LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2007"

Transkript

1 LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké gjordes viktiga framsteg i utvecklingen av den kvicksilverfria energisparlampan. Ett ljusflöde på över lumen uppnåddes Utvecklingen har gått in i en ny fas med fokus på att minska energiförbrukningen och öka livslängden Arbetet med att utveckla nya lysdioder inom EUprojektet Nandos och tillämpningar inom biofotonik har fortsatt enligt plan Fortsatta patentansökningar stärker ytterligare bolagets patentportfölj Årets resultat uppgick till -9,6 (-5,7) MSEK Två nyemissioner säkerställer utvecklingen av bolagets projekt till och med våren 2010 Likvida medel vid årsskiftet uppgick till 20,2 ( 8,2) MSEK 1

2 Detta är LightLab Sweden AB (publ) LightLab Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar en unik metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver, bly och andra miljöfarliga ämnen. Genom att använda LightLabs lösningar kan aktörerna på belysningsmarknaden stärka sina varumärken. Strategin bygger på redan starka relationer mellan tillverkare, distributörer och konsumenter. LightLab skall inte tillverka lampor utan aktivt bidra till att miljövänlig och energisnål ljusteknik får sitt genombrott på den internationella marknaden. Fördelarna med LightLabs teknik jämfört med lågenergilampor är främst: Helt fri från kvicksilver och bly Ljuset kan steglöst dämpas som i en glödlampa Minskad energiförbrukning Fungerar även när det är kallt Tänds och släcks utan fördröjning Är oberoende av storlek och form LightLab Sweden har aktieägare i mer än tio länder i korthet Under 2007 gjordes viktiga framsteg i utvecklingen av den miljövänliga energisparlampan. Första kvartalet uppnåddes ett ljusflöde på över lumen, enligt mätningar utförda av SEMKO. Därmed uppnåddes med råge det tidigare målet om ett ljusflöde på 600 lumen, motsvarande en 60 watt glödlampa. Under sommaren uppnåddes ljusflöden på över lumen. LightLabs energisparlampa visades för första gången officiellt på en internationell konferens för lyspulver i Seoul mars Mottagandet bland de deltagande lyspulver-, display- och belysningsexperterna var positivt både vad gäller teknik och prestanda. I samband med årsstämman i maj visades olika varianter av lampan för pressen och stämmodeltagarna. Därefter har utvecklingen gått in i en ny fas med fokus på att minska energiförbrukningen och öka livslängden. De olika grundkomponenterna i lampan har successivt utvecklats och anpassats för att fungera tillsammans. LightLab kontrollerar alla steg i den tekniska processen. Ett betydande arbete har lagts på att utvärdera lyspulver från många leverantörer. Det har gett bolaget viktiga kontakter samt en god insikt i lyspulvrets kemi. Ett fördjupat samarbete kring utveckling av lyspulver inleddes med en av världens större lyspulvertillverkare. Dessutom har arbete inletts på att ta fram en effektiv och billig elektronik. Tekniken bakom lampan kan även komma till användning i andra tillämpningar. Under 2008 utvärderas två sådana projekt. Parallellt fortsätter arbetet med att utveckla nya lysdioder (LED) baserade på zinkoxid inom EU-projektet NANDOS samt nya tillämpningar för dessa lysdioder. Under året har arbetet på att stärka bolagets patentportfölj fortsatt genom att ett antal nya patentansökningar påbörjades. 2

3 Organisation och personal Koncernen omfattar moderbolaget LightLab Sweden AB (publ) med dotterbolaget LightLab Asia Corp. i Taiwan. Dotterbolaget Bright Europe AB upphörde med verksamheten vid årsskiftet i enlighet med styrelsens beslut. Dotterbolaget LightLab Asia Corp. ansvarar sedan början av 2003 för alla praktiska tester i utvecklingsarbetet och primär utvärdering av tester. Verksamheten är uppbyggd för att på ett så effektivt sätt som möjligt tillverka provlampor i små serier. Under 2007 har lokalytan i Taiwan fördubblats. Två nya laboratorier har byggts, det ena för fysiska och det andra för kemiska experiment. Övriga ytor har organiserats för att fungera optimalt för småskalig tillverkning. Vid årets slut hade bolaget fyra anställda varav tre i Taiwan. Under året har extra resurser hyrts in i form av konsulter med tidsbegränsade uppdrag för specifika uppgifter. Under fjärde kvartalet påbörjades en nyrekryteringsprocess. Avsikten är att anställa ytterligare tre till fyra forskare med placering i Taipei under första kvartalet 2008 för att öka utvecklingstakten. Ett hyreskontrakt med Chalmers Fastigheter AB i Göteborg har tecknats. Kontraktet, som gäller från 1 februari 2008, avser hyra av lokaler i forskarhuset och fysiklabbet. Lokaliseringen medför att LightLab har nära till forskningscentra av betydelse för bolaget. Nya patentansökningar LightLab Swedens patentstrategi skyddar kritiska teknologier och rättigheter. Patentportföljen består av tre patentfamiljer med över tio godkända avgörande patent kring lampans olika delar. Utöver detta har LightLab ett antal ytterligare patent under ansökan, bland annat två PCTansökningar och tre ansökningar till Europapatentverket. PCT ansökningarna har under året färdigställts med positivt resultat och därefter fullföljts i ett antal nyckelländer. Två nya patentansökningar har förberetts under Dessa lämnades till Europeiska Patentverket (European Patent Office) under januari Samtidigt avslutades betalning av ej aktuella patent. Utveckling av nya lysdioder EU-kommissionen har, som tidigare meddelats, formellt godkänt den ansökan om bidrag till ett utvecklingsprojekt benämnt NANDOS. Beslutet innebär att LightLab erhåller (ca 1,7 MSEK) under en treårsperiod. Till och med 2007 har bolaget erhållit motsvarande 1,2 MSEK. Projektet skall resultera i en ny typ av vita lysdioder som blir enklare och billigare att tillverka än de som finns på marknaden idag. Göteborgs Universitet är koordinator. Övriga deltagare i NANDOS-projektet är universitet i Tyskland, Frankrike och Grekland samt Osram OptoSemiconductors i Tyskland. Projekttiden löpte enligt det ursprungliga avtalet i tre år och skulle ha avslutats i augusti EU har godkänt sex månaders förlängning och ny avslutning beräknas till mars I projektet får högkvalitativa självorganiserande zinkoxidbaserade nanotrådar växa på olika substrat. Utvecklingen har fortlöpt enligt plan med goda resultat. 3

4 De nya dioderna väntas användas inom en lång rad områden. Bland annat i mycket krävande tillämpningar som biofotonik, medicinsk behandling med hjälp av ljus. Under fjärde kvartalet förmedlade LightLab ett forskarutbyte mellan Kungliga Tekniska Högskolan i Stockolm och Kinesiska Vetenskaps Akademin i Shanghai. Därmed bemannas ett ljuslaboratorium vid KTH för forskning inom främst biofotonik. Investeringar Under 2007 har fortsatta investeringar i LightLab Asia gjorts om sammanlagt 0,5 MSEK. Lokaler och maskinpark har fortsatt uppgraderats. Syftet är att skapa en modern och rationell miljö för fortsatt utveckling och viss produktion Samarbetsprojektet mellan KTH och LightLab Sweden AB, LjusLabbet, kommer att fortsätta under Investeringen för 2008 är begränsad till 0,5 MSEK för LightLabs del. Finansiering och likviditet Under 2007 har två nyemissioner genomförts vilket möjliggör en utökad satsning på bolagets utvecklingsprojekt, främst den miljövänliga energisparlampan Under sommaren genomfördes en emission uppdelad i två olika trancher riktad till institutionella investerare om sammanlagt B-aktier. Därvid tillfördes LightLab 13,4 MSEK efter emissionskostnader om 1,6 MSEK. Östersjöstiftelsen tecknade aktier för sammanlagt 8 MSEK och blev därmed bolagets största ägare. Under hösten genomfördes en emission om s k units bestående av en B-aktie och två teckningsoptioner. Emissionen tecknades till 75,4 procent med företrädesrätt för bolagets aktieägare och till 15,6 procent av personer utan företrädesrätt. Resterande aktier, motsvarande ca 9 procent tecknades av emissionsgaranter. Emissionen tillförde LightLab 8,7 MSEK efter emissionskostnader om 0,8 MSEK. Om båda teckningsoptionerna utnyttjas till fullo tillförs bolaget ytterligare sammanlagt 32,3 MSEK under våren 2009 respektive hösten 2010, vid teckningskurserna om 19 kronor respektive 25 kronor. Likviditeten är, utan beaktande nyteckning med stöd av teckningsoptioner, säkerställd till och med våren 2010 med nuvarande resurser. De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 20,2 (8,2) MSEK. Optionsprogram Bolaget har gett ut två personaloptionsprogram. Det första ger nyckelpersoner möjlighet att tillsammans teckna maximalt aktier till en kurs om 7 kronor per aktie. Programmet förutsätter att nyckelpersonerna har kvar sitt engagemang i Bolaget till och med utgången av år Det andra personaloptionsprogrammet ger nyckelpersoner möjlighet att tillsammans teckna maximalt aktier till en kurs om 25,42 kronor per aktie. Programmet förutsätter att nyckelpersonerna har kvar sitt engagemang i Bolaget till och med utgången av år

5 Resultat och ställning Koncernen Antal aktier vid periodens utgång Aktiekurs, kr 8,90 3,32 Resultat/aktie, kr -2,62-1,94 P/E-tal, ggr Neg Neg Eget kapital/aktie, kr 4,2 2,0 Soliditet, % 84% 68% Resultatet i koncernen efter finansiella poster uppgick till TSEK ( ) varav TSEK (1 821) avser personalkostnader. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till TSEK (-5 253) varav TSEK (997) avsåg personalkostnader, TSEK (4 955) avsåg nedskrivning av fordran på dotterbolag och TSEK avsåg nedskrivning av aktier i dotterbolag. Styrelsens arbete och organisation Vid bolagsstämman i LightLab Sweden AB (publ) i maj 2007 beslutades att välja följande styrelseledamöter; Olle Ödman och Cecilia Malmsten samt bolagets VD Bo Madsen. I efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Olle Ödman till ordförande. Framtidsutsikter Marknaden för lampor är global och allt starkare krafter vill förbjuda vanliga glödlampor för att minska elförbrukningen och därmed utsläppen av växthusgaser från ett växande antal kolkraftverk i världen. Inom EU pågår ett sådant arbete som redan i år kan komma att resultera i ett förslag med tidplan för utfasning av glödlampor inom unionens 27 länder. Det ska ses mot bakgrund till det klimatpaket som presenterades 23 januari 2008 och som ställer stora krav på minskad energiförbrukning och övergång till miljövänlig energiproduktion inom unionen. I Australien skall glödlampor fasas ut till I Kanada och i den amerikanska delstaten Kalifornien pågår sedan länge diskussioner om att fasa ut glödlampor. I fler länder har samtal om detta kommit igång. Även inom belysningsindustrin pågår ett liknande arbete. Philips VD har gjort ett officiellt uttalande om att företaget skall sluta tillverka vanliga glödlampor LightLabs teknik lämpar sig väl för att ersätta både glödlampor, lysrör och lågenergilampor. Alla lågenergilampor och lysrör innehåller en liten mängd kvicksilver. LightLab-lampan innehåller inte kvicksilver och är därför ett miljövänligt framtidsalternativ. 5

6 Teknikutvecklingen av den kvicksilverfria energisparlampan framskrider kontinuerligt. Under 2007 har ett stort arbete lagts ner på att utveckla elektroniken som skall styra lampans strömtillförsel. Detta arbete kommer att fortsätta och förfinas under året. Till utmaningarna under 2008 hör en fortsatt modifiering av lyspulvret, men också arbetet med att testa och optimera samtliga i lampan ingående komponenter. Detta är ett tidsödande men mycket viktigt arbete. Under 2008 fortsätter utvecklingen av LightLabs laboratorium i Taipei att prioriteras både avseende personal och maskiner samt övrig arbetsutrustning. Målet är att de första testerna av LightLabs teknik skall ske i offentlig miljö inom cirka ett år. LightLab kommer att delta i den 6:e årliga internationella lyspulverkonferensen, Phosphor Global Summit 2008, i San Diego, USA, den 5 7 mars Vid denna konferens deltar världens ledande företag inom t.ex. imaging-, belysnings- och bildskärmsindustrin. Under året fortsätter utvecklingen av Ljuslaboratoriet vid KTH. Avsikten är att arbetet skall resultera i intressanta resultat under året som lägger grunden för fortsatt utveckling mot kommersiella produkter baserade på en ny typ av lysdioder. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning ska ske till aktieägarna. Årsstämma Årsstämma kommer att hållas på Stockholm Hilton Slussen i Stockholm, onsdagen den 14 maj 2008 kl

7 Koncernresultaträkning, TSEK Rörelsens intäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

8 Koncernbalansräkning, TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 5 5 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga 8

9 Förändringar i koncernens eget kapital, TSEK Ingående eget kapital enligt balansräkning Valutakursdifferenser Periodens resultat Nyemission Eget kapital vid periodens utgång

10 Kassaflödesanalys för koncernen, TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv inventarier Avyttring/placering finansiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Ingående likvida medel Kursdifferenser Utgående likvida medel

11 Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i den senaste årsredovisningen. Rapporteringstillfällen Årsredovisning för 2007 planeras finnas tillgänglig på företagets kontor Vikingavägen 17E, Saltsjöbaden från den 28 april Halvårsrapport för 1 januari 30 juni kommer att finnas tillgänglig den 29 augusti Finansiella rapporter kommer även att finnas tillgängliga på företagets hemsida För mer information, kontakta Bo Madsen, VD LightLab Sweden AB (publ) Telefon Mobil Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Extra bolagsstämma En extra bolagsstämma kommer att hållas tisdagen den 11 mars kl 1600 på Stockholm Hilton Slussen i Stockholm. Vid denna stämma föreslås ny styrelse väljas. Se tidigare pressmeddelande av den eller LightLab Sweden AB (publ) är listad på Nordic MTF och handlas under kortnamnet LLSW MTFB. ISIN-nummer för B-aktien är SE

12 Den miljövänliga energisparlampan LightLabs patenterade teknik bygger på två fysikaliska fenomen benämnda fältemission och katodluminiscens. Katodluminicens är känd sedan länge och används bland annat i TVapparater med bildrör där elektroderna emitteras från en glödtråd, en varm katod. LightLab är först med att använda fältemissionteknik för allmänbelysning Enkelt förklarat innebär det att ljus skapas genom att ett elektron-flöde genereras i en kall katod i lampans mitt. Elektronerna emitteras, skickas ut, från katoden och träffar lyspulver på insidan av ett lampglas varvid synligt ljus uppstår. LightLab, ett svenskt miljöteknikföretag Efterfrågan inom miljöteknik (cleantech) drivs av tre långsiktiga trender, urbanisering, obalans i ekosystemet samt begränsade tillgångar av naturresurser. Forskningen inom miljöteknik är ofta komplicerad, tidskrävande och banbrytande. EU definierar miljöteknik som all teknik som är mindre skadlig för miljön än idag tillgängliga alternativ. LightLab är positionerat som ett miljöteknikföretag med omfattande potential. Bolaget var ett av åtta skandinaviska miljöföretag som utsågs till att tala vid Sveriges Miljöteknikråds konferens för riskkapitalister, Cleantech Capital Day, den 8 maj Syftet med konferensen var att informera skandinaviska riskkapitalister och journalister om det som benämns Den tredje vågen inom riskkapital Cleantech 12

LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2006. Viktigt delmål uppnått lampan lyser 1400 lumen. Nya utvecklingsområden LED och Biofotonics

LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2006. Viktigt delmål uppnått lampan lyser 1400 lumen. Nya utvecklingsområden LED och Biofotonics LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Viktigt delmål uppnått lampan lyser 1400 lumen Nya utvecklingsområden LED och Biofotonics Verksamheten i Bright Europe AB upphör Årets resultat uppgick

Läs mer

LightLab AB (publ) KVARTALSRAPPORT januari till september 2003

LightLab AB (publ) KVARTALSRAPPORT januari till september 2003 LightLab AB (publ) KVARTALSRAPPORT januari till september 2003 Prototypen fortsatt förbättrad Regeringen utreder totalt kvicksilverförbud Resultatet för perioden uppgick till 6,9 MSEK (-18,2 MSEK) och

Läs mer

LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2010

LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 KVARTAL 4, OKTOBER - DECEMBER 2010 LightLab kallar till extra bolagsstämma för att ge styrelsen ett emissionsbemyndigande LightLab och Vattenfall avslutar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 LightLab Sweden AB (publ) Ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) om utveckling av energisparlampan tecknades med TECO Electric and Machinery i december 2008 Utvecklingen

Läs mer

KVARTAL 3, JULI SEPTEMBER 2012 LightLab undertecknar ett Memorandum of Understanding ( MoU ) med industriella och finansiella partners i Kina

KVARTAL 3, JULI SEPTEMBER 2012 LightLab undertecknar ett Memorandum of Understanding ( MoU ) med industriella och finansiella partners i Kina LightLab Sweden AB (publ) Delårsrapport 3, januari september KVARTAL 3, JULI SEPTEMBER LightLab undertecknar ett Memorandum of Understanding ( MoU ) med industriella och finansiella partners i Kina HÄNDELSER

Läs mer

LightLab Sweden AB (publ) Halvårsraport januari - juni 2013

LightLab Sweden AB (publ) Halvårsraport januari - juni 2013 LightLab Sweden AB (publ) Halvårsraport januari - juni JANUARI - JUNI Kompetensförstärkning med internationellt erkänd expertis Etablering av enhet som ansvarar för industriellt samarbete Den första funktionella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2015

LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2015 LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2015 JANUARI MARS 2015 LightLab genomför förändring av organisation och verksamhetsfokus, inkluderande ett kostnadsbesparingsprogram och byte av

Läs mer

LightLab Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2008

LightLab Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2008 LightLab Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2008 I mars tillträdde en ny styrelse i LightLab Sweden Arbetet med att utveckla energisparlampan har intensifierats. Inriktningen är att öka livslängden

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Detta är LightLab. Rapporttillfällen. Årsstämma 14 maj 2008 Halvårsrapport 29 augusti 2008 Kommuniké för 2008 27 februari 2009

Detta är LightLab. Rapporttillfällen. Årsstämma 14 maj 2008 Halvårsrapport 29 augusti 2008 Kommuniké för 2008 27 februari 2009 Årsredovisning 07 Detta är LightLab LightLab Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar en unik teknologi för att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver, bly och andra miljöfarliga

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2005

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2005 1 LightLab Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 december 2015 Perioden 1 september 2015 31 december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0) Rörelseresultatet Blev -1,7 MSEK (-1,9) Rörelsemarginalen blev -1,2% (-1,7%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), , 1 september augusti 2014.

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), , 1 september augusti 2014. Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2013 31 augusti 2014. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 5 076 KSEK (-4 063). Resultat efter finansiella poster 5 064 KSEK (-3.997).

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden

Bokslutskommuniké för perioden MIRIS HOLDING AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 2007-01-01-2007-12-31 - Omsättningen uppgick till 1 107 tkr (920*) under verksamhetsåret, varav 446 tkr (55*) under det fjärde kvartalet. - Periodens

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30 24h Technologies AB (publ) Kvartalsredogörelse Q3 2010 Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30 Perioden januari till september i sammandrag för koncernen Periodens intäkter uppgick till

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fundior AB (publ) 556695-0100 Bokslutskommuniké 2009 1 januari - 31 december 2009 Fundior AB (publ) FO-nummer: 556695-0100 22 februari 2010 Helåret 2009 - Nettoomsättning var 1,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september februari 2005

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september februari 2005 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 40 (53) TSEK Resultat efter skatt 374 (- 90) TSEK Resultat per aktie 0,6 (-0,23) SEK per aktie Prospekteringsverksamheten För närvarande

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB Bokslutskommuniké 2008 för Denna rapport omfattar perioden 1 januari 31 december 2008 för (publ). Perioden i korthet Intäkterna uppgick till 4 429 TSEK (3 993 TSEK) Bruttomarginalen uppgick till 49 procent

Läs mer

Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2014 30 november 2014.

Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2014 30 november 2014. Pressmeddelande 2015-01-22 Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2014 30 november 2014. Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till 1 175 KSEK Bolagets soliditet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer