Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten"

Transkript

1 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: Behörighetskrav NABIO Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Master programme in Biology with specialization in Stream Ecology 120 högskolepoäng/ects Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper (Dnr FAK3 2011/259), att gälla från och med ht Svenska Avancerad Generell masterexamen med möjlig avgång för magisterexamen Grundläggande behörighet för program på avancerad nivå. Särskild behörighet: Examen på grundnivå med huvudområde biologi omfattande 90hp, inkluderat ett 15 högskolepoäng examensarbete samt Svenska B/Sv 2 B och Engelska A, eller motsvarande.

2 2(8) Inledning Vatten utgör en nödvändig förutsättning för liv och utan tillgång till rent vatten skulle människan inte kunna överleva. Jordens tillgängliga och begränsade vattenresurser utsätts kontinuerligt för stor påverkan genom människans sätt att utnyttja olika typer av naturresurser. Bekämpningsmedel som används inom bl. a. jordbruk ackumuleras i vattenmiljöer och andra påverkanseffekter av människans verksamhet på vattenkvalité är försurning genom luftföroreningar och eutrofiering genom tillförsel av näringsämnen. Att ge alla människor tillgång till rent vatten är ett av målen som Förenta Nationerna satte upp inför millenniumskiftet. Människans utnyttjande av vatten skall också ske på ett sätt som inte äventyrar olika ekosystems möjligheter att bestå. Med en växande befolkning på jorden finns stora utmaningar att skapa samhällen som är hållbara på lång sikt och detta gäller inte minst vårt sätt att använda tillgängliga vattenresurser. Inom Europa har EU beslutat om ett vattendirektiv där god vattenstatus är målet i samtliga vattenmiljöer och på den globala arenan pågår diskussioner hur vattenresurser bäst kan användas för att inte äventyra människans möjligheter att få ett bra liv. Goda och djupa kunskaper om vattenmiljöer och deras ekologi är en förutsättning för att hitta hållbara lösningar på jordens vattenproblem. Masterprogrammet inom biologi med inriktning mot rinnande vatten ger fördjupade kunskaper om sötvattensmiljöer, speciellt rinnande vatten, hur människan påverkar olika sötvattensmiljöer och vad som skulle kunna vara hållbara lösningar med jordens vattenresurser. En masterexamen inom biologi med inriktning mot rinnande vatten öppnar möjligheter för avancerade utrednings- och handläggningsarbeten inom olika kommunala och statliga myndigheter. Den kan också ge möjlighet att starta egen konsultverksamhet i branschen, eller att söka in på forskarutbildning för att uppnå doktorsexamen. Utbildningens mål Utbildningen som är på avancerad nivå skall i väsentlig grad bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildningen skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller sådan utbildning, - ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. (1 kap. 9 Högskolelagen SFS 1992:1434) I Högskoleförordningen, Examensordningen anges de mål som skall uppnås för en viss examen (SFS 1993:100). För masterexamen med viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i nationella examensbeskrivningen. Nationella mål för utbildning på avancerad nivå - magisterexamen Kunskap och förståelse För magisterexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt

3 3(8) insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Färdighet och förmåga För magisterexamen skall studenten - visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, - visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, - visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För magisterexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Mål för magisterexamen inom programmet Biologi med inriktning mot rinnande vatten vid Karlstads universitet Förutom de nationella målen för magisterexamen gäller följande mål: För magisterexamen skall studenten: - visa fördjupade kunskaper i och förståelse för olika teoretiska förklaringsmodeller om ekosystem, deras abiotiska och biotiska interaktioner, med särskild betoning på rinnande vattenekosystemen samt kunna integrera denna kunskap för att bedöma komplexa ekologiska problem - visa förståelse och fördjupad kunskap om hur människan genom sina olika verksamheter påverkar olika ekosystem och ekosystemtjänster på lokal, regional och global nivå - visa förståelse för ett naturvetenskapligt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i relation till vetenskapens möjligheter och begränsningar i undersökande arbetssätt inom sjöar och vattendrag - visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera teorier och ekologiska problem och forskningsresultat med specialister och ickespecialister i frågor som ligger inom ramen för utbildningens innehåll Nationella mål för masterexamen Kunskap och förståelse För masterexamen skall studenten - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och

4 4(8) - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Färdighet och förmåga För masterexamen skall studenten - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, - visa god förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper och - visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För masterexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Självständigt arbete (examensarbetet) För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom respektive huvudområde. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30hp, dock minst 15hp, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete om minst 15hp inom huvudområdet, eller motsvarande från utländsk utbildning. Mål för masterexamen inom programmet Biologi med inriktning mot rinnande vatten Förutom de nationella målen för masterexamen gäller följande mål: För masterexamen skall studenten: - visa fördjupade kunskaper i och förståelse för olika teoretiska förklaringsmodeller om ekosystem, deras abiotiska och biotiska interaktioner, med särskild betoning på rinnande vattenekosystemen samt kunna integrera denna kunskap för att bedöma komplexa ekologiska problem - visa förståelse och fördjupad kunskap hur människan genom sina olika verksamheter påverkar olika ekosystem och ekosystemtjänster - visa förmåga att självständigt använda vanligt förekommande kvantitativa och kvalitativa provtagnings- och analysmetoder samt att muntligt och skriftligt sammanställa dessa - visa förståelse för ett naturvetenskapligt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande i relation till vetenskapens möjligheter och begränsningar i såväl undersökande som experimentella arbetssätt inom sjöar och vattendrag

5 5(8) - visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera teorier och komplexa ekologiska problem och forskningsresultat med specialister och ickespecialister i frågor som ligger inom ramen för utbildningens innehåll Utbildningens uppläggning Utbildningen fram till masterexamen, enligt programmet, omfattar två års studier på helfart. Genom att följa programmets första år ges möjlighet att avsluta med en magisterexamen. Förutom en kurs i metod omfattande 15 högskolepoäng specifikt inriktad på sötvattensekologi behandlas metodfrågor även integrerat inom kurser i utbildningen. I kurserna ingår olika laborativa moment och fältstudier, vilket innebär viss obligatorisk närvaro. Genom programmet ges möjlighet till praktisk arbetslivsanknytning i anslutning till de självständiga arbetena, som ofta genomförs i samarbete med länsstyrelser eller privata kraftbolag. I programmet ingår ett masterexamensarbete omfattande 30hp i biologi (termin 4). Det finns också möjlighet att välja ett examensarbete för magisterexamen. I så fall omfattar examensarbetet 15hp och ingår under termin 2. I programmet utgörs masterexamensarbetet av ett sammanhållet examensarbete omfattande 30hp. Det innebär att ett tidigare examensarbete på avancerad nivå omfattande 15hp i biologi (magisterexamensarbete) inte kan utgöra en del av examensarbete för masterexamen. Under tredje terminen ingår valfria kurser. Under denna termin finns möjlighet att lägga ytterligare en profil på utbildningen genom att välja t.ex. kurser inom det samhällsvetenskapliga, ekonomiska eller juridiska fältet. Utbildningens innehåll I programmet ingår kurser motsvarande 90hp inom huvudområdet biologi med inriktning mot rinnande vatten. Utöver det ingår 30hp valfria kurser som kan läsas vid Karlstads universitet eller något annat lärosäte. Utbildningen omfattar studier på avancerad nivå inom biologi med speciellt fokus på limniska miljöer. Utbildningen koncentreras på studier av sötvattensmiljöer med speciellt fokus på rinnande vatten kopplat till den starka forskningsmiljön som finns inom biologin vid Karlstads universitet. Speciellt fokus läggs på undersökningar av fisk och andra organismer i antropogent påverkade miljöer samt på metoder för att lösa tillämpade problem. I utbildningen ingår kurser som certifierar vissa specifika områden inom undersökningar av limniska miljöer. Utöver studier i biologi finns möjlighet att bredda kunskaperna mot önskat område genom att det ingår en termin valfria studier i programmet. Termin 1 Studierna under termin 1 inriktas på en fördjupning och breddning av teoretiska kunskaper om sötvattensekologi samt fördjupade kunskaper om hur mänskliga aktiviteter påverkar ekosystem generellt och specifikt i Sverige. Kursen ekologi i rinnande vatten ger teoretiska kunskaper om speciellt ekosystemen i rinnande vatten på individ-, populations- och systemnivå. Det ingår träning i att undersöka olika system samt bearbetning, analys och tolkning av mätdata. Vidare ingår träning i att skriftligt och muntligt sammanställa och vetenskapligt värdera mätdata från en undersökning. I kursen görs exkursioner som kan medföra extra kostnader.

6 6(8) Kursen ekologisk miljövård ger fördjupade kunskaper om hur mänskliga aktiviteter påverkar ekologiska processer i terrestra och akvatiska ekosystem. I kursen behandlas olika problemområden; t.ex. försurning, eutrofiering, vattenkraftutbyggnad och skogsbruk. Här diskuteras olika åtgärder som används för att säkerställa den biologiska mångfalden, hur man omsätter ekologisk kunskap i praktiskt naturvårdsarbete och hur dessa förs in i beslutsprocessen. Kursen ger träning i att utvärdera och kritiskt granska tidigare undersökningar och kunskap om naturvårdslagstiftning och beslutsprocesser. Under kursen genomförs studiebesök för att illustrera naturvårdsarbete i olika miljöer. Ingående kurser: Ekologi i rinnande vatten, 15hp Ekologisk miljövård, 15hp Termin 2 Studierna under termin 2 inriktas på fördjupade kunskaper om människans påverkan på ekosystem på en global nivå (Global Change Ecology) samt hur man kan undersöka denna påverkan på ett avancerat vetenskapligt sätt genom fältundersökningar och modellering. Kursen ekosystem i en föränderlig värld är en fördjupning och breddning av kunskaper om människans påverkan på ekosystem på global nivå. I kursen ingår att, med dagens vetenskapliga kunskap, ur ett biologiskt perspektiv, kritiskt granska de effekter som människans livsstil kan orsaka på ekosystem och ekosystemtjänster. En central aspekt är hur ett varmare klimat kommer att påverka ekosystemen genom anpassning, spridning och utrotning av arter. En annan viktig aspekt är att visa på hur viktiga de tjänster som ekosystemen förser oss med är för oss människor och livet på jorden. I kursen vetenskapliga metoder i sötvattensekologi ingår olika metoder som används i sötvattensbiologi, t.ex. metoder för provfiske, märkning av fisk, bottenfaunaprovtagning. Det kommer också att ges möjligheter till certifiering inom vissa områden. Stora delar av kursen sker i direkt kontakt med de forskningsprojekt som pågar vid biologiavdelningen. Ingående kurser: Ekosystem i en föränderlig värld, 15hp Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi, 15hp Vid magisterexamen ingår följande kurser: Ekosystem i en föränderlig värld, 15hp Examensarbete i biologi (magister), 15hp Termin 3 valfri termin Studierna under termin 3 utgörs av valfria kurser motsvarande 30hp. Termin 4 Under termin fyra genomförs examensarbetet. Examensarbetet skall vara inriktat mot rinnande vatten och kan genomföras inom något av de pågående forskningsprojekt som finns vid Avdelningen för biologi eller som genomförs i samarbete med någon extern partners. Ingående kurs: Examensarbete i biologi (master) 30hp.

7 7(8) Examination Examination framgår av respektive kursplan. Examensbenämning Filosofie masterexamen. Huvudområde: Biologi/Master of Science (120 credits). Major: Biology. Det är också möjligt att erhålla en magisterexamen efter fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng där följande delar är obligatoriska på avancerad nivå: minst 30 högskolepoäng, inklusive examensarbete för magisterexamen omfattande 15 högskolepoäng i biologi. Filosofie magisterexamen. Huvudområde: Biologi/Master of Science (60 credits). Major: Biology. Tillgodoräknande av kurs Student har rätt att begära tillgodoräknade av tidigare studier vid svensk högskola eller studier utomlands. Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av respektive examinator. Beslut om tillgodoräknande av hel kurs eller av generella högskolepoäng fattas av personal på studentservice. Övrigt Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter. Bilaga. Översiktsbild

8 8(8) ÖVERSIKTSBILD: Master i biologi med inriktning mot rinnande vatten, 120 hp Termin 1 Ekologi i rinnande vatten A, 15hp (BIAD10) Ekologisk miljövård A, 15hp (BIAD02) Termin 2 Ekosystem i en föränderlig värld, 15hp. (BIAD11) Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi A, 15hp (BIAD12) Vid magisterexamen: Examensarbete i biologi (magister), 15hp (BIAD13) Termin 3 Valfria kurser (i biologi eller annat), 30hp. Vid en tidigare magisterexamen i biologi krävs att vissa av kurserna i termin 1 och 2 läses under termin 3. Termin 4 Examensarbete i biologi (master), 30hp (BIAD14)

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer