delårsrapport jan-mars 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "delårsrapport jan-mars 2009"

Transkript

1 lindab delårsrapport jan-mars 29 Första kvartalet 29 O Nettoomsättningen minskade med 17 % till MSEK (2 129), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 25 % O Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 88 % till 25 MSEK (27) O Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 1,4 % (9,7) O Resultat efter skatt uppgick till 21 (117) O Resultat per aktie uppgick till,28 SEK (1,49) O Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 187 MSEK (17) O Kostnadsbesparingsprogrammet utvecklas bättre än plan

2 lindab delårsrapport jan-mars 29 Början på året har varit fortsatt tuff precis som förväntat och vi bedömer att den svaga efterfrågan kommer att bestå även de kommande kvartalen, särskilt i Östeuropa. Kostnadsbesparingsprogrammet har fått genomslag tidigare än beräknat och ytterligare effekt förväntas under årets andra kvartal. Vi fortsätter att fokusera på rörelsekapitalet och har initierat ett antal projekt som har för avsikt att påverka kassaflödet positivt. Utöver detta har vi vidtagit åtgärder för att kunna nyttja de förvärvsmöjligheter som kommer att uppstå inom de närmsta åren, vilket kommer att gynna Lindab inför nästa konjunkturuppgång. David Brodetsky, VD och koncernchef 5 år av förenklat byggande AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där huvudkontoret finns än idag. Verksamheten hade redan startats några år tidigare av de två kompanjonerna Lage Lindh och Valter Persson i en liten tunnplåtsverkstad i Lidhult. Det initiala produktutbudet bestod av aluminiumlister och fönsterbleck. Efterhand breddades produktsortimentet till att idag omfatta kompletta systemlösningar för byggbranschen. Stålet som insatsvara har varit den gemensamma nämnaren genom åren och strävan att förenkla byggandet är ständigt lika aktuell introducerades Lindab på den svenska småbolagsbörsen (OTC) och 1992 på den danska börsen. 21 köptes Lindab ut från börsen av Ratos AB tillsammans med Skandia Livförsäkringsbolag och Sjätte APfonden via Lindab Intressenter AB. Moderbolaget bytte namn till Lindab International AB år 26. Den första december 26 återvände Lindab till Stockholmsbörsen och blev åter ett noterat bolag. Lindab har expanderat kraftigt och omsatte 28 cirka 1 miljarder kronor, med bolag eller representationskontor i 31 länder

3 Lindabkoncernen, första kvartalet 29 Omsättning och marknad Omsättningen under första kvartalet uppgick till MSEK (2 219), vilket är en minskning med 17 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsminskningen justerad för valutaeffekter och förvärv uppgick till 25 procent. Valutaeffekter har positivt påverkat omsättningen med 7 procentenheter under kvartalet och struktur med 1 procentenhet. Försäljningen i Norden har under kvartalet minskat med 14 procent. Omsättningsminskningen i CEE/CIS uppgick till 46 procent, varav förvärvet av SIPOG bidrog med en tillväxt på 5 procentenheter. Försäljningen i Västeuropa var oförändrad. Efterfrågan inom båda segmenten, yrkesbyggande (8 procent av försäljningen) och bostadsbyggande (2 procent av försäljningen), har varit svag under kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. Den allmänna konjunkturnedgången och oron på finansmarknaden har negativt påverkat efterfrågan på Lindabs produkter. Oron på finansmarknaden har lett till svårigheter för Lindabs kunder att få finansiering för projekt, vilket särskilt påverkat efterfrå- gan i CEE/CIS. Samtidigt har konjunkturnedgången medfört att vissa investeringsbeslut skjutits på framtiden. Normala säsongsvariationer medför att första kvartalet vanligen har den lägsta aktiviteten på marknaden för Lindab. Mot denna bakgrund tillsammans med den osäkerhet som finns på marknaden är det svårt att göra uppskattningar om utvecklingen framöver, men den svaga efterfrågan bedöms bestå de kommande kvartalen. Resultat Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet uppgick till 25 MSEK (27), vilket är en minskning med 88 procent jämfört med föregående år. Kostnadsbesparingsprogrammet utvecklas bättre än plan. Målet att sänka de fasta kostnaderna årligen med totalt 3 MSEK, som aviserades under november 28, har uppnåtts tidigare än beräknat. Justerat för valuta och förvärvet av SIPOG har fasta kostnader sänkts med totalt 75 MSEK under kvartalet, vilket innefattar kostnad för sålda varor, försäljnings- och administrationskostnader. Bedömningen är nu att de totala besparingarna kommer att överstiga 35 MSEK på årsbasis. Om efterfrågan fortsätter att vara svag kan nya besparingsprogram bli aktuella. Den lägre bruttomarginalen förklaras främst av lägre volymer och till mindre del av lägre pris. Lindab har ännu ej kunnat dra nytta av lägre inköpspriser på stål beroende på inneliggande lager. Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 1,4 procent, under motsvarande period föregående år uppgick marginalen till 9,7 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6 MSEK (169). Resultatet efter skatt uppgick till 21 MSEK (117). Resultat per aktie uppgick till,28 SEK (1,49). Säsongsvariationer Lindabs verksamhet påverkas av byggbranschens säsongsvariationer och den största försäljningen uppnås därmed under andra halvåret. De största säsongsvariationerna återfinns inom affärsområde Profile. Installation av ventilationssystem utförs huvudsakligen inomhus, varför affärsområde Ventilation är mindre beroende av säsong och väder. Under 27 och 28 har det milda vädret haft en positiv inverkan framför allt på det första kvartalet. Normalt sker en planerad lageruppbyggnad av främst färdigvaror under det första kvartalet, som under andra Nettoomsättning, MSEK Nettoomsättning per marknad Rullande 12 månader, MSEK Rullande 12 månader Norden Västeuropa CEE/CIS Övriga marknader kvartal april-juni juli-sep okt-dec jan-mars rullande juni sep dec mars 3

4 lindab delårsrapport jan-mars 29 och tredje kvartalet successivt övergår till lagerminskning till följd av den ökade aktiviteten på byggmarknaden. Beroende på den osäkerhet som finns i marknaden är denna lageruppbyggnad mindre innevarande år. Investeringar Kvartalets nettoinvesteringar inklusive förvärv och avyttringar uppgick till 64 MSEK (48). I nettoinvesteringen 28 ingår förvärvet av Koto-Pelti Oy med 19 MSEK. Exklusive förvärv uppgick nettoinvesteringarna till 63 MSEK (29). Ökningen förklaras helt av investeringen i den nya produktionsanläggningen för Building Systems i Ryssland som uppgår till 31 MSEK. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 187 MSEK jämfört med 17 MSEK för samma period föregående år. Den främsta förklaringen till minskningen är att rörelseresultatet var 182 MSEK lägre. Samtidigt har årets kassaflöde påverkats positivt av lägre skattebetalningar med 7 MSEK jämfört med föregående år. Rörelsekapitalet har påverkats positivt av lägre lager med 133 MSEK. Fortsatt låga inköpsvolymer av stål har minskat leverantörsskulderna vilket påverkar rörelsekapitalet negativt. Kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till 64 MSEK ( 48). Finansiell ställning Nettoskulden var 3 4 MSEK (2 27) per den sista mars 29. Soliditeten uppgick till 38,5 procent (39,8) och nettoskuldsättningsgraden till,92 (,74) per den sista mars. Finansnettot under kvartalet var 31 MSEK ( 38). Det lägre finansnettot beror på lägre marknadsräntor. Lindab tecknade under december 27, med Nordea och Handelsbanken, ett bindande femårigt kreditavtal med en ram om totalt 4 5 MSEK. Disponibla medel inklusive outnyttjade krediter uppgick till MSEK (2 56). Avskrivningar Kvartalets totala avskrivningar var 56 MSEK (55) varav 3 MSEK (2) avsåg avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. Skatt Skattekostnaden för kvartalet uppgick till 15 MSEK (52). Resultat före skatt uppgick till 6 (169). Skattesatsen för föregående år uppgick till 31 procent. På grund av det låga resultatet innevarande år får skattemässiga justeringar av redovisat resultat en negativ inverkan på skattesatsen. Vidare har uppskjuten skatt inte aktiverats på vissa underskott då en osäkerhet föreligger om när dessa kan utnyttjas. Ställda panter och eventualförpliktelser Inga förändringar har skett i ställda panter och eventualförpliktelser under kvartalet. Moderbolaget Moderbolaget hade ingen omsättning under kvartalet. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 11 MSEK ( 14). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Ingen förändring av vad Lindab angivit i avgiven årsredovisning för 28, under väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer (sid 91 96), har förekommit. Rörelseresultat ( EBIT ), MSEK *) Rörelseresultat (EBIT) Rullande 12 månader, MSEK *) Kassafl öde från den löpande verksamheten, MSEK Rullande 12 månader Profile Ventilation Rullande 12 månader kvartal april-juni juli-sep okt-dec jan-mars rullande juni sep dec mars kvartal april-juni juli-sep okt-dec jan-mars rullande *) Justerat för engångsposter. 4

5 Incitamentsprogram Styrelsen i Lindab International AB har beslutat att föreslå till årsstämman en fortsättning på det treårsprogram som inleddes under 28. Incitamentprogrammet har samma struktur som det program som tecknades under föregående år. I korthet innebär förslaget att högst 784 teckningsoptioner skall kunna erbjudas koncernens ledande befattningshavare och nyckelpersoner, cirka 9 personer. Teckningsoptionerna skall marknadsvärderas enligt vedertagen värderingsmodell Black & Scholes. Kostnaden för Lindab beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK årligen. Personal Antal anställda vid kvartalets slut uppgick till personer vilket är en minskning med 31 personer sedan årsskiftet. Lindab aviserade ett kostnadsbesparingsprogram under fjärde kvartalet som innebar en minskning med 475 personer. Totalt har antalet anställda minskat med 595 personer sedan inledningen av oktober 28. Lindabaktien Lindab International AB (publ) utgör moderbolag för Lindabkoncernen. Lindabaktien betalades under första kvartalet, som högst i 58 SEK, den 7 januari och som lägst i 4 SEK, 3 mars. Snittomsättningen för Lindabaktien var aktier per dag under kvartalet. Förslag till utdelning till aktieägarna Lindabs styrelse föreslår att årsstämman den 6 maj beslutar om en utdelning på 2,75 SEK per aktie, vilket totalt ger en utdelning om 26 MSEK, en minskning med 48 procent per aktie jämfört med 28. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till den 11 maj 29, varvid utdelningen beräknas kunna betalas ut till aktieägarna den 14 maj 29. Bakgrunden till sänkningen av utdelningen är att stärka kassaflödet och ha beredskap för offensiva satsningar som exempelvis förvärv. Utdelningsförslaget motsvarar 28 procent av nettoresultatet (46). Väsentliga händelser efter balansdagen Lindab har för avsikt att lägga ned verksamheten vid produktionsenheten Lindab Plåt i Edsvära som har 27 anställda och flytta tillverkningen till Lindab Profil i Förslöv. MBL-förhandlingar kommer att påbörjas i maj. Centralisering av produktionen innebär effektivisering, med minskade kostnader och lager som följd. Redovisningsprinciper Se not 1, sidan 15. Om ej annat anges i denna delårsrapport så avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år. De största ägarna är Ratos AB 22,5 procent (22,5), Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 12, procent (11,), Sjätte AP-fonden 11,2 procent (11,2), Robur/Swedbank 7,6 procent (6,) och Andra AP-fonden 5,3 procent (7,2). De tio största ägarnas innehav utgör 65,4 procent (67,3) av aktierna. 5

6 lindab delårsrapport jan-mars 29 Nyckeltal MSEK om inget annat anges jan-mars 29 jan-mars 28 jan-dec 28 jan-dec 27 jan-dec 26 jan-dec 25 Nettoomsättning Rörelseresultat, (EBITDA) 1) Rörelseresultat, (EBITA) 2) * 553* Avskrivningar Rörelseresultat, (EBIT) 3) Rörelseresultat, (EBIT), exklusive engångsposter Resultat efter skatt Totalresultat efter skatt Rörelsemarginal (EBITA), % 4) 1,5 9,8 11,9 14,2 12,4 8,9 Rörelsemarginal (EBIT), % 5) 1,4 9,7 11,8 14,1 11,7 9, Rörelsemarginal (EBIT), exklusive engångsposter, % 1,4 9,7 13, 14,1 12,3 8,9 Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 6) Antal aktier, före utspädning Antal aktier, efter utspädning Resultat per aktie, SEK före utspädning 7),28 1,49 9,32 11,45 6,45 2,93 Resultat per aktie, SEK efter utspädning 8),28 1,49 9,32 11,45 6,29 2,86 Kassaflöde från den löpande verksamheten Nettoskuld 9) Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1),9,7,8,8 1,2,7 Eget kapital Eget kapital per aktie, SEK före utspädning 11) 43,76 38,74 44,75 37,72 27,82 23,77 Eget kapital per aktie, SEK efter utspädning 12) 43,76 38,74 44,75 37,72 27,82 23,21 Soliditet, % 13) 38,5 39,8 38,8 38,6 3,9 43,7 Räntetäckningsgrad, ggr 14),1 5, 6,1 8,6 8,4 6,9 Avkastning på eget kapital, % 15) 18,6 33,8 23,4 35,9 25,1 13,7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 16) 16, 24,4 2, 24,5 18,2 11,9 Avkastning på operativt kapital, % 17) 16,9 25,3 2,7 25,4 19,1 12,2 Avkastning på operativt kapital, exklusive engångsposter, % 18,8 25,3 22,8 25,4 19,9 11,8 Avkastning på totalt kapital, % 18) 11,6 17,5 14,3 17,4 13,3 9,4 Antal anställda vid periodens slut Definitioner 1 18, se sidan 18. *) Rörelseresultatet (EBITA) redovisas justerat för engångsposter, såsom det rapporterades ursprungligen. Kvartalsperioder MSEK om inget annat anges jan-mars 29 jan-mars 28 jan-mars 27 jan-mars 26 jan-mars 25 Nettoomsättning Resultat efter skatt Resultat per aktie, SEK efter utspädning,28 1,49 1,42,41,2 Avkastning på eget kapital, % 18,6 33,8 28,9 14,9 9,7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 16, 24,4 19,9 12,9 1,7 6

7 Nettoomsättning och tillväxt jan-mars 29 jan-mars 28 jan-dec 28 Nettoomsättning, MSEK Förändring, MSEK Förändring, % Varav Volymer och pris, % Förvärv/avyttring, % Valutaeffekter, % 7 1 Nettoomsättning per marknad MSEK jan-mars 29 jan-mars 28 jan-dec 28 Norden Västeuropa CEE/CIS Övriga marknader Totalt Intäkter från externa kunder per segment (nettoomsättning per affärsområde) MSEK jan-mars 29 jan-mars 28 jan-dec 28 Ventilation Profile Övrig verksamhet Totalt Internförsäljning brutto alla segment Rörelseresultat (EBIT) och resultat före skatt (EBT) MSEK jan-mars 29 jan-mars 28 jan-dec 28 Ventilation Profile Övrig verksamhet Engångsposter 1) Totalt Finansnetto Resultat före skatt (EBT) ) Engångsposterna för fjärde kvartalet 28 består av kostnadsreduceringsprogrammet 117 MSEK, lagernedskrivning 18 MSEK, reavinst fastighetsförsäljning 14 MSEK samt reavinst från försäljning av delägande i ventilationsföretaget Øland A/S 18 MSEK. För helåret tillkommer kostnader för byte av koncernchef med 13 MSEK. 7

8 lindab delårsrapport jan-mars 29 Affärsområde Ventilation O Omsättningen under kvartalet uppgick till 1 77 MSEK (1 17), en minskning med 8 procent. Justerat för valutaeffekter och förvärv var nedgången 17 procent O Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 54 MSEK jämfört med 112 MSEK samma period föregående år O Det tidigare aviserade kostnadsbesparingsprogrammet utvecklas bättre än plan, ytterligare effekt förväntas under andra kvartalet Omsättning och marknad Omsättningen under första kvartalet uppgick till 1 77 MSEK, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Valutaförändringar påverkade omsättningen positivt med 8 procentenheter och förvärv har bidragit med 1 procentenhet. Division Air Duct Systems lanserade fler Smart Tools under kvartalet som förenklar installation och hantering av ventilationsprodukter på byggarbetsplatsen. Inom division Comfort har nya kylbaffeln Plexus och ljuddämparen Aerodim som lanserades 28 fortsatt att generera ökad försäljning. Nettoomsättning per marknad Rullande 12 månader, MSEK Resultat Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet uppgick till 54 MSEK (112), vilket är en minskning med 52 procent jämfört med föregående år. Marginalförsämringen förklaras främst av lägre volymer. De fallande marknadspriserna på stål har ännu ej påverkat Lindabs råmaterialkostnader. Maskinförsäljningen har kraftigt bromsats upp vilket påverkat resultatet negativt. Kostnadsbesparingsprogrammet har minskat den fasta kostnadsmassan och utvecklas bättre än plan, ytterligare effekt förväntas under andra kvartalet. juni sep dec Norden Västeuropa CEE/CIS USA Nettoomsättning per kvartal, MSEK mars Nyckeltal Ventilation jan-mars 29 jan-mars 28 jan-dec 28 Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK 1) Rörelsemarginal (EBIT), % 1) 5, 9,6 9,5 Antal anställda vid periodens slut ) Rörelseresultat (EBIT) har justerats med 38 MSEK avseende engångsposter för helåret 28. kvartal april-juni juli-sep okt-dec jan-mars Fördelning av nettoomsättning per division Air Duct Systems Comfort 8

9 Affärsområde Profi le O Omsättningen uppgick under kvartalet till 685 MSEK (945), en minskning med 28 procent. Justerat för valutaeffekter och förvärv var minskningen 36 procent O Rörelseresultatet (EBIT), minskade till 22 MSEK jämfört med 14 MSEK samma period föregående år O Det tidigare aviserade kostnadsbesparingsprogrammet utvecklas bättre än plan, ytterligare effekt förväntas under andra kvartalet Omsättning och marknad Omsättningen sjönk med 28 procent till 685 MSEK (945) för första kvartalet. Omsättningen påverkades positivt med 3 procentenheter av förvärvet av SIPOG, som konsoliderades från och med 1 september 28. Valutaförändringar har påverkat omsättningen positivt med 5 procentenheter under kvartalet. Utvecklingen har också påverkats av den finansiella oron. Det rådande marknadsklimatet, med kunder som är mer återhållsamma och har svårare att få krediter, har drabbat Building Systems i större omfattning. Detta har lett till att orderingången varit svag under perioden och att ett antal order har annullerats eller skjutits upp. Orderstocken i Building Systems var 31 procent lägre per den 31 mars 29 jämfört med samma datum 28. Inom Building Components har det nya fasadkassettsystemet Premium börjat levereras till ett antal projekt och fått ett positivt mottagande. Den nya stålregeln RdBX med med klickmontage lanserades i Tjeckien under kvartalet. Den tillverkas och säljs därmed i tre länder: Sverige, Danmark och Tjeckien. Inom Building Systems har den nya energiberäkningsmjukvaran Cynergy lanserats till byggentreprenörerna. Cy-nergy förenklar byggandet genom att design och konstruktion av energieffektiva byggnader underlättas. Arbetet med etableringen av den nya produktionsenheten för Building Systems i Ryssland håller på att slutföras, produktionen beräknas starta under sommaren 29. Resultat Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för perioden till 22 MSEK (14). Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,2 procent (11,) för kvartalet. Resultatförsämringen förklaras främst av den vikande volymen, kombinerat med prisjusteringar till följd av sjunkande stålpriser. Dock har Lindab ännu ej kunnat dra nytta av lägre inköpspriser på stål beroende på inneliggande lager, vilket påverkat marginalen under kvartalet. Åtgärder för att minska kostnadsmassan har bidragit positivt till resultatet. På grund av säsongsvariationer rapporterar förvärvet SIPOG en mindre förlust under kvartalet. Nyckeltal Profi le jan-mars 28 jan-mars 28 jan-dec 28 Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK 1) Rörelsemarginal (EBIT), % 1) 3,2 11, 17,2 Antal anställda vid periodens slut Nettoomsättning per marknad Rullande 12 månader, MSEK juni sep dec kvartal CEE/CIS Norden april-juni juli-sep okt-dec Västeuropa Nettoomsättning per kvartal, MSEK mars jan-mars Fördelning av nettoomsättning per division 1) Rörelseresultat (EBIT) har justerats med 59 MSEK avseende engångsposter för helåret 28. Building Systems Building Components 9

10 lindab delårsrapport jan-mars 29 Rapport över totalresultat för koncernen (resultaträkning) Belopp i MSEK jan-mars 29 jan-mars 28 Rullande 12M april 28- mars 29 jan-dec 28 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Finansnetto Resultat före skatt (EBT) Skatt Resultat efter skatt därav hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser, utländska verksamheter Övrigt totalresultat Totalresultat efter skatt därav hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie, SEK Före utspädning, SEK,28 1,49 ET 9,32 Efter utspädning, SEK,28 1,49 ET 9,32 1

11 Rapport över fi nansiell ställning i koncernen (balansräkning) Belopp i MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar, räntebärande Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Övriga fordringar, räntebärande Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande avsättningar Räntebärande skulder Avsättningar Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 lindab delårsrapport jan-mars 29 Rapport över kassafl öden för koncernen (indirekt metod) Belopp i MSEK jan-mars 29 jan-mars 28 Rullande 12M april 28- mars 29 jan-dec 28 Löpande verksamheten Rörelseresultat Återläggning av avskrivningar Avsättningar, ej kassapåverkande Justering övriga ej kassapåverkande poster Summa Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Varulager (ökning /minskning +) Rörelsefordringar (ökning /minskning +) Rörelseskulder (ökning + /minskning ) Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av koncernföretag Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förändring i finansiella anläggningstillgångar Försäljning/utrangering av immateriella anläggningstillgångar - - Försäljning/utrangering av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning (+)/minskning ( ) av upplåning Optionspremier för teckningsoptioner Utdelning till aktieägare Återköp av aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut

13 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen Belopp i MSEK Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserad vinst Totalt eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat efter skatt Optionspremie för ledningsoptioner 1) Återköp av egna aktier 2) Utdelning till aktieägare Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Totalresultat efter skatt Utgående balans per 31 mars ) Vid ordinarie årsstämma 28 beslöts emittera 784 teckningsoptioner till ledande befattningshavare. 14 MSEK har inbetalts avseende dessa. 2) Vid samma årsstämma bemyndigades styrelsen besluta om förvärv av egna aktier upp till 4 MSEK eller max 5 procent av utestående aktier. Återköp har skett med 348 MSEK vilket motsvarar maximala 5 procent av då utestående antal aktier. Förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 28 Årsredovisningen för verksamhetsåret 28 kommer att framläggas på årsstämman den 6 maj 29. Styrelsen föreslår att 2,75 SEK per aktie, maximalt SEK, utdelas till aktieägarna samt att återstoden SEK överförs i ny räkning. Optioner Styrelsen har beslutat föreslå till årsstämman 29 en fortsättning på det treåriga Incitamentsprogram som inleddes under 28. Programmet har samma struktur som det som tecknades under föregående år. 13

14 lindab delårsrapport jan-mars 29 Moderbolagets resultaträkning Moderbolag Belopp i MSEK jan-mars 29 jan-mars 28 jan-dec 28 Övriga rörelseintäkter Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader - 2 Rörelseresultat Resultat från dotterbolag Räntekostnader, interna Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Resultat efter skatt Moderbolagets balansräkning Moderbolag Belopp i MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Skuld till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Koncernredovisningen för första kvartalet 29 har, i likhet med årsbokslutet för 28, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, den svenska Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings RFR 1.2, Kompletterande redovisning för koncerner. Denna kvartalsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper som har beskrivits i årsredovisningen för 28 med nedanstående undantag på grund av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som antagits av EU och som ska tillämpas från och med 1 januari 29. Endast de förändringar som har haft en effekt på koncernen behandlas. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2.2, Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som tillämpades i årsredovisningen för 28. Nya eller omarbetade standarder IFRS 8 Rörelsesegment Denna standard kräver upplysningar om koncernens rörelsesegment och ersätter kravet på att bestämma primära och sekundära segment i koncernen. Implementeringen av denna standard har inte haft någon effekt på koncernens finansiella position eller resultat. Implementeringen av IFRS 8 har inte givit upphov till några andra segment än de som rapporterades som primära enligt IAS 14. Information om segment visas i not 3, inklusive omarbetade jämförelsetal. Omarbetad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter Standarden delar upp förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med ägare och andra förändringar. Uppställningen över förändringar i eget kapital innehåller endast detaljer avseende ägartransaktioner. Andra förändringar än ägartransaktioner i eget kapital presenteras på en rad i uppställningen över förändringar i eget kapital. Därutöver introducerar standarden begreppet Rapport över totalresultat (Statement of Comprehensive Income) som visar alla poster avseende intäkter och kostnader, antingen i en enskild uppställning, eller i två sammanhängande uppställningar. Koncernen har valt att presentera rapport över totalresultat i en enskild uppställning. IAS 23 Lånekostnader (omarbetad) Den omarbetade versionen kräver aktivering av lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång, som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Koncernens tidigare princip var att kostnadsföra lånekostnader i den takt de uppstod. I enlighet med övergångsreglerna för detta tillägg i IAS 23 har koncernen valt att tillämpa dessa framåtriktat. Lånekostnader aktiveras därför på denna typ av tillgångar som börjar aktiveras den 1 januari 29 och därefter. Under de 3 månaderna fram till 31 mars 29, har inga lånekostnader aktiverats eftersom koncernen för närvarande inte har några pågående nyanläggningar som har lång kvarvarande tid för färdigställande. Tillägg till IAS 27 Tillägget till IAS 27 kräver att all utdelning från dotterbolag, gemensamt kontrollerade enheter eller intresseföretag redovisas i resultaträkningen i de separata finansiella rapporterna. De nya kraven påverkar endast moderbolagets separata finansiella rapporter och har ingen påverkan på koncernredovisningen. 15

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2008

Lindab Årsredovisning 2008 årsredovisning Lindab Årsredovisning 2008 Vi förenklar byggandet Hälsningar från Lindab Alla länder möter byggbranschen med samma utmaningar. Det handlar om snabbare, enklare, och mer kostnadseffektiva

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0).

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013 Andra kvartalet 2013 Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 23,8 MSEK (21,5), justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 12,6 procent. Försäljningen inom affärsområde Patientpositionering ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättning 284 Mkr (300) Rörelseresultat 18 Mkr (12) Resultat före skatt 15 Mkr (9) Periodens resultat 7 Mkr (4) Periodens resultat per aktie före

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

170 år - 2011. Första kvartalet 2011

170 år - 2011. Första kvartalet 2011 Stille Första kvartalet 2011 170 år - 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen ökade med 27,2 procent till 24,0 MSEK (18,9), justerat för valuta uppgick ökningen till 31,2 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 2008

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 2008 Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 11% organisk tillväxt i kvartalet Perioden 1 april 30 juni Omsättningen ökade med 27% till 1 245 (978) mkr, den organiska tillväxten uppgick till

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 PRESSMEDDELANDE 29 JANUARI 2015

DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 PRESSMEDDELANDE 29 JANUARI 2015 DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 214 PRESSMEDDELANDE 29 JANUARI 215 VINSTTILLVÄXT OCH STARKT KASSAFLÖDE BLANDAD EFTERFRÅGAN VD S KOMMENTAR: För 214 noterar vi goda resultat och en stark

Läs mer

Delårsrapport Tredje kvartalet 2013

Delårsrapport Tredje kvartalet 2013 Delårsrapport Tredje kvartalet 1 januari - 30 september Kalender Bokslutskommuniké jan-dec 20 februari 2014 Årsredovisning 21 mars 2014 Delårsrapport jan-mar 2014 29 april 2014 Delårsrapport jan-jun 2014

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer