Gärde Wesslau. VÄXJÖ TINGSRÄTT den Ansökningsavgiften kr betald gropgrgheekrkontant, kort. Ansökan om företagsrekonstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gärde Wesslau. VÄXJÖ TINGSRÄTT den Ansökningsavgiften kr betald gropgrgheekrkontant, kort. Ansökan om företagsrekonstruktion"

Transkript

1 VhXJÖ TINGS RÄT i ink '2 4 Gärde Wesslau Växjö tingsrätt Box VÄXJÖ VÄXJÖ TINGSRÄTT den Ansökningsavgiften kr betald gropgrgheekrkontant, kort /. /. y Växjö den 24 mars 2015 ANSÖKAN OM FÖRETAGSREKONSTRUKTION Sökande: Gymnasieskolor i Syd AB, (Bilaga 1) Kronobergsgatan 12 B VÄXJÖ Saken: Ansökan om företagsrekonstruktion Rättens behörighet: LFR 2 kap 1 RB 10 kap 1 Ansökningsavgiften har idag betalts kontant I egenskap av firmatecknare för Gymnasieskolor i Syd AB, ("Bolaget"), får undertecknad yrka och anföra enligt följande: 1 YRKANDEN MM Bolaget yrkar att tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion, enligt lagen om företagsrekonstruktion ("LFR"), för Bolaget. Bolaget yrkar vidare i första hand att tingsrätten skall förordna advokaten Håkan Jansson, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Jönköping HB, Box 684, Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE Växjö, Sweden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

2 Gärde Wesslau^ JÖNKÖPING, till rekonstruktör och advokaten Erik M Gabrielsson Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB, Västra Esplanaden 8 B, VÄXJÖ, till rekonstruktörer med följande delningstema. Advokaten Erik M Gabrielsson förordnas till rekonstruktör såvitt avser personal- och lönegarantifrågor. Advokaten Håkan Jansson förordnas till rekonstruktör i övriga avseenden. I andra hand yrkas att advokaten Håkan Jansson ensam utses till rekonstruktör. Det antecknas i sammanhanget att förevarande rekonstruktion tillsammans med övriga rekonstruktioner i koncernen berör sammanlagt över 500 arbetstagare. Arbetstagarna är samtidigt bolagens främsta resurs. Av denna anledning är det viktigt att lönegarantierna och personalfrågorna omedelbart ägnas stort fokus. Lönegarantibeslut är myndighetsutövning och arbetet kan därför inte delegeras. Det antecknas vidare att Gabrielsson har kontor i så väl Kronobergs som Blekinge län. Parallellt med detta arbete måste rekonstruktören snabbt ta fram en rekonstruktionsplan och samtala med olika spekulanter. Även detta arbete är tidsödande och kan svårligen delegeras. En lösning med två rekonstruktörer med full befälsrätt inom sina respektive områden skulle garantera att rekonstruktionen kan drivas utan tempoförlust. Rekonstruktionen berör också ett stort antal elever. Det finns inte någon risk för dubbelarbete och därmed fördyringar eftersom uppdragen avskilts och blivit separata med ovanstående delningsteman. Det finns inget skrivet i förarbetena kring möjligheten att ha två rekonstruktörer. Vid andra rekonstruktioner har, i händelse av jäv, saken lösts analogt med Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE roxjo.qil/eden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

3 Gärde Wesslau konkurslagen och en medrekonstruktörförordnats. Detta rören annan situation och det handlas här istället närmast om en analog tillämpning av KL 7 kap 2 1 st 2 mom och såvitt avser delningstema 3 st. En sådan analogi förefaller ändamålsenlig. 2 BAKGRUND, VERKSAMHET M.M. 2.1 Kortfattad information om Bolaget Bolaget är ett helägt dotterbolag till Idemo Utbildning AB, , vars aktier i sin tur ägs av Idemo Holding AB, Idemo Holding AB är ett svenskt privat aktiebolag, vars aktier ägs av följande intressenter; 1. Mazzes AB, , (44,87 %) 2. Arg i ron AB, , (15,59 %) 3. Dödsboet efter Nikolas Tatidis, , (1,71 %) 4. Hevonen Invest AB, , (29,81 %) 5. Alice Initiative AB, , (8,02 %) Bolaget var fram till augusti 2014 ett helägt dotterbolag till Karl-Oskar Utbildning AB, , (sistnämnda bolag är även moderbolag till Karl-Oskar Service AB, se vidare under punkten 2.2 nedan). Bolaget bedriver gymnasieskolor i Växjö, Kalmar, Karlshamn och Ystad. Verksamheten togs över från John Bauer Gymnasiet och startades i Bolagets regi hösten Skolan i Växjö drivs under namnet Smålandsgymnasiet medan övriga skolor drivs under namnet Östersjögymnasiet (vad gäller gruppen som helhet tillkommer även friskole- och förskoleverksamhet som bedrivs under namnet Karl-Oskarskolan av Karl-Oskar Utbildning AB). Smålandsgymnasiet och Östersjögymnasiet är således ett privat alternativ till de kommunala verksamheterna inom dessa kommuner. Gärde WesslauJ\dvokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE ^axjo, ^weden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

4 Gärde Wesslaif För närvarande omfattas ca 634 ungdomar av gymnasieverksamheten som bedrivs av Bolaget (därutöver tillkomer ca barn och ungdomar i friskoleoch förskoleverksamheten som alltså bedrivs av Karl-Oskar Utbildning AB). Bolaget härför närvarande ca 130 anställda. 2.2 Kortfattad information om Karl-Oskargruppen Som delvis framgått ovan ingår Bolaget i en större grupp av bolag (nedan gemensamt "Karl-Oskargruppen"). Under 2014 påbörjades arbetet med att förändra och lägga om bolagsstrukturen inom Karl-Oskargruppen. Detta arbete är dock inte slutfört ännu och med anledning av det är Karl-Oskargruppen i dagsläget formellt uppdelat i två koncerner. Den privata ägarbilden är dock densamma för båda dessa koncerner (se ovan under punkten 2.1). Karl- Oskargruppen består av följande bolag; Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB Västra Espianaden 8 B, SE ^l(jj,q)veden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

5 Gärde WesslaiT^ Karl-Oskargruppens första skola öppnades i Ronneby Under 2010 utökades verksamheten med grundskolor i Ljungby, Växjö och Kalmar. I januari 2010 lämnade Skolinspektionen tillstånd att starta ytterligare grundskolor i Gislaved, Hässleholm, Karlshamn och Älmhult. I augusti 2011 följdes detta av ytterligare tillstånd till att starta grundskolor även i Västervik, Vetlanda, Falkenberg och Eslöv. Under 2010 öppnades även Karl-Oskargruppens första förskola i Ronneby. Karl-Oskar Utbildning AB har som målsättning att erbjuda målsmän och barn en högkvalitativ förskola och grundskola i de kommuner som man arbetar. I januari 2011 lämnades även Karl-Oskar Utbildning AB in ansökan till Skolinspektionen om att få starta fristående gymnasial utbildning i Växjö och Ronneby. Som framgått ovan bedriver Bolaget gymnasieskolor i Växjö, Kalmar, Karlshamn och Ystad. Verksamheten togs över från John Bauer Gymnasiet och startades i Karl-Oskargruppens regi hösten Skolan i Växjö drivs under namnet Smålandsgymnasiet medan övriga skolor drivs under namnet Östersjögymnasiet. Mer information om Karl-Oskarskolan och respektive skola som ingår däri finns på karl-oskarskolan.se. För gymnasieskolorna återfinns motsvarande information på smalandsgymnasiet.com och ostersiogymnasiet.se. 2.3 Övriga ansökningar om företagsrekonstruktioner inom gruppen Samtidigt som denna ansökan om företagsrekonstruktion lämnas in för Bolaget, lämnas även ansökningar in för de två andra rörelsedrivande bolagen inom Karl-Oskargruppen (undantagna är alltså Idemo Holding AB (ett rent s.k. holdingbolag, utan någon egentlig verksamhet) och Idemo Utbildning AB (ett Gärde Wessiau Advokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE ^(jö,tiveden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

6 Gärde Wesslau bolag avsett att hantera rena s.k. stabsfunktioner inom Karl-Oskargruppen), vilka bedömts inte vara nödvändiga att rekonstruera). Det finns väsentliga mellanhavanden mellan de rörelsedrivande bolagen inom Karl-Oskargruppen varför en rekonstruktion i något av bolagen får följdverkningar för övriga bolag. En förteckning över mellanhavandena biläggs (Bilaga 2). En helhetslösning för Karl-Oskargruppen i stort har bedömts vara en förutsättning för en framgångsrik rekonstruktion, vilket är anledningen till att ansökningar om företagsrekonstruktion getts in för flera av bolagen. 3 BOLAGETS EKONOMISKA SITUATION Bolaget har under en längre tid haft betalningssvårigheter (se punkt 4 nedan). Dessa har nu lett till att Bolaget på grund av brist på likvida medel inte kan betala förfallna skulder. Situationen är likartad även för de två andra rörelsedrivande bolagen inom Karl-Oskargruppen, vilket naturligtvis förvärrar situationen. Illikvidetet föreligger således. För en mer detaljerad ekonomisk redogörelse hänvisas till Bolagets årsredovisning per (Bilaga 3), balans- och resultatrapport per (Bilaga 4) och period rapporten per (Bilaga 5). Som framgått ovan har bolaget ca 130 anställda. 4 ORSAKEN TILL BETALNINGSSVÅRIGHETERNA MM 4.1 Resultatet Som tidigare redovisats i bl.a. Bolagets årsredovisning för 2013 har Bolagets verksamhet under en tid befunnit sig i ett uppbyggnadsskede och Bolaget har lagt ner betydande resurser och kostnader på utveckling av rutiner, interna styrdokument, handlingsplaner, uppstartkostnader, samt planering för start av Gärde Wesslau^dyokatby rå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE vixjo ~Sweden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

7 Gärde Wesslau^ nya skolor, vilket allt sammantaget medfört ett negativt rörelseresultat. Nämnda investering har dock varit en nödvändig och god investering för framtiden. Bolagets negativa resultat är även - liksom det för Karl-Oskar Utbildning AB - till stor del en effekt av den mediabild som finns kring privata näringsidkare i välfärdssektorn. Denna bild har förstärkts under valrörelsen, där privata aktörer inom välfärden varit en av huvudfrågorna. Under 2013 drabbades branschen dessutom av en konkurs, där den tämligen stora och välkända aktören JB Gymnasiet försvann - något som visserligen varit en förutsättning för Bolagets tillkomst, men som ytterligare förstärkt mediabilden. Den osäkerhet för branschen som mediabilden visat upp har skapat en stor oro för såväl elever som föräldrar, vilket i sin tur resulterat i tämligen stora skillnader i förhållandet mellan antalet anmälda elever och de elever som faktiskt påbörjat sin utbildning i någon av Karl-Oskargruppens skolor. Karl-Oskargruppen har arbetat - och arbetar alltjämt - intensivt med frågan, men har ännu inte fullt ut lyckats balansera de ekonomiska följdeffekter detta medfört. Det ska vidare noteras att flera av gruppens skolor fortfarande får sägas befinna sig i ett uppbyggnadsskede, då dessa är relativt nyetablerade. Det är först under en skolas tredje eller fjärde verksamhetsår som man ser att den är ekonomisk mogen, innebärande att det finns en balans mellan kostnader och intäkter. Detta i samband med de löpande kostnader som Bolaget haft för bedrivandet av sin verksamhet (och de uppstartskostnader som nämndes inledningsvis) har orsakat de förluster som ligger till grund för betalningssvårigheterna. 4.2 Övriga väsentliga händelser I enlighet med vad som förutskickats i Bolagets årsredovisning för 2013 presenterades (med anledning av en tidigare konstaterad kapitalbrist) en ny Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE Va(j<!),Qi)veden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

8 Gärde Wesslau kontrollbalansräkning för Bolaget i augusti 2014 där det konstaterades att aktiekapitalet var intakt. Under hösten hade dock styrelsen på nytt anledning att anta att det synliga egna kapitalet var förbrukat. En ny kontrollbalansräkning upprättades per den 31 oktober 2014 och behandlades på extra årsstämma den 19 december Denna kontrollbalansräkning utvisade att kapitalet var förbrukat, men i enlighet med gällande regelverk beslöt stämman att bedriva verksamheten vidare för att senast den 30 juni 2015 presentera en ny kontrollbalansräkning. 5 BORGENÄRSFÖRTECKNING Bilagt redovisas förteckning över bolagets borgenärer, (Bilaga 6). 6 FÖRSLAG TILL FÖRETAGSREKONSTRUKTION För att verksamheten ska kunna överleva och generera vinst krävs en rad åtgärder, vilket innefattar alla rörelsedrivande bolag inom Karl-Oskargruppen. Det är Bolagets uppfattning att en företagsrekonstruktion skulle skapa bättre förutsättningar för Bolaget att använda tid och resurser till dessa åtgärder - andrum behövs. Följande åtgärder kommer vidtas/övervägas: 1. Ekonomisk och organisatorisk uppföljning av Bolagets verksamhet. 2. Framtagande av budget och likviditetsplan. 3. Genomgång av betalningsrutiner. 4. Utreda möjligheterna till avyttring/uppdelning av - i vart fall delar av - Bolagets/gruppens verksamheter i syfte att, om möjligt, säkerställa kapitaltillskott från nya ägare - det finns redan nu ett par spekulanter till verksamheten och dialog pågår. 5. Se över Bolagets kostnadsposter i syfte att lokalisera eventuella besparingsmöjligheter. Gärde Wesslau-Adyokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE Växjö,Hrtweden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

9 Gärde Wesslau^ 6. Det går inte att utesluta att ett ackordsförfarande enligt 3 kap LFR kommer att inledas, under alla omständigheter kommer möjligheterna till ett frivilligt ackord för några av Bolagets/gruppens större fordringsägare utredas, Bolaget avser att under företagsrekonstruktionen driva verksamheten vidare oförändrad. Avsikten är således att varken elever eller lärare ska påverkas av de åtgärder som nu vidtas. Med det finansiella andrum som rekonstruktionen medger är det även Bolagets bedömning att detta kommer att gå att genomföra utan ytterligare tillfälliga kapitaltillskott. I den mån sådana är nödvändiga har dock ägarna till Karl-Oskargruppen för avsikt att säkerställa den finansiering som behövs under företagsrekonstruktionen. Trots de utmaningar som föreligger ser såväl ledning som ägare en ljus framtid för Karl-Oskargruppen och Bolaget. Läsåret 2014/15 är det första i Karl- Oskargruppens historia som det inte startats fler skolor utan fokus istället kan läggas på att utveckla befintliga enheter och konsolidera dessa med övrig verksamhet för att skapa en stabil ekonomi. Detta arbete är avsett att fortsätta även under nästkommande läsår. Efter utförande av ovan angivna rekonstruktionsåtgärder är det alltså Bolagets uppfattning att förutsättningar kommer att föreligga för en långsiktig självfinansierad och välmående verksamhet. 7 REKONSTRUKTÖR Advokat Håkan Jansson är specialiserad på obeståndsjuridik och har sedan tidigare en lång och bred erfarenhet av företagsrekonstruktioner och är således mycket lämplig att åtaga sig uppdraget som rekonstruktör. Håkan Janssons tidigare erfarenheter framgår av Bilaga 7. Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE S(jJ,Q)veden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

10 Gärde Wesslau Advokat Håkan Jansson är vidtalad och har förklarat sig villig att åtaga sig uppdraget. Advokat Erik M Gabrielsson specialiserad på obeståndsjuridik och har en omfattande erfarenhet av företagsrekonstruktioner och lönegarantifrågor. Han förordnas regelmässigt som konkursförvaltare i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Gabrielsson har tidigare förordnats till rekonstruktör i Växjö, Jönköpings, Ljungby, Kalmar, Blekinge, Stockholms, Attunda och Södertälje tingsrätter. Advokat Erik M Gabrielsson är vidtalad och har förklarat sig villig att åtaga sig uppdraget. Dag och ort som ovan Bilagor: 1. Registreringsbevis 2. Redovisning av mellanhavanden inom gruppen 3. Bolagets årsredovisning per Bolagets balans-och resultatrapport per Period rapport per Borgenärsförteckning 7. Håkan Janssons tidigare erfarenheter Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB Västra Esplanaden 8 B, SE /8^1 9/Jeden Tel: +46 (0) Prinsgatan 13-15, SE Karlshamn, Sweden Tel: +46 (0) Org. no: Domicile: Växjö

11 t;t Bolagsverket 'BilcxCxpu e-registreringsbevis AKTIEBOLAG Organisationsnummer Objektets registreringsdatum Dokumentet skapat :21 Nuvarande firmas registreringsdatum Sida 1 (2) Org.nummer: Firma: Gymnasieskolor i Syd AB Adress: Kronobergsgatan 12 B VÄXJÖ A; / f / / f 9 - Säte: Registreringslän: Anmärkning: Kronobergs län, Växjö kommun a... / Detta är ett privat aktiebolag. BILDAT DATUM SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL Aktiekapital : SEK Lägst: SEK / Högst: SEK Antal aktier...: Lägst: Högst: STYRELSELEDAMOT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR, ORDFÖRANDE Eriksson, Bengt Lennart, Tofta Idö, VÄXJÖ STYRELSELEDAMÖTER von Essen, Carl Henrik Fritz Edvard, Sandhamns gatan 32 lgh 1102, STOCKHOLM STYRELSESUPPLEANTER Eriksson, Gerd Sally Irene, Tofta Idö, VÄXJÖ REVISOR(ER) Lindblad, Jan Georg Emanuel, c/o PwC, Box 150, SÄVSJÖ FIRMATECKNING Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av Eriksson, Bengt Lennart FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER D1a

12 e-registreringsbevis AKTIEBOLAG Organisationsnummer Objektets registrering sdatum Dokumentet skapat :21 Nuvarande firmas registreringsdatum Sida 2 (2) Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med högst 5 suppleanter. BOLAGSORDNING Datum för senaste ändringen: FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN Hembuds förbehå11 Bestämmelse att företaget inte behöver ha revisor VERKSAMHET Bolaget ska bedriva gymnasieutbildning samt därmed förenlig verksamhet. RÄKENSKAPSÅR KALLELSE Kallelse ska ske genom brev med posten eller e-post. FIRMAHISTORIK Visionsbolaget J 1472 AB ****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** Bolagsverket Sundsvall bolagsverketdbolagsverket.sé Dia

13 Karl-Oskar Utbildning AB Kortfr. skulder Karl-Oskar Service AB A 1 / 7 z < <?// " Ä^tbil J cnh. /. / Datum Beskrivning Belopp Erhållet koncernbidrag från Karl-Oskar Service , Omföring fr kto 2860, lån fr KOS , Omföring fr kto 2860, Konc.bidrag , Omf hyresskuld 8:an, avbetalningar , Erhållet koncernbidrag från Karl-Oskar Service , Omf nettolöneskuld H.P. dragen fr lön i KOS -981, Villkorat aktieägartillskott , Lev fakt, betalda genom KOU , Kvittning av utestående lev.faktura fr KOS , Aktieägartillskott KOS , Överf till KOS, avbet skuld , Överf till KOS, avbet skuld , ,21 Kortfr. skulder Gymnasieskolor i Syd AB Datum Beskrivning Belopp Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt -257, Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt -728, Lev.fakt , Lev.fakt -239, Lev.fakt -703, Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt -539, Lev.fakt -376, Lev.fakt -500, Lev.fakt , Lev.fakt -180, slutlikvid köpeskilling , Lämnat koncernbirdag från GISAB , Lev.fakt , Lämnat koncernbirdag från GISAB , Lämnat koncernbirdag från GISAB , Lön okt P.S. flyttad till GISAB , Aterbet koncernbidrag fr GISAB , Lev.fakt ,00

14 Lev.fakt -800, Aktieägartillskott , Lev.fakt -40, Lev.fakt -550, Lev.fakt , Lev.fakt -780, Aterbet koncernbidrag fr GISAB , Aterbet koncernbidrag fr GISAB , Överföring från GISAB , Överföring från GISAB , Villkorat aktieägartillskoti , Lev.fakt , Lev.fakt , Lev.fakt 2 888, Lev.fakt -375, Lev.fakt 130, Lev.fakt 1 511, Lev.fakt 2 130, Lån fr GIS , Överföring till GISAB , Överföring till GISAB , Överföring till GISAB , Överföring till GISAB, , Överföring till GISAB, , ,00

15 Gymnasieskolor i Syd AB Kortfr. Fordringar Karl-Oskar Service AB Datum Beskrivning Belopp Överföring till KOS , Överföring till KOS , Lev.fakt , Omffr2861 till , K.M. flytt till KOS , Förskott milers K.M. flyttat till KOS , Förskott J. H , ,00

16 1(11) 80LAGSV/ER ( r- C) q Gymnasieskolor i Syd AB M o /, t-» - Org nr / j r ^, - 3 (N A k t - / o 00 o r < o CN / / Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - kassaflödesanalys 7 - noter 8 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Undertecknad styrelseledamot och VD i Gymnasieskolor i Syd AB Intygar härmed att resultaträkningen och balansräkningen I årsredovisningen fastställts på årsstämma den Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. Jag Intygar också att innehållet i dessa handlingar stämmer överens med originalen. Växjö den Bengt Eriksson

17 Gymnasieskolor i Syd AB (11) Förvaltningsberättelse p; Information om verksamheten <N Bolaget bedriver gymnasieskolor i Växjö, Kalmar, Karlshamn och Ystad. Verksamheten togs över O från John Bauer Gymnasiet och startade i företagets regi hösten Skolan i Växjö drivs under ^ namnet Smålandsgymnasiet medan övriga skolor drivs under namnet Östersjögymnasiet. O <N Flerårsjätnförelse 2013 Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st 113 Soliditet % 1 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Ägarförhållanden Bolaget ägs till 100 % av Karl-Oskar Utbildning AB, Viktiga förhållanden och väsentliga händelser Bolagets synliga egna kapital blev förbrukat under hösten 2013 p g a lämnat koncernbidrag till moderbolaget. En kontrollbalansräkning upprättades per 31 oktober 2013 och behandlades på en extra årsstämma den 20 december Denna kontrollbalansräkning konstaterade att kapitalet var förbrukat. Stämman beslöt att driva verksamheten vidare för att senast den 20 augusti 2014 presentera en ny kontrollbalansräkning, Moderbolaget har såsom aktieägartillskott tillskjutit tkr per 31 december Detta innebär att kapitalet är intakt per balansdagen. Bolaget har under våren 2014 visat ett underskott som gör att det synliga egna kapitalet återigen är förbrukat. Prognos och budgets indikerat' dock på att kapitalet är intakt per 31 juli 2014 varvid styrelsen avser att lägga fram kontrollbalansräkning per 31 juli 2014 till en extra stämma senast den 20 augusti 2014 enligt tidigare taget beslut.. K /}} t

18 Gymnasieskolor i Syd AB (11) Personal Oi rn P i> Bolaget hade vid läsåretsstart i augusti 2013, 101 anställda, och vid verksamhetsarets slut, 121 r-h O) anställda. CN 00 O "ti* r ( o Resultat Bolaget har under räkenskapsåret lagt ner betydande resurser och kostnader på utveckling av rutiner, interna styrdokument, handlingsplaner, uppstartskostnader samt planering för start av nya skolor vilket medfört ett negativt rörelseresultat men ska ses som en god och nödvändig investering för framtiden. Räkenskapsåret omfattar 7 månader. Framtid Framtiden för bolaget ser god ut, även om antalet avgångselever är större än de som nyrekryteras, så når den sviktande demografm sin botten och från och med nästa skolintag så ökar elevkullama igen. Det strukturella arbetet vi gjort under innevarande verksamhetsår bär frukt under det kommande, framförallt på kostnadsidan där vi ser att vi har större utrymma att påverka de fasta kostnaderna. De nya varumärkena Smålandsgymnasiet och Östersjögymnasiet känns igen bland målgruppen och de initiala sök- och intressesiffrorna är över förväntan. Från och med höstens intag kommer förändringen och konsolideringen av skolornas programutbud skapa en bättre stabilitet med fler studerande per startad utbildning och den kommer att ge ett positivt utslag för verksamhetens ekonomi och därmed stärker vårt egna kapital. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Villkorat aktieägartillskott Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att kronor i ny räkning överförs kronor

19 Gymnasieskolor i Syd AB (11) Resultaträkning Not o O f- 1 Nettoomsättning cs O Rörelsens kostnader Utbildningskostnader ^ Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -248 I Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster k Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter " Räntekostnader och liknande resultatposter -29 Summa resultat från finansiella poster -29 Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets förlust /

20 Gymnasieskolor i Syd AB (11) X 4 S T-H CN 0 v»j«balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar ^ t-< Materiella anläggningstillgångar ^ Inventarier och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 1 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar 15 Fönitbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Sununa tillgångar P

21 Gymnasieskolor i Syd AB (11) g Balansräkning Not Eget kapital och skulder CN ^ Eget kapital 7 o g Bundet eget kapital CN Aktiekapital 50 I I Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets förlust Summa eget kapital 104 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 861 Aktuel la skatteskulder 116 Övriga kortfristiga skulder 1714 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 1/

22 Gymnasieskolor i Syd AB (11) Kassaflödesanalys Q <-< Den löpande verksamheten cn Rörelseresultat före finansiella poster O Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 248 rh Erlagd ränta Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar ( Ökning/ininskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Ökning/minskning koncemmellanhavanden -861 Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inbetalt aktiekapital 50 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut 3 682, k t

23 Gymnasieskolor i Syd AB (11) Noter s v Not 1 Redovisnings- ocli värderingsprinciper Fl Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt uttalanden ocli o allmänna råd från Bokföringsnämnden förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag 2 O (K2-reglerna). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Intäkter redovisas i den period skolpengen avser. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångamas nyttjandeperiod, 3-5 åi- Fordringar Fordringar hav upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulderz-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de ' skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Transaktioner inom koncernen Försäljning till koncernföretag Inköp från koncernföretag. 0 tkr tkr Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till batansomsl utningen. K u

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369).

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369). -n ca d e ned i a Stockholm 2014-10-01 Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Angående byte av huvudman Hermods Gymnasium Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 Konkursgäldenär: Styrelse: Gävleborgs Kyl och 55641-4111 c/o Panaxia Security AB Linta Gårdsväg 5 168 74 Bromma Monica Hallin Gustafsson Huddungegränd 23 194 55 Upplands Väsby

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Fastighets AB Briggen (Org nr 556476-7688) Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Årsredovisning 2012 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Styrelsen och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) (556676-4857) får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen...

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen... ÅRSREDOVISNING 2013 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll... 3 VD har ordet... 5 Bolag... 6 Affärsidé... 6 Samverkansmetod... 7 Förvaltningsfastigheter... 8 Projektfastigheter... 16

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer