Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007"

Transkript

1 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007 Zürich, Schweiz 30 oktober 2007 Fortsatt stark försäljningstillväxt efter nio månader Försäljningen i USA återhämtar sig Extra utdelning till aktieägarna 2007 Viktiga händelser under de första nio månaderna: Nettoomsättningen ökade med 18% (l.v.) till 485,0 MEUR. Bruttomarginalen på en fortsatt hög nivå: 84,3%. Rörelseresultatet ökade med 10% - rörelsemarginal på 32,2%. Nettoresultatet de första nio månaderna* ökade med 12% till 121,1 MEUR. Vinst per aktie* steg med 14% till 4,88 EUR. 216 nya tjänster skapades. Första Procera-tillverkningen i Japan. Extra utdelning 2007 på totalt ~350 MCHF genom aktieåterköp via säljrätter. Utsikter för 2007: organisk försäljningstillväxt ~17% (l.v.); rörelsemarginal ~33%. Tabell 1. Utvalda nyckeltal från resultaträkningen Kv3 Kv3 9M 9M MEUR Nettoomsättning 143,3 132,5 485,0 429,0 Tillväxt i lokala valutor 12,0% 25,3% 17,5% 25,1% Tillväxt i euro 8,2% 22,3% 13,1% 26,1% Bruttoresultat 119,9 111,8 408,9 359,3 Bruttomarginal 83,7% 84,4% 84,3% 83,8% Ökning 7,2% 23,7% 13,8% 27,9% Rörelseresultat 46,7 42,3 156,1 142,0 Rörelsemarginal 32,6% 31,9% 32,2% 33,1% Ökning 10,4% 31,0% 9,9% 33,2% Nettoresultat* 35,5 33,1 121,1 107,8 Nettomarginal* 24,8% 25,0% 25,0% 25,1% Ökning 7,3% 42,7% 12,3% 33,9% Vinst per aktie*, EUR 1,45 1,32 4,88 4,29 Vinst per aktie, EUR 1,45 1,32 4,88 4,45 *exklusive avyttring av intresseföretag Domenico Scala, koncernchef: Vi kan åter redovisa ett kvartal med en robust försäljnings- och resultatutveckling. Försäljningstillväxten på 18% i lokala valutor för de första nio månaderna fortsätter att ligga över den beräknade marknadstillväxten. Tack vare de åtgärder som vidtagits har vi under detta övergångskvartal lyckats återfå tillväxttakten i vår USA-verksamhet. I vissa europeiska länder har olika faktorer bidragit till en tillfällig avmattning. Våra inledande åtgärder väntas ge positiv effekt redan under det fjärde kvartalet. I Japan öppnade vi vår första tillverkningsenhet för Procera, vilken kommer att bidra till att vidareutveckla denna för oss så viktiga marknad. På vår mycket välbesökta Kapitalmarknadsdag kunde vi åter visa på branschens goda förutsättningar och betydande tillväxtmöjligheter. Vår tilltro till vår affärsmodell understryks även av ett extra aktieåterköp under Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

2 I det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 12,0% i lokala valutor till 143,3 MEUR jämfört med 132,5 MEUR under samma period i fjol. Jämförelsekvartalet hade en mycket hög tillväxt på 25,3% till följd av fem mycket framgångsrika World Tour-evenemang. För de första nio månaderna uppgick nettoomsättningsökningen till 17,5% i lokala valutor, vilket är högre än den beräknade marknadstillväxten. I Europa ökade nettoomsättningen i lokala valutor med 9,4% under det tredje kvartalet (Kv3 2006: 20,9%). För de första nio månaderna steg nettoomsättningen i lokala valutor med 17,5% (9M 2006: 20,9). Försäljningsutvecklingen följde olika mönster i olika delar av regionen. Tillväxten var fortsatt hög i Spanien, Italien, Nederländerna, Norge och Polen medan Frankrike rapporterade ökande tillväxt under det tredje kvartalet. Även Ryssland och Baltikum uppvisade en stark utveckling. Andra marknader, som Sverige, Tyskland, Storbritannien och Belgien, påverkades av specifika faktorer, såsom ändrade ersättningsregler, en förskjutning av försäljning mellan andra och tredje kvartalet och organisatoriska problem samt avsaknad av World Tour-evenemang under Åtgärder för att lösa dessa problem har inletts och väntas få en positiv effekt redan i det fjärde kvartalet Nettoomsättningen i Nordamerika återhämtade sig i tredje kvartalet och ökade med 13,6% i lokala valutor (H1 2007: 9,8%; Kv3 2006: 18,9%). Tillväxten i lokala valutor för de nio första månaderna uppgick till 11,0% (24,8%), motsvarande 165,8 MEUR (160,7). Åtgärder för att anpassa verksamheten till förändrade marknadsförhållanden och efterfrågemönster har redan gett viss effekt, bland annat ökade försäljningen till kunder inom specialistsegmentet. Dessa åtgärder omfattar även fokusering på kostnadseffektivare behandlingslösningar, till exempel All-on-4. I Asien/Oceanien har koncernen uppnått en ökning av nettoomsättningen på 16,2% under tredje kvartalet (2006: 54,0%) vilket ger en total tillväxt på 31,8% för de första nio månaderna. Siffrorna för tredje kvartalet är mycket positiva mot bakgrund av det starka jämförelsekvartalet då nettoomsättningen gynnades av två World Tour-evenemang och FDI-konferens i Kina. I år hålls FDI-konferensen i Dubai i oktober. Höjdpunkten i Asien under tredje kvartalet var invigningen av en anläggning för Procera-tillverkning i Tokyo. Vid invigningen deltog över tandvårdsspecialister, vilket visar på det stora intresset och potentialen för Procera i denna region. Tabell 2. Nettoomsättning per region kvartal Kv3 Kv3 Tillväxt i % lokala MEUR EUR valutor Europa 55,8 51,0 9,4% 9,4% Andel av nettoomsättningen 39% 38% Nordamerika 54,9 51,5 6,6% 13,6% Andel av nettoomsättningen 38% 39% Asien/Oceanien 24,0 22,0 9,1% 16,2% Andel av nettoomsättningen 17% 17% Övriga världen 8,6 8,0 7,5% 7,2% Andel av nettoomsättningen 6% 6% Summa 143,3 132,5 8,2% 12,0% Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

3 Tabell 3. Nettoomsättning per region 9 månader 9M 9M Tillväxt i % lokala MEUR EUR valutor Europa 218,6 186,1 17,5% 17,5% Andel av nettoomsättningen 45% 43% Nordamerika 165,8 160,7 3,2% 11,0% Andel av nettoomsättningen 34% 38% Asien/Oceanien 72,4 59,1 22,5% 31,8% Andel av nettoomsättningen 15% 14% Övriga världen 28,2 23,1 22,1% 25,4% Andel av nettoomsättningen 6% 5% Summa 485,0 429,0 13,1% 17,5% Bruttoresultatet för det tredje kvartalet ökade till 119,9 MEUR (Kv3 2006: 111,8 MEUR) och resulterade i en bruttomarginal på 83,7% (84,4%). För de första nio månaderna steg bruttovinsten till 408,9 MEUR jämfört med 359,3 MEUR samma period föregående år. Bruttomarginalen ligger kvar på en hög nivå, 84,3%, för de första nio månaderna (9M 2006: 83,8%) och bekräftar att Nobel Biocares prissättningsstrategi har varit framgångsrik. Ökningen beror främst på volymtillväxt och en gynnsam produktmix tack vare ökad efterfrågan på nya produkter och lösningar som lanserats under de senaste två åren. Rörelseresultatet steg med 10,4% till 46,7 MEUR (42,3) i tredje kvartalet och rörelsemarginalen förbättrades från 31,9% till 32,6% den högsta rörelsemarginalen hittills under ett tredjekvartal. God kostnadsdisciplin och en positiv effekt av lägre sociala kostnader för Nobel Biocares optionsprogram uppvägde engångskostnaderna i samband med koncernchefsbytet. Sociala kostnader i samband med personaloptionsprogrammet var positiva och uppgick till 4,0 MEUR under tredje kvartalet, och minskade den totala kostnaden för de första nio månaderna till 0,4 MEUR jämfört med kostnader på 1,3 MEUR under samma period förra året. Rörelseresultatet ökade till 156,1 MEUR (142,0) för de första nio månaderna, en ökning med 9,9%. Trots fortsatt höga investeringar i form av strategiska åtgärder, snabb personalökning för att stödja tillväxten och en negativ effekt av valutakursförändringar, upprätthölls en hög rörelsemarginal på 32,2% (33,1%). Valuta nettoomsättningstillväxten påverkades negativt med 16,2 MEUR eller 3,9% på grund av den försvagade US-dollarn. Rörelseresultatet påverkades också negativt med 9,6 MEUR eller 6,7%, vilket minskade marginalen med 100 punkter. I fasta växelkurser skulle rörelseresultatet ha ökat med 18%. Finansiell nettokostnad uppgick till 1,5 MEUR för de första nio månaderna (9M 2006: 3,6 MEUR). Skatter den underliggande skattesatsen för tredje kvartalet och även för de första nio månaderna var oförändrad 21,7%. Nettoresultatet (exklusive försäljning av intresseföretag) tredje kvartalet uppgick till 35,5 MEUR (33,1). Nettoresultatet för de första nio månaderna ökade till 121,1 MEUR jämfört med 107,8 MEUR föregående år, trots en negativ valutaeffekt. I fasta växelkurser skulle rörelseresultatet ha ökat med 20%. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81,8 MEUR (94,8 MEUR) under de första nio månaderna. Varulagret ökade något till 35,7 MEUR från 30,5 MEUR vid utgången av 2006 och 32,1 MEUR vid slutet av juni Kundfordringarna minskade från 159,4 MEUR vid slutet av juni 2007 till 149,9 MEUR vid slutet av september 2007 (31/ : 124,1 MEUR). Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

4 Kassa och bank minskade väsentligt till 35,1 MEUR jämfört med 130,1 MEUR vid utgången av 2006 (och jämfört med 35,4 MEUR den 30 juni 2007), främst beroende på utbetalning av utdelning och återköp av aktier. Extra utdelning till aktieägarna 2007 koncernens förmåga att generera ett stabilt kassaflöde möjliggjorde förvärv av aktier för 115,6 MEUR under de första nio månaderna Mot bakgrund av koncernens tilltro till sin unika affärsmodell och den finansiella styrkan kan Nobel Biocare göra en extra utdelning för Den 7 november 2007 kommer koncernen att dela ut en gratis säljrätt per aktie. Säljrätten ger aktieägaren rätten att sälja ett fastställt antal aktier till koncernen med en premie jämfört med avistakursen. Varje säljrätt har en löptid på tre veckor från emissionen till den 29 november 2007 och kommer att kunna handlas på SWX Swiss Exchange. Inlösen av samtliga optioner innebär att koncernen åtar sig att återköpa ytterligare ~ aktier till en kurs på ~390 CHF. Därigenom kommer koncernen att dela ut ytterligare 350 MCHF till sina aktieägare under De återköpta aktierna kommer att föreslås bli annullerade vid nästa ordinarie bolagsstämma den 27 mars Totalt kommer koncernen att ha återlämnat 403 MEUR under Koncernen kommer också att emittera ett konvertibelt skuldebrev. Aktierna som ligger till grund för det konvertibla skuldebrevet garanteras av befintligt innehav av egna aktier och genom köp av köpoptioner. 1 Koncernen kommer nu att säkra sin befintliga exponering i personaloptionsprogrammet med derivat i stället för innehav av fysiska aktier därmed frigörs kapital om totalt ~81 MEUR. Samtliga dessa transaktioner väntas kurssättas idag. Ett brev till aktieägarna med utförlig information om dessa transaktioner återfinns under Investor Relations på vår webbplats: Såvitt avser VPC-registrerade aktieägare förväntas avstämningsdagen för deltagande i återköpserbjudandet att infalla den 7 november Vidare förväntas sista dag för handel inklusive rätt att erhålla säljrätter i enlighet med återköpserbjudandet infalla den 2 november Separat dokumentation som innehåller villkor och anvisningar liksom annan information rörande återköpserbjudandet kommer distribueras till VPC-registrerade aktieägare omkring den 9 november Det befintliga aktieåterköpsprogrammet kommer att avslutas. Inom ramen för detta program har Nobel Biocare köpt totalt innehavaraktier, motsvarande cirka 3% av emitterat kapital, via en andra handelskanal. Ett förslag om att annullera dessa aktier kommer att läggas fram på nästa ordinarie bolagsstämma. Koncernen avser att fortsätta med aktieåterköpsprogram under Kapitalmarknadsdag koncernens Kapitalmarknadsdag tilldrog sig stort intresse. Evenemanget hölls på koncernens produktions- och utbildningscenter för Procera i Mahwah i New Jersey. Evenemanget samlade mer än 100 deltagare som fick möjlighet att träffa Nobel Biocares ledningsgrupp och få ökade kunskaper om Nobel Biocares affärsmodell att tillhandahålla vetenskapligt baserade produkter och kliniska behandlingskoncept för restorativ och estetisk tandvård samt de långsiktiga tillväxtmöjligheterna inom denna bransch. Nobel Biocares omfattande utbildningsprogram (T&E) anpassas kontinuerligt efter de erfarenheter som erhållits från tidigare program. Kurserna och programmen är nu mer specialiserade och genomförs i mindre grupper för att deltagarna ska få större utbyte av utbildningen. Antalet deltagare i programmen ökade med 5% över hela världen och omfattade totalt under årets första nio månader. 1 Spridning av detta pressmeddelande liksom erbjudandet av obligationer kan vara föremål för lagstadgade restriktioner i vissa jurisdiktioner. Varken Nobel Biocare eller närstående bolag har vidtagit någon åtgärd varigenom erbjudandet av obligationerna, innehav eller spridning av detta pressmeddelande eller annan offentlig dokumentation avseende obligationerna skulle vara tillåten i någon jurisdiktion där sådan för detta ändamål avsedd åtgärd skulle krävas. Det åligger personer som får tillgång till detta pressmeddelande att informera sig om och följa sådana restriktioner. Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

5 216 nya tjänster skapade under de första nio månaderna 2007 för att upprätthålla den höga tillväxttakten har Nobel Biocare inrättat 216 nya tjänster under de första nio månaderna. I slutet av september 2007 hade Nobel Biocare anställda världen över. NobelActive är ett nytt implantat med en avancerad design, unika egenskaper och många fördelar jämfört med dagens implantat. Den nya designen har benkomprimerande egenskaper och är särskilt effektiv i områden med sämre benkvalitet eller benkvantitet. Gängkonstruktionen ger också självborrande egenskaper, vilket ofta leder till en förenklad borrsekvens och möjlighet att ändra position under isättningen. Implantatet har även unika protetiska lösningar. Produkten finns i två versioner, med extern och intern koppling. Detta implantatsystem befinner sig i förlanseringsstadiet, som omfattar en mindre användargrupp och obligatorisk utbildning. Preliminära resultat från en pågående prospektiv multicenterstudie 2 presenterades nyligen vid European Academy of Osseointegration (EAO) kongressen i Barcelona. 110 implantat har följts under ett år och bekräftar de goda resultat som hittillas har uppnåtts. Procera Software 2.0 är den senaste uppdateringen av bolagets marknadsledande CAD/CAM-baserade Procera System. Procera Software 2.0 har fått en helt ny plattform med förbättrade funktioner och fördelar för både dentallaboratorier och användare av NobelGuide, bland annat ett mer användarvänligt gränssnitt, ny orderhantering och online-uppdateringar. Curvy Abutment är en implantatdistans av titan, vars konstruktion bidrar till att stabilisera och ge en utmärkt anslutning mot mjukvävnaden. Implantatdistansen har formen av ett timglas, vilket ger en större anläggningsyta mot mjukvävnaden och ett bättre estetiskt resultat både på kort och lång sikt. Denna nya distans kan användas med såväl NobelReplace- som Brånemark System implantaten. En klinisk pilotstudie omfattande 54 distanser på 41 patienter har genomförts och resultaten har publicerats i en vetenskapligt granskad tidskrift. 3 Det pågår även andra studier kring Curvy Abutment, bland annat en prospektiv multicenterstudie. NobelDirect Läkemedelsverket meddelade den 31 augusti 2007 sitt beslut avseende kompletteringen av användarinstruktionerna för NobelDirect och NobelPerfect, vilka Nobel Biocare hade ingivit till Läkemedelsverket den 20 augusti Nobel Biocare är nöjda med svaret och ser det som ett betydande steg mot en lösning på denna fråga. Den treåriga kliniska dokumentation som myndigheten begärt att få granska blir tillgänglig i november. Nobel Biocare är övertygat om att studien kommer att bekräfta de hittills uppnådda goda resultaten. Under 2007 publicerades ytterligare fyra nya artiklar i vetenskapligt granskade tidskrifter, bland annat en tvåårsuppföljning av den prospektiva multicenterstudien som visade en lyckandefrekvens på 98,8% Utsikter marknaden för avancerad tandersättning är ett av de intressantaste områdena inom hälsovårdsbranschen. De faktorer som driver tillväxten liksom marknadspotentialen för tandrekonstruktioner kvarstår och är även fortsättningsvis mycket goda. 2 Evaluation of Nobel Biocare SFB and CFB Implants. Ongoing clinical study at 12 centers, Clinical Research Department, Nobel Biocare AB. 3 Rompen E, Raepsaet N, Domken O, Touati B, Van Dooren E. Soft tissue stability at facial aspect of inwardly-narrowed abutments in the aesthetic are: a pilot clinical study. J Prosthet Dent 2007;97(suppl): s119-s H Hahn J. Clinical performance and radiographic evaluation of one-piece implants used for immediate function. J Oral Implantol 2007;33(3): SiepenkothenT. Clinical performance and radiographic evaluation of a novel single-piece implant in a private practice over a mean of 17 months. Journal of Prosthetic Dentistry, J Prosthet Dent 2007;97: Finne K, Rompen E, Toljanic J. Clinical evaluation of a prospective multi-centre study on one-piece implants. Part 1; Marginal bone level evaluation after 1 year of follow-up. Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22: Finne K, Rompen E, Toljanic J. Prospective multi-center study of marginal bone level and soft tissue health of a one-piece implant after 2 years. J Prosthet Dent 2007;97: Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

6 Nobel Biocare har en idealisk position för att hantera olika marknadssegment och förändrade förutsättningar genom sitt differentierade utbud. Koncernen har vidtagit specifika åtgärder för att hantera den tillfälliga avmattningen i vissa länder. De första effekterna av dessa åtgärder har redan börjat ge resultat (bland annat en uppgång för verksamheten i USA) eller kommer inom kort att ge positiva effekter (i flera europeiska länder). För helåret 2007 räknar Nobel Biocare med att överträffa marknaden med en organisk nettoomsättningstillväxt på ~17% i lokala valutor och en rörelsemarginal på ~33%. NOBEL BIOCARE HOLDING AG Domenico Scala Koncernchef Ytterligare information: Media: Nicolas Weidmann, Vice President Communications Tel: , e-post: Investor Relations: Süha Demokan, Head of Investor Relations Tel: , e-post: Telefonkonferenser kommer att hållas idag, den 30 oktober 2007, kl samt kl CET. Telefonnummer till telefonkonferenserna: (Europa) (UK) (Sverige) (ingen avgift inom USA) Ytterligare information om telefonkonferenserna finns på: Finansiell rapportering: Bokslutskommuniké februari 2008 Bolagsstämma mars 2008 Kvartalsrapport 1, april 2008 Kvartalsrapport 2, augusti 2008 Kvartalsrapport 3, november 2008 Kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2007 är tillgänglig i sin helhet på engelska och svenska. På tyska publiceras en förkortad version som media release. Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

7 Friskrivning Denna kvartalsrapport innehåller framåtblickande uttalanden, som är förenade med olika risker och osäkerheter. Framtida resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förväntade i dessa framåtblickande uttalanden som en följd av till exempel förändringar i verksamheten, ekonomiska och konkurrensförhållanden, lagstiftningsreformer, resultat av kliniska prövningar, växelkursfluktuationer, osäkerheter vid rättstvister och utredningsförfaranden samt finansieringsmöjligheter. Informationen är sådan som Nobel Biocare Holding AG (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om börs- och clearingverksamhet (1992:543). Informationen lämnades till media för offentliggörande den 30 oktober 2007 kl Nobel Biocare är ett medicintekniskt företag som är världsledande producent och distributör av innovativa estetiska dentala lösningar med sina varumärken Brånemark System, NobelReplace, NobelSpeedy, NobelPerfect, NobelDirect, Replace Select, (dentala implantat), Procera (individuellt utformad protetik), NobelGuide (komplett patientrehabiliteringsprogram) och NobelSmile (webbplats för patientinformation). Nobel Biocare är en komplett leverantör av restorativ estetisk tandvård, med ett brett sortiment som omfattar innovativa tandkronor, broar och implantat, liksom utbildningsprogram, patientinformation och kliniskt dokumenterade behandlingskoncept. Nobel Biocare har över anställda och 2006 uppgick nettoomsättningen till 601 MEUR. Företaget har sitt säte i Zürich, Schweiz, med huvudkontor i Zürich. Produktionen sker vid fem produktionsanläggningar i Sverige, USA och Japan. Nobel Biocare har egna försäljningsorganisationer i 34 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och på Stockholmsbörsen. / Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

8 UTVALDA FINANSIELLA NYCKELTAL (oreviderade) Kv3 Kv3 9M 9M Helår MEUR Resultaträkning Nettoomsättning 143,3 132,5 485,0 429,0 600,6 Bruttoresultat 119,9 111,8 408,9 359,3 504,8 Rörelseresultat 46,7 42,3 156,1 142,0 204,2 Resultat före skatt 45,3 42,1 154,6 142,3 202,8 Nettoresultat exkl. avyttring av intresseföretag 35,5 33,1 121,1 107,8 154,2 Nettoresultat 35,5 33,1 121,1 111,7 158,1 Balansräkning Anläggningstillgångar 199,8 199,2 198,1 Omsättningstillgångar 316,0 257,5 306,0 Summa tillgångar 515,8 456,7 504,1 Eget kapital 336,8 316,8 360,8 Långfristiga skulder 28,4 33,6 28,5 Kortfristiga skulder 150,6 106,3 114,8 Summa eget kapital och skulder 515,8 456,7 504,1 Kassa och bank inklusive utnyttjade checkräkningskrediter 79,2 87,4 130,9 Övrigt Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 33,7 36,4 81,8 94,8 160,3 Avskrivningar och nedskrivningar 4,3 3,9 12,4 10,7 15,6 Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar 3,9 5,0 21,6 19,2 28,0 Anställda vid periodens slut Nyckeltal Nettoomsättningstillväxt (%) 8,2 22,3 13,1 26,1 24,0 Nettoomsättningstillväxt i lokala valutor (%) 12,0 25,3 17,5 25,1 24,4 Bruttomarginal (%) 83,7 84,4 84,3 83,8 84,0 Rörelsekostnader/nettoomsättning (%) 51,1 52,5 52,1 50,7 50,0 Rörelsemarginal (%) 32,6 31,9 32,2 33,1 34,0 Nettomarginal (%) exkl. avyttring av intresseföretag 24,8 25,0 25,0 25,1 25,7 Nettomarginal (%) 24,8 25,0 25,0 26,0 26,3 Avkastning på eget kapital (%) 34,5 33,8 34,5 33,8 47,0 Soliditet (%) Aktieinformation Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Antal aktier efter full konvertering Aktiekurs vid periodens slut, CHF 315,25 307,75 360,25 Börsvärde vid periodens slut, MCHF Vinst per aktie exkl. avyttring av intresseföretag, EUR 4,88 4,29 6,18 Vinst per aktie, EUR 4,88 4,45 6,34 Vinst per aktie efter utspädning, EUR 4,85 4,42 6,29 Eget kapital per aktie, EUR 13,58 12,63 14,46 Eget kapital per aktie, full konvertering, EUR 12,65 11,90 13,55 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

9 Risker och osäkerhetsfaktorer I egenskap av ett snabbväxande, innovativt medicintekniskt företag är Nobel Biocare utsatt för olika risker. År 2005 introducerade företaget därför en integrerad riskhanteringsprocess med olika ansvarsområden. Riskerna har delats in i följande generella kategorier: Strategiska risker till exempel förändringar på marknaden, nya konkurrensförhållanden eller nya innovationer från våra konkurrenter; Operativa risker till exempel risker i samband med kvalitetssäkring, regulatoriska krav, produktutvecklingscykeln, personal, produktförsörjning, IT, juridik samt immateriella rättigheter och patientsäkerhet; Skatterelaterade risker; Anseenderisker, samt Risker i samband med företagets utnyttjande av finansiella instrument såsom kreditrisker, likviditetsrisker eller valuta- och ränterisker. Dessutom skiljer företaget mellan interna och externa risker. Den integrerade riskhanteringen diskuteras på styrelsenivå minst en gång per år och koncernen arbetar med att dokumentera sitt interna kontrollsystem (ICS). Inga betydande förändringar beträffande risker och osäkerhetsfaktorer har inträffat under perioden. För ytterligare information hänvisas till sidorna och i Nobel Biocares årsredovisning för Årsredovisningen finns tillgänglig på företagets hemsida: Försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrarpporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Nobel Biocare Holding AG Rolf Soiron Styrelseordförande Stig Eriksson Antoine Firmenich Robert Lilja Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Jane Royston Rolf Watter Ernst Zaengerle Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Domenico Scala Koncernchef Zürich, 29 oktober 2007 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

10 NOBEL BIOCARE-KONCERNEN KONCERNENS RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG KVARTALSRAPPORT 3, 2007 Denna rapport har inte varit föremål för revision eller översiktlig granskning av företagets revisorer. Nobel Biocare Holding AG, P.O. Box, CH-8058 Zurich-Airport, Schweiz Tel +41 (0) Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

11 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (oreviderad) Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Helår MEUR Nettoomsättning 143,3 132,5 485,0 429,0 600,6 Kostnad för sålda varor -23,4-20,7-76,1-69,7-95,8 Bruttoresultat 119,9 111,8 408,9 359,3 504,8 Försäljningskostnader -50,9-48,1-181,3-146,1-201,0 Administrationskostnader -16,1-18,1-55,0-57,7-82,0 Forsknings- och utvecklingskostnader -5,7-3,3-16,5-13,5-17,6 Rörelseresultat 46,7 42,3 156,1 142,0 204,2 Finansiella intäkter 1,1 0,4 4,7 1,4 12,6 Finansiella kostnader -2,5-0,6-6,2-5,0-17,9 Vinst från avyttring av intresseföretag ,9 3,9 Resultat före skatt 45,3 42,1 154,6 142,3 202,8 Skattekostnader -9,8-9,0-33,5-30,6-44,7 Resultat hänförligt till aktieägare i Nobel Biocare 35,5 33,1 121,1 111,7 158,1 Vinst per aktie, EUR 1,45 1,32 4,88 4,45 6,34 Vinst per aktie efter utspädning, EUR 1,44 1,32 4,85 4,42 6,29 KONCERNENS BALANSRÄKNING (oreviderad) Not 30 Sep 30 Sep 31 dec MEUR Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 52,5 47,0 48,6 Immateriella anläggningstillgångar 134,3 134,7 136,2 Finansiella anläggningstillgångar 1,7 2,7 2,4 Uppskjuten skattefordran 11,3 14,8 10,9 Summa anläggningstillgångar 199,8 199,2 198,1 Varulager 35,7 28,0 30,5 Kortfristiga fordringar* 199,4 140,8 141,0 Finansiella placeringar* - - 2,2 Kassa och bank 80,9 88,7 132,3 Summa omsättningstillgångar 316,0 257,5 306,0 SUMMA TILLGÅNGAR 515,8 456,7 504,1 Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till aktieägare i Nobel Biocare 8 336,8 316,8 360,8 Avsättningar 17,7 18,6 17,1 Övriga långfristiga skulder 10,7 15,0 11,4 Summa långfristiga skulder 28,4 33,6 28,5 Summa kortfristiga skulder 9 150,6 106,3 114,8 Summa skulder 179,0 139,9 143,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 515,8 456,7 504,1 * Derivatinstrument redovisas sedan 31 december 2006 under Finansiella placeringar. Jämförelsetalen har omklassificerats för att överensstämma med innevarande periods rapport. Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

12 KONCERNENS KASSAFLÖDEN (oreviderade) Not Jan-sep Jan-sep Helår MEUR Resultat före skatt 154,6 142,3 202,8 Justerat för Avskrivningar och nedskrivningar 12,4 10,7 15,6 Finansiella intäkter -1,3-1,4-2,5 Finansiella kostnader 3,3 2,2 4,2 Vinst från avyttring av intresseföretag - -3,9-3,9 Kostnad för personaloptionsprogram 6 10,3 7,2 8,7 Övriga ej likviditetspåverkande poster -0,9-5,4-3,7 Förändringar i rörelsekapital och avsättningar Ökning av kundfordringar och övriga fordringar -30,3-11,0-11,1 Ökning/minskning av varulager -5,2 2,1-0,4 Ökning/minskning av leverantörsskulder och övriga skulder ,6-6,7 Ökning/minskning av avsättningar, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2,1 9,4 1,3 Betald inkomstskatt -50,3-39,8-44,0 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 81,8 94,8 160,3 Förvärv av Materiella anläggningstillgångar -16,1-14,9-20,0 Immateriella anläggningstillgångar -5,5-4,3-8,0 Avyttring av finansiella placeringar 1-34,9 34,9 Erhållen ränta 1,3 1,4 2,6 Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -20,3 17,1 9,5 Lösta teckningsrätter och optioner 32,4 20,0 26,4 Förvärv av egna aktier och betalning av tillhörande skuld ,6-117,0-135,9 Ökning/minskning av räntebärande skulder 42,2 0,5 - Betald ränta -1,7-0,3-1,6 Utbetald utdelning ,3-55,7-55,7 Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten 2-112,0-152,5-166,8 Ökning/minskning av kassa och bank -50,5-40,6 3,0 Kassa och bank vid periodens början 2 130,9 128,4 128,4 Kursdifferens -1,2-0,4-0,5 Kassa och bank vid periodens slut 2 79,2 87,4 130,9 1 Kortfristiga placeringar 2 Kassa och bank inklusive utnyttjade checkräkningskrediter Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

13 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL (oreviderade) Not 30 sep 30 sep 31 dec MEUR Ingående saldo den 1 januari 360,8 357,7 357,7 Omräkningsdifferenser -7,9-8,9-3,8 Vinst/(förlust) på säkringsinstrument - 0,6 0,9 Vinster (och förluster) redovisade direkt i eget kapital, netto -7,9-8,3-2,9 Nettoresultat 121,1 111,7 158,1 Summa redovisade intäkter och kostnader för perioden 113,2 103,4 155,2 Förvärv av egna aktier ,6-115,8-131,5 Lösta optioner och teckningsrätter ,4 20,0 26,4 Effekt av personaloptionsprogram 6 10,3 7,2 8,7 Utdelning till aktieägare ,3-55,7-55,7 Utgående saldo vid periodens slut 336,8 316,8 360,8 NOTER TILL KONSOLIDERAT KVARTALSBOKSLUT I SAMMANDRAG Not 1. Organisation Nobel Biocare Holding AG (företaget) har sitt säte i Schweiz. Koncernens kvartalsrapport för perioden som avslutades den 30 september 2007 omfattar företaget och dess dotterbolag (koncernen). Nobel Biocare är ett medicintekniskt företag som är världsledande producent och distributör av innovativa estetiska dentala lösningar med sina varumärken Brånemark System, NobelReplace, NobelSpeedy, NobelPerfect, NobelDirect, Replace Select, (dentala implantat), Procera (individuellt utformad protetik), NobelGuide (komplett patientrehabiliteringsprogram) och NobelSmile (webbplats för patientinformation). Nobel Biocare är en fullserviceleverantör av restorativ estetisk tandvård, med ett brett sortiment som omfattar innovativa tandkronor, broar och implantat, liksom utbildningsprogram, patientinformation och kliniskt dokumenterade behandlingskoncept. Koncernens kvartalsrapport godkändes för publicering av styrelsen den 29 oktober För kvartalsrapporterna tillämpar Nobel Biocare en indelning, vilket innebär att de första tre kvartalen omfattar 13 veckor (4-4-5) vardera. Not 2. Redogörelse för efterlevnad Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS. Koncernens oreviderade räkenskaper i sammandrag har upprättats i överensstämmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Not 3. Redovisningsprinciper Kvartalsrapporten redovisas i euro (EUR), avrundat till närmaste miljontal med en decimal. Upprättandet av kvartalsrapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar, uppskattningar och antaganden som berör tillämpningen av riktlinjer och rapporterade belopp för tillgångar och skulder, intäkter och kostnader samt upplysningar om ansvarsförbindelser. Faktiska resultat kan komma att skilja sig från dessa uppskattningar. Kritiska bedömningar som företagsledningen gjort vid tillämpningen av IFRS och nyckelkällor för uppskattning av osäkerheter var samma som de som gällde för koncernens årsredovisning för Skattekostnader har redovisats utifrån den bästa uppskattningen av den vägda genomsnittliga inkomstskattesatsen för hela räkenskapsåret. För kvartalsrapporten har samma redovisningsprinciper tillämpats som i koncernens årsredovisning för 2006, med undantag för att koncernen från och med den 1 januari 2007 började tillämpa IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och tillägget till IAS 1 Utformning av Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

14 finansiella rapporter: Upplysningar om kapital. Effekten av tillämpningen av IFRS 7 och tillägget till IAS 1 beskrivs nedan. Not 4. Effekt av tillämpning av nya och reviderade redovisningsprinciper och tolkningar Tillämpningen av IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och tillägget till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter: Upplysningar om kapital hade ingen effekt på föreliggande kvartalsrapport. Redovisningsprinciperna får endast effekt på lämnade upplysningar i koncernens räkenskaper för år Som beskrivits utförligare i koncernens årsredovisning för 2006 har även IFRIC utfärdat ett antal nya tolkningar som gäller räkenskapsperioder från och med den 1 januari Dessa tolkningar har ingen, eller endast marginell, påverkan på koncernens räkenskaper. Not 5. Säsongsvariationer Säsongsvariationen i koncernens verksamhet är obetydlig. Not 6. Aktierelaterade ersättningar Den 9 februari 2005 beslutade Nobel Biocares styrelse om ett nytt personaloptionsprogram för anställda och företagsledning inom koncernen. Optionsprogrammet omfattar totalt optioner, vars tilldelning fördelas på tre år. Optionerna intjänas cirka 27 månader efter tilldelningsdatum och kan lösas in under en ettårsperiod från och med intjänandedatum. Optionerna förutsätter att anställda som deltar i programmet tjänstgör 27 månader från tilldelningsdatumet. Programmet ersätter företagets tidigare personaloptionsprogram som infördes Under 2005 har optioner tilldelats utan betalning inom ramen för det nya personaloptionsprogrammet. Lösenpriset för dessa optioner är 252,40 CHF, vilket motsvarar den genomsnittliga aktiekursen under fem dagars handel efter publiceringen av bokslutskommunikén för Optioner tilldelade under 2005 är intjänade den 1 juli 2007 och kan lösas in under perioden från den 1 juli 2007 till och med den 30 juni De under 2005 tilldelade optionernas verkliga värde är 42,12 CHF. Under 2005, 2006 och första halvåret 2007 har av optionerna som tilldelades under 2005 förfallit. Den 30 juni 2007 var av optionerna tilldelade under 2005 intjänade. Under 2006 har optioner tilldelats utan betalning inom ramen för det nya personaloptionsprogrammet. Lösenpriset för dessa optioner är 298,30 CHF, vilket motsvarar den genomsnittliga aktiekursen under fem dagars handel efter publiceringen av bokslutskommunikén för Optioner tilldelade under 2006 är intjänade den 1 juli 2008 och kan lösas in under perioden från den 1 juli 2008 till och med den 30 juni De under 2006 tilldelade optionernas verkliga värde är 50,25 CHF. Under 2006 och de första nio månaderna 2007 har av optionerna som tilldelades under 2006 förfallit optioner löstes in i förtid (se not 11). Antalet utestående optioner tilldelade under 2006 var per den 30 september Under mars 2007 (och till en viss del under de sex följande månaderna) har optioner tilldelats utan betalning inom ramen för det nya personaloptionsprogrammet. Lösenpriset för dessa optioner är 423,50 CHF, vilket motsvarar den genomsnittliga aktiekursen under fem dagars handel efter publiceringen av bokslutskommunikén för Optioner tilldelade under 2007 är intjänade den 1 juli 2009 och kan lösas in under perioden från den 1 juli 2009 till och med den 30 juni De under 2007 tilldelade optionernas verkliga värde är 71,34 CHF. Under de första nio månaderna 2007 har av optionerna som tilldelades under 2007 förfallit. Antalet utestående optioner tilldelade under 2007 var per den 30 september Enligt IFRS 2 redovisas det verkliga värdet av de tilldelade optionerna som en personalkostnad med en motsvarande ökning av eget kapital. För de första nio månaderna fram till 30 september 2007 kostnadsfördes 10,3 MEUR som personalkostnader (9M 2006: 7,2 MEUR), varav 4,1 MEUR kostnadsfördes för tredje kvartalet (Kv3 2006: 2,1 MEUR). En utförlig beskrivning av personaloptionsprogrammet återfinns i avsnittet om corporate governance och i not 19 i årsredovisningen för 2006, som finns tillgänglig på Internet: Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

15 Not 7. Försäljning per segment Nobel Biocares verksamhet drivs i en rörelsegren bestående av de två produktgrupperna dentala implantat samt kronor & broar, med liknande risker och avkastning. Verksamheten drivs på global nivå och styrs på fyra geografiska områden. Sekundär segmentrapportering baseras på geografiska områden eftersom risker och avkastning från affärsverksamheten inom Nobel Biocare genereras av ett globalt produktsortiment som stöds av globala marknadsförings-, kvalitets-, logistik- samt forsknings- och utvecklingsfunktioner. Nettoomsättning per region kvartal Kv3 Kv3 Tilväxt i % lokal MEUR EUR valuta Europa 55,8 51,0 9,4% 9,4% Andel av nettoomsättningen 39% 38% Nordamerika 54,9 51,5 6,6% 13,6% Andel av nettoomsättningen 38% 39% Asien/Oceanien 24,0 22,0 9,1% 16,2% Andel av nettoomsättningen 17% 17% Övriga världen 8,6 8,0 7,5% 7,2% Andel av nettoomsättningen 6% 6% Summa 143,3 132,5 8,2% 12,0% Nettoomsättning per region 9 mån 9M 9M Tillväxt % lokal MEUR EUR valuta Europa 218,6 186,1 17,5% 17,5% Andel av nettoomsättningen 45% 43% Nordamerika 165,8 160,7 3,2% 11,0% Andel av nettoomsättningen 34% 38% Asien/Oceanien 72,4 59,1 22,5% 31,8% Andel av nettoomsättningen 15% 14% Övriga världen 28,2 23,1 22,1% 25,4% Andel av nettoomsättningen 6% 5% Summa 485,0 429,0 13,1% 17,5% Not 8. Eget kapital 8.1 Aktiekapital Det totala antalet utestående aktier i Nobel Biocare Holding AG den 30 september 2007 uppgick till (31 december 2006: ). Ökningen är ett resultat av inlösen av teckningsrätter och optioner. Aktiekapitalet får ökas genom emission med maximalt aktier med nominellt värde om 2 CHF vardera, som skall betalas till fullo, till ett belopp på högst CHF i kraft av de optionsrätter som beviljats anställda, chefer och företagsledning inom koncernen. 8.2 Utdelning Enligt beslut på bolagsstämman den 26 april 2007 betalade företaget den 3 maj 2007 ut en utdelning på 4,25 CHF (2006: 3,50 CHF) per aktie, minus 35% källskatt, till sina aktieägare. Den totala bruttoutdelningen uppgick till 106,0 MCHF eller 64,3 MEUR (2006: 55,7 MEUR). 8.3 Egna aktier Företaget innehade aktier i Nobel Biocare Holding AG per den 1 januari Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

16 Företaget tillkännagav den 7 april 2006 ett aktieåterköpsprogram omfattande upp till maximalt aktier via en separat andra handelskanal. Företaget avser att annullera dessa aktier när samtliga aktier i programmet har förvärvats. Under de första nio månaderna 2007 har Nobel Biocare förvärvat aktier för 115,6 MEUR inom ramen för detta aktieåterköpsprogram (9M 2006: 51,4 MEUR inom ramen för detta aktieåterköpsprogram plus 65,9 MEUR inom ramen för ett aktieåterköpsprogram som avslutades den 20 mars 2006). Under tredje kvartalet 2007 har Nobel Biocare förvärvat aktier för 16,4 MEUR inom ramen för aktieåterköpsprogrammet (Kv3 2006: aktier för 41,7 MEUR). Kassautflödet avseende förvärv av egna aktier för de första nio månaderna 2007 uppgick till 120,6 MEUR (9M 2006: 65,9 MEUR inom ramen för detta aktieåterköpsprogram plus 51,3 MEUR inom ramen för ett aktieåterköpsprogram som avslutades den 20 mars 2006). Av skatteskäl såldes egna aktier förvärvade före 2004 för 2,6 MEUR. Samma dag förvärvades samma antal aktier under det pågående aktieåterköpsprogrammet för samma summa. Således var företagets totala innehav av aktier i Nobel Biocare Holding AG vid periodens utgång. Nobel Biocares verksamhet inom ramen för sitt aktieåterköpsprogram redovisas varannan vecka på webbplatsen 8.4 Minoritetsintresse Under 2003, 2004 och januari 2005 köpte Nobel Biocare Sverige AB minoritetsägaraktier till ett pris av 620 SEK per aktie (plus ränta från den 16 januari 2003 fram till och med betalningsdagen minus utdelning från och med den 16 januari 2003 fram till betalningsdagen), vilket har resulterat i att minoritetsägarna innehade aktier (0,2 %) i Nobel Biocare AB per den 31 januari I början av februari 2005 godkände de resterande minoritetsaktieägarna att Nobel Biocare Sverige AB, mot ställande av en bankgaranti på 49 MSEK, fick omedelbar äganderätt över resterande aktier (0,2%) i Nobel Biocare AB. Den enda kvarstående frågan som Skiljenämnden har att besluta om är det slutliga pris som Nobel Biocare Sverige AB skall betala för resterande minoritetsaktier. Mellan den 1 februari och den 31 december 2005 köpte Nobel Biocare Sverige AB (efter den 15 november 2005 Nobel Biocare Holding AB, se nedan) aktier av minoritetsaktieägarna. Under perioden 1 januari till 31 december 2006 köpte Nobel Biocare Holding AB aktier. Under de första nio månaderna 2007 har Nobel Biocare Holding AB köpt aktier, varav 200 aktier under tredje kvartalet 2007 (5 030 aktier under de första nio månaderna 2006, varav 0 aktier under tredje kvartalet 2006) av minoritetsägarna. Eftersom Nobel Biocare-koncernen är ägare av resterande aktier (0,2% av samtliga aktier) redovisas inget minoritetsintresse (sedan den 31 december 2005) utan en skuld motsvarande anskaffningskostnaden för resterande 0,2% av aktierna i Nobel Biocare AB. Den 20 juni 2006 beslutade Skiljenämnden till förmån för Nobel Biocare att det slutliga priset för de resterande minoritetsaktier som Nobel Biocare måste betala för uppgår till 620 SEK per aktie (plus ränta från den 16 januari 2003 fram till och med betalningsdagen minus avdrag för utdelning som lämnats mellan den 16 januari 2003 och betalningsdagen). Den 20 augusti 2006 lämnade minoriteten in ett överklagande mot Skiljenämndens beslut till Göteborgs Tingsrätt. Den 15 november 2005 fusionerades Nobel Biocare Holding AB och Nobel Biocare Sverige AB. I fortsättningen är Nobel Biocare Holding AB part i tvångsinlösenprocessen. Not 9. Kortfristiga räntebärande lån Per den 30 september 2007 uppgick koncernens kortfristiga räntebärande lån till 42,2 MEUR. 30,1 MEUR är bundna lån med en genomsnittlig ränta på 3,07% och förfallodatum den 22 oktober ,1 MEUR är ett bundet lån med en ränta på 2,98% och förfallodatum den 22 december Dessutom har koncernen kortfristiga checkräkningskrediter uppgående till 1,7 MEUR. Alla lånevillkor var uppfyllda den 30 september Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

17 Not 10. Pågående tvister I början av juli 2005 inlämnades en stämningsansökan mot Nobel Biocare av en läkare i New York avseende ett påstått patentintrång. Målet avser två patent som läkaren hävdar gör intrång genom Stargrips produkter. Företaget har noggrant utvärderat patenten och har flera starka invändningar. Nobel Biocare menar att intrång inte föreligger och att patentkraven är ogiltiga baserat på kända fakta (upon prior art). Domstolen har skjutit upp målet i väntan på ytterligare utredning i USA:s patentnämnd. Under juli 2006 inlämnade det belgiska företaget Materialise NV en stämningsansökan mot Nobel Biocare i Düsseldorf, Tyskland. Materialise N.V. påstår att Nobel Biocares NobelGuide-koncept gör intrång på ett europeiskt patent som innehas av Materialise N.V. respektive ett av dess dotterbolag. Den 14 augusti 2007 beslutade tingsrätten (Landgericht) i Düsseldorf att NobelGuide gör intrång på Materialise N.V:s patenträttigheter. Detta beslut kan verkställas interimistiskt mot en säkerhetsdeposition på 1,6 MEUR. Nobel Biocare har tidigare undersökt det patent som är föremål för stämning och även motsvarande amerikanska patent. Enligt Nobel Biocare och dess patentjurister i Tyskland och USA föreligger inte intrång i Materialise patent och Nobel Biocare är övertygat om att de egna patenten utgör ett starkt skydd för NobelGuide. Nobel Biocare har därför under september 2007 överklagat beslutet vid tingsrätten i Düsseldorf. I samma ärende hade Nobel Biocare redan i juni 2007 inlämnat en ansökan till den tyska patentdomstolen om att ogiltigförklara Materialises patent. Vidare lämnade Nobel Biocare i augusti 2007 in en stämningsansökan till den federala domstolen i Santa Ana (Kalifornien, USA). Syftet med denna ansökan är att erhålla en fastställelsedom att Nobel Biocare inte gör intrång i något giltigt patent som tillhör Materialise N.V. genom att erbjuda NobelGuide-lösningar i USA. Bolaget räknar med att problemen kring NobelDirect och NobelPerfect på den svenska marknaden snart är lösta, efter anpassningar av användarinstruktionerna för båda produkterna, vilka utvecklats i nära dialog med Läkemedelsverket. I juli 2006 delgavs Nobel Biocare påkallelse om skiljeförfarande under ett licensavtal i USA. Licensgivaren anser att licenser under avtalet skall erläggas för vissa tillkommande produkter. I juni 2007 nåddes en uppgörelse i godo vilken inte bara löste de problem som diskuterades utan också tillät Nobel Biocare att få en licens för framtida användning av samtliga dessa patent. En diskussion pågår med den svenska skattemyndigheten avseende avdragsrätten för räntebetalningar på ett lån som Nobel Biocare AB erhållit från Bolagets dotterbolag i Nederländska Antillerna. Bolaget är av uppfattningen att räntebetalningarna är avdragsgilla och stöder sig på ett uttalande från en oberoende svensk skattelagstiftningsexpert. Utöver ovanstående föreligger endast mindre tvister om immateriella rättigheter och avtalsförbindelser, bland annat garanti- och personalrelaterade tvister, som hänför sig till den ordinarie verksamheten i Nobel Biocare och dess dotterbolag. Enligt företagsledningens uppfattning, vilken grundar sig på nu tillgänglig information, kommer hanteringen och utslagen i dessa tvister inte att ha någon betydande negativ effekt på koncernens finansiella ställning eller verksamhet. Not 11. Ledningsförändringar Den 30 juli 2007 utsåg styrelsen Domenico Scala till koncernchef från den 1 september 2007 som ett led i den ordinarie successionsprocessen. Den 29 juli 2007 tecknade bolaget ett avgångsavtal med den förra koncernchefen omfattande en kontant ersättning på 2,1 MEUR och intjänande av optioner till ett belopp på 1,2 MEUR (IFRS 2). Dessutom uppkom en engångskostnad i form av sök- och juridiska kostnader på totalt 0,8 MEUR. Den 15 oktober 2007 tillkännagav Nobel Biocare att Petra Rumpf utsetts till chef för affärsutveckling och strategisk planering och till medlem i ledningsgruppen från den 1 december Not 12. Händelser efter bokslutsdagen Inga väsentliga händelser har inträffat mellan redovisningsperiodens slut och godkännandedatum som föranleder några justeringar i kvartalsrapporten eller noterna. Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, (17)

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 2, 2007

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 2, 2007 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 2, 2007 Zürich, Schweiz 9 augusti 2007 Stark organisk försäljningstillväxt på 20% - över genomsnittet på marknaden. Rekordhög bruttomarginal på 85% i andra kvartalet.

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2007

Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Zürich, Schweiz 11 februari 2008 Bibehållen tillväxt i USA Stark utveckling i Asien/Latinamerika Viktiga händelser under året och framtidsutsikter: Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2006

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2006 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2006 Zürich, Schweiz 19 oktober 2006 Nobel Biocares nettoomsättning ökade med 25% i lokala valutor till 429 MEUR de första nio månaderna Nettoomsättningen de

Läs mer

1. Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2005. Styrelsens förslag: Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning för 2005.

1. Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2005. Styrelsens förslag: Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning för 2005. PRESSMEDDELANDE Nobel Biocare Holding AG, Kloten Inbjudan till den fjärde ordinarie bolagsstämman i Nobel Biocare Holding AG i Zürich, Schweiz Bolagsstämman kommer att hållas onsdagen den 3 maj 2006 kl

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2006

Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2006 Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2006 Zürich, Schweiz 8 februari 2007 Nobel Biocare redovisar åter rekordhög försäljningstillväxt och lönsamhet: +24,4% tillväxt i lokala valutor; rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Nobel Biocare Kvartalsrapport 1, 2008

Nobel Biocare Kvartalsrapport 1, 2008 Nobel Biocare Kvartalsrapport 1, 2008 Zürich, Schweiz 24 april 2008 Oförändrad nettoomsättningstillväxt under första kvartalet (vid konstant valuta) - Bibehållen hög bruttovinstmarginal - NobelActive färdig

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 2, 2006

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 2, 2006 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 2, 2006 Zürich, Schweiz 10 augusti 2006 Nobel Biocare fortsatte att överträffa marknadstillväxten under första halvåret: Nettoomsättningen ökade med 25% i lokala

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2004

Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2004 Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2004 Zürich 10 februari 2005 Stark tillväxt i samtliga regioner ökar försäljningstillväxten: Kvartal 4: över 23% i lokala valutor. Rörelsemarginal 37,1%. De finansiella

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 1, 2007

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 1, 2007 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 1, 2007 Zürich, Schweiz 26 april 2007 Nobel Biocare fortsätter att överträffa marknaden med hög organisk försäljningstillväxt: +20% i lokala valutor. Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0) Rörelseresultatet Blev -1,7 MSEK (-1,9) Rörelsemarginalen blev -1,2% (-1,7%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2012-01-01 2012-12-31 Fjärde kvartalet 2012-10-01 2012-12-31 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 407,0 (380,0) MSEK, en ökning med 7%. Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer