SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA"

Transkript

1 SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/ Sammanträdestid Måndagen den , kl Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika Kellroos, viceordförande Ulla-Britt Dahl, medlem Åsa Mattsson, medlem Tony Ek, ersättare Mikael Johansson, ersättare Frånvarande Martin Nilsson, medlem Christian Wiklund, medlem Övriga närvarande Kommunfullmäktiges ordförande Jens Andersén, kommunfullmäktiges viceordförande Maud Johans och kommundirektör Christina Nukala-Pengel. Ärenden Underskrift Protokollet justerat Christer Mattsson Christina Nukala-Pengel ordförande sekreterare Tid och plats Måndagen den , på kommunkansliet i Björby Protokollet framlagt till påseende Tony Ek Tid och plats Torsdagen den , kl Intygar Ros-Mari Andersson Byråsekreterare Mikael Johansson

2 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE sida 2 Kallelsedatum Kallelsenummer Kommunstyrelsen /2010 Sammanträdestid Måndagen den 27 september 2010, kl Sammanträdesplats Kommunkansliet i Björby Protokollet framlagt till påseende Torsdagen den , kl på kommunkansliet i Björby Kallelsen utfärdad Sund den 21 september 2010 Christer Mattsson kommunstyrelsens ordf. Ärendets -nummer Ärende sida Kst 175 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET... 3 Kst 176 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE... 3 Kst 177 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA... 3 Kst 178 FASTIGHETER Anhållan om köp av tilläggstomtmark S-BJ... 4 Kst 179 PERSONALÄRENDEN Val av vikarierande socialarbetare/barnomsorgsledare... 5 Kst 180 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Avtalsvillkor för färskvatten och avloppsvatten... 6 Kst 181 FÖRTROENDEVALDA Ny medlem till byggnadskommittén för avloppsutbyggnad... 7 Kst 182 PR-VERKSAMHET Kommunens julfest... 8 Kst 183 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Morsdagsutmärkelsetecken Kst 184 FÖRVALTNINGSÄRENDE Utnyttjande av danaarv Kst 185 PERSONALÄRENDEN Viceföreståndare till Tosarby daghem Kst 186 UTLÅTANDEN Ålands Omsorgsförbunds förslag till budget för år 2011 och ekonomiplan för åren Kst 187 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Nämndernas protokoll för verkställighet Kst 188 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Kommunfullmäktiges protokoll för verkställighet Kst 189 DELGIVNINGSÄRENDEN Kst 190 RÄKENSKAPER Inköp av tillskottsmark för att förverkliga detaljplan Kst 191 FÖRTROENDEVALDA Val av ny ledamot i byggnadstekniska nämnden Kst 192 PERSONALÄRENDEN Överföring av personalansvar Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den. Intygar

3 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 Kst 175 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Enligt Kommunens förvaltningsstadga 83 fastställer kommunstyrelsen årligen vid sitt första sammanträde tid och plats för ordinarie sammanträden. Enligt kommunstyrelsens beslut 17, , sammanträder kommunstyrelsen i regel med tre veckors mellanrum under helgfria måndagar, förutom under perioden juni-augusti då kommunstyrelsen sammanträder vid behov. Kommunstyrelsens sammanträden hålls i regel på Kommungården i Björby kl Enligt KomL 23 2 mom. är kommunstyrelsen beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt kommunens förvaltningsstadga 84 tillställs ledamöterna skriftlig kallelse minst 4 dagar före sammanträdet. Kst 176 KD:s förslag: Kommunstyrelsen torde konstatera sammanträdet vara instruktionsenligt sammankallat och beslutfört VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE Enligt kommunens förvaltningsstadga 95 skall protokollet på tid som kommunstyrelsen bestämt justeras på det sätt som organet beslutar. Enligt tidigare praxis har kommunstyrelsen för varje protokoll utsett två protokolljusterare. KD:s förslag: Kommunstyrelsen torde bestämma tid för protokolljustering, samt utse två protokolljusterare. Till protokolljusterare utsågs Tony Ek och Mikael Johansson. Protokollet justeras omedelbart efter mötet Kst 177 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGS- LISTA Kommunstyrelsen beslöt komplettera föredragningslistan med paragraferna I övrigt godkändes föredragningslistan

4 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 4 Kst 178 FASTIGHETER Anhållan om köp av tilläggstomtmark S-BJ Kst 178 Sol-Britt Jansson har den inkommit med en skrivelse, där hon an håller om möjlighet att få köpa tilläggstomtmark till sin tomt Johanstorp RNr 1:22, 1:28 i Svensböle by i Sunds kommun. Hennes tomt gränsar till den av kommunen ägda fastigheten Hägnaden RNr 1:36. Kommunstyrelsen besluter remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden Kst bilaga nr 1/

5 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 5 Kst 179 PERSONALÄRENDEN Val av vikarierande socialarbetare/barnomsorgsledare Kst 179 Vikariatet som socialarbetare/barnomsorgsledare har varit lediganslaget att sökas senast den Inom utsatt tid har en sökande lämnat in ansökan om vikariatet: Sofie Roxbäck, som idag anställd på Finströms socialkansli. Kommunstyrelsen besluter välja Sofie Roxbäck till vikarierande socialarbetare/barnomsorgsledare i Sunds kommun för tiden med en arbetstid om 85 % av heltid. 5 % är barnskyddsfrågor för Vårdö kommun. Den uppgiftsbaserade lönen är i dagsläget 2.785,02 euro vid heltid. Om det årsbundna individuella tillägget lämnas skild ansökan. Vid tillträdandet av vikariatet inlämnas utdrag ur straffregistret enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn Kst bilaga nr 2/

6 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 6 Kst 180 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Avtalsvillkor för färskvatten och avloppsvatten Kst 180 Byggnadskommittén för avloppsutbyggnaden har vid sitt möte den beslutat föreslå för kommunstyrelsen att avtalsvillkoren för både färskvatten och avloppsvatten omarbetas och förenhetligas, samt uppdateras i förhållande till nuvarande lagstiftning. Kommunstyrelsen besluter ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med kommuntekniker gå igenom nuvarande villkor och göra upp ett förslag till omarbetning, uppdatering enligt gällande lagstiftning och förenhetligande

7 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 7 Kst 181 FÖRTROENDEVALDA Ny medlem till byggnadskommittén för avloppsutbyggnad Kst 181 Byggnadskommittén för avloppsutbyggnaden har vid sitt möte den beslutat föreslå för kommunstyrelsen att kommunstyrelsen utser en ny medlem att ingå i kommittén eftersom Rune Backman slutat och Lars-Ove Blomqvist valts till ny kommuntekniker. Kommunstyrelsen besluter utse ny medlem i enlighet med kommitténs förslag. Kommunstyrelsen beslöt att kommunteknikern väljs in som medlem i kommittén

8 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 8 Kst 182 PR-VERKSAMHET Kommunens julfest Kst 182 Kommunstyrelsen beslöt den , att en festkommitté tillsätts varje år, som består av en medlem från varje organ och dessa medlemmar byter varje år, så att inte samma personer behöver vara med och arrangera varje år. Tidpunkten fastställdes till november varje år vid kommunstyrelsens möte den Varje organ får i uppdrag att utse en medlem till festkommittén. Under år 2009 bestod gruppen av Marika Kellroos ordförande (Ulla-Britt Dahl ersättare), Maud Johans, Ann Carlsson, Ralf Karlsson och Dan Mattsson. Kommunstyrelsen besluter konstatera att anslaget är och att utse en grupp för att arrangera julfesten Kommunstyrelsen beslöt att göra en offertförfrågan till näringsidkare i Sund för julfesten. Kommunstyrelsen beslöt julfestkommittén består av kommunstyrelsen och att julfesten ordnas den 19 november, kl Åsa Mattsson och Marika Kellroos ordnar med trubadur. Kommunstyrelsen beslöt att även ersättare inbjuds

9 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 9 Kst 183 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Morsdagsutmärkelsetecken 2011 Kst 183 Länsstyrelsen på Åland har den inkommit med en skrivelse angå ende morsdagsutmärkelsetecknet I skrivelsen önskar man få förslag på kandidater från kommunerna och Ålands Marthadistrikt. Grunderna för att bevilja hederstecknet är meriter, som exemplariska fostrare av barn och unga, främjare av familjeliv och föräldraskap samt omfattande ansvarsfull omtanke och omsorg om andra. Kandidaterna skall vara representativa i fråga om ålder och den undre åldersgränsen är 40 år. Målsättningen är att de mödrar som belönas representerar så olika slags grupper som möjligt, t.ex. förvärvsarbetande, ensamförsörjare, lanthusmödrar, liksom också olika minoritetsgrupper. Däremot kan de som har fostran som yrke inte beaktas när det gäller ansökan om morsdagshederstecken. Barnens antal är inte av avgörande betydelse. Förutom biologiska mödrar kan även adoptiv- och fostermödrar föreslås. Även ett mera samhälleligt uppfostringsansvar beaktas, t.ex. verksamhet inom barnskyddsoch familjeorganisationer, ungdoms- och idrottsorganisationer, skolnämnder och föräldraföreningar. Kvoten för Åland är en person vartannat år. Förslagen skall inlämnas senast den Kommunstyrelsen besluter föreslå en representant. Kommunstyrelsen beslöt föreslå Siv Eriksson till Kst bilaga nr 3/

10 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 10 Kst 184 FÖRVALTNINGSÄRENDE Utnyttjande av danaarv Kst 184 Kommunaltekniken för området, som kommunen fick som danaarv efter Valny Hedberg på Prästö och som detaljplanerats, har inte färdigställts och det är därför svårt att sälja tomter där i dagsläget. Iordningsställandet av området med kommunalteknik kunde förslagsvis tas från danaarvsmedel. Försäljningen av tomter kommer ju senare danaarvs medlen tillgodo och kan användas för äldreomsorgen. Kommunstyrelsen besluter att kommunaltekniken för området som kommunens fått som danaarv på Prästö iordningsställs med de medel som kommit in via auktionen och att medel som kommer in från försäljningen av tomter på området läggs äldreomsorgen tillgodo, i enlighet med de villkor som satts för danaarvet

11 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 11 Kst 185 PERSONALÄRENDEN Viceföreståndare till Tosarby daghem Skbn 74 Vid ett daghem är föreståndaren ansvarig för verksamheten. Daghemmets dag liga öppethållningstider överstiger föreståndarens dagliga arbetstid. För den tid som föreståndaren inte är på plats bör en viceföreståndare vara ansvarig för verksamheten. (jämför skolverksamheten) Sd:s Förslag: Skol- och bildningsnämnden betonar vikten av att ansvarsfrågan under daghemmets öppethållningstider utreds och ger tjänstemännen i uppdrag att inför följande sammanträde ytterligare utreda ärendet. Skbn beslut: Skol- och bildningsnämnden godkände förslaget Kst Kommunstyrelsen besluter avskriva ärendet från agendan, eftersom det fortfarande är under beredning i skol- och bildningsnämnden

12 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 12 Kst 186 UTLÅTANDEN Ålands Omsorgsförbunds förslag till budget för år 2011 och ekonomiplan för åren Kst 186 Ålands Omsorgsförbund har den inkommit med en anhållan om kommunens utlåtande över förslag till budget för år 2011 och ekonomiplan för åren Utlåtandet skall vara förbundet tillhanda senast den 15 oktober Förbundsfullmäktige för Ålands Omsorgsförbund har i budgetdirektiven beslutit att för år 2011 iakttas en 0-linje, förutom de avtalsenliga löneförhöjningarna i jämförelse med 2010 års budget. Därutöver tillkommer volymökningarna. Enligt den sammanställda resultaträkningen för år 2011 ökar intäkterna med 7,8 % jämfört med år 2010 och utgifterna ökar totalt med 7,2 %. Årsbidraget ökar med 29,9 % jämfört med budgeten år Efter avskrivningar är resultat euro eller en minskning om -2,5 % jämfört med budgeten år Kommunandelarna för år 2011 ökar totalt med 7 % för driftsdelen och med finansieringsdelen därtill ökar kommunandelarna totalt med 7,3 %. Största investeringen för år 2011 är färdigställandet av ett nytt äldreboende med 8 platser vid Åkersvängen i Kattby om sammanlagt euro och en ersättande handikappvänlig bil om euro. Under år 2011 beräknas personalen öka med 5,16 heltidstjänster. År 2013 byggs en samlad daglig verksamhetsgalleria, inkl. omsorgskansli i Mariehamn för 2,6 miljoner euro, som intäkt beräknas en försäljning av objekten på Skolstigen för ca euro. Kommunstyrelsen besluter meddela att man inget har att invända mot budgetförslaget eftersom direktiven följer kommunens direktiv Kst bilaga nr 4/

13 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 13 Kst 187 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Nämndernas protokoll för verkställighet Kst 187 Följande nämnders protokoll har inkommit till kommunstyrelsen för beslut om verkställighet: 1. Lantbruksnämndens protokoll från den , 2. Byggnadstekniska nämndens protokoll från den , 3. Räddningsnämndens protokoll från den , 4. Omsorgsnämndens protokoll från den , Kommunstyrelsen besluter att nämnderna kan verkställa besluten i protokollet Kst bilaga nr 5/

14 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 14 Kst 188 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Kommunfullmäktiges protokoll för verkställighet Kst 188 Kommunfullmäktiges protokoll nr 4-5/2010 föreligger för beslut om verkställighet. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att godkänna protokollen för verkställighet Kst bilaga nr 6/

15 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 15 Kst 189 DELGIVNINGSÄRENDEN Kst 189 Kommunstyrelsen för kännedom meddelas följande: Protokollet från förbundsstyrelsen för Norra Ålands Högstadiedistrikts möte den , 2. Ålands Omsorgsförbund har inkommit med en halvårsrapport per den , 3. Protokollet från polisdelegationens vid Ålands Polismyndighet möte den , 4. Ålands Landskapsregering har den inkommit med ett beslut angående rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland. Janne och Ann-Christin Aaltonen har beviljats rätt att äga och besitta fastigheterna Tomten RNr 6:6, Tomten I RNr 6:10 och Tomten II RNr 6:20, 5. Öppna ärenden listan 6. Ekonomisk redovisning för de olika byggnadsprojekten, 7. Redogörelse för budgetläget, 8. Kommundirektören har i ett PM till JO redogjort för situationen vid socialkansliet under år 2009, 9. PBS har meddelat att man upphör med att underhålla hemsidorna och att man upprättat ett avtal med Strax Online att de övertar hemsideverksamheten. Kunderna rekommenderas att anta Strax Onlines tjänster, 10. Kommundirektören har den beslutat anställa Tina Lind som extra byråsekreterare vid socialkansliet från och med den Socialkansliet har varit en person för litet från och med juli och behöver med det snaraste förstärkning. Tina Lind har tidigare arbetat som byråsekreterare vid Saltviks kommun. Kommunstyrelsen besluter anteckna ärendena för kännedom utan vidare åtgärder

16 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 16 Kst 190 RÄKENSKAPER Inköp av tillskottsmark för att förverkliga detaljplan Kst 190 Vägen till flisvärmeverket i Finby går enligt den planerade dragningen enligt detaljplanen för Finby över en del av annans mark. Kommuntekniker Lars-Ove Blomqvist har förhandlat med ägarna till marken; Sonja och Egon Östling från Krokom i Sverige och de har överenskommit om att kommunen köper in mark motsvarande ca m2 av Sonja och Egon Östling för en summa om 1 euro per m2, eller enligt det pris som kommunen fastställt för tomtmark i Smedsböle. Marken som köps in har märkts ut med blått i bilagan. Kommunstyrelsen köper in ca m2 tillskottsmark av Sonja och Egon Östling i Finby för att kunna förverkliga detaljplanen och bygga väg till flisvärmeanläggningen, för ett pris om euro Kst bilaga nr 7/

17 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 17 Kst 191 FÖRTROENDEVALDA Val av ny ledamot i byggnadstekniska nämnden Kst 164 Eftersom Lars-Ove Blomqvist inte längre är valbar som ledamot i byggnads tekniska nämnden och därmed har anhållit om befrielse från sitt uppdrag, bör en ny ledamot i hans ställe utses i nämnden. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en ny person utses i Lars-Ove Blomqvists ställe i byggnadstekniska nämnden för den återstående mandatperioden. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Desiree Zetterman väljs till ny medlem i byggnadstekniska nämnden, för den återstående mandatperioden Kfg 57 Kfg beslut: Valet av viceordförande i byggnadstekniska nämnden delegeras till kommunstyrelsen Kst Kommunstyrelsen besluter utse viceordförande i byggnadstekniska nämnden. Kommunstyrelsen beslöt utse Dan Mattsson till ny viceordförande i byggnadstekniska nämnden

18 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 18 Kst 192 PERSONALÄRENDEN Överföring av personalansvar Kst 192 I samband med omstruktureringen av organisationen år 2004, togs ett beslut att ekonomichefen skulle ha personalansvaret för byråpersonalen, för att kunna jobba fram ett team för löner och ekonomisystem. Ekonomichefen har för tillfället extra mycket uppgifter, eftersom kommunen övergår till ett nytt ekonomisystem i början av år 2011 och detta kräver en hel del planering från hennes sida, varför hon behöver avlastas uppgifter. Kommunstyrelsen besluter överföra personalansvaret för byråpersonalen till kommundirektören

19 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 19 BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på kan enligt Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, 112 KomL rättelseyrkande inte framställas, eller kommunalbesvär anföras över beslut. Paragrafer , 180, , Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 KomL kan framställas över beslutet. Paragrafer Enligt 15 FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet. ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas; myndighetens adress och postadress: Kommunstyrelsen i Sund Björby Kastelholm Paragrafer 179, 181, 184, Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär, endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär, också av en som är part, eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands Förvaltningsdomstol PB Mariehamn

20 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 20 Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands Landskapsstyrelse PB Mariehamn Paragrafer Besvärstid 30 dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges: - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original, eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärs- handlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: 1) Namn, adress och postadress Paragrafer Tilläggsuppgifter 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.2.2011

Sammanträdesdatum 9.2.2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2011 2/21 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 20.30 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Granholm, Mats Hansén, Nina Hummel, Gustav

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer