Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet"

Transkript

1 08 09 Sjöfartsåret Sveriges Redareförenings verksamhet

2 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret

3 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Forskning och utbildning...9 Miljö...10 Sjösäkerhet & teknik...12 Organisation...16 Sektioner och kommittéer...18 Nätverk...19 Bryssel...20 Sveriges Juniorredareförening...22 Swedish shipping...24 Kontaktuppgifter Kansli Besöksadress: Södra Hamngatan 53 Postadress: Box 330, Göteborg Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: Kontorstid: , (15 maj 15 september: , ) Kontor i Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 8 Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Detta kontor är inte kontinuerligt bemannat. Alla förfrågningar etc. bör därför göras genom kansliet i Göteborg. Kontor i Bryssel Adress: Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bryssel Telefon: Fax: Mobil: +32-(0) E-post: Office Visiting address: Södra Hamngatan 53 Postal address: P.O. Box 330, SE Göteborg Telephone: +46 (0) Telefax: +46 (0) Office hours: , (15 May 15 September: , ) Projektledning: Annette Stenfeldt, Sveriges Redareförening Produktion: Breakwater Publishing AB Omslagsfoto: Fotoflite för Rederi AB Transatlantic Porträttfoton: Johanna Hedborg Tryck: SG Zetterqvist Tryckeri AB, 2009 Office in Stockholm Visiting address: Birger Jarlsgatan 8 Telephone: +46 (0) Telefax: +46 (0) This office is not always manned. All inquiries etc. should be made through the office in Göteborg. Office in Brussels Visiting address: Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Brussels Telephone: Telefax: Mobile phone: +32-(0)

4 4 VD har ordet Sjöfartsåret 2008 ett år av dramatiska förändringar Året började bra med goda framtidsutsikter. I likhet med andra näringsgrenar förändrades dock situationen dramatiskt under senare delen av året. Håkan Friberg VD Sveriges Redareförening VISSA DELAR AV SJÖFARTEN har klarat finanskris och lågkonjunktur bättre än andra. Detta gäller inte bara den svenska sjöfarten utan även den globala marknaden. Utan villkor som är internationellt gångbara kommer svensk sjöfart att tappa ytterligare konkurrenskraft under svensk flagg. Den svenska regeringens syn på sjöfarten har inte förändrats under året. Några förändringar av synen på en svensk tonnageskatt går inte att skönja. Ärendet är fortfarande under beredning. Däremot kan man inom EU se en tydlig förändring av sjöfartspolitiken. Den maritima transportstrategin för åren som presenterades i januari 2009 pekar på sjöfartens betydelse ur många synvinklar. Inte minst när det gäller miljö och kvalitet, men också som en viktig del av utvecklingen för Europa. Det är mycket glädjande att EUkommissionen har en positiv inställning till sjöfarten och anser att sjöfarten måste följa utvecklingen på den globala marknaden. Detta gäller inte bara näringsvillkoren utan även inom områden som miljö och sjösäkerhet. Kommissionen är tydlig med att det är kvalitetssjöfart som behövs och att det därför är viktigt att den europeiska sjöfarten kan konkurrera på samma villkor som övriga delar av den internationella sjöfarten. EU-kommissionen vill stärka konkurrenskraften för den europeiska sjöfarten och det finns en bred majoritet för detta inom den gemensamma marknaden. Detta gäller tyvärr inte för den svenska sjöfarten under svensk flagg. Det är därför mycket viktigt att Sveriges Redareförening arbetar aktivt med denna strategirapport och tydligt pekar på vad som är viktigt för att svensk sjöfartsnäring ska kunna utvecklas i Sverige. Sveriges Redareförening måste vara ledande i Sverige för dessa frågor och det behövs ett aktivt deltagande från alla medlemmar i arbetet för att förändra sjöfartspolitiken i enlighet med EU. Det måste ligga i Sveriges Redareförenings intresse att samla sina krafter och vara tydliga gentemot politiker. Valrörelsen börjar redan i år och Sveriges Redareförenings valmanifest blir EU-kommissionens strategidokument Under året har rekrytering och utbildning varit stora frågor för Sveriges Redareförening. Efterfrå- Managing Director importance of shipping from a number of different perspectives. It is very gratifying that the European Commission has a positive attitude and feels that shipping must follow developments in the global market. The European Commission wants to strengthen the competitiveness of European shipping and a large majority in the EU is in favour of this. It is very important that the Swedish Shipowners Association (SRF) work actively with this strategy report and make clear what is important for Swedish shipping to be able to develop in Sweden. During the year, recruitment and training/education were important questions for SRF. Last summer, the ice- THE SITUATION FOR in english Swedish shipping deteriorated dramatically during the second half of Without conditions that are internationally viable, the competitiveness of Swedish shipping under the Swedish flag will continue to weaken. The Swedish government s view of the tonnage tax did not change during the year: the matter is still under consideration. In the EU, on the other hand, we see a clear change in shipping policy. The maritime transport strategy for , which was presented in January 2009, underlines the

5 Håkan Friberg och styrelsens ordförande Lars Höglund gan från medlemmarna på aktiviteter för att locka ungdomar till sjöfarten och speciellt till fartygen har varit tydlig. En av de aktiviteter som fått stor uppmärksamhet är Sjöfartskaravanen. Den genomfördes med hjälp av en isbrytare som besökte 18 hamnar under några hektiska sommarveckor. Ett stort antal människor passade på att komma ombord på fartyget och fick information om svensk sjöfart. Projektet skulle inte ha kunnat genomföras utan Sjöfartsverkets goda vilja att ställa upp med isbrytaren Ymer. Miljöarbetet har fått nya och internationella beslut att arbeta efter. Detta gäller i första hand utsläpp av svavel och kväve från fartygen. Sveriges Redareförening har alltid varit tydlig med att internationella regelverk måste till för sjöfarten. Beslut inom IMO är den nivå som sjöfarten vill arbeta efter. Detta gäller i högsta grad för miljön. Det är därför märkligt att just besluten för svavel och kväve i IMO fått en lokal nivå och att det endast är ECA-området som får hårdare regler för svavel och kväve att följa från Sveriges Redareförenings arbete i sektioner och kommittéer är betydelsefullt och engagerar många medlemmar. Jag vill i detta sammanhang tacka för det arbete som utförs inom SRF både bland medlemsrederier och av SRF:s personal. breaker Ymer called at 18 ports. A steady flow of visitors was given information on Swedish shipping. New international decisions concerning environmental work were made during the year, primarily applying to emissions of sulphur and nitrogen from ships. In the view of the Swedish Shipowners Association, international regulations for shipping must be introduced, particularly in the case of the environment. Consequently, it is strange that just the sulphur and nitrogen decisions in IMO apply only at the local level and that it is only in so-called Emission Control Areas (ECA) that tougher regulations for sulphur and nitrogen will apply from The Swedish Shipowners Association s work in sections and committees is important and many members are involved. In this context, I would like to thank everybody for the work done at SRF by both the member shipping companies and SRF s staff.

6 6 Arena: Näringsvillkor Konkurrens från olika håll Under året har flera näringspolitiska frågor diskuterats. Tonnageskatt, riktlinjer för kommersiellt sjöfartssamarbete och Finlandstrafikens snusfråga är tre exempel. SVERIGES REDAREFÖRENINGS aktiviteter på det näringspolitiska området bereds i SRF:s två sektioner; Färje- och Ro-ro-sektionen samt Tank- och Bulksektionen. SRF har även ett väl utvecklat samarbete med övriga nordiska redareföreningar, inte minst på skatte-, sjösäkerhets- och miljösidan. SRF:s internationella arbete sker inom den europeiska redareföreningen ECSA (European Community Shipowners Association) och den internationella redareföreningen ICS (International Chamber of Shipping). De näringspolitiska frågorna hanteras företrädesvis i respektive organisations Per A. Sjöberger Shipping Policy Committee (SPC). Arena: Näringsvillkor 2008 var ett sjöfartsår som började i dur men slutade i moll. Avsaknaden av tonnageskattesystemets möjligheter att bedriva framgångsrik rederiverksamhet har lett till att rederierna inte har kunnat göra de dispositioner som kunde gett bra förutsättningar för att möta den lågkonjunktur som sjöfarten vid årsskiftet 2008/2009 var inne i. Lågkonjunkturen kan emellertid också föra med sig att rederiernas obeskattade reserver kan komma att minska på grund av resultatutjämning. Bland de många aktiviteter som ägt rum under 2008 kan nämnas att alla närmare 50 nuvarande riksdagsledamöter och statsråd (inklusive landets statsminister) som under 2000-talet motionerat om införande av tonnageskatt har påmints om detta. På färje- och ro-ro-sidan har bland annat de nya bestämmelserna om skatte- och tullfrihet för resande från tredje land, snusfrågan i Finlandstrafiken, trafficking, Marco Polo-projektet, frågan om språkval då lotsdispens ges i Tyskland och samverkan med Passagerarrederiernas förening varit föremål för åtgärder på olika sätt. Under året har det blivit uppenbart att särskilt färjesjöfart och annan kortsjöfart kommer att få kostnadsproblem och konkurrensnackdelar gentemot landtransporter på grund av en förväntad kraftig ökning av bränslepriserna. Detta beror på de nya regler som fastställts av IMO beträffande svavelhalten i emissioner från fartyg. Shipping Policy 2008 was a shipping in english year that began with a bang and ended with a whimper. The lack of opportunities offered by a tonnage tax system to conduct successful shipping business meant that the shipping companies were unable to make the necessary arrangements that would have made it possible to tackle the recession facing shipping at the end of A possible consequence of the recession is that the shipping companies untaxed reserves could shrink as a result of loss adjustments. In 2008, all of the nearly 50 Swedish MPs and cabinet ministers were reminded of the fact that they had earlier supported a motion to introduce a tonnage tax system. In the case of ferry and RoRo shipping, a variety of measures were taken in areas such as the new tax exemption and dutyfree regulations applying to passengers from a third country, the snuff question in traffic to and from Finland, trafficking, the Marco Polo project, the question of language choice when exemption from compulsory pilotage comes into force in Germany and collaboration with Passenger Shipping Association.

7 Särskilt inom Tank- och Bulksektionen har EU:s nya riktlinjer beträffande kommersiellt sjöfartssamarbete engagerat. Riktlinjerna har publicerats i dokumentet Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to maritime transport services. Det kan noteras att utformningen blev i stort sett som önskat, inte minst genom den uppmärksamhet som Tank- och Bulksektionens särskilt tillsatta Poolgrupp ägnat frågan. Ett medlemsmöte hölls i september som belyste effekterna av de nya riktlinjerna. Vidare har inom Tank- och Bulksektionen en diskussion förts beträffande hur NOR-systemet (Notice of Readiness) skulle kunna förändras för att bli mer miljöanpassat. Även kvaliteten på den svenska lotsservicen har varit på agendan. Det har då handlat om det inte ovanliga problemet med alltför lång väntetid på lots i svenska hamnar, vilket kan leda till missad lay/can för lastning/lossning. The Swedish Shipowners Association s activities relating to economic policy are dealt with in two of the Association s sections: the Ferry and RoRo Shipping section and the Tanker and Bulk Shipping section. The Tanker and Bulk Shipping section in particular has been involved in the EU s new guidelines on commercial collaboration in shipping. These guidelines have been published in the document Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to maritime transport services. By and large, they were satisfactory, not least as a result of the attention paid to them by a specially appointed group, which had been formed specifically for the purpose in the Tanker and Bulk Shipping section. Information on the effects of the new guidelines was given at a members meeting held in September. Additionally, there were discussions in the Tanker and Bulk Shipping section about how the NOR system (Notice of Readiness) could be changed to make it more environmentally friendly.

8 8 Rekrytering viktigt för sjöfarten Personalförsörjningen är en av Sveriges Redareförenings nyckelfrågor. Inom detta område hanterar Kommittén för utbildning och Rekrytering (KUR) arbetet med långsiktiga planer och strategier i enlighet med SRF:s Vision 2016 ANSÖKNINGSSIFFRORNA INFÖR kursstart hösten 2008 överträffade förväntningarna vad gäller såväl sjöfartshögskolorna som sjömansgymnasierna. En person som påbörjar sin sjömansutbildning på gymnasiet hösten 2009 kommer att vara tillgänglig på arbetsmarknaden tidigast sommaren För sjöbefälsutbildningarna gäller att de som påbörjar sin utbildning hösten 2009 examineras för juniorbefälsbefattningar sommaren 2013 och kan tillträda som seniorbefäl tidigast Utifrån det här perspektivet blir det tydligt att det är i dagsläget som rekryteringsinsatserna behöver ske för att trygga den framtida försörjningen av sjöfolk. Om man tar konjunkturläget vid årsskiftet 2008/2009 som utgångspunkt blir det en fråga om att både gasa och bromsa samtidigt, inte minst om man beaktar att Sverige fortfarande saknar en komplett sjöfartspolitik i samklang med EU:s State Aid Guidelines for Maritime Transport. Per A. Sjöberger Eftersom den personal som kommer in i sjöfartsklustret genom att börja sina karriärer ombord på Sveriges Redareförenings fartyg även har central betydelse för klustrets fortlevnad blir frågan om personalförsörjningen utomordentligt betydelsefull även i ett större perspektiv. Ju mindre ungdomskullarna blir desto viktigare blir det att synliggöra de spännande karriärmöjligheter som finns inom sjöfartsnäringen, både till sjöss och i land. Under hösten 2007 sjösattes Atlantic Container Lines elevfartygsprojekt ombord på Atlantic Cartier. Målsättningen med projektet, som drivs i samarbete med sjöfartshögskolorna i Kalmar och Göteborg, är att erbjuda ungdomar en möjlighet pröva på sjömanslivet under en fem veckor lång transatlantisk rundresa. Projektet har med tiden fått allt fler sökande och i början av 2009 är det kö till de 12 elevplatser som erbjuds sex gånger om året. Aktiviteterna 2008 inleddes med en kampanj i sydvästra Sverige. Ett 20-tal skolor besöktes och många studentambassadörer bidrog till att genomslaget blev tillfredsställande. I samband med detta genomförde SRF tillsammans med SUI ett framgångsrikt möte med ett 60-tal studie- och yrkesvägledare från Skånetrakten ombord på Europa Link. I början av året arrangerades ett möte med företrädare för de båda sjöfartshögskolorna, och man kom då överens om att skolorna skulle öka intagen till höstterminen Under de närmaste åren behöver intagen till skolorna fördubblas. Man kom också överens om att avhopp under utbildningen och närmast därefter ska förhindras, samt att näringen aktivt bör vara med och locka lärare och elever till skolorna. Recruiting At the Swedish in english Shipowners Association, the important question of the supply of personnel is handled by the Committee for Education and Recruitment. A person who begins his maritime education in the autumn of 2009 will enter the labour market in 2012 at the earliest. With this in mind, it is obvious that recruitment efforts are needed now in order to secure the supply of seafarers in the future. A training ship project was started up on board the Atlantic Cartier in autumn, The project is being run by ACL together with the maritime academies and gives young people the opportunity to spend five weeks seeing what a seafarer s life is like. At the beginning of 2009, there was a queue for the 12 places offered six times a year. The maritime academies increased the number of admissions for the autumn term in Over the next few years, they will need to double the number of admissions.

9 Arena: Forskning och utbildning 9 Händelserikt år för Lighthouse Kompetenscentrumet på Lindholmen i Göteborg är nu inne på sitt fjärde verksamhetsår. GENOM LIGHTHOUSE har Sveriges Redareförening tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet gjort en gemensam satsning på forskning och utveckling. Sjöfartsnäringen har här stora möjligheter att genom finansiell finansiering men även genom andra resurser till Lighthouse utveckla detta till ett internationellt starkt forskningscentra för den maritima sektorn. Lighthouse är nu inne på sitt fjärde verksamhetsår. Under året kom forskningen i gång på allvar och seminarier i form av tre temadagar med referensgruppsmöten genomfördes. I november arrangerades för första gången en Lighthousedag i Göteborg. I fyra föredrag presenterades forskning i bland annat propellerkavitation, arbetsmiljö i kontrollrum och metoder för mätning av partikelutsläpp i fartygs avgaser. På programmet för dagen stod även invigning av den nya lasthanteringssimulatorn samt en paneldebatt. En ny webbsida och tre nyhetsbrev producerades under året. Dessutom deltog Lighthouse tillsammans med Sveriges Redareförening under Almedalsveckan. Målet med Lighthouse är att bidra till uppbyggnaden av en internationellt attraktiv forsknings- och innovationsmiljö och stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft och innovationsförmåga internationellt. Lighthouse arbetar på tre nivåer: En projektorganisation i form av ett vetenskapligt råd, ansvariga för temaområden samt en ledningsgrupp som aktivt tar tillvara forskningsidéer och omvandlar dessa till konkreta projekt med finansiering. En fysisk miljö i form av lokaler och simulatorer som bidrar till att forskare från olika områden på ett naturligt sätt träffas och kan bidra till varandras forskning. Ett tydligt samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle genom aktiva referensgrupper kopplade till fem temaområden inom Lighthouse: Business Ship Cargo Ship Eco Ship Ergo Ship Safe Ship Lighthouse är i högsta grad ett levande projekt och det är intressenterna som gör att projektet får en fortsatt bra utveckling. Det är därför mycket viktigt att SRF:s medlemmar bidrar med intressanta projekt och kompetens till Lighthouse. Håkan Friberg Arena: Forskning & Utbildning Research and Education Together with Chalmers University of in english Technology and the School of Business, Economics and Law at Göteborg University, the Swedish Shipowners Association has invested in research and development via Lighthouse. Lighthouse is now in its third year and has a well-functioning structure with a research school, doctoral students and professors. Work is in progress on projects in five theme areas: Eco Ship, Ergo Ship, Safe Ship, Cargo Ship, Business Ship. At both Chalmers University of Technology and the School of Business, Economics and Law, there are research councils where, among others, the Swedish Shipowners Association s member shipping companies are represented. One of the tasks of these councils is to review and initiate research projects from the shipping industry. Lighthouse is very much a living project and it is thanks to the interested parties that Lighthouse continues to develop well. Consequently, it is very important that the Association s members contribute interesting projects and competence.

10 10 Arena: Miljö Ett miljömässigt transportalternativ Baserat på SRF:s vision har ett övergripande mål formulerats inom Arena Miljö Mer gods på svensk köl. UR SVERIGES REDAREFÖRENINGS visionsprogram kan ett antal punkter kopplas direkt till Arena Miljö; bland annat ska sjöfarten vara ett miljömässigt transportalternativ och vi ska uppfattas som en ansvarstagande bransch. Baserat på visionen har ett övergripande mål formulerats Mer gods på svensk köl! Till detta övergripande mål finns kopplat två delmål; en ökad neutralitet mot övriga transportslag och en full neutralitet mot övriga sjöfartsnationer inom EU. Miljöagendan delas in i utsläpp i luft och vatten samt övrig påverkan som sjöfarten kan ha på miljö och klimat. Sjöfartens miljöpåverkan regleras genom olika krav. I enlighet med en av de grundläggande principer som SRF arbetar efter ska regleringar så långt som möjligt göras på det internationella planet. Risken med regionala eller lokala regler är att konkurrensen snedvrids, antingen för fartygstrafiken i fråga eller för berörda kunder. Det finns en rad olika Carl Carlsson Arena: Miljö tekniker för att reducera ett fartygs olika utsläpp, till exempel katalysatorteknik. Det finns ingen annan sjöfartsnation som har så många katalysatorer installerade som Sverige. Slutligen finns även ett antal olika metoder för att stimulera och påskynda miljöarbetet inom sjöfarten. Sverige har till exempel som enda land i Europa infört miljödifferentierade farledsavgifter. I centrum för allt står kunden och forskning och utveckling. I de segment där kundkraven är tydliga och långsiktiga har sjöfarten kommit längst i utvecklingen av miljöeffektiva teknik- och logistiklösningar. Forskningsarbetet inom Lighthouse är viktigt för att långsiktigt stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft. Transportsektorns påverkan på miljön kommer allt mer i fokus, och det är avgörande att tidigt få kunskap om till exempel framtida alternativa bränslen och klimatsmarta logistiklösningar. Den mest omfattande händelsen under 2008 var förslaget i april och beslutet i oktober inom IMO/MEPC att reducera maximalt tillåtna svaveloch kvävehalter för sjöfarten. Vad gäller svavel består beslutet av två delar; en global regel och en regel för så kallade Emission Control Areas (ECA). På global nivå kommer den högsta tillåtna svavelhalten senast år 2025 att vara 0,5 procent. Beslutet välkomnas av SRF. För ECA kommer maximal tillåten svavelhalt att vara 0,1 procent år Beräkningar som SRF låtit göra visar att beslutet kan innebära att svavelutsläppen från sjöfarten inom ECA reduceras med cirka ton/år, vilket är mycket positivt. Men att begränsa svavelutsläppen inom ECA istället för exempelvis inom hela EU ställer sjöfarten i norra Europa och framför allt berörda kunder inför stora Environment The decision with the most in english impact in 2008 in the environmental field was the decision by IMO/MEPC to reduce the maximum permitted sulphur content in fuel burnt by shipping. This decision consists of one global regulation and one regulation for so-called Emission Control Areas (ECA). At the global level, the highest permitted sulphur content will be 0.5 per cent by no later than SRF welcomes this decision. For ECA, the maximum permitted sulphur content will be 0.1 per cent in 2015, which could reduce sulphur emissions by shipping in ECA by about 500,000 tons/year. But limiting sulphur emissions in ECA instead of the whole European Union means that shipping and shipping-dependent industries in northern Europe will face major challenges since bunker costs are expected to increase about 50 per cent. The consequences of this will be studied in 2009 at both the national and the international level. SRF has already drawn up and presented a proposal for

11 Arena: miljö 11 Stora mängder gods kan till sjöss fraktas med en förhållandevis liten maskinstyrka, vilket gör sjöfarten till ett energieffektivt transportslag. utmaningar. Att reducera svavelhalten görs främst genom att byta bunkerkvalitet. Bunkerkostnaderna antas stiga med cirka 50 procent vilket ger sjöfarten ytterligare en nackdel gentemot andra transportslag och ger svensk import- och exportindustri en kostnadsnackdel vid sidan av de redan långa transportavstånden till viktiga marknader. Konsekvenserna av gränsen på 0,1 procent inom ECA kommer under år 2009 att utredas, både på nationell och på europeisk nivå. SRF kommer att delta aktivt i utredningarna och välkomnar dem, även om de borde ha genomförts innan beslutet togs. Sjöfarten står för cirka 90 procent av världshandeln och för 3 5 procent de totala koldioxidutsläppen. Arbetet inom IMO att reducera sjöfartens andel av koldioxid pågår. Sveriges Redareförening var den första redareföreningen i Europa som förespråkade att sjöfarten bör ingå i ett globalt och öppet handelssystem för koldioxid. SRF har tidigare utarbetat ett förslag om handelssystem för svavel och kväve. Förslaget har mottagits positivt och utreds nu ytterligare. Under året har även frågan om ballastvatten diskuterats flitigt. SRF har fått gehör för sina synpunkter och står nu bakom en snar ratificering. Svensk sjöfart tillhör den absoluta världseliten vad gäller att beställa, bygga och driva miljöeffektiva och sjösäkra fartyg. På den internationella marknad som sjöfarten verkar är det dock fortfarande mycket svårt att få betalt för investeringar utöver de internationellt fastställda minimikraven. Ett fokusområde under 2009 är därför att verka för en mer transparent marknad, där svenska redares gjorda och möjliga miljö- och säkerhetsinvesteringar synliggörs. a trading system for sulphur and nitrogen. The proposal has been positively received and is currently being studied further. In 2009, SRF, as the first shipowners association in Europe, gave its support to the proposal that shipping be included in an open and global trading system for CO2. SRF s views concerning the question of a ballast water convention have also been positively received and the Association is in favour of its ratification in the near future. Swedish shipping is a world leader when it comes to ordering and operating environmentally friendly and safe ships. In 2009, SRF will also focus on promoting a more transparent market where existing investments in environmental and safety measures made by Swedish shipowners as well as possible future measures will be made visible. Based on SRF s vision, an overall goal has been formulated more goods in Swedish bottoms.

12 12 Arena: Sjösäkerhet & teknik Högt säkerhetstänkande inom sjöfarten Den sjösäkerhetsfråga som rönt störst uppmärksamhet internationellt under året är den pågående piratverksamheten i Adenbukten och längs Somalias östkust. PIRATDÅDEN ÄR INTE BARA ett hot mot sjömän och lastvärden utan har också orsakat logistiska störningar i handelsvägen mellan Fjärran Östern och Europa. FN:s säkerhetsråd har gett legalitet för militär bekämpning av piratverksamheten. Ett 20-tal militära fartygsenheter har anslutit till en internationellt sammansatt marin styrka där Sverige med början i april 2009 kommer att ansluta med tre fartygsenheter. I Adenbukten har en 500 sjömil lång safe transit corridor skapats för eskortering av handelsfartyg. Cirka pirater uppskattas vara involverade i verksamheten och lösensummorna som betalats ut har skapat ekonomisk grogrund för Tryggve Ahlman en fortsatt och i värsta fall utvecklad Arena: Sjösäkerhet & Teknik verksamhet. IMO:s Marine Safety Committe avråder bestämt till beväpning av handelsflottans fartyg. Rederier kan däremot frivilligt stödja sina besättningar med mönstring av specialiserade säkerhetsrådgivare. Sveriges Redareförening har löpande uppvaktat Utrikes- och Näringsdepartementen i syfte att ge information om svenska fartygs utsatthet och försäkran om att det finns en uppdaterad, medveten och ansvarstagande myndighet i Sverige. Svenska rederier och svensk sjöfartsnäring kan med stolthet hävda att man bedriver en näring som står för utveckling och innovation med ett mycket högt säkerhetstänkande. Enligt Paris MOU för 2008 ligger Sverige på fjärde plats av världens högst rankade sjöfartsnationer. Den svenska rederinäringens seriösa inställning till säkerhetsfrågor är en grundläggande värdering som det inte ruckas på oavsett de ekonomiska förutsättningarna. Sjöfarten är en internationell näring som verkar under internationella regler framtagna av IMO. Nya regler för sjöfartens aktörer skapas ständigt, en vik- Urval av IMO:s beslutade regelförändringar 2008 Nya regler för beräkning av skadestabilitet (1 jan 2009) Reviderad Intact stability code (1 juli 2010) Nya regler för flödesdetektering för passagerarfartyg (1 juli 2009) Krav på länsningsarrangemang på öppna ro-ro-däck (1 jan 2010) Krav på bridge navigation watch alarm (1 juli 2012) Krav på ECDIS för passagerar- och tankfartyg (1 juli 2012) Krav på LRIT (1 jan 2009) IMBC-koden blir tvingande (1 jan 2011) Ändringar i Container on fire, SOLAS kap II-2, rörande farligt gods och brandskydd (1 jan 2011) Ändringar i HSC 2000 rörande transport av farligt gods (1 jan 2011) Obligatorisk årlig survey av ISM-koden (1 juli 2010) Ändringar i LSA-koden rörande bland annat designvikt på personer i livbåtar Maritime safety in 2008 safety a priority in Swedish shipping In 2008, piracy in the Gulf of Aden in english and off Somalia attracted great attention internationally. A safe transit corridor has been created for escorting merchant ships and the UN Security Council s resolution 1846 states that piracy may be combated by military means. However, the IMO Marine Safety Committee advises against arming merchant ships. The Swedish Shipowners Association has contacted the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of Enterprise, Energy and Communications on a regular basis regarding the vulnerability of Swedish ships. Shipping is subject to international regulations drawn up by IMO. If Sweden is to be able to retain the strong position it has in IMO today, we must, in addition to competent delegations, have a robust Swedish shipping industry and a Swedish-flagged merchant fleet sufficiently large to be an influence. Not least a fourth place on Paris MOU s list of the world s highest ranked flag states is proof that Swedish shipowners have high ambitions when it comes to maritime safety.

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Annika Korzinek EU-Kommissionens Representation i Sverige Europaforum Norra Sverige, 12 mars 2015 EU-kommissionen, Representationen i Sverige Vår

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss?

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Post-2015 Sustainable Development Goals Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Processen Flera led, delvis parallellt men samordnat High level panel klar maj 2013 Rio+20 juni 2012 Open Working Group

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU 19 februari, Gothenburg Sustainability Day Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU Sebastian Marx 60, 70, 80% Majoriteten av lagstiftning som påverkar Sverige har sitt ursprung i EU.

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan Stockholm den 13 december 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer