Beslut för grundskola och fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för grundskola och fritidshem"

Transkript

1 Beslut Olympen Internationella skolan Rektorn vid Olympen Telefonplan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Olympen Telefonplan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

2 2 (13) Tillsyn i Olympen Telefonplan Skolinspektionen genomför tillsyn i Stockholms kommun under Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen. Olympen Telefonplan besöktes av Skolinspektionen den 10 december Fakta om skolenheten Olympen Telefonplan är en fristående grundskola med profilen Rörelse, hälsa och engelska. Skolan ligger i stadsdelen Liljeholmen-Hägersten i Stockholms kommun. Huvudman är Förskolan Olympen AB, med organisationsnummer Skolan har valt att organisera eleverna i åldersintegrerade klasser. Vid tillfället för tillsynen har Olympen Telefonplan 145 elever. Av dessa går 28 elever i förskoleklass och 109 elever deltar i fritidshemmets verksamhet. Skolan avser att utöka verksamheten till att omfatta undervisning i grundskolans samtliga årskurser från och med läsåret 2014/2015. Skolan har ett gemensamt arbetslag för förskoleklass samt årskurs 1-6. Fritidshemmet utgör ett eget arbetslag. Verksamheten leds av en rektor som också är rektor för huvudmannens andra grundskolor i Stockholms kommun, Olympen Långbropark och Olympen Svea Torn. Kunskapsresultat Eftersom antalet elever i årskurs 3 och 6 är så litet (under 10) redovisas inga kunskapsresultat i Skolverkets nationella statistik. Enligt rektorn når alla elever kunskapskraven. Med hänsyn till det låga elevantalet görs ingen närmare beskrivning av resultaten i föreliggande beslut.

3 3 (13) Helhetsbedömning Skolinspektionen ser vid tillsynen av Olympen Telefonplan en verksamhet som i flera avseenden ger eleverna möjlighet att nå de nationella målen. Skolan har i stor utsträckning engagerade lärare och pedagoger som har ett positivt förhållningssätt till eleverna. Arbetsmiljön präglas av trygghet och god studiero. Skolinspektionen bedömer dock att skolan behöver vidta åtgärder för att utveckla sitt arbete inom flera områden. Utredningen visar att rektorn behöver stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Skolan behöver bli bättre på att analysera dels elevernas samlade resultat i olika ämnen, dels måluppfyllelsen i förhållande till läroplanens krav efter genomförda uppföljningar. Det är vidare viktigt att skolan omsätter dessa analyser i utvecklingsarbete. Samarbetsformerna mellan lärarna behöver utvecklas, både inom och mellan skolenhetens skolformer. Exempelvis saknas i dag en samplanering både mellan skolan och fritidshemmet och mellan lärarna på skolan. Skolinspektionen konstaterar att det i skolans plan mot kränkande behandling inte framgår om de prioriterade åtgärderna grundar sig i verksamhetens behov, det vill säga om skolan har tagit reda på vilka problem det kan finnas i grundskolan respektive fritidshemmet och att de förebyggande åtgärderna är till för att komma tillrätta med dessa. I innevarande plan saknas också en uppföljning av föregående års insatser. Skolan behöver utveckla sitt arbete med särskilt stöd så att elevernas rättsäkerhet och stödbehov säkerställs. Rektorn behöver se till att de dokument som utarbetas för eleven i samband med att stödåtgärder sätts dels utformas i enlighet med författningarnas krav, dels så att de även kan användas av rektorn för att följa upp hur stödet som satts in för eleverna har fungerat. Det beslut om anpassad studiegång som Skolinspektionen har tagit del av i samband med tillsynen saknar till exempel skälen för beslutet och överklagandehänvisning och i åtgärdsprogrammen anges inte hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Skolan behöver bli bättre på att tillgodose behovet av studiehandledning på modersmålet så att alla elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet ges detta. Rektorn behöver också säkerställa att beslut om anpassad studiegång och åtgärdsprogram är utformade så att de motsvarar författningarnas krav. Skolan behöver också utveckla sitt arbete med elevernas individuella utvecklingsplaner så att den framåtsyftande delen i högre utsträckning anger vilket ansvar skolan tar för elevens utveckling. Tillsynen visar att skolan måste utveckla elevhälsans arbete så att den fullgör sitt förebyggande och hälsofrämjande uppdrag samt att skolans rektor säkerställer att det finns tillgång till specialpedagogisk kompetens.

4 4 (13) Vad gäller verksamheten i fritidshemmet bedömer Skolinspektionen att den stimulerar elevernas utveckling och lärande. Skolinspektionens ingripande Föreläggande Skolinspektionen förelägger enligt 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Olympen Internationella skolan att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 13 juni 2014 redovisas för Skolinspektionen. Undervisning och lärande Bedömning Olympen Internationella skolan måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Undervisning och lärande. - Utveckla former för samverkan mellan den pedagogiska personalen på skolan. Motivering I läroplanen anges att lärarna ska samverka med andra lärare för att nå utbildningsmålen. I Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande av undervisning (SKOLFS 2011:149) anges att rektorn bör utveckla former för samverkan och kunskapsutbyte mellan lärarna. Skolinspektionens utredning visar att samverkan mellan skolans lärare samt mellan skolan och fritidshemmets personal behöver utvecklas. På skolan finns det schemalagda mötestider men under dessa saknas enligt skolans personal fokus på de pedagogiska frågorna under dessa möten och konferenser. I intervjuer med lärare i grundskolan och med personal i fritidshemmet uppges att samverkan mellan den pedagogiska personalen, både inom respektive arbetslag samt mellan arbetslagen sällan förekommer. I båda intervjuerna uppges att det finns ett behov av att former för samverkan tas fram, vilket personalen uppger att de också har framfört till skolans rektor. I intervju med skolans lärare uppges att den mötestid som finns för APT blir frustrationsmöten under vilka framförallt rutiner och elevärenden diskuteras. Fritidshemmets personal har mycket sällan gemensam planeringstid för fritidshemmets verksamhet utan deltar i den samlade personalgruppens APT. Både de lärare som Skolinspektionen intervjuat samt fritidshemmets personal uttrycker att det saknas en organisation och ett pedagogiskt ledarskap på skolan som dels möjliggör, dels leder en samverkan i mellan den pedagogiska personalen med syfte att höja utbild-

5 5 (13) ningens kvalitet. Rektorn uppger i intervju att han känner till att personalen inte är helt nöjda med innehållet i mötena och har därför under höstterminen 2013 utsett en lärare och en person på fritidshemmet till ansvariga för att se till att den mötestid som finns till förfogande i större utsträckning används för samverkan och för att diskutera pedagogiska frågor. Rektorn framhåller efter faktagranskning att det på skolan finns flera olika schemalagda mötes- och konferenstider i vilken tid för samplanering ingår. Rektorn menar att han saknar tillräckligt med tid att dagligen delta i verksamheten eftersom han är rektor på tre skolenheter. Han har dock deltagit vid samtliga möten under höstterminen 2013 och kan konstatera att en agenda finns för möten men medger att praktiska frågor ibland har tagit för stor del av mötestiden under höstterminen Utredningen visar att det finns brister när det gäller samverkan mellan den pedagogiska personalen på skolan. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Förskolan Olympen AB föreläggs att åtgärda den konstaterade bristen. Författning Lgr Övergripande mål och riktlinjer, Kunskaper Trygghet, studiero och en god miljö Bedömning Olympen Internationella skolan måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Trygghet, studiero och en god miljö. - Se till att ordningsregler utarbetats under medverkan av eleverna. - Se till att det finns en plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet som anger de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling och att åtgärderna anpassas till varje verksamhets behov. Planen ska även innehålla en redogörelse för hur föregående års åtgärder har genomförts. Motivering Ordningsregler Enligt skollagen ska ordningsregler finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Skolenhetens övergripande ordningsregler är gemensamma för huvudmannens samtliga skolor. Rektorn uppger vid intervjun att reglerna presenteras för eleverna i början av varje läsår och att de är kända för eleverna men de är inte framtagna tillsammans med eleverna.

6 6 (13) Plan mot kränkande behandling Huvudmannen ska enligt skollagen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som skolan avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Olympen Telefonplans plan mot kränkande behandling innehåller en uppräkning av åtgärder som behövs för att för att förebygga och förhindra kränkande behandling och är gemensamt framtagen för huvudmannens tre skolor i Stockholms kommun. Av Skolinspektionens intervjuer med rektorn och lärare framgår att personalens delaktighet i framtagandet av planen begränsar sig till att de ombeds lämna synpunkter på den redan färdiga planen samt diskutera innehållet med sina elever. Planen bygger inte på någon kartläggning av behovet vid varje skolenhet och de olika verksamheterna där. Det är således oklart om de angivna åtgärderna är de som behövs i respektive verksamhet på skolan för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Vidare finns i Olympen Telefonplans plan mot kränkande behandling ingen redogörelse över föregående års planerade åtgärder och hur de genomförts. Efter faktagranskning uppger rektorn att planen togs fram år 2011 och har efter det årligen reviderats och förbättrats i huvudmannens ledningsgrupp och med personal på skolan i samband med läsårstart. Enligt rektorn har dock eleverna inte i tillräcklig grad varit delaktiga i framtagandet och revidering av planen utan de har deltagit i samband med terminsstart då de fått en genomgång av dokumenten av lärarna. Utredningen visar att det finns brister i skolans arbete med ordningsregler och i planen mot kränkande behandling. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Förskolan Olympen AB föreläggs att åtgärda de konstaterade bristerna. Författning 5 kap. 5 samt 6 kap. 8 skollagen

7 7 (13) Särskilt stöd Bedömning Olympen Internationella skolan måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Särskilt stöd. - Se till att skolan ger studiehandledning på modersmålet till elever som har behov av det. - Utforma beslut om anpassad studiegång som anger skälen för beslutet och som innehåller en överklagandehänvisning. - Utarbeta åtgärdsprogram i vilka det anges hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Motivering Studiehandledning på modersmålet Enligt skolförordningen ska en elev få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Vid intervju med lärare framkommer att det på skolan finns en elev som har behov av studiehandledning på modersmålet. Det framkommer dock i intervju med lärarna att elevens behov är större än de timmar som eleven får studiehandledning. Skolinspektionen vill framhålla att studiehandledning är en form av särskilt stöd som ska ges elever i behov av det och att omfattningen av stödet ska svara mot elevens behov. Beslut om anpassad studiegång Om det särskilda stödet för en elev inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar, får avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång) även göras. Enligt skollagen ansvarar rektorn för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen. Enligt förvaltningslagen ska beslut även innehålla skälen till beslutet, det ska anges varför eleven ska ges särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp, enskilt eller i form av anpassad studiegång. Skolinspektionen har tagit del av ett beslut om anpassad studiegång från läsåret 2013/2014 för en nyanländ elev. Av beslutet framgår vilka ämnen eleven får undervisning i, men skälen till varför just dessa ämnen ingår saknas. Som exempel ingår undervisning i de samhällsorienterande ämnena men inte de naturorienterande ämnena. Inte heller framgår om någon anpassning i undervisningen skett i ämnena svenska/svenska som andraspråk och matematik eftersom ämnena inte finns med i beslutet. I beslutet anges sammantaget inte skäl för beslut och överklagandehänvisning saknas.

8 8 (13) Åtgärdsprogram Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska han eller hon ges sådant stöd. Vidare ska enligt skollagen ett åtgärdsprogram utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Skolinspektionen har tagit del av ett antal åtgärdsprogram som utarbetats under år 2013 och kan konstatera att det av dessa åtgärdsprogram inte alltid tydligt framgår hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Utredningen visar att det finns brister i skolans arbete med särskilt stöd. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Förskolan Olympen AB föreläggs att avhjälpa bristerna. Författning 3 kap. 8 9 samt 12, 29 kap. 10 skollagen och 20 förvaltningslagen, 5 kap. 4 skolförordningen Bedömning och betygssättning Bedömning Olympen Internationella skolan måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Bedömning och betygssättning. - Se till att det av de individuella utvecklingsplanerna framgår vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt. Motivering Enligt skollagen ska i årskurs 1-5 läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklingssamtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i, och sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Den individuella utvecklingsplanen får, enligt skollagen, även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen. Skolinspektionen har tagit del av exempel på skriftliga individuella utvecklingsplaner med omdömen i årskurs 1 samt årskurs 2 och 4 från läsåret

9 9 (13) 2012/2013. I den framåtsyftande delen av de individuella utvecklingsplanerna saknas konkreta beskrivningar av hur skolan ska arbeta för att elevens mål ska uppnås. I de individuella utvecklingsplaner som Skolinspektionen fått in i samband med tillsynen är de fält där detta ska anges inte ifyllda. Under intervju med lärare bekräftades att det varierar hur mycket och hur tydligt de beskriver elevens kunskaper samt skolans ansvar i elevernas utvecklingsplaner. Lärarna uppger också att de inte heller fått några riktlinjer från skolans rektor om hur lärarna förväntas arbeta med individuella utvecklingsplaner och rektorn har inte säkerställt att lärarnas arbete med de individuella utvecklingsplanerna följer bestämmelserna. Efter faktagranskning uppger rektorn att lärarna har fått information om att de ska följa Skolverkets riktlinjer i sitt arbete med individuella utvecklingsplaner men konstaterar att lärarna inte anser att den information de fått varit tillräcklig. Av utredningen framgår att det finns brister i skolans arbete med de individuella utvecklingsplanerna. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Förskolan Olympen AB föreläggs att avhjälpa bristerna. Författning 10 kap. 13 skollagen Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen Bedömning Olympen Internationella skolan måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen. - Se till att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete under medverkan av lärare, övrig personal och elever och att detta dokumenteras, samt att skolans resultat följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Motivering Enligt skollagen är det rektorns ansvar att se till att det på skolenhetsnivå bedrivs ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen och att detta arbete dokumenteras. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Varje skolenhet måste därför hitta sina former och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid den-

10 10 (13) samma, att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. Tillsynen visar att skolan brister i sitt systematiska kvalitetsarbete. Skolan har inte redovisat någon samlad dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolan, innefattande analys av insamlat underlag, såsom till exempel de samlade resultaten av elevernas kunskapsutveckling. Det har heller inte på skolenheten gjorts någon dokumenterad uppföljning, utvärdering eller analys kring exempelvis värdegrundsarbetet eller arbetet med elever i behov av särskilt stöd. I intervju med lärare framkommer att det på skolnivå inte i någon större utsträckning förs diskussioner med personalen om elevernas samlade kunskapsresultat på grupp- och skolnivå, utan att analyser och diskussioner främst sker i förhållande till enskilda elever. Av intervjun med rektorn framgår att man vid skolenheten visserligen jobbar enligt ett så kallat årshjul men att kvalitetsarbetet behöver utvecklas ytterligare och även dokumenteras. Mot bakgrund av det bristande kvalitetsarbetet saknar rektorn och lärarna kunskap om huruvida det finns mönster i resultaten som kan förklaras av faktorer som exempelvis undervisningens genomförande, lärares förhållningssätt gentemot elever, resursfördelning, utformning och tillgång till särskilt stöd med mera. Rektorn behöver således ta ansvar för att det under medverkan av personal och elever utvecklas ett strukturerat kvalitetsarbete för samtliga verksamheter i Olympen Telefonplan. Efter faktagranskning uppger rektorn att skolans tidigare specialpedagog under många år kartlagt och dokumenterat alla elever i behov av särskilt stöd men medger att analys och utvärdering bör ske i större utsträckning. Vidare uppger rektorn att rektorn analyserar och utvärderar samtliga resultat inom undervisningens genomförande, lärares förhållningssätt gentemot elever, resursfördelning, utformning och tillgång till särskilt stöd. En förbättring kan enligt rektorn ske för att göra all personal delaktig. Skolinspektionen har dock inte heller i samband med faktagranskningen fått ta del av någon dokumentation av de analyser och utvärderingar som rektorn uppger att han genomför som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Sammanfattningsvis konstaterar Skolinspektionen att det finns brister inom skolans systematiska kvalitetsarbete. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Förskolan Olympen AB föreläggs att åtgärda bristerna. Författning 4 kap. 4-6 skollagen, Lgr 11 punkt 2.8 Övergripande mål och riktlinjer, Rektorns ansvar

11 11 (13) Erbjudande av utbildning och uppföljning av elevens närvaro Bedömning Olympen Internationella skolan måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Erbjudande av utbildning och uppföljning av elevens närvaro. - Se till att elevhälsan bedriver ett förbyggande och hälsofrämjande arbete. - Se till att elevhälsan omfattar specialpedagogiska insatser. Motivering Skollagen anger att det ska finnas en elevhälsa för eleverna. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande, och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. I förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165 s. 276) betonas att arbetet med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper i skolan. Det anges även att elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. De mer generellt inriktade uppgifterna, där elevhälsans medverkan är viktig, rör bland annat elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund. Skolinspektionen bedömer att det finns brister vad gäller tillgång till specialpedagogisk kompetens på Olympenskolan Telefonplan samt att elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete på skolan inte är utvecklat. Enligt rektorn och huvudmannens representant köper skolan in elevhälsan via ett privat företag som tillhandahåller samtliga lagstadgade kompetenser. Skolsköterskan är på skolan en gång var tredje-fjärde vecka och har då mottagningstid för elever samt deltar i elevhälsomöte. Skolpsykolog, skolläkare och kurator kallas vid behov. Företaget genomför de lagstadgade hälsokontrollerna, hälsosamtal med eleverna och deltar i elevhälsoteam och elevvårdskonferenser i samband med utredningar av elevers behov av särskilt stöd. Av utredningen framgår att lärarna inte haft kännedom om att de under höstterminen 2013, efter att den specialpedagog som tidigare var knuten till skolan slutat sin anställning mitt i terminen, haft möjlighet att anlita specialpedagogisk kompetens. Rektorn uppger i intervju att specialpedagogisk kompetens funnits att tillgå genom avtal med det privata företaget. Eftersom denna information enligt lärarna inte tydligt förmedlats till dem har inte heller denna kompetens kunnat användas av dem under höstterminen Under intervju med lärarna framkom också att lärarna i några fall upplevt att bristen på specialpedagogisk kompetens påverkat skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd I ett av de åtgärdsprogram som Skolinspektionen tagit del av anges också i anslutning till en planerad åt-

12 12 (13) gärd att eleven kommer att få hjälp av en specialpedagog när en sådan väl finns på plats på skolan. Av intervjuer med rektorn, elever och lärare framgår att skolan samverkar med skolsköterskan kring enskilda elevärenden. Lärarna uppger att skolsköterskan kommer till skolan för hälsokontroller, men att de i övrigt inte haft så mycket kontakt med elevhälsan. Enligt elevhälsans representant rör diskussioner med personalen främst enskilda elevärenden. Därutöver har elevhälsan ingen roll i det systematiska kvalitetsarbetet, värdegrundsarbetet eller arbetet med att förebygga kränkande behandling vid skolan. Det saknas således ett samarbete mellan elevhälsan och övrig skolpersonal avseende det förebyggande elevhälsoarbetet eller övrigt hälsofrämjande arbete. Utredningen visar sammanfattningsvis att eleverna inte ges tillgång till samtliga de kompetenser skolans elevhälsa ska omfatta. Vidare används inte elevhälsan för att bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Förskolan Olympen AB föreläggs att åtgärda bristerna. Författning 2 kap. 25 skollagen På Skolinspektionens vägnar Anna Rydin Beslutsfattare Ana-Maria Koci Spång Föredragande Bilaga: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen

13 Skolinspektionen Bilaga (13) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla verksamheter och hos alla huvudmän. Tillsynen fokuserar på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevers möjligheter att nå målen för verksamheten. Tillsynen inriktas mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. För enskilda huvudmän granskas även huvudmannaskap och godkännande. Tillsynen av förskola, fritidshem och vuxenutbildning i en kommun är inriktad på hur kommunen tar sitt ansvar för verksamheten. I de fall fritidshem finns vid fristående skolor ingår de i tillsynen av skolenheten. Förskolor som drivs av enskilda huvudmän har fått sitt tillstånd av kommunen och det är därmed kommunen som har ansvaret för tillsyn av dessa. Alla skolenheter besöks vid tillsynen. Vid den tredjedel av skolorna där Skolinspektionen bedömer att det är lägre risk för problem och brister granskas färre delområden och besöken görs under en halv dag. Övriga skolenheter granskas inom samtliga bedömningspunkter och under flera dagar. Tillsynen grundar sig på dokument som exempelvis plan mot kränkande behandling, kunskapsresultat och annan information från Skolverkets nationella uppföljningssystem, besök i skolenheter och intervjuer. Oavsett tillsynsform ger Skolinspektionens granskning inte någon heltäckande bild av verksamheten utan ska ses som en bild vid det aktuella granskningstillfället inom de områden som ingår i tillsynen. Efter tillsynen redovisas Skolinspektionens bedömningar i ett beslut. Redovisningen görs i form av avvikelserapportering vilket innebär att det endast är de bedömningspunkter där det förekommer brister som beskrivs i beslutet. För kommuner bedöms även ansvarstagandet som helhet för den utbildning kommunen bedriver. Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på sakuppgifter i besluten. I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då Skolinspektionen också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats under fliken Inspektion.

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-03-25 Söderhamns kornmun barn-utbildnmgsnmnnden@soderhamn.se Rektorn vid Stugsunds skola mattias.ahlund@soderhamn.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stugsunds

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Älvsjö Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Älvsjö Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för Grundskola

Beslut för Grundskola Beslut 2014-05-23 Funktionsanalys i skolan AB Rektorn vid Funktionsanalys i skolan AB Beslut för Grundskola efter tillsyn i Funkis skola i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-04-17 Fria Maria Barnskola Rektorn vid Fria Maria Barnskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Fria Maria Barnskola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-11-06 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Växthuset berit.edward@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Växthuset

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-10 Ideella föreningen Kvarsebo skola med firma Kvarsebo skola Rektorn vid Kvarsebo skola anna.kvarsebo@gmail.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kvarsebo skola i Norrköpings

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2014-01-29 Uppsala kommun Rektorn vid Nya Stordammen gabriella.ekstrom@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Stordammen i Uppsala kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-16 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Hällby skola hakan.forselius@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hällby skola i Eskilstuna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-20 Söderhamns kommun bam-utbilcmmgsnarrmden@soder^ Rektorerna vid Norrtullskolan liselotte.rrelin@soderharnn.se gunilla.nauwerckstefansson@soderharnn.se Beslut för förskoleklass

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-21 Kungsbacka kommun Rektorn vid Särö skola F-3 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Särö skola F-3 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2013-09-27 Smedjebackens kommun kommun@smedjebacken.se Rektorn vid Hagge skol a marie.strand@edu.smedjebacken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Hagge skola

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-11-18 Stockholms kommun Rektorn vid Kvarnbackaskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter bastillsyn i Kvarnbackaskolan Stockholms kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-09-12 Strömstads kommun kommun@stromstad.se Rektorn vid Rossö skola F-6 Sissel.rod@stromstad.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Rossö skola F-6 Strömstads

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Grundskolan Äventyret styrelsen@aventyret.net Rektorn vid Grundskolan Äventyret britt-marie.htharnmer@aventyret.net Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Grundskolan Äventyret i Västerås

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola kolinspekt 2013-12-11 Uppsala kornmun uppsala.koinmun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Nannaskolan henrik.ljungblom@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Nannaskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skoiinspektionen Beslut 2014-06-26 Utbildningsservice i Västerås AB info@vins.se Rektorn vid Västerås Internationella Skola ulrika.norling@hotmail.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-28 Uppvidiiige kommun Rektorn vid Lenhovdaskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lenhovdaskolan i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn vid Apalbyskolan F-5 peter.langberg@vasteras.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Apalbyskolan F-5 i Västerås kommun Skoiinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-02-12 Österåkers kommun ann.bisenius@osteraker.se Rektorn vid Hackstaskolan cbristina.wulff@osteraker.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Hackstaskolan i Österåkers

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-09-03 Stiftelsen Imanskolan info@imanskolan.se Rektorn vid den fristående skolan Imanskolan Khodr Ali khodr.ali@imanskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-24 Österåkers kommun Rektorn vid Rydbo skola eva.naumburg@osteraker.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rydbo skola i Österåkers kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-11 Västerås kommun info@vasteras. se Rektorn vid Emausskolan F-5 eva.kullgren@vasteras.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Emausskolan F-5 i Västerås

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem v Beslut Skolinspektionen 2014-11-12 Stiftelsen Islamiska skolan in fo@islamiskaskolan.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Islamiska skolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Skolinspektionen 2015-09-15 Ingridskolan AB Rektorn vid Ingridskolans grundskola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ingridskolans grundskola i Solna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Svedmyra Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Svedmyra Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-20 Stiftelsen Liten Lär bec.strombom@telia.se Rektor vid Uppsala Enskilda Skola Anna-Lena Lundström rektor@uppsalaenskildaskola.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-04-24 Montessoriskolan Vintergatan Rektorn vid Montessoriskolan Vintergatan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Montessoriskolan Vintergatan i Tyresö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-04-24 Krokoms kommun Rektorn vid Valsjöbyns skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Valsjöbyns skola Krokoms kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå,

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-10-08 Kungsholmens friskola Rektorn vid Kungsholmens friskola Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter bastillsyn i Kungsholmens friskola Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Les Skolinspektionen 2016-01-28 Integrationsföreningen för invandrare och flyktingar (org. nr 817603-1253) Rektorn vid Manar Al-Houda Svensk-Arabiska skolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-13 Salems kommun boubou@salem.se Rektorn vid Säbyskolan soledad.garcia.garcia@salem.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Säbyskolan i Salems kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-13 Kungsbacka kommun Rektorn vid Kapareskolan A-D Beslut för grundskola efter tillsyn i Kapareskolan A-D i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-29 Dnr:43-2013:4722 Västerås kommun info@vasteras.se, buf@vasteras.se Rektorn vid Lövängsskolan F-6 lena.hising@vasteras.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola v Skoiinspektionen Beslut 2014-06-17 Lunds kommun Rektorn vid Palettskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Palettskolan i Lunds kommun Skoiinspektionen, Postadress: Box 156, 221

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-26 Hagfors kommun kommun@hagfors.se Rektor vid Kyrkhedens skola F-3 margareta.hedqvist@hagfors.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kyrkhedens skola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen 2014-05-22 Hagströmska gymiiasiet AB uppsala@bagstromska.se Rektorn vid Hagströmska gymriasiet Uppsala anna. gr anlund@hagstr omska. se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hagströmska

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Zmiut 2013-12-06 Stockholms kommun registrator.utbildnirig@stockholm.se Rektorn vid Mariaskolan Karin.Brostrom@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Mariaskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-12-17 Aspdammskolan Rektorn vid Aspdammskolan Beslut för grundskola efter tillsyn i Aspdammskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut s# Skolinspektionen Haninge kommun haningekommun@haninge.se Beslut för fritidshem i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-11 Karlstads kommun karlstadskonvmun@karlstad.se Rektorn vid Färjestadsskolan Mikael.nilsson@karlstad.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Färjestadsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola OJo 211 Skolinspektionen 2014-08-21 Västerås kommun in fo@ väster as. se Rektom vid Piltorpsskolan F-5 barbro.holmqvist@vasteras.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Piltorpsskolan F-5 i Västerås

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2014-10-03 Ekerö kommun Rektorn vid Ekebyhovskolan Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Ekebyhovskolan i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-12-20 I Ur och Skur Mullekojan ekonomisk förening Rektorn vid I Ur och Skur Mullekojan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i I Ur och Skur Mullekojan i Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skoiinspektionen 2014-06-19 Solna kommun kommunstvrelsen@solna.se barn-utbildningsforvaltningen@solna.se Rektorn vid Ekensbergsskolan johan.bergkvist@solna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5984 Åtvidabergs kommun kommun@atvidaberg.se för grundsärskola efter tillsyn i Alléskolans grundsärskola i Åtvidabergs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-12-12 Stockholms kommun Rektorn vid Abrahamsbergsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Abrahamsbergsskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:7697 Västerås kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Norra Vallbyskolan i Västerås kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (9) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Årbyskolan F-6 per-axel.sundberg@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Årbyskolan F-6 i Eskilstuna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Arvika kommun arvika.kommun@aevika.se Rektor vid Centralskolan anders.karlsson@arvika.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centralskolan i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-05-28 Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se barn-utbildningsforvaltningen@solna.se Rektorn vid Granbackaskolan sofia.soc@solna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslöt 2014-03-14 Karlstads kommun karlstadskornmim@karlstad.se Rektorn vid Stockfallets skola britt-marie.melin@karlstad.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2015-01-14 Huvudman för skolan Fredrik Påhlssort fredrik.pahlsson@smaskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Småskolan i Linköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Rudboda skola ulla.fahrman@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Rudboda skola i Lidingö kommun, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-05 Svenljunga kommun Rektorn vid Östra Frölunda skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östra Frölunda skola i Svenljunga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola _y Skolinspektionen 2013-12-12 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Lorensberga skola F-3 eva.valtonen@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lorensberga skola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-10-18 Stockholms kommun Rektorn vid Skanskvarnsskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn i Skanskvarnsskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Landskrona kommun Rektorn vid Sandakerskolan 2 Beslut för grundskola efter tillsyn i Sandåkerskolan 2 i Landskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ljungby kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Åbyskolan 1 i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen v-b[;m : : 2013-11-28 Uppsala kommun Uppsala.kommun@uppsala.se Styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Malmaskolan Lotta.akerman@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Kungsbacka kommun Rektorer vid Fjärås Bräckaskolan Gul Beslut för grundskola efter tillsyn i Fjärås Bräckaskolan Gul i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skoiinspektionen Lo : ( i iif: 2014-06-18 Västerås kommun info@vasteras.se buf@vasteras.se Rektorn vid Traneilska gymnasiet margareta.skoglund@vasteras.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5779 Mjölby kommun mjolbykommun@mjolby.se för grundsärskola efter tillsyn i Egebyskolan L i Mjölby kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-22 Västerås kommun info@vasteras.se, buf@vasteras.se Rektorn vid Fredriksbergsskolan F-5 barbro.ridman@vasteras.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och fritidshem

Beslut för förskoleklass och fritidshem Beslut 2013-04-17 Banérportens förskoleklass och fritidshem Rektorn vid Banérportens förskoleklass och fritidshem Beslut för förskoleklass och fritidshem efter tillsyn av Banérportens förskoleklass och

Läs mer

Beslut för grundskola grundsärskola

Beslut för grundskola grundsärskola Skolinspektionen Beslut 2013-10-17 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bilckting@uppsala.se Rektorer vid Stenhagenskolan giggi.thomson@uppsala.se malin.sandlund@uppsala.se Beslut för

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Nora kommun nora.kommun@nora.se Rektorn vid Järnboås skola anders.forsberg@nora.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Järnboås skola i Nora kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-09-23 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se dan.sundblad@sigtuna.se Rektorn vid Arlandagymnasiets enhet 5 veronica.suskic@arlandagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn av

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vilhelmina kommun Rektorn vid Latikberg skola för grundskola efter tillsyn av Latikberg skola i Vilhelmina kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2016:11119 Distans Strateg Sweden AB Org.nr. 556583-3562 för grundskola efter tillsyn i Distra IRS i Stockholms kommun Skolinspektionen stockholm Dnr 44-2016:11119 2 (6) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:6181 Västerås kommun för grundsärskola efter tillsyn i Håkantorpsskolan i Västerås kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Liljans Skolsamverkan AB meta.renber g@lilj anskolan. se Rektorn vid Liljanskolan rektor@liljanskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Liljanskolan i Stockholms kommun Skoiinspektionen,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Leksands kornmurt för fritidshem i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-03 Stockholms kommun Rektorn vid Kämpetorpsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Kämpetorpsskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Skolinspektionen 2014-05-23 Arvika kommun arvika.kommun@arvika.se Rektorn vid Glava skola vera.ahlander@arvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Glava skola i Arvika kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Korallens Friskola Rektorn vid Korallens Friskola eva.ljungstrom@korallensfriskola.se solveig.karlsson@korallensfriskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Korallens Friskola i Österåkers

Läs mer