LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2007"

Transkript

1 LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké gjordes viktiga framsteg i utvecklingen av den kvicksilverfria energisparlampan. Ett ljusflöde på över lumen uppnåddes Utvecklingen har gått in i en ny fas med fokus på att minska energiförbrukningen och öka livslängden Arbetet med att utveckla nya lysdioder inom EUprojektet Nandos och tillämpningar inom biofotonik har fortsatt enligt plan Fortsatta patentansökningar stärker ytterligare bolagets patentportfölj Årets resultat uppgick till -9,6 (-5,7) MSEK Två nyemissioner säkerställer utvecklingen av bolagets projekt till och med våren 2010 Likvida medel vid årsskiftet uppgick till 20,2 ( 8,2) MSEK 1

2 Detta är LightLab Sweden AB (publ) LightLab Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar en unik metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver, bly och andra miljöfarliga ämnen. Genom att använda LightLabs lösningar kan aktörerna på belysningsmarknaden stärka sina varumärken. Strategin bygger på redan starka relationer mellan tillverkare, distributörer och konsumenter. LightLab skall inte tillverka lampor utan aktivt bidra till att miljövänlig och energisnål ljusteknik får sitt genombrott på den internationella marknaden. Fördelarna med LightLabs teknik jämfört med lågenergilampor är främst: Helt fri från kvicksilver och bly Ljuset kan steglöst dämpas som i en glödlampa Minskad energiförbrukning Fungerar även när det är kallt Tänds och släcks utan fördröjning Är oberoende av storlek och form LightLab Sweden har aktieägare i mer än tio länder i korthet Under 2007 gjordes viktiga framsteg i utvecklingen av den miljövänliga energisparlampan. Första kvartalet uppnåddes ett ljusflöde på över lumen, enligt mätningar utförda av SEMKO. Därmed uppnåddes med råge det tidigare målet om ett ljusflöde på 600 lumen, motsvarande en 60 watt glödlampa. Under sommaren uppnåddes ljusflöden på över lumen. LightLabs energisparlampa visades för första gången officiellt på en internationell konferens för lyspulver i Seoul mars Mottagandet bland de deltagande lyspulver-, display- och belysningsexperterna var positivt både vad gäller teknik och prestanda. I samband med årsstämman i maj visades olika varianter av lampan för pressen och stämmodeltagarna. Därefter har utvecklingen gått in i en ny fas med fokus på att minska energiförbrukningen och öka livslängden. De olika grundkomponenterna i lampan har successivt utvecklats och anpassats för att fungera tillsammans. LightLab kontrollerar alla steg i den tekniska processen. Ett betydande arbete har lagts på att utvärdera lyspulver från många leverantörer. Det har gett bolaget viktiga kontakter samt en god insikt i lyspulvrets kemi. Ett fördjupat samarbete kring utveckling av lyspulver inleddes med en av världens större lyspulvertillverkare. Dessutom har arbete inletts på att ta fram en effektiv och billig elektronik. Tekniken bakom lampan kan även komma till användning i andra tillämpningar. Under 2008 utvärderas två sådana projekt. Parallellt fortsätter arbetet med att utveckla nya lysdioder (LED) baserade på zinkoxid inom EU-projektet NANDOS samt nya tillämpningar för dessa lysdioder. Under året har arbetet på att stärka bolagets patentportfölj fortsatt genom att ett antal nya patentansökningar påbörjades. 2

3 Organisation och personal Koncernen omfattar moderbolaget LightLab Sweden AB (publ) med dotterbolaget LightLab Asia Corp. i Taiwan. Dotterbolaget Bright Europe AB upphörde med verksamheten vid årsskiftet i enlighet med styrelsens beslut. Dotterbolaget LightLab Asia Corp. ansvarar sedan början av 2003 för alla praktiska tester i utvecklingsarbetet och primär utvärdering av tester. Verksamheten är uppbyggd för att på ett så effektivt sätt som möjligt tillverka provlampor i små serier. Under 2007 har lokalytan i Taiwan fördubblats. Två nya laboratorier har byggts, det ena för fysiska och det andra för kemiska experiment. Övriga ytor har organiserats för att fungera optimalt för småskalig tillverkning. Vid årets slut hade bolaget fyra anställda varav tre i Taiwan. Under året har extra resurser hyrts in i form av konsulter med tidsbegränsade uppdrag för specifika uppgifter. Under fjärde kvartalet påbörjades en nyrekryteringsprocess. Avsikten är att anställa ytterligare tre till fyra forskare med placering i Taipei under första kvartalet 2008 för att öka utvecklingstakten. Ett hyreskontrakt med Chalmers Fastigheter AB i Göteborg har tecknats. Kontraktet, som gäller från 1 februari 2008, avser hyra av lokaler i forskarhuset och fysiklabbet. Lokaliseringen medför att LightLab har nära till forskningscentra av betydelse för bolaget. Nya patentansökningar LightLab Swedens patentstrategi skyddar kritiska teknologier och rättigheter. Patentportföljen består av tre patentfamiljer med över tio godkända avgörande patent kring lampans olika delar. Utöver detta har LightLab ett antal ytterligare patent under ansökan, bland annat två PCTansökningar och tre ansökningar till Europapatentverket. PCT ansökningarna har under året färdigställts med positivt resultat och därefter fullföljts i ett antal nyckelländer. Två nya patentansökningar har förberetts under Dessa lämnades till Europeiska Patentverket (European Patent Office) under januari Samtidigt avslutades betalning av ej aktuella patent. Utveckling av nya lysdioder EU-kommissionen har, som tidigare meddelats, formellt godkänt den ansökan om bidrag till ett utvecklingsprojekt benämnt NANDOS. Beslutet innebär att LightLab erhåller (ca 1,7 MSEK) under en treårsperiod. Till och med 2007 har bolaget erhållit motsvarande 1,2 MSEK. Projektet skall resultera i en ny typ av vita lysdioder som blir enklare och billigare att tillverka än de som finns på marknaden idag. Göteborgs Universitet är koordinator. Övriga deltagare i NANDOS-projektet är universitet i Tyskland, Frankrike och Grekland samt Osram OptoSemiconductors i Tyskland. Projekttiden löpte enligt det ursprungliga avtalet i tre år och skulle ha avslutats i augusti EU har godkänt sex månaders förlängning och ny avslutning beräknas till mars I projektet får högkvalitativa självorganiserande zinkoxidbaserade nanotrådar växa på olika substrat. Utvecklingen har fortlöpt enligt plan med goda resultat. 3

4 De nya dioderna väntas användas inom en lång rad områden. Bland annat i mycket krävande tillämpningar som biofotonik, medicinsk behandling med hjälp av ljus. Under fjärde kvartalet förmedlade LightLab ett forskarutbyte mellan Kungliga Tekniska Högskolan i Stockolm och Kinesiska Vetenskaps Akademin i Shanghai. Därmed bemannas ett ljuslaboratorium vid KTH för forskning inom främst biofotonik. Investeringar Under 2007 har fortsatta investeringar i LightLab Asia gjorts om sammanlagt 0,5 MSEK. Lokaler och maskinpark har fortsatt uppgraderats. Syftet är att skapa en modern och rationell miljö för fortsatt utveckling och viss produktion Samarbetsprojektet mellan KTH och LightLab Sweden AB, LjusLabbet, kommer att fortsätta under Investeringen för 2008 är begränsad till 0,5 MSEK för LightLabs del. Finansiering och likviditet Under 2007 har två nyemissioner genomförts vilket möjliggör en utökad satsning på bolagets utvecklingsprojekt, främst den miljövänliga energisparlampan Under sommaren genomfördes en emission uppdelad i två olika trancher riktad till institutionella investerare om sammanlagt B-aktier. Därvid tillfördes LightLab 13,4 MSEK efter emissionskostnader om 1,6 MSEK. Östersjöstiftelsen tecknade aktier för sammanlagt 8 MSEK och blev därmed bolagets största ägare. Under hösten genomfördes en emission om s k units bestående av en B-aktie och två teckningsoptioner. Emissionen tecknades till 75,4 procent med företrädesrätt för bolagets aktieägare och till 15,6 procent av personer utan företrädesrätt. Resterande aktier, motsvarande ca 9 procent tecknades av emissionsgaranter. Emissionen tillförde LightLab 8,7 MSEK efter emissionskostnader om 0,8 MSEK. Om båda teckningsoptionerna utnyttjas till fullo tillförs bolaget ytterligare sammanlagt 32,3 MSEK under våren 2009 respektive hösten 2010, vid teckningskurserna om 19 kronor respektive 25 kronor. Likviditeten är, utan beaktande nyteckning med stöd av teckningsoptioner, säkerställd till och med våren 2010 med nuvarande resurser. De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 20,2 (8,2) MSEK. Optionsprogram Bolaget har gett ut två personaloptionsprogram. Det första ger nyckelpersoner möjlighet att tillsammans teckna maximalt aktier till en kurs om 7 kronor per aktie. Programmet förutsätter att nyckelpersonerna har kvar sitt engagemang i Bolaget till och med utgången av år Det andra personaloptionsprogrammet ger nyckelpersoner möjlighet att tillsammans teckna maximalt aktier till en kurs om 25,42 kronor per aktie. Programmet förutsätter att nyckelpersonerna har kvar sitt engagemang i Bolaget till och med utgången av år

5 Resultat och ställning Koncernen Antal aktier vid periodens utgång Aktiekurs, kr 8,90 3,32 Resultat/aktie, kr -2,62-1,94 P/E-tal, ggr Neg Neg Eget kapital/aktie, kr 4,2 2,0 Soliditet, % 84% 68% Resultatet i koncernen efter finansiella poster uppgick till TSEK ( ) varav TSEK (1 821) avser personalkostnader. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till TSEK (-5 253) varav TSEK (997) avsåg personalkostnader, TSEK (4 955) avsåg nedskrivning av fordran på dotterbolag och TSEK avsåg nedskrivning av aktier i dotterbolag. Styrelsens arbete och organisation Vid bolagsstämman i LightLab Sweden AB (publ) i maj 2007 beslutades att välja följande styrelseledamöter; Olle Ödman och Cecilia Malmsten samt bolagets VD Bo Madsen. I efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Olle Ödman till ordförande. Framtidsutsikter Marknaden för lampor är global och allt starkare krafter vill förbjuda vanliga glödlampor för att minska elförbrukningen och därmed utsläppen av växthusgaser från ett växande antal kolkraftverk i världen. Inom EU pågår ett sådant arbete som redan i år kan komma att resultera i ett förslag med tidplan för utfasning av glödlampor inom unionens 27 länder. Det ska ses mot bakgrund till det klimatpaket som presenterades 23 januari 2008 och som ställer stora krav på minskad energiförbrukning och övergång till miljövänlig energiproduktion inom unionen. I Australien skall glödlampor fasas ut till I Kanada och i den amerikanska delstaten Kalifornien pågår sedan länge diskussioner om att fasa ut glödlampor. I fler länder har samtal om detta kommit igång. Även inom belysningsindustrin pågår ett liknande arbete. Philips VD har gjort ett officiellt uttalande om att företaget skall sluta tillverka vanliga glödlampor LightLabs teknik lämpar sig väl för att ersätta både glödlampor, lysrör och lågenergilampor. Alla lågenergilampor och lysrör innehåller en liten mängd kvicksilver. LightLab-lampan innehåller inte kvicksilver och är därför ett miljövänligt framtidsalternativ. 5

6 Teknikutvecklingen av den kvicksilverfria energisparlampan framskrider kontinuerligt. Under 2007 har ett stort arbete lagts ner på att utveckla elektroniken som skall styra lampans strömtillförsel. Detta arbete kommer att fortsätta och förfinas under året. Till utmaningarna under 2008 hör en fortsatt modifiering av lyspulvret, men också arbetet med att testa och optimera samtliga i lampan ingående komponenter. Detta är ett tidsödande men mycket viktigt arbete. Under 2008 fortsätter utvecklingen av LightLabs laboratorium i Taipei att prioriteras både avseende personal och maskiner samt övrig arbetsutrustning. Målet är att de första testerna av LightLabs teknik skall ske i offentlig miljö inom cirka ett år. LightLab kommer att delta i den 6:e årliga internationella lyspulverkonferensen, Phosphor Global Summit 2008, i San Diego, USA, den 5 7 mars Vid denna konferens deltar världens ledande företag inom t.ex. imaging-, belysnings- och bildskärmsindustrin. Under året fortsätter utvecklingen av Ljuslaboratoriet vid KTH. Avsikten är att arbetet skall resultera i intressanta resultat under året som lägger grunden för fortsatt utveckling mot kommersiella produkter baserade på en ny typ av lysdioder. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning ska ske till aktieägarna. Årsstämma Årsstämma kommer att hållas på Stockholm Hilton Slussen i Stockholm, onsdagen den 14 maj 2008 kl

7 Koncernresultaträkning, TSEK Rörelsens intäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

8 Koncernbalansräkning, TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 5 5 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga 8

9 Förändringar i koncernens eget kapital, TSEK Ingående eget kapital enligt balansräkning Valutakursdifferenser Periodens resultat Nyemission Eget kapital vid periodens utgång

10 Kassaflödesanalys för koncernen, TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv inventarier Avyttring/placering finansiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Ingående likvida medel Kursdifferenser Utgående likvida medel

11 Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i den senaste årsredovisningen. Rapporteringstillfällen Årsredovisning för 2007 planeras finnas tillgänglig på företagets kontor Vikingavägen 17E, Saltsjöbaden från den 28 april Halvårsrapport för 1 januari 30 juni kommer att finnas tillgänglig den 29 augusti Finansiella rapporter kommer även att finnas tillgängliga på företagets hemsida För mer information, kontakta Bo Madsen, VD LightLab Sweden AB (publ) Telefon Mobil Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Extra bolagsstämma En extra bolagsstämma kommer att hållas tisdagen den 11 mars kl 1600 på Stockholm Hilton Slussen i Stockholm. Vid denna stämma föreslås ny styrelse väljas. Se tidigare pressmeddelande av den eller LightLab Sweden AB (publ) är listad på Nordic MTF och handlas under kortnamnet LLSW MTFB. ISIN-nummer för B-aktien är SE

12 Den miljövänliga energisparlampan LightLabs patenterade teknik bygger på två fysikaliska fenomen benämnda fältemission och katodluminiscens. Katodluminicens är känd sedan länge och används bland annat i TVapparater med bildrör där elektroderna emitteras från en glödtråd, en varm katod. LightLab är först med att använda fältemissionteknik för allmänbelysning Enkelt förklarat innebär det att ljus skapas genom att ett elektron-flöde genereras i en kall katod i lampans mitt. Elektronerna emitteras, skickas ut, från katoden och träffar lyspulver på insidan av ett lampglas varvid synligt ljus uppstår. LightLab, ett svenskt miljöteknikföretag Efterfrågan inom miljöteknik (cleantech) drivs av tre långsiktiga trender, urbanisering, obalans i ekosystemet samt begränsade tillgångar av naturresurser. Forskningen inom miljöteknik är ofta komplicerad, tidskrävande och banbrytande. EU definierar miljöteknik som all teknik som är mindre skadlig för miljön än idag tillgängliga alternativ. LightLab är positionerat som ett miljöteknikföretag med omfattande potential. Bolaget var ett av åtta skandinaviska miljöföretag som utsågs till att tala vid Sveriges Miljöteknikråds konferens för riskkapitalister, Cleantech Capital Day, den 8 maj Syftet med konferensen var att informera skandinaviska riskkapitalister och journalister om det som benämns Den tredje vågen inom riskkapital Cleantech 12

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ)

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) INDIVIDUALLY USTOMIZED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) NIQUE a BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Koncernredovisning enligt IFRS upprättades första gången i och med årsredovisningen

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 3, juli-september Delårsrapport för kvartal 3, juli-september 2 Nexam Chemical tillsätter ny CEO inför intensifierad kommersialisering Läs mer i ordförandes ord på sid 3. Kvartalet

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror Aerocrine Årsredovisning 2008 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för (publ) 556549-1056 avger härmed årsredovisning och koncern

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av bokslutskommuniké Helåret (2012-01-01 2012-12-31) Nettoomsättning uppgick till 123 137

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 1 1

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 1 1 ÅRSREDOVISNING 2001 1 Innehåll Viktiga händelser........ 3 VD har ordet.......... 4 Arcams styrka......... 5 Affärsidé, strategi och mål..... 5 Marknad........... 6 Forskning och utveckling..... 7 Räkenskaper

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 2, april-juni Delårsrapport för kvartal 2, april-juni 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Emissionsmemorandum 2010

Emissionsmemorandum 2010 EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ) Per Aspera Ad Astra Org. nr.: 556404-2769 Emissionsmemorandum 2010 Sammanfattning INNEHÅLL Sammanfattning 2 Riskfaktorer 4 Inbjudan 5 Verksamhetens utveckling 6

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Delårsrapport 2011 01 01 till 2011 03 31 Scirocco AB (publ) 556547 6933 Definitioner Scirocco / Bolaget: Scirocco

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL 3 Om Karo Bio 4 Affärsmodell 6 Karo Bio ökar farten 8 Vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning För räkenskapsåret 2012

Årsredovisning För räkenskapsåret 2012 Årsredovisning För räkenskapsåret 2012 Medfield Diagnostics AB (publ), 556677-9871, utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Seamless Distribution AB (publ), org. nr 556610-2660 Årsredovisning 2009 10 år i mobilbranschen 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 Bokslutskommuniké 2011 Episurf Medical AB (publ.) Org.nr 5567670541 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 20110101 till 20110331 Episurf Medical AB (Publ) Org.nr 5567670541 1 Episurf Medical AB (publ.) Bokslutskommuniké

Läs mer

Inbjudan att teckna units i

Inbjudan att teckna units i Inbjudan att teckna units i INNEHÅLLSFÖRTECKNING Generell information... 3 VD har ordet... 6 Inbjudan till teckning av Units... 8 Bakgrund och motiv... 9 Villkor och anvisningar... 12 Taurus Energy AB...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 Danderyd den 25 augusti 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 BÄSTA KVARTALET HITTILLS FÖR ELLEN :S PROBIOTISKA TAMPONGER RAPPORT FÖR PERIODEN APRIL JUNI 2010. Intäkterna från försäljning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Nyemissionsmemorandum 2011

Nyemissionsmemorandum 2011 Nyemissionsmemorandum 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Chemel AB (publ) Chemel blir Biotech-IgG med nytt marknadsfokus inriktat mot kunder som arbetar med produktion, utveckling och analys av antikroppar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer