Uppvidinge K O M M U N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppvidinge 2015-06-11 K O M M U N"

Transkript

1 Sammanträdesdatum K O M M U N Plats och tid Kommujihuset Åseda, sal Ideboås SAMRflANTRÄDESPROTOKOLL 1(38) Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Kasia Musial (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset, Åseda :30 Underskrifter Sekreterare ( s ^ Paragrafer Jona^Xarlsson Justerare Kasia Musial (S) igosson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts Datum då anslaget tas upp ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Kyrkbacken, Åseda Underskrift Jonas Karlsson

2 SAMMÅNTRÅDESPRQTQKOLL 2(38) Uppvidinge K O M M U K Sammanträdesdatum Närvarolistc Beslutande Ledamöter Ingemar Hugosson (C) Viktoria Birgersson (C) ej 73,79 Patrik Östangård (C) Kent Berqvist (S) Kasia Musial (S) Kennet Karlsson (SD) ej Roger Karlsson (LBPO) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Rasmus Pettersson (C) 73-75, 79 Jonas Karlsson, sekreterare Annica Carlsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Emma Harnesk, bygglovsirispektör Nina Lindberg, planarkitekt Utdraesbestyrkande

3 T., i, Sammanträdesdatum K O M M U N 3AMMANTRÄDESPR0TQK0LL 3(38) Ärendelista 69 Redovisning av delegeringsbeslut 70 Månadsrapport jan - maj Detaljplan för Södra industriområdet, Åseda 12:1 m.fl. Åseda samhälle 72 Planbeslut för Industrien 16, Åseda samhälle 73 Yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län angående ansökan enligt miljöbalken för uppförande och drivande av maximalt 40 vindkraftverk på fastigheterna Berg 1:9 m.fl. i Uppvidinge kommun, projekt Berg, dnr Yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen angående överklagat beslut rörande tillstånd att anlägga och driva gruppstation med vindkraft på fastigheterna Rosenholm 1:2 m.fl. i Uppvidinge kommun 75 Yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen angående överklagat beslut rörande tillstånd att anlägga och driva gruppstation med vindkraft på fastigheterna Boestad 1:1 m.fl. i Uppvidinge kommun 76 Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ANLÄGGNING på fastigheten Verkstaden 6 77 Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ANLÄGGNING på fastigheten Lenhovda 112: Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD LAGER på fastigheten Rörmokaren 2 79 Ansökan om bygglov för TtLLBYGGNAD LAGER på fastigheten Glasblåsaren Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD GARAGE på fastigheten Hohult 42:5 81 Ansökan om bygglov för NYBYGGNAD GARAGE på fastigheten Klavreda 3:58 82 Uppmuntransbidrag för kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering. Ärenden som tillkom till sammanträdet 83 Ansökan om bygglov för UTVÄNDIG ÄNDRING på fastigheten Brömseborg 1 84 Riktlinje för Solfångare

4 1 Sammanträdesdatum KOMMVH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 4(38) 69 Redovisning av delegeringsbeslut i) Byggnadsinspektör Emma Harnesk har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: Dnr Sjömillan 1:17; Startbesked etapp 1, gästhus samt garage / förråd Dnr Norrhult 20:4; Startbesked, ändrad anväiidriing Dnr Silvereke 1:16; Bygglov / startbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Silvereke 2:9; Bygglov / startbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Bubbetorp 1:2; Bygglov / startbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Hohult 2:136; Slutbesked, nybyggnad lager Dnr Sävsjö 1:12; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Sävsjö 1:12; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Sävsjö 1:12; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dm Sävsjö 1:12; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Sävsjö 1:12; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Utdragsbestyrknnde

5 . T, Sammanträdesdatum KO U M U N SAMMÅNTRÅDESPROTOKOLl 5(38) 69 (forts.) Dnr Ålatorp 4:1; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Sävsjöhall 6:27; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Möcklehult 1:6; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Bohult 2:2; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Bohult 1:6; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Möcklehult 1:25; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Lermovda-Merhult 1:19; Slutbesked, nybyggnad transformatorstation Dnr Industrien 16; Rivningslov, rivning av kontorsbyggnad Dnr Östra värends järnväg 2:4; Rivningslov, rivning av byggnad Dnr Lenhovda 111:2; Bygglov, tillbyggnad enbostadshus Dnr Sävsjöhall 4:45; Startbesked och fastställande av kontrollplan, nybyggnad carport Dnr Nottebäck 7:12; Startbesked, tillbyggnad industri Livsmedelsinspektör Emilia Hansen har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: 10" I

6 t Sammanträdesdatum OCillllMCIllUCKIUJ^ ÅMMANTRADESPROTQKQLL 6(38) 69 (forts.) Dnr Rosen 2; Årlig avgift för livsmedelskontroll 3) Livsmedelsinspektör Hanna nyberg har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: Dnr Klavreda 38:1; Regishering av mobil livsmedelsanläggriing 4) Förvaltningssekreterare Jonas Karlsson har med stöd av delegering fattat beslut i följande ärenden: Dnr Hökaskruv 2:2; Bygglov / startbesked; nybyggnad transformatorstation' Dnr Nottebäcks-Hult 3:2; Anmälan om installation ytjordvärme Dnr Sjömillan 18; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Mörtelek 6:17; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Vraneke 5:1; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Vägershult 2:12; Bygglov / startbesked; nybyggnad transformatorstation Dnr Hohult 40:2; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Sjömillan 1:17; Anmälan om installation av bergvärme Dnr Bockaskruv 5:8; Anmälan om installation av bergvärme tusterandes signatur

7 ..,., Sammanträdesdatum KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(38) 70 Månadsrapport jan - ma] 2015 Intäkterna minskar på våra fasta objekt men kostnaderna består bedömningen blir att s underskott vid årsskiftet kommer att vara ca :-. Beslutsunderlag Förvaltnitigschef Karm Holsts tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Silje Savela, Ekonomi tusterandes signatur

8 _. Sammanträdesdatum KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, 8(38) 71 Dnr o Detaljplan för Södra industriområdet, Aseda 12:1 m.fl. o Åseda samhälle - och byggnadsnämndens beslut: Godkänna granskningsutlåtandet och anta detaljplanen för Södra industriområdet, del av Aseda 12:1 m.fl. dnr: Sammanfattning av ärendet: Syftet med planen är att tillskapa mer mark för industriäridamål i Aseda samhälle genom att planlägga tidigare planlagd naturmark för ändamål som industri, småindustri, handel och kontor. Intentionen med planen är samtidigt att ta tillvara på områdets strategiska läge vid riksväg 23. Läget medför att planområdet har potential att bli Aseda samhälles skyltfönster mot väg 23. Planområdet är beläget i Aseda samhälles sydöstra del. Området begränsas i norr och öster av Järnvägsgatan, i väst av Alghultsvägen och Terminalgatan och i söder av riksväg 23. Gällande detaljplan P99/8 kommer i sin helhet, ca 18 ha att ersättas av den nya planen, vilken till stor del har samma områdesgrans med ett undantag i plättens norra del. Den nya detaljplanen omfattar ca 20 ha varav 1,8 ha sträcker sig över den äldre underliggande stadsplanen, 07-ASS-291. Anledningen till att en del av stadsplanen införlivas är att fastigheten Aseda 14:112 endast ska omfattas av en detaljplan. Den gällande översiktsplanen, som är antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011, redovisar det södra industriområdet i Aseda som lämplig för utvidgning av mark för industriändamål. I den nya planen höjs den tillåtna byggnadshöjden från dagens gällande höjder för att möta befintliga höjder inom planområdet. Under planens granskningstid har det bland annat inkommit synpunkter som föranlett revideringar av planhandlingama främst avseende planens exploateringsgrad. Felaktigt har exploateringsgraden angetts som bruttoarea, när avsikten hela tiden har varit byggnadsarea, och detta har tusterandes signatur / usterandes signatur t JOf I l

9 SAMMANTRADESPRQTOKOLL 9(38) Uppvidinge K O M M U Sammanträdesdatum (forts.) korrigerats i antagandehandlingarna. Från kommunstyrelsen inkom ett yttraride med en önskan om en ökad exploateringsgrad till 75 % av fastighetsarean. Yttrandet har resulterat i att exploateringsgraden, el, på plankartan höjts till 50 %, vilket genom hela planprocessen varit angivet i planbeskrivningen. Planprocessen genomförs med normalt planförfarande. Ekonomiska konsekvenser Detaljplanen bekostas av kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Plankarta Planbeskrivning Fastighetsförteckning Behovsbedömning Samrådsredogörelse Dagvattenutredning Granslaringsutlåtande Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(38) Uppvidinge Sammanträdesdatum Dnr Planbeslut för Industrien 16, Aseda samhälle s beslut: Godkänna planuppdrag för Industrien 16, ge förvaltningen i uppdrag att inleda planarbetet. Sammanfattning av ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra expansion av verksamheten på fastigheten Industrien 16. Fastighetsbolaget Kompaniet AB inkom med en begäran om planbesked som avser en önskad ändring av exploateringsgraden från dagens 33 % till 66 % av fastighetsarean. Verksamheten på fastigheten, i form av hustillverkning som bedrivs av Anebyhusgruppen, har i dagsläget akut platsbrist och saknar till viss del personalutrymmen. Fastighetsbolaget Kompaniet och Anebyhusgruppen vill också möjliggöra för framtida expansion av verksamheten. Ett beslut om positivt planbesked togs i miljö- och byggnadsnämnden Enligt den gällande detaljplanen, 07-ASS-220 från 1963, är området planlagt för industriändamål och den tillåtna andel av fastighet som får bebyggas är högst en tredjedel. Industrien 16 är idag bebyggd till ca 40 %, vilket är en avvikelse från gällande detaljplan. Det tänkta planområdet omfattar fastigheterna Industrien 16 och 18, som är belägna i det östra industriområdet i Aseda. Det tänkta planområdet avgränsas av Järnvägsgatan i söder, av fastigheten Aseda 12:1 och den gamla banvallen i norr, av fastigheterna Industrien 19 och Industrien 11 i öster och av Industrien 6 i väster. Det tänkta planområdet omfattar cirka kvm och utgörs till största delen av hårdgjorda ytor. Anledningen till att planområdet även innefattar Industrien 18 är att det finns en byggnad på Industrien 16 som är placerad över fastighetsgränsen till Industrien 18. Om det i ett senare skede, efter inmätning på plats, visar sig att byggnadens verkliga placering är inom fastighetsgränsen för Industrien 16 kan planområdets avgränsning komma att ändras. Det finns ur ett kommunalt perspektiv ett behov av att ta ett helhetsgrepp för hela industriområdet. Detaljplanerna är ofta gamla och inte uppdaterade efter dagens situation och aktuella behov för verksamlieterna i området. Att o

11 T,,.i, Sammanträdesdatum K O U M U N SAMMANTRÄDESPROTQKOLL 11(38) 72 (forts.) ta ett helhetsgrepp för hela området skulle dock medföra en mer komplicerad och tidskrävande process. Om planområdet begränsas till fastigheterna Industrien 16 och 18 så gör miljö- och byggnadsförvaltningen bedömningen att det är möjligt att genomföra planprocessen med ett begränsat förfarande och att anta detaljplanen i november, förutsatt att inga oförutsedda komplikationer sker. Inom fastigheten finns kända markföroreningar och flera miljötekniska undersölcningar har genomförts. Den senaste undersökningen, i samband med planerad nybyggnation, är daterad Sammanfattaingsvis visar undersökningen inga uppmätta halter av tungmetaller, dioxiner och klorfenoler som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. Inga indikationer på oljeföroreningar har identifierats inom det undersökta området inom fastigheterna Industrien 16 och 18. Bedömningen som gjordes i samband med denna undersökning var att den planerade nybyggnationen skulle kunna utföras på området utan att förebyggande skyddsåtgärder eller saneringsåtgärder skulle behöva utföras och att schaktmassorna från området fritt kan hanteras inom och utanför fastigheten. Badebodaån är recipient för fastigheternas dagvatten och i samband med planprocessen bör dagvattenhanteringen utredas. Ur denna aspekt finns det möjlighet att planens eventuella genomförande bidrar till en positiv miljöpåverkan. Inom det tänkta planområdet finns dokumenterade fomlämningar i form av en stenkrets med ett centralt stenblock och en hög. Delar av stenkretsen användes i början av 1900-talet till ett brobygge och de kvarvarande stenarna har flyttats vid två tillfällen. En utökning av byggnadsarean inom fastigheten Industrien 16 kräver en detaljplaneändring. Planändringen är i enlighet med den gällande översiktsplanen, antagen , och kan antas sakna betydande intresse för allmänheten. Planen bedöms kunna handläggas med ett begränsat planförfarande. Handläggning av planen, vid ett begränsat planförfarande, medför en tidsplan på omkring 6 månader, från det att lä4 /

12 SAMMANTRÄDESPROTQKOLL 12(38) Uppvidinge K O M M U N Sammanträdesdatum miljö- och byggnadsförvalnringen har fått ett planbeslut av miljö- och byggnadsnämnden, tills dess att planen vinner laga kraft förutsatt att inga oförutsedda komplikationer eller överklaganden sker. 72 (forts.) Ekonomiska konsekvenser: Ett planavtal kommer att upprättas mellan planbeställaren och kommunen och de kostnader som förorsakas kommunen i samband med planläggningen kommer att debiteras planbeställaren. Beslutsunderlag: Underlag för planbesked Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen KM //

13 ii Uppvidinge 8ÅMMANTRÄDESPR0TGK0LL Sammanträdesdatum (38) 73 Dnr Yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län angående ansökan enligt miljöbalken för uppförande och drivande av maximalt 40 vindkraftverk på fastigheterna Berg 1:9 m.fl. i Uppvidinge kommun, projekt Berg, dnr 551=107=14 Miljö» och byggnadsnämndens behandling: Rasmus Pettersson (C) ersätter Viktoria Birgersson (C) som lämnar sammanträdeslokalen på grund av jäv. Kennet Karlsson (SD) yrkar på att ärendet återemitteras enligt skriftligt inkommit yrkande (se bilaga 1). Kasia Musial (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen daterad med tillägg punkt 5. Beslutsgång: Ordförande kallar till omröstning om Kennet Karlssons (SD) yrkande kan avslås. Ordförande finner att Kennet Karlssons (SD) yrkande kan avslås. Ordförande ställer tjänsteskrivelsen daterad mot tjänsteskrivelse daterad Ordförande finner att förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse daterad får bifall av nämnden. Kennet Karlsson (SD) och Roger Karlsson (LBPO) inkommer med skriftlig reservation (se bilaga 1). s beslut: föreslås lämna följande yttrande till länsstyrelsen: tillstyrker Stena Renewable Energy AB ansökan om tillstånd till uppförande och drivande av en gruppstation med maximalt 40 vindkraftverk på fastigheterna Berg 1:9 m.fl. i Uppvidinge kommun, projekt Berg, men med beaktande av de synpunkter och villkorsförslag som framkommer under bedömning av ärendet. Sammanfattning av ärendet: Stena Renewable Energy AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att få uppföra och driva en gruppstation med maximalt 40 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 200 meter inom projektsområdet Berg. Verksamlieten omfattar fastigheterna Berg 1:9, Flyaliult 1:8, Flöxhult 1:2-3, Hovgård 1:7, Hökanäs 1:1, Kärseskruv 1:2,1:7,1:10, Mada 1:2-3,1:16,

14 T.,., Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(38) 73 (forts.) Marskog S:2, Mörtelek 9:1, Nykomstorp 1:6, Stödsboda 1:2-3, 1:6, samt Älghults-Åkvarn 1:10 och 1: Ansökan omfattar dels byggnation och drift av 40 vindkraftverk, dels de övriga anläggningsarbetena och åtgärder som krävs för vindparkens uppförande och drift, såsom montageytor, uppstälkringsytor, vägar, kabeldragning, byggnader etc. Projektområdet omfattar ca 22 km 2. Följdverksamhet såsom vägar och kablar kommer att beröra område utanför projektområdet. Bolaget ansöker om uppförande av verk inom så kallade etableringsytor i projektområdet. Slutlig placering, vägdragning och övriga detaljer i mfrastukturen önskar man fastställa tillsammans med tillsynsmyndigheten. Beslutsunderlag Ansökan, rmljökonsekvensbeskriviving samt kompletteringshandlingar från Stena Renewable Energy AB, projekt Berg. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen daterad 11 juni Bedömning av ärendet: 1. För en verksamhet av aktuellt slag ska en sådan plats väljas som är lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål i 1 kapitlet 1 och hushållningsbestämmelsema i kapitlen 3 och 4. Dessutom ska ändamålet med verksamheten kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön vilket framgår av 2 kapitlet 3 och 6 i miljöbalken. Landskapet beskrivs av bolaget som " mosaikartad med förekomst av våtmarker, sjöar och vattendrag samt kalhyggen i varierande storlek till följd av konventionellt skogsbruk ". Topografin inom uti-edningsområdet är flackt i dess centrala delar medan övriga delar är mer varierande topografiskt. Omgivande landskap utgör en mer böljande terräng med ängs- och hagmarker och mindre bybildningar. Här återfinns flertalet större, halvöppna landskapsrum i form av sjöar och våtmarker som erbjuder s.k. utblickar. m i /

15 ,.,, Sammanträdesdatum K O U H U N SAMMANTRÄDESPROTQKOLL 15(38) 73 (forts.) biom utredningsområdet finns inga utpekade naturreservat, riksintressen för naturvård eller Natura 2000-områden. Inga värdefulla kulturmiljöer finns inom området. Däremot finns det flera områden som finns utpekade i Länsstyrelsens regionala naturvårdsprogram såsom St Björkesjö och St Björksjön. Naturreservatet Berga Fly gränsar i nordväst till projektområdet. Syftet med naturreservatet är att bevara och restaurera ett område med till stora delar sumpig eller fuktig barrblandskog med stor andel tall och på vissa ställen björk. Även naturvärdena i det rinnande vattnet ska bevaras. Flöxhult, ca 350 meter sydost om området, har ett kulturhistoriskt värde med en gammal glasbrukslärmiing. En kulturmiljöutredning med vidhängande arkeologisk undersökning har utförts i området och ett antal fasta fomlämningar har identifierats inom området. Då man inte anger fasta placeringar i sin ansökan utan etableringsytor, måste man ta hänsyn till de olika natur- och kulturvärden som finns inom projektområdet och utefter dessa placera ut sina verk. I de natur- och kulturmventeringarna som gjorts i samband med ansökan har bolaget redovisat vilka hänsynstaganden som bolaget kommer att göra vid etablering av verk, vägar och etableringsytor etc. Men givetvis kommer ett projekt av denna storlek, både enskilt, och tillsammans med övriga aktuella projekt i Uppvidinge kommun med omnejd, påverka landskapet betydligt. Något som är oundvikhgt. Området ligger inte inom det idag utpekade riksmtresseområdet för vindkraft. anser dock att kapitlena 1, 2, 3 och 4 i miljöbalken ändå uppnås. 2. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är bland annat att identifiera och beskriva de effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra och att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. Detta framgår av 6 kapitlet 3 miljöbalken. Vad gäller den miljökonsekvensbeskrivning som bolaget inlämnat har detta i huvudsak uppfyllts inom etableringsområdet med stöd av den kunskap och den forskning man idag har om etablering av vindkraft i skogsmiljö.

16 SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL 16(38) Uppvidinge K O M M U Nf Sammanträdesdatum (forts.) 3. Det som framkommit i naturvärdesinventeringen, kulturmiljöutrednfngen samt de olika inventeringarna av fåglar och fladdermöss ska ligga till grund för bolagets val av placering av verken, ny vägdragning och förstärkning av befintliga vägnätet. De av Sveriges Ornitologiska Förening och Naturvårdsverkets angivna buffertzoner för där angivna arter ska tillämpas. Livsmiljön för de inom området identifierade fladdermössarterna får inte försämras. 4. Störningen under byggnationstiden, vilken är beräknad till ca 2,5 år, kommer i området vara betydlig. Det är viktigt att belysa då det i området är naturligt tyst. Det som h"amkommit i fågel- och fladdermusinventeringarna om möjliga skyddsåtgärder vid anläggningsarbeten ska tillämpas. 5. Bullernivån från verksamheten, samt den kumulativa bullerpåverkan från övriga planerade projekt i området, ska för 90 % av tiden vara lägre än 40 db(a) vid samtliga bostäder. När ljudet är amplitudmodulerat skärps kravet med 5 db(a). 6. De riktvärden som finns för lågfrekvent ljud momhus, i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:13 ska, även sammantaget med övriga projekt i området, uppfyllas. 7. Maximala antalet timmar med faktisk rörlig skugga från verksamlieten och från övriga planerade projekt i området får inte överstiga 8 timmar per år vid samtliga bostäder. 8. Hinderbelysningen ska avskärmas och nedregleras till lägsta tillåtna intensitetsnivå om sådan möjlighet ges enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Hinderbelysningen ska också regleras så att verken blinkar i takt. Bästa möjliga teknik ska väljas. 9. Vindkraftverken ska placeras så att inga befintliga radio- och tvlänkar/stråk påverkas negativt. 10. En säkerhet ska ställas som ska täcka hela kostnaden för nedmontering, ej eventuellt skrotvärde avräknat. W!

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 17(38) Sammanträdesdatum Verksamheten får inte tas i drift förrän säkerheten ställts och godkänts av tillståndgivande myndighet. 11. Efter avslutad verksamhet bör elkablarna mellan verken grävas upp då de utgör en resurs att återvinna. Annat material som går att återanvända/återvinna bör också omhändertas. 12. Inget verkställighetsförordnande bör medges. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar Ärendenummer

18 irf<)'; SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(38).., 1, Sammanträdesdatum KOMMUN Miljö-och byggnadsnämnden Viktoria Birgersson (C) återkommer till sammanträdet och Rasmus Pettersson (C) lämnar. 74 Dnr Yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen angående överklagat beslut rörande tillstånd att anlägga och driva gruppstation med vindkraft på fastigheterna Rosenholm 1:2 m.fl. i Uppvidinge kommun s behandling: Ordförande kallar till omröstning gällande om ledamot Kennet Karlsson (SD) är jävig. Ordförande finner att anser att Kennet Karlsson (SD) är jävig. Kennet Karlsson (SD) motsätter sig nämndens beslut om att han skulle vara jävig. Kennet Karlsson (SD) lämnar lokalen och ersätts av Rasmus Pettersson (C). Ordföranden frågar om nämnden anser att ordföranden själv är jävig. Ordföranden finner att Miljö- och byggnadsnämnden inte anser att ordföranden är jävig. Ordföranden Ingemar Hugosson (C) deltar inte i omröstningen. Ordföranden frågar om Viktoria Birgersson (C) kan anses vara jävig. Ordföranden finner att Miljö- och byggnadsnämnden inte anser att Viktoria Birgersson (C) är jävig. Viktoria Birgersson (C) deltar inte i omröstningen. Beslutsgång: Roger Karlsson (LBPO) yrkar på bifall till beslut enligt tjänsteskrivelsen daterad Viktoria Birgersson(C) yrkar på att ska avstå från att yttra sig. Ordförande ställer Rogers Karlsson (LBPO) och Viktoria Birgerssons (C) förslag mot varandra och finner att ska avstå från att yttra sig. s beslut: avstår från att yttra sig Sammanfattning av ärendet: Mark- och Miljööverdomstolen (MMOD) har begärt att Miljö- och byggnadsnämnden i Uppvidinge kommun ska yttra sig över de A /

19 :,"f:,! SAMMANTRÄDESPROTQKOLL 19(38) _ - i Sammanträdesdatum K O M M U N 74 (forts.) överklaganden som inkommit rörande den dom som Mark- och miljödomstolen (MMD) fattat i ärendet angående tillstånd till Statkraft Södra Vindkraft AB för vindpark Rosenholm, samt Naturvårdsverkets yttrande över inkomna överklaganden och fattat beslut. Beslutsunderlag: Ansökan med tillhörande MKB Kompletteringshandlingar s yttrande MPD vid Länsstyrelsen i Kalmar beslut MMD dom M MMÖD anmodan med bilagor i mål M Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Ärendet: (MBN) har yttrat sig i ärendet vid sitt sammanträde den 23 januari , dnr De synpunkter och villkorsförslag som MBN då lämnade i sitt yttrande till MPD har i deras beslut, och i de villkorsändringar som MMD beslutat, i stort anammats. Men de yrkanden som nu framkommit från de som överklagat beslutet är av sådant intresse och så relevanta för framtida bedömningar i vindkraftärenden att de borde prövas av MMÖD. Beslutet skickas till: Svea Hovrätt, Rotel 0602, Mark- och Miljööverdomstolen, Box 2290, Stockholm. Mål M b

20 .., «, Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(38) 75 Dnr överklagat beslut rörande tillstånd att anlägga och driva gruppstation med vindkraft på fastigheterna Boestad 1:1 m.fl. i Uppvidinge kommun Hljö= och byggnadsnämndens behandling: Roger Karlsson (LBPO) yrkar på bifall till beslut enligt tjänsteskrivelsen daterad Viktoria Birgersson(C) yrkar på att ska avstå från att yttra sig. Beslutsgång: Ordförande ställer Rogers och Viktorias förslag mot varandra och finner att ska avstå från att yttra sig. s beslut: avstår från att yttra sig Sammanfattning av ärendet: Mark- och Miljööverdomstolen (MMÖD) har begärt att Miljö- och byggnadsnämnden i Uppvidinge kommun ska yttra sig över de överklaganden som inkommit rörande den dom som Mark- och miljödomstolen (MMD) fattat i ärendet angående tillstånd till Stena Renewable Energy AB för vindpark Horshaga, samt Naturvårdsverkets yttrande över inkomna överklaganden och fattat beslut. Beslutsunderlag: Ansökan med tillhörande MKB Kompletteringshandlingar s yttrande MPD vid Länsstyrelsen i Kalmar beslut MMD dom M MMÖD anmodan med bilagor i mål M Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

21 T,,,. Sammanträdesdatum K O M M U N SÄMMANTRÄDESPROTÖKOLL 21(38) 75 (forts.) Ärendet: (MBN) har yttrat sig i ärendet vid sitt sammanträde den 23 januari , dnr De synpunkter och villkorsförslag som MBN då lämnade i sitt yttrande till MPD har i deras beslut, och i de villkorsändringar som MMD beslutat, i stort anammats. Men de yrkanden som nu framkommit från de som överklagat beslutet är av sådant intresse och så relevanta för framtida bedömningar i vindkraftärenden att de borde prövas av MMÖD. Beslutet skickas till: Svea Hovrätt, Rotel 0602, Mark- och Miljööverdomstolen, Box 2290, Stockholm. Mål M Kennet Karlsson (SD) återträder in i sammanträdeslokalen och ersätter Rasmus Pettersson(C) Mötet ajourneras

22 SAMHJ1ANTRADESPR0T0K0LL 22(38) Sammanträdesdatum 76 Dnr Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ANLÄGGNING på fastigheten Verkstaden 6 Dnr: Fastighetens adress: Floravägen 4, Åseda s beslut 1. Bevilja bygglov för tillbyggnad gymnasieskola med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 2. Godta Christer Karlsson som kontrollansvarig. 3. Fastställer avgiften för bygglovet till 4398 kronor. 1 Sammanfattning av ärendet: Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av gymnasieskola med ett lager samt utbildningslokal på fastigheten Verkstaden 6. Tillbyggnaden består av en oisolerad rundbågehall som byggs ihop med befintlig byggnad genom en sluss. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och gällande detaljplan är 0760-P01/7. Fastighetens totala yta är m 2 och befintlig bebyggelse uppgår till cirka 3115 m 2. Den föreslagna åtgärden innebär att fastigheten bebyggs med ytterligare 240 m 2.1 samband med tillbyggnaden kommer man även att sätta ett 2,4 meter högt stängsel runt den nya byggnaden. Åtgärden följer gällande detaljplan. Föreslagen kontrollplan är Christer Karlsson. Beslutsunderlag: Ansökan Anmälan om kontrollansvarig Situationsplan Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, 73.

23 i i SAMMÅNTRÄDESPROTOKQLL Sammanträdesdatum K O M H U N 23(38) 76 (forts.) Plaruitningar Produktbeskrivning Beslutet skickas till: Sökanden Rågrannar Fastighetsägare Länsstyrelsen Skogsstyrelsen Fastighetsägare INFORMATION Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggnadslovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (9 kap. 43 plan- och bygglagen). Åtgärden för inte påbörjas innan har gett ett startbesked (10 kap. 3 plan- och bygglagen). Total avgift för åtgärden: 4398 kronor Bygglovavgift inkl. startbesked + kostnad för kungörelse = total avgift 4205 kr kr = 4398 kr Upplysning: Fakturan skickas separat l

24 SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL 24(38) Sammanträdesdatum KOMMUN 77 Dnr Ansökan om bygglov för TILLBYGGNAD ANLÄGGNING på fastigheten Lenhovda 112:4 Dnr: Fastighetens adress: Vagnvägen 14, Lenhovda s beslut 1. Bevilja bygglov för tillbyggnad anläggning med stöd av 9 kap. 30 planoch bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 2. Godta Martin Alriksson som kontrollansvarig. 3. Fastställer avgiften för bygglovet till kronor. 2 Sammanfattning av ärendet: Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av anläggning med två stycken växthus på fastigheten Lenhovda 112:4. Fastigheten är belägen längs med väg 31 och åtgärden innebär att fastigheten bebyggs med cirka 1549 m 2. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och gällande detaljplan är 0760-P92/14.1 detaljplanen står det att byggnademas fasad ska ges tilltalande utformning. Befinltig byggnad har 3 stycken växthus varav det sista uppfördes under Den två föreslagna växthusen har liknande utformnig. Åtgärden följer gällande detaljplan. Föreslagen kontrollansvarig är Martin Alriksson Beslutsunderlag: Ansökan Anmälan om kontrollansvarig Avgiften är framräknad från Uppvidinge kommuns Plan- och bygglovstaxa Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2011 och reviderades 28 augusti 2012, 73.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Plats och tid Sammanträdesrum, Drottningsgatan 17, Varberg, kl. 13:30-15:00 Beslutande Inte tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lilith Svensson (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A Målnr SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2014-08-27 M 9473-13 060201 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer