Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond."

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. KS KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna årsredovisningarna för år 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Beslutsunderlag Årsredovisning för räkenskapsår 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Sammanfattning av ärendet Ekonomienheten har överlämnat årsredovisningar för år 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Enligt bestämmelserna är det den ordinarie styrelsen som ska underteckna årsredovisningen, inte ersättare. Ekonomi Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Beslutsförslag Kommunledningskontoret Ekonomienheten Veronica Persson Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. KS Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna årsredovisningarna för år 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Beslutsunderlag Årsredovisning för räkenskapsår 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Sammanfattning av ärendet Ekonomienheten har överlämnat årsredovisningar för år 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Enligt bestämmelserna är det den ordinarie styrelsen som ska underteckna årsredovisningen, ej ersättare. Ekonomi Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Stiftelse Rörbeckska donationen Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen/förvaltaren avger följande årsredovisning Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - redovisningsprinciper 5 - noter 6 - underskrifter 7

4 2 (7) Stiftelse Rörbeckska donationen Org nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsestatuter Stiftelsen tillkom genom testamente från handlaren Oskar Rörbeck. Enligt stadgarna skall sedan stiftelsen uppgår till kronor, 2/3 av räntan användas till stadens behof och 1/3 av räntan till förbättring av hamnen, kommunikationsväsendets underlättande, gators förbättrande, sanitära förbättringar och stadens förseende med planteringar m m. Kommunfullmäktige har antagit former för utdelning från stiftelsen som innebär att alla nämnder och styrelser i kommunen skall kunna söka medel från stiftelsen. Ansökningarna skall vara inlämnade senast 30 april till ekonomikontoret som sammanställer dessa till fullmäktiges presidium som beslutar om utdelning. Utdelningar Under 2014 har kronor varit disponibla för utdelning. Beslut är taget av kommunfullmäktiges presidium om utdelning av kronor till Kultur- och fritidsförvaltningen för utmärkning av platsen för Falkenbergs förste rådhus, våghus och skola. Resterande belopp på kronor har överförts till ,85 kronor är disponibla för utdelning Resultat och ställning Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning jämte till dessa hörande noter.

5 3 (7) Stiftelse Rörbeckska donationen Org nr RESULTATRÄKNING Not Intäkter Räntor , ,69 Summa intäkter , ,69 Kostnader Övriga kostnader , ,00 Summa kostnader , ,00 Resultat före avsättning till bundet eget kapital , ,69 Avsättning till bundet eget kapital 0,00 0,00 Redovisat resultat , ,69

6 4 (7) Stiftelse Rörbeckska donationen Org nr BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bankmedel , ,48 Fasträntekonto , ,00 Upplupen ränta 1 270, ,45 Summa omsättningstillgångar , ,93 Summa tillgångar , ,93 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital , ,93 Fritt eget kapital , ,00 Summa eget kapital , ,93 Kortfristiga skulder Beslutade ej utbetalade bidrag , ,00 Övriga kortfristiga skulder 4 575, ,00 Summa kortfristiga skulder , ,00 Summa eget kapital och skulder , ,93 Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 5 (7) Stiftelse Rörbeckska donationen Org nr Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Allmänt Stiftelsens kapital samförvaltas med övriga stiftelser förvaltade av kommunstyrelsen. Vad gäller placering är detta procentuellt uträknat på kapitalet vid placeringstillfället i förhållande till det totala kapitalet på Falkenbergs kommuns samlade stiftelsemedel. Räntan är beräknad procentuellt efter det saldo som fanns vid varje månads utgång. Anslag/kostnader Eventuella beviljade, ej utbetalda anslag/kostnader är skuldförda och redovisas som kortfristig skuld. Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital (fritt eget kapital). Eget kapital Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna kapitalet är ej tillgängligt för utdelning och utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital och senare donerat kapital) samt realisationsvinster/förluster, nedskrivningar/återföringar av nedskrivningar och eventuell kapitalisering enligt stadgarna. Fritt eget kapital utgör de medel som är disponibla för utdelning/kostnader nästkommande år.

8 6 (7) Stiftelse Rörbeckska donationen Org nr Not 1 Räntor Värdeförändring anläggn.tillgång 0,00 0,00 Sparbanken 3 329, ,00 Fasträntekonto , , , ,69 Not 2 Eget kapital Bundet kapital Ingående balans , ,93 Värdeförändring anläggn.tillgång 0,00 0,00 Utgående balans , ,93 Fritt kapital Ingående balans , ,31 Beviljade anslag , ,00 Värdeförändring anläggn.tillgång 0,00 0,00 Årets resultat , ,69 Utgående balans , ,00 Totalt eget kapital , ,93

9 7 (7) Stiftelse Rörbeckska donationen Org nr Underskrifter Mari-Louise Wernersson Claës-L Ljung Per Svensson Dahn Persson Tore Holmefalk Filip Bertilsson Anders Jansson Lars Fagerström Sebastian Ghafari Marcelle Farjallah Georgia Ferris Lennart Torstensson. Jan Berge Vår revisionsberättelse har avgivits Christer Andersson Auktoriserad revisor Gösta Svensson Kommunrevisor

10 Stiftelse Heljasfonden Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen/förvaltaren avger följande årsredovisning Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse resultaträkning 4 - balansräkning 5 - redovisningsprinciper 6 - noter 7 - underskrifter 8

11 2 (8) Stiftelse Heljasfonden Org nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsestatuter Stiftelsen tillkom genom testamente från Lars-Olov Larsson. Kommunstyrelsen är förvaltare av stiftelsen. Beslut om utdelning av stipendier skall fattas av gymnasieskolan i Falkenbergs kommun. Stiftelsen skall ha till ändamål att dels främja Frälsningsarméns lokala verksamhet i Halmstad och Falkenberg, dels öka boendeglädjen för de boende på omsorgsenheten Tallgläntan i Falkenberg, dels att genom utdelning av stipendier underlätta ungdomars högre studier i ämnena konst och musik. Stiftelsens avkastning efter avdrag för stiftelsens kostnader skall utgöra en del av den fördelningsbara egendomen. Den andra delen skall utgöras av 0,5 % av Stiftelsens kapital vid utgången av varje räkenskapsår. Dessa tillgångar tillsammans utgör den totala fördelningsbara egendomen. Någon återläggning till kapitalet skall således ej ske. Av den fördelningsbara egendomen skall av förvaltaren utbetalas 25 % till Frälsningsarméns verksamhet i Falkenbergs och Halmstads kommun. Utbetalningen skall ske årligen då granskningen av stiftelsens redovisning är klar. Medlen skall utbetalas till den lokala organisationen i Halmstad eftersom organisation i princip saknas i Falkenberg. Tillgångarna skall främst användas till verksamhet i Falkenbergs kommun och det ankommer på Frälsningsarmén att närmare besluta om användningen. Av återstoden av den fördelningsbara egendomen skall en tredjedel, d v s 25 % av den ursprungliga egendomen utbetalas till omsorgsenheten Tallgläntan i Falkenbergs kommun. Medlen skall användas företrädesvis till extra personal för de boendes personliga och sociala vård, men även till arbetsredskap och utrustning för underlättande av vården och förbättring av boendemiljön, allt till glädje för de boende. Det ankommer på omsorgschefen, de anställda och boende att närmare besluta om användning av medlen. Återstoden, d v s 50 % av den ursprungliga totala fördelningsbara egendomen, skall utdelas i form av stipendier för konst- och musikintresserade ungdomar. Det ankommer på gymnasieskolan i Falkenbergs kommun att utifrån nedanstående kriterier fatta beslut om utdelning av stipendier. Två stipendier bör utgå, vilka har något olika karaktär. För båda stipendierna gäller att senast första veckan i april, varje år, skall på lämpligt sätt kungöras vad sökande av båda stipendier har att iakttaga för att ansökan skall beaktas. Ansökan bör ha inkommit före april månads utgång. Annonsering i lokalpress skall alltid ske. Beslut om beviljat stipendium skall kungöras före juni månads utgång, gärna genom annonsering i lokalpress och i samband med skolavslutningen. Utbetalning av stipendierna sker mot uppvisande av studieintyg inom 18 månader från kungörandet. Om skolåret och terminsindelning ändras, skall tidsfristerna anpassas därefter. Stipendium nummer 1 Sökanden skall vara avgångselev på gymnasieskola inom Falkenbergs kommun och skall avse studera konst eller musik. Utbetalning sker först mot uppvisande av antagningsbesked eller studieintyg till konst- eller musikutbildning.

12 3 (8) Sökanden skall i sin ansökan beskriva sin önskade fortsatta personliga utveckling inom ämnesområdena konst eller musik. Vid ett flertal behöriga sökande skall företräde ges till den eller de som visat störst fallenhet för ämnesområdena. Urvalet skall ske bl a med hjälp av betyg, eventuella arbetsprov och vitsord från tidigare lärare. Stipendium nummer 2 Sökanden skall tidigare ha erhållit stipendium nummer 1 och skall ha studerat på Falkenbergs gymnasieskola i Falkenbergs kommun inom de närmast fem föregående åren och avse studera konst eller musik. Utbetalning sker först mot uppvisande av antagningsbesked eller studieintyg till konst- eller musikutbildning. Sökanden skall i sin ansökan beskriva sin önskade fortsatta personliga utveckling inom ämnesområdena konst eller musik. Vid ett flertal behöriga sökande skall företräde ges till den eller de som visat störst fallenhet för ämnesområdena. Urvalet skall ske bl a med hjälp av betyg, eventuella arbetsprov och vitsord från tidigare lärare och vitsord från utomstående. Det ankommer på sökanden att själv sända in vitsord från de utomstående som önskas åberopas. En och samma stipendiat kan erhålla stipendier i mer än ett år, dock högst tre. Avsaknad av behöriga sökande Under de första åren denna stiftelse är verksam, och även framledes, kommer sökandena till stipendierna två av naturliga skäl att vara få. Om man något år skulle finna att de behöriga sökandena för stipendium nummer två inte bör tilldelas ett stipendium skall i stället två stipendier nummer ett utdelas. Utdelningar Disponibelt för utdelning 2014 har varit ,42 kronor. Till Frälsningsarmen och Tallgläntan har utdelats ,62 kr vardera ,00 kronor har utdelats ur stipendium nr 1 fördelat på fyra stycken stipendiater med ,00 kronor vardera. Från stipendium nr 2 är ,00 kronor utdelat fördelat på 5 stycken stipendiater med ,00 kronor vardera. Resterande kronor ingår i fritt kapital för utdelning Disponibelt för utdelning under 2015 är ,61 kr fördelat med: ,11 till Frälsningsarmen i Falkenberg och Halmstad ,11 till Tallgläntan i Falkenberg ,41 till stipendium 1 och ,98 till stipendium 2. Resultat och ställning Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning jämte till dessa hörande noter.

13 4 (8) Stiftelse Heljasfonden Org nr RESULTATRÄKNING Not Intäkter Räntor och utdelningar , ,16 Summa intäkter , ,16 Kostnader Räntekostnader 256,00 43,00 Externa kostnader , ,00 Utländsk skatt 620,34 600,01 Skatt ,00 Summa kostnader , ,01 Resultat före avsättning till bundet , ,15 Eget kapital Avsättning till bundet eget kapital 0,00 0,00 Redovisat resultat , ,15

14 5 (8) Stiftelse Heljasfonden Org nr BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 2 Aktier och värdepapper , ,19 Summa anläggningstillgångar , ,19 Omsättningstillgångar Skattekonto 261,00 557,00 Upplupen ränta 4 636, , , ,60 Kortfristiga placeringar Bankmedel , ,21 Fasträntekonto , , , ,21 Summa omsättningstillgångar , ,81 Summa tillgångar , ,00 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital , ,84 Fritt eget kapital , ,42 Summa eget kapital , ,26 Kortfristiga skulder Gravfond , ,74 Leverantörsskulder 4 575, ,00 Beslutade ej utdelade bidrag , ,00 Skatteskuld 0, ,00 Summa kortfristiga skulder , ,74 Summa skulder och eget kapital , ,00 Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

15 6 (8) Stiftelse Heljasfonden Org nr Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Allmänt Stiftelsens kapital samförvaltas med övriga stiftelser förvaltade av kommunstyrelsen. Vad gäller placering är detta procentuellt uträknat på kapitalet vid placeringstillfället i förhållande till det totala kapitalet på Falkenbergs kommuns samlade stiftelsemedel. Räntan är beräknad procentuellt efter det saldo som fanns vid varje månads utgång. Värderingsprinciper Aktier och fonder som är en anläggningstillgång är upptagna till börsvärdet som fanns vid arvskiftet. Investeringar efter arvskiftet är bokade till anskaffningsvärde. Bidrag/kostnader Beviljade, ej utbetalda bidrag/kostnader är skuldförda och redovisas som kortfristig skuld. Eget kapital Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna kapitalet är inte tillgängligt för utdelning och utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital och senare donerat kapital) samt realisationsvinster/förluster, nedskrivningar/återföringar av nedskrivningar och eventuell kapitalisering enligt stadgarna. Fritt eget kapital utgör de medel som är disponibla för utdelning/kostnader nästkommande år.

16 7 (8) Stiftelse Heljasfonden Org nr Not 1 Räntor och utdelningar Sparbanken , ,00 Utdelningar Fasträntekonto , , , ,27 Reavinst aktier ,65 Skattekonto -133, , , ,16 Not 2 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och allemansfond V , ,19 Börsvärde , ,42 Not 3 Eget kapital Bundet kapital Ingående balans , ,18 Reavinst försäljning ,65 0,00 Överföring till fritt kap enl , ,34 stiftelsestatuterna Utgående balans , ,84 Fritt kapital Ingående balans , ,31 Beviljade bidrag , ,38 Återförda bidrag , ,00 Årets resultat , ,15 Reavinst försäljning ,65 0,00 Överföring från bundet kap enl , ,34 stiftelsestatuterna Utgående balans , ,42 Totalt eget kapital , ,26

17 8 (8) Stiftelse Heljasfonden Org nr Underskrifter Mari-Louise Wernersson Claës-L Ljung Per Svensson Dahn Persson Tore Holmefalk Filip Bertilsson Anders Jansson Lars Fagerström Sebastian Ghafari Marcelle Farjallah Georgia Ferris Lennart Torstensson. Jan Berge Vår revisionsberättelse har avgivits Christer Andersson Auktoriserad revisor Gösta Svensson Kommunrevisor

18 Sida 1(6) Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond, org nr Å R S R E D O V I S N I N G Räkenskapsåret F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen får härmed avge följande redovisning för sin förvaltning av stiftelsen under räkenskapsåret. Anslag ska fördelas med 75 % till kyrkonämnden i Vinberg - Ljungby kyrkliga samfällighet att fritt användas för utsmyckningen och skötseln av Vinbergs kyrkogård samt med 25 % till främjande för fågellivet i Hallands län. Av 2013 års resultat har stiftelsen under 2014 lämnat anslag till följande destinatärer: kr till Vinberg Ljungby fösamling kr till Falkenbergs Ornitologiska förening Av 2014 års resultat har stiftelsen för avsikt att lämna anslag under Disponibelt för utdelning 2015 är ,60 kr. Förmögenhet Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet var Tkr (f å Tkr). Arvoden Ersättning till styrelsen har ej utgått. Förvaltning Förvaltningen handhas av Falkenbergs kommun. Registrering Stiftelsen är registrerad vid stiftelseregistret vid Länsstyrelsen Västra Götalands län.

19 Sida 2(6) Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond, org nr Redovisning av årets resultatdisposition Styrelsen har beslutat att de till förfogande stående disponibla medlen: disponibla medel vid årets början jämte årets resultat totalt disponeras enligt följande: beviljade anslag till destinatärerna i ny räkning balanseras totalt Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskapsåren framgår av följande resultat- och balansräkningar, bokslutskommentarer med redovisningsprinciper och tillhörande noter.

20 Sida 3(6) Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond, org nr R E S U L T A T R Ä K N I N G STIFTELSENS INTÄKTER Räntor och utdelningar Räntor skattekonto STIFTELSENS KOSTNADER Övriga kostnader Räntor skattekonto Summa kostnader RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat

21 Sida 4(6) Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond, org nr B A L A N S R Ä K N I N G TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Skattekonto Bankmedel Fasträntekonto Upplupen ränta SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital not Fritt eget kapital not Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skatteskulder Övriga kostfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga

22 Sida 5(6) Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond, org nr Bokslutskommentarer Belopp i kr Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat anges i not. Stiftelsens kapital samförvaltas med övriga stiftelser förvaltade av kommunstyrelsen. Vad gäller placering är detta procentuellt uträknat på kapitalet vid placeringstillfället i förhållande till det totala kapitalet på Falkenbergs kommuns samlade stiftelsemedel. Räntan är beräknad procentuellt efter det saldo som fanns vid varje månads utgång. Not 1 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Redovisat årsresultat Beslutade anslag Belopp vid årets utgång

23 Sida 6(6) Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond, org nr Falkenberg den / 2015 Mari-Louise Wernersson Claës-L Ljung Per Svensson Dahn Persson Tore Holmefalk Filip Bertilsson Anders Jansson Lars Fagerström Sebastian Ghafari Marcelle Farjallah Georgia Ferris Lennart Torstensson. Jan Berge R E V I S O R S P Å T E C K N I N G Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den / Christer Andersson Auktoriserad revisor.. Gösta Svensson Kommunrevisor

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB. för 556784-9426. Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Innehållsförteckning

Årsredovisning. Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB. för 556784-9426. Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB 556784-9426 Räkenskapsåret 2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer