Välkommen till årsstämma 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till årsstämma 2015"

Transkript

1 Välkommen till årsstämma 2015

2 5. Godkännande av dagordningen 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av: a) Årsredovisningen och revisionsberättelsen. b) Koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. c) Revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts. d) Styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande. 8. Beslut om: a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. c) Avstämningsdag för utdelning, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning. d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor. 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor. 12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 13. Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram. 14. Beslut om fortsatt bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C. 15. Stämmans avslutande.

3 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Sammanfattning verksamhetsåret 2014 Substansvärdet per aktie 4,7 % (justerat för återlagd utdelning) B-aktiens totalavkastning 26,0 % (börskurs justerad för återlagd utdelning) Utdelning per aktie (styrelsens förslag) 1,50 kr Direktavkastning 7,2 % (börskurs vid årets slut)

4 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Substansvärdets- och B-aktiens utveckling år % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Havsfruns substans per aktie* Havsfruns B aktie* Benchmark 1 Benchmark 2 HFRI Fund of Funds Composite Index (Global) NHX Fund of Funds Index (Norden) MSCI AC Världsindex* * Återinvesterad utdelning

5 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Substansvärdets- och B-aktiens utveckling 1 jan mars % 1000% 800% 600% 400% 200% 0% dec 94 dec 95 dec 96 dec 97 dec 98 dec 99 dec 00 dec 01 dec 02 dec 03 dec 04 dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 dec 14 Havsfrun substansvärde per aktie* HFRI Fund of Funds Composite Index (Globalt) Havsfrun B aktie* MSCI AC World* * Återinvesterad utdelning

6 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Substansvärdets- och B-aktiens utveckling 1 januari mars Januari mars 2015 Havsfruns substans per aktie* Havsfruns B-aktie* HFRI Fund of Funds Composite Index (Globalt) MSCI AC Världsindex* Avkastning 1 januari 31 mars ,2 % 16,8 % 2,5 % 2,3 % Avkastning 12 månader 13,5 % 25,5 % 5,9 % 5,7 % Effektiv årsavkastning 3 år 7,1 % 25,5 % 6,4 % 11,7 % Effektiv årsavkastning 5 år 2,9 % 11,8 % 4,7 % 10,1 % Effektiv årsavkastning från januari ,0 % 13,3 % 6,1 % 7,3 % Största sammanhängande värdefall -38,9 % -54,0 % -20,9 % -54,0 % * Återinvesterad utdelning

7 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Målsättning Ultimat mål Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning, som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Utvärdering på ett år eller längre Följande två egenkonstruerade jämförelseindex (benchmarks) används, omräknat till SEK, för löpande utvärdering av Havsfruns prestation på ett år eller längre: Benchmark 1: Hedgefondindex (HFRI Fund of Funds Composite Index + 2,16 % per år Benchmark 2: En sammanvägning av 30 % globala aktier (MSCI AC World Index) och 70 % svenska statsskuldsväxlar (OMRX T-Bill Index) +3,15 % per år Dessa två benchmark är konstruerade för å ena sidan på lång sikt vara avkastningsmässigt likvärdiga med den globala aktiemarknaden, som utgör grunden för Havsfruns ultimata mål. Tanken är att om Havsfrun uppnår benchmark, så ligger avkastningen sannolikt även i linje med den ultimata målsättningen på längre sikt.

8 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Placeringsinriktning Hedgefondmarknaden jämfört med aktiemarknaden Aktiemarknaden (MSCI AC World Index) har under perioden genomsnittligt avkastat 7,2 % per år, växlande årsvis mellan -47,9 % och +59,0 %. Antal 12 månaders perioder med värdefall lägre -10 % uppgår till 41 st. Hedgefondmarknaden (HFRI Fund of Funds Composite Index) under perioden genomsnittligt avkastat 5,3 % per år, växlande årsvis mellan -21,4 % och +33,5 %. Antal 12 månaders perioder med värdefall lägre än -10 % uppgår till 11 st. Översiktligt visar denna jämförelse mellan aktiemarknaden och hedgefondmarknaden på stora skillnader i utfallet, där aktiemarknaden haft något högre avkastning men hedgefondmarknaden har uppvisat en färre och lägre värdefall än aktiemarknaden, alltså en bättre stabilitet. Möjligheten att överprestera hedgefondmarkanden För att nå upp till bolagets ultimata mål investerar Havsfrun på hedgefondmarknaden. Fördelen är mindre värdesvängningar, nackdelen är en viss risk för lägre avkastning. Detta medför indirekt att Havsfrun, för att nå bolagets ultimata mål, måste välja hedgefonder vilka genomsnittligt avkastar högre än hedgefonder i allmänhet med minst ett par procentenheter per år, ett så kallat alfa.

9 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Investeringsprocess Av hedgefondmarknadens ca fonder väljer Havsfrun bland ungefär 600 fonder som uppfyller högt ställda kvalitetskrav. Med denna urvalsmängd som bas prövas därefter hur de olika fondalternativen kan sammanvägas i olika kombinationer. Havsfrun strävar efter en globalt diversifierad multistrategiportfölj av noggrant utvalda hedgefonder, vilka bolaget bedömt vara bland de främsta inom respektive strategi. Investeringsprocessen sker i nära samarbete med Albourne Partners Ltd (London), ett oberoende rådgivningsbolag inom hedgefonder. Albourne arbetar aktivt med skräddarsydd portföljrådgivning Havsfrun har hos Albourne en dedikerad portföljförvaltare som löpande kommer med rekommendationer om placeringar och omplaceringar utifrån Havsfruns mål och investeringsmandat. Rådgivningen inkluderar såväl top-down avseende strategiexponering som bottom-up avseende konkreta fondval Havsfruns tillandahåller löpande även riskrapporter framtagna från ett avancerat riskanalyssystem

10 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Riskhantering Diversifieringsriktlinjer Investeringsportföljen skall av riskspridningsskäl normalt bestå av ca 15 hedgefonder, normalt lägst 10. Portföljen är väldiversifierad med förhållandevis inbördes låg koncentrationsrisk på enskild fond, enskild strategi och enskilt land. Investeringsgrad och exponeringsgrad Havsfrun syftar till att normalt investera 100 % av substansvärdet i en aktivt förvaltad investeringsportfölj. Likviditetsriktlinjer Havsfrun strävar efter placeringar som vid finansiell stress medger likvidation av positionerna i god takt. Bolaget har en checkräkningskredit om 100 MSEK för att ytteliga stärka likviditetsberedskapen. Valutahantering Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt mot valutakurseffekter genom valutaterminer Havsfrun har implementerat en valutahandelsmodell vilken innebär att bolaget vid en stark dollaruppgång successivt kan komma att släppa valutaneutraliseringen stegvis. Riskanalyssystem Genom Albourne Partners erhåller Havsfrun en rad statistiska hjälpmedel via ett avancerat riskanalyssystem.

11 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Investeringsportföljen 31 december 2014 Investeringsportfölj 20-tal hedgefonder fördelade på olika marknader och investeringsstrategier Investeringsgrad: 103,1 % av eget kapital (309,4 MSEK). Investeringsportföljen är i sin helhet uppdelat på en Aktiv fondportfölj och fonder under avveckling (Avvecklingsportfölj). -Aktiv fondportfölj 16 hedgefonder som bolaget valt att investera i utifrån bolagets aktuella investeringsstrategi och målsättning. Investeringsgrad: 98,0 % av eget kapital (294,2 MSEK). -Fonder under avveckling (Avvecklingsportfölj) 8 hedgefonder av till vilka Havsfrun anmält krav på utträde främst under år Innehaven i dessa fonder är emellertid illikvida och utträden effektueras successivt allt eftersom underliggande tillgångar likvideras. Investeringsgrad: 5,1 % av eget kapital (15,1 MSEK). I årsredovisningen för år 2013 var bolagets förväntningar inför 2014 att fonderna under avveckling genom återbetalning från fonderna skulle minska med ca 2,3 MSEK. Under året erhåll bolaget totalt återbetalningar om 4,5 MSEK innebärande 2,2 MSEK mer än förväntat.

12 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Investeringsportföljens avkastning % 8% 6% 4% 2% 0% Investeringsportföljen* Aktiv fondportfölj* Avvecklingsportföljen* Benchmark 1 Benchmark 2 HFRI Fund of Funds Composite Index * Före bolagets omkostnader (Global) NHX Fund of Funds Index (Norden) MSCI AC Världsindex

13 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Aktiv fondportfölj avkastning 1 januari mar Januari mars 2015 Aktiv fondportfölj* Benchmark 1 Benchmark 2 HFRI Fund of Funds Composite Index (Globalt) NHX Fund of Funds Index (Norden) MSCI AC Världsindex Avkastning 1 januari 31 mars ,2 % 3,0 % 1,4 % 2,5 % 2,7 % 2,3 % Avkastning 12 månader 10,5 % 7,8 % 4,7 % 5,6 % 4,8 % 5,7 % Effektiv årsavkastning 2 år 10,2 % 8,5 % 6,6 % 6,3 % 4,5 % 11,5 % Effektiv årsavkastning 3 år 9,9 % 8,4 % 6,8 % 6,3 % 3,7 % 11,7 % Effektiv årsavkastning från januari ,2 % 6,8% 6,6 % 4,7 % 2,7 % 10,3 % Största sammanhängande värdefall -6,7 % -5,6 % -4,6 % -6,4 % -3,6 % -19,8 % * Före bolagets omkostnader

14 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Aktiv fondportfölj Månadsrapport mars 2015

15 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Sammanfattning investeringsverksamheten 2014 Aktiv fondportfölj Avkastningen (före omkostnader) ligger över bolagets benchmark och därmed i linje med bolagets målsättning. Den aktiva fondportföljen ökar storleksmässigt successivt i betydelse (98 % av eget kapital) Bolaget tror på den kommande utvecklingen av den aktiva fondportföljen Fonder under avveckling Allt mindre andel av eget kapital (5 % av eget kapital). Bolaget har förhoppning inför 2014 att fonderna under avveckling genom återbetalning från fonderna skall kunna minska med 3,9 MSEK.

16 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Utdelning och direktavkastning ,00 12% Utdelning per aktie, kr 1,50 1,00 9% 6% Direktavkastning, % 0,50 3% 0,00 0% Utdelning per aktie (kr) Direktavkastning (%) *Styrelsens förslag

17 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Revisionsberättelse Till årsstämman i Havsfrun Investment AB Org.nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Havsfrun Investment AB för år 2014 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Styrelsens och verkställandedirektörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Havsfrun Investment AB för år Vi har även utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som haransvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Stockholm den 18 februari 2015 BDO Mälardalen AB Johan Pharmanson Auktoriserad revisor

18 7 c. Revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts Till årsstämman i Havsfrun Investment AB, org.nr Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktörenförhavsfruninvestmentabunderår2014harföljtderiktlinjerförersättningartillledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 10 april 2013 respektive årsstämman den 9 april Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontrollen som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs. Revisors ansvar Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerana inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Uttalande Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Havsfrun Investment AB under 2014 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 10 april 2013 respektive årsstämman den 9 april Stockholm den 18 februari 2015 BDO Mälardalen AB Johan Pharmanson Auktoriserad revisor

19 7 d. Styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande Styrelsens för Havsfrun Investment AB förslag till årsstämman 2015 om beslut om vinstutdelning FRITT EGET KAPITAL Till stämmans förfogande står bolagets fria egna kapital om kronor. VINSTUTDELNING Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning för verksamhetsåret 2014 med 1,50 kronor per aktie, sammanlagt kronor, och att kronor balanseras i ny räkning. AVSTÄMNINGSDAG Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att avstämningsdagen för vinstutdelning skall vara den 17 april Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC) försorg den 22 april STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE Enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen skall styrelsen avge ett motiverat yttrande över huruvida den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 andra och tredje styckena aktiebolagslagen. Om tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a årsredovisningslagen (1995:1554), skall det i yttrandet också anges hur stor del av det egna kapitalet som beror på att en sådan värdering tillämpats. Styrelsens yttrande fogas som Bilaga härtill. MAJORITETSKRAV För giltigt beslut enligt styrelsens förslag till vinstutdelning och avstämningsdag fordras att besluten biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Stockholm den 18 februari 2015 Styrelsen

20 7 d. Styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande Styrelsens för Havsfrun Investment AB yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen Med anledning av styrelsens förslag till årsstämman 2014 om beslut om vinstutdelning, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen. Förutsatt att årsstämman 2015 beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning* kommer kronor att balanseras i ny räkning. Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Bolagets och koncernens konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen efter föreslagen vinstutdelning kommer att ha ett tillräckligt stort bundet eget kapital i förhållande till verksamhetens storlek. Styrelsen har beaktat Bolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska ställning och Bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Bolagets och koncernens ekonomiska situation framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret Bolagets soliditet uppgår till 91,7 % (94,3 % för räkenskapsåret 2013). Koncernens soliditet uppgår till 87,8 % (98,8 % för räkenskapsåret 2013). Bolagets och koncernens soliditet avviker inte från vad som är förekommande inom branschen och i bolag och koncerner av liknande storlek och ålder. Den föreslagna vinstutdelningen äventyrar inte bolagets eller koncernens förmåga att göra de investeringar som bedömts erforderliga. Förslaget är vidare förenligt med upprättad likviditetsbudget enligt vilken bolaget och koncernen förväntas klara oväntade händelser och tillfälliga variationer i betalningsströmmarna i rimlig omfattning. Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget och koncernen förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsen har tagit hänsyn till bolagets och koncernens ställning i övrigt. Styrelsen har därvid tagit hänsyn till alla kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte har beaktats inom ramen för bedömningen av bolagets och koncernens konsolideringsbehov och likviditet. Bland de förhållanden som styrelsen beaktat märks sådana händelser och omständigheter som bolaget lämnat uppgift om i den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 intagna förvaltningsberättelsen. Även händelser och omständigheter som hänför sig till tidpunkter efter räkenskapsåret 2014 har härvid beaktats. Med hänvisning till vad som anförts ovan, bedömer styrelsen att vinstutdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Stockholm den 18 februari 2015 Styrelsen * Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,50 kronor per aktie, sammanlagt kronor.

21 8 b & c. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning Till årsstämmans förfogande står moderbolagets fria egna kapital om kr. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr per aktie innebärande totalt kr åtgår och att i ny räkning överförs kr Moderbolagets fria egna kapital: Föreslagen utdelning 1,50 kr/aktie: Återstår, överförs i ny räkning: kr kr kr Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 17 april Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen betalas ut onsdagen den 22 april 2015.

22 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Det föreslås att styrelsen även fortsättningsvis skall bestå av fyra styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

23 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor Till styrelsen föreslås följande arvoden för 2015: ordförande kronor och till övriga ordinarie ledamöter kronor, förutom till verkställande direktören där inget arvode utgår. Till suppleanten föreslås ett fast arvode om kronor samt ett rörligt arvode om kronor/möte Övrigt Ordförande Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot (VD) Suppleant Samt kr/möte SUMMA: Därutöver ersätts ledamöterna för eventuella rese- och logikostnader. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

24 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor Det föreslås omval av styrelsens ordförande Olle G P Isaksson, styrelseledamöterna Håkan Gartell och Claes Werkell samt styrelsesuppleanten Christian Luthman. Stig-Erik Bergström har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Nyval av styrelseledamoten Minna Smedsten. Styrelsekandidaters uppdrag och befattningar i andra företag Olle G P Isaksson VD i Sahltech i Göteborg AB. Styrelseordförande i Internetmedicin.se. Styrelseledamot Scandinavian AirAmbulance AB, IngaBritt och Arne Lundbergs stiftelse samt Tore Nilssons stiftelse. Håkan Gartell Styrelseordförande i ESMA Försäljnings AB, AB PIHR, Taurus Energi AB (publ) och Aktieinvest Fonder AB och A+ Science AB (publ). Claes Werkell Inga Minna Smedsten Ekonomidirektör på Taaleritehdas Plc (Finland), styrelseledamot Taaleritehdas Private Equity Funds Ltd (Finland) och styrelseledamot Lainaamo Oy (Finland). Christian Luthman Advokat, partner i och ansvarig för Bird & Birds skattegrupp, fastighetsgrupp och Energy & Utility grupp i Stockholm. Co-head för Bird & Bird internationella skattegrupp. Styrelseledamot i Bird & Bird Administration AB, Bird & Bird AB, Bird & Bird Partners AB, Bird & Bird Service AB, Christian Luthman Advokatbyrå AB och Select Travel Aktiebolag. Styrelsen föreslår omval av BDO Mälardalen AB som revisor med auktoriserad revisor Johan Pharmanson som huvudansvarig för tiden fram till årsstämman 2016

25 11. Presentation Minna Smedsten Minna Smedsten -Född Helsingfors, Finland Nuvarande anställning och uppdrag -Ekonomidirektör på Taaleritehdas Plc (Finland) (2013-) -Styrelseledamot Taaleritehdas Private Equity Funds Ltd (Finland) (2014-) -Styrelseledamot Lainaamo Oy (Finland) (2013-) Tidigare anställningar (ett urval) -Ekonomidirektör GreenStream Network Plc (Finland) ( ) -Ekonomidirektör Kaupthing Bank hf, filialverksamheten i Finland (Finland) ( ) -Ekonomidirektör Kaupthing Bank Abp (Plc) (Finland) ( ) -Ekonomichef Kaupthing Sofi Abp (Finland) ( ) -IR & Finanschef Norvestia Plc (Finland) ( ) -Revisor Tuokko Deloitte & Touche Ltd (Finland) ( ) Utbildning -Ekonomie magister vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

26 12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare Styrelsen i Havsfrun Investment AB har beslutat att de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ( Bolagsstyrningskoden ) ankommer på ersättningsutskottet ska fullgöras av styrelsen, utan deltagande av verkställande direktören. Frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor avseende verkställande direktören bereds och beslutas därmed av styrelsen*. Vidare följer och utvärderar styrelsen samtliga program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. Styrelsen följer och utvärderar även tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed lämna följande redovisning av sin utvärdering, i enlighet med Bolagsstyrningskoden punkt Styrelsen har under 2014 följt och utvärderat bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare. Programmen för rörlig ersättning diskuterades på styrelsemötet den 18 februari 2015, och det konstaterades att dessa varit ändamålsenliga samt att den övriga ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit under 2014 varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Det konstaterades vidare att dessa riktlinjer, mot bakgrund av det beskrivna utfallet, väl uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt. Styrelsen bedömer därför att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt. Vidare har styrelsen följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget för ledande befattningshavare, varvid styrelsen finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda. Havsfrun Investment AB Stockholm den 18 februari 2015 Styrelsen * Frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor avseende den övriga bolagsledningen behandlas av VD och rapporteras till styrelsen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015

Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015 Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015 A. Ärenden på stämman A.1 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma onsdagen den 5 april 2017

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma onsdagen den 5 april 2017 Pressmeddelande Kallelse till årsstämma onsdagen den 5 april 2017 Aktieägarna i Havsfrun Investment AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 april 2017 kl. 13.30 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå,

Läs mer

Pressmeddelande. 24 februari Kallelse till årsstämma torsdagen den 2 april 2009

Pressmeddelande. 24 februari Kallelse till årsstämma torsdagen den 2 april 2009 Pressmeddelande 24 februari 2009 Kallelse till årsstämma torsdagen den 2 april 2009 Aktieägarna i Havsfrun Investment AB kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 2 april 2009

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2016

Välkommen till årsstämma 2016 Välkommen till årsstämma 2016 3. Upprättande och godkännande av röstlängd Preliminär röstlängd på årsstämman den 6 april 2016 Anmälda Representeras Biträde Antal Röster Andel genom A- B- Summa A- B- Summa

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Effnetplattformen AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Effnetplattformen AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Effnetplattformen AB (publ) Måndagen den 14 november 2016 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Effnetplattformen AB (publ) måndagen den 14 november

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för Forwood Aktiebolag (publ), org. nr, föreslår att årsstämman den 17 juni 2016 beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT) Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande (A) uppdelning av aktier (aktiesplit), (B) minskning av aktiekapitalet

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 Malmö 2 april, 2009 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Nordiska Börs meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013 Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013 DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 2013, DIÖS FASTIGHETER AB 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll fört vid årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, den 16 april 2015, på Gula villan i Alby, Albyvägen 37, Norsborg. 1 Öppnande av stämman Styrelsens ordförande

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ) torsdagen den 24 april 2014

Handlingar inför årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ) torsdagen den 24 april 2014 Handlingar inför årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ) torsdagen den 24 april 2014 Innehållsförteckning Dagordning 2 Styrelsens förslag med bilagor 3 Bilagor Bilaga 1 Valberedningens förslag inklusive

Läs mer

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ)

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ) Styrelsen för Global Infrastruktur 1 AB (publ), org. nr 556732-5377, föreslår att extra bolagsstämma den 21 november

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 10 april 2014, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Kallelse FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Kallelse FÖRSLAG TILL DAGORDNING Kallelse Aktieägarna i Uniflex AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 april 2011 klockan 16.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Aktieägare som vill

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, organisationsnummer 556758-1805 Tid: Den 24 april 2013, kl. 11.00

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER AB ÅRSSTÄMMA 22 APRIL 2015

DIÖS FASTIGHETER AB ÅRSSTÄMMA 22 APRIL 2015 14 DIÖS FASTIGHETER AB ÅRSSTÄMMA 22 APRIL 2015 DAGORDNING ÅRSSTÄMMA - DIÖS FASTIGHETER AB 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen) Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen) Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning 6,00 kr per aktie (6,00) samt en extra utdelning om 1,00 kr per aktie (1,00). Som

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT M.M. ÅRSSTÄMMA I FINNVEDENBULTEN AB (PUBL) DEN 26 APRIL 2012

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT M.M. ÅRSSTÄMMA I FINNVEDENBULTEN AB (PUBL) DEN 26 APRIL 2012 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT M.M. ÅRSSTÄMMA I FINNVEDENBULTEN AB (PUBL) DEN 26 APRIL 2012 2 Innehållsförteckning 1. Punkt 9 Förslag till vinstdisposition och styrelsens motiverade yttrande enligt 18

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 29 april 2014 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org. nr 556605-6726, den 20 juni 2016 i Göteborg 1 Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Stämman förklarades öppnad

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i NGS Group AB (publ), org. nr 556535-1128 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2016, kl. 11.00 i Bolagets lokaler på

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Härmed

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Svensk Turism AB Box 3546 103 69 Stockholm Kallelse till årsstämma i

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) Aktieägarna i, 556566-4298, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 december 2015 klockan 16.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) Bilprovningen Protokoll den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) fört vid årsstämma april Närvarande aktieägare: Antal Antal aktier röster Malm Fries såsom befullmäktigat ombud för

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr 556771-2640).

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr 556771-2640). Kallelse till årsstämma i PostNord AB (publ) Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr 556771-2640). Tid: Onsdagen den 23 april 2014, kl. 11.00 Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad. Protokoll fört vid årsstämma i Investment AB Öresund (publ), org.nr 556063-9147, onsdagen den 20 mars 2013, kl. 14.00, i Citykonferensen Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm 1 Stämmans öppnande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB, Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB, 556558-0031 Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: Bonnierhuset, Torsgatan 21 Stockholm Rätt att delta

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) 5 maj 2011 Årsstämma i 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Stockholm den 27 mars 2014 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma torsdagen

Läs mer