Klangfärgsgatan 6, Västra Frölunda. Tel: 0046 (0)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klangfärgsgatan 6, 426 52 Västra Frölunda. Tel: 0046 (0) 31 7691441"

Transkript

1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Ballograf Friendly Whiteboard Cleaner Artnr: Tillverkare/leverantör: Kontaktperson: Ballograf AB Klangfärgsgatan 6, Västra Frölunda Jan Johansson Tel: 0046 (0) Utfärdad: SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING Ämne CAS Nr. EC Nr. Konc. Symboler; R-fraser* Etanol F; R11 Ättiksprit ,2 C; R35 Vatten ,2 ~ 60 - * Klassificering och riskfraser enligt rådande EU-lagstiftning. För frasernas betydelse se punkt FARLIGA EGENSKAPER Klassificering Brännbart. Ångorna kan orsaka dåsighet och yrsel. Hälsofara Inandning kan orsaka huvudvärk och illamående samt dåsighet och yrsel. Långvarig användning kan leda till torr hy. Stänk i ögonen orsakar svår irritation. Miljöfara Etanol har låg toxicitet för vattenlevande organismer och landlevande däggdjur. Ämnena bryts lätt ned och bioackumuleras inte. Metyletylketon har hög rörlighet i jord. Nafta (petroleum) är giftig för vattenlevande organismer, dock ej vid denna koncentration Brand- och explosionsfara Brandfarlig vätska. Ångorna kan bilda explosiva föreningar med luft redan vid temperaturer under rumstemperatur. Fysikaliska och kemiska risker Kan skada packmaterial, målade och lackade ytor, skyddande och isolerande lipidmaterial samt naturgummi. 1

2 4. FÖRSTA HJÄLPEN Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten Vid inandning, andas frisk luft. Vid ögonkontakt, skölj med vatten. Håll ögonen öppna och ta ut eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om symptomen kvarstår. Vid förtäring, drick ett par glas vatten eller mjölk. Konsultera läkare om stora mängder förtärts. Symptom och effekter Inandning av höga koncentrationer kan orsaka sveda i näsa och hals, huvudvärk, illamående, dåsighet, yrsel, reducerad medvetenhet och försämrad reaktionsförmåga. 5. ÅTGÄRDER VID BRAND Eld måste släckas med spridd vattenstråle, koldioxid, pulver eller skum. Behållare nära öppen eld bör flyttas eller kylas med vatten. 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga försiktighetsåtgärder Var observant på risken för antändning och explosion. Rök ej och avlägsna eventuella antändningskällor som öppna lågor och gnistor. För personligt skydd, se punkt 8. Miljömässiga försiktighetsåtgärder Undvik avfall i avloppet. Stora utsläpp isoleras med tröga material som sand eller liknande. Metoder för uppstädning Kan sköljas bort med stora mängder vatten. 7. HANTERING OCH LAGRING Hantering Säkerställ tillräklig ventilation. Vanlig ventilation är oftast tillräcklig. Undvik att andas in produkten. Rök ej och håll produkten borta från antändningskällor. Lagring Notera risken för antändning. Förvara på avstånd från antändningskällor som rökning och öppna lågor. Förvara i originalförpackning. Förpackningarna bör hållas förslutna så länge som möjligt. Förvaring av större kvantiteter brandfarlig vätska kräver tillstånd från berörda myndigheter. Får ej förvaras tillsammans med brandfarlig gas eller andra brandfarliga material. 2

3 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER 8.1 Gränsvärden för exponering Etanol 1000 mg/m 3 (LLV; Sverige) Ättikssprit 13 mg/m 3 (LLV; Sverige) Metyletylketon 150 mg/m 3 (LLV; Sverige) Nafta (petroleum) 300 mg/m 3 (LLV; Sverige) 8.2 Personligt skydd Andningsskydd Krävs ej för vanligt bruk. För sanering av större utsläpp i lokal utan ventilation använd skyddsmask A med gasfilter A (brunt) Ögonskydd Krävs ej för normal användning Handskydd Krävs ej vid normalt bruk. För sanering av större utsläpp använd handskar av butylgummi eller 4H. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9,1 Allmän information Utseende: Ljusblå, nästan klar, vätska. Lätt stickande lukt. 9.2 Information viktigt för hälsa, miljö och säkerhet Vattenlöslighet: Helt löslig Lösningsmedlets löslighet: Löslig i de flesta organiska lösningsmedel Flampunkt (metod SS-EN 22719): 11 C Kokpunkt: 79 C Explosionsområde: 3-18% Relativ avdunstningshastighet (eter = 1): 0,1 Ångtryck: 5,8 kpa (20 C) Relativ gasdensitet (luft = 1): 1,7 9,3 Annan information Densitet: 0,804 g/cm3 Smält/Stelningspunkt: -112 C Antändningstemperatur: 374 C 3

4 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Förhållanden att undvika: Värme och andra antändningskällor. Material och kemiska produkter att undvika: Reagerar explosivt med oxiderande medel som kalciumhypoklorit, salpetersyra och väteperoxid. Farliga omvandlingsprodukter: Kan bilda explosiva fulminater med vissa nitrater 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Inandning: Inandning av mycket höga koncentrationer kan orsaka sveda i näsa och hals, huvudvärk, illamående, dåsighet, yrsel samt nedsatt uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Hudkontakt: Extraherar lipiderna i huden vilket kan leda till torr, röd och sprucken hud vid långvarig eller upprepar hudkontakt. Ögonkontakt: Stänk I ögonen orsakar irritation. Även ångorna är svagt irriterande. Förtäring: Förtäring orsakar sveda i mun och hals och leder till liknande symptom som vid inandning. Förtäring av stora mängder skapar risk för blodtrycksfall. Toxicologisk information Etanol: Nafta (petroleum): Metyletylketon LD 50 oral rat mg/kg; LD 50 oral rat 7060 mg/kg; LD Lo oral dog 5500 mg/kg; LC 50 inandning rat ppm/10h LD 50 oral rat >5000 mg/kg; LC Lo inandning rat 4h: 56 mg/l; nafta (petroleum) innehåller mindre än 0,1 % bensen. LD 50 oral rat mg/kg; LD 50 oral rat mg/kg; LC Lo inandning rat ppm/4h; LC 50 inandning rat mg/m 3 /8h; LD 50 dermal rabbit mg/kg 4

5 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION Etanol och metyletylketon har låg toxicitet för vattenlevande organismer och landlevande däggdjur. Ämnena bryts lätt ned och bioackumuleras ej. Mosyt spill eller utsläpp avdunstar där snabb nedbrytning sker. Tränger ämnena in i djupare skikt i marken försämras avdunstningen avsevärt. Metyletylketon har en hög rörlighet i jord. Nafta (petroleum) är giftigt för vattenlevande organismer. Akvatisk toxicitet Etanol: Nafta (petroleum): Metyletylketon: LC 50 fisk 96h mg/liter (Pimephales promelas) EC 50 Dafnie okänd period mg/liter IC Lo alger 7 dagar mg/liter (Scenedesmus sp.) LC50 Akvatiska ryggradslösa, Chaetogammarus marinus, 2,6 mg/l/96h. LC 50 fisk 96h mg/liter (Pimephales promelas) EC 50 Dafnie 48h mg/liter IC Lo alger 7 dagar mg/liter (Scenedesmus quadricauda) Rörlighet Metyletylketon: K oc = (Hög rörlighet i lerig jord) Nedbrytbarhet Etanol: BOD 5 /COD Metyletylketon: BOD 5 /COD Bioackumuleringsförmåga Etanol: BCF <10, fisk (beräknat) Log P ow Log P ow 0.28 Metyletylketon: BCF <10, fisk (beräknat) Log P ow AVFALLSHANTERING Hanteras som farligt avfall, EWC TRANSPORTINFORMATION Ej klassificerad enligt ADR/RID, IMDG och DGR 5

6 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER Farosymboler: Inga. R/S fraser och annan information om märkning: S51: Sörj för god ventilation. 16. ÖVRIG INFORMATION Information om ingredienser har huvudsakligen inhämtats från följande källor: Rådets direktiv 67/548/EEG från den 27 juni 1967 om approximering av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen. Bilaga 1 Direktiv 1999/45/EG från europaparlamentet den 31 Maj 1999 angående approximering av medlemsstaternas lagar, regleringar och andra författningar inom medlemsstaternas lagstiftning om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat. Chemical Substancecs 11.0 (cd-rom), Prevent Säkerhetsdatablad från SEKAB Förklaring av riskfraser i del 2. (Notera att riskfraserna beskriver farorna för ingredienserna i sin koncentrerade form och inte denna produkt) R11: Mycket brandfarligt. R35: Starkt frätande. 6

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER:

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON: Lim Nordisk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA)

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Isopropylalkohol (IPA) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer 2-propanol, propan-2-ol CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST Omarbetad 16/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11475 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Omarbetad: 28/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Premium

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING FUEL CELL IM90I FUEL CELL IM250CT ARTIKELNUMMER 300348, 300341 UTFÄRDAD: 20080916 OMARBETAD: 20110506 RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Radiator Satin Chrome

SÄKERHETSDATABLAD Radiator Satin Chrome Omarbetad 16/08/2011 Ersätter datum 05/01/2009 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Internt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul Omarbetad 30/09/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Plamako Paraffin Gul Produktnr. 12115

Läs mer

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD SANEGO FUKTUTDRIVARE AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SANEGO FUKTUTDRIVARE Artikel nr 5018 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 26/09/2014 Revision 3 Ersätter datum 27/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12117 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd)

Säkerhetsdatablad. Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 2011-10-01 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Denaturated alcohol, red (Bränsle Röd) 12 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON

Eskil Åkerberg AB SÄKERHETSDATABLAD ACETON AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Aceton Kemiskt namn Propan-2-on Synonymer 2-propanon, Dimetylketon CAS-nr 67-64-1 EG-nr 200-662-2 1.2. Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 27/12/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 16/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 15002 Internt Nr.

Läs mer

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se.

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se. Säkerhetsdatablad Utfärdad: 020703 Omarbetad:080402 Version: 1 Namnet på produkten och företaget Tillverkare/leverantör: Produktnamn: THORD OHLSSON KEMISKA PRODUKTER AB Besiktningsvägen 2A 973 45 LULEÅ

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK Omarbetad 03/01/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11758 Internt Nr. 70205 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II Sida 1 av 5 1. Namnet på produkten och företaget ClubShop AB Box 3055 600 03 NORRKÖPING Telefon: 011-13 16 17 Telefax: 011-16 74 45 Handelsnamn: Användningsområde: Borttagning av härdad screenfärg Telefon

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 25/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD MASTER SNABBLACK NATOGRÖN AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER SNABBLACK NATOGRÖN Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 942 www.bupi-cleaner.se Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1999-09-22 Revisionsdatum: 2011-09-12 Tryckdatum: 2011-09-12 Versionsnummer: 6 AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) Omarbetad 19/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax SILIKON SPRAY

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MOS 2 olja Produktnr. 11904 Internt Nr. 1120 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer