I N N E H Å L L. ASSA ABLOYs styrelse ASSA ABLOYs ledningsgrupp ASSA ABLOYs organisation Adresser... 71

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I N N E H Å L L. ASSA ABLOYs styrelse... 68 ASSA ABLOYs ledningsgrupp... 69 ASSA ABLOYs organisation... 70 Adresser... 71"

Transkript

1 I N N E H Å L L Ekonomisk information och bolagsstämma År 1998 i korthet VDoch koncernchef Carl-Henric Svanberg Koncernens utveckling i sammandrag ASSA ABLOY-aktien ASSA ABLOY och låsbranschen Strategi och finansiella målsättningar Ledningsfilosofi Miljöstyrning och kvalitet Trenden mot högre säkerhet ASSA ABLOY i utveckling ASSA ABLOYs produkter Koncernens historia Sverige Finland Norge Danmark Tyskland Storbritannien Frankrike/Belgien Tjeckien USA Nya marknader VingCard E K O N O M I S K R E D O V I S N I N G: Förvaltningsberättelse Koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys Koncernens balansräkning Moderbolagets resultaträkning och kassaflödesanalys. 54 Moderbolagets balansräkning Noter Revisionsberättelse ASSA ABLOYs styrelse ASSA ABLOYs ledningsgrupp ASSA ABLOYs organisation Adresser

2 Ekonomisk information från ASSA ABLOY kommer att publiceras enligt följande: Delårsrapporter: 1 januari 31 mars; den 5 maj januari 30 juni; den 9 augusti januari 30 september; den 8 november Bokslutskommuniké 1999: den 9 februari Årsredovisning 1999: mars Årsredovisningar och rapporter kan beställas från ASSA ABLOY AB,Box , Stockholm. Tel: Fax: Välkommen till bolagsstämman! ASSA ABLOY AB (publ.) org.nr håller sin ordinarie bolagsstämma onsdagen den 5 maj 1999 kl i Industrisalen,Industrihuset,Storgatan 19, Stockholm. Vem har rätt att delta i bolagsstämman? Rätt att delta i ASSA ABLOY ABs bolagsstämma har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs per den 25 april 1999,dels anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman till ASSA ABLOY AB senast kl fredagen den 30 april Hur blir man registrerad i aktieboken? ASSA ABLOY ABs aktiebok förs av Värdepapperscentralen VPC AB.Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarnas eget namn i aktieboken.för att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i bolagsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering,sk rösträttsregistrering,ett par bankdagar före fredagen den 23 april Hur anmäler man sig till bolagsstämman? Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till ASSA ABLOY AB,Box , Stockholm eller per telefon Vid anmälan lämnas namn,personnummer (registreringsnummer),adress och telefonnummer, samt uppgift om antal aktier. Aktieägare som vill delta i stämman måste ha anmält detta senast fredagen den 30 april 1999 kl.16.00,då anmälningstiden går ut. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 2:50 SEK per aktie utdelas till aktieägarna för räkenskapsåret 1998.Vidare föreslår styrelsen en aktiesplit motsvarande en aktie mot fyra nya (1:4).

3 ÅR 1998 I KORT H E T: Alla en h eter bi d rog ti ll ökad vinst Omsättningen uppgick till MSEK (6 968), vi l ket m o t s va rar en ökning med 23 procen t. Resultatet efter fin a n s i e l l ai n t ä k ter och ko s tn ader ökade m ed 39 procent och uppgi ck ti ll 748 MSEK (537). Vinst per aktie har ökat med 43 procent ti ll 7:28 SEK (5:09). K a s s a flödet före skatt u ppgi ck ti ll MSEK (841), vi l ket motsva rar en ökning med 22 procen t. Den organiska tillväxten för jämförb a ra en h eter och i lokal va luta uppgi ck ti ll 6 procent (8). Den fortsatta benchmarkingen, s a m ord n i n gen och överf ö ri n g av kunskap mellan en h eterna är drivk ra f ten bakom re su l t a t - och kassaflö de s f ö rb ä t tri n gen. Under året förv ä rva d e s nio föret a g, va rav tre i USA, ett i Tys k l a n d,ett i Mex i ko, ett i Hon gkon g, ett i Po l en,ett i Ru m ä n i en och ett i Ka n ad a.de större förv ä rven är följa n de : U r b i s, Ru m ä n i ens led a n de låsti llverk a re förv ä rvades i apri l. M e d e c o, U S As led a n de ti llverk a re av högs ä kerh et s c yl i n d rar f ö rv ä rvades i ju l i. S e c u r i t r o n, U S As led a n de ti llverk a re av magn etiska lås och el e k troniska panikreglar förv ä rvades i novem ber. Cerrajeras Scov i l l i Mex i ko förv ä rvades ti ll 49 procent i apri l. ASSA A B LOY har opti on på re s tera n de 51 procent av akti ern a. ASSA ABLOY i sammandrag Stabil organisk tillväxt Trenden mot högre säkerhet. Eftermarknadsförsäljning mer än halva volymen. Elektromekanik korsförsäljning nya marknader. Ökande marginaler Förbättring i varje enhet benchmarking/kunskapsöverföring. Ännu starkare kassaflöde Arbetsflöden och kapitalrationalisering Goodwillavskrivningar. Konsolideringsmöjligheter fokus på vinst per aktie Fragmenterad bransch harmonisering och FoU driver på konsolideringen. Det starka kassaflödet stödjer förvärv.

4 VD OCH KONCERNCHEF CARL-HENRIC SVA N B E R G : Trad i ti on och vi s i on ger styrk a Vi n s ten per aktie har sedan börs i n- trodu k ti on en mer än åttafaldiga t s och ökade under året med 43 procen t. Re su l t a tet före skatt ökade ti ll 748 MSEK och vår försäljning proform a i n k lu s ive vårt sen a s te förv ä rv i Au s tra l i en u ppgår nu ti ll över 10 milja rder. Ka s s a flö det före skatt övers teg en milja rd, vi l ket är ett gott betyg på a rbetet som utf ö rs på all a h å ll i kon cern en. L å s bra n s ch en har en ovanligt lång histori k. V å rt äldsta bolag start ade år Beh ovet av lås för att skydda liv, egen dom och verk s a m h et har all ti d funnits och sti ger med ö k a n de sårb a rh et,v ä rden och växande kri m i n a l i tet. Uppfin n i n gs ri kedom en har va rit stor. Va ri a ti on erna mellan länder är betyd a n de och möjligh etern a ti ll ex port begr ä n s ade. Lokala aktörer har dom i- n erat och få har arbet a t i n tern a ti on ell t. Ett låsbo l a gs om s ä t t- ning är som regel stabi l och växande. En om f a t- t a n de install erad bas gen ererar ofta mer än h a lva om s ä t tn i n gen. V å r egen install erade bas uppgår ti ll mer än en halv milja rd lås. Ett ständigt beh ov av bättre och säkra re låsprodu k ter skapar god ti llv ä x t. Krav på a nv ä n d a rv ä n l i gh et och snabb nödutrymning är vi k ti ga pådriva n de faktorer. E l e k- tromekaniska produ k ter upp visar den s n a bb a s te ti llv ä x ten. Här är beh ovet av att va ra lokal och gl obal av största betydel s e. M å n ga av produ k terna bygger på kva l i ficerad teknik men kräver lokal anpassning. L å s f ö ret a gen har alla startats av familjer där många fortf a ra n de är aktiva. O m f a t- t a n de produ k tprogram och unika lås per d ö rr ställ er stora krav på produ k t kons tru k ti on er, l ogi s tik och ti llverk n i n gs proce s s er. Sk i ll n aden mellan olika ti llverk a re s ef fe k tivi tet är stor och ofta är ef fe k tivi s e- ri n gs po ten ti a l en betyd a n de. Det är i denna miljö vi har sett intre s- santa ti llv ä x tm ö j l i gh eter och tagit led n i n g- en i en intern a ti on ell kon s o l i deri n g. V å r ut veckling bygger på stabil or ganisk ti llv ä x t,ö k a n de margi n a l er gen om ett kon tinu erligt lära n de av va ra n d ra, ben ch m a r- k i n g, och utnyt t ja n de av syner gi er främst i n om produ k tut veckling och produ k ti on. En fort l ö p a n de kapitalra ti on a l i s ering och s a m ord n ade inve s teri n gar bi d rar ti ll det s t a rka kassaflö det och ökar möjligh etern a för fortsatta förv ä rv. Vi har nått en värl d s- l ed a n de po s i ti on men vår totala andel u ppgår bara ti ll 6-7 procen t. Å ret som gått har innebu rit vi k ti ga steg för vår ut veck l i n g. Trots en av m a t tning i e kon omin uppgi ck den or ganiska ti llv ä x- ten ti ll 6 procen t. Sa m t l i ga en h eter notera r ö k a n de re sultat och med årets kassaflö de har fem större förv ä rv gjort s, ti ll betyd a n- de del fin a n s i erat med vårt starka kassaflö de. Vår finländska verk s a m h et har ut vecklats starkt med en ti llväxt på 8 procen t. D ö rrs t ä n ga rf a bri ken är nu i full drift och produ cerar nära en halv miljon en h eter. Ex porten ti ll Ryssland avs t a n n ade i augusti. Beh ovet av bra lås är uppen b a rt men det är s v å rt att bedöma ut veck l i n gen den närm a s te ti den. På den svenska mark n aden ökar nu nybyggn a ti on en något ef ter att ha legat på h i s toriskt låga niv å er under flera år. Den or ganiska ti llv ä x ten uppgår ti ll 5 procen t. De norska en h eterna noterar en ti llv ä x t på 5 procen t. Sa m m a n s l a gn i n gen av Tri o- Ving och Möll er Un d a ll har gått mycket bra och fort s ä t ter att gen erera god re su l- t a t ti lv ä x t. Den norska ekon omin tycks gå mot en sva ga re peri od men en uppgradering av säkerh et s n ivån förväntas bi d ra ti ll fortsatt ti llv ä x t.

5 Ru ko i Danmark visar en ti llväxt på 3 procen t. Rensat för vårens landsom f a t t a n- de strejk ligger ti llv ä x ten i linje med övri ga n ordiska länder. Ett nytt ro s tf ritt be s l a gsprogram FUNXION har introdu cera t s m ed god ti llv ä x tpo ten tial för hela gru p- pen. FAB i Tjeck i en har ut vecklats väl, s å v ä l vad gäll er vo lym som re su l t a t.den or ganiska ökningen uppgår ti ll 11 procen t. Beh ovet av säkra re lås ökar stadigt och bi l- l å s del en går särskilt bra med levera n s er av lås ti ll Skodas samtliga modell er. Tyska Ikons huvu d s egm en t, i n s ti tuti o- n er och större kon tor, visar inte någon ti llväxt ef ter de många proj e k ten i samband m ed återf ö ren i n gen och flyt ten av huvu d- s t aden ti ll Berl i n. Trots of ö r ä n d rad om s ä t tning nådde net tom a r gi n a l en ti o- procen t s n ivån med förväntan om en fortsatt ökning. Nyf ö rv ä rvade Dörren h a u s verk s a m h et har gen omgått en betyd a n de ef fe k tivi s ering och utrensning av olönsamma produ k ter. De bri t tiska en h eterna visar god ti llv ä x t. Ma rk n aden tycks nu mattas en del, m en ef terf r å gan av låsprodu k ter för högre s ä kerh et fort s ä t ter att visa god ökningst a k t. In tegra ti on en av de franska en h etern a går över förv ä n t a n. Mo tiva ti on en är på topp i en h eterna och re su l t a tet ut veck l a s s n a bb a re än väntat. Vi borde redan under 1999 nå det urs pru n gl i ga målet om en förb ä t trad net tom a r ginal på 2 3 procen t. E n klar po ten tial för fortsatta förb ä t tri n ga r fin n s.vo lym en ökade med 3 procent tro t s en begy n n a n de av veckling av olönsamma och icke låsrel a terade produ k ter. Un der 1999 kom m er yt terl i ga re en vo lym om MFRF att rensas ut. Den nord a m erikanska verk s a m h eten fort s ä t ter att ut vecklas väl. Den or ga n i s k a ti llv ä x ten uppgår ti ll 9 procent med ökande marginal i samtliga en h eter. De sen a s te å rens om s tru k tu reri n gs a rbete har väsen t- ligt redu cerat kapitalbindning och led tider. Vi ser ännu inga tydl i ga tecken på av m a t tning men utgår från något lägre ti llväxt under Re su l t a tet förv ä n t a s fortsätta att öka. Vi n g Ca rd med do t terbo l a get Elsafe ökade med 8 procent trots att As i en har mattats under andra halv å ret. Eu ropa växer just nu snabb a s t. E f ter de sen a s te åren s s t a rka vo lym ti llväxt pågår i Vi n g Ca rd nu ett ra ti on a l i s eri n gs projekt som förv ä n t a s ge betyd a n de re su l t a t ti ll s ko t t. As i en f ö rs ä l j n i n gen ex k lu s ive Vi n g Ca rd har trots kri s en ökat rejält under året, 3 2 procen t. F ö rh å ll a n dena är ryck i ga och s v å rbedömda och skapar probl em med att ha rätt re su rs er på rätt plats vid rätt ti ll f ä l- l e. Vi räknar med stabi l a re förh å ll a n den u n der 1999 och fortsatt god ti llv ä x t. Vi har gjort flera vi k ti ga förv ä rv under å ret. G en om köpet av Medeco kunde vi kom p l et tera vår produ k tportfölj med c yl i n d rar från den främsta ti llverk a ren i U S A. Medeco har en om f a t t a n de installerad bas och andel en ef term a rk n ad s f ö r- säljning uppgår ti ll över 70 procen t.un der h ö s ten förv ä rvade vi Sec u ri tron, l ed a n de ti llverk a re i USA av el e k trom a gn etiska lås. Bo l a get har visat stark ti llväxt under m å n ga år och förväntas kunna spela en vi k tig ro ll för kon cern en också i Eu rop a. In tegra ti on en av bo l a gen går enligt plan. De förväntas visa god ti llväxt och bi d ra ti ll vår vinst per aktie under Vi d a re förv ä rvade vi Urbis i Ru m ä n i en och 49 procent av Scovi lle i Mex i co. Urbi s är dom i n era n de på sin hem m a m a rk n ad s om visar ökande beh ov av säkerh et s produ k ter. S covi lle har en stark po s i ti on i Mex i ko och en växande försäljning ti ll L a ti n a m eri k a. Un der början av 1999 har vi gjort yt terl i ga re ett spännande och vi k tigt förv ä rv.vi har träffat en överen s kom m else med Ltd om förv ä rv av 50 procent av a k ti erna i Lock wood, Au s tra l i ens klart l ed a n de låsti llverk a re. Vi har opti on att köpa re s tera n de del om tre år. Bo l a get kom m er redan från början att omfattas av v å rt led n i n gs a rbete och ben ch m a rk i n g- progra m. Lock wood om s ä t ter cirka 170 M AUD och har en lönsamhet före fin a n s- n et to på knappt tio procen t.vi räknar med en förb ä t tri n gs po ten tial på i varje fall 3-4 procen t. Pri s et för hela bo l a get uppgår ti ll 180 MAU D. Bo l a get kom m er de s sutom att v ä s entligt stärka vår po s i ti on i As i en. Hi t ti lls har större del en av vår re su l t a t- ökning kommit från betyd a n de ra ti on a l i- s eri n gar inom re s pe k tive en h et och här finns en klar po ten tial ti ll fortsatta förb ä t t- ri n ga r. Ett inten s ivt arbete pågår samtidigt med att ut veckla vår gem ensamma slagk ra f t. Låsbolag är som regel starka inom vissa om r å den men saknar produ k ter inom a n d ra.alla produ k ter står i dag i pra k ti ken att finna inom vår gru pp och ti llv ä x tm ö j- l i gh eterna är många. De s sutom finns produ k tom r å den i olika länder där säkerh et s- n ivån är ef tersatt och beh oven ännu inte i den ti fierade. Ett sådant exem pel är nödutrym n i n gs beslag i de skandinaviska ländern a. Vi d a re är en tred j edel av våra produ k ter i dag gl obala ell er inneh å ll er gem en s a m m a, ofta högte k n o l ogiska kom pon en ter. M å n ga kom m er från det el e k trom e k a n i s- ka om r å det. Här samordnas ut veck l i n g och produ k ti on steg för steg. Ö vrig te k n i s k ut veckling koord i n eras av kon cern en s produ k tr å d.ä ven inom inköp ökar sama rbetet med en intressant be s p a ri n gs poten ti a l. Sa m m a n t a get går vi en spännande f ra m tid ti ll mötes med många utm a n i n g- ar och möjligh eter. Vår starka po s i ti on, den säkerh et s d rivna ti llv ä x ten,po ten ti a l en för yt terl i ga re ef fe k tivi s ering och bra n- s ch ens kon s o l i dering skapar förut s ä t t- n i n gar för en fortsatt god vi n s tut veck l i n g per akti e. Stockholm i februari 1999 Carl-Henric Svanberg A S S A A B LOY

6 KONCERNENS UTVECKLING I SAMMANDRAG: Resultaträkningar MEUR 1) MSEK MSEK MSEK Omsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Omkostnader Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Goodwillavskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultatandel i intressebolag Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Skatter Minoritetsandel Årets resultat Omsättning per organisatorisk enhet 2) MEUR 1) MSEK MSEK MSEK Sverige Finland Norge Danmark Tyskland Frankrike Storbritannien Tjeckien/Slovakien USA Hotellås,VingCard Eliminering för intern försäljning Totalt ) Inklusive export från respektive enhet. Balansräkningar MEUR 1) MSEK MSEK MSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga ej räntebärande omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintressen Räntebärande avsättningar Räntebärande långfristiga skulder Övriga ej räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Övriga ej räntebärande kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) 1 EUR = SEK. Omsättning per produktgrupp totalt MSEK VingCard hotellås: 11% Omsättning per geografiskt område, totalt MSEK Övriga 6% VingCard 10% Omsättning per land 2) MEUR 1) MSEK MSEK MSEK USA Frankrike Sverige Tyskland Finland Norge Storbritannien Danmark Kanada Tjeckien/Slovakien Belgien Nederländerna Kina och Hongkong Asien (exkl.kina,hongkong och Japan) Afrika Italien Spanien Mellanöstern Baltikum Schweiz Ryssland Australien Polen Japan Övriga länder Totalt Säkerhetsdörrar och beslag: 20% Nordamerika 36% Norden 22% 2) Försäljning till kunder i respektive land. Industrilås: 5% Elektromagnetiska och elektroniska lås: 12% Mekaniska lås, låssystem och tillbehör: 52% Europa 26%

7 Nyckeltal ) Omsättning,MSEK Bruttomarginal, % 18,5 16,8 14,6 12,6 10,0 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % 12,8 11,6 10,4 7,5 4,9 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK Vinstmarginal (resultat före skatt), % 8,7 7,7 7,0 6,2 2,1 Kassaflöde efter skatt, MSEK Nettoinvesteringar, MSEK Balansomslutning,MSEK Eget kapital,msek Nettoskuldsättning,MSEK Sysselsatt kapital,msek Soliditet, % 29,8 30,4 30,3 37,9 27,7 Räntetäckningsgrad 4,2 3,8 3,6 4,8 1,9 Nettoskuldsättning / eget kapital 1,56 1,49 1,48 0,71 1,36 Avkastning på eget kapital efter skatt, % 20,9 18,9 21,2 16,9 7,4 Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar, % 25,9 24,6 24,9 15,4 9,4 Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,1 15,2 17,8 14,3 8,2 Vinst per aktie efter skatt och full konvertering,sek 7:28 5:09 3:86 2:34 0:87 Eget kapital per aktie,efter full konvertering, SEK 41:15 35:82 21:75 15:87 12:70 Antal aktier, 1000-tal Antal aktier efter full konvertering,1000-tal Medelantal anställda ) Jämförelsetal avseende 1994 har redovisats pro forma samt beräknats med schablonskatt. Definitioner Bruttomarginal: Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till omsättning. Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar: Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i förhållande till omsättning. Vinstmarginal: Resultat efter finansnetto i förhållande till omsättning. Kassaflöde: Enligt kassaflödesanalys sid 52. Nettoskuldsättning: Räntebärande skulder minskat med räntebärande placeringar. Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatteskuld. Soliditet: Eget kapital inklusive minoritet i förhållande till balansomslutningen. Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Avkastning på eget kapital efter skatt: Resultat efter finansnetto med avdrag för full skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital efter full konvertering. Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar: Resultat efter finansnetto ökat med finansiella kostnader och goodwillavskrivningar i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto ökat med finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Vinst per aktie efter skatt: Resultat efter finansnetto med avdrag för full skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier efter full konvertering. Omsättning: Resultat efter finansiella intäkter och kostnader: Sysselsatt kapital: Avkastning på sysselsatt kapital: Eget kapital: Soliditet: Kassaflöde efter skatt Vinst per aktie efter skatt och full konvertering Medelantal anställda A S S A A B LOY

8 ASSA ABLOY- A K T I E N : Fortsatt stark akti eut veck l i n g ASSA A B LOY AB noterades på Stockholms Fon d b ö rs den 8 novem ber I oktober 1995 noterade s a k ti en på A- l i s t a n. Ku rs en på A S S A A B LOY- a k ti en har sti git med 47,6 procen t u n der året. Sa m tidigt har Stock h o l m s Fon d b ö rs gen era l i n dex sti git med 9,8 procen t. Sista bet a l k u rs vid årets slut var 310 S E K, vi l ket motsva rar ett börs v ä rde på MSEK. Med samtliga akti er som ti ll kom er vid konvertering ber ä k n a s m a rk n ad s v ä rdet ti ll MSEK. An t a l et a k ti e ä ga re var vid årets slut cirka In s ti tuti on ella inve s tera re, ex k lu s ive huvu d ä ga re,s va rar för cirka 50 procent av k a p i t a l et. Inve s tera re utanför Sveri ge, i n k lu s ive Metra Oy Ab, s va rar för 61 procent av kapitalet. Den totala om s ä t tn i n gen av akti er va r u n der året 16 miljon er akti er, vi l ket ger en gen omsnittlig om s ä t tning på cirka a k ti er per dag och motsva rar 23 procent av ute s t å en de akti er. A k t i e k a p i t a l e t ASSA A B LOYs aktiekapital uppgår ti ll 71 MSEK fördelat på akti er av seri e A och akti er av serie B. Sa m t l i ga a k ti er har ett nom i n ellt värde om 1:00 SEK och har lika rätt ti ll andel i bo l a gets ti llg å n gar och re su l t a t.varje aktie av serie A m edför tio röster och varje aktie av serie B en röst. Pe r s o n a l k o n v e r t i b l e r Kon cern en har ställt konverti bla förl a gs l å n ti ll de anställda inom ASSA A B LOY- koncern en.det första förl a gs l å n et em i t terade s u n der 1995, c i rka 400 anställda del tog i erbju d a n det. F ö rl a gs l å n et uppgi ck ti ll SEK och löper under ti den från 29 juni 1995 ti ll 30 juni Konverteri n g ASSA ABLOY ABs aktieutveckling

9 Data per aktie pågår och kan ske ti ll akti er av serie B u n der ti den 1 juli 1998 ti ll och med 15 ju n i Un der 1998 har beg ä ran om konvertering av skuldebrev ti ll ett nom i n ellt värde av SEK inlämnats. Pa ten t - och regi s treri n gs verket har regi s trerat av dessa akti er. Vid full konverteri n g, vid en konverteri n gs k u rs om 35:70 S E K, kom m er antalet akti er att utökas ti ll Det andra förl a gs l å n et em i t terade s u n der 1997, totalt del tog pers on er i erbju d a n det. F ö rl a gs l å n et uppgår ti ll SEK och löper från den 8 decem ber 1997 ti ll den 2 decem ber Konvertering kan ske ti ll akti er av serie B m ellan den 1 decem ber 2000 och den 15 n ovem ber Vid full konverteri n g, vi d en konverteri n gs k u rs om 243 SEK, ti llkom m er akti er. Utdelning och utdelningspolitik S tyrel s en och verk s t ä ll a n de dire k t ö ren f ö reslår att 2:50 SEK per aktie delas ut ti ll a k ti e ä ga rna för räken s k a p s å ret 1998, m o t- s va ra n de en dire k t avk a s tning på B-akti en s s lut k u rs på 310 SEK den 30 decem ber 1998 om 0,8 procen t. M å l et är att utdeln i n gen långs i k tigt ska ut g ö ra cirka en tred j edel av ASSA A B LOYs gen om s n i t t l i ga re sultat ef ter fin a n s n et to och sch a bl ons k a t t,dock all tid med be a k t a n de av A S S A A B LOYs långs i k ti ga fin a n s i eri n gs beh ov. SEK/aktie ) 1994 Vinst efter 28% schablonskatt 8:15 5:56 3:88 2:47 0:87 Vinst efter full skatt 7:28 5:09 3:86 2:34 Utdelning 2) 2:50 1:75 1:21 0:87 Utdelning i % 3) 31,0 31,5 31,2 35,2 Direkt avkastning i % 4) 0,8 0,8 1,0 1,6 Börskurs,i periodens slut 310:00 210:00 124:00 56:05 23:05 Högsta börskurs 376:00 217:00 126:50 64:18 30:74 Lägsta börskurs 200:00 121:50 52:40 22:15 18:98 Eget kapital 41:16 35:82 21:75 15:87 12:70 Antal aktier (1000-tal) 5) ) 1995 har emissionsjusterats 2) Föreslagen utdelning 3) Utdelning i procent av vinst per aktie efter 28 procent i schablonskatt 4) Utdelning i procent av börskursen vid periodens slut 5) Efter full konvertering Aktiekapitalet Aktiekapital År Transaktion A-aktier C-aktier B-aktier *SEK Split 100: Fondemission 1994 Apportemission Nyemission Konvertering av C-aktier till A-aktier Nyemission Konverterade skuldförbindelser Ej konverterade skuldförbindelser Ej konverterade skuldförbindelser * I SEK per aktie utgående antal aktier i perioden. Ägarstruktur Uppgifterna baseras på aktieboken per 30 dec.1997 och därefter av bolaget kända förändringar Ägare A-aktier B-aktier Kapital % Röster % Metra Oy Ab Janus Capital Corp Investment AB Latour med dotterbolag SPP Melker Schörling med familj och bolag Nordbankens Aktiefonder Roburs aktiefonder SÄKI Trygg-Hansa Försäkring Carl-Henrik Svanberg med familj och bola g Övriga ägare med över aktier Ägare med aktier Ägare med upp till 500 aktier Totalt antal ,0 100,0

10 ASSA ABLOY OCH LÅSBRANSCHEN: Fra gm en terad mark n ad i omva n dl i n g ASSA A B LOY är värl dens största låsf ö retag med en förv ä n t ad om s ä t t -.ning om k ring 10 milja rder kron or 1999.Ma rk n ad s a n del en är cirka 6-7 procent på en fra gm en terad värl d s m a rk n ad. Kon cern en har sin ut g å n gspunkt i Norden m ed mark n ad s l ed a n de po s i ti on er i samtl i ga länder. ASSA A B LOY har också stark a po s i ti on er i Fra n k ri ke, Tys k l a n d, Bel gi en och Engl a n d, samt Tjeck i en, Sl ova k i en och Ru m ä n i en. Kon cern en är också näst s t ö rsta aktör på den nord a m eri k a n s k a m a rk n aden. G en om Vi n g Ca rd har ASSA A B LOY en v ä rl d s l ed a n de ställning inom el e k tron i s k h o tell å s n i n g. Kon cern en verkar inom byggn ad s l å s, i n du s tri l å s, beslag och andra ti ll beh ö r, el e k tromekaniska lås och hotell å s. I USA ingår också produ k tom r å det säkerh et s- d ö rrar samt bi llås i Tjeck i en. ASSA A B LOY AB skapades gen om att ASSA utdel ades ti ll Sec u ritas akti e ä ga re i n ovem ber 1994, va ref ter Abl oy förv ä rvades från Metra Oy Ab via en nyem i s s i on. D ä ri gen om bl ev Metra Oy Ab störs t a a k ti e ä ga re i ASSA A B LOY A B. M a r k n a d Den gl obala låsmark n aden är fra gm en terad och består av många mindre och m edel s tora föret a g. F l era av dessa har mycket starka po s i ti on er lokalt, m ed lång h i s torik och starka va ru m ä rken. Detta är huvu d s a k l i gen gi l tigt för mark n ader i Eu ropa och Nord a m erika medan övri ga delar av värl den i huvudsak saknar lokala s t a rka va ru m ä rken och et a bl erade stand a rder. Det finns endast ett fåtal stora mu l ti n a ti on ella aktörer som sammantaget har en begr ä n s ad andel av värl d s m a rkn aden. Den totala låsmark n aden ber ä k n a s ha en storlek på om k ring 150 milja rder k ron or. S t a rka lokala va ru m ä rken och standarder, lång produ k t l ivs l ä n gd och ett stort antal install erade lås bi d rar ti ll stabi l i teten, l i k s om beh ovet av närh et ti ll distri but ö rer och kunder, l ö s n i n gar anpassade för va r j e kund samt märke s tro h et. E f term a rk n a- den utgör häri gen om cirka 50 procent av f ö rs ä l j n i n gen, vi l ket begränsar beroen det av den cykliska nybyggn a ti on en. Ti l l v ä x t fa k t o r e r Tren d en mot högre säkerh et Ö vera llt i dagens samhälle ökar beh ovet av att skydda kunskap och egen dom. I et t a llt anonym a re samhälle med ökad kri m i- n a l i tet upp l ever många människor en känsla av otryggh et.de s sutom blir dagen s h ö g te k n o l ogiska samhälle allt känsliga re för av brott och beh ovet att säkra inform a- ti on och kunskap blir allt vi k ti ga re.beh o- vet av bättre låsprodu k ter ökar därf ö r kon ti nu erl i g t,från den enkla balkon gd ö r- ren ti ll dataru m m et. G en om att ständigt ut veckla och mark n ad s f ö ra produ k ter s om möter dessa beh ov skapas förut s ä t t- n i n gar för en stabil or ganisk ti llväxt över ti den motsva ra n de 2-3 procent över BNP. E l e k tro n i k i n s l a get Med ökade krav på säkerh et följer ock s å k rav på be k v ä m l i gh et och utrym n i n gss ä kerh et vid exem pelvis bra n d. Mer sofisti kerade funkti on er ef terf r å ga s, s om all t of t a re löses på el e k tronisk och el e k trom e-

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E P R E S S M E D D E L A N D E från ASSA ABLOY AB (publ) 3 maj, 2000 no. 09/00 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Omsättningen ökade 29 % till 2 976 MSEK (2 310) Den organiska tillväxten för jämförbara enheter

Läs mer

Betydande försäljningsoch resultattillväxt. ASSA ABLOYs tillväxtprofil

Betydande försäljningsoch resultattillväxt. ASSA ABLOYs tillväxtprofil ASSA ABLOYs tillväxtprofil Stabil organisk tillväxt Trend mot högre säkerhet Eftermarknadsförsäljning mer än halva volymen Elektromekanik korsförsäljning nya marknader. Ökande marginaler Förbättring i

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2002

Delårsrapport Januari-mars 2002 Thierry Martinez Delårsrapport Januari-mars 22 Omsättningen ökade 23% till 6 33 (5 14) Den organiska tillväxten uppgick till % (3% per arbetsdag) Resultat före skatt ökade med 21% till 46 (38) Vinst per

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer