Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Torbjörn Nilsson Kulturförvaltningen Stadsbiblioteket

2 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen Inledning... 3 Prioriterade utvecklingsområden... 3 Mötet med malmöborna... 3 Personal... 5 Ekonomi... 5 Intäkter... 5 Personalkostnader... 5 Övriga kostnader och investeringar... 5 Verksamhetsmått... 6 Uppdrag... 7 Mål och aktiviteter Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

3 Inledning Stadsbibliotekets verksamhet ska spegla malmöbornas behov och vara tillgänglig för alla. Det är ett meningsfullt uppdrag som strategiskt innebär ett målgruppsinriktat arbetssätt med stort fokus på kommunikation. Stadsbiblioteket ska erbjuda fri information i vid bemärkelse, oberoende av medium - pappersböcker, cd-skivor, digitala talböcker osv. I detta ligger också att prioritera e- tjänster och e-medier och göra dem tillgängliga. Utlåningen av e-böcker och användningen av digital teknik i informationssyfte expanderar kraftigt, samtidigt är det en utveckling som inte kommer alla till del. Det finns en digital klyfta, som det ligger i Stadsbibliotekets uppdrag att minska. Biblioteket ska också i större utsträckning förknippas med möjligheter till bildning och bli det självklara valet i vuxnas lärande. När det gäller inköp av skönlitteratur, ska Stadsbiblioteket motverka trenden med minskad titelbredd och istället aktivt lyfta fram den konstnärligt nyskapande skönlitteraturen och samtidigt arbeta normkritiskt i förmedlingen av barnböcker är det val till europaparlamentet, riksdag och kommun, och vi kommer att rikta särskild uppmärksamhet mot förstagångsväljarna - i alla åldrar. Prioriterade utvecklingsområden Mötet med malmöborna Malmö stad ska ligga i framkant när det gäller verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet, jämställdhetsperspektivet ska finnas med i allt dagligt arbete. Sedan 2011 finns en ny plan för jämställdhetsintegrering och i oktober 2013 antog kulturnämnden kulturförvaltningens förslag till en jämställdhetsstrategi. Som ett led i jämställdhetsarbetet kommer Stadsbiblioteket att arbeta för att bli hbtcertifierat. För certifiering krävs en öppen och inkluderande verksamhet, ett normkritiskt arbetssätt och ett välkomnande och respektfullt bemötande. Under 2013 har arbetet fortsatt med att prioritera barn och deras möjligheter till utveckling. Till exempel har planeringen av ett nytt småbarnsbibliotek för barn 0-8 år påbörjats. Under 2014 går arbetet in i en dialogfas bland annat i syfte att säkerställa tillgänglighet för alla Malmös barn beräknas småbarnsbiblioteket vara klart. Den nya Bokbussen kommer att börja rulla - nu med ett tydligare barnfokus. En annan prioriterad målgrupp är talbokslåntagarna och för dem blir det en förbättring genom att talboksavdelningen integreras i Ljusets kalender, vilket betyder att de får samma service som övriga biblioteksbesökare under bibliotekets öppettider. 3 Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

4 Stadsbiblioteket har, tillsammans med Kirsebergs områdesbibliotek, initierat en kartläggning av det sammantagna biblioteksutbudet till alla malmöbarn i skola och förskola. Syftet är att under 2014 kunna erbjuda alla barn i förskola och skola i Malmö en gemensam grundläggande biblioteksservice, oavsett i vilka stadsområden de bor. Stadsbiblioteket arbetar på att skapa ett gemensamt och biblioteksöverskridande arbetsfält på Malmö stads intranät Komin. Det nya arbetsfältet öppnas i februari 2014 och kommer att knyta samman stadens alla folkbibliotek och erbjuda en mer tillgänglig kanal för intern kommunikation. Arbetsfältet ska ge bibliotekens medarbetare stöd, inspiration, samverkansytor, effektiva verktyg och aktuella uppdateringar kring verksamheten är ett supervalår och under den parollen presenterar Stadsbiblioteket en rad olika arrangemang för att stärka demokratin och hålla debatten om olika samhällsfrågor levande. Hösten 2014 ska en ny servering invigas i nuvarande tidningsrummet. En entreprenör ska upphandlas och verksamheten ska integreras i biblioteksverksamheten, till exempel ska en scenplats skapas för författarsamtal med mera. Allt fler malmöbor ska under 2014 besöka det digitala biblioteket, som ska utvecklas till ett eget alternativ, likt ett digitalt områdesbibliotek. Stadsbiblioteket kommer att agera aktivt för utvecklingen av det digitala biblioteket genom att bygga nationella digitala bibliotekslösningar i samarbete med övriga folkbibliotek, Kungliga biblioteket och andra nationella aktörer. Kungliga Biblioteket och Stadsbiblioteket har även slutit avtal om att Stadsbiblioteket ska utveckla nationella webbtjänster för folk- och skolbibliotek. Uppdraget kopplas till Kungliga bibliotekets eget uppdrag att främja och samordna utveckling inom biblioteksområdet. I anslutning till uppdraget betonas vikten av att arbeta i nära samverkan med målgrupperna för att på bästa sätt utgå ifrån de behov som finns hos biblioteken. Samverkan ska ske för ömsesidigt utbyte och lärande. Utveckling Stadsbiblioteket har i biblioteksplanen ett tydligt utvecklingsuppdrag som bland annat innebär att ansvara för att tillsammans med områdesbiblioteken driva en samlad biblioteksutveckling i Malmö stad. Under 2014 ska Stadsbiblioteket tillsammans med områdesbiblioteken ta fram modeller och paketlösningar för att utveckla stadsområdesbiblioteken. Som ett pilotprojekt planerar Stadsbiblioteket och Stadsarkivet ett modernt minibibliotek i Stadsarkivets nya lokaler på Bergsgatan. Arbetet med en ny biblioteksplan påbörjas under 2014, för att den ska kunna träda i kraft Barn och unga Under 2014 justeras Stadsbibliotekets organisation för att bli bättre på att nå de prioriterade målgrupperna och målen. Det medför bland annat att Barn och unga blir en egen enhet - Stadsbibliotekets största. Under kommande år ska även övriga emheter utveckla barn och unga-perspektivet. 4 Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

5 Personal Under hösten har Stadsbiblioteket arbetat fram en justerad organisationsmodell som ska verkställas under Biblioteket går från sex enheter (varav en, Upplevelsedesign, en längre tid varit pausad) till sju, för att få mer vässade, specialiserade enheter med färre medarbetare under varje enhetschef. Med ökad specialisering och större mandat i enheterna är intentionen att enheternas arbetssätt och förutsättningar ska skilja sig åt, men med gemensamma mål och gemensamma stödfunktioner. Ekonomi Intäkter Stadsbibliotekets intäkter kommer att uppgå till ca 9,7 Mkr, kommunbidraget oräknat. Det är en minskning med ca 0,7 Mkr jämfört med budget Intäktsminskningen beror på förändringar i avtalet med Kungliga biblioteket samt osäkerhet kring en ansökan om projektbidrag från Ungdomsstyrelsen, Ung och aktiv i Europa. Ökningen av kommunbidraget är 1,7 Mkr vilket motsvarar 1,8 % pris- och lönekompensation. De huvudsakliga intäkterna är statsbidrag från Kungliga biblioteket och ersättning från Region Skåne. Andra intäkter är bidrag från uppdragsgivare som Europakommissonen och Kriminalvården samt avgifter som till exempel försenings- och kopieringsavgifter. Personalkostnader Personalkostnaderna uppgår till 55,8 Mkr vilket motsvarar 53 % av de totala kostnaderna. Två vakanta enhetschefstjänster är budgeterade år 2014 och rekrytering kommer att påbörjas inom kort. Stadsbiblioteket har gjort anpassningar i personalbudgeten och i schemat för att skapa bättre förutsättningar för ökat öppethållande. Övriga kostnader och investeringar Verksamhetens lokalkostnader kommer att öka på grund av kostnader för dels en ny karuselldörr (helårseffekt), dels för en ny servering som invigs under hösten Hyresökningen för serveringen är osäker eftersom projekteringen har påbörjats först under hösten. Verksamheten har även fått en tillfällig utökning av budgetramen för att ta fram ett konceptförslag för ett nytt småbarnsbibliotek och inköp/arbete med ickestereotyp/normativ barnlitteratur (+ 300 tkr). Under 2014 kommer en ny bokbuss att vara på plats. Stadsbibliotekets investeringsbudget uppgår till 4,0 Mkr. De viktigaste kostnaderna är förknippade med utformningen av ett nytt kök och en ny personalmatsal samt iordningställandet av den fysiska miljön i entrén. IT-investeringarna under 2014 kommer till största delen att handla om att utveckla ett lättillgängligt gränssnitt för e-medier. Därtill kommer investeringar i den publika miljön som datorer och infoskärmar samt byggande av API:er som gör det möjligt att knyta samman funktioner i bibliotekssystemet med andra system för att effektivisera inköps- och driftsrutiner. 5 Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

6 Verksamhetsmått Antal öppettimmar per vecka Januari till och med maj kommer Stadsbiblioteket att ha öppet i genomsnitt 67,5 timmar. Juni till och med augusti, då sommaröppettiderna tillämpas, kommer Stadsbiblioteket att ha öppet i genomsnitt 63,5 timmar. September till och med december kommer Stadsbiblioteket att ha öppet i genomsnitt 67,5 timmar. De genomsnittliga öppettiderna per vecka för hela året blir 66,5. Bokbussens öppettider blir 20 timmar i veckan. Antal besök totalt, på barnavdelningen och på Balagan (nya verksamhetsmått) Antal besök totalt gäller Stadsbibliotekets totala besöksstatistik. I och med Stadsbibliotekets nya besöksräknarsystem, som installerades i maj i år, tillkom två nya mätpunkter, på barnavdelningen och på Balagan (9-12 år). Wi-Fi-användare (nytt verksamhetsmått) Verksamhetsmåttet mäter användare av Stadsbibliotekets Wi-Fi. Antal besök på webben Stadsbiblioteket mäter antalet besök på bibliotekets webbplats på malmo.se samt besök i webbkatalogen. Antal aktiva låntagare Verksamhetsmåttet mäter de användare som registrerar lån, gör omlån, gör beställningar och anmäler sig till program i Stadsbibliotekets bibliotekssystem. Statistiken på antal aktiva är också fördelat på antal kvinnor och män. Summan av kvinnor och män överensstämmer inte med det totala antalet aktiva, vilket har att göra med att det finns transaktioner där Stadsbiblioteket inte könsuppdelar statistiken. Det gäller exempelvis institutionslån. Antal nyinskrivna låntagare Verksamhetsmåttet mäter hur många låntagare som skaffat sig ett bibliotekskort under året. Statistiken på antalet nyinskrivna är också fördelat på kvinnor och män. Summan av kvinnor och män överensstämmer inte med antalet nyinskrivna, vilket har att göra med att alla inskrivna låntagare inte är könsuppdelade. Det gäller exempelvis institutionslån. Antal registrerade talbokslåntagare hos Myndigheten för tillgängliga medier (nytt verksamhetsmått) Ett verksamhetsmått som avser antal registrerade användare av tjänsten Egen nedladdning hos Myndigheten för tillgängliga medier. Antal registrerade Boken kommer-låntagare (nytt verksamhetsmått) Ett verksamhetsmått som mäter de användare som utnyttjar Stadsbibliotekets Boken kommer-service. Här mäter Stadsbiblioteket antalet kvinnor och män som är använder Boken kommer-servicen. Antal lån av fysiska respektive digitala medier (nya verksamhetsmått) När det gäller antalet fysiska lån har dessa fördelats på kvinnor och män. Summan av kvinnors och mäns lån överensstämmer inte med antalet lån totalt, vilket har att 6 Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

7 göra med att en del av lånen görs via exempelvis institutionslån där Stadsbiblioteket inte könsuppdelar statistiken. Antal utlån av barnmedier är ett nytt verksamhetsmått som beskriver hur många lån som har gjorts av Stadsbibliotekets barnmedier. Antal lån av digitala medier är ett nytt verksamhetsmått som summerar det totala antalet nedladdningar och inloggningar som har gjorts via Stadsbibliotekets e-resurser. I det här måttet ingår antalet nedladdningar av svenska e-böcker (Elib), engelska e-böcker (Ebrary) och nedladdningar av tillgängliga medier (Myndigheten för tillgängliga medier) samt inloggningar till tjänsten för ljud- och musikfiler (Naxos). Beställningar Verksamhetsmåttet avser antal beställningar som har gjorts på Stadsbiblioteket samt hur många av dessa som gjordes via webben. Biblioteksverksamheten kriminalvården (nytt verksamhetsmått) Verksamhetsmåttet som anger vilka anstalter som servas samt hur många platser som besöks. Antal arrangemang och publikantal (nytt verksamhetsmått) Ett verksamhetsmått som mäter antal arrangemang på Stadsbiblioteket och publikantal samt hur många av arrangemangen som riktar sig till barn och unga. Antal arrangemang avser program, visningar och studiebesök. Antal publika datorer (nytt verksamhetsmått) Ett verksamhetsmått som anger antalet stationära datorer, bärbara datorer samt läsplattor som Stadsbiblioteket erbjuder besökarna att låna. Könsuppdelad statistik Stadsbiblioteket könsuppdelar statistiken där det finns uppgifter kring detta. De verksamhetsmått där det går att könsuppdela statistiken är: antal aktiva låntagare, antal nyinskrivna låntagare, antal registrerade Boken kommer-låntagare samt antal arrangemang och publikantal. Uppdrag I enlighet med bibliotekslagen och av fullmäktige beslutad biblioteksplan: Stadsbibliotekets verksamhet ska vara tillgänglig för alla och anpassad till medborgarnas behov. Prioriterad målgrupp är barn och unga. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska samt de nationella minoriteterna. Stadsbiblioteket ska upplevas som välkomnande och inspirerande. Utbudet av medier, tjänster och aktiviteter ska präglas av allsidighet, kvalitet och aktualitet och attrahera såväl Malmös befolkning som medborgare i landet och internationellt. Stadsbiblioteket ska verka för fri information, folkbildning, läslust, digital delaktighet samt ge utrymme för självständiga studier och individuell utveckling. 7 Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

8 Stadsbiblioteket ska underlätta för kultur- och föreningslivet i Malmö att använda biblioteket som scen för sina publika verksamheter. Stadsbiblioteket ska samverka med skola, högskola och studieförbund för att utveckla biblioteksverksamheten i Malmö. Stadsbiblioteket ska ansvara för och tillsammans med stadsdelsbiblioteken driva en samlad biblioteksutveckling i Malmö stad samt delta aktivt i utvecklingsarbetet på nationell och internationell nivå. Mål och aktiviteter Effektmål På Stadsbiblioteket är det lätt att vara med. På Malmö stadsbibliotek upplever besökarna oavsett bakgrund och andra förutsättningar att det är lätt att delta, aktivera sig, bilda sig och inspireras. Utveckla brukardialogen Arbeta målgruppsinriktat Skapa bättre kunskap om stadsbibliotekets utbud och tjänster. Utveckla stadsbibliotekets närvaro i sociala medier. Effektmål På Stadsbiblioteket vill människor vara På Malmö stadsbibliotek är miljön gästvänlig och medier, tjänster och aktiviteter är på en kvalitetsnivå som upplevs som attraktiv såväl av Malmös befolkning som av biblioteksintresserade i landet i övrigt och internationellt. Utveckla det professionella bemötandet. Utveckla miljöer i stadsbiblioteket som uttrycker gästfrihet och välbefinnande. Förtydliga förmedlingen av stadsbibliotekets erbjudande till prioriterade målgrupper på de platser de befinner sig, fysiskt och digitalt. Skapa fler innovativa tjänster och erbjudanden som förstärker bilden av Malmö stadsbibliotek som branschledande i Sverige och internationellt Effektmål På Stadsbiblioteket är det lätt att vara kulturaktör Malmö stadsbibliotek bjuder in författare, forskare och företagare såväl som föreningar och kulturella institutioner till att bli en del av bibliotekets verksamhet Utveckla samarbete med medie- kunskaps- och kulturbranschens olika aktörer i Malmö, Sverige och internationellt. Skapa förutsättningar för aktörer inom medie- kunskaps- och kulturbranschen att använda stadsbiblioteket som scen för sina publika verksamheter. 8 Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

9 Effektmål: På Stadsbiblioteket är tanken och ordet fria Malmö stadsbibliotek är en demokratisk mötesplats. Utveckla Malmö stadsbibliotek som scen för kulturdebatten och det offentliga samtalet i Malmö. Samarbeta strategiskt med områdesbiblioteken Effektmål På Stadsbiblioteket är det lätt att utvecklas och vara kreativ Malmö stadsbibliotek ska använda konstnärliga- och kulturella kompetenser för att inspirera till läs- och kunskapsutveckling. Utveckla samarbetet med konstnärliga- och kulturella aktörer för att inspirera barn- och ungas läsutveckling Initiera samverkan med konst- och kulturlivet för att finna nya vägar för biblioteksverksamhet i Malmö. 9 Verksamhetsplan 2014 Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

Stadsbiblioteket, Kulturförvaltningen

Stadsbiblioteket, Kulturförvaltningen Stadsbiblioteket, Kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2015 Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-30 Torbjörn Nilsson Kulturförvaltningen Stadsbiblioteket Inledning Stadsbibliotekets verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Biblioteksplan för Malmö stad

Biblioteksplan för Malmö stad Biblioteksplan för Malmö stad 2011-2014 Inledning Ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle. Biblioteken är som garanter för

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan Verksamhetsplan/Biblioteksplan 2015 I Sverige har vi tre huvudsakliga typer av bibliotek; forsknings-, folk- och skolbibliotek. För kommunens invånare är det främst folk- och skolbibliotek som är av betydelse.

Läs mer

Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen

Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen Verksamhet 2010: Uppdrag, mål och aktiviteter Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2009-11-18 Elsebeth Tank Kulturförvaltningen Stadsbiblioteket Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 1 Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 Inledning Föreliggande plan är en uppdatering av den biblioteksplan som antogs 2011 och avser Landskrona folk- och skolbibliotek. Planen fokuserar endast

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Internationell författarscen med Amos Oz lockade 550 Malmöbor! Här författaren i samtal med kulturjournalisten Yukiko Duke.

Internationell författarscen med Amos Oz lockade 550 Malmöbor! Här författaren i samtal med kulturjournalisten Yukiko Duke. Malmö stad Stadsbiblioteket Årsanalys 2011 Stadsbiblioteket Verksamhetsberättelse 2011 Stadsbiblioteket vill nå och angå fler Malmöbor, vara tillgängliga i deras liv och drömmar i form av en mötesplats

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 1 April 2015 Grafisk form: A. Olas Foto: Fredrik Hjerling ISBN: 978-91-976012-6-9 2 För det demokratiska samhällets utveckling

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR PERSTORPS KOMMUN 2010-2013

BIBLIOTEKSPLAN FÖR PERSTORPS KOMMUN 2010-2013 BIBLIOTEKSPLAN FÖR PERSTORPS KOMMUN 2010-2013 1.INLEDNING... 3 2. PERSTORP... 4 2.1 KOMMUNEN... 4 2.2 BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN... 4 3. UPPDRAGET... 6 4. UTVECKLINGSOMRÅDEN... 8 4.1 MEDIER OCH INFORMATIONSTJÄNSTER...

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts.

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts. Förslag 2015-06-16 Biblioteksplan Mönsterås kommun 2015-2018 Bakgrund Enligt Bibliotekslagen SFS 2013:801 ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan. Biblioteken ska ägna särskild

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIBLIOTEKSPLAN

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIBLIOTEKSPLAN Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument BIBLIOTEKSPLAN ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-01-07, 26 ANSVAR UPPFÖLJNING: Verksamhetschef Kultur och fritid GÄLLER TILL OCH MED: 2019

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Dnr 301/2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-10-17, 78. Uppdateras före 2019-10-31. 1/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmänna biblioteksväsendet... 3 Folkbiblioteket... 4 Barn och unga... 5

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen

Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen Verksamhet 2011: Uppdrag, mål och aktiviteter Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-01 Elsebeth Tank Kulturförvaltningen Stadsbiblioteket Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Årsanalys 2012 Stadsbiblioteket Verksamhetsberättelse 2012

Årsanalys 2012 Stadsbiblioteket Verksamhetsberättelse 2012 Index Årsanalys 2012 Stadsbiblioteket Verksamhetsberättelse 2012 Stadsbiblioteket har som mål att nå och angå fler Malmöbor och finnas tillgängligt i deras liv. En mötesplats både för vardagens informations-

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 16 mars 2009 sid 2 av 11 Alla bibliotek ska vara bemannade med personal som professionellt och helhjärtat bygger goda relationer med våra besökare. 24/7

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2016-04-25 Referens KN 160098 Kulturnämnden Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2021 Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun

Biblioteksplan. Robertsfors kommun Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Biblioteksplan. Oskarshamns kommun

Biblioteksplan. Oskarshamns kommun Biblioteksplan Oskarshamns kommun 2016-2020 Innehåll 1. Oskarshamn kommuns bibliotek... 3 1.1. Bibliotekets uppdrag... 3 1.2. Nulägesanalys... 4 1.3 Bibliotekets verksamhet och vision... 5 1.3.1Folkbibliotek...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Malmö stad Stadsbiblioteket Verksamhetsberättelse 2009 Besöksrekord 2009 satte Stadsbiblioteket besöksrekord med totalt 2 145 028 besökare. De fysiska besöken nådde den högsta noteringen sedan 2004 (931

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer