OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!"

Transkript

1 OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet!

2

3 Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar dig på Officersprogrammet får du chansen. Väljer du att bli officer så tar du på dig att värna om vårt lands säkerhet i väpnad strid om nödvändigt. Som officer är du chef och utövar makt såväl i fred som i krig ett för troende du fått av det svenska folket. Du ska förbereda dig själv och ditt förband för uppgifter under fred, kris och krig. Du kan behöva fatta beslut som leder till såväl materiell förstörelse som att människor dödas eller skadas också ditt eget liv kan hotas. Få yrken innebär en så tung ansvarsbörda. Den svenska Försvarsmakten verkar utifrån värderingar, som bland annat handlar om fred, demokrati och om alla människors lika värde. I de internationella insatserna för stabilitet och fred har Sverige och svenska officerare en stor och viktig uppgift. På hemmaplan är officersyrket ett av de mest omväxlande yrken du kan ha. Försvars makten är en viktig del av samhället med en mängd olika arbetsuppgifter. Dessutom utvecklas verk sam heten hela tiden. Det kommer du också att göra. Ledare med laganda Vi letar efter dig som vill utvecklas till en samarbetsinriktad ledare och kommunikativ problemlösare. En del av det nya insatsförsvarets arbete sker utanför Sveriges gränser. Det handlar om freds bevarande och fredsframtvingande insatser i oroliga och konfliktfyllda områden. Efter genomfört Officersprogram måste du som officer vara beredd att leda insatser med personal från både Sverige och andra nationer. Det ställer bland annat krav på såväl språkkunskaper som kulturell förståelse. Uppdragen är ofta både svåra och farliga. Ibland måste de lösas med hot om eller användande av vapenmakt. Välutbildade officerare med förmåga till helhetstänkande kan dock bidra till att konflikten kan lösas på en lägre konfliktnivå, utan vapenmakt. Officersprogrammet / Försvarshögskolan 3

4 Leder utbildningen till jobb? På Officersprogrammet får du de teoretiska kunskaper och praktiska färdig heter som krävs för att bli anställd som officer vid något av Försvars maktens insatsförband. Försvarsmaktens insatsorganisation är stadd i ständig förändring och motsvarar det som statsmakterna har beställt. Planeringen och utvecklingen av en användbar insatsorganisation pågår ständigt. Helt klart är att Försvarsmaktens behov av officerare som genom gått det treåriga Officersprogrammet är mycket stort. Anledningen är att Försvarsmakten står inför stora pensionsavgångar och att en del officerare varje år väljer att växla karriär och pröva på den civila arbetsmarknaden. Som nyanställd kommer du inledningsvis under ett par år att tjänstgöra som operatör, instruktör och/eller ställ företrädande chef på plutonsnivå. Du kommer att få arbeta med vitt skilda uppgifter beroende på var i Försvarsmakten du tjänstgör, bland annat utbildning av soldater/sjömän, trupp föring, planering och att utveckla förbandets verk sam het. Utbildningen på Officersprogrammet ger en nöd vän dig grund så att du efterhand kommer att kunna tjänst göra med mer komplexa uppgifter och vara chef på allt högre nivåer. Försvarshögskolan, i samverkan med Försvarsmakten, strävar inte efter att utbilda fler på Officersprogrammet än vad Försvarsmakten räknar med att kunna anställa. Det kan ändå förekomma viss konkurrens om tjänsterna inom Försvarsmakten beroende på vilka förband eller vilka befattningar du söker till. Ditt liv som officer blir mycket vad du gör det till. Vill du ha ett givande arbete och kontinuerlig utveckling erbjuder Försvarsmakten som arbetsgivare mycket goda möjligheter. För att kunna söka olika tjänster inom Försvarsmakten, krävs en viss utbildningsnivå och erfarenhet. Som ett led i din utveckling och karriär, kommer du därför att erbjudas en kontinuerlig kompetensutveckling. Utanför Försvarsmakten har en officer mycket goda möjligheter till en civil karriär. Officerare är eftertraktade och får ofta jobb i chefspositioner. Det beror bland annat på att den ledarskapsutbildning du genomgår på Försvarshögskolan är en av landets främsta. 4 Officersprogrammet / Försvarshögskolan

5

6 Hur är utbildningen upplagd? Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning på grundnivå. Den omfattar sex terminer, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Studierna på Officersprogrammet leder till en Officersexamen. Terminerna 1, 2, 3 och 6 vid programmet ges vid Försvarshögskolan, och genom förandet sker på Karlberg, Stockholm. Kurserna under dessa terminer är huvudsakligen teoretiska och ska ge en grund för fortsatta studier i ämnena och för förståelsen av yrket. Termin 4 och 5 genomförs som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid någon av Försvarsmaktens skolor eller förband runt om i Sverige. Den verksamhetsförlagda utbildningen är funktions inriktad, bygger på de teoretiska grunder som ingår i programmet och består i huvud sak av tillämpade eller praktiska moment i de olika ämnena. VFU-delen är nöd vändig för yrkesutvecklingen och ger underlag för din reflektion runt såväl professionen som din personliga utveckling. VFU inom Krigsvetenskaplig profil har 10 utbildningsinriktningar: Markstrid, Indirekt bekämpning, Fältarbeten, Försörjning, Ledningssystem, Luftvärn, Säkerhetsförband, CBRN, Amfibie och STRIL i Flygvapnet. Under första terminen lämnar studenten in önskemål om VFU-placering och blir tilldelad en VFU-plats i konkurrens med övriga studenter. Inom Militärteknisk profil finns i dag en VFU-indelning mot Armén eller Flygvapnet. Antalet utbildningsplatser mot varje inriktning är begränsat och styrs av Försvarsmaktens behov av nya officerare, vissa inriktningar genomförs inte varje år. Utbildningen på Officersprogrammet sker i olika former beroende på vilken metod som passar bäst för just det utbildningsmomentet. Du kommer att möta traditionell undervisning så som föreläsningar i större samlingar, seminarier, självstudier och gruppvisa arbeten såväl som truppföring och trupputbildning. Undervisningen sker även på engelska för att göra språkutbildningen levande och ämnesaktuell. Programmet ges med idag tre profiler som alla leder fram till en akademisk yrkesexamen som officer. Programmets profil styrs av vilket ämne som du som student läser i störst omfattning. Besök med jämna mellanrum för mer information om profilerna. De tre profilerna som ges är: Officersprogrammet med krigsvetenskaplig profil Huvudämne Krigsvetenskap. Ger kompetens för tjänstgöring inom Arméns truppslag, Amfibiekåren samt Lednings- och logistikbefattningar. Officersprogrammet med militärteknisk profil Huvudämne Militärteknik. Ger kompetens för militärteknisk tjänstgöring inom hela Försvarsmakten. Officersprogrammet med nautisk profil Huvudämne Nautik. Ger kompetens för tjänstgöring inom Flottan. 6 Officersprogrammet / Försvarshögskolan

7 Några av de ämnen som studeras på de olika profilerna är: Krigsvetenskap För att kunna arbeta effektivt i exempelvis en pågående internationell konflikt, måste du ha kunskap om vad krig innebär. Krigsvetenskap är studie av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i fredstida operationer, över hela konfliktskalan och på alla krigföringsnivåer. Utbildning i taktik och stridsteknik ingår i ämnet Krigsvetenskap. Ledarskap och pedagogik Sveriges bästa ledarskapsutbildningar finns på Försvarshögskolan. Du lär dig att leda i krig och i fredstid, under påfrestande förhållanden. Du ska i din kommande yrkesutövning inledningsvis kunna verka som biträdande instruktör i utbildnings situationer där uppgiften ska kunna lösas i förband upp till plutons (motsvarande) storlek och inom ramen för egen funktion. Militärteknik Dagens försvar blir alltmer teknikberoende, vilket medför att förståelse för och kunskap om tekniken blir allt viktigare för alla officerare. I alla tider har den tekniska utvecklingen drivit taktiken framåt. Med militärteknik menas det tvärvetenskapliga kunskaps område som behandlar tekniken och dess inverkan på officerens förmåga och sätt att lösa sina uppgifter. Fysiskt stridsvärde Ämnet kan beskrivas som en militär tillämpning av ämnet idrott och hälsa. För att fungera effektivt i kris och krig, behöver du veta hur kroppen fungerar, reagerar och påverkas. Du lär dig hur du kan utveckla och träna ditt förband mot den nivå som krävs i fysisk prestationsförmåga. Nautik Inom ämnet Nautik lär du dig konsten att navigera. För att kunna göra detta på ett säkert sätt studeras bland annat terrester navigation, astronomisk navigation, radaroch satellitnavigering. Vidare studeras faktorer som påverkar fartyget som till exempel meteorologi, oceanografi, tidvattenberäkning, fartygskonstruktion och stabilitet. Inom profilen Nautik läser du även ämnena skeppsteknik och transportteknik. Ämnesindelning per profil Krigsvetenskaplig profil Militärteknisk profil Nautisk profil Officersprogrammet / Försvarshögskolan 7

8

9 Behörighetskrav Beroende på vilken profil du väljer, kan behörighetskraven variera något. Följande gäller för samtliga profiler: Grundläggande behörighet: Slutbetyg/avgångsbetyg från gymnasiet eller gymnasial vuxenutbildning, eller motsvarande. Svensk medborgare. Har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om total försvarsplikt eller motsvarande utbildning med godkänt resultat. Genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhets skyddsförordningen (1996:663). Särskild behörighet: Godkänd i Ma B samt Sh A (områdesbehörighet 5). Godkänd i Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 +1a2 (lägst betyg E i varje ämne) (områdesbehörighet A5). Bestyrkt visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning med lägst vitsord Ja-5-5 eller godkänt resultat från motsvarande militär utbildning (till exempel Grundläggande militär utbildning tillsammans med Kompletterande militär utbildning/förberedande officerskurser). Uppfyller Försvarsmaktens föreskrivna medicinska fordringar. Uppfyller kraven för fysiska tester (testas under antagningsprocessen). Uppvisa godkänt resultat på inskrivningsprov. Att du av Försvarshögskolan har bedömts lämplig för utbildningen. För militärteknisk profil gäller dessutom: Godkänd i Ma C samt Fy B (områdesbehörighet 5 men utan krav på matematik samt områdesbehörighet 8 med sänkt krav i matematik och utan krav på kemi). Godkänd i Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Fysik 2 (lägst betyg E i varje kurs) (områdesbehörighet A5 men utan krav på matematik + områdesbehörighet A8 med sänkt krav i matematik och utan krav på kemi). Mer om behörighet Behörighetskraven kan komma att ändras, du hittar alltid aktuell information i Försvarshögskolans antagningsordning på Officersprogrammet / Försvarshögskolan 9

10 Dubbel tillhörighet Samtidigt som du studerar vid Försvarshögskolan kommer du att organiseras militärt i Försvarsmakten som officersaspirant vid kadett bataljonen på Militärhögskolan Karlberg. Som officersaspirant är du både student vid Försvarshögskolan och militär personal i Försvarsmakten, och du kommer att ingå i någon av kompaniets plutoner. Under utbildningstiden är du inte knuten till något regemente/flottilj, utan har Karlberg som ditt hemma förband. Din dubbla tillhörighet innebär att du lyder under olika regelverk, dels hög skolelagen och högskoleförordningen, dels officersförordningen. Vid sidan av dina studier på Officersprogrammet har du som officersaspirant skyldighet att delta i annan verksamhet som Försvarsmakten beslutar om. Mellan, och till viss del även under terminerna, kommer Försvarsmakten att ge dig ytterligare utbildning som ska förbereda dig för en anställning inom Försvarsmakten. Under tre år hinner du utvecklas mycket som människa. Denna individutveckling sker med en gemensam målsättning mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten att examinera bästa möjliga officerare till insatsförsvaret. Du kommer tillsammans med din pluton chef, som följer dig under hela utbildningen, att genomföra ett antal aktiviteter som syftar till att utveckla dig som individ och att på bästa sätt förbereda dig för din kommande anställning. Du är ledig fyra veckor under sommaren och cirka två veckor i samband med jul. Många möjligheter till fysisk träning Ett viktigt inslag i utbildningen är den fysiska träningen. Under utbild ningen i Fysiskt stridsvärde kommer du bland annat att få exempel på ett stort antal övningar som kan genomföras såväl inom- som utom hus, allt för att förbereda dig för din kommande yrkesroll. Du kommer att ha någon form av organiserad träning de flesta dagar under din tid på Officersprogrammet. Den syftar mot de krav som en anställning i Försvarsmakten kräver avseende kondition och styrka. Utbildningen erbjuder många goda möjligheter för dig att få prova på nya idrottsaktiviteter. Du kommer dessutom att erbjudas möjlighet att prova på de idrotter där det finns militära landslag. Kanske är du en framtida representant för Sverige i ett internationellt mästerskap? 10 Officersprogrammet / Försvarshögskolan

11

12

13 Ekonomi och boende På Officersprogrammet behöver du inte ta studielån för att kunna betala boende, kurslitteratur och mat. Som officersaspirant får du dagpenning, fri kurslitteratur, fri kost, fri logi och fria hemresor. Under de tre första och den avslutande sjätte terminen på Officersprogrammet kommer du att erbjudas boende på Karlberg. Karlberg ligger i Solna och det tar 20 minuter att gå till fots från Stockholm city. Under termin fyra och fem bor du på någon av Försvars maktens skolor runt om i Sverige. Preparandskede Ett par veckor innan programstart kallar Försvarsmakten in dig till Militärhögskolan Karlberg. Utbildningen inleds med ett preparandskede där kadetterna bland annat kommer att genomföra vissa utbildningskontroller, hämta ut utrustning och få ytterligare information om vad utbildningen innebär. Historik om Karlberg Kadetter har utbildats på Karlbergs slott sedan 1792 och du kommer att erbjudas möjlig het att delta i de många traditionella aktiviteter som genomförs vid Karlberg. När en ny kurs rycker in så får den av tradition ett kursnummer i löpande följd från Traditionellt skrivs kurs som qrz. Under året anordnas bland annat mässdanser och i februari första året genomförs en annan av de stora traditionerna, vinterbalen, för din kurs. Vid slutet av termin sex genomförs en avslutningsbal som traditionellt går under benämningen Garden Party. Karlberg ser det som en av sina uppgifter att bevara och föra traditionerna vidare, med inslag av förnyelse efterhand. Officersprogrammet / Försvarshögskolan 13

14 Om Försvarshögskolan Försvarshögskolan erbjuder unika kunskaper i en extraordinär miljö, mitt i skärningspunkterna mellan militärt och civilt, forskning och praktik, nationellt och internationellt, historia och framtid. Utbildningarna du hittar på Försvarshögskolan finns inte på någon annan högskola i Sverige. Skälet är enkelt kunskapen finns inte någon annanstans. Många av våra lärare och professorer är internationellt efterfrågade experter inom sina respektive områden. Det är ingen slump att de ofta syns i media som experter i samhällsdebatten. Huvuddelen av lärarna som undervisar på Officersprogrammet är officerare med stor erfarenhet från Försvarsmaktens olika verksamhetsområden bland annat internationella insatser. Försvarshögskolans specialområden är förutom vetenskapligt baserad kunskap om militär makt och militära operationer i ett brett perspektiv, säkerhetspolitik, kris hantering, ledarskap och internationellt samarbete. Vi genomför utbildningar inom i stort sett alla militära ämnen. Under senare år har vi även utvecklat ett flertal civila utbildningar. Att studera vid Försvarshögskolan ger dig en mångfald av perspektiv på varje ämne. Dessutom får du motiverade studiekamrater och många viktiga kontakter för ditt fram tida yrkesliv. Officersprogrammet är en stor utmaning för de allra flesta som klarar antagningskraven. Det är tufft, utvecklande och väldigt stimulerande både för kroppen och för psyket. Precis som du vill ha det? Mer information och kontaktuppgifter Mer information om Försvarshögskolan hittar du på Där hittar du också information om hur du anmäler dig till Officersprogrammet. Uppgifter om studentkåren vid Försvarshögskolan når du också via Specialistofficersutbildningen Du som inte är intresserad av Officersprogrammet men ändå söker en framtid inom Försvarsmakten, kolla in Specialistofficersutbildningen på Försvarshögskolan 2015 Foto: Rickard Kilström (framsida, sid 5, 8, 11, 12 och 15), Alexander Karlsson/Combat Camera/Försvarsmakten (sid 2) 14 Officersprogrammet / Försvarshögskolan

15

16 Box / Stockholm Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Tel / Fax

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten Vägen in Så börjar din resa i Försvarsmakten Vill du göra skillnad? här börjar resan! sid 3-5 Om GMU teori och praktik sid 6-19 Vad händer efter GMU? sid 20-33 Hur och när kan jag söka? sid 34-35 2 Vill

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Tema: Utbildning mot förändrad hotbild. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Tema: Utbildning mot förändrad hotbild. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Tema: Utbildning mot förändrad hotbild Artilleri-Tidskrift Nr 4 2003 SECURES FREEDOM OF OPERATION by: Creating battlespace awareness Suppressing and documenting artillery activity

Läs mer

Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning

Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning Sida 1(13) Försvarsmaktens redovisning Allmänt Från och med den 1 juli 2010 kommer personalförsörjningen för alla personalkategorier i Försvarsmakten att bygga på frivillighet. Den generella frivillighetsprincipen

Läs mer

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08 Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl organisering och utbildning 2014-01-08 Sida 2 av 22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Professionen... 3 Professionsbegreppet...

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2

Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2 Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2 Publikationen kan beställas från: STATSKONTORET Publikationsservice Box 2280 103 17 Stockholm Tfn 08-454 46 43 Tfx 08-454 46 45 E-post: publikations.service@statskontoret.se

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Uppsala/ Västerås Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll 4 6 8 10 12 13

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Bredare utbud av ekonomiprogram än någon annan högskola Ekonomi, teknik och design Ekonomie kandidatprogrammet Entreprenörskap, innovation och marknad Internationella

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer