BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr ÅRSREDOVISNING 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005"

Transkript

1 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNINGAR BALANSRÄKNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Bilaga 1 Generalsekreterarens verksamhetsberättelse 2005 Bilaga 2 Revisionsberättelse

2 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, "Barnfonden", bildades i december 1990 i samarbete med danska BØRNEfonden. Den danska organisationen grundades 1972 och driver programverksamhet till stöd för fadderbarn och deras omgivning i fem afrikanska länder. Barnfondens uppdrag är att förmedla stöd till utsatta barn i Afrika, Asien och Latinamerika. Stödet syftar till att skapa förutsättningar för barnen och deras föräldrar att själva förbättra sina levnadsvillkor. Stödet syftar också till att främja en hållbar utveckling av det omgivande samhället. Barnfonden är en självständig organisation men samarbetar fortsatt med BØRNEfonden genom att förmedla ekonomiskt stöd från faddrar i Sverige till fem av BØRNEfondens programländer i Afrika. Sedan 1997 förmedlas pengar också till den fadderfinansierade verksamhet som bedrivs av den amerikanska biståndsorganisationen CCF (Christian Children's Fund) i 19 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Barnfonden granskas av Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, som ger riktlinjer för och kontrollerar svenska frivilligorganisationers verksamhet. Barnfonden har av SFI tilldelats två sk. 90-konton : och I det följande redovisas Barnfondens verksamhet och resultat för verksamhetsåret 2005 Allmänt om verksamheten Under 2005 upprättades (2004: ) nya fadderskap och (2004: 1380) fadderskap avslutades. Vid verksamhetsårets utgång var antalet påbörjade fadderskap (17 501). Under året överfördes sammanlagt 41,9 miljoner kronor till lokala utvecklingsprojekt i 24 länder till gagn för fadderbarnen och deras familjer. Det innebär en ökning med ca 7,7 miljoner kronor jämfört med Vid sidan av fadderbidragen, men inkluderat i ovanstående siffror, överfördes även kronor till ett projekt som syftar till att bekämpa AIDS-katastrofen i Zambia (den s k Framtidsfonden). De under 2005 överförda medlen motsvarar ca 85,6% (2004: 85,4%) av Barnfondens intäkter.

3 2(9) Arbetet med att sprida kunskap om Barnfonden har slagit väl ut och lett till en ökning av antalet fadderskap under året. Vi ser positivt på en fortsatt ökning av fadderskap, samt insamlingar till bl.a. Framtidsfonden under Den 28 december 2004 startade Barnfonden en insamling till stöd för återuppbyggnaden efter tsunamikatastrofen i Sydostasien. Under 2005 kunde kronor oavkortat överföras till vår systerorganisation CCF som arbetar i de drabbade områdena. Barnfondens styrelse och personal I styrelsearbetet har under 2005 följande personer deltagit: f.d. koncernchef Klas Olofsson (ordf), vd Petra Orrenius (v ordf), affärsområdesansvarig Sten Alfredsson, barnläkare Barbro Fogström, advokat Karin Grauers, fil. Mag Ann Hageus Schmidt, programledare Mark Levengood, sjuksköterska Eva Radetzky, civilingenjör Annikki Schaeferdiek, professor Nils-Otto Sjöberg, informationschef Cathrine Stjärnekull och filmregissören mm Lasse Åberg. Styrelsen, som är oavlönad, höll tre protokollförda möten under året. Maria Thomelius anställdes av styrelsen som efterträdare till Mikael Dahl som generalsekreterare för Barnfonden i maj Barnfondens kansli är beläget i Malmö. Personalen vid kansliet uppgår till nio anställda medarbetare. Timavlönad extrapersonal har tidvis varit behjälpliga vid behov. Faddrar och volontärer bistår kansliet med administration, informations- och översättningsarbete. Flerårsanalys Verksamhetsintäkter Överförda bidrag (tkr) Överföring i % av bidrag & gåvor 85,6% 85,4% 84,6% 84,6% 85,1% Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

4 3(9) RESULTATRÄKNINGAR Not Verksamhetsintäkter Insamlade medel Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Överförda bidrag och gåvor Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat före fördelning Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 0 0 Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året 0 0 Kvarstående belopp för året / balanserat kapital

5 4(9) BALANSRÄKNINGAR Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 5(9) EGET KAPITAL OCH SKULDER BALANSRÄKNINGAR EGET KAPITAL 8 Not Bundet eget kapital Stiftelsekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 6(9) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (även avseende allmänna råd för ideella föreningar), samt till viss del FRIIs mall för resultaträkningen. I Årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av SFI. Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år om annat ej anges i nedanstående noter. Avskrivningar på anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Programvara Inventarier och maskiner 3 år 5 år Not 1 Mottagna bidrag och gåvor Månadsbidrag Extra penninggåvor till fadderbarn Utdelning Humanfonden Övriga gåvor och bidrag (Bl.a. Framtidsfonden) Tsunamikatastrofen Återförda medel från tidigare år 0 0 Summa Not 2 Överförda bidrag och gåvor Överfört till hjälparbete via BØRNEfonden och CCF Tsunamikatastrofen via CCF Överföringar till CCF Överföringar till BØF Summa % av överförda bidrag och gåvor 85,6% 85,4%

8 7(9) Not 3 Övriga externa kostnader Revisionskostnader I beloppet för övriga externa kostnader ingår arvoden och kostnadsersättningar enligt följande. Arvoden avseende revisionsuppdrag uppgår till 41 tkr (f.å 23 tkr) Arvoden avseende andra uppdrag uppgår till 17,5 tkr (f.å. 0 tkr) Bidrag Ränteintäkter Totala intäkter Insamlingskostnader Administrationskostnader Totalt % av bidrag och ränteintäkter 13,4% 18,3% Not 4 Personal Medelantal anställda Kvinnor 8,5 8,5 Män 1, ,5 Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelse 0 0 Generalsekreterare Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader styrelse och generalsekreterare Pensionskostnader övriga Övriga personalkostnader Totala löner, ersättningar och pensionskostnader

9 8(9) Not 5 Immateriella anläggningstillgångar Programvara Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Not 6 Inventarier och maskiner Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Årets utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Not 7 Kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Penningmarknadsfond Mega Avgår andel av reinvesterad utdelning Statsskuldväxel FFD Banco Likviditetsfond Totalt Investeringen i Penningmarknadsfonden gjordes under 2002 med kr. Investeringen i Bancos fonder avser föregående års upplupna utdelning från Humanfonden. Statsskuldväxeln har en löptid på 1 månad och är utan förlustrisk. Not 8 Förändring av Eget kapital Stiftelse Fritt eget kapital kapital Summa Belopp vid årets ingång Återföring av Stiftelsekapital från 2003 till fritt eget kapital * Använda medel från föregående år Årets resultat Belopp vid årets utgång * Under 2003 höjdes Stiftelsekapitalet till kr, som en konsekvens av förändrade stadgar. Dessa har emellertid ännu inte godkänts av relevanta myndigheter, varför de gamla stadgarna med ett Stiftelsekapital på kr fortsatt gäller.

10

11

12

13

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande har ordet 3 Barnfonden i korthet 4 Siffror i korthet 5 Barnfondens arbete 7 Barnen i fokus 7 Familjerna

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Barncancerföreningen i Östra Götaland

Barncancerföreningen i Östra Götaland Årsredovisning för Barncancerföreningen i Östra Götaland Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1,2,3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5,6 Ställda säkerheter

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer