Ett starkt kvartal i en utmanande höst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett starkt kvartal i en utmanande höst"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 14 januari 2014 FÖRSTA KVARTALET Ett starkt kvartal i en utmanande höst Första kvartalet () Förändring Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat exklusive reavinst fastighet, MSEK Rörelseresultat, MSEK Bruttomarginal, % 63,3 63,3 0,0 Rörelsemarginal exklusive reavinst, % 8,0 8,3-0,3 Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK (Not 1) 0,83 2,35-1,52 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK Kvartalets omsättning i nivå med föregående år trots en varm höst och sex butiker färre. Tillväxten över rullande fyra kvartal var 2,3 (-3,9)%. Kostnadsbesparande åtgärder enligt plan. Starkt förbättrat kassaflöde och lägre räntebärande nettoskuld. Förbättrat lager avseende såväl sammansättning som volym. När vi nu har facit för första kvartalet kan vi konstatera att KappAhl levererar siffror i nivå med föregående år Johan Åberg, vd och koncernchef. Läs hela vd:s kommentar på nästa sida. En telefonkonferens med webbsändning för analytiker, media och investerare hålls i dag kl För att delta i telefonkonferensen ring cirka 5 min före start. Telefonkonferensen kan även följas via webbsändning på där sändningen sedan sparas för senare visning. För ytterligare information: Johan Åberg / Vd och koncernchef Tel Anders Düring / Finansdirektör Tel För bilder och övrig information: Charlotte Högberg / Informationschef Tel , Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2014 klockan

2 JOHAN ÅBERG, VD OCH KONCERNCHEF, SVARAR PÅ FRÅGOR Hur har KappAhl levererat under första kvartalet? Den varma hösten har fört med sig omsättningsmässiga utmaningar för KappAhl och övriga branschen. När vi nu har facit för första kvartalet, september-november, kan vi konstatera att KappAhl, trots detta, levererar siffror i nivå med föregående år. Johan Åberg Vd och koncernchef Vid kvartalets slut hade KappAhl sex butiker färre jämfört med, och en omsättning i nivå med, föregående år. Ökningen i jämförbara butiker var 1,6 procent och bruttomarginalen bra. Tillväxten över rullande fyra kvartal var 2,3 (-3,9) procent. Kassaflödet från den operativa verksamheten var 50 miljoner kronor högre än föregående år, varav större delen kommer från ett förbättrat resultat efter finansiella poster (rensat för engångskostnader). Våra åtgärder att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll har varit framgångsrika. Sammantaget levererar KappAhl ett rörelseresultat i linje med föregående år, vilket ger en rörelsemarginal om 8,0 (8,3) procent. Hur vill du summera aktiviteterna under kvartalet? Första kvartalet är normalt ett kvartal med stort fokus på ett sortiment med högre prisbild som ytterplagg och stickat, plagg som säljer bäst när utomhustemperaturen sjunker under nollstrecket. Vår fortsatta satsning på de lite tunnare lättviktsdunjackorna visade sig vara helt rätt när det kalla vädret lät vänta på sig. November månad, med ett festsortiment som mottogs väl av kunderna, bidrog till en stark avslutning på kvartalet. Under kvartalet genomfördes en framgångsrik lansering av Fifty Shades of Grey, en flärdfull underklädeskollektion som designats i samarbete med succéförfattarinnan E. L. James. Andra aktiviteter värda att notera är fortsatta utbildningsinsatser inom service och försäljning för samtliga butiksmedarbetare. Denna satsning kommer att fortsätta under Avvecklingen av verksamheten i Tjeckien har genomförts enligt plan. Sedan den sista december är den operativa verksamheten där helt avvecklad. Vi har under kvartalet åter fått kvitto på att vårt strategiskt viktiga byxsortiment uppskattas av kunderna. KappAhl är marknadsledande på jeans i Sverige och ökade marknadsandelen till 9,5 (7,7) procent enligt under hösten tillgänglig statistik från Gfk Fashion Scope. Vad gör KappAhl resten av året? I fokus under 2014 står ett antal viktiga aktiviteter. Sortimentet utvecklas vidare med fokus på våra kundgrupper, kvinnor och män mitt i livet samt barn 0-14 år. Arbetet med att stärka varumärket och den interna effektiviteten fortsätter. Omstruktureringen av logistikflödet kommer att ta oss närmare målet med rätt vara till rätt butik, i rätt tid. Lanseringen av en ny digital plattform som bland annat möjliggör e-handel i fler länder och digitala kundklubbar kommer att inledas under första halvåret Under denna period kommer vi även att se de första resultaten av ett helt nytt butikskoncept. Målet är att aktiviteterna sammantaget ska bidra till en fortsatt ökad attraktionskraft i KappAhl. Vi har ett digert arbete framför oss. Det ser jag fram emot! Johan Åberg Vd och koncernchef KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. KappAhl var den första modekedjan i världen att miljöcertifieras var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. För mer information, besök

3 KOMMENTARER TILL FÖRSTA KVARTALET 1,6 % Försäljning i jämförbara butiker Nettoomsättning och resultat KappAhls nettoomsättning uppgick under kvartalet till (1 245) MSEK, en minskning med 0,2 procent. Utvecklingen förklaras genom effekten av nya och stängda butiker -0,4 procent, förändringen i jämförbara butiker +1,6 procent samt valutakursdifferenser om totalt -1,4 procent. För kvartalet uppgick bruttoresultatet till 787 (788) MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 63,3 (63,3) procent. Försäljnings- och administrationskostnaderna för kvartalet ökade med 0,6 procent till totalt 688 (684) MSEK. Detta är i linje med förväntan efter hänsyn tagen till besparingsåtgärder, satsningar på strategiska områden samt inflation. Kostnaderna under första kvartalet föregående år () har påverkats positivt med 5 MSEK avseende en återbäring för pensionskostnader från tidigare år. Rörelseresultatet uppgick till 99 (104) MSEK, exklusive engångsposter bestående av reavinst på fastighet om 0 (77) MSEK. Det motsvarar en rörelsemarginal om 8,0 (8,3) procent exklusive engångsposter. Planenliga avskrivningar uppgick till 31 (35) MSEK. Finansnettot uppgick till -12 (-43) MSEK för kvartalet. Det förbättrade finansnettot beror på nyemission hösten 2012 och försäljning av fastighet samt ett positivt kassaflöde från verksamheten. Resultat efter finansiella poster uppgick till 87 (138) MSEK och resultat efter beräknad skatt var 62 (115) MSEK. Resultat per aktie var för kvartalet 0,83 (2,35) kronor. Skatter Koncernen har uppskjutna skattefordringar om 73 (178) MSEK. Förändringen beror på en minskning av obeskattade reserver, utnyttjade underskottsavdrag, samt förändrad skattesats. I Sverige är de uppskjutna skattefordringarna hänförliga till spärrade underskott som delvis kan börja nyttjas från och med innevarande år. 39 MSEK Minskar varulagret mot föregående år Varulager Vid periodens utgång uppgick varulagret till 727 (766) MSEK, en minskning med 39 MSEK jämfört med föregående år. Totalt sett bedöms storlek och sammansättning av lagret som tillfredställande. Investeringar Investeringarna under kvartalet uppgår till 25 (53) MSEK och avser i huvudsak investeringar i befintliga och nyöppnade butiker. 50 MSEK Förbättringen av rörelsekapitalet under perioden Kassaflöde KappAhls kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 125 (75) MSEK. Kassaflöde efter investeringar var 100 (509) MSEK. Kassaflödet har påverkats positivt av förbättrad lönsamhet och av en återhållsamhet vad gäller investeringar. Samma period föregående år påverkades kassaflödet av försäljning av fastighet.

4 51,3 % Minskar nettoskulden mot föregående år 52,1 % Aktuell soliditet Finansiering och likviditet Totala lånelimiter uppgår till MSEK. För det innevarande året beräknas räntekostnaden bli cirka 7 procent räknat på genomsnittligt räntebärande skulder. För innevarande år beräknas räntekostnaden bli 40 (87) MSEK. Netto räntebärande skulder uppgick i slutet av perioden till 562 (1 164) MSEK. Netto räntebärande skulder/ebitda uppgick till 1,8 vid periodens slut, att jämföra med 3,7 per den 30 november Soliditeten har ökat till 52,1 (40,8) procent. Likvida medel uppgick den 30 november 2013 till 29 (40) MSEK. Vid periodens utgång fanns outnyttjade krediter om 502 (300) MSEK. Butiksnätet och expansion I slutet av perioden uppgick det totala antalet butiker till 389 (395). Av dessa fanns 166 i Sverige, 104 i Norge, 65 i Finland, 49 i Polen och fem i Tjeckien. Fyra butiker har öppnats under kvartalet och fem har stängts. Utöver de butiker som fanns i drift den 30 november 2013 finns för närvarande kontrakt på sex nya butiker. Avvecklingen av verksamheten i Tjeckien har genomförts enligt plan. Sedan den sista december är den operativa verksamheten där helt avvecklad. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 4 (0) MSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 (46) MSEK. Moderbolaget har inte gjort några investeringar under perioden.

5 ÖVRIG INFORMATION Närståendetransaktioner Under första kvartalet har inga transaktioner med närstående förekommit. Risker och osäkerhetsfaktorer Nedskrivningsprövning av immateriella anläggningstillgångar har gjorts, vilket inte medfört någon förändring jämfört med senaste årsredovisningen. De mest väsentliga strategiska och operativa riskerna som berör KappAhls verksamhet och bransch är utförligt beskrivna i årsredovisningen för och i nyemissionsprospektet från hösten Riskerna utgörs bland annat av konkurrensen inom modebranschen, konjunkturförändringar, modetrender, butikslägen och expansion av butiker. Bolagets hantering av risker beskrivs dessutom i bolagsstyrningsrapporten i samma årsredovisning under avsnittet Rapport om intern kontroll. Detsamma gäller koncernens hantering av de finansiella riskerna, vilka redogörs för i årsredovisningen för, not 17. De redovisade riskerna bedöms i allt väsentligt vara oförändrade. Finansiell kalender Andra kvartalet (dec-feb) 8 april 2014 Tredje kvartalet (mar-maj) 26 juni 2014 Fjärde kvartalet (jun-aug) 9 oktober 2014 Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Mölndal den 14 januari 2014 KappAhl AB (publ) Johan Åberg Verkställande direktör och koncernchef

6 Koncernens resultaträkning - i sammandrag (MSEK) Senaste 12 mån dec-nov Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Resultat efter skatt Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK Not 1 0,83 2,35 0,51 Resultat per aktie efter emission, SEK 0,83 2,35 0,51 Övrigt totalresultat Poster som ej kommer att återföras till resultatet Aktuariella vinster/förluster Summa poster som ej kommer att återföras till resultatet Poster som kan komma att återföras till resultatet Resultat efter skatt Årets omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Summa poster som kan komma att återföras till resultatet Summa övrigt totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Koncernens balansräkning - i sammandrag (MSEK) 30-nov nov aug-13 Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar* Uppskjutna skattefordringar Varulager Övriga rörelsefordringar Pågående nyemission Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande långfristiga skulder Icke räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Icke räntebärande kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder *Varav Goodwill *Varav Varumärke

7 Koncernens kassaflödesanalys - i sammandrag (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring Förändring rörelsekapital - -4 Kassaflöde från den löpande verksamheten Försäljning av fastighet Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringar Förändring upptagna lån och checkräkningskrediter Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Specifikation av förändringar i koncernens eget kapital (MSEK) sept-aug Ingående eget kapital Nyemission - efter emissionskostnader och skatt Summa totalresultat Utgående eget kapital Antal butiker per land 30-nov aug maj feb nov-12 Sverige Norge Finland Polen Tjeckien Totalt Försäljning per land (MSEK) Förändring SEK % Förändring lokal valuta % Sverige ,4% 1,4% Norge ,3% 0,3% Finland ,3% -1,5% Polen ,3% 5,4% Tjeckien ,4% 37,2% Totalt ,2% - Geografisk redovisning (MSEK) Omsättning Omsättning Rörelseresultat Rörelseresultat Norden Övriga Koncerngemensamma poster Totalt

8 Kvartalsvisa resultaträkningar (MSEK) Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Resultat efter skatt Rörelsemarginal 8,0% 8,3% * -3,1% 5,3% 3,7% 1,3% -12,3% 2,5% 2,6% 10,9% 1,3% 4,6% 0,2% 15,4% 6,1% 9,2% 12,1% Resultat per aktie 0,83 2,35-0,85 0,43 0,09-0,49-3,33-1,46-0,82 4,16 0,03 1,15-2,36 7,79 1,49 2,86 5,47 Antal butiker * Exkl. försäljning av fastighet 2011/ / /2010 Årsvisa resultaträkningar (MSEK) sep-aug 2012/13 sep-aug 2011/12 sep-aug 2010/11 sep-aug 2009/10 sep-aug 2008/09 Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter 2) Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt 1) Resultat efter skatt Rörelsemarginal 3,7% -1,4% 4,5% 10,8% 10,8% Resultat per aktie, SEK Not 1 1,32-5,30 2,98 17,60 13,79 1) Uppskjuten skatteintäkt 107 MSEK 2009/10 2) Reav inst försäljning av fastighet Q1 2012/13

9 Senaste Moderbolagets resultaträkning - i sammandrag (MSEK) 12 mån dec-nov Nettoomsättning Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i dotterföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Resultat efter skatt Moderbolagets balansräkning - i sammandrag (MSEK) 30-nov nov aug-13 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Övriga rörelsefordringar Pågående nyemission Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Räntebärande långfristiga skulder Icke räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Icke räntebärande kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder

10 Senaste Nyckeltal 12 mån dec-nov Omsättningstillväxt -0,2% 4,4% 0,0% Vinst per aktie, SEK Not 1 0,83 2,35 0,51 Summa avskrivningar Rörelseresultat (EBIT) Bruttomarginal 63,3% 63,3% 59,2% Rörelsemarginal exkl. försäljning fastighet 8,0% 8,3% 3,6% Rörelsemarginal 8,0% 14,5% 3,6% Räntetäckningsgrad (ggr) 3,0 0,6 3,0 Netto räntebärande skulder Netto räntebärande skulder/ebitda (ggr) 1,8 3,7 1,8 Soliditet 52,1% 40,8% 52,1% Eget kapital per aktie, SEK 19,11 6,03 19,11 Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 19,11 6,03 19,11 Avkastning på Eget kapital - - 2,8% Avkastning på sysselsatt kapital - - 7,3% Antal aktier före och efter utspädning Definitioner Vinst per aktie Vinst per aktie efter utspädning Räntetäckningsgrad (gånger) Netto räntebärande skulder Netto räntebärande skulder/ebitda (gånger) EBITDA Soliditet Eget kapital per aktie Avkastning på Eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Sysselsatt kapital Resultat efter skatt / genomsnittligt antal aktier Resultat efter skatt / genomsnittligt antal aktier efter full utspädning Rörelseresultat plus ränteintäkter / räntekostnader, för närmast föregående tolvmånadersperiod Räntebärande skulder minus likvida medel Netto räntebärande skulder / EBITDA för närmast föregående tolvmånadersperiod Rörelseresultat före avskrivningar Eget kapital / balansomslutningen Eget kapital / antal aktier i genomsnitt Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital. Balansomslutning minus ej räntebärande skulder inkl. uppskj. skatteskuld

11 Procent av KappAhls 20 största aktieägare 30 november 2013 Antal aktier aktier och röster per 30-nov-2013 Förändring jämfört med 31-aug-2013 Mellby Gård AB , Nordea Bank Norge Nominee ,70 0 Swedbank Robur fonder ,16 0 Dutot Limited , Livy Ltd ,90 0 Svenskt Näringsliv ,20 0 Svolder Aktiebolag , Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension , Handelsbanken Fonder AB RE JPMEL , JPM Chase NA , Tredje AP-Fonden , S-Kon Fastigheter AB ,34 0 Swedbank Försäkring AB , Catella Fondförvaltning , Nordnet Pensionsförsäkring AB , State Street Bank & Trust Com., Boston , AJ Butiken AB , Jula AB ,68 0 Teknikföretagen , Banque Öhman S.A , Övriga , Summa ,00 0,00 Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de antagits av EU. Tillämpade redovisningsprinciperna överensstämmer med vad som famgår av årsredovisningen 31 augusti För ytterligare information hänvisas till årsredovisningen. Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34. För moderbolaget är rapporten avgiven i enlighet med Årsredovisningslagen jämte Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. Bolaget har inga utestående konvertibla skuldebrev. Teckningsoptioner finns till ett antal av Dessa kan nyttjas januari-februari En option ger rätt att teckna 0,27 aktier till kursen 28,80 kr. Not 1 Beräkning av resultat per aktie Resultat per aktie är omräknade för jämförelseperioder. Antalet aktier har justerats för att beakta effekt av nyemission och sammanläggning av aktier.

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

Förbättrat resultat och stärkta marginaler

Förbättrat resultat och stärkta marginaler 8 april 2014 Förbättrat resultat och stärkta marginaler Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret () Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 114 1 148-34 2 357 2 393-36 Rörelseresultat exklusive engångsposter,

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Kvartal 4 * Försäljningen uppgick till 1 272 Mkr (1 164), +9% * Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (4) * Vinst efter skatt uppgick till 7 Mkr (0)

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Tillväxt och ökat resultat Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 393,2 Mkr (346,7), +13,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 21,6 Mkr

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättning 284 Mkr (300) Rörelseresultat 18 Mkr (12) Resultat före skatt 15 Mkr (9) Periodens resultat 7 Mkr (4) Periodens resultat per aktie före

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Clas Ohlson: Delårsrapport 2013-05-01 2013-07-31

Clas Ohlson: Delårsrapport 2013-05-01 2013-07-31 Clas Ohlson: Delårsrapport 2013-05-01 2013-07-31 Kvartal 1 * Försäljningen uppgick till 1 507 Mkr (1 462), +3%. I lokala valutor var tillväxten +5%. * Rörelseresultatet uppgick till 92 Mkr (101), -8% *

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3.

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. INNEHÅLL Vd-ord 2 Strategi och mål 4 Åtgärdsplanen 6 Marknadsöversikt

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB är den marknadsledande specialisten på kycklingbaserade produkter baserad i Sverige, Danmark och Norge och säljer

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni Q2 Delårsrapport Januari juni Doro AB Organisationsnummer 556161-9429 55,3% Försäljningstillväxt 6,9% EBIT-marginal Stark tillväxt och återställda marginaler Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2014

Delårsrapport Januari mars 2014 Delårsrapport Januari mars 214 Nettoomsättningen uppgick till 1 564 MSEK (1 583). Förändringen beror på 4 procent lägre leveranser vilket väsentligen kompenserats av 3 procent högre priser. Det operativa

Läs mer

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x DELÅRSRAPPORT Januari-september Q3 2014 Ökad kundtillväxt - levererar enligt plan SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettomsättningen uppgick till 1 210 (1 104) MSEK, en ökning med 9,6% jämfört med tredje

Läs mer

170 år - 2011. Första kvartalet 2011

170 år - 2011. Första kvartalet 2011 Stille Första kvartalet 2011 170 år - 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen ökade med 27,2 procent till 24,0 MSEK (18,9), justerat för valuta uppgick ökningen till 31,2 procent Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer