Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors. Rubrik Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors. Rubrik Sida"

Transkript

1 PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige TID klo 09:00-10:40 PLATS Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors ÄRENDEN SOM BEHANDLATS Rubrik Sida 1 Öppnande av sammanträdet, förrättande av namnupprop och konstaterande av de närvarande 5 2 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 6 3 Val av protokolljusterare 7 4 Behandlingsordning för ärenden på föredragningslistan 8 5 Val av ordförande samt första och andra vice ordförande i landskapsfullmäktige 6 Ny medlem till landskapsfullmäktige (Olavi Merihaara istället för Simo Sorsa) 7 Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen (Jaakko Niinistö) och val av ny ersättare Utvärderingsberättelse för Nylands förbunds bokslut 2014; godkännande av bokslutet Godkännande av grunderna för avgifter och taxor samt principerna för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet 11 Etapplandskapsplan 4 för Nyland; planutkastets respons för kännedom 12 Etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet; lägesrapport för kännedom 13 Rapporterna för uppföljningen av Nylandsprogrammet och planläggningen på landskapsnivå; för kännedom Byte av ansvarig revisor; för kännedom Tidpunkt för nästa sammanträde 28

2 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ OSALLISTUJAT Namn Uppgift Ytterl.inf. NÄRVARANDE Bergholm Irja Bergman-Auvinen Marie Ebeling Mika Anlände under 2 Englund Janette Hagfors Kari Hakola Juha II vice ordförande Heinäluoma Eero Ordförande Ikävalko Suzan Jalovaara Ville Johansson Ulf Juurikkala Timo I vice ordförande Kaurila Matti Kemppi-Virtanen Pirjo Kivekäs Otso Konttinen Tanja Kousa Tuuli Kuitunen Päivi Kähärä Sirkka-Liisa Laaninen Timo Anlände under 12 Lindell Harri Lindqvist Kaj protokolljusterare Louekoski Vesa-Matti Luhtanen Leena protokolljusterare Majuri Pekka Mickos Christina Oila Kimmo Oskala Hannu Pahlman Irma Pursiainen Terho Pääkkö Aila Runolinna Liljan-Kukka Ruoho Veera Saarnio Pekka Anlände under 9 Saramo Jussi Seppä Heikki Simonen Juha Simpanen Veikko Sintonen Risto Sjöblom Ruut Stranius Leo Toivanen Ilona Toivonen Kallepekka Uljas Sirkku Urho Ulla-Marja Weckman Markku Wilskman Kaarina Virmala Timo Anlände under 2 Virta Raija Välimäki Markku Ylimys-Ahlroth Kaisa Elo Simon Ersättare Anlände under 2 Jäppinen Annastiina Ersättare Härmälä Göran Ersättare

3 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Metsäkivi Sari Muttilainen Sami Stenbäck Reija-Riikka Toikkanen Hannu Ansalehto-Salmi Irja Krohn Minerva Sainio Jari Savolainen Ossi Eskelinen Juha Vikman-Kanerva Merja Mikkola Jaakko Autioniemi Paula Kanerva Inka Tikkanen-Pietikäinen Inka Elo Seija Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare LS medlem LS medlem LS medlem Landskapsdirektör Direktör Direktör Direktör Förvaltn.- o ekonomidir. sekr. Utvecklingsdirektör Förvaltningschef Informatör FRÅNVARANDE Andersson Hennariikka Haaranen Tarja Meddelat om förhinder Isola Samuli Juvonen Arja Meddelat om förhinder Jääskeläinen Jouko Meddelat om förhinder Kallas Linda Kanerva Seppo Kari Emma Meddelat om förhinder Koulumies Terhi Meddelat om förhinder Kuosa Jarmo Lahtinen Teemu Loukoila Eija Meddelat om förhinder Martniku Sari Merihaara Olavi Månsson Björn Meddelat om förhinder Mäki Terhi Meddelat om förhinder Mölsä Jukka Meddelat om förhinder Nevanlinna Risto Meddelat om förhinder Nieminen Jarmo Niikko Mika Pakarinen Pia Meddelat om förhinder Palenius Aslak Meddelat om förhinder Rahkonen Susanna Rajajärvi Anu Meddelat om förhinder Razmyar Nasima Rehn-Kivi Veronica Meddelat om förhinder Savenius Esa Meddelat om förhinder

4 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ UNDERSKRIFTER Eero Heinäluoma Ordförande Paula Autioniemi Sekreterare ÄRENDEN SOM BEHANDLATS 1-15 PROTOKOLLJUSTERING / 2015 / 2015 Kaj Lindqvist Leena Luhtanen PROTOKOLLET ALLMÄNT FRAMLAGT

5 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Öppnande av sammanträdet, förrättande av namnupprop och konstaterande av de närvarande Landskapsfullmäktige Enligt 12 i arbetsordningen för landskapsfullmäktige konstateras genom namnupprop som förättas kommunvis i alfabetisk ordning vilka fullmäktigeledamöter och ersättare som är närvarande. Landskapsfullmäktiges ordförande öppnar sammanträdet. Landskapsfullmäktiges sekreterare förrättar namuppropet. Närvarande fullmäktigeledamöter och ersättare konstateras. Landskapsfullmäktiges ordförande Eero Heinäluoma öppnade sammanträdet. Landskapsfullmäktiges sekreterare förrättade namnuppropet. Konstaterades, att 52 fullmäktigeledamöter och ersättare var närvarande.

6 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Landskapsfullmäktige Enligt 6 i landskapsfullmäktiges arbetsordning skall kallelse till lands kapsfullmäktiges sammanträde sändas minst 14 dagar före sammant rädet till varje fullmäktigeledamot separat och till de personer som har såväl närvarosom yttranderätt eller -plikt, samt för kännedom till ersät tare och medlemskom munernas kommunstyrelser. I kallelsen skall an ges tidpunkten och platsen för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas. Sammanträdeskallelsen och föredragningslistan har sänts Enligt 58 i kommunallagen är landskapsfullmäktige beslutfört, då 2/3 av ledamöterna är närvarande. Landskapsfullmäktiges sammanträde konstateras vara samman kallat enligt gällande bestämmelser och beslut samt lagligt. Sammanträdet konstateras vara beslutfört. Landskapsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var samman kallat enligt gällande bestämmelser och beslut samt lagligt. Sammanträdet konstaterades vara beslutfört.

7 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Val av protokolljusterare Landskapsfullmäktige Landskapsfullmäktige väljer två protokolljusterare vilka samtidigt tjänstgör som rösträknare. Landskapsfullmäktige valde Kaj Lindqvist och Leena Luhtanen till protokolljusterare.

8 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Behandlingsordning för ärenden på föredragningslistan Landskapsfullmäktige Sammanträdets ärenden behandlas i den ordning de är på föredragningslistan om inte landskapsfullmäktige beslutar annat. Landskapsfullmäktige beslutade att ärendena behandlas i den ordning som de är på föredragningslistan.

9 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Landskapsfullmäktige Val av ordförande samt första och andra vice ordförande i landskapsfullmäktige Landskapsfullmäktige Landskapsstyrelsen Enligt Nylands förbunds grundavtal utser landskapsfullmäktige ny ordförande samt I och II vice ordförande i landskapsfullmäktige efter att deras mandatperiod gått ut. Enligt grundavtalet är ordförandens och vice ordförandens mandatperiod två år. Ordförande i landskapsfullmäktige eller landskapsstyrelsen bör utses bland de ledamöter som representerar Helsingfors stad. Landskapsdirektörens förslag: Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige utser ordförande samt I och II vice ordförande i landskapsfullmäktige för mandatperioden Beredare: Paula Autioniemi Landskapsstyrelsen godkände förslaget. Landskapsfullmäktige Landskapsfullmäktige utser ordförande samt I och II vice ordförande i landskapsfullmäktige för mandatperioden Behandling: Landskapsfullmäktiges ordförande föreslog att Eero Heinäluoma väljs till landskapsfullmäktiges ordförande, Timo Juurikkala till första vice ordförande och Juha Hakola till andra vice ordförande. Landskapsfullmäktige valde enhälligt för åren : Eero Heinäluoma till ordförande Timo Juurikkala till I vice ordförande Juha Hakola till II vice ordförande Antecknades att Seppo Kanerva efter den här paragrafen överlät ordförandeskapet åt Eero Heinäluoma. Landskapsstyrelsen Enligt Nylands förbunds grundavtal är mandattiden för landskapsfullmäktiges ordförande och vice ordförande

10 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ två år ska ordförande för landskapsfullmäktige eller landskapsstyrelsen väljas bland de ledamöter i dessa organ som representerar Helsingfors stad. Landskapsdirektörens förslag: Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige väljer ordförande och första och andra vice ordförande för den tid som återstår av pågående fullmäktigeperiod. Beredning: Paula Autioniemi Landskapsstyrelsen godkände förslaget. Landskapsfullmäktige Behandling: Landskapsfullmäktige väljer ordförande och första och andra vice ordförande för den tid som återstår av fullmäktigeperioden. Sirkka-Liisa Kähärä föreslog att Eero Heinäluoma väljs till ordförande för landskapsfullmäktige. Hannu Oskala föreslog att Timo Juurikkala väljs till första vice ordförande. Pekka Majuri föreslog att Juha Hakola väljs till andra vice ordförande. För den återstående tiden av fullmäktigeperioden valde landskapsfullmäktige enhälligt Eero Heinäluoma till ordförande Timo Juurikkala till första vice ordförande Juha Hakola till andra vice ordförande

11 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Ny medlem till landskapsfullmäktige (Olavi Merihaara istället för Simo Sorsa) Landskapsstyrelsen I enlighet med 12 i Nylands förbunds grundavtal ska ledamöterna i landskapsfullmäktige vara fullmäktigeledamöter i medlemskommunerna. Om en ledamot eller ersättare i landskapsfullmäktige förlorar sin valbarhet eller har andra giltiga skäl för att avgå under pågående mandatperiod beslutar den kommun som ledamoten representerar om beviljande av avsked och val av ny ledamot eller ersättare för den tid som återstår av mandatperioden. Av kommunen vald ny ledamot eller ersättare ska representera samma grupp som ledamoten som beviljats avsked. Askola kommunfullmäktige har vid sitt möte beslutat välja Olavi Merihaara till medlem i Nylands landskapsfullmäktige för den återstående tiden av mandatperioden Olavi Merihaara tar medlem Simo Sorsas plats i landskapsfullmäktige. Landskapsdirektörens förslag: Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige antecknar den nye medlemmen Olavi Merihaara för kännedom. Beredning: Paula Autioniemi Landskapsstyrelsen godkände förslaget. Landskapsfullmäktige Landskapsfullmäktige antecknar den nye medlemmen Olavi Merihaara för kännedom. Landskapsfullmäktige antecknade den nye medlemmen Olavi Merihaara för kännedom.

12 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen (Jaakko Niinistö) och val av ny ersättare 223/ /2013 Landskapsstyrelsen Ersättare i landskapsstyrelsen, Jaakko Niinistö (Sannf, Vanda), har anhållit om avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen. Landskapsdirektörens förslag: Enligt 17 3 mom. i Nylands förbunds grundavtal väljs till landskapsstyrelsen sex (6) ledamöter från varje medlemskommun vars invånarantal är över personer, fem (5) ledamöter från varje medlemskommun vars invånarantal är över personer, fyra (4) ledamöter från varje medlemskommun vars invånarantal är över personer, tre (3) ledamöter från varje medlemskommun vars invånarantal är över invånare, två (2) ledamöter från varje medlemskommun vars invånarantal är över personer och en (1) ledamot från varje medlemskommun vars invånarantal är över personer. Från de kommuner vars invånarantal är mindre än personer väljs totalt fem (5) ledamöter till landskapsstyrelsen, likväl så att det inte kan finnas två ledamöter från samma kommun. Landskapsstyrelsen skall ges en sammansättning som svarar mot den andel röster som de olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige har fått på samkommunens område vid kommunalvalet, med beaktande av proportionalitetsprincipen enligt kommunala vallagen. Landskapsfullmäktige ska välja en ny ersättare till landskapsstyrelsen för den tid som återstår av mandatperioden. Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att Jaakko Niinistö beviljas avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen en ny ersättare väljs till landskapsstyrelsen. Beredning: Paula Autioniemi Landskapsstyrelsen godkände förslaget. Landskapsfullmäktige Landskapsfullmäktige beslutar bevilja Jaakko Niinistö avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen välja en ny ersättare till landskapsstyrelsen.

13 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Behandling: Juha Simonen föreslog att Niilo Kärki väljs till ny ersättare. Landskapsfullmäktige beslutade bevilja Jaakko Niinistö avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen valde Niilo Kärki till ny ersättare i landskapsstyrelsen.

14 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Utvärderingsberättelse för 2014 Revisionsnämnden Enligt 71 i kommunallagen ska revisionsnämnden bedöma hur de av landskapsfullmäktige uppställda funktionella och ekonomiska målen har förverkligats. marna i revisionsnämnden har gett sina kommentarer för utvärderingsberättelsen och sekreteraren har sammanställt kommentarerna till ett utkast. Utifrån utkastet behandlar, godkänner och undertecknar revisionsnämnden utvärderingsberättelsen. Revisionsnämnden beslutar: godkänna och underteckna utvärderingsberättelsen för 2014 överlämna utvärderingsberättelsen för 2014 till landskapsfullmäktige för kännedom. Revisionsnämnden beslutade: godkänna och underteckna utvärderingsberättelsen för 2014 överlämna utvärderingsberättelsen för 2014 till landskapsfullmäktige för kännedom. I protokollet antecknades att Jari Sillanpää inte deltog i utvärderingen av de ärenden i utvärderingsberättelsen som berör landskapsplanen. I protokollet antecknades att förvaltnings- och ekonomidirektören Paula Autioniemi inte deltog i behandlingen av ärendet. Landskapsfullmäktige Behandling: Landskapsfullmäktige antecknar utvärderingsberättelsen för kännedom. Revisionsnämndens ordförande Pekka Majuri presenterade utvärderingsberättelsen för landskapsfullmäktige. Landskapsfullmäktige antecknade utvärderingsberättelsen och revisionsnämndens ordförandes presentation för kännedom. Bilaga 1 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2014, LF

15 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Nylands förbunds bokslut 2014; godkännande av bokslutet Landskapsstyrelsen Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet överlämnas till fullmäktige för behandling före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. Bokslutet ska innehålla resultaträkning, balansräkning och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Finansieringsanalysen ska enligt balansräkningsanvisningarna från bokföringsnämndens kommunsektion lämnas i not till bokslutet. Bokslutet visar ett överskott på ,29 euro. Budgeten gjordes upp med ett underskott på euro. Bokslutshandlingarna sammanställs till en balansbok som undertecknas av landskapsstyrelsens medlemmar samt landskapsdirektören. Undertecknandet sker omedelbart vid detta sammanträde. I samband med undertecknandet berättigar landskapsstyrelsen förbundets byrå att i balansboken/verksamhetsberättelsen göra eventuella rättelser av teknisk natur. Behandlingen av bokslutet framskrider så att revisionsnämnden ger sin utvärderingsberättelse efter att revisorn (PwC Julkistarkastus Oy) avslutat sitt arbete. Därefter behandlar landskapsfullmäktige bokslutet vid sitt sammanträde. Nylands förbunds samarbetskommitté har behandlat bokslutet vid sitt möte I anslutning till bokslutet förutsätts i enlighet med revisionsstandarderna (ISA) ett bekräftelsebrev som ges av ledningen. Detta uttalande ändrar inte landskapsstyrelsens, de redovisningsskyldigas, tjänsteinnehavarnas, arbetstagarnas eller revisorernas lagstadgade förpliktelser och ansvar. Brevet riktas till revisorn och meddelas revisionsnämnden för kännedom. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2014 (balansboken) samt ledningens bekräftelsebrev finns som bilaga. Landskapsdirektörens förslag: Landskapsstyrelsen godkänner och undertecknar bokslutet för år 2014 och överlämnar det till revisorn för granskning föreslår för landskapsfullmäktige att man efter räkenskapsperiodens resultat överför överskottet i bokslutet på ,29 euro till kontot Överskott/Underskott från föregående räkenskapsperioder överlämnar bokslutet till landskapsfullmäktige för behandling efter revisionsnämndens beredning ger landskapsstyrelsens ordförande och landskapsdirektören fullmakt att på landskapsstyrelsens vägnar underteckna ledningens bekräftelsebrev till revisorn. Beredning: Paula Autioniemi Landskapsstyrelsen godkände förslaget.

16 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Revisionsnämnden Enligt 68 i kommunallagen ska styrelsen upprätta ett bokslut före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och överlämna det till revisorn för granskning samt efter revisionen förelägga fullmäktige bokslutet före utgången av juni månad. Nylands förbunds bokslut för år 2014 har skickats till revisionsnämnden som bilaga till föredragningslistan. Landskapsdirektören och förvaltnings- och ekonomidirektören presenterade bokslutets innehåll på mötet. Revisorn har överlämnat en revisionsberättelse för räkenskapsperioden Revisionsnämnden överlämnar revisionsberättelsen till landskapsfullmäktige för kännedom föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige godkänner bokslutet för år 2014 föreslår att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden Revisionsnämnden beslutade överlämna revisionsberättelsen till landskapsfullmäktige för kännedom föreslå för landskapsfullmäktige att fullmäktige godkänner bokslutet för år 2014 föreslå att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden Landskapsfullmäktige Tekniska justeringar har gjorts efter landskapsstyrelsens behandling av verksamhetsberättelsen Enligt uppgifter om invånarantalet, som har bekräftats av Statistikcentralen, ökade folkmängden i Nyland med personer och inte Ökningen var således den näst största under 2000-talet. Korrigeringarna har gjorts i Landskapsdirektörens översikt på sidan 5 samt på sidan 15 under rubriken Folkmängden ökade snabbt i avsnittet om den allmänna och den egna regionens utveckling. Landskapsfullmäktige beslutar godkänna bokslutet för 2014 att man efter räkenskapsårets resultat överför överskottet i bokslutet på ,29 euro till kontot Överskott/Underskott från föregående räkenskapsperioder anteckna revisionsberättelsen för kännedom bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden anteckna de tekniska justeringarna gällande invånarantalet för kännedom. Landskapsfullmäktige beslutade godkänna bokslutet för 2014 att man efter räkenskapsperiodens resultat överför överskottet i

17 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ bokslutet på ,29 euro till kontot Överskott/Underskott från föregående räkenskapsperioder anteckna revisionsberättelsen för kännedom bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden anteckna de tekniska justeringarna gällande invånarantalet för kännedom. Bilaga 2 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014, LF

18 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Godkännande av grunderna för avgifter och taxor samt principerna för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet 160/ /2015 Landskapsstyrelsen Enligt 13 och 86 i kommunallagen ska fullmäktige besluta om grunderna för avgifter och taxor som tas ut av samkommunens kunder och om principerna för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet som berör samkommunens interna verksamhet. Grunderna för avgifter och taxor Grunderna för avgifter och taxor anges förutom i kommunallagen även i Nylands förbunds förvaltningsstadga. Enligt förvaltningsstadgan beslutar landskapsfullmäktige om de allmänna grunderna för avgifter. Landskapsstyrelsen beslutar om specifika avgifter och de detaljerade grunderna för dem. Landskapsstyrelsen kan delegera sin beslutanderätt till en underställd tjänsteinnehavare. Bestämmelser som tillämpats: Förvaltningsstadgan 34 Grunderna för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet Enligt förvaltningsstadgan beslutar landskapsfullmäktige om principerna för placeringsverksamheten. Landskapsstyrelsen kan delegera sin beslutanderätt som berör placeringsverksamhet till en underställd tjänsteinnehavare. När det gäller placeringsverksamhet berör rätten till delegering av beslutanderätten enbart kortfristiga placeringar av tillgångar som tjänar förbundets intressen. Enligt Nylands förbunds grundavtal beslutar landskapsfullmäktige om upprättandet av fonder. skommunerna bör höras före upprättandet av en fond. Bestämmelser som tillämpats: Förvaltningsstadgan 33 och grundavtalet 28 Förslag på grunder för Nylands förbunds avgifter och taxor samt placeringsverksamhet Allmänna grunder för avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer Avgifter för sedvanligt utelämnande av uppgifter såsom utdrag ur protokoll, kopior eller andra utskrifter samt för kostnader för apparatur, material och porto tas ut enligt självkostnadsprincip. För förrättningshandling eller karta som utarbetas separat för ett särskilt ändamål bildas avgiften förutom av förutnämnda kostnader även av verkliga kostnader. Då begäran om information är mödosam och föranleder särskilda åtgärder tas en fast timavgift ut på basis av den tid som använts. Tiden som används beror på hur mycket extra arbete begäran om information medför samt hur krävande informationssökningen är. Landskapsstyrelsen fattar beslut om handlingar som överlämnas utan avgift eller ersättning.

19 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Grunder för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet I Nylands förbunds placeringsverksamhet ingår placering av kassamedel, placering som hänför sig till samkommunens verksamhetsområde, förvaltning av samkommunens separat upprättade fonder samt ägande av andelar i juridiska personer. Landskapsstyrelsen beslutar om placeringen av kassamedel, förutsett att styrelsen inte har delegerat sin beslutanderätt till en underställd tjänsteinnehavare. Samkommunens kassamedel, som innefattar förvaltade medel som hör till statens finansieringsprogram, får endast placeras i kortfristiga instrument vars pris- och kreditrisk bedöms som låg. Överskottet får inte bindas för mer än ett år om inte fullmäktige har beslutat om det i budgeten. Fullmäktige beslutar årligen om placeringar i budgeten eller genom att fatta enskilda placeringsbeslut. Investeringar som hänför sig till det egna verksamhetsområdet ska beröra samkommunens verksamhet samt främja genomförandet av samkommunens uppgifter. Fullmäktige fattar beslut om upprättande av enskilda fonder och reglerna för dem. Fullmäktige måste höra medlemskommunerna före upprättandet av en fond. Landskapsstyrelsen beslutar om användningen av medel i enlighet med reglerna för fonden. Landskapsstyrelsen beslutar om förvärv av och avstående från andelar i juridiska personer samt andra ägarandelar. Landskapsdirektörens förslag: Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige i enlighet med förslaget ovan godkänner: de allmänna grunderna för avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer grunderna för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet. Beredning: Tero Suursalmi Landskapsstyrelsen godkände förslaget. Landskapsfullmäktige Landskapsfullmäktige godkänner i enlighet med landskapsstyrelsens förslag: de allmänna grunderna för avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer grunderna för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet. Landskapsfullmäktige godkände i enlighet med landskapsstyrelsens förslag de allmänna grunderna för avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer grunderna för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet.

20 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Etapplandskapsplan 4 för Nyland; planutkastets respons för kännedom Landskapsfullmäktige Landskapsstyrelsen inledde beredningen av etapplandskapsplan 4 för Nyland Planens främsta målsättning är att skapa förutsättningar för ett hållbart, konkurrenskraftigt och välmående Nyland. Etapplandskapsplan 4 för Nyland tar tidsmässigt sikte på år 2040 och omfattar hela Nylands område med undantag av Östersundomområdet som landskapsfullmäktige beslutade att lämna utanför etapplandskapsplan 2 för Nyland. Planen kompletterar och justerar de redan gällande landskapsplanerna. Planens mest centrala innehåll grundar sig på fem teman: Näringar och innovationsverksamhet Logistik Vindkraft Grönstruktur Kulturmiljöer I planen behandlas även andra aktuella frågor, såsom Malms flygplats och de nya stationsomgivningarna invid stambanan. I etapplandskapsplan 4 har man fortsatt utveckla och förenhetliga planbeteckningarna och -bestämmelserna som använts i landskapsplanerna för Nyland och Östra Nyland. Utkastet till landskapsplanen har utarbetats i tätt samarbete med medlemskommunerna och andra intressentgrupper. Responsen på etapplandskapsplan 4 Utkastet till etapplandskapsplan 4 för Nyland var framlagt till påseende och på remiss fram till Responsen på planutkastet meddelas landskapsfullmäktige för kännedom Responsen har också presenterats för landskapsstyrelsen Sammanlagt 350 åsikter och 79 utlåtanden lämnades in om landskapsplanen. Responsen fördelade sig väldigt jämnt mellan olika intressenter samt myndigheter, intressenter inom näringslivet, organisationer och invånare. Av medlemskommunerna gav 25 stycken ett utlåtande om planutkastet. Endast Grankulla meddelade att kommunen inte ger ett utlåtande. Det är möjligt att konstatera att åsikterna framför allt gällde de öppna frågor som lyftes fram i planutkastet. I flera utlåtanden fanns önskemål om ämnesområden som inte tagits med i denna etapplan. Responsen var också till vissa delar uppmuntrande och det kommer att vara möjligt att uppfylla flera av de önskemål som gäller planmaterialet. Grönstrukturen var som väntat det tema som fick mest respons. Logistiktemat fick också mycket respons, precis som anvisandet av Malms flygplats för tätortsfunktioner. Utlåtandena innehöll också respons som gällde mer allmänna ämnesområden samt teman som inte behandlas i denna landskapsplan. Önskemål som i första hand lyftes fram gällde utvidgningen av tätorts- och

21 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ arbetsplatsområden, flygbuller samt fritidsboende och turism. Etapplandskapsplanerna upplevs som svåra att tolka och det finns ett tydligt behov av att i fortsättningen utarbeta en mer strategisk, övergripande landskapsplan. Landskapsfullmäktige antecknar responsen på och beredningen av etapplandskapsplan 4 för Nyland för kännedom. Landskapsfullmäktige antecknade responsen på och beredningen av etapplandskapsplan 4 för Nyland för kännedom.

22 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet; lägesrapport för kännedom Landskapsfullmäktige I enlighet med landskapsstyrelsens förslag beslutade landskapsfullmäktige att ur den av styrelsen godkända etapplandskapsplan 2 för Nyland utelämna området som sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo. Planförslaget lämnades tillbaka för fortsatt beredning beträffande detta område. Helsingfors, Vanda och Sibbo utarbetar en gemensam generalplan för en del av området som returnerades för vidare beredning. Landskapsplanen och den gemensamma generalplanen har utarbetats parallellt och till exempel samma utredningar har utnyttjats i arbetet med planerna. Generalplanens förhållande till landskapsplanen föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen. Förslaget till generalplan var framlagt till påseende i början av Landskapsstyrelsen godkände det nya förslaget till landskapsplan med namnet etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet, och beslutade att begära utlåtanden om förslaget och lägga fram det till påseende. Planförslaget var framlagt och på remiss Sammanlagt 34 anmärkningar och 37 utlåtanden gavs om planen. I enlighet med naturvårdslagen begärdes utlåtanden om bedömningen av planförslagets konsekvenser för Naturaområden. Både Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland samt Forststyrelsen framförde i sina utlåtanden att förslaget till landskapsplan medför betydande olägenheter för vissa fågelarter och en naturtyp. Enligt naturvårdslagen får planen inte godkännas om det av konsekvensbedömningen och utlåtandena framgår att planen har betydande negativa konsekvenser för Naturaområdets naturvärden. I Natura-utlåtandena om den gemensamma generalplanen konstateras också att planen har betydande konsekvenser för naturvärdena. Landskapsstyrelsen antecknade responsen på och Natura-utlåtandena om förslaget till landskapsplan för kännedom och beslutade att arbetet med landskapsplanen fortsätter så att man tar reda på vilka förfaranden som krävs för att planprocessen ska fortskrida och vilka eventuella ändringar som bör göras i planförslaget. Vid landskapsstyrelsens möte antecknade styrelsen läget med beredningen av landskapsplanen för kännedom och beslutade att framföra ärendet till fullmäktige för kännedom. Målet var ursprungligen att planen skulle godkännas av landskapsfullmäktige i juni Direktören för regionplaneringen, Merja Vikman-Kanerva, redogör för beredningsläget. Landskapsfullmäktige antecknar lägesrapporten för kännedom. Landskapsfullmäktige antecknade lägesrapporten för kännedom.

23 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Rapporterna för uppföljningen av Nylandsprogrammet och planläggningen på landskapsnivå; för kännedom 346/ /2012, 219/ /2014 Landskapsstyrelsen Varje år utarbetas en översikt över uppföljningen av Nylandsprogrammet och landskapsplanerna. Resultatet rapporteras åt landskapsstyrelsen och landskapets samarbetsgrupp samtidigt med resultatet av uppföljningen av Nylands verksamhetsmiljö. Vart fjärde år då landskapsfullmäktige inleder sin verksamhetsperiod utarbetas för fullmäktige en uppföljningsrapport som sammanfattar den föregående fullmäktigeperioden och tar fasta på de framtida utmaningarna. Det nya förfarandet och uppföljningsrapporterna presenteras för landskapsfullmäktige vid fullmäktiges möte i juni. Uppföljningen av Nylandsprogrammet 2014 Nylandsprogrammet godkändes av Nylands landskapsfullmäktige Programmet slår fast de strategiska prioriteringarna för landskapets utveckling under de kommande åren och styr projektfinansieringen. Nylandsprogrammet fungerar även som ett redskap för att förverkliga landskapsplanerna. Nylandsprogrammet gjordes upp under en förnyad och förenklad process. I samband med utarbetandet av Nylandsprogrammet gjordes också ändringar i uppföljningen av programmet och uppföljningen av landskapsplanen. Syftet med uppföljningen är att granska hur man har hållit sig till de strategier och det program som beslutats om och om programmet haft en betydande inverkan vid riktandet av regionutvecklingsåtgärder och -finansiering. I Nylandsprogrammets genomförandeplaner för och har fastställts att genomförandet av programmet följs upp utifrån följande indikatorer: Strategiska utvecklingsprojekt och utnyttjande av olika finansieringsformer Planläggningsåtgärder och infrastrukturprojekt som skapar förutsättningar Intressebevakningsåtgärder Genomförandet av Nylandsprogrammet har som helhet börjat bra. Utarbetandet av programmet i form av en öppen och deltagande process har visat sig vara ett lyckat sätt för att göra upp en utvecklingsstrategi på landskapsnivå. De regionala utvecklingsåtgärderna har riktats till de fokusområden som fastställts i Nylandsprogrammet och programmet har på ett lyckat sätt fungerat som vägledning vid styrandet av medel för regionutvecklingen. Det är ändå för tidigt att dra slutsatser om programmets verkningsfullhet eftersom flera finansieringsprogram och projekt först nu inleds. Resultatet av ett flertal projekt som för närvarande genomförs samt planläggnings- och intressebevakningsåtgärder syns först efter flera år. Uppföljning av landskapsplanen, översikt över 2014 Ett av Nylands förbunds strategiska mål för är att främja förverkligandet av landskapsplanerna.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ÄRENDELISTA Landskapsfullmäktige 1/2015 Tid för mötet: 23.4.2015 klo 18.00-20.15 Plats för mötet: Badhotellet Sani, Aalto-salen, Kalajoki 1 MÖTETS

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014 Tid för mötet: 24.4.2013 kl. 18.00 19.30 Plats för mötet: Vääräjoki-salen, Sievi Ärenden för behandling:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 4/2015 1 Tid: 08.06.2015 kl. 19:30-21:15 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 33 Konstituering av sammanträdet 4 34 Behandling av bokslut för år 2014 5 35 Godkännande

Läs mer