Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len"

Transkript

1 Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len 2006

2 Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen Ån-Naturen-Människorna-Kulturen Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på en resa i tid och rum genom det vackert böljande landskapet kring ån Ätran och Ullared. Våra sjuttioen besöksmål visas i sina ursprungliga miljöer av traktens eget folk. Utbudet av be söks mål täcker in allt från vacker natur och spännande historia till hantver ka re och dagens näringsliv. Yngeredsforsen. Foto: Arne Persson. Hitta rätt Broschyren ger dig möjlighet att hitta de besöksmål som passar just dig. Du finner en lämplig väg med hjälp av kartan i mitten. Vid besöksmålet leder vår vägskylt dig rätt. Vägen ut i grönskan på Yttra Berg. Foto: Bengt Svensson. Knacka på eller ring Våra hantverkare och konstnärer har s.k. knacka-på-öp pet. Det betyder att de för det mesta är på plats, men inte alltid. För att vara helt säker slår du dem en signal först. Visning av Ätrafors station. Foto: HG. Karlsson. Äta, bo och göra Längst bak i broschyren finner du en lista på var du kan äta och bo, samt tips på vad du kan göra i Ekomuseet. Varje år sammanställer vi även ett evenemangsblad med öppettider och vad som händer i Ekomuseum nedre Ätradalen under året. Bladet kan du hämta på de olika besöksmålen eller på turistbyråerna i området. Vi har även ett kalendarium på vår hemsida som uppdateras kontinuerligt. Birger Täljare snidar en gubbe. Foto: HG Karlsson. Texter/Layout: Bengt Svensson, HG Karlsson Repro/Tryck: Civiltryckeriet 2006.

3 Vy över Ätradalen vid Vessigebro. Foto: ByråBengtsson. Varför heter det Ekomuseum? Första stavelsen Eko kommer från grekiskans Oikos som ursprungligen betyder hem eller bygd och museum står för att vårda och visa. Ett ekomuseum vill visa samspelet mellan människan och land ska pet. De sjuttioen besöksmålen är som pusselbitar vilka pasar in i varandra och tillsammans skapar en helhetsbild av Ätradalen. Drivs av bygdens folk Ekomuseet drivs av en intresseförening som är öppen för alla. Du kan själv vara med i vår förening och samtidigt värna om Ätradalens historia och framtid genom att betala in medlemsavgiften (för stödjande medlemmar är den 50 kr för år 2006) på bg Vår karta På mittuppslaget hittar du vår karta med alla besöksmålen inprickade. Trevlig resa i Ekomuseet! Vill du veta mera om oss Ta då kontakt med: Ekomuseets intendent: Bengt Svensson, , Intresseföreningens ordförande: Majvor Wallin, Du kan även titta in på vår hemsida:

4 1. Berte Qvarn I Berte, vid ett av Suseåns fall, har det malts mjöl sedan åtminstone 1500-talet. Den historiska kvarnmiljön inrymmer numera en högteknologisk industri. Berte Qvarn, Sveriges äldsta familjeföretag, är idag en av landets största leverantörer av ekologiskt odlat mjöl, utöver det vanliga konventionella mjölet på ton/år. Visningar enligt evenemangsbladet. Större grupper visas efter över-enskommelse Hällkistan vid Bostället Susedalen fungerade under forntiden som en förbindelselänk mellan Ät ra da len och kusten. Här finns många fornminnen, t ex denna grav från slu tet av sten åldern. Vid utgrävningar hittade man en hug gen pil spets och en skrapa av flinta. Skelettet har troligtvis vittrat bort. Hällkistan ligger på toppen av en hög, som om våren och sommaren är rik på blommor. 6. Treuddar På den öppna marken 50 meter från parkeringsplatsen ligger två av Sveriges största treuddar (33 m långa sidor). Enligt ar ke o loge rna är treuddar gravar från tidsperioden e Kr och kan även ha varit någon form av kultplats. De tre armarna har satts i samband med de tre forn nor dis ka gu darna Oden, Tor och Frej. Berte Qvarn vid Suseån. Foto: Bengt Svensson. 2. Berte Museum - Livet på landet Livet på landet har under de senaste hundra åren genomgått en omfattande förvandling. I Slöinge gamla ridhus vill Berte Museum visa detta genom alla de föremål som använts ute på landsbygden. Här kan du vandra omkring bland uppbyggda miljöer och allehanda jordbruksmaskiner. Det finns massor av prylar att upptäcka från alla de sysselsättningar som hörde till livet på landet. Nu även med lanthandelsmiljö från Slöinge lanthandelsmuseum. Grup pvisningar efter överenskommelse eller Kristinas Lanthandel Sedan 1924 har det funnits lanthandel här i Asige. En stor del av inredningen och atmosfären är av gammalt datum. Affären står till tjänst med manuell chark och ostdisk, fräscha grönsaker och färskt bröd varje dag. Lanthandeln är en mötesplats för bygdens folk och på sommaren kan man slå sig ned på stolar och bord utanför för en fika , 3. SIA Glass Här görs det sedan 1961 SIA-glass i stora lass. Du kan köpa godsakerna direkt i en butik vid fabriken Gudmundsgården Mellan Slöinge och Asige finns detta familjejordbruk med grisuppfödning och framför allt ett eget gårdscharkuteri, rökeri och butik. Här tillverkas och säljs korv och skinka, som motsvarar de produkter som bönderna torkade på sina vindar förr i tiden, men även olika charkvaror med europeiska influenser , Roland och Berit på Sandbolet. Foto: Kerstin Davidsson. 8. Sandbolet Roland och Berit Alexandersson engagerar sig mycket för vår miljö och i den egna gården Sandbolet. De har en spännande örtagård med namnskyltar vid växterna. I en ombyggd lada finns en miljöutställning. De ordnar dessutom kur ser och fö re läs ning ar. Efter förbeställning guidar de grup per på gården och i trakten. Då kan även förtäring ordnas , eller

5 9. Knobesholms tunnbinderi Här kan du se hur en småindustri i bygden en gång sett ut. I tunnbinderiet till ver ka des förr smördrittlar till trak tens mejerier. Fabriken är restaure rad och vid vis ning arna får du se hur det gick till att göra smörtunnor. Vis nings ti der redovisas i evenemangsbladet. Övrig tid efter över enskom mel se med Lars-Börje Nils son, Severin Nilsons ateljéstuga Severin Nilson ägnade det mesta av sitt liv åt att fånga Ätradalen på duk och med hjälp av sin kamera. Hans ateljé stu ga är be va rad i sitt ur sprung li ga skick och där inne finns fotografi er, mål ning ar och teck ningar. Stugan visas under samma tider som tunnbinderiet. Övrig tid efter överenskommelse med Svea Nilsson, Domarring och Bålastugan i Årstad Här ligger två se värd he ter intill varandra. Do marringen, som är en grav från äldre järnålder/vikingatid, är en av de största i Halland med sina 32 stenar. Här hölls förr, enligt folktron, ting då då ti dens lagmän samlades och satt på stenarna Som av en tillfällighet förvaras Årstad Härads tingsbord i Bålastugan intill domarringen. Hembygdsföreningen fick tingsbordet när tingshuset i Heberg revs. Bålastugan är en rygg ås stu ga, vars äldsta del är från 1600-talet. Den förvaltas numera av Årstads hem bygdsförening. Stugan visas efter över ens kom mel se med Olle, eller Jöns-Olov, Vinbergs kyrkmiljö Det finns många vackra kyrkor i Ät ra da len. Till de yngre hör de mäktiga sten kyr kor na i Falkenberg, Årstad, Alfs hög och Vin berg. Dessa är byggda i ny go tisk stil vid 1800-talet slut. Med sina spetsiga torn reser de sig som ut rops teck en i landskapet och berättar om den tidens förändring och framtidstro. I Vinberg kan man inte bara se den bäst bevarade nygotiska kyrkan i Halland utan även strö va om kring och titta på kyrkstallarna, präst går den, gamla kyr kogården och minnesstenen över författaren Olof von Dalin, som föddes i Vinbergs prästgård Han skrev bl a Sagan om Hästen. dalin.bizweb.se Severin Nilsons ateljéstuga. Foto: Arkivbild Du Mats. 11. Hagbards galge Någon har påstått att detta är Hallands svar på det eng el ska Stonehenge! Här står fyra gåt fulla stenar, av olika bergarter, med spän nande hällristningar. Var och en av ste nar na väger cir ka fyra ton. Om de haft någon annan funktion än att vara gravar har inte kun nat klar - gö ras. Kanske har det varit en kult plats eller ett forn ti da rymdobservatorium? Platsen förknippas lokalt med den medeltida vand rings le gen den om Sig ne och Hag bard, därav nam net. 12. Särestads gravfält På detta gravfält kan du se många typer av fornminnen från framför allt järn ål dern. Här finns stensättningar, en tre udd, ett 40-tal resta stenar och ett ti otal högar. Högst av gravhögarna är Hagbards kulle som är fem meter hög och 35 me ter i diameter. Vinbergs kyrka. Foto: Arkivbild Du Mats.

6 15. Sörby kulturstig Sörby är en liten by mitt i Ätradalen med många engagerade invånare. Vår självguidande kulturstig leder dig längs gam la färd vä gar, över bloms ter äng ar och förbi fornminnen. En liten broschyr berättar om historien och om det du ser längs kulturstigen. 18. Spruthuset i Väby Spruthus var ett litet hus där trak tens brand spru ta förvarades. Nu är näs tan alla sprut hus bor ta, men i Väby finns ett av dem bevarat. Och som sig bör inne håller det en gam mal brand spru ta. Bredvid sprut hu set finns en sten satt källa, där du kan se vattnet bubbla upp ur en underjordisk vattenåder. Platsen sköts som en liten park och inbjuder till en slurk av det med hav da kaf fet. 19. Maltkölnan i Åhs Nu för ti den är det inte många som kän ner till vad en maltkölna är för något. Men förr var det ta en viktig del i bon de hus hål let i maltkölnan röktes och tor ka des malten. Den använde man sedan när man bryggde sitt öl. Det finns inte många malt kölnor kvar, så passa på och tit ta på den na i Åhs. Abilds kyrka. Foto: Bengt Svensson. 16. Abilds kyrka Denna vackra stenkyrka från 1100-ta let an ses ha den förnämligaste inredningen av Hallands kyrkor. I taket inne i kyr kan finns en ljuvlig ro kokomålning. Kyrkan var länge pa tro nats kyr ka under Hjuleberg och inne i kyrkan finns flera minnen från Liljehöökar, Tottar och andra tidigare godsägare. Under juli månad fung e rar kyrkan som väg kyrka. Oftast möts du av en kyrk värd och då finns här även kaffe och kakor. Övrig tid på året visas kyrkan efter över enskom mel se eller Fågelboet Detta är barndomshemmet för en av Ätradalens stora kulturpersonligheter folklivsforskaren, författaren och läkaren August Bondeson. Boningshuset från 1855 är i stort sett oför änd rat med kam mare, fin rum och kök. I träd går den har det plan terats gammaldags växter och dessa har försetts med namn skyl tar. Grupper bokar på Sjönevad Med sin rogivande atmosfär är Sjön evad sedan tu sentals år en mötesplats för rastande resande i Ätradalen. Här på gränsen mellan slätt och skog är spåren av förhistoriens människor rikliga. Ute i Sjönevadssjön finns resterna av en gammal borg, norr om byn ligger Kungagravarna från bronsåldern och på marknadsbacken ligger domarringen. Marknadstraditionen hålls ännu vid liv och varje år strömmar mängder av besökare till Sjönevads marknad. Mitt i byn finns gästgivargården där man fort fa ran de kan få allt från en kopp gott kaffe till en välsmakande måltid. Rundvandring med lokalguide på beställning Per-Anders Lorick vid ässjan. Foto: Arne Persson. 21. Loricks konstsmide Per-Anders och Lars Lorick håller igång en 100-årig smi des tra di tion i Vessigebro. Men det är inte bruks - fö re mål de i första hand smider utan i hettan formar de vackra konstsmiden. Dessa går att köpa i en bu tik ovanför smedjan eller

7 22. Gunnar Bramborns konstateljé Gunnar Bramborn är en av Ätradalens många konst nä rer. Skulpturer, teckningar, målningar ingen konstart är främmande för honom. Titta in i ateljén på Sta tionsgatan 9 i Vessigebro där Gunnar under som maren har knackapå-öppet, Larsagården Larsagården är en kring byggd hal lands gård med ryggås stu ga, vars äldsta delar är från mitten av 1700-talet. För gruppvisningar ring Höstena källor Här kan du beskåda ett naturfenomen som grän sar till det mys tis ka. Ute i den run da dam men ser det ut som om bottnen ko kar. Förklaringen till det hela får du på en skylt vid käl lan. Här be rät tas ock så några av de sägner som förknippats med källorna i trakten. Grupper bokar guidning via Keramikfat från Eiras keramik. Foto: Eira Andersson. 27. Signe Lindboms konstateljé Målningar i olja, akvarell och på textil är Signes specialitet. Men denna mångsidiga person målar även på siden och korgar samt väver mattor. Du finner hennes ateljé inne på gården Ätrafors station Ätrafors station är den bäst bevarade stationen utefter den smalsmåriga järnvägen Pyttebanan, som gick mellan Falkenberg och Limmared i Västergötland. Trots att järnvägen lades ned 1959 är stationsmiljön rätt så oförändrad. Perrongen är intakt, likaså förrådshusen och inte heller väntsalen i stationhuset har förändrats mycket. Biljettluckan, inklusive den lilla skjutbara lådan för biljetten, finns t ex kvar. På de gamla anslagstavlorna finns en liten utställning om stationen och Pyttebanan. Observera att stationshuset är i privat ägo! Grupper bokar guidning via Axtornastenen Ett av de största fältslagen under nord iska sjuårskriget utkämpades här på Axtorna hed den 20 oktober Då till hör de Hal land fortfarande Dan mark och slaget stod mel lan den man starka svenska armén och den danska på man. Danskarna vann slaget om vadövergång ar na över Högvadsån där man stupade i striden. En minnessten och en in for ma tions tav la är det enda som fram till idag påminnt om det slag som en gång stod på den na numera fridfulla plats. Axtorna Historiesällskap verkar nu för att få till stånd ett besökscenter som ska skildra slaget och dess samtid. För guidning på slagfältet ring eller Eiras keramik Utmed Hallands vackraste väg har Eira An ders son sin ateljé. Där till ver kar och säljer hon sin keramik med bland annat hal landsmotiv Yngeredsforsen Folket i Ätradalen har under lång tid nyttjat vat ten - kraf ten i Ätran. Vid Yngeredsforsen har detta satt sina speciella spår. Här finns Döda fallet med sin skulpturala form, flottnings- och kvarn rän nor, höga dammvallar och inte minst en grön skan de natur. Här finns även en naturstig med skyltar, som leder dig till se värdhete rna vid den forna for sen. Grupper bokar guidning på eller Axtornastenen. Foto: Arne Persson.

8 30. Skvaltkvarnen i Axtorna Förr hade varje by en skvaltkvarn. Skvaltorna kunde utnyttja vattenkraften även i bäckar genom att de hade ett liggande vattenhjul och var byggda över bäckarna. För att få tillräckligt med vatten för att driva kvarnen dämde man upp bäcken och släppte på vattnet de dagar man malde. Skvalt kvarnen har nytt halmtak sedan 2001, i övrigt är allt original. Titta gärna in i denna 200 år gamla byggnad. 32. Gert Karlssons Gelbgjuteri Gelbgjutning, i brons eller mässing, är en fin gammal tradition som Gert håller vid liv. I hans verk stad och ut ställ nings lo kal kan du se och köpa hand gjorda ljusstakar, fo to gen lam por, mö bel be slag samt bords- och golv lam por eller Nydala kvarn vid Högvadsån. Foto: Arne Persson. 34. Nydala kvarn Här mals det än i våra dagar. Dagens kvarn drivs delvis av vattenkraft, men får hjälp av elektricitet. Mjöl na re Möller ma ler numera mest djur fo der åt traktens lantbrukare. Under sommaren lyfter man upp laxar, väger dem och hjälper dem förbi kvarnen. Har du tur får du se någon av de storfiskar som är på väg upp i Högvadsån för att leka. Här kan du även köpa fiskekort. Grupper bo kar tid på Denis Gavois trähantverk I Pysslebo utanför Okome har fransmannen Denis Gavois slagit ned sina bopålar. Här arbetar han som trähantverkare och möbelrenoverare. Snidning av traditionella viktorianska gunghästar är hans stora specialitet. Titta gärna in i hans verkstad och beundra Denis hantverksskicklighet Gert Karlsson vid gjutformen. Foto: Arkivbild Du Mats. 33. Birger Täljares Träsnideri och Konsthantverk Birger Täljenborn, är en allkonstnär i trä. Han sågar till stora figurer med motorsåg, svarvar husgeråd i vackra träslag samt täljer träfigurer. Döderhultarna skildrar personer och händelser som Birger upplevt och han berättar gärna inlevelsefullt om dem. De svarvade föremålen, träfigurerna och hans handskurna vädergubbe kan du kika på och köpa i gårds bu tiken. Utanför kan du pröva på yxkastning och vill du lära dig tälja ställer Birger upp och visar dig grunderna. Bussgrupper erbjuds kaffeservering i trevlig miljö. Förboka på tel/fax eller Hemsida via: 36. Svartrå kyrka Av många ansedd som en av Hallands finaste kyrkor. Kyrkan har med el ti da anor med ett triumfkrucifix, en dopfunt från Funtaliden samt en manlig helgonfigur. Inne i kyr kan kan du även se rester av kalk mål ning ar från 1400-talets mitt och vackra takmålningar från slutet av 1700-ta let. Grupper bokar på Sumpafallen Inom detta naturreservat har du en helt orörd fors sträcka med ett härligt klart vatten och hop pande laxar. Ravinen är omgiven av hag mar ker och ekbestånd. Detta är ett myck et omtyckt ut flykts mål med par kering, iordningställda grillplatser, toaletter och strövstigar.

9 38. Kulturgården Björkekullen Bråtadal Naturreservatet Björ ke kul len är en sällsam plats. På tor pet har det bara bott fyra ge nerationer brukare och deras odlar möda syns tyd ligt i land ska pet. Här möter du väl lagda stengärdesgårdar, mäktiga odlingsrösen och imponerande stödmurar. Idag hålls landskapet öppet med hjälp av gamla lantraser och odling. Det finns en själv - gui dan de kul tur stig som berättar mer om torpets historia. Grupper kan få en guidad visning med lunch eller kaffe med dopp om de ringer till Kul tur går den: , eller via Bråtadal är en f d barnkoloni som med stor känsla omvandlats till en kulturgård med bl a STF vandrarhem, ekologisk konferens/kursgård och kulturkafé köket är KRAV certifierat Ästad Gård Ästad Gård erbjuder arrangemang utöver det vanliga när det gäller konferens, fångarna på gården, restaurang, spa, övernattning och gårdsbesök. Öppet för gårdsbesök dagligen under juni-augusti. Övriga aktiviteter förbokas på eller 40. Hiaklitten På Hiaklitten kan man ströva omkring, uppleva urskogskänsla och se murgrönan klättra på stora träd och utmed bergväggar. Från toppen har man fin utsikt över den vackra omgivningen. Området har en mångtusenårig historia som ädellövskog. Boken är idag det dominerande ädellövträdet med en historia som sträcker sig tusen år tillbaka i tiden. På Hiaklitten finns stora biologiska värden såsom flera nyckelbiotoper och rödlistade arter. Hiaklitten ingår i naturreservat inom Åkulla bokskogar. 43. Boa kyrkstig Förr gick alla till kyrkan på söndagen. I byn Boa vid Ätrans strand följde man då en stig över berget till Okome. Det blev en vand ring på dryga sex kilometer. När guds tjäns ten var slut och kyrkkaffet urdrucket gick man samma väg tillbaka! Även du kan pröva kyrkstigen den är väl uppmärkt. 44. Yttra Berg Naturreservat med ett vackert och ålderdomligt kul turland skap. Här kan du vandra i ett landskap som det såg ut när farfar var ung. Om giv en av hamlade träd, fägator, slåt ter äng ar och gam mal dags jord bruk ligger Aronsgården med ett gårdsmuseum. Tre naturstigar, till vilka det finns en informativ broschyr, leder dig runt i om giv ning ar na. Under sommaren ordnas guidade vandringar. För gruppguidning kontakta Er land Jo h an s son eller Anita Skantze Gamla gravstenar Längs kyrkogårdsmuren runt Gällareds kyrka står det gamla gravstenar. När kyrkogården inte rymde flera gravstenar var det förr brukligt att avlägsna de gamla och t ex lägga dem i mu ren. Här har ortens folk rest upp de gamla grav stena rna igen och även fyllt i den inhuggna texten så att du kan läsa de många gånger gripande gravtexterna. 41. Bockstens mosse Här hittades 1936 Bock stensmannen från medeltiden. Vem var han och varför dö da des han? Åk till mossen och bilda dig din egen upp fatt ning. En informationsskylt ger dig några förklaringar. Det går att ta sig till fynd platsen torr skodd. Vill du träffa själva Bock stens man nen får du åka till Fästningen och Länsmu se et i Var berg. 42. Åkulla skogsstigar Intill Åkulla Friluftsgård har Skogsstyrelsen en försöksgård med två lättgångna vandringsstigar ut i skogen. Med hjälp av in for ma ti va skyltar be rät tar de om några av för sö ken, om det nya skogs bru ket men även lite om områdets natur och kultur. Grupper kan er bjudas guidning på Bockstensmannen på Bockstens mosse. Foto: Arne Persson.

10 56. Funtaliden. Foto: HG Karlsson. 63. Gammalsjö kvarn. Foto: Arne Persson. 59. Klevs Gästgiveri. Foto: Arne Persson. 24. Höstena källor. Foto: HG Karlsson. 73. Nackagårds byggnadsvårdsbutik. Foto: Anders Olesen.

11

12 46. Greppereds hembygdsstuga I den ännu levande byn Greppered ligger denna gård. Byggnaden är från början av 1900-talet och är i sitt ursprungliga skick. Även flertalet av möblerna och hushållsredskapen som finns här har varit använda på gården. Ett av rummen är återställt i ett tidstypiskt utseende vilket gör att det känns som om de gamla tillfälligt lämnat huset. Huset är Krogsereds hembygdsförenings hembygdsstuga och i uthuset bredvid har de en utställning av gamla jordbruks- och handredskap från trakten. Grupper bokar via Station Gunnarp I Gunnarp har keramikern och skulptören Bettan Svartholm sin ateljé och försäljning. Hon arbetar med lergods, stengods och betong. Här framställs såväl unika ting som brukföremål. Utomhus kan du njuta av en ständigt växande skulpturutställning. Knacka-på-öppet året runt. Grupper tas emot efter överenskommelse på eller 47. Slätthult Slätthult har blivit känt genom August Bondesons berättelser om Jon i Slätthult. Jon Nannesson bodde här och Bondeson beskriver fint hur folket i skogsbygden hade det i början av 1800-talet. Stugan revs på 1930-talet, men ruinerna efter huset, källare och lagård vårdas ömt av hembygdsfolk. Några stora hamlade askar och en minnessten förstärker upplevelsen. En underbar plats att sitta ned på en stund gärna med kaffekoppen i handen! Grupper kontaktar Gert Svensson för guidning, Gunnarps kyrka. Foto: Arkivbild Du Mats. Utsikt över sjön Fegen från Naturstigen Solvik. Foto: Gunnar Karlsson. 48. Naturstigen Solvik Utmed sjön Fegen går vår korta och innehållsrika naturstig. Den bjuder på en naturskön promenad från Solvik (Fegens vandrarhem) bort till Fegens kapell, ca 100m. Utmed stigen finns informationsskyltar om trakten och sjön. Framme vid kapellet har man en vidunderlig utsikt. Sedan fortsätter man tillbaka på getryggen en åsbildning från istiden. Vid Solvik finns det information om huset ett av de äldsta i samhället. Grupper kan beställa guidning och kaffe på vandrarhemmet, eller 50. Gunnarps kyrka Kyrkan är uppförd i trä Interiören är dekorerad med mycket vackra målningar ut för da av mäs ta ren Hindrik Wibeck Dopfunten från slutet av talet är det älds ta fö re må let i kyrkan. Predikstolen och altaruppsatsen är tillverkade av Johannes Johansson, Tokabo. Grupper kan få guidning genom Boel Dahlberg, Kärnebygds kvarn och såg Vid Tjärnesjöns nordände finns en väl be va rad kvarn och såg. Kvarnen drevs av ett stort kvarn hjul och du kan gå in i både kvarnen och sågen. Den sistnämnda var tidigare en nicke såg, men ersattes i början av 1900-talet av en tur bin dri ven cirkelsåg med två klingor. Den omgivande miljön med kvarn damm och bäck inbjuder till en vand ring. Grupper kan boka guidning via Alf Dahlberg,

13 52. Gunnarps Lunnagård Viola Claesson välkomnar dig till sitt Lunnagård i Björshults by med krydd- och blomsterdoft. Här finns en liten örtagård. I Berättarboden serveras mat och kaffe till bokade grupper. Här finns också konsthantverk och örtprodukter. På gården ordnas det under året berättaraftnar, medeltidsfirande samt konst- och musikhelger. Grupper bokar på eller Funtaliden Redan på 1200-talet hämtade ätradalsborna råämnen till kyrkornas dopfuntar härifrån. Berget utgörs av grönsten en vulkanisk berg art. Sedan hösten 2001 finns här åter två bearbetade delar till en dopfunt, som under nästan 100 år förvarats i Lund. Efter be sö ket vid Funtaliden kan du åka till kyrkorna i Fage red, Ullared eller Svartrå och titta på dop funtar som tillverkats av denna grönssten. Grupper kan guidas ring eller Utsikt över Hjärtaredssjön. Foto: HG Karlsson. 57. Ulvanstorps tunnbrödsbod I natursköna Ulvanstorp bakas tunnbröd i en äkta jämtländsk vedeldad stenugn. Marita och Bosse Bengtsson använder sig av KRAV-märkt mjöl och mjölkprodukter i brödet. I kaffestugan kan du över en kopp kaffe lära dig mera om gårdens historia eller bara njuta av stillheten. Varför inte uppleva känslan av att baka ditt eget tunnbröd samt prova på vildmarksbad i ett stort träkar, ensligt beläget i skogen, med familjen, vännerna eller arbetskompisarna. Boka då på eller 53. Utsiktpunkt vid Sjö Ovanför gården Sjö finns en ut sikts punkt som man når via en markerad stig (börjar mittemot en liten par ke rings ficka). Här i från har man en vack er ut sikt över Hjärtaredssjön och dess om giv ningar. 54. Hällkistan vid Hulta Ute på en åkerholme ligger en av Hallands längsta och bäst bevarade hällkistor. Den 7,3 meter långa kistan av sten häl lar ligger i en hög och är gjord av några som bodde här under sten ål dern för ca år sedan. 55. Trollgrottan i Gnipeberg Detta är Hallands längsta grotta sam manlagt 38 meter lång. Tre in gång ar leder dig in i berget och väl därinne följer man smala klyftor. En ga ran te rat spännande upplevelse som kräver ficklampa och stor försiktighet! Namnet Trollgrottan har grottan fått därför att den förr, enligt folktron, var hemvist för trollen. Av någon an led ning har de övergivit grottan och lämnat kvar sto ra skat ter av guld och andra dyrgripar. Ännu har ingen hittat troll skat ten! För att hitta grot tan: par ke ra vid bron och följ den rödmar ke ra de sti gen. Ta det försiktigt i branten upp till grottan. Tunnbröd i bakugnen i Ulvanstorp. Foto: Randolph Stenlund. 58. Smilgropen I utkanten av Älvsered har Majvor Wallin sin keramikverkstad där hon tillverkar och försäljer sina produkter. Är du intresserad kan du få prova på att dreja. Grupper kan få se rakubränning en teknik från Japan. Boka på Hemsida via:

14 59. Klevs Gästgiveri, hembygdsgård och lanthandel I Mårdaklev har det funnits gästgiveri sedan 1600-talet och ännu idag kan du övernatta här eller bara äta en bit mat i en gemytlig miljö. I hem bygdsgården finns utställningar och försäljning av hant verk. I lanthandeln köper du gammaldags ka rameller. I naturreservatet bakom byggnaderna finns två markerade naturstigar som tar dig upp till en fin utsikt över Ätrans dalgång. Grupper bokar visningar av hela kulturmiljön på Restaurangen når du på Klockargården På övervåningen i Klockaregården finns unika bonadsmålningar. Sydsvenska bonader var normalt endast uppsatta under de stora högtiderna, men i Klockaregården fanns och finns de att beskåda året om. Bonadsmålaren Sven Erlandsson målade år 1848 trettiotre bibliska motiv direkt på de fyra väggarna som var klädda med papper. Bonadsmålningarna var under många år övertapetserade, vilket har bevarat dem väl. Grupper bokar guidning på , eller Hemsida via 61. Joarsbo Naturprodukter På Joarsbo produceras KRAV-märkt saft och sylt av svenska råvaror och gamla recept. Produkter som finns till försäljning i gårdsbutiken. Passa på att ta en promenad i de natursköna omgivningarna vid sjön Fegen , 62. Backa Loge Backa Loge ligger naturskönt vid sjön Fegens strand. Den drivs av en ideell förening som har inrymt ett gårdskafé i den gamla sädeslogen. Här ordnar man olika kulturevenemang såsom viskvällar, landskapsmöten, midsommarfirande och marknader. Kaféet står även till tjänst med informell turistinformation. Grupper bokar på , eller Hemsida via Uteservering på Backa Loge. Foto: Hans Andersson. 63. Gammalsjö kvarn Här finner du en tullkvarn från 1850 med ett väldigt stort kvarn hjul hela 7 meter i di ameter! Dörren till kvarnen är alltid öppen och kliver du in finner du informationsskyltar om kvar nen på väggarna. Grupper kan beställa guidad visning av Mar git Carlsson, Dockor på Dockhuset. Foto: Randolph Stenlund. 65. Dockhuset I den gamla syfabriken i Håcksvik har entusiasten Gun Moberg skapat ett dockmuseum. Här finns såväl antika som moderna konstnärsdockor från hela världen. Många besökare blir nostalgiska när de känner igen barndomens leksaker. Under sakkunnig guidning får du kunskap om dockornas skapare och dess tillverkare. Grupper bokar på , eller Hemsida via 66. Kvarnagården Trots namnet är det inte en kvarn som vattenhjulet driver i Kvarnagården. Remmarna sätter fart på såväl sågverk, svarveri som en stickehyvel. Kommer du hit en söndagseftermiddag om sommaren är maskinerna i full gång och kanske sitter det en smed i den uppförda smedjan. Det är medlemmar i Håcksviks hembygdsförening som levandegjort hela anläggningen. Växtligheten vid Kvarnagården är även den värd sin uppmärksamhet. Här växer blåsippa och liljekonvalj. Bland hassel och ek hittar du många platser för din kaffekorg. Grupper bokar på Hemsida via

15 67. Kinnahus Där Ätran gör en kraftig böj ligger lämningarna efter Kinnahus. Läget är väl valt, då Kinnahus var en befäst medeltida gård. Fram till 1645 gick gränsen mellan Danmark och Sverige i trakten vilket innebar flera krig, men under fredstid även en omfattande gränshandel. På platsen finns det idag en stig och två skyltar som berättar om borgen och dess lämningar. 71. Hjuleberg Gods med corps de logi i anglonormandisk medeltidsstil med inslag av nygotik. Byggt Privat egendom. Respektera att parken endast är öppen vid särskilda visningar, bl a när rhododendronbuskarna blommar i juni. En informationsplats vid infarten ger dig möjlighet att få mer information om Hjulebergs historia Överlida Industri- och Hantverksmuseum Här vid sjön Hallångens sydspets skapade Fritz Sterner sitt livsverk Halla textil. Ett gammalt väveri från början av 1900-talet som idag har förvandlats till museum. Det var här designern Carl Malmsten valde att väva sina berömda inredningstextilier. Museet speglar inte enbart Överlidas spännande industrihistoria utan också människornas kamp för att överleva och skapa sig en framtid i en fattig bygd. Du kan kliva in i en gammal diversehandel, besöka stationen från 1899, titta på hemstickning, tryckeri, vävning, skomakeri och hönseri. Vid museet startar även en vandring på temat Sjuhäradsbygdens textila kulturarv i Överlida. Grupper bokar på Gräne gruva Denna del av Sjuhäradsbygden är mycket rik på kvarts och fältspat. Här i Gräne gruva bröts dessa mineraler ur berget mellan 1899 och Större delen av stenen transporterades på Pyttebanan till Falkenberg för att skeppas till Tyskland. Där användes fältspat i porslinsindustrin, medan kvarts och skrotsten användes som fyllning i granater. Vid solsken kan man se de olika bergarterna skimra i dagbrottet. För guidning ring Prekebogumman Christina Gunnarsson, mera känd under namnet Prekebogumman, levde och verkade här i Prekebo mellan 1837 och Hon var en klok gumma som botade sjuka med örter och dekokter. Idag kan man beskåda de omfattande ruinerna efter en av de största gårdarna i trakten vid den tiden. Öxabäcks bygdelag har försett lämningarna med skyltar som berättar en del av historierna om Prekebogumman. För guidning ring Hjuleberg. Foto: Bengt Svensson. 72. Tre generationer träsnidare i Mjöbäck Johannes Andersson, Ölsbo, Johannes Johansson, Tokabo, Carl-Johan Johansson, Björkhaga, Tre bönder som förutom att de skötte sina gårdar var duktiga träsnidare. Under 1800-talet byggdes ett stort antal kyrkor där träsnidarna från Mjöbäck var delaktiga i utsmyckningen. Cirka 40 kyrkor i västra Sverige pryds med predikstolar, altaruppsatser, dopfuntar, klockfodral och nummertavlor som dessa tillverkat. Mjöbäcks och Gunnarps kyrkor är två av dem. Verktyg, skisser och ritningar som träsnidarna använde finns i en separat utställning på Mjöbäcks hembygdsgård i Tokabo. För guidning eller Nackagårds byggnadsvårdsbutik Här i Sörby finns Hallands första byggnadsvårdsbutik. Butiken saluför byggnadsmaterial för den som vill restaurera sitt hus på ett tidstypiskt och ekologiskt sätt. Här finns också ett snickeri med inriktning på det traditionella. Inne på gårdsplanen finns en jätteek som är ca 400 år. Om man vill kan man ta med sej kaffekorg och samtidigt njuta av den vackra naturen vid trädgårdsborden utanför snickeriet/butiken eller

16 Äta SIA Glass, Slöinge I den nybyggda fabriksbutiken kan du köpa strutar, pinnar eller båtar som kan avnjutas på rastmöblerna utanför Åkulla Friluftsgård Idylliskt placerat i bokskogsområde vid Yasjön. Restaurang och kafé öppet dagligen under sommaren, söndagar och grupper hela året Fegens Konstcentrum Art Café och Mat Servering av smörgåsar, dagens rätt och à la carte. Galleri med konstutställningar. Fullständiga rättigheter Gunnarps Lunnagård Här kan grupper på beställning njuta av hembakat örtbröd och lättare ört- och lunchrätter. Till en kopp te eller kaffe kan du smaka gårdens äppelkaka eller Bageri och konditori Kringlan, Älvsered På vägen mot Mårdaklev ligger detta gammaldags konditori med servering av genuina bakverk och smörgåsar Ulvantorps tunnbrödsbod, Älvsered Kaffestuga under söndagar i juli och augusti med tunnbröd som specialitet Ung SIA-glassätare. Foto: Agneta Gladh. Sjönevads Gästis I gammal anrik gästgivarmiljö serveras lunch, middag och kaffe med hembakade kakor eller nygräddade våfflor Restaurang Ekholmen, Vessigebro Här har det funnits värdshus sedan Välsmakande hemlagad husmanskost serveras till lunch på vardagar. Catering, bröllop och fest efter beställning Kulturgården Björkekullen Bråtadal, Svartrå Mat, med produkter från Björkekullen, serveras till förbokade grupper. Söndagskafé, med hembakta ekologiska bröd och kakor. För öppettider se evenemangsbladet eller Ästad Gård Restaurangen har öppet dagligen juni-augusti kl 11-16, med dagens lunch, smårätter och fikabuffé. Övriga tider förbokas Klefs Gästgifveri, Mårdaklev Vällagad mat i vacker och rofylld miljö. Bokning och information Backa Loge, sjön Fegen Sommarkafé vid sjön Fegen som erbjuder nygräddade våfflor, hembakat, smörgåsar, kaffe och glass. Lunch och middagar ordnas mot beställning. Hemsida via eller Olofsbygget, Håcksvik Kaffeservering i hembygdsföreningens stuga från 1800-talet på söndagar mellan 1 juli och 15 augusti. Hemsida via Påarps Gård, Håcksvik Restaurang i lantlig miljö. Allt från husmanskost till bröllopsmiddagar. Endast förbeställning Ulfshed kaffestuga och konsthantverk, Östra Frölunda Egen keramikverkstad, stor utställning av konsthantverk, samt mysig kaffestuga. Öppet 1/5-31/

17 Bo BO PÅ LANTGÅRD/RUM MED FRU KOST Sembs Mölla Bed & Breakfast, Asige Naturskönt läge invid Suseån. Lämpligt semesterboende, åtta bäddar. Toalett och duschavdelning. Turridning med hyrd häst och erfaren guide samt flera andra aktiviteter eller Sandbolet, Asige Lägenhet på andra våning med dusch och WC. Lämpligt semesterboende Kristinas Rum och Frukost, Asige Charmigt boende vid lanthandel mitt i byn. Tvårumslägenhet med fyra bäddar + tre extrabäddar. Pentry med microugn. Badrum och dusch eller Bergsäter Rum och Frukost, Vin berg Familjärt i Vinbergs samhälle. Två dubbelrum och ett fyrbäddsrum. Tillgång till bastu. hem.passagen.se/bergsater, Sannagård Bed & Breakfast, Vin berg Vack ert belägen nämndemansgård nära Vinån. Intill väg 154. Två rum, fyra bäd dar + en extrabädd. Badkar/dusch och WC. hem.passagen.se/rvm56mvr, Pensionat & Pub Ekholmen, Vessigebro Värdshus med anor vid Ätran, där det finns tre dubbelrum och ett enkelrum, alla med egen toalett, dusch och TV eller Sjönevads Gästis Rum och frukost i Gästgivargårdens trivsamma miljö. Vandring, insjöbad, fiske samt uthyrning av kanoter och båt Okome Bed & Breakfast Nybyggt, friliggande hus med två bäddar och sovloft med tre extra bäddar. Kokmöjligheter samt dusch och toalett. Handikappvänligt Gällareds Bed & Breakfast och Naturhälsogård Hemtrevligt boende på vacker 1800-tals gård i naturskön miljö med vedeldat bad, grillkvällar och slogbod. En oas för utomhuskonferenser, naturlig laddning arrangemang och paketerbjudanden Sotanäs Bed & Breakfast, sjön Fegen Rum och frukost i ett nyrenoverat fristående hus på Sotanäs gård nära sjön Fegen. Fyra dubbelrum, toalett, dusch, vardagsrum och kök Fagereds Turistcenter, Lia Hallands största Bed & Breakfast med över 200 bäddar. Sanatoriebyggnad från 1912 med naturskönt läge. Eget fiskevatten i Högvadsån Ulvanstorp Bed & Breakfast, Älvsered Nytt och fräscht B & B med åtta bäddar i fem rum, stort allrum, matsal samt gemensamma duschar och toaletter VANDRARHEM, PENSIONAT, CAMPING OCH STUGOR Villa Solhäll, Asige Semesterlogi med fyra + två bäddar och eget kök för självhushåll Katrinebergs vandrarhem, Vessigebro Vandrarhem i folkhögskolemiljö med bra boende. I parken lekmiljö för barnen. Fast grillplats, beachvolleyplan och boulebana. Frukost kan köpas. Öppet 26 juni-6 augusti, ankomst kl Ästad Gård Boende i dubbelrum, stuga, logement eller campingplats i naturnära och avkopplande miljö. Konferenser, restaurang och spa STF vandrarhem Bråtadal, Svartrå. Vandrarhem vid naturreservat och badsjö. 50 sängplatser, kök för självhushåll och frukostservering (KRAV) eller Åkulla Friluftsgård Mysigt boende intill en badsjö i vandrarhems- eller hotellstandard. Husvagnsplatser med el SVIF Fegens vandrarhem Vandrarhemmet med äkta hemkänsla, 15 meter från sjön Fegen, öppet hela året. Kurs, konferens eller bara övernattning. Fika till bussgrupper kan ordnas

18 VANDRARHEM, PENSIONAT, CAMPING OCH STUGOR Ätrans Turist, Ätran Fritidsanläggning med toppmodernt boende, 100 meter från sjön. Stugor med åtta bäddar, kök, toalett och dusch, till humana priser. Konferenser och läger Joarsbo, sjön Fegen Modern o välutrustad stuga vid sjön Fegens strand. Egen badstrand och roddbåt ingår. Sex bäddar + tre bäddar i friggebod eller Pensionat Selma, sjön Fegen Logi i rofylld, varsamt renoverad mangårdsbyggnad från 1800-talet vid Backa Loge. Dussintalet sovplatser, lakan och frukost ingår. Hemsida via eller Bo Göra Kalvs familjecamping Vid stranden av Kalvsjön. Även campingstugor att hyra. Öppet 1/5-15/ eller Påarps Gård, Håcksvik Övernattning i moderna stugor med underbar sjöutsikt eller moderna rum på logen. Konferenser eller Överlida Camping och stugby I natursköna omgivningar finns platser för såväl husvagnar, tält som stugboende. På området finns en mindre servicebutik och cafeteria. Här finns även båtar för uthyrning och en minigolfbana. Stugbyn är helårsöppen, campingen är öppen 1/4-30/ CYKLA Cykelspåret Skyltad cykelled i Hallands inland som passerar genom Ekomuseet från Fegen över Ätran, Gällared och Ullared till Åkulla. För info kontakta HallandsTurist eller turistbyråerna. Sverigeleden Denna skyltade cykelled passerar genom Svenljunga kommun över Håcksvik, Östra Frölunda och Överlida. För mer information kontakta Svenljunga Turistbyrå Fegenrundan Förslag till lämpliga vägar för en cykelrunda i Ekomuseets östra del i Svenljunga kommun. På asfalterade vägar går rundan över Östra Frölunda-Håcksvik-Skyarp-Kalv- Mårdaklev-Östra Frölunda. För mer info: VANDRA Hallandsleden Skyltad vandringsled som går på stigar och småvägar genom Ekomuseet i en västlig och en östlig sträckning. Den västliga går över Asige, Vessigebro, Ätrafors och den östliga går över Krogsered, Ätran, Lia, Ullared innan de båda förenas i Åkulla. För flerdagarsvandringar finns det övernattningsställen och vindskydd längs leden. Kartor över Hallandsleden beställs från HallandsTurist eller Kurirleden Skyltad vandringsled mellan två medeltida fästen. Leden startar vid Kinnahus i Östra Frölunda och passerar strax intill Gräne gruva för att sedan ta vägen bort till Öresten i Viskadalen. Fegen - Ullared En ny 22 kilometer lång cykelled invigs den 18 juni på den gamla banvallen mellan Fegen och Ullared. Ett första steg i utbyggnaden av cykelleder på de gamla banvallarna i Falkenbergs kommun. Många av småvägarna i Ekomuseet passar synnerligen väl för cykelturer. Sätt samman ditt eget cykelpaket med hjälp av övernattningsmöjligheterna i denna broschyr. På vandring. Foto: Agneta Gladh.

19 RIDA Ridled genom Halland Genom Halland går en ridled som med två sträckningar passerar genom Ekomuseet på befintliga vägar och stråk. Den nordliga sträckningen går från Krogsered/Fegen över Gunnarp och Fridhemsberg till Hjärtaredssjöns södra del. Den sydliga sträckningen går från Asige över Sjönevad, Yngeredsfors, Ätrafors till Ästad Gård. Ridleden är indelad i lämpliga etapper med ett antal höbönder som erbjuder stall, hagar, rum och frukost. För mer info och broschyr med karta kontakta turistbyråerna eller Kultur- och fritidskontoret, Falkenberg FISKA Ätran Från Vessigebro till gamla E6-bron i Falkenberg. Fiskar: Lax, öring, gädda, ål, abborre mm Tider: Lax och öring: 1/4-30/9, övrig fisk: hela året Fiskekort: Falkenbergs Turistbyrå , Statoil, Vessigebro , Högvadsån Fiskar: Lax, öring, gädda, abborre, ål mm. Tider: 1/4-30/9 Fiskekort: S-E. Möller Nydala kvarn home.swipnet.se/hogvadsan Eseredssjön Fiskar: Gädda, regnbåge. Tider: Kr Himmelfärdsdag-30/9 Fiskekort: Ätrans Turist , kortautomat vid fritidsanläggningen. Göra PADDLA Ätrans kanotled Tredagarstur med mysiga lägerplatser, häftig forsränning och tuffa lyft. Från Ätrans samhälle följer du ån till havet, längs Ätran får du fina naturupplevelser. Broschyr kan beställas från Falkenbergs Turistbyrå eller Svenljunga kanotleder För lämpliga kanotvatten i Svenljunga kommun finns en broschyr Paddla i Svenljunga över kanotleder och lägerplatser som kan beställas från Svenljunga Turistbyrå eller Fegensjöarna Sjöpaddling i naturvårdsområde med vacker omväxlande landskapsbild och rikt fågelliv. Kanoter kan hyras via Fegenkiosken , Kalvs Familjecamping eller samt T Gustafsons Kanotcentral, Kalv eller Många av åarna och sjöarna i Ekomuseet är fina fiskeoch kanotvatten. För mer information om fiskekort, kanotleder och kanotuthyrning, kontakta turistbyråerna. Kanoting på Lillån, Kalv. Foto: Agneta Gladh. För mer information och broschyrer kontakta de lokala turistorganisationerna HallandsTurist Falkenbergs Turistbyrå Gekås Turistinformation Centrumboden, Överlida Varbergs Turistbyrå Västsvenska Turistrådet Svenljunga Turistbyrå

20 Ätradalen bjuder dig på ett levande landskap. Mitt i det öppna, böljande landskapet rinner Ät ran och dess gran nar Hög vadsån och Suseån. I norr sluter sig skogen och döljer spår från förr. I årtusenden har folk färdats genom Ätradalen och även idag söker sig flera miljoner hit. De flesta är på väg till Ullared, men det finns mycket annat att uppleva i Ätradalen. Detta är din guide till de sjuttioen besöksmål som idag ingår i Ekomuseum nedre Ätradalen. Drivs av Intresseföreningen Ekomuseum nedre Ätradalen med stöd från Länsstyrelsen i Halland, Falkenbergs och Svenljunga kommuner och i samverkan med Landsantikvarien och HallandsTurist.

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

ÅN NATUREN MÄNNISKAN - KULTUREN Utflyktstips

ÅN NATUREN MÄNNISKAN - KULTUREN Utflyktstips ÅN NATUREN MÄNNISKAN - KULTUREN Utflyktstips En sammanställning av Ekomuseum nedre Ätradalens sextioåtta besöksmål inordnade under tio olika teman. Sätt samman din egen rundtur på vägarna i Ätradalens

Läs mer

Matrunda i mellersta Falkenberg - förslag nr 2

Matrunda i mellersta Falkenberg - förslag nr 2 Matrunda i mellersta Falkenberg - förslag nr 2 Detta är förslag på en matresa i Falkenbergs inland. Nedan är färden beskriven i text och även en karta är bifogad, avståndet för hela resan, med start i

Läs mer

Historiska platser o ting att se.

Historiska platser o ting att se. Historiska platser o ting att se. Detta är förslag på en eller flera historiska rundor i Falkenbergs kommun. Nedan är besöksmålen beskrivna i text och även en karta är bifogad, avståndet är inte beräknat

Läs mer

Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen: Ådalen Naturen Människorna Kulturen

Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen: Ådalen Naturen Människorna Kulturen 1 Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen: Ådalen Naturen Människorna Kulturen Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på en resa i tid och rum genom det vackert böljande

Läs mer

Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen: Ådalen Naturen Människorna Kulturen

Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen: Ådalen Naturen Människorna Kulturen Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen: Ådalen Naturen Människorna Kulturen Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på en resa i tid och rum genom det vackert böljande landskapet

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

Din guide till 82 besöksmål i Ätradalen 2015

Din guide till 82 besöksmål i Ätradalen 2015 1 1 Din guide till 82 besöksmål i Ätradalen 2015 Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen Ådalen Naturen Människorna Kulturen Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på en

Läs mer

Slutrapport. cykelfestivalen. mässmonterutställning, utbildning och marknadsföring i samverkan med Gekås i Ullared

Slutrapport. cykelfestivalen. mässmonterutställning, utbildning och marknadsföring i samverkan med Gekås i Ullared Slutrapport från cykelfestivalen som blev mässmonterutställning, utbildning och marknadsföring i samverkan med Gekås i Ullared av Margareta Ivarsson, november 2006 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Projektet

Läs mer

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18 11 12 23 13 15 14 7 17 5 1 2 3 Stomsås 4 18 8 6 19 16 9 10 9. Hökås utsiktsplats med övernattningsmöjlighet Detta är en förnämlig utsiktsplats, omkring 200 meter över havet, varifrån man har en milsvid

Läs mer

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden KONFERENSGUIDE Hylte kommun 2014 Konferens på landsbygden Söker du en konferensanläggning med aktiviteter i naturskön miljö? Eller en plats som erbjuder en lugn och avspänd atmosfär? Boka din konferens

Läs mer

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle! Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle med Götene

Läs mer

till Ekomuseum nedre Ätradalen Ådalen Naturen Människorna Kulturen

till Ekomuseum nedre Ätradalen Ådalen Naturen Människorna Kulturen 1 Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen Ådalen Naturen Människorna Kulturen Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på en resa i tid och rum genom det vackert böljande landskapet

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar Konferensanläggningar i Hylte kommun Konferens på landsbygden Hylte kommun erbjuder ett antal inspirerande miljöer för alla typer av möten och konferenser. Från kick-off med personalen till dagskonferenser

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

cykla & vandra i Svenljunga

cykla & vandra i Svenljunga under ekens skugga cykla & vandra i Svenljunga längs med vägen Kom nära naturen, till fots eller på cykel. I Svenljunga är vi rika på upplevelser längs med vägen. Susa nedför en grusväg med öppna vyer,

Läs mer

CYKLA I ROSLAGEN CYKELPAKET MÄSSRABATT 10 % BOKA NU!

CYKLA I ROSLAGEN CYKELPAKET MÄSSRABATT 10 % BOKA NU! CYKLA I ROSLAGEN Foto: Ewa Wikström, Wik Bed & Breakfast. CYKELPAKET MÄSSRABATT 10 % > TVÅ SKÄRGÅRDSIDYLLER PÅ CYKEL ÖSTHAMMAR OCH ÖREGRUND Bo & Kajak och Villa Östhammar Upplev småstadsidyllen Östhammar

Läs mer

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f FJÄLLNORA VÄLKOMNA till fjällnora! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! Naturen Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

Dianatemplet vid Stavsjön. På anslagstavla i resp tätort finns detaljerad karta för det aktuella området.

Dianatemplet vid Stavsjön. På anslagstavla i resp tätort finns detaljerad karta för det aktuella området. Dianatemplet vid Stavsjön Information Leif Almberg och Tommy Almberg Stavsjö Vandrarhem STF vandrarhem@stavsjo.se 011-39 33 84 Rolf Hallström rolfhallstrom@yahoo.se 070-741 08 40 Helena Nilsson palstorpshage@telia.com

Läs mer

Naturstigarna i Sörby

Naturstigarna i Sörby Naturstigarna i Sörby Passa på att ta en skön paus under vandringen. Foto: Liselotte B. Abel. Välkommen till våra naturstigar i Sörby Du kan välja mellan två rundor som går i Sörbys härliga omgivningar.

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1

Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1 Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1 Detta är förslag på en matresa i norra delen av Falkenbergs kommun. Nedan är färden beskriven i text och även en karta är bifogad, avståndet för hela resan, med

Läs mer

Guidade bussturer i. Kind. Tranemo Svenljunga

Guidade bussturer i. Kind. Tranemo Svenljunga Guidade bussturer i Kind Tranemo Svenljunga * Priser per person i detta häfte är inklusive moms, beräknat på 40 personer och inkluderar det fasta guidearvodet, mat, fika och entréavgifter. Kostnad för

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra.

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagereds socken kan erbjuda mycket allt ifrån avskildhet, lugn

Läs mer

Eurotourism

Eurotourism Fyra måsten när du besöker Munkedal Våra kyrkor med deras unika historia Se våra fornminnen som finns över hela kommunen Njut av svalkande bad i både salt och sötvatten Färlevstenen 01 Kommunfakta Antal

Läs mer

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem www.grastorp.se Ekedals säteri Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Stuga i Bjärby Ekarnas Golfmotell Dillingen Ekarnas Golfmotell

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

Aktiviteter! Utomhus

Aktiviteter! Utomhus Aktiviteter! Utomhus Bastubad och vedeldad badtunna I nära anslutning till Villa Hofsnäs pensionat nere i Torpasjön ligger vår bastuflotte. Här kan ni träffas för en stunds avkoppling tillsammans med kollegor

Läs mer

63 00,6N 17 48,3E 62 53N 17 54E

63 00,6N 17 48,3E 62 53N 17 54E Sandslån 63 00,6N 17 48,3E 62 53N 17 54E Klockestrand Turistcentrum......med insegling i prickad led. 25 gästplatser med ett hamndjup på 2-4 meter. Vatten, wc, dusch, bastu, el, miljöstation, bensin, diesel,

Läs mer

Cykelhelg i Rättvik! 4-6 September 2015

Cykelhelg i Rättvik! 4-6 September 2015 Cykelhelg i Rättvik! 4-6 September 2015 UPPTÄCK RÄTTVIK FRÅN SADELN Att följa med på en guidad utflykt ger mervärde till din cykelupplevelse oavsett om du aldrig besökt Rättvik eller känner till omgivningen

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2011

ÄVENTYRSVANDRING 2011 Vi som gjorde vandringen var Elsa, Eva Marie, Eva, Lena, Gertrud och Inga-Lill. Pingstafton tog vi ett tidigt tåg från Malmö till Mjölby och bytte till bussen som släppte av oss i Hästholmen. Packningen

Läs mer

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar Österlenleden, Simrishamn Kuskahusen 4 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar I följande alternativ har du möjlighet att vandra den östra delen

Läs mer

Hembygdsföreningarnas. Temaresor 2015

Hembygdsföreningarnas. Temaresor 2015 Hembygdsföreningarnas Temaresor 2015 Foto, nerifrån: Kenneth Olsson, Sara Lind, Helene Stalin Åkesson, Kullens hembygdsförening, Sara Lind, Färs härads hembygdsförening, Kulturen i Lund, Helene Stalin

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015 Landskapsmåleri i akvarell Kursen utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet och

Läs mer

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe.

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe. Vikingaturen Vikingaturen Cykla två vikingaleder som slingrar sig fram genom jordbrukslandskapet exakt på samma plats i dag som för tusen år sedan. Dessa rid- och vandringsleder gick högt på grusåsarna

Läs mer

Välkommen till. Forum Oskarshamn. Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang

Välkommen till. Forum Oskarshamn. Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang Välkommen till Forum Oskarshamn Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang Hotell Rum Oscar är ett hotell med stjärnstatus. För att hela tiden hålla hög kvalitet är vi granskade av

Läs mer

Askersunds Skärgårdstrafik AB

Askersunds Skärgårdstrafik AB Askersunds Skärgårdstrafik AB Nu är det dags att presentera 2016 års paketresor. 2016 har vi en spännande nyhet, nämligen Gruv muséet i Zinkgruvan. Det är nu 13 år sedan vi började med att paketera våra

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Tel: 0555-104 50, 0555-420 50 (biblioteket) Fax: 0555-102 30 E-post: turism@grums.se Våra vandringsleder Silverleden, Värmskog

Läs mer

Vessigebro. Hela resan. Övrigt. Ta med cykeln på buss och tåg

Vessigebro. Hela resan. Övrigt. Ta med cykeln på buss och tåg Vessigebro www.ekomuseum.com Av Chris Heintz Welinder, Ing-Britt och Sven-Åke Gotthardsson I hjärtat av Falkenbergs kommun i en omväxlande kulturbygd med ån Ätran i centrum ligger Vessigebro. En karta

Läs mer

Natur- & kulturguidningar. Känn vårt K inda

Natur- & kulturguidningar. Känn vårt K inda Natur- & kulturguidningar Känn vårt K inda MAJ Lördag 2 maj kl 10.00 VÄSBY BRANTER Ur elden och askan kommer livet Sommaren 2014 brann det högst upp på berget vid Väsby branter. Direkt eber branden började

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder! Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda bergen ovanför

Läs mer

säsongen 2015 Guidade bussturer i Kind Tranemo Svenljunga

säsongen 2015 Guidade bussturer i Kind Tranemo Svenljunga Guidade bussturer i Kind säsongen 2015 Tranemo Svenljunga Upplev Kindsbygden med guide Ta med din förening, församling, dina arbetskamrater eller annan grupp och upplev den spännande Kindsbygden! Du ordnar

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Hur beskriver man det goda livet i Sävsjö

Hur beskriver man det goda livet i Sävsjö Fyra måsten när du besöker Sävsjö Äventyrshuset Boda Borg Familjebadet i Sävsjö Komstad Kvarn Njudungskyrkorna 01 Kommunfakta Antal invånare 10 985 Yta 733,00 km² Centralort Sävsjö Län Jönköping 02 Mer

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER,

GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER, GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER, LJUNGSBRO OCH BERG MED OMNEJD VRETA KLOSTER TURISM - natur och kultur i skön förening UPPLEV GÖTA KANAL! Göta kanal är en av Sveriges största turistattraktioner. Kanalen slingrar

Läs mer

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Obs! Mer bilder i bildgalleriet Tre helger med mycket trevligt tillsammans med hund och andra hundförare. Alla tre helgerna inkluderar intensiv,

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Personlig service. Värdparet David och Margareta hälsar såväl nya som gamla kunder välkomna till Odalgården.

Personlig service. Värdparet David och Margareta hälsar såväl nya som gamla kunder välkomna till Odalgården. En närbelägen idyll Värdparet David och Margareta hälsar såväl nya som gamla kunder välkomna till Odalgården. Personlig service Som konferensgäst på Odalgården blir du snabbt varse om den familjära stämningen

Läs mer

Rabarberfestivaldag 1 av 9 Lördag 16 maj 2015

Rabarberfestivaldag 1 av 9 Lördag 16 maj 2015 Välkommen till Sörmlands 13:e rabarberfestival! Festivalprogram lördag 16 maj - 24 maj 2015 Du kan under festivalveckans nio dagar besöka en mängd odlare, mathantverkare, rabarbermarknader, kaféer och

Läs mer

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker Blomstervandring En lätt vandring med Lars Lundgren som guide! Efter gemensam färd till Grönfjäll, går vi upp i Grantonsskalet och tittar på fjällets flora. Ta med fika. Söndag 10/7 Samling vid Träffpunkten

Läs mer

Safaris og dyr. Torsby och Sunne

Safaris og dyr. Torsby och Sunne Safaris og dyr Torsby och Sunne BÄVERSAFARI I BÅT Guidad tur 2,5-3 timmar Följ med vår utbildade guide på en stämningsfull bäversafari i båt. Turen är anpassad till 2-4 personer och går kvällstid under

Läs mer

ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK. Centralt, naturskönt och havsnära

ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK. Centralt, naturskönt och havsnära ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK Centralt, naturskönt och havsnära BOKA ONLINE SPARA UPP TILL 280 KR BOKA PÅ WEBBEN FINA PAKET! Att boka ditt boende online kan löna sig på många sätt. Det är enkelt, snabbt och

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING Jogersö är en lugn familjecamping vid Sörmlands största havsbad i Trappviken. Njut av en dag på sandstranden med bryggor och hopptorn eller roa dig med våra aktiviteter som kajakpaddling

Läs mer

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Markerade vandringsleder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Kristdala församling Hultsfred kommun Tätorten Virserum är utgångspunkt för Virserumsleden, en ca

Läs mer

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Nässundet Norr om Hytte ligger "Nässundets Station - vedungsbageri och värdshus". Detta är inhyst i en byggnad som förr var järnvägsstation. När

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

skutan hike - ta liften till vandringen

skutan hike - ta liften till vandringen skutan hike - ta liften till vandringen Toppsemester i sommar Ta liften upp och njut av sommarfjället! Dingla med benen i sittliften, sväva uppför berget i Kabinbanan eller åk med den hundraåriga Bergbanan.

Läs mer

Välkommen till Julita gård!

Välkommen till Julita gård! Julita gård 2014 23 Grind till lantbruksområdet M WC 22 21 20 26 Buss 27 WC P 24 Buss Lantbruksområdet Välkommen till Julita gård! 25 1. Entré & utgång Museibutik 2. Wärdshus 3. Bäckstugan 4. Pettsongården

Läs mer

Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet

Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet Club Eriks noga utvalda upplevelser Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet Köpenhamn Stavanger Bergen Ålesund Geiranger Tillsammans upplever vi de magiska norska fjordarna.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Vandring på Maria Island

Vandring på Maria Island Vandring på Maria Island Den tasmanska naturen är något helt speciellt och upplevs allra bäst på plats i någon av nationalparkerna. Önskar ni några avkopplande dagar omgivna av en natur i en klass för

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal Landskapsmåleri i akvarell Kurserna utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet

Läs mer

Upplev universitetstaden Lund och dess historia. Good Morning Hotel Lund. Om Hotellet

Upplev universitetstaden Lund och dess historia. Good Morning Hotel Lund. Om Hotellet Good Morning Hotel Lund Good Morning Lund ligger bara 2.5 kilometer utanför centrala Lund med sin tusenåriga historia, många sevärdheter, restauranger och shopping. Med tåg är det bara 20 minuter till

Läs mer

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan RUNRIKET anhörig person som man är nära släkt med arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan avsluta göra så att något blir klart ben hård del av skelettet

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa i Sveriges Lustgård

Nils Holgerssons underbara resa i Sveriges Lustgård Nils Holgerssons underbara resa i Sveriges Lustgård Hoppa upp i vagnen och följ med på en resa i tiden i Selma Lagerlöfs fotspår och njut av Sörmlands slingrande vägar vid böljande landskap och sjöar.

Läs mer

Hallenbygden Turism 0643-300 00 (fax 301 89) info@hallenbygden.se

Hallenbygden Turism 0643-300 00 (fax 301 89) info@hallenbygden.se Hallenbygden Turism 0643-300 00 (fax 301 89) info@hallenbygden.se 19 juni Söndag 10.00 Ångaren Östersund (Årsmöte och medlemstur) Avgång från Arvesund 13.00 Lättare lunch ombord. 14.00 Årsmöteförhandlingar

Läs mer

i har under det gångna året haft 2 st medlemsmöten samt 7 st styrelsemöten och 1 årsmöte.

i har under det gångna året haft 2 st medlemsmöten samt 7 st styrelsemöten och 1 årsmöte. i har under det gångna året haft 2 st medlemsmöten samt 7 st styrelsemöten och 1 årsmöte. V Aktiviteterna under året har bestått av bl a föreläsningar, kulturminnesvandringar, inventering, utgrävningar,

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km. Årets långa sommarvandring med gästvandrare av båda könen gick från Simremarken till Skateholm. Vi började med att parkera de 8 bilarna vid Skateholms camping, hållplats Cedervägen. Vi var i väldigt god

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Akvarellkurs med Anders Wallin i Bordeaux på Château Garreau, söndag 20 söndag 27 september 2015

Akvarellkurs med Anders Wallin i Bordeaux på Château Garreau, söndag 20 söndag 27 september 2015 Akvarellkurs med Anders Wallin i Bordeaux på Château Garreau, söndag 20 söndag 27 september 2015 Följ med till Frankrike och måla akvarell i en unik, kreativ och rofylld miljö. Vi håller till på Château

Läs mer

En plats för konferenser, möten, kraftsamling och inspiration.

En plats för konferenser, möten, kraftsamling och inspiration. En plats för konferenser, möten, kraftsamling och inspiration. E n a v D r a k a m ö l l a n s s t ö r s t a s k a t t e r ä r t y s t n a d e n. Vänlig och omfamnande. DRAKAMÖLLAN GÅRDSHOTELL Brösarps

Läs mer

Natur och kulturstig Livered

Natur och kulturstig Livered Natur och kulturstig Livered Genom den här kyrkporten anlände en gång folket från Livereds gamla by till sin kyrka. I dag finns inte mycket kvar av byn. Området där liveredsborna levde och arbetade är

Läs mer

Njut av Spa och avkoppling med utsikt över vackra Gullmarsfjorden! Vann Spa, Hotell & Konferens. Hotellet erbjuder

Njut av Spa och avkoppling med utsikt över vackra Gullmarsfjorden! Vann Spa, Hotell & Konferens. Hotellet erbjuder Vann Spa, Hotell & Konferens Hotellet erbjuder Ta dig en liten minisemester och njut av både SPA, träning och wellness pa Vann Spa. Hotellet har egen båtbrygga och privat strand precis vid Gullmarsfjorden.

Läs mer

Kvarnen Boende, vedeldad badtunna, bastu, kanoter, kraftverk med vattenturbiner. Kontakt: 070-316 64 42

Kvarnen Boende, vedeldad badtunna, bastu, kanoter, kraftverk med vattenturbiner. Kontakt: 070-316 64 42 Sunnerboturen 1. Lidhult Samhälle med service livsmedel, apoteksvaror, café, bibliotek och cykelreparation. Här finns också flera unika affärer möjlighet till cykelreparation och badplats. Lidhult Lidhults

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Grums hotell & restaurang Pub, café och restaurang. Antal rum: 12. Tel 0555-135 70. Nyängs Rasta i Grums Hotell och restaurang med fullständiga rättigheter. Öppettider:

Läs mer

TIPS PÅ BOENDE I ÅHUS Texter o bilder hämtat ur deras hemsidor.

TIPS PÅ BOENDE I ÅHUS Texter o bilder hämtat ur deras hemsidor. TIPS PÅ BOENDE I ÅHUS Texter o bilder hämtat ur deras hemsidor. Bed & Breakfast Åvägen Adress: Åvägen 71 Postadress: 29638 Åhus Telefon: 0704-249766 E-Post: avagen@live.se Charmiga nyrenoverade rum i härlig

Läs mer

Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och

Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och samlingsstället Klintsundet I norra mellersta skärgården, på

Läs mer