INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Femårsöversikt 10. Resultat- och Balansräkning 11. Eget kapital och Kassaflödesanalys 14. Redovisningsprinciper 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Femårsöversikt 10. Resultat- och Balansräkning 11. Eget kapital och Kassaflödesanalys 14. Redovisningsprinciper 16"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Femårsöversikt 10 Resultat- och Balansräkning 11 Eget kapital och Kassaflödesanalys 14 Redovisningsprinciper 16 Noter 21 Revisionsberättelse 36 Styrelse och Ledning 37 Årsstämma och Rapporttillfällen samt adresser 39 Mineraltillgång och Mineralreserv 40 2 NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING 2013

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Mines AB (publ) org.nr får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret VERKSAMHET Nordic Mines grundades 2005 och är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med vision om att bli en av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete. driver en guldgruva, Laivagruvan, utanför Brahestad i mellersta Finland samt har bedrivit prospektering i Finland och Sverige, vilken temporärt stoppats på grund av kostnadsbesparingar. I november 2013 gjordes ännu en uppdatering av fyndigheten vid Laivagruvan, vilken kom fram till en preliminär beräkning av mineralreserven på 10,6 miljoner ton med en guldhalt på 1,3 gram per ton enligt en oberoende värderingsrapport gjord av SRK Consulting (UK) Ltd, SRK Ltd. Under sommaren 2011 påbörjades malmbrytning vid Laivagruvan och under hösten intrimmades anrikningsverket och tillhörande pastaanläggning. Den första dorétackan producerades 27 december Under 2012 har guldproduktionen succesivt ökat, men också drabbats av diverse driftsstörningar och är ännu inte i nivå med ursprungsplanen. Totalt producerades 932 kilo guld under Under första halvåret 2013 förbättrades produktionen aningen, men inte tillräckligt för att täcka kostnader och återbetalning av skulder. Den 8 juli 2013 ansökte bolaget om rekonstruktion för samtliga icke vilande bolag. Kort därpå avslutades brytning i gruvan och man tog in malm från tidigare malmupplag, vilken innehåller en lägre guldhalt. Detta påverkade produktionen negativt under andra halvåret Totalt producerades kilo guld under har per den 31 december anställda, varav 95 personer i Finland och 5 personer i Sverige. s huvudkontor är beläget i Uppsala. Aktien är upptagen till handel på Nasdaq OMX Small Cap i Stockholm. består av moderbolaget Nordic Mines AB (publ) med en finsk filial, Nordic Mines AB (publ), filial Finland, och dotterbolagen Nordic Mines Optioner AB samt Nordic Mines Marknad AB, som i sin tur har ett finskt dotterbolag, Nordic Mines OY och en finsk filial Nordic Mines Marknad AB, filial. Sverige Finland Nordic Mines AB (publ), filial Nordic Mines AB (publ) Nordic Mines Marknad AB Nordic Mines Oy Laivagruvan Nordic Mines Optioner AB Nordic Mines Marknad AB, filial Strategiska mål Upprätthålla en storleksmässigt anpassad organisation med väldokumenterad erfarenhet av prospekterings- och gruvverksamhet. Prospektera i egen regi i syfte att identifiera och utveckla mineralfyndigheter på ett effektivt och miljöanpassat sätt. Bedriva egen gruvverksamhet och förädla produkter vid egna anrikningsverk, belägna i anslutning till gruvorna. Producera en slutprodukt av hög kvalitet som efterfrågas på världsmarknaden. Säkerställa långsiktig lönsamhet i korthet I november 2012 offentliggjorde Styrelsen en åtgärdsplan för att stärka bolaget både finansiellt och operationellt. Under 2013 har bolaget arbetat i enlighet med denna plan så som: I januari 2013 genomfördes en företrädesemission om 282 Mkr före transaktionskostnader. Av de 255 Mkr efter transaktionskostnader avsågs en tredjedel användas till att betala leverantörsskulder från 2012, en tredjedel till investering för att öka produktionen och en tredjedel till kassalikviditet. Anläggningen vid Laivagruvan har haft svårigheter att uppnå produktionsmål sedan uppstart, varpå justeringar har gjorts löpande. Under första halvåret 2013 stabiliserades genomsättningen i verket på en högre nivå, men dessvärre resulterade inte åtskilliga tester och förändringar av brytningsmetoder i gruvan i högre guldhalter till verket, vilket påverkade produktionen negativt. Under sommaren 2013 färdigställdes en ny malmmatningsficka till anrikningsverket, vilket har inneburit en lägre anrikningskostnad samt förutsättning för högre tillgänglighet och flexibilitet i produktionen. Guldpriset föll väsentligt under andra kvartalet 2013 och kvarstod på en lägre prisnivå under andra halvåret Den lägre produktionen samt det lägre guldpriset påverkade bolagets intäkter negativt, vilket resulterade i att det finska dotterbolagets likviditet efter amorteringar i slutet av juni 2013 var ansträngt. Då bolaget inte funnit någon strategisk finansiär, samarbetspartner eller köpare till verksamheten i Laiva, var bolaget tvunget att ansöka om rekonstruktion den 8 juli 2013 för samtliga icke vilande bolag. Målsättningen med rekonstruktionsförfarandet var att genomföra beräkningar för framtida lönsam lågkostnadsproduktion med beaktande av en lägre ingående guldhalt samt att fortsatt söka en strategisk samarbetspartner eller köpare. I november 2013 gjordes ännu en uppdatering av fyndigheten vid Laivagruvan, vilken kom fram till en preliminär beräkning av mineralreserven på 10,6 miljoner ton med en guldhalt på 1,3 gram per ton enligt en oberoende värderingsrapport gjord av SRK Ltd. I samband med den preliminära beräkningen av mineralreserven samt baserat på ytterligare några antaganden, arbetade bolaget fram en affärsplan som visar ett positivt kassaflöde under Laivaprojektets livslängd. Dock är verksamheten beroende av nedskrivning av skulder samt ytterligare extern finansiering. Under det tredje kvartalet avslutades brytningsverksamheten i gruvan och man tog in malm från tidigare malmupplag, vilken innehåller en lägre guldhalt. Detta påverkade produktionen negativt under andra halvåret Totalt producerades kilo guld under 2013 jämfört med 932 kilo guld under I augusti 2013 avgick Berne Jansson, Eldorado Gold Corporation och Stefan Romedahl ur styrelsen på egen begäran. Produktion Ingen malm är den andra lik vilket innebär att processerna vid Laivagruvan är unika även om de baseras på väl beprövad teknik. Vidare innebär detta att en period av intrimning krävs innan full produktion kan uppnås. Intrimningen vid Laivagruvan har tagit längre tid än beräknat, delvis på grund av en försenad produktionsstart, sena leveranser och byten av komponenter i anläggningen, vilket har lett till flera stillestånd i produktionen. Intrimningen av kvarnarna, som är en komplicerad process, har tagit längre tid än väntat och brytningen har inte uppnått tillräckligt hög precision för att på bästa sätt tillvarata guldet som finns i marken. Totalt producerades kilo guld under 2013 jämfört med 932 kilo guld under Bolagets produktionsmål kan delas upp i tre delar: Tillgänglighet, dvs. hur många procent av periodens timmar som anläggningen varit i bruk, ska vara över 90 procent. NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING

4 Genomsättning, dvs. antal ton malm i timmen som går igenom anrikningsverket, ska ökas. Designkapaciteten är 250 ton malm i timmen. Guldhalt, dvs. antal gram guld per malmton, ska ökas genom att optimera brytningsmetoden för att minska andelen gråberg. Prospektering På grund av kostnadsbesparingar upphörde Nordic Mines prospektering temporärt i början av Målet är att prospekteringen skall återupptas då bolaget säkrat framtida långsiktiga och stabila finanser. Bolaget har undersökningstillstånd i sju områden, varav prospekteringsborrningar utförts vid Laiva (guld), Oltava (guld) och Tormua (guld) i Finland samt Fjälltuna (guld) och Idre/Vassbo (zink-bly) i Sverige. Bolaget ämnar avveckla undersökningstillstånden i Sverige. Kärnborrningar som utförts i Oltava, 12 km söder om Laivagruvan visar på intressanta guldhalter. I Tormua har främst geokemiska undersökningar genomförts. Huvudfokus för prospekteringsarbetet är att utöka mineraltillgången. Prospekteringsaktiviteterna är en förutsättning för att Nordic Mines ska kunna infria visionen om att bli en av Europas ledande guldproducenter. KONCERNENS RESULTAT Försäljningsintäkterna för 2013 uppgick till 325,3 Mkr (247,1 Mkr). Kostnad för sålda varor uppgick till ,5 Mkr (-365,6 Mkr), varav -392,6 Mkr (-314,0 Mkr) produktionskostnader och -618,8 Mkr (-51,6 Mkr) av- och nedskrivningar. Bruttoresultatet var -686,1 Mkr (-118,5 Mkr). Anledningen till det negativa resultatet beror på en alltför låg produktion, framförallt beroende av en låg guldhalt, ett lägre guldpris samt väsentliga nedskrivningar som gjordes under fjärde kvartalet Rörelseresultatet uppgick till -732,4 Mkr (-155,3 Mkr). EBITDA (Vinst exklusive räntekostnader, skatt, avskrivningar och amorteringar) var -169,8 Mkr (-103,6 Mkr). De administrativa kostnaderna uppgick till -67,7 Mkr (-19,5 Mkr) och består framförallt av kostnader för koncernens huvudkontor samt finansiella och juridiska konsultationer gällande finansieringen av Laivaprojektet. Den markanta ökningen under 2013 beror på teknisk- och juridisk support under rekonstruktionsarbetet om 23,3 Mkr, en nedskrivning av aktiverade prospekteringsutgifter i Sverige då bolaget ämnar avveckla dessa om 11,5 Mkr samt en uppdaterad bedömning av specifika kostnader icke relaterade till produktion som flyttats till administrativa utgifter om totalt cirka 9 Mkr. Netto övriga rörelseintäkter och kostnader var 21,5 Mkr (-17,3 Mkr) och består framförallt av valutakursdifferenser inom koncernen. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -788,6 Mkr (-235,4 Mkr). Netto finansiella intäkter och kostnader var -56,2 Mkr (-80,1 Mkr) och består framförallt av räntekostnader för lån samt kostnader för guldprissäkring för andelen icke uppnådd terminssäkrad produktionsvolym. I samband med att guldpriset föll rejält under april 2013, löste bolaget på förhand terminssäkringen av guldpris för andra kvartalet 2013 till ett pris av KEUR 150. Vidare togs ett beslut att i maj på förhand lösa den totala återstående terminssäkringen av guldpris för volymen fram till och med mars 2015 till en kostnad om MEUR 1,8. Motsvarande total kostnad i SEK är 18,0 Mkr. Beslutet grundades på den tidigare höga kostnaden för guldprissäkringen, då det var för dyrt för att på förhand lösa den, samt att bättre positionera sig vid en eventuell omfinansiering eller försäljning av bolaget. Det vägda genomsnittspriset för utestående balans var EUR/ tr oz. Guldpriset föll ytterligare efter att beslutet togs i maj och har sedan juni 2013 varit lägre än genomsnittspriset, vilket därmed påverkat bolaget negativt. Periodens resultat efter skatt var -722,5 Mkr (-176,6 Mkr). Bolaget redovisar uppskjutna skattefordringar i balansräkningen sedan tredje kvartalet Totalresultatet uppgick till -625,9 Mkr (-133,5 Mkr). Då bolaget på förhand löst terminssäkringen av guldpris är den utgående balansen för kassaflödessäkringar 0 kr per den 31 december 2013 medan resultatpåverkan för värdering av terminskontrakt till marknadspris under året påverkat resultatet positivt om 116,1 Mkr (41,2 Mkr). Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -2,22 kr (-3,01 kr). KONCERNENS BALANSRÄKNING OCH KASSAPOSITION Immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar uppgick till 64,6 Mkr (73,6 Mkr) vid årets slut. En nedskrivning om 11,5 Mkr har genomförts relaterade till prospekteringsutgifter i Sverige då bolaget ämnar avveckla dessa. På grund av kostnadsbesparingar upphörde Nordic Mines prospektering temporärt i början av Målet är att prospekteringen skall återupptas då bolaget säkrat framtida långsiktiga och stabila finanser. Materiella anläggningstillgångar uppgick till 477,3 Mkr (1 044,9 Mkr) vid årets slut. Under 2013 investerades 38,8 Mkr (135,4 Mkr) framförallt relaterade till förbättringsarbeten i verket och pastaområdet samt jordavrymning av södra dagbrottet. Under det fjärde kvartalet genomfördes väsentliga nedskrivningar motsvarande cirka 60% av det finska dotterbolagets materiella tillgångar, varav 535,4 Mkr relaterade till den framtida affärsplanen och varav 9,5 Mkr relaterade till den preliminära beräkningen av mineralreserven. Varulager och pågående arbeten var vid årets slut 56,5 Mkr (87,0 Mkr). Kortfristiga fordringar uppgick till 56,4 Mkr (23,3) och består av till raffinaderi levererade dorétackor ännu ej fullt ut analyserade eller prisade. Likvida medel uppgick till 28,1 Mkr (68,6 Mkr). Totala räntebärande skulder (projektlån) var vid årets slut 418,1 Mkr (515,2 Mkr). Under året återbetalades ett brygglån om 52 Mkr relaterad till emissionen i januari 2013 och ett lån från Danske bank om MEUR 1,7 motsvarande 14 Mkr. Under året amorterades MEUR 4,4 motsvarande 38,0 Mkr (146 Mkr) av projektlånen. Efter det att bolaget försatts i rekonstruktion kräver projektfinansiärerna direkt återbetalning av den totala utestående summan, varpå den totala projektfinansieringsskulden redovisas som kortfristig i enlighet med IAS 1. Leverantörsskulder var vid årets slut 154,8 Mkr (73,3 Mkr), inklusive frysta skulder från det datum bolaget ansökte om rekonstruktion om cirka 165 Mkr. Bolaget avvaktar fortfarande framtida ackordsförhandlingar av både projektlån och leverantörsskulder. Vid periodens utgång uppgick koncernens eget kapital till 229,2 Mkr (600,1 Mkr). Under 2013 har bolaget inbringat 282 Mkr före transaktionskostnader via en emission. Årets rörelseförlust samt väsentliga nedskrivingar av det finska dotterbolagets materiella tillgångar har påverkat det egna kapitalet negativt. Nettoskulden var 389,9 Mkr (446,6 Mkr) och soliditeten var 27 procent (42 procent). Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive förändring av rörelsekapital, uppgick till -148,9 Mkr (-131,4 Mkr) under året. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -49,5 Mkr (-111,8 Mkr) och kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 158,0 Mkr (300,4 Mkr), resulterande i totalt kassaflöde och förändring i likvida medel om -40,4 Mkr (57,2 Mkr). FINANSIERING Projektlån Under 2011 tecknades ett låneavtal avseende projektfinansiering om MEUR 53,0 med Standard Bank Plc, UniCredit Bank AG och finländska Finnvera, så kallat Senior Facility. Samma år tillkom en kreditram om MEUR 7,5 med Standard Bank Plc och UniCredit Bank AG, en så kallad Sub Facility. Lånen utnyttjades till fullo under 2011 och skall enligt plan vara fullt återbetalda i mars Under samma projektfinansieringsavtal ingår även ytterligare en kreditram om MEUR 6,0 med Finnvera som utnyttjades under 2012, en så kallad COF Cost Overrun Facility och vilken enligt plan ska vara fullt återbetald senast december Totalt projektlån uppgick till MEUR 66,5. Totalt har MEUR 21,4 amorterats och utestående projektlån per 31 december 2013 uppgår till MEUR 45,1. I enlighet med den av styrelsen november 2012 framtagna åtgärdsplanen, för att stärka Bolagets likviditet, omförhandlades lånevillkoren med Standard Bank Plc, UniCredit Bank AG och Finnvera. De planerade amorteringarna med förfallodag den 31 december 2012 om MEUR 5,0 och den 31 mars 2013 om MEUR 4,4 senarelades till slutet av återbetalningsplanen. I juni 2013 amorterades MEUR 4,4 enligt plan. Den 8 juli 2013 försattes bolaget i rekonstruktion, vilket resulterat i att projektfinansi- 4 NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING 2013

5 ärerna kräver direkt återbetalning av den totala utestående summan om MEUR 45,1, varpå den totala projektfinansieringsskulden redovisas som kortfristig i enlighet med IAS 1. Amorteringar och räntor är dock så kallade frysta skulder sedan 8 juli Samtliga räntor bokas som upplupna kostnader, men betalas ej under rekonstruktionsperioden. Räntan för de ursprungliga MEUR 53,0 av projektlånet, så kallad Senior facility, är 4,35 procent plus en rörlig del med 3 månaders Euribor. Efter att bolaget försatts under rekonstruktion och inte kan fullgöra sina betalningsskyldigheter har räntan höjts med 2 procentenheter. Till projektlånet Senior Facility tecknades även ett så kallat Interest Swap Transaction agreement, ett ränteswapavtal, med en årlig fast ränta på 2,39 procent plus en rörlig del med 3 månaders Euribor med slutligt förfallodatum den 31 mars Räntan beräknas på ett fallande nominellt belopp som vid början av 2013 var cirka MEUR 8 och vid slutet av året cirka MEUR 5. Räntan för den tillkommande kreditramen, så kallad sub-facility, om MEUR 7,5 är 9 procent plus en rörlig del med 3 månaders Euribor. Efter att bolaget försatts under rekonstruktion och inte kan fullgöra sina betalningsskyldigheter har räntan höjts med 2 procentenheter. Genomsnittsräntan för den tillkommande kreditramen, så kallad COF, om MEUR 6,0 är 10 procent plus en rörlig del med 6 månaders Euribor. I januari 2012 tecknades ett avtal om MEUR 1,7 med Danske bank. Detta lån förföll i juni 2013 och återbetalades till fullo. Guldprissäkringar I mars 2011 tecknade Nordic Mines terminskontrakt för perioden från och med första kvartalet 2012 till och med första kvartalet 2015 omfattande tr oz guld till ett genomsnittligt pris om euro per tr oz inklusive transaktionskostnader. Detta motsvarar 36 procent av den urspungliga planerade guldproduktionen vid Laivagruvan. Prissäkringen gjordes i samarbete med Standard Bank Plc och UniCredit Bank AG. Den ingående balansen per 1 januari 2013 var tr oz guld. I samband med att guldpriset föll rejält under april 2013, löste bolaget på förhand termissäkringen av guldpris för andra kvartalet 2013 till ett pris av 150 KEUR. Vidare togs ett beslut att i maj på förhand lösa den totala återstående terminssäkringen av guldpris för volymen fram till och med mars 2015 om tr oz till en kostnad om 1,8 MEUR. Mosvarande total kostnad i SEK är 18,0 Mkr. Beslutet grundades på den tidigare höga kostnaden för guldprissäkringen, då det var för dyrt för att på förhand lösa den, samt i syfte att bättre positionera Nordic Mines vid en eventuell omfinansiering eller försäljning av bolaget. Det vägda genomsnittspriset för utestående balans var EUR/tr oz. Guldpriset föll ytterligare efter att beslutet togs i maj och har sedan juni 2013 varit lägre än genomsnittspriset, vilket därmed påverkat bolaget negativt. Emissioner Under 2012 genomfördes ett antal emissioner som totalt tillförde bolaget cirka 385 Mkr före transaktionskostnader. Med beslut från en extra bolagsstämma den 20 december 2012, genomfördes i januari 2013 en garanterad företrädesemission av aktier, vilket tillförde bolaget 282 Mkr före transaktionskostnader. Likviden från emissionerna har använts till Nordic Mines rörelsekapital och amorteringar av projektlån. INVESTERINGAR Investeringarna i anläggningar vid Laivagruvan under 2013 uppgick till 38,8 Mkr (135,4 Mkr), framförallt relaterade till förbättringar i verket och pastaområdet samt jordavrymning av det södra dagbrottet. Under det fjärde kvartalet genomfördes väsentliga nedskrivningar motsvarande cirka 60% av det finska dotterbolagets materiella tillgångar, varav 535,4 Mkr relaterade till den framtida affärsplanen och varav 9,5 Mkr relaterade till den preliminära beräkningen av mineralreserven. Materiella anläggningstillgångar uppgick till 477,3 Mkr (1 044,9 Mkr) vid årets slut. Investeringar i prospekteringsverksamhet under 2013 uppgick till 1,3 Mkr (13,9 Mkr). På grund av kostnadsbesparingar upphörde Nordic Mines temporärt med prospektering under Målet är att prospekteringen skall återupptas då bolaget säkrat framtida långsiktiga och stabila finanser. En nedskrivning om 11,5 Mkr har genomförts relaterade till prospekteringsutgifter i Sverige då bolaget ämnar avveckla dessa. Immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar uppgick till 64,6 Mkr (73,6 Mkr) vid årets slut. PERSONAL Medelantalet anställda under 2013 var 116 (109) personer. Antalet anställda per 31 december 2013 var 100 (119) personer, varav 95 i Finland och 5 i Sverige. Under det tredje kvartalet, som ett resultat av att bolaget försattes i rekonstruktion, permitterades totat 44 anställda i Finland, varav totalt 17 personer har sagt upp sig under andra halvåret Totalt 3 anställda varslades och sades upp i Sverige under tredje kvartalet. MILJÖ Det beviljade miljötillståndet innebär att Nordic Mines uppfyller de krav som miljölagen ställer på gruvverksamhet. Investeringarna på miljösidan är omfattande. Satsningen på miljöskyddsåtgärder är en styrka i det fortsatta arbetet. Bolaget har under en lång tid genomfört och genomför kontinuerligt provtagningar i vattendrag i närheten av Laivagruvan. Nordic Mines arbetar efter en antagen miljöpolicy som innebär att omsorg om människor och miljö ska utgöra ett av bolagets prioriterade områden. Nordic Mines har därför som ett av sina kärnvärden att all verksamhet ska planeras och bedrivas med utgångspunkt från miljömässiga överväganden. Bolaget kallar detta arbetssätt för Gröna gruvor. LEVERANTÖRER Metso Minerals och Outotec är huvudleverantörer till Laivaprojektet. Bolaget har under 2013 träffat avtal angående obetalda fakturor från 2012 relaterade till anrikningsverket. Majoriteten av dessa ingår i de frysta skulderna per 8 juli AB Tallqvist Oy ansvarar för transporter av malm och gråberg. Ahma Insinöörit har ansvarat för projektledningen i Laivaprojektet under uppbyggnationen. Forcit Oy ansvarar för sprängning av malm och gråberg. GTK, Geologiska forskningscentralen i Finland, ansvarar för processtester och kemiska analyser. Lapin Vesitutkimus (LVT), som ingår i Ahma Ahma insinöörit, ansvarar för miljöundersökningar och underlag för miljöprövningar. CSA Global (UK) Ltd ansvarar för den ursprungliga beräknade mineraltillgången och lönsamhetsstudier. SRK (UK) Ltd ansvarar för den i november 2013 uppdaterade mineraltillgången och preliminära beräkningen av mineralreserven och dess lönsamhetsstudie. CRS ansvarar för kemiska processanalyser vid Laivagruvan. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2013 Lagstiftning och bolagsordning Nordic Mines AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm. Nordic Mines tillämpar svensk aktiebolagslag samt de regler och rekommendationer som följer av Bolagets listning. Dessutom följer Nordic Mines de bestämmelser som föreskrivs i Bolagets bolagsordning. Bolagsordningen framgår i sin helhet på Svensk kod för bolagsstyrning Enligt nu gällande noteringskrav på NASDAQ OMX Stockholm ska Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) tillämpas av alla bolag vars aktier är inregistrerade eller noterade vid en börs. Nordic Mines tillämpar Koden. Styrningen sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Bolagets revisorer, som utses av bolagsstämman, granskar redovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Valberedningen bereder förslag till bolagsstämman inför bland annat val och arvodering av styrelse och revisorer. NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING

6 Bolagsstämman Nordic Mines AB (publ) högsta beslutande organ är bolagsstämman. På förslag av ägarna väljs styrelse och revisor vid årsstämman. Tidpunkten för stämman offentliggörs senast i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Kommunikéer och protokoll från stämmorna finns tillgängliga på ÅRSSTÄMMA 2013 På årsstämman den 23 maj 2013 fattades bland annat beslut om att anta valberedningens förslag till styrelse, att anta principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag samt bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 50 miljoner aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (eller kombinationer därav) i enlighet med styrelsens förslag. För mer information se Valberedning I enlighet med årsstämmans beslut 2013 har en valberedning inrättats. Valberedningen ska arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete samt principer för utseende av valberedning. Till ledamot i valberedningen som inte uppbär annat arvode från bolaget ska utgå ett arvode som uppgår till kr för valberedningens ordförande och till kr för envar övrig ledamot. Eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av bolaget. För detaljer hur valberedningen utses se Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2014 offentliggjordes den 22 november 2013 och består av Lennart Schönning via Property Dynamics AB och Kjell Moreborg, vilka utgör två av de största aktieägarna som utnyttjat sin rätt att utse representant i valberedningen. Därutöver består valberedningen av Henrik Stuifbergen och Dan Haglund, representanter för de mindre aktieägarna. Kjell Moreborg är valberedningens ordförande. Styrelsen Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden och styrelsens sekreterare är jur. kand. Torbjörn Koivisto, IARU, Institutet för Affärsjuridisk Rådgivning i Uppsala AB. Styrelseledamöterna utses vid årsstämman för en tid till slutet av nästa årsstämma och ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst åtta ordinarie ledamöter samt lägst ingen och högst fyra suppleanter. Vid årsstämman den 23 maj 2013 omvaldes Lennart Schönning (ordf.), Stefan Romedahl och Berne Jansson samt valdes Helve Boman och Krister Söderholm in som nya ledamöter i styrelsen. Kjell Moreborg och Thomas Cederborg lämnade styrelsen efter att ha avböjt omval. Den 2 augusti 2013 anmälde Berne Jansson, Eldorado Gold Corporation, utträde ur styrelsen på egen begäran. Den 30 augusti 2013 anmälde Stefan Romedahl utträde ur styrelsen på egen begäran. Alla nuvarande ledamöter i styrelsen är oberoende av bolaget och dess större ägare. Thomas Cederborg, som var styrelseledamot fram till årsstämman den 23 maj 2013, hade i slutet av 2012 ett konsultuppdrag som verkställande direktör för bolaget och är sedan mars 2013 anställd i samma befattning. Berne Jansson, representant för en av bolagets större ägare, Eldorado Gold Corporation, lämnade styrelsen den 2 augusti För närmare presentation av ledamöterna, se avsnitt Styrelse och ledning. Ansvarsfördelningen mellan styrelsen, dess ordförande och den verkställande direktören, samt riktlinjer för rapportering, regleras i styrelsens arbetsordning, instruktion för den verkställande direktören och rapporteringsinstruktion. Dessa dokument ses över och omarbetas vid behov och i vart fall en gång om året i samband med det konstituerande styrelsemötet. Styrelsens arbete och ersättning Styrelsen har haft 16 sammanträden under 2013, jämfört med 28 under Sammanträdena hålls utifrån en av styrelsen fastställd agenda, vilken säkerställer styrelsens behov av information om aktuella frågor, resultat och ställning, prospekterings- och produktionsresultat, finansiering med mera. Årsstämman i maj 2013 beslutade att ett arvode om kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt ett arvode om kronor till envar av övriga ledamöter för arbetet intill årsstämman Inget separat arvode ska utgå för kommittéarbete. Kostnader för arvoden under 2013 till respektive ledamot framgår av tabell i not 4. Utvärdering av styrelsens arbete Styrelsens arbete, liksom den verkställande direktörens, utvärderas årligen genom en systematisk och strukturerad process. Syftet är att få fram ett bra underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete samt att ge valberedningen ett underlag för nomineringsarbetet. Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen. Revisions- och ersättningsutskott Styrelsen har i enlighet med aktiebolags- och årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Revisionsutskottet bestod inledningsvis av Lennart Schönning, Stefan Romedahl och Helve Boman. Revisionsutskottet ska (i) övervaka bolagets finansiella rapportering, (ii) med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, (iii) hålla sig informerade om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, (iv) granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster och (v) biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Stefan Romedahl lämnade styrelsen i augusti 2013 varefter revisionsutskottet har bestått av Lennart Schönning och Helve Boman. Styrelsen har, mot bakgrund av att Nordic Mines försattes i företagsrekonstruktion i juli 2013 inte bedömt det erforderligt att utse ytterligare representanter till revisionsutskottet under det att rekonstruktionen pågår. Under året hölls 5 möten. Samtliga medlemmar vid tidpunkt deltog i mötena. Ersättningsutskottet bestod inledningsvis av Lennart Schönning, Stefan Romedahl och Berne Jansson. Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Stefan Romedahl och Berne Jansson lämnade styrelsen i augusti Styrelsen har, mot bakgrund av att Nordic Mines försattes i företagsrekonstruktion i juli 2013 inte bedömt det erforderligt att utse ytterligare representanter till ersättningsutskottet under det att rekonstruktionen pågår. Inga möten har därav hållits under året. Revision Revisorerna utses årligen av bolagsstämman. Till revisor omvaldes vid årsstämman i maj 2013 revisionsbolaget PwC till revisor för bolaget, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämma Martin Johansson, auktoriserad revisor, innehar inga aktier i Nordic Mines. Från 2006 tillämpas internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS) samt de tolkningsuttalanden som ges ut av International Financial Reporting Interpretations Committe (IFRIC/SIC) som har godkänts av EU-kommissionen, vid upprättande av koncernens finansiella rapporter. Enligt beslut från årsstämman ska revisionsarvode utgå med skäligt belopp enligt räkning. Ersättning till revisor uppgick under 2013 till Tkr (1 090 Tkr) för koncernen, varav 126 Tkr (188 Tkr) avsåg övriga tjänster utöver revisionsuppdraget. Samtliga delårsrapporter för 2013 granskades översiktligt av Bolagets revisor. Ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman i maj 2013 antog i sin helhet styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i huvudsak att bolaget ska sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor, att kriterierna därvid 6 NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING 2013

7 ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation samt att ersättningen består av följande delar: a) fast grundlön b) rörlig lön c) pensionsförmåner, och d) övriga förmåner Deltagande i långsiktiga incitamentsprogram, exempelvis bestående av teckningsoptioner, kan erbjudas som ett komplement till ovanstående, i förekommande fall baserat på beslut och riktlinjer av bolagsstämma. Med ledande befattningshavare avses VD och andra ledande befattningshavare i bolaget och dess dotterbolag. Ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor, varvid pensionsgrundande lön utgörs av fast lön. Styrelsen har bemyndigats att frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. För VD och övriga ledande befattningshavare ska gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida och upp till sex månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning kan ledande befattningshavare ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande upp till sex månadslöner. De fullständiga riktlinjerna finns tillgängliga på I november 2012 tillträdde Thomas Cederborg som ny verkställande direktör på konsultbasis med en avtalad ersättning om kronor per månad. I mars 2013 övergick uppdraget i en anställning med kronor i månadslön. Vid uppsägning har VD rätt till sex månaders uppsägningslön samt ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. För VD gäller en uppsägningstid om sex månader. Den tidigare verkställande direktören Michael Nilsson erhöll en fast månadslön om kronor med rätt till en tre månaders uppsägningslön och ett avgångsvederlag om 1,2 Mkr, vilket kostnadsförts 2012 men där utbetalning skett med 50% i januari 2013 och 50% ingår i de frysta skulderna per 8 juli Övriga ledande befattningshavare har en uppsägningstid om sex månader men inget avgångsvederlag. För mer information om ersättning till ledande befattningshavare se not 4. Intern kontroll avseende finansiell rapportering Styrelsen har ansvaret för att det finns ett effektivt system för internkontroll och riskhantering och fastställer vid ett konstituerande möte efter årsstämma arbetsordningen för styrelsen samt dess revisionsutskott och ersättningskommitté. Dessutom fastställs VD:s instruktion och attestinstruktion. Invald Oberoende Företag/Ägare Utskott Närvaro Arvode (pro rata) 2013 Lennart Schönning (ordf.) 2009 Ja/Ja Ersättning/Valberedning/ Revision 16/ Thomas Cederborg 1) 2009 Ja/Ja 6/ Kjell Moreborg 1) 2005 Ja/Ja Revision 5/ Stefan Romedahl 2) 2012 Ja/Ja Revision/Ersättning 9/ Berne Jansson 2) 2012 Ja/Nej Valberedning 8/ Helve Boman 3) 2013 Ja/Ja Revision 8/ Krister Söderholm 4) 2013 Ja/Ja 10/ ) Avböjde omval till styrelsen på årsstämman i maj ) Utträdde ur styrelsen i augusti 2013 på egen begäran. 3) Invald till styrelsen på årsstämman i maj ) Åter invald till styrelsen på årsstämman i maj Tidigare invald till styrelsen 2010 och utträdde i maj 2011 för att bli platschef vid Laiva. NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING

8 Nordic Mines VD har det operativa ansvaret för den interna kontrollen. Ledningen har på grundval av styrelsens riktlinjer, lagar och regler avseende finansiell rapportering, en fastställd roll- och ansvarsfördelning för de personer som arbetar med bolagets finansiella rapportering. Ansvar och befogenheter är vidare definierade i policies så som finanspolicy, IT-policy och insiderpolicy samt attestinstruktion. Viktiga redovisningsfrågor och frågor relaterade till den finansiella rapporteringen bereds av revisionsutskottet och behandlas i styrelsen. Minst en gång om året håller såväl revisionsutskottet som styrelsen i dess helhet möten med revisorn. Bolaget har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision). Styrelsen har bedömt att det inte finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar att en sådan funktion inrättas. Informationspolicy Nordic Mines strävan är att lämna aktiemarknad, allmänhet och myndigheter en öppen, snabb och korrekt information i enlighet med den antagna informationspolicyn. För räkenskapsåret 2014 avser Nordic Mines publicera finansiella rapporter den 23 april, 24 juli, 31 oktober samt den 5 februari Nordic Mines är medlem i SveMin som är en arbetsgivar- och branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Nordic Mines följer därmed de gemensamma rekommendationer som gäller publiceringsstandarder för företag engagerade i prospektering, utveckling och mineralutvinning. Vid beräkning av mineraltillgångar och mineralreserver i Laiva har Nordic Mines tidigare samarbetat med CSA Global, som genomfört en klassificering av mineraltillgången i enlighet med de internationella standarderna NI och JORC Code (Australasian Joint Ore Reserves Committé). Publiceringsstandarden NI är framtagen av CIM (Canadian Institute for Mining, Metallurgy and Petroleum) och är en internationellt godkänd standard som är godkänd av både SveMin och FinnMin (Association of the Finnish Extractive Resources Industry) (feb mars) gjordes en mineraltillgångberäkning i enlighet med NI Efter det har mineraltillgång- och mineralreservberäkningarna gjorts i enlighet med JORC Code. Den 28 december 2012 publicerade Nordic Mines en uppdaterad mineralreservberäkning (baserad på beräkning från 8 maj 2012) som reviderade de bevisade och sannolika mineralreserverna vid Laivagruvan per den 1 november Enligt beräkningen uppgick den bevisade och sannolika mineralreserven till 15,2 miljoner ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,6 g guld/ton. Den uppdaterade mineraltillgången, känd och indikerad med en blockhalt över 0,5 g/t, (inkluderande reserven) var samtidigt 26,4 miljoner ton med en guldhalt på 1,67 g guld/ton. Efter att Nordic Mines sattes i rekonstruktion juli 2013 påbörjades ett arbete tillsammans med en ny oberoende konsultfirma vid namn SRK Consulting (UK) Ltd för att ta fram uppdaterade uppskattningar och beräkningar av mineraliseringen för Laivafyndigheten, vilken slutfördes i november MINERALTILLGÅNGEN I LAIVA, NOV 2013 Indikerad mineraltillgång (cut-off 0.6 g/ton) Antagen mineraltillgång (cut-off 0.6 g/ton) Ton Guld g/ton Kg guld , , Observera: som jämförelse med CSAs beräkningar av mineraltillgången gjorda 2012, är de nya beräkningarna gjorda 2013 begränsade inom en ekonomisk "ram" av dagbrottet med ett guld pris om $/tr oz. Detta rättar sig efter JORC kodens krav att visa att tillgångarna har "rimliga möjligheter för eventuell ekonomisk utvinning" I samband med den uppdaterade mineraltillgången presenterades även en preliminär beräkning av den ekonomiskt utvinnbara delen av mineraltillgången, baserat på ett guldpris av 950 /tr oz, som visar på ett brytvärt tonnage av cirka 10,6 Mton med en snitthalt på ca 1,3 g guld/ton. Se avsnittet Mineraltillgång och mineralreserv för mer information. EXTRA BOLAGSSTÄMMA Vid en extra bolagsstämma den 20 december 2012 togs beslut att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Genom nyemissionen tillfördes Nordic Mines cirka 282 Mkr före transaktionskostnader. Nordic Mines aktiekapital ökade med aktier och aktiekapitalet ökade med kronor. Vidare togs beslut om att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att intill tiden av nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kunde emitteras med stöd av bemyndigandet fick inte överstiga Styrelsen ägde rätt att fastställa villkor för emissioner enligt bemyndigandet, inklusive teckningskurs, som dock skulle baseras på marknadsmässiga villkor (inklusive hänsyn till nödvändig marknadsrabatt). Bolagsstämman tog även beslut om att godkänna styrelsens två förslag till ändring av bolagsordningen, varigenom gränserna för aktiekapitalet i två steg höjdes till lägst och högst kr och antalet aktier till lägst och högst stycken. Vidare ersattes avgående styrelseledamoten Paul N Wright, Eldorado Gold Corporation, med Berne Jansson, även han från Eldorado Gold Corporation. AKTIEINFORMATION Nordic Mines handlas sedan juli 2008 på Nasdaq OMX i Stockholm med prefixet NOMI och ISIN-koden SE Den 2 januari 2012 flyttades aktien till Stockholmsbörsens Mid Cap-lista, men eftersom aktievärdet minskade under 2012, återfördes aktien till Stockholmsbörsens Small Cap-lista från och med januari I januari 2013 genomfördes en nyemission varpå aktieantalet ökade till totalt kr, fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 1 kr. Aktiekapitalet i Nordic Mines uppgick den 31 december 2013 till kr, fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 1 kr. Antalet aktieägare 31 december 2013 var cirka Största aktieägare var Eldorado Gold Corporation med aktier och 10,14 procent av rösterna. Justerad betalkurs för Nordic Mines aktie den 30 december 2013 noterades till 0,17 kr, jämfört med 1,97 kr föregående år. Det motsvarade ett totalt börsvärde på cirka 58 Mkr (168 Mkr). Den 8 juli 2013 försattes bolaget i rekonstruktion varpå aktiekursen föll väsentligt och stängde på 0,16 kr. Under året noterades aktien som lägst den 9 juli till 0,15 kr och som högst den 3 januari till 2,15 kr. Bolaget följs av ett fåtal analytiker. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller s revisorer vare sig själva eller indirekt, via bolag eller närstående har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktioner som var eller är ovanlig till sin karaktär. har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till förmån för styrelseledamot, de ledande befattningshavarna eller s revisor. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Nordic Mines verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom gruvverksamhet och prospektering ofta ställs inför. Riskerna är i flertalet fall av sådant slag, att bolag inte kan försäkra sig mot dem. Därtill ska särskilt beaktas att Nordic Mines befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. Nordic Mines har en liten organisation och är beroende av ett antal nyckelpersoner. Riskerna i ett gruv- och prospekteringsföretag är främst kopplade till utfallet av själva prospekteringen, produktionen samt marknadspriset på metallmarknaden, men även till tillståndsfrågor avseende undersökning, bearbetning och miljö. Policy för finansiell riskhantering exponeras för en mängd finansiella risker. Dessa risker är främst valutarisk, guldprisrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk. 8 NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING 2013

9 Styrelsen och företagsledningen försöker hantera dessa risker genom att identifiera, utvärdera och i lämpliga fall motverka de risker som uppräknas. Ansökan om rekonstruktion På grund av likviditetsbrist ansökte bolaget om rekonstruktion den 8 juli Om inte en långsiktig lönsam rekonstruktionsplan kan framläggas och inget kapitaltillskott erhållas, riskerar bolaget att försättas i konkurs. Valutarisk Guld noteras i USD, majoriteten av kostnaderna uppkommer i EUR och koncernen konsolideras i SEK. Bolaget blir därmed direkt beroende av växelkurserna i dessa valutor. Om USD stärks gentemot EUR, så har det en positiv effekt. Om EUR stärks gentemot SEK, så har det en positiv effekt på försäljningen, men en negativ effekt på kostnaderna. Guldprisrisk Försäljningen påbörjades under januari 2012 och består väsentligen av en enda produkt, dorétackor, innehållande guld, silver och koppar. En nedgång i guldpriset får därför en omedelbar negativ inverkan på koncernens resultat. Guldpriset föll väsentligt under 2013 och har påverkat bolaget negativt. Tidigare hade bolaget ett guldprissäkringsavtal, vilket påverkade bolaget negativt för perioden januari 2012 t om maj 2013, då guldpriset varit högre än guldprissäkringsavtalet. I maj 2013 valde bolaget att på förhand lösa avtalet. Guldpriset sjönk ytterligare under juni 2013 till en nivå lägre än guldprissäkringsavtalet och har därefter bevarats på en relativt liknande nivå, vilket påverkat bolaget negativt. Kreditrisk Eftersom produkten guld är efterfrågad på världsmarknaden får bolaget betalt för sålt guld direkt efter avstämd analys och kan även vid förfrågan förskotteras mot en avgift. Risken är därmed minimal från raffinaderiet. Dock har bankkonsortiet en administrativ möjlighet att kvarhålla betalningar från sålt guld. Likviditetsrisk Bolaget ansökte om rekonstruktion den 8 juli 2013 på grund av otillräcklig likviditet. har haft hög amorteringstakt och då medel för utgifter inte täckts av internt genererade intäkter, är därför bolagets framtid beroende av tillkommande extern finansiering. Ränterisker Räntor påverkar koncernens resultat och kassaflöde negativt. Samtliga räntor har både en årlig fast ränta samt en rörlig del. Genomsnittsräntan för de ursprungliga MEUR 53,0 projektlånet är cirka 4 procent med slutligt förfall i mars Genomsnittsräntan för de tillkommande kreditramarna om MEUR 7,5 respektive MEUR 6,0 är 9 respektive 10 procent med slutligt förfall mars 2015 respektive december Bankkonsortiet fakturerar bolaget ytterligare 2 procentenheter på lånen på grund av rekonstruktion och likviditetsbrist. Dessa betalas inte för närvarande, men redovisas som upplupna kostnader. Om Euribor räntan höjs, ökar räntekostnaderna för bolaget. Övriga risker Förutom dessa risker måste även mer generella riskfaktorer, som mer eller mindre alla företag som är involverade i affärsverksamhet möter, beaktas, såsom konjunkturutveckling, konkurrenter, teknik och marknadsutveckling, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvalificerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter och aktiemarknadsrisk. Ytterligare risker och osäkerheter som Nordic Mines för närvarande inte känner till, eller som inte bedöms som väsentliga, kan också komma att utvecklas till faktorer som påverkar Nordic Mines i framtiden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG Den juridiska process som inleddes av en underleverantör under det fjärde kvartalet slutfördes och betalades under januari. Rekonstruktionstiderna har förlängts både i Finland (till 30 maj) och Sverige (till 7 juli). Den 12 mars offentliggjorde bolaget att det finska dotterbolaget Nordic Mines Oy inleder samarbetsförhandlingar för att planera temporärt produktionsstopp vid Laivagruvan för att uppnå ytterligare kostnadsbesparingar. Den 13 mars offentliggjorde bolaget att Jonatan Forsberg tillträder som interim CFO, då Susanne Andersson valt att lämna bolaget. Den 26 mars annonserades en kallelse till extra bolagsstämma den 28 april 2014 för att behandla styrelsens beslut om nyemissioner, förslag till emissionsbemyndigande samt därtill hörande förslag i syfte att skapa flexibilitet för att hantera bolagets kapitalisering och rekonstruktion. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION I MODERBOLAGET Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (Tkr): Överkursfond Balanserad förlust Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2013 samt att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Tkr. s och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. ÅRSSTÄMMA Årsstämman kommer att hållas fredagen den 27 juni 2014 kl på Drabanten, Bangårdsgatan 13, Uppsala. AKTIEÄGARSTRUKTUR Per den 30 december 2013 uppgick antalet aktieägare i Nordic Mines till cirka De tio största aktieägarna i bolaget per 30 december framgår av tabellen nedan. Största aktieägare var Eldorado Gold Corporation med totalt aktier och 10,14 procent av rösterna (CBNY-Fidelity Canada Custody). Aktieägare per 30 december 2013 Antal aktier Innehav % CBNY-FIDELITY CANADA CUSTODY ,14% FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,79% DEUTSCHE BANK AG LDN-PRIME BROKER, AGE FULL TAX ,69% ROBUR FÖRSÄKRING ,27% NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,78% CBLDN-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C ,97% HANDELSBANKEN LIV ,67% PROPERTY DYNAMICS AB ,47% EKLUND, JOAKIM ,11% UBS AG CLIENTS ACCOUNT ,09% ÖVRIGA ,03% Totalt ,00% Källa: Euroclear NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING

10 AKTIEN Nordic Mines handlas sedan juli 2008 på Nasdaq OMX i Stockholm med prefixet NOMI och ISIN-koden SE Den 2 januari 2012 flyttades aktien till Stockholmsbörsens Mid Cap-lista, men eftersom aktievärdet minskade under 2012, återfördes aktien till Stockholmsbörsens Small Cap-lista från och med januari I januari 2013 genomfördes en nyemission varpå aktieantalet USD/ Ounce ökade till totalt kr, fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 1 kr Aktiekapitalet i Nordic Mines uppgick den 31 december 2013 till kr, fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 1 kr s eget kapital uppgick till 229 Mkr (600 Mkr) och eget 800 kapital per aktie till 0,67 kr (7,03 kr) vid utgången av Se även not Justerad betalkurs för Nordic Mines aktie den 30 december 2013 noterades till 0,17 kr, jämfört med 1,97 kr föregående år. Det motsvarade ett totalt börsvärde på cirka 58 Mkr (168 Mkr). Den 8 juli 2013 försattes bolaget i rekonstruktion varpå aktiekursen föll väsentligt och stängde på 0,16 kr. Under året noterades aktien som lägst den 9 juli till 0,15 kr och som högst den 3 januari till 2,15 kr. Analyser Bolaget följs av ett fåtal analytiker. Nordic Mines aktie Diagrammet är justerat för emissioner för jämförbarhetens skull. Guld, USD Guld, EUR 0 Nordic Mines SEK 35 Nordic Mines Nordic Mines Nordic Mines Femårsöversikt Översikt koncernen Nettoomsättning Tkr Resultat efter finansiella poster Tkr Balansomslutning Tkr Antal anställda st Soliditet % 26,6 41,8 30,4 92,3 85,2 Avkastning på totalt kapital % Neg Neg Neg Neg Neg Avkastning på eget kapital % Neg Neg Neg Neg Neg Översikt moderbolaget Nettoomsättning Tkr Resultat efter finansiella poster Tkr Balansomslutning Tkr Antal anställda st Soliditet % 97,3 92,2 96,3 96,5 85,4 Avkastning på totalt kapital % Neg 0,9 0,8 Neg Neg Avkastning på eget kapital % Neg 0,7 0,4 Neg Neg 10 NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING 2013

11 s rapport över totalresultat/ s resultaträkning Belopp i Tkr Not Försäljningsintäkter Kostnad för sålda varor 2, varav produktionskostnader varav avskrivningar varav nedskrivningar Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader 2,3, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Årets resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Valutakursdifferens Summa övrigt totalresultat för året Summa totalresultat för året Periodens resultat hänförligt till: moderföretagets aktieägare Summa totalresultat hänförligt till: moderföretagets aktieägare Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Resultat per aktie före utspädning -2,22-3,01-2,68 0,13 Resultat per aktie efter utspädning -2,22-3,01-2,68 0,13 Totalresultat per aktie före utspädning -1,93-2,28 Totalresultat per aktie efter utspädning -1,93-2,28 NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING

12 Balansräkningar Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter avseende prospektering och utvärderingstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Gruvtillgångar Maskiner och inventarier Produktionsanläggning Finansiella anläggningstillgångar Andra fordringar Fordringar hos koncernföretag Uppskjuten skattefordran Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager och pågående arbete Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING 2013

13 Balansräkningar Belopp i Tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Interna skulder Upplåning 15, Derivatinstrument 15, Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplåning 15, Derivatinstrument 15, Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Netto skuld NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING

14 s förändringar i eget kapital Belopp i Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat för året Valutakursdifferenser Summa totalresultat för året Transaktioner med aktieägare Nyemission Emissionskostnader Summa transaktioner med aktieägare Summa eget kapital 31 december Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat för året Summa totalresultat för året Transaktioner med aktieägare Nyemission Emissionskostnader Summa transaktioner med aktieägare Summa eget kapital 31 december s förändringar i eget kapital Belopp i Tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans per 1 januari Nyemission Emissionskostnader Disposition enligt beslut årsstämma Omräkningsdifferens 26 Årets resultat Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Nyemission Emissionskostnader Disposition enligt beslut årsstämma Omräkningsdifferens -121 Årets resultat Utgående balans per 31 december NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING 2013

15 Kassaflödesanalyser Belopp i Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändringar varulager och pågående arbete Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 10, Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets förändring i likvida medel och kortfristiga placeringar Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början Likvida medel och kortfristiga placeringar vid perioden slut NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING

16 Redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Nordic Mines AB (publ) (Moderföretaget) och dess dotterföretag (sammantaget ) är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag. är ett registrerat aktiebolag med säte i Uppsala. Adressen till huvudkontoret är Trädgårdsgatan 11, Uppsala. Aktien är upptagen på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap-listan. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i Tkr. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Nedan ges en sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper. GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE Koncernredovisningen för Nordic Mines AB koncernen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar omvärderingar av finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Att upprätta rapporter i enlighet med IFRS kräver användning av en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en mer ingående bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för finansiella rapporteringen anges i stycket Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål nedan. ÄNDRINGAR I REDOVISNINGS- PRINCIPER OCH UPPLYSNINGAR Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen IFRS 13 Fair value measurement är obligatorisk och har tillämpats från och med 1 januari Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av koncernen. IFRS 10 Consolidated financial instruments 1 januari 2014 IFRS 12 Disclosure of interest in other entities 1 januari 2014 IFRS 9 Financial instruments avser att tillämpa ovanstående nya standarder från respektive ikraftträdande datum men har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella rapporterna. Inga andra av de IFRS- eller IFRIC-tolkningar, som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning upprättas enligt förvärvsmetoden vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernredovisningen ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Dotterföretag är alla de företag där har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida utövar bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av s principer. OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA Funktionell valuta och rapportvaluta Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där företaget huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. Transaktioner och balansposter Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella fordringar och skulder redovisas i resultaträkningen under finansiella poster medan övriga valutakursdifferenser redovisas under övriga rörelseintäkter resp. övriga rörelsekostnader. Koncernföretag Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande: a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs; b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida denna genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och kostnader till transaktionsdagens kurs),och c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. SEGMENTREDOVISNING En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller produkter eller tjänster som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar. Geografiska områden tillhandahåller produkter eller tjänster inom en ekonomisk miljö som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra ekonomiska miljöer. frångick segmentsindelning från och med januari 2013 då det endast finns en produktiv gruva i Finland inom koncernen och det är så koncernens resultat följs upp och värderas. INTÄKTSREDOVISNING Försäljning av guld och andra mineraler intäktsförs när bindande köpeavtal har ingåtts och leverans till kund har skett. Eventuella intäkter från aktiviteter utanför ordinarie verksamhet redovisas som övriga rörelseintäkter. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Balanserade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar Inmutningar och aktiverade prospekteringsutgifter redovisas i enlighet med IFRS 6 Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar. Inmutningar och aktiverade prospekteringsutgifter värderas till anskaff- 16 NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING 2013

17 ningsvärde och avser alla utgifter direkt hänförliga till prospektering och utvärdering av mineraltillgångar. I balanserade prospekterings och utvärderingstillgångar ingår utgifter för inmutningar, provborrningar, tunnelbrytning, laboratorieanalyser, anrikningsförsök, geologiska studier samt återställningskostnader. När teknisk möjlighet och kommersiell genomförbarhet att utvinna en mineraltillgång kan påvisas, kommer balanserade utvecklingsutgifter inte längre att klassificeras såsom prospekterings- och utvärderingstillgång. Omklassificering kommer så att ske, varpå redovisning sker i enlighet med IAS 16 Materiella anläggningstillgångar respektive IAS 38 Immateriella tillgångar, beroende av hur tillgångarna omklassificerats. Prospekterings- och utvärderingstillgångar prövas för nedskrivning och eventuella nedskrivningar redovisas, innan omklassificering sker. Nedskrivningsbehov på prospekterings- och utvärderingstillgångar prövas, utifrån kraven i IFRS 6, när fakta och omständigheter tyder på att det redovisade värdet för en prospekterings- och utvärderingstillgång kan överstiga dess återvinningsvärde. När fakta och omständigheter tyder på att det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet görs värdering, klassificering och lämnas upplysningar utifrån kraven i IAS 36 Nedskrivningar. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Låneutgifter hänförliga till att finansiera utveckling och färdigställande av väsentliga materiella anläggningstillgångar inräknas i anskaffningsvärdet. Tillredningskostnader utgörs dels av jordavrymning och gråbergsbrytning för att komma åt malmkroppen, dels av arbeten avseende vägar, orter, schakt, snedbanor mm. Tillredningskostnader med en ekonomisk livslängd på över 3 år aktiveras. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer. Av- och nedskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde eller omvärderat belopp ner till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, görs enligt följande: Aktiverade tillredningar, anläggningar och utrustningar i gruvor avskrivs i den takt malmuttag från de underliggande gruvorna utnyttjas, produktionsberoende avskrivning. Fasta byggnader i verksamheten avskrivs linjärt över 20 år dock inte under en längre period än för gruvans livslängd. Byggtekniska konstruktioner (luft- och värmeinstallationer, hissar m.m.) som förslits i snabbare takt avskrivs linjärt över 10 år. Produktionsmaskiner och motsvarande inventarier avskrivs linjärt över 10 år. Pumpar och andra tekniska konstruktioner med stor förslitning avskrivs linjärt över högst 3 år. Bilar och andra transportmedel avskrivs linjärt över högst 5 år. tillämpar komponentavskrivningar, innebärande att större processanläggningar delas upp i delkomponenter med olika nyttjandeperioder och därmed olika avskrivningstider. Gruvans livslängd beräknas genom att räkna samman mineraltillgångarna i sådana fyndigheter som innehåller mineralreserver och dela denna summa med genomsnittlig estimerad produktionsplan per år. Den andel som innehåller mineralreserver upptas till 100 % i beräkningsunderlaget medan resten av mineraltillgångarna upptas till ett sannolikt värde baserad på en kvalificerad bedömning och tidigare erfarenhet. Produktionsplaner för gruvornas livslängd upprättas årligen. Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i Andra vinster/förluster i resultaträkningen. LEASING Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet med leasingavtalets ekonomiska innebörd. Leasingobjekt som disponeras via finansiell leasing redovisas som anläggningstillgång och framtida leasingavgifter som räntebärande skulder i koncernredovisningen. För leasingobjekt som klassificeras som operationell leasing redovisas leasingkostnaden som rörelsekostnad i resultaträkningen. Leasing av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar förknippat med ägandet, klassificeras som finansiella leasingavtal. Finansiell leasing redovisas vid leasingperiodens början till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av leasingavgifterna. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Betalningar som görs under leasingtiden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. I moderbolaget redovisas alla leasingavtal som operationella. FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER Bolagets finansiella tillgångar och skulder indelas i följande kategorier och balansposter Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen; Andra långfristiga värdepappersinnehav Lånefordringar och kundfordringar; Kundfordringar Andra finansiella skulder; Övriga långfristiga skulder, leverantörsskulder Finansiella tillgångar hänförs till de olika kategorierna vid den inledande redovisningen, beroende på instrumentets egenskaper och syfte. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde, som motsvarar instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader, för samtliga finansiella instrument tillgångar förutom för finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Dessa redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Redovisning sker därefter beroende av hur de klassificerats enligt IAS 39. En finansiell tillgång tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura skickats. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när bolaget förlorar kontrollen över dem. Förvärv och avyttringar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen. I de fall bolaget förvärvar eller avyttrar noterade värdepapper tillämpas likviddagsredovisning. Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar, dvs. aktie- och räntefonder, motsvaras av börskursen på balansdagen. Vid varje rapporteringstillfälle utvärderas om det finns objektiva indikationer på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning. En finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskuld tas upp i balansräkningen när faktura mottagits. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Finansiella skulder klassificeras som andra finansiella skulder, vilket innebär att de initialt redovisas till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten värderas skulder till kreditinstitut till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan kortfristiga skulder har en löptid kortare än ett år. Derivatinstrument och säkringsåtgärder Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på kontraktsdagen och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärderingar. Metoden för att redovisa den vinst eller förlust som uppkommer vid omvärderingen beror på om derivatet identifierats som ett säkringsinstrument, och, om så är fallet, karaktären hos den post som NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING

18 säkrats. identifierar vissa derivat som antingen: a) säkring av verkligt värde avseende en redovisad tillgång eller skuld eller ett bindande åtagande (verklig värdesäkring), b) säkring av en särskild risk som är kopplad till en redovisad tillgång eller skuld eller en mycket sannolik prognostiserad transaktion (kassaflödessäkring), eller c) säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet (säkring av nettoinvestering). Då transaktionen ingås, dokumenterar koncernen förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. dokumenterar också sin bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner är effektiva när det gäller att motverka förändringar i verkligt värde eller kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna. Upplysning om verkligt värde för olika derivatinstrument som används för säkringssyften återfinns i not 15. Förändringar i säkringsreserven i eget kapital framgår av not 16. Hela det verkliga värdet på ett derivat som utgör säkringsinstrument klassificeras som anläggningstillgång eller långfristig skuld när den säkrade postens återstående löptid är längre än 12 månader, och som omsättningstillgång eller kortfristig skuld när den säkrade postens återstående löptid understiger 12 månader. GULDPRISSÄKRING Avtal om säkring av guldpris upprättades den 10 mars 2011 med Standard bank och UniCredit (bankerna). Genom avtalet erhåller Nordic Mines ett fast pris per tr oz guld över en period som sträcker sig från första kvartalet 2011 till och med första kvartalet 2015 omfattande tr oz guld. Detta finansiella instrument utgörs av en guldswap som korrigerar leverans kvartalets pris enligt London Bullion Market (LBMA) till ett fast genomsnittliga pris på EUR/ tr oz. Om priset enligt LBMA är lägre än EUR/tr oz kompenseras Nordic Mines av bankerna med mellanskillnaden. Om genomsnittspriset på LBMA är högre än EUR/tr oz betalar Nordic Mines mellanskillnaden till bankerna. I samband med att guldpriset föll rejält under april 2013, beslutade bolaget i maj 2013 att på förhand lösa den totala utestående balansen av guldprissäkringen. Enligt IFRS skall utestående balans kvarstå i eget kapital och justeras över totalresultatet allteftersom produktionen fortlöper. Per den 30 juni hade bolaget en ackumulerad resultatpåverkan på totalresultatet avseende kassaflödessäkringar relaterad till försäljning av guld. Under det tredje kvartalet har denna summa återförts till totalresultatet på grund av den osäkerhet som föreligger om volymen på framtida försäljning av guld. Därmed kvarstår inga effekter av säkringsredovisning. Från och med andra kvartalet 2013 redovisas intäkter från försäljning av guld till spotpriser. VARULAGER Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in-, först ut metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet för färdiga varor och pågående arbeten består av råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader och hänförbara indirekta tillverkningskostnader (baserade på normal tillverkningskapacitet). Lånekostnader ingår inte. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. LEVERANTÖRSSKULDER Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder. Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. UPPLÅNING Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Avgifter som betalas för lånelöften redovisas som transaktionskostnader för upplåningen i den utsträckning det är sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas. I sådana fall redovisas avgiften när kreditutrymmet utnyttjas. När det inte föreligger några bevis för att det är sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas, redovisas avgiften som en förskottsbetalning för finansiella tjänster och fördelas över det aktuella lånelöftets löptid. Låneutgifter Allmänna och särskilda låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, uppförande eller produktion av kvalificerade tillgångar, vilket är tillgångar som det med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning, redovisas som en del av dessa tillgångars anskaffningsvärde. Aktiveringen upphör när alla aktiviteter som krävs för att färdigställa tillgången för dess avsedda användning eller försäljning huvudsakligen har slutförts. Finansiella intäkter som uppkommit när särskilt upplånat kapital tillfälligt placerats i väntan på att användas för finansiering av tillgången, reducerar de aktiveringsbara låneutgifterna. Alla andra låneutgifter kostnadsförs när de uppstår. INKOMSTSKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justering av tidigare års aktuella skatt och förändring av uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Om den uppskjutna skatten uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett företagsförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat, redovisas den inte. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag och intresseföretag, förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Pensioner Nordic Mines har inga förmånsbestämda pensionsplaner utan samtliga pensionslösningar är avgiftsbestämda. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande år eller tidigare perioder. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar avgifter till offentlig eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda 18 NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING 2013

19 avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma tillgodo. Ersättningar vid uppsägning Ersättningar vid uppsägning utgår om en anställds anställning skulle sägas upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. redovisar avgångsvederlag när bevisligen är förpliktigad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultatet av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra frivillig avgång. Förmåner som förfaller mer än 12 månader från balansdagen diskonteras till nuvärde. Aktierelaterade ersättningar har ett antal aktierelaterade ersättningsplaner där regleringen görs med aktier och där företaget erhåller tjänster från anställda som vederlag för koncernens eget kapitalinstrument (optioner). Verkligt värde på den tjänstgöring som berättigar anställda till tilldelning av optioner kostnadsförs. Det totala belopp som ska kostnadsföras baseras på verkligt värde på de tilldelade optionerna: inklusive alla marknadsrelaterade villkor (t ex aktiemålkurs), exklusive eventuell inverkan från tjänstgöringsvillkor och icke marknads relaterade villkor för intjänande (t.ex. lönsamhet, mål för försäljningsökningar och att den anställde kvarstår i företagets tjänst under en angiven tidsperiod), och inklusive inverkan av villkor som inte utgör intjänandevillkor (exempelvis krav att anställda ska spara) Ibland kan det inträffa att anställda utför tjänster innan tilldelningsdagen inträffar och då görs en uppskattning av det verkliga värdet, för att en kostnad ska kunna redovisas fördelat över perioden mellan den tidpunkt då anställda börjar utföra tjänster och tilldelningsdagen. Vid varje rapportperiods slut omprövar koncernen sina bedömningar av hur många aktier som förväntas bli intjänade baserat på de icke marknadsrelaterade intjänandevillkoren. Den eventuella avvikelse mot de ursprungliga bedömningarna som omprövningen ger upphov till, redovisas i resultaträkningen och motsvarande justeringar görs i eget kapital. När optionerna utnyttjas, emitterar företaget nya aktier. Mottagna betalningar, efter avdrag för eventuella direkt hänförbara transaktionskostnader, krediteras aktiekapitalet (kvotvärde) och övrigt tillskjutet kapital. De sociala avgifter som uppkommer på tilldelningen av aktieoptioner betraktas som en integrerad del av tilldelningen, och kostnaden behandlas som en kontantreglerad aktierelaterad ersättning. AVSÄTTNINGAR Avsättningar för miljöåterställande åtgärder, omstruktureringskostnader och rättsliga krav redovisas när har en befintlig legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Avsättningar värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Avsättningar för återställande av mark görs för nuvärdet av de bedömda framtida kostnader i enlighet med Bolagets produktion enligt gruvplanen. En bedömning av reserverat belopp sker kontinuerligt. Bolaget kommer fortlöpande under brytningens gång att efterbehandla den mark som man inte längre aktivt bearbetar i produktionen. LIKVIDA MEDEL I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten. AKTIEKAPITAL Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. BERÄKNING AV VERKLIGT VÄRDE Nominellt värde, minskat med eventuella bedömda krediteringar, för kundfordringar och leverantörsskulder förutsätts motsvara deras verkliga värden då posterna är kortfristiga till sin natur. Verkligt värde på finansiella skulder beräknas, för upplysning i not, genom att diskontera det framtida kontrakterade kassaflödet till den aktuella marknadsränta som är tillgänglig för för liknande finansiella instrument. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Nordic Mines verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom gruvverksamhet och prospektering ofta ställs inför. Riskerna är i flertalet fall av sådant slag, att bolag inte kan försäkra sig mot dem. Därtill ska särskilt beaktas att Nordic Mines befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. Nordic Mines har en liten organisation och är beroende av ett antal nyckelpersoner. Riskerna i ett gruv- och prospekteringsföretag är främst kopplade till utfallet av själva prospekteringen, produktionen samt marknadspriset på metallmarknaden, men även till tillståndsfrågor avseende undersökning, bearbetning och miljö. Policy för finansiell riskhantering exponeras för en mängd finansiella risker. Dessa risker är främst valutarisk, guldprisrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk. Styrelsen och företagsledningen försöker hantera dessa risker genom att identifiera, utvärdera och i lämpliga fall motverka de risker som uppräknas. Ansökan om rekonstruktion På grund av likviditetsbrist ansökte bolaget om rekonstruktion den 8 juli Om inte en långsiktig lönsam rekonstruktionsplan kan framläggas och inget kapitaltillskott erhållas, riskerar bolaget att försättas i konkurs. Valutarisk Guld noteras i USD, majoriteten av kostnaderna uppkommer i EUR och koncernen konsolideras i SEK. Bolaget blir därmed direkt beroende av växelkurserna i dessa valutor. Om USD stärks gentemot EUR, så har det en positiv effekt. Om EUR stärks gentemot SEK, så har det en positiv effekt på försäljningen, men en negativ effekt på kostnaderna. Guldprisrisk Försäljningen påbörjades under januari 2012 och består väsentligen av en enda produkt, dorétackor, innehållande guld, silver och koppar. En nedgång i guldpriset får därför en omedelbar negativ inverkan på koncernens resultat. Guldpriset föll väsentligt under 2013 och har påverkat bolaget negativt. Tidigare hade bolaget ett guldprissäkringsavtal, vilket påverkade bolaget negativt för perioden januari 2012 t om maj 2013, då guldpriset varit högre än guldprissäkringsavtalet. I maj 2013 valde bolaget att på förhand lösa avtalet. Guldpriset sjönk ytterligare under juni 2013 till en nivå lägre än guldprissäkringsavtalet och har därefter bevarats på en relativt liknande nivå, vilket påverkat bolaget negativt. Kreditrisk Eftersom produkten guld är efterfrågad på världsmarknaden får bolaget betalt för sålt guld direkt efter avstämd analys och kan även vid förfrågan förskotteras mot en avgift. Risken är därmed minimal från raffinaderiet. Dock har bankkonsortiet en administrativ möjlighet att kvarhålla betalningar från sålt guld. Likviditetsrisk Bolaget ansökte om rekonstruktion den 8 juli 2013 på grund av otillräcklig likviditet. har haft hög amorteringstakt och då medel för utgifter inte täckts av internt genererade intäkter, är därför bolagets framtid beroende av tillkommande extern finansiering. Ränterisker Räntor påverkar koncernens resultat och kassaflöde negativt. Samtliga räntor har både en årlig fast ränta samt en rörlig del. Genomsnittsräntan för de ursprungliga MEUR 53,0 projektlånet är cirka NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING

20 4 procent med slutligt förfall i mars Genomsnittsräntan för de tillkommande kreditramarna om MEUR 7,5 respektive MEUR 6,0 är 9 respektive 10 procent med slutligt förfall mars 2015 respektive december Bankkonsortiet fakturerar bolaget ytterligare 2 procentenheter på lånen på grund av rekonstruktion och likviditetsbrist. Dessa betalas inte för närvarande, men redovisas som upplupna kostnader. Om Euribor räntan höjs, ökar räntekostnaderna för bolaget. Övriga risker Förutom dessa risker måste även mer generella riskfaktorer, som mer eller mindre alla företag som är involverade i affärsverksamhet möter, beaktas, såsom konjunkturutveckling, konkurrenter, teknik och marknadsutveckling, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvalificerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter och aktiemarknadsrisk. Ytterligare risker och osäkerheter som Nordic Mines för närvarande inte känner till, eller som inte bedöms som väsentliga, kan också komma att utvecklas till faktorer som påverkar Nordic Mines i framtiden. VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagningarna ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringarna görs om ändringarna endast påverkat denna period eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande rapportperioder anges i huvuddrag nedan. Prövning av nedskrivningsbehov för: Immateriella tillgångar Nedskrivningsbehov på prospekterings- och utvärderingstillgångar prövas, utifrån kraven i IFRS 6, när fakta och omständigheter tyder på att det redovisade värdet för en prospekterings- och utvärderingstillgång kan överstiga dess återvinningsvärde. Skulle förutsättningarna för de underliggande bedömningarna som utgör grunden för värdet på de immateriella tillgångarna ändras och fakta och omständigheter framkomma som tyder på att nedskrivningstest i enlighet med IAS 36 skulle behöva genomföras kan värdet behöva skrivas ned. En nedskrivning av de immateriella tillgångarna om 11,5 Mkr relaterade till prospektering i Sverige utfördes under det fjärde kvartalet 2013 då bolaget ämnar avveckla dessa. Materiella tillgångar Nedskrivningsbehov av materiella anläggningstillgångar prövas när omständigheter tyder på att det redovisade värdet för en anläggnings- tillgång kan överstiga dess återvinningsvärde. Skulle förutsättningarna för de underliggande bedömningarna som utgör grunden för värdet på de immateriella tillgångarna ändras och fakta och omständigheter framkomma som tyder på att nedskrivningstest i enlighet med IAS 36 skulle behöva genomföras kan värdet behöva skrivas ned. En nedskrivning av de materiella tillgångarna relaterade till anläggningstillgångar i Finland vid Laivagruvan om 535,4 Mkr utfördes under det fjärde kvartalet 2013 med hänsyn till den framtida affärsplanen då värdet på de materiella tillgångarna översteg nuvärdet av det förväntade resultatet för resten av gruvans återstående tid. Värdet på tillgångarna är bl. a. avhängigt av: Att tillstånd att bryta malm erhålles Att utvinning påbörjas Att summan av nedlagda kostnader samt det diskonterade värdet av framtida utgifter för att utvinna mineralerna understiger nuvärdet av de intäkter som utvinningen av mineralerna bedöms generera. Värdet av tillgångarna i form av balanserade utvecklingsutgifter för gruvdrift är beroende av att erhåller brytningstillstånd på de platser där prospektering sker. Prospekteringen har fokuserats till Laivaområdet i Finland. Återställande av mark Då brytning skett under 2012 och 2013 har motsvarande avsättning gjorts för de bedömda kostnaderna för återställande av mark i enlighet med upprättad gruvplan. En bedömning av reserverat belopp sker kontinuerligt. Värdering av underskottsavdrag s ledning och styrelse bedömer varje år om möjligheten att aktivera uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskott. Uppskjuten skattefordran är endast upptagen i det fall det bedöms som säkerställt att dessa kan nyttjas mot skattemässiga överskott. Utnyttjande av de skattemässiga underskotten förutsätter full finansiering. Legala frågor Styrelsen bedömer kontinuerligt risken för ekonomiska konsekvenser av tvister. Dessa bedömningar innehåller ett visst mått av skattning vad gäller utfall och nödvändig avsättning. MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER har upprättat sin årsredovisning i enlighet med års redovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS. Andelar i dotterbolag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. 20 NORDIC MINES ÅRSREDOVISNING 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

NORDIC MINES AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

NORDIC MINES AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 NORDIC MINES AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Fjärde kvartalet 2013 Försäljningsintäkterna från guld och silver uppgick netto till 68,2 Mkr (76,4 Mkr) Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar om

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 Första kvartalet 2013 Försäljningsintäkterna från guld och silver uppgick netto till 85,4 Mkr (22,6 Mkr), inklusive en negativ påverkan av guldprissäkring

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798 ( Bolaget ), i Uppsala den 8 april 2014 Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 8.b i kallelsen) Förslag

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ) Årsstämman i Nordic Mines AB (publ), org. nr: 556679-1215, ( Bolaget ) kommer att hållas torsdagen den 23 maj 2013 kl. 15.00 på Drabanten, Bangårdsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

NORDIC MINES AB (publ)

NORDIC MINES AB (publ) NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari-september 2013 Tredje kvartalet 2013 Försäljningsintäkterna från guld och silver uppgick netto till 74,4 Mkr (65,6 Mkr) Rörelseresultatet uppgick till -52,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer