Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2007"

Transkript

1 Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Zürich, Schweiz 11 februari 2008 Bibehållen tillväxt i USA Stark utveckling i Asien/Latinamerika Viktiga händelser under året och framtidsutsikter: Nettoomsättningen (organisk) ökade med 15,4% (l.v.) till 665,9 MEUR. Bibehållen bruttomarginal: 84,0%. Rörelseresultatet ökade med 6% rörelsemarginal på 32,5% Nettoresultatet* ökade med 8% till 166,2 MEUR. Vinst per aktie* steg med 9% till 6,73 EUR. Kassaflödet från den löpande verksamheten 134,1 MEUR; sammanlagd utdelning till aktieägarna ~390 MEUR. Förslag till utdelning: 4,75 CHF (~25 SEK brutto), en ökning med 12%. Övriga förslag till bolagsstämman: omvandling till registrerade aktier och aktiesplit 1:5. Styrelsen har beslutat att ansöka om avnotering från OMX Nordic Stockholm Exchange. Utsikter för 2008: försäljningstillväxt (organisk) runt 15% (l.v.); rörelsemarginal ~34%. Mål 2010: genomsnittlig årlig försäljningstillväxt >18%; rörelsemarginal ~36%. Tabell 1. Utvalda nyckeltal från resultaträkningen Kv4 Kv4 Helår Helår MEUR Nettoomsättning 180,9 171,6 665,9 600,6 Tillväxt i lokala valutor 10,2% 22,8% 15,4% 24,4% Tillväxt i euro 5,4% 18,8% 10,9% 24,0% Bruttoresultat 150,4 145,5 559,3 504,8 Bruttomarginal 83,1% 84,8% 84,0% 84,0% Ökning 3,4% 23,8% 10,8% 26,7% Rörelseresultat 60,6 62,2 216,7 204,2 Rörelsemarginal 33,5% 36,2% 32,5% 34,0% Ökning -2,4% 11,7% 6,1% 25,8% Nettoresultat* 45,1 46,4 166,2 154,2 Nettomarginal* 24,9% 27,0% 25,0% 25,7% Ökning -2,8% 6,7% 7,8% 24,3% Vinst per aktie*, EUR 1,85 1,89 6,73 6,18 Vinst per aktie, EUR 1,85 1,89 6,73 6,34 *exklusive avyttring av intresseföretag Domenico Scala, koncernchef: 2007 var ett år med stabil utveckling och fortsatt försäljnings- och resultattillväxt under svårare marknadsförhållanden jämfört med Resultatet var inte tillfredsställande i ett antal europeiska länder, men vidtagna åtgärder bör få positivt genomslag från och med andra kvartalet I Nordamerika var tillväxten högre under andra halvåret 2007 till följd av olika åtgärder. Asien och Latinamerika redovisade en stark utveckling och dessa marknader blir allt viktigare för tillväxten. Nobel Biocares många tillväxtmöjligheter kombinerat med de åtgärder som inletts för att förbättra den interna effektiviteten gör att vi ser med tillförsikt på fortsättningen av Denna tillförsikt gör att vi också har högt ställda tillväxt- och lönsamhetsmål för Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

2 I det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 10,2% i lokala valutor till 180,9 MEUR jämfört med 171,6 MEUR samma period i fjol. Jämförelsekvartalet förra året hade en mycket hög tillväxt på 22,8% till följd av fyra mycket framgångsrika World Tour-evenemang. För helåret låg nettoomsättningsökningen på 15,4% i lokala valutor och fortsätter att ligga över eller på samma nivå som den beräknade marknadstillväxten. I Europa ökade nettoomsättningen i lokala valutor med 2,0% (Kv4 2006: 24,5%) under fjärde kvartalet. För helåret steg nettoomsättningen i lokala valutor med 12,9% (2006: 22,0%) till 300,2 MEUR (266,6). Nyckelmarknader som Spanien, Italien, Frankrike, Österrike, Nederländerna och tillväxtländerna Ryssland och Baltikum uppvisade fortsatt stark tillväxt. I Tyskland, Belgien och Schweiz har fortsatta ledningsproblem var främsta orsaken till en oväntad försämring i dessa länder. De åtgärder som vidtagits bör få positivt genomslag från andra kvartalet och framåt. Dessutom påverkades Tyskland av uppskjutna behandlingar på grund av att försäkringsbolagen överskridit sina årsbudgetar. Nettoomsättningen i Nordamerika låg kvar på 10,3% i lokala valutor under fjärde kvartalet (Kv4 2006: 19,6%). Tillväxten i lokala valutor för helåret var 10,8% (23,3%), till 227,7 MEUR (222,1). Tillväxten ökade under andra halvåret till följd av olika vidtagna åtgärder. Som redan rapporterats är det endast tillväxten inom specialistsegmentet som avtagit under 2007, medan försäljningstillväxten till allmäntandläkare har fortsatt. I Asien/Oceanien nåddes en nettoomsättningsökning på 40,8% under fjärde kvartalet (Kv4 2006: 25%) vilket ger en total tillväxt på 34,1% för hela året. Japan, som svarar för en betydande andel av Nobel Biocares försäljning i Asien, redovisade en försäljningstillväxt på 37,2%. Årets höjdpunkter på denna viktiga marknad var det mycket uppskattade World Tour-evenemanget i Osaka och invigningen av den första asiatiska produktionsanläggningen för Procera i Tokyo (tillverkning av individuellt utformad protetik). Under 2007 fortsatte Nobel Biocare även sin expansion på de lovande marknaderna Kina och Indien. Bolagets försäljning i Latinamerika gynnades av pågående investeringar i direktmarknader, vilka har lett till märkbara framsteg. I takt med den ökande penetrationen i Latinamerika ökar kännedomen om Nobel Biocares varumärke, vilket kommer att leda till påtagliga framsteg och ökad marknadspenetration. Tabell 2. Nettoomsättning per region kvartal Kv4 Kv4 Tillväxt i % lokala MEUR EUR valutor Europa 81,6 80,5 1,4% 2,0% Andel av nettoomsättningen 45% 47% Nordamerika 61,9 61,4 0,8% 10,3% Andel av nettoomsättningen 34% 36% Asien/Oceanien 26,8 20,3 32,0% 40,8% Andel av nettoomsättningen 15% 12% Övriga världen 10,6 9,4 12,8% 16,5% Andel av nettoomsättningen 6% 5% Summa 180,9 171,6 5,4% 10,2% Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

3 Tabell 3. Nettoomsättning per region helår Helår Helår Tillväxt i % lokala MEUR EUR valutor Europa 300,2 266,6 12,6% 12,9% Andel av nettoomsättningen 45% 44% Nordamerika 227,7 222,1 2,5% 10,8% Andel av nettoomsättningen 34% 38% Asien/Oceanien 99,2 79,4 24,9% 34,1% Andel av nettoomsättningen 15% 13% Övriga världen 38,8 32,5 19,4% 22,6% Andel av nettoomsättningen 6% 5% Summa 665,9 600,6 10,9% 15,4% Bruttoresultatet för det fjärde kvartalet ökade till 150,4 MEUR (Kv4 2006: 145,5 MEUR) och resulterade i en bruttomarginal på 83,1% (84,8%). Bruttoresultatet ökade till 559,3 MEUR för helåret från 504,8 MEUR föregående år. Bruttomarginalen var fortsatt hög för helåret, 84,0% (84,0%). Den bibehållna bruttomarginalnivån beror främst på volymtillväxt och en gynnsam produktmix tack vare ökad efterfrågan på nya produkter och lösningar som lanserats under de senaste två åren. Rörelseresultatet uppgick till 60,6 MEUR (62,2 MEUR) i fjärde kvartalet med en rörelsemarginal på 33,5% (36,2%). För året som helhet ökade rörelseresultatet med 6% till 216,7 MEUR (204,2 MEUR). Rörelsemarginalen minskade något till 32,5% (34,0%), främst beroende på engångskostnader och negativ valutautveckling. I fasta växelkurser skulle rörelseresultatet ha ökat med 13%. Sociala kostnader i samband med personaloptionsprogrammet var positiva och uppgick till 0,5 MEUR jämfört med kostnader på 4,2 MEUR samma period förra året. Valuta nettoomsättningstillväxten reducerades med 23,6 MEUR eller 3,6% på grund av den försvagade US-dollarn. Rörelseresultatet påverkades också negativt med 12,4 MEUR eller 5,7%, vilket minskade marginalen med 80 punkter. Finansiell nettokostnad uppgick till 4,7 MEUR för helåret (2006: 3,6 MEUR). Skatter den underliggande skattesatsen för helåret uppgick till 21,6%. Nettoresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 45,1 MEUR (46,4). Nettoresultatet för helåret ökade till 166,2 MEUR jämfört med 154,2 MEUR föregående år (exklusive försäljning av intresseföretag), trots en negativ valutaeffekt. I fasta växelkurser skulle nettoresultatet ha ökat med 14%. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 134,1 MEUR (160,3) under Minskningen av kassaflödet beror främst på en ökning av kundfordringarna med 29 MEUR till 152,7 MEUR. Ökningen av kundfordringarna är i första hand hänförlig till förändrad geografisk fördelning och till något längre kredittider (DSO) i flera europeiska länder. Varulagret uppgick till 35,4 MEUR jämfört med 30,5 MEUR den 31 december Kassa och bank steg till 186,2 MEUR från 130,9 MEUR vid utgången av 2006, främst beroende på likviden från utgivning av ett konvertibelt skuldebrev och nettobehållningen från försäljning av egna aktier och köp av optioner. 249 nya tjänster skapades under 2007 för att upprätthålla den höga tillväxttakten. Totalt hade Nobel Biocare anställda den 31 december Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

4 Fortsatt aktieägarfokus under 2007 koncernens förmåga att generera ett stabilt kassaflöde möjliggjorde förvärv av aktier genom aktieåterköp på den öppna marknaden och utgivning av fria säljoptioner. Sammantaget betalade koncernen ut ~390 MEUR kontant till aktieägarna. De under 2006 och 2007 återköpta aktierna, totalt aktier motsvarande 6% av det utestående aktiekapitalet, kommer att föreslås bli annullerade vid den ordinarie bolagsstämman Koncernen avser att fortsätta med aktieåterköpsprogrammet efter bolagsstämman Koncernen har emitterat ett konvertibelt skuldebrev under fjärde kvartalet. Aktierna som ligger till grund för det konvertibla skuldebrevet garanteras av befintligt innehav av egna aktier och genom köp av köpoptioner. Koncernen kommer även att säkra sin befintliga exponering i personaloptionsprogrammet med derivat i stället för innehav av fysiska aktier därmed frigörs kapital om totalt 78,8 MEUR. Övriga förslag till bolagsstämman: - en höjd aktieutdelning med 12% till 4,75 CHF per aktie. - en aktiesplit 1:5 av befintliga innehavaraktier i syfte att ytterligare öka likviditeten. - en omvandling av befintliga innehavaraktier till registrerade aktier för att bredda koncernens aktieägarbas. Bolagsstämma kommer att hållas den 27 mars 2008 i Zürich, Schweiz. Styrelsen har beslutat att ansöka om en avnotering av företagets aktier från OMX Nordic Stockholm Exchange till följd av de låga handelsvolymerna i Nobel Biocare aktien på denna börs. Svenska aktieägare som önskar avyttra sina innehav kommer att erbjudas en courtagefri transaktionsservice under en begränsad tid före avnoteringen. Uppdatering av aktiviteter och produktlanseringar: Nobel Biocares University Partner Program utökades med fem ledande tandläkarhögskolor under 2007 King Saud University, Saudiarabien, Ho Chi Minh University, Vietnam, Charité Universitätsmedizin Berlin, Tyskland, Loma Linda University, Kalifornien, USA och Hebrew University, Israel. Sammanlagt 23 universitet över hela världen har nu anslutit sig till detta University Partner Program som stöds av Nobel Biocare. Vid dessa högt ansedda tandläkarhögskolor kommer nu implantattandvård och CAD/CAM-baserade tandersättningar att ingå i grundutbildningen. NobelActive under andra halvåret 2007 inleddes flera viktiga produktlanseringar, där NobelActive är den produkt som har den högsta marknadspotentialen. NobelActive är ett nytt implantat som ger tandläkarna nya och unika behandlingsalternativ. Produkten befinner sig i förlanseringsstadiet innebärande att behandlingarna utförs av erfarna tandläkare som genomgått obligatorisk utbildning. En sådan kontrollerad introduktion borgar för att denna mycket innovativa produkt når marknaden på säkrast möjliga sätt. Marknadsintroduktionen är planerad till andra kvartalet World Tour efter två World Tour-evenemang i Japan och Ryssland under fjärde kvartalet 2007 får detta koncept för dentala fortbildningskonferenser en fortsättning under 2008 med evenemang i tolv större städer i Asien, Europa och Latinamerika. Vetenskapligt ledarskap och effektiv verksamhet Nobel Biocare strävar efter att vara branschens mest kända och pålitliga varumärke och vill vara synonymt med vetenskapligt ledarskap. Detta säkerställs genom att hålla en hög standard inom klinisk forskning och regulatoriska frågor, såväl före som efter marknadslansering, genom hög kvalitet på försäljningsoch marknadsföringsmetoder samt genom satsning på långsiktiga uppföljningsstudier för nyckelprodukterna. Koncernen har även möjlighet att väsentligt förbättra den interna effektiviteten. Marknad marknaden för avancerad tandersättning är ett av de intressantaste områdena inom hälsovårdsbranschen. De faktorer som driver tillväxten liksom marknadspotentialen är intakta och är även fortsättningsvis mycket goda. Nobel Biocare är väl rustat för att utveckla denna intressanta Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

5 möjlighet tack vare branschens starkaste utbud, vilka utvecklats av den egna FoU-organisationen och genom tillgång till ett framstående FoU-kontaktnät. Som den enda leverantören av helhetslösningar med en integrerad produktionsprocess för individuellt utformade produkter och med produktionsanläggningar i samtliga större regioner, har koncernen en utmärkt bas för att stärka sin marknadsledande ställning inom standardiserade produkter och att förbättra sin ledande ställning för individuellt utformade Procera produkter. Utsikter utsikterna för 2008 med en försäljningstillväxt (organisk) runt 15 procent och en ökning av rörelsemarginalen ~34% bygger på lanseringen av NobelActive, förnyad fokusering på Procera, vändning i de europeiska länder med svag utveckling, en ökning av tillväxten i USA och fortsatt stark utveckling i Asien.. Nobel Biocares många tillväxtmöjligheter kombinerat med åtgärder som har inletts för att förbättra den interna effektiviteten möjliggör högt ställda tillväxt- och lönsamhetsmål för Dessa mål grundar sig på fortsatt geografisk expansion, högre andel av omsättningen från Asien, etablering inom nya snabbväxande marknadssegment, fortsatta produktlanseringar samt förvärv. Med branschens högsta kostnadseffektivitet inom ett antal centrala stödfunktioner och effektivare försäljning och marknadsföring är koncernens målsättning att sänka rörelsekostnadernas andel av omsättningen och öka rörelsemarginalen. Koncernens mål är en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) på >18% och för 2010 en rörelsemarginal på ~36%. NOBEL BIOCARE HOLDING AG Rolf Soiron Styrelseordförande Domenico Scala Koncernchef Ytterligare information: Media: Nicolas Weidmann, Vice President Communications Tel: , e-post: Investor Relations: Süha Demokan, Head of Investor Relations Tel: , e-post: Ett möte för investerare och analytiker kommer att hållas på engelska i dag kl CET den 11 februari 2008i Zürich. Plats: SWX Swiss Exchange, ConventionPoint, Auditorium. Konferensen kan också avlyssnas via Webcast på eller via telefonkonferens på nedanstående nummer. En telefonkonferens kommer även att hållas idag, kl CET den 11 februari 2008: (Europa) (UK) (Sverige) (ingen avgift inom USA) Ytterligare information om telefonkonferenserna finns på: Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

6 En separat presskonferens kommer att hållas idag kl i Zürich (separat inbjudan). Finansiell rapportering: Bolagsstämma mars 2008 Kvartalsrapport 1, april 2008 Kvartalsrapport 2, augusti 2008 Kvartalsrapport 3, november 2008 Bokslutskommunikén för 2007 är tillgänglig i sin helhet på engelska och svenska. På tyska publiceras en förkortad version som media release. Nobel Biocares Årsredovisning 2007 i engelsk version kan laddas ner från eller beställas i Pdf-format från Friskrivning Detta pressmeddelande innehåller uttalanden av framåtblickande karaktär som baseras på företagsledningens förväntningar. Ord och uttryck som används i denna kommuniké såsom "förutse", "anse", uppskatta, förvänta, ha för avsikt, planera och förutspå anger att det är fråga om framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden kan innehålla risker och osäkerhet, inklusive teknologiska framsteg på det medicinska området, efterfrågan på produkter och marknadsacceptans, effekter av den allmänna ekonomiska situationen, påverkan av konkurrenternas produkter och priser, valutautveckling och andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Nobel Biocares aktuella bedömningar och antaganden och grundar sig på nu tillgänglig information. Även om dessa framåtblickande uttalanden grundar sig på antaganden som Nobel Biocares ledning bedömer vara rimliga kan Nobel Biocare inte garantera att faktiska resultat kommer att överensstämma med dessa framåtblickande uttalanden. Nobel Biocare förbinder sig inte att uppdatera framåtblickande uttalanden till följd av händelser eller andra omständigheter efter publiceringsdagen. Informationen är sådan som Nobel Biocare Holding AG (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om börs- och clearingverksamhet (1992:543). Informationen lämnades till media för offentliggörande den 11 februari 2008 kl Nobel Biocare är ett medicintekniskt företag som är världsledande producent och distributör av innovativa estetiska dentala lösningar med sina varumärken Brånemark System, NobelReplace, NobelSpeedy, NobelPerfect, NobelDirect, Replace Select, (dentala implantat), Procera (individuellt utformad protetik), NobelGuide (komplett patientrehabiliteringsprogram) och NobelSmile (webbplats för patientinformation). Nobel Biocare är en komplett leverantör av restorativ estetisk tandvård, med ett brett sortiment som omfattar innovativa tandkronor, broar och implantat, liksom utbildningsprogram, patientinformation och kliniskt dokumenterade behandlingskoncept. Nobel Biocare har över anställda och 2007 uppgick nettoomsättningen till 665,9 MEUR. Företaget har sitt säte i Zürich, Schweiz, med huvudkontor i Zürich. Produktionen sker vid fem produktionsanläggningar i Sverige, USA och Japan. Nobel Biocare har egna försäljningsorganisationer i 35 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och på Stockholmsbörsen. / Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

7 UTVALDA FINANSIELLA NYCKELTAL (oreviderade) Kv4 Kv4 Helår Helår MEUR Resultaträkning Nettoomsättning 180,9 171,6 665,9 600,6 Bruttoresultat 150,4 145,5 559,3 504,8 Rörelseresultat 60,6 62,2 216,7 204,2 Resultat före skatt 57,4 60,5 212,0 202,8 Nettoresultat exkl. avyttring av intresseföretag 45,1 46,4 166,2 154,2 Nettoresultat 45,1 46,4 166,2 158,1 Balansräkning Anläggningstillgångar 195,8 198,1 Omsättningstillgångar 460,1 306,0 Eget kapital 267,9 360,8 Långfristiga skulder 225,2 28,5 Kortfristiga skulder 162,7 114,8 Summa tillgångar 655,8 504,1 Kassa och bank inklusive utnyttjade checkräkningskrediter 186,2 130,9 Övrigt Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 52,3 65,5 134,1 160,3 Avskrivningar och nedskrivningar 5,0 4,9 17,2 15,6 Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar 10,4 8,8 32,0 28,0 Anställda vid periodens slut Nyckeltal Nettoomsättningstillväxt (%) 5,4 18,8 10,9 24,0 Nettoomsättningstillväxt i lokala valutor (%) 10,2 22,8 15,4 24,4 Bruttomarginal (%) 83,1 84,8 84,0 84,0 Rörelsekostnader/nettoomsättning (%) 49,6 48,5 51,4 50,0 Rörelsemarginal (%) 33,5 36,2 32,5 34,0 Nettomarginal (%) exkl. avyttring av intresseföretag 24,9 27,0 25,0 25,7 Nettomarginal (%) 24,9 27,0 25,0 26,3 Avkastning på eget kapital (%) 49,8 47,0 Soliditet (%) Aktieinformation Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Antal aktier efter full konvertering Aktiekurs vid periodens slut, CHF 303,00 360,25 Börsvärde vid periodens slut, MCHF Vinst per aktie exkl. avyttring av intresseföretag, EUR 6,73 6,18 Vinst per aktie, EUR 6,73 6,34 Vinst per aktie efter utspädning, EUR 6,70 6,29 Eget kapital per aktie, EUR 11,04 14,46 Eget kapital per aktie, full konvertering, EUR ,56 Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

8 Risker och osäkerhetsfaktorer I egenskap av ett snabbväxande, innovativt medicintekniskt företag är Nobel Biocare utsatt för olika risker. År 2005 introducerade koncernen därför en integrerad riskhanteringsprocess med olika ansvarsområden. Riskerna har delats in i följande generella kategorier: Strategiska risker till exempel förändringar på marknaden, nya konkurrensförhållanden eller nya innovationer från konkurrenter; Operativa risker till exempel risker i samband med kvalitetssäkring, regulatoriska krav, produktutvecklingscykeln, personal, produktförsörjning, IT, juridik samt immateriella rättigheter och patientsäkerhet; Skatterelaterade risker; Anseenderisker, samt Risker i samband med koncernens utnyttjande av finansiella instrument såsom kreditrisker, likviditetsrisker eller valuta- och ränterisker. Dessutom skiljer koncernen mellan interna och externa risker. Den integrerade riskhanteringen diskuteras på styrelsenivå minst en gång per år och koncernen har påbörjat arbetet med att dokumentera sitt interna kontrollsystem (ICS). Inga betydande förändringar beträffande risker och osäkerhetsfaktorer har inträffat under året. För ytterligare information hänvisas till sidorna och i Nobel Biocares årsredovisning för Årsredovisningen finns tillgänglig på Nobel Biocares hemsida: Försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Nobel Biocare Holding AG Rolf Soiron Styrelseordförande Stig Eriksson Antoine Firmenich Robert Lilja Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Jane Royston Rolf Watter Ernst Zaengerle Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Domenico Scala Koncernchef Zürich, 8 februari 2008 Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

9 NOBEL BIOCARE-KONCERNEN KONCERNENS RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Denna rapport har inte varit föremål för revision eller granskning av företagets revisorer. Fullständiga reviderade räkenskaper återfinns i årsredovisningen 2007 som kan hämtas i Pdf-format på Nobel Biocares Årsredovisning 2007 kan också beställas i Pdf-format från Nobel Biocare Holding AG, P.O. Box, CH-8058 Zurich-Airport, Schweiz Tel +41 (0) Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

10 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (oreviderad) Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec MEUR Not Nettoomsättning 180,9 171,6 665,9 600,6 Kostnad för sålda varor -30,5-26,1-106,6-95,,8 Bruttoresultat 150,4 145,5 559,3 504,8 Försäljningskostnader -55,1-54,9-236,4-201,0 Administrationskostnader -29,0-24,3-84,0-82,0 Forsknings- och utvecklingskostnader -5,7-4,1-22,2-17,6 Rörelseresultat 60,6 62,2 216,7 204,2 Finansiella intäkter* 6,0 2,6 10,7 12,6 Finansiella kostnader* -9,2-4,3-15,4-17,9 Vinst från avyttring av intresseföretag* ,9 Resultat före skatt 57,4 60,5 212,0 202,8 Skattekostnader -12,3-14,1-45,8-44,7 Resultat hänförligt till aktieägare i Nobel Biocare 45,1 46,4 166,2 158,1 Vinst per aktie, EUR 1,85 1,89 6,73 6,34 Vinst per aktie efter utspädning, EUR 1,85 1,87 6,70 6,29 *Justerad i enlighet med nya IFRS 7. KONCERNENS BALANSRÄKNING (oreviderad) 31 dec 31 dec MEUR Not Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 56,9 48,6 Immateriella anläggningstillgångar 124,5 136,2 Finansiella anläggningstillgångar 1,8 2,4 Uppskjuten skattefordran 12,6 10,9 Summa anläggningstillgångar 195,8 198,1 Varulager 35,4 30,5 Kortfristiga fordringar* 152,8 124,1 Övriga fordringar* 17,3 16,9 Finansiella placeringar* 66,4 2,3 Kassa och bank 188,1 132,3 Summa omsättningstillgångar 460,1 306,0 SUMMA TILLGÅNGAR 655,8 504,1 Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till aktieägare i Nobel Biocare 8 267,9 360,8 Avsättningar 11,0 17,1 Konvertibelt skuldebrev 206,5 - Övriga långfristiga skulder 7,8 11,4 Summa långfristiga skulder 225,2 28,5 Summa kortfristiga skulder 162,7 114,8 Summa skulder 387,9 143,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 655,8 504,1 * Derivatinstrument redovisas numera under Finansiella placeringar. Jämförelsetalen har omklassificerats för att överensstämma med innevarande periods rapport. Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

11 KONCERNENS KASSAFLÖDEN (oreviderade) Jan-dec Jan-dec MEUR Not Resultat före skatt 212,0 202,8 Justerat för Avskrivningar och nedskrivningar 17,2 15,6 Finansiella intäkter -3,2-2,5 Finansiella kostnader 6,2 4,2 Vinst från avyttring av intresseföretag - -3,9 Kostnad för personaloptionsprogram 6 12,9 8,7 Övriga ej likviditetspåverkande poster 1,8-3,7 Förändringar i rörelsekapital och avsättningar Ökning av kundfordringar och övriga fordringar -30,6-11,1 Ökning/minskning av varulager -4,9-0,4 Ökning/minskning av leverantörsskulder och övriga skulder -8,5-6,7 Ökning/minskning av avsättningar, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2,3 1,3 Betald inkomstskatt -66,5-44,0 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 134,1 160,3 Förvärv av Materiella anläggningstillgångar -24,9-20,0 Immateriella anläggningstillgångar -7,1-8,0 Förvärv/avyttring av finansiella placeringar 1-65,9 34,9 Erhållen ränta 3,2 2,6 Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -94,7 9,5 Lösta optioner och teckningsrätter 32,7 26,4 Förvärv av egna aktier och betalning av tillhörande skuld ,9-135,9 Likvid från försäljning av egna aktier ,0 - Förvärv av köpoptioner egna aktier ,6 - Ökning av räntebärande tillgångar 1,7 - Likvid från emission av konvertibelt skuldebrev ,8 - Transaktionskostnad för konvertibelt skuldebrev 10-4,9 - Betald ränta -2,4-1,6 Utbetald utdelning ,3-55,7 Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten 2 18,1-166,9 Ökning/minskning av kassa och bank 57,6 3,0 Kassa och bank vid periodens början* 130,9 128,4 Kursdifferens -2,3-0,5 Kassa och bank vid periodens slut* 186,2 130,9 1 Kortfristiga placeringar 2 Kassa och bank inklusive utnyttjade checkräkningskrediter Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

12 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL (oreviderade) 31 dec 31 dec MEUR Not Ingående saldo den 1 januari 360,8 357,7 Omräkningsdifferenser -15,7-3,8 Vinst/förlust på säkringsinstrument -0,9 0,9 Vinster (och förluster) redovisade direkt i eget kapital, netto -16,6-2,9 Nettoresultat 166,2 158,1 Summa redovisade intäkter och kostnader för perioden 149,6 155,2 Förvärv av egna aktier ,4-131,5 Försäljning av egna aktier ,0 - Förvärv av köpoptioner egna aktier ,7 - Emission av konvertibelt skuldebrev 10 21,2 - Lösta optioner och teckningsrätter ,7 26,4 Effekt av personaloptionsprogram 6 12,9 8,7 Utdelning till aktieägare ,2-55,7 Utgående saldo vid periodens slut 267,9 360,8 NOTER TILL KONSOLIDERAT ÅRSBOKSLUT I SAMMANDRAG Not 1. Organisation Nobel Biocare Holding AG (företaget) har sitt säte i Schweiz. Koncernens bokslutskommuniké för perioden som avslutades den 31 december 2007 omfattar företaget och dess dotterbolag (koncernen). Nobel Biocare är ett medicintekniskt företag som är världsledande producent och distributör av innovativa estetiska dentala lösningar med sina varumärken Brånemark System, NobelReplace, NobelSpeedy, NobelPerfect, NobelDirect, Replace Select (dentala implantat), Procera (individuellt utformad protetik), NobelGuide (komplett patientrehabiliteringsprogram) och NobelSmile (webbplats för patientinformation). Nobel Biocare är en fullserviceleverantör av restorativ estetisk tandvård, med ett brett sortiment som omfattar innovativa tandkronor, broar och implantat, liksom utbildningsprogram, patientinformation och kliniskt dokumenterade behandlingskoncept. Koncernens bokslutskommuniké godkändes för publicering av styrelsen den 8 februari För kvartalsrapporterna tillämpar Nobel Biocare en indelning, vilket innebär att de första tre kvartalen omfattar 13 veckor (4-4-5) vardera. Not 2. Redogörelse för efterlevnad Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS. Koncernens räkenskaper i sammandrag har upprättats i överensstämmelse med kraven i IAS 34 Delårsrapportering. Not 3. Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén redovisas i euro (EUR), avrundat till närmaste miljontal med en decimal. Upprättandet av rapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar, uppskattningar och antaganden som berör tillämpningen av riktlinjer och rapporterade belopp för tillgångar och skulder, intäkter och kostnader samt upplysningar om ansvarsförbindelser. Faktiska resultat kan komma att skilja sig från dessa uppskattningar. Kritiska bedömningar som företagsledningen gjort vid tillämpningen av IFRS och nyckelkällor för uppskattning av osäkerheter var samma som de som gällde för koncernens årsredovisning för 2006 liksom för koncernens årsredovisning Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

13 För bokslutskommunikén har samma redovisningsprinciper tillämpats som i koncernens årsredovisning för 2006, med undantag för att koncernen från och med den 1 januari 2007 började tillämpa IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och tillägget till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter: Upplysningar om kapital. Effekten av tillämpningen av IFRS 7 och tillägget till IAS 1 beskrivs nedan. Not 4. Effekt av tillämpning av nya och reviderade redovisningsprinciper och tolkningar Tillämpningen av IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och tillägget till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter: Upplysningar om kapital hade ingen effekt på föreliggande bokslutskommuniké. Redovisningsprinciperna får endast effekt på lämnade upplysningar i koncernens årsredovisning för år Som beskrivits utförligare i koncernens årsredovisning för 2006 har även IFRIC utfärdat ett antal nya tolkningar som gäller räkenskapsperioder från och med den 1 januari Dessa tolkningar har ingen, eller endast marginell, påverkan på koncernens räkenskaper. Not 5. Säsongsvariationer Säsongsvariationen i koncernens verksamhet är obetydlig. Not 6. Aktierelaterade ersättningar Den 9 februari 2005 beslutade Nobel Biocares styrelse om ett nytt personaloptionsprogram för anställda och företagsledning inom koncernen. Optionsprogrammet omfattar totalt optioner, vars tilldelning fördelas på tre år. Optionerna intjänas cirka 27 månader efter tilldelningsdatum och kan lösas in under en ettårsperiod från och med intjänandedatum. Optionerna förutsätter att anställda som deltar i programmet tjänstgör 27 månader från tilldelningsdatumet. Programmet ersätter företagets tidigare personaloptionsprogram som infördes Under 2005 har optioner tilldelats utan betalning inom ramen för det nya personaloptionsprogrammet. Lösenpriset för dessa optioner är 252,40 CHF, vilket motsvarar den genomsnittliga aktiekursen under fem dagars handel efter publiceringen av bokslutskommunikén för Optioner tilldelade under 2005 är intjänade den 1 juli 2007 och kan lösas in under perioden från den 1 juli 2007 till och med den 30 juni De under 2005 tilldelade optionernas verkliga värde är 42,12 CHF. Under 2005, 2006 och 2007 har av optionerna som tilldelades under 2005 förfallit. Mellan den 1 juli och 31 december 2007, har optioner lösts in. Av antalet utestående optioner tilldelade under 2005 återstod per den 31 december Under 2006 har optioner tilldelats utan betalning inom ramen för det nya personaloptionsprogrammet. Lösenpriset för dessa optioner är 298,30 CHF, vilket motsvarar den genomsnittliga aktiekursen under fem dagars handel efter publiceringen av bokslutskommunikén för Optioner tilldelade under 2006 är intjänade den 1 juli 2008 och kan lösas in under perioden från den 1 juli 2008 till och med den 30 juni De under 2006 tilldelade optionernas verkliga värde är 50,25 CHF. Under 2006 och 2007 har optioner tilldelade under 2006 förfallit optioner löstes in i förtid (se not 11). Antalet utestående optioner tilldelade under 2006 var per den 31 december Under mars 2007 (och till en viss del under de nio följande månaderna) har optioner tilldelats utan betalning inom ramen för personaloptionsprogrammet. Lösenpriset för dessa optioner är 423,50 CHF, vilket motsvarar den genomsnittliga aktiekursen under fem dagars handel efter publiceringen av bokslutskommunikén för Optioner tilldelade under 2007 är intjänade den 1 juli 2009 och kan lösas in under perioden från den 1 juli 2009 till och med den 30 juni De under 2007 tilldelade optionernas verkliga värde är 71,34 CHF. Under 2007 har optioner tilldelade under 2007 förfallit. Antalet utestående optioner tilldelade under 2007 var per den 31 december Enligt IFRS 2 redovisas det verkliga värdet av de tilldelade optionerna som en personalkostnad med en motsvarande ökning av eget kapital. Under 2007 kostnadsfördes 12,9 MEUR som personalkostnader (2006: 8,7 MEUR), varav 2,3 MEUR kostnadsfördes för fjärde kvartalet (Kv4 2006: 1,5 MEUR). En utförlig beskrivning av personaloptionsprogrammet återfinns i avsnittet om corporate governance och i not 19 i årsredovisningen för 2007, som finns tillgänglig på Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké (17)

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007 Zürich, Schweiz 30 oktober 2007 Fortsatt stark försäljningstillväxt efter nio månader Försäljningen i USA återhämtar sig Extra utdelning till aktieägarna

Läs mer

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror Aerocrine Årsredovisning 2008 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för (publ) 556549-1056 avger härmed årsredovisning och koncern

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2. Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till 4,6%.

Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2. Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till 4,6%. XX Stockholm den 31 januari 214 Sammanfattning av fjärde kvartalet 213 Läs mer Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2 Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar

Läs mer

Bilaga 2 Årsstämma i Swedish Match AB (publ) Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma måndagen den 23 april 2007, kl. 16.30 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Sal K1, med ingång via huvudentrén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Intrum Justitia AB (publ) Stockholm den 17 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Resultat per aktie förbättrades till 2,36 SEK ( 2,12). Nettoresultatet för året ökade till 200,4 MSEK ( 180,2). Koncernens

Läs mer

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT Sida 1 STARKT KVARTAL DRIVET AV ORGANISK TILLVÄXT TREDJE KVARTALET 2011 Intäkterna för tredje kvartalet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent.

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent. Tredje kvartalet 211 Försäljningsintäkterna ökade med 1 procent till 1 891 MSEK (1 881), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 4 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 172 MSEK

Läs mer

delårsrapport jan-mars 2009

delårsrapport jan-mars 2009 lindab delårsrapport jan-mars 29 Första kvartalet 29 O Nettoomsättningen minskade med 17 % till 1 771 MSEK (2 129), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 25 % O Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2005 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark ordertillväxt under

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014

Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014 Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014 "Rätt positionerade" Med badrumsporslinskollektionen "Traffic" introduceras Sanitecs prisbelönta Rimfree toalett i region Östeuropa. Sanitec Oyj Delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:-

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009 Klänning 199:- Ring 49:50 INNEHÅLL DEL 2 H&M I SIFFROR 2009 inklusive årsredovisning och koncernredovisning ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Första kvartalet 2014: Fortsatt positiv utveckling för försäljning och marginaler

Första kvartalet 2014: Fortsatt positiv utveckling för försäljning och marginaler CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014: Fortsatt positiv utveckling för försäljning och marginaler Nettoomsättning för första kvartalet, exklusive intäkter som avser Alfdex:

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013

Delårsrapport januari-september 2013 Delårsrapport januari-september Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period. Zubsolv - framgångrikt lanserad i USA den 16 september

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG Orderingången ökade med, % till 7 516 (6 651). Organiskt minskade orderingången med,7 %. Nettoomsättningen ökade med,5 % till 7 181 (6 327). Organiskt

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Första kvartalet 2015 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen i lokal valuta minskade med 2 procent och omsättningen i euro minskade med 3 procent till 301,0 miljoner euro (310,4). Antalet aktiva

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Finansinspektionens diarienummer: 11-4141 Datum: 18 april 211 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Medium Term Note Program i svenska kronor Tillägg till Trelleborg Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. "One Sanitec levererar"

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. One Sanitec levererar Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014 "One Sanitec levererar" Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 1 av 17 "One Sanitec levererar" Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014

Läs mer