Uppvidinge K O M M U N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppvidinge 2015-06-11 K O M M U N"

Transkript

1 Sammanträdesdatum K O M M U N Plats och tid Kommujihuset Åseda, sal Ideboås SAMRflANTRÄDESPROTOKOLL 1(38) Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Kasia Musial (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset, Åseda :30 Underskrifter Sekreterare ( s ^ Paragrafer Jona^Xarlsson Justerare Kasia Musial (S) igosson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts Datum då anslaget tas upp ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Kyrkbacken, Åseda Underskrift Jonas Karlsson

2 SAMMÅNTRÅDESPRQTQKOLL 2(38) Uppvidinge K O M M U K Sammanträdesdatum Närvarolistc Beslutande Ledamöter Ingemar Hugosson (C) Viktoria Birgersson (C) ej 73,79 Patrik Östangård (C) Kent Berqvist (S) Kasia Musial (S) Kennet Karlsson (SD) ej Roger Karlsson (LBPO) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Rasmus Pettersson (C) 73-75, 79 Jonas Karlsson, sekreterare Annica Carlsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Emma Harnesk, bygglovsirispektör Nina Lindberg, planarkitekt Utdraesbestyrkande

3 T., i, Sammanträdesdatum K O M M U N 3AMMANTRÄDESPR0TQK0LL 3(38) Ärendelista 69 Redovisning av delegeringsbeslut 70 Månadsrapport jan - maj Detaljplan för Södra industriområdet, Åseda 12:1 m.fl. Åseda samhälle 72 Planbeslut för Industrien 16, Åseda samhälle 73 Yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län angående ansökan enligt miljöbalken för uppförande och drivande av maximalt 40 vindkraftverk på fastigheterna Berg 1:9 m.fl. i Uppvidinge kommun, projekt Berg, dnr Yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen angående överklagat beslut rörande tillstånd att anlägga och driva gruppstation med vindkraft på fastigheterna Rosenholm 1:2 m.fl. i Uppvidinge kommun 75 Yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen angående överklagat beslut rörande tillstånd att anlägga och driva gruppstation med vindkraft på fastigheterna Boestad 1:1 m.fl. i Uppvidinge kommun 76 Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ANLÄGGNING på fastigheten Verkstaden 6 77 Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ANLÄGGNING på fastigheten Lenhovda 112: Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD LAGER på fastigheten Rörmokaren 2 79 Ansökan om bygglov för TtLLBYGGNAD LAGER på fastigheten Glasblåsaren Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD GARAGE på fastigheten Hohult 42:5 81 Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD GARAGE på fastigheten Klavreda 3:58 82 Uppmuntransbidrag för kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering. Ärenden som tillkom till sammanträdet 83 Ansökan om bygglov för UTVÄNDIG ÄNDRING på fastigheten Brömseborg 1 84 Riktlinje för Solfångare

4 1 Sammanträdesdatum KOMMVH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 4(38) 69 Redovisning av delegeringsbeslut i) Byggnadsinspektör Emma Harnesk har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: Dnr Sjömillan 1:17; Startbesked etapp 1, gästhus samt garage / förråd Dnr Norrhult 20:4; Startbesked, ändrad anväiidriing Dnr Silvereke 1:16; Bygglov / startbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Silvereke 2:9; Bygglov / startbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Bubbetorp 1:2; Bygglov / startbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Hohult 2:136; Slutbesked, nybyggnad lager Dnr Sävsjö 1:12; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Sävsjö 1:12; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Sävsjö 1:12; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dm Sävsjö 1:12; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Sävsjö 1:12; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Utdragsbestyrknnde

5 . T, Sammanträdesdatum KO U M U N SAMMÅNTRÅDESPROTOKOLl 5(38) 69 (forts.) Dnr Ålatorp 4:1; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Sävsjöhall 6:27; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Möcklehult 1:6; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Bohult 2:2; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Bohult 1:6; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Möcklehult 1:25; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Lermovda-Merhult 1:19; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Industrien 16; Rivningslov, rivning av kontorsbyggnad Dnr Östra värends järnväg 2:4; Rivningslov, rivning av byggnad Dnr Lenhovda 111:2; Bygglov, tillbyggnad enbostadshus Dnr Sävsjöhall 4:45; Startbesked och fastställande av kontrollplan, nybyggnad carport Dnr Nottebäck 7:12; Startbesked, tillbyggnad industri Livsmedelsinspektör Emilia Hansen har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: 10" I

6 t Sammanträdesdatum OCillllMCIllUCKIUJ^ ÅMMANTRADESPROTQKQLL 6(38) 69 (forts.) Dnr Rosen 2; Årlig avgift för livsmedelskontroll 3) Livsmedelsinspektör Hanna nyberg har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: Dnr Klavreda 38:1; Regishering av mobil livsmedelsanläggriing 4) Förvaltningssekreterare Jonas Karlsson har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: Dnr Hökaskruv 2:2; Bygglov / startbesked; nybyggnad transformatorstation' Dnr Nottebäcks-Hult 3:2; Anmälan om installation ytjordvärme Dnr Sjömillan 18; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Mörtelek 6:17; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Vraneke 5:1; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Vägershult 2:12; Bygglov / startbesked; nybyggnad transformatorstation Dnr Hohult 40:2; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Sjömillan 1:17; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Bockaskruv 5:8; Anmälan om installation av bergvärme tusterandes signatur

7 ..,., Sammanträdesdatum KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(38) 70 Månadsrapport jan - ma] 2015 Intäkterna minskar på våra fasta objekt men kostnaderna består bedömningen blir att s underskott vid årsskiftet kommer att vara ca :-. Beslutsunderlag Förvaltnitigschef Karm Holsts tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Silje Savela, Ekonomi tusterandes signatur

8 _. Sammanträdesdatum KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, 8(38) 71 Dnr o Detaljplan för Södra industriområdet, Aseda 12:1 m.fl. o Åseda samhälle - och byggnadsnämndens beslut: Godkänna granskningsutlåtandet och anta detaljplanen för Södra industriområdet, del av Aseda 12:1 m.fl. dnr: Sammanfattning av ärendet: Syftet med planen är att tillskapa mer mark för industriäridamål i Aseda samhälle genom att planlägga tidigare planlagd naturmark för ändamål som industri, småindustri, handel och kontor. Intentionen med planen är samtidigt att ta tillvara på områdets strategiska läge vid riksväg 23. Läget medför att planområdet har potential att bli Aseda samhälles skyltfönster mot väg 23. Planområdet är beläget i Aseda samhälles sydöstra del. Området begränsas i norr och öster av Järnvägsgatan, i väst av Alghultsvägen och Terminalgatan och i söder av riksväg 23. Gällande detaljplan P99/8 kommer i sin helhet, ca 18 ha att ersättas av den nya planen, vilken till stor del har samma områdesgrans med ett undantag i plättens norra del. Den nya detaljplanen omfattar ca 20 ha varav 1,8 ha sträcker sig över den äldre underliggande stadsplanen, 07-ASS-291. Anledningen till att en del av stadsplanen införlivas är att fastigheten Aseda 14:112 endast ska omfattas av en detaljplan. Den gällande översiktsplanen, som är antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011, redovisar det södra industriområdet i Aseda som lämplig för utvidgning av mark för industriändamål. I den nya planen höjs den tillåtna byggnadshöjden från dagens gällande höjder för att möta befintliga höjder inom planområdet. Under planens granskningstid har det bland annat inkommit synpunkter som föranlett revideringar av planhandlingama främst avseende planens exploateringsgrad. Felaktigt har exploateringsgraden angetts som bruttoarea, när avsikten hela tiden har varit byggnadsarea, och detta har tusterandes signatur / usterandes signatur t JOf I l

9 SAMMANTRADESPRQTOKOLL 9(38) Uppvidinge K O M M U Sammanträdesdatum (forts.) korrigerats i antagandehandlingarna. Från kommunstyrelsen inkom ett yttraride med en önskan om en ökad exploateringsgrad till 75 % av fastighetsarean. Yttrandet har resulterat i att exploateringsgraden, el, på plankartan höjts till 50 %, vilket genom hela planprocessen varit angivet i planbeskrivningen. Planprocessen genomförs med normalt planförfarande. Ekonomiska konsekvenser Detaljplanen bekostas av kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Plankarta Planbeskrivning Fastighetsförteckning Behovsbedömning Samrådsredogörelse Dagvattenutredning Granslaringsutlåtande Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(38) Uppvidinge Sammanträdesdatum Dnr Planbeslut för Industrien 16, Aseda samhälle s beslut: Godkänna planuppdrag för Industrien 16, ge förvaltningen i uppdrag att inleda planarbetet. Sammanfattning av ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra expansion av verksamheten på fastigheten Industrien 16. Fastighetsbolaget Kompaniet AB inkom med en begäran om planbesked som avser en önskad ändring av exploateringsgraden från dagens 33 % till 66 % av fastighetsarean. Verksamheten på fastigheten, i form av hustillverkning som bedrivs av Anebyhusgruppen, har i dagsläget akut platsbrist och saknar till viss del personalutrymmen. Fastighetsbolaget Kompaniet och Anebyhusgruppen vill också möjliggöra för framtida expansion av verksamheten. Ett beslut om positivt planbesked togs i miljö- och byggnadsnämnden Enligt den gällande detaljplanen, 07-ASS-220 från 1963, är området planlagt för industriändamål och den tillåtna andel av fastighet som får bebyggas är högst en tredjedel. Industrien 16 är idag bebyggd till ca 40 %, vilket är en avvikelse från gällande detaljplan. Det tänkta planområdet omfattar fastigheterna Industrien 16 och 18, som är belägna i det östra industriområdet i Aseda. Det tänkta planområdet avgränsas av Järnvägsgatan i söder, av fastigheten Aseda 12:1 och den gamla banvallen i norr, av fastigheterna Industrien 19 och Industrien 11 i öster och av Industrien 6 i väster. Det tänkta planområdet omfattar cirka kvm och utgörs till största delen av hårdgjorda ytor. Anledningen till att planområdet även innefattar Industrien 18 är att det finns en byggnad på Industrien 16 som är placerad över fastighetsgränsen till Industrien 18. Om det i ett senare skede, efter inmätning på plats, visar sig att byggnadens verkliga placering är inom fastighetsgränsen för Industrien 16 kan planområdets avgränsning komma att ändras. Det finns ur ett kommunalt perspektiv ett behov av att ta ett helhetsgrepp för hela industriområdet. Detaljplanerna är ofta gamla och inte uppdaterade efter dagens situation och aktuella behov för verksamlieterna i området. Att o

11 T,,.i, Sammanträdesdatum K O U M U N SAMMANTRÄDESPROTQKOLL 11(38) 72 (forts.) ta ett helhetsgrepp för hela området skulle dock medföra en mer komplicerad och tidskrävande process. Om planområdet begränsas till fastigheterna Industrien 16 och 18 så gör miljö- och byggnadsförvaltningen bedömningen att det är möjligt att genomföra planprocessen med ett begränsat förfarande och att anta detaljplanen i november, förutsatt att inga oförutsedda komplikationer sker. Inom fastigheten finns kända markföroreningar och flera miljötekniska undersölcningar har genomförts. Den senaste undersökningen, i samband med planerad nybyggnation, är daterad Sammanfattaingsvis visar undersökningen inga uppmätta halter av tungmetaller, dioxiner och klorfenoler som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. Inga indikationer på oljeföroreningar har identifierats inom det undersökta området inom fastigheterna Industrien 16 och 18. Bedömningen som gjordes i samband med denna undersökning var att den planerade nybyggnationen skulle kunna utföras på området utan att förebyggande skyddsåtgärder eller saneringsåtgärder skulle behöva utföras och att schaktmassorna från området fritt kan hanteras inom och utanför fastigheten. Badebodaån är recipient för fastigheternas dagvatten och i samband med planprocessen bör dagvattenhanteringen utredas. Ur denna aspekt finns det möjlighet att planens eventuella genomförande bidrar till en positiv miljöpåverkan. Inom det tänkta planområdet finns dokumenterade fomlämningar i form av en stenkrets med ett centralt stenblock och en hög. Delar av stenkretsen användes i början av 1900-talet till ett brobygge och de kvarvarande stenarna har flyttats vid två tillfällen. En utökning av byggnadsarean inom fastigheten Industrien 16 kräver en detaljplaneändring. Planändringen är i enlighet med den gällande översiktsplanen, antagen , och kan antas sakna betydande intresse för allmänheten. Planen bedöms kunna handläggas med ett begränsat planförfarande. Handläggning av planen, vid ett begränsat planförfarande, medför en tidsplan på omkring 6 månader, från det att lä4 /

12 SAMMANTRÄDESPROTQKOLL 12(38) Uppvidinge K O M M U N Sammanträdesdatum miljö- och byggnadsförvalnringen har fått ett planbeslut av miljö- och byggnadsnämnden, tills dess att planen vinner laga kraft förutsatt att inga oförutsedda komplikationer eller överklaganden sker. 72 (forts.) Ekonomiska konsekvenser: Ett planavtal kommer att upprättas mellan planbeställaren och kommunen och de kostnader som förorsakas kommunen i samband med planläggningen kommer att debiteras planbeställaren. Beslutsunderlag: Underlag för planbesked Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen KM //

13 ii Uppvidinge 8ÅMMANTRÄDESPR0TGK0LL Sammanträdesdatum (38) 73 Dnr Yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län angående ansökan enligt miljöbalken för uppförande och drivande av maximalt 40 vindkraftverk på fastigheterna Berg 1:9 m.fl. i Uppvidinge kommun, projekt Berg, dnr 551=107=14 Miljö» och byggnadsnämndens behandling: Rasmus Pettersson (C) ersätter Viktoria Birgersson (C) som lämnar sammanträdeslokalen på grund av jäv. Kennet Karlsson (SD) yrkar på att ärendet återemitteras enligt skriftligt inkommit yrkande (se bilaga 1). Kasia Musial (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen daterad med tillägg punkt 5. Beslutsgång: Ordförande kallar till omröstning om Kennet Karlssons (SD) yrkande kan avslås. Ordförande finner att Kennet Karlssons (SD) yrkande kan avslås. Ordförande ställer tjänsteskrivelsen daterad mot tjänsteskrivelse daterad Ordförande finner att förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse daterad får bifall av nämnden. Kennet Karlsson (SD) och Roger Karlsson (LBPO) inkommer med skriftlig reservation (se bilaga 1). s beslut: föreslås lämna följande yttrande till länsstyrelsen: tillstyrker Stena Renewable Energy AB ansökan om tillstånd till uppförande och drivande av en gruppstation med maximalt 40 vindkraftverk på fastigheterna Berg 1:9 m.fl. i Uppvidinge kommun, projekt Berg, men med beaktande av de synpunkter och villkorsförslag som framkommer under bedömning av ärendet. Sammanfattning av ärendet: Stena Renewable Energy AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att få uppföra och driva en gruppstation med maximalt 40 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 200 meter inom projektsområdet Berg. Verksamlieten omfattar fastigheterna Berg 1:9, Flyaliult 1:8, Flöxhult 1:2-3, Hovgård 1:7, Hökanäs 1:1, Kärseskruv 1:2,1:7,1:10, Mada 1:2-3,1:16,

14 T.,., Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(38) 73 (forts.) Marskog S:2, Mörtelek 9:1, Nykomstorp 1:6, Stödsboda 1:2-3, 1:6, samt Älghults-Åkvarn 1:10 och 1: Ansökan omfattar dels byggnation och drift av 40 vindkraftverk, dels de övriga anläggningsarbetena och åtgärder som krävs för vindparkens uppförande och drift, såsom montageytor, uppstälkringsytor, vägar, kabeldragning, byggnader etc. Projektområdet omfattar ca 22 km 2. Följdverksamhet såsom vägar och kablar kommer att beröra område utanför projektområdet. Bolaget ansöker om uppförande av verk inom så kallade etableringsytor i projektområdet. Slutlig placering, vägdragning och övriga detaljer i mfrastukturen önskar man fastställa tillsammans med tillsynsmyndigheten. Beslutsunderlag Ansökan, rmljökonsekvensbeskriviving samt kompletteringshandlingar från Stena Renewable Energy AB, projekt Berg. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen daterad 11 juni Bedömning av ärendet: 1. För en verksamhet av aktuellt slag ska en sådan plats väljas som är lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål i 1 kapitlet 1 och hushållningsbestämmelsema i kapitlen 3 och 4. Dessutom ska ändamålet med verksamheten kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön vilket framgår av 2 kapitlet 3 och 6 i miljöbalken. Landskapet beskrivs av bolaget som " mosaikartad med förekomst av våtmarker, sjöar och vattendrag samt kalhyggen i varierande storlek till följd av konventionellt skogsbruk ". Topografin inom uti-edningsområdet är flackt i dess centrala delar medan övriga delar är mer varierande topografiskt. Omgivande landskap utgör en mer böljande terräng med ängs- och hagmarker och mindre bybildningar. Här återfinns flertalet större, halvöppna landskapsrum i form av sjöar och våtmarker som erbjuder s.k. utblickar. m i /

15 ,.,, Sammanträdesdatum K O U H U N SAMMANTRÄDESPROTQKOLL 15(38) 73 (forts.) biom utredningsområdet finns inga utpekade naturreservat, riksintressen för naturvård eller Natura 2000-områden. Inga värdefulla kulturmiljöer finns inom området. Däremot finns det flera områden som finns utpekade i Länsstyrelsens regionala naturvårdsprogram såsom St Björkesjö och St Björksjön. Naturreservatet Berga Fly gränsar i nordväst till projektområdet. Syftet med naturreservatet är att bevara och restaurera ett område med till stora delar sumpig eller fuktig barrblandskog med stor andel tall och på vissa ställen björk. Även naturvärdena i det rinnande vattnet ska bevaras. Flöxhult, ca 350 meter sydost om området, har ett kulturhistoriskt värde med en gammal glasbrukslärmiing. En kulturmiljöutredning med vidhängande arkeologisk undersökning har utförts i området och ett antal fasta fomlämningar har identifierats inom området. Då man inte anger fasta placeringar i sin ansökan utan etableringsytor, måste man ta hänsyn till de olika natur- och kulturvärden som finns inom projektområdet och utefter dessa placera ut sina verk. I de natur- och kulturmventeringarna som gjorts i samband med ansökan har bolaget redovisat vilka hänsynstaganden som bolaget kommer att göra vid etablering av verk, vägar och etableringsytor etc. Men givetvis kommer ett projekt av denna storlek, både enskilt, och tillsammans med övriga aktuella projekt i Uppvidinge kommun med omnejd, påverka landskapet betydligt. Något som är oundvikhgt. Området ligger inte inom det idag utpekade riksmtresseområdet för vindkraft. anser dock att kapitlena 1, 2, 3 och 4 i miljöbalken ändå uppnås. 2. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är bland annat att identifiera och beskriva de effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra och att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. Detta framgår av 6 kapitlet 3 miljöbalken. Vad gäller den miljökonsekvensbeskrivning som bolaget inlämnat har detta i huvudsak uppfyllts inom etableringsområdet med stöd av den kunskap och den forskning man idag har om etablering av vindkraft i skogsmiljö.

16 SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL 16(38) Uppvidinge K O M M U Nf Sammanträdesdatum (forts.) 3. Det som framkommit i naturvärdesinventeringen, kulturmiljöutrednfngen samt de olika inventeringarna av fåglar och fladdermöss ska ligga till grund för bolagets val av placering av verken, ny vägdragning och förstärkning av befintliga vägnätet. De av Sveriges Ornitologiska Förening och Naturvårdsverkets angivna buffertzoner för där angivna arter ska tillämpas. Livsmiljön för de inom området identifierade fladdermössarterna får inte försämras. 4. Störningen under byggnationstiden, vilken är beräknad till ca 2,5 år, kommer i området vara betydlig. Det är viktigt att belysa då det i området är naturligt tyst. Det som h"amkommit i fågel- och fladdermusinventeringarna om möjliga skyddsåtgärder vid anläggningsarbeten ska tillämpas. 5. Bullernivån från verksamheten, samt den kumulativa bullerpåverkan från övriga planerade projekt i området, ska för 90 % av tiden vara lägre än 40 db(a) vid samtliga bostäder. När ljudet är amplitudmodulerat skärps kravet med 5 db(a). 6. De riktvärden som finns för lågfrekvent ljud momhus, i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:13 ska, även sammantaget med övriga projekt i området, uppfyllas. 7. Maximala antalet timmar med faktisk rörlig skugga från verksamlieten och från övriga planerade projekt i området får inte överstiga 8 timmar per år vid samtliga bostäder. 8. Hinderbelysningen ska avskärmas och nedregleras till lägsta tillåtna intensitetsnivå om sådan möjlighet ges enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Hinderbelysningen ska också regleras så att verken blinkar i takt. Bästa möjliga teknik ska väljas. 9. Vindkraftverken ska placeras så att inga befintliga radio- och tvlänkar/stråk påverkas negativt. 10. En säkerhet ska ställas som ska täcka hela kostnaden för nedmontering, ej eventuellt skrotvärde avräknat. W!

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 17(38) Sammanträdesdatum Verksamheten får inte tas i drift förrän säkerheten ställts och godkänts av tillståndgivande myndighet. 11. Efter avslutad verksamhet bör elkablarna mellan verken grävas upp då de utgör en resurs att återvinna. Annat material som går att återanvända/återvinna bör också omhändertas. 12. Inget verkställighetsförordnande bör medges. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar Ärendenummer

18 irf<)'; SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(38).., 1, Sammanträdesdatum KOMMUN Miljö-och byggnadsnämnden Viktoria Birgersson (C) återkommer till sammanträdet och Rasmus Pettersson (C) lämnar. 74 Dnr Yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen angående överklagat beslut rörande tillstånd att anlägga och driva gruppstation med vindkraft på fastigheterna Rosenholm 1:2 m.fl. i Uppvidinge kommun s behandling: Ordförande kallar till omröstning gällande om ledamot Kennet Karlsson (SD) är jävig. Ordförande finner att anser att Kennet Karlsson (SD) är jävig. Kennet Karlsson (SD) motsätter sig nämndens beslut om att han skulle vara jävig. Kennet Karlsson (SD) lämnar lokalen och ersätts av Rasmus Pettersson (C). Ordföranden frågar om nämnden anser att ordföranden själv är jävig. Ordföranden finner att Miljö- och byggnadsnämnden inte anser att ordföranden är jävig. Ordföranden Ingemar Hugosson (C) deltar inte i omröstningen. Ordföranden frågar om Viktoria Birgersson (C) kan anses vara jävig. Ordföranden finner att Miljö- och byggnadsnämnden inte anser att Viktoria Birgersson (C) är jävig. Viktoria Birgersson (C) deltar inte i omröstningen. Beslutsgång: Roger Karlsson (LBPO) yrkar på bifall till beslut enligt tjänsteskrivelsen daterad Viktoria Birgersson(C) yrkar på att ska avstå från att yttra sig. Ordförande ställer Rogers Karlsson (LBPO) och Viktoria Birgerssons (C) förslag mot varandra och finner att ska avstå från att yttra sig. s beslut: avstår från att yttra sig Sammanfattning av ärendet: Mark- och Miljööverdomstolen (MMOD) har begärt att Miljö- och byggnadsnämnden i Uppvidinge kommun ska yttra sig över de A /

19 :,"f:,! SAMMANTRÄDESPROTQKOLL 19(38) _ - i Sammanträdesdatum K O M M U N 74 (forts.) överklaganden som inkommit rörande den dom som Mark- och miljödomstolen (MMD) fattat i ärendet angående tillstånd till Statkraft Södra Vindkraft AB för vindpark Rosenholm, samt Naturvårdsverkets yttrande över inkomna överklaganden och fattat beslut. Beslutsunderlag: Ansökan med tillhörande MKB Kompletteringshandlingar s yttrande MPD vid Länsstyrelsen i Kalmar beslut MMD dom M MMÖD anmodan med bilagor i mål M Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Ärendet: (MBN) har yttrat sig i ärendet vid sitt sammanträde den 23 januari , dnr De synpunkter och villkorsförslag som MBN då lämnade i sitt yttrande till MPD har i deras beslut, och i de villkorsändringar som MMD beslutat, i stort anammats. Men de yrkanden som nu framkommit från de som överklagat beslutet är av sådant intresse och så relevanta för framtida bedömningar i vindkraftärenden att de borde prövas av MMÖD. Beslutet skickas till: Svea Hovrätt, Rotel 0602, Mark- och Miljööverdomstolen, Box 2290, Stockholm. Mål M b

20 .., «, Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(38) 75 Dnr överklagat beslut rörande tillstånd att anlägga och driva gruppstation med vindkraft på fastigheterna Boestad 1:1 m.fl. i Uppvidinge kommun Hljö= och byggnadsnämndens behandling: Roger Karlsson (LBPO) yrkar på bifall till beslut enligt tjänsteskrivelsen daterad Viktoria Birgersson(C) yrkar på att ska avstå från att yttra sig. Beslutsgång: Ordförande ställer Rogers och Viktorias förslag mot varandra och finner att ska avstå från att yttra sig. s beslut: avstår från att yttra sig Sammanfattning av ärendet: Mark- och Miljööverdomstolen (MMÖD) har begärt att Miljö- och byggnadsnämnden i Uppvidinge kommun ska yttra sig över de överklaganden som inkommit rörande den dom som Mark- och miljödomstolen (MMD) fattat i ärendet angående tillstånd till Stena Renewable Energy AB för vindpark Horshaga, samt Naturvårdsverkets yttrande över inkomna överklaganden och fattat beslut. Beslutsunderlag: Ansökan med tillhörande MKB Kompletteringshandlingar s yttrande MPD vid Länsstyrelsen i Kalmar beslut MMD dom M MMÖD anmodan med bilagor i mål M Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

21 T,,,. Sammanträdesdatum K O M M U N SÄMMANTRÄDESPROTÖKOLL 21(38) 75 (forts.) Ärendet: (MBN) har yttrat sig i ärendet vid sitt sammanträde den 23 januari , dnr De synpunkter och villkorsförslag som MBN då lämnade i sitt yttrande till MPD har i deras beslut, och i de villkorsändringar som MMD beslutat, i stort anammats. Men de yrkanden som nu framkommit från de som överklagat beslutet är av sådant intresse och så relevanta för framtida bedömningar i vindkraftärenden att de borde prövas av MMÖD. Beslutet skickas till: Svea Hovrätt, Rotel 0602, Mark- och Miljööverdomstolen, Box 2290, Stockholm. Mål M Kennet Karlsson (SD) återträder in i sammanträdeslokalen och ersätter Rasmus Pettersson(C) Mötet ajourneras

22 SAMHJ1ANTRADESPR0T0K0LL 22(38) Sammanträdesdatum 76 Dnr Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ANLÄGGNING på fastigheten Verkstaden 6 Dnr: Fastighetens adress: Floravägen 4, Åseda s beslut 1. Bevilja bygglov för tillbyggnad gymnasieskola med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 2. Godta Christer Karlsson som kontrollansvarig. 3. Fastställer avgiften för bygglovet till 4398 kronor. 1 Sammanfattning av ärendet: Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av gymnasieskola med ett lager samt utbildningslokal på fastigheten Verkstaden 6. Tillbyggnaden består av en oisolerad rundbågehall som byggs ihop med befintlig byggnad genom en sluss. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och gällande detaljplan är 0760-P01/7. Fastighetens totala yta är m 2 och befintlig bebyggelse uppgår till cirka 3115 m 2. Den föreslagna åtgärden innebär att fastigheten bebyggs med ytterligare 240 m 2.1 samband med tillbyggnaden kommer man även att sätta ett 2,4 meter högt stängsel runt den nya byggnaden. Åtgärden följer gällande detaljplan. Föreslagen kontrollplan är Christer Karlsson. Beslutsunderlag: Ansökan Anmälan om kontrollansvarig Situationsplan Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, 73.

23 i i SAMMÅNTRÄDESPROTOKQLL Sammanträdesdatum K O M H U N 23(38) 76 (forts.) Plaruitningar Produktbeskrivning Beslutet skickas till: Sökanden Rågrannar Fastighetsägare Länsstyrelsen Skogsstyrelsen Fastighetsägare INFORMATION Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggnadslovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 plan- och bygglagen). Åtgärden för inte påbörjas innan har gett ett startbesked (10 kap. 3 plan- och bygglagen). Total avgift för åtgärden: 4398 kronor Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift 4205 kr kr = 4398 kr Upplysning: Fakturan skickas separat l

24 SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL 24(38) Sammanträdesdatum KOMMUN 77 Dnr Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ANLÄGGNING på fastigheten Lenhovda 112:4 Dnr: Fastighetens adress: Vagnvägen 14, Lenhovda s beslut 1. Bevilja bygglov för tillbyggnad anläggning med stöd av 9 kap. 30 planoch bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 2. Godta Martin Alriksson som kontrollansvarig. 3. Fastställer avgiften för bygglovet till kronor. 2 Sammanfattning av ärendet: Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av anläggning med två stycken växthus på fastigheten Lenhovda 112:4. Fastigheten är belägen längs med väg 31 och åtgärden innebär att fastigheten bebyggs med cirka 1549 m 2. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och gällande detaljplan är 0760-P92/14.1 detaljplanen står det att byggnademas fasad ska ges tilltalande utformning. Befinltig byggnad har 3 stycken växthus varav det sista uppfördes under Den två föreslagna växthusen har liknande utformnig. Åtgärden följer gällande detaljplan. Föreslagen kontrollansvarig är Martin Alriksson Beslutsunderlag: Ansökan Anmälan om kontrollansvarig Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, 73.

Uppvidinge KOMMUN. Kallelse/underrättelse 2015-04-23. Datum: 2015-04-23. Tid: Kl 13.30. Kommunhuset Aseda, sal Ideboås. Ärende 1. Upprop.

Uppvidinge KOMMUN. Kallelse/underrättelse 2015-04-23. Datum: 2015-04-23. Tid: Kl 13.30. Kommunhuset Aseda, sal Ideboås. Ärende 1. Upprop. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2015-04-23 Sammanträde med: Miljö- och byggnadsnämnden Datum: 2015-04-23 Tid: Kl 13.30 Plats: Kommunhuset Aseda, sal Ideboås Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare

Läs mer

2015-08-20. Ingemar Hugosson (C) och Kenth Bergqvist (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

2015-08-20. Ingemar Hugosson (C) och Kenth Bergqvist (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(43) Uppvidinge KOMMUN Plats och tid Beslutande Kommunhuset Åseda, sal Ideboås Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Justerare Se närvarolista på sida 2 Ingemar Hugosson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L)

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/16 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 13:00 16:00 ande Ingemar Tönnberg (S), 42-44 och 46-53 Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sekreterare Birgitta Adolfson. Ordförande Ingemar Hugosson BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sekreterare Birgitta Adolfson. Ordförande Ingemar Hugosson BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Plats och tid Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson(c) 9 11, 13 21 Viktoria Birgersson (c) 9 12 Anders Johansson (c) ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck Alida Ottosson 0474-470 68 alida.ottosson@uppvidinge.se 9 2016-01-20 Dnr: Se nedan 1(1) Till Miljö- och byggnadsnämnden Återkallande av planuppdrag Ärenden: 3 planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden har

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer