Beaktas ska särskilt företagarnas behov av finansiering inför företagsstart, företagens finansieringsbehov i tidiga skeden av sin utveckling samt små och medelstora företags behov i expansionsskeden. Utredaren ska även föreslå hur statliga insatser kan utformas så att de främjar privata aktörers medverkan. De insatser utredaren föreslår ska utformas på ett sådant sätt att risken för snedvridande av konkurrensförhållanden och för undanträngningseffekter minimeras. Från dessa utgångspunkter ska utredaren ompröva nuvarande statliga åtaganden inom finansieringsområdet. Av direktivet framgår även att insatser inom skatteområdet ej ska utredas eller föreslås varför regeringen den 5 juni 2008 tillsatt en särskild utredare med uppdrag att analysera förutsättningarna för skatteincitament för att stimulera fysiska personers investeringar i mindre företag. Uppdraget har resulterat i betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121). Norrbottens läns landsting har inbjudits att lämna remissvar. Sammanfattning av synpunkterna från Norrbottens läns landsting En grundtanke med förslagen i betänkandet Innovationer och företagande är att samla en väsentlig del av statens finansieringsinsatser till små- och medelstora företag i Almi-koncernen i dess roll som marknadskompletterade finansiär. Norrbottens läns landsting (nedan benämnt NLL) ser som regional ägare till Almi Företagspartner Nord AB detta som ett gott initiativ till en kraftsamling och ett uttryck för att verksamheten inom Almi Företagspartner både är välmotiverad och även tillmäts ett stort förtroende i hela landet (3.3). NLL anser att betänkandet i många stycken saknar en analys av bland annat konsekvenser och skillnader mellan olika regioner utifrån de lämnade förslagen och hur produktkatalogen kan tänkas förändras vid en eventuell fusion av Almi Nord, Almi Mitt och Norrlandsfonden. Vidare ligger genomförandet av förslagen i närtid och kommer att kräva mycket arbete för de inblandade parterna. Detta i en tid av lågkonjunktur och finanskris där resurserna istället behövs för att på alla sätt stödja företagens olika behov av att säkra verksamheten för framtiden. Landstingsstyrelsens vice ordförande, Luleå Besöksadress: Robertsviksgatan 7 (Landstingshuset) Telefon: Telefax: E-post:

2 Utredaren säger sig ha fört diskussioner med regionala aktörer och beslutsfattare om förslagen. Detta har i vart fall inte skett i vårt län där Norrbottens läns landsting varit representerad. Ett anmärkningsvärt faktum då vi tillsammans med Region Västerbotten äger Almi Företagspartner Nord AB och i allra högsta grad påverkas av förslagen i utredningen. En dialog om den särskilda problematik som gäller vid en eventuell fusion mellan Almi Företagspartner och Stiftelsen Norrlandsfonden hade säkert förstärkt analysen och kunnat leda till förslag som de olika intressenterna lättare kunnat acceptera. Norrbottens läns landstings synpunkter i sammanfattning: Det är allvarligt och mycket beklagligt att utredaren inte haft någon, eller möjligen bara en mycket begränsad, dialog med de regionala ägarna till Almi. Almi Innovationsbron AB. Vi anser att förslaget kan ge möjlighet till att kraftsamla stöd- och finansieringsinsatser mot inkubatorer och unga företag som såväl universiteten som finansiären i form av ett eventuellt Almi Innovationsbron AB är överens om. En viktig faktor vid en eventuell fusion mellan Almis innovationsverksamhet och Innovationsbron är att det operativa arbetet även fortsättningsvis bedrivs med en lokal förankring. Almi Invest AB. Vi stödjer förslaget med ett helägt holdingbolag som samordnar verksamheten i åtta regionala investeringsbolag. Därigenom ges förutsättningar att verksamheten kan utvecklas i nära samarbete med privata finansiärer och den regionala politiska nivån. Detta ger också goda förutsättningar att stärka den samlade kompetensen och rikta insatserna utifrån hela regionens behov. Almi Norrlandsfonden AB. Vi förkastar förslaget med sammanslagning av Almi Nord, Almi Mitt och Norrlandsfonden. Vi vill att regeringen utser en förhandlingsledare som får till uppgift att samråda med samtliga inblandade aktörer. En dialog och samråd som hittills inte skett. Uppdraget bör vara att hitta en gemensam framkomlig väg acceptabel för samtliga intressenter och aktörer där företagens bästa sätts i fokus och belyses ur både finansierings- och rådgivningsaspekter, samt att en regional politisk förankring kan säkerställas i en eventuell framtida juridisk struktur. Almi Startgarantin AB. Vi stödjer intentionen i förslaget men anser att startgarantin är för svagt belyst i betänkandet avseende risken att snedvrida konkurrensen genom att vissa unga företag får stöd i uppstartsfasen. Begränsningen till enbart aktiebolag exkluderar i verkligheten även till stor del den målgrupp man främst vill nå. Samarbete med bankerna. Vi stödjer tanken med en samfinansieringsmodell där Almi inledningsvis tar en större del av kapitalbehovet som sedan växlas över till att banken tar en större andel i ett senare utvecklingsskede av företaget. Företagaresluss. Vi stödjer intentionen i förslaget med en företagaresluss. Det måste dock preciseras hur den i praktiken ska fungera gentemot alla som behöver komma till rätt instans för rådgivning och kreditgivning. Ett mer utvecklat samarbete mellan de statliga företagsfinansiärerna. Vi anser att statliga finansieringsinsatser till företag i norra Sverige - oav-sett ålder på företaget eller dess utvecklingsfas - bör stå under demokratisk styrning med ett starkt regionalt politiskt inflytande.

3 Norrbottens läns landstings synpunkter på utredarens förslag Norrbottens läns landsting stödjer utredarens övergripande prioriterade verksamhetsinriktning att den statliga företagsfinansieringen måste byggas på ett sätt så att alla starka affärsidéer kan utvecklas och växa i företag, oberoende om idén bygger på forskningsrön, är baserad på produktutveckling inom ett företag eller har uppkommit på annat sätt. Statliga finansiella resurser måste finnas för att finansiera nya och växande företag då banker och privata intressenter satsar i begränsad omfattning i företagens tidiga skeden. En grundtanke i utredarens förslag är att samla en väsentlig del av statens finansieringsinsatser till små- och medelstora företag in i Almi-koncernen. Som regional ägare till Almi Företagspartner Nord AB ser vi detta som ett gott initiativ till en kraftsamling och ett uttryck för att verksamheten inom Almi Företagspartner både är välmotiverad och även tillmäts ett stort förtroende i hela landet (3.3). Principiellt ser NLL dock mycket allvarligt på att ingen eller möjligen bara en mycket begränsad dialog förts med Almis regionala ägare under utredningens gång. Större delen av förslagen påverkar direkt eller indirekt Almis verksamhet där det regionala inflytandet är både prioriterat, avgörande och mycket centralt. Speciellt föreslås stora förändringar i strukturen kring och emellan Almi och Norrlandsfonden. Att i det läget inte föra någon dialog med de nordliga regionala ägarna till Almi är anmärkningsvärt Färre regionala operativa dotterbolag till Almi Almi Företagspartner AB, Norrbottens läns landsting och Västerbottens läns landsting, senare Region Västerbotten, har sedan 1 januari 2008 samordnat verksamheten i de två nordligaste Almi-bolagen till Almi Företagspartner Nord AB. Samverkan mellan Norrbotten och Västerbotten är på många områden sedan länge naturlig där vi exempelvis har ett gemensamt strukturfondsprogram för Övre Norrland. Erfarenheterna från samordningen är från vår sida mycket goda och vi stödjer utredarens förslag till att Almi konsoliderar sin verksamhet till färre regionala dotterbolag där så är lämpligt. Samordning i färre dotterbolag bör dock motiveras och vila på regioners naturliga samarbeten och inte samordnas bara för samordnandets skull Almi Innovationsbron AB Utredaren föreslår att Innovationsbron fusioneras med Almis innovationsverksamhet till ett nytt dotterbolag Almi Innovationsbron AB under nya Almi Företagspartner AB. Innovationsutvecklingen samlas på så sätt i en gemensam organisation vilket - enligt utredaren - ökar möjligheterna till professionellt stöd. NLL konstaterar att det idag förekommer en viss överlappning av insatserna från Almi respektive Innovationsbron utan att det i vår region uppfattas som något stort problem. NLLs utgångspunkt är att den föreslagna fusionen måste kunna tillförsäkra inkubatorer och unga företag utanför och inom universitetsvärlden ännu större affärsmässig kompetens, nätverk och finansieringsmöjligheter än idag. I annat fall är fusionen svår att motivera. NLL anser att förslaget kan ge möjlighet till att kraftsamla stödoch finansieringsinsatser till inkubatorer och unga företag som såväl universiteten som finansiären i form av ett eventuellt Almi Innovationsbron AB är överens om. En viktig faktor vid en eventuell fusion mellan Almis innovationsverksamhet och Innovationsbron är att det operativa arbetet även fortsättningsvis bedrivs lokalt och med en lokal förankring. Att även ge Almi

4 Innovationsbron ett särskilt ansvar att utveckla samarbeten med affärsänglar, inkubatorer samt teknik- och forskningsparker ser vi positivt på (3.3.8) Almi Norrlandsfonden AB Förslaget innebär att ett nytt bolag Almi Norrlandsfonden AB bildas med ansvar att tillgodose finansiering och viss affärsutveckling i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län. Bolaget föreslås ägas av Norrlandsfonden, Almis moderbolag och regionala Almi-ägarna i de fyra länen. Enligt förslaget ska förändringen förhindra överlappning och öka effektiviteten i en del av landet där såväl Norrlandsfonden som Almi Nord och Almi Mitt är verksamma. Utredaren föreslår att en förhandlingsledare utses för att samråda med de berörda aktörerna utifrån ett regeringsbeslut som ska ange ramen, det vill säga att ett nytt operativt bolag ska bildas med start senast 1 oktober Norrbottens läns landsting förkastar utredarens förslag. Utredarens förslag anser vi inte bidrar till att skapa den utvecklingskraft som behövs. Konsekvensen av detta skulle bli att det regionala inflytandet som i dag finns riskerar att urholkas till stor nackdel för de norrländska företagen och utvecklingen i regionen. Det är mycket väsentligt att Norrbottens läns landsting även fortsättningsvis genom ägardirektiv till delägt bolag eller via rätt att nominera styrelseledamot till verksamhet som drivs i stiftelseform kan påverka inriktningen av insatserna till nya och etablerade företag i norra Sverige. NLL anser att statliga finansieringsinsatser till företag i norra Sverige - oavsett ålder på företaget eller dess utvecklingsfas - bör stå under demokratisk styrning med ett starkt regionalt politiskt inflytande. Hur framtida företagsfinansiering och affärsutveckling ska organiseras på bästa sätt är komplext och grundas delvis på olika förutsättningar i norrlandslänen. Frågan bör därför diskuteras och analyseras på djupet med politiska företrädare och eventuellt andra intressenter i norra Sverige. NLL förordar att regeringen utser en förhandlingsledare för en dialog med berörda intressenter. Förhandlingsledarens uppdrag bör vara att hitta en gemensam framkomlig väg acceptabel för samtliga intressenter där företagens bästa sätts i fokus och belyses ur både finansierings- och rådgivningsaspekter samt att en demokratisk styrning med ett starkt regionalt politiskt inflytande över all företagsfinansiering och rådgivning med offentliga medel säkerställs Principiella ståndpunkter för det nya Almis satsning på ägarkapital (Almi Invest AB) Utredaren redovisar i betänkandet de principiella riktlinjerna som bör ligga till grund för verksamheten inom Almi Invest. Grunden är att strukturfondspartnerskapen har tillfört medel till ägarkapital för investeringar i SMEföretag. För ändamålet bildar Almi ett helägt holdingbolag, Almi Invest, som samordnar verksamheten i åtta regionala investeringsbolag och som för övre Norrland kommer att heta Partnerinvest i Norr AB. Norrlandsfonden och Almi bildar detta bolag och går in med 30 miljoner kronor vardera. Det totala investeringsutrymmet är 199 miljoner och med privata medinvesterare skapas närmare 400 miljoner i riskvilligt kapital i regionen.

5 I vår region har mindre och nystartade företag haft det svårt att attrahera riskvilligt kapital, vilket också konstateras i den av Sweco Eurofutures genomförda gapanalysen för övre Norrland. Det finns ett finansieringsgap i skedet när företaget ska ta steget från idéutveckling till en kommersiell verksamhet i större skala, eller steget från den första till den tionde miljonen. Det är också i detta intervall som Almi Invests investeringar per bolag kommer att ligga. NLL vill understryka vikten av att grupper som idag är underrepresenterade som mottagare av riskkapital, det vill säga kvinnor och utrikes födda, på olika sätt uppmuntras att ta del av de marknadskompletterande riskkapital som Almi Invest ger möjligheter till Företagareslussen - en tydlig ingång I direktiven till utredningen ligger bland annat att lämna förslag till hur dagens insatser kan bli mera effektiva och överskådliga. Begreppet överskådlighet bör enligt NLL i första hand utgå från företagens behov av att hitta rätt bland de aktörer som finns inom företagsfinansieringsområdet. Förslaget innebär en funktion som utgör en gemensam ingång för alla entreprenörer och företagare till företagsfinansiering. En form av detta är redan etablerat i Norrbotten (finanspartner.nu) där Almi, Innovationsbron, Länsstyrelsen, IUC Norrbotten, Norrbottens Forskningsråd och Norrlandsfonden ingår. Verksamheten beskrivs med Inom partnerskapet ska vi tillsammans försöka finna de bästa finansieringslösningarna för företag med utvecklingsprojekt. Genom att samordna delar av våra verksamheter i partnerskapet, hoppas vi alltså kunna underlätta arbetet i finansieringsprocessens olika faser. Det kan handla om att hitta rätt kontaktperson, att för respektive projekt finna det fördelaktigaste finansieringsalternativet, sy ihop en finansieringslösning med flera parter, etc. Grunden till förslaget om en Företagaresluss är begriplig och välmotiverad. Det praktiska tillvägagångssättet är dock inte beskrivet. Utredaren säger att den ska samordnas med den rådgivning som Almi erbjuder i de regionala bolagen. NLL anser att förslaget måste preciseras bland annat mot bakgrund att direktiven till föreliggande utredning inte innefattar förslag som berör Almis rådgivningsverksamhet. Utredaren säger sig ha överlagt i ämnet med rapportskrivarna till Statlig finansierad företagsrådgivning. Resultatet av överläggningen redovisas dock inte av utredaren i betänkandet Mikrolånet utan krav på medfinansiering Utredarens förslag att ge Almi möjlighet att lämna företagslån, s k mikrolån, utan krav på medfinansiering med högst kr är välkommet. NLL stödjer förslaget i sin helhet Den nya finansieringsprodukten Startgarantin Utredaren konstaterar att många som skulle vilja bli företagare avstår på grund av den ekonomiska risken. Den så kallade sociala tröskeln är alltför stor för många. Utredaren föreslår därför en ny statlig finansieringsprodukt som ska tillhandahållas av dotterbolaget Almi Startgarantin AB. Startgarantin innebär att företagaren köper en garanti för att undvika konkurs de två till tre mest riskfyllda åren. Startgarantin är knuten till aktiebolagsformen vilket förutsätter att företagaren har tillgång till ett aktiekapital på kronor. NLL anser att Startgarantin grundas på en god idé eftersom den inte minst ger unga människor möjligheter att prova sina affärsidéer med rimligt risk

6 vartefter företaget utvecklas. Startgarantin ger även förutsättningar för att kvinnors erfarenheter och kompetens kan tillvaratas genom ett mer omfattande kvinnligt företagande. NLL anser dock att startgarantin är för svagt belyst i betänkandet avseende risken att snedvrida konkurrensen genom att vissa unga företag får stöd i uppstartsfasen. Att dessutom begränsa möjligheten att ta del av denna åtgärd endast för aktiebolag utesluter också till stora delar den målgrupp man helst vill nå. Om förslaget med Almi Startgarantin arbetas vidare med bör risken för konkurrenssnedvridning utredas vidare samt att man bör se över möjligheten att åtgärden kan gälla samtliga bolagsformer Samarbeten med affärsänglar, inkubatorer, teknikparker etc Att ge eventuellt Almi Innovationsbron AB ett särskilt ansvar att utveckla samarbeten med affärsänglar, inkubatorer samt teknik- och forskningsparker är NLL positiva till Ett marknadsråd inrättas NLL stödjer förslagets syfte att få en objektiv prövning av Almis finansieringsverksamhet beträffande marknadskompletteringar och eventuell undanträngning av privata aktörer. För att denna kontroll i slutändan ska få legitimitet bör kreditmarknadens olika parter finnas representerade i ett kommande kontrollorgan Samarbete med bankerna Det är ett intressant förslag som utredaren lämnar att öka samarbetet med bankerna och dess ledningar. En samfinansieringsmodell där Almi inledningsvis tar en större del av kapitalbehovet för att i ett senare utvecklingsskede av företaget övergå till att banken tar en större andel förefaller vara en framkomlig modell. NLL vill gärna se ett sådant samarbete mellan Almi och någon av länets banker. Ytterligare förutsättningar finns säkert för samarbete med regionalt förankrade banker, i Norrbottens fall ex Sparbanken Nord. Därigenom deltar bankerna i tidiga skeden med kompetens och kapital och förhoppningsvis kan flera banker följa efter för att undvika att förlora marknadsandelar när konjunkturen väl vänder. 3.5 Etablering av Innovationskontor Forskningspolitiska propositionen som kom hösten 2008 föreslår att det inrättas ett innovationskontor på sju universitetsorter i landet. Detta betänkande lyfter ytterligare fram det förslaget. Innovationskontoret föreslås få ett övergripande ansvar för kommersialisering av innovationer för regionens alla lärosäten. NLL ser principiellt positivt på en etablering av Innovationskontor. Förslaget ger möjlighet att kraftsamla stöd- och finansieringsinsatser mot unga företag. Här kan NLL även se förtjänster med ett sammanhållet Almi Innovationsbron AB. Det nya dotterbolaget finansierar inkubatorer och unga företag i norra Sverige som man är överens med Innovationskontoret ger den största utväxlingen. 3.7 Ett mer utvecklat samarbete mellan de statliga företagsfinansiärerna NLL anser att statliga finansieringsinsatser till företag i norra Sverige - oavsett ålder på företaget eller dess utvecklingsfas - bör stå under demokratisk styrning med ett starkt regionalt politiskt inflytande.

7 3.9 Ett utökat nordiskt erfarenhetsutbyte NLL ser mycket positivt på ett utökat nordiskt samarbete och att det nya Almi får ett sammankallande och sammanhållet ansvar för detta vad gäller företagsutveckling. Norrbotten har ett gott uppbyggt samarbete med bland annat Troms Fylkeskommune i Norge samt ett mycket aktivt arbete med Italien inom Sweden Emilia-Romagna Network. Vi har mycket att lära och dela med oss till våra nordiska grannländer, men kanske ännu mer till och av länder utanför Norden Utvärdering av kreditgarantiföreningarnas verksamhet NLL ser positivt på förslaget att utvärdera kreditgarantiföreningarnas verksamhet. Kreditgarantiföreningarna fyller en mycket viktig roll för framförallt mikroföretag och deras möjligheter att skapa finansiering till sin utveckling. NLL och Region Västerbotten har båda under 2008 gått in med förlagsinsats till Övre Norrlands Kreditgarantiförening om 1 miljon kronor vardera Kvinnligt företagande måste öka NLL håller givetvis med utredaren i detta konstaterande. Vi är dock bekymrade över vilket litet utrymme som getts till detta i betänkandet och att utredaren väljer att ej ge några egentliga förslag för att just åstadkomma detta. Att mer eller mindre enbart belysa nya eventuella Startgarantin och höjningen av Almis mikrolån som motor för detta, är för tunt för att nå en så stor ökning av det kvinnliga företagandet som utredaren vill se alltså lika många kvinnor som män som startar företag En statlig garantifond NLL delar utredarens förslag att säga nej till en särskild statlig garantifond. Med den pågående uppbyggnaden av Almi Invest och den förankring dotterbolaget har samt närhet till företagen i regionen finns inga egentliga skäl för en statlig garantifond. NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Britt Westerlund landstingsstyrelsens vice ordförande

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Så kan landsbygdens finansiella infrastruktur byggas upp

Så kan landsbygdens finansiella infrastruktur byggas upp Så kan landsbygdens finansiella infrastruktur byggas upp SmåKoms förslag till lösningar av landsbygdens kreditbehov SmåKom har under flera år intensivt följt hur landsbygdens finansieringsbehov hanteras

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Promemoria Ju2012/4734/KO 2013-01-18 1 Justitiedepartementet Konsumentenheten Tove Kockum Telefon 08-405 41 47 E-post tove.kallberg@regeringskansliet.se Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida

Läs mer

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Om kunskapsläget, främjandesystemet och Tillväxtverkets roll Stockholm & Östersund, februari 2011 Peter Bjerkesjö, Göran Hallin, Lars

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Nytt stöd till egenföretagare?

Nytt stöd till egenföretagare? 2010:6 Nytt stöd till egenföretagare? En analys av stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga MISSIV DATUM DIARIENR 2010-03-08 2009/183-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-09-03

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer