Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet"

Transkript

1 08 09 Sjöfartsåret Sveriges Redareförenings verksamhet

2 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret

3 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Forskning och utbildning...9 Miljö...10 Sjösäkerhet & teknik...12 Organisation...16 Sektioner och kommittéer...18 Nätverk...19 Bryssel...20 Sveriges Juniorredareförening...22 Swedish shipping...24 Kontaktuppgifter Kansli Besöksadress: Södra Hamngatan 53 Postadress: Box 330, Göteborg Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Kontorstid: , (15 maj 15 september: , ) Kontor i Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 8 Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Detta kontor är inte kontinuerligt bemannat. Alla förfrågningar etc. bör därför göras genom kansliet i Göteborg. Kontor i Bryssel Adress: Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bryssel Telefon: Fax: Mobil: +32-(0) E-post: Office Visiting address: Södra Hamngatan 53 Postal address: P.O. Box 330, SE Göteborg Telephone: +46 (0) Telefax: +46 (0) Office hours: , (15 May 15 September: , ) Projektledning: Annette Stenfeldt, Sveriges Redareförening Produktion: Breakwater Publishing AB Omslagsfoto: Fotoflite för Rederi AB Transatlantic Porträttfoton: Johanna Hedborg Tryck: SG Zetterqvist Tryckeri AB, 2009 Office in Stockholm Visiting address: Birger Jarlsgatan 8 Telephone: +46 (0) Telefax: +46 (0) This office is not always manned. All inquiries etc. should be made through the office in Göteborg. Office in Brussels Visiting address: Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Brussels Telephone: Telefax: Mobile phone: +32-(0)

4 4 VD har ordet Sjöfartsåret 2008 ett år av dramatiska förändringar Året började bra med goda framtidsutsikter. I likhet med andra näringsgrenar förändrades dock situationen dramatiskt under senare delen av året. Håkan Friberg VD Sveriges Redareförening VISSA DELAR AV SJÖFARTEN har klarat finanskris och lågkonjunktur bättre än andra. Detta gäller inte bara den svenska sjöfarten utan även den globala marknaden. Utan villkor som är internationellt gångbara kommer svensk sjöfart att tappa ytterligare konkurrenskraft under svensk flagg. Den svenska regeringens syn på sjöfarten har inte förändrats under året. Några förändringar av synen på en svensk tonnageskatt går inte att skönja. Ärendet är fortfarande under beredning. Däremot kan man inom EU se en tydlig förändring av sjöfartspolitiken. Den maritima transportstrategin för åren som presenterades i januari 2009 pekar på sjöfartens betydelse ur många synvinklar. Inte minst när det gäller miljö och kvalitet, men också som en viktig del av utvecklingen för Europa. Det är mycket glädjande att EUkommissionen har en positiv inställning till sjöfarten och anser att sjöfarten måste följa utvecklingen på den globala marknaden. Detta gäller inte bara näringsvillkoren utan även inom områden som miljö och sjösäkerhet. Kommissionen är tydlig med att det är kvalitetssjöfart som behövs och att det därför är viktigt att den europeiska sjöfarten kan konkurrera på samma villkor som övriga delar av den internationella sjöfarten. EU-kommissionen vill stärka konkurrenskraften för den europeiska sjöfarten och det finns en bred majoritet för detta inom den gemensamma marknaden. Detta gäller tyvärr inte för den svenska sjöfarten under svensk flagg. Det är därför mycket viktigt att Sveriges Redareförening arbetar aktivt med denna strategirapport och tydligt pekar på vad som är viktigt för att svensk sjöfartsnäring ska kunna utvecklas i Sverige. Sveriges Redareförening måste vara ledande i Sverige för dessa frågor och det behövs ett aktivt deltagande från alla medlemmar i arbetet för att förändra sjöfartspolitiken i enlighet med EU. Det måste ligga i Sveriges Redareförenings intresse att samla sina krafter och vara tydliga gentemot politiker. Valrörelsen börjar redan i år och Sveriges Redareförenings valmanifest blir EU-kommissionens strategidokument Under året har rekrytering och utbildning varit stora frågor för Sveriges Redareförening. Efterfrå- Managing Director importance of shipping from a number of different perspectives. It is very gratifying that the European Commission has a positive attitude and feels that shipping must follow developments in the global market. The European Commission wants to strengthen the competitiveness of European shipping and a large majority in the EU is in favour of this. It is very important that the Swedish Shipowners Association (SRF) work actively with this strategy report and make clear what is important for Swedish shipping to be able to develop in Sweden. During the year, recruitment and training/education were important questions for SRF. Last summer, the ice- THE SITUATION FOR in english Swedish shipping deteriorated dramatically during the second half of Without conditions that are internationally viable, the competitiveness of Swedish shipping under the Swedish flag will continue to weaken. The Swedish government s view of the tonnage tax did not change during the year: the matter is still under consideration. In the EU, on the other hand, we see a clear change in shipping policy. The maritime transport strategy for , which was presented in January 2009, underlines the

5 Håkan Friberg och styrelsens ordförande Lars Höglund gan från medlemmarna på aktiviteter för att locka ungdomar till sjöfarten och speciellt till fartygen har varit tydlig. En av de aktiviteter som fått stor uppmärksamhet är Sjöfartskaravanen. Den genomfördes med hjälp av en isbrytare som besökte 18 hamnar under några hektiska sommarveckor. Ett stort antal människor passade på att komma ombord på fartyget och fick information om svensk sjöfart. Projektet skulle inte ha kunnat genomföras utan Sjöfartsverkets goda vilja att ställa upp med isbrytaren Ymer. Miljöarbetet har fått nya och internationella beslut att arbeta efter. Detta gäller i första hand utsläpp av svavel och kväve från fartygen. Sveriges Redareförening har alltid varit tydlig med att internationella regelverk måste till för sjöfarten. Beslut inom IMO är den nivå som sjöfarten vill arbeta efter. Detta gäller i högsta grad för miljön. Det är därför märkligt att just besluten för svavel och kväve i IMO fått en lokal nivå och att det endast är ECA-området som får hårdare regler för svavel och kväve att följa från Sveriges Redareförenings arbete i sektioner och kommittéer är betydelsefullt och engagerar många medlemmar. Jag vill i detta sammanhang tacka för det arbete som utförs inom SRF både bland medlemsrederier och av SRF:s personal. breaker Ymer called at 18 ports. A steady flow of visitors was given information on Swedish shipping. New international decisions concerning environmental work were made during the year, primarily applying to emissions of sulphur and nitrogen from ships. In the view of the Swedish Shipowners Association, international regulations for shipping must be introduced, particularly in the case of the environment. Consequently, it is strange that just the sulphur and nitrogen decisions in IMO apply only at the local level and that it is only in so-called Emission Control Areas (ECA) that tougher regulations for sulphur and nitrogen will apply from The Swedish Shipowners Association s work in sections and committees is important and many members are involved. In this context, I would like to thank everybody for the work done at SRF by both the member shipping companies and SRF s staff.

6 6 Arena: Näringsvillkor Konkurrens från olika håll Under året har flera näringspolitiska frågor diskuterats. Tonnageskatt, riktlinjer för kommersiellt sjöfartssamarbete och Finlandstrafikens snusfråga är tre exempel. SVERIGES REDAREFÖRENINGS aktiviteter på det näringspolitiska området bereds i SRF:s två sektioner; Färje- och Ro-ro-sektionen samt Tank- och Bulksektionen. SRF har även ett väl utvecklat samarbete med övriga nordiska redareföreningar, inte minst på skatte-, sjösäkerhets- och miljösidan. SRF:s internationella arbete sker inom den europeiska redareföreningen ECSA (European Community Shipowners Association) och den internationella redareföreningen ICS (International Chamber of Shipping). De näringspolitiska frågorna hanteras företrädesvis i respektive organisations Per A. Sjöberger Shipping Policy Committee (SPC). Arena: Näringsvillkor 2008 var ett sjöfartsår som började i dur men slutade i moll. Avsaknaden av tonnageskattesystemets möjligheter att bedriva framgångsrik rederiverksamhet har lett till att rederierna inte har kunnat göra de dispositioner som kunde gett bra förutsättningar för att möta den lågkonjunktur som sjöfarten vid årsskiftet 2008/2009 var inne i. Lågkonjunkturen kan emellertid också föra med sig att rederiernas obeskattade reserver kan komma att minska på grund av resultatutjämning. Bland de många aktiviteter som ägt rum under 2008 kan nämnas att alla närmare 50 nuvarande riksdagsledamöter och statsråd (inklusive landets statsminister) som under 2000-talet motionerat om införande av tonnageskatt har påmints om detta. På färje- och ro-ro-sidan har bland annat de nya bestämmelserna om skatte- och tullfrihet för resande från tredje land, snusfrågan i Finlandstrafiken, trafficking, Marco Polo-projektet, frågan om språkval då lotsdispens ges i Tyskland och samverkan med Passagerarrederiernas förening varit föremål för åtgärder på olika sätt. Under året har det blivit uppenbart att särskilt färjesjöfart och annan kortsjöfart kommer att få kostnadsproblem och konkurrensnackdelar gentemot landtransporter på grund av en förväntad kraftig ökning av bränslepriserna. Detta beror på de nya regler som fastställts av IMO beträffande svavelhalten i emissioner från fartyg. Shipping Policy 2008 was a shipping in english year that began with a bang and ended with a whimper. The lack of opportunities offered by a tonnage tax system to conduct successful shipping business meant that the shipping companies were unable to make the necessary arrangements that would have made it possible to tackle the recession facing shipping at the end of A possible consequence of the recession is that the shipping companies untaxed reserves could shrink as a result of loss adjustments. In 2008, all of the nearly 50 Swedish MPs and cabinet ministers were reminded of the fact that they had earlier supported a motion to introduce a tonnage tax system. In the case of ferry and RoRo shipping, a variety of measures were taken in areas such as the new tax exemption and dutyfree regulations applying to passengers from a third country, the snuff question in traffic to and from Finland, trafficking, the Marco Polo project, the question of language choice when exemption from compulsory pilotage comes into force in Germany and collaboration with Passenger Shipping Association.

7 Särskilt inom Tank- och Bulksektionen har EU:s nya riktlinjer beträffande kommersiellt sjöfartssamarbete engagerat. Riktlinjerna har publicerats i dokumentet Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to maritime transport services. Det kan noteras att utformningen blev i stort sett som önskat, inte minst genom den uppmärksamhet som Tank- och Bulksektionens särskilt tillsatta Poolgrupp ägnat frågan. Ett medlemsmöte hölls i september som belyste effekterna av de nya riktlinjerna. Vidare har inom Tank- och Bulksektionen en diskussion förts beträffande hur NOR-systemet (Notice of Readiness) skulle kunna förändras för att bli mer miljöanpassat. Även kvaliteten på den svenska lotsservicen har varit på agendan. Det har då handlat om det inte ovanliga problemet med alltför lång väntetid på lots i svenska hamnar, vilket kan leda till missad lay/can för lastning/lossning. The Swedish Shipowners Association s activities relating to economic policy are dealt with in two of the Association s sections: the Ferry and RoRo Shipping section and the Tanker and Bulk Shipping section. The Tanker and Bulk Shipping section in particular has been involved in the EU s new guidelines on commercial collaboration in shipping. These guidelines have been published in the document Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to maritime transport services. By and large, they were satisfactory, not least as a result of the attention paid to them by a specially appointed group, which had been formed specifically for the purpose in the Tanker and Bulk Shipping section. Information on the effects of the new guidelines was given at a members meeting held in September. Additionally, there were discussions in the Tanker and Bulk Shipping section about how the NOR system (Notice of Readiness) could be changed to make it more environmentally friendly.

8 8 Rekrytering viktigt för sjöfarten Personalförsörjningen är en av Sveriges Redareförenings nyckelfrågor. Inom detta område hanterar Kommittén för utbildning och Rekrytering (KUR) arbetet med långsiktiga planer och strategier i enlighet med SRF:s Vision 2016 ANSÖKNINGSSIFFRORNA INFÖR kursstart hösten 2008 överträffade förväntningarna vad gäller såväl sjöfartshögskolorna som sjömansgymnasierna. En person som påbörjar sin sjömansutbildning på gymnasiet hösten 2009 kommer att vara tillgänglig på arbetsmarknaden tidigast sommaren För sjöbefälsutbildningarna gäller att de som påbörjar sin utbildning hösten 2009 examineras för juniorbefälsbefattningar sommaren 2013 och kan tillträda som seniorbefäl tidigast Utifrån det här perspektivet blir det tydligt att det är i dagsläget som rekryteringsinsatserna behöver ske för att trygga den framtida försörjningen av sjöfolk. Om man tar konjunkturläget vid årsskiftet 2008/2009 som utgångspunkt blir det en fråga om att både gasa och bromsa samtidigt, inte minst om man beaktar att Sverige fortfarande saknar en komplett sjöfartspolitik i samklang med EU:s State Aid Guidelines for Maritime Transport. Per A. Sjöberger Eftersom den personal som kommer in i sjöfartsklustret genom att börja sina karriärer ombord på Sveriges Redareförenings fartyg även har central betydelse för klustrets fortlevnad blir frågan om personalförsörjningen utomordentligt betydelsefull även i ett större perspektiv. Ju mindre ungdomskullarna blir desto viktigare blir det att synliggöra de spännande karriärmöjligheter som finns inom sjöfartsnäringen, både till sjöss och i land. Under hösten 2007 sjösattes Atlantic Container Lines elevfartygsprojekt ombord på Atlantic Cartier. Målsättningen med projektet, som drivs i samarbete med sjöfartshögskolorna i Kalmar och Göteborg, är att erbjuda ungdomar en möjlighet pröva på sjömanslivet under en fem veckor lång transatlantisk rundresa. Projektet har med tiden fått allt fler sökande och i början av 2009 är det kö till de 12 elevplatser som erbjuds sex gånger om året. Aktiviteterna 2008 inleddes med en kampanj i sydvästra Sverige. Ett 20-tal skolor besöktes och många studentambassadörer bidrog till att genomslaget blev tillfredsställande. I samband med detta genomförde SRF tillsammans med SUI ett framgångsrikt möte med ett 60-tal studie- och yrkesvägledare från Skånetrakten ombord på Europa Link. I början av året arrangerades ett möte med företrädare för de båda sjöfartshögskolorna, och man kom då överens om att skolorna skulle öka intagen till höstterminen Under de närmaste åren behöver intagen till skolorna fördubblas. Man kom också överens om att avhopp under utbildningen och närmast därefter ska förhindras, samt att näringen aktivt bör vara med och locka lärare och elever till skolorna. Recruiting At the Swedish in english Shipowners Association, the important question of the supply of personnel is handled by the Committee for Education and Recruitment. A person who begins his maritime education in the autumn of 2009 will enter the labour market in 2012 at the earliest. With this in mind, it is obvious that recruitment efforts are needed now in order to secure the supply of seafarers in the future. A training ship project was started up on board the Atlantic Cartier in autumn, The project is being run by ACL together with the maritime academies and gives young people the opportunity to spend five weeks seeing what a seafarer s life is like. At the beginning of 2009, there was a queue for the 12 places offered six times a year. The maritime academies increased the number of admissions for the autumn term in Over the next few years, they will need to double the number of admissions.

9 Arena: Forskning och utbildning 9 Händelserikt år för Lighthouse Kompetenscentrumet på Lindholmen i Göteborg är nu inne på sitt fjärde verksamhetsår. GENOM LIGHTHOUSE har Sveriges Redareförening tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet gjort en gemensam satsning på forskning och utveckling. Sjöfartsnäringen har här stora möjligheter att genom finansiell finansiering men även genom andra resurser till Lighthouse utveckla detta till ett internationellt starkt forskningscentra för den maritima sektorn. Lighthouse är nu inne på sitt fjärde verksamhetsår. Under året kom forskningen i gång på allvar och seminarier i form av tre temadagar med referensgruppsmöten genomfördes. I november arrangerades för första gången en Lighthousedag i Göteborg. I fyra föredrag presenterades forskning i bland annat propellerkavitation, arbetsmiljö i kontrollrum och metoder för mätning av partikelutsläpp i fartygs avgaser. På programmet för dagen stod även invigning av den nya lasthanteringssimulatorn samt en paneldebatt. En ny webbsida och tre nyhetsbrev producerades under året. Dessutom deltog Lighthouse tillsammans med Sveriges Redareförening under Almedalsveckan. Målet med Lighthouse är att bidra till uppbyggnaden av en internationellt attraktiv forsknings- och innovationsmiljö och stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft och innovationsförmåga internationellt. Lighthouse arbetar på tre nivåer: En projektorganisation i form av ett vetenskapligt råd, ansvariga för temaområden samt en ledningsgrupp som aktivt tar tillvara forskningsidéer och omvandlar dessa till konkreta projekt med finansiering. En fysisk miljö i form av lokaler och simulatorer som bidrar till att forskare från olika områden på ett naturligt sätt träffas och kan bidra till varandras forskning. Ett tydligt samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle genom aktiva referensgrupper kopplade till fem temaområden inom Lighthouse: Business Ship Cargo Ship Eco Ship Ergo Ship Safe Ship Lighthouse är i högsta grad ett levande projekt och det är intressenterna som gör att projektet får en fortsatt bra utveckling. Det är därför mycket viktigt att SRF:s medlemmar bidrar med intressanta projekt och kompetens till Lighthouse. Håkan Friberg Arena: Forskning & Utbildning Research and Education Together with Chalmers University of in english Technology and the School of Business, Economics and Law at Göteborg University, the Swedish Shipowners Association has invested in research and development via Lighthouse. Lighthouse is now in its third year and has a well-functioning structure with a research school, doctoral students and professors. Work is in progress on projects in five theme areas: Eco Ship, Ergo Ship, Safe Ship, Cargo Ship, Business Ship. At both Chalmers University of Technology and the School of Business, Economics and Law, there are research councils where, among others, the Swedish Shipowners Association s member shipping companies are represented. One of the tasks of these councils is to review and initiate research projects from the shipping industry. Lighthouse is very much a living project and it is thanks to the interested parties that Lighthouse continues to develop well. Consequently, it is very important that the Association s members contribute interesting projects and competence.

10 10 Arena: Miljö Ett miljömässigt transportalternativ Baserat på SRF:s vision har ett övergripande mål formulerats inom Arena Miljö Mer gods på svensk köl. UR SVERIGES REDAREFÖRENINGS visionsprogram kan ett antal punkter kopplas direkt till Arena Miljö; bland annat ska sjöfarten vara ett miljömässigt transportalternativ och vi ska uppfattas som en ansvarstagande bransch. Baserat på visionen har ett övergripande mål formulerats Mer gods på svensk köl! Till detta övergripande mål finns kopplat två delmål; en ökad neutralitet mot övriga transportslag och en full neutralitet mot övriga sjöfartsnationer inom EU. Miljöagendan delas in i utsläpp i luft och vatten samt övrig påverkan som sjöfarten kan ha på miljö och klimat. Sjöfartens miljöpåverkan regleras genom olika krav. I enlighet med en av de grundläggande principer som SRF arbetar efter ska regleringar så långt som möjligt göras på det internationella planet. Risken med regionala eller lokala regler är att konkurrensen snedvrids, antingen för fartygstrafiken i fråga eller för berörda kunder. Det finns en rad olika Carl Carlsson Arena: Miljö tekniker för att reducera ett fartygs olika utsläpp, till exempel katalysatorteknik. Det finns ingen annan sjöfartsnation som har så många katalysatorer installerade som Sverige. Slutligen finns även ett antal olika metoder för att stimulera och påskynda miljöarbetet inom sjöfarten. Sverige har till exempel som enda land i Europa infört miljödifferentierade farledsavgifter. I centrum för allt står kunden och forskning och utveckling. I de segment där kundkraven är tydliga och långsiktiga har sjöfarten kommit längst i utvecklingen av miljöeffektiva teknik- och logistiklösningar. Forskningsarbetet inom Lighthouse är viktigt för att långsiktigt stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft. Transportsektorns påverkan på miljön kommer allt mer i fokus, och det är avgörande att tidigt få kunskap om till exempel framtida alternativa bränslen och klimatsmarta logistiklösningar. Den mest omfattande händelsen under 2008 var förslaget i april och beslutet i oktober inom IMO/MEPC att reducera maximalt tillåtna svaveloch kvävehalter för sjöfarten. Vad gäller svavel består beslutet av två delar; en global regel och en regel för så kallade Emission Control Areas (ECA). På global nivå kommer den högsta tillåtna svavelhalten senast år 2025 att vara 0,5 procent. Beslutet välkomnas av SRF. För ECA kommer maximal tillåten svavelhalt att vara 0,1 procent år Beräkningar som SRF låtit göra visar att beslutet kan innebära att svavelutsläppen från sjöfarten inom ECA reduceras med cirka ton/år, vilket är mycket positivt. Men att begränsa svavelutsläppen inom ECA istället för exempelvis inom hela EU ställer sjöfarten i norra Europa och framför allt berörda kunder inför stora Environment The decision with the most in english impact in 2008 in the environmental field was the decision by IMO/MEPC to reduce the maximum permitted sulphur content in fuel burnt by shipping. This decision consists of one global regulation and one regulation for so-called Emission Control Areas (ECA). At the global level, the highest permitted sulphur content will be 0.5 per cent by no later than SRF welcomes this decision. For ECA, the maximum permitted sulphur content will be 0.1 per cent in 2015, which could reduce sulphur emissions by shipping in ECA by about 500,000 tons/year. But limiting sulphur emissions in ECA instead of the whole European Union means that shipping and shipping-dependent industries in northern Europe will face major challenges since bunker costs are expected to increase about 50 per cent. The consequences of this will be studied in 2009 at both the national and the international level. SRF has already drawn up and presented a proposal for

11 Arena: miljö 11 Stora mängder gods kan till sjöss fraktas med en förhållandevis liten maskinstyrka, vilket gör sjöfarten till ett energieffektivt transportslag. utmaningar. Att reducera svavelhalten görs främst genom att byta bunkerkvalitet. Bunkerkostnaderna antas stiga med cirka 50 procent vilket ger sjöfarten ytterligare en nackdel gentemot andra transportslag och ger svensk import- och exportindustri en kostnadsnackdel vid sidan av de redan långa transportavstånden till viktiga marknader. Konsekvenserna av gränsen på 0,1 procent inom ECA kommer under år 2009 att utredas, både på nationell och på europeisk nivå. SRF kommer att delta aktivt i utredningarna och välkomnar dem, även om de borde ha genomförts innan beslutet togs. Sjöfarten står för cirka 90 procent av världshandeln och för 3 5 procent de totala koldioxidutsläppen. Arbetet inom IMO att reducera sjöfartens andel av koldioxid pågår. Sveriges Redareförening var den första redareföreningen i Europa som förespråkade att sjöfarten bör ingå i ett globalt och öppet handelssystem för koldioxid. SRF har tidigare utarbetat ett förslag om handelssystem för svavel och kväve. Förslaget har mottagits positivt och utreds nu ytterligare. Under året har även frågan om ballastvatten diskuterats flitigt. SRF har fått gehör för sina synpunkter och står nu bakom en snar ratificering. Svensk sjöfart tillhör den absoluta världseliten vad gäller att beställa, bygga och driva miljöeffektiva och sjösäkra fartyg. På den internationella marknad som sjöfarten verkar är det dock fortfarande mycket svårt att få betalt för investeringar utöver de internationellt fastställda minimikraven. Ett fokusområde under 2009 är därför att verka för en mer transparent marknad, där svenska redares gjorda och möjliga miljö- och säkerhetsinvesteringar synliggörs. a trading system for sulphur and nitrogen. The proposal has been positively received and is currently being studied further. In 2009, SRF, as the first shipowners association in Europe, gave its support to the proposal that shipping be included in an open and global trading system for CO2. SRF s views concerning the question of a ballast water convention have also been positively received and the Association is in favour of its ratification in the near future. Swedish shipping is a world leader when it comes to ordering and operating environmentally friendly and safe ships. In 2009, SRF will also focus on promoting a more transparent market where existing investments in environmental and safety measures made by Swedish shipowners as well as possible future measures will be made visible. Based on SRF s vision, an overall goal has been formulated more goods in Swedish bottoms.

12 12 Arena: Sjösäkerhet & teknik Högt säkerhetstänkande inom sjöfarten Den sjösäkerhetsfråga som rönt störst uppmärksamhet internationellt under året är den pågående piratverksamheten i Adenbukten och längs Somalias östkust. PIRATDÅDEN ÄR INTE BARA ett hot mot sjömän och lastvärden utan har också orsakat logistiska störningar i handelsvägen mellan Fjärran Östern och Europa. FN:s säkerhetsråd har gett legalitet för militär bekämpning av piratverksamheten. Ett 20-tal militära fartygsenheter har anslutit till en internationellt sammansatt marin styrka där Sverige med början i april 2009 kommer att ansluta med tre fartygsenheter. I Adenbukten har en 500 sjömil lång safe transit corridor skapats för eskortering av handelsfartyg. Cirka pirater uppskattas vara involverade i verksamheten och lösensummorna som betalats ut har skapat ekonomisk grogrund för Tryggve Ahlman en fortsatt och i värsta fall utvecklad Arena: Sjösäkerhet & Teknik verksamhet. IMO:s Marine Safety Committe avråder bestämt till beväpning av handelsflottans fartyg. Rederier kan däremot frivilligt stödja sina besättningar med mönstring av specialiserade säkerhetsrådgivare. Sveriges Redareförening har löpande uppvaktat Utrikes- och Näringsdepartementen i syfte att ge information om svenska fartygs utsatthet och försäkran om att det finns en uppdaterad, medveten och ansvarstagande myndighet i Sverige. Svenska rederier och svensk sjöfartsnäring kan med stolthet hävda att man bedriver en näring som står för utveckling och innovation med ett mycket högt säkerhetstänkande. Enligt Paris MOU för 2008 ligger Sverige på fjärde plats av världens högst rankade sjöfartsnationer. Den svenska rederinäringens seriösa inställning till säkerhetsfrågor är en grundläggande värdering som det inte ruckas på oavsett de ekonomiska förutsättningarna. Sjöfarten är en internationell näring som verkar under internationella regler framtagna av IMO. Nya regler för sjöfartens aktörer skapas ständigt, en vik- Urval av IMO:s beslutade regelförändringar 2008 Nya regler för beräkning av skadestabilitet (1 jan 2009) Reviderad Intact stability code (1 juli 2010) Nya regler för flödesdetektering för passagerarfartyg (1 juli 2009) Krav på länsningsarrangemang på öppna ro-ro-däck (1 jan 2010) Krav på bridge navigation watch alarm (1 juli 2012) Krav på ECDIS för passagerar- och tankfartyg (1 juli 2012) Krav på LRIT (1 jan 2009) IMBC-koden blir tvingande (1 jan 2011) Ändringar i Container on fire, SOLAS kap II-2, rörande farligt gods och brandskydd (1 jan 2011) Ändringar i HSC 2000 rörande transport av farligt gods (1 jan 2011) Obligatorisk årlig survey av ISM-koden (1 juli 2010) Ändringar i LSA-koden rörande bland annat designvikt på personer i livbåtar Maritime safety in 2008 safety a priority in Swedish shipping In 2008, piracy in the Gulf of Aden in english and off Somalia attracted great attention internationally. A safe transit corridor has been created for escorting merchant ships and the UN Security Council s resolution 1846 states that piracy may be combated by military means. However, the IMO Marine Safety Committee advises against arming merchant ships. The Swedish Shipowners Association has contacted the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of Enterprise, Energy and Communications on a regular basis regarding the vulnerability of Swedish ships. Shipping is subject to international regulations drawn up by IMO. If Sweden is to be able to retain the strong position it has in IMO today, we must, in addition to competent delegations, have a robust Swedish shipping industry and a Swedish-flagged merchant fleet sufficiently large to be an influence. Not least a fourth place on Paris MOU s list of the world s highest ranked flag states is proof that Swedish shipowners have high ambitions when it comes to maritime safety.

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet

sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet matton Omni ommodis demped estrunt repedignisit lame natur samet aut im esequi ius audae nitioss equibus necabor ibusciisci a con porum quam, conserem

Läs mer

konkurrensförutsättningar

konkurrensförutsättningar Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar Betänkande av Utredningen om sjöfartens konkurrensförutsättningar Stockholm 2010 SOU 2010:73 2010_SOU försätts S-format_sv.indd 1 2010-10-12 11:40:56 SOU och Ds

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi.

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi. Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Förslag till nationellt program

Läs mer

sjöbefälen piratplågan i somalia Gisslan sedan två år sjöfarten i indonesien Usla löner hämmar utvecklingen mlc2006 is no paper tiger

sjöbefälen piratplågan i somalia Gisslan sedan två år sjöfarten i indonesien Usla löner hämmar utvecklingen mlc2006 is no paper tiger sjöbefälen Tidskriften för sjöbefäl utgiven av sjöbefälsföreningen Nr 8 december 2012 årgång 1 piratplågan i somalia Gisslan sedan två år sjöfarten i indonesien Usla löner hämmar utvecklingen mlc2006 is

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM?

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13 Rapport 2011:13 Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera den svenska implementeringen av Small Business

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett användarperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Swedish Committee for Afghanistan Annual Report & Final Accounts 2007 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08 Rapport 2013:08 Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer I den här tredje delrapporten ges en översikt och dras lärdomar från policyinsatser för främjande av affärsänglar i fyra länder/regioner

Läs mer

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv

Läs mer