Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT"

Transkript

1 LANDSTINGSSTYRELSENS VICE ORDFÖRANDE 26 mars 2009 Dnr Britt Westerlund Näringsdepartementet Stockholm Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT Utredningen Innovationer och företagande Sveriges framtid startade i december 2007 på grundval av regeringens direktiv (Dir. 2007:169) om översyn av statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Uppdraget har varit att göra en översyn av hur dagens insatser samverkar och i vilken mån de överlappar. Utredaren har haft till uppgift att lämna förslag på hur dagens insatser kan bli mer effektiva och överskådliga. Beaktas ska särskilt företagarnas behov av finansiering inför företagsstart, företagens finansieringsbehov i tidiga skeden av sin utveckling samt små och medelstora företags behov i expansionsskeden. Utredaren ska även föreslå hur statliga insatser kan utformas så att de främjar privata aktörers medverkan. De insatser utredaren föreslår ska utformas på ett sådant sätt att risken för snedvridande av konkurrensförhållanden och för undanträngningseffekter minimeras. Från dessa utgångspunkter ska utredaren ompröva nuvarande statliga åtaganden inom finansieringsområdet. Av direktivet framgår även att insatser inom skatteområdet ej ska utredas eller föreslås varför regeringen den 5 juni 2008 tillsatt en särskild utredare med uppdrag att analysera förutsättningarna för skatteincitament för att stimulera fysiska personers investeringar i mindre företag. Uppdraget har resulterat i betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121). Norrbottens läns landsting har inbjudits att lämna remissvar. Sammanfattning av synpunkterna från Norrbottens läns landsting En grundtanke med förslagen i betänkandet Innovationer och företagande är att samla en väsentlig del av statens finansieringsinsatser till små- och medelstora företag i Almi-koncernen i dess roll som marknadskompletterade finansiär. Norrbottens läns landsting (nedan benämnt NLL) ser som regional ägare till Almi Företagspartner Nord AB detta som ett gott initiativ till en kraftsamling och ett uttryck för att verksamheten inom Almi Företagspartner både är välmotiverad och även tillmäts ett stort förtroende i hela landet (3.3). NLL anser att betänkandet i många stycken saknar en analys av bland annat konsekvenser och skillnader mellan olika regioner utifrån de lämnade förslagen och hur produktkatalogen kan tänkas förändras vid en eventuell fusion av Almi Nord, Almi Mitt och Norrlandsfonden. Vidare ligger genomförandet av förslagen i närtid och kommer att kräva mycket arbete för de inblandade parterna. Detta i en tid av lågkonjunktur och finanskris där resurserna istället behövs för att på alla sätt stödja företagens olika behov av att säkra verksamheten för framtiden. Landstingsstyrelsens vice ordförande, Luleå Besöksadress: Robertsviksgatan 7 (Landstingshuset) Telefon: Telefax: E-post:

2 Utredaren säger sig ha fört diskussioner med regionala aktörer och beslutsfattare om förslagen. Detta har i vart fall inte skett i vårt län där Norrbottens läns landsting varit representerad. Ett anmärkningsvärt faktum då vi tillsammans med Region Västerbotten äger Almi Företagspartner Nord AB och i allra högsta grad påverkas av förslagen i utredningen. En dialog om den särskilda problematik som gäller vid en eventuell fusion mellan Almi Företagspartner och Stiftelsen Norrlandsfonden hade säkert förstärkt analysen och kunnat leda till förslag som de olika intressenterna lättare kunnat acceptera. Norrbottens läns landstings synpunkter i sammanfattning: Det är allvarligt och mycket beklagligt att utredaren inte haft någon, eller möjligen bara en mycket begränsad, dialog med de regionala ägarna till Almi. Almi Innovationsbron AB. Vi anser att förslaget kan ge möjlighet till att kraftsamla stöd- och finansieringsinsatser mot inkubatorer och unga företag som såväl universiteten som finansiären i form av ett eventuellt Almi Innovationsbron AB är överens om. En viktig faktor vid en eventuell fusion mellan Almis innovationsverksamhet och Innovationsbron är att det operativa arbetet även fortsättningsvis bedrivs med en lokal förankring. Almi Invest AB. Vi stödjer förslaget med ett helägt holdingbolag som samordnar verksamheten i åtta regionala investeringsbolag. Därigenom ges förutsättningar att verksamheten kan utvecklas i nära samarbete med privata finansiärer och den regionala politiska nivån. Detta ger också goda förutsättningar att stärka den samlade kompetensen och rikta insatserna utifrån hela regionens behov. Almi Norrlandsfonden AB. Vi förkastar förslaget med sammanslagning av Almi Nord, Almi Mitt och Norrlandsfonden. Vi vill att regeringen utser en förhandlingsledare som får till uppgift att samråda med samtliga inblandade aktörer. En dialog och samråd som hittills inte skett. Uppdraget bör vara att hitta en gemensam framkomlig väg acceptabel för samtliga intressenter och aktörer där företagens bästa sätts i fokus och belyses ur både finansierings- och rådgivningsaspekter, samt att en regional politisk förankring kan säkerställas i en eventuell framtida juridisk struktur. Almi Startgarantin AB. Vi stödjer intentionen i förslaget men anser att startgarantin är för svagt belyst i betänkandet avseende risken att snedvrida konkurrensen genom att vissa unga företag får stöd i uppstartsfasen. Begränsningen till enbart aktiebolag exkluderar i verkligheten även till stor del den målgrupp man främst vill nå. Samarbete med bankerna. Vi stödjer tanken med en samfinansieringsmodell där Almi inledningsvis tar en större del av kapitalbehovet som sedan växlas över till att banken tar en större andel i ett senare utvecklingsskede av företaget. Företagaresluss. Vi stödjer intentionen i förslaget med en företagaresluss. Det måste dock preciseras hur den i praktiken ska fungera gentemot alla som behöver komma till rätt instans för rådgivning och kreditgivning. Ett mer utvecklat samarbete mellan de statliga företagsfinansiärerna. Vi anser att statliga finansieringsinsatser till företag i norra Sverige - oav-sett ålder på företaget eller dess utvecklingsfas - bör stå under demokratisk styrning med ett starkt regionalt politiskt inflytande.

3 Norrbottens läns landstings synpunkter på utredarens förslag Norrbottens läns landsting stödjer utredarens övergripande prioriterade verksamhetsinriktning att den statliga företagsfinansieringen måste byggas på ett sätt så att alla starka affärsidéer kan utvecklas och växa i företag, oberoende om idén bygger på forskningsrön, är baserad på produktutveckling inom ett företag eller har uppkommit på annat sätt. Statliga finansiella resurser måste finnas för att finansiera nya och växande företag då banker och privata intressenter satsar i begränsad omfattning i företagens tidiga skeden. En grundtanke i utredarens förslag är att samla en väsentlig del av statens finansieringsinsatser till små- och medelstora företag in i Almi-koncernen. Som regional ägare till Almi Företagspartner Nord AB ser vi detta som ett gott initiativ till en kraftsamling och ett uttryck för att verksamheten inom Almi Företagspartner både är välmotiverad och även tillmäts ett stort förtroende i hela landet (3.3). Principiellt ser NLL dock mycket allvarligt på att ingen eller möjligen bara en mycket begränsad dialog förts med Almis regionala ägare under utredningens gång. Större delen av förslagen påverkar direkt eller indirekt Almis verksamhet där det regionala inflytandet är både prioriterat, avgörande och mycket centralt. Speciellt föreslås stora förändringar i strukturen kring och emellan Almi och Norrlandsfonden. Att i det läget inte föra någon dialog med de nordliga regionala ägarna till Almi är anmärkningsvärt Färre regionala operativa dotterbolag till Almi Almi Företagspartner AB, Norrbottens läns landsting och Västerbottens läns landsting, senare Region Västerbotten, har sedan 1 januari 2008 samordnat verksamheten i de två nordligaste Almi-bolagen till Almi Företagspartner Nord AB. Samverkan mellan Norrbotten och Västerbotten är på många områden sedan länge naturlig där vi exempelvis har ett gemensamt strukturfondsprogram för Övre Norrland. Erfarenheterna från samordningen är från vår sida mycket goda och vi stödjer utredarens förslag till att Almi konsoliderar sin verksamhet till färre regionala dotterbolag där så är lämpligt. Samordning i färre dotterbolag bör dock motiveras och vila på regioners naturliga samarbeten och inte samordnas bara för samordnandets skull Almi Innovationsbron AB Utredaren föreslår att Innovationsbron fusioneras med Almis innovationsverksamhet till ett nytt dotterbolag Almi Innovationsbron AB under nya Almi Företagspartner AB. Innovationsutvecklingen samlas på så sätt i en gemensam organisation vilket - enligt utredaren - ökar möjligheterna till professionellt stöd. NLL konstaterar att det idag förekommer en viss överlappning av insatserna från Almi respektive Innovationsbron utan att det i vår region uppfattas som något stort problem. NLLs utgångspunkt är att den föreslagna fusionen måste kunna tillförsäkra inkubatorer och unga företag utanför och inom universitetsvärlden ännu större affärsmässig kompetens, nätverk och finansieringsmöjligheter än idag. I annat fall är fusionen svår att motivera. NLL anser att förslaget kan ge möjlighet till att kraftsamla stödoch finansieringsinsatser till inkubatorer och unga företag som såväl universiteten som finansiären i form av ett eventuellt Almi Innovationsbron AB är överens om. En viktig faktor vid en eventuell fusion mellan Almis innovationsverksamhet och Innovationsbron är att det operativa arbetet även fortsättningsvis bedrivs lokalt och med en lokal förankring. Att även ge Almi

4 Innovationsbron ett särskilt ansvar att utveckla samarbeten med affärsänglar, inkubatorer samt teknik- och forskningsparker ser vi positivt på (3.3.8) Almi Norrlandsfonden AB Förslaget innebär att ett nytt bolag Almi Norrlandsfonden AB bildas med ansvar att tillgodose finansiering och viss affärsutveckling i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län. Bolaget föreslås ägas av Norrlandsfonden, Almis moderbolag och regionala Almi-ägarna i de fyra länen. Enligt förslaget ska förändringen förhindra överlappning och öka effektiviteten i en del av landet där såväl Norrlandsfonden som Almi Nord och Almi Mitt är verksamma. Utredaren föreslår att en förhandlingsledare utses för att samråda med de berörda aktörerna utifrån ett regeringsbeslut som ska ange ramen, det vill säga att ett nytt operativt bolag ska bildas med start senast 1 oktober Norrbottens läns landsting förkastar utredarens förslag. Utredarens förslag anser vi inte bidrar till att skapa den utvecklingskraft som behövs. Konsekvensen av detta skulle bli att det regionala inflytandet som i dag finns riskerar att urholkas till stor nackdel för de norrländska företagen och utvecklingen i regionen. Det är mycket väsentligt att Norrbottens läns landsting även fortsättningsvis genom ägardirektiv till delägt bolag eller via rätt att nominera styrelseledamot till verksamhet som drivs i stiftelseform kan påverka inriktningen av insatserna till nya och etablerade företag i norra Sverige. NLL anser att statliga finansieringsinsatser till företag i norra Sverige - oavsett ålder på företaget eller dess utvecklingsfas - bör stå under demokratisk styrning med ett starkt regionalt politiskt inflytande. Hur framtida företagsfinansiering och affärsutveckling ska organiseras på bästa sätt är komplext och grundas delvis på olika förutsättningar i norrlandslänen. Frågan bör därför diskuteras och analyseras på djupet med politiska företrädare och eventuellt andra intressenter i norra Sverige. NLL förordar att regeringen utser en förhandlingsledare för en dialog med berörda intressenter. Förhandlingsledarens uppdrag bör vara att hitta en gemensam framkomlig väg acceptabel för samtliga intressenter där företagens bästa sätts i fokus och belyses ur både finansierings- och rådgivningsaspekter samt att en demokratisk styrning med ett starkt regionalt politiskt inflytande över all företagsfinansiering och rådgivning med offentliga medel säkerställs Principiella ståndpunkter för det nya Almis satsning på ägarkapital (Almi Invest AB) Utredaren redovisar i betänkandet de principiella riktlinjerna som bör ligga till grund för verksamheten inom Almi Invest. Grunden är att strukturfondspartnerskapen har tillfört medel till ägarkapital för investeringar i SMEföretag. För ändamålet bildar Almi ett helägt holdingbolag, Almi Invest, som samordnar verksamheten i åtta regionala investeringsbolag och som för övre Norrland kommer att heta Partnerinvest i Norr AB. Norrlandsfonden och Almi bildar detta bolag och går in med 30 miljoner kronor vardera. Det totala investeringsutrymmet är 199 miljoner och med privata medinvesterare skapas närmare 400 miljoner i riskvilligt kapital i regionen.

5 I vår region har mindre och nystartade företag haft det svårt att attrahera riskvilligt kapital, vilket också konstateras i den av Sweco Eurofutures genomförda gapanalysen för övre Norrland. Det finns ett finansieringsgap i skedet när företaget ska ta steget från idéutveckling till en kommersiell verksamhet i större skala, eller steget från den första till den tionde miljonen. Det är också i detta intervall som Almi Invests investeringar per bolag kommer att ligga. NLL vill understryka vikten av att grupper som idag är underrepresenterade som mottagare av riskkapital, det vill säga kvinnor och utrikes födda, på olika sätt uppmuntras att ta del av de marknadskompletterande riskkapital som Almi Invest ger möjligheter till Företagareslussen - en tydlig ingång I direktiven till utredningen ligger bland annat att lämna förslag till hur dagens insatser kan bli mera effektiva och överskådliga. Begreppet överskådlighet bör enligt NLL i första hand utgå från företagens behov av att hitta rätt bland de aktörer som finns inom företagsfinansieringsområdet. Förslaget innebär en funktion som utgör en gemensam ingång för alla entreprenörer och företagare till företagsfinansiering. En form av detta är redan etablerat i Norrbotten (finanspartner.nu) där Almi, Innovationsbron, Länsstyrelsen, IUC Norrbotten, Norrbottens Forskningsråd och Norrlandsfonden ingår. Verksamheten beskrivs med Inom partnerskapet ska vi tillsammans försöka finna de bästa finansieringslösningarna för företag med utvecklingsprojekt. Genom att samordna delar av våra verksamheter i partnerskapet, hoppas vi alltså kunna underlätta arbetet i finansieringsprocessens olika faser. Det kan handla om att hitta rätt kontaktperson, att för respektive projekt finna det fördelaktigaste finansieringsalternativet, sy ihop en finansieringslösning med flera parter, etc. Grunden till förslaget om en Företagaresluss är begriplig och välmotiverad. Det praktiska tillvägagångssättet är dock inte beskrivet. Utredaren säger att den ska samordnas med den rådgivning som Almi erbjuder i de regionala bolagen. NLL anser att förslaget måste preciseras bland annat mot bakgrund att direktiven till föreliggande utredning inte innefattar förslag som berör Almis rådgivningsverksamhet. Utredaren säger sig ha överlagt i ämnet med rapportskrivarna till Statlig finansierad företagsrådgivning. Resultatet av överläggningen redovisas dock inte av utredaren i betänkandet Mikrolånet utan krav på medfinansiering Utredarens förslag att ge Almi möjlighet att lämna företagslån, s k mikrolån, utan krav på medfinansiering med högst kr är välkommet. NLL stödjer förslaget i sin helhet Den nya finansieringsprodukten Startgarantin Utredaren konstaterar att många som skulle vilja bli företagare avstår på grund av den ekonomiska risken. Den så kallade sociala tröskeln är alltför stor för många. Utredaren föreslår därför en ny statlig finansieringsprodukt som ska tillhandahållas av dotterbolaget Almi Startgarantin AB. Startgarantin innebär att företagaren köper en garanti för att undvika konkurs de två till tre mest riskfyllda åren. Startgarantin är knuten till aktiebolagsformen vilket förutsätter att företagaren har tillgång till ett aktiekapital på kronor. NLL anser att Startgarantin grundas på en god idé eftersom den inte minst ger unga människor möjligheter att prova sina affärsidéer med rimligt risk

6 vartefter företaget utvecklas. Startgarantin ger även förutsättningar för att kvinnors erfarenheter och kompetens kan tillvaratas genom ett mer omfattande kvinnligt företagande. NLL anser dock att startgarantin är för svagt belyst i betänkandet avseende risken att snedvrida konkurrensen genom att vissa unga företag får stöd i uppstartsfasen. Att dessutom begränsa möjligheten att ta del av denna åtgärd endast för aktiebolag utesluter också till stora delar den målgrupp man helst vill nå. Om förslaget med Almi Startgarantin arbetas vidare med bör risken för konkurrenssnedvridning utredas vidare samt att man bör se över möjligheten att åtgärden kan gälla samtliga bolagsformer Samarbeten med affärsänglar, inkubatorer, teknikparker etc Att ge eventuellt Almi Innovationsbron AB ett särskilt ansvar att utveckla samarbeten med affärsänglar, inkubatorer samt teknik- och forskningsparker är NLL positiva till Ett marknadsråd inrättas NLL stödjer förslagets syfte att få en objektiv prövning av Almis finansieringsverksamhet beträffande marknadskompletteringar och eventuell undanträngning av privata aktörer. För att denna kontroll i slutändan ska få legitimitet bör kreditmarknadens olika parter finnas representerade i ett kommande kontrollorgan Samarbete med bankerna Det är ett intressant förslag som utredaren lämnar att öka samarbetet med bankerna och dess ledningar. En samfinansieringsmodell där Almi inledningsvis tar en större del av kapitalbehovet för att i ett senare utvecklingsskede av företaget övergå till att banken tar en större andel förefaller vara en framkomlig modell. NLL vill gärna se ett sådant samarbete mellan Almi och någon av länets banker. Ytterligare förutsättningar finns säkert för samarbete med regionalt förankrade banker, i Norrbottens fall ex Sparbanken Nord. Därigenom deltar bankerna i tidiga skeden med kompetens och kapital och förhoppningsvis kan flera banker följa efter för att undvika att förlora marknadsandelar när konjunkturen väl vänder. 3.5 Etablering av Innovationskontor Forskningspolitiska propositionen som kom hösten 2008 föreslår att det inrättas ett innovationskontor på sju universitetsorter i landet. Detta betänkande lyfter ytterligare fram det förslaget. Innovationskontoret föreslås få ett övergripande ansvar för kommersialisering av innovationer för regionens alla lärosäten. NLL ser principiellt positivt på en etablering av Innovationskontor. Förslaget ger möjlighet att kraftsamla stöd- och finansieringsinsatser mot unga företag. Här kan NLL även se förtjänster med ett sammanhållet Almi Innovationsbron AB. Det nya dotterbolaget finansierar inkubatorer och unga företag i norra Sverige som man är överens med Innovationskontoret ger den största utväxlingen. 3.7 Ett mer utvecklat samarbete mellan de statliga företagsfinansiärerna NLL anser att statliga finansieringsinsatser till företag i norra Sverige - oavsett ålder på företaget eller dess utvecklingsfas - bör stå under demokratisk styrning med ett starkt regionalt politiskt inflytande.

7 3.9 Ett utökat nordiskt erfarenhetsutbyte NLL ser mycket positivt på ett utökat nordiskt samarbete och att det nya Almi får ett sammankallande och sammanhållet ansvar för detta vad gäller företagsutveckling. Norrbotten har ett gott uppbyggt samarbete med bland annat Troms Fylkeskommune i Norge samt ett mycket aktivt arbete med Italien inom Sweden Emilia-Romagna Network. Vi har mycket att lära och dela med oss till våra nordiska grannländer, men kanske ännu mer till och av länder utanför Norden Utvärdering av kreditgarantiföreningarnas verksamhet NLL ser positivt på förslaget att utvärdera kreditgarantiföreningarnas verksamhet. Kreditgarantiföreningarna fyller en mycket viktig roll för framförallt mikroföretag och deras möjligheter att skapa finansiering till sin utveckling. NLL och Region Västerbotten har båda under 2008 gått in med förlagsinsats till Övre Norrlands Kreditgarantiförening om 1 miljon kronor vardera Kvinnligt företagande måste öka NLL håller givetvis med utredaren i detta konstaterande. Vi är dock bekymrade över vilket litet utrymme som getts till detta i betänkandet och att utredaren väljer att ej ge några egentliga förslag för att just åstadkomma detta. Att mer eller mindre enbart belysa nya eventuella Startgarantin och höjningen av Almis mikrolån som motor för detta, är för tunt för att nå en så stor ökning av det kvinnliga företagandet som utredaren vill se alltså lika många kvinnor som män som startar företag En statlig garantifond NLL delar utredarens förslag att säga nej till en särskild statlig garantifond. Med den pågående uppbyggnaden av Almi Invest och den förankring dotterbolaget har samt närhet till företagen i regionen finns inga egentliga skäl för en statlig garantifond. NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Britt Westerlund landstingsstyrelsens vice ordförande

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag Dir. 2007:169 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:3357 av Penilla Gunther (KD) med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till

Läs mer

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen.

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Norrlandsfondens sammanfattande

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald Landstingets bolag Henrik Berg, Regionala enheten Landstingets verksamhetsmål: Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Malin Thunborg 2016-08-15 Dnr: RUN 2016-254 Regionutvecklingsnämnden Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 Region

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Regeringens skrivelse 2010/11:74

Regeringens skrivelse 2010/11:74 Regeringens skrivelse 2010/11:74 Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB Skr. 2010/11:74 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Innovationer och företagande Sveriges framtid

Innovationer och företagande Sveriges framtid Innovationer och företagande Sveriges framtid Betänkande av Företagsfinansieringsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:121 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet Institutet för innovation och samhällsförändring YTTRANDE 1 / 5 2015-09-14 dnr VR 2015/73 Näringsdeparementet Enheten för Kapitalförsörjning Henrik Levin Ert Dnr:N2015/4705/KF Yttrande över betänkandet

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Allmänna utskottet 2013-10-04

Allmänna utskottet 2013-10-04 2013-10-04 kl.09.00 10.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Alf Norberg, sammankallande i Internationella utskottet

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017

37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017 PROTOKOLL Arbetsutskottet 2016-09-29 37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017 Dnr 16-071 Sammanfattning Almi Företagspartner Stockholm Sörmlands

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Statliga finansieringsinsatser

Statliga finansieringsinsatser N 2015:02 Hans Rydstad Särskild utredare 2015-06-02 Uppdraget till utredaren Kartläggning och analys: utbud och efterfrågan på finansiering (SMF) statliga finansieringsinsatser instrument och metoder för

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Småland och Öarna Uppstartsmöte Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget, och av Regionförbundet

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457

27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457 27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457 Ärendet För att genomföra ägaranvisningens intentioner föreslås att Region Hallands del av basanslaget ligger kvar på samma nivå som de senaste

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Regeringsbeslut I 12 Näringsdepartementet 2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Program för att främja kvinnors

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-29 Dnr 241/2012 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Läs mer

Datum VINNOVA översänder remissvar avseende "FBA rapport - Statligt finansierad företagsrådgivning"

Datum VINNOVA översänder remissvar avseende FBA rapport - Statligt finansierad företagsrådgivning 2009-03-17 2009-00336 Ert diarienr Kl) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm FBA rapport - Statligt finansierad företagsrådgivning VINNOVA översänder remissvar avseende "FBA rapport - Statligt finansierad

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern; SFS 2009:41 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 januari

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne Affärsutvecklingscheckar i Skåne Almis vision Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt,

Läs mer

Företagspolicy för Hällefors kommun

Företagspolicy för Hällefors kommun Företagspolicy för Hällefors kommun 2(4) I enlighet med bestämmelserna i 3 kapitlet 16-18 Kommunallagen (1991:900), (KL) har Hällefors kommun valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform.

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB 2016 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Härmed kallas

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Vetenskaplig Konferens Innovationsteknik Eskilstuna 2007-03-13

Vetenskaplig Konferens Innovationsteknik Eskilstuna 2007-03-13 Bilaga 1 Sida 1(7) KL 1900 Inger Åckander, 630222 Vetenskaplig Konferens Innovationsteknik Eskilstuna 2007-03-13 Studie i ALMI Företagspartners uppföljning för affärsområdet Inledning Historien visar på

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Statliga finansieringsinsatser

Statliga finansieringsinsatser N 2015:02 Hans Rydstad Särskild utredare 2015-06-02 Uppdraget till utredaren Kartläggning och analys: utbud och efterfrågan på finansiering (SMF) statliga finansieringsinsatser instrument och metoder för

Läs mer

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar 1(5) Datum Diarienummer 2009-06-10 013-2009- 903815 Dokumenttyp Remissvar Finansdepartementet 103 33 Stockholm Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Tillväxtverket har anmodats inkomma med

Läs mer

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Promemoria 2010 04 19 Ju 2009/8495/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB Datum Beteckning 2015-10-07 Dnr 15-2-8 Yttrande Dnr N2015/5036/PUB Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

.~. KARLSKOGA. ~d( KOMMUN. Ärende 6

.~. KARLSKOGA. ~d( KOMMUN. Ärende 6 .~. KARLSKOGA ~d( KOMMUN Ärende 6 Ansökan om ägarbidrag för Inkubera ; Örebro AB för 2012 Sammanträdesprotokoll ~. KARLSKOGA P'd'- KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-12-04 Kommunstyrelsen 13 KS 234 KS 2012.0035

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Sammanfattning Jobb skapas av företag som växer och anställer. Fler jobb i växande företag betyder

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige Härjedalen som ägare i bolag och Version: 1 Beslutsinstans: Regionfullmäktige ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-10-19 Nyutgåva Regionfullmäktige 2(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(7)

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

(SOU 2008:121) N2008/8770/ENT

(SOU 2008:121) N2008/8770/ENT Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: V-2008-0959 Doss 22 2009-03-09 Betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT Inledning Utredaren har haft uppdraget

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer