Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Torbjörn Nilsson Kulturförvaltningen Stadsbiblioteket

2 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Inledning... 3 Prioriterade utvecklingsområden... 3 Mötet med malmöborna... 3 Personal... 5 Ekonomi... 5 Intäkter... 5 Personalkostnader... 5 Övriga kostnader och investeringar... 5 Verksamhetsmått... 6 Uppdrag... 7 Mål och aktiviteter Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

3 Inledning Stadsbibliotekets verksamhet ska spegla malmöbornas behov och vara tillgänglig för alla. Det är ett meningsfullt uppdrag som strategiskt innebär ett målgruppsinriktat arbetssätt med stort fokus på kommunikation. Stadsbiblioteket ska erbjuda fri information i vid bemärkelse, oberoende av medium - pappersböcker, cd-skivor, digitala talböcker osv. I detta ligger också att prioritera e- tjänster och e-medier och göra dem tillgängliga. Utlåningen av e-böcker och användningen av digital teknik i informationssyfte expanderar kraftigt, samtidigt är det en utveckling som inte kommer alla till del. Det finns en digital klyfta, som det ligger i Stadsbibliotekets uppdrag att minska. Biblioteket ska också i större utsträckning förknippas med möjligheter till bildning och bli det självklara valet i vuxnas lärande. När det gäller inköp av skönlitteratur, ska Stadsbiblioteket motverka trenden med minskad titelbredd och istället aktivt lyfta fram den konstnärligt nyskapande skönlitteraturen och samtidigt arbeta normkritiskt i förmedlingen av barnböcker är det val till europaparlamentet, riksdag och kommun, och vi kommer att rikta särskild uppmärksamhet mot förstagångsväljarna - i alla åldrar. Prioriterade utvecklingsområden Mötet med malmöborna Malmö stad ska ligga i framkant när det gäller verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet, jämställdhetsperspektivet ska finnas med i allt dagligt arbete. Sedan 2011 finns en ny plan för jämställdhetsintegrering och i oktober 2013 antog kulturnämnden kulturförvaltningens förslag till en jämställdhetsstrategi. Som ett led i jämställdhetsarbetet kommer Stadsbiblioteket att arbeta för att bli hbtcertifierat. För certifiering krävs en öppen och inkluderande verksamhet, ett normkritiskt arbetssätt och ett välkomnande och respektfullt bemötande. Under 2013 har arbetet fortsatt med att prioritera barn och deras möjligheter till utveckling. Till exempel har planeringen av ett nytt småbarnsbibliotek för barn 0-8 år påbörjats. Under 2014 går arbetet in i en dialogfas bland annat i syfte att säkerställa tillgänglighet för alla Malmös barn beräknas småbarnsbiblioteket vara klart. Den nya Bokbussen kommer att börja rulla - nu med ett tydligare barnfokus. En annan prioriterad målgrupp är talbokslåntagarna och för dem blir det en förbättring genom att talboksavdelningen integreras i Ljusets kalender, vilket betyder att de får samma service som övriga biblioteksbesökare under bibliotekets öppettider. 3 Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

4 Stadsbiblioteket har, tillsammans med Kirsebergs områdesbibliotek, initierat en kartläggning av det sammantagna biblioteksutbudet till alla malmöbarn i skola och förskola. Syftet är att under 2014 kunna erbjuda alla barn i förskola och skola i Malmö en gemensam grundläggande biblioteksservice, oavsett i vilka stadsområden de bor. Stadsbiblioteket arbetar på att skapa ett gemensamt och biblioteksöverskridande arbetsfält på Malmö stads intranät Komin. Det nya arbetsfältet öppnas i februari 2014 och kommer att knyta samman stadens alla folkbibliotek och erbjuda en mer tillgänglig kanal för intern kommunikation. Arbetsfältet ska ge bibliotekens medarbetare stöd, inspiration, samverkansytor, effektiva verktyg och aktuella uppdateringar kring verksamheten är ett supervalår och under den parollen presenterar Stadsbiblioteket en rad olika arrangemang för att stärka demokratin och hålla debatten om olika samhällsfrågor levande. Hösten 2014 ska en ny servering invigas i nuvarande tidningsrummet. En entreprenör ska upphandlas och verksamheten ska integreras i biblioteksverksamheten, till exempel ska en scenplats skapas för författarsamtal med mera. Allt fler malmöbor ska under 2014 besöka det digitala biblioteket, som ska utvecklas till ett eget alternativ, likt ett digitalt områdesbibliotek. Stadsbiblioteket kommer att agera aktivt för utvecklingen av det digitala biblioteket genom att bygga nationella digitala bibliotekslösningar i samarbete med övriga folkbibliotek, Kungliga biblioteket och andra nationella aktörer. Kungliga Biblioteket och Stadsbiblioteket har även slutit avtal om att Stadsbiblioteket ska utveckla nationella webbtjänster för folk- och skolbibliotek. Uppdraget kopplas till Kungliga bibliotekets eget uppdrag att främja och samordna utveckling inom biblioteksområdet. I anslutning till uppdraget betonas vikten av att arbeta i nära samverkan med målgrupperna för att på bästa sätt utgå ifrån de behov som finns hos biblioteken. Samverkan ska ske för ömsesidigt utbyte och lärande. Utveckling Stadsbiblioteket har i biblioteksplanen ett tydligt utvecklingsuppdrag som bland annat innebär att ansvara för att tillsammans med områdesbiblioteken driva en samlad biblioteksutveckling i Malmö stad. Under 2014 ska Stadsbiblioteket tillsammans med områdesbiblioteken ta fram modeller och paketlösningar för att utveckla stadsområdesbiblioteken. Som ett pilotprojekt planerar Stadsbiblioteket och Stadsarkivet ett modernt minibibliotek i Stadsarkivets nya lokaler på Bergsgatan. Arbetet med en ny biblioteksplan påbörjas under 2014, för att den ska kunna träda i kraft Barn och unga Under 2014 justeras Stadsbibliotekets organisation för att bli bättre på att nå de prioriterade målgrupperna och målen. Det medför bland annat att Barn och unga blir en egen enhet - Stadsbibliotekets största. Under kommande år ska även övriga emheter utveckla barn och unga-perspektivet. 4 Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

5 Personal Under hösten har Stadsbiblioteket arbetat fram en justerad organisationsmodell som ska verkställas under Biblioteket går från sex enheter (varav en, Upplevelsedesign, en längre tid varit pausad) till sju, för att få mer vässade, specialiserade enheter med färre medarbetare under varje enhetschef. Med ökad specialisering och större mandat i enheterna är intentionen att enheternas arbetssätt och förutsättningar ska skilja sig åt, men med gemensamma mål och gemensamma stödfunktioner. Ekonomi Intäkter Stadsbibliotekets intäkter kommer att uppgå till ca 9,7 Mkr, kommunbidraget oräknat. Det är en minskning med ca 0,7 Mkr jämfört med budget Intäktsminskningen beror på förändringar i avtalet med Kungliga biblioteket samt osäkerhet kring en ansökan om projektbidrag från Ungdomsstyrelsen, Ung och aktiv i Europa. Ökningen av kommunbidraget är 1,7 Mkr vilket motsvarar 1,8 % pris- och lönekompensation. De huvudsakliga intäkterna är statsbidrag från Kungliga biblioteket och ersättning från Region Skåne. Andra intäkter är bidrag från uppdragsgivare som Europakommissonen och Kriminalvården samt avgifter som till exempel försenings- och kopieringsavgifter. Personalkostnader Personalkostnaderna uppgår till 55,8 Mkr vilket motsvarar 53 % av de totala kostnaderna. Två vakanta enhetschefstjänster är budgeterade år 2014 och rekrytering kommer att påbörjas inom kort. Stadsbiblioteket har gjort anpassningar i personalbudgeten och i schemat för att skapa bättre förutsättningar för ökat öppethållande. Övriga kostnader och investeringar Verksamhetens lokalkostnader kommer att öka på grund av kostnader för dels en ny karuselldörr (helårseffekt), dels för en ny servering som invigs under hösten Hyresökningen för serveringen är osäker eftersom projekteringen har påbörjats först under hösten. Verksamheten har även fått en tillfällig utökning av budgetramen för att ta fram ett konceptförslag för ett nytt småbarnsbibliotek och inköp/arbete med ickestereotyp/normativ barnlitteratur (+ 300 tkr). Under 2014 kommer en ny bokbuss att vara på plats. Stadsbibliotekets investeringsbudget uppgår till 4,0 Mkr. De viktigaste kostnaderna är förknippade med utformningen av ett nytt kök och en ny personalmatsal samt iordningställandet av den fysiska miljön i entrén. IT-investeringarna under 2014 kommer till största delen att handla om att utveckla ett lättillgängligt gränssnitt för e-medier. Därtill kommer investeringar i den publika miljön som datorer och infoskärmar samt byggande av API:er som gör det möjligt att knyta samman funktioner i bibliotekssystemet med andra system för att effektivisera inköps- och driftsrutiner. 5 Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

6 Verksamhetsmått Antal öppettimmar per vecka Januari till och med maj kommer Stadsbiblioteket att ha öppet i genomsnitt 67,5 timmar. Juni till och med augusti, då sommaröppettiderna tillämpas, kommer Stadsbiblioteket att ha öppet i genomsnitt 63,5 timmar. September till och med december kommer Stadsbiblioteket att ha öppet i genomsnitt 67,5 timmar. De genomsnittliga öppettiderna per vecka för hela året blir 66,5. Bokbussens öppettider blir 20 timmar i veckan. Antal besök totalt, på barnavdelningen och på Balagan (nya verksamhetsmått) Antal besök totalt gäller Stadsbibliotekets totala besöksstatistik. I och med Stadsbibliotekets nya besöksräknarsystem, som installerades i maj i år, tillkom två nya mätpunkter, på barnavdelningen och på Balagan (9-12 år). Wi-Fi-användare (nytt verksamhetsmått) Verksamhetsmåttet mäter användare av Stadsbibliotekets Wi-Fi. Antal besök på webben Stadsbiblioteket mäter antalet besök på bibliotekets webbplats på malmo.se samt besök i webbkatalogen. Antal aktiva låntagare Verksamhetsmåttet mäter de användare som registrerar lån, gör omlån, gör beställningar och anmäler sig till program i Stadsbibliotekets bibliotekssystem. Statistiken på antal aktiva är också fördelat på antal kvinnor och män. Summan av kvinnor och män överensstämmer inte med det totala antalet aktiva, vilket har att göra med att det finns transaktioner där Stadsbiblioteket inte könsuppdelar statistiken. Det gäller exempelvis institutionslån. Antal nyinskrivna låntagare Verksamhetsmåttet mäter hur många låntagare som skaffat sig ett bibliotekskort under året. Statistiken på antalet nyinskrivna är också fördelat på kvinnor och män. Summan av kvinnor och män överensstämmer inte med antalet nyinskrivna, vilket har att göra med att alla inskrivna låntagare inte är könsuppdelade. Det gäller exempelvis institutionslån. Antal registrerade talbokslåntagare hos Myndigheten för tillgängliga medier (nytt verksamhetsmått) Ett verksamhetsmått som avser antal registrerade användare av tjänsten Egen nedladdning hos Myndigheten för tillgängliga medier. Antal registrerade Boken kommer-låntagare (nytt verksamhetsmått) Ett verksamhetsmått som mäter de användare som utnyttjar Stadsbibliotekets Boken kommer-service. Här mäter Stadsbiblioteket antalet kvinnor och män som är använder Boken kommer-servicen. Antal lån av fysiska respektive digitala medier (nya verksamhetsmått) När det gäller antalet fysiska lån har dessa fördelats på kvinnor och män. Summan av kvinnors och mäns lån överensstämmer inte med antalet lån totalt, vilket har att 6 Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

7 göra med att en del av lånen görs via exempelvis institutionslån där Stadsbiblioteket inte könsuppdelar statistiken. Antal utlån av barnmedier är ett nytt verksamhetsmått som beskriver hur många lån som har gjorts av Stadsbibliotekets barnmedier. Antal lån av digitala medier är ett nytt verksamhetsmått som summerar det totala antalet nedladdningar och inloggningar som har gjorts via Stadsbibliotekets e-resurser. I det här måttet ingår antalet nedladdningar av svenska e-böcker (Elib), engelska e-böcker (Ebrary) och nedladdningar av tillgängliga medier (Myndigheten för tillgängliga medier) samt inloggningar till tjänsten för ljud- och musikfiler (Naxos). Beställningar Verksamhetsmåttet avser antal beställningar som har gjorts på Stadsbiblioteket samt hur många av dessa som gjordes via webben. Biblioteksverksamheten kriminalvården (nytt verksamhetsmått) Verksamhetsmåttet som anger vilka anstalter som servas samt hur många platser som besöks. Antal arrangemang och publikantal (nytt verksamhetsmått) Ett verksamhetsmått som mäter antal arrangemang på Stadsbiblioteket och publikantal samt hur många av arrangemangen som riktar sig till barn och unga. Antal arrangemang avser program, visningar och studiebesök. Antal publika datorer (nytt verksamhetsmått) Ett verksamhetsmått som anger antalet stationära datorer, bärbara datorer samt läsplattor som Stadsbiblioteket erbjuder besökarna att låna. Könsuppdelad statistik Stadsbiblioteket könsuppdelar statistiken där det finns uppgifter kring detta. De verksamhetsmått där det går att könsuppdela statistiken är: antal aktiva låntagare, antal nyinskrivna låntagare, antal registrerade Boken kommer-låntagare samt antal arrangemang och publikantal. Uppdrag I enlighet med bibliotekslagen och av fullmäktige beslutad biblioteksplan: Stadsbibliotekets verksamhet ska vara tillgänglig för alla och anpassad till medborgarnas behov. Prioriterad målgrupp är barn och unga. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska samt de nationella minoriteterna. Stadsbiblioteket ska upplevas som välkomnande och inspirerande. Utbudet av medier, tjänster och aktiviteter ska präglas av allsidighet, kvalitet och aktualitet och attrahera såväl Malmös befolkning som medborgare i landet och internationellt. Stadsbiblioteket ska verka för fri information, folkbildning, läslust, digital delaktighet samt ge utrymme för självständiga studier och individuell utveckling. 7 Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

8 Stadsbiblioteket ska underlätta för kultur- och föreningslivet i Malmö att använda biblioteket som scen för sina publika verksamheter. Stadsbiblioteket ska samverka med skola, högskola och studieförbund för att utveckla biblioteksverksamheten i Malmö. Stadsbiblioteket ska ansvara för och tillsammans med stadsdelsbiblioteken driva en samlad biblioteksutveckling i Malmö stad samt delta aktivt i utvecklingsarbetet på nationell och internationell nivå. Mål och aktiviteter Effektmål På Stadsbiblioteket är det lätt att vara med. På Malmö stadsbibliotek upplever besökarna oavsett bakgrund och andra förutsättningar att det är lätt att delta, aktivera sig, bilda sig och inspireras. Utveckla brukardialogen Arbeta målgruppsinriktat Skapa bättre kunskap om stadsbibliotekets utbud och tjänster. Utveckla stadsbibliotekets närvaro i sociala medier. Effektmål På Stadsbiblioteket vill människor vara På Malmö stadsbibliotek är miljön gästvänlig och medier, tjänster och aktiviteter är på en kvalitetsnivå som upplevs som attraktiv såväl av Malmös befolkning som av biblioteksintresserade i landet i övrigt och internationellt. Utveckla det professionella bemötandet. Utveckla miljöer i stadsbiblioteket som uttrycker gästfrihet och välbefinnande. Förtydliga förmedlingen av stadsbibliotekets erbjudande till prioriterade målgrupper på de platser de befinner sig, fysiskt och digitalt. Skapa fler innovativa tjänster och erbjudanden som förstärker bilden av Malmö stadsbibliotek som branschledande i Sverige och internationellt Effektmål På Stadsbiblioteket är det lätt att vara kulturaktör Malmö stadsbibliotek bjuder in författare, forskare och företagare såväl som föreningar och kulturella institutioner till att bli en del av bibliotekets verksamhet Utveckla samarbete med medie- kunskaps- och kulturbranschens olika aktörer i Malmö, Sverige och internationellt. Skapa förutsättningar för aktörer inom medie- kunskaps- och kulturbranschen att använda stadsbiblioteket som scen för sina publika verksamheter. 8 Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

9 Effektmål: På Stadsbiblioteket är tanken och ordet fria Malmö stadsbibliotek är en demokratisk mötesplats. Utveckla Malmö stadsbibliotek som scen för kulturdebatten och det offentliga samtalet i Malmö. Samarbeta strategiskt med områdesbiblioteken Effektmål På Stadsbiblioteket är det lätt att utvecklas och vara kreativ Malmö stadsbibliotek ska använda konstnärliga- och kulturella kompetenser för att inspirera till läs- och kunskapsutveckling. Utveckla samarbetet med konstnärliga- och kulturella aktörer för att inspirera barn- och ungas läsutveckling Initiera samverkan med konst- och kulturlivet för att finna nya vägar för biblioteksverksamhet i Malmö. 9 Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

Stadsbiblioteket Malmö

Stadsbiblioteket Malmö Stadsbiblioteket Malmö Strategiuppdatering 2012 2016 Datum: Ansvarig: Enhet: Förvaltning: 2012-03-07 Elsebeth Tank Stadsbiblioteket Kulturförvaltningen Foto: Lotte Lekholm 1 Innehållsförteckning Stadsbiblioteket

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

GARAGET Verksamhetsplan 2014

GARAGET Verksamhetsplan 2014 GARAGET Verksamhetsplan 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VERKSAMHETEN... 2 DITT VAR.DAGS.RUM GARAGET 2 ORGANISATION 2 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014... 4 EXTERNA ARRANGEMANG 4 SAMHÄLLSSERVICE 4 BIBLIOTEKSSERVICEN

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Måndagen 11 november 2013 kl. 16.00 i Öckerö kommunbibliotek Förslag:

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013 2015 Nämndens ordförande Karola Svensson 0500 49 13 62 karola.svensson@falkoping.se Förvaltningschef

Läs mer

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(13) Marcus Strand 026-24 16 12 marcus.strand@sandviken.se Kommunikationsplan för Sandvikens Folkbibliotek Sandvikens Folkbibliotek Version nr 1 Kommunikationsplan

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer