Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet"

Transkript

1 08 09 Sjöfartsåret Sveriges Redareförenings verksamhet

2 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret

3 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Forskning och utbildning...9 Miljö...10 Sjösäkerhet & teknik...12 Organisation...16 Sektioner och kommittéer...18 Nätverk...19 Bryssel...20 Sveriges Juniorredareförening...22 Swedish shipping...24 Kontaktuppgifter Kansli Besöksadress: Södra Hamngatan 53 Postadress: Box 330, Göteborg Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Kontorstid: , (15 maj 15 september: , ) Kontor i Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 8 Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Detta kontor är inte kontinuerligt bemannat. Alla förfrågningar etc. bör därför göras genom kansliet i Göteborg. Kontor i Bryssel Adress: Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bryssel Telefon: Fax: Mobil: +32-(0) E-post: Office Visiting address: Södra Hamngatan 53 Postal address: P.O. Box 330, SE Göteborg Telephone: +46 (0) Telefax: +46 (0) Office hours: , (15 May 15 September: , ) Projektledning: Annette Stenfeldt, Sveriges Redareförening Produktion: Breakwater Publishing AB Omslagsfoto: Fotoflite för Rederi AB Transatlantic Porträttfoton: Johanna Hedborg Tryck: SG Zetterqvist Tryckeri AB, 2009 Office in Stockholm Visiting address: Birger Jarlsgatan 8 Telephone: +46 (0) Telefax: +46 (0) This office is not always manned. All inquiries etc. should be made through the office in Göteborg. Office in Brussels Visiting address: Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Brussels Telephone: Telefax: Mobile phone: +32-(0)

4 4 VD har ordet Sjöfartsåret 2008 ett år av dramatiska förändringar Året började bra med goda framtidsutsikter. I likhet med andra näringsgrenar förändrades dock situationen dramatiskt under senare delen av året. Håkan Friberg VD Sveriges Redareförening VISSA DELAR AV SJÖFARTEN har klarat finanskris och lågkonjunktur bättre än andra. Detta gäller inte bara den svenska sjöfarten utan även den globala marknaden. Utan villkor som är internationellt gångbara kommer svensk sjöfart att tappa ytterligare konkurrenskraft under svensk flagg. Den svenska regeringens syn på sjöfarten har inte förändrats under året. Några förändringar av synen på en svensk tonnageskatt går inte att skönja. Ärendet är fortfarande under beredning. Däremot kan man inom EU se en tydlig förändring av sjöfartspolitiken. Den maritima transportstrategin för åren som presenterades i januari 2009 pekar på sjöfartens betydelse ur många synvinklar. Inte minst när det gäller miljö och kvalitet, men också som en viktig del av utvecklingen för Europa. Det är mycket glädjande att EUkommissionen har en positiv inställning till sjöfarten och anser att sjöfarten måste följa utvecklingen på den globala marknaden. Detta gäller inte bara näringsvillkoren utan även inom områden som miljö och sjösäkerhet. Kommissionen är tydlig med att det är kvalitetssjöfart som behövs och att det därför är viktigt att den europeiska sjöfarten kan konkurrera på samma villkor som övriga delar av den internationella sjöfarten. EU-kommissionen vill stärka konkurrenskraften för den europeiska sjöfarten och det finns en bred majoritet för detta inom den gemensamma marknaden. Detta gäller tyvärr inte för den svenska sjöfarten under svensk flagg. Det är därför mycket viktigt att Sveriges Redareförening arbetar aktivt med denna strategirapport och tydligt pekar på vad som är viktigt för att svensk sjöfartsnäring ska kunna utvecklas i Sverige. Sveriges Redareförening måste vara ledande i Sverige för dessa frågor och det behövs ett aktivt deltagande från alla medlemmar i arbetet för att förändra sjöfartspolitiken i enlighet med EU. Det måste ligga i Sveriges Redareförenings intresse att samla sina krafter och vara tydliga gentemot politiker. Valrörelsen börjar redan i år och Sveriges Redareförenings valmanifest blir EU-kommissionens strategidokument Under året har rekrytering och utbildning varit stora frågor för Sveriges Redareförening. Efterfrå- Managing Director importance of shipping from a number of different perspectives. It is very gratifying that the European Commission has a positive attitude and feels that shipping must follow developments in the global market. The European Commission wants to strengthen the competitiveness of European shipping and a large majority in the EU is in favour of this. It is very important that the Swedish Shipowners Association (SRF) work actively with this strategy report and make clear what is important for Swedish shipping to be able to develop in Sweden. During the year, recruitment and training/education were important questions for SRF. Last summer, the ice- THE SITUATION FOR in english Swedish shipping deteriorated dramatically during the second half of Without conditions that are internationally viable, the competitiveness of Swedish shipping under the Swedish flag will continue to weaken. The Swedish government s view of the tonnage tax did not change during the year: the matter is still under consideration. In the EU, on the other hand, we see a clear change in shipping policy. The maritime transport strategy for , which was presented in January 2009, underlines the

5 Håkan Friberg och styrelsens ordförande Lars Höglund gan från medlemmarna på aktiviteter för att locka ungdomar till sjöfarten och speciellt till fartygen har varit tydlig. En av de aktiviteter som fått stor uppmärksamhet är Sjöfartskaravanen. Den genomfördes med hjälp av en isbrytare som besökte 18 hamnar under några hektiska sommarveckor. Ett stort antal människor passade på att komma ombord på fartyget och fick information om svensk sjöfart. Projektet skulle inte ha kunnat genomföras utan Sjöfartsverkets goda vilja att ställa upp med isbrytaren Ymer. Miljöarbetet har fått nya och internationella beslut att arbeta efter. Detta gäller i första hand utsläpp av svavel och kväve från fartygen. Sveriges Redareförening har alltid varit tydlig med att internationella regelverk måste till för sjöfarten. Beslut inom IMO är den nivå som sjöfarten vill arbeta efter. Detta gäller i högsta grad för miljön. Det är därför märkligt att just besluten för svavel och kväve i IMO fått en lokal nivå och att det endast är ECA-området som får hårdare regler för svavel och kväve att följa från Sveriges Redareförenings arbete i sektioner och kommittéer är betydelsefullt och engagerar många medlemmar. Jag vill i detta sammanhang tacka för det arbete som utförs inom SRF både bland medlemsrederier och av SRF:s personal. breaker Ymer called at 18 ports. A steady flow of visitors was given information on Swedish shipping. New international decisions concerning environmental work were made during the year, primarily applying to emissions of sulphur and nitrogen from ships. In the view of the Swedish Shipowners Association, international regulations for shipping must be introduced, particularly in the case of the environment. Consequently, it is strange that just the sulphur and nitrogen decisions in IMO apply only at the local level and that it is only in so-called Emission Control Areas (ECA) that tougher regulations for sulphur and nitrogen will apply from The Swedish Shipowners Association s work in sections and committees is important and many members are involved. In this context, I would like to thank everybody for the work done at SRF by both the member shipping companies and SRF s staff.

6 6 Arena: Näringsvillkor Konkurrens från olika håll Under året har flera näringspolitiska frågor diskuterats. Tonnageskatt, riktlinjer för kommersiellt sjöfartssamarbete och Finlandstrafikens snusfråga är tre exempel. SVERIGES REDAREFÖRENINGS aktiviteter på det näringspolitiska området bereds i SRF:s två sektioner; Färje- och Ro-ro-sektionen samt Tank- och Bulksektionen. SRF har även ett väl utvecklat samarbete med övriga nordiska redareföreningar, inte minst på skatte-, sjösäkerhets- och miljösidan. SRF:s internationella arbete sker inom den europeiska redareföreningen ECSA (European Community Shipowners Association) och den internationella redareföreningen ICS (International Chamber of Shipping). De näringspolitiska frågorna hanteras företrädesvis i respektive organisations Per A. Sjöberger Shipping Policy Committee (SPC). Arena: Näringsvillkor 2008 var ett sjöfartsår som började i dur men slutade i moll. Avsaknaden av tonnageskattesystemets möjligheter att bedriva framgångsrik rederiverksamhet har lett till att rederierna inte har kunnat göra de dispositioner som kunde gett bra förutsättningar för att möta den lågkonjunktur som sjöfarten vid årsskiftet 2008/2009 var inne i. Lågkonjunkturen kan emellertid också föra med sig att rederiernas obeskattade reserver kan komma att minska på grund av resultatutjämning. Bland de många aktiviteter som ägt rum under 2008 kan nämnas att alla närmare 50 nuvarande riksdagsledamöter och statsråd (inklusive landets statsminister) som under 2000-talet motionerat om införande av tonnageskatt har påmints om detta. På färje- och ro-ro-sidan har bland annat de nya bestämmelserna om skatte- och tullfrihet för resande från tredje land, snusfrågan i Finlandstrafiken, trafficking, Marco Polo-projektet, frågan om språkval då lotsdispens ges i Tyskland och samverkan med Passagerarrederiernas förening varit föremål för åtgärder på olika sätt. Under året har det blivit uppenbart att särskilt färjesjöfart och annan kortsjöfart kommer att få kostnadsproblem och konkurrensnackdelar gentemot landtransporter på grund av en förväntad kraftig ökning av bränslepriserna. Detta beror på de nya regler som fastställts av IMO beträffande svavelhalten i emissioner från fartyg. Shipping Policy 2008 was a shipping in english year that began with a bang and ended with a whimper. The lack of opportunities offered by a tonnage tax system to conduct successful shipping business meant that the shipping companies were unable to make the necessary arrangements that would have made it possible to tackle the recession facing shipping at the end of A possible consequence of the recession is that the shipping companies untaxed reserves could shrink as a result of loss adjustments. In 2008, all of the nearly 50 Swedish MPs and cabinet ministers were reminded of the fact that they had earlier supported a motion to introduce a tonnage tax system. In the case of ferry and RoRo shipping, a variety of measures were taken in areas such as the new tax exemption and dutyfree regulations applying to passengers from a third country, the snuff question in traffic to and from Finland, trafficking, the Marco Polo project, the question of language choice when exemption from compulsory pilotage comes into force in Germany and collaboration with Passenger Shipping Association.

7 Särskilt inom Tank- och Bulksektionen har EU:s nya riktlinjer beträffande kommersiellt sjöfartssamarbete engagerat. Riktlinjerna har publicerats i dokumentet Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to maritime transport services. Det kan noteras att utformningen blev i stort sett som önskat, inte minst genom den uppmärksamhet som Tank- och Bulksektionens särskilt tillsatta Poolgrupp ägnat frågan. Ett medlemsmöte hölls i september som belyste effekterna av de nya riktlinjerna. Vidare har inom Tank- och Bulksektionen en diskussion förts beträffande hur NOR-systemet (Notice of Readiness) skulle kunna förändras för att bli mer miljöanpassat. Även kvaliteten på den svenska lotsservicen har varit på agendan. Det har då handlat om det inte ovanliga problemet med alltför lång väntetid på lots i svenska hamnar, vilket kan leda till missad lay/can för lastning/lossning. The Swedish Shipowners Association s activities relating to economic policy are dealt with in two of the Association s sections: the Ferry and RoRo Shipping section and the Tanker and Bulk Shipping section. The Tanker and Bulk Shipping section in particular has been involved in the EU s new guidelines on commercial collaboration in shipping. These guidelines have been published in the document Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to maritime transport services. By and large, they were satisfactory, not least as a result of the attention paid to them by a specially appointed group, which had been formed specifically for the purpose in the Tanker and Bulk Shipping section. Information on the effects of the new guidelines was given at a members meeting held in September. Additionally, there were discussions in the Tanker and Bulk Shipping section about how the NOR system (Notice of Readiness) could be changed to make it more environmentally friendly.

8 8 Rekrytering viktigt för sjöfarten Personalförsörjningen är en av Sveriges Redareförenings nyckelfrågor. Inom detta område hanterar Kommittén för utbildning och Rekrytering (KUR) arbetet med långsiktiga planer och strategier i enlighet med SRF:s Vision 2016 ANSÖKNINGSSIFFRORNA INFÖR kursstart hösten 2008 överträffade förväntningarna vad gäller såväl sjöfartshögskolorna som sjömansgymnasierna. En person som påbörjar sin sjömansutbildning på gymnasiet hösten 2009 kommer att vara tillgänglig på arbetsmarknaden tidigast sommaren För sjöbefälsutbildningarna gäller att de som påbörjar sin utbildning hösten 2009 examineras för juniorbefälsbefattningar sommaren 2013 och kan tillträda som seniorbefäl tidigast Utifrån det här perspektivet blir det tydligt att det är i dagsläget som rekryteringsinsatserna behöver ske för att trygga den framtida försörjningen av sjöfolk. Om man tar konjunkturläget vid årsskiftet 2008/2009 som utgångspunkt blir det en fråga om att både gasa och bromsa samtidigt, inte minst om man beaktar att Sverige fortfarande saknar en komplett sjöfartspolitik i samklang med EU:s State Aid Guidelines for Maritime Transport. Per A. Sjöberger Eftersom den personal som kommer in i sjöfartsklustret genom att börja sina karriärer ombord på Sveriges Redareförenings fartyg även har central betydelse för klustrets fortlevnad blir frågan om personalförsörjningen utomordentligt betydelsefull även i ett större perspektiv. Ju mindre ungdomskullarna blir desto viktigare blir det att synliggöra de spännande karriärmöjligheter som finns inom sjöfartsnäringen, både till sjöss och i land. Under hösten 2007 sjösattes Atlantic Container Lines elevfartygsprojekt ombord på Atlantic Cartier. Målsättningen med projektet, som drivs i samarbete med sjöfartshögskolorna i Kalmar och Göteborg, är att erbjuda ungdomar en möjlighet pröva på sjömanslivet under en fem veckor lång transatlantisk rundresa. Projektet har med tiden fått allt fler sökande och i början av 2009 är det kö till de 12 elevplatser som erbjuds sex gånger om året. Aktiviteterna 2008 inleddes med en kampanj i sydvästra Sverige. Ett 20-tal skolor besöktes och många studentambassadörer bidrog till att genomslaget blev tillfredsställande. I samband med detta genomförde SRF tillsammans med SUI ett framgångsrikt möte med ett 60-tal studie- och yrkesvägledare från Skånetrakten ombord på Europa Link. I början av året arrangerades ett möte med företrädare för de båda sjöfartshögskolorna, och man kom då överens om att skolorna skulle öka intagen till höstterminen Under de närmaste åren behöver intagen till skolorna fördubblas. Man kom också överens om att avhopp under utbildningen och närmast därefter ska förhindras, samt att näringen aktivt bör vara med och locka lärare och elever till skolorna. Recruiting At the Swedish in english Shipowners Association, the important question of the supply of personnel is handled by the Committee for Education and Recruitment. A person who begins his maritime education in the autumn of 2009 will enter the labour market in 2012 at the earliest. With this in mind, it is obvious that recruitment efforts are needed now in order to secure the supply of seafarers in the future. A training ship project was started up on board the Atlantic Cartier in autumn, The project is being run by ACL together with the maritime academies and gives young people the opportunity to spend five weeks seeing what a seafarer s life is like. At the beginning of 2009, there was a queue for the 12 places offered six times a year. The maritime academies increased the number of admissions for the autumn term in Over the next few years, they will need to double the number of admissions.

9 Arena: Forskning och utbildning 9 Händelserikt år för Lighthouse Kompetenscentrumet på Lindholmen i Göteborg är nu inne på sitt fjärde verksamhetsår. GENOM LIGHTHOUSE har Sveriges Redareförening tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet gjort en gemensam satsning på forskning och utveckling. Sjöfartsnäringen har här stora möjligheter att genom finansiell finansiering men även genom andra resurser till Lighthouse utveckla detta till ett internationellt starkt forskningscentra för den maritima sektorn. Lighthouse är nu inne på sitt fjärde verksamhetsår. Under året kom forskningen i gång på allvar och seminarier i form av tre temadagar med referensgruppsmöten genomfördes. I november arrangerades för första gången en Lighthousedag i Göteborg. I fyra föredrag presenterades forskning i bland annat propellerkavitation, arbetsmiljö i kontrollrum och metoder för mätning av partikelutsläpp i fartygs avgaser. På programmet för dagen stod även invigning av den nya lasthanteringssimulatorn samt en paneldebatt. En ny webbsida och tre nyhetsbrev producerades under året. Dessutom deltog Lighthouse tillsammans med Sveriges Redareförening under Almedalsveckan. Målet med Lighthouse är att bidra till uppbyggnaden av en internationellt attraktiv forsknings- och innovationsmiljö och stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft och innovationsförmåga internationellt. Lighthouse arbetar på tre nivåer: En projektorganisation i form av ett vetenskapligt råd, ansvariga för temaområden samt en ledningsgrupp som aktivt tar tillvara forskningsidéer och omvandlar dessa till konkreta projekt med finansiering. En fysisk miljö i form av lokaler och simulatorer som bidrar till att forskare från olika områden på ett naturligt sätt träffas och kan bidra till varandras forskning. Ett tydligt samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle genom aktiva referensgrupper kopplade till fem temaområden inom Lighthouse: Business Ship Cargo Ship Eco Ship Ergo Ship Safe Ship Lighthouse är i högsta grad ett levande projekt och det är intressenterna som gör att projektet får en fortsatt bra utveckling. Det är därför mycket viktigt att SRF:s medlemmar bidrar med intressanta projekt och kompetens till Lighthouse. Håkan Friberg Arena: Forskning & Utbildning Research and Education Together with Chalmers University of in english Technology and the School of Business, Economics and Law at Göteborg University, the Swedish Shipowners Association has invested in research and development via Lighthouse. Lighthouse is now in its third year and has a well-functioning structure with a research school, doctoral students and professors. Work is in progress on projects in five theme areas: Eco Ship, Ergo Ship, Safe Ship, Cargo Ship, Business Ship. At both Chalmers University of Technology and the School of Business, Economics and Law, there are research councils where, among others, the Swedish Shipowners Association s member shipping companies are represented. One of the tasks of these councils is to review and initiate research projects from the shipping industry. Lighthouse is very much a living project and it is thanks to the interested parties that Lighthouse continues to develop well. Consequently, it is very important that the Association s members contribute interesting projects and competence.

10 10 Arena: Miljö Ett miljömässigt transportalternativ Baserat på SRF:s vision har ett övergripande mål formulerats inom Arena Miljö Mer gods på svensk köl. UR SVERIGES REDAREFÖRENINGS visionsprogram kan ett antal punkter kopplas direkt till Arena Miljö; bland annat ska sjöfarten vara ett miljömässigt transportalternativ och vi ska uppfattas som en ansvarstagande bransch. Baserat på visionen har ett övergripande mål formulerats Mer gods på svensk köl! Till detta övergripande mål finns kopplat två delmål; en ökad neutralitet mot övriga transportslag och en full neutralitet mot övriga sjöfartsnationer inom EU. Miljöagendan delas in i utsläpp i luft och vatten samt övrig påverkan som sjöfarten kan ha på miljö och klimat. Sjöfartens miljöpåverkan regleras genom olika krav. I enlighet med en av de grundläggande principer som SRF arbetar efter ska regleringar så långt som möjligt göras på det internationella planet. Risken med regionala eller lokala regler är att konkurrensen snedvrids, antingen för fartygstrafiken i fråga eller för berörda kunder. Det finns en rad olika Carl Carlsson Arena: Miljö tekniker för att reducera ett fartygs olika utsläpp, till exempel katalysatorteknik. Det finns ingen annan sjöfartsnation som har så många katalysatorer installerade som Sverige. Slutligen finns även ett antal olika metoder för att stimulera och påskynda miljöarbetet inom sjöfarten. Sverige har till exempel som enda land i Europa infört miljödifferentierade farledsavgifter. I centrum för allt står kunden och forskning och utveckling. I de segment där kundkraven är tydliga och långsiktiga har sjöfarten kommit längst i utvecklingen av miljöeffektiva teknik- och logistiklösningar. Forskningsarbetet inom Lighthouse är viktigt för att långsiktigt stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft. Transportsektorns påverkan på miljön kommer allt mer i fokus, och det är avgörande att tidigt få kunskap om till exempel framtida alternativa bränslen och klimatsmarta logistiklösningar. Den mest omfattande händelsen under 2008 var förslaget i april och beslutet i oktober inom IMO/MEPC att reducera maximalt tillåtna svaveloch kvävehalter för sjöfarten. Vad gäller svavel består beslutet av två delar; en global regel och en regel för så kallade Emission Control Areas (ECA). På global nivå kommer den högsta tillåtna svavelhalten senast år 2025 att vara 0,5 procent. Beslutet välkomnas av SRF. För ECA kommer maximal tillåten svavelhalt att vara 0,1 procent år Beräkningar som SRF låtit göra visar att beslutet kan innebära att svavelutsläppen från sjöfarten inom ECA reduceras med cirka ton/år, vilket är mycket positivt. Men att begränsa svavelutsläppen inom ECA istället för exempelvis inom hela EU ställer sjöfarten i norra Europa och framför allt berörda kunder inför stora Environment The decision with the most in english impact in 2008 in the environmental field was the decision by IMO/MEPC to reduce the maximum permitted sulphur content in fuel burnt by shipping. This decision consists of one global regulation and one regulation for so-called Emission Control Areas (ECA). At the global level, the highest permitted sulphur content will be 0.5 per cent by no later than SRF welcomes this decision. For ECA, the maximum permitted sulphur content will be 0.1 per cent in 2015, which could reduce sulphur emissions by shipping in ECA by about 500,000 tons/year. But limiting sulphur emissions in ECA instead of the whole European Union means that shipping and shipping-dependent industries in northern Europe will face major challenges since bunker costs are expected to increase about 50 per cent. The consequences of this will be studied in 2009 at both the national and the international level. SRF has already drawn up and presented a proposal for

11 Arena: miljö 11 Stora mängder gods kan till sjöss fraktas med en förhållandevis liten maskinstyrka, vilket gör sjöfarten till ett energieffektivt transportslag. utmaningar. Att reducera svavelhalten görs främst genom att byta bunkerkvalitet. Bunkerkostnaderna antas stiga med cirka 50 procent vilket ger sjöfarten ytterligare en nackdel gentemot andra transportslag och ger svensk import- och exportindustri en kostnadsnackdel vid sidan av de redan långa transportavstånden till viktiga marknader. Konsekvenserna av gränsen på 0,1 procent inom ECA kommer under år 2009 att utredas, både på nationell och på europeisk nivå. SRF kommer att delta aktivt i utredningarna och välkomnar dem, även om de borde ha genomförts innan beslutet togs. Sjöfarten står för cirka 90 procent av världshandeln och för 3 5 procent de totala koldioxidutsläppen. Arbetet inom IMO att reducera sjöfartens andel av koldioxid pågår. Sveriges Redareförening var den första redareföreningen i Europa som förespråkade att sjöfarten bör ingå i ett globalt och öppet handelssystem för koldioxid. SRF har tidigare utarbetat ett förslag om handelssystem för svavel och kväve. Förslaget har mottagits positivt och utreds nu ytterligare. Under året har även frågan om ballastvatten diskuterats flitigt. SRF har fått gehör för sina synpunkter och står nu bakom en snar ratificering. Svensk sjöfart tillhör den absoluta världseliten vad gäller att beställa, bygga och driva miljöeffektiva och sjösäkra fartyg. På den internationella marknad som sjöfarten verkar är det dock fortfarande mycket svårt att få betalt för investeringar utöver de internationellt fastställda minimikraven. Ett fokusområde under 2009 är därför att verka för en mer transparent marknad, där svenska redares gjorda och möjliga miljö- och säkerhetsinvesteringar synliggörs. a trading system for sulphur and nitrogen. The proposal has been positively received and is currently being studied further. In 2009, SRF, as the first shipowners association in Europe, gave its support to the proposal that shipping be included in an open and global trading system for CO2. SRF s views concerning the question of a ballast water convention have also been positively received and the Association is in favour of its ratification in the near future. Swedish shipping is a world leader when it comes to ordering and operating environmentally friendly and safe ships. In 2009, SRF will also focus on promoting a more transparent market where existing investments in environmental and safety measures made by Swedish shipowners as well as possible future measures will be made visible. Based on SRF s vision, an overall goal has been formulated more goods in Swedish bottoms.

12 12 Arena: Sjösäkerhet & teknik Högt säkerhetstänkande inom sjöfarten Den sjösäkerhetsfråga som rönt störst uppmärksamhet internationellt under året är den pågående piratverksamheten i Adenbukten och längs Somalias östkust. PIRATDÅDEN ÄR INTE BARA ett hot mot sjömän och lastvärden utan har också orsakat logistiska störningar i handelsvägen mellan Fjärran Östern och Europa. FN:s säkerhetsråd har gett legalitet för militär bekämpning av piratverksamheten. Ett 20-tal militära fartygsenheter har anslutit till en internationellt sammansatt marin styrka där Sverige med början i april 2009 kommer att ansluta med tre fartygsenheter. I Adenbukten har en 500 sjömil lång safe transit corridor skapats för eskortering av handelsfartyg. Cirka pirater uppskattas vara involverade i verksamheten och lösensummorna som betalats ut har skapat ekonomisk grogrund för Tryggve Ahlman en fortsatt och i värsta fall utvecklad Arena: Sjösäkerhet & Teknik verksamhet. IMO:s Marine Safety Committe avråder bestämt till beväpning av handelsflottans fartyg. Rederier kan däremot frivilligt stödja sina besättningar med mönstring av specialiserade säkerhetsrådgivare. Sveriges Redareförening har löpande uppvaktat Utrikes- och Näringsdepartementen i syfte att ge information om svenska fartygs utsatthet och försäkran om att det finns en uppdaterad, medveten och ansvarstagande myndighet i Sverige. Svenska rederier och svensk sjöfartsnäring kan med stolthet hävda att man bedriver en näring som står för utveckling och innovation med ett mycket högt säkerhetstänkande. Enligt Paris MOU för 2008 ligger Sverige på fjärde plats av världens högst rankade sjöfartsnationer. Den svenska rederinäringens seriösa inställning till säkerhetsfrågor är en grundläggande värdering som det inte ruckas på oavsett de ekonomiska förutsättningarna. Sjöfarten är en internationell näring som verkar under internationella regler framtagna av IMO. Nya regler för sjöfartens aktörer skapas ständigt, en vik- Urval av IMO:s beslutade regelförändringar 2008 Nya regler för beräkning av skadestabilitet (1 jan 2009) Reviderad Intact stability code (1 juli 2010) Nya regler för flödesdetektering för passagerarfartyg (1 juli 2009) Krav på länsningsarrangemang på öppna ro-ro-däck (1 jan 2010) Krav på bridge navigation watch alarm (1 juli 2012) Krav på ECDIS för passagerar- och tankfartyg (1 juli 2012) Krav på LRIT (1 jan 2009) IMBC-koden blir tvingande (1 jan 2011) Ändringar i Container on fire, SOLAS kap II-2, rörande farligt gods och brandskydd (1 jan 2011) Ändringar i HSC 2000 rörande transport av farligt gods (1 jan 2011) Obligatorisk årlig survey av ISM-koden (1 juli 2010) Ändringar i LSA-koden rörande bland annat designvikt på personer i livbåtar Maritime safety in 2008 safety a priority in Swedish shipping In 2008, piracy in the Gulf of Aden in english and off Somalia attracted great attention internationally. A safe transit corridor has been created for escorting merchant ships and the UN Security Council s resolution 1846 states that piracy may be combated by military means. However, the IMO Marine Safety Committee advises against arming merchant ships. The Swedish Shipowners Association has contacted the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of Enterprise, Energy and Communications on a regular basis regarding the vulnerability of Swedish ships. Shipping is subject to international regulations drawn up by IMO. If Sweden is to be able to retain the strong position it has in IMO today, we must, in addition to competent delegations, have a robust Swedish shipping industry and a Swedish-flagged merchant fleet sufficiently large to be an influence. Not least a fourth place on Paris MOU s list of the world s highest ranked flag states is proof that Swedish shipowners have high ambitions when it comes to maritime safety.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförening Sjösäkerhetspolicy Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförenings styrelse har vid sitt styrelsemöte den 19 december 2002 antagit följande sjösäkerhetspolicy. Den viktigaste länken

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020?

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? och en inbjudan till innovationspris 2013 Presentation Kalmar November 2012 Vision Maritime Transport Strategy 2009-2018 Vision zero Ingen modal back-shift

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer