Välkommen till årsstämma 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till årsstämma 2015"

Transkript

1 Välkommen till årsstämma 2015

2 5. Godkännande av dagordningen 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av: a) Årsredovisningen och revisionsberättelsen. b) Koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. c) Revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts. d) Styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande. 8. Beslut om: a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. c) Avstämningsdag för utdelning, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning. d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor. 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor. 12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 13. Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram. 14. Beslut om fortsatt bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C. 15. Stämmans avslutande.

3 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Sammanfattning verksamhetsåret 2014 Substansvärdet per aktie 4,7 % (justerat för återlagd utdelning) B-aktiens totalavkastning 26,0 % (börskurs justerad för återlagd utdelning) Utdelning per aktie (styrelsens förslag) 1,50 kr Direktavkastning 7,2 % (börskurs vid årets slut)

4 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Substansvärdets- och B-aktiens utveckling år % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Havsfruns substans per aktie* Havsfruns B aktie* Benchmark 1 Benchmark 2 HFRI Fund of Funds Composite Index (Global) NHX Fund of Funds Index (Norden) MSCI AC Världsindex* * Återinvesterad utdelning

5 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Substansvärdets- och B-aktiens utveckling 1 jan mars % 1000% 800% 600% 400% 200% 0% dec 94 dec 95 dec 96 dec 97 dec 98 dec 99 dec 00 dec 01 dec 02 dec 03 dec 04 dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 dec 14 Havsfrun substansvärde per aktie* HFRI Fund of Funds Composite Index (Globalt) Havsfrun B aktie* MSCI AC World* * Återinvesterad utdelning

6 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Substansvärdets- och B-aktiens utveckling 1 januari mars Januari mars 2015 Havsfruns substans per aktie* Havsfruns B-aktie* HFRI Fund of Funds Composite Index (Globalt) MSCI AC Världsindex* Avkastning 1 januari 31 mars ,2 % 16,8 % 2,5 % 2,3 % Avkastning 12 månader 13,5 % 25,5 % 5,9 % 5,7 % Effektiv årsavkastning 3 år 7,1 % 25,5 % 6,4 % 11,7 % Effektiv årsavkastning 5 år 2,9 % 11,8 % 4,7 % 10,1 % Effektiv årsavkastning från januari ,0 % 13,3 % 6,1 % 7,3 % Största sammanhängande värdefall -38,9 % -54,0 % -20,9 % -54,0 % * Återinvesterad utdelning

7 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Målsättning Ultimat mål Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning, som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Utvärdering på ett år eller längre Följande två egenkonstruerade jämförelseindex (benchmarks) används, omräknat till SEK, för löpande utvärdering av Havsfruns prestation på ett år eller längre: Benchmark 1: Hedgefondindex (HFRI Fund of Funds Composite Index + 2,16 % per år Benchmark 2: En sammanvägning av 30 % globala aktier (MSCI AC World Index) och 70 % svenska statsskuldsväxlar (OMRX T-Bill Index) +3,15 % per år Dessa två benchmark är konstruerade för å ena sidan på lång sikt vara avkastningsmässigt likvärdiga med den globala aktiemarknaden, som utgör grunden för Havsfruns ultimata mål. Tanken är att om Havsfrun uppnår benchmark, så ligger avkastningen sannolikt även i linje med den ultimata målsättningen på längre sikt.

8 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Placeringsinriktning Hedgefondmarknaden jämfört med aktiemarknaden Aktiemarknaden (MSCI AC World Index) har under perioden genomsnittligt avkastat 7,2 % per år, växlande årsvis mellan -47,9 % och +59,0 %. Antal 12 månaders perioder med värdefall lägre -10 % uppgår till 41 st. Hedgefondmarknaden (HFRI Fund of Funds Composite Index) under perioden genomsnittligt avkastat 5,3 % per år, växlande årsvis mellan -21,4 % och +33,5 %. Antal 12 månaders perioder med värdefall lägre än -10 % uppgår till 11 st. Översiktligt visar denna jämförelse mellan aktiemarknaden och hedgefondmarknaden på stora skillnader i utfallet, där aktiemarknaden haft något högre avkastning men hedgefondmarknaden har uppvisat en färre och lägre värdefall än aktiemarknaden, alltså en bättre stabilitet. Möjligheten att överprestera hedgefondmarkanden För att nå upp till bolagets ultimata mål investerar Havsfrun på hedgefondmarknaden. Fördelen är mindre värdesvängningar, nackdelen är en viss risk för lägre avkastning. Detta medför indirekt att Havsfrun, för att nå bolagets ultimata mål, måste välja hedgefonder vilka genomsnittligt avkastar högre än hedgefonder i allmänhet med minst ett par procentenheter per år, ett så kallat alfa.

9 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Investeringsprocess Av hedgefondmarknadens ca fonder väljer Havsfrun bland ungefär 600 fonder som uppfyller högt ställda kvalitetskrav. Med denna urvalsmängd som bas prövas därefter hur de olika fondalternativen kan sammanvägas i olika kombinationer. Havsfrun strävar efter en globalt diversifierad multistrategiportfölj av noggrant utvalda hedgefonder, vilka bolaget bedömt vara bland de främsta inom respektive strategi. Investeringsprocessen sker i nära samarbete med Albourne Partners Ltd (London), ett oberoende rådgivningsbolag inom hedgefonder. Albourne arbetar aktivt med skräddarsydd portföljrådgivning Havsfrun har hos Albourne en dedikerad portföljförvaltare som löpande kommer med rekommendationer om placeringar och omplaceringar utifrån Havsfruns mål och investeringsmandat. Rådgivningen inkluderar såväl top-down avseende strategiexponering som bottom-up avseende konkreta fondval Havsfruns tillandahåller löpande även riskrapporter framtagna från ett avancerat riskanalyssystem

10 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Riskhantering Diversifieringsriktlinjer Investeringsportföljen skall av riskspridningsskäl normalt bestå av ca 15 hedgefonder, normalt lägst 10. Portföljen är väldiversifierad med förhållandevis inbördes låg koncentrationsrisk på enskild fond, enskild strategi och enskilt land. Investeringsgrad och exponeringsgrad Havsfrun syftar till att normalt investera 100 % av substansvärdet i en aktivt förvaltad investeringsportfölj. Likviditetsriktlinjer Havsfrun strävar efter placeringar som vid finansiell stress medger likvidation av positionerna i god takt. Bolaget har en checkräkningskredit om 100 MSEK för att ytteliga stärka likviditetsberedskapen. Valutahantering Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt mot valutakurseffekter genom valutaterminer Havsfrun har implementerat en valutahandelsmodell vilken innebär att bolaget vid en stark dollaruppgång successivt kan komma att släppa valutaneutraliseringen stegvis. Riskanalyssystem Genom Albourne Partners erhåller Havsfrun en rad statistiska hjälpmedel via ett avancerat riskanalyssystem.

11 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Investeringsportföljen 31 december 2014 Investeringsportfölj 20-tal hedgefonder fördelade på olika marknader och investeringsstrategier Investeringsgrad: 103,1 % av eget kapital (309,4 MSEK). Investeringsportföljen är i sin helhet uppdelat på en Aktiv fondportfölj och fonder under avveckling (Avvecklingsportfölj). -Aktiv fondportfölj 16 hedgefonder som bolaget valt att investera i utifrån bolagets aktuella investeringsstrategi och målsättning. Investeringsgrad: 98,0 % av eget kapital (294,2 MSEK). -Fonder under avveckling (Avvecklingsportfölj) 8 hedgefonder av till vilka Havsfrun anmält krav på utträde främst under år Innehaven i dessa fonder är emellertid illikvida och utträden effektueras successivt allt eftersom underliggande tillgångar likvideras. Investeringsgrad: 5,1 % av eget kapital (15,1 MSEK). I årsredovisningen för år 2013 var bolagets förväntningar inför 2014 att fonderna under avveckling genom återbetalning från fonderna skulle minska med ca 2,3 MSEK. Under året erhåll bolaget totalt återbetalningar om 4,5 MSEK innebärande 2,2 MSEK mer än förväntat.

12 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Investeringsportföljens avkastning % 8% 6% 4% 2% 0% Investeringsportföljen* Aktiv fondportfölj* Avvecklingsportföljen* Benchmark 1 Benchmark 2 HFRI Fund of Funds Composite Index * Före bolagets omkostnader (Global) NHX Fund of Funds Index (Norden) MSCI AC Världsindex

13 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Aktiv fondportfölj avkastning 1 januari mar Januari mars 2015 Aktiv fondportfölj* Benchmark 1 Benchmark 2 HFRI Fund of Funds Composite Index (Globalt) NHX Fund of Funds Index (Norden) MSCI AC Världsindex Avkastning 1 januari 31 mars ,2 % 3,0 % 1,4 % 2,5 % 2,7 % 2,3 % Avkastning 12 månader 10,5 % 7,8 % 4,7 % 5,6 % 4,8 % 5,7 % Effektiv årsavkastning 2 år 10,2 % 8,5 % 6,6 % 6,3 % 4,5 % 11,5 % Effektiv årsavkastning 3 år 9,9 % 8,4 % 6,8 % 6,3 % 3,7 % 11,7 % Effektiv årsavkastning från januari ,2 % 6,8% 6,6 % 4,7 % 2,7 % 10,3 % Största sammanhängande värdefall -6,7 % -5,6 % -4,6 % -6,4 % -3,6 % -19,8 % * Före bolagets omkostnader

14 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Aktiv fondportfölj Månadsrapport mars 2015

15 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Sammanfattning investeringsverksamheten 2014 Aktiv fondportfölj Avkastningen (före omkostnader) ligger över bolagets benchmark och därmed i linje med bolagets målsättning. Den aktiva fondportföljen ökar storleksmässigt successivt i betydelse (98 % av eget kapital) Bolaget tror på den kommande utvecklingen av den aktiva fondportföljen Fonder under avveckling Allt mindre andel av eget kapital (5 % av eget kapital). Bolaget har förhoppning inför 2014 att fonderna under avveckling genom återbetalning från fonderna skall kunna minska med 3,9 MSEK.

16 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Utdelning och direktavkastning ,00 12% Utdelning per aktie, kr 1,50 1,00 9% 6% Direktavkastning, % 0,50 3% 0,00 0% Utdelning per aktie (kr) Direktavkastning (%) *Styrelsens förslag

17 7 a & b. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Revisionsberättelse Till årsstämman i Havsfrun Investment AB Org.nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Havsfrun Investment AB för år 2014 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Styrelsens och verkställandedirektörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Havsfrun Investment AB för år Vi har även utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som haransvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Stockholm den 18 februari 2015 BDO Mälardalen AB Johan Pharmanson Auktoriserad revisor

18 7 c. Revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts Till årsstämman i Havsfrun Investment AB, org.nr Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktörenförhavsfruninvestmentabunderår2014harföljtderiktlinjerförersättningartillledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 10 april 2013 respektive årsstämman den 9 april Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontrollen som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs. Revisors ansvar Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerana inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Uttalande Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Havsfrun Investment AB under 2014 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 10 april 2013 respektive årsstämman den 9 april Stockholm den 18 februari 2015 BDO Mälardalen AB Johan Pharmanson Auktoriserad revisor

19 7 d. Styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande Styrelsens för Havsfrun Investment AB förslag till årsstämman 2015 om beslut om vinstutdelning FRITT EGET KAPITAL Till stämmans förfogande står bolagets fria egna kapital om kronor. VINSTUTDELNING Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning för verksamhetsåret 2014 med 1,50 kronor per aktie, sammanlagt kronor, och att kronor balanseras i ny räkning. AVSTÄMNINGSDAG Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att avstämningsdagen för vinstutdelning skall vara den 17 april Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC) försorg den 22 april STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE Enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen skall styrelsen avge ett motiverat yttrande över huruvida den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 andra och tredje styckena aktiebolagslagen. Om tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a årsredovisningslagen (1995:1554), skall det i yttrandet också anges hur stor del av det egna kapitalet som beror på att en sådan värdering tillämpats. Styrelsens yttrande fogas som Bilaga härtill. MAJORITETSKRAV För giltigt beslut enligt styrelsens förslag till vinstutdelning och avstämningsdag fordras att besluten biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Stockholm den 18 februari 2015 Styrelsen

20 7 d. Styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande Styrelsens för Havsfrun Investment AB yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen Med anledning av styrelsens förslag till årsstämman 2014 om beslut om vinstutdelning, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen. Förutsatt att årsstämman 2015 beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning* kommer kronor att balanseras i ny räkning. Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Bolagets och koncernens konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen efter föreslagen vinstutdelning kommer att ha ett tillräckligt stort bundet eget kapital i förhållande till verksamhetens storlek. Styrelsen har beaktat Bolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska ställning och Bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Bolagets och koncernens ekonomiska situation framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret Bolagets soliditet uppgår till 91,7 % (94,3 % för räkenskapsåret 2013). Koncernens soliditet uppgår till 87,8 % (98,8 % för räkenskapsåret 2013). Bolagets och koncernens soliditet avviker inte från vad som är förekommande inom branschen och i bolag och koncerner av liknande storlek och ålder. Den föreslagna vinstutdelningen äventyrar inte bolagets eller koncernens förmåga att göra de investeringar som bedömts erforderliga. Förslaget är vidare förenligt med upprättad likviditetsbudget enligt vilken bolaget och koncernen förväntas klara oväntade händelser och tillfälliga variationer i betalningsströmmarna i rimlig omfattning. Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget och koncernen förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsen har tagit hänsyn till bolagets och koncernens ställning i övrigt. Styrelsen har därvid tagit hänsyn till alla kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte har beaktats inom ramen för bedömningen av bolagets och koncernens konsolideringsbehov och likviditet. Bland de förhållanden som styrelsen beaktat märks sådana händelser och omständigheter som bolaget lämnat uppgift om i den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 intagna förvaltningsberättelsen. Även händelser och omständigheter som hänför sig till tidpunkter efter räkenskapsåret 2014 har härvid beaktats. Med hänvisning till vad som anförts ovan, bedömer styrelsen att vinstutdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Stockholm den 18 februari 2015 Styrelsen * Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,50 kronor per aktie, sammanlagt kronor.

21 8 b & c. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning Till årsstämmans förfogande står moderbolagets fria egna kapital om kr. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr per aktie innebärande totalt kr åtgår och att i ny räkning överförs kr Moderbolagets fria egna kapital: Föreslagen utdelning 1,50 kr/aktie: Återstår, överförs i ny räkning: kr kr kr Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 17 april Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen betalas ut onsdagen den 22 april 2015.

22 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Det föreslås att styrelsen även fortsättningsvis skall bestå av fyra styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

23 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor Till styrelsen föreslås följande arvoden för 2015: ordförande kronor och till övriga ordinarie ledamöter kronor, förutom till verkställande direktören där inget arvode utgår. Till suppleanten föreslås ett fast arvode om kronor samt ett rörligt arvode om kronor/möte Övrigt Ordförande Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot (VD) Suppleant Samt kr/möte SUMMA: Därutöver ersätts ledamöterna för eventuella rese- och logikostnader. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

24 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor Det föreslås omval av styrelsens ordförande Olle G P Isaksson, styrelseledamöterna Håkan Gartell och Claes Werkell samt styrelsesuppleanten Christian Luthman. Stig-Erik Bergström har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Nyval av styrelseledamoten Minna Smedsten. Styrelsekandidaters uppdrag och befattningar i andra företag Olle G P Isaksson VD i Sahltech i Göteborg AB. Styrelseordförande i Internetmedicin.se. Styrelseledamot Scandinavian AirAmbulance AB, IngaBritt och Arne Lundbergs stiftelse samt Tore Nilssons stiftelse. Håkan Gartell Styrelseordförande i ESMA Försäljnings AB, AB PIHR, Taurus Energi AB (publ) och Aktieinvest Fonder AB och A+ Science AB (publ). Claes Werkell Inga Minna Smedsten Ekonomidirektör på Taaleritehdas Plc (Finland), styrelseledamot Taaleritehdas Private Equity Funds Ltd (Finland) och styrelseledamot Lainaamo Oy (Finland). Christian Luthman Advokat, partner i och ansvarig för Bird & Birds skattegrupp, fastighetsgrupp och Energy & Utility grupp i Stockholm. Co-head för Bird & Bird internationella skattegrupp. Styrelseledamot i Bird & Bird Administration AB, Bird & Bird AB, Bird & Bird Partners AB, Bird & Bird Service AB, Christian Luthman Advokatbyrå AB och Select Travel Aktiebolag. Styrelsen föreslår omval av BDO Mälardalen AB som revisor med auktoriserad revisor Johan Pharmanson som huvudansvarig för tiden fram till årsstämman 2016

25 11. Presentation Minna Smedsten Minna Smedsten -Född Helsingfors, Finland Nuvarande anställning och uppdrag -Ekonomidirektör på Taaleritehdas Plc (Finland) (2013-) -Styrelseledamot Taaleritehdas Private Equity Funds Ltd (Finland) (2014-) -Styrelseledamot Lainaamo Oy (Finland) (2013-) Tidigare anställningar (ett urval) -Ekonomidirektör GreenStream Network Plc (Finland) ( ) -Ekonomidirektör Kaupthing Bank hf, filialverksamheten i Finland (Finland) ( ) -Ekonomidirektör Kaupthing Bank Abp (Plc) (Finland) ( ) -Ekonomichef Kaupthing Sofi Abp (Finland) ( ) -IR & Finanschef Norvestia Plc (Finland) ( ) -Revisor Tuokko Deloitte & Touche Ltd (Finland) ( ) Utbildning -Ekonomie magister vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

26 12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare Styrelsen i Havsfrun Investment AB har beslutat att de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ( Bolagsstyrningskoden ) ankommer på ersättningsutskottet ska fullgöras av styrelsen, utan deltagande av verkställande direktören. Frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor avseende verkställande direktören bereds och beslutas därmed av styrelsen*. Vidare följer och utvärderar styrelsen samtliga program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. Styrelsen följer och utvärderar även tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed lämna följande redovisning av sin utvärdering, i enlighet med Bolagsstyrningskoden punkt Styrelsen har under 2014 följt och utvärderat bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare. Programmen för rörlig ersättning diskuterades på styrelsemötet den 18 februari 2015, och det konstaterades att dessa varit ändamålsenliga samt att den övriga ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit under 2014 varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Det konstaterades vidare att dessa riktlinjer, mot bakgrund av det beskrivna utfallet, väl uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt. Styrelsen bedömer därför att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt. Vidare har styrelsen följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget för ledande befattningshavare, varvid styrelsen finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda. Havsfrun Investment AB Stockholm den 18 februari 2015 Styrelsen * Frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor avseende den övriga bolagsledningen behandlas av VD och rapporteras till styrelsen.

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 Förslag till Dagordning vid årsstämma i i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga A. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga

Läs mer

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga 3 3. Upprättande och godkännande av röstlängd,

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Läs mer

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Rederi AB TransAtlantie (under namnändring till Viking Supply Ships AB (publ)), org. nr 0113, den 9 april 2015 i Göteborg Närvarande: Enligt bifogad Bilaga 1 Stämmans öppnande

Läs mer

Årsstämma i. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö

Årsstämma i. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö 2008 04 23 Dagordning vid Wihlborgs Fastigheter AB (publ) årsstämma i Malmö onsdagen den 23 april 2008 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2015. Dagordning. INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (publ) 25 mars 2015. Kallelse till årsstämma. Styrelsens förslag till beslut

ÅRSSTÄMMA 2015. Dagordning. INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (publ) 25 mars 2015. Kallelse till årsstämma. Styrelsens förslag till beslut ÅRSSTÄMMA 2015 Dagordning ÅRSSTÄMMA 2015 INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (publ) 25 mars 2015 Kallelse till årsstämma Styrelsens förslag till beslut Valberedningens förslag till beslut BILAGA

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Fredagen den 9 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till struktur- och verksamhetsförändring

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med

Läs mer

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ)

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) 9 APRIL 2015 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 8 maj 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

styrelsens ordförande, Anders Böös, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

styrelsens ordförande, Anders Böös, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i lndustrial and Financial Systems, IFS AB (publ), org.nr 556122-0996, onsdagen den 26 mars 2014 med bö1jan kl 15:00 på hotell Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 27 Qliro Group AB Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver Qliro Group AB:s principer för bolagsstyrning. Qliro Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2014 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Protokoll fört vid årsstamma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013. Förvaltningsberättelse 3. Bolagsstyrningsrapport 7. Styrelse 11. Resultaträkningar Koncernen 12

Innehåll. Årsredovisning 2013. Förvaltningsberättelse 3. Bolagsstyrningsrapport 7. Styrelse 11. Resultaträkningar Koncernen 12 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 2 8,,,,,,,,,, Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Bolagsstyrningsrapport 7 Styrelse 11 Resultaträkningar Koncernen 12 Balansräkningar Koncernen 13 Resultaträkningar

Läs mer

bolagsstyrning Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com.

bolagsstyrning Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com. bolagsstyrning Denna rapport beskriver bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer.

Läs mer

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav. INTELLECTA Kallelse till årsstämma i Intellecta AB (publ) Aktieägarna i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 16.00 i Spårvagnen, Spårvagnshallarna,

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) ( bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdag den 28 augusti 2012, kl. 16.00 i Hotell Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr intäkter aktie omsättning nyckeltal aktieägare utdelning resultat kursuppgång soliditet vinst börsvärde kronor bolag utveckling balansräkning revisor finansiell rapport noter kapital kassaflöde investering

Läs mer