Svar på frågeställningar från URV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på frågeställningar från URV"

Transkript

1 Svensk Biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor Svar på frågeställningar från URV Universitets- och högskolebiblioteks service till allmänheten Universitets- och högskolebibliotek har i uppdrag att ge service till allmänheten. Samtidigt är våra primära målgrupper forskare, studenter och lärare och när vi prioriterar och utformar tjänster att ta del av. Hur ser URV på detta utifrån internationella organisationers ställningstagande om allas rätt till fri tillgång till information och kunskap samt andra krav om hög tillgänglighet. Har ni råd om hur vi skulle kunna hantera balansen mellan universitets- och högskolebiblioteks huvuduppdrag och den s.k. tredje uppgiften? URV diskuterade frågeställningen på sina möten den 5 april, 3 juni och 26 augusti Högskolelagen (1992:1434): 1 kap. 1 Staten ska som huvudman anordna högskolor för 1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och 2. forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Vad som i fortsättningen sägs om forskning avser även konstnärlig forskning, om inte något annat anges särskilt. Lag (2013:119). Bibliotekslagen (2013:801) [Denna lag träder i kraft ]: Ändamål 2 [Denna lydelse träder i kraft ] Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Högskolebibliotek 12 [Denna lydelse träder i kraft ] Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan. Samverkan 14 [Denna lydelse träder i kraft ] I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka. Först och främst ska universitets- och högskolebiblioteken se till sina primära målgrupper forskare, studenter och lärare. Utöver första och andra uppgiften, utbildning och forskning, 1

2 ska de även ägna sig åt den tredje uppgiften. Den tredje uppgiften uttrycks i högskolelagen med I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Uttrycket tredje uppgiften indikerar just att den är underordnad första och andra uppgiften, I mån av tid och resurser kan biblioteket ägna sig åt allmänheten. Exempel på sätt att hantera tredje uppgiften är lägga ut publicerade uppsatser och forskning, anordna forskardagar och hålla öppet hus, ge tillgång på plats till databaserna samt tillgång till det fysiska biblioteket. Här förhåller det sig olika på olika bibliotek. På vissa förutsätts inloggning till e-resurserna. Det saknas reglering för hur man ska hantera frågeställningen; biblioteken har lokala policyer. I den nya bibliotekslagens 14 anges att olika bibliotekstyper ska samverka. Därför kan universitets- och högskolebiblioteken också hänvisa allmänheten till andra bibliotekstyper. Det är bra om olika huvudmän samarbetar. Bibliotekslagens nya portalparagraf, 2, tar sin utgångspunkt i IFLA:s och Unescos folkbiblioteksmanifest och stadgar att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet, d.v.s. även universitets-och högskolebiblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vidare ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Däremot skriver regeringen i förarbetena (Prop. 2012/13:147 s. 14) att samtliga de ändamål som föreslås inte är sådana att de i samma utsträckning kan vara vägledande för alla bibliotekstyper. Bibliotekets koppling till kommunens IT-miljö krav på identifikation vid användning av bibliotekens datorer Ett folkbibliotek ska kopplas närmare till kommunens gemensamma IT-miljö än de varit tidigare. I samband med detta önskar kommunens tjänstemän att biblioteket ska begränsa åtkomsten till sina publika datorer, så att alla internetanvändare ska identifiera sig. Argumenten är att biblioteket ska kunna spåra vem som använt en dator vid förfrågan från polis. Idag har biblioteket s.k. "snabbdatorer", internetdatorer som är fria att använda, utan inloggning. Biblioteket menar att det ska vara så öppet som möjligt, och att man som internetanvändare inte ska uppleva sig bevakad/kontrollerad. Reglerar kommunallagen detta eller finns det något annat som är relevant? URV diskuterade frågeställningen på sina möten den 3 juni och 26 augusti Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL): 40 kap. 3 Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Denna och liknande frågor kommer upp relativt ofta på biblioteken. URV menar att biblioteken ska stå upp för viktiga principer, såsom fri tillgång till information, kunskap och kultur samt att värna användarnas integritet och personuppgifter. Stöd för denna hållning går att finna i bl.a. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, IFLA:s internetmanifest och IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister. Av IFLA:s internetmanifest stipuleras bl.a. följande: Tillgång till internet och alla dess resurser 2

3 bör vara förenliga med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, framför allt artikel 19: Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. ( ) Bibliotek och informationstjänster ska verka för användarnas rätt att söka den information de själva väljer. Bibliotek och informationstjänster ska respektera användarnas integritet och behandla uppgifter om resurser dessa använder med konfidentialitet. I IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister står det att: Bibliotekarier och andra informationsspecialister respekterar den personliga integriteten och skyddet av de personuppgifter som av nödvändighet måste utväxlas mellan individer och institutioner. Relationen mellan biblioteket och användaren kännetecknas av konfidentialitet och bibliotekarier och andra informationsspecialister vidtar lämpliga åtgärder för att se till att uppgifter inte får spridning utanför den ursprungliga transaktionen. Att kräva inloggning är att sätta upp hinder för den obehindrade tillgången till information. Biblioteken ska inte lämna ut uppgifter om enskilda hur som helst. Det är inte förenligt med bibliotekens värdegrund. URV:s uppfattning är att biblioteket ska värna sin oberoende ställning och användarnas integritet genom att inte kräva inloggning för användning av datorerna. Det finns ingenting i kommunallagen som reglerar denna frågeställning. Krävs målsmans intyg för barns internetsurfande? Vi har tidigare skött bokningen av bibliotekets publika datorer med bokningssystemet FRI. Då har vi registrerat alla låntagares lånekort och de har fått skriva på ett förbindelseavtal att de lovar att sköta våra datoregler. Barnen har fått ta med en lapp hem där målsman har skrivit på att det är OK att de lånar dator på bibblan. Nu har vi släppt det mer fritt den som vill kan bara sätta sig vid datorn och den som vill ha en bokad tid skriver vi upp på en lista i en pärm. Men vi har inga förbindelselappar alls nu inte heller för barn. Är det vårt ansvar att ha målsmans intyg att barnen får surfa på datorerna? URV diskuterade frågeställningen på sitt möte den 1 oktober Bibliotekslagen (2013:801) [Denna lag träder i kraft ]: Folkbibliotek 6 [Denna lydelse träder i kraft ] Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 3

4 7 [Denna lydelse träder i kraft ] Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 8 [Denna lydelse träder i kraft ] Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Biblioteket behöver inte ha målsmans intyg att barnen får surfa på datorerna. Bibliotekets tjänster omfattar även användning av datorerna. Sannolikt har flera av de barn som besöker biblioteket redan ett bibliotekskort, vilket godkänts av deras föräldrar. I bibliotekskortets användarregler kan man skriva in vad man förbinder sig till vid t.ex. nyttjande av bibliotekets datorer. Av pedagogiska skäl inte minst kan det vara lämpligt att lånekortet benämns som ett bibliotekskort eftersom det omfattar alla bibliotekets tjänster. Biblioteket ska ge alla fri tillgång till information, kunskap och kultur. Nationella minoritetsspråk Sverige har sedan 2009 en ny lag (SFS 2009:724) om nationella minoritetsspråk, som gäller finska, jiddisch, meänkieli, samiska och romani chib. I 4 anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. I förslaget till ny bibliotekslag skrivs att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 1. de nationella minoritetsspråken, 2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 3. lättläst svenska. Min fråga är då hur biblioteken aktivt ska svara för att följa dessa två lagar och stödja de nationella minoritetsspråken? Jag tror att det är en fråga om mer än att ha ett mediebestånd på dessa språk. URV diskuterade frågeställningen på sitt möte den 1 oktober Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk: 4 I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 4

5 Bibliotekslagen (2013:801) [Denna lag träder i kraft ]: Prioriterade grupper 5 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 1. de nationella minoritetsspråken, 2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 3. lättläst svenska. Avgörande för hur frågeställningen ska besvaras är både IFLA:s och Unescos manifest om mångkulturella bibliotek samt den nya Bibliotekslagen. I manifestet anges att det mångkulturella biblioteket i sin kärnverksamhet ska utveckla mångkulturella och flerspråkiga samlingar och tjänster, inklusive digitala resurser och multimedia avsätta resurser för bevarande av kulturella uttryck och kulturarv, med särskild hänsyn tagen till muntlig tradition, ursprungsfolks kultur och immateriella kulturarv planera in program med stöd för användarutbildning, informationskompetens, resurser till nyanlända, kulturarv och tvärkulturell dialog som väsentliga inslag i tjänsteutbudet göra bibliotekets resurser tillgängliga på relevanta språk genom informationsorganisation och söksystem utveckla marknadsförings- och informationsmaterial i de former och på de språk som behövs för att locka olika grupper till biblioteket URV konstaterar också att ansvaret för prioriterade grupper i den nya bibliotekslagen utökas från folk- och skolbiblioteken till biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet. Det är inte preciserat hur det ska gå till. Däremot sägs att inte alla dessa bibliotek måste kunna erbjuda litteratur på minoritetsspråken. Kraven kan uppfyllas genom fjärrlån och samverkan med andra bibliotek. Biblioteken kan i sin planering utgå från förutsättningarna i den egna kommunen, om många har annat modersmål än svensk, är del i ett förvaltningsområde etc. URV menar att det kan vara lämpligt att den regionala biblioteksverksamheten samordnar och utarbetar gemensamma strategier för hur kraven i bibliotekslagens 5 ska kunna uppfyllas. I förarbetena till Bibliotekslag (2013:801) (Prop. 2012/13:147 s. 18 f) framhåller regeringen bl.a. följande: Vikten av en väl utvecklad biblioteksverksamhet på nationella minoritetsspråk har ofta lyfts fram, bland annat i betänkandet Att återta mitt språk (SOU 2006:19). Vad gäller lydelsen om att ägna särskild uppmärksamhet åt personer som har annat modersmål än svenska har flera remissinstanser efterfrågat en vidare skrivning som innefattar alla språk som biblioteksanvändarna använder sig av på ett eller annat sätt. Vad gäller andra språk än de som är biblioteksanvändarnas modersmål finns det dock enligt regeringens bedömning inte skäl att särskilt ange dessa i lagen. Det är naturligtvis önskvärt att biblioteken även kan tillhandhålla bland annat litteratur på språk som läses i utbildningssyfte, däremot är det inte motiverat att lagreglera dessa och relaterade uppgifter som bibliotek ändå av hävd ofta utför. Den föreslagna bestämmelsen omfattar också det svenska teckenspråket. Som Specialpedagogiska skolmyndigheten påpekar har det svenska teckenspråket en stark ställning enligt språklagen. Material på teckenspråk är ofta en del av utbudet på biblioteken och det 5

6 svenska teckenspråket har en särskild ställning i svenskt samhällsliv. Enligt 9 språklagen har det allmänna ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket. De föreslagna bestämmelserna innebär inte att alla bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet i de egna samlingarna måste kunna erbjuda litteratur på de nämnda språken. För att uppfylla de krav som ställs kan biblioteken använda sig av fjärrlån och samverkan med andra bibliotek i syfte att erbjuda litteratur och information på dessa språk. Att bibliotekslagens 5 anger att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat (URV:s kursivering) genom att erbjuda litteratur på ( ) etc. innebär att litteraturerbjudandet inte är tillfyllest. URV menar att det även kan vara hemsidor, foldrar, eventuell visning av UR:s program på minoritetsspråk m.fl. språk etc. Därutöver rekommenderar URV att biblioteken tar intryck av IFLA:s och Unescos mångkulturella biblioteksmanifest. Skolors ansvar för skolbiblioteksservice Om en skola vill köpa skolbibliotekstjänster av stadsbiblioteket ska avtal ingås. För att tillhandahålla tjänsten har vi infört krav på omfattning och så vidare. Liknande förfarande sker även i andra kommuner. Huruvida Skolinspektionen accepterar ett sådant tillvägagångssätt har dock kommit att ifrågasättas och diskuteras. Har URV möjlighet att fördjupa och förtydliga hur avtal om skolbiblioteksservice kan tecknas mellan skolor och folkbibliotek? URV diskuterade frågeställningarna på sina möten den 31 oktober 2012 och den 24 januari Bibliotekslagen (1996:1596): 5 I 2 kap. 36 skollagen (2010:800) finns bestämmelser om skolbibliotek. Lag (2010:860). Skollagen (2010:800): 2 kap. 36 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolbibliotek kan tillhandahållas via ett avtal mellan skolhuvudmannen och folkbiblioteket. Folkbiblioteket kan därefter tillhandahålla de efterfrågade och avtalade tjänster. Avtalet ska bygga på en rad grundprinciper, bland andra att skolan definierar behoven av biblioteksservice och tar fullt ansvar för att skolan motsvarar de krav som ställs på elevers tillgång till skolbiblioteksservice. Skolhuvudmannen är alltid ansvarig för skolbiblioteket och folkbiblioteket blir i dessa fall enbart ett slags utförare. Detta framgår av Skolinspektionens tolkning så som den framkommer i myndighetens informationsblad ( ). Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver i Det obegränsade rummet. Det moderna skolbiblioteket En framtidsskiss (SKL 2012): 6

7 Tydliga avtal För att ett folkbibliotek ska kunna fungera som skolbibliotek behöver kompetensen, urvalet och samarbetet med skolan tydligt beskrivas i ett avtal mellan folkbiblioteket och skolan. Frågor som behöver lösas är tillhörigheten för bibliotekarien, tillgång till folkbibliotekets resurser och ur det påverkar allmänhetens tillträde och hur samverkan med skolan ska se ut. Avtal mellan folkbibliotek och kommunala skolor är inte ovanliga, även om avtalen ser olika ut från kommun till kommun. I några fall har avtalats om att anställning som skolbibliotekarie ligger inom folkbibliotekens organisation. Detta innebär ett slags grundtrygghet, bland annat har den anställde då tillgång till intern fortbildning utan egen kostnad. Samtidigt anger samma avtal att rektor är chef och arbetsledare för skolbibliotekspersonalen, och att rektor är ansvarig för fort- och vidareutbildning samt för medieanslagets storlek. Krav på identifiering för besökare på gymnasiebibliotek Kan man tvinga biblioteksbesökare att identifiera sig? Kommunen vill införa ordningsregler på gymnasiet. De medför att alla besökare måste identifiera sig när de kommer till skolan och bära en namnbricka när de vistas i lokalerna. Får kommunen införa denna typ av regler eller kan man hävda att en besökare ska kunna få vara anonym? Gymnasiebiblioteket har ett stort antal besökare, till exempel utomstående som kommer och läser tidningar varje dag. URV diskuterade frågan på sitt möte den 13 januari, 21 augusti och den 31 oktober Kommunallagen (1991:900): 2 kap. 1 Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Kommunala angelägenheter ska ha anknytning till kommunens område eller medlemmar (2 kap. 1 kommunallagen). Juridiskt sett är det således möjligt att föreskriva kommunalt medlemskap för tillträde till exempelvis ett folkbibliotek. I praktiken görs inte sådana begränsningar, så även personer från andra kommuner har tillträde till folkbiblioteket och tillfrågas inte om sitt kommunmedlemskap när de besöker folkbiblioteket. Folkbiblioteken är alltså i första hand till för sin kommuns invånare. På motsvarande sätt är sjukhusbibliotek i första hand avsedda för anställda och patienter samt universitets- och högskolebiblioteken för studenter och forskare. Det här är deras viktigaste målgrupper, men de tillhandahåller också information till alla andra medborgare, antingen på plats eller via fjärrlånesystemen. Krav på identifiering för tillträde till bibliotek är av principiella skäl tvivelaktigt, bland annat därför att alla medborgare har rätt att fysiskt på plats ta del av den information offentligt finansierade bibliotek tillhandahåller. En annan sak är att det kan finnas begränsningar i hur man som privatperson kan låna medier eller ladda ned material till sin dator. 7

8 Rent juridiskt är det svårt att hitta lagstöd för att en besökare till en skola ska få vara anonym. Skolan är ingen allmän plats och allmänheten har som regel inte tillträde till skolbyggnader. Skolbibliotek som finns i en skolbyggnad är därför inte öppna för var och en. På integrerade folk- och skolbibliotek är det inte möjligt att kräva identifiering eftersom folkbiblioteken i praktiken är öppna för var och en. I detta fall som frågesvaret avser är det visserligen fråga om ett gymnasiebibliotek som typiskt sett inte är öppet för allmänheten. På samma gång har kommunen bestämt att gymnasiebiblioteket ska vara öppet för alla. Då är det vare sig förenligt med folkbibliotekens credo eller rättsläget att kräva identifiering på det öppna gymnasiebiblioteket. I första hand är detta en lokal ordningsfråga. Skolan eller kommunens utbildningsnämnd bör därför ta fram en policy för öppenheten i sitt skolbibliotek. Utlämning av låntagares namn eller surfhistorik Rådet har initierat frågeställningar kring offentlighet och sekretess som aktualiseras på bibliotek, exempelvis surfhistorik på bibliotekens datorer och utlämnande av namn på låntagare med låneskulden. URV diskuterade frågeställningarna på sina möten den 13 januari, 8 mars och den 21 augusti Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL): 40 kap. 3 Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Regeringens proposition om sekretessfrågor inom utbildningsväsendet m.m. (1988/89:67): Paragrafen innehåller bestämmelser om sekretess i biblioteksverksamhet. Sekretessen gäller endast för uppgifter i register. Både manuella och databaserade register omfattas av bestämmelsen. Uppgifter som skyddas är uppgifter om enskildas lån, reservationer eller andra former av beställningar, dvs. uppgifter om vem eller vilka som har lånat en viss titel samt uppgifter om vilka titlar en viss person har lånat. En offentliganställd som lånar böcker i tjänsten, t.ex. facklitteratur, omfattas inte av uttrycket enskild. Däremot omfattas givetvis såväl fysiska som juridiska personer. Ett företags lån av böcker inom ett forskningsprojekt kan således sekretessbeläggas. Alla former av lån omfattas, dvs. utöver boklån även lån av talböcker, grammofonskivor, dvd-filmer, diabilder, grafik m.m. Sekretessen gäller, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan skada eller men för den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående. Detta omvända skaderekvisit innebär att presumtionen är för sekretess. I ett beslut från 2001 resonerar Justitieombudsmannen (JO) om sekretessen i 40 kap. 3 OSL (i dess tidigare likartade lydelse) överhuvudtaget kan tillämpas på uppgifter i ett biblioteks dator om vilka webbplatser på Internet som en enskild har besökt. Det är av intresse i sammanhanget att liknande möjligheter att söka information via datorer inte fanns när den aktuella sekretessregeln tillkom. Olika spörsmål som aktualiseras är i vad mån uppgifter i bibliotekens datorer om sökningar på Internet kan anses utgöra register, om sådana sökningar 8

9 ska jämställas med lån, reservation o.dyl., samt i vilka situationer den enskilde ska anses ha lämnat medgivande till att sekretess inte ska gälla för uppgifterna. I det aktuella fallet hade ett bibliotek gått igenom användarnas besökslistor för Internetsidor och anmälts av en av en användare som känns sig orättfärdigt övervakad. JO menade att utredningen i det aktuella ärendet inte gav besked om omständigheter av betydelse för de angivna frågorna och fann därför inte grund för att hävda sekretess för de uppgifter som lämnats i ärendet. Därför hade biblioteket handlat på ett riktigt sätt. På grund av ovanstående problematik ansåg JO att det fanns behov av översyn av bestämmelsen (dåvarande 9 kap. 22 sekretesslagen) och översände därför en kopia av beslutet till justitiedepartementet. Bestämmelsen ändrades dock inte och kvarstår alltså även i den nu gällande 40 kap. 3 OSL. (JO 2001/02, s. 469, dnr ) URV har diskuterat ett fall där en journalist begärde att få del av namn och personnummer på den låntagare som för tillfället hade den största utestående skulden hos Malmö stadsbibliotek. Stadsbiblioteket avslog begäran med motiveringen att den begärda uppgiften förekommer i bibliotekets register och är hänförlig till enskilds lån och därmed sekretessreglerad enligt 40 kap. 3 OSL. Journalisten överklagade stadsbibliotekets beslut till kammarrätten som den 10 november 2011 avslog journalistens begäran och angav följande skäl (Kammarrätten i Göteborg, mål nr ): Av förarbeten till nämnda bestämmelse (40 kap. 3 OSL, Bet.1988/89:KU38) framgår att konstitutionsutskottet ansett att uppgifter om vilka böcker som en person lånat normalt sett inte kan anses vara särskilt integritetskänsliga men att det i det enskilda fallet kan finnas risk för att sådana uppgifter används på ett sätt som för låntagaren leder till skada eller men. Möjlighet att kartlägga en persons intresseområden kan av vissa personer uppfattas som ett hot mot den personliga integriteten. En möjlighet har därför införts för att skydda registeruppgifter om lån vid bibliotek. Sekretessbestämmelsen är utformad så att den begränsas till att avse dels uppgift om vem eller vilka som lånat en viss titel, dels uppgift om vilka titlar en viss person lånat. Med uppgift om lån likställs uppgifter om reservation eller annan typ av beställning. I målet är inte fråga om utlämnande av uppgift som innefattar namn på titlar utlånade till en viss person. Frågan avser istället vem av bibliotekets låntagare som har den största skuldposten till Malmö stadsbibliotek. Uppgiften förs, såvitt framgår av utredningen, i ett databaserat register hos stadsbiblioteket. Även om den efterfrågade uppgiften inte innefattar frågan om lånade titlar anser kammarrätten att den är så tydligt kopplad till uppgiften om en enskilds lån, att den kan omfattas av sekretess enligt nämnda bestämmelse. Kammarrätten instämmer i Malmö stadsbiblioteks uppfattning att det inte står klart att denna kan lämnas ut utan att den person uppgiften rör lider men. Överklagandet ska därmed avslås. Denna dom överklagades inte och har vunnit laga kraft. Barns lån, målsman och sekretess Föräldrar har bett att i bibliotekets datasystem lägga in förälders e-postadress eller mobilnummer i barnets låntagaruppgifter, för att få övertidsvarning och eventuella krav. Ibland vill en förälder ha pinkoden till barnets låntagarkonto för att kunna låna om medierna via opac. I självbetjäningsstationer måste låntagaren ibland uppge pinkod för att få låna (både lånekort + pinkod behövs.) 9

10 Ibland ringer en förälder och vill ha reda på vad barnet har lånat och om det finns försenade lån. Krav adresseras till målsman när det gäller låntagare 6 14 år gamla. Är det förenligt med sekretessen i ovanstående fall? Får ett bibliotek uppge ett barns låneuppgifter till en målsman, t.ex. via e-postadress eller sms till förälder/målsman? URV diskuterade frågan på sitt möte den 13 januari och den 21 augusti Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL): Sekretess i förhållande till den enskilde själv 12 kap. 1 Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte annat anges i denna lag. 12 kap. 2 En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i denna lag. Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas till en annan enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut. Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i andra stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 andra stycket.) Sekretess i förhållande till vårdnadshavare 12 kap. 3 Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i förhållande till dennes vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt 6 kap. 11 föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter, såvida inte 1. det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren, eller 2. det annars anges i denna lag. Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren förfogar denne enligt 2 ensam eller, beroende på den underåriges ålder och mognad, tillsammans med den underårige över sekretessen till skydd för den underårige. Biblioteksverksamhet 40 kap. 3 Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Föräldrabalken (1949:381, FB): 6 kap. 11 Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Lag (1983:47). 10

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk Biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor 2012-10- 25 Svar på frågeställningar från URV Utlämning av låntagares namn eller surfhistorik Rådet har initierat frågeställningar kring

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk Biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor 2012-04- 26 Svar på frågeställningar från URV Förseningsavgift för lån från låntagare som fyllt 18 år gjorda före 18- årsdagen Ett bibliotek

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Vi arbetar i medborgarnas tjänst

Vi arbetar i medborgarnas tjänst Vi arbetar i medborgarnas tjänst En kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument Åsa Söderlind Gullvor Elf Vi arbetar i medborgarnas tjänst En kartläggning av mediestrategiskt

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad

Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad Jérémie Johansson Examensarbete i familjerätt, 30 hp Examinator: För- och efternamn Stockholm, Vårterminen 2014 1 Sammanfattning

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

1. PORTALPARAGRAFEN SOCIALTJÄNSTLAGEN. 1 kap. Socialtjänstens mål

1. PORTALPARAGRAFEN SOCIALTJÄNSTLAGEN. 1 kap. Socialtjänstens mål SOCIALTJÄNSTLAGEN 1 kap. Socialtjänstens mål 1. PORTALPARAGRAFEN 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län - en lägesrapport Viveca Nyström VN arkiv bibliotek Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Frågeställningar...

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek

elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek en skolbibliotekspolitisk översikt Barbro Thomas på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring?

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? få VT 2006 Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad Samtyckeskravet Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? Handledare: Peter Gerhard Författare: Lina Pettersson Sammanfattning

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer