ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän"

Transkript

1 ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1

2 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster 20 RAMBO Företag och marknad 22 RAMBO Hushåll 24 Slam & Container och RAMBO Insamling 26 Kommunikation 28 Framtid och utveckling 30 Finansiell rapport 34 Resultaträkning 35 Balansräkning 36 Kassaflödesanalys 38 Tilläggsupplysningar 39 Revisionsberättelse 44 Granskningsrapport 45 Ledning/styrelse/revisorer 46 RAMBO SNABBFAKTA 2012» 4 Avfallsanläggningar» 7 Återvinningscentraler» 63 Återvinningsstationer» 13 Miljöstationer» 51 anställda» ton hanterat avfall» 99% nyttiggörande» hushållskunder för insamling av hushållsavfall» 44 företag som utbildats i Miljödiplomerat Företag» 162 Mkr i omsättning» 3,0 Mkr i vinst» 59% soliditet Mkr Nettoomsättning Justerat eget kapital Resultat före skatt

3 Viktiga händelser 2012» Fortsatt stark marknadsposition.» Sorteringskoncepten RAMBO[SAFE] och RAMBO-KÄLL fortsatt framgångsrika.» Arrangerat RAMBO Miljödag för tredje gången.» Flera företag har genomgått utbildningen Miljödiplomerat företag.» Insamling av slam i egen regi i alla ägarkommuner.» Beslut om insamling av hushållsavfall i egen regi i Lysekil.» Startat upp förprojekt för utveckling av Hushållens insamling och källsortering.» Erhållit beslut och tillstånd för delägande av vindkraft på Tyft.» Fortsatt deponisluttäckning på Hästesked och Tyft. 3

4 VD har ordet RAMBO är en framtidsverksamhet tillsammans med våra kunder värnar vi dagens och framtidens materiella resurser. 99% av avfallsresurserna nyttiggörs idag men vi kan bli mycket bättre genom att både minska mängderna avfall genom att källsortera och återvinna mer. För att detta ska ske behöver vi kontinuerligt utveckla våra tjänster och vår kommunikation. Vi erbjuder våra kunder ett hållbart val.»vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta,utan att vi orsakar ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser«riksdagens BESLUTADE generationsmål, MILJÖ 2012 har varit ett bra år för RAMBO både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Vi har behållit kundernas för troende och också vunnit flera nya genom vår utveckling och service för kunderna. Vår transportdivision Slam&Container har fått nya viktiga förtroenden inom slamsugning och från årsskiftet även insamling av hushållsavfall. RAMBO har växt kraftigt de senaste åren och har förstärkts med flera viktiga och bra rekryteringar. Detta för att kompetensmässigt säkra ägarnas, kundernas och affärernas förväntade utveckling. Tillsammans gör vi ett viktigt framtidsarbete som framtida generationer kommer att tacka oss för. Indianerna lär ha haft ett ordspråk vi lånar jorden av våra barn och planerat för sju generationer framåt. Idag används istället vår världs skafferi av ändliga och förnyelsebara materiella resurser i en hög takt. Organisationen Global Footprint Network och WWF beräknar varje år Overshoot day, den dag då jordens budget, allt från vår odling av mat till utsläpp av koldioxid har överskridits för det året. Efter den dagen lever vi av nästa års budget, alltså kommande genera tioners inföll Overshoot day den 22 augusti, ett halvår förtidigt. I den här takten behöver USA snart fem jordklot, medan Indien behöver ett halvt och i genomsnitt behöver världen ett och ett halvt jordklot. Vi behöver ändra vårt sätt att leva och bygga världens ekonomi på tillväxt som är av godo för framtiden. Sveriges riksdag har antagit det viktiga generationsmålet, där avfall och resurshushållning är tunga delmålsområden. Ett etappmål är att Senast 2018 ska minst 50% av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas till vara och där minst 40% behandlas så att även energi utvinns. Därför är RAMBOs arbete viktigt för att ägarkommunerna skall kunna uppnå dessa mål. Vi har tydligt sett att 4

5 de kommuner som idag lyckats med källsortering och återvinning av avfall hos företag och boende, är de som bäst fått till en insamling som uppfyller ledstjärnorna Förtroende, Enkelhet och Närhet. Gemensam nämnare för att lyckas behålla vår starka marknadsposition och få med alla våra kunder är också kontinuerlig utveckling av våra tjänster, service och kommunikation. Med bakgrund av detta är vi nöjda, när vi ser att hela 99% av allt hanterat avfall i RAMBO regionen kommit till någon form av nytta. Detta har vi tillsammans åstadkommit genom ökad källsortering hos invånare och avfallsminimering hos företag och ett allt effektivare sorterings- och behandlingsarbete hos RAMBO. Vår nära och fina infrastruktur bestående av fyra avfallsanläggningar, sju åter vinningscentraler, 13 miljöstationer samt speciallösningar som [SAFE]-containrar och Samlaren KÄLL. Vi är nöjda med 2012, men därmed inte sagt att vi nöjer oss! Vi behöver växla upp mer och ta fler stora kliv fram mot avfallsminimering och nyttiggörande. RAMBO är ett framtidsföretag och vill ligga i framkant där ett första steg för oss är att halvera förbränningen. Jag vill tacka kunder, styrelse, ägare och vår fantastiska personal för ett starkt samarbete som under året samverkat till våra goda resultat. Ett gemensamt miljöarbete nära dig en hållbar framtid för kommande generationer. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän aktiebolag (RAMBO), avger härmed följande redovisning för verksamheten under räken skaps - året 1 januari 31 december TANUM SOTENÄS LYSEKIL MUNKEDAL Lysekil i mars 2013 Claes Lundberg VD för RAMBO AB 5

6 Om RAMBO RAMBO AB bildades hösten 1981 och ägs gemensamt av fyra kommuner Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. RAMBO är mellersta och norra Bohusläns ledande miljöföretag inom hållbar och miljöriktig avfallsminimering, återvinning och avfallsrådgivning för näringsliv och invånare. RAMBO värnar om framtiden genom att verka för att avfallet minimeras och att återvinningen maximeras. Avfall måste ses som en resurs som skall användas av många generationer i framtiden. Ett gemensamt miljöarbete för framtiden och kommande generationer. RAMBO En framtidsverksamhet Mål och Strategi RAMBOs uppdrag består i att skapa en långsiktigt hållbar och miljöriktig avfallshantering och arbetet beskrivs enklast genom den så kallade avfallstrappan eller avfallshierarkin. Målsättningen är att minimera och begränsa mängden avfall samt återvinna och återanvända avfall från företag och invånare i RAMBO-regionen så långt det är möjligt. I RAMBOs Ägardirektiv står att läsa att RAMBO skall tillhandahålla en nära och effektiv infrastruktur med avfalls- och återvinningsanläggningar, verka för ett effektivare tillvaratagande av gemensamma resurser för bästa samhälls- och miljönytta, ha en hög miljöprofil, ett certifierat ledningssystem för verksamheten med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö och verka aktivt för att intentionerna i riksdagsbeslut och kommunernas avfallsplaner kan uppnås. Vår strategi för att nå detta är att utveckla tjänster mot kund och hushåll, samverka mellan aktörer och där vi inte själva kan erbjuda en lösning erbjuda alternativ. Aktiefördelning i RAMBO Av det samlade aktiekapitalet i RAMBO är Lysekils kommun ägare till knappt två femtedelar, medan Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun äger drygt en femtedel var. 6

7 Affärsidé RAMBO skall vara det bästa miljöföretaget i Bohuslän inom:» Avfallsminimering» Återvinning» Avfallsrådgivning för ett hållbart samhälle RAMBO-regionens brännbara avfall blir till fjärrvärme och elektricitet i Uddevalla. RAMBO samarbetar med lokala Second-hand butiker via RAMBOs Återbrukslokaler gamla fina saker får nytt liv. RAMBO bedriver utbildning, information och opinionsbildning för att få med invånarna och påverka beteenden för ett hållbart samhälle. Endast 1% av avfallet går till deponi. Återvinningsbart material blir nya råvaror. Matavfall blir till biogas. 7

8 utförd av SP 1002 EN Detta är en avskrift av originalcertifikatet utförd av SP nr/no EN miljö De globala miljö- och klimatförändringarna påverkar livsförutsättningarna i hela världen och dess effekter är sannolikt ett av de största hot som mänskligheten står inför. Jordens resurser skall även räcka till kommande generationer. Inom EU är dessa områden bland de mest prioriterade och av dessa är en central fråga avfallsfrågorna och då också naturligt RAMBOs verksamheter. Miljöarbetet är kärnan i RAMBOs verksamhet Miljöledning, certifiering och Miljöredovisning Som första traditionella renhållnings/avfallsbolag i landet erhöll RAMBO certifiering enligt ISO Genom ständiga förbättringar arbetar bolaget för att nå de miljömål som ställs upp för verksamheten. Återkommande revisioner har visat att RAMBOs löpande miljöledningsarbete fungerar väl och att miljömålen justeras i takt med bolagets och samhällets utveckling. RAMBOs miljöarbete redovisas i detta och nästa avsnitt av denna årsredovisning. LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET OCH ARBETSMILJÖ RAMBO har valt att i sitt ledningssystem integrera även kvalitet och arbetsmiljö. Ledningssystemet har certifierats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt standarder för ISO 9001 och AFS 2001:1. Företaget har därmed ett komplett verksamhetsledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Bolagets miljöledningsarbete har uppmärksammats av bl a Miljöstyrningsrådet och EU. AFS 2001:1 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljön SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of occupational health and safety management systems CERTIFICATE nr/no S Härmed intygas att:/this is to certify that: RAMBO AB har ett ledningssystem för arbetsmiljön som uppfyller kraven i AFS 2001:1 vad gäller: has an occupational health and safety management system that fulfils the requirements of AFS 2001:1 with respect to: Hantering och återvinning av avfall Handling and recycling of waste Certifikatet är giltigt till och med 8 januari Ytterligare information finns på This certificate is valid until and including 8 th January, Further information can be seen at Borås den 8 januari 2007/8 th January, 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Detta är en avskrift av originalcertifikatet Certifiering - Certification Lennart Månsson ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems 1002 CERTIFICATE Härmed intygas att:/this is to certify that: RAMBO AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2000 vad gäller: has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2000 with respect to: Hantering och återvinning av avfall Handling and recycling of waste Certifikatet är giltigt till och med 8 januari Ytterligare information finns på This certificate is valid until and including 8 th January, Further information can be seen at Borås den 8 januari 2007/8 th January, 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification Lennart Månsson Miljöstyrningssystem för verksamheten RAMBO har ett miljöstyrningssystem där hela verksamheten är certifierat enligt ISO Kvalitet och arbetsmiljö är certifierade enligt ISO 9001 samt AFS 2001:1. Verksamhetspolicy RAMBO AB» RAMBO AB skall erbjuda kundanpassad och miljöriktig avfallshantering genom att ta emot, sortera, behandla och återvinna avfall från verksamheter och allmänhet, företaget skall genom detta främja en kretsloppsanpassad samhällsutveckling inom våra kommuner.» Våra produkter och tjänster skall hålla rätt och jämn kvalitet, detta skall upprätthållas med hjälp av effektiva processer och personal som arbetar i god arbetsmiljö, vilket är en förutsättning för nöjda kunder och medarbetare.» Vi ska följa de lagar och förordningar som gäller för vår verk sam het och motsvara de krav som våra intressenter ställer.» Vi ska genom kontinuerlig kompetenshöjning av vår personal verka för att våra produkter, processer, arbetsmiljö och ledningssystem ständigt förbättras. Höjd kompetens bidrar till bredare arbetsinnehåll, säkrare och mer trivsam arbetsmiljö. Det ger bättre möjlighet att möta våra kunders önskemål och vårt åtagande att förebygga och minska vår negativa påverkan av miljön.» Varje anställd ska aktivt bidra till hög kvalitet, bra yttre miljö och god arbetsmiljö. Det sker genom att följa rutiner och instruktioner, uppmärksamma, rapportera och medverka till att brister avhjälps.» Vi ska öppet redovisa miljöfakta. Våra leverantörer och entreprenörer skall känna till vår verksamhetspolicy och bedriva sin egna verksamhet i linje med denna. 8

9 KOMPETENS OCH UTBILDNING RAMBOs verksamhet bygger på engagerade och kunniga medarbetare. Därför är det viktigt att medarbetarna erbjuds internutbildningar inom företaget och att ta del av det kursutbud som Avfall Sverige och andra branschorganisationer erbjuder. Speciellt viktigt är att hålla hög nivå på säkerhet för både miljö och arbetsmiljö, så brandskydd och utbildning i hantering av farligt avfall, första hjälpen m m är utbildningar som RAMBOs personal regelbundet fortbildas i. Beroende på arbetsuppgifter varierar behovet av andra utbildningar det kan vara ADR, Säkerhetsrådgivare, truckförarutbildning, heta arbeten etc som enskilda medarbetare behöver komplettera. Förändringar i verksamheten innebär årligen någon form av utbildning/fortbildning. Under året har exempelvis genomförts utbildningar i ECO-driving, Farligt avfall, utbildning i Processledning och Processtyrning samt ett flertal fortbildningar som berör våra administrativa system från Hogia, EDP m fl. Miljötillstånd Verksamheten på RAMBOs avfallsanläggningar är tillståndspliktig och bedrivs med stöd av länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen och miljöbalken. RAMBOs verksamhet fordrar också tillstånd enligt avfallsförordningen exempelvis för transport, hantering och lagring av farligt avfall. Bolaget har dessa tillstånd liksom erforderliga tillstånd för yrkesmässig transport av avfall och farligt gods. Vi ser till att följa gällande lagstiftning och villkor i våra tillstånd och har inte fått några påpekanden eller förelägganden utöver normala försiktighetsåtgärder från miljömyndigheterna under MILJÖPÅVERKAN RAMBOs verksamhet i stort kan sägas ha en positiv miljöpåverkan, vi arbetar med att avfallet i så stor utsträckning som möjligt nyttiggörs. Detta uttryck står för att avfall återbrukas, materialåtervinns, energiutvinns eller rötas och komposteras osv. För att kunna åstadkomma detta nyttiggörande krävs dock arbete, insatser som på ett eller annat sätt påverkar vår miljö. RAMBOs verksamhet har därför noggrant utretts med avseende på miljöpåverkan. Vi har metodiskt gått igenom resursförbrukning, vilka utsläpp som görs till luft och vatten, buller och lukt, påverkan av landskapsbilden m m. Vid kartläggning av RAMBOs miljöpåverkan har vi inte bara identifierat faktisk påverkan utan även potentiella risker för miljöpåverkan, där betydande påverkan skulle kunna ske ifall olyckan är framme. Exempel på en sådan risk för påverkan är farligt avfall i inkommande verksamhetsavfall på avfallsanläggningarna. Sådant kan komma i osorterade containrar som sorteras vid anläggningarna. Genom åtgärder i form av information, extra sorteringsavgifter m m har omfattningen minskat och genom att arbetet utförs på tät betong och eventuellt spill först går till avskiljare har risken för utsläpp till luft och vatten minimerats. Koldioxidutsläpp vid Externa avfalls transporter [Ton/år] 100 Sivik Tyft Hogenäs Hästesked

10 miljö Andra typer av miljöpåverkan som identifierats har att göra med bristande resurshushållning. Där har vi bland annat konstaterat att avfallet, främst från hushåll men även restauranger och storhushåll, innehåller en stor andel biologiskt behandlingsbart material. Fortfarande går det mesta av hushållsavfallet till förbränning, men i såväl Tanums som Lysekils kommuner finns nu insamling av matavfall som går till rötning där den utvunna gasen används som fordonsbränsle. I samarbete med ägarkommunerna arbetar RAMBO aktivt med att öka utsorteringen och insamlingen av matavfall där detta redan görs och att insamling ska införas i alla kommuner. Komprimering av blandavfall från företag och verksamheter kan även det i vissa fall leda till bristande resurshushållning då denna typ av avfall kan vara svåra att sortera och istället måste behandlas genom krossning. Hantering och transporter av avfallet både på anläggningarna och till förbränningsanläggning och andra mottagare leder till förbrukning av ej förnybara resurser i form av fossila bränslen samt utsläpp av koldioxid och föroreningar i luften. Med hög standard på den egna fordonsparken och användning av miljödiesel försöker RAMBO begränsa utsläppen och har även lyckats minska förbrukningen per ton avfall. Det största transportarbetet utförs dock av entreprenörer i samband med externa transporter av brännbart avfall, avfall till återvinning, krossning, rötning osv. Även där har RAMBOs krav på miljöklassade fordon, miljöbränslen, men även byte till närmare belägna mottagare lett till minskad bränsle förbrukning och därmed minskade utsläpp. En miljöpåverkan vars betydelse håller på att starkt begränsas och minskas är utsläppen av lakvatten från våra deponier. Sluttäckning av deponin vid Hästesked är till stora delar genomförd och sluttäckningsarbetet vid Tyft och Hogenäs har påbörjats. Lakvattnet från anläggningarna kontrolleras enligt kontrollprogram och halterna av farliga ämnen minskar efter hand och flödet kommer att minska betydligt när sluttäckningarna är helt genomförda. Lagring av farligt avfall är en potentiell risk då dessa i många fall är både brandfarliga och innehåller ämnen som är skadliga för miljön. Brand eller explosion i dessa utrymmen skulle utöver personskador kunna ge upphov till utsläpp både till luft och lakvatten. Riskerna har begränsats genom byggnation på våra anläggningar av explosionsklassade utrymmen som även fungerar som invallning. Våra miljöstationer för allmänheten har motsvarande egenskaper, dessa minskar dock i antal i takt med att bensinstationer och butiker där de varit lokaliserade läggs ned. Dieselförbrukning Arbetsmaskiner [Liter/ton avfall] 2,1 Hogenäs Hästesked 2,0 Sivik Tyft 1,8 1,6 1,4 1,2 0,99 1,0 0,89 0,8 0,90 0,82 0,6 0,

11 Genomförda Miljöåtgärder De flesta av RAMBOs miljöåtgärder har ett avstamp i företagets Miljömål, dessa i sin tur baseras på den miljö påverkan eller risk för påverkan som vi genom kartläggning har kunnat konstatera. Vi arbetar också utifrån de mål som våra ägarkommuner och samhället i stort ställer på avfalls hantering och vår övriga verksamhet. Ägarkommunernas mål och åtgärder redovisas för övrigt separat i form av avfallsplan. Nedan följer ett axplock av Miljöåtgärder som genomförts tidigare och som pågått under Återvinning Med bl a Miljökalendern och RAMBOresursen har information inom återvinningsområdet distribuerats till samtliga hushåll och företag i regionen. Vi har uppdaterat vår hemsida och presenterat mobil-appen Käll som skall underlätta vid sortering av avfall vi var första avfallsbolaget med en sådan app. Vår nya kommunikatör har fått utrymme till en återkommande kolumn i en lokaltidning. Med plockanalys av hushållens avfall som grund pågår förstudier om hur ett framtida hämtningssystem, taxestyrning mm skall utformas så att återvinningen förbättras. Målsättning är att mer av förpackningarna skall sorteras ut och försök planeras påbörjas under Minskad energiförbrukning Investeringar i ny maskinpark har fortsatt, detta i kombination med ökat inflöde av avfall har inneburit att tidigare miljömål avseende bränsleförbrukning per ton hanterat avfall uppnåddes. Byte till nytt bränsle som innehåller förnyelsebara bränslen (tallolja) har genomförts, en åtgärd som ger en minskning av klimatpåverkande utsläpp med 16% jämfört med konventionell diesel. Som fortsättning på tidigare energikartläggning genomfördes energioptimering av Hogenäs avfallsanläggning. Om vi genom ny ren energi i form av solceller och en lång rad reducerande energiåtgärder lycka uppnå en halvering av energiförbrukningen återstår att se. Matavfall från hushåll går till rötning och ger fordonsgas, antalet abonnenter ökar sakta men säkert, även alltfler restauranger och storkök visar intresse att delta. Farligt avfall Förvaringslösningen RAMBO[SAFE] för lagring av farligt avfall som RAMBO har utvecklat får allt fler användare. Riktad rådgivning och information om rätt hantering av farligt avfall hos företag/industri minskar mängden farligt avfall i containerburet avfall Rådgivningen har kompletterats med miljötjänster som ger möjlighet att använda RAMBOs Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Krossning av sorteringsrest Genom krossning av sammansatta material och delar av deponiavfallet erhålls brännbara material och konstruktionsmaterial. Mängden deponiavfall minimeras. Mängden avfall till deponi har de senaste åren legat klart under 500 ton per år (mindre än 1%) Deponi och lakvatten Sluttäckning av deponierna vid Hogenäs, Hästesked och Tyft har påbörjats och kommer att pågå under ett par år framåt. Längst har arbetet kommit vid Hästesked och slutbesiktning beräknas ske våren Täckning och asfaltering av ytor har reducerat utlakningen av farliga ämnen och mängderna med lakvatten från deponierna. Energioptimering på Hogenäs RAMBO har tillsammans med AH-automation drivit ett energi projekt i syfte att halvera energiförbrukningen på Hogenäs Avfallsanläggning i Sotenäs. Ny ren energi genom solceller samt en lång rad reducerande energiåtgärder i form av värmepumpar, lågenergilampor och andra styrningar har tillsammans med engagerad personal lyckats optimera anläggningen med gott resultat. 11

12 Miljöarbete RAMBO AB driver idag fyra Avfallsanläggningar, sju Återvinningscentraler, tretton Miljöstationer och ett 60-tal Återvinningsstationer. RAMBO har under året hanterat ton avfall, vilket är en ökning med 14% jämfört med De senaste årens ökade mängder beror till stor del på att konstruktionsoch täckmassor för slut täckning av deponier tagits emot i större utsträckning än tidigare. Genom en allt effek tivare källsortering och återvinning har vi tillsammans nyttiggjort över 99% av allt inkommande avfall samma höga nyttiggörandet som föregående år. Med Avfallstrappan som Arbetssätt nyttiggör vi över 99% av allt avfall Hanterat Avfall 2012 RAMBO har under 2012 hanterat drygt ton avfall från hushåll, företag och andra verksamheter vilket är 14% mer än Efter utsortering och återvinning har 99% av allt avfall nyttiggjorts. 61% har gått till återvinning, 38% till energiutvinning och resterande 1% har lagts på deponi. Avfallsmängderna har ökat i alla kommuner ökningen beror främst på att ett par av RAMBOs deponier håller på att avslutas och skall sluttäckas. Det innebär att avfall och massor som efter behandling kan nyttjas som konstruktions eller täckmassor tas emot i större utsträckning än tidigare. Hushålls- och verksamhetsavfall RAMBO har under 2012 levererat drygt ton hushålls- och verksamhetsavfall till förbränning. Avfallet har framförallt gått till Uddevalla Energis värmekraftverk och i mindre omfattning till Göteborg. En ringa del av hushålls- och verksamhetsavfallet från Återvinningscentralerna har lagts på deponi i Lysekil % 96% 92% 88% 84% 80% 2006 Mottagna mängder (ton) Nyttiggörande (%)

13 Avfallstrappan som Arbetssätt EU:s Avfallstrappa är en hierarki som handlar om att ta hand om avfall så bra som möjligt utifrån resurshushållning och miljö påverkan. RAMBO använder sedan länge denna hierarki som arbetssätt för hur bolaget arbetar och agerar. Närmare 99% nyttiggörande av allt avfall visar att RAMBO ligger i främsta ledet när det gäller avfallsminimering och återvinning. 13

14 Miljöarbete Återvinningsstationer och producentansvar Regeringen har bestämt att företag som tillverkar, importerar eller säljer varor och förpack ningar av vissa slag även har det juridiska, fysiska och ekonomiska ansvaret för att dessa omhändertas när de blivit avfall. Producentansvar gäller för bl a tidningar, för pack ningar, däck, ljuskällor, elektronik och elektriska produkter samt bilar. Genom avtal och samverkan med producenterna ansvarar RAMBO för att utveckla insamlingen via Återvinnings stationerna i RAMBOregionen. RAMBO har förtroendet att fungera som samordningsentreprenör för hela förpacknings- och tidnings insamlingen (FTI) för Återvinnings stationerna i Lysekils, Munkedals, Sotenäs, Tanums och Strömstads kommuner. På ett drygt sextiotal Återvinningsstationer kan hushåll lämna bland annat returpapper, förpackningar och småbatterier som sedan återvinns inom ramen för Förpackningsinsamlingen. Insamling av glasförpackningar och papper, räknat per invånare, är större i våra kommuner än i landet som helhet och beror på den stora andelen fritidsboende och turister. Resterande materialslag samlas in i ungefär samma utsträckning som övriga Sverige. Återvinningscentraler Det nya innestället stod det för något år sedan som rubrik i tidningen Bohusläningen. Rubriken syftade på RAMBOs Återvinningscentral på Hoge näs i Sotenäs kommun. RAMBOs kommuner med ca invånare har sju Återvinningscentraler (ÅVC) där hushåll och mindre företag kan lämna sitt sorterade grovavfall. Avstånden och kommunernas många fritidsboende plus sommarens turisttillströmning gör att alla RAMBOs Återvinningscentraler har en viktig uppgift att fylla för att underlätta källsortering och återvinning. Källsortering av avfall är idag en självklarhet för allt fler, men för att det skall fungera bra krävs anläggningar som är rena och fräscha och att det är enkelt att hitta rätt bland alla containrar och kärl. RAMBO har därför under den senaste tioårsperioden byggt nya moderna Återvinningscentraler med plats för dagens sorteringskrav på allt fler fraktioner. Omhändertagande enligt producentansvar Omhändertagande enligt producentansvar Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal ton kg/inv ton kg/inv ton kg/inv ton kg/inv Tidningar, pappers- och wellförpackningar , , , ,1 Plastförpackningar (mjuka och hårda) 62 4,3 74 8,2 86 7,0 34 3,3 Metallförpackningar 21 1,5 21 2,3 24 2,0 24 2,4 Glasförpackningar , , , ,6 Småbatterier 6,4 0,4 5,2 0,6 4,3 0,4 2,8 0,3 Diverse Elektronik , , ,9 95 9,3 14

15 Moderna, Attraktiva och effektiva Återvinningscentraler RAMBOs ambassadörer trevlig och kunnig personal som hjälper den tveksamme tillrätta. Åter vinnings centralerna har en viktig uppgift att fylla för att underlätta en god källsortering och återvinning. Avfallsbehandling RAMBO 2012 [Ton] Nyttiggörande Energiutvinning Slam/kompostering Materialåtervinning Nyttiggörande totalt Deponering Intern deponi 365 Extern deponi 45 Deponering totalt 410 Totalt Nyttiggörande 99% Deponi 1% 15

16 Miljöarbete Återbruk På RAMBOs Återvinningscentraler vid Sivik, Hogenäs, Hästesked och Tyft finns särskilda utrymmen som kallas Återbruk där man kan lämna möbler, prylar eller andra begagnade saker som kan återanvändas och på så sätt spara jordens resurser. Återbruken sker i samarbete med kommunala verksamheter och ideella organisationer. Förutom att prylarna får ett nytt liv och kan glädja nya ägare så skapar verksamheten meningsfull sysselsättning och ger intäkter som kan nyttjas för välgörande ändamål. RAMBOS Avfallsanläggningar RAMBO har fyra avfallsanläggningar Sivik i Lysekil, Hästesked i Munkedal, Hogenäs i Sotenäs samt Tyft i Tanum. Här bedrivs en utvecklande, miljöriktig och säker avfalls hantering, sortering och återvinning. På en gjuten sor teringsplatta kontrolleras och sorteras blandavfallet i olika fraktioner. Här töms containrar och komprimatorbilar på sitt innehåll och RAMBOs erfarna personal sorterar inkommet avfall med sorteringsmaskiner. Efter utsortering till materialåtervinning och energiutvinning återstår en mindre mängd restavfall som går till krossning och ytterligare sortering och återvinning. Endast en mindre mängd avfall kan inte nyttiggöras och måste därför deponeras. Sorteringen har resulterat i ett nyttiggörande på 99%. avfallsbehandling Sivik [%] avfallsbehandling Hogenäs [%] avfallsbehandling Tyft [%] avfallsbehandling Hästesked [%] 16

17 RAMBO [SAFE] Trygg lösning för företagets farliga avfall Tjänsten RAMBO [SAFE] som har mottagits mycket väl är en komplett lösning för tryggt omhändertagande av företagets farliga avfall. I helhetslösningen ingår miljöskåpet RAMBO [SAFE], invägning, tömning och borttransport av företagets farliga avfall. I tjänsten ingår även de dokument som krävs för att uppfylla lagstiftares och mydigheters krav samt information och rådgivning gällande dokumentation och förteckning över avfallet. All information skall finnas tillgänglig i Blå pärmen inuti Miljöskåpet. Farligt avfall företag RAMBO har sedan många år en miljöbil för tömning av miljöstationer och insamling av farligt avfall från företag och verksamheter. Bilen är utrustad för ADR-transporter, bakgavellyft och öppningsbar sida gör att den är flexibel vid lastning och lossning. Skärpning i lagstiftningen kring hantering och lagring av brandfarliga och farliga produkter samt synpunkter från försäkringsbolag har satt fokus på RAMBOs lösningar inom området Farligt avfall. RAMBO [SAFE] har tagits fram som ett helhetskoncept där RAMBO erbjuder en helhetslösning för företagens farliga avfall. Även sekretessavfall från företag, kommuner och landsting liksom riskavfall (stickande/skärande eller smittfarligt) hämtas, transporteras och lagras av RAMBO, detta sammantaget har lett till en ökad efterfrågan på tjänster inom dessa områden. RAMBO har tillstånd för mellanlagring av farligt avfall på samtliga anläggningar men huvuddelen lagras på Hogenäs och Sivik. Lokalerna är utformade för att uppfylla gällande krav med avseende på säkerhet och arbetsmiljö, vilket exempelvis innebär att delar av utrymmena är explosionsklassade och att golven fungerar som invallning så att farliga ämnen inte kan komma ut. Farligt avfall Miljöstationer Omhändertagande av farligt avfall har mycket hög prioritet i RAMBO-kommunerna som idag har 13 särskilda Miljö stationer för insamling av hus hållens farliga avfall. På Miljöstationerna kan kommun invånarna lämna farligt avfall och elavfall. Merparten av inlämnat material utgörs av kasserade startbatterier, spill oljor, färgrester och lysrör. Som mottagare för det lilla farliga avfallet som småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik har RAMBO tagit fram Samlaren KÄLL. Samlaren KÄLL erbjuds framförallt matbutiker med avsikt att förenkla för allmän heten att lämna denna typ av avfall. 17

18 Miljöarbete Särskilt avfall, slam RAMBO mottar slam från ägarkommunernas avlopps reningsverk, vilket i huvudsak används för tillverkning av massor för sluttäckning av deponier. RAMBO mottar och komposterar även industriellt avloppsslam på Sivik i Lysekil samt fiberslam på Hästesked. Asbest, svavel och aluminiumoxid m m har tagits emot för separat deponering på Sivik. Sluttäckning av deponier RAMBO har tidigare deponerat avfall på alla sina fyra Avfallsanläggningar. För närvarande är endast Siviks avfallsdeponi i aktivt bruk och länsstyrelsen har där godkänt anpassningsplanen som säkrar fortsatt deponering på Sivik under de närmsta decennierna. Deponierna på Hogenäs och Hästesked håller på att avslutas liksom den tidigare nyttjade etappen på Tyft. Länsstyrelsen har även godkänt anpassningsplanen för Tyft, där RAMBOs framtida deponeringsbehov har säkerställts. Sluttäckningen på Hästesked är i sitt slutskede och slutbesiktning kommer att göras under Därefter återstår exteriöra ytskiktsarbeten som kommer att pågå till På Hogenäs och Tyft är sluttäckningarna påbörjade och löper enligt plan. Tyft kommer att vara avslutat vid utgången av 2015 och Hogenäs vid utgången av

19 sluttäckning av deponierna på Hästesked, Hogenäs och Tyft Flera villkor måste uppfyllas när en deponi ska avslutas och sluttäckas. Ett av kraven är att det skall finnas ett tätt skikt som hindrar nederbörd från att tränga in i deponin och gas från att okontrollerat tränga ut. I botten ligger det befintliga avfallet som skall täckas, följt av ett utjämningsskikt, gasdräneringsskikt, tätskikt, dräneringsskikt och slutligen på toppen ett skyddsskikt där växter planteras för att området skall smälta in i omkringliggande landskap. Sluttäckningen på Hästesked är i sitt slutskede och besiktning kommer att ske Övriga sluttäckningar är påbörjade och löper enligt plan. 19

20 MILJÖTJÄNSTER Miljömedvetenheten är stor bland allmänheten och alla är eniga om att vi måste värna den värld vi lever i. Därmed har även kraven på att företag och verksamheter ska ta sitt miljöansvar i samhället ökat. Allt fler företag väljer att miljöcertifiera eller diplomera sin verksamhet och lägger resurser på sitt arbete med ständiga miljöförbättringar. företagen efterfrågar RAMBOs miljötjänster MILJÖdiplomeringar och miljöut Bildningar Erfarenhet Många av nyckelfrågorna i miljö arbetet rör hushållning av resurser, minskning av avfallsmängder och minska dess farlighet. Hur hantering och transport av farligt gods och farligt avfall skall ske, vilka lagar och regler som gäller för miljö- och arbetsmiljö allt detta är frågor som RAMBO under de snart 30 år företaget varit verksamt kontinuerligt arbetat med och byggt upp stor erfarenhet och kunskap om. Miljödiplomering Under 2009 tog RAMBO tillsammans med ägarkommunerna initiativ till Miljödiplomerat företag, där företag vid ett antal utbildningstillfällen får hjälp med att bygga upp miljöledningssystem som sedan skall kunna diplomeras. Miljödiplomering eller certifiering är ett sätt för företag och verksamheter att visa kunder och övriga att miljöfrågorna tas på allvar och att man arbetar med dessa på ett metodiskt sätt. Utbildning RAMBO kan erbjuda företag och verksamheter information och utbildning inom frågor som rör hur man skall källsortera och hantera sitt avfall både vanligt och sådant som är farligt. Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar för personal som hanterar exempelvis Farligt gods/farligt avfall, Grundläggande miljöutbildningar m m. Rådgivning Säkerhetsrådgivare är ett lagkrav för vissa verksamheter och företag som hanterar och transporterar farligt avfall/ farligt gods. De företag som inte har intern kompetens kan anlita RAMBOs säkerhetsrådgivare om de så vill. I tjänsten ingår platsbesök för genomgång av förkommande produkter/ avfall och hur dessa hanteras, rådgivning i frågor som berör farligt gods och farligt avfall, skrivande av årlig rapport samt om så önskas utbildning av personal om de grundläggande reglerna inom området farligt gods och farligt avfall. Transport Transport av farligt gods och farligt avfall är ett annat område där RAMBO kan erbjuda sina miljötjänster. Våra nya miljöskåp RAMBO [SAFE] för kemiska produkter och/eller farligt avfall höjer med sin inbyggda brandsläckare och spilluppsamling säkerheten hos företagen som hyr eller köper dessa. Till detta kan dessutom knytas hämtning, framtagning av transporthandlingar, statistik m m. 20

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

ÅR SR EDOVISNING 2011

ÅR SR EDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 211 sysav 211 innehåll Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29 Bolagsstyrning 3 Flerårsöversikt koncernen 32 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer