DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat exklusive reavinst fastighet, MSEK Rörelseresultat, MSEK Bruttomarginal, % 63,3 58,4 Rörelsemarginal exkl reavinst, % 8,3 1,3 Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK (Not 1) 0,51-0,04 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK Nettoomsättningen ökade med 4,4 procent för kvartalet, varav ökningen i jämförbara butiker var 3,0 procent. Bruttomarginalen har förbättrats med 4,9 procentenheter. Kostnaderna ökade marginellt trots 14 fler butiker. Att säga att det är en ny positiv trend för bolaget är lite för tidigt men helt klart finns starka signaler som indikerar att vi är på rätt väg. Johan Åberg, vd och koncernchef. Läs hela vd-ordet på nästa sida. Försäljning av fastighet har medfört en reavinst om 77 MSEK. Soliditeten har ökat till 40,8 procent inklusive av årsstämman beslutad nyemission. Telefonkonferens med webbsändning för analytiker, media och investerare hålls i dag kl För att delta i telefonkonferensen ring cirka 5 min före start. Telefonkonferensen kan även följas via webbsändning på där sändningen sedan sparas för senare visning. För ytterligare information: Johan Åberg / Vd och koncernchef Tel Håkan Westin / Finansdirektör Tel För bilder och övrig information: Annette Björklund / Informationschef Tel , KAPPAHL AB (PUBL). BOX 303. SE MÖLNDAL. TEL ORG.NR

2 JOHAN ÅBERG, VD OCH KONCERNCHEF, SVARAR PÅ FRÅGOR Det har varit ett starkt första kvartal för KappAhl, är det en ny positiv trend för bolaget? Det är riktigt roligt att kunna presentera en bra rapport för vårt första kvartal, alltså september till november Vi har hela tiden sagt att det är först till hösten som vi kan börja se resultatet av åtgärdsplanen som vi har arbetat med under Att säga att det är en ny positiv trend för bolaget är lite för tidigt men helt klart finns starka signaler som indikerar att vi är på rätt väg. Johan Åberg Vd och koncernchef Ni har under 2012 arbetat med en åtgärdsplan, är den ännu aktuell? Planen innehåller ett antal åtgärder inom prioriterade områden för att förbättra resultatet. Mycket har avsett vårt erbjudande som innefattar sortiment, butik och marknadsföring. Det vi i dag kan konstatera är att sortimentet, framförallt inom affärsområde Dam, åter är på bra försäljningsnivåer. Butikerna är dessutom mer inbjudande, tydligare och mer kundorienterade. Marknadsföringen med det nya reklamkonceptet Hey, I like your Style! har fått bra respons. Andra områden i planen har riktat sig mot finansiella åtgärder och även där har vi haft goda resultat. Vi har hållit nere kostnaderna och vi ökar vår soliditet genom fastighetsförsäljning och nyemission, som aktieägarna beslutade om på årsstämman. Även om vi har uppfyllt mycket i åtgärdsplanen är den fortfarande aktuell och nu kan vi addera till ytterligare aktiviteter. Så vad är ert fokus för detta verksamhetsår? Vi kommer att fortsätta att fokusera på de prioriterade områdena med målsättningen att förbättra resultatet. Det är viktigt att vi stannar på den inslagna vägen vi har nu ett glädjande kvitto på att de åtgärder vi arbetar med får effekt. Samtidigt har vi respekt för det läge vi befinner oss i med en osäker marknad framför oss. Informationen i denna delårsrapport är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 januari 2013 klockan KappAhl grundades 1953 och är en ledande modekedja med snart 400 butiker och medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor kvinnor, män och barn och riktar sig särskilt till kvinnor år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja miljöcertifierad Under verksamhetsåret var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor.kappahl är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på KAPPAHL AB (PUBL). BOX 303. SE MÖLNDAL. TEL ORG.NR

3 KOMMENTARER TILL FÖRSTA KVARTALET 3,0 % Försäljning jämförbara butiker 4,9 % Ökad bruttomarginal 3,2 % Minskar varulagret mot föregående år Nettoomsättning och resultat KappAhls nettoomsättning uppgick under kvartalet till (1 193) MSEK, en ökning med 4,4 procent. Utvecklingen förklaras genom effekten av nya och stängda butiker +2,6 procent, förändringen i jämförbara butiker +3,0 procent samt omräkningsdifferenser i valutor om totalt -1,2 procent. Försäljningen har förbättrats inom framförallt damsortimentet. Även utvecklingen för Barn har varit fortsatt stark. Dessa förbättringar syns genom en positiv försäljningsutveckling på jämförbara butiker i samtliga länder. För kvartalet uppgick bruttoresultatet till 788 (697) MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 63,3 (58,4) procent. En bra balans i varulagret i kombination med ett förbättrat sortiment har medfört en högre andel fullprisförsäljning. Försäljnings- och administrationskostnaderna för kvartalet ökade med 0,4 procent till totalt 684 (681) MSEK trots ett ökat antal butiker och allmän inflation. Besparingarna som sjösattes sommaren 2011 ger fortfarande effekt men effekterna minskar i och med att vi nu möter den lägre kostnadsnivån som etablerades föregående år. Kostnaderna har påverkats positivt med 5 MSEK avseende en återbäring på för högt debiterade pensionskostnader från tidigare år. Rörelseresultatet, exklusive reavinst på fastighet, uppgick till 104 (16) MSEK. Det motsvarar en rörelsemarginal om 8,3 (1,3) procent. Bolagets fastighet som inrymmer huvudkontor och distributionscentral har sålts, vilket medfört en reavinst om 77 MSEK. Samtidigt har ett nytt 15-årigt hyresavtal tecknats. Tillträde skedde per 23 november. Försäljning och hyresavtal har skett på marknadsmässiga villkor. Planenliga avskrivningar uppgick till 35 (41) MSEK. Finansnettot uppgick till -43 (-26) MSEK för kvartalet. Eftersom bolagets skulder minskats kraftigt har det uppstått ett överskott på ränteswapar vilket medfört en extra kostnad om 6 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till 138 (-10) MSEK och resultat efter beräknad skatt var 115 (-11) MSEK. Resultat per aktie var för kvartalet 0,51 (-0,04) kronor. Skatter Riksdagen har i december beslutat sänka bolagskattesatsen i Sverige till 22 procent. För räkenskapsåret 2012/13 blir aktuell skatt för bolaget i Sverige 26,3 procent men för det fall uppskjuten skatt bedöms påverka framtida taxeringar är skattesatsen 22 procent. En preliminär beräkning ger att uppskjuten skatt i balansräkningen kommer att påverkas negativt med netto 5 MSEK, vilket kommer att belasta resultatet under kvartal två. Uppskjuten skattefordran på förluster i Polen och Tjeckien aktiveras för närvarande inte, vilket påverkar redovisad skattekostnad negativt. Varulager Vid periodens utgång uppgick varulagret till 766 MSEK, en minskning med 25 MSEK jämfört med föregående år. Totalt sett bedöms storlek och sammansättning av lagret som tillfredställande. KAPPAHL AB (PUBL). BOX 303. SE MÖLNDAL. TEL ORG.NR

4 Investeringar Investeringar om 53 (50) MSEK har gjorts under året och avser i huvudsak investeringar i befintliga och nyöppnade butiker. Nyemission Årsstämman beslutade 28 november om en nyemission om 383 MSEK. Teckningsförbindelser och garantier som garanterade hela emissionen fanns redan före årstämman. Vid denna rapports avlämnande är hela emissionen inbetald till bolaget. Kassaflöde KappAhls kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 79 (30) MSEK och kassaflöde efter investeringar och försäljning av fastighet var 509 (-55) MSEK. Kassaflödet har påverkats positivt av både rörelsekapitalets utveckling och av en återhållsamhet vad gäller investeringar samt av försäljning av fastighet. 34,8 % Minskar nettoskulden mot föregående år 40,8 % Aktuell soliditet Finansiering och likviditet Totala lånelimiter uppgår till MSEK. För det innevarande året beräknas räntekostnaden bli cirka 8 procent räknat på genomsnittligt räntebärande skulder. Nästa år beräknas räntekostnaden sjunka till under 50 MSEK. Netto räntebärande skulder uppgick i slutet av perioden till (1 784) MSEK. Netto räntebärande skulder/ebitda uppgick till 3,7 vid periodens slut, att jämföra med 6,0 per 30 november Soliditeten har ökat till 40,8 (26,9). Likvida medel uppgick den 30 november 2012 till 40 (566) MSEK. Vid periodens utgång fanns outnyttjade krediter om cirka 300 (250) MSEK. Butiksnätet och expansion I slutet av perioden uppgick det totala antalet butiker till 395 (381). Av dessa fanns 167 i Sverige, 104 i Norge, 65 i Finland, 54 i Polen och fem i Tjeckien. Tio butiker har öppnats under kvartalet och tre har stängts. Onlineförsäljningen som startades i Sverige förra hösten utvecklas positivt både vad gäller försäljning och besökare till bolagets hemsida. Arbetet med att söka attraktiva butikslägen fortgår enligt plan. Utöver de butiker som fanns i drift den 30 november finns för närvarande kontrakt på 16 nya butiker. Det långsiktiga målet om en ökning av antalet butiker med 20 till 25 per år kvarstår, men för det innevarande verksamhetsåret beräknas antalet nya butiker bli 13. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0 (0) MSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till 46 (16) MSEK. Moderbolaget har inte gjort några investeringar under perioden. KAPPAHL AB (PUBL). BOX 303. SE MÖLNDAL. TEL ORG.NR

5 ÖVRIG INFORMATION Närståendetransaktioner Förutom garantier från Dutot Ltd, Jan Samuelson och Håkan Westin i samband med nyemissionen har det inte förekommit några transaktioner med närstående. Utgifterna för dessa garantier uppgår till 2,6 MSEK. Risker och osäkerhetsfaktorer Nedskrivningsprövning av immateriella anläggningstillgångar har gjorts, vilket inte medfört någon förändring jämfört med senaste årsredovisningen. De mest väsentliga strategiska och operativa riskerna som berör KappAhls verksamhet och bransch är utförligt beskrivna i årsredovisningen för och i nyemissionsprospektet från hösten Riskerna utgörs bland annat av konkurrensen inom modebranschen, konjunkturförändringar, modetrender, butikslägen och expansion av butiker. Bolagets hantering av risker beskrivs dessutom i bolagsstyrningsrapporten i samma årsredovisning under avsnittet Rapport om intern kontroll. Detsamma gäller koncernens hantering av de finansiella riskerna, vilka redogörs för i årsredovisningen för, not 19. De redovisade riskerna bedöms i allt väsentligt vara oförändrade. Finansiell kalender Andra kvartalet (dec-feb) 12 april 2013 Tredje kvartalet (mar-maj) 28 juni 2013 Fjärde kvartalet (jun-aug) 2 oktober 2013 Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Mölndal den 16 januari 2013 KappAhl AB (publ) Johan Åberg Verkställande direktör KAPPAHL AB (PUBL). BOX 303. SE MÖLNDAL. TEL ORG.NR

6 Koncernens resultaträkning - i sammandrag (MSEK) Senaste 12 mån dec-nov Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Resultat efter skatt Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK Not 1 0,51-0,10 0,51-0,04-0,33 Resultat per aktie efter emission, SEK 0,51-0,10 0,26-0,02-0,22 Övrigt totalresultat Resultat efter skatt Årets omräkningsdifferenser Aktuariella vinster/förluster Kassaflödessäkringar Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Koncernens balansräkning - i sammandrag (MSEK) 30-nov nov aug-12 Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar* Uppskjutna skattefordringar Varulager Övriga rörelsefordringar Pågående nyemission Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande långfristiga skulder Icke räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Icke räntebärande kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder *Varav Goodwill *Varav Varumärke KAPPAHL AB (PUBL). BOX 303. SE MÖLNDAL. TEL ORG.NR

7 Koncernens kassaflödesanalys - i sammandrag (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring Förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Försäljning av fastigheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringar Förändring upptagna lån och checkräkningskrediter Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Specifikation av förändringar i koncernens eget kapital (MSEK) Ingående eget kapital Nyemission - efter emissionskostnader och skatt Summa totalresultat Utgående eget kapital Antal butiker per land 30-nov feb maj aug nov-12 Sverige Norge Finland Polen Tjeckien Totalt Förändring Förändring Försäljning per land (MSEK) SEK % lokal valuta % Sverige ,1% 4,1% Norge ,1% 4,6% Finland ,7% 12,5% Polen ,2% 8,8% Tjeckien 8 8 0,0% 5,0% Totalt ,4% - KAPPAHL AB (PUBL). BOX 303. SE MÖLNDAL. TEL ORG.NR

8 Rörelse- Rörelse- Omsättning Omsättning resultat resultat Geografisk redovisning (MSEK) Norden Övriga Koncerngemensamma poster Totalt Kvartalsvisa resultaträkningar 2009/ /2011 (MSEK) Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Resultat efter skatt Rörelsemarginal 15,4% 6,1% 9,2% 12,1% 10,9% 1,3% 4,6% 0,2% 1,3% -12,3% 2,5% 2,6% 8,3% * Resultat per aktie 1,30 0,25 0,48 0,91 0,69 0,01 0,19-0,39-0,08-0,55-0,03-0,14 0,51 Antal butiker * Ex kl. försäljning av fastighet Årsvisa resultaträkningar (MSEK) sep-aug 2007/08 sep-aug 2008/09 sep-aug 2009/10 sep-aug 2010/11 sep-aug 2011/12 Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader 3) Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter 4) Rörelseresultat Finansiella intäkter 2) Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt 1) Resultat efter skatt Rörelsemarginal 14,1% 10,8% 10,8% 4,5% -1,4% Resultat per aktie, SEK Not 1 3,18 2,30 2,93 0,50-1,15 1) Uppskjuten skatteintäkt 107 MSEK 2009/10 2) Efter förv ärv av fastigheterna där huv udkontoret och distributionscentralen finns av slutades en finansiell leasing v ilket gav en positiv engångseffekt om 23 MSEK i Q3 2007/08 3) Ändring av pensionslösning för de anställda i Q4 2007/08 om 20 MSEK 4) Av ser i sin helhet en ersättning för lämnat butiksläge i Q4 2007/08 KAPPAHL AB (PUBL). BOX 303. SE MÖLNDAL. TEL ORG.NR

9 Senaste Moderbolagets resultaträkning - i sammandrag (MSEK) 12 mån Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i dotterföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat efter bokslutsdispositioner Skatt Resultat efter skatt Moderbolagets balansräkning - i sammandrag (MSEK) 30-nov nov aug-11 Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Övriga rörelsefordringar Pågående nyemission Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Räntebärande långfristiga skulder Icke räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Icke räntebärande kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder KAPPAHL AB (PUBL). BOX 303. SE MÖLNDAL. TEL ORG.NR

10 Senaste Nyckeltal 12 mån dec-nov Omsättningstillväxt 4,4% -0,2% 4,4% -11,0% -3,9% Vinst per aktie, SEK Not 1 0,51-0,10 0,51-0,04-0,33 Summa avskrivningar Rörelseresultat (EBIT) Bruttomarginal 63,3% 58,4% 63,3% 58,4% 58,0% Rörelsemarginal 14,5% 1,3% 8,3% * 1,3% 2,2% Räntetäckningsgrad (ggr) - - 0,6 1,1 0,6 Netto räntebärande skulder Netto räntebärande skulder/ebitda (ggr) - - 3,7 6,0 3,7 Soliditet 40,8% 26,9% 40,8% 26,9% 40,8% Eget kapital per aktie, SEK 2,01 14,65 6,03 4,88 6,03 Eget kapital per aktie efter emission, SEK 2,01 14,65 3,01 2,44 3,01 Avkastning på Eget kapital ,0% Avkastning på sysselsatt kapital ,4% Antal aktier före och efter utspädning Antal aktier efter emission * exkl. försäljning av fastighet Definitioner Vinst per aktie Vinst per aktie efter utspädning Räntetäckningsgrad (gånger) Netto räntebärande skulder Netto räntebärande skulder/ebitda (gånger) EBITDA Soliditet Eget kapital per aktie Avkastning på Eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Sysselsatt kapital Resultat efter skatt / genomsnittligt antal aktier Resultat efter skatt / genomsnittligt antal aktier efter full utspädning Rörelseresultat plus ränteintäkter / räntekostnader, för närmast föregående tolvmånadersperiod Räntebärande skulder minus likvida medel Netto räntebärande skulder / EBITDA för närmast föregående tolvmånadersperiod Rörelseresultat före avskrivningar Eget kapital / balansomslutningen Eget kapital / antal aktier i genomsnitt Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital. Balansomslutning minus ej räntebärande skulder inkl. uppskj. skatteskuld KAPPAHL AB (PUBL). BOX 303. SE MÖLNDAL. TEL ORG.NR

11 Procent av KappAhls 20 största aktieägare 30-nov-2012 Antal aktier aktier och röster per 30-nov-2012 Förändring jämfört med 31-aug-2012 DUTOT LIMITED ,28 0 MELLBY GÅRD AB ,11 0 NORDEA BANK NORGE NOMINEE ,62 0 Swedbank Robur fonder , FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION , SVENSKT NÄRINGSLIV ,11 0 ROBUR FÖRSÄKRING , NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB , S-KON FASTIGHETER AB , LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING , Catella Fondförvaltning , JPM CHASE NA , BANQUE ÖHMAN S.A , SVENSKA HANDELSBANKEN SA , JULA AB ,67 0 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL , TEKNIKFÖRETAGEN ,53 0 NORDEA LIFE & PENSIONS/NLP ,44 0 JPMEL RE DEPOSITORY FOR , FÖRSÄKRINGS AB SKANDIA , Övriga , Summa ,00 0 KAPPAHL AB (PUBL). BOX 303. SE MÖLNDAL. TEL ORG.NR

12 Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de antagits av EU. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med senaste årsbokslut 31 augusti Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34. För moderbolaget är rapporten avgiven i enlighet med Årsredovisningslagen jämte Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. Bolaget har inga utestående konvertibla skuldebrev. Teckningsoptioner finns till ett antal av Dessa kan nyttjas januari-februari En option ger rätt att teckna 1,58 aktier till kursen 4,80 kr (efter den omräkning som skett i samband med att nyemissionen meddelats som fulltecknad). Not 1 Beräkning av resultat per aktie Resultat per aktie är omräknade för jämförelseperioder. Antalet aktier har justerats för att beakta effekt av nyemission. KAPPAHL AB (PUBL). BOX 303. SE MÖLNDAL. TEL ORG.NR

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

170 år - 2011. Första kvartalet 2011

170 år - 2011. Första kvartalet 2011 Stille Första kvartalet 2011 170 år - 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen ökade med 27,2 procent till 24,0 MSEK (18,9), justerat för valuta uppgick ökningen till 31,2 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x DELÅRSRAPPORT Januari-september Q3 2014 Ökad kundtillväxt - levererar enligt plan SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettomsättningen uppgick till 1 210 (1 104) MSEK, en ökning med 9,6% jämfört med tredje

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0).

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Andra kvartalet 2010 Omsättningen i lokal valuta ökade med 9 procent och i euro med 19 procent till 375,0 miljoner euro (315,5). Den genomsnittliga säljkåren ökade

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011 Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen För att fira Billeruds tio år på börsen

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer