Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2007"

Transkript

1 Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Zürich, Schweiz 11 februari 2008 Bibehållen tillväxt i USA Stark utveckling i Asien/Latinamerika Viktiga händelser under året och framtidsutsikter: Nettoomsättningen (organisk) ökade med 15,4% (l.v.) till 665,9 MEUR. Bibehållen bruttomarginal: 84,0%. Rörelseresultatet ökade med 6% rörelsemarginal på 32,5% Nettoresultatet* ökade med 8% till 166,2 MEUR. Vinst per aktie* steg med 9% till 6,73 EUR. Kassaflödet från den löpande verksamheten 134,1 MEUR; sammanlagd utdelning till aktieägarna ~390 MEUR. Förslag till utdelning: 4,75 CHF (~25 SEK brutto), en ökning med 12%. Övriga förslag till bolagsstämman: omvandling till registrerade aktier och aktiesplit 1:5. Styrelsen har beslutat att ansöka om avnotering från OMX Nordic Stockholm Exchange. Utsikter för 2008: försäljningstillväxt (organisk) runt 15% (l.v.); rörelsemarginal ~34%. Mål 2010: genomsnittlig årlig försäljningstillväxt >18%; rörelsemarginal ~36%. Tabell 1. Utvalda nyckeltal från resultaträkningen Kv4 Kv4 Helår Helår MEUR Nettoomsättning 180,9 171,6 665,9 600,6 Tillväxt i lokala valutor 10,2% 22,8% 15,4% 24,4% Tillväxt i euro 5,4% 18,8% 10,9% 24,0% Bruttoresultat 150,4 145,5 559,3 504,8 Bruttomarginal 83,1% 84,8% 84,0% 84,0% Ökning 3,4% 23,8% 10,8% 26,7% Rörelseresultat 60,6 62,2 216,7 204,2 Rörelsemarginal 33,5% 36,2% 32,5% 34,0% Ökning -2,4% 11,7% 6,1% 25,8% Nettoresultat* 45,1 46,4 166,2 154,2 Nettomarginal* 24,9% 27,0% 25,0% 25,7% Ökning -2,8% 6,7% 7,8% 24,3% Vinst per aktie*, EUR 1,85 1,89 6,73 6,18 Vinst per aktie, EUR 1,85 1,89 6,73 6,34 *exklusive avyttring av intresseföretag Domenico Scala, koncernchef: 2007 var ett år med stabil utveckling och fortsatt försäljnings- och resultattillväxt under svårare marknadsförhållanden jämfört med Resultatet var inte tillfredsställande i ett antal europeiska länder, men vidtagna åtgärder bör få positivt genomslag från och med andra kvartalet I Nordamerika var tillväxten högre under andra halvåret 2007 till följd av olika åtgärder. Asien och Latinamerika redovisade en stark utveckling och dessa marknader blir allt viktigare för tillväxten. Nobel Biocares många tillväxtmöjligheter kombinerat med de åtgärder som inletts för att förbättra den interna effektiviteten gör att vi ser med tillförsikt på fortsättningen av Denna tillförsikt gör att vi också har högt ställda tillväxt- och lönsamhetsmål för Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

2 I det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 10,2% i lokala valutor till 180,9 MEUR jämfört med 171,6 MEUR samma period i fjol. Jämförelsekvartalet förra året hade en mycket hög tillväxt på 22,8% till följd av fyra mycket framgångsrika World Tour-evenemang. För helåret låg nettoomsättningsökningen på 15,4% i lokala valutor och fortsätter att ligga över eller på samma nivå som den beräknade marknadstillväxten. I Europa ökade nettoomsättningen i lokala valutor med 2,0% (Kv4 2006: 24,5%) under fjärde kvartalet. För helåret steg nettoomsättningen i lokala valutor med 12,9% (2006: 22,0%) till 300,2 MEUR (266,6). Nyckelmarknader som Spanien, Italien, Frankrike, Österrike, Nederländerna och tillväxtländerna Ryssland och Baltikum uppvisade fortsatt stark tillväxt. I Tyskland, Belgien och Schweiz har fortsatta ledningsproblem var främsta orsaken till en oväntad försämring i dessa länder. De åtgärder som vidtagits bör få positivt genomslag från andra kvartalet och framåt. Dessutom påverkades Tyskland av uppskjutna behandlingar på grund av att försäkringsbolagen överskridit sina årsbudgetar. Nettoomsättningen i Nordamerika låg kvar på 10,3% i lokala valutor under fjärde kvartalet (Kv4 2006: 19,6%). Tillväxten i lokala valutor för helåret var 10,8% (23,3%), till 227,7 MEUR (222,1). Tillväxten ökade under andra halvåret till följd av olika vidtagna åtgärder. Som redan rapporterats är det endast tillväxten inom specialistsegmentet som avtagit under 2007, medan försäljningstillväxten till allmäntandläkare har fortsatt. I Asien/Oceanien nåddes en nettoomsättningsökning på 40,8% under fjärde kvartalet (Kv4 2006: 25%) vilket ger en total tillväxt på 34,1% för hela året. Japan, som svarar för en betydande andel av Nobel Biocares försäljning i Asien, redovisade en försäljningstillväxt på 37,2%. Årets höjdpunkter på denna viktiga marknad var det mycket uppskattade World Tour-evenemanget i Osaka och invigningen av den första asiatiska produktionsanläggningen för Procera i Tokyo (tillverkning av individuellt utformad protetik). Under 2007 fortsatte Nobel Biocare även sin expansion på de lovande marknaderna Kina och Indien. Bolagets försäljning i Latinamerika gynnades av pågående investeringar i direktmarknader, vilka har lett till märkbara framsteg. I takt med den ökande penetrationen i Latinamerika ökar kännedomen om Nobel Biocares varumärke, vilket kommer att leda till påtagliga framsteg och ökad marknadspenetration. Tabell 2. Nettoomsättning per region kvartal Kv4 Kv4 Tillväxt i % lokala MEUR EUR valutor Europa 81,6 80,5 1,4% 2,0% Andel av nettoomsättningen 45% 47% Nordamerika 61,9 61,4 0,8% 10,3% Andel av nettoomsättningen 34% 36% Asien/Oceanien 26,8 20,3 32,0% 40,8% Andel av nettoomsättningen 15% 12% Övriga världen 10,6 9,4 12,8% 16,5% Andel av nettoomsättningen 6% 5% Summa 180,9 171,6 5,4% 10,2% Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

3 Tabell 3. Nettoomsättning per region helår Helår Helår Tillväxt i % lokala MEUR EUR valutor Europa 300,2 266,6 12,6% 12,9% Andel av nettoomsättningen 45% 44% Nordamerika 227,7 222,1 2,5% 10,8% Andel av nettoomsättningen 34% 38% Asien/Oceanien 99,2 79,4 24,9% 34,1% Andel av nettoomsättningen 15% 13% Övriga världen 38,8 32,5 19,4% 22,6% Andel av nettoomsättningen 6% 5% Summa 665,9 600,6 10,9% 15,4% Bruttoresultatet för det fjärde kvartalet ökade till 150,4 MEUR (Kv4 2006: 145,5 MEUR) och resulterade i en bruttomarginal på 83,1% (84,8%). Bruttoresultatet ökade till 559,3 MEUR för helåret från 504,8 MEUR föregående år. Bruttomarginalen var fortsatt hög för helåret, 84,0% (84,0%). Den bibehållna bruttomarginalnivån beror främst på volymtillväxt och en gynnsam produktmix tack vare ökad efterfrågan på nya produkter och lösningar som lanserats under de senaste två åren. Rörelseresultatet uppgick till 60,6 MEUR (62,2 MEUR) i fjärde kvartalet med en rörelsemarginal på 33,5% (36,2%). För året som helhet ökade rörelseresultatet med 6% till 216,7 MEUR (204,2 MEUR). Rörelsemarginalen minskade något till 32,5% (34,0%), främst beroende på engångskostnader och negativ valutautveckling. I fasta växelkurser skulle rörelseresultatet ha ökat med 13%. Sociala kostnader i samband med personaloptionsprogrammet var positiva och uppgick till 0,5 MEUR jämfört med kostnader på 4,2 MEUR samma period förra året. Valuta nettoomsättningstillväxten reducerades med 23,6 MEUR eller 3,6% på grund av den försvagade US-dollarn. Rörelseresultatet påverkades också negativt med 12,4 MEUR eller 5,7%, vilket minskade marginalen med 80 punkter. Finansiell nettokostnad uppgick till 4,7 MEUR för helåret (2006: 3,6 MEUR). Skatter den underliggande skattesatsen för helåret uppgick till 21,6%. Nettoresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 45,1 MEUR (46,4). Nettoresultatet för helåret ökade till 166,2 MEUR jämfört med 154,2 MEUR föregående år (exklusive försäljning av intresseföretag), trots en negativ valutaeffekt. I fasta växelkurser skulle nettoresultatet ha ökat med 14%. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 134,1 MEUR (160,3) under Minskningen av kassaflödet beror främst på en ökning av kundfordringarna med 29 MEUR till 152,7 MEUR. Ökningen av kundfordringarna är i första hand hänförlig till förändrad geografisk fördelning och till något längre kredittider (DSO) i flera europeiska länder. Varulagret uppgick till 35,4 MEUR jämfört med 30,5 MEUR den 31 december Kassa och bank steg till 186,2 MEUR från 130,9 MEUR vid utgången av 2006, främst beroende på likviden från utgivning av ett konvertibelt skuldebrev och nettobehållningen från försäljning av egna aktier och köp av optioner. 249 nya tjänster skapades under 2007 för att upprätthålla den höga tillväxttakten. Totalt hade Nobel Biocare anställda den 31 december Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

4 Fortsatt aktieägarfokus under 2007 koncernens förmåga att generera ett stabilt kassaflöde möjliggjorde förvärv av aktier genom aktieåterköp på den öppna marknaden och utgivning av fria säljoptioner. Sammantaget betalade koncernen ut ~390 MEUR kontant till aktieägarna. De under 2006 och 2007 återköpta aktierna, totalt aktier motsvarande 6% av det utestående aktiekapitalet, kommer att föreslås bli annullerade vid den ordinarie bolagsstämman Koncernen avser att fortsätta med aktieåterköpsprogrammet efter bolagsstämman Koncernen har emitterat ett konvertibelt skuldebrev under fjärde kvartalet. Aktierna som ligger till grund för det konvertibla skuldebrevet garanteras av befintligt innehav av egna aktier och genom köp av köpoptioner. Koncernen kommer även att säkra sin befintliga exponering i personaloptionsprogrammet med derivat i stället för innehav av fysiska aktier därmed frigörs kapital om totalt 78,8 MEUR. Övriga förslag till bolagsstämman: - en höjd aktieutdelning med 12% till 4,75 CHF per aktie. - en aktiesplit 1:5 av befintliga innehavaraktier i syfte att ytterligare öka likviditeten. - en omvandling av befintliga innehavaraktier till registrerade aktier för att bredda koncernens aktieägarbas. Bolagsstämma kommer att hållas den 27 mars 2008 i Zürich, Schweiz. Styrelsen har beslutat att ansöka om en avnotering av företagets aktier från OMX Nordic Stockholm Exchange till följd av de låga handelsvolymerna i Nobel Biocare aktien på denna börs. Svenska aktieägare som önskar avyttra sina innehav kommer att erbjudas en courtagefri transaktionsservice under en begränsad tid före avnoteringen. Uppdatering av aktiviteter och produktlanseringar: Nobel Biocares University Partner Program utökades med fem ledande tandläkarhögskolor under 2007 King Saud University, Saudiarabien, Ho Chi Minh University, Vietnam, Charité Universitätsmedizin Berlin, Tyskland, Loma Linda University, Kalifornien, USA och Hebrew University, Israel. Sammanlagt 23 universitet över hela världen har nu anslutit sig till detta University Partner Program som stöds av Nobel Biocare. Vid dessa högt ansedda tandläkarhögskolor kommer nu implantattandvård och CAD/CAM-baserade tandersättningar att ingå i grundutbildningen. NobelActive under andra halvåret 2007 inleddes flera viktiga produktlanseringar, där NobelActive är den produkt som har den högsta marknadspotentialen. NobelActive är ett nytt implantat som ger tandläkarna nya och unika behandlingsalternativ. Produkten befinner sig i förlanseringsstadiet innebärande att behandlingarna utförs av erfarna tandläkare som genomgått obligatorisk utbildning. En sådan kontrollerad introduktion borgar för att denna mycket innovativa produkt når marknaden på säkrast möjliga sätt. Marknadsintroduktionen är planerad till andra kvartalet World Tour efter två World Tour-evenemang i Japan och Ryssland under fjärde kvartalet 2007 får detta koncept för dentala fortbildningskonferenser en fortsättning under 2008 med evenemang i tolv större städer i Asien, Europa och Latinamerika. Vetenskapligt ledarskap och effektiv verksamhet Nobel Biocare strävar efter att vara branschens mest kända och pålitliga varumärke och vill vara synonymt med vetenskapligt ledarskap. Detta säkerställs genom att hålla en hög standard inom klinisk forskning och regulatoriska frågor, såväl före som efter marknadslansering, genom hög kvalitet på försäljningsoch marknadsföringsmetoder samt genom satsning på långsiktiga uppföljningsstudier för nyckelprodukterna. Koncernen har även möjlighet att väsentligt förbättra den interna effektiviteten. Marknad marknaden för avancerad tandersättning är ett av de intressantaste områdena inom hälsovårdsbranschen. De faktorer som driver tillväxten liksom marknadspotentialen är intakta och är även fortsättningsvis mycket goda. Nobel Biocare är väl rustat för att utveckla denna intressanta Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

5 möjlighet tack vare branschens starkaste utbud, vilka utvecklats av den egna FoU-organisationen och genom tillgång till ett framstående FoU-kontaktnät. Som den enda leverantören av helhetslösningar med en integrerad produktionsprocess för individuellt utformade produkter och med produktionsanläggningar i samtliga större regioner, har koncernen en utmärkt bas för att stärka sin marknadsledande ställning inom standardiserade produkter och att förbättra sin ledande ställning för individuellt utformade Procera produkter. Utsikter utsikterna för 2008 med en försäljningstillväxt (organisk) runt 15 procent och en ökning av rörelsemarginalen ~34% bygger på lanseringen av NobelActive, förnyad fokusering på Procera, vändning i de europeiska länder med svag utveckling, en ökning av tillväxten i USA och fortsatt stark utveckling i Asien.. Nobel Biocares många tillväxtmöjligheter kombinerat med åtgärder som har inletts för att förbättra den interna effektiviteten möjliggör högt ställda tillväxt- och lönsamhetsmål för Dessa mål grundar sig på fortsatt geografisk expansion, högre andel av omsättningen från Asien, etablering inom nya snabbväxande marknadssegment, fortsatta produktlanseringar samt förvärv. Med branschens högsta kostnadseffektivitet inom ett antal centrala stödfunktioner och effektivare försäljning och marknadsföring är koncernens målsättning att sänka rörelsekostnadernas andel av omsättningen och öka rörelsemarginalen. Koncernens mål är en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) på >18% och för 2010 en rörelsemarginal på ~36%. NOBEL BIOCARE HOLDING AG Rolf Soiron Styrelseordförande Domenico Scala Koncernchef Ytterligare information: Media: Nicolas Weidmann, Vice President Communications Tel: , e-post: Investor Relations: Süha Demokan, Head of Investor Relations Tel: , e-post: Ett möte för investerare och analytiker kommer att hållas på engelska i dag kl CET den 11 februari 2008i Zürich. Plats: SWX Swiss Exchange, ConventionPoint, Auditorium. Konferensen kan också avlyssnas via Webcast på eller via telefonkonferens på nedanstående nummer. En telefonkonferens kommer även att hållas idag, kl CET den 11 februari 2008: (Europa) (UK) (Sverige) (ingen avgift inom USA) Ytterligare information om telefonkonferenserna finns på: Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

6 En separat presskonferens kommer att hållas idag kl i Zürich (separat inbjudan). Finansiell rapportering: Bolagsstämma mars 2008 Kvartalsrapport 1, april 2008 Kvartalsrapport 2, augusti 2008 Kvartalsrapport 3, november 2008 Bokslutskommunikén för 2007 är tillgänglig i sin helhet på engelska och svenska. På tyska publiceras en förkortad version som media release. Nobel Biocares Årsredovisning 2007 i engelsk version kan laddas ner från eller beställas i Pdf-format från Friskrivning Detta pressmeddelande innehåller uttalanden av framåtblickande karaktär som baseras på företagsledningens förväntningar. Ord och uttryck som används i denna kommuniké såsom "förutse", "anse", uppskatta, förvänta, ha för avsikt, planera och förutspå anger att det är fråga om framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden kan innehålla risker och osäkerhet, inklusive teknologiska framsteg på det medicinska området, efterfrågan på produkter och marknadsacceptans, effekter av den allmänna ekonomiska situationen, påverkan av konkurrenternas produkter och priser, valutautveckling och andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Nobel Biocares aktuella bedömningar och antaganden och grundar sig på nu tillgänglig information. Även om dessa framåtblickande uttalanden grundar sig på antaganden som Nobel Biocares ledning bedömer vara rimliga kan Nobel Biocare inte garantera att faktiska resultat kommer att överensstämma med dessa framåtblickande uttalanden. Nobel Biocare förbinder sig inte att uppdatera framåtblickande uttalanden till följd av händelser eller andra omständigheter efter publiceringsdagen. Informationen är sådan som Nobel Biocare Holding AG (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om börs- och clearingverksamhet (1992:543). Informationen lämnades till media för offentliggörande den 11 februari 2008 kl Nobel Biocare är ett medicintekniskt företag som är världsledande producent och distributör av innovativa estetiska dentala lösningar med sina varumärken Brånemark System, NobelReplace, NobelSpeedy, NobelPerfect, NobelDirect, Replace Select, (dentala implantat), Procera (individuellt utformad protetik), NobelGuide (komplett patientrehabiliteringsprogram) och NobelSmile (webbplats för patientinformation). Nobel Biocare är en komplett leverantör av restorativ estetisk tandvård, med ett brett sortiment som omfattar innovativa tandkronor, broar och implantat, liksom utbildningsprogram, patientinformation och kliniskt dokumenterade behandlingskoncept. Nobel Biocare har över anställda och 2007 uppgick nettoomsättningen till 665,9 MEUR. Företaget har sitt säte i Zürich, Schweiz, med huvudkontor i Zürich. Produktionen sker vid fem produktionsanläggningar i Sverige, USA och Japan. Nobel Biocare har egna försäljningsorganisationer i 35 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och på Stockholmsbörsen. / Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

7 UTVALDA FINANSIELLA NYCKELTAL (oreviderade) Kv4 Kv4 Helår Helår MEUR Resultaträkning Nettoomsättning 180,9 171,6 665,9 600,6 Bruttoresultat 150,4 145,5 559,3 504,8 Rörelseresultat 60,6 62,2 216,7 204,2 Resultat före skatt 57,4 60,5 212,0 202,8 Nettoresultat exkl. avyttring av intresseföretag 45,1 46,4 166,2 154,2 Nettoresultat 45,1 46,4 166,2 158,1 Balansräkning Anläggningstillgångar 195,8 198,1 Omsättningstillgångar 460,1 306,0 Eget kapital 267,9 360,8 Långfristiga skulder 225,2 28,5 Kortfristiga skulder 162,7 114,8 Summa tillgångar 655,8 504,1 Kassa och bank inklusive utnyttjade checkräkningskrediter 186,2 130,9 Övrigt Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 52,3 65,5 134,1 160,3 Avskrivningar och nedskrivningar 5,0 4,9 17,2 15,6 Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar 10,4 8,8 32,0 28,0 Anställda vid periodens slut Nyckeltal Nettoomsättningstillväxt (%) 5,4 18,8 10,9 24,0 Nettoomsättningstillväxt i lokala valutor (%) 10,2 22,8 15,4 24,4 Bruttomarginal (%) 83,1 84,8 84,0 84,0 Rörelsekostnader/nettoomsättning (%) 49,6 48,5 51,4 50,0 Rörelsemarginal (%) 33,5 36,2 32,5 34,0 Nettomarginal (%) exkl. avyttring av intresseföretag 24,9 27,0 25,0 25,7 Nettomarginal (%) 24,9 27,0 25,0 26,3 Avkastning på eget kapital (%) 49,8 47,0 Soliditet (%) Aktieinformation Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Antal aktier efter full konvertering Aktiekurs vid periodens slut, CHF 303,00 360,25 Börsvärde vid periodens slut, MCHF Vinst per aktie exkl. avyttring av intresseföretag, EUR 6,73 6,18 Vinst per aktie, EUR 6,73 6,34 Vinst per aktie efter utspädning, EUR 6,70 6,29 Eget kapital per aktie, EUR 11,04 14,46 Eget kapital per aktie, full konvertering, EUR ,56 Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

8 Risker och osäkerhetsfaktorer I egenskap av ett snabbväxande, innovativt medicintekniskt företag är Nobel Biocare utsatt för olika risker. År 2005 introducerade koncernen därför en integrerad riskhanteringsprocess med olika ansvarsområden. Riskerna har delats in i följande generella kategorier: Strategiska risker till exempel förändringar på marknaden, nya konkurrensförhållanden eller nya innovationer från konkurrenter; Operativa risker till exempel risker i samband med kvalitetssäkring, regulatoriska krav, produktutvecklingscykeln, personal, produktförsörjning, IT, juridik samt immateriella rättigheter och patientsäkerhet; Skatterelaterade risker; Anseenderisker, samt Risker i samband med koncernens utnyttjande av finansiella instrument såsom kreditrisker, likviditetsrisker eller valuta- och ränterisker. Dessutom skiljer koncernen mellan interna och externa risker. Den integrerade riskhanteringen diskuteras på styrelsenivå minst en gång per år och koncernen har påbörjat arbetet med att dokumentera sitt interna kontrollsystem (ICS). Inga betydande förändringar beträffande risker och osäkerhetsfaktorer har inträffat under året. För ytterligare information hänvisas till sidorna och i Nobel Biocares årsredovisning för Årsredovisningen finns tillgänglig på Nobel Biocares hemsida: Försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Nobel Biocare Holding AG Rolf Soiron Styrelseordförande Stig Eriksson Antoine Firmenich Robert Lilja Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Jane Royston Rolf Watter Ernst Zaengerle Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Domenico Scala Koncernchef Zürich, 8 februari 2008 Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

9 NOBEL BIOCARE-KONCERNEN KONCERNENS RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Denna rapport har inte varit föremål för revision eller granskning av företagets revisorer. Fullständiga reviderade räkenskaper återfinns i årsredovisningen 2007 som kan hämtas i Pdf-format på Nobel Biocares Årsredovisning 2007 kan också beställas i Pdf-format från Nobel Biocare Holding AG, P.O. Box, CH-8058 Zurich-Airport, Schweiz Tel +41 (0) Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

10 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (oreviderad) Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec MEUR Not Nettoomsättning 180,9 171,6 665,9 600,6 Kostnad för sålda varor -30,5-26,1-106,6-95,,8 Bruttoresultat 150,4 145,5 559,3 504,8 Försäljningskostnader -55,1-54,9-236,4-201,0 Administrationskostnader -29,0-24,3-84,0-82,0 Forsknings- och utvecklingskostnader -5,7-4,1-22,2-17,6 Rörelseresultat 60,6 62,2 216,7 204,2 Finansiella intäkter* 6,0 2,6 10,7 12,6 Finansiella kostnader* -9,2-4,3-15,4-17,9 Vinst från avyttring av intresseföretag* ,9 Resultat före skatt 57,4 60,5 212,0 202,8 Skattekostnader -12,3-14,1-45,8-44,7 Resultat hänförligt till aktieägare i Nobel Biocare 45,1 46,4 166,2 158,1 Vinst per aktie, EUR 1,85 1,89 6,73 6,34 Vinst per aktie efter utspädning, EUR 1,85 1,87 6,70 6,29 *Justerad i enlighet med nya IFRS 7. KONCERNENS BALANSRÄKNING (oreviderad) 31 dec 31 dec MEUR Not Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 56,9 48,6 Immateriella anläggningstillgångar 124,5 136,2 Finansiella anläggningstillgångar 1,8 2,4 Uppskjuten skattefordran 12,6 10,9 Summa anläggningstillgångar 195,8 198,1 Varulager 35,4 30,5 Kortfristiga fordringar* 152,8 124,1 Övriga fordringar* 17,3 16,9 Finansiella placeringar* 66,4 2,3 Kassa och bank 188,1 132,3 Summa omsättningstillgångar 460,1 306,0 SUMMA TILLGÅNGAR 655,8 504,1 Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till aktieägare i Nobel Biocare 8 267,9 360,8 Avsättningar 11,0 17,1 Konvertibelt skuldebrev 206,5 - Övriga långfristiga skulder 7,8 11,4 Summa långfristiga skulder 225,2 28,5 Summa kortfristiga skulder 162,7 114,8 Summa skulder 387,9 143,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 655,8 504,1 * Derivatinstrument redovisas numera under Finansiella placeringar. Jämförelsetalen har omklassificerats för att överensstämma med innevarande periods rapport. Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

11 KONCERNENS KASSAFLÖDEN (oreviderade) Jan-dec Jan-dec MEUR Not Resultat före skatt 212,0 202,8 Justerat för Avskrivningar och nedskrivningar 17,2 15,6 Finansiella intäkter -3,2-2,5 Finansiella kostnader 6,2 4,2 Vinst från avyttring av intresseföretag - -3,9 Kostnad för personaloptionsprogram 6 12,9 8,7 Övriga ej likviditetspåverkande poster 1,8-3,7 Förändringar i rörelsekapital och avsättningar Ökning av kundfordringar och övriga fordringar -30,6-11,1 Ökning/minskning av varulager -4,9-0,4 Ökning/minskning av leverantörsskulder och övriga skulder -8,5-6,7 Ökning/minskning av avsättningar, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2,3 1,3 Betald inkomstskatt -66,5-44,0 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 134,1 160,3 Förvärv av Materiella anläggningstillgångar -24,9-20,0 Immateriella anläggningstillgångar -7,1-8,0 Förvärv/avyttring av finansiella placeringar 1-65,9 34,9 Erhållen ränta 3,2 2,6 Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -94,7 9,5 Lösta optioner och teckningsrätter 32,7 26,4 Förvärv av egna aktier och betalning av tillhörande skuld ,9-135,9 Likvid från försäljning av egna aktier ,0 - Förvärv av köpoptioner egna aktier ,6 - Ökning av räntebärande tillgångar 1,7 - Likvid från emission av konvertibelt skuldebrev ,8 - Transaktionskostnad för konvertibelt skuldebrev 10-4,9 - Betald ränta -2,4-1,6 Utbetald utdelning ,3-55,7 Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten 2 18,1-166,9 Ökning/minskning av kassa och bank 57,6 3,0 Kassa och bank vid periodens början* 130,9 128,4 Kursdifferens -2,3-0,5 Kassa och bank vid periodens slut* 186,2 130,9 1 Kortfristiga placeringar 2 Kassa och bank inklusive utnyttjade checkräkningskrediter Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

12 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL (oreviderade) 31 dec 31 dec MEUR Not Ingående saldo den 1 januari 360,8 357,7 Omräkningsdifferenser -15,7-3,8 Vinst/förlust på säkringsinstrument -0,9 0,9 Vinster (och förluster) redovisade direkt i eget kapital, netto -16,6-2,9 Nettoresultat 166,2 158,1 Summa redovisade intäkter och kostnader för perioden 149,6 155,2 Förvärv av egna aktier ,4-131,5 Försäljning av egna aktier ,0 - Förvärv av köpoptioner egna aktier ,7 - Emission av konvertibelt skuldebrev 10 21,2 - Lösta optioner och teckningsrätter ,7 26,4 Effekt av personaloptionsprogram 6 12,9 8,7 Utdelning till aktieägare ,2-55,7 Utgående saldo vid periodens slut 267,9 360,8 NOTER TILL KONSOLIDERAT ÅRSBOKSLUT I SAMMANDRAG Not 1. Organisation Nobel Biocare Holding AG (företaget) har sitt säte i Schweiz. Koncernens bokslutskommuniké för perioden som avslutades den 31 december 2007 omfattar företaget och dess dotterbolag (koncernen). Nobel Biocare är ett medicintekniskt företag som är världsledande producent och distributör av innovativa estetiska dentala lösningar med sina varumärken Brånemark System, NobelReplace, NobelSpeedy, NobelPerfect, NobelDirect, Replace Select (dentala implantat), Procera (individuellt utformad protetik), NobelGuide (komplett patientrehabiliteringsprogram) och NobelSmile (webbplats för patientinformation). Nobel Biocare är en fullserviceleverantör av restorativ estetisk tandvård, med ett brett sortiment som omfattar innovativa tandkronor, broar och implantat, liksom utbildningsprogram, patientinformation och kliniskt dokumenterade behandlingskoncept. Koncernens bokslutskommuniké godkändes för publicering av styrelsen den 8 februari För kvartalsrapporterna tillämpar Nobel Biocare en indelning, vilket innebär att de första tre kvartalen omfattar 13 veckor (4-4-5) vardera. Not 2. Redogörelse för efterlevnad Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS. Koncernens räkenskaper i sammandrag har upprättats i överensstämmelse med kraven i IAS 34 Delårsrapportering. Not 3. Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén redovisas i euro (EUR), avrundat till närmaste miljontal med en decimal. Upprättandet av rapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar, uppskattningar och antaganden som berör tillämpningen av riktlinjer och rapporterade belopp för tillgångar och skulder, intäkter och kostnader samt upplysningar om ansvarsförbindelser. Faktiska resultat kan komma att skilja sig från dessa uppskattningar. Kritiska bedömningar som företagsledningen gjort vid tillämpningen av IFRS och nyckelkällor för uppskattning av osäkerheter var samma som de som gällde för koncernens årsredovisning för 2006 liksom för koncernens årsredovisning Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

13 För bokslutskommunikén har samma redovisningsprinciper tillämpats som i koncernens årsredovisning för 2006, med undantag för att koncernen från och med den 1 januari 2007 började tillämpa IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och tillägget till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter: Upplysningar om kapital. Effekten av tillämpningen av IFRS 7 och tillägget till IAS 1 beskrivs nedan. Not 4. Effekt av tillämpning av nya och reviderade redovisningsprinciper och tolkningar Tillämpningen av IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och tillägget till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter: Upplysningar om kapital hade ingen effekt på föreliggande bokslutskommuniké. Redovisningsprinciperna får endast effekt på lämnade upplysningar i koncernens årsredovisning för år Som beskrivits utförligare i koncernens årsredovisning för 2006 har även IFRIC utfärdat ett antal nya tolkningar som gäller räkenskapsperioder från och med den 1 januari Dessa tolkningar har ingen, eller endast marginell, påverkan på koncernens räkenskaper. Not 5. Säsongsvariationer Säsongsvariationen i koncernens verksamhet är obetydlig. Not 6. Aktierelaterade ersättningar Den 9 februari 2005 beslutade Nobel Biocares styrelse om ett nytt personaloptionsprogram för anställda och företagsledning inom koncernen. Optionsprogrammet omfattar totalt optioner, vars tilldelning fördelas på tre år. Optionerna intjänas cirka 27 månader efter tilldelningsdatum och kan lösas in under en ettårsperiod från och med intjänandedatum. Optionerna förutsätter att anställda som deltar i programmet tjänstgör 27 månader från tilldelningsdatumet. Programmet ersätter företagets tidigare personaloptionsprogram som infördes Under 2005 har optioner tilldelats utan betalning inom ramen för det nya personaloptionsprogrammet. Lösenpriset för dessa optioner är 252,40 CHF, vilket motsvarar den genomsnittliga aktiekursen under fem dagars handel efter publiceringen av bokslutskommunikén för Optioner tilldelade under 2005 är intjänade den 1 juli 2007 och kan lösas in under perioden från den 1 juli 2007 till och med den 30 juni De under 2005 tilldelade optionernas verkliga värde är 42,12 CHF. Under 2005, 2006 och 2007 har av optionerna som tilldelades under 2005 förfallit. Mellan den 1 juli och 31 december 2007, har optioner lösts in. Av antalet utestående optioner tilldelade under 2005 återstod per den 31 december Under 2006 har optioner tilldelats utan betalning inom ramen för det nya personaloptionsprogrammet. Lösenpriset för dessa optioner är 298,30 CHF, vilket motsvarar den genomsnittliga aktiekursen under fem dagars handel efter publiceringen av bokslutskommunikén för Optioner tilldelade under 2006 är intjänade den 1 juli 2008 och kan lösas in under perioden från den 1 juli 2008 till och med den 30 juni De under 2006 tilldelade optionernas verkliga värde är 50,25 CHF. Under 2006 och 2007 har optioner tilldelade under 2006 förfallit optioner löstes in i förtid (se not 11). Antalet utestående optioner tilldelade under 2006 var per den 31 december Under mars 2007 (och till en viss del under de nio följande månaderna) har optioner tilldelats utan betalning inom ramen för personaloptionsprogrammet. Lösenpriset för dessa optioner är 423,50 CHF, vilket motsvarar den genomsnittliga aktiekursen under fem dagars handel efter publiceringen av bokslutskommunikén för Optioner tilldelade under 2007 är intjänade den 1 juli 2009 och kan lösas in under perioden från den 1 juli 2009 till och med den 30 juni De under 2007 tilldelade optionernas verkliga värde är 71,34 CHF. Under 2007 har optioner tilldelade under 2007 förfallit. Antalet utestående optioner tilldelade under 2007 var per den 31 december Enligt IFRS 2 redovisas det verkliga värdet av de tilldelade optionerna som en personalkostnad med en motsvarande ökning av eget kapital. Under 2007 kostnadsfördes 12,9 MEUR som personalkostnader (2006: 8,7 MEUR), varav 2,3 MEUR kostnadsfördes för fjärde kvartalet (Kv4 2006: 1,5 MEUR). En utförlig beskrivning av personaloptionsprogrammet återfinns i avsnittet om corporate governance och i not 19 i årsredovisningen för 2007, som finns tillgänglig på Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

14 Not 7. Försäljning per segment Nobel Biocares verksamhet drivs i en rörelsegren bestående av de två produktgrupperna dentala implantat samt kronor & broar, med liknande risker och avkastning. Verksamheten drivs på global nivå och styrs på fyra geografiska områden. Sekundär segmentrapportering baseras på geografiska områden eftersom risker och avkastning från affärsverksamheten inom Nobel Biocare genereras av ett globalt produktsortiment som stöds av globala marknadsförings-, kvalitets-, logistik- samt forsknings- och utvecklingsfunktioner. Nettoomsättning per region kvartal Kv4 Kv4 Tillväxt % lokala MEUR EUR valutor Europa 81,6 80,5 1,4% 2,0% Andel av nettoomsättningen 45% 47% Nordamerika 61,9 61,4 0,8% 10,3% Andel av nettoomsättningen 34% 36% Asien/Oceanien 26,8 20,3 32,0% 40,8% Andel av nettoomsättningen 15% 12% Övriga världen 10,6 9,4 12,8% 16,5% Andel av nettoomsättningen 6% 5% Summa 180,9 171,6 5,4% 10,2% Nettoomsättning per region helår Helår Helår Tillväxt i % lokala MEUR EUR valutor Europa 300,2 266,6 12,6% 12,9% Andel av nettoomsättningen 45% 44% Nordamerika 227,7 222,1 2,5% 10,8% Andel av nettoomsättningen 34% 38% Asien/Oceanien 99,2 79,4 24,9% 34,1% Andel av nettoomsättningen 15% 13% Övriga världen 38,8 32,5 19,4% 22,6% Andel av nettoomsättningen 6% 5% Summa 665,9 600,6 10,9% 15,4% Not 8. Eget kapital 8.1 Aktiekapital Det totala antalet utestående aktier i Nobel Biocare Holding AG den 31 december 2007 uppgick till (31 december 2006: ). Ökningen är ett resultat av inlösen av teckningsrätter och optioner. Aktiekapitalet får ökas genom emission med maximalt aktier med nominellt värde om 2 CHF vardera, som skall betalas till fullo, till ett belopp på högst CHF i kraft av de optionsrätter som beviljats anställda, chefer och företagsledning inom koncernen. 8.2 Utdelning Enligt beslut på bolagsstämman den 26 april 2007 betalade koncernen den 3 maj 2007 ut en utdelning på 4,25 CHF (2006: 3,50 CHF) per aktie, minus 35% källskatt, till sina aktieägare. Den totala bruttoutdelningen uppgick till 106,0 MCHF eller 64,3 MEUR (2006: 55,7 MEUR). Efter balansdagen har styrelsen beslutat att föreslå bolagsstämman en utdelning på 4,75 CHF per aktie, minus 35% källskatt, till sina aktieägare. Den föreslagna bruttoutdelningen uppgår till totalt 126,2 MCHF eller 78,8 MEUR. Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

15 8.3 Egna aktier Koncernen innehade aktier i Nobel Biocare Holding AG per den 1 januari Koncernen tillkännagav den 7 april 2006 ett aktieåterköpsprogram omfattande upp till maximalt aktier via en separat andra handelskanal. Koncernen avser att annullera dessa aktier när samtliga aktier i programmet har förvärvats. Under 2007 har Nobel Biocare förvärvat aktier för 117,8 MEUR inom ramen för detta aktieåterköpsprogram (2006: 65,8 MEUR inom ramen för detta aktieåterköpsprogram, varav 14,2 MEUR under fjärde kvartalet, plus 65,7 MEUR inom ramen för ett aktieåterköpsprogram som avslutades den 20 mars 2006). Till följd av ett nytt aktieåterköpsprogram med säljoption (se nedan) har detta program avslutats. Av skatteskäl såldes egna aktier förvärvade före 2004 för 2,6 MEUR. Den 8 november 2007 emitterade koncernen säljoptioner. Befintliga aktieägare tilldelades en fri säljoption per aktie. Ägare av 28 säljoptioner kunde sälja en aktie till koncernen och för varje återköpt aktie utbetalades 390 CHF (aktieåterköpsprogram 3) eller 96,29% av optionerna har lösts in. Koncernen förvärvade därmed aktier mot kontant betalning uppgående till KCHF ( KEUR). Oinlösta säljoptioner har förfallit. Avräkningsdag för denna transaktion var den 4 december. Eftersom dessa förvärvade aktier kunde annulleras, tillämpades 35% källskatteavdrag i Schweiz, vilken förfaller till betalning 30 dagar efter förvärvet. Kassautflödet uppgick därför till 136,2 MEUR och källskatten till 71,4 MEUR, vilken rapporteras som övriga skulder. Det sammanlagda kassautflödet avseende förvärv av egna aktier under 2007 var 253,8 MEUR (2006: 135,9 MEUR), varav 136,2 MEUR under fjärde kvartalet (Kv4 2006: 23,7 MEUR). I november 2007 beslutade koncernen att säkra sin befintliga exponering i personaloptionsprogrammet med derivat i stället för innehav av fysiska aktier därmed såldes aktier för KCHF ( KEUR). Således var vid periodens utgång koncernens totala innehav av aktier i Nobel Biocare Holding AG , varav kommer att föreslås bli annullerade vid den förestående bolagsstämman. Nobel Biocares verksamhet inom ramen för sitt aktieåterköpsprogram redovisas varannan vecka på webbplatsen 8.4 Minoritetsintresse Under 2003, 2004 och januari 2005 köpte Nobel Biocare Sverige AB minoritetsägaraktier till ett pris av 620 SEK per aktie (plus ränta från den 16 januari 2003 fram till och med betalningsdagen minus utdelning från och med den 16 januari 2003 fram till betalningsdagen), vilket har resulterat i att minoritetsägarna innehade aktier (0,2%) i Nobel Biocare AB per den 31 januari I början av februari 2005 godkände de resterande minoritetsaktieägarna att Nobel Biocare Sverige AB, mot ställande av en bankgaranti på 49 MSEK, fick omedelbar äganderätt över resterande aktier (0,2%) i Nobel Biocare AB. Den enda kvarstående frågan som Skiljenämnden har att besluta om är det slutliga pris som Nobel Biocare Sverige AB skall betala för resterande minoritetsaktier. Mellan den 1 februari och den 31 december 2005 köpte Nobel Biocare Sverige AB (efter den 15 november 2005 Nobel Biocare Holding AB, se nedan) aktier av minoritetsaktieägarna. Under perioden 1 januari till 31 december 2006 köpte Nobel Biocare Holding AB aktier. Under de första nio månaderna 2007 har Nobel Biocare Holding AB köpt aktier, varav 200 aktier under tredje kvartalet 2007 (5 030 aktier under de första nio månaderna 2006, varav 0 aktier under tredje kvartalet 2006) av minoritetsägarna. Eftersom Nobel Biocare-koncernen är ägare av resterande aktier (0,2% av samtliga aktier) redovisas inget minoritetsintresse (sedan den 31 december 2005) utan en skuld motsvarande anskaffningskostnaden för resterande 0,2% av aktierna i Nobel Biocare AB. Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

16 Den 20 juni 2006 beslutade Skiljenämnden till förmån för Nobel Biocare att det slutliga priset för de resterande minoritetsaktier som Nobel Biocare måste betala för uppgår till 620 SEK per aktie (plus ränta från den 16 januari 2003 fram till och med betalningsdagen minus avdrag för utdelning som lämnats mellan den 16 januari 2003 och betalningsdagen). Den 20 augusti 2006 överklagade minoriteten detta beslut. Under november 2007 nådde Nobel Biocare Holding AB en överenskommelse med innehavarna av de återstående aktierna. Med verkan från den 21 november 2007 köpte Nobel Biocare Holding AB återstående aktier av minoritetsaktieägarna till ett pris av SEK 620 per aktie (plus ränta från den 16 januari 2003 fram till och med betalningsdagen minus utdelning från och med den 16 januari 2003 fram till betalningsdagen). Tvångsinlösenprocessen var därmed avslutad och den rättsliga tvisten avgjord. Den 15 november 2005 fusionerades Nobel Biocare Holding AB och Nobel Biocare Sverige AB. Därefter inträdde Nobel Biocare Holding AB som part i tvångsinlösenprocessen. Not 9. Kortfristiga räntebärande lån Per den 31 december 2007 hade koncernen utnyttjat 1,9 MEUR av sin checkräkningskredit. Alla lånevillkor var uppfyllda den 31 december Not 10. Långfristiga räntebärande lån Den 8 november 2007 utgav koncernen genom sitt helägda dotterbolag Nobel Biocare Investment N.V., Curaçao, Nederländska Antillerna, ett 1% konvertibelt skuldebrev utan säkerhet på 385,0 MCHF (232,7 MEUR) med förfallodatum den 8 november Inlösenpriset blir 102,05% av kapitalbeloppet (på förfallodagen), konverteringskurs 428,20 CHF, förtida inlösen på eller efter den 30 november 2009 enligt utgivarens val om parivärdet är minst 130% av det beräknade kapitalbeloppet under en tjugodagarsperiod. Den 10 november 2007 sänktes konverteringskursen till 424,83 CHF till följd av emissionen av köpoptioner till förmån för befintliga aktieägare. Not 11. Pågående tvister I början av juli 2005 inlämnades en stämningsansökan mot Nobel Biocare av en läkare i New York avseende ett påstått patentintrång. Målet avser två patent som läkaren hävdar gör intrång genom Stargrips produkter. Nobel Biocare har noggrant utvärderat patenten och har flera starka invändningar. Nobel Biocare menar att intrång inte föreligger och att patentkraven är ogiltiga baserat på kända fakta (upon prior art). Domstolen har skjutit upp målet i väntan på ytterligare utredning i USA:s patentnämnd. Under juli 2006 inlämnade det belgiska bolaget Materialise NV en stämningsansökan mot Nobel Biocare i Düsseldorf, Tyskland. Materialise NV påstår att Nobel Biocares NobelGuide-koncept gör intrång på ett europeiskt patent som innehas av Materialise N.V. respektive ett av dess dotterbolag. Den 14 augusti 2007 beslutade tingsrätten (Landgericht) i Düsseldorf att NobelGuide gör intrång på Materialise NV:s patenträttigheter. Materialise har beslutat att verkställa beslutet, begränsat till information och uppvisande av räkenskaper, mot en säkerhetsdeposition om 1,6 MEUR. Nobel Biocare har rest invändningar mot verkställandet, inklusive en begäran om väsentligt höjd deposition. Nobel Biocare hade tidigare undersökt det patent som är föremål för stämning och även motsvarande amerikanska patent. Enligt Nobel Biocare och dess patentjurister i Tyskland och USA föreligger inte intrång i Materialise patent och Nobel Biocare är övertygat om att de egna patenten utgör ett starkt skydd för NobelGuide. Nobel Biocare har därför under september 2007 överklagat beslutet vid tingsrätten i Düsseldorf. I samma ärende hade Nobel Biocare redan i juni 2007 inlämnat en ansökan till den tyska patentdomstolen om att ogiltigförklara Materialises patent. Vidare lämnade Nobel Biocare i augusti 2007 in en stämningsansökan till den federala domstolen i Santa Ana (Kalifornien, USA). Syftet med denna ansökan är att erhålla en fastställelsedom att Nobel Biocare inte gör intrång i något giltigt patent som tillhör Materialise NV genom att erbjuda NobelGuidelösningar i USA. Materialise har därefter stämt Nobel Biocare i samma ärende i samma domstol. Koncernen räknar med att frågan kring NobelDirect och NobelPerfect på den svenska marknaden snart är lösta. Vissa anpassningar av användarinstruktionerna har utvecklats i nära dialog med Läkemedelsverket och verket granskar för närvarande uppföljningsdata från en studie som redan ingivits. En tvist med OMX Nordic Stockholm Exchange avseende bristande överensstämmelse Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

17 mellan Läkemedelsverkets och bolagets information till allmänheten är nu avgjord genom ett beslut i OMX s disciplinnämnd. I juli 2006 delgavs Nobel Biocare påkallelse om skiljeförfarande under ett licensavtal i USA. Licensgivaren anser att licenser under avtalet skall erläggas för vissa tillkommande produkter. I juni 2007 nåddes en uppgörelse i godo vilken inte bara löste de problem som diskuterades utan också tillät Nobel Biocare att få en licens för framtida användning av samtliga dessa patent. En diskussion med den svenska skattemyndigheten avseende avdragsrätten för räntebetalningar på ett lån som Nobel Biocare AB erhållit från Bolagets dotterbolag i Nederländska Antillerna har avslutats. Efter att Regeringsrätten beslutat till förmån för bolaget i ett liknande fall beslutade skattemyndigheten att räntebetalningarna var avdragsgilla. Utöver ovanstående föreligger endast mindre tvister om immateriella rättigheter och avtalsförbindelser, bland annat garanti- och personalrelaterade tvister, som hänför sig till den ordinarie verksamheten i Nobel Biocare och dess dotterbolag. Enligt företagsledningens uppfattning, vilken grundar sig på nu tillgänglig information, kommer hanteringen och utslagen i dessa tvister inte att ha någon betydande negativ effekt på koncernens finansiella ställning eller verksamhet. Not 12. Ledningsförändringar Den 30 juli 2007 utsåg styrelsen Domenico Scala till koncernchef från den 1 september 2007 som ett led i successionsprocessen. Den 29 juli 2007 tecknade bolaget ett avgångsavtal med den förra koncernchefen omfattande en kontant ersättning på 2,1 MEUR och intjänande av optioner till ett belopp på 1,2 MEUR (IFRS 2). Som en följd därav uppkom en engångskostnad i form av rekryterings- och juridiska kostnader på totalt 0,8 MEUR. Den 15 oktober 2007 tillkännagav Nobel Biocare att Petra Rumpf utsetts till chef för affärsutveckling och strategisk planering och till medlem i ledningsgruppen från den 1 december Not 13. Händelser efter bokslutsdagen Den 6 februari 2008, tecknade Bolaget ett avtal om att förvärva AlphaBio Tec Ltd, Israel. Nobel Biocare kommer att överta samtliga utestående aktier mot en ersättning på 95 MUSD. Inga övriga väsentliga händelser har inträffat mellan redovisningsperiodens slut och godkännandedatum som föranleder några justeringar i bokslutskommunikén eller noterna. Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2006

Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2006 Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2006 Zürich, Schweiz 8 februari 2007 Nobel Biocare redovisar åter rekordhög försäljningstillväxt och lönsamhet: +24,4% tillväxt i lokala valutor; rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Nobel Biocare Kvartalsrapport 1, 2008

Nobel Biocare Kvartalsrapport 1, 2008 Nobel Biocare Kvartalsrapport 1, 2008 Zürich, Schweiz 24 april 2008 Oförändrad nettoomsättningstillväxt under första kvartalet (vid konstant valuta) - Bibehållen hög bruttovinstmarginal - NobelActive färdig

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

1. Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2005. Styrelsens förslag: Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning för 2005.

1. Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2005. Styrelsens förslag: Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning för 2005. PRESSMEDDELANDE Nobel Biocare Holding AG, Kloten Inbjudan till den fjärde ordinarie bolagsstämman i Nobel Biocare Holding AG i Zürich, Schweiz Bolagsstämman kommer att hållas onsdagen den 3 maj 2006 kl

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2006

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2006 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2006 Zürich, Schweiz 19 oktober 2006 Nobel Biocares nettoomsättning ökade med 25% i lokala valutor till 429 MEUR de första nio månaderna Nettoomsättningen de

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007 Zürich, Schweiz 30 oktober 2007 Fortsatt stark försäljningstillväxt efter nio månader Försäljningen i USA återhämtar sig Extra utdelning till aktieägarna

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2004

Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2004 Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2004 Zürich 10 februari 2005 Stark tillväxt i samtliga regioner ökar försäljningstillväxten: Kvartal 4: över 23% i lokala valutor. Rörelsemarginal 37,1%. De finansiella

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2012-01-01 2012-12-31 Fjärde kvartalet 2012-10-01 2012-12-31 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 407,0 (380,0) MSEK, en ökning med 7%. Koncernens rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2015 NIO MÅNADER 2015 NIO MÅNADER 2014 Q3 2015 Q3 2014 Nettoomsättning, ksek 223 302 201 256 73 869 65 249 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer