Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007"

Transkript

1 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007 Zürich, Schweiz 30 oktober 2007 Fortsatt stark försäljningstillväxt efter nio månader Försäljningen i USA återhämtar sig Extra utdelning till aktieägarna 2007 Viktiga händelser under de första nio månaderna: Nettoomsättningen ökade med 18% (l.v.) till 485,0 MEUR. Bruttomarginalen på en fortsatt hög nivå: 84,3%. Rörelseresultatet ökade med 10% - rörelsemarginal på 32,2%. Nettoresultatet de första nio månaderna* ökade med 12% till 121,1 MEUR. Vinst per aktie* steg med 14% till 4,88 EUR. 216 nya tjänster skapades. Första Procera-tillverkningen i Japan. Extra utdelning 2007 på totalt ~350 MCHF genom aktieåterköp via säljrätter. Utsikter för 2007: organisk försäljningstillväxt ~17% (l.v.); rörelsemarginal ~33%. Tabell 1. Utvalda nyckeltal från resultaträkningen Kv3 Kv3 9M 9M MEUR Nettoomsättning 143,3 132,5 485,0 429,0 Tillväxt i lokala valutor 12,0% 25,3% 17,5% 25,1% Tillväxt i euro 8,2% 22,3% 13,1% 26,1% Bruttoresultat 119,9 111,8 408,9 359,3 Bruttomarginal 83,7% 84,4% 84,3% 83,8% Ökning 7,2% 23,7% 13,8% 27,9% Rörelseresultat 46,7 42,3 156,1 142,0 Rörelsemarginal 32,6% 31,9% 32,2% 33,1% Ökning 10,4% 31,0% 9,9% 33,2% Nettoresultat* 35,5 33,1 121,1 107,8 Nettomarginal* 24,8% 25,0% 25,0% 25,1% Ökning 7,3% 42,7% 12,3% 33,9% Vinst per aktie*, EUR 1,45 1,32 4,88 4,29 Vinst per aktie, EUR 1,45 1,32 4,88 4,45 *exklusive avyttring av intresseföretag Domenico Scala, koncernchef: Vi kan åter redovisa ett kvartal med en robust försäljnings- och resultatutveckling. Försäljningstillväxten på 18% i lokala valutor för de första nio månaderna fortsätter att ligga över den beräknade marknadstillväxten. Tack vare de åtgärder som vidtagits har vi under detta övergångskvartal lyckats återfå tillväxttakten i vår USA-verksamhet. I vissa europeiska länder har olika faktorer bidragit till en tillfällig avmattning. Våra inledande åtgärder väntas ge positiv effekt redan under det fjärde kvartalet. I Japan öppnade vi vår första tillverkningsenhet för Procera, vilken kommer att bidra till att vidareutveckla denna för oss så viktiga marknad. På vår mycket välbesökta Kapitalmarknadsdag kunde vi åter visa på branschens goda förutsättningar och betydande tillväxtmöjligheter. Vår tilltro till vår affärsmodell understryks även av ett extra aktieåterköp under Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

2 I det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 12,0% i lokala valutor till 143,3 MEUR jämfört med 132,5 MEUR under samma period i fjol. Jämförelsekvartalet hade en mycket hög tillväxt på 25,3% till följd av fem mycket framgångsrika World Tour-evenemang. För de första nio månaderna uppgick nettoomsättningsökningen till 17,5% i lokala valutor, vilket är högre än den beräknade marknadstillväxten. I Europa ökade nettoomsättningen i lokala valutor med 9,4% under det tredje kvartalet (Kv3 2006: 20,9%). För de första nio månaderna steg nettoomsättningen i lokala valutor med 17,5% (9M 2006: 20,9). Försäljningsutvecklingen följde olika mönster i olika delar av regionen. Tillväxten var fortsatt hög i Spanien, Italien, Nederländerna, Norge och Polen medan Frankrike rapporterade ökande tillväxt under det tredje kvartalet. Även Ryssland och Baltikum uppvisade en stark utveckling. Andra marknader, som Sverige, Tyskland, Storbritannien och Belgien, påverkades av specifika faktorer, såsom ändrade ersättningsregler, en förskjutning av försäljning mellan andra och tredje kvartalet och organisatoriska problem samt avsaknad av World Tour-evenemang under Åtgärder för att lösa dessa problem har inletts och väntas få en positiv effekt redan i det fjärde kvartalet Nettoomsättningen i Nordamerika återhämtade sig i tredje kvartalet och ökade med 13,6% i lokala valutor (H1 2007: 9,8%; Kv3 2006: 18,9%). Tillväxten i lokala valutor för de nio första månaderna uppgick till 11,0% (24,8%), motsvarande 165,8 MEUR (160,7). Åtgärder för att anpassa verksamheten till förändrade marknadsförhållanden och efterfrågemönster har redan gett viss effekt, bland annat ökade försäljningen till kunder inom specialistsegmentet. Dessa åtgärder omfattar även fokusering på kostnadseffektivare behandlingslösningar, till exempel All-on-4. I Asien/Oceanien har koncernen uppnått en ökning av nettoomsättningen på 16,2% under tredje kvartalet (2006: 54,0%) vilket ger en total tillväxt på 31,8% för de första nio månaderna. Siffrorna för tredje kvartalet är mycket positiva mot bakgrund av det starka jämförelsekvartalet då nettoomsättningen gynnades av två World Tour-evenemang och FDI-konferens i Kina. I år hålls FDI-konferensen i Dubai i oktober. Höjdpunkten i Asien under tredje kvartalet var invigningen av en anläggning för Procera-tillverkning i Tokyo. Vid invigningen deltog över tandvårdsspecialister, vilket visar på det stora intresset och potentialen för Procera i denna region. Tabell 2. Nettoomsättning per region kvartal Kv3 Kv3 Tillväxt i % lokala MEUR EUR valutor Europa 55,8 51,0 9,4% 9,4% Andel av nettoomsättningen 39% 38% Nordamerika 54,9 51,5 6,6% 13,6% Andel av nettoomsättningen 38% 39% Asien/Oceanien 24,0 22,0 9,1% 16,2% Andel av nettoomsättningen 17% 17% Övriga världen 8,6 8,0 7,5% 7,2% Andel av nettoomsättningen 6% 6% Summa 143,3 132,5 8,2% 12,0% Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

3 Tabell 3. Nettoomsättning per region 9 månader 9M 9M Tillväxt i % lokala MEUR EUR valutor Europa 218,6 186,1 17,5% 17,5% Andel av nettoomsättningen 45% 43% Nordamerika 165,8 160,7 3,2% 11,0% Andel av nettoomsättningen 34% 38% Asien/Oceanien 72,4 59,1 22,5% 31,8% Andel av nettoomsättningen 15% 14% Övriga världen 28,2 23,1 22,1% 25,4% Andel av nettoomsättningen 6% 5% Summa 485,0 429,0 13,1% 17,5% Bruttoresultatet för det tredje kvartalet ökade till 119,9 MEUR (Kv3 2006: 111,8 MEUR) och resulterade i en bruttomarginal på 83,7% (84,4%). För de första nio månaderna steg bruttovinsten till 408,9 MEUR jämfört med 359,3 MEUR samma period föregående år. Bruttomarginalen ligger kvar på en hög nivå, 84,3%, för de första nio månaderna (9M 2006: 83,8%) och bekräftar att Nobel Biocares prissättningsstrategi har varit framgångsrik. Ökningen beror främst på volymtillväxt och en gynnsam produktmix tack vare ökad efterfrågan på nya produkter och lösningar som lanserats under de senaste två åren. Rörelseresultatet steg med 10,4% till 46,7 MEUR (42,3) i tredje kvartalet och rörelsemarginalen förbättrades från 31,9% till 32,6% den högsta rörelsemarginalen hittills under ett tredjekvartal. God kostnadsdisciplin och en positiv effekt av lägre sociala kostnader för Nobel Biocares optionsprogram uppvägde engångskostnaderna i samband med koncernchefsbytet. Sociala kostnader i samband med personaloptionsprogrammet var positiva och uppgick till 4,0 MEUR under tredje kvartalet, och minskade den totala kostnaden för de första nio månaderna till 0,4 MEUR jämfört med kostnader på 1,3 MEUR under samma period förra året. Rörelseresultatet ökade till 156,1 MEUR (142,0) för de första nio månaderna, en ökning med 9,9%. Trots fortsatt höga investeringar i form av strategiska åtgärder, snabb personalökning för att stödja tillväxten och en negativ effekt av valutakursförändringar, upprätthölls en hög rörelsemarginal på 32,2% (33,1%). Valuta nettoomsättningstillväxten påverkades negativt med 16,2 MEUR eller 3,9% på grund av den försvagade US-dollarn. Rörelseresultatet påverkades också negativt med 9,6 MEUR eller 6,7%, vilket minskade marginalen med 100 punkter. I fasta växelkurser skulle rörelseresultatet ha ökat med 18%. Finansiell nettokostnad uppgick till 1,5 MEUR för de första nio månaderna (9M 2006: 3,6 MEUR). Skatter den underliggande skattesatsen för tredje kvartalet och även för de första nio månaderna var oförändrad 21,7%. Nettoresultatet (exklusive försäljning av intresseföretag) tredje kvartalet uppgick till 35,5 MEUR (33,1). Nettoresultatet för de första nio månaderna ökade till 121,1 MEUR jämfört med 107,8 MEUR föregående år, trots en negativ valutaeffekt. I fasta växelkurser skulle rörelseresultatet ha ökat med 20%. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81,8 MEUR (94,8 MEUR) under de första nio månaderna. Varulagret ökade något till 35,7 MEUR från 30,5 MEUR vid utgången av 2006 och 32,1 MEUR vid slutet av juni Kundfordringarna minskade från 159,4 MEUR vid slutet av juni 2007 till 149,9 MEUR vid slutet av september 2007 (31/ : 124,1 MEUR). Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

4 Kassa och bank minskade väsentligt till 35,1 MEUR jämfört med 130,1 MEUR vid utgången av 2006 (och jämfört med 35,4 MEUR den 30 juni 2007), främst beroende på utbetalning av utdelning och återköp av aktier. Extra utdelning till aktieägarna 2007 koncernens förmåga att generera ett stabilt kassaflöde möjliggjorde förvärv av aktier för 115,6 MEUR under de första nio månaderna Mot bakgrund av koncernens tilltro till sin unika affärsmodell och den finansiella styrkan kan Nobel Biocare göra en extra utdelning för Den 7 november 2007 kommer koncernen att dela ut en gratis säljrätt per aktie. Säljrätten ger aktieägaren rätten att sälja ett fastställt antal aktier till koncernen med en premie jämfört med avistakursen. Varje säljrätt har en löptid på tre veckor från emissionen till den 29 november 2007 och kommer att kunna handlas på SWX Swiss Exchange. Inlösen av samtliga optioner innebär att koncernen åtar sig att återköpa ytterligare ~ aktier till en kurs på ~390 CHF. Därigenom kommer koncernen att dela ut ytterligare 350 MCHF till sina aktieägare under De återköpta aktierna kommer att föreslås bli annullerade vid nästa ordinarie bolagsstämma den 27 mars Totalt kommer koncernen att ha återlämnat 403 MEUR under Koncernen kommer också att emittera ett konvertibelt skuldebrev. Aktierna som ligger till grund för det konvertibla skuldebrevet garanteras av befintligt innehav av egna aktier och genom köp av köpoptioner. 1 Koncernen kommer nu att säkra sin befintliga exponering i personaloptionsprogrammet med derivat i stället för innehav av fysiska aktier därmed frigörs kapital om totalt ~81 MEUR. Samtliga dessa transaktioner väntas kurssättas idag. Ett brev till aktieägarna med utförlig information om dessa transaktioner återfinns under Investor Relations på vår webbplats: Såvitt avser VPC-registrerade aktieägare förväntas avstämningsdagen för deltagande i återköpserbjudandet att infalla den 7 november Vidare förväntas sista dag för handel inklusive rätt att erhålla säljrätter i enlighet med återköpserbjudandet infalla den 2 november Separat dokumentation som innehåller villkor och anvisningar liksom annan information rörande återköpserbjudandet kommer distribueras till VPC-registrerade aktieägare omkring den 9 november Det befintliga aktieåterköpsprogrammet kommer att avslutas. Inom ramen för detta program har Nobel Biocare köpt totalt innehavaraktier, motsvarande cirka 3% av emitterat kapital, via en andra handelskanal. Ett förslag om att annullera dessa aktier kommer att läggas fram på nästa ordinarie bolagsstämma. Koncernen avser att fortsätta med aktieåterköpsprogram under Kapitalmarknadsdag koncernens Kapitalmarknadsdag tilldrog sig stort intresse. Evenemanget hölls på koncernens produktions- och utbildningscenter för Procera i Mahwah i New Jersey. Evenemanget samlade mer än 100 deltagare som fick möjlighet att träffa Nobel Biocares ledningsgrupp och få ökade kunskaper om Nobel Biocares affärsmodell att tillhandahålla vetenskapligt baserade produkter och kliniska behandlingskoncept för restorativ och estetisk tandvård samt de långsiktiga tillväxtmöjligheterna inom denna bransch. Nobel Biocares omfattande utbildningsprogram (T&E) anpassas kontinuerligt efter de erfarenheter som erhållits från tidigare program. Kurserna och programmen är nu mer specialiserade och genomförs i mindre grupper för att deltagarna ska få större utbyte av utbildningen. Antalet deltagare i programmen ökade med 5% över hela världen och omfattade totalt under årets första nio månader. 1 Spridning av detta pressmeddelande liksom erbjudandet av obligationer kan vara föremål för lagstadgade restriktioner i vissa jurisdiktioner. Varken Nobel Biocare eller närstående bolag har vidtagit någon åtgärd varigenom erbjudandet av obligationerna, innehav eller spridning av detta pressmeddelande eller annan offentlig dokumentation avseende obligationerna skulle vara tillåten i någon jurisdiktion där sådan för detta ändamål avsedd åtgärd skulle krävas. Det åligger personer som får tillgång till detta pressmeddelande att informera sig om och följa sådana restriktioner. Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

5 216 nya tjänster skapade under de första nio månaderna 2007 för att upprätthålla den höga tillväxttakten har Nobel Biocare inrättat 216 nya tjänster under de första nio månaderna. I slutet av september 2007 hade Nobel Biocare anställda världen över. NobelActive är ett nytt implantat med en avancerad design, unika egenskaper och många fördelar jämfört med dagens implantat. Den nya designen har benkomprimerande egenskaper och är särskilt effektiv i områden med sämre benkvalitet eller benkvantitet. Gängkonstruktionen ger också självborrande egenskaper, vilket ofta leder till en förenklad borrsekvens och möjlighet att ändra position under isättningen. Implantatet har även unika protetiska lösningar. Produkten finns i två versioner, med extern och intern koppling. Detta implantatsystem befinner sig i förlanseringsstadiet, som omfattar en mindre användargrupp och obligatorisk utbildning. Preliminära resultat från en pågående prospektiv multicenterstudie 2 presenterades nyligen vid European Academy of Osseointegration (EAO) kongressen i Barcelona. 110 implantat har följts under ett år och bekräftar de goda resultat som hittillas har uppnåtts. Procera Software 2.0 är den senaste uppdateringen av bolagets marknadsledande CAD/CAM-baserade Procera System. Procera Software 2.0 har fått en helt ny plattform med förbättrade funktioner och fördelar för både dentallaboratorier och användare av NobelGuide, bland annat ett mer användarvänligt gränssnitt, ny orderhantering och online-uppdateringar. Curvy Abutment är en implantatdistans av titan, vars konstruktion bidrar till att stabilisera och ge en utmärkt anslutning mot mjukvävnaden. Implantatdistansen har formen av ett timglas, vilket ger en större anläggningsyta mot mjukvävnaden och ett bättre estetiskt resultat både på kort och lång sikt. Denna nya distans kan användas med såväl NobelReplace- som Brånemark System implantaten. En klinisk pilotstudie omfattande 54 distanser på 41 patienter har genomförts och resultaten har publicerats i en vetenskapligt granskad tidskrift. 3 Det pågår även andra studier kring Curvy Abutment, bland annat en prospektiv multicenterstudie. NobelDirect Läkemedelsverket meddelade den 31 augusti 2007 sitt beslut avseende kompletteringen av användarinstruktionerna för NobelDirect och NobelPerfect, vilka Nobel Biocare hade ingivit till Läkemedelsverket den 20 augusti Nobel Biocare är nöjda med svaret och ser det som ett betydande steg mot en lösning på denna fråga. Den treåriga kliniska dokumentation som myndigheten begärt att få granska blir tillgänglig i november. Nobel Biocare är övertygat om att studien kommer att bekräfta de hittills uppnådda goda resultaten. Under 2007 publicerades ytterligare fyra nya artiklar i vetenskapligt granskade tidskrifter, bland annat en tvåårsuppföljning av den prospektiva multicenterstudien som visade en lyckandefrekvens på 98,8% Utsikter marknaden för avancerad tandersättning är ett av de intressantaste områdena inom hälsovårdsbranschen. De faktorer som driver tillväxten liksom marknadspotentialen för tandrekonstruktioner kvarstår och är även fortsättningsvis mycket goda. 2 Evaluation of Nobel Biocare SFB and CFB Implants. Ongoing clinical study at 12 centers, Clinical Research Department, Nobel Biocare AB. 3 Rompen E, Raepsaet N, Domken O, Touati B, Van Dooren E. Soft tissue stability at facial aspect of inwardly-narrowed abutments in the aesthetic are: a pilot clinical study. J Prosthet Dent 2007;97(suppl): s119-s H Hahn J. Clinical performance and radiographic evaluation of one-piece implants used for immediate function. J Oral Implantol 2007;33(3): SiepenkothenT. Clinical performance and radiographic evaluation of a novel single-piece implant in a private practice over a mean of 17 months. Journal of Prosthetic Dentistry, J Prosthet Dent 2007;97: Finne K, Rompen E, Toljanic J. Clinical evaluation of a prospective multi-centre study on one-piece implants. Part 1; Marginal bone level evaluation after 1 year of follow-up. Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22: Finne K, Rompen E, Toljanic J. Prospective multi-center study of marginal bone level and soft tissue health of a one-piece implant after 2 years. J Prosthet Dent 2007;97: Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

6 Nobel Biocare har en idealisk position för att hantera olika marknadssegment och förändrade förutsättningar genom sitt differentierade utbud. Koncernen har vidtagit specifika åtgärder för att hantera den tillfälliga avmattningen i vissa länder. De första effekterna av dessa åtgärder har redan börjat ge resultat (bland annat en uppgång för verksamheten i USA) eller kommer inom kort att ge positiva effekter (i flera europeiska länder). För helåret 2007 räknar Nobel Biocare med att överträffa marknaden med en organisk nettoomsättningstillväxt på ~17% i lokala valutor och en rörelsemarginal på ~33%. NOBEL BIOCARE HOLDING AG Domenico Scala Koncernchef Ytterligare information: Media: Nicolas Weidmann, Vice President Communications Tel: , e-post: Investor Relations: Süha Demokan, Head of Investor Relations Tel: , e-post: Telefonkonferenser kommer att hållas idag, den 30 oktober 2007, kl samt kl CET. Telefonnummer till telefonkonferenserna: (Europa) (UK) (Sverige) (ingen avgift inom USA) Ytterligare information om telefonkonferenserna finns på: Finansiell rapportering: Bokslutskommuniké februari 2008 Bolagsstämma mars 2008 Kvartalsrapport 1, april 2008 Kvartalsrapport 2, augusti 2008 Kvartalsrapport 3, november 2008 Kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2007 är tillgänglig i sin helhet på engelska och svenska. På tyska publiceras en förkortad version som media release. Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

7 Friskrivning Denna kvartalsrapport innehåller framåtblickande uttalanden, som är förenade med olika risker och osäkerheter. Framtida resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förväntade i dessa framåtblickande uttalanden som en följd av till exempel förändringar i verksamheten, ekonomiska och konkurrensförhållanden, lagstiftningsreformer, resultat av kliniska prövningar, växelkursfluktuationer, osäkerheter vid rättstvister och utredningsförfaranden samt finansieringsmöjligheter. Informationen är sådan som Nobel Biocare Holding AG (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om börs- och clearingverksamhet (1992:543). Informationen lämnades till media för offentliggörande den 30 oktober 2007 kl Nobel Biocare är ett medicintekniskt företag som är världsledande producent och distributör av innovativa estetiska dentala lösningar med sina varumärken Brånemark System, NobelReplace, NobelSpeedy, NobelPerfect, NobelDirect, Replace Select, (dentala implantat), Procera (individuellt utformad protetik), NobelGuide (komplett patientrehabiliteringsprogram) och NobelSmile (webbplats för patientinformation). Nobel Biocare är en komplett leverantör av restorativ estetisk tandvård, med ett brett sortiment som omfattar innovativa tandkronor, broar och implantat, liksom utbildningsprogram, patientinformation och kliniskt dokumenterade behandlingskoncept. Nobel Biocare har över anställda och 2006 uppgick nettoomsättningen till 601 MEUR. Företaget har sitt säte i Zürich, Schweiz, med huvudkontor i Zürich. Produktionen sker vid fem produktionsanläggningar i Sverige, USA och Japan. Nobel Biocare har egna försäljningsorganisationer i 34 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och på Stockholmsbörsen. / Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

8 UTVALDA FINANSIELLA NYCKELTAL (oreviderade) Kv3 Kv3 9M 9M Helår MEUR Resultaträkning Nettoomsättning 143,3 132,5 485,0 429,0 600,6 Bruttoresultat 119,9 111,8 408,9 359,3 504,8 Rörelseresultat 46,7 42,3 156,1 142,0 204,2 Resultat före skatt 45,3 42,1 154,6 142,3 202,8 Nettoresultat exkl. avyttring av intresseföretag 35,5 33,1 121,1 107,8 154,2 Nettoresultat 35,5 33,1 121,1 111,7 158,1 Balansräkning Anläggningstillgångar 199,8 199,2 198,1 Omsättningstillgångar 316,0 257,5 306,0 Summa tillgångar 515,8 456,7 504,1 Eget kapital 336,8 316,8 360,8 Långfristiga skulder 28,4 33,6 28,5 Kortfristiga skulder 150,6 106,3 114,8 Summa eget kapital och skulder 515,8 456,7 504,1 Kassa och bank inklusive utnyttjade checkräkningskrediter 79,2 87,4 130,9 Övrigt Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 33,7 36,4 81,8 94,8 160,3 Avskrivningar och nedskrivningar 4,3 3,9 12,4 10,7 15,6 Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar 3,9 5,0 21,6 19,2 28,0 Anställda vid periodens slut Nyckeltal Nettoomsättningstillväxt (%) 8,2 22,3 13,1 26,1 24,0 Nettoomsättningstillväxt i lokala valutor (%) 12,0 25,3 17,5 25,1 24,4 Bruttomarginal (%) 83,7 84,4 84,3 83,8 84,0 Rörelsekostnader/nettoomsättning (%) 51,1 52,5 52,1 50,7 50,0 Rörelsemarginal (%) 32,6 31,9 32,2 33,1 34,0 Nettomarginal (%) exkl. avyttring av intresseföretag 24,8 25,0 25,0 25,1 25,7 Nettomarginal (%) 24,8 25,0 25,0 26,0 26,3 Avkastning på eget kapital (%) 34,5 33,8 34,5 33,8 47,0 Soliditet (%) Aktieinformation Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Antal aktier efter full konvertering Aktiekurs vid periodens slut, CHF 315,25 307,75 360,25 Börsvärde vid periodens slut, MCHF Vinst per aktie exkl. avyttring av intresseföretag, EUR 4,88 4,29 6,18 Vinst per aktie, EUR 4,88 4,45 6,34 Vinst per aktie efter utspädning, EUR 4,85 4,42 6,29 Eget kapital per aktie, EUR 13,58 12,63 14,46 Eget kapital per aktie, full konvertering, EUR 12,65 11,90 13,55 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

9 Risker och osäkerhetsfaktorer I egenskap av ett snabbväxande, innovativt medicintekniskt företag är Nobel Biocare utsatt för olika risker. År 2005 introducerade företaget därför en integrerad riskhanteringsprocess med olika ansvarsområden. Riskerna har delats in i följande generella kategorier: Strategiska risker till exempel förändringar på marknaden, nya konkurrensförhållanden eller nya innovationer från våra konkurrenter; Operativa risker till exempel risker i samband med kvalitetssäkring, regulatoriska krav, produktutvecklingscykeln, personal, produktförsörjning, IT, juridik samt immateriella rättigheter och patientsäkerhet; Skatterelaterade risker; Anseenderisker, samt Risker i samband med företagets utnyttjande av finansiella instrument såsom kreditrisker, likviditetsrisker eller valuta- och ränterisker. Dessutom skiljer företaget mellan interna och externa risker. Den integrerade riskhanteringen diskuteras på styrelsenivå minst en gång per år och koncernen arbetar med att dokumentera sitt interna kontrollsystem (ICS). Inga betydande förändringar beträffande risker och osäkerhetsfaktorer har inträffat under perioden. För ytterligare information hänvisas till sidorna och i Nobel Biocares årsredovisning för Årsredovisningen finns tillgänglig på företagets hemsida: Försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrarpporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Nobel Biocare Holding AG Rolf Soiron Styrelseordförande Stig Eriksson Antoine Firmenich Robert Lilja Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Jane Royston Rolf Watter Ernst Zaengerle Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Domenico Scala Koncernchef Zürich, 29 oktober 2007 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

10 NOBEL BIOCARE-KONCERNEN KONCERNENS RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG KVARTALSRAPPORT 3, 2007 Denna rapport har inte varit föremål för revision eller översiktlig granskning av företagets revisorer. Nobel Biocare Holding AG, P.O. Box, CH-8058 Zurich-Airport, Schweiz Tel +41 (0) Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

11 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (oreviderad) Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Helår MEUR Nettoomsättning 143,3 132,5 485,0 429,0 600,6 Kostnad för sålda varor -23,4-20,7-76,1-69,7-95,8 Bruttoresultat 119,9 111,8 408,9 359,3 504,8 Försäljningskostnader -50,9-48,1-181,3-146,1-201,0 Administrationskostnader -16,1-18,1-55,0-57,7-82,0 Forsknings- och utvecklingskostnader -5,7-3,3-16,5-13,5-17,6 Rörelseresultat 46,7 42,3 156,1 142,0 204,2 Finansiella intäkter 1,1 0,4 4,7 1,4 12,6 Finansiella kostnader -2,5-0,6-6,2-5,0-17,9 Vinst från avyttring av intresseföretag ,9 3,9 Resultat före skatt 45,3 42,1 154,6 142,3 202,8 Skattekostnader -9,8-9,0-33,5-30,6-44,7 Resultat hänförligt till aktieägare i Nobel Biocare 35,5 33,1 121,1 111,7 158,1 Vinst per aktie, EUR 1,45 1,32 4,88 4,45 6,34 Vinst per aktie efter utspädning, EUR 1,44 1,32 4,85 4,42 6,29 KONCERNENS BALANSRÄKNING (oreviderad) Not 30 Sep 30 Sep 31 dec MEUR Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 52,5 47,0 48,6 Immateriella anläggningstillgångar 134,3 134,7 136,2 Finansiella anläggningstillgångar 1,7 2,7 2,4 Uppskjuten skattefordran 11,3 14,8 10,9 Summa anläggningstillgångar 199,8 199,2 198,1 Varulager 35,7 28,0 30,5 Kortfristiga fordringar* 199,4 140,8 141,0 Finansiella placeringar* - - 2,2 Kassa och bank 80,9 88,7 132,3 Summa omsättningstillgångar 316,0 257,5 306,0 SUMMA TILLGÅNGAR 515,8 456,7 504,1 Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till aktieägare i Nobel Biocare 8 336,8 316,8 360,8 Avsättningar 17,7 18,6 17,1 Övriga långfristiga skulder 10,7 15,0 11,4 Summa långfristiga skulder 28,4 33,6 28,5 Summa kortfristiga skulder 9 150,6 106,3 114,8 Summa skulder 179,0 139,9 143,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 515,8 456,7 504,1 * Derivatinstrument redovisas sedan 31 december 2006 under Finansiella placeringar. Jämförelsetalen har omklassificerats för att överensstämma med innevarande periods rapport. Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

12 KONCERNENS KASSAFLÖDEN (oreviderade) Not Jan-sep Jan-sep Helår MEUR Resultat före skatt 154,6 142,3 202,8 Justerat för Avskrivningar och nedskrivningar 12,4 10,7 15,6 Finansiella intäkter -1,3-1,4-2,5 Finansiella kostnader 3,3 2,2 4,2 Vinst från avyttring av intresseföretag - -3,9-3,9 Kostnad för personaloptionsprogram 6 10,3 7,2 8,7 Övriga ej likviditetspåverkande poster -0,9-5,4-3,7 Förändringar i rörelsekapital och avsättningar Ökning av kundfordringar och övriga fordringar -30,3-11,0-11,1 Ökning/minskning av varulager -5,2 2,1-0,4 Ökning/minskning av leverantörsskulder och övriga skulder ,6-6,7 Ökning/minskning av avsättningar, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2,1 9,4 1,3 Betald inkomstskatt -50,3-39,8-44,0 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 81,8 94,8 160,3 Förvärv av Materiella anläggningstillgångar -16,1-14,9-20,0 Immateriella anläggningstillgångar -5,5-4,3-8,0 Avyttring av finansiella placeringar 1-34,9 34,9 Erhållen ränta 1,3 1,4 2,6 Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -20,3 17,1 9,5 Lösta teckningsrätter och optioner 32,4 20,0 26,4 Förvärv av egna aktier och betalning av tillhörande skuld ,6-117,0-135,9 Ökning/minskning av räntebärande skulder 42,2 0,5 - Betald ränta -1,7-0,3-1,6 Utbetald utdelning ,3-55,7-55,7 Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten 2-112,0-152,5-166,8 Ökning/minskning av kassa och bank -50,5-40,6 3,0 Kassa och bank vid periodens början 2 130,9 128,4 128,4 Kursdifferens -1,2-0,4-0,5 Kassa och bank vid periodens slut 2 79,2 87,4 130,9 1 Kortfristiga placeringar 2 Kassa och bank inklusive utnyttjade checkräkningskrediter Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

13 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL (oreviderade) Not 30 sep 30 sep 31 dec MEUR Ingående saldo den 1 januari 360,8 357,7 357,7 Omräkningsdifferenser -7,9-8,9-3,8 Vinst/(förlust) på säkringsinstrument - 0,6 0,9 Vinster (och förluster) redovisade direkt i eget kapital, netto -7,9-8,3-2,9 Nettoresultat 121,1 111,7 158,1 Summa redovisade intäkter och kostnader för perioden 113,2 103,4 155,2 Förvärv av egna aktier ,6-115,8-131,5 Lösta optioner och teckningsrätter ,4 20,0 26,4 Effekt av personaloptionsprogram 6 10,3 7,2 8,7 Utdelning till aktieägare ,3-55,7-55,7 Utgående saldo vid periodens slut 336,8 316,8 360,8 NOTER TILL KONSOLIDERAT KVARTALSBOKSLUT I SAMMANDRAG Not 1. Organisation Nobel Biocare Holding AG (företaget) har sitt säte i Schweiz. Koncernens kvartalsrapport för perioden som avslutades den 30 september 2007 omfattar företaget och dess dotterbolag (koncernen). Nobel Biocare är ett medicintekniskt företag som är världsledande producent och distributör av innovativa estetiska dentala lösningar med sina varumärken Brånemark System, NobelReplace, NobelSpeedy, NobelPerfect, NobelDirect, Replace Select, (dentala implantat), Procera (individuellt utformad protetik), NobelGuide (komplett patientrehabiliteringsprogram) och NobelSmile (webbplats för patientinformation). Nobel Biocare är en fullserviceleverantör av restorativ estetisk tandvård, med ett brett sortiment som omfattar innovativa tandkronor, broar och implantat, liksom utbildningsprogram, patientinformation och kliniskt dokumenterade behandlingskoncept. Koncernens kvartalsrapport godkändes för publicering av styrelsen den 29 oktober För kvartalsrapporterna tillämpar Nobel Biocare en indelning, vilket innebär att de första tre kvartalen omfattar 13 veckor (4-4-5) vardera. Not 2. Redogörelse för efterlevnad Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS. Koncernens oreviderade räkenskaper i sammandrag har upprättats i överensstämmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Not 3. Redovisningsprinciper Kvartalsrapporten redovisas i euro (EUR), avrundat till närmaste miljontal med en decimal. Upprättandet av kvartalsrapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar, uppskattningar och antaganden som berör tillämpningen av riktlinjer och rapporterade belopp för tillgångar och skulder, intäkter och kostnader samt upplysningar om ansvarsförbindelser. Faktiska resultat kan komma att skilja sig från dessa uppskattningar. Kritiska bedömningar som företagsledningen gjort vid tillämpningen av IFRS och nyckelkällor för uppskattning av osäkerheter var samma som de som gällde för koncernens årsredovisning för Skattekostnader har redovisats utifrån den bästa uppskattningen av den vägda genomsnittliga inkomstskattesatsen för hela räkenskapsåret. För kvartalsrapporten har samma redovisningsprinciper tillämpats som i koncernens årsredovisning för 2006, med undantag för att koncernen från och med den 1 januari 2007 började tillämpa IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och tillägget till IAS 1 Utformning av Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror Aerocrine Årsredovisning 2008 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för (publ) 556549-1056 avger härmed årsredovisning och koncern

Läs mer

Bilaga 2 Årsstämma i Swedish Match AB (publ) Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma måndagen den 23 april 2007, kl. 16.30 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Sal K1, med ingång via huvudentrén

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT Sida 1 STARKT KVARTAL DRIVET AV ORGANISK TILLVÄXT TREDJE KVARTALET 2011 Intäkterna för tredje kvartalet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014

Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014 Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014 "Rätt positionerade" Med badrumsporslinskollektionen "Traffic" introduceras Sanitecs prisbelönta Rimfree toalett i region Östeuropa. Sanitec Oyj Delårsrapport

Läs mer

Vi har stärkt vår position genom den senaste tidens förvärv, och den annonserade IPbredbandsöverenskommelsen

Vi har stärkt vår position genom den senaste tidens förvärv, och den annonserade IPbredbandsöverenskommelsen Andra kvartalet -07-20 [Informationen är sådan som Ericsson ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2005 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark ordertillväxt under

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Tillväxt och ökat resultat Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 393,2 Mkr (346,7), +13,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 21,6 Mkr

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:-

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009 Klänning 199:- Ring 49:50 INNEHÅLL DEL 2 H&M I SIFFROR 2009 inklusive årsredovisning och koncernredovisning ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Den 18 juni 2014 lämnade Hyland Software UK Ltd ( Hyland UK ), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc. ( Hyland ), ett

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Årsredovisning 2002 e

Årsredovisning 2002 e e Årsredovisning 2002 Innehåll Framtidsinriktad information 1 Förvaltningsberättelse 2 Finansiella rapporter 9 Redovisningsprinciper 17 Noter till boksluten 21 Revisionsberättelse 49 Finansförvaltning

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Sanitec Abp Årsredovisning 2014

Sanitec Abp Årsredovisning 2014 Sanitec Abp Årsredovisning STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsens verksamhetsberättelse I KORTHET Nettoomsättningen för uppgick till 689,4 miljoner euro (701,8). Jämförbar nettoomsättning för året

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Kvartal 4 * Försäljningen uppgick till 1 272 Mkr (1 164), +9% * Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (4) * Vinst efter skatt uppgick till 7 Mkr (0)

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer