I N N E H Å L L. ASSA ABLOYs styrelse ASSA ABLOYs ledningsgrupp ASSA ABLOYs organisation Adresser... 71

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I N N E H Å L L. ASSA ABLOYs styrelse... 68 ASSA ABLOYs ledningsgrupp... 69 ASSA ABLOYs organisation... 70 Adresser... 71"

Transkript

1 I N N E H Å L L Ekonomisk information och bolagsstämma År 1998 i korthet VDoch koncernchef Carl-Henric Svanberg Koncernens utveckling i sammandrag ASSA ABLOY-aktien ASSA ABLOY och låsbranschen Strategi och finansiella målsättningar Ledningsfilosofi Miljöstyrning och kvalitet Trenden mot högre säkerhet ASSA ABLOY i utveckling ASSA ABLOYs produkter Koncernens historia Sverige Finland Norge Danmark Tyskland Storbritannien Frankrike/Belgien Tjeckien USA Nya marknader VingCard E K O N O M I S K R E D O V I S N I N G: Förvaltningsberättelse Koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys Koncernens balansräkning Moderbolagets resultaträkning och kassaflödesanalys. 54 Moderbolagets balansräkning Noter Revisionsberättelse ASSA ABLOYs styrelse ASSA ABLOYs ledningsgrupp ASSA ABLOYs organisation Adresser

2 Ekonomisk information från ASSA ABLOY kommer att publiceras enligt följande: Delårsrapporter: 1 januari 31 mars; den 5 maj januari 30 juni; den 9 augusti januari 30 september; den 8 november Bokslutskommuniké 1999: den 9 februari Årsredovisning 1999: mars Årsredovisningar och rapporter kan beställas från ASSA ABLOY AB,Box , Stockholm. Tel: Fax: Välkommen till bolagsstämman! ASSA ABLOY AB (publ.) org.nr håller sin ordinarie bolagsstämma onsdagen den 5 maj 1999 kl i Industrisalen,Industrihuset,Storgatan 19, Stockholm. Vem har rätt att delta i bolagsstämman? Rätt att delta i ASSA ABLOY ABs bolagsstämma har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs per den 25 april 1999,dels anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman till ASSA ABLOY AB senast kl fredagen den 30 april Hur blir man registrerad i aktieboken? ASSA ABLOY ABs aktiebok förs av Värdepapperscentralen VPC AB.Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarnas eget namn i aktieboken.för att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i bolagsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering,sk rösträttsregistrering,ett par bankdagar före fredagen den 23 april Hur anmäler man sig till bolagsstämman? Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till ASSA ABLOY AB,Box , Stockholm eller per telefon Vid anmälan lämnas namn,personnummer (registreringsnummer),adress och telefonnummer, samt uppgift om antal aktier. Aktieägare som vill delta i stämman måste ha anmält detta senast fredagen den 30 april 1999 kl.16.00,då anmälningstiden går ut. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 2:50 SEK per aktie utdelas till aktieägarna för räkenskapsåret 1998.Vidare föreslår styrelsen en aktiesplit motsvarande en aktie mot fyra nya (1:4).

3 ÅR 1998 I KORT H E T: Alla en h eter bi d rog ti ll ökad vinst Omsättningen uppgick till MSEK (6 968), vi l ket m o t s va rar en ökning med 23 procen t. Resultatet efter fin a n s i e l l ai n t ä k ter och ko s tn ader ökade m ed 39 procent och uppgi ck ti ll 748 MSEK (537). Vinst per aktie har ökat med 43 procent ti ll 7:28 SEK (5:09). K a s s a flödet före skatt u ppgi ck ti ll MSEK (841), vi l ket motsva rar en ökning med 22 procen t. Den organiska tillväxten för jämförb a ra en h eter och i lokal va luta uppgi ck ti ll 6 procent (8). Den fortsatta benchmarkingen, s a m ord n i n gen och överf ö ri n g av kunskap mellan en h eterna är drivk ra f ten bakom re su l t a t - och kassaflö de s f ö rb ä t tri n gen. Under året förv ä rva d e s nio föret a g, va rav tre i USA, ett i Tys k l a n d,ett i Mex i ko, ett i Hon gkon g, ett i Po l en,ett i Ru m ä n i en och ett i Ka n ad a.de större förv ä rven är följa n de : U r b i s, Ru m ä n i ens led a n de låsti llverk a re förv ä rvades i apri l. M e d e c o, U S As led a n de ti llverk a re av högs ä kerh et s c yl i n d rar f ö rv ä rvades i ju l i. S e c u r i t r o n, U S As led a n de ti llverk a re av magn etiska lås och el e k troniska panikreglar förv ä rvades i novem ber. Cerrajeras Scov i l l i Mex i ko förv ä rvades ti ll 49 procent i apri l. ASSA A B LOY har opti on på re s tera n de 51 procent av akti ern a. ASSA ABLOY i sammandrag Stabil organisk tillväxt Trenden mot högre säkerhet. Eftermarknadsförsäljning mer än halva volymen. Elektromekanik korsförsäljning nya marknader. Ökande marginaler Förbättring i varje enhet benchmarking/kunskapsöverföring. Ännu starkare kassaflöde Arbetsflöden och kapitalrationalisering Goodwillavskrivningar. Konsolideringsmöjligheter fokus på vinst per aktie Fragmenterad bransch harmonisering och FoU driver på konsolideringen. Det starka kassaflödet stödjer förvärv.

4 VD OCH KONCERNCHEF CARL-HENRIC SVA N B E R G : Trad i ti on och vi s i on ger styrk a Vi n s ten per aktie har sedan börs i n- trodu k ti on en mer än åttafaldiga t s och ökade under året med 43 procen t. Re su l t a tet före skatt ökade ti ll 748 MSEK och vår försäljning proform a i n k lu s ive vårt sen a s te förv ä rv i Au s tra l i en u ppgår nu ti ll över 10 milja rder. Ka s s a flö det före skatt övers teg en milja rd, vi l ket är ett gott betyg på a rbetet som utf ö rs på all a h å ll i kon cern en. L å s bra n s ch en har en ovanligt lång histori k. V å rt äldsta bolag start ade år Beh ovet av lås för att skydda liv, egen dom och verk s a m h et har all ti d funnits och sti ger med ö k a n de sårb a rh et,v ä rden och växande kri m i n a l i tet. Uppfin n i n gs ri kedom en har va rit stor. Va ri a ti on erna mellan länder är betyd a n de och möjligh etern a ti ll ex port begr ä n s ade. Lokala aktörer har dom i- n erat och få har arbet a t i n tern a ti on ell t. Ett låsbo l a gs om s ä t t- ning är som regel stabi l och växande. En om f a t- t a n de install erad bas gen ererar ofta mer än h a lva om s ä t tn i n gen. V å r egen install erade bas uppgår ti ll mer än en halv milja rd lås. Ett ständigt beh ov av bättre och säkra re låsprodu k ter skapar god ti llv ä x t. Krav på a nv ä n d a rv ä n l i gh et och snabb nödutrymning är vi k ti ga pådriva n de faktorer. E l e k- tromekaniska produ k ter upp visar den s n a bb a s te ti llv ä x ten. Här är beh ovet av att va ra lokal och gl obal av största betydel s e. M å n ga av produ k terna bygger på kva l i ficerad teknik men kräver lokal anpassning. L å s f ö ret a gen har alla startats av familjer där många fortf a ra n de är aktiva. O m f a t- t a n de produ k tprogram och unika lås per d ö rr ställ er stora krav på produ k t kons tru k ti on er, l ogi s tik och ti llverk n i n gs proce s s er. Sk i ll n aden mellan olika ti llverk a re s ef fe k tivi tet är stor och ofta är ef fe k tivi s e- ri n gs po ten ti a l en betyd a n de. Det är i denna miljö vi har sett intre s- santa ti llv ä x tm ö j l i gh eter och tagit led n i n g- en i en intern a ti on ell kon s o l i deri n g. V å r ut veckling bygger på stabil or ganisk ti llv ä x t,ö k a n de margi n a l er gen om ett kon tinu erligt lära n de av va ra n d ra, ben ch m a r- k i n g, och utnyt t ja n de av syner gi er främst i n om produ k tut veckling och produ k ti on. En fort l ö p a n de kapitalra ti on a l i s ering och s a m ord n ade inve s teri n gar bi d rar ti ll det s t a rka kassaflö det och ökar möjligh etern a för fortsatta förv ä rv. Vi har nått en värl d s- l ed a n de po s i ti on men vår totala andel u ppgår bara ti ll 6-7 procen t. Å ret som gått har innebu rit vi k ti ga steg för vår ut veck l i n g. Trots en av m a t tning i e kon omin uppgi ck den or ganiska ti llv ä x- ten ti ll 6 procen t. Sa m t l i ga en h eter notera r ö k a n de re sultat och med årets kassaflö de har fem större förv ä rv gjort s, ti ll betyd a n- de del fin a n s i erat med vårt starka kassaflö de. Vår finländska verk s a m h et har ut vecklats starkt med en ti llväxt på 8 procen t. D ö rrs t ä n ga rf a bri ken är nu i full drift och produ cerar nära en halv miljon en h eter. Ex porten ti ll Ryssland avs t a n n ade i augusti. Beh ovet av bra lås är uppen b a rt men det är s v å rt att bedöma ut veck l i n gen den närm a s te ti den. På den svenska mark n aden ökar nu nybyggn a ti on en något ef ter att ha legat på h i s toriskt låga niv å er under flera år. Den or ganiska ti llv ä x ten uppgår ti ll 5 procen t. De norska en h eterna noterar en ti llv ä x t på 5 procen t. Sa m m a n s l a gn i n gen av Tri o- Ving och Möll er Un d a ll har gått mycket bra och fort s ä t ter att gen erera god re su l- t a t ti lv ä x t. Den norska ekon omin tycks gå mot en sva ga re peri od men en uppgradering av säkerh et s n ivån förväntas bi d ra ti ll fortsatt ti llv ä x t.

5 Ru ko i Danmark visar en ti llväxt på 3 procen t. Rensat för vårens landsom f a t t a n- de strejk ligger ti llv ä x ten i linje med övri ga n ordiska länder. Ett nytt ro s tf ritt be s l a gsprogram FUNXION har introdu cera t s m ed god ti llv ä x tpo ten tial för hela gru p- pen. FAB i Tjeck i en har ut vecklats väl, s å v ä l vad gäll er vo lym som re su l t a t.den or ganiska ökningen uppgår ti ll 11 procen t. Beh ovet av säkra re lås ökar stadigt och bi l- l å s del en går särskilt bra med levera n s er av lås ti ll Skodas samtliga modell er. Tyska Ikons huvu d s egm en t, i n s ti tuti o- n er och större kon tor, visar inte någon ti llväxt ef ter de många proj e k ten i samband m ed återf ö ren i n gen och flyt ten av huvu d- s t aden ti ll Berl i n. Trots of ö r ä n d rad om s ä t tning nådde net tom a r gi n a l en ti o- procen t s n ivån med förväntan om en fortsatt ökning. Nyf ö rv ä rvade Dörren h a u s verk s a m h et har gen omgått en betyd a n de ef fe k tivi s ering och utrensning av olönsamma produ k ter. De bri t tiska en h eterna visar god ti llv ä x t. Ma rk n aden tycks nu mattas en del, m en ef terf r å gan av låsprodu k ter för högre s ä kerh et fort s ä t ter att visa god ökningst a k t. In tegra ti on en av de franska en h etern a går över förv ä n t a n. Mo tiva ti on en är på topp i en h eterna och re su l t a tet ut veck l a s s n a bb a re än väntat. Vi borde redan under 1999 nå det urs pru n gl i ga målet om en förb ä t trad net tom a r ginal på 2 3 procen t. E n klar po ten tial för fortsatta förb ä t tri n ga r fin n s.vo lym en ökade med 3 procent tro t s en begy n n a n de av veckling av olönsamma och icke låsrel a terade produ k ter. Un der 1999 kom m er yt terl i ga re en vo lym om MFRF att rensas ut. Den nord a m erikanska verk s a m h eten fort s ä t ter att ut vecklas väl. Den or ga n i s k a ti llv ä x ten uppgår ti ll 9 procent med ökande marginal i samtliga en h eter. De sen a s te å rens om s tru k tu reri n gs a rbete har väsen t- ligt redu cerat kapitalbindning och led tider. Vi ser ännu inga tydl i ga tecken på av m a t tning men utgår från något lägre ti llväxt under Re su l t a tet förv ä n t a s fortsätta att öka. Vi n g Ca rd med do t terbo l a get Elsafe ökade med 8 procent trots att As i en har mattats under andra halv å ret. Eu ropa växer just nu snabb a s t. E f ter de sen a s te åren s s t a rka vo lym ti llväxt pågår i Vi n g Ca rd nu ett ra ti on a l i s eri n gs projekt som förv ä n t a s ge betyd a n de re su l t a t ti ll s ko t t. As i en f ö rs ä l j n i n gen ex k lu s ive Vi n g Ca rd har trots kri s en ökat rejält under året, 3 2 procen t. F ö rh å ll a n dena är ryck i ga och s v å rbedömda och skapar probl em med att ha rätt re su rs er på rätt plats vid rätt ti ll f ä l- l e. Vi räknar med stabi l a re förh å ll a n den u n der 1999 och fortsatt god ti llv ä x t. Vi har gjort flera vi k ti ga förv ä rv under å ret. G en om köpet av Medeco kunde vi kom p l et tera vår produ k tportfölj med c yl i n d rar från den främsta ti llverk a ren i U S A. Medeco har en om f a t t a n de installerad bas och andel en ef term a rk n ad s f ö r- säljning uppgår ti ll över 70 procen t.un der h ö s ten förv ä rvade vi Sec u ri tron, l ed a n de ti llverk a re i USA av el e k trom a gn etiska lås. Bo l a get har visat stark ti llväxt under m å n ga år och förväntas kunna spela en vi k tig ro ll för kon cern en också i Eu rop a. In tegra ti on en av bo l a gen går enligt plan. De förväntas visa god ti llväxt och bi d ra ti ll vår vinst per aktie under Vi d a re förv ä rvade vi Urbis i Ru m ä n i en och 49 procent av Scovi lle i Mex i co. Urbi s är dom i n era n de på sin hem m a m a rk n ad s om visar ökande beh ov av säkerh et s produ k ter. S covi lle har en stark po s i ti on i Mex i ko och en växande försäljning ti ll L a ti n a m eri k a. Un der början av 1999 har vi gjort yt terl i ga re ett spännande och vi k tigt förv ä rv.vi har träffat en överen s kom m else med Ltd om förv ä rv av 50 procent av a k ti erna i Lock wood, Au s tra l i ens klart l ed a n de låsti llverk a re. Vi har opti on att köpa re s tera n de del om tre år. Bo l a get kom m er redan från början att omfattas av v å rt led n i n gs a rbete och ben ch m a rk i n g- progra m. Lock wood om s ä t ter cirka 170 M AUD och har en lönsamhet före fin a n s- n et to på knappt tio procen t.vi räknar med en förb ä t tri n gs po ten tial på i varje fall 3-4 procen t. Pri s et för hela bo l a get uppgår ti ll 180 MAU D. Bo l a get kom m er de s sutom att v ä s entligt stärka vår po s i ti on i As i en. Hi t ti lls har större del en av vår re su l t a t- ökning kommit från betyd a n de ra ti on a l i- s eri n gar inom re s pe k tive en h et och här finns en klar po ten tial ti ll fortsatta förb ä t t- ri n ga r. Ett inten s ivt arbete pågår samtidigt med att ut veckla vår gem ensamma slagk ra f t. Låsbolag är som regel starka inom vissa om r å den men saknar produ k ter inom a n d ra.alla produ k ter står i dag i pra k ti ken att finna inom vår gru pp och ti llv ä x tm ö j- l i gh eterna är många. De s sutom finns produ k tom r å den i olika länder där säkerh et s- n ivån är ef tersatt och beh oven ännu inte i den ti fierade. Ett sådant exem pel är nödutrym n i n gs beslag i de skandinaviska ländern a. Vi d a re är en tred j edel av våra produ k ter i dag gl obala ell er inneh å ll er gem en s a m m a, ofta högte k n o l ogiska kom pon en ter. M å n ga kom m er från det el e k trom e k a n i s- ka om r å det. Här samordnas ut veck l i n g och produ k ti on steg för steg. Ö vrig te k n i s k ut veckling koord i n eras av kon cern en s produ k tr å d.ä ven inom inköp ökar sama rbetet med en intressant be s p a ri n gs poten ti a l. Sa m m a n t a get går vi en spännande f ra m tid ti ll mötes med många utm a n i n g- ar och möjligh eter. Vår starka po s i ti on, den säkerh et s d rivna ti llv ä x ten,po ten ti a l en för yt terl i ga re ef fe k tivi s ering och bra n- s ch ens kon s o l i dering skapar förut s ä t t- n i n gar för en fortsatt god vi n s tut veck l i n g per akti e. Stockholm i februari 1999 Carl-Henric Svanberg A S S A A B LOY

6 KONCERNENS UTVECKLING I SAMMANDRAG: Resultaträkningar MEUR 1) MSEK MSEK MSEK Omsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Omkostnader Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Goodwillavskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultatandel i intressebolag Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Skatter Minoritetsandel Årets resultat Omsättning per organisatorisk enhet 2) MEUR 1) MSEK MSEK MSEK Sverige Finland Norge Danmark Tyskland Frankrike Storbritannien Tjeckien/Slovakien USA Hotellås,VingCard Eliminering för intern försäljning Totalt ) Inklusive export från respektive enhet. Balansräkningar MEUR 1) MSEK MSEK MSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga ej räntebärande omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintressen Räntebärande avsättningar Räntebärande långfristiga skulder Övriga ej räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Övriga ej räntebärande kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) 1 EUR = SEK. Omsättning per produktgrupp totalt MSEK VingCard hotellås: 11% Omsättning per geografiskt område, totalt MSEK Övriga 6% VingCard 10% Omsättning per land 2) MEUR 1) MSEK MSEK MSEK USA Frankrike Sverige Tyskland Finland Norge Storbritannien Danmark Kanada Tjeckien/Slovakien Belgien Nederländerna Kina och Hongkong Asien (exkl.kina,hongkong och Japan) Afrika Italien Spanien Mellanöstern Baltikum Schweiz Ryssland Australien Polen Japan Övriga länder Totalt Säkerhetsdörrar och beslag: 20% Nordamerika 36% Norden 22% 2) Försäljning till kunder i respektive land. Industrilås: 5% Elektromagnetiska och elektroniska lås: 12% Mekaniska lås, låssystem och tillbehör: 52% Europa 26%

7 Nyckeltal ) Omsättning,MSEK Bruttomarginal, % 18,5 16,8 14,6 12,6 10,0 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % 12,8 11,6 10,4 7,5 4,9 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK Vinstmarginal (resultat före skatt), % 8,7 7,7 7,0 6,2 2,1 Kassaflöde efter skatt, MSEK Nettoinvesteringar, MSEK Balansomslutning,MSEK Eget kapital,msek Nettoskuldsättning,MSEK Sysselsatt kapital,msek Soliditet, % 29,8 30,4 30,3 37,9 27,7 Räntetäckningsgrad 4,2 3,8 3,6 4,8 1,9 Nettoskuldsättning / eget kapital 1,56 1,49 1,48 0,71 1,36 Avkastning på eget kapital efter skatt, % 20,9 18,9 21,2 16,9 7,4 Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar, % 25,9 24,6 24,9 15,4 9,4 Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,1 15,2 17,8 14,3 8,2 Vinst per aktie efter skatt och full konvertering,sek 7:28 5:09 3:86 2:34 0:87 Eget kapital per aktie,efter full konvertering, SEK 41:15 35:82 21:75 15:87 12:70 Antal aktier, 1000-tal Antal aktier efter full konvertering,1000-tal Medelantal anställda ) Jämförelsetal avseende 1994 har redovisats pro forma samt beräknats med schablonskatt. Definitioner Bruttomarginal: Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till omsättning. Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar: Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i förhållande till omsättning. Vinstmarginal: Resultat efter finansnetto i förhållande till omsättning. Kassaflöde: Enligt kassaflödesanalys sid 52. Nettoskuldsättning: Räntebärande skulder minskat med räntebärande placeringar. Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatteskuld. Soliditet: Eget kapital inklusive minoritet i förhållande till balansomslutningen. Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Avkastning på eget kapital efter skatt: Resultat efter finansnetto med avdrag för full skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital efter full konvertering. Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar: Resultat efter finansnetto ökat med finansiella kostnader och goodwillavskrivningar i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto ökat med finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Vinst per aktie efter skatt: Resultat efter finansnetto med avdrag för full skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier efter full konvertering. Omsättning: Resultat efter finansiella intäkter och kostnader: Sysselsatt kapital: Avkastning på sysselsatt kapital: Eget kapital: Soliditet: Kassaflöde efter skatt Vinst per aktie efter skatt och full konvertering Medelantal anställda A S S A A B LOY

8 ASSA ABLOY- A K T I E N : Fortsatt stark akti eut veck l i n g ASSA A B LOY AB noterades på Stockholms Fon d b ö rs den 8 novem ber I oktober 1995 noterade s a k ti en på A- l i s t a n. Ku rs en på A S S A A B LOY- a k ti en har sti git med 47,6 procen t u n der året. Sa m tidigt har Stock h o l m s Fon d b ö rs gen era l i n dex sti git med 9,8 procen t. Sista bet a l k u rs vid årets slut var 310 S E K, vi l ket motsva rar ett börs v ä rde på MSEK. Med samtliga akti er som ti ll kom er vid konvertering ber ä k n a s m a rk n ad s v ä rdet ti ll MSEK. An t a l et a k ti e ä ga re var vid årets slut cirka In s ti tuti on ella inve s tera re, ex k lu s ive huvu d ä ga re,s va rar för cirka 50 procent av k a p i t a l et. Inve s tera re utanför Sveri ge, i n k lu s ive Metra Oy Ab, s va rar för 61 procent av kapitalet. Den totala om s ä t tn i n gen av akti er va r u n der året 16 miljon er akti er, vi l ket ger en gen omsnittlig om s ä t tning på cirka a k ti er per dag och motsva rar 23 procent av ute s t å en de akti er. A k t i e k a p i t a l e t ASSA A B LOYs aktiekapital uppgår ti ll 71 MSEK fördelat på akti er av seri e A och akti er av serie B. Sa m t l i ga a k ti er har ett nom i n ellt värde om 1:00 SEK och har lika rätt ti ll andel i bo l a gets ti llg å n gar och re su l t a t.varje aktie av serie A m edför tio röster och varje aktie av serie B en röst. Pe r s o n a l k o n v e r t i b l e r Kon cern en har ställt konverti bla förl a gs l å n ti ll de anställda inom ASSA A B LOY- koncern en.det första förl a gs l å n et em i t terade s u n der 1995, c i rka 400 anställda del tog i erbju d a n det. F ö rl a gs l å n et uppgi ck ti ll SEK och löper under ti den från 29 juni 1995 ti ll 30 juni Konverteri n g ASSA ABLOY ABs aktieutveckling

9 Data per aktie pågår och kan ske ti ll akti er av serie B u n der ti den 1 juli 1998 ti ll och med 15 ju n i Un der 1998 har beg ä ran om konvertering av skuldebrev ti ll ett nom i n ellt värde av SEK inlämnats. Pa ten t - och regi s treri n gs verket har regi s trerat av dessa akti er. Vid full konverteri n g, vid en konverteri n gs k u rs om 35:70 S E K, kom m er antalet akti er att utökas ti ll Det andra förl a gs l å n et em i t terade s u n der 1997, totalt del tog pers on er i erbju d a n det. F ö rl a gs l å n et uppgår ti ll SEK och löper från den 8 decem ber 1997 ti ll den 2 decem ber Konvertering kan ske ti ll akti er av serie B m ellan den 1 decem ber 2000 och den 15 n ovem ber Vid full konverteri n g, vi d en konverteri n gs k u rs om 243 SEK, ti llkom m er akti er. Utdelning och utdelningspolitik S tyrel s en och verk s t ä ll a n de dire k t ö ren f ö reslår att 2:50 SEK per aktie delas ut ti ll a k ti e ä ga rna för räken s k a p s å ret 1998, m o t- s va ra n de en dire k t avk a s tning på B-akti en s s lut k u rs på 310 SEK den 30 decem ber 1998 om 0,8 procen t. M å l et är att utdeln i n gen långs i k tigt ska ut g ö ra cirka en tred j edel av ASSA A B LOYs gen om s n i t t l i ga re sultat ef ter fin a n s n et to och sch a bl ons k a t t,dock all tid med be a k t a n de av A S S A A B LOYs långs i k ti ga fin a n s i eri n gs beh ov. SEK/aktie ) 1994 Vinst efter 28% schablonskatt 8:15 5:56 3:88 2:47 0:87 Vinst efter full skatt 7:28 5:09 3:86 2:34 Utdelning 2) 2:50 1:75 1:21 0:87 Utdelning i % 3) 31,0 31,5 31,2 35,2 Direkt avkastning i % 4) 0,8 0,8 1,0 1,6 Börskurs,i periodens slut 310:00 210:00 124:00 56:05 23:05 Högsta börskurs 376:00 217:00 126:50 64:18 30:74 Lägsta börskurs 200:00 121:50 52:40 22:15 18:98 Eget kapital 41:16 35:82 21:75 15:87 12:70 Antal aktier (1000-tal) 5) ) 1995 har emissionsjusterats 2) Föreslagen utdelning 3) Utdelning i procent av vinst per aktie efter 28 procent i schablonskatt 4) Utdelning i procent av börskursen vid periodens slut 5) Efter full konvertering Aktiekapitalet Aktiekapital År Transaktion A-aktier C-aktier B-aktier *SEK Split 100: Fondemission 1994 Apportemission Nyemission Konvertering av C-aktier till A-aktier Nyemission Konverterade skuldförbindelser Ej konverterade skuldförbindelser Ej konverterade skuldförbindelser * I SEK per aktie utgående antal aktier i perioden. Ägarstruktur Uppgifterna baseras på aktieboken per 30 dec.1997 och därefter av bolaget kända förändringar Ägare A-aktier B-aktier Kapital % Röster % Metra Oy Ab Janus Capital Corp Investment AB Latour med dotterbolag SPP Melker Schörling med familj och bolag Nordbankens Aktiefonder Roburs aktiefonder SÄKI Trygg-Hansa Försäkring Carl-Henrik Svanberg med familj och bola g Övriga ägare med över aktier Ägare med aktier Ägare med upp till 500 aktier Totalt antal ,0 100,0

10 ASSA ABLOY OCH LÅSBRANSCHEN: Fra gm en terad mark n ad i omva n dl i n g ASSA A B LOY är värl dens största låsf ö retag med en förv ä n t ad om s ä t t -.ning om k ring 10 milja rder kron or 1999.Ma rk n ad s a n del en är cirka 6-7 procent på en fra gm en terad värl d s m a rk n ad. Kon cern en har sin ut g å n gspunkt i Norden m ed mark n ad s l ed a n de po s i ti on er i samtl i ga länder. ASSA A B LOY har också stark a po s i ti on er i Fra n k ri ke, Tys k l a n d, Bel gi en och Engl a n d, samt Tjeck i en, Sl ova k i en och Ru m ä n i en. Kon cern en är också näst s t ö rsta aktör på den nord a m eri k a n s k a m a rk n aden. G en om Vi n g Ca rd har ASSA A B LOY en v ä rl d s l ed a n de ställning inom el e k tron i s k h o tell å s n i n g. Kon cern en verkar inom byggn ad s l å s, i n du s tri l å s, beslag och andra ti ll beh ö r, el e k tromekaniska lås och hotell å s. I USA ingår också produ k tom r å det säkerh et s- d ö rrar samt bi llås i Tjeck i en. ASSA A B LOY AB skapades gen om att ASSA utdel ades ti ll Sec u ritas akti e ä ga re i n ovem ber 1994, va ref ter Abl oy förv ä rvades från Metra Oy Ab via en nyem i s s i on. D ä ri gen om bl ev Metra Oy Ab störs t a a k ti e ä ga re i ASSA A B LOY A B. M a r k n a d Den gl obala låsmark n aden är fra gm en terad och består av många mindre och m edel s tora föret a g. F l era av dessa har mycket starka po s i ti on er lokalt, m ed lång h i s torik och starka va ru m ä rken. Detta är huvu d s a k l i gen gi l tigt för mark n ader i Eu ropa och Nord a m erika medan övri ga delar av värl den i huvudsak saknar lokala s t a rka va ru m ä rken och et a bl erade stand a rder. Det finns endast ett fåtal stora mu l ti n a ti on ella aktörer som sammantaget har en begr ä n s ad andel av värl d s m a rkn aden. Den totala låsmark n aden ber ä k n a s ha en storlek på om k ring 150 milja rder k ron or. S t a rka lokala va ru m ä rken och standarder, lång produ k t l ivs l ä n gd och ett stort antal install erade lås bi d rar ti ll stabi l i teten, l i k s om beh ovet av närh et ti ll distri but ö rer och kunder, l ö s n i n gar anpassade för va r j e kund samt märke s tro h et. E f term a rk n a- den utgör häri gen om cirka 50 procent av f ö rs ä l j n i n gen, vi l ket begränsar beroen det av den cykliska nybyggn a ti on en. Ti l l v ä x t fa k t o r e r Tren d en mot högre säkerh et Ö vera llt i dagens samhälle ökar beh ovet av att skydda kunskap och egen dom. I et t a llt anonym a re samhälle med ökad kri m i- n a l i tet upp l ever många människor en känsla av otryggh et.de s sutom blir dagen s h ö g te k n o l ogiska samhälle allt känsliga re för av brott och beh ovet att säkra inform a- ti on och kunskap blir allt vi k ti ga re.beh o- vet av bättre låsprodu k ter ökar därf ö r kon ti nu erl i g t,från den enkla balkon gd ö r- ren ti ll dataru m m et. G en om att ständigt ut veckla och mark n ad s f ö ra produ k ter s om möter dessa beh ov skapas förut s ä t t- n i n gar för en stabil or ganisk ti llväxt över ti den motsva ra n de 2-3 procent över BNP. E l e k tro n i k i n s l a get Med ökade krav på säkerh et följer ock s å k rav på be k v ä m l i gh et och utrym n i n gss ä kerh et vid exem pelvis bra n d. Mer sofisti kerade funkti on er ef terf r å ga s, s om all t of t a re löses på el e k tronisk och el e k trom e-

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

CYBER COM Å R S R E D O V I S N I N G 2 O O O. www.cybercom.se

CYBER COM Å R S R E D O V I S N I N G 2 O O O. www.cybercom.se CYBER COM Å R S R E D O V I S N I N G 2 O O O www.cybercom.se Innehållsförteckning 1 Kommande informationstillfällen 2 Året i siffror 3 Året i korthet 5 Detta är Cyber Com 7 VD:s kommentar 9 Kärnverksamheten

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2002

Delårsrapport Januari-mars 2002 Thierry Martinez Delårsrapport Januari-mars 22 Omsättningen ökade 23% till 6 33 (5 14) Den organiska tillväxten uppgick till % (3% per arbetsdag) Resultat före skatt ökade med 21% till 46 (38) Vinst per

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Securitaskoncernen... 2 11. Ledning... 60 65. Koncernledning... 60 61 Landledning... 62 63 Styrelse och revisorer... 64 65. Övrig information...

Securitaskoncernen... 2 11. Ledning... 60 65. Koncernledning... 60 61 Landledning... 62 63 Styrelse och revisorer... 64 65. Övrig information... Innehåll Innehåll SECURITAS ÅRSREDOVISNING 1997 Securitaskoncernen................................. 2 11 Ärlighet Vaksamhet Hjälpsamhet..................... 2 3 Koncernchefen: Fokus ger säkerhet..................

Läs mer

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under 2000 4 Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation

Läs mer

Innehåll. Affärsidé 1. 1996 i korthet 1. Bolagsstämma 1. Koncernchefen har ordet 2. In i IT-samhället 5. Effektivare produktion 8

Innehåll. Affärsidé 1. 1996 i korthet 1. Bolagsstämma 1. Koncernchefen har ordet 2. In i IT-samhället 5. Effektivare produktion 8 96 Innehåll Kommande rapporter Delårsrapport, 3 månader 28 april 1997 Bolagsstämma 28 april 1997 Delårsrapport, 6 månader 11 augusti 1997 Delårsrapport, 9 månader 20 oktober 1997 Affärsidé 1 1996 i korthet

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E P R E S S M E D D E L A N D E från ASSA ABLOY AB (publ) 3 maj, 2000 no. 09/00 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Omsättningen ökade 29 % till 2 976 MSEK (2 310) Den organiska tillväxten för jämförbara enheter

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Först när man prövat en sak vet man

Först när man prövat en sak vet man Att komma närmare kunden: Säkerhetsbranschen bygger på förtroende Först när man prövat en sak vet man vad den går för. Detta stämmer för de flesta produkter, antingen de köps av privatpersoner eller företag.

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Kommande Informationstillfällen. Året som gick... 1. VD har ordet... 2. Detta är SäkI... 3. Securitas... 4 ASSA ABLOY...

Innehåll. Bolagsstämma. Kommande Informationstillfällen. Året som gick... 1. VD har ordet... 2. Detta är SäkI... 3. Securitas... 4 ASSA ABLOY... Årsredovisning 2002 Innehåll Året som gick..................................... 1 VD har ordet..................................... 2 Detta är SäkI...................................... 3..............................................

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 ÅRSREDOVISNING Innehåll Verksamhetsberättelse Bolaget och 2013 i korthet, nyckeltal... 4 Vd-ord... 6 Marknad... 8 Verksamhet Vår idé... 12 Produkter och tjänster... 13 Organisation... 16 Ordförandeord...

Läs mer

Årsredovisning 2005. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet över hela världen

Årsredovisning 2005. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet över hela världen Årsredovisning 2005 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet över hela världen 2005 i korthet OMSÄTTNINGEN ökade till 27 802 MSEK (25 526) med en organisk tillväxt om 5 procent. RÖRELSERESULTATET (EBIT)

Läs mer

Innehåll ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2004 1

Innehåll ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2004 1 ÅRSREDOVISNING 2004 Innehåll Brev från verkställande direktör och koncernchef 2 Verksamhetsöversikt 4 Femårsöversikt 8 Aktieinformation 10 Brev från styrelsens ordförande 15 Förvaltningsberättelse (reviderat)

Läs mer

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden Årsredovisning 2002 Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden 1 INTRUM JUSTITIA 2002 Intrum Justitia i korthet Intrum Justitia är Europas ledande företag för hantering

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Årsstämma. Kommande rapporter

Årsstämma. Kommande rapporter Årsredovisning 2010 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls måndagen den 9 maj 2011 kl 17.00 på Konferens Strandvägen 7A, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) INNEHÅLL Kort om NetOnNet 1 VD har ordet 2 Marknad 4 Verksamhet 6 Finansiella mål och framtidsutsikter 13 Försäljningskanaler 15 Ekonomisk utveckling i sammandrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) INNEHÅLL Kort om NetOnNet 1 VD har ordet 2 Marknad 4 Verksamhet 7 Finansiella mål 1 4 Försäljningskanaler 1 5 Ekonomisk utveckling i sammandrag 1 7 Aktiekapital

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden

10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden 2008 årsredovisning Innehåll 3 Å re t i kor t he t 4 V d h a r orde t 6 M a rk n a d och Konk urrenter 8 Produk ter 10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden 13 Leda

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen HISTORIA 1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg 1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland 1986 Första förvärvet Industri AB Reflex 1988 1991 Omsättningen OEM International

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer