SCHACK TIDSKRIFT FÖR. "Sveriges schackförbunds adertonde kongress, N:r 7 Juli 1934 Årg. XXXX. Officiellt organ för Sveriges Schackförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCHACK TIDSKRIFT FÖR. "Sveriges schackförbunds adertonde kongress, N:r 7 Juli 1934 Årg. XXXX. Officiellt organ för Sveriges Schackförbund"

Transkript

1 TIDSKRIFT FÖR SCHACK Officiellt organ för Sveriges Schackförbund Redaktion och expedition: GG. Ståhlberg, adr. Alströmergatan 32, uppgång 8, 4 tr, Stockholm. Prenumerationspris kronor 4:, 4 utlandet kronor 3: Tidskriftens postgirokonto 3973, N:r 7 Juli 1934 Årg. XXXX. "Sveriges schackförbunds adertonde kongress, > Sveriges Schackförbunds kongress, den adertonde i ordningen, «avhölls i Falun den 24 juni- 1 juli. "Kongressen öppnades på Grand Hotel midsommardagen kl. 2 e. m, av Dalarnes Schackförbunds ordförande herr G. Clarin som hälsade de talrikt församlade kongressdeltagarna välkomna, Ett varmt välkom- nande framfördes därefter även av riksdagsman R, Jansson, som i ett "längre anförande framhävde schackspelets fostrande och samhällsnyttiga förtjänster. Förbundets ordförande, grossh. Ludvig Collin, tackade för välkomsthälsningarna och förklarade därpå mötet öppnat, Protokoll från föregående kongress i Lund ävensom styrelse- och revisionsberättelser föredrogos och godkändes, varpå. styrelsen beviljades decharge för det gångna årets förvaltning. Därpå företogs val av styrelse varvid den gamla styrelsen återvaldes med undantag av sekreteraren hr G. Ståhlberg som undanbett sig " återval, Styrelsens sammansättning blev: ordf. grossh. Ludvig Collijn, Stockholm, v. ordf. ing. Eric Olsson, Göteborg, sekr. Gust. Nyholm, Stockholm, skattm. hr E, Jacobsson, Stockholm. Av övriga ledamöter i styrelsen återvaldes hrr riksdagsman P. Wahlmark, Uppsala; lektor ee Hj. Mandal, Luleå, och ing, H. R. Schultz, Västerås, samt nyvaldes ing, Söderberg, Lund, efter fabrikör ÅA, O. Andersson, Lund, som un- danbett. sig återval, Till styrelsesuppleanter återvaldes hrr JT. AA. "Thorselius, Göteborg, och notarie E, Carlén, Stockholm,

2 114 OTIDSKRIFT FÖR: SCHACK Till representanter i Nordiska Schackförbundets styrelse återvaldes hrr grossh. Ludvig Collijn och notarie E. Carlén, Till revisorer återvaldes hrr T. Lindén och S. fönsson med hr N. Ahlin som suppleant, samtliga från Stockholm, Till turneringskommitté tutsågos hr Gust, Nyholm, Stockholm turneringsledare samt hrr G. Clarin, A. Svensson, T. Lundell och G. Andersson, Falun, Som plats för nästa års kongress bestämdes Härnösand, Inbjudan hade f. ö, även ingått från Borås, Lindesberg och Örnsköldsvik, vilket tyder på ett väldigt intresse för förbundets verksamhet. En hel del motioner från skilda håll hade förelagts kongressen men voro dessa på grund av knapp tid så litet förberedda att några beslut inte kunde fattas vid kongressen utan dessa remitterades till styrelsen i och för vidare behandling. Resultatet härav kommer i sinom tid att delgivas de olika underförbunden. Sålunda förelåg en motion från hr Einar Olsson, Kulladal, om instiftande av förtjänsttecken i tre valörer, brons, silver och guld. En motion från A. Åkerblom, Avesta, gällde revidering av nu gällande titelbestämmelser för turneringarna. Av den korta debatt som medhanns för denna motion, framgick med önskvärd tydlighet att en ändring var av behovet påkallad, men att frågan behövde ytterligare ventileras, Samma var förhållandet med en redan vid föregående kongress från Göteborg inlämnad motion om registrering av förbundets spelare, Kongressmötet avslutades med att ordföranden till den avgående styrelseledamoten fabrikör A. O. Andersson, Lund, frambar styrelsens och förbundets varma tack för hans mångåriga och intresserade insats och kallade, under livliga instämmanden, hr Andersson till Sveriges Schackförbunds hedersledamot. Turneringarna, till vilka deltagarna i full utsträckning anlänt, togo sin början samma dag kl. 6 e, m., då första ronden 1 samtliga klasser gick av stapeln. Spellokal var stora festvåningen i Stadshotellet en i alla avseenden idealisk turneringslokal. Detta var också välbehövligt ty anslutningen till årets turneringar var den största hittills. Mästarklassen måste sålunda spelas i två grupper om åtta spelare i varje och ändå saknades flera av de främsta, Första klassen räknade fyra grupper om tio i varje och andra klassen likaledes fyra grupper. Sammanlagda antalet spelare i andra klassen trettioätta, av vilka dock tre utgingo av olika skäl, under turneringens lopp. För övrigt fullföljdes turneringen av samtliga deltagare och på bästa sätt. Inte den minsta divergens, inte ett enda parti förlorat genom. tidsöverskridning, inga som helst missljud av något slag! Ett vackert vittnesbörd om den sällsynt goda sportmanna- och schackanda sombesjäla våra turneringsdeltagare. En mycket stor del i detta lyckliga resultat har det arrangerande förbundet Dalarnas Schackförbund med sin ordförande hr G. TIDSKRIET FÖR SCHACK " Clarin i spetsen, vilken förtjänar en eloge för de arrangemang av alla slag som träffats och vilka gjort dessa tävlingar så friktionsfria. För deltagarnas trevnad på eventuella fritider var ordnat på det bästa sätt med en hel del utflykter till alla de sevärdheter varpå trakten är så rik, Beklagligtvis kunde dessa inte avnjutas i den utsträckning som såväl arrangörer som spelare hoppats. Det blev nämligen ytterst sparsamt med fristunderna. Partierna blevo i regel hårda och arbetsamma vilket skulle tyda på god homogenitet i klasserna. Men i det fallet brast det kanske en del, måhända beroende på alltför stort tillmötesgående från förbundsledningens sida beträffande önskemål att spela i den eller den klassen. Herr J. O. Ekelunds anmaning under kongressdiskussionen, att endast låta kvalificerade spelare deltaga i resp. klasser är säkert något som har fog för sig. Vad själva turneringarna beträffar, så spelades mästarklassen, som redan nämnts, i två grupper. De två främsta från vardera gruppen: spelade därefter en segrargrupp 1 om de fyra främsta priserna, De två därnäst bästa spelade en segrargrupp numro två om femte till åttonde priserna, I segrargrupp I kommo hr E, Lundin och O. Kinnmark på samma poäng och måste skilja sig i ett omspelsparti. Detta vanns av Lundin, som således blev årets kongressmästare. Titeln svensk mästare som tillerkännes segrarna i första klassens olika grupper vanns i grupp 1 av G. Holm, Stockholin, sedan O. Olsson, Örebro, som kommit på samma poäng, "uppgivit omspelspartiet utan strid. I grupp 2 vanns titeln av K. Sköld, Stockholm, i grupp 3 av BR. Levin, Örebro, och i grupp 4, av R. Gusafsson, Göteborg, dock först efter omspel med F. H. Strand, Kiruna, som nått samma poäng. För de spelare som ej kommo med i någon av segrargrupperna anordnades en liten extra turnering till vilken Dala-Demokraten uppsatte ett hederspris. En blixtturnering avslutade sista dagens spel, Prisutdelningen förrättades vid en avskedslunch, söndagen den 1 juli av herr H. R, Schultz, G. Clarin och A. Svensson, allt under bästa "stämning. Men hur skulle det för övrigt kunnat vara annorlunda, ty den ståtliga och rikhaltiga samling hederspriser som här utdelades till belåtna vinnare har man inte sett maken till tidigare, vilket inte vill säga så litet. Även 1 det stycket har det arrangerande förbundet gjort en insats som sent skall glömmas. Tillfredsställelsen och tacksamheten var också stor och allmän bland deltagarna, för vilka hr E. Lundin, nyss lagerbekransad, gjorde sig till tolk och 1 varma ordalag tackade värdarna för den lyckade turneringen. Under avslutningsfesten anlände ett hälsningstelegram från vikingar på oblodigt härnadståg avsänt från Niendorf och undertecknat Ståhlberg, Stoltz, Tacobsson. Jubel och svarstelegram med hälsning från deltagarna i Sveriges Schackförbunds adertonde kongress, som därmed var tillända.

3 TIDSKRIET FÖR SCHACK 117 "areserppssaräuoy Av ppqddnary Här nedan de fullständiga tävlingsresultaten: dmästarklassen, grurt I. G. Danielsson, Stockholm, 5/4 p.,, O. Kinnmark, Göteborg, 5 p. (till segrargrupp 1), N. Bergqvist, Stockholm, 4 p., ÅA, Åkerblom, Avesta, 374 p. (till segrargrupp 2). Övriga resultat: G. Skarp, Göteborg, 374 p,, H. Persson, Kiruna, 3 p,, K. H. Högman, Gävle, 2 p, A. Karlsson, Sundsvall, 174 p. Åästarklassen, grupp IL E. kundim Stockholm, 6 p,, E. Larsson, Göteborg, 5 p. (till segrargrupp I), B. Ekenberg, Lund och G. For haug, Härnösand, 3 VA p (till segrargrupp IT). Övriga resultat: G. Eriksson, Gävle, 3 p.,, H. Carlsson, Göteborg och B. Willborg, Horndal, 274 p., 5. Carlsson, Västerås, 2 p. MMiästarklassen, segrargrupp A. 1 pris E. Lundin, Stockholm, 2 p. (efter omspel) titeln kongressmästare och fanj. vid Dalregementet ÅA, G. T. Svenssons hederspris. 2 pris O. Kinnmark, Göteborg, 2 p., 3 4 pris G, Danielsson, Stockholm, och E. Larsson, Göteborg, 1 p. 2 6 pris N. Bergqvist, Stockholm, pp pris G. Forhaug, Härnösand, 154 p. und, 34 p. Hr Bergqvist erhöll därjämte Falu Åästarklassen, turnering om Dala-Demokratens hederspris. Segrare: NN Göteborg, 4 p. Övriga resultat: KK, H. Högman, Gävle» B. Willborg, Horndal, och H. Persson, Kiruna, 274 p. r örsta klassen, grupp I. 1 pris G. Holm, Stockholm, 674 p. Svensk mästare, Dalregementets Schackklubbs hederspris, 2 pris O. Ölsson, Örebro, 614 p., Bor länge Schackklubbs hederspris. 3 pris B. Sundberg, Stockholm, 6 p. 4 5 pris J. Collett, Uppsala, och P. Lindblom, Lund, 5 34 Dp. "orsta klassen, grupp II. 1 pris K. Sköld, Stockholm, 6 p., Svensk Dalregementets underofficerskårs hederspris, 2 4 pris E, Göteborg, I. Jansson, Västerås, och R. Goode, Fagerviksp. Herr Fuhrman erhöll därjämte Horndals Schackklubbs 5 pris J. B. Lindberg, Lund, 5 p. "arsta RR L ÖA p. Svensk - E. Johansson,, Malmö, 6 p. " erp, 434 op. ;. a 714 Pp "os Strand, ÅA. Sarlsson, stuna, : «Lundqvist, Ip. 5 grupp I, 1 pris A. Hurtig, Kvarnsveden, 7 p., Såg- "> hederspris. 2 pris E. Andersson, Örebro, 574 p.,

4 i 115 TIDSKRIFT FÖR SCHACK TIDSKRIFT FÖR SCHACK Hemslöjdens hederspris. 3-4 pris I Jacobsson, Göteborg, och Å. Ä. Larsson, Örebro, 5 p. Andra klassen, grupp IL. A pris S. Borg, Eskilstuna, 614 p., Ängbryggeriets hederspris I. Z pris N. Rydberg, Örebro, 6 p,, Angbryggeriets hederspris II. 3 pris W. Pettersson, Norrköping, 5 p. 4 pris U. Delang, Stockholm, 5 p. Andra klassen, grupp III. 1 pris F. Almgren, Stockholm, 614 p., Grycksbo Schackklubbs hederspris. 2-3 pris N. Hult, Örebro, Schackväns hederspris, och 5. Alsin, Borås, 6 p. 4 pris A. Åhman, Göteborg, Sp. Andra klassen, grupp IV. XY pris I. Tranelius, Gävle, 7 p,, Dalregementets furirkårs hederspris. 2 pris 5. Lindqvist, Stockholm, 6 p., Långshyttans Schackklubbs hederspris. 3 4 pris J. W. Eriksson, Hofors, och S. Jansson, Lernbo, 514 p.. Bäste dalaspelare, Mästarklassen, A. Äkerblom, Avesta, Bergslagets tjänstemäns hederspris, Första klassen. G. Westin, Borlänge, disp, H. Karlssons "hederspris. Andra klassen. A. Hurtig, Kvarnsveden, Frits Petterssons hederspris. Bästa mälardalss pelare. 5. Carlsson, Västerås, H. R. Schultz hederspris. Blixtturneringen. 1 pris N. Bergqvist, Stockholm. 2 pris E. Fuhrman, Göteborg. 3 pris H. Fubrman, Göteborg. De inbördes resultaten framgå av följande tabeller.. : i Mästarklassen, Grupp II. H. Carlsson, Göteborg.,...«-=s+ äg B. Ekenberg, Lund,,.,..s.ere-a 1 G. Eriksson, Gävle sve secs a Jå E. Larsson, Göteborg.oscsssss>-- 9. Lundin, Stockholm >...>s-> «>> i Forhavg, Härnösand...s>> S, Carlsson, Västerås..s..scrosers 3, Willborg, Horndal...ssssoses Mästarklassen, Segrargrupp A.. Kinnmark, Göteborg E. Larsson, Göteborg ccsreeresersersrort 3, Danielsson, Stockholm..cssscrsesres Rondlista Poäng Plac VT Ne 0 0 Ma [YR Na OY BM Ii 12 &r 45 "fe Ya 0 44 fa i 3 Ti 23 il ly, Ch G I Rondlista ; Mästarklassen, Grupp uu I 1 ; l2]3]4 El Po ä ng Plac c ; TR Ao TTT : 1. G. Skarp, Göteborg so.cssersis rear ( Mel Yad I a TI sj , H. Persson, Kituntå,..ssssss>s>-- I. bl OT Bj 48 I 3, KE, Högman, Gävle sscsssssörsåsrena 00 ÖT 1 0 Mr 7 & 4, OO, Kinnmark, Göteborg...ssses> O:1 Ye Il 1 I r 5. G. Danielsson, Stockholm...- Tilly I 2 6 AA. Karlsson, Sundsvall..ssscs.ss Ah I 7. N, Bergavist, Stockholm...-.«<: Qt A, Äkerblom, Åvesta.ssrecsrssers Öl 1lii1l0i1: 5, Lundin, Stockholm sscsssssssecrsra Bondlista Mästarklassen, Segrargrupp B. il2 3 Poäng Plac. NET A, Åkerblom, Åvestå ssisrerrassrrrrssrssrsraa 1 MN 2 LU 3r i: 4 N. Bergqvist, Stockholm..c.cscrsassosrsaassasa 1, "nl 1 2 IL IH 2 4 I G. Forhaug, Härnösand..sssscseressrsrsrorrrr rs MA DA I HI 1 se ia B. Ekenberg, Lund sssssscssssrersrssrorerran [Old 01 a IV

5 j TIDSKRIFT FÖR SCHACK TIDSKRIFT FÖR SCHACK Klass I, Grupp I. O, Olsson, Örebro EK, Fhurman, Göteborg... B. Sundberg, Stockholm.. P, Lindholm, Lund CC. Wallin, Eskilstuna J. Collet, Upsala G. Westrin, Borlänge... G. Holm, Stockholm KE. Wiklund, Fagerviksv, : N. Wallentin, Norrköping Rondlista "fs e He ö Ö 1 Eondlista Klass I, Grupp HL Plac. E. Johansson, Eskilstuna.. M. Magnusson, Göteborg. T. Lindgren, Stockholm..! U. Malmgren, Tierp I. Levin, Örebro...ssss 0. Frantzen, Malmö A, Bergqvist, Stockholm «Westerberg, Göteborg. a ir. Persson, Borlänge... 4 TL, IV, IH V Klass I, Grupp H. EF, Axelsson, Örebro... E. Fuhrman, Göteborg. : 7 7 Ö 6 I Klass I, Grupp IV.. Wadling, Eskilstuna. Gustavsson, Göteborg : Rondlista i [SE Plac, HL IV I U. Körling, Stockholm... 5 Q. Zetterkvist, Örebro.. Vv V. Eriksson, Lindesberg. f. Johansson, Stockholm I, Jansson, Västerås F, Strand, Kiruna ÅA, Olovsson, Gävle 5, Johansson, Avesta.. J. Lindberg, Lund EK. Sköld, Stockholm... BR, Goode, Fagersviksyv. OQO, Wikström, Falun > Engvall, Örebro Å, Karlsson, Lindesberg ITIL IV 10. D, Engström, Säter endl vy

6 onde a PO E. Larsson. Från kongressturneringen i Falun 1934, Sicilianskt parti. Spelat i mästarklassens segrargrupp I, sista ronden. E. Lundin. e2-04 CP 05 Sgl- 13 d2 d+4 Sf3Xxd4 Sbl c3 Sbhö c6 cäxdd Sg8 i 6 e7 e0. a2 a3 Dr, Tartakower betecknar detta som en solid fortsättning. Den förefaller dock alltför passiv. 6. LIS 2c7 7. Lil e Dd8 c7 9. Kgl- hl Efter ett springardrag till b5, följer enklast Db81 Öd ee 10. f2-i4 1i. e4 e5 12. DdiXdi4 13. Dd4 d3 14. Dd3I- h Sc3- dl1 16. b2-b4 17. Le2 d3 18. Sdi f2 19. TilXf2 20. ELel- b2 21. Dh3- g4 22. Dg4 e2 Ett återtåg till OO, Kinnmark. 1. e2 e4 2. Sgl f3 3. Lbl b5 Ti8 d8! d7 0d5 Sc6X d4 St6 d7 Sd7 c5 d3 414 Lc8 d7 SCä- 24 Ld7- c6 Se» f21 g7 g6 b/ Lb5 a7/ a5 den hotade dam- flygeln som dock icke längre kan försvaras. 22, oe mm a5xbd 23, a3xbi TaSXalt 24, Lb2Xal Def - b7 25, De2 d2 Db7- a8! På 26. TI, följer nu LXb DXb4, LXg2t, 28, Kgl, LX Vv. 26. Lal bh2 Da8a2 210 Cåekå Eller 27. Lel, Da4, Nu följer ett vackra draget, skap, 29, Ld3., Spanskt parti. Spelat i mästarklassen, grupp 1. ÅA. Åkerblom, e/ e5 Sbe- c6 a/ ab snabbt Slutställning. (Anm. av E. Lundin.) > 4. ILb5 ad Sgö 6 5. Ddl- e2 Kinnmark använder med förkärlek detta drag i Spanskt parti. Nå- gon spelöppningsfördel därmed, kan vid korrekt motspel icke erhållas, 3 d7 d6 Som fördelaktigast anses 5., b5, 6. Lb3, Le5 (även 6., Le7 är en god fortsättning. I partiet Kinnmark Lundin, segrargruppen, följde därpå 8. a4, Tb8, 9. amb5, ab, 10. 5Sc3, SXbåi? SXe4! med fördel för svart). 7. ad, Tb8, 8 axb5, abb, 9, då, he! och svart genomför snart d6 d3 och erhåller ett utmärkt spel. 6. c2 c3 Lc8 g4 7. d2 cd3 Lf8 e7 8 h2 Lh3 Lg4 h5 Löparen kommer nu ur spel, varför 8., Ld/, borde skett, 9 Sbl-d , g2 g4 Lh5 g6 11. Sd2 11 b7- L5 12, Latcec2 Dd8 d7 13. Stl- g3 Sc6 d8 14, g4 g5 Sf6 e8 14,, Sh5 strandar på 15. SXh5, LXhS, 16. SXKe5! med bondevinst, och överlägsen ställning. a 4489, Damgambit. 15. h3- h4 f7-5 Vit får nu tillfälle till en elegant avslutning, men även på andra drag är svarts läge hopplöst. 16, h4 h5 fö xed 17. h5xg6 etxfå 18. Lc2 båt d6 d5 (18., Se6, 19, Ded). 19. De2 e4! c7 cg Spelat i mästarklassen, grupp I. G. Skarp. d/--d5 bgö1tö e/ ed Sb8 d7 Lfi8-e7-0-0 c7 cc6 d5xxcd Sf6- d5 Dd&Xe7 Sdäxc3 20. ThEXh7 Tfl-f4 Förtvivlan, det hotade Dh LelXxf4 e5xf4 22. Deo f5! Dd7XxfS 23, SgåXxf5 Le7Xg Sd8 e6 25, Tdl-hl1 Leg5 h6 26. ThIXh6! Uppgivet. (27,,, g/xh SXh6f, KfB, 29, Tf7 matt.) (Anm, ov E, Lundin.) : 12. De2Xc3 I fjärde matchpartiet Dr. Lasker Capablanca: skedde här 12, bxc3, b6, 13, Ld3, g ad, Lb aål, c5 0. s. Vv. (Remis i 30. drag).. 12, c6 e5 Detta drag lägger grunden till partiets förlust, Med 12, b6 och Lb/7 kunde svart raskt erhållit motinitiativ. 13, TflL-d1 c5xd4

7 124 CC TIDSKRIFT FÖR SCHACK TIDSKRIFT FÖR SCHACK Doe Xxdd ef eå 15, Dd4 d6! De7-16. Svart är redan positionellt förlorad, då ingen förnuftig utvecklingsmöjlighet finnes. 16, Led eh5 ILbEXd7 Td1Xd6 g2xfå Tal cd1 Td6Xd7 Td1Xd7 Kgl f1 Ef1 e2 e5e4 Di6Xx dé AES Tf8-då TdA8Xxd7 Le8xXd7 b7- b6 g7 g6 Ta8 c8 «Ke2 d2 TeB ces! Svarts bästa chans är detta motspel, som tvingar vit till mycket omsorgsfull behandling av slutspelet. 26. Td7Xa7 TS hå 27. Ta7 b/ Th5Xh2 28. Kd2 e2 Th2---h1 29. Tb7Xb6 f3 tf4 h7 L3 håh4. f2 f3 Det hotade Tegl! Ke2 12 Kf2 g2 e3 ed Thl al Tal Xa2 Ta2 al Kg8- g7 Kg2- h3 Tal- hl1t KEh3 g4 [7151 På 36. h3 vinner vit efter 37. Tb3! enda vinstdraget: (37, Kg3, h Keg2, Tfl! remis.) 37. Kg4 g5 föxed 30. fixed Thl g1t 39, Kg4xh4 g6- g5t 40. f4xg5 41, Kh4 h5 42. Tb6 b71t 43. Khö Lh6 Te4 e6t 44 g5 g6 Uppgivet. g4 2g5 Le3 d2 c3 c4 h3 h4 Ld3Xc4 Tal el Le4 d3 Ld3 e4d De2 Xed a2 a3 Ed2 c3 Til f2 Tf2 -d2 Ta8 c8 De7 a5 Da5 Lb6 Tif8- d8 däxcd Db6- c6 Sd7 b6 De6- d7 Lb7 Xx e4 Dd7- d5 Lg7- t8 Td8& d7 Te8 d8 Dd5Xe4! Ställning efter 29. Tf2 d2. JM RT Sämre vore 31. SXd2 för Td3 med hotet Sd3. Td8 b& Tet--e2 Ld2 c1 Eg1 g2 Te2 ed Ted cd Kgl1l 1 2 Kf2-g3 Tec4 ed Eg3 g2 St3 Lh2 Te4 el Tel- e2 Lel e3 Le3 f2 Te2 ed Lif2 el Lel c3 S5b6 0d5 Tb& b3 LI8 -e7 Lez d8 Ld8- b6 Kg8 1f8 Ki8 e7 Ke7 d?7 Ed7 c6 Th3 d3 Lb6 a5 Sd5 e7 Se7 EÉ5 La5d2 Ld2 e3 Td3 b3 Le3 d41! 49. Si2 g4 Eller 49. LXd4, SXd4 och b2 faller. 49, ee Ld4Xc3 50, b2xe3 Tha Xxc3 5. Sg4 fo STöxh4r I slutspelet är svarts fördel klar. Bondedragen å kungsflygeln visa 52. Kg2 f2 Te3Xa3 (Anm. av E,. Lundin.) sig snart ödesdigra. och vit gav upp efter några drag. 30. TelXed Td7 Xd2 Ett kraftigt genomfört slutspel, I följande fyra partier presenteras årets nykorade mästare. 31. Le3Xxd2 (Anm. av E. Lund) G. Vestin. 1. e2 e4 2. Sgl tf3 3 d2 d4 4, SfIXd4 i I 4490, Sicilianskt parti, Spelat 1 första klass, grupp I Franskt parti. G. Holm d/ d6 Spelat i första klass, grupp IT. c7 e5. 00 Sgö 16 LJ & h2 h3 Tf «Jansson. K. Sköld. Detta bör ske först då springaren Spö ed Lel e3 Dd8 c7 1. e2 ed e7-2e6 står på f6. Det rätta var 6. d2 d3. g7 g6 i2 14 e6-2e5 2. Ddl e2 6,. h7- Lh5 Dd1- c2 LeB- b7 Man. finner i detta drag en strä- 7. h2- Lh4 Sg& h6 Sbl d2 dö d5 van till mera kampbetonat spel, än! 8 Lfl- h Den riktiga dragföljden är 4. =, har Sfö, 5. vit Sc3, möjlighet d6. 6. Le2, till det g6, förd ty nu ed e5 Sfö d7 vid den normala utvecklingen il 9, c2-0c3 Sh6 1tf5 Jar vi möjhigact tll det för el- Sgl f3 eb Franskt parti. 10. Lh3Xf5 e6 ES aktiga I, ch, Lg7. 6. Sb3!. g2 g4å Il. d2d4 Le8e6 cf-e5 D Sdäxe6 En onödig försvagning av ställ- Sbö c6 Ett sådant drag, kan ofta betrak- En ofördelaktig fortsättning. ningen, då en framgång för ett Li8 e7 tas som en degration av löpare till 3 ee by Xx c6 stormangrepp, icke är att räkna d7- d53 en bondes värde, 6. Lil d3 Li8- g7 med. Solidare var 16, Df Lel e3 Dd8- h6

8 126. TIDSKRIFT FÖR SCHACK TIDSKRIFT FÖR SCHACK c5- c4 get) Te5 ce21 med bl. a. hotet Budapestergambit. 14. De2-c2 Db6- a5 d5 d4t, däremot finnes ingen pa- Nu utspinner sig ett mycket in- rad. a tensivt och intressant spel på dam- 38. Ld2 el Th8 c8 flygeln. Respektive kungsflyglar 39, Dpg2 d2 äro ju också tillsynes oantastliga. Efter 39. Ld2 var den nyss nämn- 15. Sbl d2 bz- b5 da ställningen åter uppkommen, nu 16. b2- b4 får springaroffret ett ännu krafti- fr f4 Se5 p a2xb3 gare och elegantare resultat. Fullt spelbart är även 3 Secc6. 14, g2går? 18. Tfl ecl - 39, Sc6Xxd4! 6. Le3, Sa6. 6. Lel e3. Leder till snabb förlust. 19. De2 d3 För att förhindra Le5 6.1 Enda möjligheten till försvar var 20. St3å g5 Ddl- h5 har med framgång an- genast 14, Sel, a3. Spelat med fin uppfattning för Zz vänts av Aljechin. den degraderade löparens fram- age X an 6 LiI8- b4t tida uppgifter. ma Å 1 7. Sbl d2 Dd8 -e7 117 Sf Sr häxg5 Tf8 cb uh. 8 Lil d3 7 Ph e7- d; Kgl f2 ot Kg8 g7 q 2 Den Jen som s starkast - angivna SM fort-l1g Ld3 bl Då7 Sh4..c6 xh3 Sd2 1 3 TeB e7 Rs sättningen är 8. De2, S5Sc6. 9, 513, 19. Selc2 TA8- d2 Dd3 d1 Ta8 c8 = ; Pod > b Le2, Lb7 med ungefär lika 54 2 E Sö a JA er, Tfl- 1f2 Th8 d8 c3 c4 Sc0- b4 Sd ; chanser. 3 Se Sc6d4 [EE TeB- a8 EE - oo MM mem d/- 1d16 2. Df3-e41 Dd1 e2 a7 a5 "9. Sgl f3 Le8 g4 : BH Le3 d2 Sb4 c6 40, Ke3xXdd Te XeS 06) Sb& c6 Eller 22. Dg2, Sg6Xf4!l. Tal a2 Db7 b8 41. Sb2 a4 - h2 h3 Lg4Xf3 22 on Dh3 Xx gå Tel al Tc7- a7 Om Sd3 eller Ke3 så Tc3. > Sd2Xf3 Lb4 e5! 123. Se3Xpgå Td2Xxf2 Ki2-e3 bö bå! 41, Te3 c4t!! Ställning efter 12., Lb4 e Kgl Xf2 Sd4 b3 Sf3 el Le6 c8! 142. b3xcet TBX cht HÖ OST Uppgivet. Efter de många laborationerna 43. Tel xc ås 0 å a 25. Ta2, Tdl 0. s. v. på damflygeln har svart plötsligt Till sällsynt vackra varianter för i Bg Cm funnit en förträfflig utfallsväg tilll43, Kd4 e3. Hr Levin har på ett förträffligt ett farligt kungsangrepp. Det följer 43. d5- d44! 44. & sätt tillvaratagit spelöppningens 33, De2 g2 Db8- b5 Dd2Xd41 (44, Kf3 eller f2,: a äg, Sel d3 Tc2!1). 44., TXcl 145. Dd2 (45. Zz JAR På 34. De2 kan nu följa 34 e6t, Kh7). 45., TXal och vin- MM je) (Anm, av E. Lundin.) SKdA! ner, Eller 45. Db2, Dd3t jämte mm JA Te2Zf. : unc : 35 Sd3 b2 Se 43, IDb5 X ct Avböjd kungsgambit. 36. Tal cl 44, Kd4 e3 d5 d4f! Spelat i första klass, grupp IV. Spelat i Det hotade SXd Ke3 L5 Deff. första klass, grupp III M. Magnusson. A. Levin. Ett starkt drag, varefter svart IL d2 d4 Sgö 16 kommer i fördel. 13. Dd2 strandar 2 c2ec4 e7 e5 nu på 13. SXf4 14. LXc5, SXd3, ä. Le3, Sc5! 5 e2 e4 SgåXeS 113 LesXe5 d6xe5 möjligheter. Uppgivet E. Engwall. R. Gustavsson. Marchalls fortsättning: 5. fxe5, so en Ta8 c8 CA od a a 1xe5, 6. Dadt, Ld7 (ej 6. Dd7 7 Ta2 al T8h8 Su vackert paret od ett värdigt. SA IS för 7 Lb5, c6. k SNES! ned bonmos. ä den nykor : NI : j : 2 Det i 39 draget kommande sprin- hombinationstalang. es. Sg1-4f3 d7 dé devinst) 7: PeR,sea & bt, The. 9, garoffret, kunde redan här ske ILe8 p4 4 ger vit ett utmärkt spel. T, ex. 37. Sc6Xd4! 38. Ke3Xd4, (Anm. av E. Lundin.). h2- h3 he Lg4X13 Te7Xe5, 39. Kd4 e3 (enda dra- Rekommenderat av Schlechter. 6. Dd1Xf3 Sbö c6

9 d2 d3 Naturligare förefaller 7. oe TIDSKRIFT FÖR SCHACK Led. TLe5b6 Lel e3 f7-f5! Le30<b6 av Xbö [4 Xe5 i5xed e5x dö De7 Xd6! Med detta bandeoffer erhåller svart ett avgörande angrepp. 13, DiI3edt Även efter 13. dåxe4, Se5, 14. De2, är vit förlorad. (15. Sd2, DXd2f!os. vi. Tall G. Lång. Sgö e7 0-0 Se7 d5 Ta8 e8t Dd6 h6 Sd5 e3 Se3-c4! 20. d3xxcd Det hotade TX ed. Thl1---h2 Kel cdl Kdl c2 Ke2-b3 Th2 Xe2 Tbl el Kb3- c2 4494, Wienerparti. Spelat i andra klass, grupp IH. Sten Ek.. e2 104 Sbl c3 f2 14 efee5 Spö A1T6 d7- d3 4, d2 d3 En mera sällan använd fortsätt- Ding, Ål d5xed Så får den dock icke bemötas. Bäst är 4,, ex f4, 5. exd5, Lb. 6. LXf4, SXKAS, 7. Ld2, LX. 8. bxc3, 0 0 med friare spel för svart grad få4xeå 6. då d4 7. Sgle2? (Spielmann- Lasker, Petro- SI0 g4 Li8- b4 Med 7. Le2! vore svarts 4. drag vederlagt. Nu blir vit överrumplad. Tex ed Sc6- e5 Tf8 d8t Dh6 d27t Te4Xe2 Dd2Xxe2 De2X ct Se5 f3. Uppgivet. Jitt mycket energiskt genomfört angreppsparti. (Anm, av E. Lundin.) ho 8 Ddl- d3 9. Dd3- Lb51T 10. d4 d5 Det gäller tydligen att e4 e3 Sgå 2 Sb8 c6 göra det bästa möjliga av situationen. 10, eo ar ag 1. Db5-a4 b7 L5 12. Dagob3 Le8- e6!! TIDSKRIFT FÖR SCHACK Detta eleganta, men därtill rent] 13. = Le6Xd5 brutalt starka drag, krossar med 14. Le3Xf2 Ld5Xb3 ens vits alla illusioner, 15. a2xb , LelXe3, Uppgivet. (13. dxe6, Dd1l matt). På 13. bsf4 följer 13,, 5Sd4! (Anm. av E. Lundin) H. Delang. e2 e4 d2 d4 Sbl c3 ee) Dd1- g Franskt parti. Spelat i W. Pettersson. e7 2e0 d/-0d5 Sgö 16 Sfö d7 f7 15? Svarts bästa drag är 5., c7 c5! 6. Dg4 g3 7. Lil e2 a7 a&ö Inledningen till ett häftigt angrepp, det hotar närmast Lh5t,26, LXgötf o 5. v " Eller 11., d4xe TXh7 med oemotståndligt angrepp. På 11., TXg6 kan följande vackra variant uppkomma, 12. Sg5, dxc3. 13 TXh7, exb2, 14, Lh5l, och vinner, 12. Thi-h8! 13, Lel b6 14, Dg3Xg6 15. Sf3I zg5, Tg8 g7 Tg7-17 d4xc3 Dd&--e7 andra klass, grupp IL. SS Gc 16. Le2-h5 Detta är dock att öva mera våld än nöden kräver, eller har vit verk- ligen förbisett den enkla vinstfortsättningen 16. SXf7, DXt7, 17. DX, KOf/. 18. Lhöt, Ke Lei. 16, oo 17. Dg6 g8 18. Th& Lh7?? Sd7 Xeb Sb8- d7 Fortfarande fanns en enkel vinstfortsättning till hands. 18. LXf8, SXf8 19. SK, SKI. 20. Th7 o. s. v. Efter textdraget är vit förlorad. me tå Xb2 Tal- b1 Sd/ 16 go f7 SOX ge Si/ Xe5t Ke8 d8 Th Xe7 Li8Xe7 Lhö e3 Le7- bdt Kel e2 Lb4 e3 och svart vann, Ett tragiskt slut på den imponerande uppmarschen, (Anm. av E, Lugdin.]

10 G. Ståhlberg. 1. d2 d4 2. c2- c4 3. d4xe5 En mindre tillförlitlig ning. Sbl d2 Sgl I3 5d2- Lb3 e5 if6 g2 g3 a2 a3 Lil g2 TIDSKRIFT FÖR SCHACK 4496, Budapestergambit. Spelat i turneringen i Niendorf, H. Reinhardt. Sg8 t6 e7- e5 St6 e4 fortsätt- Se4 e5 Sb8 c6 f7- TG DdEX 16 Sc3 e4 Sch- e5 Vit offrar tillbaka bonden, men ernår en förträfflig utveckling. 10, i2. St3I d4 13. Ddl- c2 14. Lel- f4 15. e2 H41! Sea Xx ct c7 220 d7 0d5 Se4 d6 Li8&-e7 däxed EK. Richter. B. Nielsen. 1. e2 e+t e7 +t6 2. d2 d4 d7 d5 3, Sbl- ec3 5Sg8& 16 4, Lel g) d5x ed 5. Sci xxet Lfö e7 Solidare är 5. Sb8 d7, då därpå det följande avslaget icke är fördelaktigt. 6. Lg5Xfö Detta avbyte, skall underlätta Ställning efter 16. S 16. Sd4Xc6! En vacker kombination, som ger vit vinstställning.. 16, b7 Xc6 17. LfI4AXd6 DI6Xd6 18, De2X cd LeB- e6 19, Dedc Tal dl1 Dd6- e5 21. Sbå d4 e4 e3 Något bättre möjligheter bjöd Ld5, men även därpå av- gör 22, SXc6, 22. Sd4Xec6 23, TEL XÉ2 24. Sc6Xert 25. Lg2XaS 26, De2 06 Franskt parti. Spelat i turneringen i Niendorf. e3 Xf2T Dec? Def Xe7 Tf8EXa8 Uppgivet. ett mot svarts kungsställning planerat stormangrepp. Ö. = > Ley X1i6 7. Sgl- f3 S5b8- d7 8 Lil d , Ddl- e2 c Ett bondeoffer som ger vit ett. förträffligt angreppsspel. 10, ex dd 11. g2 gå e6 e5 12, g4 g5 Lf0 e7 13. h2h4 Dd8- a5 14, Eeclohl Sd7- Lb6 Motspelet Le6 hotar nu starkt, men vit kommer först. Ställning efter 15. Se4 1 6f. 15. Se4 f61! Le7 Xf6 På 15., g7x16 följer 16. g5x 16, LXf6, 17. Tdglt, Lg g5, med segerrikt angrepp. M2 00 NON bre Lo 10 W. Lange. d2 d4 "bgl 1f3 c2 c3 L.el- f4 e2 e3 Sbl d2 h2-h3 Lil- d3 Dd1l- c2 0-0 St3 e3 Sd2 13 Dd1- e2 TIDSKRIFT FÖRSCHACK : g5xf6 17. a2 a3 h4 h35 Lc8 e6 g7- g6 Sb6 d7. höxxgö h7 Xg6 Om 19., fxg6 så avgör 20. Sgå, 20. Tdl zgl Dambondespel. Spelat I turneringen i Niendorf, G. Stoltz. d7 Cd5 Cfe5 Sbö- 0d7 Sg g6g Li8 g7 0 0 b7 L6 Le8 b7 Ta8 c8 Sf6 e8 Se8 d6 f/ i6 Ställning efter 14, Se5Xg6. Sd7 Xx f6 21. Sf3IXeS Ti8 e8 22. Ld3Xg6 Le6 a21 Ett sista försök, På 22. Kf8 kan följa 23. LXf7, LXf/ Sd/t!, SXd7, 25. Tha. 23. KblXa2 24. De2 c4 25. Lg6 d3t 26. Thl h8t 27. Thl h8t Te8XeS Sf6 0d5 Kg8& f8 Ki8 e7 Uppgivet. Ett parti i Richters vanliga energiska stil. 14. Se5Xxgö Synnerligen optimistiskt spelat. I oe hy Xgö 15. Ld3Xg6 e7 e51! 16. d4xeå Sd/ Xeå Betydligt starkare var föxe5! varefter en avgörande fortsättning för vit icke är att finna. T. ex. 16., fxe5, 17. 5Sg5, exf Lh/7f, Kh8, 19, Dh5, Tfö! 117, St3Xe5 föxed 18, De2 h5 TfBXf4 19, e3xf4 e5x fd? Efter 19,, e5 e4! är svarls ställning fortfarande spelbar, då de svarta centrumbönderna äro en betydande styrka. Efter textdraget, som så lättvindigt ger vit en viktig tornlinje, är partiet 20. Til el 21. Tal dl 22. Td1 d2 23, Lg6 f5 ohållbart. Dd8-1f6 Sd6 7 Sd7 e5 DIf6 f7

11 am TIDSKRIFT FÖR SCHACK Om tornet flyttas avgör Td2 e Tel d1 24, Dh5Xf7T Kg8X b2 b3 25. IASXcS Lb7 Xc8 32, a2 ad 26. Td2Xd5 Ki7- eö 33, a4xb5 27. Td5 d8 Le8- d7 34. Tar- aå 28. Td8 a8 Ke6 d6 (28., ad. 29. Ta6). 29, Ta8Xa7 Sef- Xd3 NAR BN Napoli. d2 d4 Sgl- f3 e2 e3 Lil d3 C2 t3 Sbl d2 oo d4 xc Helt omotiverat. Rikugt var 0 0 och senare e3 e4. TBS Dambondespel. Spelat i en turnering i Milano. Dd1 c2 Tab-cS ad a3 d7- d5 Sd2- b3 Le5 då Sbå- id Sc6 a5 Hotar pjäsvinst genom e6 e 5 e4 13. Sd4- e2 O. Karlin. 16. Til- el SgåT6 17, LiS h3 E9e6 18. Se2 g3 CC at5 Tal di b7b6 De2 bl1 Le8- b7 Tdl el Sb8- c6 Sgö f1 e6- e5 23. g2 gt 14. Ld3 f5 Tc8- a8 15. Lel d2 Lb7- a6g! 24, gåxh5 Den vita ställningen bringas nu 25. Lh3 g2 med ett fåtal drag i en fullstän- 26. Lg2Xf5 digt hjälplös position. Uppgivet. cö- c4 b&lb5 Lg7--e5 LÄd7Xb5 Uppgivet. På 34., Kc6 följer 35. bx ct, LXc4 36, TXd3, jämte TXg5 g7 g6 Si6 e4 fy i5 La6 c4 Te4 b3 Sa3 c4 g6 g5 22,, g6-2g5. En tragikomisk ställning. gö g4 gt TS ScAXd2 TIDSKRIFT FÖR SCHACK Lil d3 b7 b6 Detta drag är sällan att rekommendera i regelbunden drottninggambit; nödvändigt var 7., c5. 8 Ddl- c2 Spelat med god positionsblick; om svart slår på c4 följer SXcd 8 Le8 b7 9. c4xd5 e6xd5 'Tvunget, ty på 9., LXd5 följer 10. ed. 10. St3 e5 Vit spelar synnerligen aggressivt. En lugn och god fortsättning hade varit. 10, Sd7 e5 Då efter såväl h6 som g6 vit kan fortsätta angreppet med 11. h4 föredrager svart textdraget. 11. d4xes St6 e4 12 h2h4! Se4Xg5 Härpå blir den svarta ställningen ohållbar, men icke heller 12., LXg5 båtar mycket, t, ex. 13. hxg5 DXg5. 14, SXe4, DXg2 15. SI6Tf!, gxf !, men 12., h6! hade ställt vit mför ett betydligt svårare problem. 13. h4xgs 14. f2 f4 15. De2 d1! Inledningen till en mycket elegant och djuptänkt kombination. 15 C5 c4 Niemelä anar icke oråd. Svarts enda motchans bestod i löparoffer på g5, vilket hade inbragt tre bönder för pjäsen med vissa remismöjligheter. 16. ThUEXh7!! Ett korrekt och hyperelegant tornoffer. 16, caxxds Något bättre hade 16., LXg5 varit, men efter 17. LXg6! Lh4t. 18, Kfl, fxg TXb7, DcB, 20. Sf3 bör vit vinna. 17. Kf2! Pointen! Tornet kan icke slås för 18. Dh11, Kg8. 19, Dh6 jämte Thl och ogarderbar matt. 17., f Ddl- hl1 Varpå svart uppgav partiet, enär hotet Dh1- h6x g6 icke kan täckas. För denna fullödiga prestation torde segraren tilldelas turnering-. ens skönhetspris. Den idérika och eleganta spelföringen röjer en boren kombinationstalang av hög klass, Slutställning. FT (Ammn. för Hbl. av B. Rasmusson.) R. Krogius Drottninggambit. Spelat i Bad Lovisas turnering juli d2 d4 20 c2-cé 3 Lel-g5 os Den precisaste fortsättningen är I Niemelä. 3 ee Sg8 16 4, e2-2e3 e7 e6 5, Sgl 1f3 6. Sbl- d2 först 3, Sc3-5f3. mo, Ch, d7 d5 Sb& d7 Li8- e7 0 0 Svarts bästa fortsättning är 6. Ståhlberg vann i Niendorf. En utomordentlig turnering. Turneringen i Bad Niendorf fick ett utomordentligt lyckat förlopp, och arrangemangen voro av den art, att samtliga deltagare säkerligen komma att bevara vistelsen på den idylliska badorten i ljusaste minne. Den tyska gästfriheten hade inga gränser, och de samtidigt pågående

12 ör med " - poäng, r. och - blev en " för.. ee ne de urnberg 11, vardera 1074, ot z 1. G 258 Lr 5 p. 4 FIRA lg = Poäng / Ståhlberg...sss> Ma Mala I a Il MÄT Ma Richter.s.scersess Yle Va HY LIT AA OP Ph juli. äs 3. Ahues,.eserersers YI 0l ] HA la Yle Öh. 2 till > 4, Nielsen..sseosoris 00 1 a 0 VA oa Reinhardt ]0 1 1lt Lange.scsesosee rs Ul OA 0 Halda I HlY SA 7, Stoltz sscsorrersrer 0 ml I fil öh & Andersen ccs HL DIR 0 Ma fo] då, : «9, Brinkmann...s :00 Yo 1 Of 1 11 IYa - - : 10. Rasmussen...s...- 4, 4 ORT BA. Schach- 11. Koch s...osese00e hk AA Halvorsen...s 0 vd ol0 0 Ylva I Ol 3

13 6 CC 0 OTIDSKRIFT FÖR SCHACK HB. Johner, O. Naegeli, F. Gygli, H. Grob, H. Joss, W. Henneberger och Hans Möller.. När detta skrives ha 11 ronder spelats. Ståhlberg har hittills skött sig förträffligt, han har vunnit 4, därav i ett sensationellt parti besegrat Lasker, gjort 6 remis och förlorat I mot Flohr. oo Poängställningen bland de främsta är: Flohr 934, Aljechin och Bogoljubow 9, Euwe 834, Lasker och Ståhlberg 7, Bernstein och Nim- - zowitsch 6. I de fyra återstående ronderna möter Ståhlberg CGygli, Aljechin, Bernstein och Henneberger, P. 5. Zärichturneringen slutspelad. Zärich den 29 juli. Den internationella turneringen slutfördes sent i går kväll, Poängställningen blev: 1. Aljechin 13 p. 2 3, Euwe och Flohr vardera 12 p. 4. Bogoljubow 1114 p. 5. Lasker 10 p Bernstein och Nimzowitsch 9 p. 8. Ståhlberg 8 p. Samtliga pristagare. Därefter följde Johner 734 Pp. ' Henneberger 524 pe Gygli 5 p. Roselli 434 p. Möller och Grob 4 p. - Naegeli 3 p. Joss 2 p. c Världsmästaren Aljechin som större delen av turneringen varit distanserad av Flohr, utvecklade mot slutet sin fulla kraft, i de senare åtta ronderna vann han sålunda samtliga partier. Ståhlberg var obe- - segrad under de nio första ronderna, men kom ur slag och förlorade i de sex återstående ronderna fyra partier. I den hårda konkurrensen måste dock hans prestation betraktas som mycket god. Nästa nummer av T. f. S. som utkommer i mitten av augusti, blir ett Zärichnummer med storreportage från den gigantiska turneringen, : Visa T. f. S. för Edra klubbkamrater och föreslå dem att prenumerera. Prenumeration sker enklast genom insättande av 4 kr. å postgirokonto Nytillträdande prenumeranter erhålla omedelbart de hittills utkomna av årets nummer. Stockholm 1934 Zetterström & Persson, Boktryckeri,

Steg 2 plus. 3 Matt i ett / Dubbelschack: A. 4 Matt i ett / Dubbelschack: B. 1) 1. Te8# 2) 1... Tb1# 3) 1... Sg3# 4) 1... Lxc3# 5) 1. Lxd5# 6) 1.

Steg 2 plus. 3 Matt i ett / Dubbelschack: A. 4 Matt i ett / Dubbelschack: B. 1) 1. Te8# 2) 1... Tb1# 3) 1... Sg3# 4) 1... Lxc3# 5) 1. Lxd5# 6) 1. Steg 2 plus 3 Matt i ett / Dubbelschack: A 1) 1. Te8# 2) 1.... Tb1# 3) 1.... Sg3# 4) 1.... Lxc3# 5) 1. Lxd5# 6) 1. d8d# 7) 1. Sf7# 8) 1. Sf8# 9) 1. Sxd6# 10) 1.... exd4# 11) 1. Tc7# 12) 1. Tc4# 4 Matt

Läs mer

Dam-NM Partibulletin. Rond 3. Ställning efter rond 3

Dam-NM Partibulletin. Rond 3. Ställning efter rond 3 Dam-NM 2003 Partibulletin Rond 3 Ställning efter rond 3 1 Ellen Hagesæther NOR 2169 1 1 1 3 Eva Jiretorn SWE 2146 1 1 1 3 3 Sheila Berntsen NOR 2132 1 1 0 2 Silje Bjerke NOR 2093 1 1 0 2 Evgenia Hansen

Läs mer

Steg 1 extra. 2 Vinna material / Slå en oskyddad pjäs: A. 3 Vinna material / Slå en oskyddad pjäs: B. 1) 1. Dd1xg4. 2) 1. Tf4xb4. 3) 1.

Steg 1 extra. 2 Vinna material / Slå en oskyddad pjäs: A. 3 Vinna material / Slå en oskyddad pjäs: B. 1) 1. Dd1xg4. 2) 1. Tf4xb4. 3) 1. Steg 1 extra 2 Vinna material / Slå en oskyddad pjäs: A 1) 1. Dd1xg4 2) 1. Tf4xb4 3) 1. h3xg4 4) 1. Td1xd7 5) 1.... Sf6xg4 6) 1.... Db2xc3 7) 1.... Dh2xd6 8) 1.... Sc6xb4 9) 1. Tf1xf6 10) 1.... De6xh6

Läs mer

Philidor i Larsens tappning

Philidor i Larsens tappning Matti Svenn: I Kamraternas Internet-KM (2008-2009) hade jag flera intressanta partier men nedanstående var det klart tuffaste. Det var mycket att räkna på hela tiden och massor av varianter och kladdlappar

Läs mer

Sundsvall Open 2006. Sammanfattat av Per Persson

Sundsvall Open 2006. Sammanfattat av Per Persson Sundsvall Open 2006 Sammanfattat av Per Persson Deltagare Spelare Klubb Rating Gunnar Hjorth Njurunda SK 2226 Nils Åke Malmdin Sundsvalls SS 2213 Arne Wahlström Sundsvalls SS 2115 Ruben Fuentes Fagerviks

Läs mer

XABCDEFGHY. xabcdefghy Vit tänker nu spela Td1-d5. Med kort notation skulle det bli T1d5.

XABCDEFGHY. xabcdefghy Vit tänker nu spela Td1-d5. Med kort notation skulle det bli T1d5. Om kort notation När man ska skriva ner schackdrag kan man göra det med hjälp av lång notation, eller kort notation. Vid lång notation skriver man ner från vilken ruta pjäsen flyttar, och till vilken ruta

Läs mer

Infobrev (211) till Täby SK:s medlemmar

Infobrev (211) till Täby SK:s medlemmar Infobrev (211) till Täby SK:s medlemmar www.tabyschack.se TSKs styrelse Ordförande: Jan Engfeldt Kassör: Hans Weström Mötessekreterare: Jan Malmgren : Ledamöter: Roald Berthelsen- Public Relation Annki

Läs mer

Beska piller i Reykjavik

Beska piller i Reykjavik Beska piller i Reykjavik Efter en vinst i första ronden, därefter förlust mot tämligen välkände stormästaren Sabino Brunello, Italien, samt ytterligare en vinst mot en lägre rankad spelare var det så dags

Läs mer

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK 2019-03-02 07:25 / 1 Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk",

Läs mer

Från Hasselbacken Chess Open.

Från Hasselbacken Chess Open. Från Hasselbacken Chess Open. Turneringen som arrangerades av Stockholms Schacksällskap för att fira klubbens 150-årsjubileum hade lockat inte mindre än 49 GM och ett tjogtal IM. Sammanlagt svettades 305

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Steg 1. 3 Brädet / Fältens namn: A f3 a8 c6 g8 e7 c3 g4 d5 c2 c5 h5 b2. g5 b4 c6 f4 e6 b7 c3 h5 e2 f7 b6 d1. e3 d6 b7 d4 f5 c2 f6 b1 d5 d8 g4 e6

Steg 1. 3 Brädet / Fältens namn: A f3 a8 c6 g8 e7 c3 g4 d5 c2 c5 h5 b2. g5 b4 c6 f4 e6 b7 c3 h5 e2 f7 b6 d1. e3 d6 b7 d4 f5 c2 f6 b1 d5 d8 g4 e6 Steg 1 3 Brädet / Fältens namn: A f3 a8 c6 g8 e7 c3 g4 d5 c2 c5 h5 b2 e3 d6 b7 d4 f5 c2 f6 b1 d5 d8 g4 e6 g5 b4 c6 f4 e6 b7 c3 h5 e2 f7 b6 d1 4 Spelets regler/ Pjäsernas förflyttning: A 1) Tb4: b1, b2,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Spatt, spader och springarsprång

Spatt, spader och springarsprång Ingemar Johansson: Spatt, spader och springarsprång Ur SchackKamraten 1988:1 (årg. 16) Vad är det som får skäligen mediokra schackspelare som till exempel nedskrivaren av dessa rader att envist hålla fast

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Juniorallsvenskan 2008 division 1

Juniorallsvenskan 2008 division 1 Juniorallsvenskan 2008 division 1 Stockholm 21-23 november 2008 Domare: Jonas Sandbom Betänketid: 40 drag på 2 timmar därefter 30 minuter för resten av partiet. 1 2 3 4 5 Parti- Match- PLATS Juniorallsvenskans

Läs mer

SM-BULLETINEN Foto: Stefan Alenius

SM-BULLETINEN Foto: Stefan Alenius SM-BULLETINEN Rond 4 Pris: 10 kr Foto: Stefan Alenius 0-0-0 Nej, det är inte någon lång rockad vi pratar om, utan den regerande svenske mästaren Emanuel Bergs resultat i de tre senaste partierna. För mot

Läs mer

HSS Klubb Tidning - SchackLaxen Ola Bengtsson, Magnus Eriksson och Magnus Lindhe Nr. 2, December, 14, 1999

HSS Klubb Tidning - SchackLaxen Ola Bengtsson, Magnus Eriksson och Magnus Lindhe Nr. 2, December, 14, 1999 HSS Klubb Tidning - SchackLaxen Ola Bengtsson, Magnus Eriksson och Magnus Lindhe Nr. 2, December, 14, 1999 1 Inledning Det som börjar i moll brukar ofta fortsätta i moll. Detta är kanske sant för många

Läs mer

Juniorallsvenskan 2006 division 1

Juniorallsvenskan 2006 division 1 Juniorallsvenskan 2006 division 1 Stockholm 24-26 november 2006 Domare: Jonas Sandbom Betänketid: 40 drag på 2 timmar därefter 30 minuter för resten av partiet. 1 2 3 4 5 Parti- Match- PLATS Juniorallsvenskans

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

TfS CHRISTIN ANDERSSON IM-INTECKNING I REYKJAVIK OPEN

TfS CHRISTIN ANDERSSON IM-INTECKNING I REYKJAVIK OPEN Tidskrift för Schack 3/2006 www.schack.se TfS CHRISTIN ANDERSSON IM-INTECKNING I REYKJAVIK OPEN Peter Svidler visar hur han hade tänkt för vår reporter Ian Rogers. Stort reportage från Morelia-Linares.

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Två stormästarremier från Lag-EM för seniorer i Wien

Två stormästarremier från Lag-EM för seniorer i Wien Två stormästarremier från Lag-EM för seniorer i Wien Följande parti spelade jag mot Italiens förstabordsspelare, GM Carlos Garcia Palermo i fjärde ronden. Vi spelade då på bord fem, dvs precis utanför

Läs mer

Helgrapport från Örebro-SM

Helgrapport från Örebro-SM Helgrapport från Örebro-SM I sista ronden av svenska mästerskapens särskilda weekendklass mötte jag den som spelat det bästa schacket, Stephan Kring från Hultsfred. Spelschemat är tätt: fem partier från

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Tidskrift för Schack 6/2007 www.schack.se. TfS. 42 Paul Schmidt EMANUEL BERG. 56 Anatolij Karpov. Nordenmästare

Tidskrift för Schack 6/2007 www.schack.se. TfS. 42 Paul Schmidt EMANUEL BERG. 56 Anatolij Karpov. Nordenmästare Tidskrift för Schack 6/2007 www.schack.se TfS 42 Paul Schmidt 56 Anatolij Karpov EMANUEL BERG Nordenmästare TfS Sveriges Schackförbund Slottsgatan 155 602 20 Norrköping telefon 011-10 74 20 Tidskrift för

Läs mer

www.schack.se TfS Linus Olsson Gruppvinnare i skol SM och IM inteckning i Danmark Tidskrift för Schack nummer 8/2004, årgång 110

www.schack.se TfS Linus Olsson Gruppvinnare i skol SM och IM inteckning i Danmark Tidskrift för Schack nummer 8/2004, årgång 110 www.schack.se TfS Linus Olsson Gruppvinnare i skol SM och IM inteckning i Danmark Tidskrift för Schack nummer 8/2004, årgång 110 VM matchen i Brissago VM matchen 1935 Europacupen Ralf Åkesson i korr VM

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Rivstart av Berg och Hector

Rivstart av Berg och Hector SM-BULLETINEN Rond 1 Pris: 10 kr Rivstart av Berg och Hector Fjolårets etta och tvåa Emanuel Berg och Jonny Hector var snabbast ur startblocken när SM drog i gång i går och de noterade varsin vinst mot

Läs mer

i 2010-talskrönikan, var i många år klubbens effektive sekreterare och kreative webbmaster.

i 2010-talskrönikan, var i många år klubbens effektive sekreterare och kreative webbmaster. 1 Utvalda partier Många duktiga spelare och en lång rad härliga partier saknas i denna kavalkad. Det svåra valet har egenmäktigt gjorts av undertecknad, så ingen skugga kan falla på någon annan. Ingen

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on S i da 1 (14 ) A n k o m s tdatum 2018-07 - 09 M R M K on s u l t AB Ut f ä r dad 2018-07 - 16 P e r S a mu el s s on T a v as tg a t a n 34 118 24 S to ck ho lm S w e d en P r o j e kt B e s tnr S p å

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

*** Veckans kluring serie 3

*** Veckans kluring serie 3 Om Veckans kluring serie 3 Denna omgång av Veckans kluring består av 15 schackställningar, till vilka det finns två frågor. Först gäller det att hitta vits bästa drag om vit är vid draget, sedan gäller

Läs mer

Cal Nagard. Matt i två drag. En väg till bra schack

Cal Nagard. Matt i två drag. En väg till bra schack Cal Nagard Matt i två drag En väg till bra schack Detta är en bok om spelöppningar i ett önskat urval Boken är skriven för Dig som: - redan lärt dig spela schack (dvs. Du vet hur pjäserna går, kan reglerna

Läs mer

HSS Klubb Tidning SchackLaxen Nr. 5, September, 2005

HSS Klubb Tidning SchackLaxen Nr. 5, September, 2005 HSS Klubb Tidning SchackLaxen Nr. 5, September, 2005 HSS har flera tjejer bland juniorerna. Bilden är dock tagen under Lag-EM 2005 som spelades på Svenska Mässan i Göteborg. På bilden syns bl.a. den kommande

Läs mer

Tidskrift för Schack 4/ TfS 28 KINNMARK. TIGER HILLARP PERSSON Vinnare av Sigemanturneringen 62 PHILIDOR

Tidskrift för Schack 4/ TfS 28 KINNMARK. TIGER HILLARP PERSSON Vinnare av Sigemanturneringen 62 PHILIDOR Tidskrift för Schack 4/2008 www.schack.se TfS 28 KINNMARK 62 PHILIDOR TIGER HILLARP PERSSON Vinnare av Sigemanturneringen TfS Sveriges Schackförbund Slottsgatan 155 602 20 Norrköping telefon 011-10 74

Läs mer

BLASKAN # 5. www.lask.se VECKA 43 2013. Sixten tog silver i Skol-SM Tre LASK:are deltog i Bromma. Nordiska Mästerskapen Daniel och Axel åkte till Køge

BLASKAN # 5. www.lask.se VECKA 43 2013. Sixten tog silver i Skol-SM Tre LASK:are deltog i Bromma. Nordiska Mästerskapen Daniel och Axel åkte till Køge BLASKAN # 5 www.lask.se VECKA 43 2013 Nordiska Mästerskapen Daniel och Axel åkte till Køge Sixten tog silver i Skol-SM Tre LASK:are deltog i Bromma Janne med glansparti Schackskoleelever i LASK Open »

Läs mer

TfS. Sverigemästaren JOHAN HELLSTEN. och flickvännen Alexandra Macías. Tidskrift för Schack 5/2006 www.schack.se

TfS. Sverigemästaren JOHAN HELLSTEN. och flickvännen Alexandra Macías. Tidskrift för Schack 5/2006 www.schack.se Tidskrift för Schack 5/2006 www.schack.se TfS Sverigemästaren JOHAN HELLSTEN och flickvännen Alexandra Macías SM i Göteborg OS i Turin del 2 I korta drag Raymond Weinstein ett tragiskt geni Elo-listan

Läs mer

TfS. Vassili Ivantjuk elitseriesegrare i SK Rockaden. Tidskrift för Schack nummer 3/2004, årgång 110

TfS. Vassili Ivantjuk elitseriesegrare i SK Rockaden. Tidskrift för Schack nummer 3/2004, årgång 110 TfS Vassili Ivantjuk elitseriesegrare i SK Rockaden Tidskrift för Schack nummer 3/2004, årgång 110 Linares Elitserien Recept för direktsändningar på internet Ungdomssidorna SK Rockaden, Sveriges största

Läs mer

Tidskrift för Schack 4/2008 www.schack.se. TfS 28 KINNMARK. TIGER HILLARP PERSSON Vinnare av Sigemanturneringen 62 PHILIDOR

Tidskrift för Schack 4/2008 www.schack.se. TfS 28 KINNMARK. TIGER HILLARP PERSSON Vinnare av Sigemanturneringen 62 PHILIDOR Tidskrift för Schack 4/2008 www.schack.se TfS 28 KINNMARK 62 PHILIDOR TIGER HILLARP PERSSON Vinnare av Sigemanturneringen TfS Sveriges Schackförbund Slottsgatan 155 602 20 Norrköping telefon 011-10 74

Läs mer

Tidskrift för Schack 6/2007 www.schack.se. TfS. 42 Paul Schmidt EMANUEL BERG. 56 Anatolij Karpov. Nordenmästare

Tidskrift för Schack 6/2007 www.schack.se. TfS. 42 Paul Schmidt EMANUEL BERG. 56 Anatolij Karpov. Nordenmästare Tidskrift för Schack 6/2007 www.schack.se TfS 42 Paul Schmidt 56 Anatolij Karpov EMANUEL BERG Nordenmästare TfS Sveriges Schackförbund Slottsgatan 155 602 20 Norrköping telefon 011-10 74 20 Tidskrift för

Läs mer

TfS. Pia Cramling får en pokal av. Fide-presidenten Kirsan Iljumsjinov efter andraplatsen i Ataturk Masters - sidan 20

TfS. Pia Cramling får en pokal av. Fide-presidenten Kirsan Iljumsjinov efter andraplatsen i Ataturk Masters - sidan 20 Tidskrift för Schack 3/2008 www.schack.se TfS Pia Cramling får en pokal av Fide-presidenten Kirsan Iljumsjinov efter andraplatsen i Ataturk Masters - sidan 20 TfS Sveriges Schackförbund Slottsgatan 155

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on S i da 1 (13 ) A n k o m s tdatum 2016-05 - 31 T y r é n s AB Ut f ä r dad 2016-06 - 08 A le xa n d e r G i r on P r o j e kt Ka b el v e r k e t 6 B e s tnr 268949 P e t e r M y nd es B ac k e 16 118

Läs mer

BLASKAN. www.lask.se. Justus tog sin första pokal! Öppet mästerskap i Køge Bugt. VECKA 41 l 2013

BLASKAN. www.lask.se. Justus tog sin första pokal! Öppet mästerskap i Køge Bugt. VECKA 41 l 2013 BLASKAN www.lask.se #4 VECKA 41 l 2013 Justus tog sin första pokal! Öppet mästerskap i Køge Bugt. » Justus tog bara allt som kom i hans väg och vann. «LASK-NYTT 5 Rekordmånga deltagare i LASK Open UNGA

Läs mer

Tidskrift för Schack 1/2007 www.schack.se. TfS. 43 I Capablancas fotspår. 48 David Bronstein 1924 2006

Tidskrift för Schack 1/2007 www.schack.se. TfS. 43 I Capablancas fotspår. 48 David Bronstein 1924 2006 Tidskrift för Schack 1/2007 www.schack.se TfS 43 I Capablancas fotspår 48 David Bronstein 1924 2006 TfS Årgång 113 Sveriges Schackförbund Slottsgatan 155 602 20 Norrköping telefon 011-10 74 20 Tidskrift

Läs mer

Tidskrift för Schack 1/ TfS. 43 I Capablancas fotspår. 48 David Bronstein

Tidskrift för Schack 1/ TfS. 43 I Capablancas fotspår. 48 David Bronstein Tidskrift för Schack 1/2007 www.schack.se TfS 43 I Capablancas fotspår 48 David Bronstein 1924 2006 TfS Årgång 113 Sveriges Schackförbund Slottsgatan 155 602 20 Norrköping telefon 011-10 74 20 Tidskrift

Läs mer

TfS. När Judit Polgar gjorde comeback i Wijk aan Zee hamnade världsmästarinnan Antoaneta Stefanova i bakgrunden. www.schack.se

TfS. När Judit Polgar gjorde comeback i Wijk aan Zee hamnade världsmästarinnan Antoaneta Stefanova i bakgrunden. www.schack.se TfS www.schack.se När Judit Polgar gjorde comeback i Wijk aan Zee hamnade världsmästarinnan Antoaneta Stefanova i bakgrunden. Tidskrift för Schack nummer 2/2005, årgång 111 Omslagsfoto: Cathy Rogers Wijk

Läs mer

TfS. Tidskrift för Schack 1/2006

TfS. Tidskrift för Schack 1/2006 Tidskrift för Schack 1/2006 www.schack.se TfS Emanuel Berg besegrade Alexei Shirov i Paul Keres Memorial i Tallinn. Partiet med Bergs kommentarer på sidan 21. Rilton Cup i Stockholm Paul Keres Memorial

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

AV DORIAN ROGOZENKO ÖVERSÄTTNING: OLA WINFRIDSSON. kräver mycket noggranna förberedelser,

AV DORIAN ROGOZENKO ÖVERSÄTTNING: OLA WINFRIDSSON. kräver mycket noggranna förberedelser, NU BÖRJAR DRAKVARIANTEN I SICILIANSKT AV DORIAN ROGOZENKO ÖVERSÄTTNING: OLA WINFRIDSSON Det är med stor glädje jag sätter mig ner för att skriva en ny artikelserie för Schacknytt. Denna gång kommer det

Läs mer

Tidskrift för Schack 1/ TfS 30 LITTORIN. Nils Grandelius SK Bara Bönder 47 KARLSSON

Tidskrift för Schack 1/ TfS 30 LITTORIN. Nils Grandelius SK Bara Bönder 47 KARLSSON Tidskrift för Schack 1/2008 www.schack.se TfS 30 LITTORIN 47 KARLSSON Nils Grandelius SK Bara Bönder TfS Sveriges Schackförbund Slottsgatan 155 602 20 Norrköping telefon 011-10 74 20 Tidskrift för Schack

Läs mer

TfS NILS GRANDELIUS. Ur innehållet: FULL POTT I SKOL-SM ÄN EN GÅNG. www.schack.se. Itai Panas: När Karjakin blev servitör

TfS NILS GRANDELIUS. Ur innehållet: FULL POTT I SKOL-SM ÄN EN GÅNG. www.schack.se. Itai Panas: När Karjakin blev servitör TfS www.schack.se Tidskrift för Schack nummer 7/2005 Ur innehållet: Itai Panas: När Karjakin blev servitör Ingemar Johansson skriver om "det odödliga dragtvångspartiet". NILS GRANDELIUS FULL POTT I SKOL-SM

Läs mer

TfS. Alexandra Kosteniuk segrade i dam-em. Pia Cramling rapporterar

TfS. Alexandra Kosteniuk segrade i dam-em. Pia Cramling rapporterar TfS Alexandra Kosteniuk segrade i dam-em Pia Cramling rapporterar Tidskrift för Schack nummer 4/2004, årgång 110 Pinamar Dam-EM i Dresden Reykjavik Cambridge Springs 1904 En helkväll med Ulf Andersson

Läs mer

Tiger imponerade i Dresden

Tiger imponerade i Dresden TfS Tidskrift för Schack Nummer 8/2008 Årgång 114 Tiger imponerade i Dresden Lars har följt Skara till eliten Martina vill komma till Globen Sören leder svenskt schacks hjälptrupp s TfS 4 OS i Dr e s d

Läs mer

Tidskrift för Schack 1/2008 www.schack.se. TfS 30 LITTORIN. Nils Grandelius SK Bara Bönder 47 KARLSSON

Tidskrift för Schack 1/2008 www.schack.se. TfS 30 LITTORIN. Nils Grandelius SK Bara Bönder 47 KARLSSON Tidskrift för Schack 1/2008 www.schack.se TfS 30 LITTORIN 47 KARLSSON Nils Grandelius SK Bara Bönder TfS Sveriges Schackförbund Slottsgatan 155 602 20 Norrköping telefon 011-10 74 20 Tidskrift för Schack

Läs mer

HSS Klubb Tidning SchackLaxen Nr. 3, April, 16, 2002

HSS Klubb Tidning SchackLaxen Nr. 3, April, 16, 2002 HSS Klubb Tidning SchackLaxen Nr. 3, April, 16, 2002 Redax och tillika oansvariga utgivare: Ola Bengtsson och Magnus Lindhe Detta nummers medskribenter: Mats Johansson Pontus Sjödahl Olof Sjödahl Magnus

Läs mer

55:e ÖPPNA KM 2016 som börjar på Tisdag 20/9 i spellokalen. Du blir väl med?

55:e ÖPPNA KM 2016 som börjar på Tisdag 20/9 i spellokalen. Du blir väl med? Infobrev (224) till Täby SK:s medlemmar www.tabyschack.se Valberedningen informerar Schackbröder och systrar! Den 25 oktober är det klubbens årliga valmöte. Lite tidigare än vanligt. Jag har ju blivit

Läs mer

TfS Anton Frisk-Kockum Trea i Hallsbergsturneringen Tidskrift för Schack nummer 1/2005, årgång 111 Omslagsfoto: Jonas Eriksson

TfS Anton Frisk-Kockum Trea i Hallsbergsturneringen Tidskrift för Schack nummer 1/2005, årgång 111 Omslagsfoto: Jonas Eriksson www.schack.se TfS Anton Frisk-Kockum Trea i Hallsbergsturneringen Tidskrift för Schack nummer 1/2005, årgång 111 Omslagsfoto: Jonas Eriksson Rilton Cup Mendoza David Janowsky Cala Millor Hallsbergsturneringen

Läs mer

Det gick snett på hotellrummet!

Det gick snett på hotellrummet! SM-BULLETINEN Rond 2 Pris: 10 kr Foto: Stefan Alenius Det gick snett på hotellrummet! Jonny Hector fick in en ruggig prepp i det tidiga finalmötet med Emanuel Berg i den andra ronden. När Jesper Hall intervjuade

Läs mer

SM-BULLETINEN. En oväntad vändning

SM-BULLETINEN. En oväntad vändning SM-BULLETINEN Rond 5 Pris: 10 kr Foto: Stefan Alenius En oväntad vändning Utvecklingen i SM-gruppen fick en oväntad vändning i den femte ronden, då de tre i toppen Jonny Hector, Nils Grandelius och Tiger

Läs mer

Infobrev (29) till Täby SK:s medlemmar

Infobrev (29) till Täby SK:s medlemmar Infobrev (29) till Täby SK:s medlemmar Det har varit fullt ös i helgen med spel både lördag och söndag i Allsvenskan och Stockholmsserien. Matchen mot Kungstornet i Allsvenskan begraver vi djupt ner i

Läs mer

KORRSCHACK. Stormästare Conny Persson kommenterar. Tony Hedlund: Adolf Anderssen. Sture Olsson: Svensk dubbelseger. Reimhagens tvådragare

KORRSCHACK. Stormästare Conny Persson kommenterar. Tony Hedlund: Adolf Anderssen. Sture Olsson: Svensk dubbelseger. Reimhagens tvådragare KORRSCHACK Nr 1 2007 ÅRGÅNG 55 Tony Hedlund: Adolf Anderssen Sture Olsson: Svensk dubbelseger Reimhagens tvådragare Jonas Eriksson: Jojoturnering i Spanien Stormästare Conny Persson kommenterar SVERIGES

Läs mer

En återblick. Nedtecknat av Per Åke Björlin

En återblick. Nedtecknat av Per Åke Björlin En återblick Nedtecknat av Per Åke Björlin Som säkert alla Kamrater känner till startades klubben 1920, och har i år kommit till den aktningsvärda åldern av 90 år. Vid klubbens 30 års jubileum 1950 gavs

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Infobrev (206) till Täby SK:s medlemmar

Infobrev (206) till Täby SK:s medlemmar Infobrev (206) till Täby SK:s medlemmar www.tabyschack.se Bo Ländin: Oavgjort för Täby i Lag-DM division 1. Det var dramatiskt på slutet i matchen mot Rockaden II i den fjärde ronden som spelades den 23

Läs mer

STOCKHOLMSRESAN Efter mycket lost prat blev det till slut en junior och knatternatch mellan LASS och Nacka. Vi akte upp med 20 stycken spelsugna killar. Matchen delades upp i tre grupper. De atta forsta

Läs mer

Extra material Om Schackma Gandhis schackkörkort

Extra material Om Schackma Gandhis schackkörkort Extra material Om Schackma Gandhis schackkörkort För att få Schackma Gandhis schackkörkort ska barnet klara uppgifter på sex nivåer med stigande svårighetsgrad: kung, torn, löpare, bonde, dam och springare.

Läs mer

Josà Raul Capablanca ( 1 november 2006) - Bidrag av Pavel Lacko - Senast uppdaterad (14 november 2006)

Josà Raul Capablanca ( 1 november 2006) - Bidrag av Pavel Lacko - Senast uppdaterad (14 november 2006) Josà Raul Capablanca ( 1 november 2006) - Bidrag av Pavel Lacko - Senast uppdaterad (14 november 2006) Nà r mitt rankingtal fã r 20 à r sedan plã tsligt och ovã ntat hoppade upp med 200 poã ng, sammanfã

Läs mer

TfS. PONTUS CARLSSON Förstaplats och GM-inteckning i Soller. 4 Aronian etta i Wijk aan Zee. 26 Schackfestival för alla i Gibraltar

TfS. PONTUS CARLSSON Förstaplats och GM-inteckning i Soller. 4 Aronian etta i Wijk aan Zee. 26 Schackfestival för alla i Gibraltar Tidskrift för Schack 2/2007 www.schack.se TfS 4 Aronian etta i Wijk aan Zee 26 Schackfestival för alla i Gibraltar PONTUS CARLSSON Förstaplats och GM-inteckning i Soller TfS Sveriges Schackförbund Slottsgatan

Läs mer

Kenneth Frey: Svensktalande världsstjärna. Av Kenneth Frey

Kenneth Frey: Svensktalande världsstjärna. Av Kenneth Frey Kenneth Frey: Svensktalande världsstjärna Av Kenneth Frey På åttonde plats på världsrankingen hittar vi Kenneth Frey, Mexiko, med en rating på 2693! Första gången jag fick ett mejl från honom så skrev

Läs mer

HSS Klubb Tidning - SchackLaxen Ola Bengtsson, Magnus Eriksson och Magnus Lindhe Nr. 1, Maj, 25, 1999

HSS Klubb Tidning - SchackLaxen Ola Bengtsson, Magnus Eriksson och Magnus Lindhe Nr. 1, Maj, 25, 1999 HSS Klubb Tidning - SchackLaxen Ola Bengtsson, Magnus Eriksson och Magnus Lindhe Nr. 1, Maj, 25, 1999 Inledning HSS s klubbtidning Schacklaxen som legat nere i många år skall numera återupplivas. Mycket

Läs mer

KORRSCHACK www.schack.se/sskk

KORRSCHACK www.schack.se/sskk KORRSCHACK Nummer 1 2009 www.schack.se/sskk Två av de viktigaste damflygelbönderna i svensk schackhistoria. Se sidan 8. Winge - Toro Svart drar Stefan Winge med sikte på VM-titeln SSKK Kansli SSKK, Dag

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

TfS. Tidskrift för Schack 1/2006 www.schack.se

TfS. Tidskrift för Schack 1/2006 www.schack.se Tidskrift för Schack 1/2006 www.schack.se TfS Emanuel Berg besegrade Alexei Shirov i Paul Keres Memorial i Tallinn. Partiet med Bergs kommentarer på sidan 21. Rilton Cup i Stockholm Paul Keres Memorial

Läs mer

TfS. Strålande resultat av damlaget i Calvià

TfS. Strålande resultat av damlaget i Calvià www.schack.se TfS Strålande resultat av damlaget i Calvià Tidskrift för Schack nummer 9/2004, årgång 110 OS i Calvià Isle of Man Faaborg Spanska lagmästerskapet Allsvenskan Julpristävlingen Studier Schack4an

Läs mer

TfS. Jonny Hector mot Magnus Carlsen i Sigemanturneringens första rond. Stort turneringsreportage i det här numret

TfS. Jonny Hector mot Magnus Carlsen i Sigemanturneringens första rond. Stort turneringsreportage i det här numret TfS Jonny Hector mot Magnus Carlsen i Sigemanturneringens första rond Stort turneringsreportage i det här numret Tidskrift för Schack nummer 5/2004, årgång 110 Sigemanturneringen Intervju med Magnus Carlsen

Läs mer

TfS PONTUS CARLSSON. Ur innehållet: STORMÄSTARINTECKNING I LAG-EM. www.schack.se. Johan Hellsten: Lagtävlingar har sin speciella charm

TfS PONTUS CARLSSON. Ur innehållet: STORMÄSTARINTECKNING I LAG-EM. www.schack.se. Johan Hellsten: Lagtävlingar har sin speciella charm TfS www.schack.se Tidskrift för Schack nummer 6/2005 Ur innehållet: Johan Hellsten: Lagtävlingar har sin speciella charm Emanuel Berg: En modern klassiker PONTUS CARLSSON STORMÄSTARINTECKNING I LAG-EM

Läs mer

Sitter styrkan i håret?

Sitter styrkan i håret? SM-BULLETINEN Rond 3 Pris: 10 kr Foto: Peter Halvarsson Sitter styrkan i håret? Sveriges yngste stormästare, 18-årige Nils Grandelius, klev upp i delad ledning med Jonny Hector på 2½ poäng när den tredje

Läs mer

TfS JUDIT POLGAR. delad förstaplats i Hoogeveen. Tidskrift för Schack 8/2006

TfS JUDIT POLGAR. delad förstaplats i Hoogeveen. Tidskrift för Schack 8/2006 Tidskrift för Schack 8/2006 www.schack.se TfS JUDIT POLGAR delad förstaplats i Hoogeveen Ingemar Johansson om Stockholm 1906 Junior-VM i Jerevan Veteran-VM i Arvier Essentturneringen i Hoogeveen Europacupen

Läs mer

ICH Q3d Elemental Impurities

ICH Q3d Elemental Impurities ICH Q3d Elemental Impurities Douglas Baxter, Lina Helin, Lars-Gunnar Omberg, Karin Ylinenjärvi, Kristina Svedenbjörk, Heidi Bernas, Ilia Rodushkin Right Solutions Right Partner www.alsglobal.com 1 Right

Läs mer

Tidskrift för Schack 8/2007 www.schack.se. TfS 22 ALJECHIN. Emil Hermansson duellant 45 EKELUND

Tidskrift för Schack 8/2007 www.schack.se. TfS 22 ALJECHIN. Emil Hermansson duellant 45 EKELUND Tidskrift för Schack 8/2007 www.schack.se TfS 22 ALJECHIN 45 EKELUND Emil Hermansson duellant TfS Sveriges Schackförbund Slottsgatan 155 602 20 Norrköping telefon 011-10 74 20 Tidskrift för Schack är officiellt

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. D gö m p tgt. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10

Läs mer

Glasblåsarens pojke. Gideon Ståhlberg 100 år

Glasblåsarens pojke. Gideon Ståhlberg 100 år Ingemar Johansson: Glasblåsarens pojke Gideon Ståhlberg 100 år För drygt 100 år sen, den 26 januari 1908, föddes i Surte (strax norr om Göteborg) en pilt som skulle gå till schackhistorien som Sveriges

Läs mer

Tidskrift för Schack Nummer 3/2011 Årgång 117. Guld till Hans! Tikkanen avgjorde SM i dramatisk slutrond

Tidskrift för Schack Nummer 3/2011 Årgång 117. Guld till Hans! Tikkanen avgjorde SM i dramatisk slutrond Tidskrift för Schack Nummer 3/2011 Årgång 117 Guld till Hans! Tikkanen avgjorde SM i dramatisk slutrond Positiv utveckling och negativa bokslut Så börjar sommaren gå mot sitt slut och det är dags att återvända

Läs mer

TfS. Pia Cramling får en pokal av. Fide-presidenten Kirsan Iljumsjinov efter andraplatsen i Ataturk Masters - sidan 20

TfS. Pia Cramling får en pokal av. Fide-presidenten Kirsan Iljumsjinov efter andraplatsen i Ataturk Masters - sidan 20 Tidskrift för Schack 3/2008 www.schack.se TfS Pia Cramling får en pokal av Fide-presidenten Kirsan Iljumsjinov efter andraplatsen i Ataturk Masters - sidan 20 TfS Sveriges Schackförbund Slottsgatan 155

Läs mer

TfS PONTUS CARLSSON. Ur innehållet: STORMÄSTARINTECKNING I LAG-EM. www.schack.se. Johan Hellsten: Lagtävlingar har sin speciella charm

TfS PONTUS CARLSSON. Ur innehållet: STORMÄSTARINTECKNING I LAG-EM. www.schack.se. Johan Hellsten: Lagtävlingar har sin speciella charm TfS www.schack.se Tidskrift för Schack nummer 6/2005 Ur innehållet: Johan Hellsten: Lagtävlingar har sin speciella charm Emanuel Berg: En modern klassiker PONTUS CARLSSON STORMÄSTARINTECKNING I LAG-EM

Läs mer

TfS. IVAN CHEPARINOV Vinnare av Sigemanturneringen. 4 Tiger Hillarp Persson i Dresden. 47 VM-kandidaten Stefan Winge

TfS. IVAN CHEPARINOV Vinnare av Sigemanturneringen. 4 Tiger Hillarp Persson i Dresden. 47 VM-kandidaten Stefan Winge Tidskrift för Schack 4/2007 www.schack.se TfS 4 Tiger Hillarp Persson i Dresden 47 VM-kandidaten Stefan Winge IVAN CHEPARINOV Vinnare av Sigemanturneringen TfS Sveriges Schackförbund Slottsgatan 155 602

Läs mer

Schacknotation i punktskrift

Schacknotation i punktskrift SVENSK PUNKTSKRIFT schack matt Schacknotation i punktskrift yndigheten för tillgängliga medier SVENSK PUNKTSKRIFT schack matt yndigheten för tillgängliga medier Titlar i skriftserien Svensk punktskrift:

Läs mer

TfS. Världscupvinnaren Levon Aronian fick chansen att vara med i A-gruppen i Corusturneringen. Johan Sigeman rapporterar från Wijk aan Zee

TfS. Världscupvinnaren Levon Aronian fick chansen att vara med i A-gruppen i Corusturneringen. Johan Sigeman rapporterar från Wijk aan Zee Tidskrift för Schack 2/2006 www.schack.se TfS Världscupvinnaren Levon Aronian fick chansen att vara med i A-gruppen i Corusturneringen Johan Sigeman rapporterar från Wijk aan Zee Wijk aan Zee Gibraltar

Läs mer

Tidskrift för Schack 3/2007 www.schack.se. TfS. 36 På väg mot oändligheten. 48 Ett protokoll från icke-olympiaden

Tidskrift för Schack 3/2007 www.schack.se. TfS. 36 På väg mot oändligheten. 48 Ett protokoll från icke-olympiaden Tidskrift för Schack 3/2007 www.schack.se TfS 36 På väg mot oändligheten 48 Ett protokoll från icke-olympiaden MAGNUS CARLSEN Tvåa i Morelia-Linares TfS Sveriges Schackförbund Slottsgatan 155 602 20 Norrköping

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

TfS VESELIN TOPALOV. i uppochnervända världen. Tidskrift för Schack 7/2006

TfS VESELIN TOPALOV. i uppochnervända världen. Tidskrift för Schack 7/2006 Tidskrift för Schack 7/2006 www.schack.se TfS VESELIN TOPALOV i uppochnervända världen VM-matchen i Elista Johan Hellsten i Buenos Aires Inbördeskriget i Carlsviks Schackklubb Ungdomssidorna: Örsundsbro

Läs mer

Tidskrift för Schack Nummer 4/2013 Årgång 119. Tronskiftet. Magnus Carlsen överlägsen i VM-matchen

Tidskrift för Schack Nummer 4/2013 Årgång 119. Tronskiftet. Magnus Carlsen överlägsen i VM-matchen TfS Tidskrift för Schack Nummer 4/2013 Årgång 119 Tronskiftet Magnus Carlsen överlägsen i VM-matchen Sveriges SF och Falkenbergs SK i samarbetet med Hallands SF inbjuder till Klassindelning A: födda 1994-1997;

Läs mer

TfS NILS GRANDELIUS. Ur innehållet: FULL POTT I SKOL-SM ÄN EN GÅNG. www.schack.se. Itai Panas: När Karjakin blev servitör

TfS NILS GRANDELIUS. Ur innehållet: FULL POTT I SKOL-SM ÄN EN GÅNG. www.schack.se. Itai Panas: När Karjakin blev servitör TfS www.schack.se Tidskrift för Schack nummer 7/2005 Ur innehållet: Itai Panas: När Karjakin blev servitör Ingemar Johansson skriver om "det odödliga dragtvångspartiet". NILS GRANDELIUS FULL POTT I SKOL-SM

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer