måndagen den 19 november 2012, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "måndagen den 19 november 2012, kl 14.00."

Transkript

1 KALLELSE 1 (8) Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl Ulf Olsson Göran Björklund Sammanträdet inleds med information om Brottslighet i samband med upphandling Medverkande: Ulf Sjösten, chef för ekoroteln, Ove Jäverfelt, chefsåklagare, Annica Berglund, Skatteverket, Daniel Beckung, Skatteverket, Iqbal Musaji, upphandlingschef, Patrik Johansson, Byggchef på Lokalförsörjningsförvaltningen Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid behandling av ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (8) Stadskansliet: Kc Kommunchefen PF Personal och förhandling I Information KU Kvalitet och utveckling M Markavdelningen E Ekonomistyrning N Näringsliv SP Samhällsplanering

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (8) Val av protokolljusterare Kc 1 Anmälningsärenden: a) Direktionsprotokoll för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Direktionsprotokoll den 16 december 2011) (2011/KS ) b) Direktionsprotokoll för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Direktionsprotokoll den 27 januari, 16 mars, 1 juni, 16 augusti, 20 september och 5 oktober 2012) (2012/KS ) c) Ansökan om förordnande av borgerlig vigselförrättare vid enstaka tillfällen. (Yttrande till Länsstyrelsen Västra Götaland. Borås Stad har möjlighet att tillhandahålla en vigselförrättare på kvällstid och annan plats än Stadshuset vid ett givet tillfälle) (2012/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) d) Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad (Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland samt polisområde Älvsborg har tecknat en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Brottsförebyggande rådet i Borås (BRÅ) ansvarar för uppföljning och revidering av överenskommelsens åtagandeplan. Uppföljning sker årligen) (2012/KS ) (Bil) (Förslag: a d till handlingarna) Kc 2 Departementspromemoria om anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter. (2012/KS ) (Bil) Kc 3 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t.o.m. maj månad 2012 avgivna motioner. (2012/KS ) (Bil)

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (8) Kc 4 Arkivregler för Borås Stad. (2011/KS ) Kc 5 Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB. (2012/KS ) Kc 6 Ombud för Borås Stad på vid bolagsstämmor och föreningsmöten. (2012/KS ) Kc 7 Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och arrendenämnden. (2012/KS ) Kc 8 Attest- och utanordningsrätt (2012/KS ) Kc 9 Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån m.m. (2012/KS ) Kc 10 Fullmakt för stadsjurister. (2012/KS ) Kc 11 Kvittering av checkar och postväxlar m.m. (2012/KS ) PF 1 Svar på motion av Anders Österberg (S) och Lena Palmén (S) om Borås en stad i arbete. (2010/KS ) PF 2 Strandskyddsdispenser tid att spara på enklare förfarande. (2012/KS ) PF 3 Digitala nämndhandlingar. (2011/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil)

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (8) PF 4 Anmälan av delegationsbeslut: a) Medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig). (Ärendenummer 244, och /2012) (2012/KS ) (Förslag: a till handlingarna) KU 1 Anmälningsärende: a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn (Skolinspektionen genomför tillsyn i Borås Stad under Tillsynen omfattar förskola, fritidshem, grund skola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Ärendet har sänts till Stadsdelsnämnden Norr samt till Utbildningsnämnden för handläggning) (2012/KS ) (Bil) (Förslag a till handlingarna) KU 2 Intresseanmälan för kunskapsutveckling och stöd kring urban utveckling. (2011/KS ) (Bil) M 1 Anmälan av delegationsbeslut: a) Delegation för rivning av kommunala byggnader av ringa värde med undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och rivningar av principiell betydelse under tiden (nr 5/2012). (2012/KS ) (Förslag: a till handlingarna) E 1 Anmälningsärenden: a) Likviditetsrapport för Borås Stad (2012/KS ) (Bil) b) Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Alingsås kommun.

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (8) (Skolinspektionen avslår ansökan om att godkänna Alingsås Yrkesgymnasium AB som huvudman för en gymnasieskola avseende det nationella Fordons- och transportprogrammet med inriktning Lastbil och mobila maskiner och Hantverksprogrammet med inriktning Textil design vid Alingsås Yrkesgymnasium AB i Alingsås kommun. Ärendet är översänt till Utbildningsnämnden för handläggning). 2012/KS ) (Förslag: a b till handlingarna) E 2 Anmälan av delegationsbeslut: a) Delegation för beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till förtroendevalda och tjänstemän. (1 juli 30 september 2012 Ärende 25-35, 2012) (I enlighet med gällande delegation har under perioden juli till september 2012 beslutats om 7 stycken nya betalkort med kreditgränser mellan 3 000:- och :-. Därutöver har under perioden 4 stycken befintliga kort fått nya permanenta kreditgränser på maximalt :- och 6 stycken kort har haft temporärt höjda kreditgränser). (2012/KS ) b) Likviditetsfrågor upptagande av lån. (Ärende 09/2012: Upptagande av lån 300 mnkr) För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala bolagen har Borås Stad upptagit ett lån på 300 mnkr. Lånet är en omsättning av befintligt lån, och har skett genom emission på certifikatsmarknaden. (2012/KS ) (Förslag: a b till handlingarna) E 3 Svar på motion av Lena Palmén (S) om barnfattigdomen i Borås Stad. (2011/KS ) E 4 Riktlinjer för alkoholservering. (2012/KS ) E 5 Svar på motion av Joakim Malmberg (FP): Låt krogarna ha öppet senare. (2012/KS ) (Bil) (Bil) (Bil)

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (8) E 6 Nedskrivning av fordringar på Stiftelsen Espira. (2012/KS ) E 7 Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. (2012/KS ) E 8 Svar på motion av Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M) och Annette Carlson (M): Ett rikare kulturliv för alla! (2012/KS ) E 9 Reviderade föreningsbidrag (2012/KS ) E 10 Nybyggnad av förskola på Hestra. (2011/KS ) E 11 Ombyggnad av äldreboende, Sanderödkroken 2. (2012/KS ) E 12 Internpris 2013 för särskilda boenden inom äldreomsorgen. (2012/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) E 13 Ärendet utgår. (Borås Energi och Miljö AB, utökad investeringsplan 2012) (2012/KS ) E 14 Skrivelse till Stadsdelsnämnden Norr med anledning av budgetavvikelse inom äldreomsorgen. (2012/KS ) N 1 Yttrande över Betänkandet Nystartszoner (SOU 2012:50). (2012/KS ) (Bil) (Bil) SP 1 Anmälningsärende: a) Remiss angående komplettering till beslut om riksintresse för totalförsvaret. (Länsstyrelsen har fått rubricerad remiss för yttrande. Remissen gäller värdebeskrivning och avgränsning av riksintresse för totalförsvaret som är geografiskt öppet redovisat. Inga nya riksintressen har tillkommit utan remissen gäller precisering av Försvarsmaktens beslut (HKV dnr :50775).

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (8) (Förslag: a till handlingarna) Länsstyrelsen har skickat den till samtliga kommuner i Västra Götaland för kännedom och eventuella synpunkter. Borås Stad berörs inte direkt av remissen. Underlaget tas med i kommande arbete med den översiktliga planeringen) (2012/KS ) SP 2 Svar på remiss över Vattenfall Eldistribution AB:s ansökan om nätkoncession för linje, för en ny 130 kv luftledning mellan Stora Nabbasjön och Rydshult i Viared. (2012/KS ) (Bil) SP 3 Förvärv av del av fastigheten Transås 2:29 samt Transås 2:35. (2012/KS ) SP 4 Beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten Arås 1:19. (2012/KS ) (Bil) (Bil) SP 5 Beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av carport på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:79. (2012/KS ) SP 6 Svar på remiss: Handlingsplan för kultur i Borås Stad (2012/KS ) SP 7 Svar på remiss: Kulturprogram för Borås Stad (2012/KS ) SP 8 Nominering Årets kommun (2012/KS ) SP 9 Borås Stads miljömål (2012/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil)

9 Kc 1 a-d) anmälningsärenden Kc 1 a-d) bilagorna finns tillgängliga på webben under rubriken anmälningsärenden) (Förslag: a-d till handlingarna)

10 Kc 2 BESLUTSFÖRSLAG Departementspromemoria om anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter Kommunstyrelsen föreslås besluta: Borås Stad avstår från att yttra sig Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2012/KS Programområde: 1 Handläggare: Göran Björklund, tfn Datum/avdelningschef: /GB

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 Kc 3 BESLUTSFÖRSLAG Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande av t o m maj månad 2012 avgivna motioner Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande t.o.m. maj månad 2012 avgivna motioner. För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Redovisningen läggs till handlingarna. Föreslagen interpellation av Fadi Moussa (S) avskrivs från vidare handläggning Ulf Olsson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2012/KS Programområde: 1 Handläggare: Göran Björklund, tfn Datum/avdelningschef: /GB

64 1 (1) /KS Kommunfullmäktige Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande t.o.m. maj månad 2012 avgivna motioner. För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Redovisningen läggs till handlingarna. Föreslagen interpellation av Fadi Moussa (S) avskrivs från vidare handläggning. KOMMUNSTYRELSEN Ulf Olsson Göran Björklund

65 1 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2012 avgivna motioner Inkom Diarienummer KF Dnr 2002/KS (KC) KF Dnr 2006/KS (E) KF Dnr 2006/KS (E) KF /KS (E) KF Dnr 2007/KS (KC) KF Dnr 2008/KS (KC) KF Dnr 2008/KS (J) KF Dnr 2005/KS (J) KF Dnr 2009/KS (E) KF Dnr 2009/KS (E) KF Dnr 2009/KS (E) KF Dnr 2009/KS (E) KF Dnr 2009/KS (E) KF Dnr 2009/KS (E) Motion Motion av Maj Steen (M) om avveckling av kommunens egen revision. Motion av Lennart Andreasson (V) om konstfrusen bandybana på Boda. Motion av Kerstin Koivisto (Väg) om iordningställande av beachvolleyplan i Stadsparken för att främja ungas hälsa. Motion av Ida Legnemark (V) om jämtegrering av budget och budgetprocess i Borås Stad. Motion av William Petzäll (SD) om Saltemads camping. Motion av Kjell Classon (S): Bygg seniorbostäder. Motion av Anders Österberg (S): Ja, till rättvisa avtal! Nej till löneapartheid i Borås! Motion av Solveig Kjörnsberg om kollektivavtal vid upphandling. Motion av Bengt Bohlin (S) och Lars-Åke Johansson (S); Utbildning för vindkraft i Borås Stad. Motion av Anders Österberg (S); Jämlikhetsutredning Ja tack! Motion av Anders Österberg (S) om övervakning i garagen. Motion av William Petzäll (SD) om hjärtstartare. Motion av Anders Österberg (S); Mindre partiklar och fler levande människor - det är rätt bra. Motion av Anders Österberg (S); Anpassa byggnaderna efter människan och inte människan efter byggnaderna. Behandling Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Ligger för godkännande. Under beredning. Under beredning. Under beredning.

66 2 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2012 avgivna motioner Inkom Diarienummer KF Dnr 2009/KS (KU) KF Dnr 2009/KS (KU) KF Dnr 2009/KS (E) KF Dnr 2009/KS (E) KF Dnr 2009/KS (SP) KF Dnr 2009/KS (KU) KF Dnr 2009/KS (E) KF Dnr 2009/KS (SP) KF Dnr 2010/KS (SP) KF Dnr 2010/KS (E) KF Dnr 2010/KS (E) KF Dnr 2010/KS (E) KF Dnr 2010/KS (E) KF Dnr 2010/KS (PoF) Motion Motion av William Petzäll (SD) om att kommunens integrationsarbete skall ersättas av assimileringsfrämjande verksamhet. Motion av Anders Österberg (S); Förstärkt arbete mot rasism och diskriminering. Motion av Leila Pekkala (S); Den bästa energin är den som inte används. Motion av Lennart Andreasson (V) om att värna om seriösa företags konkurrenskraft i den kommunala upphandlingen. Motion av Lennart Andreasson (V); Med sikte på stjärnorna. Motion av William Petzäll (SD) om förbud mot klädedräkterna Nikab och Burka i skolan. Motion av William Petzäll om sprinklers i äldreboenden. Motion av Ida Legnemark V och Fredrich Legnemark (V) om framtidens kollektivtrafik. Motion av Kjell Classon (S); Utveckling av Hässleholmen. Motion av Anders Österberg (S), Yvonne Persson (S) och Petter Löberg (S); Lek är en barnslig rättighet I. Motion av Emina Beganovic (S), Kjell Classon (S) och Anders Österberg (S); Lek är en barnslig rättighet II. Motion av Anders Österberg (S) och Ingwer Kliche (S); Let s dance. Motion av Hanna Werner (MP); Inköp i tiden. Motion av Anders Österberg (S) och Lena Palmén (S); Borås en stad i arbete. Behandling Under beredning. Under beredning. Under beredning. Ligger för godkännande. Under beredning. Drogs ur från Kommunstyrelsen 27 februari Inget nytt förslag till beslut framme. Under beredning. Väntar på komplettering av Lokalförsörjningsnämndens remissvar. Återremitterat från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning.

67 3 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2012 avgivna motioner Inkom Diarienummer KF Dnr 2010/KS (E) KF Dnr 2010/KS (Vn) KF Dnr 2010/KS (E) KF Dnr 2010/KS (E) KF Dnr 2010/KS (E) KF Dnr 2010/KS (E) KF Dnr 2010/KS (SP) KF Dnr 2010/KS (KU) KF Dnr 2011/KS (E) KF Dnr 2011/KS (SP) KF Dnr 2011/KS (SP) KF Dnr 2011/KS (KU) Motion Motion av Kerstin Koivisto (Väg) om att utreda möjligheten att iordningställa en badplats vid Mullängen i Gånghester i Stora Häljasjön. Motion av Johan Hellström (MP) och Martin Neuman (Väg) om färre kommunala valkretsar. Motion av Lennart Andreasson (V) om kommunala vattenhål. Motion av William Petzäll (SD) angående att säga upp avtal med Migrationsverket om mottagande av nyanlända. Motion av Ulf Olsson (S), Ninni Dyberg (S) och Anders Österberg (S); Spontanidrottsplats på Tullen. Motion av Mats Brandt (C); Alla goda ting äro tre. Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Utred möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik. Motion av Pontuz Fritzson (SD) om höjda kunskapskrav i svenska språket för personal inom äldreomsorgen. Motion av Pontus Fritzson (SD) om indraget stöd till kulturföreningar för invandrare. Motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica Johansson (C); Samlat Resecentrum. Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Sara Degerman-Carlsson (KD); Ett långsiktigt hållbart Borås kräver en ny översiktsplan. Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Sara Degerman-Carlsson (KD); Bra Kompis riktat även till äldre elever för ett starkare värdegrundsarbete! Behandling Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Återremitterad från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Avvaktar motion 2012/KS0273 En trygg skolmiljö för barn och ungdomar.

68 4 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2012 avgivna motioner Inkom Diarienummer KF Dnr 2011/KS (J) KF Dnr 2011/KS (E) KF Dnr 2011/KS (E) KF Dnr 2011/KS (E) KF Dnr 2011/KS (KC) KF Dnr 2011/KS (E) KF Dnr 2011/KS (E) KF Dnr 2011/KS (SP) KF Dnr 2011/KS0584 (E) KF Dnr 2011/KS (E) KF Dnr 2011/KS (E) KF Dnr 2011/KS (E) KF Dnr 2011/KS (E) Motion Motion av Krister Maconi (SD) om komplettering av lokal ordningsföreskrift. Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demokratin införande av deltagarbudgetar. Motion av Olle Hermansson (Väg) angående observatorium på Navets tak. Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Inrätta en social investeringsfond för ungas utveckling och hälsa! Motion av Pontuz Fritzson (SD) om att söka vänortssamarbete i staten Israel. Motion av Annette Carlson (M), Annacarin Martinsson (M), Johan Medelius (M), Gunilla Hellén Dalevik (FP), Monica Johansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Ladda för framtiden elbilar i Borås! Motion av Björn Bergquist (M); Skulpturera Borås! Motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Marie Fridén (M); Avskaffa parkeringsnormen! Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M); Fri parkering för en levande stadskärna. Motion av Annette Carlson (M) och Alfio Franco (M); Ett säkert och tryggt Borås även för våra barn och ungdomar. Motion av Anne-Marie Ekström (FP) om social hänsyn vid upphandling. Motion av Joakim Malmberg (FP); Skattemedel skall användas effektivt inför utmaningsrätt! Motion av Anna Svalander (FP) om tillagningskök på Almåsgymnasiet. Behandling Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Remitterad och under beredning. Under beredning. Lokalförsörjningsnämnden har lämnat svar på remiss. Under beredning. Remitterad till Tekniska nämnden. Under beredning. Under beredning.

69 5 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2012 avgivna motioner Inkom Diarienummer KF Dnr 2011/KS (E) KF Dnr 2011/KS (SP) KF Dnr 2011/KS (PF) KF Dnr 2011/KS (PF) KF Dnr 2011/KS (KC) KF Dnr 2011/KS (KU) KF Dnr 2011/KS (E) KF Dnr 2011/KS (E) KF Dnr 2012/ (SP) KF Dnr 2012/KS (KU) KF Dnr 2012/ (SP) KF /KS (KU) Motion Motion av Alexander Andersson (C); Livsmedelspolicy och närproducerat för ett miljömässigare Borås! Motion av Heiti Ernits (MP); Tillgängliggör Krokshallsberget för Boråsarna. Motion av Alfio Franco (M) och Annacarin Martinsson (M) om verkliga lönekostnader. Motion av Sara Degerman Carlsson (KD); Borås Stad en arbetsgivare om tar ansvar. Motion av Bengt Wahlgren (FP) om reviderad policy för representation. Motion av Pontuz Fritzson (SD) och Dennis Fernholm (SD) om slumpmässiga drogtester i skolan. Motion av Ann-Marie Ekström (FP); Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdssamhället. Motion av Lena Palmén (S) om barnfattigdomen i Borås Stad. Motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett hållbarare Borås. Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Inrättande av materialbank att kunna utnyttjas av förskolor och skolor. Motion av Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig (KD); Gräv ner för att satsa på miljön och bygga nytt! Motion av Patrik Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Barnrättsstrategi och Pinocciogrupp ett måste för en aktiv barnkommun! Behandling Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Kommunstyrelsen , ärendet utgick från dagordningen. Tre svar på remiss återstår. Behandlas i Budget Arbetslivsnämnden utreder. Under beredning. Under beredning.

70 6 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2012 avgivna motioner Inkom Diarienummer KF /KS (E) KF /KS (SP) KF /KS (KU) KF /KS (SP) KF /KS (E) KF /KS (KU) KF /KS (E) KF /KS (E) KF /KS (E) KF /KS (KU) KF /KS (E) KF /KS (E) KF /KS (KU) Motion Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C); Satsning på rörelse och integration för barn och unga! Motion av Thomas Ågren (MP); Uppdaterade klimatmål för Borås stad. Motion av Fredrich Legnemark (V) och Peter Lund (V) om tillgänglighet för hela Borås. Motion av Nils-Åke Björklund (M); Miljövänliga framtida tätortsbussar. Motion av Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M) och Annette Carlson (M); Ett rikare kulturliv för alla! Motion av Pontuz Fritzson (SD) och Krister Maconi (SD) om att införa skolk-sms i kommunernas skolor. Motion av Joakim Malmberg (FP); Lägg ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad. Motion av Joakim Malmberg (FP); Låt krogarna ha öppet senare! Motion av Alexis Mouschopanis (M) och Annette Carlson (M); Bygg en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan. Motion av Annette Carlson (M); En trygg skolmiljö för barn och ungdomar. Motion av Annette Carlson (M); Flytta Obelisken (tandpetaren). Motion av Pontuz Fritzson (SD) om bevakning av Hässleholmen, Norrby och Hulta. Motion av Mirjam Jakobsson (MP); Tydligare beskrivning av andel vårdare per vårdtagare på äldreboenden. Behandling Under beredning. Under beredning. Under beredning. Varit ute på remiss. Under beredning. Inväntar svar från Ungdomsrådet och Funktionshinderrådet. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Inväntar svar från Brottsförebyggande rådet. Under beredning. Remiss besvarad av Lokalförsörjningsnämnden och Stadsdelsnämnden Väster. Under beredning. På remiss. Under beredning. Under beredning. Under beredning.

71 7 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2012 avgivna motioner Inkom Diarienummer KF /KS (E) KF /KS (E) KF /KS (E) KF /KS (E) KF /KS (SP) KF /KS (PF) KF /KS (PF) KF /KS (PF) KF /KS (SP) KF /KS (SP) Motion Motion av Lennart Andreasson (V) om att införa möjligheten till dator och internetuppkoppling de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i Borås Stad. Motion av Ida Legnemark (V); HBTQ-kompetens i idrottsföreningar för alla ungdomars hälsa och lika värde. Motion av Heiti Ernits (MP); Utreda möjligheterna för industriell symbios i Borås. Motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr sig om barnen i förskolan? Motion av Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Ett enat Hässleholmen. Motion av Anna Svalander (FP) och Joakim Malmberg (FP); Bilda en central förskole- och grundskolenämnd i Borås. Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M) gällande att Kommunfullmäktige ska besluta om att Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal. Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M) gällande att Kommunfullmäktige ska besluta att Stadsdelsnämnderna ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg. Motion av Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfenning (KD); Förstärk infrastrukturen på Viared! Motion av Kerstin Hermansson (C); Fler gång- och cykelvägar behövs i Borås. Behandling Under beredning. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Ett svar på remiss återstår. Under beredning. Under beredning. Under beredning. Remitterad. Remitterad.

72 8 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under perioden avgivna motioner Inkom Diarienummer KF /KS (E) KF /KS (E) KF /KS (E) KF /KS (PF) KF /KS/ (E) KF /KS (SP) KF /KS (E) KF /KS (E) KF /KS (SP) Motion Motion av Annette Carlson (M); En barnomsorg för alla! Motion av Joakim Malmberg (FP), Alexis Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfenning (KD); Ett gemensamt bostadsbolag med bättre möjligheter. Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C); Mer pengar till verksamheterna mindre till outnyttjade lokaler och fastigheter. Motion av Joakim Malmberg (FP); Inför traineeplatser i Borås Stad. Motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran (M),, Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie Ekström (FP); Fimpa rätt! Motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Joakim Malmberg (FP); Omarbeta Borås Stads styrdokument Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i Borås! Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Dags för SkolFam modellen även i Borås! Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden för en mer innehållsrik vardag. Motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C); Minska genomfartstrafiken i centrum! Behandling

73 9 Redovisning av interpellationer som föreslås avskrivas Inkom Diarienummer KF /KS Motion Interpellation av Fadi Moussa (S) till AB Bostäders ordförande Sven Wergård om bostadslösa. Behandling Interpellationen avskrivs.

74 Kc 4 BESLUTSFÖRSLAG Arkivregler för Borås Stad Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Arkivregler för Borås Stad fastställs Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 1 Handläggare: Göran Björklund, tfn Datum/avdelningschef: /GB

75 1 (2) /KS Kommunfullmäktige Arkivregler för Borås Stad Gällande Arkivreglemente för Borås Stad skrevs delvis om i samband med den nya nämnd- och förvaltningsorganisationens införande i januari Ursprungligen är Arkivreglementet utarbetats 1971 med viss ändring Då reglementet i sina grunder är föråldrat har Kulturnämnden den 8 december 2011 godkänt ett nytt förslag till arkivreglemente och översänt det till Kommunstyrelsen för fastställelse av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till samtliga nämnder och bolag. Sociala omsorgsnämnden, Servicenämnden, Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Stadsdelsnämnden Öster, Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, AB Bostäder i Borås och Borås Elnät AB har tillstyrkt förslaget. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har avstått från att yttra sig. Stadsdelsnämnden Väster framför att det är viktigt att Borås Stad arbetar för att kunna införa elektronisk arkivering men har i övrigt inget att invända mot förslaget. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker också förslaget men vill dels tillföra i 5 kap ett tillägg om två paragrafer kopplade till elektronisk arkivering och dels väcka frågan om outsourcing av arkiv och att frågan om äkthet konstitueras av identisk avbildning eller av informationsinnehållet bör klargöras. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget med vissa synpunkter. Frågan om arkivansvar bör följa tjänsteägaren enligt den nya tjänsteförvaltningsmodellen, nämnden anser att det är viktigt med att införa elektronisk arkivering och att konvertering och migrering beaktas vid upphandlingar av verksamhetssystem samt att förslaget bör förtydligas med uppgift om vem som fattar beslut om gallring. Kulturnämnden har också den 14 juni 2012 önskat göra en mindre justering av sitt eget förslag från december Kommunstyrelsen tillstyrker Kulturnämndens förslag och den komplettering som nämnden gjort beträffande arkivansvaret för IT-system. De frågor som i övrigt har väckts anser Kommunstyrelsen att Kulturnämnden genom Stadsarkivet bör kunna hanteras som löpande verkställighetsfrågor snarare än att ställningstaganden stadfästs i arkivreglerna.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

21 Februari 2013 protokoll

21 Februari 2013 protokoll 21 Februari 2013 protokoll Tid och plats 17.00 18.33 Fullmäktigehuset Omfattning 14 25 Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Anne-Marie Ekström (FP), Morgan Hjalmarsson (FP),

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

2013-08-09. Göran Björklund

2013-08-09. Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2013-08-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 augusti 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.47 Omfattning 145 181 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den april 0 kl 8.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden Val av justerande ledamöter Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Läs mer

KS 262 Ärende KS 2013/704

KS 262 Ärende KS 2013/704 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2013-12-03 KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö REVISIONSRAPPORT Granskning av Arkivlagens tillämpning Mora kommun Februari 2009 Eva Lindelöw Sjöö Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Inriktning och genomförande...4 2.3

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Upprop 2 Val av justerande ledamöter 3 Allmänhetens frågestund 4 Anmälningsärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Revisionsrapport Botkyrka kommun

Revisionsrapport Botkyrka kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Martin Andersson Johan Karlander Botkyrka kommun 2011-06-07 Johan Karlander, projektledare Namnförtydligande Jan Nilsson, kundansvarig Namnförtydligande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer