Uppvidinge K O M M U N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppvidinge 2015-06-11 K O M M U N"

Transkript

1 Sammanträdesdatum K O M M U N Plats och tid Kommujihuset Åseda, sal Ideboås SAMRflANTRÄDESPROTOKOLL 1(38) Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Kasia Musial (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset, Åseda :30 Underskrifter Sekreterare ( s ^ Paragrafer Jona^Xarlsson Justerare Kasia Musial (S) igosson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts Datum då anslaget tas upp ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Kyrkbacken, Åseda Underskrift Jonas Karlsson

2 SAMMÅNTRÅDESPRQTQKOLL 2(38) Uppvidinge K O M M U K Sammanträdesdatum Närvarolistc Beslutande Ledamöter Ingemar Hugosson (C) Viktoria Birgersson (C) ej 73,79 Patrik Östangård (C) Kent Berqvist (S) Kasia Musial (S) Kennet Karlsson (SD) ej Roger Karlsson (LBPO) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Rasmus Pettersson (C) 73-75, 79 Jonas Karlsson, sekreterare Annica Carlsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Emma Harnesk, bygglovsirispektör Nina Lindberg, planarkitekt Utdraesbestyrkande

3 T., i, Sammanträdesdatum K O M M U N 3AMMANTRÄDESPR0TQK0LL 3(38) Ärendelista 69 Redovisning av delegeringsbeslut 70 Månadsrapport jan - maj Detaljplan för Södra industriområdet, Åseda 12:1 m.fl. Åseda samhälle 72 Planbeslut för Industrien 16, Åseda samhälle 73 Yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län angående ansökan enligt miljöbalken för uppförande och drivande av maximalt 40 vindkraftverk på fastigheterna Berg 1:9 m.fl. i Uppvidinge kommun, projekt Berg, dnr Yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen angående överklagat beslut rörande tillstånd att anlägga och driva gruppstation med vindkraft på fastigheterna Rosenholm 1:2 m.fl. i Uppvidinge kommun 75 Yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen angående överklagat beslut rörande tillstånd att anlägga och driva gruppstation med vindkraft på fastigheterna Boestad 1:1 m.fl. i Uppvidinge kommun 76 Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ANLÄGGNING på fastigheten Verkstaden 6 77 Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ANLÄGGNING på fastigheten Lenhovda 112: Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD LAGER på fastigheten Rörmokaren 2 79 Ansökan om bygglov för TtLLBYGGNAD LAGER på fastigheten Glasblåsaren Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD GARAGE på fastigheten Hohult 42:5 81 Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD GARAGE på fastigheten Klavreda 3:58 82 Uppmuntransbidrag för kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering. Ärenden som tillkom till sammanträdet 83 Ansökan om bygglov för UTVÄNDIG ÄNDRING på fastigheten Brömseborg 1 84 Riktlinje för Solfångare

4 1 Sammanträdesdatum KOMMVH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 4(38) 69 Redovisning av delegeringsbeslut i) Byggnadsinspektör Emma Harnesk har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: Dnr Sjömillan 1:17; Startbesked etapp 1, gästhus samt garage / förråd Dnr Norrhult 20:4; Startbesked, ändrad anväiidriing Dnr Silvereke 1:16; Bygglov / startbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Silvereke 2:9; Bygglov / startbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Bubbetorp 1:2; Bygglov / startbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Hohult 2:136; Slutbesked, nybyggnad lager Dnr Sävsjö 1:12; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Sävsjö 1:12; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Sävsjö 1:12; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dm Sävsjö 1:12; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Sävsjö 1:12; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Utdragsbestyrknnde

5 . T, Sammanträdesdatum KO U M U N SAMMÅNTRÅDESPROTOKOLl 5(38) 69 (forts.) Dnr Ålatorp 4:1; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Sävsjöhall 6:27; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Möcklehult 1:6; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Bohult 2:2; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Bohult 1:6; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Möcklehult 1:25; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Lermovda-Merhult 1:19; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Industrien 16; Rivningslov, rivning av kontorsbyggnad Dnr Östra värends järnväg 2:4; Rivningslov, rivning av byggnad Dnr Lenhovda 111:2; Bygglov, tillbyggnad enbostadshus Dnr Sävsjöhall 4:45; Startbesked och fastställande av kontrollplan, nybyggnad carport Dnr Nottebäck 7:12; Startbesked, tillbyggnad industri Livsmedelsinspektör Emilia Hansen har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: 10" I

6 t Sammanträdesdatum OCillllMCIllUCKIUJ^ ÅMMANTRADESPROTQKQLL 6(38) 69 (forts.) Dnr Rosen 2; Årlig avgift för livsmedelskontroll 3) Livsmedelsinspektör Hanna nyberg har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: Dnr Klavreda 38:1; Regishering av mobil livsmedelsanläggriing 4) Förvaltningssekreterare Jonas Karlsson har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: Dnr Hökaskruv 2:2; Bygglov / startbesked; nybyggnad transformatorstation' Dnr Nottebäcks-Hult 3:2; Anmälan om installation ytjordvärme Dnr Sjömillan 18; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Mörtelek 6:17; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Vraneke 5:1; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Vägershult 2:12; Bygglov / startbesked; nybyggnad transformatorstation Dnr Hohult 40:2; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Sjömillan 1:17; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Bockaskruv 5:8; Anmälan om installation av bergvärme tusterandes signatur

7 ..,., Sammanträdesdatum KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(38) 70 Månadsrapport jan - ma] 2015 Intäkterna minskar på våra fasta objekt men kostnaderna består bedömningen blir att s underskott vid årsskiftet kommer att vara ca :-. Beslutsunderlag Förvaltnitigschef Karm Holsts tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Silje Savela, Ekonomi tusterandes signatur

8 _. Sammanträdesdatum KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, 8(38) 71 Dnr o Detaljplan för Södra industriområdet, Aseda 12:1 m.fl. o Åseda samhälle - och byggnadsnämndens beslut: Godkänna granskningsutlåtandet och anta detaljplanen för Södra industriområdet, del av Aseda 12:1 m.fl. dnr: Sammanfattning av ärendet: Syftet med planen är att tillskapa mer mark för industriäridamål i Aseda samhälle genom att planlägga tidigare planlagd naturmark för ändamål som industri, småindustri, handel och kontor. Intentionen med planen är samtidigt att ta tillvara på områdets strategiska läge vid riksväg 23. Läget medför att planområdet har potential att bli Aseda samhälles skyltfönster mot väg 23. Planområdet är beläget i Aseda samhälles sydöstra del. Området begränsas i norr och öster av Järnvägsgatan, i väst av Alghultsvägen och Terminalgatan och i söder av riksväg 23. Gällande detaljplan P99/8 kommer i sin helhet, ca 18 ha att ersättas av den nya planen, vilken till stor del har samma områdesgrans med ett undantag i plättens norra del. Den nya detaljplanen omfattar ca 20 ha varav 1,8 ha sträcker sig över den äldre underliggande stadsplanen, 07-ASS-291. Anledningen till att en del av stadsplanen införlivas är att fastigheten Aseda 14:112 endast ska omfattas av en detaljplan. Den gällande översiktsplanen, som är antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011, redovisar det södra industriområdet i Aseda som lämplig för utvidgning av mark för industriändamål. I den nya planen höjs den tillåtna byggnadshöjden från dagens gällande höjder för att möta befintliga höjder inom planområdet. Under planens granskningstid har det bland annat inkommit synpunkter som föranlett revideringar av planhandlingama främst avseende planens exploateringsgrad. Felaktigt har exploateringsgraden angetts som bruttoarea, när avsikten hela tiden har varit byggnadsarea, och detta har tusterandes signatur / usterandes signatur t JOf I l

9 SAMMANTRADESPRQTOKOLL 9(38) Uppvidinge K O M M U Sammanträdesdatum (forts.) korrigerats i antagandehandlingarna. Från kommunstyrelsen inkom ett yttraride med en önskan om en ökad exploateringsgrad till 75 % av fastighetsarean. Yttrandet har resulterat i att exploateringsgraden, el, på plankartan höjts till 50 %, vilket genom hela planprocessen varit angivet i planbeskrivningen. Planprocessen genomförs med normalt planförfarande. Ekonomiska konsekvenser Detaljplanen bekostas av kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Plankarta Planbeskrivning Fastighetsförteckning Behovsbedömning Samrådsredogörelse Dagvattenutredning Granslaringsutlåtande Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(38) Uppvidinge Sammanträdesdatum Dnr Planbeslut för Industrien 16, Aseda samhälle s beslut: Godkänna planuppdrag för Industrien 16, ge förvaltningen i uppdrag att inleda planarbetet. Sammanfattning av ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra expansion av verksamheten på fastigheten Industrien 16. Fastighetsbolaget Kompaniet AB inkom med en begäran om planbesked som avser en önskad ändring av exploateringsgraden från dagens 33 % till 66 % av fastighetsarean. Verksamheten på fastigheten, i form av hustillverkning som bedrivs av Anebyhusgruppen, har i dagsläget akut platsbrist och saknar till viss del personalutrymmen. Fastighetsbolaget Kompaniet och Anebyhusgruppen vill också möjliggöra för framtida expansion av verksamheten. Ett beslut om positivt planbesked togs i miljö- och byggnadsnämnden Enligt den gällande detaljplanen, 07-ASS-220 från 1963, är området planlagt för industriändamål och den tillåtna andel av fastighet som får bebyggas är högst en tredjedel. Industrien 16 är idag bebyggd till ca 40 %, vilket är en avvikelse från gällande detaljplan. Det tänkta planområdet omfattar fastigheterna Industrien 16 och 18, som är belägna i det östra industriområdet i Aseda. Det tänkta planområdet avgränsas av Järnvägsgatan i söder, av fastigheten Aseda 12:1 och den gamla banvallen i norr, av fastigheterna Industrien 19 och Industrien 11 i öster och av Industrien 6 i väster. Det tänkta planområdet omfattar cirka kvm och utgörs till största delen av hårdgjorda ytor. Anledningen till att planområdet även innefattar Industrien 18 är att det finns en byggnad på Industrien 16 som är placerad över fastighetsgränsen till Industrien 18. Om det i ett senare skede, efter inmätning på plats, visar sig att byggnadens verkliga placering är inom fastighetsgränsen för Industrien 16 kan planområdets avgränsning komma att ändras. Det finns ur ett kommunalt perspektiv ett behov av att ta ett helhetsgrepp för hela industriområdet. Detaljplanerna är ofta gamla och inte uppdaterade efter dagens situation och aktuella behov för verksamlieterna i området. Att o

11 T,,.i, Sammanträdesdatum K O U M U N SAMMANTRÄDESPROTQKOLL 11(38) 72 (forts.) ta ett helhetsgrepp för hela området skulle dock medföra en mer komplicerad och tidskrävande process. Om planområdet begränsas till fastigheterna Industrien 16 och 18 så gör miljö- och byggnadsförvaltningen bedömningen att det är möjligt att genomföra planprocessen med ett begränsat förfarande och att anta detaljplanen i november, förutsatt att inga oförutsedda komplikationer sker. Inom fastigheten finns kända markföroreningar och flera miljötekniska undersölcningar har genomförts. Den senaste undersökningen, i samband med planerad nybyggnation, är daterad Sammanfattaingsvis visar undersökningen inga uppmätta halter av tungmetaller, dioxiner och klorfenoler som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. Inga indikationer på oljeföroreningar har identifierats inom det undersökta området inom fastigheterna Industrien 16 och 18. Bedömningen som gjordes i samband med denna undersökning var att den planerade nybyggnationen skulle kunna utföras på området utan att förebyggande skyddsåtgärder eller saneringsåtgärder skulle behöva utföras och att schaktmassorna från området fritt kan hanteras inom och utanför fastigheten. Badebodaån är recipient för fastigheternas dagvatten och i samband med planprocessen bör dagvattenhanteringen utredas. Ur denna aspekt finns det möjlighet att planens eventuella genomförande bidrar till en positiv miljöpåverkan. Inom det tänkta planområdet finns dokumenterade fomlämningar i form av en stenkrets med ett centralt stenblock och en hög. Delar av stenkretsen användes i början av 1900-talet till ett brobygge och de kvarvarande stenarna har flyttats vid två tillfällen. En utökning av byggnadsarean inom fastigheten Industrien 16 kräver en detaljplaneändring. Planändringen är i enlighet med den gällande översiktsplanen, antagen , och kan antas sakna betydande intresse för allmänheten. Planen bedöms kunna handläggas med ett begränsat planförfarande. Handläggning av planen, vid ett begränsat planförfarande, medför en tidsplan på omkring 6 månader, från det att lä4 /

12 SAMMANTRÄDESPROTQKOLL 12(38) Uppvidinge K O M M U N Sammanträdesdatum miljö- och byggnadsförvalnringen har fått ett planbeslut av miljö- och byggnadsnämnden, tills dess att planen vinner laga kraft förutsatt att inga oförutsedda komplikationer eller överklaganden sker. 72 (forts.) Ekonomiska konsekvenser: Ett planavtal kommer att upprättas mellan planbeställaren och kommunen och de kostnader som förorsakas kommunen i samband med planläggningen kommer att debiteras planbeställaren. Beslutsunderlag: Underlag för planbesked Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen KM //

13 ii Uppvidinge 8ÅMMANTRÄDESPR0TGK0LL Sammanträdesdatum (38) 73 Dnr Yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län angående ansökan enligt miljöbalken för uppförande och drivande av maximalt 40 vindkraftverk på fastigheterna Berg 1:9 m.fl. i Uppvidinge kommun, projekt Berg, dnr 551=107=14 Miljö» och byggnadsnämndens behandling: Rasmus Pettersson (C) ersätter Viktoria Birgersson (C) som lämnar sammanträdeslokalen på grund av jäv. Kennet Karlsson (SD) yrkar på att ärendet återemitteras enligt skriftligt inkommit yrkande (se bilaga 1). Kasia Musial (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen daterad med tillägg punkt 5. Beslutsgång: Ordförande kallar till omröstning om Kennet Karlssons (SD) yrkande kan avslås. Ordförande finner att Kennet Karlssons (SD) yrkande kan avslås. Ordförande ställer tjänsteskrivelsen daterad mot tjänsteskrivelse daterad Ordförande finner att förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse daterad får bifall av nämnden. Kennet Karlsson (SD) och Roger Karlsson (LBPO) inkommer med skriftlig reservation (se bilaga 1). s beslut: föreslås lämna följande yttrande till länsstyrelsen: tillstyrker Stena Renewable Energy AB ansökan om tillstånd till uppförande och drivande av en gruppstation med maximalt 40 vindkraftverk på fastigheterna Berg 1:9 m.fl. i Uppvidinge kommun, projekt Berg, men med beaktande av de synpunkter och villkorsförslag som framkommer under bedömning av ärendet. Sammanfattning av ärendet: Stena Renewable Energy AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att få uppföra och driva en gruppstation med maximalt 40 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 200 meter inom projektsområdet Berg. Verksamlieten omfattar fastigheterna Berg 1:9, Flyaliult 1:8, Flöxhult 1:2-3, Hovgård 1:7, Hökanäs 1:1, Kärseskruv 1:2,1:7,1:10, Mada 1:2-3,1:16,

14 T.,., Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(38) 73 (forts.) Marskog S:2, Mörtelek 9:1, Nykomstorp 1:6, Stödsboda 1:2-3, 1:6, samt Älghults-Åkvarn 1:10 och 1: Ansökan omfattar dels byggnation och drift av 40 vindkraftverk, dels de övriga anläggningsarbetena och åtgärder som krävs för vindparkens uppförande och drift, såsom montageytor, uppstälkringsytor, vägar, kabeldragning, byggnader etc. Projektområdet omfattar ca 22 km 2. Följdverksamhet såsom vägar och kablar kommer att beröra område utanför projektområdet. Bolaget ansöker om uppförande av verk inom så kallade etableringsytor i projektområdet. Slutlig placering, vägdragning och övriga detaljer i mfrastukturen önskar man fastställa tillsammans med tillsynsmyndigheten. Beslutsunderlag Ansökan, rmljökonsekvensbeskriviving samt kompletteringshandlingar från Stena Renewable Energy AB, projekt Berg. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen daterad 11 juni Bedömning av ärendet: 1. För en verksamhet av aktuellt slag ska en sådan plats väljas som är lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål i 1 kapitlet 1 och hushållningsbestämmelsema i kapitlen 3 och 4. Dessutom ska ändamålet med verksamheten kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön vilket framgår av 2 kapitlet 3 och 6 i miljöbalken. Landskapet beskrivs av bolaget som " mosaikartad med förekomst av våtmarker, sjöar och vattendrag samt kalhyggen i varierande storlek till följd av konventionellt skogsbruk ". Topografin inom uti-edningsområdet är flackt i dess centrala delar medan övriga delar är mer varierande topografiskt. Omgivande landskap utgör en mer böljande terräng med ängs- och hagmarker och mindre bybildningar. Här återfinns flertalet större, halvöppna landskapsrum i form av sjöar och våtmarker som erbjuder s.k. utblickar. m i /

15 ,.,, Sammanträdesdatum K O U H U N SAMMANTRÄDESPROTQKOLL 15(38) 73 (forts.) biom utredningsområdet finns inga utpekade naturreservat, riksintressen för naturvård eller Natura 2000-områden. Inga värdefulla kulturmiljöer finns inom området. Däremot finns det flera områden som finns utpekade i Länsstyrelsens regionala naturvårdsprogram såsom St Björkesjö och St Björksjön. Naturreservatet Berga Fly gränsar i nordväst till projektområdet. Syftet med naturreservatet är att bevara och restaurera ett område med till stora delar sumpig eller fuktig barrblandskog med stor andel tall och på vissa ställen björk. Även naturvärdena i det rinnande vattnet ska bevaras. Flöxhult, ca 350 meter sydost om området, har ett kulturhistoriskt värde med en gammal glasbrukslärmiing. En kulturmiljöutredning med vidhängande arkeologisk undersökning har utförts i området och ett antal fasta fomlämningar har identifierats inom området. Då man inte anger fasta placeringar i sin ansökan utan etableringsytor, måste man ta hänsyn till de olika natur- och kulturvärden som finns inom projektområdet och utefter dessa placera ut sina verk. I de natur- och kulturmventeringarna som gjorts i samband med ansökan har bolaget redovisat vilka hänsynstaganden som bolaget kommer att göra vid etablering av verk, vägar och etableringsytor etc. Men givetvis kommer ett projekt av denna storlek, både enskilt, och tillsammans med övriga aktuella projekt i Uppvidinge kommun med omnejd, påverka landskapet betydligt. Något som är oundvikhgt. Området ligger inte inom det idag utpekade riksmtresseområdet för vindkraft. anser dock att kapitlena 1, 2, 3 och 4 i miljöbalken ändå uppnås. 2. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är bland annat att identifiera och beskriva de effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra och att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. Detta framgår av 6 kapitlet 3 miljöbalken. Vad gäller den miljökonsekvensbeskrivning som bolaget inlämnat har detta i huvudsak uppfyllts inom etableringsområdet med stöd av den kunskap och den forskning man idag har om etablering av vindkraft i skogsmiljö.

16 SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL 16(38) Uppvidinge K O M M U Nf Sammanträdesdatum (forts.) 3. Det som framkommit i naturvärdesinventeringen, kulturmiljöutrednfngen samt de olika inventeringarna av fåglar och fladdermöss ska ligga till grund för bolagets val av placering av verken, ny vägdragning och förstärkning av befintliga vägnätet. De av Sveriges Ornitologiska Förening och Naturvårdsverkets angivna buffertzoner för där angivna arter ska tillämpas. Livsmiljön för de inom området identifierade fladdermössarterna får inte försämras. 4. Störningen under byggnationstiden, vilken är beräknad till ca 2,5 år, kommer i området vara betydlig. Det är viktigt att belysa då det i området är naturligt tyst. Det som h"amkommit i fågel- och fladdermusinventeringarna om möjliga skyddsåtgärder vid anläggningsarbeten ska tillämpas. 5. Bullernivån från verksamheten, samt den kumulativa bullerpåverkan från övriga planerade projekt i området, ska för 90 % av tiden vara lägre än 40 db(a) vid samtliga bostäder. När ljudet är amplitudmodulerat skärps kravet med 5 db(a). 6. De riktvärden som finns för lågfrekvent ljud momhus, i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:13 ska, även sammantaget med övriga projekt i området, uppfyllas. 7. Maximala antalet timmar med faktisk rörlig skugga från verksamlieten och från övriga planerade projekt i området får inte överstiga 8 timmar per år vid samtliga bostäder. 8. Hinderbelysningen ska avskärmas och nedregleras till lägsta tillåtna intensitetsnivå om sådan möjlighet ges enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Hinderbelysningen ska också regleras så att verken blinkar i takt. Bästa möjliga teknik ska väljas. 9. Vindkraftverken ska placeras så att inga befintliga radio- och tvlänkar/stråk påverkas negativt. 10. En säkerhet ska ställas som ska täcka hela kostnaden för nedmontering, ej eventuellt skrotvärde avräknat. W!

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 17(38) Sammanträdesdatum Verksamheten får inte tas i drift förrän säkerheten ställts och godkänts av tillståndgivande myndighet. 11. Efter avslutad verksamhet bör elkablarna mellan verken grävas upp då de utgör en resurs att återvinna. Annat material som går att återanvända/återvinna bör också omhändertas. 12. Inget verkställighetsförordnande bör medges. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar Ärendenummer

18 irf<)'; SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(38).., 1, Sammanträdesdatum KOMMUN Miljö-och byggnadsnämnden Viktoria Birgersson (C) återkommer till sammanträdet och Rasmus Pettersson (C) lämnar. 74 Dnr Yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen angående överklagat beslut rörande tillstånd att anlägga och driva gruppstation med vindkraft på fastigheterna Rosenholm 1:2 m.fl. i Uppvidinge kommun s behandling: Ordförande kallar till omröstning gällande om ledamot Kennet Karlsson (SD) är jävig. Ordförande finner att anser att Kennet Karlsson (SD) är jävig. Kennet Karlsson (SD) motsätter sig nämndens beslut om att han skulle vara jävig. Kennet Karlsson (SD) lämnar lokalen och ersätts av Rasmus Pettersson (C). Ordföranden frågar om nämnden anser att ordföranden själv är jävig. Ordföranden finner att Miljö- och byggnadsnämnden inte anser att ordföranden är jävig. Ordföranden Ingemar Hugosson (C) deltar inte i omröstningen. Ordföranden frågar om Viktoria Birgersson (C) kan anses vara jävig. Ordföranden finner att Miljö- och byggnadsnämnden inte anser att Viktoria Birgersson (C) är jävig. Viktoria Birgersson (C) deltar inte i omröstningen. Beslutsgång: Roger Karlsson (LBPO) yrkar på bifall till beslut enligt tjänsteskrivelsen daterad Viktoria Birgersson(C) yrkar på att ska avstå från att yttra sig. Ordförande ställer Rogers Karlsson (LBPO) och Viktoria Birgerssons (C) förslag mot varandra och finner att ska avstå från att yttra sig. s beslut: avstår från att yttra sig Sammanfattning av ärendet: Mark- och Miljööverdomstolen (MMOD) har begärt att Miljö- och byggnadsnämnden i Uppvidinge kommun ska yttra sig över de A /

19 :,"f:,! SAMMANTRÄDESPROTQKOLL 19(38) _ - i Sammanträdesdatum K O M M U N 74 (forts.) överklaganden som inkommit rörande den dom som Mark- och miljödomstolen (MMD) fattat i ärendet angående tillstånd till Statkraft Södra Vindkraft AB för vindpark Rosenholm, samt Naturvårdsverkets yttrande över inkomna överklaganden och fattat beslut. Beslutsunderlag: Ansökan med tillhörande MKB Kompletteringshandlingar s yttrande MPD vid Länsstyrelsen i Kalmar beslut MMD dom M MMÖD anmodan med bilagor i mål M Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Ärendet: (MBN) har yttrat sig i ärendet vid sitt sammanträde den 23 januari , dnr De synpunkter och villkorsförslag som MBN då lämnade i sitt yttrande till MPD har i deras beslut, och i de villkorsändringar som MMD beslutat, i stort anammats. Men de yrkanden som nu framkommit från de som överklagat beslutet är av sådant intresse och så relevanta för framtida bedömningar i vindkraftärenden att de borde prövas av MMÖD. Beslutet skickas till: Svea Hovrätt, Rotel 0602, Mark- och Miljööverdomstolen, Box 2290, Stockholm. Mål M b

20 .., «, Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(38) 75 Dnr överklagat beslut rörande tillstånd att anlägga och driva gruppstation med vindkraft på fastigheterna Boestad 1:1 m.fl. i Uppvidinge kommun Hljö= och byggnadsnämndens behandling: Roger Karlsson (LBPO) yrkar på bifall till beslut enligt tjänsteskrivelsen daterad Viktoria Birgersson(C) yrkar på att ska avstå från att yttra sig. Beslutsgång: Ordförande ställer Rogers och Viktorias förslag mot varandra och finner att ska avstå från att yttra sig. s beslut: avstår från att yttra sig Sammanfattning av ärendet: Mark- och Miljööverdomstolen (MMÖD) har begärt att Miljö- och byggnadsnämnden i Uppvidinge kommun ska yttra sig över de överklaganden som inkommit rörande den dom som Mark- och miljödomstolen (MMD) fattat i ärendet angående tillstånd till Stena Renewable Energy AB för vindpark Horshaga, samt Naturvårdsverkets yttrande över inkomna överklaganden och fattat beslut. Beslutsunderlag: Ansökan med tillhörande MKB Kompletteringshandlingar s yttrande MPD vid Länsstyrelsen i Kalmar beslut MMD dom M MMÖD anmodan med bilagor i mål M Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

21 T,,,. Sammanträdesdatum K O M M U N SÄMMANTRÄDESPROTÖKOLL 21(38) 75 (forts.) Ärendet: (MBN) har yttrat sig i ärendet vid sitt sammanträde den 23 januari , dnr De synpunkter och villkorsförslag som MBN då lämnade i sitt yttrande till MPD har i deras beslut, och i de villkorsändringar som MMD beslutat, i stort anammats. Men de yrkanden som nu framkommit från de som överklagat beslutet är av sådant intresse och så relevanta för framtida bedömningar i vindkraftärenden att de borde prövas av MMÖD. Beslutet skickas till: Svea Hovrätt, Rotel 0602, Mark- och Miljööverdomstolen, Box 2290, Stockholm. Mål M Kennet Karlsson (SD) återträder in i sammanträdeslokalen och ersätter Rasmus Pettersson(C) Mötet ajourneras

22 SAMHJ1ANTRADESPR0T0K0LL 22(38) Sammanträdesdatum 76 Dnr Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ANLÄGGNING på fastigheten Verkstaden 6 Dnr: Fastighetens adress: Floravägen 4, Åseda s beslut 1. Bevilja bygglov för tillbyggnad gymnasieskola med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 2. Godta Christer Karlsson som kontrollansvarig. 3. Fastställer avgiften för bygglovet till 4398 kronor. 1 Sammanfattning av ärendet: Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av gymnasieskola med ett lager samt utbildningslokal på fastigheten Verkstaden 6. Tillbyggnaden består av en oisolerad rundbågehall som byggs ihop med befintlig byggnad genom en sluss. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och gällande detaljplan är 0760-P01/7. Fastighetens totala yta är m 2 och befintlig bebyggelse uppgår till cirka 3115 m 2. Den föreslagna åtgärden innebär att fastigheten bebyggs med ytterligare 240 m 2.1 samband med tillbyggnaden kommer man även att sätta ett 2,4 meter högt stängsel runt den nya byggnaden. Åtgärden följer gällande detaljplan. Föreslagen kontrollplan är Christer Karlsson. Beslutsunderlag: Ansökan Anmälan om kontrollansvarig Situationsplan Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, 73.

23 i i SAMMÅNTRÄDESPROTOKQLL Sammanträdesdatum K O M H U N 23(38) 76 (forts.) Plaruitningar Produktbeskrivning Beslutet skickas till: Sökanden Rågrannar Fastighetsägare Länsstyrelsen Skogsstyrelsen Fastighetsägare INFORMATION Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggnadslovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 plan- och bygglagen). Åtgärden för inte påbörjas innan har gett ett startbesked (10 kap. 3 plan- och bygglagen). Total avgift för åtgärden: 4398 kronor Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift 4205 kr kr = 4398 kr Upplysning: Fakturan skickas separat l

24 SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL 24(38) Sammanträdesdatum KOMMUN 77 Dnr Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ANLÄGGNING på fastigheten Lenhovda 112:4 Dnr: Fastighetens adress: Vagnvägen 14, Lenhovda s beslut 1. Bevilja bygglov för tillbyggnad anläggning med stöd av 9 kap. 30 planoch bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 2. Godta Martin Alriksson som kontrollansvarig. 3. Fastställer avgiften för bygglovet till kronor. 2 Sammanfattning av ärendet: Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av anläggning med två stycken växthus på fastigheten Lenhovda 112:4. Fastigheten är belägen längs med väg 31 och åtgärden innebär att fastigheten bebyggs med cirka 1549 m 2. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och gällande detaljplan är 0760-P92/14.1 detaljplanen står det att byggnademas fasad ska ges tilltalande utformning. Befinltig byggnad har 3 stycken växthus varav det sista uppfördes under Den två föreslagna växthusen har liknande utformnig. Åtgärden följer gällande detaljplan. Föreslagen kontrollansvarig är Martin Alriksson Beslutsunderlag: Ansökan Anmälan om kontrollansvarig Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, 73.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sekreterare Birgitta Adolfson. Ordförande Ingemar Hugosson BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sekreterare Birgitta Adolfson. Ordförande Ingemar Hugosson BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Plats och tid Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson(c) 9 11, 13 21 Viktoria Birgersson (c) 9 12 Anders Johansson (c) ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (14) Myndighetsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesdatum 2013-11-14 Torsdagen den 14 november 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00 15:30

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

... Uppvidinge. Kallelse/underrättelse 2014-06-09. 6. Dm 2014.0122./. Ekonomiska mål 2015. Sammanträde med: Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-18

... Uppvidinge. Kallelse/underrättelse 2014-06-09. 6. Dm 2014.0122./. Ekonomiska mål 2015. Sammanträde med: Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-18 ... Uppvidinge ~ KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-06-09 Sammanträde med: Miljö- och byggnadsnämnden Datum: 2014-06-18 Tid: Kl 13.30 Plats: Kommunhuset Åseda, sal Ideboås Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl 13.30 15.00 Beslutande Ingemar Hugosson (c) Viktoria Birgersson (c) Sven Olof Engstrand (c) Ronny Johansson

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer