2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL"

Transkript

1 2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2.1 Inledning Försäkringskassan är enligt 20 kap. 10 a AFL skyldig att ändra ett beslut i ett ärende om försäkring, som kassan fattat och som inte prövats av domstol, om beslutet blivit oriktigt av en sådan anledning som anges i lagrummet. För att ändring ska göras krävs det att Försäkringskassan, mot bakgrund av den kunskap Försäkringskassan har vid prövningstillfället, kan konstatera att beslutet varit felaktigt redan från början. Skyldigheten att ändra gäller oavsett om det är den försäkrade eller någon annan som påpekar oriktigheten eller om Försäkringskassan själv uppmärksammar den. En prövning enligt 20 kap. 10 a AFL måste i regel göras inom viss tid. Försäkringskassan kan ändra ett beslut enligt 20 kap. 10 a AFL såväl till den försäkrades fördel som till hans eller hennes nackdel. I fråga om ändring av ett beslut till den försäkrades nackdel finns vissa begränsningar. I det följande ges en närmare redogörelse för vad som gäller i fråga om sådan prövning om ändring av tidigare fattade beslut som nu sagts. 2.2 Beslut som kan ändras Försäkringskassans skyldighet att ändra ett beslut enligt 20 kap. 10 a AFL gäller både sådana beslut som har fattats av en tjänsteman och sådana beslut som har fattats av en socialförsäkringsnämnd. Skyldigheten gäller såväl ursprungliga beslut som beslut efter omprövning enligt 20 kap 10 AFL eller beslut om ändring enligt 20 kap. 10 a AFL. Också provisoriska beslut kan ändras. Endast beslut om försäkring kan ändras. Beslut om avvisning av begäran om omprövning eller överklagande kan därför inte ändras med stöd av 20 kap. 10 a AFL. Att Försäkringskassan tidigare prövat om ett beslut ska ändras enligt 20 kap. 10 a AFL innebär inte något hinder mot att Försäkringskassan på nytt prövar om beslutet ska ändras. Har ett överklagande överlämnats till länsrätten får en prövning enligt 20 kap. 10 a AFL inte göras (JO-beslut ). Försäkringskassan får inte heller ändra ett beslut som prövats av en domstol. Men har domstolen inte prövat sakfrågan, utan avvisat överklagandet eller avskrivit målet, finns inte något hinder mot ändring. Det finns inte heller något hinder mot att Försäkringskassan ändrar sitt beslut i en annan del än den som domstolen prövat. 15

2 Försäkringskassan beviljar en förälder ett halvt vårdbidrag och bestämmer samtidigt att 18 % av vårdbidraget ska utgöra en skattefri merkostnadsdel. Föräldern överklagar beslutet till länsrätten och yrkar helt vårdbidrag. Länsrätten avslår yrkandet. Därefter kontaktar föräldern Försäkringskassan och uppger att merkostnadsdelen blivit för låg på grund av att Försäkringskassan haft felaktiga uppgifter om merkostnadernas storlek. Eftersom länsrätten inte har prövat den skattefria merkostnadsdelen finns det inte något hinder mot att Försäkringskassan gör en prövning enligt 20 kap. 10 a AFL av sitt beslut i denna del. 2.3 Impulser till prövning Försäkringskassan prövar om ett beslut ska ändras enligt 20 kap. 10 a AFL både på begäran av den försäkrade och av allmänna ombudet hos Försäkringskassan (AO), 20 kap. 10 a och 12 AFL. Begäran om prövning kan vara såväl skriftlig som muntlig. Vad som sagts om ombud och ställföreträdare i avsnitt gäller också om ändring begärs enligt 20 kap. 10 a AFL. Försäkringskassan prövar också på eget initiativ om ett tidigare fattat beslut ska ändras. Om Försäkringskassan själv vid sitt kontrollarbete eller på annat sätt upptäcker att ett tidigare beslut innehåller en sådan oriktighet som ska ändras, är Försäkringskassan skyldig att ändra beslutet om felet inte kan anses som ringa. Begär den försäkrade hos Försäkringskassan att ett tidigare meddelat tjänstemannabeslut ska ändras och har tidsfristen för begäran om omprövning löpt ut bör Försäkringskassan pröva om beslutet kan ändras enligt 20 kap 10 a AFL (RAR 2001:4 till 20 kap. 13 andra och tredje stycket AFL). Se avsnitt Då den försäkrade överklagar ett beslut till länsrätten bör Försäkringskassan bedöma om det finns skäl att pröva om beslutet ska ändras enligt 20 kap. 10 a AFL. Se avsnitt Tidsfrist Försäkringskassan får i regel inte ändra ett beslut med stöd av 20 kap. 10 a AFL sedan två år förflutit från beslutsdagen. Efter utgången av tvåårsperioden får Försäkringskassan ändra ett beslut, om beslutet fattats på ett uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag (se avsnitt 2.7.2) och den försäkrade eller Försäkringskassan fått detta klart för sig först efter utgången av denna period. Försäkringskassan får också ändra ett beslut efter tvåårsperiodens utgång om det finns andra synnerliga skäl för ändring. 16

3 I ett livränteärende har Försäkringskassan tagit in en inkomstuppgift från den försäkrades arbetsgivare och kommunicerat uppgiften med henne. Eftersom den försäkrade inte hört av sig har Försäkringskassan meddelat ett livräntebeslut, i vilket inkomsten efter skadan bestämts i enlighet med arbetsgivarens uppgift. Sedan mer än två år gått begär den försäkrade att beslutet ska ändras på grund av att inkomsten efter skadan blivit felaktigt bestämd. Genom Försäkringskassans utredning framkommer att hon redan då arbetsgivarens inkomstuppgift kommunicerades med henne kände till att uppgiften var fel. Eftersom den försäkrade känt till att inkomstuppgiften varit fel innan tvåårsperiodens utgång men inte dessförinnan begärt ändring ska, då inte några andra synnerliga skäl för ändring framkommit, någon prövning inte göras. Försäkringskassan ska därför meddela beslut om att avvisa hennes begäran om ändring. 2.5 Formell prövning Om det finns skäl att anta att en begäran om ändring innebär att den försäkrade vill göra en ny ansökan eller tror att han eller hon genom sin begäran gjort en ny ansökan ligger det i Försäkringskassans serviceskyldighet att upplysa den försäkrade om vilka formkrav som gäller för ansökan (4 FL och RegR-dom ). Försäkringskassan ska i regel avvisa en begäran om ändring som kommer in sedan två år förflutit från det att beslutet meddelades. Men avvisning ska inte göras om beslutet, trots den tid som gått, får ändras, se avsnitt 2.4. Ett annat fall då Försäkringskassan ska avvisa en begäran om ändring är när beslutet tidigare prövats av domstol. Om den försäkrade återkallar sin begäran om ändring ska ärendet avskrivas. Vad som sagts om avvisnings- och avskrivningsbeslut i avsnitt gäller också här. 2.6 Prövning i sak Den försäkrade ska inte behöva vänta på att Försäkringskassan ändrar ett felaktigt beslut. Mot bakgrund härav bör omprövningen göras så skyndsamt som möjligt. Om det ursprungliga beslutet fattats av en socialförsäkringsnämnd kan en tjänsteman pröva om det finns förutsättningar att ändra beslutet. Tjänstemannen får själv besluta att avslå en begäran om ändring, om han eller hon bedömer att en ändring inte kan komma i fråga. Socialförsäkringsnämnden behöver endast pröva ärendet om tjänstemannen bedömer att en ändring kan vara aktuell FÖD-dom (FÖD 1991:26). 17

4 Om Försäkringskassan överväger att ändra ett beslut till den försäkrades nackdel är det viktigt att han eller hon först får tillfälle att yttra sig. Se även Vägledning 2004:7 2.7 Förutsättningar för ändring En ändring enligt 20 kap. 10 a AFL förutsätter att det tidigare beslutet omfattar det som ska ändras. En komplettering av ett beslut utgör därför inte någon ändring enligt 20 kap. 10 a AFL. Sedan Försäkringskassan tillerkänt den försäkrade arbetsskadelivränta av en viss storlek upptäcker kassan att livräntan inte samordnats med utgående efterlevandepension. Försäkringskassan meddelar därför ett beslut om hur livräntan ska samordnas med pensionen. Detta beslut innebär inte att någon ändring har gjorts av det tidigare beslutet om livränta eftersom detta enbart avsåg storleken på livräntan. Ändring enligt 20 kap. 10 a AFL ska göras om beslutet på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller en uppenbar oriktighet (förbiseendefel), om beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag (fel i beslutsunderlag) eller om beslutet har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak (oriktig rättstillämpning). Om Försäkringskassan själv upptäcker att ett tidigare meddelat beslut är felaktigt behöver kassan dock inte besluta om ändring om felet är av ringa betydelse, t.ex. avser ett obetydligt belopp. Är det däremot den försäkrade som begär ändring av ett felaktigt beslut bör även smärre fel ändras om ändringen kan antas ha betydelse för den försäkrade (prop. 1977/78:20 s. 96) Förbiseendefel En ändring av ett förbiseendefel skiljer sig från de andra här aktuella ändringarna på så sätt att den endast tar sikte på beslutets utformning. Försäkringskassan har fattat ett riktigt beslut men återgett beslutet på ett felaktigt sätt, genom t.ex. oriktiga ord eller siffror. Det är endast uppenbara fel som kan ändras enligt denna bestämmelse. Som exempel kan nämnas misstag i fråga om namn, årtal och belopp. Ett annat exempel är att en del av texten i beslutet har fallit bort på grund av något tekniskt missöde (jfr Hellners, s. 311). Socialförsäkringsnämndens protokoll utgör beslutsdokument och nämndens beslut anses därför ha det innehåll som framgår av protokollet (RegR-dom , RÅ 1999 ref. 75 I). Finns det ett förbiseendefel, t.ex. ett skrivfel, 18

5 enbart i underrättelsen om socialförsäkringsnämndens beslut blir det inte fråga om någon ändring enligt 20 kap. 10 a AFL, eftersom felet inte finns i beslutet. Däremot måste en ny korrekt beslutsunderrättelse sändas till den försäkrade. Är det fråga om ett förbiseendefel i socialförsäkringsnämndens protokoll ska detta ändras enligt 20 kap. 10 a AFL. Det är lämpligt att den tjänsteman som undertecknat protokollet också antecknar ändringen i protokollet och att socialförsäkringsnämndens ordförande signerar ändringen. Den försäkrade underrättas därefter om ändringen. Det är endast förbiseendefel i beslut om försäkring som kan ändras enligt 20 kap. 10 a AFL. Behöver ett annat beslut ändras på grund av ett förbiseendefel finns en motsvarande bestämmelse i FL som kan tillämpas (26 FL) Fel i beslutsunderlag En ändring på grund av att det tidigare beslutsunderlaget varit felaktigt eller ofullständigt förutsätter att oriktigheten eller bristen mot bakgrund av vad som senare kommit fram framstår som uppenbar. Är det den försäkrade som begär ändring ska det inte krävas någon kompletterande utredning från Försäkringskassans sida för att kunna konstatera felaktigheten eller bristen. Skyldigheten för Försäkringskassan att ändra ett beslut enligt 20 kap. 10 a AFL gäller endast om beslutet varit felaktigt redan från början. Det bör också framstå som uppenbart att Försäkringskassan hade meddelat ett annat beslut om den haft tillgång till de uppgifter som senare kommit fram. Att den försäkrade själv lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter som ligger till grund för ett beslut innebär inte någon begränsning av Försäkringskassans skyldighet att även till fördel för den försäkrade ändra ett beslut enligt 20 kap. 10 a AFL. Försäkringskassan har i januari 2001 beviljat den försäkrade bostadstillägg fr.o.m. augusti Försäkringskassan har bestämt storleken på bostadstillägget mot bakgrund bl.a. av de uppgifter om hyreskostnader som han i november 2000 lämnat i sin ansökan. I juni 2001 besöker den försäkrade Försäkringskassan och visar fram hyresavier som visar att hans hyreskostnader fr.o.m. oktober 2000 varit högre än vad han angett i sin ansökan. Försäkringskassan ska då ändra sitt beslut om bostadstillägg med stöd av 20 kap. 10 a AFL såvitt det gäller tiden fr.o.m. oktober I ett pågående sjukfall kommer ett läkarutlåtande in till Försäkringskassan som visar att den försäkrade inte har rätt till fortsatt sjukpenning. Försäkringskassan beslutar att inte betala ut sjukpenning efter den 31 oktober

6 I mars 2001 begär den försäkrade hos Försäkringskassan att indragningsbeslutet ska upphävas och att han, som inte arbetat sedan indragningsbeslutet, ska få fortsatt sjukpenning. Till stöd för sin begäran åberopar den försäkrade ett nytt läkarutlåtande. Detta nya läkarutlåtande ger en helt annan bild av den försäkrades hälsotillstånd vid tiden för indragningsbeslutet än det tidigare läkarutlåtandet. Det visar också klart att den försäkrades hälsotillstånd vid den tiden var sådant att han var berättigad till fortsatt sjukpenning. Förutsättningar finns att ändra indragningsbeslutet enligt 20 kap. 10 a AFL. Det nya läkarutlåtandet i ovanstående exempel visar att den försäkrades hälsotillstånd fr.o.m. januari 2001 försämrats på så sätt att den försäkrade från den månaden är berättigad till sjukpenning. Det visar alltså inte att indragningsbeslutet var fel. Någon ändring av detta ska därför inte göras. Försäkringskassan bör däremot pröva den försäkrades rätt till sjukpenning fr.o.m. januari Oriktig rättstillämpning Att ett beslut blivit oriktigt på grund av uppenbart oriktig rättstillämpninginnebär att beslutet klart avviker från gällande rätt vid tiden för beslutsfattandet. Gällande rätt utgörs främst av gällande författningsbestämmelser och såvitt här är i fråga refererade avgöranden av Försäkringsöverdomstolen och Regeringsrätten samt av stadgad praxis på socialförsäkringsområdet. Med stadgad praxis avses oavsett om ett refererat avgörande i frågan föreligger att en rättsregel under längre tid tillämpats på visst sätt av domstolar och myndigheter. Då Försäkringskassan prövar om ett beslut klart avviker från gällande rätt är utgångspunkten den rätt som var gällande vid tiden för beslutsfattandet. Att Regeringsrätten kommit att avgöra en fråga på annat sätt än på det sätt frågan tidigare avgjorts innebär därför inte att Försäkringskassan ska ändra sina tidigare beslut i frågan. Att Regeringsrätten prövat frågan innebär i regel att rättsläget tidigare varit oklart. Det kan ibland vara svårt att avgöra om den som fattat ett beslut har förbisett eller missuppfattat en lagbestämmelse eller om han eller hon har misstagit sig i fråga om en faktisk omständighet som ingår i beslutsunderlaget. Enligt förarbetena är detta grunden för att Försäkringskassan inte bara ska ändra ett beslut då en uppenbart felaktig rättstillämpning legat till grund för beslutet, utan också då beslutet blivit felaktigt av annan liknande orsak (prop. 1977/78:20 s. 95). 20 En egen företagare har för sin sjukpenningförsäkring en karenstid på tre dagar. Men karenstid ska inte beräknas om en ny sjukperiod börjar inom 20 dagar efter föregående sjukperiods slut. Om beslutsfattaren

7 inte känner till denna bestämmelse, utan beräknar karenstid även för den sista sjukperioden, ska beslutet ändras av det skälet att det blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning. Även om beslutsfattaren i ovanstående exempel känner till den aktuella bestämmelsen kan han komma att fatta ett felaktigt beslut. Om beslutsunderlaget är riktigt men beslutsfattaren felaktigt utgår från att fler än 20 dagar förflutit, sedan den första sjukperioden tog slut, har han eller hon misstagit sig i fråga om en faktisk omständighet. Försäkringskassan ska ändra beslutet på grund av att det blivit oriktigt av annan liknande orsak Ändring till nackdel för den försäkrade Ett beslut om ändring enligt 20 kap. 10 a AFL får inte vara till nackdel för den försäkrade i fråga om en förmån som redan har förfallit till betalning. Pension förfaller till betalning den dag då den kan betalas ut till pensionstagaren (prop. 1977/78:20, s. 96). Sjukpenning eller annan dagpenning förfaller till betalning den dag då beslut meddelas om utbetalningen FÖD-dom (FÖD 1995:11). I regel meddelas inte något särskilt beslut om utbetalning av sjukpenning och ett beslut om utbetalning anses därför i regel meddelat den dag då utbetalning görs. Rör beslutet inte någon förmån, utan t.ex. återbetalningsskyldighet för en bidragsskyldig, finns inte något hinder mot att besluta till nackdel för den som beslutet gäller även för retroaktiv tid. För att Försäkringskassan, genom att ändra ett beslut enligt 20 kap. 10 a AFL, ska kunna dra in eller minska en förmån framåt i tiden är det inte tillräckligt att beslutet från början var felaktigt. Det krävs också att den försäkrade inte heller vid ändringstidpunkten uppfyller förutsättningarna för den förmån han eller hon tillerkänts. En ändring av ett beslut får inte göras till den försäkrades nackdel om det finns synnerliga skäl mot det. En förmån som felaktigt har utgetts under en lång tid kan vara av avgörande betydelse för den försäkrades försörjning. Han eller hon kan ha inrättat sitt liv efter förmånen. Om den försäkrade då är utan skuld till det felaktiga beslutet, bör det finnas en möjlighet att få behålla förmånen (prop.1977/78:20 s. 96). Den försäkrade har i ansökan om sjukersättning angett att hon på grund av sina sjukdomsbesvär har upphört att arbeta i den rörelse hon tidigare har drivit. Sedan Försäkringskassan tillerkänt den försäkrade hel sjukersättning kommer det fram att hon fortfarande arbetar i rörelsen på halvtid. Försäkringskassan prövar om pensionsbeslutet ska ändras enligt 20 kap. 10 a AFL. 21

8 Försäkringskassan bedömer att det tidigare beslutet om sjukersättning var fel. Den försäkrade borde ha tillerkänts halv i stället för hel sjukersättning. Försäkringskassan bedömer att den försäkrade också i fortsättningen bara har rätt till halv sjukersättning. Försäkringskassan, som anser att det inte finns synnerliga skäl mot en ändring av det tidigare beslutet om sjukersättning, beslutar därför att ändra detta. Från och med månaden efter beslutsdagen ska endast halv sjukersättning utges till den försäkrade. Försäkringskassan prövar därefter om återkrav ska göras av vad som före ändringen utbetalats för mycket i sjukersättning. 2.8 Beslut En underrättelse om ett beslut efter prövning enligt 20 kap. 10 a bör av praktiska skäl vara skriftlig. Beslutsunderrättelsen ska vara försedd med en anvisning om hur beslutet överklagas (21 FL). Detta behövs dock inte om den försäkrade begärt ändring och fått fullt ut vad han eller hon begärt eller om Försäkringskassan på eget initiativ ändrat ett beslut till fördel för den försäkrade (21 FL). Överklagandetiden är två månader (20 kap. 13 AFL). Om den försäkrade begärt ändring till sin fördel av ett tidigare beslut, men Försäkringskassan bedömer att beslutet i stället ska ändras till nackdel för den försäkrade, meddelas två beslut. I ett beslut avslår Försäkringskassan den försäkrades begäran om önskad ändring. I det andra beslutet, genom vilket Försäkringskassan ändrar det tidigare beslutet, anges att Försäkringskassan på eget initiativ tagit upp frågan om ändring på annat sätt än vad den försäkrade begärt. Det är lämpligt att de båda besluten tas upp i samma beslutsunderrättelse. Om laga kraft, verkställighet och inhibition, se kapitel 5 22

Omprövning ändring och överklagande av Försäkringskassans beslut

Omprövning ändring och överklagande av Försäkringskassans beslut Omprövning ändring och överklagande av Försäkringskassans beslut Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden som stöd för Försäkringskassans

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Datum. I ett den 15 november 2001 meddelat beslut anförde JO Pennlöv följande.

Datum. I ett den 15 november 2001 meddelat beslut anförde JO Pennlöv följande. BESLUT Justitieombudsmannen Jan Pennlöv Datum 2001-11-15 Dnr 3642-2000 Sid 1 (5) Initiativärende mot Örebro läns allmänna försäkringskassa angående handläggningen av en begäran om omprövning enligt 20

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild sjukförsäkringsavgift; SFS 2004:1237 Utkom från trycket den 17 december 2004 utfärdad den 9 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 oktober 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Juridisk vägledning Reviderad november 2012 Mer om Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Förvaltningslagens bestämmelser gäller för skolor med offentlig huvudman. Förvaltningslagens bestämmelser

Läs mer

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon.

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. HFD 2013 ref 58 Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. Lagrum: 4 kap. 5 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring Försäkringskassan

Läs mer

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet HFD 2016 ref. 83 En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet sedan ett av Försäkringskassan meddelat beslut om återkrav vunnit laga kraft på grund av att omprövning inte

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1986:4

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1986:4 ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1986:4 Frivillig sjukpenningförsäkring enligt lagen om allmän försäkring (AFL) Innehåll Inledning...7 Villkor för att få teckna frivillig sjukpenningförsäkring...8 Sjukpenningens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 september 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Jörgen Nilsson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förvaltningslag; utfärdad den 28 september 2017. SFS 2017:900 Utkom från trycket den 10 oktober 2017 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner Metodstöd Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24 Filnamn: metodstöd 1.5 Mall: 0rapport.dot, 1999-05-01 Datum: 2007-05-24 2(36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förkortningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2003:422 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SKOLLAGEN (www. riksdagen.se - tillgänglig )

SKOLLAGEN (www. riksdagen.se - tillgänglig ) Vem beslutar vilket betyg eleven skall ha? 3 kap. Rektorns ansvar 14 Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författningar. Information om grunderna för betygssättningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 december 2016 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Mikael Sjöberg LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 oktober 2008 Ö 3484-08 KLAGANDE JV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat JR MOTPART SV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2003:650 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HFD 2013 ref. 9 Arbetsskadeförsäkring övriga frågor

HFD 2013 ref. 9 Arbetsskadeförsäkring övriga frågor HFD 2013 ref. 9 Arbetsskadeförsäkring övriga frågor Krav på återbetalning av felaktigt utbetald livränta har, i brist på uttryckligt författningsstöd, inte kunnat grundas på att inkomsthöjningar inte anmälts

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) 6636-14 meddelat i Stockholm den 25 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Hans G Klingvall Kista Advokatbyrå AB Isafjordsgatan 26 164 40 Kista MOTPART Försäkringskassan

Läs mer

Vägledning 2001:7 Version 10. Omprövning, ändring och överklagande av Försäkringskassans beslut

Vägledning 2001:7 Version 10. Omprövning, ändring och överklagande av Försäkringskassans beslut Omprövning, ändring och överklagande av Försäkringskassans beslut Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

HFD 2013 ref 44. Lagrum: 7 kap. 1 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2013 ref 44. Lagrum: 7 kap. 1 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2013 ref 44 I ett mål om sjukersättning har den försäkrade ansetts ha haft giltig anledning att vägra att genomgå en medicinsk rehabiliteringsåtgärd i form av en operation. Lagrum: 7 kap. 1 lagen (1962:381)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223); utfärdad den 22 maj 2002. SFS 2003:246 Utkom från trycket den 5 juni 2003 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 5 förvaltningslagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 16 november

Läs mer

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Tvistlösningsnämndens namn ska vara Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd ( FRN ). Huvudman för FRN är Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2015 Ö 904-15 KLAGANDE 1. PA 2. KS Ombud för 1 och 2: Advokat RD MOTPART Robusta Byggnads AB, 556575-2747 Flygfältsgatan 22 423

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 19 februari 2014 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

4 kap. 9, 13, 14, 15, 16 och 19 taxeringslagen (1990:324) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 november 2016 följande dom (mål nr 24-16).

4 kap. 9, 13, 14, 15, 16 och 19 taxeringslagen (1990:324) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 november 2016 följande dom (mål nr 24-16). HFD 2016 ref. 73 Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2005:463 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HFD 2013 ref 64. Lagrum: 23 förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

HFD 2013 ref 64. Lagrum: 23 förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd HFD 2013 ref 64 Fråga om särskilda skäl för eftergift vid s.k. strikt återbetalningsskyldighet då den felaktiga utbetalningen har orsakats av myndighet och mottagaren varit i god tro. Lagrum: 23 förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2017:1305 Utkom från trycket den 28 december 2017 utfärdad den 18 december 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ' ~ FÖRVALTNINGSRÄTTEN l) OM 2013-05-17 Meddelad i Enhet2 Stockholm Mål nr Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART ÖVERKLAGATBEsLUT Läramas arbetslöshetskassas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 27 september

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut.

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut. HFD 2014 ref 11 SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tagit semester och först därefter anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Lagrum: 26 kap. 9 första stycket,

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-15, - ersättningsnivåer

Läs mer

Vägledning 2001:7 Version 12. Omprövning, ändring och överklagande av Försäkringskassans beslut

Vägledning 2001:7 Version 12. Omprövning, ändring och överklagande av Försäkringskassans beslut Omprövning, ändring och överklagande av Försäkringskassans beslut En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Myndigheternas serviceskyldighet

Myndigheternas serviceskyldighet SFS 1986:223 Källa: Rixlex Utfärdad: 1986-05-07 Omtryck: SFS 2003:246 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:703 Förvaltningslag (1986:223) [Fakta & Historik] Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 14 juni 2010 KLAGANDE Sweets Konfektyr i Partille AB, 556528-4451 Ombud: Advokat David Eliasson Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg KLANDRAT

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

5 kap. 9 och 12 första stycket, 15 kap. 2, 16 kap. 2 och 18 kap. 2 socialförsäkringsbalken

5 kap. 9 och 12 första stycket, 15 kap. 2, 16 kap. 2 och 18 kap. 2 socialförsäkringsbalken HFD 2016 ref. 43 En person som behöver ha uppehållstillstånd i Sverige har ansetts sakna rätt till bosättningsbaserade förmåner enligt socialförsäkringsbalken när sådant tillstånd löpt ut. 5 kap. 9 och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2015-07-07 Meddelad i Stockholm Sida l (7) KLAGANDE ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 29 april 2014 i mål m UM 2164-14 SAKEN Ersättning till offentligt

Läs mer

10 Överklagande och omprövning

10 Överklagande och omprövning Överklagande och omprövning, Avsnitt 10 115 10 Överklagande och omprövning Rätt att överklaga Någon emot Överklagbarhet 10.1 Vem får överklaga Enligt ordalydelsen i 22 FL får beslut överklagas av den som

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Peter Winn Advokatfirman Winn AB Östra Larmgatan 1 411 07 Göteborg MOTPART Försäkringskassan 103

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 20 december 2016 följande dom (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 20 december 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 86 En förälder till ett kroniskt sjukt barn har inte rätt till tillfällig föräldrapenning vid vård av barnet då barnets anpassade förskola är stängd och kommunen inte erbjuder något lämpligt

Läs mer

DOM 2015-04-30 Stockholm

DOM 2015-04-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 2015-04-30 Stockholm Mål nr P 2249-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål P 3302-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:1243 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning

Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2015-05-05 Dnr 6945-2013 Sid 1 (7) Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm 26 juni 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 3 2 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring; 40 kap. 11 första stycket 2 socialförsäkringsbalken

Lagrum: 3 kap. 3 2 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring; 40 kap. 11 första stycket 2 socialförsäkringsbalken HFD 2015 ref 18 Kostnad för tandvård har ansetts nödvändig enligt arbetsskadeförsäkringen trots att den överstigit referenspriset i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter. Lagrum: 3 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 juli 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Stefan Lindh Advokatfirman Delphi Box 465 581 05 Linköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Tillämpningsanvisningar för kommunalt i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2008-08-26, 79/2008, Dnr 2007/167 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 124/2012, Dnr 2012/0222 BUN-1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2015:633 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM rijl5- II ~,ij- Meddelad i Sundsvall Sida l (6) Mål nr 52-15 KLAGANDE.,_._--- Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm MOTPART Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skuldsanering för företagare; SFS 2016:676 Utkom från trycket den 14 juni 2016 utfärdad den 2 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens innehåll

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Allmän förvaltningsrätt Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Vad är förvaltningsrätt? Förhållandet mellan myndigheter Förhållandet mellan myndigheter och enskilda Regleringen

Läs mer

VÄLKOMNA. Genomgång av FÖRVALTNINGSLAGEN. och jämförelse med nya lagförslaget. Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer Malmö

VÄLKOMNA. Genomgång av FÖRVALTNINGSLAGEN. och jämförelse med nya lagförslaget. Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer Malmö VÄLKOMNA Genomgång av FÖRVALTNINGSLAGEN och jämförelse med nya lagförslaget Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer Malmö 2011 05 11 1 FÖRVALTNINGSLAGEN SFS (1986:223) Gäller f o m 1987 01 01 (Ny på gång!)

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm FÖRVALT~~GSRÄTTEN Skatteavdehringen Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stockholm Må1nr Sida l (6) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Dn r l ÖVERKLAGATBEsLUT

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning. Lagrum: 10 kap. 2 första stycket 1 och 4 socialförsäkringsbalken

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

Anmälan mot Södertörns högskola angående disciplinnämndens omprövning enligt 27 förvaltningslagen

Anmälan mot Södertörns högskola angående disciplinnämndens omprövning enligt 27 förvaltningslagen BESLUT 1(11) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Södertörns högskola Rektor 141 89 Huddinge Anmälan mot Södertörns högskola angående disciplinnämndens omprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-11-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 83-16 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens beslut

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid Till socialförsäkringsbalken 25 kap. 2 Sjukpenninggrundande inkomst är den årliga inkomst

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kommittédirektiv Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan Dir. 2009:47 Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

3BSamverkan mellan myndigheter 6 Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten.

3BSamverkan mellan myndigheter 6 Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. 0BLag (1986:223) - Förvaltningslagen 1BLagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Bestämmelserna

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 1 april 2010 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rickard Appelberg Cityadvokaten i Stockholm AB Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 maj 2011 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 juli 2010 i mål

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

2 Grundläggande förutsättningar

2 Grundläggande förutsättningar 2 Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar, avsnitt 2 11 1 För att säkerställa betalning av fordran på skatt, tull eller avgift får enligt bestämmelserna i denna lag genom betalningssäkring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 februari 2017 Ö 1676-16 KLAGANDE Allerskog & Krantz Bygg & Fastighets AB, 556567-1061 Skogsbovägen 17 134 30 Gustavsberg Ombud: Advokat

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ). HFD 2016 ref. 24 Kammarrätten har utan yrkande och till klagandens nackdel upphävt förvaltningsrättens dom i viss del. Kammarrättens avgörande har undanröjts med tillämpning av 29 förvaltningsprocesslagen.

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer