delårsrapport jan-mars 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "delårsrapport jan-mars 2009"

Transkript

1 lindab delårsrapport jan-mars 29 Första kvartalet 29 O Nettoomsättningen minskade med 17 % till MSEK (2 129), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 25 % O Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 88 % till 25 MSEK (27) O Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 1,4 % (9,7) O Resultat efter skatt uppgick till 21 (117) O Resultat per aktie uppgick till,28 SEK (1,49) O Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 187 MSEK (17) O Kostnadsbesparingsprogrammet utvecklas bättre än plan

2 lindab delårsrapport jan-mars 29 Början på året har varit fortsatt tuff precis som förväntat och vi bedömer att den svaga efterfrågan kommer att bestå även de kommande kvartalen, särskilt i Östeuropa. Kostnadsbesparingsprogrammet har fått genomslag tidigare än beräknat och ytterligare effekt förväntas under årets andra kvartal. Vi fortsätter att fokusera på rörelsekapitalet och har initierat ett antal projekt som har för avsikt att påverka kassaflödet positivt. Utöver detta har vi vidtagit åtgärder för att kunna nyttja de förvärvsmöjligheter som kommer att uppstå inom de närmsta åren, vilket kommer att gynna Lindab inför nästa konjunkturuppgång. David Brodetsky, VD och koncernchef 5 år av förenklat byggande AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där huvudkontoret finns än idag. Verksamheten hade redan startats några år tidigare av de två kompanjonerna Lage Lindh och Valter Persson i en liten tunnplåtsverkstad i Lidhult. Det initiala produktutbudet bestod av aluminiumlister och fönsterbleck. Efterhand breddades produktsortimentet till att idag omfatta kompletta systemlösningar för byggbranschen. Stålet som insatsvara har varit den gemensamma nämnaren genom åren och strävan att förenkla byggandet är ständigt lika aktuell introducerades Lindab på den svenska småbolagsbörsen (OTC) och 1992 på den danska börsen. 21 köptes Lindab ut från börsen av Ratos AB tillsammans med Skandia Livförsäkringsbolag och Sjätte APfonden via Lindab Intressenter AB. Moderbolaget bytte namn till Lindab International AB år 26. Den första december 26 återvände Lindab till Stockholmsbörsen och blev åter ett noterat bolag. Lindab har expanderat kraftigt och omsatte 28 cirka 1 miljarder kronor, med bolag eller representationskontor i 31 länder

3 Lindabkoncernen, första kvartalet 29 Omsättning och marknad Omsättningen under första kvartalet uppgick till MSEK (2 219), vilket är en minskning med 17 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsminskningen justerad för valutaeffekter och förvärv uppgick till 25 procent. Valutaeffekter har positivt påverkat omsättningen med 7 procentenheter under kvartalet och struktur med 1 procentenhet. Försäljningen i Norden har under kvartalet minskat med 14 procent. Omsättningsminskningen i CEE/CIS uppgick till 46 procent, varav förvärvet av SIPOG bidrog med en tillväxt på 5 procentenheter. Försäljningen i Västeuropa var oförändrad. Efterfrågan inom båda segmenten, yrkesbyggande (8 procent av försäljningen) och bostadsbyggande (2 procent av försäljningen), har varit svag under kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. Den allmänna konjunkturnedgången och oron på finansmarknaden har negativt påverkat efterfrågan på Lindabs produkter. Oron på finansmarknaden har lett till svårigheter för Lindabs kunder att få finansiering för projekt, vilket särskilt påverkat efterfrå- gan i CEE/CIS. Samtidigt har konjunkturnedgången medfört att vissa investeringsbeslut skjutits på framtiden. Normala säsongsvariationer medför att första kvartalet vanligen har den lägsta aktiviteten på marknaden för Lindab. Mot denna bakgrund tillsammans med den osäkerhet som finns på marknaden är det svårt att göra uppskattningar om utvecklingen framöver, men den svaga efterfrågan bedöms bestå de kommande kvartalen. Resultat Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet uppgick till 25 MSEK (27), vilket är en minskning med 88 procent jämfört med föregående år. Kostnadsbesparingsprogrammet utvecklas bättre än plan. Målet att sänka de fasta kostnaderna årligen med totalt 3 MSEK, som aviserades under november 28, har uppnåtts tidigare än beräknat. Justerat för valuta och förvärvet av SIPOG har fasta kostnader sänkts med totalt 75 MSEK under kvartalet, vilket innefattar kostnad för sålda varor, försäljnings- och administrationskostnader. Bedömningen är nu att de totala besparingarna kommer att överstiga 35 MSEK på årsbasis. Om efterfrågan fortsätter att vara svag kan nya besparingsprogram bli aktuella. Den lägre bruttomarginalen förklaras främst av lägre volymer och till mindre del av lägre pris. Lindab har ännu ej kunnat dra nytta av lägre inköpspriser på stål beroende på inneliggande lager. Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 1,4 procent, under motsvarande period föregående år uppgick marginalen till 9,7 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6 MSEK (169). Resultatet efter skatt uppgick till 21 MSEK (117). Resultat per aktie uppgick till,28 SEK (1,49). Säsongsvariationer Lindabs verksamhet påverkas av byggbranschens säsongsvariationer och den största försäljningen uppnås därmed under andra halvåret. De största säsongsvariationerna återfinns inom affärsområde Profile. Installation av ventilationssystem utförs huvudsakligen inomhus, varför affärsområde Ventilation är mindre beroende av säsong och väder. Under 27 och 28 har det milda vädret haft en positiv inverkan framför allt på det första kvartalet. Normalt sker en planerad lageruppbyggnad av främst färdigvaror under det första kvartalet, som under andra Nettoomsättning, MSEK Nettoomsättning per marknad Rullande 12 månader, MSEK Rullande 12 månader Norden Västeuropa CEE/CIS Övriga marknader kvartal april-juni juli-sep okt-dec jan-mars rullande juni sep dec mars 3

4 lindab delårsrapport jan-mars 29 och tredje kvartalet successivt övergår till lagerminskning till följd av den ökade aktiviteten på byggmarknaden. Beroende på den osäkerhet som finns i marknaden är denna lageruppbyggnad mindre innevarande år. Investeringar Kvartalets nettoinvesteringar inklusive förvärv och avyttringar uppgick till 64 MSEK (48). I nettoinvesteringen 28 ingår förvärvet av Koto-Pelti Oy med 19 MSEK. Exklusive förvärv uppgick nettoinvesteringarna till 63 MSEK (29). Ökningen förklaras helt av investeringen i den nya produktionsanläggningen för Building Systems i Ryssland som uppgår till 31 MSEK. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 187 MSEK jämfört med 17 MSEK för samma period föregående år. Den främsta förklaringen till minskningen är att rörelseresultatet var 182 MSEK lägre. Samtidigt har årets kassaflöde påverkats positivt av lägre skattebetalningar med 7 MSEK jämfört med föregående år. Rörelsekapitalet har påverkats positivt av lägre lager med 133 MSEK. Fortsatt låga inköpsvolymer av stål har minskat leverantörsskulderna vilket påverkar rörelsekapitalet negativt. Kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till 64 MSEK ( 48). Finansiell ställning Nettoskulden var 3 4 MSEK (2 27) per den sista mars 29. Soliditeten uppgick till 38,5 procent (39,8) och nettoskuldsättningsgraden till,92 (,74) per den sista mars. Finansnettot under kvartalet var 31 MSEK ( 38). Det lägre finansnettot beror på lägre marknadsräntor. Lindab tecknade under december 27, med Nordea och Handelsbanken, ett bindande femårigt kreditavtal med en ram om totalt 4 5 MSEK. Disponibla medel inklusive outnyttjade krediter uppgick till MSEK (2 56). Avskrivningar Kvartalets totala avskrivningar var 56 MSEK (55) varav 3 MSEK (2) avsåg avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. Skatt Skattekostnaden för kvartalet uppgick till 15 MSEK (52). Resultat före skatt uppgick till 6 (169). Skattesatsen för föregående år uppgick till 31 procent. På grund av det låga resultatet innevarande år får skattemässiga justeringar av redovisat resultat en negativ inverkan på skattesatsen. Vidare har uppskjuten skatt inte aktiverats på vissa underskott då en osäkerhet föreligger om när dessa kan utnyttjas. Ställda panter och eventualförpliktelser Inga förändringar har skett i ställda panter och eventualförpliktelser under kvartalet. Moderbolaget Moderbolaget hade ingen omsättning under kvartalet. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 11 MSEK ( 14). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Ingen förändring av vad Lindab angivit i avgiven årsredovisning för 28, under väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer (sid 91 96), har förekommit. Rörelseresultat ( EBIT ), MSEK *) Rörelseresultat (EBIT) Rullande 12 månader, MSEK *) Kassafl öde från den löpande verksamheten, MSEK Rullande 12 månader Profile Ventilation Rullande 12 månader kvartal april-juni juli-sep okt-dec jan-mars rullande juni sep dec mars kvartal april-juni juli-sep okt-dec jan-mars rullande *) Justerat för engångsposter. 4

5 Incitamentsprogram Styrelsen i Lindab International AB har beslutat att föreslå till årsstämman en fortsättning på det treårsprogram som inleddes under 28. Incitamentprogrammet har samma struktur som det program som tecknades under föregående år. I korthet innebär förslaget att högst 784 teckningsoptioner skall kunna erbjudas koncernens ledande befattningshavare och nyckelpersoner, cirka 9 personer. Teckningsoptionerna skall marknadsvärderas enligt vedertagen värderingsmodell Black & Scholes. Kostnaden för Lindab beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK årligen. Personal Antal anställda vid kvartalets slut uppgick till personer vilket är en minskning med 31 personer sedan årsskiftet. Lindab aviserade ett kostnadsbesparingsprogram under fjärde kvartalet som innebar en minskning med 475 personer. Totalt har antalet anställda minskat med 595 personer sedan inledningen av oktober 28. Lindabaktien Lindab International AB (publ) utgör moderbolag för Lindabkoncernen. Lindabaktien betalades under första kvartalet, som högst i 58 SEK, den 7 januari och som lägst i 4 SEK, 3 mars. Snittomsättningen för Lindabaktien var aktier per dag under kvartalet. Förslag till utdelning till aktieägarna Lindabs styrelse föreslår att årsstämman den 6 maj beslutar om en utdelning på 2,75 SEK per aktie, vilket totalt ger en utdelning om 26 MSEK, en minskning med 48 procent per aktie jämfört med 28. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till den 11 maj 29, varvid utdelningen beräknas kunna betalas ut till aktieägarna den 14 maj 29. Bakgrunden till sänkningen av utdelningen är att stärka kassaflödet och ha beredskap för offensiva satsningar som exempelvis förvärv. Utdelningsförslaget motsvarar 28 procent av nettoresultatet (46). Väsentliga händelser efter balansdagen Lindab har för avsikt att lägga ned verksamheten vid produktionsenheten Lindab Plåt i Edsvära som har 27 anställda och flytta tillverkningen till Lindab Profil i Förslöv. MBL-förhandlingar kommer att påbörjas i maj. Centralisering av produktionen innebär effektivisering, med minskade kostnader och lager som följd. Redovisningsprinciper Se not 1, sidan 15. Om ej annat anges i denna delårsrapport så avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år. De största ägarna är Ratos AB 22,5 procent (22,5), Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 12, procent (11,), Sjätte AP-fonden 11,2 procent (11,2), Robur/Swedbank 7,6 procent (6,) och Andra AP-fonden 5,3 procent (7,2). De tio största ägarnas innehav utgör 65,4 procent (67,3) av aktierna. 5

6 lindab delårsrapport jan-mars 29 Nyckeltal MSEK om inget annat anges jan-mars 29 jan-mars 28 jan-dec 28 jan-dec 27 jan-dec 26 jan-dec 25 Nettoomsättning Rörelseresultat, (EBITDA) 1) Rörelseresultat, (EBITA) 2) * 553* Avskrivningar Rörelseresultat, (EBIT) 3) Rörelseresultat, (EBIT), exklusive engångsposter Resultat efter skatt Totalresultat efter skatt Rörelsemarginal (EBITA), % 4) 1,5 9,8 11,9 14,2 12,4 8,9 Rörelsemarginal (EBIT), % 5) 1,4 9,7 11,8 14,1 11,7 9, Rörelsemarginal (EBIT), exklusive engångsposter, % 1,4 9,7 13, 14,1 12,3 8,9 Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 6) Antal aktier, före utspädning Antal aktier, efter utspädning Resultat per aktie, SEK före utspädning 7),28 1,49 9,32 11,45 6,45 2,93 Resultat per aktie, SEK efter utspädning 8),28 1,49 9,32 11,45 6,29 2,86 Kassaflöde från den löpande verksamheten Nettoskuld 9) Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1),9,7,8,8 1,2,7 Eget kapital Eget kapital per aktie, SEK före utspädning 11) 43,76 38,74 44,75 37,72 27,82 23,77 Eget kapital per aktie, SEK efter utspädning 12) 43,76 38,74 44,75 37,72 27,82 23,21 Soliditet, % 13) 38,5 39,8 38,8 38,6 3,9 43,7 Räntetäckningsgrad, ggr 14),1 5, 6,1 8,6 8,4 6,9 Avkastning på eget kapital, % 15) 18,6 33,8 23,4 35,9 25,1 13,7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 16) 16, 24,4 2, 24,5 18,2 11,9 Avkastning på operativt kapital, % 17) 16,9 25,3 2,7 25,4 19,1 12,2 Avkastning på operativt kapital, exklusive engångsposter, % 18,8 25,3 22,8 25,4 19,9 11,8 Avkastning på totalt kapital, % 18) 11,6 17,5 14,3 17,4 13,3 9,4 Antal anställda vid periodens slut Definitioner 1 18, se sidan 18. *) Rörelseresultatet (EBITA) redovisas justerat för engångsposter, såsom det rapporterades ursprungligen. Kvartalsperioder MSEK om inget annat anges jan-mars 29 jan-mars 28 jan-mars 27 jan-mars 26 jan-mars 25 Nettoomsättning Resultat efter skatt Resultat per aktie, SEK efter utspädning,28 1,49 1,42,41,2 Avkastning på eget kapital, % 18,6 33,8 28,9 14,9 9,7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 16, 24,4 19,9 12,9 1,7 6

7 Nettoomsättning och tillväxt jan-mars 29 jan-mars 28 jan-dec 28 Nettoomsättning, MSEK Förändring, MSEK Förändring, % Varav Volymer och pris, % Förvärv/avyttring, % Valutaeffekter, % 7 1 Nettoomsättning per marknad MSEK jan-mars 29 jan-mars 28 jan-dec 28 Norden Västeuropa CEE/CIS Övriga marknader Totalt Intäkter från externa kunder per segment (nettoomsättning per affärsområde) MSEK jan-mars 29 jan-mars 28 jan-dec 28 Ventilation Profile Övrig verksamhet Totalt Internförsäljning brutto alla segment Rörelseresultat (EBIT) och resultat före skatt (EBT) MSEK jan-mars 29 jan-mars 28 jan-dec 28 Ventilation Profile Övrig verksamhet Engångsposter 1) Totalt Finansnetto Resultat före skatt (EBT) ) Engångsposterna för fjärde kvartalet 28 består av kostnadsreduceringsprogrammet 117 MSEK, lagernedskrivning 18 MSEK, reavinst fastighetsförsäljning 14 MSEK samt reavinst från försäljning av delägande i ventilationsföretaget Øland A/S 18 MSEK. För helåret tillkommer kostnader för byte av koncernchef med 13 MSEK. 7

8 lindab delårsrapport jan-mars 29 Affärsområde Ventilation O Omsättningen under kvartalet uppgick till 1 77 MSEK (1 17), en minskning med 8 procent. Justerat för valutaeffekter och förvärv var nedgången 17 procent O Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 54 MSEK jämfört med 112 MSEK samma period föregående år O Det tidigare aviserade kostnadsbesparingsprogrammet utvecklas bättre än plan, ytterligare effekt förväntas under andra kvartalet Omsättning och marknad Omsättningen under första kvartalet uppgick till 1 77 MSEK, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Valutaförändringar påverkade omsättningen positivt med 8 procentenheter och förvärv har bidragit med 1 procentenhet. Division Air Duct Systems lanserade fler Smart Tools under kvartalet som förenklar installation och hantering av ventilationsprodukter på byggarbetsplatsen. Inom division Comfort har nya kylbaffeln Plexus och ljuddämparen Aerodim som lanserades 28 fortsatt att generera ökad försäljning. Nettoomsättning per marknad Rullande 12 månader, MSEK Resultat Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet uppgick till 54 MSEK (112), vilket är en minskning med 52 procent jämfört med föregående år. Marginalförsämringen förklaras främst av lägre volymer. De fallande marknadspriserna på stål har ännu ej påverkat Lindabs råmaterialkostnader. Maskinförsäljningen har kraftigt bromsats upp vilket påverkat resultatet negativt. Kostnadsbesparingsprogrammet har minskat den fasta kostnadsmassan och utvecklas bättre än plan, ytterligare effekt förväntas under andra kvartalet. juni sep dec Norden Västeuropa CEE/CIS USA Nettoomsättning per kvartal, MSEK mars Nyckeltal Ventilation jan-mars 29 jan-mars 28 jan-dec 28 Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK 1) Rörelsemarginal (EBIT), % 1) 5, 9,6 9,5 Antal anställda vid periodens slut ) Rörelseresultat (EBIT) har justerats med 38 MSEK avseende engångsposter för helåret 28. kvartal april-juni juli-sep okt-dec jan-mars Fördelning av nettoomsättning per division Air Duct Systems Comfort 8

9 Affärsområde Profi le O Omsättningen uppgick under kvartalet till 685 MSEK (945), en minskning med 28 procent. Justerat för valutaeffekter och förvärv var minskningen 36 procent O Rörelseresultatet (EBIT), minskade till 22 MSEK jämfört med 14 MSEK samma period föregående år O Det tidigare aviserade kostnadsbesparingsprogrammet utvecklas bättre än plan, ytterligare effekt förväntas under andra kvartalet Omsättning och marknad Omsättningen sjönk med 28 procent till 685 MSEK (945) för första kvartalet. Omsättningen påverkades positivt med 3 procentenheter av förvärvet av SIPOG, som konsoliderades från och med 1 september 28. Valutaförändringar har påverkat omsättningen positivt med 5 procentenheter under kvartalet. Utvecklingen har också påverkats av den finansiella oron. Det rådande marknadsklimatet, med kunder som är mer återhållsamma och har svårare att få krediter, har drabbat Building Systems i större omfattning. Detta har lett till att orderingången varit svag under perioden och att ett antal order har annullerats eller skjutits upp. Orderstocken i Building Systems var 31 procent lägre per den 31 mars 29 jämfört med samma datum 28. Inom Building Components har det nya fasadkassettsystemet Premium börjat levereras till ett antal projekt och fått ett positivt mottagande. Den nya stålregeln RdBX med med klickmontage lanserades i Tjeckien under kvartalet. Den tillverkas och säljs därmed i tre länder: Sverige, Danmark och Tjeckien. Inom Building Systems har den nya energiberäkningsmjukvaran Cynergy lanserats till byggentreprenörerna. Cy-nergy förenklar byggandet genom att design och konstruktion av energieffektiva byggnader underlättas. Arbetet med etableringen av den nya produktionsenheten för Building Systems i Ryssland håller på att slutföras, produktionen beräknas starta under sommaren 29. Resultat Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för perioden till 22 MSEK (14). Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,2 procent (11,) för kvartalet. Resultatförsämringen förklaras främst av den vikande volymen, kombinerat med prisjusteringar till följd av sjunkande stålpriser. Dock har Lindab ännu ej kunnat dra nytta av lägre inköpspriser på stål beroende på inneliggande lager, vilket påverkat marginalen under kvartalet. Åtgärder för att minska kostnadsmassan har bidragit positivt till resultatet. På grund av säsongsvariationer rapporterar förvärvet SIPOG en mindre förlust under kvartalet. Nyckeltal Profi le jan-mars 28 jan-mars 28 jan-dec 28 Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK 1) Rörelsemarginal (EBIT), % 1) 3,2 11, 17,2 Antal anställda vid periodens slut Nettoomsättning per marknad Rullande 12 månader, MSEK juni sep dec kvartal CEE/CIS Norden april-juni juli-sep okt-dec Västeuropa Nettoomsättning per kvartal, MSEK mars jan-mars Fördelning av nettoomsättning per division 1) Rörelseresultat (EBIT) har justerats med 59 MSEK avseende engångsposter för helåret 28. Building Systems Building Components 9

10 lindab delårsrapport jan-mars 29 Rapport över totalresultat för koncernen (resultaträkning) Belopp i MSEK jan-mars 29 jan-mars 28 Rullande 12M april 28- mars 29 jan-dec 28 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Finansnetto Resultat före skatt (EBT) Skatt Resultat efter skatt därav hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser, utländska verksamheter Övrigt totalresultat Totalresultat efter skatt därav hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie, SEK Före utspädning, SEK,28 1,49 ET 9,32 Efter utspädning, SEK,28 1,49 ET 9,32 1

11 Rapport över fi nansiell ställning i koncernen (balansräkning) Belopp i MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar, räntebärande Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Övriga fordringar, räntebärande Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande avsättningar Räntebärande skulder Avsättningar Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 lindab delårsrapport jan-mars 29 Rapport över kassafl öden för koncernen (indirekt metod) Belopp i MSEK jan-mars 29 jan-mars 28 Rullande 12M april 28- mars 29 jan-dec 28 Löpande verksamheten Rörelseresultat Återläggning av avskrivningar Avsättningar, ej kassapåverkande Justering övriga ej kassapåverkande poster Summa Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Varulager (ökning /minskning +) Rörelsefordringar (ökning /minskning +) Rörelseskulder (ökning + /minskning ) Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av koncernföretag Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förändring i finansiella anläggningstillgångar Försäljning/utrangering av immateriella anläggningstillgångar - - Försäljning/utrangering av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning (+)/minskning ( ) av upplåning Optionspremier för teckningsoptioner Utdelning till aktieägare Återköp av aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut

13 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen Belopp i MSEK Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserad vinst Totalt eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat efter skatt Optionspremie för ledningsoptioner 1) Återköp av egna aktier 2) Utdelning till aktieägare Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Totalresultat efter skatt Utgående balans per 31 mars ) Vid ordinarie årsstämma 28 beslöts emittera 784 teckningsoptioner till ledande befattningshavare. 14 MSEK har inbetalts avseende dessa. 2) Vid samma årsstämma bemyndigades styrelsen besluta om förvärv av egna aktier upp till 4 MSEK eller max 5 procent av utestående aktier. Återköp har skett med 348 MSEK vilket motsvarar maximala 5 procent av då utestående antal aktier. Förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 28 Årsredovisningen för verksamhetsåret 28 kommer att framläggas på årsstämman den 6 maj 29. Styrelsen föreslår att 2,75 SEK per aktie, maximalt SEK, utdelas till aktieägarna samt att återstoden SEK överförs i ny räkning. Optioner Styrelsen har beslutat föreslå till årsstämman 29 en fortsättning på det treåriga Incitamentsprogram som inleddes under 28. Programmet har samma struktur som det som tecknades under föregående år. 13

14 lindab delårsrapport jan-mars 29 Moderbolagets resultaträkning Moderbolag Belopp i MSEK jan-mars 29 jan-mars 28 jan-dec 28 Övriga rörelseintäkter Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader - 2 Rörelseresultat Resultat från dotterbolag Räntekostnader, interna Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Resultat efter skatt Moderbolagets balansräkning Moderbolag Belopp i MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Skuld till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Koncernredovisningen för första kvartalet 29 har, i likhet med årsbokslutet för 28, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, den svenska Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings RFR 1.2, Kompletterande redovisning för koncerner. Denna kvartalsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper som har beskrivits i årsredovisningen för 28 med nedanstående undantag på grund av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som antagits av EU och som ska tillämpas från och med 1 januari 29. Endast de förändringar som har haft en effekt på koncernen behandlas. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2.2, Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som tillämpades i årsredovisningen för 28. Nya eller omarbetade standarder IFRS 8 Rörelsesegment Denna standard kräver upplysningar om koncernens rörelsesegment och ersätter kravet på att bestämma primära och sekundära segment i koncernen. Implementeringen av denna standard har inte haft någon effekt på koncernens finansiella position eller resultat. Implementeringen av IFRS 8 har inte givit upphov till några andra segment än de som rapporterades som primära enligt IAS 14. Information om segment visas i not 3, inklusive omarbetade jämförelsetal. Omarbetad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter Standarden delar upp förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med ägare och andra förändringar. Uppställningen över förändringar i eget kapital innehåller endast detaljer avseende ägartransaktioner. Andra förändringar än ägartransaktioner i eget kapital presenteras på en rad i uppställningen över förändringar i eget kapital. Därutöver introducerar standarden begreppet Rapport över totalresultat (Statement of Comprehensive Income) som visar alla poster avseende intäkter och kostnader, antingen i en enskild uppställning, eller i två sammanhängande uppställningar. Koncernen har valt att presentera rapport över totalresultat i en enskild uppställning. IAS 23 Lånekostnader (omarbetad) Den omarbetade versionen kräver aktivering av lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång, som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Koncernens tidigare princip var att kostnadsföra lånekostnader i den takt de uppstod. I enlighet med övergångsreglerna för detta tillägg i IAS 23 har koncernen valt att tillämpa dessa framåtriktat. Lånekostnader aktiveras därför på denna typ av tillgångar som börjar aktiveras den 1 januari 29 och därefter. Under de 3 månaderna fram till 31 mars 29, har inga lånekostnader aktiverats eftersom koncernen för närvarande inte har några pågående nyanläggningar som har lång kvarvarande tid för färdigställande. Tillägg till IAS 27 Tillägget till IAS 27 kräver att all utdelning från dotterbolag, gemensamt kontrollerade enheter eller intresseföretag redovisas i resultaträkningen i de separata finansiella rapporterna. De nya kraven påverkar endast moderbolagets separata finansiella rapporter och har ingen påverkan på koncernredovisningen. 15

16 lindab delårsrapport jan-mars 29 Not 2 Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar Viktiga uppskattningar och bedömningar framgår av not 4 i årsredovisningen för 28. Inga förändringar har gjorts av dessa som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på den aktuella delårsrapporten. Not 3 Rörelsesegment Rörelsesegment rapporteras enligt IFRS 8 och IAS 34. Information om intäkter från externa kunder, rörelseresultat samt resultat före skatt per rörelsesegment framgår i tabellerna på sid 7. Internpris mellan koncernens segment sätts utifrån principen om armlängds avstånd det vill säga som mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och har ett intresse av att transaktionen genomförs. Tillgångar och investeringar rapporteras där tillgången finns. Intäkter från andra segment uppgår till små belopp och en specifikation av denna summa per segment anses därmed inte ge något mervärde. Ingen förändring har skett i grunderna för segmentindelningen eller i beräkningen av segmentens resultat sedan senast avgivna årsredovisning. Affärsområde Ventilation omfattar koncernens kompletta verksamhet inom ventilation och inneklimatsystem. Affärsområde Profile omfattar koncernens verksamhet inom produkter och produktsystem riktade mot byggsektorn. Övrigt omfattar moderbolaget och stålservice samt stålbearbetning till externa kunder. Tillgångarna i rörelsesegmentet Profile har ökat med 415 MSEK jämfört med kvartal 1, 28. De främsta orsakerna är förvärvet av Sipoggruppen samt investeringen i Yaroslavlfabriken i Ryssland. 16

17 Delårsrapporten har avgivits efter bemyndigande av styrelsen. Båstad den 6 maj 29 David Brodetsky VD och koncernchef Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av Lindabs revisorer. 17

18 lindab delårsrapport jan-mars 29 Defi nitioner 1) Rörelseresultatet (EBITDA) utgörs av resultat före planenliga avskrivningar och före avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. 2) Rörelseresultatet (EBITA) utgörs av resultat efter planenliga avskrivningar, men före avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. 3) Rörelseresultatet (EBIT) utgörs av resultat före finansiella poster och skatt. 4) Rörelsemarginalen (EBITA) har beräknats som rörelseresultat (EBITA) i procent av nettoomsättningen under perioden. 5) Rörelsemarginalen (EBIT) har beräknats som rörelseresultat (EBIT) uttryckt i procent av nettoomsättningen under perioden. 6) Beräkning av utspädningen från teckningsoptioner utgivna av bolaget i enlighet med IAS 33. Utestående optioner bedöms för närvarande ej komma att utnyttjas. 7) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning. 8) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning. 9) Nettoskulden utgörs av räntebärande skulder och tillgångar samt kassa och bank. 1) Nettoskuldsättningsgraden uttrycks som nettolåneskulden i förhållande till eget kapital. 11) Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier före utspädning vid periodens slut. 12) Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier efter utspädning vid perioden slut. 13) Soliditeten har beräknats som eget kapital i procent av summa tillgångar enligt balansräkningen. 14) Räntetäckningsgraden har beräknats som resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. 15) Avkastning på eget kapital utgörs av resultat efter skatt (rullande tolvmånadersvärdet), i procent av vägt genomsnittligt eget kapital *) exklusive minoritetsandelar. 16) Avkastning på sysselsatt kapital utgörs av resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader (rullande tolvmånadersvärdet) i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. *) Sysselsatt kapital utgörs av summa tillgångar minskade med icke räntebärande avsättningar och skulder. 17) Avkastning på operativt kapital utgörs av rörelseresultat (EBIT, rullande tolvmånadersvärdet) i procent av genomsnittligt operativt kapital. *) Operativt kapital avser summan av nettoskuld och eget kapital. 18) Avkastning på totalt kapital utgörs av resultatet efter finansiella poster (EBT) plus finansiella kostnader (rullande tolvmånadersvärdet) i procent av genomsnittlig balansomslutning. *) *) Genomsnittligt kapital baseras på kvartalsvärden. 18

19 Building Systems Building Components Air Duct Systems Comfort Det här är Lindab Vi förenklar byggandet Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. tem och byggkomponenter. Verksamheten drivs i de två division erna Building Systems respektive Building Components. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Ventilation och Profile, och produkterna känne tecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. Koncernen omsatte 9 84 MSEK år 28 och är etablerad i 31 länder med cirka 5 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggande som svarar för 8 procent av försäljningen medan bostäder står för 2 procent av försäljningen. Under 28 stod den nordiska marknaden för 39 procent, Central- och Östeuropa för 3 procent, Västeuropa för 28 procent och övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen. Affärsområde Ventilation förser ventilationsbranschen med komponenter och systemlösningar. Verksamheten drivs i de två divisionerna Air Duct Systems respektive Comfort. Affärsområde Profile förser bygg sektorn med byggsys- Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Large Cap, under kortnamnet LIAB. De största ägarna är Ratos, Sjätte AP-fonden och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia. Divisioner Building Systems Tillverkar kompletta system för konstruktion av byggnader i stål. Building Components Tillverkar välutvecklade system av komponenter i tunnplåt för takavvattning, beklädnad av tak och vägg samt stålprofiler för vägg-, tak- och bjälklags-konstruktioner. Air Duct Systems Producerar kompletta, i huvudsak cirkulära, kanalsystem för ventilation. Comfort Producerar komponenter som bidrar till att fördela och behandla ventilationsluft

20 Datum för finansiell rapportering 29/21 Delårsrapport januari juni, kvartal 2 17 juli 29 Delårsrapport januari september, kvartal 3 28 oktober 29 Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké februari 21 Årsredovisning 29 mars/april 21 Närmare upplysningar lämnas av: David Brodetsky, CEO Nils-Johan Andersson, CFO Telefon Telefon E-post E-post För mer information se även Prenumerera på vår kundtidning (Lindab Direct), pressreleaser, årsredovisningar och delårsrapporter. Informationen är sådan som Lindab International AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 29 kl Lindab International AB SE Båstad Besök: Järnvägsgatan 41, Grevie Organisationsnummer Tel: +46 ( ) Fax: +46 ( ) E-post:

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. Januari-december 2008

Fjärde kvartalet 2008. Januari-december 2008 lindab fjärde kvartalet och helåret Fjärde kvartalet Nettoomsättningen minskade med 2 % till 2 427 MSEK (2 485), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 12 % Rörelsemarginalen (EBIT)

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2016 Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (27,2), en ökning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

Första kvartalet 2008

Första kvartalet 2008 lindab delårsrapport 28 Första kvartalet 28 Nettoomsättningen ökade med 8 % till 2 129 MSEK (1 972) Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 9,7 % (9,4) Resultat efter skatt uppgick till 117 MSEK (112) Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

Januari-juni 2009 O Nettoomsättningen minskade med 24 % till MSEK (4 696), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 32 %

Januari-juni 2009 O Nettoomsättningen minskade med 24 % till MSEK (4 696), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 32 % lindab delårsrapport Andra kvartalet O Nettoomsättningen minskade med 29 % till 1 821 MSEK (2 567), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 37 % O Rörelseresultatet (EBIT), exklusive

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Tredje kvartalet 2013. Januari september 2013. Små steg i rätt riktning

Tredje kvartalet 2013. Januari september 2013. Små steg i rätt riktning Tredje kvartalet Försäljningsintäkterna var oförändrade justerat för valuta. Inklusive valutaeffekter uppgick försäljningsintäkterna till 1 753 MSEK (1 773), vilket är en minskning med 1 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 436 (2 770) Mkr Rörelseresultat 104,2 (272,4) Mkr Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 35 (0) Mkr Resultat efter skatt 74,0 (184,1)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer