I N N E H Å L L. ASSA ABLOYs styrelse ASSA ABLOYs ledningsgrupp ASSA ABLOYs organisation Adresser... 71

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I N N E H Å L L. ASSA ABLOYs styrelse... 68 ASSA ABLOYs ledningsgrupp... 69 ASSA ABLOYs organisation... 70 Adresser... 71"

Transkript

1 I N N E H Å L L Ekonomisk information och bolagsstämma År 1998 i korthet VDoch koncernchef Carl-Henric Svanberg Koncernens utveckling i sammandrag ASSA ABLOY-aktien ASSA ABLOY och låsbranschen Strategi och finansiella målsättningar Ledningsfilosofi Miljöstyrning och kvalitet Trenden mot högre säkerhet ASSA ABLOY i utveckling ASSA ABLOYs produkter Koncernens historia Sverige Finland Norge Danmark Tyskland Storbritannien Frankrike/Belgien Tjeckien USA Nya marknader VingCard E K O N O M I S K R E D O V I S N I N G: Förvaltningsberättelse Koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys Koncernens balansräkning Moderbolagets resultaträkning och kassaflödesanalys. 54 Moderbolagets balansräkning Noter Revisionsberättelse ASSA ABLOYs styrelse ASSA ABLOYs ledningsgrupp ASSA ABLOYs organisation Adresser

2 Ekonomisk information från ASSA ABLOY kommer att publiceras enligt följande: Delårsrapporter: 1 januari 31 mars; den 5 maj januari 30 juni; den 9 augusti januari 30 september; den 8 november Bokslutskommuniké 1999: den 9 februari Årsredovisning 1999: mars Årsredovisningar och rapporter kan beställas från ASSA ABLOY AB,Box , Stockholm. Tel: Fax: Välkommen till bolagsstämman! ASSA ABLOY AB (publ.) org.nr håller sin ordinarie bolagsstämma onsdagen den 5 maj 1999 kl i Industrisalen,Industrihuset,Storgatan 19, Stockholm. Vem har rätt att delta i bolagsstämman? Rätt att delta i ASSA ABLOY ABs bolagsstämma har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs per den 25 april 1999,dels anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman till ASSA ABLOY AB senast kl fredagen den 30 april Hur blir man registrerad i aktieboken? ASSA ABLOY ABs aktiebok förs av Värdepapperscentralen VPC AB.Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarnas eget namn i aktieboken.för att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i bolagsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering,sk rösträttsregistrering,ett par bankdagar före fredagen den 23 april Hur anmäler man sig till bolagsstämman? Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till ASSA ABLOY AB,Box , Stockholm eller per telefon Vid anmälan lämnas namn,personnummer (registreringsnummer),adress och telefonnummer, samt uppgift om antal aktier. Aktieägare som vill delta i stämman måste ha anmält detta senast fredagen den 30 april 1999 kl.16.00,då anmälningstiden går ut. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 2:50 SEK per aktie utdelas till aktieägarna för räkenskapsåret 1998.Vidare föreslår styrelsen en aktiesplit motsvarande en aktie mot fyra nya (1:4).

3 ÅR 1998 I KORT H E T: Alla en h eter bi d rog ti ll ökad vinst Omsättningen uppgick till MSEK (6 968), vi l ket m o t s va rar en ökning med 23 procen t. Resultatet efter fin a n s i e l l ai n t ä k ter och ko s tn ader ökade m ed 39 procent och uppgi ck ti ll 748 MSEK (537). Vinst per aktie har ökat med 43 procent ti ll 7:28 SEK (5:09). K a s s a flödet före skatt u ppgi ck ti ll MSEK (841), vi l ket motsva rar en ökning med 22 procen t. Den organiska tillväxten för jämförb a ra en h eter och i lokal va luta uppgi ck ti ll 6 procent (8). Den fortsatta benchmarkingen, s a m ord n i n gen och överf ö ri n g av kunskap mellan en h eterna är drivk ra f ten bakom re su l t a t - och kassaflö de s f ö rb ä t tri n gen. Under året förv ä rva d e s nio föret a g, va rav tre i USA, ett i Tys k l a n d,ett i Mex i ko, ett i Hon gkon g, ett i Po l en,ett i Ru m ä n i en och ett i Ka n ad a.de större förv ä rven är följa n de : U r b i s, Ru m ä n i ens led a n de låsti llverk a re förv ä rvades i apri l. M e d e c o, U S As led a n de ti llverk a re av högs ä kerh et s c yl i n d rar f ö rv ä rvades i ju l i. S e c u r i t r o n, U S As led a n de ti llverk a re av magn etiska lås och el e k troniska panikreglar förv ä rvades i novem ber. Cerrajeras Scov i l l i Mex i ko förv ä rvades ti ll 49 procent i apri l. ASSA A B LOY har opti on på re s tera n de 51 procent av akti ern a. ASSA ABLOY i sammandrag Stabil organisk tillväxt Trenden mot högre säkerhet. Eftermarknadsförsäljning mer än halva volymen. Elektromekanik korsförsäljning nya marknader. Ökande marginaler Förbättring i varje enhet benchmarking/kunskapsöverföring. Ännu starkare kassaflöde Arbetsflöden och kapitalrationalisering Goodwillavskrivningar. Konsolideringsmöjligheter fokus på vinst per aktie Fragmenterad bransch harmonisering och FoU driver på konsolideringen. Det starka kassaflödet stödjer förvärv.

4 VD OCH KONCERNCHEF CARL-HENRIC SVA N B E R G : Trad i ti on och vi s i on ger styrk a Vi n s ten per aktie har sedan börs i n- trodu k ti on en mer än åttafaldiga t s och ökade under året med 43 procen t. Re su l t a tet före skatt ökade ti ll 748 MSEK och vår försäljning proform a i n k lu s ive vårt sen a s te förv ä rv i Au s tra l i en u ppgår nu ti ll över 10 milja rder. Ka s s a flö det före skatt övers teg en milja rd, vi l ket är ett gott betyg på a rbetet som utf ö rs på all a h å ll i kon cern en. L å s bra n s ch en har en ovanligt lång histori k. V å rt äldsta bolag start ade år Beh ovet av lås för att skydda liv, egen dom och verk s a m h et har all ti d funnits och sti ger med ö k a n de sårb a rh et,v ä rden och växande kri m i n a l i tet. Uppfin n i n gs ri kedom en har va rit stor. Va ri a ti on erna mellan länder är betyd a n de och möjligh etern a ti ll ex port begr ä n s ade. Lokala aktörer har dom i- n erat och få har arbet a t i n tern a ti on ell t. Ett låsbo l a gs om s ä t t- ning är som regel stabi l och växande. En om f a t- t a n de install erad bas gen ererar ofta mer än h a lva om s ä t tn i n gen. V å r egen install erade bas uppgår ti ll mer än en halv milja rd lås. Ett ständigt beh ov av bättre och säkra re låsprodu k ter skapar god ti llv ä x t. Krav på a nv ä n d a rv ä n l i gh et och snabb nödutrymning är vi k ti ga pådriva n de faktorer. E l e k- tromekaniska produ k ter upp visar den s n a bb a s te ti llv ä x ten. Här är beh ovet av att va ra lokal och gl obal av största betydel s e. M å n ga av produ k terna bygger på kva l i ficerad teknik men kräver lokal anpassning. L å s f ö ret a gen har alla startats av familjer där många fortf a ra n de är aktiva. O m f a t- t a n de produ k tprogram och unika lås per d ö rr ställ er stora krav på produ k t kons tru k ti on er, l ogi s tik och ti llverk n i n gs proce s s er. Sk i ll n aden mellan olika ti llverk a re s ef fe k tivi tet är stor och ofta är ef fe k tivi s e- ri n gs po ten ti a l en betyd a n de. Det är i denna miljö vi har sett intre s- santa ti llv ä x tm ö j l i gh eter och tagit led n i n g- en i en intern a ti on ell kon s o l i deri n g. V å r ut veckling bygger på stabil or ganisk ti llv ä x t,ö k a n de margi n a l er gen om ett kon tinu erligt lära n de av va ra n d ra, ben ch m a r- k i n g, och utnyt t ja n de av syner gi er främst i n om produ k tut veckling och produ k ti on. En fort l ö p a n de kapitalra ti on a l i s ering och s a m ord n ade inve s teri n gar bi d rar ti ll det s t a rka kassaflö det och ökar möjligh etern a för fortsatta förv ä rv. Vi har nått en värl d s- l ed a n de po s i ti on men vår totala andel u ppgår bara ti ll 6-7 procen t. Å ret som gått har innebu rit vi k ti ga steg för vår ut veck l i n g. Trots en av m a t tning i e kon omin uppgi ck den or ganiska ti llv ä x- ten ti ll 6 procen t. Sa m t l i ga en h eter notera r ö k a n de re sultat och med årets kassaflö de har fem större förv ä rv gjort s, ti ll betyd a n- de del fin a n s i erat med vårt starka kassaflö de. Vår finländska verk s a m h et har ut vecklats starkt med en ti llväxt på 8 procen t. D ö rrs t ä n ga rf a bri ken är nu i full drift och produ cerar nära en halv miljon en h eter. Ex porten ti ll Ryssland avs t a n n ade i augusti. Beh ovet av bra lås är uppen b a rt men det är s v å rt att bedöma ut veck l i n gen den närm a s te ti den. På den svenska mark n aden ökar nu nybyggn a ti on en något ef ter att ha legat på h i s toriskt låga niv å er under flera år. Den or ganiska ti llv ä x ten uppgår ti ll 5 procen t. De norska en h eterna noterar en ti llv ä x t på 5 procen t. Sa m m a n s l a gn i n gen av Tri o- Ving och Möll er Un d a ll har gått mycket bra och fort s ä t ter att gen erera god re su l- t a t ti lv ä x t. Den norska ekon omin tycks gå mot en sva ga re peri od men en uppgradering av säkerh et s n ivån förväntas bi d ra ti ll fortsatt ti llv ä x t.

5 Ru ko i Danmark visar en ti llväxt på 3 procen t. Rensat för vårens landsom f a t t a n- de strejk ligger ti llv ä x ten i linje med övri ga n ordiska länder. Ett nytt ro s tf ritt be s l a gsprogram FUNXION har introdu cera t s m ed god ti llv ä x tpo ten tial för hela gru p- pen. FAB i Tjeck i en har ut vecklats väl, s å v ä l vad gäll er vo lym som re su l t a t.den or ganiska ökningen uppgår ti ll 11 procen t. Beh ovet av säkra re lås ökar stadigt och bi l- l å s del en går särskilt bra med levera n s er av lås ti ll Skodas samtliga modell er. Tyska Ikons huvu d s egm en t, i n s ti tuti o- n er och större kon tor, visar inte någon ti llväxt ef ter de många proj e k ten i samband m ed återf ö ren i n gen och flyt ten av huvu d- s t aden ti ll Berl i n. Trots of ö r ä n d rad om s ä t tning nådde net tom a r gi n a l en ti o- procen t s n ivån med förväntan om en fortsatt ökning. Nyf ö rv ä rvade Dörren h a u s verk s a m h et har gen omgått en betyd a n de ef fe k tivi s ering och utrensning av olönsamma produ k ter. De bri t tiska en h eterna visar god ti llv ä x t. Ma rk n aden tycks nu mattas en del, m en ef terf r å gan av låsprodu k ter för högre s ä kerh et fort s ä t ter att visa god ökningst a k t. In tegra ti on en av de franska en h etern a går över förv ä n t a n. Mo tiva ti on en är på topp i en h eterna och re su l t a tet ut veck l a s s n a bb a re än väntat. Vi borde redan under 1999 nå det urs pru n gl i ga målet om en förb ä t trad net tom a r ginal på 2 3 procen t. E n klar po ten tial för fortsatta förb ä t tri n ga r fin n s.vo lym en ökade med 3 procent tro t s en begy n n a n de av veckling av olönsamma och icke låsrel a terade produ k ter. Un der 1999 kom m er yt terl i ga re en vo lym om MFRF att rensas ut. Den nord a m erikanska verk s a m h eten fort s ä t ter att ut vecklas väl. Den or ga n i s k a ti llv ä x ten uppgår ti ll 9 procent med ökande marginal i samtliga en h eter. De sen a s te å rens om s tru k tu reri n gs a rbete har väsen t- ligt redu cerat kapitalbindning och led tider. Vi ser ännu inga tydl i ga tecken på av m a t tning men utgår från något lägre ti llväxt under Re su l t a tet förv ä n t a s fortsätta att öka. Vi n g Ca rd med do t terbo l a get Elsafe ökade med 8 procent trots att As i en har mattats under andra halv å ret. Eu ropa växer just nu snabb a s t. E f ter de sen a s te åren s s t a rka vo lym ti llväxt pågår i Vi n g Ca rd nu ett ra ti on a l i s eri n gs projekt som förv ä n t a s ge betyd a n de re su l t a t ti ll s ko t t. As i en f ö rs ä l j n i n gen ex k lu s ive Vi n g Ca rd har trots kri s en ökat rejält under året, 3 2 procen t. F ö rh å ll a n dena är ryck i ga och s v å rbedömda och skapar probl em med att ha rätt re su rs er på rätt plats vid rätt ti ll f ä l- l e. Vi räknar med stabi l a re förh å ll a n den u n der 1999 och fortsatt god ti llv ä x t. Vi har gjort flera vi k ti ga förv ä rv under å ret. G en om köpet av Medeco kunde vi kom p l et tera vår produ k tportfölj med c yl i n d rar från den främsta ti llverk a ren i U S A. Medeco har en om f a t t a n de installerad bas och andel en ef term a rk n ad s f ö r- säljning uppgår ti ll över 70 procen t.un der h ö s ten förv ä rvade vi Sec u ri tron, l ed a n de ti llverk a re i USA av el e k trom a gn etiska lås. Bo l a get har visat stark ti llväxt under m å n ga år och förväntas kunna spela en vi k tig ro ll för kon cern en också i Eu rop a. In tegra ti on en av bo l a gen går enligt plan. De förväntas visa god ti llväxt och bi d ra ti ll vår vinst per aktie under Vi d a re förv ä rvade vi Urbis i Ru m ä n i en och 49 procent av Scovi lle i Mex i co. Urbi s är dom i n era n de på sin hem m a m a rk n ad s om visar ökande beh ov av säkerh et s produ k ter. S covi lle har en stark po s i ti on i Mex i ko och en växande försäljning ti ll L a ti n a m eri k a. Un der början av 1999 har vi gjort yt terl i ga re ett spännande och vi k tigt förv ä rv.vi har träffat en överen s kom m else med Ltd om förv ä rv av 50 procent av a k ti erna i Lock wood, Au s tra l i ens klart l ed a n de låsti llverk a re. Vi har opti on att köpa re s tera n de del om tre år. Bo l a get kom m er redan från början att omfattas av v å rt led n i n gs a rbete och ben ch m a rk i n g- progra m. Lock wood om s ä t ter cirka 170 M AUD och har en lönsamhet före fin a n s- n et to på knappt tio procen t.vi räknar med en förb ä t tri n gs po ten tial på i varje fall 3-4 procen t. Pri s et för hela bo l a get uppgår ti ll 180 MAU D. Bo l a get kom m er de s sutom att v ä s entligt stärka vår po s i ti on i As i en. Hi t ti lls har större del en av vår re su l t a t- ökning kommit från betyd a n de ra ti on a l i- s eri n gar inom re s pe k tive en h et och här finns en klar po ten tial ti ll fortsatta förb ä t t- ri n ga r. Ett inten s ivt arbete pågår samtidigt med att ut veckla vår gem ensamma slagk ra f t. Låsbolag är som regel starka inom vissa om r å den men saknar produ k ter inom a n d ra.alla produ k ter står i dag i pra k ti ken att finna inom vår gru pp och ti llv ä x tm ö j- l i gh eterna är många. De s sutom finns produ k tom r å den i olika länder där säkerh et s- n ivån är ef tersatt och beh oven ännu inte i den ti fierade. Ett sådant exem pel är nödutrym n i n gs beslag i de skandinaviska ländern a. Vi d a re är en tred j edel av våra produ k ter i dag gl obala ell er inneh å ll er gem en s a m m a, ofta högte k n o l ogiska kom pon en ter. M å n ga kom m er från det el e k trom e k a n i s- ka om r å det. Här samordnas ut veck l i n g och produ k ti on steg för steg. Ö vrig te k n i s k ut veckling koord i n eras av kon cern en s produ k tr å d.ä ven inom inköp ökar sama rbetet med en intressant be s p a ri n gs poten ti a l. Sa m m a n t a get går vi en spännande f ra m tid ti ll mötes med många utm a n i n g- ar och möjligh eter. Vår starka po s i ti on, den säkerh et s d rivna ti llv ä x ten,po ten ti a l en för yt terl i ga re ef fe k tivi s ering och bra n- s ch ens kon s o l i dering skapar förut s ä t t- n i n gar för en fortsatt god vi n s tut veck l i n g per akti e. Stockholm i februari 1999 Carl-Henric Svanberg A S S A A B LOY

6 KONCERNENS UTVECKLING I SAMMANDRAG: Resultaträkningar MEUR 1) MSEK MSEK MSEK Omsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Omkostnader Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Goodwillavskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultatandel i intressebolag Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Skatter Minoritetsandel Årets resultat Omsättning per organisatorisk enhet 2) MEUR 1) MSEK MSEK MSEK Sverige Finland Norge Danmark Tyskland Frankrike Storbritannien Tjeckien/Slovakien USA Hotellås,VingCard Eliminering för intern försäljning Totalt ) Inklusive export från respektive enhet. Balansräkningar MEUR 1) MSEK MSEK MSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga ej räntebärande omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintressen Räntebärande avsättningar Räntebärande långfristiga skulder Övriga ej räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Övriga ej räntebärande kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) 1 EUR = SEK. Omsättning per produktgrupp totalt MSEK VingCard hotellås: 11% Omsättning per geografiskt område, totalt MSEK Övriga 6% VingCard 10% Omsättning per land 2) MEUR 1) MSEK MSEK MSEK USA Frankrike Sverige Tyskland Finland Norge Storbritannien Danmark Kanada Tjeckien/Slovakien Belgien Nederländerna Kina och Hongkong Asien (exkl.kina,hongkong och Japan) Afrika Italien Spanien Mellanöstern Baltikum Schweiz Ryssland Australien Polen Japan Övriga länder Totalt Säkerhetsdörrar och beslag: 20% Nordamerika 36% Norden 22% 2) Försäljning till kunder i respektive land. Industrilås: 5% Elektromagnetiska och elektroniska lås: 12% Mekaniska lås, låssystem och tillbehör: 52% Europa 26%

7 Nyckeltal ) Omsättning,MSEK Bruttomarginal, % 18,5 16,8 14,6 12,6 10,0 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % 12,8 11,6 10,4 7,5 4,9 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK Vinstmarginal (resultat före skatt), % 8,7 7,7 7,0 6,2 2,1 Kassaflöde efter skatt, MSEK Nettoinvesteringar, MSEK Balansomslutning,MSEK Eget kapital,msek Nettoskuldsättning,MSEK Sysselsatt kapital,msek Soliditet, % 29,8 30,4 30,3 37,9 27,7 Räntetäckningsgrad 4,2 3,8 3,6 4,8 1,9 Nettoskuldsättning / eget kapital 1,56 1,49 1,48 0,71 1,36 Avkastning på eget kapital efter skatt, % 20,9 18,9 21,2 16,9 7,4 Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar, % 25,9 24,6 24,9 15,4 9,4 Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,1 15,2 17,8 14,3 8,2 Vinst per aktie efter skatt och full konvertering,sek 7:28 5:09 3:86 2:34 0:87 Eget kapital per aktie,efter full konvertering, SEK 41:15 35:82 21:75 15:87 12:70 Antal aktier, 1000-tal Antal aktier efter full konvertering,1000-tal Medelantal anställda ) Jämförelsetal avseende 1994 har redovisats pro forma samt beräknats med schablonskatt. Definitioner Bruttomarginal: Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till omsättning. Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar: Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i förhållande till omsättning. Vinstmarginal: Resultat efter finansnetto i förhållande till omsättning. Kassaflöde: Enligt kassaflödesanalys sid 52. Nettoskuldsättning: Räntebärande skulder minskat med räntebärande placeringar. Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatteskuld. Soliditet: Eget kapital inklusive minoritet i förhållande till balansomslutningen. Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Avkastning på eget kapital efter skatt: Resultat efter finansnetto med avdrag för full skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital efter full konvertering. Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar: Resultat efter finansnetto ökat med finansiella kostnader och goodwillavskrivningar i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto ökat med finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Vinst per aktie efter skatt: Resultat efter finansnetto med avdrag för full skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier efter full konvertering. Omsättning: Resultat efter finansiella intäkter och kostnader: Sysselsatt kapital: Avkastning på sysselsatt kapital: Eget kapital: Soliditet: Kassaflöde efter skatt Vinst per aktie efter skatt och full konvertering Medelantal anställda A S S A A B LOY

8 ASSA ABLOY- A K T I E N : Fortsatt stark akti eut veck l i n g ASSA A B LOY AB noterades på Stockholms Fon d b ö rs den 8 novem ber I oktober 1995 noterade s a k ti en på A- l i s t a n. Ku rs en på A S S A A B LOY- a k ti en har sti git med 47,6 procen t u n der året. Sa m tidigt har Stock h o l m s Fon d b ö rs gen era l i n dex sti git med 9,8 procen t. Sista bet a l k u rs vid årets slut var 310 S E K, vi l ket motsva rar ett börs v ä rde på MSEK. Med samtliga akti er som ti ll kom er vid konvertering ber ä k n a s m a rk n ad s v ä rdet ti ll MSEK. An t a l et a k ti e ä ga re var vid årets slut cirka In s ti tuti on ella inve s tera re, ex k lu s ive huvu d ä ga re,s va rar för cirka 50 procent av k a p i t a l et. Inve s tera re utanför Sveri ge, i n k lu s ive Metra Oy Ab, s va rar för 61 procent av kapitalet. Den totala om s ä t tn i n gen av akti er va r u n der året 16 miljon er akti er, vi l ket ger en gen omsnittlig om s ä t tning på cirka a k ti er per dag och motsva rar 23 procent av ute s t å en de akti er. A k t i e k a p i t a l e t ASSA A B LOYs aktiekapital uppgår ti ll 71 MSEK fördelat på akti er av seri e A och akti er av serie B. Sa m t l i ga a k ti er har ett nom i n ellt värde om 1:00 SEK och har lika rätt ti ll andel i bo l a gets ti llg å n gar och re su l t a t.varje aktie av serie A m edför tio röster och varje aktie av serie B en röst. Pe r s o n a l k o n v e r t i b l e r Kon cern en har ställt konverti bla förl a gs l å n ti ll de anställda inom ASSA A B LOY- koncern en.det första förl a gs l å n et em i t terade s u n der 1995, c i rka 400 anställda del tog i erbju d a n det. F ö rl a gs l å n et uppgi ck ti ll SEK och löper under ti den från 29 juni 1995 ti ll 30 juni Konverteri n g ASSA ABLOY ABs aktieutveckling

9 Data per aktie pågår och kan ske ti ll akti er av serie B u n der ti den 1 juli 1998 ti ll och med 15 ju n i Un der 1998 har beg ä ran om konvertering av skuldebrev ti ll ett nom i n ellt värde av SEK inlämnats. Pa ten t - och regi s treri n gs verket har regi s trerat av dessa akti er. Vid full konverteri n g, vid en konverteri n gs k u rs om 35:70 S E K, kom m er antalet akti er att utökas ti ll Det andra förl a gs l å n et em i t terade s u n der 1997, totalt del tog pers on er i erbju d a n det. F ö rl a gs l å n et uppgår ti ll SEK och löper från den 8 decem ber 1997 ti ll den 2 decem ber Konvertering kan ske ti ll akti er av serie B m ellan den 1 decem ber 2000 och den 15 n ovem ber Vid full konverteri n g, vi d en konverteri n gs k u rs om 243 SEK, ti llkom m er akti er. Utdelning och utdelningspolitik S tyrel s en och verk s t ä ll a n de dire k t ö ren f ö reslår att 2:50 SEK per aktie delas ut ti ll a k ti e ä ga rna för räken s k a p s å ret 1998, m o t- s va ra n de en dire k t avk a s tning på B-akti en s s lut k u rs på 310 SEK den 30 decem ber 1998 om 0,8 procen t. M å l et är att utdeln i n gen långs i k tigt ska ut g ö ra cirka en tred j edel av ASSA A B LOYs gen om s n i t t l i ga re sultat ef ter fin a n s n et to och sch a bl ons k a t t,dock all tid med be a k t a n de av A S S A A B LOYs långs i k ti ga fin a n s i eri n gs beh ov. SEK/aktie ) 1994 Vinst efter 28% schablonskatt 8:15 5:56 3:88 2:47 0:87 Vinst efter full skatt 7:28 5:09 3:86 2:34 Utdelning 2) 2:50 1:75 1:21 0:87 Utdelning i % 3) 31,0 31,5 31,2 35,2 Direkt avkastning i % 4) 0,8 0,8 1,0 1,6 Börskurs,i periodens slut 310:00 210:00 124:00 56:05 23:05 Högsta börskurs 376:00 217:00 126:50 64:18 30:74 Lägsta börskurs 200:00 121:50 52:40 22:15 18:98 Eget kapital 41:16 35:82 21:75 15:87 12:70 Antal aktier (1000-tal) 5) ) 1995 har emissionsjusterats 2) Föreslagen utdelning 3) Utdelning i procent av vinst per aktie efter 28 procent i schablonskatt 4) Utdelning i procent av börskursen vid periodens slut 5) Efter full konvertering Aktiekapitalet Aktiekapital År Transaktion A-aktier C-aktier B-aktier *SEK Split 100: Fondemission 1994 Apportemission Nyemission Konvertering av C-aktier till A-aktier Nyemission Konverterade skuldförbindelser Ej konverterade skuldförbindelser Ej konverterade skuldförbindelser * I SEK per aktie utgående antal aktier i perioden. Ägarstruktur Uppgifterna baseras på aktieboken per 30 dec.1997 och därefter av bolaget kända förändringar Ägare A-aktier B-aktier Kapital % Röster % Metra Oy Ab Janus Capital Corp Investment AB Latour med dotterbolag SPP Melker Schörling med familj och bolag Nordbankens Aktiefonder Roburs aktiefonder SÄKI Trygg-Hansa Försäkring Carl-Henrik Svanberg med familj och bola g Övriga ägare med över aktier Ägare med aktier Ägare med upp till 500 aktier Totalt antal ,0 100,0

10 ASSA ABLOY OCH LÅSBRANSCHEN: Fra gm en terad mark n ad i omva n dl i n g ASSA A B LOY är värl dens största låsf ö retag med en förv ä n t ad om s ä t t -.ning om k ring 10 milja rder kron or 1999.Ma rk n ad s a n del en är cirka 6-7 procent på en fra gm en terad värl d s m a rk n ad. Kon cern en har sin ut g å n gspunkt i Norden m ed mark n ad s l ed a n de po s i ti on er i samtl i ga länder. ASSA A B LOY har också stark a po s i ti on er i Fra n k ri ke, Tys k l a n d, Bel gi en och Engl a n d, samt Tjeck i en, Sl ova k i en och Ru m ä n i en. Kon cern en är också näst s t ö rsta aktör på den nord a m eri k a n s k a m a rk n aden. G en om Vi n g Ca rd har ASSA A B LOY en v ä rl d s l ed a n de ställning inom el e k tron i s k h o tell å s n i n g. Kon cern en verkar inom byggn ad s l å s, i n du s tri l å s, beslag och andra ti ll beh ö r, el e k tromekaniska lås och hotell å s. I USA ingår också produ k tom r å det säkerh et s- d ö rrar samt bi llås i Tjeck i en. ASSA A B LOY AB skapades gen om att ASSA utdel ades ti ll Sec u ritas akti e ä ga re i n ovem ber 1994, va ref ter Abl oy förv ä rvades från Metra Oy Ab via en nyem i s s i on. D ä ri gen om bl ev Metra Oy Ab störs t a a k ti e ä ga re i ASSA A B LOY A B. M a r k n a d Den gl obala låsmark n aden är fra gm en terad och består av många mindre och m edel s tora föret a g. F l era av dessa har mycket starka po s i ti on er lokalt, m ed lång h i s torik och starka va ru m ä rken. Detta är huvu d s a k l i gen gi l tigt för mark n ader i Eu ropa och Nord a m erika medan övri ga delar av värl den i huvudsak saknar lokala s t a rka va ru m ä rken och et a bl erade stand a rder. Det finns endast ett fåtal stora mu l ti n a ti on ella aktörer som sammantaget har en begr ä n s ad andel av värl d s m a rkn aden. Den totala låsmark n aden ber ä k n a s ha en storlek på om k ring 150 milja rder k ron or. S t a rka lokala va ru m ä rken och standarder, lång produ k t l ivs l ä n gd och ett stort antal install erade lås bi d rar ti ll stabi l i teten, l i k s om beh ovet av närh et ti ll distri but ö rer och kunder, l ö s n i n gar anpassade för va r j e kund samt märke s tro h et. E f term a rk n a- den utgör häri gen om cirka 50 procent av f ö rs ä l j n i n gen, vi l ket begränsar beroen det av den cykliska nybyggn a ti on en. Ti l l v ä x t fa k t o r e r Tren d en mot högre säkerh et Ö vera llt i dagens samhälle ökar beh ovet av att skydda kunskap och egen dom. I et t a llt anonym a re samhälle med ökad kri m i- n a l i tet upp l ever många människor en känsla av otryggh et.de s sutom blir dagen s h ö g te k n o l ogiska samhälle allt känsliga re för av brott och beh ovet att säkra inform a- ti on och kunskap blir allt vi k ti ga re.beh o- vet av bättre låsprodu k ter ökar därf ö r kon ti nu erl i g t,från den enkla balkon gd ö r- ren ti ll dataru m m et. G en om att ständigt ut veckla och mark n ad s f ö ra produ k ter s om möter dessa beh ov skapas förut s ä t t- n i n gar för en stabil or ganisk ti llväxt över ti den motsva ra n de 2-3 procent över BNP. E l e k tro n i k i n s l a get Med ökade krav på säkerh et följer ock s å k rav på be k v ä m l i gh et och utrym n i n gss ä kerh et vid exem pelvis bra n d. Mer sofisti kerade funkti on er ef terf r å ga s, s om all t of t a re löses på el e k tronisk och el e k trom e-

11 kanisk väg. Dessa el e k tromekaniska produ k ter växer snabb a re än mark n aden i ö vri g t. Ut veck l i n gs ko s tn aderna är klart h ö gre än för de trad i ti on ella låsprodu k terna och förut s ä t ter därm ed en kri tisk massa där föret a gets storlek blir en väsen t l i g kon k u rren s f ö rdel. Ä ven om el e k tromekaniska lösningar är u n ivers ella krävs för framgång inom det t a om r å de anpassningar ti ll lokala standarder och låsdimen s i on er samt integra ti on m ed övrig mekanisk låsning. Nya mark n a d er På många nya mark n ader som As i en,ba l- ti k u m, Mell a n ö s tern och Lati n a m eri k a, har det på sen a re år vuxit fram en all t s t ö rre del av befo l k n i n gen som har en hög l ev n ad s s t a n d a rd. D ä rför har beh ovet av s ä kerh et ökat. Dessa gru pper ef terf r å ga r m er ava n cerade låsprodu k ter än de som ti llverkas lokalt. K o n k u r r e n s s i t u a t i o n e n L å s bra n s ch en är som nämnts ovan gl ob a l t f ra gm en terad men lokalt väl kon s o l i derad m ed några få ofta familjeägda kon k u rrenter på re s pe k tive mark n ad.en viss harm o- n i s ering och intern a ti on a l i s ering pågår, m ed ett ökat inslag av gl obala produ k ter och te k n o l ogi er, i n te minst inom det el e k- tromekaniska om r å det. Den lokala föra n k ri n gen, produ k ternas långa livs l ä n gd och antalet install erade lås förl ä n ger dock denna process högst väsen t l i g t.un der de s en a s te åren har en stru k tu romva n dl i n g i n l etts där större kon cern er bildats och där lokala aktörer tvekar inför sin långs i k ti ga kon k u rren s f ö rm å ga. S tora intern a ti on ella aktörer är bl a n d a n d ra amerikanska In gers o ll Rand (med bland annat Sch l a ge i USA och Newm a n Tonks i Engl a n d ),va rs låsdivi s i on om s ä t- ter cirka 8 milja rder kron or och bri t ti s k a Wi lliams Ho l d i n gs (med bland annat Ya l e i USA och Chu bb i England) som om s ä t- ter cirka 6 milja rder. An d ra stora aktörer är ameri k a n s k a Bl ack & Deckers låsdivi s i on (med Kwi cks et i USA och Dom i Tyskland) som om s ä t ter 6 milja rder kron or och schwei z- Biblioteque National de France i Paris, har utrustats med låscylindrar från Vachette, panikreglar från JPM och beslag från Bezault. iska KA BA som om s ä t ter 2,5 milja rder k ron or. Lokalt finns det de s sutom flera aktörer m ed betyd a n de po s i ti on er. Det s a m m a g ä ll er inom enskilda produ k t s egm ent där exem pelvis kanadensiska Il co Unican är v ä rl d s l ed a n de inom nyckel ä m n en. In om hotellås är såväl standard som produ k ter gl ob a l a. Wi ll i a m s ä gda Te s a s pelar här en fra m tr ä d a n de ro ll.

12 S T R ATEGI OCH FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR: Ben ch m a rking skapar en ef fe k tiv or ga n i s a ti on S tra tegi Våra produkter och marknader Fokus på låso m r å d et Ut g å n gs p u n k ten i ASSA A B LOYs stra tegi är att hålla fokus på lås och låsrel a terade produ k ter för att nå maximal ef fe k tivi tet i m a rk n ad s -,produkt- och produ k ti on sutveck l i n gen. G en om att alla bolag inom kon cern en arbetar inom samma verk s a m- h et s om r å de ges förut s ä t tn i n gar för fra m- g å n gs rik kunskapsöverf ö ring och ben chm a rking mellan de olika en h eterna inom kon cern en. De bästa exem p l en är all ti d d i rekt överf ö rb a ra ti ll den egna verk s a m- h eten och en genuin kunskapsu ppbyggn ad på alla niv å er i or ga n i s a ti on en s ti mu l era s. Fokus på tren d en mot högre säkerh et Produ k tut veckling inom ASSA A B LOY s ker i nära samarbete med kunder, po l i s och förs ä k ri n gs bo l a g. Ett om f a t t a n de a rbete läggs också ner i syf te att inform era och utbilda mark n adens olika aktörer om kon cern ens produ k ter och säkerh et s l ö s- n i n ga r. Vi k ti ga målgru pper är exem pelvi s å terf ö rs ä l ja re, a rk i te k ter, s ä kerh et s ch efer och slut a nv ä n d a re. Vår ledningsmodell Mu l ti d o m e s ti k ASSA A B LOY är värl d s l ed a n de men det är n ä rh eten ti ll kunden, kunskap om lokala beh ov, a f f ä rer och distri buti on s m ö n s ter s om är de gru n dl ä gga n de förut s ä t tn i n ga r- na för framgång inom låsbra n s ch en.d ä r- för är ansva ret tydligt decen tra l i s erat ti ll en ch ef per land, där re s pe k tive land är en n a tu rlig byggs ten i kon cern ens or ga n i s a- ti on. På grund av sin gl obala mark n ad s t ä ckning or ga n i s eras Vi n g Ca rd sep a rat då verk s a m h eten i flera avs een den med f ö r a n d ra möjligh eter och hot att hantera, j ä m f ö rt med de övri ga låsbo l a gen i gru p- pen. Le d n i n gsgru pp L a n dch eferna och ch efen för Vi n g Ca rd ingår i kon cern ens led n i n gsgru pp. Ledn i n gsgru ppens mest erf a rna ch efer,gro u p Vi ce Pre s i den t s, a n s va rar för flera länder och bi d rar därm ed ti ll spri d n i n gen av ASSA A B LOYs led n i n gs m odell och a rbet s m etoder. Aktiv intern benchmarking och korsvisa lärprocesser F ö ret a get ef ters tr ä var en platt och flex i bel or ga n i s a ti on med aktiv intern ben ch m a r- king och kors vist lära n de. Sa m t l i ga landch efer träffas löpande och jämför sina verk s a m h eter. Betyd a n de förb ä t tri n gar av ef fe k tivi teten har uppn å t t s då alla har något att lära av va ra n d ra.tro t s s tora skill n ader i lönsamheten mell a n olika en h eter är gru n d i n s t ä ll n i n gen att ä ven den bäste fortf a ra n de har mycket att l ä ra av de övri ga. Ko n cern s tyrk a En stor del av re su l t a tf ö rb ä t tri n gen som pågår i såväl gamla som nyf ö rv ä rvade en h eter upp kom m er gen om ef fe k tivi s e- ri n gar i de enskilda en h etern a. Detta möjl i gg ö rs gen om kon ti nu erlig ben ch m a r- king och kunskapsöverf ö ring mellan koncern ens en h eter som be s k rivs ova n. In om om r å den med mer gl obal konk u rren s, c i rka en tred j edel av kon cern en s produ k ter, ökar samord n i n gen vad gäll er såväl ut veckling som produ k ti on,ä ven om f ö rs ä l j n i n gen sker lokalt under re s pe k tive va ru m ä rke. Un der ledning av kon cern en s produ k tråd sker de s sutom ett betyd a n de tekniskt ut veck l i n gs s a m a rbete mellan de olika en h etern a. Vi d a re pågår en samordning av kon cern ens inköp av råmateri a l, kom pon en ter och färd i ga produ k ter, vi l- ket förväntas leda ti ll yt terl i ga re be s p a- ri n ga r. För att skapa en ef fe k tiv fin a n s i eri n g och hantering av fin a n s i ella tra n s a k ti on er samt att minimera fin a n s i ella ri s ker är kon cern ens fin a n s f u n k ti on gem en s a m. Utbrett del ä ga rs k a p ASSA A B LOY ef ters tr ä var ett så om f a t t a n- de del ä ga rskap som möjligt bland med a r- bet a re och led n i n g. Ci rka 1600 av kon cern ens totalt med a rbet a re är inneh a- va re av akti er och konverti bl er uppg å en de ti ll cirka åtta procent av fullt utspätt antal a k ti er. Kon cern ens ledning äger betyd a n- de akti epo s ter. Ko n cern i n fo rm a ti o n I en snabbt växande kon cern är beh ovet av regel bu n den inform a ti on stort. Kon cernti d n i n gen ASSA A B LOY News fo k u s era r

13 s ä rskilt på kon cern ens stra tegi och ti llv ä x t. Här pre s en teras kon cern nyh eter, f ra m- g å n gs rika proj e k t,nya en h eter och förv ä rv på nio spr å k. Vår expansionsstrategi Organisk ti llv ä xt ASSA A B LOYs förm å ga att fort l ö p a n de skapa or ganisk ti llväxt är en vi k tig faktor för kon cern ens långs i k ti ga fra m g å n g. Detta sker gen om ett inten s ivt ut veck l i n gs a r- bete på såväl mogna som nya mark n ader. På mogna mark n ader, där A S S A A B LOY redan är et a bl era t, h a n dlar det f ö rst och främst om en aktiv produ k tutveckling ti llsammans med kunder och m a rk n adens olika aktörer.kors f ö rs ä l j n i n g m ellan kon cern ens en h eter redu cera r ut veck l i n gs ko s tn ader och skapar föruts ä t tn i n gar för en snabb a re mark n ad sutveck l i n g. På ti llv ä x tm a rk n ader, där lokala stark a a k t ö rer och va ru m ä rken saknas, s ker nyet a bl ering med egna do t terbo l a g. O f t a k r ä vs på dessa mark n ader produ k ter av olika standarder, från såväl Eu ropa som U S A.ASSA A B LOY har en stra tegisk fördel på grund av sitt om f a t t a n de produ k t- program F ö rv ä rv på mogna mark n a d er På mogna mark n ader utgör va ru m ä rke, i n s t a ll erad bas, lokala standarder och trad i ti on er betyd a n de et a bl eri n gs h i n der. P å dessa mark n ader är därför förv ä rv av m a rk n ad s l ed a n de bolag en väsentlig del av ASSA A B LOYs stra tegi. Det starka kass a flö det bi d rar ti ll att fin a n s i era den n a ex p a n s i on.f ö rv ä rven sker med ambi ti o- n en att dessa företag i princip året ef ter f ö rv ä rvet skall bi d ra ti ll kon cern ens vi n s t- ut veck l i n gen per akti e. F i n a n s i ella m å l s ä t tn i n ga r F ö reg å en de punkten utgör ASSA A B LOY s s tra tegi för att uppnå en fortsatt god re su l- t a tut veckling med fokus på vinst per akti e. Det fin a n s i ella målet är en avk a s tn i n g på sys s elsatt kapital övers ti ga n de 20 procen t.på grund av de förv ä rv som skett och de goodwi ll po s ter som därvid upp kommit innebär ett bi beh å ll a n de av detta mål, s om sattes vid kon cern ens bi l d a n de 1994, i pra k ti ken en skärpt målsättn i n g. F ö r 1998 uppgår avk a s tn i n gen ti ll 15 procen t. Huvu d del en av den nödv ä n d i ga förb ä t t- ri n gen förväntas komma gen om en ökad m a r ginal även om det finns po ten tial för m i n s k ad kapitalbi n d n i n g. En soliditet på om k ring 25 procent anses va ra ti ll r ä cklig beaktat mark n adens rel a tiva stabi l i tet och det starka kassaflö det. Steg för steg... ASSA ABLOYs arbetssätt för att utveckla företag bygger på grundpelarna för vår ledningsfilosofi: realism, vision, mod och etik. Det egna bolagets tradition, styrkor och personal är den naturliga utgångspunkten. För nytillkommande enheter anpassas dock den finansiella informationen omgående till ett gemensamt format. Avsikten är att skapa en miljö där man söker kunskap enheter emellan och deltar i en aktiv benchmarking. I denna process är alla vinnare. Trappan nedan visar de steg verksamheten genomgår för att skapa största möjliga aktieägarvärde. Nöjda ägare Ökad lönsamhet Nöjda kunder Engagerade medarbetare Högre kvalitet Kortare ledtider Sjunkande kostnader Mindre byråkrati Snabbare flöden Enklare organisation A S S A A B LOY

14 L E D N I N G S F I L O S O F I : Varje individ har förm å gan och vi l jan att utf ö ra en god arbet s i n s a t s ASSA A B LOY kännetecknas av en po s i tiv grundsyn på med a rbet a ren..varje individ har förm å gan och vi l- jan att utf ö ra en god arbetsinsats och det är led n i n gens ansvar att skapa förut s ä t t- n i n ga rna för det t a. Re a l i s m, vi s i on, m od och etik är hörn pel a rna i den led n i n gs fil o- s ofi s om kännetecknar ASSA A B LOY. R e a l i s mi n n ebär att be s lut,å t g ä rder och l ed a rskap all tid skall baseras på djup kunskap om verk s a m h etens olika del a r. Det är f ö rvisso nödvändigt som led a re att beh å l- la överbl i cken,m en sva ren på många vi k- ti ga frågor står ofta att finna i kunskapen om det a l j er. Vi s i o n e n s om är en vi k tig drivk raft för varje verk s a m h et måste va ra re a l i s tisk och b a s erad på ged i gen kunskap. A S S A A B LOYs vi s i on är att nå po s i ti on en som det klart led a n de låsföret a get i värl den. Med led a n de avses inte bara störs t, ut a n den aktör i bra n s ch en som tydligt leder ut veck l i n gen. M o d och handl i n gs k raft är en förut s ä t t- ning för framgång i dagens dy n a m i s k a s a m h ä ll e,där det gäll er att snabbt kunna h a n tera förändri n ga r. Modet växer natu r- ligt fram när det baseras på ged i gen kunskap och en klar vi s i on. E t i k e n i n om föret a get, b å de avs een de a t ti tyder och handl i n ga r, be s t ä m m er graden av förtroen de, k re a tivi tet, a m bi ti on och en ga gemang bland med a rbet a rn a.e n hög etisk niv å, m ed exem p l ets makt i cen tru m, är en förut s ä t tning för att kunna a t tra h era och beh å lla de bästa meda rbet a rn a. Kom petens och en ga gemang hos meda rbet a re och ledning är följa k t l i gen vi k ti ga f a k torer för ASSA A B LOYs fortsatta fra m- g å n gar och ti llv ä x t. På alla niv å er inom kon cern en gen om f ö rs därför kom peten s- h ö ja n de åtgärder såsom arbet s ro t a ti on och utbi l d n i n gs progra m. Den klara fo k u- s eri n gen på låsmark n aden och den aktiva ben ch m a rk i n gen skapar goda förut s ä t t- n i n gar för erf a ren h et sutbyte mellan meda rbet a re och en h eter inom ASSA A B LOY. Som ett led i detta gen om f ö rs varje år exem pelvis ASSA A B LOY Ma n a gem en t Progra m m e, där cirka 25 med a rbet a re ge s m ö j l i gh et att vi d a reut veckla sitt led a rs k a p. Progra m m et gen om f ö rs helt i föret a gs l edn i n gens regi och är baserat på fall s tu d i er från ASSA A B LOY. N ä rm a re hu n d ra ch e- fer har gen omgått detta progra m. För att främja såväl med a rbet a rnas som l ed n i n gens del a k ti gh et i föret a gets långs i k- ti ga ti llväxt är del ä ga n de i olika form er en vi k tig ut g å n gs p u n k t.un der 1995 och 1997 erbjöds därför konverti bel program ti ll kon cern ens anställ d a. Som ett re sultat av detta och egna betyd a n de akti ei nve s teri n gar äger i dag cirka med a rbet a re ti llsammans cirka åtta procent av A S S A A B LOY A B. Kom mu n i k a ti on är vi k tigt på alla niv å- er och för att löpande föra ut kunskap och h å lla alla med a rbet a re upp d a terade om vad som händer inom kon cern en ge s ASSA A B LOY News ut fyra gånger om året på nio spr å k. Här ges ti ll f ä le att pre s en tera nyti ll komna en h eter, vi k ti ga or ga n i s a- ti on s f ö r ä n d ri n gar och fra m g å n gs rika projekt som alla kan lära av. I juni 1998 anord n ades ett så kallat 100- m ö te,vi l ket hålls va rtannat år. Kon cern en s l ed a n de bef a t tn i n gs h ava re samlades i syf te att skapa en en i gh et bakom de gem en s a m- ma vi s i on ern a,m å l en och stra tegin och för att utbyta erf a ren h eter och idéer med va ra n d ra. Genom det årliga Managementutbildningsprogrammet som ASSA ABLOY genomför i egen regi uppnås främst två syften. 1: Ökat lärande och korsbefruktning mellan enheter. 2: Problemlösning runt verkliga utmaningar i verksamheten som till exempel i cylinderproduktionen på Vachette i Frankrike. ASSA ABLOY samlar vartannat år sina 100 viktigaste chefer till genomgång av visioner och mål. De fyra hörnpelarna Realism, Vision, Mod och Etik, utgör grunden i företagets ledningsfilosofi.

15 MILJÖSTYRNING OCH KVA L I T E T: Mycket att vinna på miljövänlig produ k ti on Mi l j ö f r å gor går som regel hand i hand med god ef fe k tivi tet och f ra m g å n gs rik affärs verk s a m h et. Det är därför en kelt att vinna ch efer och ö vri ga med a rbet a re för en gen om t ä n k t m i l j ö s tra tegi, och frågorna står högt på a gendan inom kon cern en. Ett pri n c i pbes lut togs redan 1996 att miljöcerti fiera s a m t l i ga bolag enligt miljöstyrn i n gs s t a n- d a rden ISO Mi l j ö s tyrning har stora likheter med k va l i tet s ä k ri n g. Det handlar om dagl i ga i n s a t s er och gri per in i alla om r å den inom f ö ret a get. Det gäll er materi a lval i produ k- ter, utnyt t ja n det av materi a l et,om h ä n dert a ga n de av re s tprodu k ter och av f a ll samt rening och återa nvändning av kem i k a l i er. Det handlar om val av förp ack n i n gs m a terial och sätt att distri bu era produ k ter. L å s- produ k ternas långa livs l ä n gd inneb ä r s j ä lvk l a rt en lägre påverkan på miljön ef ters om utbyte sker med mycket långa m ell a n ru m, u ppti ll ell er mer än 30 år är i n te ova n l i g t. Mi l j ö s tyrn i n gs s t a n d a rden hjälper föret a get att fo k u s era miljöfrågorna i va rd a gen och att söka lösninga r. L ö s n i n gar som of t a visar sig både bi ll i ga re och bättre för milj ö n,m en också bättre för pers on a l en som a rbetar med produ k terna och även för s lut a nv ä n d a rn a. Ett bra exem pel på det s en a re är Assas nya nickel f ria nyckel,s pec i- ellt fra m t a gen för pers on er med nickel a l- l er gi,n å got som blir ett allt va n l i ga re probl em. In om ASSA A B LOY är ti llverk n i n gs proce s s erna starkt vertikalt integrerade. Det t a i n n ebär att säkerh et s produ k terna ti llverkas från råmateri a l, s å s om stål och mäss i n g, och förädlas ti ll färdig förp ack ad produkt klar för leverans ti ll kund. Det betyder att föret a gen inom ASSA A B LOY har god kon tro ll på kon s tru k ti on, produ k- ti on s m etoder, re su rs a nvändning och därm ed med få re s tri k ti on er kan skapa säkerh et s produ k ter med låg miljöbel a s tn i n g. En vi k tig re s tri k ti on utgör de höga kval i tets- och funkti on s k rav som man har a n l edning att ställa på säkerh et s produ k ter. Dessa vi ll kor påverkar givet vis materi a lva l, k rav på be a rbetb a rh et och distri buti on en, s om ibland kan komma i kon flikt med m i l j ö k raven. H ä ri ligger förstås en utm a n i n g! F ö retag inom ASSA A B LOY som har i n f ö rt ISO och erh å llit miljöcerti fiering är bland andra As s a,abl oy, Ikon och Ru ko. K valitetsäkring ett område för ständig förbättring S ä kerh et,f ö rtroen de och kva l i tet hör nära s a m m a n. F ö ret a gen inom ASSA A B LOY a rbetar därför ständigt med att förb ä t tra sin kva l i tet inom alla om r å den : produ k ter, ut veck l i n g, l evera n s s ä kerh et och inte minst handhava n de av säkerh et s do k u- m en t a ti on avs een de install erade låss ys tem. Ti ll sin hjälp har med något undantag a lla föret a gen i kon cern en redan antagi t den intern a ti on ella standarden ISO 9001 ( ell er 9002). S t a n d a rden skapar inte kva l i- tet i föret a gens proce s s er bara gen om att finnas ti ll.kva l i tet s s t ä m peln som föret a get får när man bl ivit certi fierad är inte et t s lut gi l tigt kva l i tet s s i gi ll.det är start s ko t tet för ett ständigt förb ä t tri n gs a rbete. Kva l i tet s ys tem et hjälper föret a get att m ä t a, ö vervaka och förb ä t tra sin kva l i tet : Att uppt ä cka misstagen och rätta ti ll dem i ti d.att dra lärdom av sina fel och ständigt bli bättre. Så skapas långs i k tig kva l i tet. D a torer och särskilt mikroproce s s orer finns övera llt i dag och ASSA A B LOY utgör inget u n d a n t a g. I samband med s e kel s k i f tet uppstår ett antal f r å ge s t ä ll n i n gar rel a terat ti ll m juk- och hårdva rans möjligh et att hantera år 2000 på ett korrekt sätt. In om ASSA A B LOY har en om f a t t a n de i nven tering och åtgärdsplan gen om f ö rt s,i s yf te att säkers t ä lla att samtliga app l i k a ti o- n er, såväl ad m i n i s tra tiva som tekniska system samt underl evera n t ö rer kan hantera probl em a ti ken. ASSA A B LOY levererar ti ll 80 procen t mekaniska produ k ter, s om inte påverk a s av mill en n i e s k i f tet. Bland åters t å en de 20 procent el e k tromekaniska produ k ter levereras de flesta stand alon e ä ven om de ofta anv ä n d s i olika sys tem. Företagets IT-funktion är deklarerad i enlighet med 2000-delegationens checklista. Företagen i ASSA ABLOY-koncernen inför succesivt miljöstandarden ISO ASSAs nickelfria nyckel är speciellt framtagen för människor med nickelallergi.

16 TRENDEN MOT HÖGRE SÄKERHET: F ö rebygga skador allt vi k ti ga re i ett sårb a rt samhäll e Säkerhetsbehovet är ingenting nytt. Säkerhet och trygghet tillhör människans fundamentala behov. Från början låstes grottan med en stor sten för ingången. Lås med rep och knutar användes för tusentals år sedan. Hänglås förekom bland kringresande köpmän för många hundra år sedan. Den moderna låsindustrin och spridd användning av lås började växa fram under förra seklet. Det moderna samhället Urb a n i s eri n gen med en kon cen tra ti on av m ä n n i s kor vid och kring större städer har l ett ti ll ökad anonym i tet och en känsla av o tryggh et. Sa n n o l i k h eten för att ett bro t t k l a ras upp är låg och stati s tiskt kan var och en räkna med att utsättas för inbrott en ell er flera gånger under sin livs ti d. Fen o- m en som gra n n s a mverkan mot bro t t s yftar ti ll att ersätta den ti d i ga re goda upps i k ten över grannar och skeen den i närom r å det. Det indu s tri a l i s erade samhäll et kara k t ä- ri s eras av m er för mindre. F ö ret a gen m å s te va ra ef fe k tiva i en ständigt hård n a n- de kon k u rren s.begrepp som just in ti m e och lean produ cti on har bl ivit allt vi k tiga re led s t j ä rn or. In form a ti on s flö det datori s eras och kom mu n i k a ti on en mell a n f ö ret a gets olika delar autom a ti s era s. Ut veck l i n gs t a k ten ökar. Från iden ti fiering av beh ov via ut veckling och produ k- ti fiering blir ti den allt kort a re och produ k- ternas livs l ä n gd förkortas likaså. Ö k ad kon k u rren s k raft och flex i bi l i tet upp s k a t- tas av kunder så länge allt går som det ska. Allt detta är givet vis en utom orden t l i g t po s i tiv ut veck l i n g. Ökad sårbarhet Sa m tidigt har säkerh et s m a r gi n a l erna bl i- vit mindre i form av små ell er obefin t l i ga l a ger, s n a bba ut veck l i n gs ti der och kort produ k t l ivs l ä n gd.in get får bli fel om man vi ll va ra med i kon k u rren s en. Sk i ll n aden m ellan framgång och misslyck a n de har m i n s k a t! M å n ga maskiner arbetar 24 timmar per dygn. Du bbl erade re su rs er är för dyrb a rt. Produ k ti on s a pp a ra ten blir mer och mer beroen de av föret a gets IT- s ys tem.f ö rs ä k- ri n gar kan skydda mot skador av ekon o- misk natu r, m en inte mot förl orade kundrel a ti on er ell er förl orat förtroen de. Kri m i n a l i teten ökar. Den finns där och ut veck l a s, b å de ti ll inneh å ll och metoder. M ä n n i s kors ökade rörl i gh et bi d rar ti ll att g ö ra bro t t s be k ä m pn i n gen svåra re. Precis som bilar bl ev vi k ti ga stöldobj e k t när de började bli va n l i ga i samhäll et,så är det i dag el e k tronik och datorer som har s tort attra k ti on s v ä rde och som lätt kan omsättas i pen ga r. E l e k tron i ken fin n s ö vera ll t,i hem m en och på föret a gen. Kons e k ven s erna av bro t tet är ofta större än den om edel b a ra förlu s ten,i n te minst i form av f ö rl orad inform a ti on. S ä k e r h e t, t rygghet och användarvänlighet hand i hand Det bästa är att förh i n d ra angrepp. Det näst bästa att dete k tera och va rna när n å got händer. Detta driver tren den mot h ö gre säkerh et. Det första vi k ti ga steget är ri k ti ga dörra r, f ö n s ter och lås. G ä rna kom p l et tera n de för att kon tro ll era pers on a l flö dena under d a g ti d.det är inte alla angrepp som komm er uti f r å n. Blir det då säkra re med mer säkerh et? Ty v ä rr är detta inte all tid fall et. En all tf ö r ri gorös säkerh et s p l a n ering kan leda ti ll en så opra k tisk lösning att den i pra k ti ken i n te används ell er att intrycket av en i ö vrigt pre s ti gef ylld byggn ad redu ceras av Mer säkerhet blir inte alltid säkrare på grund av begränsad användarvänlighet, och kan till och med försvåra utrymning som i detta exempel från en lägenhet i Genua i Italien.

17 Mot en växande marknad k lu m p i ga och upp s een dev ä ck a n de säkerh et s l ö s n i n ga r. Den kan också leda ti ll att tryggh eten även tyra s, att man inte kan ta sig ut vid en bra n d. Mer blir inte all tid bättre. Ett låssys tem s om inte kan underh å llas minskar snabbt i värde som skydd mot yt tre och inre a n gri p a re. Det är inte bara en te k n i s k t s ä ker produkt man beh ö ver, det är en produkt som kan leva med förändri n ga r, s om kan ut vecklas med verk s a m h eten. H ä r s k i l j er sig moderna låssys tem och låsprodu k ter från sina föreg å n ga re. S ä kerh et vid utrymning kan ofta komma i kon flikt med skydd mot stöld ell er a n d ra angrepp mot en verk s a m h et.ett bra exem pel på detta är ett va ru hu s.obeva k a- de ut g å n gar måste kunna låsas samti d i g t s om va ru hu s et snabbt måste kunna evak u eras vid en bra n d. Moderna lösninga r står att finna i en kom bi n a ti on av mekanik och el e k tronik ti d s f ö rdröjda och larm a- de utrym n i n gs be s l a g. Tryggh et och säkerh et måste gå hand i hand. Mer säkerh et,i n te minst i pre s ti gef yll d a l o k a l er, s t ä ll er ökade krav på de s i gn av s ä kerh et s produ k ter. S pec i ellt synliga del a r s k a ll ge ett sobert intryck och passa ark i- te k toniskt in i olika miljöer. L å s delar skall va ra så osynliga som möjligt. Opinionsbildare uppmärksammar nya produktbehov Det ökade beh ovet av säkra produ k ter samt de ti ll viss del motsägel s ef u lla kraven på säkerh et,tryggh et och anv ä n d a rv ä n l i g- h et och de s i gn, l eder ti ll en växande flora av nya säkerh et s produ k ter som ers ä t ter ell er kom p l et terar befin t l i ga install a ti on er. De bi d rar samtidigt ti ll ett ökande intre s s e för säkerh et och säkerh et s produ k ter. Mer sofis ti kerade funkti on er löses of t a s t m ed el e k tronik och el e k tromekanik men ä ven för mekaniska b a s produ k ter fin n s m o t s va ra n de tren d. Op i n i on s bi l d a re som polis och förs ä k- ri n gs or ga n i s a ti on er bi d rar aktivt i sökandet ef ter nya lösningar samt ti ll att nya produ k ter lyfts fra m.op i n i on s bi l d a rna spel a r d ä rför en vi k tig ro ll för ut veck l i n gen av tren den mot högre säkerh et. En viktig förutsättning för en växande marknad är givetvis ett ökande säkerhetsbehov. Men det räcker inte om inte leverantörerna aktivt söker svara upp emot dessa krav genom att utveckla och marknadsföra ständigt nya och bättre produkter som svarar mot dessa behov. Den goda spiralen skapas genom lyhördhet, samverkan, utveckling och kundtillfredsställelse. Den goda spiralen Den onda spiralen Marknaden växer. Kunder erbjuds produkter med ett mervärde. Investering i forskning och utveckling skapar säkrare, tryggare och mer användarvänliga produkter. Nära samverkan med kunder, återförsäljare, försäkringsbolag, polis och brandförsvar. För lite satsas på utveckling. Kunderna erbjuds inget mervärde, produkter blir alltmer lika. Fokus på priskonkurrens. Allt mindre investeringar i utveckling. Marknaden stagnerar. En av ASSA ABLOYs viktigaste ledstjärnor när det gäller produktutveckling är att tillfredsställa behovet av ökad säkerhet och samtidigt tillvarata kraven på användarvänlighet och trygghet vid utrymning.

18 ASSA ABLOY I UTVECKLING: En säkerh etslösning är inte stark a re än dess sva ga s te länk Utveckling är ett begrepp med många betydelser. Inom ASSA ABLOY omfattar utveckling inte bara produkter utan även medarbetare, å t e r f ö r s ä l j a re, installatörer och slutanvänd a re. En säkerhetslösning är inte starkare än dess svagaste länk och alla lås och s ä k e r h e t s p rodukter förutsätter, förutom en ändamålsenlig produkt, korrekt installation och handhavande samt fungerande underhåll. Alla aspekterna är viktiga och ställer stora krav på information, rådgivning och utbildning. P r o d u k t e r Tren den mot högre säkerh et, den te k n i s k a ut veck l i n gen av produ k ti on s teknik och de nya möjligh eter som den moderna el e k- tron i ken erbju der, skapar förut s ä t tn i n ga r att ut veckla lås- och säkerh et s produ k ter s om sva rar mot mark n adens högt ställ d a f ö rv ä n tn i n ga r. Produ k ter som introdu cerats under de sen a s te fem åren står för 35 procent av kon cern ens förs ä l j n i n g. Kombi n a ti on av mekanik och el e k tron i k, el e k- tromekaniska produ k ter, s va rar för en v ä x a n de andel av kon cern ens förs ä l j n i n g och har den högsta ti llv ä x t t a k ten. De största ut veck l i n gs i n s a t s erna sker inom om r å- den som låscyl i n d ra r, el e k trom e k a n i s k a l å s, h o tellås och nödutrym n i n gs produ k- ter. I allt större ut s tr ä ckning ef terf r å ga s de s sutom kom p l etta lösningar för dörra r och fönster, där flera samverk a n de produ k ter bildar en en h et. Miljöhänsyn påverkar i ökande grad produ k ternas utform n i n g, m a teri a lva l, m a teri a l a nvändning och kraven på återvi n n i n g. Ett bra exem pel är den av all er giskäl ökande ef terf r å gan på nycklar ti llverk ade av nickel f ria legeri n ga r. M a r k n a d Att leverera säkerh et bygger på förtroen de. För ett låsbolag byggs detta upp gen om et t l å n gs i k tigt metodiskt arbete med kva l i tet i a lla led, n å got som är en vi k tig ut g å n gspunkt för samtliga bolag inom A S S A A B LOY- gru ppen. S ä kerh et är de s sutom betydligt mer än bara produ k ter! Di s tribut ö rer och install a t ö rer / l å s s m eder är i ständigt beh ov av fortbildning för att på ett ef fe k tivt sätt kunna lösa slut k u n den s probl em, gen om f ö ra en korrekt install a- ti on och utf ö ra ett fungera n de underh å ll. För att rätt kunna utnyt t ja och förvalta et t s ä kerh et s s ys tem beh ö vs de s sutom utbi l d- ning och stöd. Detta får anv ä n d a ren från d i s tri but ö ren ell er i vissa fall direkt från l å s ti lverk a ren. B r a n s c h e n F ö rtroen det för säkerh et s bra n s ch en,de s s produ k ter och lösningar är särskilt vi k ti g t. Man måste kunna lita på en säkerh et s l evera n t ö r. D ä rför är det vi k tigt att alla föret a g i bra n s ch en str ä var åt samma håll. Det sker bland annat gen om arbete inom nati on ella och intern a ti on ella bra n s ch or ga n i s a ti o- n er och gen om del t a ga n de i standard i s e- ri n gs a rbete. Här ut a rbetas gem en s a m m a s ä kerh et s n orm er med fokus på funkti on s- k rav. F ö ret a gen inom ASSA A B LOY del t a r mycket aktivt i detta arbete. Vi har mycket att lära länder em ellan och en betyd a n de ut veckling har skett under de sen a s te åren. Ti ll skill n ad från förh å ll a n dena i många a n d ra bra n s ch er har däremot mekaniska s t a n d a rds på intern a ti on ell nivå liten möjl i gh et att få gen om s l a g. Bra n s ch en kännetecknas av långl ivade produ k ter, ofta 30 år ell er mer, s om install eras i byggn ader som i sin tur kanske står kvar i 100 år. Skilda mekaniska kon s tru k ti on er och m a teri a lval i olika delar av värl den gör det s v å rt att hitta ändamålsen l i ga gem en s a m- ma lösninga r. I vissa delar av värl den är d ö rrar av trad i ti on inåtgåen de och i andra ut å t g å en de,d ö rrar i länder med kalla vi n- trar ten derar ti ll att va ra tjock a re. F ö r- h ä rs k a n de material är trä ell er met a ll med olika stora inslag av gl a s. D ö rra rnas hållf a s t h et va ri erar också mycket.

19 Nyckelkontroll Exempel på användande av säkerhetspyramid avseende nyckelkontroll på den europeiska marknaden. Absolut nyckelkontroll innebär att det dels krävs ett godkänt och registrerat behörighetsavtal mellan låssystemägaren och en licensierad servicestation eller den tillverkande fabriken, dels att nyckeln har en unik elektronisk kod och en patenterad mekanisk kod. Några exempel på cylindrar som är baserade på denna teknik är ASSA Twintronic, IKON Ikotron samt ABLOY EXEC ID och Vachette Radiatron. Ett urval nya produkter 1998 Sverige: Combi och 7000 patenterade cylinderprogram. 179 utrymningsbeslag enligt ny CEN-standard. Nickelfritt allergivänliga sortiment nycklar och beslag. 820 fönsterlås, låsbart även i ventilationsläge för maximal inbrottssäkerhet. Finland: EXEC ID elektromekanisk cylinder. DC240 och DC241 dörrstängare för centraleuropa o c h E L 440 solenoidlås för centraleuro p a. Norge: TrioVing Twin högsäkerhetscylinder med kopieringsskyddade nyckelämnen. Danmark: Combi Plus patenterad högsäkerhetscylinder med systemläggning även på sidkoden för verkligt stora låssystem. Funxion ett tidlöst beslagssortiment i rostfritt stål, baserat på SUPERELLIPSEN. Tyskland: SK6 Sperrwelle godkänd högsäkerhetscylinder i alla klasser med över 100 miljoner kombinationer. SK6-1RP60 6-stifts högsäkerhetscylinder. S423 säkerhetsbeslag i rostfritt stål med utrymningsfunktion. Säkert och bekvämt på dagen, låst och tillbommat på natten med passersystem och motorlås för dag respektive nattlåsning. Frankrike: 2010 A2P*** flerpunktslås i högsta säker - hetsklass med upp till 7 låsreglar. Bigsur motoriserat utanpåliggande flerpunktslås för passersystem. Nautil designade dörrtrycken med tillbehör i anodiserad aluminium Belgien: MP 75 säkerhetscylinder. USA: Unlatch patenterad ersättare till elslutbleck. SAM unikt patenterat, självcentrerande magnetlås för infällt, dolt montage. Kodstyrt cylinderlås trådlös passagekontroll till låg kostnad. CTV trepunktslåsning av pardörrar med godkänd utrymningsfunktion. Standardlås med fritt rörligt trycke Vandalsäkert utförande för flertalet amerikanska låsfunktioner. Tjeckien: FAB SLS 24 dyrksäker 5-stift och skivcylinder med stort antal kombinationer. FAB 1576/7B Motståndskraftigt utanpåliggande lås i en- och flerpunktsutförande. FAB 2035 ny industrilåscylinder med brett användningsområde. SKODA lock sets såväl mekaniska som elektroniska. Patenterad nyckelkontroll innebär att dels får extranycklar endast tillverkas av patenterade och mönsterskyddade nyckelämnen, dels krävs ett godkänt och registrerat behörighetsavtal vid efterbeställning av nycklar och service. Exempel på cylindrar med denna teknik är ASSA Twin Combi, Ruko Combi II, IKON Sperrwelle, ABLOY Disk-lock Pro, TrioVing Twin och Vachette Radial. Begränsad nyckelkontroll innebär att nycklarna kan kopieras om beställaren har en provnyckel och giltig legitimation. Patenterad Begränsad Absolut Storbritannien: Ruko Flexcore cylinder med patenterade nyckelämnen. Myntlås för nya tuffa omgivningskrav. Compact 2000 kraftig låskista enligt ny CENstandard. VingCard: PowerSafe säkerhetsskåp för hotell avsett för moderna persondatorer med laddningsmöjlighet. Y2K ny mjukvara och uppgradering för hotellåsinstallationer. A-series säkerhetsskåp för mellanklasshotell med användarlogg.

20 ASSA ABLOYs PRODUKTER: Produ k ter i ständig ut veck l i n g Mycket har hänt under de senaste 100 åren, inte minst de senaste fem åren. Nya produkter tillkommer för att möta den nya tidens förändrade säkerhetsbehov och de traditionella prod u k t e rna förbättras steg för steg för att kunna erbjuda nya funktioner. Behovet av att ge service till den installerade basen är en av låsbranschens viktigaste uppgifter. Eftermarknadsförsäljningen uppgår ofta till mer än halva säljvolymen. Detta ställer krav på en låstillverk a re att i befintliga dörrar med existerande håltagning kunna byta ut låsprodukter som kanske är 30 år gamla mot nya med motsvarande eller uppgraderade funktioner. Mekaniska lås, l å s s y s t e m och tillbehör L å s c yl i n d rar är ett vi k tigt om r å de där ASSA A B LOY har en stark ställning i m å n ga länder. L å s c yl i n dern, ell er of t a re l å s s ys tem et,s om byggs upp av låscyl i n d ra r m ed helt indivi du ell funkti on är gru n d s ten en i alla säkerh et s s ys tem.ä ven om låscyl i n d ra rna ti ll sin yt tre form är sig lika s edan decen n i er, har funkti on a l i teten ut vecklats kra f ti g t. F l era ut veck l i n gs l i n j er har följts, s ti f t - c yl i n d ra r, s k iv c yl i n d ra r, s i d s ken or, s t j ä rnform i ga sti f t kon fig u ra ti on er, a llt med et t bestämt syf te.varje kon s tru k ti on syftar ti ll att skapa stora va ri a ti on s m ö j l i gh eter för att på så sätt kunna erbjuda varje kund et t unikt låssys tem.g en om paten terade nycklar skapas högre säkerh et då nyckeln bara kan du p l i ceras hos en auktori s erad återf ö rs ä l ja re. G en om en kom bi n a ti on av mekanisk och el e k tronisk kod kan säkerh et s n iv å n h ö jas yt terl i ga re. En bort t a pp ad nyckel kan häri gen om en kelt kodas ur sys tem et och utgör inte länge samma säkerh et s ri s k. L å s k i s tor finns för många olika dörrtyper beroen de på materi a l, t j ocklek m.m. Kraven va ri erar beroen de på säkerh et s beh ovet och dörrens anv ä n d n i n gs om r å de, yt terd ö rr, kon tors d ö rr, bra n d d ö rr m.m. Där särskilt stora krav ställs på skydd mot i n trång blir olika form er av flerp u n k t s l å s- ning allt va n l i ga re.sådana lås som har flera samtidigt manövrerb a ra låskistor för ut a n p å l i gga n de ell er infälld mon teri n g, ä r redan va n l i ga i exem pelvis Storbri t a n n i en, Fra n k ri ke och i USAs stors t ä der, m en a nvänds i växande grad även i många a n d ra länder. F l erpunktslåsning är et t vi k tigt ti llv ä x tom r å de för ASSA A B LOY. H ä n glås säljs dels ti ll kon su m en tm a rkn aden dels ti ll profe s s i on ella kunder, bland annat militär och tel eopera t ö rer, d ä r k rav ställs på att hängl å s et skall ha hög s ä kerh et s n ivå och kunna ut g ö ra en del av ett låssys tem. Beslagsprodukter och s ä k e r h e t s d ö r r a r G å n g j ä rn måste hålla samma höga säkerh et s n ivå som lås och cyl i n d ra r. En säker ö ppning skall ses som en hel h et.d ö rr- och f ö n s terbe s l a gn i n g, trycken, t ä ck p l å t a r, de kora tiva beslag runt lås är en natu rlig del av ett kom p l ett säkerh et s s orti m en t. D ö rr- och fönsteri n du s trin är i de fle s t a länder en viktig kund till ASSA ABLOY. Ofta ställs särskilda krav på produ k tern a s utformning för att underlätta fabri k s m onteri n gen. I USA har ASSA A B LOY en betyd a n de egen ti llverkning av kom p l et t a s ä kerh et s d ö rra r. Det räcker inte att låsa om sig för att känna sig trygg. Man måste kunna ta sig ut också i händelse av ti ll exem pel en bra n d. An t a l et publika utrym m en är mycket stort och i takt med en växande insikt om fara n m ed att va ra a ll tför låst ökar kraven på Sargent 8200 är framtagen för att klara de mycket höga krav på både styrka och säkerhet som finns på den amerikanska institutionella marknaden. Elektronik används i Sargent Elektroguard och JPM Push Control för att förhindra missbruk av panikreglar. Ståldörrar, som står emot brand, från Curries och branddörrar med träpanelering från Graham hindrar spridning av brand samtidigt som de ger tid för säker utrymning. ASSA/Ruko och ABLOY hänglås erhålles i olika säkerhetsklasser.

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt.

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt. Delårsrapport Januari - juni 1998 Omsättningen ökade med 37% till 4163 MSEK (3035) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 8% (10) Resultatet före skatt ökade 51% till 340 MSEK (225) Kassaflöde

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 9 februari 1999, Nr 2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998 Omsättningen ökade 23% till 8 582 MSEK (6 968) Resultat före skatt ökade med 39% till 748 MSEK (537) Vinsten per aktie

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E P R E S S M E D D E L A N D E från ASSA ABLOY AB (publ) 8 november, 1999 nr. 16/99 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1999 Omsättningen ökade med 19% till 7 532 MSEK (6 317) Resultatet före skatt ökade med

Läs mer

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 L u n dberg s D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 Resultatet efter full skatt ökade till 944,3 Mkr (606,4), vilket motsvarar 12:44 kronor (7:99) per aktie. Substansvärdet per aktie har per den

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Försäljningen för enheterna inom den

Försäljningen för enheterna inom den S V E R I G E : Ö k ad samverkan mellan bo l a gen ger ti llv ä x t Försäljningen för enheterna inom den svenska organisationen uppgick under 1998 till 887 miljoner kro n o r (841). Det motsvarar en organisk

Läs mer

F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E :

F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E : F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E : ASSA ABLOY AB (publ org.nr. 556059-3575) årsredovisning innehåller koncernens redovisning för verksamhetsåret 1 januari-31 december 1998. Ä g a r f ö r h å l

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 9 augusti 1999, Nr 14 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 1999 Omsättningen ökade med 18% till 4 920 MSEK (4 163) Resultatet före skatt ökade med 24% till 423 MSEK (340)

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E P R E S S M E D D E L A N D E från ASSA ABLOY AB (publ) 3 maj, 2000 no. 09/00 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Omsättningen ökade 29 % till 2 976 MSEK (2 310) Den organiska tillväxten för jämförbara enheter

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Betydande försäljningsoch resultattillväxt. ASSA ABLOYs tillväxtprofil

Betydande försäljningsoch resultattillväxt. ASSA ABLOYs tillväxtprofil ASSA ABLOYs tillväxtprofil Stabil organisk tillväxt Trend mot högre säkerhet Eftermarknadsförsäljning mer än halva volymen Elektromekanik korsförsäljning nya marknader. Ökande marginaler Förbättring i

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader.

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader. H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332 (46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 987 (1 029) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 249 (237) kronor.

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 445 (693) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 30 september till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer