DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO"

Transkript

1 DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8 Avfallshantering och återvinning 10 Renhållningen 18 Marknad och företagskunder 20 Miljötjänster 22 Information och marknadsföring 24 Framtid och utveckling 26 Finansiell rapport 28 Resultaträkning 29 Balansräkning 30 Kassaflödesanalys 32 Tilläggsupplysningar 33 Revisionsberättelse 36 Granskningsrapport 37 Ledning/styrelse/revisorer 38 RAMBO SNABBFAKTA 2010» 4 Avfallsanläggningar» 7 Återvinningscentraler» 63 Återvinningsstationer» 14 Miljöstationer» 25 anställda» ton hanterat avfall» 99% nyttiggörande» abonnemang för insamling av hushållsavfall» 137 Mkr i omsättning» 3,9 Mkr i vinst» 53% soliditet Mkr 140 Nettoomsättning Justerat eget kapital Resultat före skatt

3 VIKTIGA HÄNDELSER 2010» Fortsatt stark marknadsposition genom en effektiv och kundfokuserad organisation» Arrangerat RAMBO Miljödag för ägarkommuner och företag för ökad inspiration och insikt kring källsortering» Övertagit renhållningsverksamheten i samtliga ägarkommuner och sjösatt matavfallsinsamling för Lysekils kommun» Lanserat RAMBO-KÄLL som storsäck och samlare samt sjösatt RAMBO[SAFE] för det farliga avfallet» Utreder tillsammans med ägarkommuner och Uddevalla Energi en anläggning för fordonsgas» Hjälpt våra ägarkommuner att få åtta mkr i stöd till båttvättar» Påbörjat deponisluttäckning på Hästesked» Förvärvat resterande aktier i Lysekils Slam & Container» Fått förtroende att avvattna slam hos en av våra största kunder» Uppnått All time high i återvinningen, ökat omsättningen och genererat ett av de bästa resultaten någonsin 3

4 VD HAR ORDET Vi känner att vi gör nytta 99% nyttiggörande av allt inkommande avfall är en god måttstock! På en marknad där konkurrensen aldrig varit hårdare har vi behållit och ökat antalet kunder. Förtroende, god kompetens, effektivt arbete nära våra kunder och samverkan inom avfallsområdet har varit nyckeln till framgång. På ett bra sätt genom stort engagemang från alla inblandade har vi övertagit renhållningsverksamheten från resterande ägarkommuner. Med det bästa nyttig görandet någonsin, den högsta omsättningen och ett av de bästa resultaten i bolagets historia blickar vi nu längre fram och jobbar vidare för ett hållbart samhälle VI GÖR NYTTA 99% AV AVFALLET NYTTIGGÖRS När vi summerar 2010 kan vi konstatera att hela 99% av allt hanterat avfall i RAMBO-regionen kommit till någon form av nytta. Genom ökad källsortering hos invånare och företag och ett allt effektivare sorterings- och behandlingsarbete hos RAMBO har vi tillsammans åstadkommit något stort. Vinnarna är vår miljö samt alla vi som lever i våra fyra RAMBO-kommuner både idag och i framtiden! Och bättre kan vi bli. Idag är en stor del av nyttiggörandet energi för el och fjärrvärme genom förbränning av avfall. Som du kan läsa om längre fram använder RAMBO Avfallstrappan som metod för hur bolaget arbetar och agerar vi behöver nu gå längre upp för trappan och sortera ut än mer återvinningsbara material så att vi förbättrar resurshushållningen ytterligare. Den svenska modellen för hantering och nyttiggörande anses idag vara den bästa i världen genom den infrastruktur som kommuner och deras kommunala bolag byggt upp genom stora och långsiktiga investeringar. Så har även skett i RAMBO-regionen där en fantastisk fin infrastruktur för avfall ger nära service för vårt näringsliv samt våra åretruntboende och ytterligare fritidsboende som lever och verkar i regionen. Ett gott exempel på detta är våra sju moderna återvinningscentraler som är kända för sin goda service och ordning. Denna infrastruktur skall vi vara rädda om och jag är säker på att framtida generationer en dag kommer att tacka oss för detta. Ett spännande inslag i vår verksamhet är vår nye medarbetare RAMBOKÄLL som hjälper oss med källsortering och avfallsminimering. Under året har vi utvecklat honom i två varianter Storsäcken samt Samlaren KÄLL. För det farliga avfallet har vi utvecklat och lanserat lösningen RAMBO [SAFE]. Du kan läsa mer om både KÄLL och SAFE i denna årsredovisning överfördes renhållningsverksamheten från Lysekil och under året har resterande tre ägarkommuner med gott resultat gjort detsamma genom alla inblandades fina engagemang. För de senare tre har även fakturering och kundtjänst för VA överförts. Nästa steg är en effektivisering och utveckling av renhållningen för ökad källsortering. Resterande aktier i Lysekils Slam & Container förvärvades enligt ett tidigare intentionsbeslut och bolaget kommer att integreras i RAMBOs verksamhet. Ett gemensamt miljöarbete nära dig tillsammans sluter vi cirkeln! Lysekil i mars 2011 Claes Lundberg VD för RAMBO AB 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän aktiebolag (RAMBO), avger härmed följande redovisning för verksamheten under räkenskaps året 1 januari 31 december

6 OM RAMBO RAMBO AB bildades hösten 1981 och ägs gemensamt av fyra kommuner Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. RAMBO är mellersta och norra Bohusläns ledande miljöföretag inom hållbar och miljöriktig avfallshantering, avfallsminimering, återvinning samt tillhörande miljötjänster för näringsliv och invånare. I en värld med ändliga resurser är bolagets mål att minska mängderna avfall och betrakta återstående avfall som en resurs som går att återvinna så långt det är möjligt. 30 ÅRS SAMVERKAN INFRASTRUKTUR OCH HANTERING AV AVFALL I VÄRLDSKLASS Aktiefördelning i RAMBO Av det samlade aktiekapitalet i RAMBO är Lysekils kommun ägare till knappt två femtedelar, medan Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun äger drygt en femtedel var. ÄNDAMÅL De globala miljö- och klimatförändringarna påverkar livsförutsättningarna i hela världen och dess effekter är sannolikt ett av de största hot som mänskligheten står inför. Inom EU är dessa områden bland de mest priori terade och en central betydelse har avfallsfrågorna och då naturligt RAMBOs verksamheter. Enligt bolagsordningen skall RAMBOs verksamhet vara att omhänderta, återvinna, minimera, transportera och/eller behandla avfall samt driva annan därmed sammanhängande verksamhet. RAMBO har ansvaret för att kommunernas åligganden i dessa avseenden fullgörs. MÅL OCH STRATEGI RAMBOs uppdrag består i att skapa en långsiktigt hållbar och miljöriktig avfallshantering och arbetet beskrivs enklast genom den så kallade avfallstrappan eller avfallshierarkin. Målsättningen är att minimera och begränsa mängden avfall samt återvinna och återanvända avfall från företag och invånare i RAMBO-regionen så långt det är möjligt. Bolaget skall ha en hög miljöprofil och ett certifierat ledningssystem för verksamheten med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. RAMBO skall aktivt verka för att intentionerna i riksdagsbeslut och kommu nernas avfallsplaner kan uppnås. I RAMBOs strategi ingår att ha ett väl utbyggt nät av egna sorterings-/ omlastnings-/behandlings anordningar samt samverka med externa intressenter med till gång till de behand lingsresurser som RAMBO inte själv kan hålla. 6

7 AFFÄRSIDÉ RAMBO skall vara det bästa miljöföretaget i Bohuslän inom:» Avfallsminimering» Återvinning» Avfallsrådgivning för ett hållbart samhälle AVFALLSTRAPPAN EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR OCH MILJÖRIKTIG AVFALLSHANTERING FÖR EN BÄTTRE MILJÖ RAMBO-regionens brännbara avfall blir till fjärrvärme och elektricitet i Uddevalla. Endast 1% av avfallet går till deponi. ENERGIÅTERVINNA DEPONERA RAMBO samarbetar med lokala Second-hand butiker via RAMBOs Återbrukslokaler fina saker får nytt liv. Återvinningsbart material blir nya råvaror. Matavfall blir till biogas. ÅTERANVÄNDA MATERIALÅTERVINNA RAMBO bedriver utbildning, information och opinionsbildning för att påverka människors beteende mot ett hållbart samhälle. AVFALLSMINIMERA 7

8 utförd av SP SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet 1002 EN Detta är en avskrift av originalcertifikatet utförd av SP nr/no Härmed intygas att:/this is to certify that: Certifiering - Certification Lennart Månsson EN KVALITET, MILJÖ OCH MILJÖÅTGÄRDER Kunderna är miljö medvetna och ställer höga krav på miljö arbetet. För att motsvara sådana krav måste RAMBO kunna visa att man säkerställt sin verksamhet på ett miljöriktigt och utvecklande sätt. MILJÖARBETET ÄR KÄRNAN I RAMBOS VERKSAMHET MILJÖLEDNING/CERTIFIERING OCH MILJÖREDOVISNING Som första traditionella renhållnings/ avfallsbolag i landet erhöll RAMBO certi fiering enligt ISO samt registrering enligt EMAS. I en särskild miljöredovisning beskriver RAMBO sitt miljöarbete med ständiga för bättringar arbetar bolaget för att nå de miljömål som ställs upp för verksamheten. Återkommande revisioner har visat att RAMBOs löpande miljöledningsarbete fungerar väl och miljö målen justeras i takt med bolagets och samhällets utveckling. LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET OCH ARBETSMILJÖ RAMBO har valt att i sitt ledningssystem integrera även kvalitet och arbetsmiljö. Dessa delar av ledningssystemet har certifierats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt standarder för ISO 9001 och AFS 2001:1. Företaget har därmed ett komplett verksamhetsledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Bolagets miljöledningsarbete har uppmärksammats av bl a Miljöstyrningsrådet och EU som 2007 tilldelade RAMBO utmärkelsen EMAS AWARDS. AFS 2001:1 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljön SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of occupational health and safety management systems CERTIFICATE nr/no S Härmed intygas att:/this is to certify that: RAMBO AB har ett ledningssystem för arbetsmiljön som uppfyller kraven i AFS 2001:1 vad gäller: has an occupational health and safety management system that fulfils the requirements of AFS 2001:1 with respect to: Hantering och återvinning av avfall Handling and recycling of waste Certifikatet är giltigt till och med 8 januari Ytterligare information finns på This certificate is valid until and including 8 th January, Further information can be seen at Borås den 8 januari 2007/8 th January, 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Detta är en avskrift av originalcertifikatet Certifiering - Certification Lennart Månsson ISO 9001 CERTIFIKAT SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems 1002 CERTIFICATE RAMBO AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2000 vad gäller: has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2000 with respect to: Hantering och återvinning av avfall Handling and recycling of waste Certifikatet är giltigt till och med 8 januari Ytterligare information finns på This certificate is valid until and including 8 th January, Further information can be seen at Borås den 8 januari 2007/8 th January, 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Miljöstyrningssystem för verksamheten RAMBO har ett miljöstyrningssystem där hela verksamheten är certifierad enligt ISO och avfallsanläggningarna registrerade enligt EMAS. Kvalitet och arbetsmiljö är certifierade enligt ISO 9001 samt AFS 2001:1. Internationellt uppmärksammat miljöarbete Miljöstyrningsrådet har uppmärksammat RAMBOs miljö ledningsarbete. För arbetet med att förbättra avfallshantering och återvinning i RAMBO-regionen har RAMBO tidigare tilldelats utmärkelsen EMAS AWARDS. 8

9 HJÄRTLUNGRÄDDNING Efter genomgången utbildning i första hjälpen och HLR ska personalen på RAMBO kunna utföra livräddande första hjälpen på ett organiserat sätt för att upprätthålla liv vid en olycksplats i väntan på ambulans eller annan akuthjälp. KOMPETENS OCH UTBILDNING RAMBOs verksamhet bygger på engagerade och kunniga medarbetare. Den kunskap som krävs är svår eller omöjlig att lära sig i den vanliga skolan, så därför är det viktigt att medarbetarna erbjuds internutbildningar inom företaget och att ta del av det kursutbud som Avfall Sverige och andra branschorganisationer erbjuder. Speciellt viktigt är att hålla hög nivå på säkerhet för både miljö och arbetsmiljö, så brandskydd och utbildning i hantering av farligt avfall, första hjälpen m m är utbildningar som RAMBOs personal regelbundet fortbildas i. Beroende på arbetsuppgifter varierar behovet av andra utbildningar det kan vara ADR, Säkerhetsrådgivare, truckförarutbildning, heta arbeten etc som enskilda medarbetare behöver komplettera. Förändringar i verksamheten innebär årligen någon form av utbildning/fortbildning. Under året har exempelvis en ekonomisekreterare genomgått en fördjupad utbildning i offentlig upphandling, anläggningspersonal har fått utbildning i Identifiering och hantering av pyrotekniska och explosiva varor och samtlig personal har fått utbildning i Första hjälpen/hjärtlungräddning. Verksamhetspolicy RAMBO AB» RAMBO AB skall erbjuda kundanpassad och miljöriktig avfallshantering genom att ta emot, sortera, behandla och återvinna avfall från verksamheter och allmänhet, företaget skall genom detta främja en kretsloppsanpassad samhällsutveckling inom våra kommuner.» Våra produkter och tjänster skall hålla rätt och jämn kvalitet, detta skall upprätthållas med hjälp av effektiva processer och personal som arbetar i god arbetsmiljö, vilket är en förutsättning för nöjda kunder och medarbetare.» Vi ska följa de lagar och förordningar som gäller för vår verk sam het och motsvara de krav som våra intressenter ställer.» Vi ska genom kontinuerlig kompetenshöjning av vår personal verka för att våra produkter, processer, arbetsmiljö och ledningssystem ständigt förbättras. Höjd kompetens bidrar till bredare arbetsinnehåll, säkrare och mer trivsam arbetsmiljö. Det ger bättre möjlighet att möta våra kunders önskemål och vårt åtagande att förebygga och minska vår negativa påverkan av miljön.» Varje anställd ska aktivt bidra till hög kvalitet, bra yttre miljö och god arbetsmiljö. Det sker genom att följa rutiner och instruktioner, uppmärksamma, rapportera och medverka till att brister avhjälps.» Vi ska öppet redovisa miljöfakta. Våra leverantörer och entreprenörer skall känna till vår verksamhetspolicy och bedriva sin egna verksamhet i linje med denna. 9

10 AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING RAMBO AB driver idag fyra Avfallsanläggningar, sju Återvinningscentraler, fjorton Miljöstationer och ett 60-tal Återvinningsstationer. RAMBO har under året hanterat ton avfall, vilket är en ökning med 12% jämfört med Ökningen beror i huvudsak på att konstruktions- och täckmassor för slut täckning av deponier tagits emot i större utsträckning än tidigare. Genom en allt effek tivare källsortering och återvinning har vi tillsammans nyttiggjort över 99% av allt inkommande avfall nyttiggörandet är det bästa i bolagets historia. MED AVFALLSTRAPPAN SOM ARBETSSÄTT NYTTIGGÖR VI ÖVER 99% AV ALLT AVFALL HANTERAT AVFALL 2010 RAMBO har under 2010 hanterat drygt ton avfall från hushåll, företag och andra verksamheter vilket är 12% högre än Efter utsortering och återvinning har 99% av allt avfall nyttiggjorts. 54% har gått till återvinning, 45% till energiutvinning och resterande 1% har lagts på deponi. Avfallsmängderna har ökat i alla kommuner ökningen beror främst på att ett par av RAMBOS deponier håller på att avslutas och skall sluttäckas. Det innebär att avfall och massor som efter behandling kan nyttjas som konstruktions eller täckmassor tas emot i större utsträckning än tidigare. HUSHÅLLS- OCH VERKSAMHETSAVFALL RAMBO har under 2010 levererat sammantaget ca ton hushålls- och verksamhetsavfall till förbränning. Avfallet har framförallt gått till Uddevalla Energis nya värmekraftverk och i mindre omfattning till värmekraftverken i Lidköping och Göteborg. En ringa del av hushålls- och verksamhetsavfallet har lagts på deponi i Lysekil % 96% 92% 88% 84% 80% MOTTAGNA MÄNGDER (TON) NYTTIGGÖRANDE (%)

11 AVFALLSBEHANDLING RAMBO 2010 [TON] Nyttiggörande Energiutvinning Slam/kompostering Materialåtervinning Nyttiggörande totalt Deponering Intern deponi 298 Extern deponi 126 Deponering totalt 424 Totalt Nyttiggörande 99% Deponi 1% AVFALLSTRAPPAN SOM ARBETSSÄTT EU:s Avfallstrappa är en hierarki som handlar om att ta hand om avfall så bra som möjligt utifrån resurshushållning och miljöpåverkan. RAMBO använder sedan länge denna hierarki som arbetssätt för hur bolaget arbetar och agerar. Närmare 99% nyttiggörande av allt avfall visar att RAMBO ligger i främsta ledet när det gäller avfallsminimering och återvinning. 11

12 AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING ÅTERVINNINGSSTATIONER OCH PRODUCENTANSVAR Enligt riksdagsbeslut gäller producentansvar för insamling och omhändertagande av bl a tidningar, förpackningar, däck, ljuskällor, samt elektriskt och elektroniskt avfall. Produ cen terna har det juridiska, fysiska och ekonomiska ansvaret att full göra och bekosta insamlings verksamheten. Genom avtal och samverkan med producenterna ser RAMBO till att bibehålla och utveckla insamlingen via sina Återvinningsstationer. RAMBO har också till uppgift att fungera som samordningsentreprenör för hela förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) från Återvinningsstationerna i Lysekils, Munkedals, Sotenäs, Tanums och Strömstads kommuner. Insamlingen av källsorterade tidningar, förpackningar och småbatterier från hushållen sker genom stationärt uppställda behållare i totalt 63 Återvinnings stationer. Återvinningsstationerna är kostsamma att sköta pga betydande nedskräpning och återkommande skadegörelse. I RAMBOområdet har nedanstående material med producentansvar samlats in. ÅTERVINNINGSCENTRALER Det nya innestället stod det för något år sedan som rubrik i tidningen Bohusläningen. Rubriken syftade på RAMBOs Återvinningscentral på Hogenäs i Sotenäs kommun. RAMBOs kommuner med ca invånare har sju Återvinningscentraler (ÅVC) där hushåll och mindre företag kan lämna sitt sorterade grovavfall. Avstånden och kommunernas många fritidsboende plus sommarens turisttillströmning gör att alla RAMBOs Återvinningscentraler har en viktig uppgift att fylla för att underlätta källsortering och återvinning. Källsortering av avfall är idag en självklarhet för allt fler, men för att det skall fungera bra krävs anläggningar som är rena och fräscha och att det är enkelt att hitta rätt bland alla containrar och kärl. RAMBO har därför under den senaste tioårsperioden byggt nya moderna Återvinningscentraler med plats för dagens sorteringskrav på allt fler fraktioner. OMHÄNDERTAGANDE ENLIGT PRODUCENTANSVAR Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal ton kg/inv ton kg/inv ton kg/inv ton kg/inv Tidningar, pappers- och wellförpackningar* , , , ,5 Plastförpackningar (mjuka och hårda) 97 6, , ,8 52 5,1 Metallförpackningar 25 1,7 25 2,7 28 2,3 28 2,7 Glasförpackningar , , , ,4 Småbatterier 3,73 0,3 2,45 0,3 3,81 0,3 1,36 0,1 Diverse Elektronik 120 8, ,9 87 7,1 84 8,2 * inkl från industri. 12

13 MODERNA, ATTRAKTIVA OCH EFFEKTIVA ÅTERVINNINGSCENTRALER RAMBOs ambassadörer trevlig och kunnig personal som kan hjälpa den tveksamme tillrätta. Jerry på Hogenäs är en av RAMBOs medarbetare och att han och RAMBOs Återvinningscentraler är populära visar bl a de tidningsrubriker som skrivits de senaste åren. 13

14 AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING AVFALLSANLÄGGNINGAR RAMBO svarar för drift och skötsel av Siviks Avfalls anläggning i Lysekil, Hästesked i Munkedal, Hogenäs i Sotenäs samt Tyft i Tanum. RAMBO skall utveckla avfalls hanteringen ur miljö- och återvinnings synpunkt och sam tidigt hushålla väl med till gängligt deponeringsutrymme. På sor teringsplattan eller Plattan den vardagliga benämningen på den plats där en av RAMBOs viktigaste arbetsuppgifter genomförs kontrolleras och sorteras blandavfallet i olika fraktioner. Här töms containrar och sopbilar på sitt innehåll och RAMBOs erfarna personal sorterar inkommet avfall med gripförsedda sorteringsmaskiner. Efter utsortering och återvinning av olika material samt en blandad bränslefraktion återstår en mindre mängd rest avfall. En del av detta består av sammansatta material som tidigare gick till deponi men som nu efter krossning och ytterligare sortering går till energiutvinning och materialåtervinning. Endast en mindre mängd kan inte nyttiggöras och måste därför deponeras. Sor teringen har resul terat i ett nyttig görande på 99%. AVFALLSTRANSPORTER Transportavstånden är betydande ur miljösynpunkt och RAMBO väger avstånd och avsättningsmöjligheter mot varandra för minsta möjliga miljöpåverkan. Ett exempel är RAMBO- regionens brännbara hushålls- och verksamhetsavfall går till Lille sjö Avfallsvärmeverk i Uddevalla mot tidigare Lidköping och Göteborg. De kortare transportavstånden reducerar här koldioxidutsläppen med över 60%. Under 2010 förvärvade RAMBO resterande aktier i Lysekils Slam & Container enligt ett tidigare intentionsbeslut från 2005 och får därmed tillgång till en effektiv transportverksamhet i framförallt Lysekilsområdet. Bolaget kommer att integreras i RAMBOs verksamhet. RAMBO TAR HAND OM SKANSKAS BYGGAVFALL Grön arbetsplats Skanskas egen miljömärkning som bl a innebär att 95% av FOTO byggavfallet skall S&C återvinnas INKOMMANDE ställer stora krav på miljöarbetet AVFALL vid Skanskas byggarbetsplatser. Högsta service och miljötänkande gör därför att Skanska valt RAMBO OCH SORTERING PÅ PLATTAN som samarbetsspartner för omhänder tagande av allt avfall från samtliga Skanskas projekt i RAMBO-regionen. 14

15 RAMBO [SAFE] TRYGG LÖSNING FÖR FÖRETAGETS FARLIGA AVFALL Tjänsten RAMBO [SAFE] som har mottagits mycket väl är en komplett lösning för tryggt omhändertagande av företagets farliga avfall. I helhetslösningen ingår miljöskåpet RAMBO [SAFE], invägning, tömning och borttransport av företagets farliga avfall. I tjänsten ingår även de dokument som krävs för att uppfylla lagstiftares och mydigheters krav samt information och rådgivning gällande dokumentation och förteckning över avfallet. All information skall finnas tillgänglig i Blå pärmen inuti Miljöskåpet. FARLIGT AVFALL FÖRETAG RAMBO har sedan många år en miljöbil för tömning av miljöstationer och insamling av farligt avfall från företag och verksamheter. Bilen är utrustad för ADR-transporter och bakgavellyft och öppningsbar sida gör att den är flexibel vid lastning och lossning. Skärpning i lagstiftningen kring hantering och lagring av brandfarliga och farliga produkter samt avfall men även synpunkter från försäkringsbolag har satt fokus på detta område och gör att många företag ser över sin egen hantering. RAMBO [SAFE] har tagits fram som ett helhetskoncept där RAMBO erbjuder en helhetslösning för företagens farliga avfall. Även sekretessavfall från företag, kommuner och landsting liksom riskavfall (stickande och skärande eller smittfarligt) hämtas, transporteras och lagras av RAMBO, detta sammantaget har lett till en ökad efterfrågan på tjänster inom dessa områden. RAMBO har tillstånd för mellanlagring av farligt avfall på samtliga anläggningar men huvuddelen lagras på Hogenäs och Sivik. Lokalerna är utformade för att uppfylla gällande krav med avseende på säkerhet och arbetsmiljö, vilket exempelvis innebär att delar av utrymmena är explosionsklassade och att golven fungerar som invallning så att farliga ämnen inte kan komma ut. Under 2010 samlade RAMBO in och mellan lagrade ca 319 ton farligt avfall. FARLIGT AVFALL MILJÖSTATIONER Omhändertagande av farligt avfall har mycket hög prioritet i RAMBO-kommunerna som idag har 14 särskilda Miljö stationer för insamling av hus hållens farliga avfall. På Miljöstationerna kan kommun invånarna lämna farligt avfall och elavfall. Merparten av inlämnat material utgörs av kasserade startbatterier, spill oljor, färgrester och lysrör. Under 2010 introducerades Samlaren KÄLL som mottagare för det lilla farliga avfallet som småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik. Samlaren KÄLL erbjuds framförallt matbutiker och har tagits fram för att förenkla för allmänheten att lämna denna typ av avfall. Den första installerades hösten 2010 och fler kommer att installeras under

16 AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING SÄRSKILT AVFALL, SLAM Enligt avtal med sina ägarkommuner har RAMBO åtagit sig att omhänderta avvattnat slam från kommunernas avloppsreningsverk. Sådant omhändertagande sker genom såväl extern avsättning som tillverkning av konstruktionsmassor. RAMBO har särskilda lagrings- /komposteringsytor för slam vid Siviks avfallsanläggning och slamlagringsfickor på Hogenäs och Tyft. Under året har RAMBO mottagit och avsatt totalt ton slam från kommu nerna. I tidigare genomförda slamrevisioner har slam från kommunernas avlopps reningsverk kvalitetssäkrats och god känts för spridning på jordbruksmark det råder dock stora avsättningsproblem till följd av en skepsis hos lantbrukare och allmänhet. Huvuddelen av slammängden 2010 har använts för framställning av täckjord till deponiåterställning. RAMBO har dessutom komposterat industriellt avloppsslam på Sivik som härrör från Preemraff i Lysekil. Komposten som avses användas för markarbeten finns till största delen i lager. Genom avtal med Arctic Paper Munkedals AB har RAMBO komposterat fiberslam på Hästesked. På Sivik har under året även komposterats livsmedelsavfall från fiskberedningsindustrin. Asbest har mottagits för separat deponering på Sivik. Dit har även förts förbrukad katalysator massa, svavel, aluminiumoxid m m samt mindre mängder sot från värmepannor och slipdamm och plastindustri. MILJÖPÅVERKAN OCH MILJÖ- TILLSTÅND RAMBOs verksamhet ger upphov till miljöpåverkan främst genom utsläpp till luften från förbrukning av drivmedel vid avfallstransporter samt genom att mark tas i anspråk för deponering och att lakvatten bildas som följd av detta. Bolaget arbetar kontinuerligt med att begränsa sin miljöpåverkan efter fastställda program. Regel bundna analyser visar endast på ringa omgivnings påverkan. Verksamheten på RAMBOs avfallsanläggningar är till ståndspliktiga och bedrivs med stöd av länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen och miljöbalken. Ett separat tillstånd finns för komposteringsverk samhet på Hästesked. RAMBOs verksamhet fordrar också tillstånd enligt förordningen om farligt avfall, dels för mellanlagring och dels för transport av sådant avfall. Bolaget innehar dessa tillstånd samt erforderligt tillstånd för yrkesmässig transport av avfall. Något föreläggande enligt miljöbalken har utöver sedvanliga försiktighets åtgärder inte riktats mot bolaget. 16

17 SLUTTÄCKNING AV DEPONIERNA HÄSTESKED, HOGENÄS OCH TYFT Enligt EU:s regler måste flera villkor uppfyllas när en deponi ska avslutas och sluttäckas. Ett av kraven är att det skall finnas ett tätt skikt som hindrar nederbörd från att tränga in i deponin och gas från att okontrollerat tränga ut. I botten ligger det befintliga avfallet som skall täckas, följt av ett utjämningsskikt, gasdräneringsskikt, tätskikt, dräneringsskikt och slutligen på toppen ett skyddsskikt där växter planteras för att området skall smälta in i omkringliggande landskap. SLUTTÄCKNING AV DEPONIER RAMBO har tidigare deponerat avfall på alla sina fyra Avfallsanläggningar. För närvarande är endast Siviks avfallsdeponi i aktivt bruk. I och med att länsstyrelsen godkänt anpassningsplanen för Sivik är fortsatt deponering säkrad under de närmaste femton åren. Deponierna på Hogenäs och Hästesked håller på att avslutas enligt plan liksom den tidigare nyttjade etappen på Tyft. Arbetet har fortskridit i olika takt vid RAMBOs anläggningar. På Hästesked har den planerade omfördelningen av avfallsmassorna och formning av deponin genomförts under 2010 och påläggning av tätskikt och täckmassor beräknas kunna inledas så snart vädret tillåter. På Hogenäs har en stor del av formningen genomförts medan man på Tyft räknar med att omfördela avfallsmassorna och forma deponin under Då stora mängder täckmassor behöver tas i anspråk och det ur miljösynpunkt är bättre att återanvända behandlat avfall och överskottsmassor från byggnationer i närområdet, istället för jungfruligt material för sluttäckningen av deponierna, räknar RAMBO med att eventuellt begära förlängd tid för denna del av avslutningen som annars skall vara klar till utgången av Länsstyrelsen har godkänt anpassningsplanen för Tyft varigenom RAMBOs framtida deponeringsbehov tryggats i en ny deponietapp. 17

18 RENHÅLLNINGEN Samtliga medlemskommuner har nu överlåtit sina renhållningsverksamheter till RAMBO. I en gemensam organisation har nu arbetet startat med att samordna, utveckla och effektivisera renhållningsverksamheten som en enhet för RAMBO-regionen. RAMBO NU ANSVARIG FÖR RENHÅLLNINGS- VERKSAMHETEN I SAMTLIGA MEDLEMSKOMMUNER UTÖKAT SAMARBETE RAMBO har sedan 2008 verksamhetsansvaret för renhållningsverksamheten i Lysekils kommun sophämtning, slamsugning, fakturering av renhållningsavgifter, kundtjänst, upphandling av renhållnings tjänster etc. Under 2010 har även renhållningsverksamheterna för Sotenäs, Munkedal och Tanums kommuner överförts till RAMBO. I uppdraget ingår även kundtjänst, registerhållning och fakturering av VA-verksamheten för respektive kommun. Året har präglats av att integrera och samordna renhållningsverksamheten samt implementering av ett gemensamt registrerings- och debiteringssystem som passar för samtliga kommuner. Fokus under kommande år kommer att ligga på utveckling och effektivisering av verksamheten. För att förändra människors beteende och miljömedvetande mot långsiktigt hållbart samhälle kommer kraft att läggas på information och opinionsbildning i olika former. KÄLLSORTERING AV MATAVFALL Tanum har sedan tidigare en frivilligrunda för insamling av matavfall och den 1 jan införde Lysekil insamling av källsorterat matavfall. Ca av Lysekils hushåll hade vid årets slut valt källsortering av matavfall vilket resul terat i att över 157 ton matavfall samlats in för biologisk behandling (fordonsgas och biogödsel). Trots informationsinsatser och taxesänkningar motsvarar detta endast hälften av målsättningen på anslutna hushåll under det första året. Renhållningsavdelningen kommer därför under 2011 att intensifiera information och motivationsinsatser för att uppnå delmålet om ca källsorterande hushåll. I enlighet med gällande Avfallsplan och Avfallstrappan som arbetssätt vill RAMBO förmå även övriga ägarkommuner att ta beslut om källsortering av matavfall. INSAMLING AV HUSHÅLLSAVFALL Att samla in hushållsavfall är problematiskt i många av våra kustsamhällen. Trånga gränder, trappor och kullersten försvårar det praktiska insamlingsarbetet för våra renhållningsentreprenörer. RAMBO kommer att utveckla insamlingen i hela RAMBO-regionen och där det krävs lösa problemen med att bl a skapa gemensamma insamlingsplatser. RAMBO har blivit remissinstans för kommunernas översikts- och detaljplaner. Det är mycket viktigt att i så tidigt skede som möjligt kunna påverka förutsättningar för avfallshantering och uppsamlingsplatser för nya bostadsoch verksamhetsområden. SKRÄPA UPP I FLER KOMMUNER Med syfte att bygga en hållbar attityd mot nedskräpningen i Lysekil och Munkedal genomförde RAMBO på uppdrag av dessa kommuner SKRÄPA UPP -kampanjer. I Sotenäs anordnades en miljödag med hamnrensning i Kungshamn. Det var första året i Munkedal och andra året i Lysekil och intresset var stort bland alla skräpplockare. Skolor, fastighetsägare, föreningar, företagare, politiker och allmänhet hjälptes åt att göra en jätteinsats för en renare och tryggare miljö. Under 2011 kommer SKRÄPA UPP att genomföras i samtliga medlemskommuner. 18

19 Avfallsplan 2008 [Sammanfattning] AVFALLSPLAN MÅLREDOGÖRELSE 2010 Den gemensamt antagna avfallsplanen i RAMBO-regionen beskriver kommunernas mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. RAMBO använder planen som styrdokument i sin verksamhet. AVFALLSPLAN FÖR RAMBO AB OCH LYSEKIL MUNKEDAL SOTENÄS TANUM 1 FARLIGT AVFALL Hushållens kunskap om hantering av farligt avfall ska öka. Mängden insamlat farligt avfall från hushållen skall öka med minst 5% från 2006 till Mängden farligt avfall i blandat verksamhetsavfall som levereras till avfallsanläggningarna skall minska 10% från 2006 till Deponier Vid utgången av 2008 ska deponierna på Hästesked och Hogenäs samt den nuvarande etappen på Tyft vara ur drift. Under 2009 ska slutbehandlingen vara påbörjad. Deponi på Sivik ska förbättras och andelen som går till deponi ska minska med minst 2% från 2006 till Återvinning Andelen av hushållsavfallet som går till återanvändning eller materialåtervinning ska öka med minst 5% från 2006 till Det nationella målet ska eftersträvas: Återvinning av minst 50% av hushålls avfallet De system som producenterna tillhandahåller för insamling av tidningar och förpackningar ska fungera tillfredsställande och utvecklas. 4 Matavfall År 2010 ska minst 25% av matavfallet behandlas biologiskt i Lysekils och Tanums kommuner. År 2010 ska minst 25% av matavfallet behandlas biologiskt i Munkedals och Sotenäs kommuner. Fr o m 2015 skall minst 35% av matavfallet behandlas biologiskt. De kommunala verksamheterna (storköken) ska börja sortera ut sitt matavfall En mindre anläggning för produktion av fordonsgas ska uppföras. 5 Avloppsslam Under åren ska minst 25% av fosforföreningarna i slammet återföras till jord- och skogsbruk. Resterande del ska användas för framtagning av täckmassor. Fr o m 2015 ska minst 60% av fosforföreningarna återföras till jordoch skogsbruk. Avloppsslammet ska på sikt tas omhand i en rötningsanläggning för produktion av fordonsgas. 19

20 MARKNAD OCH FÖRETAGSKUNDER Allt fler företag och verksamheter väljer möjligheten att teckna RAMBOs Helhetsavtal där de erbjuds en helhetslösning som täcker samtliga behov för företagets/verksamhetens avfallshantering och återvinning. Genom ett nära och starkt miljöarbete, förfinade behandlingsmetoder och en vässad produktportfölj har RAMBO både behållit befintliga kunder samt ökat kundstocken. HELHETSAVTAL BÄSTA VALET FÖR FÖRETAGEN ALLTID BÄSTA TOTALLÖSNING I allt större omfattning väljer företag och verksamheter att teckna RAMBOs Helhetsavtal. Gemensamt för Helhetsavtalen hos RAMBO är att alla företags/verksamhetskunder erbjuds helhetslösningar som täcker samtliga behov för företagens avfallshantering och åter vinning. I samtliga dessa avtal ingår analys och rådgivning vilket möjliggör en skräddarsydd lösning och utvecklande avfallshantering för varje enskild kund. Processen fortsätter under hela avtalstiden för att kunna erbjuda den bästa lösningen i takt med att kundens eller avfallsmarknadens förutsättningar förändras. RAMBO kan därmed alltid erbjuda kunden den mest miljöanpassade och ekonomiska lösningen samt säkerhetsställa att kretsloppsprinciperna följs. AVFALLSTRAPPANS FEM STEG 1 Avfallsminimering 2 Återanvändning 3 Materialåtervinning 4 Energiåtervinning 5 Deponering RAMBO LOKAL OCH NÄRA SAMARBETSPARTNER Under lågkonjunkturen minskade avfallsmängderna vilket medförde kraftigt ökad konkurrens och prispress. RAMBO har hanterat detta genom att lägga ytter ligare vikt vid att alltid kunna erbjuda kunder en optimal avfallshantering. Genom ett nära och starkt miljöarbete, förfinade behandlingsmetoder och en vässad produktportfölj har RAMBO både behållit befintliga kunder samt ökat kundstocken. Utveckling av nya hjälpmedel, koncept och lösningar ökar bolagets attraktionskraft. SPÄNNANDE KONCEPTLÖSNINGAR Konceptet RAMBO[SAFE] som är en komplett lösning för hantering av företagens farliga avfall har tagits emot väl och efterfrågan ökar stadigt bland alla kundkategorier. RAMBOKÄLL som skall hjälpa oss med källsortering och återvinning har hittills lanserats i två skepnader Storsäcken KÄLL samt Samlaren KÄLL. Storsäcken KÄLL är en avfallssäck avsedd för både företag och privatpersoner vid sortering av mindre mängder avfall samt vid de tillfällen man inte har plats för containers. Tillsammans med nya försäljningsställen kommer säcken att lanseras fullt ut under 2011 Samlaren KÄLL är en lösning för insamling av det lilla farliga avfallet. Samlaren gör det enkelt att återvinna sådant som annars lätt kan hamna i soporna småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik. Lösningen erbjuds främst matbutiker och har sin naturliga placering i anslutningen till övrig returhantering. Den första installerades hösten 2010 och ett flertal butiker har beställt Samlaren för installation RAMBO har mer spännande planer för den nya medarbetaren RAMBOKÄLL 20

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1400 ex Förord Syftet

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

RVF Utveckling 2004:10

RVF Utveckling 2004:10 När ett plus ett blir tre Om samverkan inom kommunal avfallsverksamhet RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 Reviderad upplaga RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Nya styrmedel inom avfallsområdet?

Nya styrmedel inom avfallsområdet? Nya styrmedel inom avfallsområdet? Mattias Bisaillon 1, Göran Finnveden 2, Maria Noring 2, Åsa Stenmarck 3, Johan Sundberg 1, Jan-Olov Sundqvist 3 och Sara Tyskeng 2 1 Profu, Göteborg och Stockholm 2 KTH,

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri En färd från myt till verklighet Slutrapport till Miljömålsrådet Sammanställd i april, 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer