DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO"

Transkript

1 DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8 Avfallshantering och återvinning 10 Renhållningen 18 Marknad och företagskunder 20 Miljötjänster 22 Information och marknadsföring 24 Framtid och utveckling 26 Finansiell rapport 28 Resultaträkning 29 Balansräkning 30 Kassaflödesanalys 32 Tilläggsupplysningar 33 Revisionsberättelse 36 Granskningsrapport 37 Ledning/styrelse/revisorer 38 RAMBO SNABBFAKTA 2010» 4 Avfallsanläggningar» 7 Återvinningscentraler» 63 Återvinningsstationer» 14 Miljöstationer» 25 anställda» ton hanterat avfall» 99% nyttiggörande» abonnemang för insamling av hushållsavfall» 137 Mkr i omsättning» 3,9 Mkr i vinst» 53% soliditet Mkr 140 Nettoomsättning Justerat eget kapital Resultat före skatt

3 VIKTIGA HÄNDELSER 2010» Fortsatt stark marknadsposition genom en effektiv och kundfokuserad organisation» Arrangerat RAMBO Miljödag för ägarkommuner och företag för ökad inspiration och insikt kring källsortering» Övertagit renhållningsverksamheten i samtliga ägarkommuner och sjösatt matavfallsinsamling för Lysekils kommun» Lanserat RAMBO-KÄLL som storsäck och samlare samt sjösatt RAMBO[SAFE] för det farliga avfallet» Utreder tillsammans med ägarkommuner och Uddevalla Energi en anläggning för fordonsgas» Hjälpt våra ägarkommuner att få åtta mkr i stöd till båttvättar» Påbörjat deponisluttäckning på Hästesked» Förvärvat resterande aktier i Lysekils Slam & Container» Fått förtroende att avvattna slam hos en av våra största kunder» Uppnått All time high i återvinningen, ökat omsättningen och genererat ett av de bästa resultaten någonsin 3

4 VD HAR ORDET Vi känner att vi gör nytta 99% nyttiggörande av allt inkommande avfall är en god måttstock! På en marknad där konkurrensen aldrig varit hårdare har vi behållit och ökat antalet kunder. Förtroende, god kompetens, effektivt arbete nära våra kunder och samverkan inom avfallsområdet har varit nyckeln till framgång. På ett bra sätt genom stort engagemang från alla inblandade har vi övertagit renhållningsverksamheten från resterande ägarkommuner. Med det bästa nyttig görandet någonsin, den högsta omsättningen och ett av de bästa resultaten i bolagets historia blickar vi nu längre fram och jobbar vidare för ett hållbart samhälle VI GÖR NYTTA 99% AV AVFALLET NYTTIGGÖRS När vi summerar 2010 kan vi konstatera att hela 99% av allt hanterat avfall i RAMBO-regionen kommit till någon form av nytta. Genom ökad källsortering hos invånare och företag och ett allt effektivare sorterings- och behandlingsarbete hos RAMBO har vi tillsammans åstadkommit något stort. Vinnarna är vår miljö samt alla vi som lever i våra fyra RAMBO-kommuner både idag och i framtiden! Och bättre kan vi bli. Idag är en stor del av nyttiggörandet energi för el och fjärrvärme genom förbränning av avfall. Som du kan läsa om längre fram använder RAMBO Avfallstrappan som metod för hur bolaget arbetar och agerar vi behöver nu gå längre upp för trappan och sortera ut än mer återvinningsbara material så att vi förbättrar resurshushållningen ytterligare. Den svenska modellen för hantering och nyttiggörande anses idag vara den bästa i världen genom den infrastruktur som kommuner och deras kommunala bolag byggt upp genom stora och långsiktiga investeringar. Så har även skett i RAMBO-regionen där en fantastisk fin infrastruktur för avfall ger nära service för vårt näringsliv samt våra åretruntboende och ytterligare fritidsboende som lever och verkar i regionen. Ett gott exempel på detta är våra sju moderna återvinningscentraler som är kända för sin goda service och ordning. Denna infrastruktur skall vi vara rädda om och jag är säker på att framtida generationer en dag kommer att tacka oss för detta. Ett spännande inslag i vår verksamhet är vår nye medarbetare RAMBOKÄLL som hjälper oss med källsortering och avfallsminimering. Under året har vi utvecklat honom i två varianter Storsäcken samt Samlaren KÄLL. För det farliga avfallet har vi utvecklat och lanserat lösningen RAMBO [SAFE]. Du kan läsa mer om både KÄLL och SAFE i denna årsredovisning överfördes renhållningsverksamheten från Lysekil och under året har resterande tre ägarkommuner med gott resultat gjort detsamma genom alla inblandades fina engagemang. För de senare tre har även fakturering och kundtjänst för VA överförts. Nästa steg är en effektivisering och utveckling av renhållningen för ökad källsortering. Resterande aktier i Lysekils Slam & Container förvärvades enligt ett tidigare intentionsbeslut och bolaget kommer att integreras i RAMBOs verksamhet. Ett gemensamt miljöarbete nära dig tillsammans sluter vi cirkeln! Lysekil i mars 2011 Claes Lundberg VD för RAMBO AB 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän aktiebolag (RAMBO), avger härmed följande redovisning för verksamheten under räkenskaps året 1 januari 31 december

6 OM RAMBO RAMBO AB bildades hösten 1981 och ägs gemensamt av fyra kommuner Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. RAMBO är mellersta och norra Bohusläns ledande miljöföretag inom hållbar och miljöriktig avfallshantering, avfallsminimering, återvinning samt tillhörande miljötjänster för näringsliv och invånare. I en värld med ändliga resurser är bolagets mål att minska mängderna avfall och betrakta återstående avfall som en resurs som går att återvinna så långt det är möjligt. 30 ÅRS SAMVERKAN INFRASTRUKTUR OCH HANTERING AV AVFALL I VÄRLDSKLASS Aktiefördelning i RAMBO Av det samlade aktiekapitalet i RAMBO är Lysekils kommun ägare till knappt två femtedelar, medan Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun äger drygt en femtedel var. ÄNDAMÅL De globala miljö- och klimatförändringarna påverkar livsförutsättningarna i hela världen och dess effekter är sannolikt ett av de största hot som mänskligheten står inför. Inom EU är dessa områden bland de mest priori terade och en central betydelse har avfallsfrågorna och då naturligt RAMBOs verksamheter. Enligt bolagsordningen skall RAMBOs verksamhet vara att omhänderta, återvinna, minimera, transportera och/eller behandla avfall samt driva annan därmed sammanhängande verksamhet. RAMBO har ansvaret för att kommunernas åligganden i dessa avseenden fullgörs. MÅL OCH STRATEGI RAMBOs uppdrag består i att skapa en långsiktigt hållbar och miljöriktig avfallshantering och arbetet beskrivs enklast genom den så kallade avfallstrappan eller avfallshierarkin. Målsättningen är att minimera och begränsa mängden avfall samt återvinna och återanvända avfall från företag och invånare i RAMBO-regionen så långt det är möjligt. Bolaget skall ha en hög miljöprofil och ett certifierat ledningssystem för verksamheten med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. RAMBO skall aktivt verka för att intentionerna i riksdagsbeslut och kommu nernas avfallsplaner kan uppnås. I RAMBOs strategi ingår att ha ett väl utbyggt nät av egna sorterings-/ omlastnings-/behandlings anordningar samt samverka med externa intressenter med till gång till de behand lingsresurser som RAMBO inte själv kan hålla. 6

7 AFFÄRSIDÉ RAMBO skall vara det bästa miljöföretaget i Bohuslän inom:» Avfallsminimering» Återvinning» Avfallsrådgivning för ett hållbart samhälle AVFALLSTRAPPAN EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR OCH MILJÖRIKTIG AVFALLSHANTERING FÖR EN BÄTTRE MILJÖ RAMBO-regionens brännbara avfall blir till fjärrvärme och elektricitet i Uddevalla. Endast 1% av avfallet går till deponi. ENERGIÅTERVINNA DEPONERA RAMBO samarbetar med lokala Second-hand butiker via RAMBOs Återbrukslokaler fina saker får nytt liv. Återvinningsbart material blir nya råvaror. Matavfall blir till biogas. ÅTERANVÄNDA MATERIALÅTERVINNA RAMBO bedriver utbildning, information och opinionsbildning för att påverka människors beteende mot ett hållbart samhälle. AVFALLSMINIMERA 7

8 utförd av SP SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet 1002 EN Detta är en avskrift av originalcertifikatet utförd av SP nr/no Härmed intygas att:/this is to certify that: Certifiering - Certification Lennart Månsson EN KVALITET, MILJÖ OCH MILJÖÅTGÄRDER Kunderna är miljö medvetna och ställer höga krav på miljö arbetet. För att motsvara sådana krav måste RAMBO kunna visa att man säkerställt sin verksamhet på ett miljöriktigt och utvecklande sätt. MILJÖARBETET ÄR KÄRNAN I RAMBOS VERKSAMHET MILJÖLEDNING/CERTIFIERING OCH MILJÖREDOVISNING Som första traditionella renhållnings/ avfallsbolag i landet erhöll RAMBO certi fiering enligt ISO samt registrering enligt EMAS. I en särskild miljöredovisning beskriver RAMBO sitt miljöarbete med ständiga för bättringar arbetar bolaget för att nå de miljömål som ställs upp för verksamheten. Återkommande revisioner har visat att RAMBOs löpande miljöledningsarbete fungerar väl och miljö målen justeras i takt med bolagets och samhällets utveckling. LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET OCH ARBETSMILJÖ RAMBO har valt att i sitt ledningssystem integrera även kvalitet och arbetsmiljö. Dessa delar av ledningssystemet har certifierats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt standarder för ISO 9001 och AFS 2001:1. Företaget har därmed ett komplett verksamhetsledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Bolagets miljöledningsarbete har uppmärksammats av bl a Miljöstyrningsrådet och EU som 2007 tilldelade RAMBO utmärkelsen EMAS AWARDS. AFS 2001:1 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljön SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of occupational health and safety management systems CERTIFICATE nr/no S Härmed intygas att:/this is to certify that: RAMBO AB har ett ledningssystem för arbetsmiljön som uppfyller kraven i AFS 2001:1 vad gäller: has an occupational health and safety management system that fulfils the requirements of AFS 2001:1 with respect to: Hantering och återvinning av avfall Handling and recycling of waste Certifikatet är giltigt till och med 8 januari Ytterligare information finns på This certificate is valid until and including 8 th January, Further information can be seen at Borås den 8 januari 2007/8 th January, 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Detta är en avskrift av originalcertifikatet Certifiering - Certification Lennart Månsson ISO 9001 CERTIFIKAT SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems 1002 CERTIFICATE RAMBO AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2000 vad gäller: has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2000 with respect to: Hantering och återvinning av avfall Handling and recycling of waste Certifikatet är giltigt till och med 8 januari Ytterligare information finns på This certificate is valid until and including 8 th January, Further information can be seen at Borås den 8 januari 2007/8 th January, 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Miljöstyrningssystem för verksamheten RAMBO har ett miljöstyrningssystem där hela verksamheten är certifierad enligt ISO och avfallsanläggningarna registrerade enligt EMAS. Kvalitet och arbetsmiljö är certifierade enligt ISO 9001 samt AFS 2001:1. Internationellt uppmärksammat miljöarbete Miljöstyrningsrådet har uppmärksammat RAMBOs miljö ledningsarbete. För arbetet med att förbättra avfallshantering och återvinning i RAMBO-regionen har RAMBO tidigare tilldelats utmärkelsen EMAS AWARDS. 8

9 HJÄRTLUNGRÄDDNING Efter genomgången utbildning i första hjälpen och HLR ska personalen på RAMBO kunna utföra livräddande första hjälpen på ett organiserat sätt för att upprätthålla liv vid en olycksplats i väntan på ambulans eller annan akuthjälp. KOMPETENS OCH UTBILDNING RAMBOs verksamhet bygger på engagerade och kunniga medarbetare. Den kunskap som krävs är svår eller omöjlig att lära sig i den vanliga skolan, så därför är det viktigt att medarbetarna erbjuds internutbildningar inom företaget och att ta del av det kursutbud som Avfall Sverige och andra branschorganisationer erbjuder. Speciellt viktigt är att hålla hög nivå på säkerhet för både miljö och arbetsmiljö, så brandskydd och utbildning i hantering av farligt avfall, första hjälpen m m är utbildningar som RAMBOs personal regelbundet fortbildas i. Beroende på arbetsuppgifter varierar behovet av andra utbildningar det kan vara ADR, Säkerhetsrådgivare, truckförarutbildning, heta arbeten etc som enskilda medarbetare behöver komplettera. Förändringar i verksamheten innebär årligen någon form av utbildning/fortbildning. Under året har exempelvis en ekonomisekreterare genomgått en fördjupad utbildning i offentlig upphandling, anläggningspersonal har fått utbildning i Identifiering och hantering av pyrotekniska och explosiva varor och samtlig personal har fått utbildning i Första hjälpen/hjärtlungräddning. Verksamhetspolicy RAMBO AB» RAMBO AB skall erbjuda kundanpassad och miljöriktig avfallshantering genom att ta emot, sortera, behandla och återvinna avfall från verksamheter och allmänhet, företaget skall genom detta främja en kretsloppsanpassad samhällsutveckling inom våra kommuner.» Våra produkter och tjänster skall hålla rätt och jämn kvalitet, detta skall upprätthållas med hjälp av effektiva processer och personal som arbetar i god arbetsmiljö, vilket är en förutsättning för nöjda kunder och medarbetare.» Vi ska följa de lagar och förordningar som gäller för vår verk sam het och motsvara de krav som våra intressenter ställer.» Vi ska genom kontinuerlig kompetenshöjning av vår personal verka för att våra produkter, processer, arbetsmiljö och ledningssystem ständigt förbättras. Höjd kompetens bidrar till bredare arbetsinnehåll, säkrare och mer trivsam arbetsmiljö. Det ger bättre möjlighet att möta våra kunders önskemål och vårt åtagande att förebygga och minska vår negativa påverkan av miljön.» Varje anställd ska aktivt bidra till hög kvalitet, bra yttre miljö och god arbetsmiljö. Det sker genom att följa rutiner och instruktioner, uppmärksamma, rapportera och medverka till att brister avhjälps.» Vi ska öppet redovisa miljöfakta. Våra leverantörer och entreprenörer skall känna till vår verksamhetspolicy och bedriva sin egna verksamhet i linje med denna. 9

10 AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING RAMBO AB driver idag fyra Avfallsanläggningar, sju Återvinningscentraler, fjorton Miljöstationer och ett 60-tal Återvinningsstationer. RAMBO har under året hanterat ton avfall, vilket är en ökning med 12% jämfört med Ökningen beror i huvudsak på att konstruktions- och täckmassor för slut täckning av deponier tagits emot i större utsträckning än tidigare. Genom en allt effek tivare källsortering och återvinning har vi tillsammans nyttiggjort över 99% av allt inkommande avfall nyttiggörandet är det bästa i bolagets historia. MED AVFALLSTRAPPAN SOM ARBETSSÄTT NYTTIGGÖR VI ÖVER 99% AV ALLT AVFALL HANTERAT AVFALL 2010 RAMBO har under 2010 hanterat drygt ton avfall från hushåll, företag och andra verksamheter vilket är 12% högre än Efter utsortering och återvinning har 99% av allt avfall nyttiggjorts. 54% har gått till återvinning, 45% till energiutvinning och resterande 1% har lagts på deponi. Avfallsmängderna har ökat i alla kommuner ökningen beror främst på att ett par av RAMBOS deponier håller på att avslutas och skall sluttäckas. Det innebär att avfall och massor som efter behandling kan nyttjas som konstruktions eller täckmassor tas emot i större utsträckning än tidigare. HUSHÅLLS- OCH VERKSAMHETSAVFALL RAMBO har under 2010 levererat sammantaget ca ton hushålls- och verksamhetsavfall till förbränning. Avfallet har framförallt gått till Uddevalla Energis nya värmekraftverk och i mindre omfattning till värmekraftverken i Lidköping och Göteborg. En ringa del av hushålls- och verksamhetsavfallet har lagts på deponi i Lysekil % 96% 92% 88% 84% 80% MOTTAGNA MÄNGDER (TON) NYTTIGGÖRANDE (%)

11 AVFALLSBEHANDLING RAMBO 2010 [TON] Nyttiggörande Energiutvinning Slam/kompostering Materialåtervinning Nyttiggörande totalt Deponering Intern deponi 298 Extern deponi 126 Deponering totalt 424 Totalt Nyttiggörande 99% Deponi 1% AVFALLSTRAPPAN SOM ARBETSSÄTT EU:s Avfallstrappa är en hierarki som handlar om att ta hand om avfall så bra som möjligt utifrån resurshushållning och miljöpåverkan. RAMBO använder sedan länge denna hierarki som arbetssätt för hur bolaget arbetar och agerar. Närmare 99% nyttiggörande av allt avfall visar att RAMBO ligger i främsta ledet när det gäller avfallsminimering och återvinning. 11

12 AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING ÅTERVINNINGSSTATIONER OCH PRODUCENTANSVAR Enligt riksdagsbeslut gäller producentansvar för insamling och omhändertagande av bl a tidningar, förpackningar, däck, ljuskällor, samt elektriskt och elektroniskt avfall. Produ cen terna har det juridiska, fysiska och ekonomiska ansvaret att full göra och bekosta insamlings verksamheten. Genom avtal och samverkan med producenterna ser RAMBO till att bibehålla och utveckla insamlingen via sina Återvinningsstationer. RAMBO har också till uppgift att fungera som samordningsentreprenör för hela förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) från Återvinningsstationerna i Lysekils, Munkedals, Sotenäs, Tanums och Strömstads kommuner. Insamlingen av källsorterade tidningar, förpackningar och småbatterier från hushållen sker genom stationärt uppställda behållare i totalt 63 Återvinnings stationer. Återvinningsstationerna är kostsamma att sköta pga betydande nedskräpning och återkommande skadegörelse. I RAMBOområdet har nedanstående material med producentansvar samlats in. ÅTERVINNINGSCENTRALER Det nya innestället stod det för något år sedan som rubrik i tidningen Bohusläningen. Rubriken syftade på RAMBOs Återvinningscentral på Hogenäs i Sotenäs kommun. RAMBOs kommuner med ca invånare har sju Återvinningscentraler (ÅVC) där hushåll och mindre företag kan lämna sitt sorterade grovavfall. Avstånden och kommunernas många fritidsboende plus sommarens turisttillströmning gör att alla RAMBOs Återvinningscentraler har en viktig uppgift att fylla för att underlätta källsortering och återvinning. Källsortering av avfall är idag en självklarhet för allt fler, men för att det skall fungera bra krävs anläggningar som är rena och fräscha och att det är enkelt att hitta rätt bland alla containrar och kärl. RAMBO har därför under den senaste tioårsperioden byggt nya moderna Återvinningscentraler med plats för dagens sorteringskrav på allt fler fraktioner. OMHÄNDERTAGANDE ENLIGT PRODUCENTANSVAR Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal ton kg/inv ton kg/inv ton kg/inv ton kg/inv Tidningar, pappers- och wellförpackningar* , , , ,5 Plastförpackningar (mjuka och hårda) 97 6, , ,8 52 5,1 Metallförpackningar 25 1,7 25 2,7 28 2,3 28 2,7 Glasförpackningar , , , ,4 Småbatterier 3,73 0,3 2,45 0,3 3,81 0,3 1,36 0,1 Diverse Elektronik 120 8, ,9 87 7,1 84 8,2 * inkl från industri. 12

13 MODERNA, ATTRAKTIVA OCH EFFEKTIVA ÅTERVINNINGSCENTRALER RAMBOs ambassadörer trevlig och kunnig personal som kan hjälpa den tveksamme tillrätta. Jerry på Hogenäs är en av RAMBOs medarbetare och att han och RAMBOs Återvinningscentraler är populära visar bl a de tidningsrubriker som skrivits de senaste åren. 13

14 AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING AVFALLSANLÄGGNINGAR RAMBO svarar för drift och skötsel av Siviks Avfalls anläggning i Lysekil, Hästesked i Munkedal, Hogenäs i Sotenäs samt Tyft i Tanum. RAMBO skall utveckla avfalls hanteringen ur miljö- och återvinnings synpunkt och sam tidigt hushålla väl med till gängligt deponeringsutrymme. På sor teringsplattan eller Plattan den vardagliga benämningen på den plats där en av RAMBOs viktigaste arbetsuppgifter genomförs kontrolleras och sorteras blandavfallet i olika fraktioner. Här töms containrar och sopbilar på sitt innehåll och RAMBOs erfarna personal sorterar inkommet avfall med gripförsedda sorteringsmaskiner. Efter utsortering och återvinning av olika material samt en blandad bränslefraktion återstår en mindre mängd rest avfall. En del av detta består av sammansatta material som tidigare gick till deponi men som nu efter krossning och ytterligare sortering går till energiutvinning och materialåtervinning. Endast en mindre mängd kan inte nyttiggöras och måste därför deponeras. Sor teringen har resul terat i ett nyttig görande på 99%. AVFALLSTRANSPORTER Transportavstånden är betydande ur miljösynpunkt och RAMBO väger avstånd och avsättningsmöjligheter mot varandra för minsta möjliga miljöpåverkan. Ett exempel är RAMBO- regionens brännbara hushålls- och verksamhetsavfall går till Lille sjö Avfallsvärmeverk i Uddevalla mot tidigare Lidköping och Göteborg. De kortare transportavstånden reducerar här koldioxidutsläppen med över 60%. Under 2010 förvärvade RAMBO resterande aktier i Lysekils Slam & Container enligt ett tidigare intentionsbeslut från 2005 och får därmed tillgång till en effektiv transportverksamhet i framförallt Lysekilsområdet. Bolaget kommer att integreras i RAMBOs verksamhet. RAMBO TAR HAND OM SKANSKAS BYGGAVFALL Grön arbetsplats Skanskas egen miljömärkning som bl a innebär att 95% av FOTO byggavfallet skall S&C återvinnas INKOMMANDE ställer stora krav på miljöarbetet AVFALL vid Skanskas byggarbetsplatser. Högsta service och miljötänkande gör därför att Skanska valt RAMBO OCH SORTERING PÅ PLATTAN som samarbetsspartner för omhänder tagande av allt avfall från samtliga Skanskas projekt i RAMBO-regionen. 14

15 RAMBO [SAFE] TRYGG LÖSNING FÖR FÖRETAGETS FARLIGA AVFALL Tjänsten RAMBO [SAFE] som har mottagits mycket väl är en komplett lösning för tryggt omhändertagande av företagets farliga avfall. I helhetslösningen ingår miljöskåpet RAMBO [SAFE], invägning, tömning och borttransport av företagets farliga avfall. I tjänsten ingår även de dokument som krävs för att uppfylla lagstiftares och mydigheters krav samt information och rådgivning gällande dokumentation och förteckning över avfallet. All information skall finnas tillgänglig i Blå pärmen inuti Miljöskåpet. FARLIGT AVFALL FÖRETAG RAMBO har sedan många år en miljöbil för tömning av miljöstationer och insamling av farligt avfall från företag och verksamheter. Bilen är utrustad för ADR-transporter och bakgavellyft och öppningsbar sida gör att den är flexibel vid lastning och lossning. Skärpning i lagstiftningen kring hantering och lagring av brandfarliga och farliga produkter samt avfall men även synpunkter från försäkringsbolag har satt fokus på detta område och gör att många företag ser över sin egen hantering. RAMBO [SAFE] har tagits fram som ett helhetskoncept där RAMBO erbjuder en helhetslösning för företagens farliga avfall. Även sekretessavfall från företag, kommuner och landsting liksom riskavfall (stickande och skärande eller smittfarligt) hämtas, transporteras och lagras av RAMBO, detta sammantaget har lett till en ökad efterfrågan på tjänster inom dessa områden. RAMBO har tillstånd för mellanlagring av farligt avfall på samtliga anläggningar men huvuddelen lagras på Hogenäs och Sivik. Lokalerna är utformade för att uppfylla gällande krav med avseende på säkerhet och arbetsmiljö, vilket exempelvis innebär att delar av utrymmena är explosionsklassade och att golven fungerar som invallning så att farliga ämnen inte kan komma ut. Under 2010 samlade RAMBO in och mellan lagrade ca 319 ton farligt avfall. FARLIGT AVFALL MILJÖSTATIONER Omhändertagande av farligt avfall har mycket hög prioritet i RAMBO-kommunerna som idag har 14 särskilda Miljö stationer för insamling av hus hållens farliga avfall. På Miljöstationerna kan kommun invånarna lämna farligt avfall och elavfall. Merparten av inlämnat material utgörs av kasserade startbatterier, spill oljor, färgrester och lysrör. Under 2010 introducerades Samlaren KÄLL som mottagare för det lilla farliga avfallet som småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik. Samlaren KÄLL erbjuds framförallt matbutiker och har tagits fram för att förenkla för allmänheten att lämna denna typ av avfall. Den första installerades hösten 2010 och fler kommer att installeras under

16 AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING SÄRSKILT AVFALL, SLAM Enligt avtal med sina ägarkommuner har RAMBO åtagit sig att omhänderta avvattnat slam från kommunernas avloppsreningsverk. Sådant omhändertagande sker genom såväl extern avsättning som tillverkning av konstruktionsmassor. RAMBO har särskilda lagrings- /komposteringsytor för slam vid Siviks avfallsanläggning och slamlagringsfickor på Hogenäs och Tyft. Under året har RAMBO mottagit och avsatt totalt ton slam från kommu nerna. I tidigare genomförda slamrevisioner har slam från kommunernas avlopps reningsverk kvalitetssäkrats och god känts för spridning på jordbruksmark det råder dock stora avsättningsproblem till följd av en skepsis hos lantbrukare och allmänhet. Huvuddelen av slammängden 2010 har använts för framställning av täckjord till deponiåterställning. RAMBO har dessutom komposterat industriellt avloppsslam på Sivik som härrör från Preemraff i Lysekil. Komposten som avses användas för markarbeten finns till största delen i lager. Genom avtal med Arctic Paper Munkedals AB har RAMBO komposterat fiberslam på Hästesked. På Sivik har under året även komposterats livsmedelsavfall från fiskberedningsindustrin. Asbest har mottagits för separat deponering på Sivik. Dit har även förts förbrukad katalysator massa, svavel, aluminiumoxid m m samt mindre mängder sot från värmepannor och slipdamm och plastindustri. MILJÖPÅVERKAN OCH MILJÖ- TILLSTÅND RAMBOs verksamhet ger upphov till miljöpåverkan främst genom utsläpp till luften från förbrukning av drivmedel vid avfallstransporter samt genom att mark tas i anspråk för deponering och att lakvatten bildas som följd av detta. Bolaget arbetar kontinuerligt med att begränsa sin miljöpåverkan efter fastställda program. Regel bundna analyser visar endast på ringa omgivnings påverkan. Verksamheten på RAMBOs avfallsanläggningar är till ståndspliktiga och bedrivs med stöd av länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen och miljöbalken. Ett separat tillstånd finns för komposteringsverk samhet på Hästesked. RAMBOs verksamhet fordrar också tillstånd enligt förordningen om farligt avfall, dels för mellanlagring och dels för transport av sådant avfall. Bolaget innehar dessa tillstånd samt erforderligt tillstånd för yrkesmässig transport av avfall. Något föreläggande enligt miljöbalken har utöver sedvanliga försiktighets åtgärder inte riktats mot bolaget. 16

17 SLUTTÄCKNING AV DEPONIERNA HÄSTESKED, HOGENÄS OCH TYFT Enligt EU:s regler måste flera villkor uppfyllas när en deponi ska avslutas och sluttäckas. Ett av kraven är att det skall finnas ett tätt skikt som hindrar nederbörd från att tränga in i deponin och gas från att okontrollerat tränga ut. I botten ligger det befintliga avfallet som skall täckas, följt av ett utjämningsskikt, gasdräneringsskikt, tätskikt, dräneringsskikt och slutligen på toppen ett skyddsskikt där växter planteras för att området skall smälta in i omkringliggande landskap. SLUTTÄCKNING AV DEPONIER RAMBO har tidigare deponerat avfall på alla sina fyra Avfallsanläggningar. För närvarande är endast Siviks avfallsdeponi i aktivt bruk. I och med att länsstyrelsen godkänt anpassningsplanen för Sivik är fortsatt deponering säkrad under de närmaste femton åren. Deponierna på Hogenäs och Hästesked håller på att avslutas enligt plan liksom den tidigare nyttjade etappen på Tyft. Arbetet har fortskridit i olika takt vid RAMBOs anläggningar. På Hästesked har den planerade omfördelningen av avfallsmassorna och formning av deponin genomförts under 2010 och påläggning av tätskikt och täckmassor beräknas kunna inledas så snart vädret tillåter. På Hogenäs har en stor del av formningen genomförts medan man på Tyft räknar med att omfördela avfallsmassorna och forma deponin under Då stora mängder täckmassor behöver tas i anspråk och det ur miljösynpunkt är bättre att återanvända behandlat avfall och överskottsmassor från byggnationer i närområdet, istället för jungfruligt material för sluttäckningen av deponierna, räknar RAMBO med att eventuellt begära förlängd tid för denna del av avslutningen som annars skall vara klar till utgången av Länsstyrelsen har godkänt anpassningsplanen för Tyft varigenom RAMBOs framtida deponeringsbehov tryggats i en ny deponietapp. 17

18 RENHÅLLNINGEN Samtliga medlemskommuner har nu överlåtit sina renhållningsverksamheter till RAMBO. I en gemensam organisation har nu arbetet startat med att samordna, utveckla och effektivisera renhållningsverksamheten som en enhet för RAMBO-regionen. RAMBO NU ANSVARIG FÖR RENHÅLLNINGS- VERKSAMHETEN I SAMTLIGA MEDLEMSKOMMUNER UTÖKAT SAMARBETE RAMBO har sedan 2008 verksamhetsansvaret för renhållningsverksamheten i Lysekils kommun sophämtning, slamsugning, fakturering av renhållningsavgifter, kundtjänst, upphandling av renhållnings tjänster etc. Under 2010 har även renhållningsverksamheterna för Sotenäs, Munkedal och Tanums kommuner överförts till RAMBO. I uppdraget ingår även kundtjänst, registerhållning och fakturering av VA-verksamheten för respektive kommun. Året har präglats av att integrera och samordna renhållningsverksamheten samt implementering av ett gemensamt registrerings- och debiteringssystem som passar för samtliga kommuner. Fokus under kommande år kommer att ligga på utveckling och effektivisering av verksamheten. För att förändra människors beteende och miljömedvetande mot långsiktigt hållbart samhälle kommer kraft att läggas på information och opinionsbildning i olika former. KÄLLSORTERING AV MATAVFALL Tanum har sedan tidigare en frivilligrunda för insamling av matavfall och den 1 jan införde Lysekil insamling av källsorterat matavfall. Ca av Lysekils hushåll hade vid årets slut valt källsortering av matavfall vilket resul terat i att över 157 ton matavfall samlats in för biologisk behandling (fordonsgas och biogödsel). Trots informationsinsatser och taxesänkningar motsvarar detta endast hälften av målsättningen på anslutna hushåll under det första året. Renhållningsavdelningen kommer därför under 2011 att intensifiera information och motivationsinsatser för att uppnå delmålet om ca källsorterande hushåll. I enlighet med gällande Avfallsplan och Avfallstrappan som arbetssätt vill RAMBO förmå även övriga ägarkommuner att ta beslut om källsortering av matavfall. INSAMLING AV HUSHÅLLSAVFALL Att samla in hushållsavfall är problematiskt i många av våra kustsamhällen. Trånga gränder, trappor och kullersten försvårar det praktiska insamlingsarbetet för våra renhållningsentreprenörer. RAMBO kommer att utveckla insamlingen i hela RAMBO-regionen och där det krävs lösa problemen med att bl a skapa gemensamma insamlingsplatser. RAMBO har blivit remissinstans för kommunernas översikts- och detaljplaner. Det är mycket viktigt att i så tidigt skede som möjligt kunna påverka förutsättningar för avfallshantering och uppsamlingsplatser för nya bostadsoch verksamhetsområden. SKRÄPA UPP I FLER KOMMUNER Med syfte att bygga en hållbar attityd mot nedskräpningen i Lysekil och Munkedal genomförde RAMBO på uppdrag av dessa kommuner SKRÄPA UPP -kampanjer. I Sotenäs anordnades en miljödag med hamnrensning i Kungshamn. Det var första året i Munkedal och andra året i Lysekil och intresset var stort bland alla skräpplockare. Skolor, fastighetsägare, föreningar, företagare, politiker och allmänhet hjälptes åt att göra en jätteinsats för en renare och tryggare miljö. Under 2011 kommer SKRÄPA UPP att genomföras i samtliga medlemskommuner. 18

19 Avfallsplan 2008 [Sammanfattning] AVFALLSPLAN MÅLREDOGÖRELSE 2010 Den gemensamt antagna avfallsplanen i RAMBO-regionen beskriver kommunernas mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. RAMBO använder planen som styrdokument i sin verksamhet. AVFALLSPLAN FÖR RAMBO AB OCH LYSEKIL MUNKEDAL SOTENÄS TANUM 1 FARLIGT AVFALL Hushållens kunskap om hantering av farligt avfall ska öka. Mängden insamlat farligt avfall från hushållen skall öka med minst 5% från 2006 till Mängden farligt avfall i blandat verksamhetsavfall som levereras till avfallsanläggningarna skall minska 10% från 2006 till Deponier Vid utgången av 2008 ska deponierna på Hästesked och Hogenäs samt den nuvarande etappen på Tyft vara ur drift. Under 2009 ska slutbehandlingen vara påbörjad. Deponi på Sivik ska förbättras och andelen som går till deponi ska minska med minst 2% från 2006 till Återvinning Andelen av hushållsavfallet som går till återanvändning eller materialåtervinning ska öka med minst 5% från 2006 till Det nationella målet ska eftersträvas: Återvinning av minst 50% av hushålls avfallet De system som producenterna tillhandahåller för insamling av tidningar och förpackningar ska fungera tillfredsställande och utvecklas. 4 Matavfall År 2010 ska minst 25% av matavfallet behandlas biologiskt i Lysekils och Tanums kommuner. År 2010 ska minst 25% av matavfallet behandlas biologiskt i Munkedals och Sotenäs kommuner. Fr o m 2015 skall minst 35% av matavfallet behandlas biologiskt. De kommunala verksamheterna (storköken) ska börja sortera ut sitt matavfall En mindre anläggning för produktion av fordonsgas ska uppföras. 5 Avloppsslam Under åren ska minst 25% av fosforföreningarna i slammet återföras till jord- och skogsbruk. Resterande del ska användas för framtagning av täckmassor. Fr o m 2015 ska minst 60% av fosforföreningarna återföras till jordoch skogsbruk. Avloppsslammet ska på sikt tas omhand i en rötningsanläggning för produktion av fordonsgas. 19

20 MARKNAD OCH FÖRETAGSKUNDER Allt fler företag och verksamheter väljer möjligheten att teckna RAMBOs Helhetsavtal där de erbjuds en helhetslösning som täcker samtliga behov för företagets/verksamhetens avfallshantering och återvinning. Genom ett nära och starkt miljöarbete, förfinade behandlingsmetoder och en vässad produktportfölj har RAMBO både behållit befintliga kunder samt ökat kundstocken. HELHETSAVTAL BÄSTA VALET FÖR FÖRETAGEN ALLTID BÄSTA TOTALLÖSNING I allt större omfattning väljer företag och verksamheter att teckna RAMBOs Helhetsavtal. Gemensamt för Helhetsavtalen hos RAMBO är att alla företags/verksamhetskunder erbjuds helhetslösningar som täcker samtliga behov för företagens avfallshantering och åter vinning. I samtliga dessa avtal ingår analys och rådgivning vilket möjliggör en skräddarsydd lösning och utvecklande avfallshantering för varje enskild kund. Processen fortsätter under hela avtalstiden för att kunna erbjuda den bästa lösningen i takt med att kundens eller avfallsmarknadens förutsättningar förändras. RAMBO kan därmed alltid erbjuda kunden den mest miljöanpassade och ekonomiska lösningen samt säkerhetsställa att kretsloppsprinciperna följs. AVFALLSTRAPPANS FEM STEG 1 Avfallsminimering 2 Återanvändning 3 Materialåtervinning 4 Energiåtervinning 5 Deponering RAMBO LOKAL OCH NÄRA SAMARBETSPARTNER Under lågkonjunkturen minskade avfallsmängderna vilket medförde kraftigt ökad konkurrens och prispress. RAMBO har hanterat detta genom att lägga ytter ligare vikt vid att alltid kunna erbjuda kunder en optimal avfallshantering. Genom ett nära och starkt miljöarbete, förfinade behandlingsmetoder och en vässad produktportfölj har RAMBO både behållit befintliga kunder samt ökat kundstocken. Utveckling av nya hjälpmedel, koncept och lösningar ökar bolagets attraktionskraft. SPÄNNANDE KONCEPTLÖSNINGAR Konceptet RAMBO[SAFE] som är en komplett lösning för hantering av företagens farliga avfall har tagits emot väl och efterfrågan ökar stadigt bland alla kundkategorier. RAMBOKÄLL som skall hjälpa oss med källsortering och återvinning har hittills lanserats i två skepnader Storsäcken KÄLL samt Samlaren KÄLL. Storsäcken KÄLL är en avfallssäck avsedd för både företag och privatpersoner vid sortering av mindre mängder avfall samt vid de tillfällen man inte har plats för containers. Tillsammans med nya försäljningsställen kommer säcken att lanseras fullt ut under 2011 Samlaren KÄLL är en lösning för insamling av det lilla farliga avfallet. Samlaren gör det enkelt att återvinna sådant som annars lätt kan hamna i soporna småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik. Lösningen erbjuds främst matbutiker och har sin naturliga placering i anslutningen till övrig returhantering. Den första installerades hösten 2010 och ett flertal butiker har beställt Samlaren för installation RAMBO har mer spännande planer för den nya medarbetaren RAMBOKÄLL 20

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 Sommar 2010 Vi kallar oss bussexperter nu genomför vi en nysatsning på Arver i Katrineholm och startar upp något vi valt att kalla Arver Buss. I företaget

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2015 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Allmänt om verksamheten Härryda Energi Elhandels affärsidé är att bedriva inköp av energi

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening Årsredovisning för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening 769601-1571 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), får härmed avge årsredovisning för 2008. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer