Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors. Rubrik Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors. Rubrik Sida"

Transkript

1 PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige TID klo 09:00-10:40 PLATS Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors ÄRENDEN SOM BEHANDLATS Rubrik Sida 1 Öppnande av sammanträdet, förrättande av namnupprop och konstaterande av de närvarande 5 2 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 6 3 Val av protokolljusterare 7 4 Behandlingsordning för ärenden på föredragningslistan 8 5 Val av ordförande samt första och andra vice ordförande i landskapsfullmäktige 6 Ny medlem till landskapsfullmäktige (Olavi Merihaara istället för Simo Sorsa) 7 Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen (Jaakko Niinistö) och val av ny ersättare Utvärderingsberättelse för Nylands förbunds bokslut 2014; godkännande av bokslutet Godkännande av grunderna för avgifter och taxor samt principerna för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet 11 Etapplandskapsplan 4 för Nyland; planutkastets respons för kännedom 12 Etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet; lägesrapport för kännedom 13 Rapporterna för uppföljningen av Nylandsprogrammet och planläggningen på landskapsnivå; för kännedom Byte av ansvarig revisor; för kännedom Tidpunkt för nästa sammanträde 28

2 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ OSALLISTUJAT Namn Uppgift Ytterl.inf. NÄRVARANDE Bergholm Irja Bergman-Auvinen Marie Ebeling Mika Anlände under 2 Englund Janette Hagfors Kari Hakola Juha II vice ordförande Heinäluoma Eero Ordförande Ikävalko Suzan Jalovaara Ville Johansson Ulf Juurikkala Timo I vice ordförande Kaurila Matti Kemppi-Virtanen Pirjo Kivekäs Otso Konttinen Tanja Kousa Tuuli Kuitunen Päivi Kähärä Sirkka-Liisa Laaninen Timo Anlände under 12 Lindell Harri Lindqvist Kaj protokolljusterare Louekoski Vesa-Matti Luhtanen Leena protokolljusterare Majuri Pekka Mickos Christina Oila Kimmo Oskala Hannu Pahlman Irma Pursiainen Terho Pääkkö Aila Runolinna Liljan-Kukka Ruoho Veera Saarnio Pekka Anlände under 9 Saramo Jussi Seppä Heikki Simonen Juha Simpanen Veikko Sintonen Risto Sjöblom Ruut Stranius Leo Toivanen Ilona Toivonen Kallepekka Uljas Sirkku Urho Ulla-Marja Weckman Markku Wilskman Kaarina Virmala Timo Anlände under 2 Virta Raija Välimäki Markku Ylimys-Ahlroth Kaisa Elo Simon Ersättare Anlände under 2 Jäppinen Annastiina Ersättare Härmälä Göran Ersättare

3 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Metsäkivi Sari Muttilainen Sami Stenbäck Reija-Riikka Toikkanen Hannu Ansalehto-Salmi Irja Krohn Minerva Sainio Jari Savolainen Ossi Eskelinen Juha Vikman-Kanerva Merja Mikkola Jaakko Autioniemi Paula Kanerva Inka Tikkanen-Pietikäinen Inka Elo Seija Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare LS medlem LS medlem LS medlem Landskapsdirektör Direktör Direktör Direktör Förvaltn.- o ekonomidir. sekr. Utvecklingsdirektör Förvaltningschef Informatör FRÅNVARANDE Andersson Hennariikka Haaranen Tarja Meddelat om förhinder Isola Samuli Juvonen Arja Meddelat om förhinder Jääskeläinen Jouko Meddelat om förhinder Kallas Linda Kanerva Seppo Kari Emma Meddelat om förhinder Koulumies Terhi Meddelat om förhinder Kuosa Jarmo Lahtinen Teemu Loukoila Eija Meddelat om förhinder Martniku Sari Merihaara Olavi Månsson Björn Meddelat om förhinder Mäki Terhi Meddelat om förhinder Mölsä Jukka Meddelat om förhinder Nevanlinna Risto Meddelat om förhinder Nieminen Jarmo Niikko Mika Pakarinen Pia Meddelat om förhinder Palenius Aslak Meddelat om förhinder Rahkonen Susanna Rajajärvi Anu Meddelat om förhinder Razmyar Nasima Rehn-Kivi Veronica Meddelat om förhinder Savenius Esa Meddelat om förhinder

4 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ UNDERSKRIFTER Eero Heinäluoma Ordförande Paula Autioniemi Sekreterare ÄRENDEN SOM BEHANDLATS 1-15 PROTOKOLLJUSTERING / 2015 / 2015 Kaj Lindqvist Leena Luhtanen PROTOKOLLET ALLMÄNT FRAMLAGT

5 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Öppnande av sammanträdet, förrättande av namnupprop och konstaterande av de närvarande Landskapsfullmäktige Enligt 12 i arbetsordningen för landskapsfullmäktige konstateras genom namnupprop som förättas kommunvis i alfabetisk ordning vilka fullmäktigeledamöter och ersättare som är närvarande. Landskapsfullmäktiges ordförande öppnar sammanträdet. Landskapsfullmäktiges sekreterare förrättar namuppropet. Närvarande fullmäktigeledamöter och ersättare konstateras. Landskapsfullmäktiges ordförande Eero Heinäluoma öppnade sammanträdet. Landskapsfullmäktiges sekreterare förrättade namnuppropet. Konstaterades, att 52 fullmäktigeledamöter och ersättare var närvarande.

6 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Landskapsfullmäktige Enligt 6 i landskapsfullmäktiges arbetsordning skall kallelse till lands kapsfullmäktiges sammanträde sändas minst 14 dagar före sammant rädet till varje fullmäktigeledamot separat och till de personer som har såväl närvarosom yttranderätt eller -plikt, samt för kännedom till ersät tare och medlemskom munernas kommunstyrelser. I kallelsen skall an ges tidpunkten och platsen för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas. Sammanträdeskallelsen och föredragningslistan har sänts Enligt 58 i kommunallagen är landskapsfullmäktige beslutfört, då 2/3 av ledamöterna är närvarande. Landskapsfullmäktiges sammanträde konstateras vara samman kallat enligt gällande bestämmelser och beslut samt lagligt. Sammanträdet konstateras vara beslutfört. Landskapsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var samman kallat enligt gällande bestämmelser och beslut samt lagligt. Sammanträdet konstaterades vara beslutfört.

7 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Val av protokolljusterare Landskapsfullmäktige Landskapsfullmäktige väljer två protokolljusterare vilka samtidigt tjänstgör som rösträknare. Landskapsfullmäktige valde Kaj Lindqvist och Leena Luhtanen till protokolljusterare.

8 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Behandlingsordning för ärenden på föredragningslistan Landskapsfullmäktige Sammanträdets ärenden behandlas i den ordning de är på föredragningslistan om inte landskapsfullmäktige beslutar annat. Landskapsfullmäktige beslutade att ärendena behandlas i den ordning som de är på föredragningslistan.

9 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Landskapsfullmäktige Val av ordförande samt första och andra vice ordförande i landskapsfullmäktige Landskapsfullmäktige Landskapsstyrelsen Enligt Nylands förbunds grundavtal utser landskapsfullmäktige ny ordförande samt I och II vice ordförande i landskapsfullmäktige efter att deras mandatperiod gått ut. Enligt grundavtalet är ordförandens och vice ordförandens mandatperiod två år. Ordförande i landskapsfullmäktige eller landskapsstyrelsen bör utses bland de ledamöter som representerar Helsingfors stad. Landskapsdirektörens förslag: Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige utser ordförande samt I och II vice ordförande i landskapsfullmäktige för mandatperioden Beredare: Paula Autioniemi Landskapsstyrelsen godkände förslaget. Landskapsfullmäktige Landskapsfullmäktige utser ordförande samt I och II vice ordförande i landskapsfullmäktige för mandatperioden Behandling: Landskapsfullmäktiges ordförande föreslog att Eero Heinäluoma väljs till landskapsfullmäktiges ordförande, Timo Juurikkala till första vice ordförande och Juha Hakola till andra vice ordförande. Landskapsfullmäktige valde enhälligt för åren : Eero Heinäluoma till ordförande Timo Juurikkala till I vice ordförande Juha Hakola till II vice ordförande Antecknades att Seppo Kanerva efter den här paragrafen överlät ordförandeskapet åt Eero Heinäluoma. Landskapsstyrelsen Enligt Nylands förbunds grundavtal är mandattiden för landskapsfullmäktiges ordförande och vice ordförande

10 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ två år ska ordförande för landskapsfullmäktige eller landskapsstyrelsen väljas bland de ledamöter i dessa organ som representerar Helsingfors stad. Landskapsdirektörens förslag: Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige väljer ordförande och första och andra vice ordförande för den tid som återstår av pågående fullmäktigeperiod. Beredning: Paula Autioniemi Landskapsstyrelsen godkände förslaget. Landskapsfullmäktige Behandling: Landskapsfullmäktige väljer ordförande och första och andra vice ordförande för den tid som återstår av fullmäktigeperioden. Sirkka-Liisa Kähärä föreslog att Eero Heinäluoma väljs till ordförande för landskapsfullmäktige. Hannu Oskala föreslog att Timo Juurikkala väljs till första vice ordförande. Pekka Majuri föreslog att Juha Hakola väljs till andra vice ordförande. För den återstående tiden av fullmäktigeperioden valde landskapsfullmäktige enhälligt Eero Heinäluoma till ordförande Timo Juurikkala till första vice ordförande Juha Hakola till andra vice ordförande

11 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Ny medlem till landskapsfullmäktige (Olavi Merihaara istället för Simo Sorsa) Landskapsstyrelsen I enlighet med 12 i Nylands förbunds grundavtal ska ledamöterna i landskapsfullmäktige vara fullmäktigeledamöter i medlemskommunerna. Om en ledamot eller ersättare i landskapsfullmäktige förlorar sin valbarhet eller har andra giltiga skäl för att avgå under pågående mandatperiod beslutar den kommun som ledamoten representerar om beviljande av avsked och val av ny ledamot eller ersättare för den tid som återstår av mandatperioden. Av kommunen vald ny ledamot eller ersättare ska representera samma grupp som ledamoten som beviljats avsked. Askola kommunfullmäktige har vid sitt möte beslutat välja Olavi Merihaara till medlem i Nylands landskapsfullmäktige för den återstående tiden av mandatperioden Olavi Merihaara tar medlem Simo Sorsas plats i landskapsfullmäktige. Landskapsdirektörens förslag: Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige antecknar den nye medlemmen Olavi Merihaara för kännedom. Beredning: Paula Autioniemi Landskapsstyrelsen godkände förslaget. Landskapsfullmäktige Landskapsfullmäktige antecknar den nye medlemmen Olavi Merihaara för kännedom. Landskapsfullmäktige antecknade den nye medlemmen Olavi Merihaara för kännedom.

12 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen (Jaakko Niinistö) och val av ny ersättare 223/ /2013 Landskapsstyrelsen Ersättare i landskapsstyrelsen, Jaakko Niinistö (Sannf, Vanda), har anhållit om avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen. Landskapsdirektörens förslag: Enligt 17 3 mom. i Nylands förbunds grundavtal väljs till landskapsstyrelsen sex (6) ledamöter från varje medlemskommun vars invånarantal är över personer, fem (5) ledamöter från varje medlemskommun vars invånarantal är över personer, fyra (4) ledamöter från varje medlemskommun vars invånarantal är över personer, tre (3) ledamöter från varje medlemskommun vars invånarantal är över invånare, två (2) ledamöter från varje medlemskommun vars invånarantal är över personer och en (1) ledamot från varje medlemskommun vars invånarantal är över personer. Från de kommuner vars invånarantal är mindre än personer väljs totalt fem (5) ledamöter till landskapsstyrelsen, likväl så att det inte kan finnas två ledamöter från samma kommun. Landskapsstyrelsen skall ges en sammansättning som svarar mot den andel röster som de olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige har fått på samkommunens område vid kommunalvalet, med beaktande av proportionalitetsprincipen enligt kommunala vallagen. Landskapsfullmäktige ska välja en ny ersättare till landskapsstyrelsen för den tid som återstår av mandatperioden. Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att Jaakko Niinistö beviljas avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen en ny ersättare väljs till landskapsstyrelsen. Beredning: Paula Autioniemi Landskapsstyrelsen godkände förslaget. Landskapsfullmäktige Landskapsfullmäktige beslutar bevilja Jaakko Niinistö avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen välja en ny ersättare till landskapsstyrelsen.

13 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Behandling: Juha Simonen föreslog att Niilo Kärki väljs till ny ersättare. Landskapsfullmäktige beslutade bevilja Jaakko Niinistö avsked från uppdraget som ersättare i landskapsstyrelsen valde Niilo Kärki till ny ersättare i landskapsstyrelsen.

14 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Utvärderingsberättelse för 2014 Revisionsnämnden Enligt 71 i kommunallagen ska revisionsnämnden bedöma hur de av landskapsfullmäktige uppställda funktionella och ekonomiska målen har förverkligats. marna i revisionsnämnden har gett sina kommentarer för utvärderingsberättelsen och sekreteraren har sammanställt kommentarerna till ett utkast. Utifrån utkastet behandlar, godkänner och undertecknar revisionsnämnden utvärderingsberättelsen. Revisionsnämnden beslutar: godkänna och underteckna utvärderingsberättelsen för 2014 överlämna utvärderingsberättelsen för 2014 till landskapsfullmäktige för kännedom. Revisionsnämnden beslutade: godkänna och underteckna utvärderingsberättelsen för 2014 överlämna utvärderingsberättelsen för 2014 till landskapsfullmäktige för kännedom. I protokollet antecknades att Jari Sillanpää inte deltog i utvärderingen av de ärenden i utvärderingsberättelsen som berör landskapsplanen. I protokollet antecknades att förvaltnings- och ekonomidirektören Paula Autioniemi inte deltog i behandlingen av ärendet. Landskapsfullmäktige Behandling: Landskapsfullmäktige antecknar utvärderingsberättelsen för kännedom. Revisionsnämndens ordförande Pekka Majuri presenterade utvärderingsberättelsen för landskapsfullmäktige. Landskapsfullmäktige antecknade utvärderingsberättelsen och revisionsnämndens ordförandes presentation för kännedom. Bilaga 1 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2014, LF

15 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Nylands förbunds bokslut 2014; godkännande av bokslutet Landskapsstyrelsen Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet överlämnas till fullmäktige för behandling före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. Bokslutet ska innehålla resultaträkning, balansräkning och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Finansieringsanalysen ska enligt balansräkningsanvisningarna från bokföringsnämndens kommunsektion lämnas i not till bokslutet. Bokslutet visar ett överskott på ,29 euro. Budgeten gjordes upp med ett underskott på euro. Bokslutshandlingarna sammanställs till en balansbok som undertecknas av landskapsstyrelsens medlemmar samt landskapsdirektören. Undertecknandet sker omedelbart vid detta sammanträde. I samband med undertecknandet berättigar landskapsstyrelsen förbundets byrå att i balansboken/verksamhetsberättelsen göra eventuella rättelser av teknisk natur. Behandlingen av bokslutet framskrider så att revisionsnämnden ger sin utvärderingsberättelse efter att revisorn (PwC Julkistarkastus Oy) avslutat sitt arbete. Därefter behandlar landskapsfullmäktige bokslutet vid sitt sammanträde. Nylands förbunds samarbetskommitté har behandlat bokslutet vid sitt möte I anslutning till bokslutet förutsätts i enlighet med revisionsstandarderna (ISA) ett bekräftelsebrev som ges av ledningen. Detta uttalande ändrar inte landskapsstyrelsens, de redovisningsskyldigas, tjänsteinnehavarnas, arbetstagarnas eller revisorernas lagstadgade förpliktelser och ansvar. Brevet riktas till revisorn och meddelas revisionsnämnden för kännedom. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2014 (balansboken) samt ledningens bekräftelsebrev finns som bilaga. Landskapsdirektörens förslag: Landskapsstyrelsen godkänner och undertecknar bokslutet för år 2014 och överlämnar det till revisorn för granskning föreslår för landskapsfullmäktige att man efter räkenskapsperiodens resultat överför överskottet i bokslutet på ,29 euro till kontot Överskott/Underskott från föregående räkenskapsperioder överlämnar bokslutet till landskapsfullmäktige för behandling efter revisionsnämndens beredning ger landskapsstyrelsens ordförande och landskapsdirektören fullmakt att på landskapsstyrelsens vägnar underteckna ledningens bekräftelsebrev till revisorn. Beredning: Paula Autioniemi Landskapsstyrelsen godkände förslaget.

16 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Revisionsnämnden Enligt 68 i kommunallagen ska styrelsen upprätta ett bokslut före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och överlämna det till revisorn för granskning samt efter revisionen förelägga fullmäktige bokslutet före utgången av juni månad. Nylands förbunds bokslut för år 2014 har skickats till revisionsnämnden som bilaga till föredragningslistan. Landskapsdirektören och förvaltnings- och ekonomidirektören presenterade bokslutets innehåll på mötet. Revisorn har överlämnat en revisionsberättelse för räkenskapsperioden Revisionsnämnden överlämnar revisionsberättelsen till landskapsfullmäktige för kännedom föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige godkänner bokslutet för år 2014 föreslår att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden Revisionsnämnden beslutade överlämna revisionsberättelsen till landskapsfullmäktige för kännedom föreslå för landskapsfullmäktige att fullmäktige godkänner bokslutet för år 2014 föreslå att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden Landskapsfullmäktige Tekniska justeringar har gjorts efter landskapsstyrelsens behandling av verksamhetsberättelsen Enligt uppgifter om invånarantalet, som har bekräftats av Statistikcentralen, ökade folkmängden i Nyland med personer och inte Ökningen var således den näst största under 2000-talet. Korrigeringarna har gjorts i Landskapsdirektörens översikt på sidan 5 samt på sidan 15 under rubriken Folkmängden ökade snabbt i avsnittet om den allmänna och den egna regionens utveckling. Landskapsfullmäktige beslutar godkänna bokslutet för 2014 att man efter räkenskapsårets resultat överför överskottet i bokslutet på ,29 euro till kontot Överskott/Underskott från föregående räkenskapsperioder anteckna revisionsberättelsen för kännedom bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden anteckna de tekniska justeringarna gällande invånarantalet för kännedom. Landskapsfullmäktige beslutade godkänna bokslutet för 2014 att man efter räkenskapsperiodens resultat överför överskottet i

17 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ bokslutet på ,29 euro till kontot Överskott/Underskott från föregående räkenskapsperioder anteckna revisionsberättelsen för kännedom bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden anteckna de tekniska justeringarna gällande invånarantalet för kännedom. Bilaga 2 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014, LF

18 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Godkännande av grunderna för avgifter och taxor samt principerna för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet 160/ /2015 Landskapsstyrelsen Enligt 13 och 86 i kommunallagen ska fullmäktige besluta om grunderna för avgifter och taxor som tas ut av samkommunens kunder och om principerna för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet som berör samkommunens interna verksamhet. Grunderna för avgifter och taxor Grunderna för avgifter och taxor anges förutom i kommunallagen även i Nylands förbunds förvaltningsstadga. Enligt förvaltningsstadgan beslutar landskapsfullmäktige om de allmänna grunderna för avgifter. Landskapsstyrelsen beslutar om specifika avgifter och de detaljerade grunderna för dem. Landskapsstyrelsen kan delegera sin beslutanderätt till en underställd tjänsteinnehavare. Bestämmelser som tillämpats: Förvaltningsstadgan 34 Grunderna för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet Enligt förvaltningsstadgan beslutar landskapsfullmäktige om principerna för placeringsverksamheten. Landskapsstyrelsen kan delegera sin beslutanderätt som berör placeringsverksamhet till en underställd tjänsteinnehavare. När det gäller placeringsverksamhet berör rätten till delegering av beslutanderätten enbart kortfristiga placeringar av tillgångar som tjänar förbundets intressen. Enligt Nylands förbunds grundavtal beslutar landskapsfullmäktige om upprättandet av fonder. skommunerna bör höras före upprättandet av en fond. Bestämmelser som tillämpats: Förvaltningsstadgan 33 och grundavtalet 28 Förslag på grunder för Nylands förbunds avgifter och taxor samt placeringsverksamhet Allmänna grunder för avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer Avgifter för sedvanligt utelämnande av uppgifter såsom utdrag ur protokoll, kopior eller andra utskrifter samt för kostnader för apparatur, material och porto tas ut enligt självkostnadsprincip. För förrättningshandling eller karta som utarbetas separat för ett särskilt ändamål bildas avgiften förutom av förutnämnda kostnader även av verkliga kostnader. Då begäran om information är mödosam och föranleder särskilda åtgärder tas en fast timavgift ut på basis av den tid som använts. Tiden som används beror på hur mycket extra arbete begäran om information medför samt hur krävande informationssökningen är. Landskapsstyrelsen fattar beslut om handlingar som överlämnas utan avgift eller ersättning.

19 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Grunder för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet I Nylands förbunds placeringsverksamhet ingår placering av kassamedel, placering som hänför sig till samkommunens verksamhetsområde, förvaltning av samkommunens separat upprättade fonder samt ägande av andelar i juridiska personer. Landskapsstyrelsen beslutar om placeringen av kassamedel, förutsett att styrelsen inte har delegerat sin beslutanderätt till en underställd tjänsteinnehavare. Samkommunens kassamedel, som innefattar förvaltade medel som hör till statens finansieringsprogram, får endast placeras i kortfristiga instrument vars pris- och kreditrisk bedöms som låg. Överskottet får inte bindas för mer än ett år om inte fullmäktige har beslutat om det i budgeten. Fullmäktige beslutar årligen om placeringar i budgeten eller genom att fatta enskilda placeringsbeslut. Investeringar som hänför sig till det egna verksamhetsområdet ska beröra samkommunens verksamhet samt främja genomförandet av samkommunens uppgifter. Fullmäktige fattar beslut om upprättande av enskilda fonder och reglerna för dem. Fullmäktige måste höra medlemskommunerna före upprättandet av en fond. Landskapsstyrelsen beslutar om användningen av medel i enlighet med reglerna för fonden. Landskapsstyrelsen beslutar om förvärv av och avstående från andelar i juridiska personer samt andra ägarandelar. Landskapsdirektörens förslag: Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige i enlighet med förslaget ovan godkänner: de allmänna grunderna för avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer grunderna för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet. Beredning: Tero Suursalmi Landskapsstyrelsen godkände förslaget. Landskapsfullmäktige Landskapsfullmäktige godkänner i enlighet med landskapsstyrelsens förslag: de allmänna grunderna för avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer grunderna för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet. Landskapsfullmäktige godkände i enlighet med landskapsstyrelsens förslag de allmänna grunderna för avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer grunderna för skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet.

20 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Etapplandskapsplan 4 för Nyland; planutkastets respons för kännedom Landskapsfullmäktige Landskapsstyrelsen inledde beredningen av etapplandskapsplan 4 för Nyland Planens främsta målsättning är att skapa förutsättningar för ett hållbart, konkurrenskraftigt och välmående Nyland. Etapplandskapsplan 4 för Nyland tar tidsmässigt sikte på år 2040 och omfattar hela Nylands område med undantag av Östersundomområdet som landskapsfullmäktige beslutade att lämna utanför etapplandskapsplan 2 för Nyland. Planen kompletterar och justerar de redan gällande landskapsplanerna. Planens mest centrala innehåll grundar sig på fem teman: Näringar och innovationsverksamhet Logistik Vindkraft Grönstruktur Kulturmiljöer I planen behandlas även andra aktuella frågor, såsom Malms flygplats och de nya stationsomgivningarna invid stambanan. I etapplandskapsplan 4 har man fortsatt utveckla och förenhetliga planbeteckningarna och -bestämmelserna som använts i landskapsplanerna för Nyland och Östra Nyland. Utkastet till landskapsplanen har utarbetats i tätt samarbete med medlemskommunerna och andra intressentgrupper. Responsen på etapplandskapsplan 4 Utkastet till etapplandskapsplan 4 för Nyland var framlagt till påseende och på remiss fram till Responsen på planutkastet meddelas landskapsfullmäktige för kännedom Responsen har också presenterats för landskapsstyrelsen Sammanlagt 350 åsikter och 79 utlåtanden lämnades in om landskapsplanen. Responsen fördelade sig väldigt jämnt mellan olika intressenter samt myndigheter, intressenter inom näringslivet, organisationer och invånare. Av medlemskommunerna gav 25 stycken ett utlåtande om planutkastet. Endast Grankulla meddelade att kommunen inte ger ett utlåtande. Det är möjligt att konstatera att åsikterna framför allt gällde de öppna frågor som lyftes fram i planutkastet. I flera utlåtanden fanns önskemål om ämnesområden som inte tagits med i denna etapplan. Responsen var också till vissa delar uppmuntrande och det kommer att vara möjligt att uppfylla flera av de önskemål som gäller planmaterialet. Grönstrukturen var som väntat det tema som fick mest respons. Logistiktemat fick också mycket respons, precis som anvisandet av Malms flygplats för tätortsfunktioner. Utlåtandena innehöll också respons som gällde mer allmänna ämnesområden samt teman som inte behandlas i denna landskapsplan. Önskemål som i första hand lyftes fram gällde utvidgningen av tätorts- och

21 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ arbetsplatsområden, flygbuller samt fritidsboende och turism. Etapplandskapsplanerna upplevs som svåra att tolka och det finns ett tydligt behov av att i fortsättningen utarbeta en mer strategisk, övergripande landskapsplan. Landskapsfullmäktige antecknar responsen på och beredningen av etapplandskapsplan 4 för Nyland för kännedom. Landskapsfullmäktige antecknade responsen på och beredningen av etapplandskapsplan 4 för Nyland för kännedom.

22 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet; lägesrapport för kännedom Landskapsfullmäktige I enlighet med landskapsstyrelsens förslag beslutade landskapsfullmäktige att ur den av styrelsen godkända etapplandskapsplan 2 för Nyland utelämna området som sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo. Planförslaget lämnades tillbaka för fortsatt beredning beträffande detta område. Helsingfors, Vanda och Sibbo utarbetar en gemensam generalplan för en del av området som returnerades för vidare beredning. Landskapsplanen och den gemensamma generalplanen har utarbetats parallellt och till exempel samma utredningar har utnyttjats i arbetet med planerna. Generalplanens förhållande till landskapsplanen föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen. Förslaget till generalplan var framlagt till påseende i början av Landskapsstyrelsen godkände det nya förslaget till landskapsplan med namnet etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet, och beslutade att begära utlåtanden om förslaget och lägga fram det till påseende. Planförslaget var framlagt och på remiss Sammanlagt 34 anmärkningar och 37 utlåtanden gavs om planen. I enlighet med naturvårdslagen begärdes utlåtanden om bedömningen av planförslagets konsekvenser för Naturaområden. Både Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland samt Forststyrelsen framförde i sina utlåtanden att förslaget till landskapsplan medför betydande olägenheter för vissa fågelarter och en naturtyp. Enligt naturvårdslagen får planen inte godkännas om det av konsekvensbedömningen och utlåtandena framgår att planen har betydande negativa konsekvenser för Naturaområdets naturvärden. I Natura-utlåtandena om den gemensamma generalplanen konstateras också att planen har betydande konsekvenser för naturvärdena. Landskapsstyrelsen antecknade responsen på och Natura-utlåtandena om förslaget till landskapsplan för kännedom och beslutade att arbetet med landskapsplanen fortsätter så att man tar reda på vilka förfaranden som krävs för att planprocessen ska fortskrida och vilka eventuella ändringar som bör göras i planförslaget. Vid landskapsstyrelsens möte antecknade styrelsen läget med beredningen av landskapsplanen för kännedom och beslutade att framföra ärendet till fullmäktige för kännedom. Målet var ursprungligen att planen skulle godkännas av landskapsfullmäktige i juni Direktören för regionplaneringen, Merja Vikman-Kanerva, redogör för beredningsläget. Landskapsfullmäktige antecknar lägesrapporten för kännedom. Landskapsfullmäktige antecknade lägesrapporten för kännedom.

23 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 1/ Landskapsfullmäktige Rapporterna för uppföljningen av Nylandsprogrammet och planläggningen på landskapsnivå; för kännedom 346/ /2012, 219/ /2014 Landskapsstyrelsen Varje år utarbetas en översikt över uppföljningen av Nylandsprogrammet och landskapsplanerna. Resultatet rapporteras åt landskapsstyrelsen och landskapets samarbetsgrupp samtidigt med resultatet av uppföljningen av Nylands verksamhetsmiljö. Vart fjärde år då landskapsfullmäktige inleder sin verksamhetsperiod utarbetas för fullmäktige en uppföljningsrapport som sammanfattar den föregående fullmäktigeperioden och tar fasta på de framtida utmaningarna. Det nya förfarandet och uppföljningsrapporterna presenteras för landskapsfullmäktige vid fullmäktiges möte i juni. Uppföljningen av Nylandsprogrammet 2014 Nylandsprogrammet godkändes av Nylands landskapsfullmäktige Programmet slår fast de strategiska prioriteringarna för landskapets utveckling under de kommande åren och styr projektfinansieringen. Nylandsprogrammet fungerar även som ett redskap för att förverkliga landskapsplanerna. Nylandsprogrammet gjordes upp under en förnyad och förenklad process. I samband med utarbetandet av Nylandsprogrammet gjordes också ändringar i uppföljningen av programmet och uppföljningen av landskapsplanen. Syftet med uppföljningen är att granska hur man har hållit sig till de strategier och det program som beslutats om och om programmet haft en betydande inverkan vid riktandet av regionutvecklingsåtgärder och -finansiering. I Nylandsprogrammets genomförandeplaner för och har fastställts att genomförandet av programmet följs upp utifrån följande indikatorer: Strategiska utvecklingsprojekt och utnyttjande av olika finansieringsformer Planläggningsåtgärder och infrastrukturprojekt som skapar förutsättningar Intressebevakningsåtgärder Genomförandet av Nylandsprogrammet har som helhet börjat bra. Utarbetandet av programmet i form av en öppen och deltagande process har visat sig vara ett lyckat sätt för att göra upp en utvecklingsstrategi på landskapsnivå. De regionala utvecklingsåtgärderna har riktats till de fokusområden som fastställts i Nylandsprogrammet och programmet har på ett lyckat sätt fungerat som vägledning vid styrandet av medel för regionutvecklingen. Det är ändå för tidigt att dra slutsatser om programmets verkningsfullhet eftersom flera finansieringsprogram och projekt först nu inleds. Resultatet av ett flertal projekt som för närvarande genomförs samt planläggnings- och intressebevakningsåtgärder syns först efter flera år. Uppföljning av landskapsplanen, översikt över 2014 Ett av Nylands förbunds strategiska mål för är att främja förverkligandet av landskapsplanerna.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Mässcentrum (ingång hotell Holiday Inn) Mässplatsen 1, H:fors. Grupperna och kaffe Ärende Rubrik Sida

Mässcentrum (ingång hotell Holiday Inn) Mässplatsen 1, H:fors. Grupperna och kaffe Ärende Rubrik Sida FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2016 1 TID 13.12.2016, kl. 10:00 PLATS Mässcentrum (ingång hotell Holiday Inn) Mässplatsen 1, H:fors. Grupperna och kaffe 9.00-10.00 ÄRENDEN SOM BEHANDLAS Ärende Rubrik Sida 15 Öppnande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund.

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund. FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslista för Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 27 november 2012, kl 13.15-13.35 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola, Auditoriet 11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

Samkommunstämman Protokoll

Samkommunstämman Protokoll Samkommunstämman 1 21 Protokoll 22.4.21 Samkommunstämman 22.4.21 s. 2 PROTOKOLL Tid: 22.4.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1 Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SAMKOMMUNSTÄMMAN 01 2015 PROTOKOL L

SAMKOMMUNSTÄMMAN 01 2015 PROTOKOL L SAMKOMMUNSTÄMMAN 01 2015 PROTOKOL L Samkommunstämman 29.04.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 01/2015 Tid: 29.04.2015 kl. 16.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 januari 2014 kl

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 januari 2014 kl Sammanträdesdatum: 15.01.2014 Nr: 1 Paragrafer: 1-7 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 januari 2014 kl. 19.00-19.55 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 05.12.2016 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 317 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 517 318 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa Sida 1 Sammanträdestid: 30.8.2017 kl. 10.00 Sammanträdesplats: Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa Närvarande: Medlemskommunernas ombud, se bilaga 15 Paragrafer: 15-21 Underskrifter:

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Rubrik Sida. 1 Öppnande av mötet och val av protokolljusterare 4. 2 Förvaltningsreformer och språkliga konsekvensbedömningar 5

Rubrik Sida. 1 Öppnande av mötet och val av protokolljusterare 4. 2 Förvaltningsreformer och språkliga konsekvensbedömningar 5 PROTOKOLL 1/2016 1 Kommittén för språklig service TID 28.04.2016, klo 09:30-11:20 PLATS Nylands förbund ÅRENDEN SOM BEHANDLAS Rubrik Sida 1 Öppnande av mötet och val av protokolljusterare 4 2 Förvaltningsreformer

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 01.10.2015 4/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 19.18-19.35 Kommungården

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN Antagna den 29 december 1916 Av Kungl. Maj:t fastställda den 2 november 1917 Med sedemera vidtagna ändringar

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.11.2013 Nr: 5 Paragrafer: 35-38 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 november 2013 kl. 19.00-20.50 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer