ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän"

Transkript

1 ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

2 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8 Avfallshantering och återvinning 10 Insamling och transport 18 Renhållningen RAMBO Hushåll 20 Marknad och företagskunder 22 Miljötjänster 24 Information och marknadsföring 26 Framtid och utveckling 28 Finansiell rapport 30 Resultaträkning 31 Balansräkning 32 Kassaflödesanalys 34 Tilläggsupplysningar 35 Revisionsberättelse 40 Granskningsrapport 41 Ledning/styrelse/revisorer 42 RAMBO SNABBFAKTA 2011» 4 Avfallsanläggningar» 7 Återvinningscentraler» 63 Återvinningsstationer» 13 Miljöstationer» 42 anställda» ton hanterat avfall» 99% nyttiggörande» hushållskunder för insamling av hushållsavfall» 23 företag som utbildats i Miljödiplomerat Företag» 161 Mkr i omsättning» 2,9 Mkr i vinst» 55% soliditet Mkr Nettoomsättning Justerat eget kapital Resultat före skatt

3 Viktiga händelser 2011» Fortsatt stark marknadsposition» Sorteringskoncepten RAMBO[SAFE] och RAMBO-KÄLL har vidareutvecklats» Arrangerat RAMBO Miljödag för andra gången» Utbildningen Miljödiplomerat företag har engagerat 23 företag» Plockanalys genomförd för att kartlägga källsortering hos hushållen» Samarbete om vindkraftsmöjligheter på Tyft» Fortsatt deponisluttäckning på Hästesked och påbörjad på Tyft» Lysekils Slam & Container har fusionerats med Rambo och fått nya viktiga slamsugningsuppdrag» Uppnått All time high i återvinningen, ökat omsättningen och genererat ett av de bästa resultaten någonsin 3

4 VD har ordet RAMBO är en framtidsverksamhet tillsammans med våra kunder och invånare värnar vi dagens och framtidens resurser. 99% av avfallsresurserna nyttiggörs idag men vi kan bli mycket bättre genom att både minska mängderna och källsortera/återvinna mer har varit ett bra år för miljöföretaget RAMBO ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Vi nådde den högsta omsättningen och ett av de bästa resultaten i bolagets historia. Vi har behållit kundernas förtroende, vunnit några nya och klättrat ytterligare upp för avfallstrappan. Tillsammans arbetar vi vidare för ett hållbart samhälle TÄNK EN VÄRLD HELT UTAN SOPOR DÄR ALL KONSUM TION ÄR AV GODO OCH RESURSERNA ALDRIG TAR SLUT 4 Runt om i Sverige och i världen ökar insikten och engagemanget för att skapa en hållbar värld idag och för framtida generationer. En av de rörelser som växer fram kallas Cradle to Cradle (vagga till vagga), som bl a stora företag som Nike och Ford tänker och strävar att verka enligt. Målet är en cirkulär ekonomi där material aldrig förstörs och där all tillväxt, produktion och konsumtion är av godo. Detta mål kan kännas avlägset idag när jordens resurser förbrukas i en rasande takt och över 80% av jordens totala energianvändning är fossil. På mindre än nio månader gör vi av med resurser som det tar tolv månader för naturen att återskapa. Om alla skulle leva som vi svenskar skulle vi behöva nästan tre jordklot. Vi vill alla få det bättre med ökad tillväxt mänsklighetens stora utmaning är därför att fortsatt skapa tillväxt utan att påverka jorden på ett negativt sätt. Mycket bra sker i världen och Sverige är i många avseenden ett föregångsland inte minst i att hantera avfall som en resurs. När vi summerar RAMBOs verksamhet för år 2011 kan vi se att hela 99% av allt hanterat avfall i RAMBO-regionen kommit till någon form av nytta. Detta har vi tillsammans åstadkommit genom ökad källsortering hos invånare och företag och ett allt effektivare sorterings- och behandlingsarbete hos RAMBO. Vår nära och fina infrastruktur bestående av fyra avfallsanläggningar, sju återvinningscentraler, 13 miljöstationer samt speciallösningar som Samlaren och [SAFE]- containrar är ovärderliga och nyttjas flitigt. Vinnarna är vår miljö samt alla vi som lever i våra fyra RAMBO-kommuner idag och i framtiden! Vi kan bli bättre och klättra upp för Avfallstrappan, som du kan läsa om längre fram i denna årsredovisning. Idag är en stor del av nyttiggörandet energi för el och fjärrvärme genom förbränning av avfall och vi behöver framgent växla dessa mängder till någon form av återvinning eller allra helst till att avfallet inte uppstår över huvudtaget. RAMBO Företag har fått fortsatt förtroende hos tidigare kunder och vunnit nya genom bra service och ett nära samarbete för kundernas bästa. RAMBO Hushåll (Renhållning) har nu en väl fungerande gemensam verksamhet för ägarkommunernas invånare och enheten har för första gången genomfört en intressant plockanalys som visar på god förbättringspotential vad gäller hushållens källsortering. Division Slam & Container utför uppskattade insamlings-/ slamsugnings- och transporttjänster och har bl a fått förtroendet att samla in slam i alla ägarkommunerna då de erbjöd den klart bästa lösningen för invånarna framförallt ekonomiskt. Jag vill passa på att tacka kunder, personal, styrelse, ägare och leverantörer för ett starkt samarbete som under året samverkat till våra goda resultat. Ett gemensamt miljöarbete nära dig tillsammans sluter vi cirkeln! Lysekil i mars 2012 Claes Lundberg VD för RAMBO AB

5 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän aktiebolag (RAMBO), avger härmed följande redovisning för verksamheten under räkenskaps året 1 januari 31 december

6 Om RAMBO RAMBO AB bildades hösten 1981 och ägs gemensamt av fyra kommuner Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. RAMBO är mellersta och norra Bohusläns ledande miljöföretag inom hållbar och miljöriktig avfallsminimering, återvinning och avfallsrådgivning för näringsliv och invånare. RAMBO värnar framtiden genom att verka för att avfallet minimeras och att återvinningen maximeras. Avfall måste ses som en resurs som liksom vatten skall användas av många generationer i framtiden. Tillsammans verkar vi för en hållbar framtid. 30 års Samverkan Infrastruktur och hantering av avfall i världsklass Aktiefördelning i RAMBO Av det samlade aktiekapitalet i RAMBO är Lysekils kommun ägare till knappt två femtedelar, medan Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun äger drygt en femtedel var. Ändamål De globala miljö- och klimatförändringarna påverkar livsförutsättningarna i hela världen och dess effekter är sannolikt ett av de största hot som mänskligheten står inför. Jordens resurser skall även räcka till kommande generationer. Inom EU är dessa områden bland de mest priori terade och en central betydelse har avfalls frågorna och då naturligt RAMBOs verksamheter. Enligt bolagsordningen skall RAMBOs verksamhet vara att omhänderta, återvinna, minimera, transportera och/eller behandla avfall samt driva annan därmed sammanhängande verksamhet. RAMBO har ansvaret för att kommunernas ansvar i dessa avseenden fullgörs. Mål och strategi RAMBOs uppdrag består i att skapa en långsiktigt hållbar och miljöriktig avfallshantering och arbetet beskrivs enklast genom den så kallade avfallstrappan eller avfallshierarkin. Målsättningen är att minimera och begränsa mängden avfall samt återvinna och återanvända avfall från företag och invånare i RAMBO-regionen så långt det är möjligt. Bolaget skall ha en hög miljöprofil och ett certifierat ledningssystem för verksamheten med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. RAMBO skall aktivt verka för att intentionerna i riksdagsbeslut och kommu nernas avfallsplaner kan uppnås. I RAMBOs strategi ingår att ha ett väl utbyggt nät av egna sorterings-/ omlastnings-/behandlings anordningar samt samverka med externa intressenter med till gång till de behand lingsresurser som RAMBO inte själv kan hålla. 6

7 Affärsidé RAMBO skall vara det bästa miljöföretaget i Bohuslän inom:» Avfallsminimering» Återvinning» Avfallsrådgivning för ett hållbart samhälle RAMBO-regionens brännbara avfall blir till fjärrvärme och elektricitet i Uddevalla. RAMBO samarbetar med lokala Second-hand butiker via RAMBOs Återbrukslokaler gamla fina saker får nytt liv. RAMBO bedriver utbildning, information och opinionsbildning för att få med invånarna och påverka beteenden för ett hållbart samhälle. Endast 1% av avfallet går till deponi. Återvinningsbart material blir nya råvaror. Matavfall blir till biogas. 7

8 utförd av SP SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet 1002 EN Detta är en avskrift av originalcertifikatet utförd av SP nr/no Härmed intygas att:/this is to certify that: Certifiering - Certification Lennart Månsson EN kvalitet, miljö och miljöåtgärder Kunderna är miljö medvetna och ställer höga krav på miljö arbetet. För att motsvara sådana krav måste RAMBO kunna visa att bolaget säkerställt sin verksamhet på ett miljöriktigt och utvecklande sätt. Miljöarbetet är kärnan i RAMBOs verksamhet Miljöledning/certifiering och miljöredovisning Som första traditionella renhållnings/avfallsbolag i landet erhöll RAMBO certi fiering enligt ISO samt registrering enligt EMAS. I en särskild miljöredovisning beskriver RAMBO sitt miljöarbete genom ständiga för bättringar arbetar bolaget för att nå de miljömål som ställs upp för verksamheten. Återkommande revisioner har visat att RAMBOs löpande miljölednings arbete fungerar väl och att miljö målen justeras i takt med bolagets och samhällets utveckling. Ledningssystem för kvalitet och arbetsmiljö RAMBO har valt att i sitt ledningssystem integrera även kvalitet och arbetsmiljö. Ledningssystemet har certifierats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt standarder för ISO 9001 och AFS 2001:1. Företaget har därmed ett komplett verksamhetsledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Bolagets miljöledningsarbete har uppmärksammats av bl a Miljöstyrnings rådet och EU som 2007 tilldelade RAMBO utmärkelsen EMAS AWARDS. Verksamhetspolicy RAMBO AB» RAMBO AB skall erbjuda kundanpassad och miljöriktig avfallshantering genom att ta emot, sortera, behandla och återvinna avfall från verksamheter och allmänhet, företaget skall genom detta främja en kretsloppsanpassad samhällsutveckling inom våra kommuner.» Våra produkter och tjänster skall hålla rätt och jämn kvalitet, detta skall upprätthållas med hjälp av effektiva processer och personal som arbetar i god arbetsmiljö, vilket är en förutsättning för nöjda kunder och medarbetare.» Vi ska följa de lagar och förordningar som gäller för vår verk sam het och motsvara de krav som våra intressenter ställer.» Vi ska genom kontinuerlig kompetenshöjning av vår personal verka för att våra produkter, processer, arbetsmiljö och ledningssystem ständigt förbättras. Höjd kompetens bidrar till bredare arbetsinnehåll, säkrare och mer trivsam arbetsmiljö. Det ger bättre möjlighet att möta våra kunders önskemål och vårt åtagande att förebygga och minska vår negativa påverkan av miljön.» Varje anställd ska aktivt bidra till hög kvalitet, bra yttre miljö och god arbetsmiljö. Det sker genom att följa rutiner och instruktioner, uppmärksamma, rapportera och medverka till att brister avhjälps.» Vi ska öppet redovisa miljöfakta. Våra leverantörer och entreprenörer skall känna till vår verksamhetspolicy och bedriva sin egna verksamhet i linje med denna. AFS 2001:1 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljön SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of occupational health and safety management systems CERTIFICATE nr/no S Härmed intygas att:/this is to certify that: RAMBO AB har ett ledningssystem för arbetsmiljön som uppfyller kraven i AFS 2001:1 vad gäller: has an occupational health and safety management system that fulfils the requirements of AFS 2001:1 with respect to: Hantering och återvinning av avfall Handling and recycling of waste Certifikatet är giltigt till och med 8 januari Ytterligare information finns på This certificate is valid until and including 8 th January, Further information can be seen at Borås den 8 januari 2007/8 th January, 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Detta är en avskrift av originalcertifikatet Certifiering - Certification Lennart Månsson ISO 9001 CERTIFIKAT SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems 1002 CERTIFICATE RAMBO AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2000 vad gäller: has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2000 with respect to: Hantering och återvinning av avfall Handling and recycling of waste Certifikatet är giltigt till och med 8 januari Ytterligare information finns på This certificate is valid until and including 8 th January, Further information can be seen at Borås den 8 januari 2007/8 th January, 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Miljöstyrningssystem för verksamheten RAMBO har ett miljöstyrningssystem där hela verksamheten är certifierat enligt ISO och avfallsanläggningarna registrerade enligt EMAS. Kvalitet och arbetsmiljö är certifierade enligt ISO 9001 samt AFS 2001:1. 8

9 upphandlingar Upphandlingsansvarig på RAMBO har en gedigen utbildning och är diplomerad i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Här ses Monica Karlsson i samtal med Roger Oscarsson framför en mängd upphandlade Bentonitmattor till deponisluttäckningen på Hästesked. Kompetens och utbildning RAMBOs verksamhet bygger på engagerade och kunniga medarbetare. Därför är det viktigt att med arbetarna erbjuds internutbildningar inom företaget och att ta del av det kursutbud som Avfall Sverige och andra bransch organisationer erbjuder. Speciellt viktigt är att hålla hög nivå på säkerhet för både miljö och arbetsmiljö, så brandskydd och utbildning i hantering av farligt avfall, första hjälpen m m är utbildningar som RAMBOs personal regelbundet fortbildas i. Beroende på arbetsuppgifter varierar behovet av andra utbildningar det kan vara ADR, Säkerhetsrådgivare, truckförarutbildning, heta arbeten etc som enskilda medarbetare behöver komplettera. Förändringar i verksamheten innebär årligen någon form av utbildning/fortbildning. Under året har exempelvis upphandlingsansvarig fortbildat sig i Lagen om offentlig upphandling och anläggningspersonal i Farligt avfall. 9

10 avfallshantering och återvinning RAMBO AB driver idag fyra Avfallsanläggningar, sju Återvinningscentraler, tretton Miljöstationer och ett 60-tal Återvinningsstationer. RAMBO har under året hanterat ton avfall, vilket är en ökning med 12% jämfört med Ökningen beror till stor del på att konstruktions- och täckmassor för slut täckning av deponier tagits emot i större utsträckning än tidigare. Genom en allt effek tivare källsortering och återvinning har vi tillsammans nyttiggjort över 99% av allt inkommande avfall samma höga nyttiggörandet som föregående år. Med Avfallstrappan som Arbetssätt nyttiggör vi över 99% av allt avfall Hanterat Avfall 2011 Mottagna mängder (ton) RAMBO har under 2011 hanterat närmare ton avfall från hushåll, företag och andra verksamheter vilket är 12% mer än Efter utsortering och återvinning har 99% av allt avfall nyttiggjorts. 54% har gått till återvinning, 45% till energiutvinning och resterande 1% har lagts på deponi. Avfallsmängderna har ökat i alla kommuner ökningen beror främst på att ett par av RAMBOs deponier håller på att avslutas och skall sluttäckas. Det innebär att avfall och massor som efter behandling kan nyttjas som konstruktions eller täckmassor tas emot i större utsträckning än tidigare. Hushålls- och verksamhetsavfall RAMBO har under 2011 levererat närmare ton hushålls- och verksamhetsavfall till förbränning. Avfallet har framförallt gått till Uddevalla Energis värmekraftverk och i mindre omfattning till Göteborg. En ringa del av hushålls- och verksamhetsavfallet från Återvinningscentralerna har lagts på deponi i Lysekil % 96% 92% 88% 84% 80% Nyttiggörande (%)

11 Avfallstrappan som Arbetssätt EU:s Avfallstrappa är en hierarki som handlar om att ta hand om avfall så bra som möjligt utifrån resurshushållning och miljö påverkan. RAMBO använder sedan länge denna hierarki som arbetssätt för hur bolaget arbetar och agerar. Närmare 99% nyttiggörande av allt avfall visar att RAMBO ligger i främsta ledet när det gäller avfallsminimering och återvinning. 11

12 avfallshantering och återvinning Återvinningsstationer och producentansvar Enligt riksdagsbeslut gäller producentansvar för insamling och omhändertagande av bl a tidningar, förpackningar, däck, ljuskällor, samt elektriskt och elektroniskt avfall. Produ cen terna har det juridiska, fysiska och ekonomiska ansvaret att full göra och bekosta insamlings verksamheten. Genom avtal och samverkan med producenterna ansvarar RAMBO för att utveckla insamlingen via Återvinnings stationerna i RAMBO-regionen. RAMBO har förtroendet att fungera som samordningsentreprenör för hela förpacknings- och tidnings insamlingen (FTI) för Återvinnings stationerna i Lysekils, Munkedals, Sotenäs, Tanums och Strömstads kommuner. Insamlingen av källsorterade tid ningar, förpackningar och småbatterier från hushållen sker genom stationärt uppställda behållare i totalt 63 Återvinnings stationer. Återvinningsstationerna är kostsamma att sköta p g a betydande och ökande nedskräpning samt återkommande skadegörelse. Återvinningscentraler Det nya innestället stod det för något år sedan som rubrik i tidningen Bohusläningen. Rubriken syftade på RAMBOs Återvinningscentral på Hogenäs i Sotenäs kommun. RAMBOs kommuner med ca invånare har sju Återvinningscentraler (ÅVC) där hushåll och mindre företag kan lämna sitt sorterade grovavfall. Avstånden och kommunernas många fritidsboende plus sommarens turisttillströmning gör att alla RAMBOs Återvinningscentraler har en viktig uppgift att fylla för att underlätta källsortering och återvinning. Källsortering av avfall är idag en självklarhet för allt fler, men för att det skall fungera bra krävs anläggningar som är rena och fräscha och att det är enkelt att hitta rätt bland alla containrar och kärl. RAMBO har därför under den senaste tioårsperioden byggt nya moderna Återvinningscentraler med plats för dagens sorteringskrav på allt fler fraktioner. Omhändertagande enligt producentansvar Omhändertagande enligt producentansvar Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal ton kg/inv ton kg/inv ton kg/inv ton kg/inv Tidningar, pappers- och wellförpackningar , , , ,6 Plastförpackningar (mjuka och hårda) 102 7, , ,6 56 5,5 Metallförpackningar 22 1,5 25 2,8 25 2,0 22 2,2 Glasförpackningar , , , ,1 Småbatterier 5,99 0,4 6,59 0,7 3,43 0,3 2,41 0,2 Diverse Elektronik , , , ,8 12

13 Moderna, Attraktiva och effektiva Återvinningscentraler RAMBOs ambassadörer trevlig och kunnig personal som hjälper den tveksamme tillrätta. Återvinningscentralerna har en viktig uppgift att fylla för att underlätta en god källsortering och återvinning. Avfallsbehandling RAMBO 2011 [Ton] Nyttiggörande Energiutvinning Slam/kompostering Materialåtervinning Nyttiggörande totalt Deponering Intern deponi 276 Extern deponi 58 Deponering totalt 334 Totalt Nyttiggörande 99% Deponi 1% 13

14 avfallshantering och återvinning RAMBOS Avfallsanläggningar RAMBO har fyra avfallsanläggningar Sivik i Lysekil, Hästesked i Munkedal, Hogenäs i Sotenäs samt Tyft i Tanum. På anläggningarna bedrivs en utvecklande, miljöriktig och säker avfalls hantering, sortering och återvinning. På sor teringsplattan eller Plattan den vardagliga benämningen på den plats där en av RAMBOs viktigaste arbetsuppgifter genomförs kontrolleras och sorteras blandavfallet i olika fraktioner. Här töms containrar och komprimatorbilar på sitt innehåll och RAMBOs erfarna personal sorterar inkommet avfall med sorteringsmaskiner. Efter utsortering och återvinning av olika material samt en blandad bränslefraktion, återstår en mindre mängd rest avfall. En del av detta består av sammansatta material som tidigare gick till deponi men som nu efter krossning och ytterligare sortering går till energiutvinning och materialåter vinning. Endast en mindre mängd kan inte nyttiggöras och måste därför deponeras. Sor teringen har resul terat i ett nyttiggörande på 99%. Ökad Källsortering ett lyckat samarbete Ökad källsortering med fler utsorterade fraktioner en ren miljövinst. Kraftigt minskade kostnader gör även Arctic Paper till vinnare när RAMBO tagit över avfallshanteringen på bruket i Munkedal. En skräddarsydd helhetslösning utarbetad tillsammans med Arctic Paper, snabb och nära rådgivning, ett 20-tal lastväxlare,komprimatorer, RAMBO [SAFE] samt en väl genomarbetad logistiklösning är nyckeln till det lyckade samarbetet. 14

15 RAMBO [SAFE] Trygg lösning för företagets farliga avfall Tjänsten RAMBO [SAFE] som har mottagits mycket väl är en komplett lösning för tryggt omhändertagande av företagets farliga avfall. I helhetslösningen ingår miljöskåpet RAMBO [SAFE], invägning, tömning och borttransport av företagets farliga avfall. I tjänsten ingår även de dokument som krävs för att uppfylla lagstiftares och mydigheters krav samt information och rådgivning gällande dokumentation och förteckning över avfallet. All information skall finnas tillgänglig i Blå pärmen inuti Miljöskåpet. Farligt avfall företag RAMBO har sedan många år en miljöbil för tömning av miljöstationer och insamling av farligt avfall från företag och verksamheter. Bilen är utrustad för ADR-transporter, bakgavellyft och öppningsbar sida gör att den är flexibel vid lastning och lossning. Skärpning i lagstiftningen kring hantering och lagring av brandfarliga och farliga produkter samt synpunkter från försäkringsbolag har satt fokus på RAMBOs lösningar inom området Farligt avfall. RAMBO [SAFE] har tagits fram som ett helhetskoncept där RAMBO erbjuder en helhetslösning för företagens farliga avfall. Även sekretessavfall från företag, kommuner och landsting liksom riskavfall (stickande/skärande eller smittfarligt) hämtas, transporteras och lagras av RAMBO, detta sammantaget har lett till en ökad efterfrågan på tjänster inom dessa områden. RAMBO har tillstånd för mellanlagring av farligt avfall på samtliga anläggningar men huvuddelen lagras på Hogenäs och Sivik. Lokalerna är utformade för att uppfylla gällande krav med avseende på säkerhet och arbetsmiljö, vilket exempelvis innebär att delar av utrymmena är explosionsklassade och att golven fungerar som invallning så att farliga ämnen inte kan komma ut. Farligt avfall Miljöstationer Omhändertagande av farligt avfall har mycket hög prioritet i RAMBO-kommunerna som idag har 13 särskilda Miljö stationer för insamling av hus hållens farliga avfall. På Miljöstationerna kan kommun invånarna lämna farligt avfall och elavfall. Merparten av inlämnat material utgörs av kasserade startbatterier, spill oljor, färgrester och lysrör. Under 2010 introducerades Samlaren KÄLL som mottagare för det lilla farliga avfallet som småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik. Samlaren KÄLL erbjuds framförallt matbutiker och har tagits fram för att förenkla för allmän heten att lämna denna typ av avfall. 15

16 avfallshantering och återvinning Särskilt avfall, slam RAMBO mottar slam från ägarkommunernas avloppsreningsverk, vilket i huvudsak används för tillverkning av massor för sluttäckning av deponier. RAMBO mottar och komposterar även industriellt avloppsslam på Sivik i Lysekil samt fiberslam på Hästesked. Asbest har mottagits för separat deponering på Sivik. Dit har även förts förbrukad katalysatormassa, svavel, aluminiumoxid m m. Miljöpåverkan och miljötillstånd RAMBOs verksamhet ger upphov till miljöpåverkan främst genom utsläpp till luften från förbrukning av drivmedel vid avfallstransporter samt genom att mark tas i anspråk för deponering och att lakvatten bildas till följd av detta. Bolaget arbetar kontinuerligt med att begränsa sin miljöpåverkan efter fastställda program. Regel bundna analyser visar på liten omgivnings påverkan. Verksamheten på RAMBOs avfallsanläggningar är till ståndspliktiga och bedrivs med stöd av länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen och miljöbalken. RAMBOs verksamhet fordrar också tillstånd enligt förordningen om farligt avfall, dels för mellanlagring och dels för transport av sådant avfall. Bolaget innehar dessa tillstånd samt erforderligt tillstånd för yrkesmässig transport av avfall. Något föreläggande enligt miljöbalken har utöver sedvanliga försiktighetsåtgärder inte riktats mot bolaget. Sluttäckning av deponier RAMBO har tidigare deponerat avfall på alla sina fyra Avfallsanläggningar. För närvarande är endast Siviks avfallsdeponi i aktivt bruk. I och med att länsstyrelsen godkänt anpassningsplanen för Sivik är fortsatt deponering säkrad under de närmsta decennierna. Deponierna på Hogenäs och Hästesked håller på att avslutas enligt plan liksom den tidigare nyttjade etappen på Tyft. Länsstyrelsen har även godkänt anpassningsplanen för Tyft, där RAMBOs framtida deponeringsbehov har säkerställts. Arbetet har fortskridit i olika takt vid RAMBOs anläggningar. På Hästesked har den planerade omfördelningen av avfallsmassorna och formning av deponin genomförts och påläggning av tätskikt och täckmassor pågår. På Hogenäs har en stor del av formningen genomförts tidigare och på Tyft inleddes arbetet under Enligt avslutningsplanerna skall sluttäckningarna vara klara före utgången av Då det ur miljösynpunkt är bättre att återanvända behandlat avfall och överskottsmassor från byggnationer i närområdet, istället för jungfruligt material för sluttäckningen, har RAMBO begärt förlängd tid för avslutandet av deponitäckningarna. RAMBO räknar med att detta skall kunna beviljas. 16

17 sluttäckning av deponierna Hästesked, Hogenäs och Tyft Enligt EU:s regler måste flera villkor uppfyllas när en deponi ska avslutas och sluttäckas. Ett av kraven är att det skall finnas ett tätt skikt som hindrar nederbörd från att tränga in i deponin och gas från att okontrollerat tränga ut. I botten ligger det befintliga avfallet som skall täckas, följt av ett utjämningsskikt, gasdräneringsskikt, tätskikt, dräneringsskikt och slutligen på toppen ett skyddsskikt där växter planteras för att området skall smälta in i omkringliggande landskap. Här ses pågående arbeten med sluttäckning på Hästesked i Munkedal. 17

18 insamling och transport Avfall och återvinning ger upphov till transporter. Dels in till RAMBOs anläggningar för sortering, behandling och återvinning men också vidare för nyttig görande eller miljöriktig destruktion. RAMBO upphandlar ett flertal olika entreprenörer för dessa transportuppdrag. Det helägda dotterbolaget Lysekils Slam & Container har under året fusionerats in i RAMBO och verkar nu som en transportdivision inom RAMBO under varumärket Slam & Container. MiljöEffektiv insamling och transport av avfall transporter av avfall Insamling, behandling, sortering och återvinning av avfall är transportkrävande. Transporter sker dagligen till och från RAMBOs Avfallsanläggningar, Återvinningscentraler, Återvinningsstationer, Miljöstationer samt till samarbetspartners för nyttiggörande eller miljöriktig destruktion. Transportavstånden är en betydande faktor ur miljö synpunkt och RAMBO väger noga avstånd och avsättningsmöjligheter mot varandra för minsta möjliga miljöpåverkan. Ett exempel är RAMBO-regionens brännbara hushålls- och verksamhetsavfall som idag går till Lille sjö Avfallsvärmeverk i Uddevalla mot tidigare Lidköping och Göteborg. De kortare transportavstånden reducerar koldioxidutsläppen med över 60%. Varje insparad kilometer är en miljövinst som dessutom spar både tid och pengar. Under året har avfallstransporter rörande del av RAMBO-regionens brännbara avfall handlats upp. Slam & Container En ny stark Division i RAMBO Lysekils Slam & Container bildades för över 30 år sedan. Bolaget var det första i Lysekilsområdet som investerade i liftdumperbilar för transport av avfall. Inom kort utökades bolagets fordonsflotta med slamsugnings- och komprimatorbilar för rationell hantering av dessa verksamheter. Under 2003 förvärvar RAMBO delar av slamsugningsverksamheten i bolaget och två år senare även delar av container verksamheten. Intentionerna var att förvärva hela rörelsen inom en femårsperiod och 2010 förvärvas resterande delar av Lysekils Slam & Container som blir ett helägt dotterbolag till RAMBO. RAMBO får då tillgång till en egen effektiv transportrörelse som på bästa sätt kan utveckla avfallshanteringen i området. Under 2011 har bolaget fusionerats in i RAMBO och verkar nu som en transportdivision inom RAMBO under varumärket Slam & Container. Insamling av slam P g a bristande konkurrens vid upphandling av insamling av slam i Sotenäs, Tanums och Munkedals kommun beslutade styrelsen i RAMBO att utföra denna verksamhet i egen regi via Slam & Container. Uppdraget innebär att divisionen fr o m årskiftet fått förtroende att samla in slam i samtliga ägarkommuner. Divisionen har bred erfarenhet av denna insamlingsverksamhet och är den klart bästa lösningen för invånarna i RAMBO-regionen inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Det utökade uppdraget innebär att fordonsflottan behöver kompletteras med nya miljövänliga Euro-5 klassade slamsugningsbilar. 18

19 Insamling av slam Divisionen Slam & Container har bred erfarenhet av slaminsamling fr o m 2012 har divisionen fått förtroendet att samla in slam i samtliga RAMBO-kommuner. 19

20 Renhållningen RAMBO HUSHÅLL Samtliga ägarkommuner har låtit sina renhållningsverksamheter samverka inom RAMBO. I en gemensam organisation samordnas, effektiviseras och utvecklas nu renhållningsverksamheten som en enhet i RAMBO-regionen. Samverkan är en förutsättning för att nå högre upp på avfallstrappan. renhållningssamverkan För ett långsiktigt hållbart samhälle RAMBO Hushåll RAMBO har sedan 2008 verksamhetsansvaret för renhållningsverksamheten i Lysekils kommun och sedan 2010 i Sotenäs, Munkedals och Tanums kommuner. Renhållningsverksamheten innefattar sophämtning, slamsugning, fakturering av renhållningsavgifter, kundtjänst, upphandling av renhållningstjänster etc. För Sotenäs, Munkedals och Tanums kommuner ingår även registerhållning och fakturering av VAverksamheten för respektive kommun. Året har präglats av fortsatt effektivisering och utveckling av renhållningsverksamheten. Fokus under kommande år kommer att ligga på utveckling och effektivisering av verksamheten samt kommunikation för att öka miljömedvetandet och få med alla i samhället att öka källsorteringen. Det handlar mycket om att sprida kunskap och påverka beteenden om vi skall nå ett långsiktigt hållbart samhälle. Tillsammans kan vi gemensamt förbättra sorteringen och ta oss upp för trappan. Ledstjärnorna i detta förbättringsarbete är; Förtroende Enkelhet Närhet Plockanalys vad slängs egentligen i våra soppåsar För att ta reda på vad som slängts i våra soppåsar och vad som egentligen skulle kunna återvinnas genomförde RAMBO en s k plockanalys från hushållen i RAMBO-regionen. Två ton avfall sorterades ut i 20 olika avfallsslag som analyserades och vägdes. Resultaten från analysen stämde i stort överens med de nationella undersökningarna som genomförts av Avfall Sverige. I Sotenäs och Munkedal som inte har separat matinsamling skulle 80% av soppåsen kunna återvinnas. I Lysekil som har separat insamlingsrunda för mat avfallet skulle 60% kunna återvinnas. Avvikande med ett något sämre utfall var Tanum med hemkompostering där analysen visade att närmare 70% skulle kunna återvinnas mot nationellt mätningar om 60%. Undersökningen kommer att ligga till grund för hur RAMBO skall utveckla och underlätta avfallshanteringen på bästa sätt insamlingssystem, renhållningstaxa och informationsinsatser etc. Analysen är även ett viktigt underlag för att sätta upp och prioritera mål och åtgärder i den nya avfallsplanen som framöver skall vägleda avfallshanteringen i RAMBO-regionen. För att följa och utvärdera avfallshantering och resultatinsatser kommer plockanalyser att bli ett årligen återkommande moment. Kampanjinsatser Med syfte att bygga en hållbar attityd mot nedskräpningen genomfördes under maj månad de återkommande och inarbetade SKRÄPA UPP -kampanjerna i RAMBO-regionen. Intresset var stort och lockade över skräpplockare som samlade in 100-tals kubikmeter skräp. Skolor, fastighetsägare, föreningar, företagare, politiker och allmänhet hjälptes åt att göra en jätteinsats för en renare och tryggare miljö. Som ett lokalt projekt i Europa minskar avfallet anordnade RAMBO informationskampanjen Minska matavfallet i några skolor runt om i ägarkommunerna. Skolorna informerades om klimatsmarta tips och hur man gör för att minska det ekologiska avtrycket. Eleverna gjorde en fantastisk prestation och minskade skolornas matavfall under kampanjveckan med hela 20 60%. 20

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning. Vinst och förbättrad omsättning

ÅRSREDOVISNING. Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning. Vinst och förbättrad omsättning ÅRSREDOVISNING 2014 Vinst och förbättrad omsättning Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning Affärsmål 2020: Uppnå en årlig produktion om en TWh biogas SCANDINAVIAN

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

ÅR SR EDOVISNING 2011

ÅR SR EDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 211 sysav 211 innehåll Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29 Bolagsstyrning 3 Flerårsöversikt koncernen 32 Resultaträkning

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer