2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL"

Transkript

1 2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2.1 Inledning Försäkringskassan är enligt 20 kap. 10 a AFL skyldig att ändra ett beslut i ett ärende om försäkring, som kassan fattat och som inte prövats av domstol, om beslutet blivit oriktigt av en sådan anledning som anges i lagrummet. För att ändring ska göras krävs det att Försäkringskassan, mot bakgrund av den kunskap Försäkringskassan har vid prövningstillfället, kan konstatera att beslutet varit felaktigt redan från början. Skyldigheten att ändra gäller oavsett om det är den försäkrade eller någon annan som påpekar oriktigheten eller om Försäkringskassan själv uppmärksammar den. En prövning enligt 20 kap. 10 a AFL måste i regel göras inom viss tid. Försäkringskassan kan ändra ett beslut enligt 20 kap. 10 a AFL såväl till den försäkrades fördel som till hans eller hennes nackdel. I fråga om ändring av ett beslut till den försäkrades nackdel finns vissa begränsningar. I det följande ges en närmare redogörelse för vad som gäller i fråga om sådan prövning om ändring av tidigare fattade beslut som nu sagts. 2.2 Beslut som kan ändras Försäkringskassans skyldighet att ändra ett beslut enligt 20 kap. 10 a AFL gäller både sådana beslut som har fattats av en tjänsteman och sådana beslut som har fattats av en socialförsäkringsnämnd. Skyldigheten gäller såväl ursprungliga beslut som beslut efter omprövning enligt 20 kap 10 AFL eller beslut om ändring enligt 20 kap. 10 a AFL. Också provisoriska beslut kan ändras. Endast beslut om försäkring kan ändras. Beslut om avvisning av begäran om omprövning eller överklagande kan därför inte ändras med stöd av 20 kap. 10 a AFL. Att Försäkringskassan tidigare prövat om ett beslut ska ändras enligt 20 kap. 10 a AFL innebär inte något hinder mot att Försäkringskassan på nytt prövar om beslutet ska ändras. Har ett överklagande överlämnats till länsrätten får en prövning enligt 20 kap. 10 a AFL inte göras (JO-beslut ). Försäkringskassan får inte heller ändra ett beslut som prövats av en domstol. Men har domstolen inte prövat sakfrågan, utan avvisat överklagandet eller avskrivit målet, finns inte något hinder mot ändring. Det finns inte heller något hinder mot att Försäkringskassan ändrar sitt beslut i en annan del än den som domstolen prövat. 15

2 Försäkringskassan beviljar en förälder ett halvt vårdbidrag och bestämmer samtidigt att 18 % av vårdbidraget ska utgöra en skattefri merkostnadsdel. Föräldern överklagar beslutet till länsrätten och yrkar helt vårdbidrag. Länsrätten avslår yrkandet. Därefter kontaktar föräldern Försäkringskassan och uppger att merkostnadsdelen blivit för låg på grund av att Försäkringskassan haft felaktiga uppgifter om merkostnadernas storlek. Eftersom länsrätten inte har prövat den skattefria merkostnadsdelen finns det inte något hinder mot att Försäkringskassan gör en prövning enligt 20 kap. 10 a AFL av sitt beslut i denna del. 2.3 Impulser till prövning Försäkringskassan prövar om ett beslut ska ändras enligt 20 kap. 10 a AFL både på begäran av den försäkrade och av allmänna ombudet hos Försäkringskassan (AO), 20 kap. 10 a och 12 AFL. Begäran om prövning kan vara såväl skriftlig som muntlig. Vad som sagts om ombud och ställföreträdare i avsnitt gäller också om ändring begärs enligt 20 kap. 10 a AFL. Försäkringskassan prövar också på eget initiativ om ett tidigare fattat beslut ska ändras. Om Försäkringskassan själv vid sitt kontrollarbete eller på annat sätt upptäcker att ett tidigare beslut innehåller en sådan oriktighet som ska ändras, är Försäkringskassan skyldig att ändra beslutet om felet inte kan anses som ringa. Begär den försäkrade hos Försäkringskassan att ett tidigare meddelat tjänstemannabeslut ska ändras och har tidsfristen för begäran om omprövning löpt ut bör Försäkringskassan pröva om beslutet kan ändras enligt 20 kap 10 a AFL (RAR 2001:4 till 20 kap. 13 andra och tredje stycket AFL). Se avsnitt Då den försäkrade överklagar ett beslut till länsrätten bör Försäkringskassan bedöma om det finns skäl att pröva om beslutet ska ändras enligt 20 kap. 10 a AFL. Se avsnitt Tidsfrist Försäkringskassan får i regel inte ändra ett beslut med stöd av 20 kap. 10 a AFL sedan två år förflutit från beslutsdagen. Efter utgången av tvåårsperioden får Försäkringskassan ändra ett beslut, om beslutet fattats på ett uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag (se avsnitt 2.7.2) och den försäkrade eller Försäkringskassan fått detta klart för sig först efter utgången av denna period. Försäkringskassan får också ändra ett beslut efter tvåårsperiodens utgång om det finns andra synnerliga skäl för ändring. 16

3 I ett livränteärende har Försäkringskassan tagit in en inkomstuppgift från den försäkrades arbetsgivare och kommunicerat uppgiften med henne. Eftersom den försäkrade inte hört av sig har Försäkringskassan meddelat ett livräntebeslut, i vilket inkomsten efter skadan bestämts i enlighet med arbetsgivarens uppgift. Sedan mer än två år gått begär den försäkrade att beslutet ska ändras på grund av att inkomsten efter skadan blivit felaktigt bestämd. Genom Försäkringskassans utredning framkommer att hon redan då arbetsgivarens inkomstuppgift kommunicerades med henne kände till att uppgiften var fel. Eftersom den försäkrade känt till att inkomstuppgiften varit fel innan tvåårsperiodens utgång men inte dessförinnan begärt ändring ska, då inte några andra synnerliga skäl för ändring framkommit, någon prövning inte göras. Försäkringskassan ska därför meddela beslut om att avvisa hennes begäran om ändring. 2.5 Formell prövning Om det finns skäl att anta att en begäran om ändring innebär att den försäkrade vill göra en ny ansökan eller tror att han eller hon genom sin begäran gjort en ny ansökan ligger det i Försäkringskassans serviceskyldighet att upplysa den försäkrade om vilka formkrav som gäller för ansökan (4 FL och RegR-dom ). Försäkringskassan ska i regel avvisa en begäran om ändring som kommer in sedan två år förflutit från det att beslutet meddelades. Men avvisning ska inte göras om beslutet, trots den tid som gått, får ändras, se avsnitt 2.4. Ett annat fall då Försäkringskassan ska avvisa en begäran om ändring är när beslutet tidigare prövats av domstol. Om den försäkrade återkallar sin begäran om ändring ska ärendet avskrivas. Vad som sagts om avvisnings- och avskrivningsbeslut i avsnitt gäller också här. 2.6 Prövning i sak Den försäkrade ska inte behöva vänta på att Försäkringskassan ändrar ett felaktigt beslut. Mot bakgrund härav bör omprövningen göras så skyndsamt som möjligt. Om det ursprungliga beslutet fattats av en socialförsäkringsnämnd kan en tjänsteman pröva om det finns förutsättningar att ändra beslutet. Tjänstemannen får själv besluta att avslå en begäran om ändring, om han eller hon bedömer att en ändring inte kan komma i fråga. Socialförsäkringsnämnden behöver endast pröva ärendet om tjänstemannen bedömer att en ändring kan vara aktuell FÖD-dom (FÖD 1991:26). 17

4 Om Försäkringskassan överväger att ändra ett beslut till den försäkrades nackdel är det viktigt att han eller hon först får tillfälle att yttra sig. Se även Vägledning 2004:7 2.7 Förutsättningar för ändring En ändring enligt 20 kap. 10 a AFL förutsätter att det tidigare beslutet omfattar det som ska ändras. En komplettering av ett beslut utgör därför inte någon ändring enligt 20 kap. 10 a AFL. Sedan Försäkringskassan tillerkänt den försäkrade arbetsskadelivränta av en viss storlek upptäcker kassan att livräntan inte samordnats med utgående efterlevandepension. Försäkringskassan meddelar därför ett beslut om hur livräntan ska samordnas med pensionen. Detta beslut innebär inte att någon ändring har gjorts av det tidigare beslutet om livränta eftersom detta enbart avsåg storleken på livräntan. Ändring enligt 20 kap. 10 a AFL ska göras om beslutet på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller en uppenbar oriktighet (förbiseendefel), om beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag (fel i beslutsunderlag) eller om beslutet har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak (oriktig rättstillämpning). Om Försäkringskassan själv upptäcker att ett tidigare meddelat beslut är felaktigt behöver kassan dock inte besluta om ändring om felet är av ringa betydelse, t.ex. avser ett obetydligt belopp. Är det däremot den försäkrade som begär ändring av ett felaktigt beslut bör även smärre fel ändras om ändringen kan antas ha betydelse för den försäkrade (prop. 1977/78:20 s. 96) Förbiseendefel En ändring av ett förbiseendefel skiljer sig från de andra här aktuella ändringarna på så sätt att den endast tar sikte på beslutets utformning. Försäkringskassan har fattat ett riktigt beslut men återgett beslutet på ett felaktigt sätt, genom t.ex. oriktiga ord eller siffror. Det är endast uppenbara fel som kan ändras enligt denna bestämmelse. Som exempel kan nämnas misstag i fråga om namn, årtal och belopp. Ett annat exempel är att en del av texten i beslutet har fallit bort på grund av något tekniskt missöde (jfr Hellners, s. 311). Socialförsäkringsnämndens protokoll utgör beslutsdokument och nämndens beslut anses därför ha det innehåll som framgår av protokollet (RegR-dom , RÅ 1999 ref. 75 I). Finns det ett förbiseendefel, t.ex. ett skrivfel, 18

5 enbart i underrättelsen om socialförsäkringsnämndens beslut blir det inte fråga om någon ändring enligt 20 kap. 10 a AFL, eftersom felet inte finns i beslutet. Däremot måste en ny korrekt beslutsunderrättelse sändas till den försäkrade. Är det fråga om ett förbiseendefel i socialförsäkringsnämndens protokoll ska detta ändras enligt 20 kap. 10 a AFL. Det är lämpligt att den tjänsteman som undertecknat protokollet också antecknar ändringen i protokollet och att socialförsäkringsnämndens ordförande signerar ändringen. Den försäkrade underrättas därefter om ändringen. Det är endast förbiseendefel i beslut om försäkring som kan ändras enligt 20 kap. 10 a AFL. Behöver ett annat beslut ändras på grund av ett förbiseendefel finns en motsvarande bestämmelse i FL som kan tillämpas (26 FL) Fel i beslutsunderlag En ändring på grund av att det tidigare beslutsunderlaget varit felaktigt eller ofullständigt förutsätter att oriktigheten eller bristen mot bakgrund av vad som senare kommit fram framstår som uppenbar. Är det den försäkrade som begär ändring ska det inte krävas någon kompletterande utredning från Försäkringskassans sida för att kunna konstatera felaktigheten eller bristen. Skyldigheten för Försäkringskassan att ändra ett beslut enligt 20 kap. 10 a AFL gäller endast om beslutet varit felaktigt redan från början. Det bör också framstå som uppenbart att Försäkringskassan hade meddelat ett annat beslut om den haft tillgång till de uppgifter som senare kommit fram. Att den försäkrade själv lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter som ligger till grund för ett beslut innebär inte någon begränsning av Försäkringskassans skyldighet att även till fördel för den försäkrade ändra ett beslut enligt 20 kap. 10 a AFL. Försäkringskassan har i januari 2001 beviljat den försäkrade bostadstillägg fr.o.m. augusti Försäkringskassan har bestämt storleken på bostadstillägget mot bakgrund bl.a. av de uppgifter om hyreskostnader som han i november 2000 lämnat i sin ansökan. I juni 2001 besöker den försäkrade Försäkringskassan och visar fram hyresavier som visar att hans hyreskostnader fr.o.m. oktober 2000 varit högre än vad han angett i sin ansökan. Försäkringskassan ska då ändra sitt beslut om bostadstillägg med stöd av 20 kap. 10 a AFL såvitt det gäller tiden fr.o.m. oktober I ett pågående sjukfall kommer ett läkarutlåtande in till Försäkringskassan som visar att den försäkrade inte har rätt till fortsatt sjukpenning. Försäkringskassan beslutar att inte betala ut sjukpenning efter den 31 oktober

6 I mars 2001 begär den försäkrade hos Försäkringskassan att indragningsbeslutet ska upphävas och att han, som inte arbetat sedan indragningsbeslutet, ska få fortsatt sjukpenning. Till stöd för sin begäran åberopar den försäkrade ett nytt läkarutlåtande. Detta nya läkarutlåtande ger en helt annan bild av den försäkrades hälsotillstånd vid tiden för indragningsbeslutet än det tidigare läkarutlåtandet. Det visar också klart att den försäkrades hälsotillstånd vid den tiden var sådant att han var berättigad till fortsatt sjukpenning. Förutsättningar finns att ändra indragningsbeslutet enligt 20 kap. 10 a AFL. Det nya läkarutlåtandet i ovanstående exempel visar att den försäkrades hälsotillstånd fr.o.m. januari 2001 försämrats på så sätt att den försäkrade från den månaden är berättigad till sjukpenning. Det visar alltså inte att indragningsbeslutet var fel. Någon ändring av detta ska därför inte göras. Försäkringskassan bör däremot pröva den försäkrades rätt till sjukpenning fr.o.m. januari Oriktig rättstillämpning Att ett beslut blivit oriktigt på grund av uppenbart oriktig rättstillämpninginnebär att beslutet klart avviker från gällande rätt vid tiden för beslutsfattandet. Gällande rätt utgörs främst av gällande författningsbestämmelser och såvitt här är i fråga refererade avgöranden av Försäkringsöverdomstolen och Regeringsrätten samt av stadgad praxis på socialförsäkringsområdet. Med stadgad praxis avses oavsett om ett refererat avgörande i frågan föreligger att en rättsregel under längre tid tillämpats på visst sätt av domstolar och myndigheter. Då Försäkringskassan prövar om ett beslut klart avviker från gällande rätt är utgångspunkten den rätt som var gällande vid tiden för beslutsfattandet. Att Regeringsrätten kommit att avgöra en fråga på annat sätt än på det sätt frågan tidigare avgjorts innebär därför inte att Försäkringskassan ska ändra sina tidigare beslut i frågan. Att Regeringsrätten prövat frågan innebär i regel att rättsläget tidigare varit oklart. Det kan ibland vara svårt att avgöra om den som fattat ett beslut har förbisett eller missuppfattat en lagbestämmelse eller om han eller hon har misstagit sig i fråga om en faktisk omständighet som ingår i beslutsunderlaget. Enligt förarbetena är detta grunden för att Försäkringskassan inte bara ska ändra ett beslut då en uppenbart felaktig rättstillämpning legat till grund för beslutet, utan också då beslutet blivit felaktigt av annan liknande orsak (prop. 1977/78:20 s. 95). 20 En egen företagare har för sin sjukpenningförsäkring en karenstid på tre dagar. Men karenstid ska inte beräknas om en ny sjukperiod börjar inom 20 dagar efter föregående sjukperiods slut. Om beslutsfattaren

7 inte känner till denna bestämmelse, utan beräknar karenstid även för den sista sjukperioden, ska beslutet ändras av det skälet att det blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning. Även om beslutsfattaren i ovanstående exempel känner till den aktuella bestämmelsen kan han komma att fatta ett felaktigt beslut. Om beslutsunderlaget är riktigt men beslutsfattaren felaktigt utgår från att fler än 20 dagar förflutit, sedan den första sjukperioden tog slut, har han eller hon misstagit sig i fråga om en faktisk omständighet. Försäkringskassan ska ändra beslutet på grund av att det blivit oriktigt av annan liknande orsak Ändring till nackdel för den försäkrade Ett beslut om ändring enligt 20 kap. 10 a AFL får inte vara till nackdel för den försäkrade i fråga om en förmån som redan har förfallit till betalning. Pension förfaller till betalning den dag då den kan betalas ut till pensionstagaren (prop. 1977/78:20, s. 96). Sjukpenning eller annan dagpenning förfaller till betalning den dag då beslut meddelas om utbetalningen FÖD-dom (FÖD 1995:11). I regel meddelas inte något särskilt beslut om utbetalning av sjukpenning och ett beslut om utbetalning anses därför i regel meddelat den dag då utbetalning görs. Rör beslutet inte någon förmån, utan t.ex. återbetalningsskyldighet för en bidragsskyldig, finns inte något hinder mot att besluta till nackdel för den som beslutet gäller även för retroaktiv tid. För att Försäkringskassan, genom att ändra ett beslut enligt 20 kap. 10 a AFL, ska kunna dra in eller minska en förmån framåt i tiden är det inte tillräckligt att beslutet från början var felaktigt. Det krävs också att den försäkrade inte heller vid ändringstidpunkten uppfyller förutsättningarna för den förmån han eller hon tillerkänts. En ändring av ett beslut får inte göras till den försäkrades nackdel om det finns synnerliga skäl mot det. En förmån som felaktigt har utgetts under en lång tid kan vara av avgörande betydelse för den försäkrades försörjning. Han eller hon kan ha inrättat sitt liv efter förmånen. Om den försäkrade då är utan skuld till det felaktiga beslutet, bör det finnas en möjlighet att få behålla förmånen (prop.1977/78:20 s. 96). Den försäkrade har i ansökan om sjukersättning angett att hon på grund av sina sjukdomsbesvär har upphört att arbeta i den rörelse hon tidigare har drivit. Sedan Försäkringskassan tillerkänt den försäkrade hel sjukersättning kommer det fram att hon fortfarande arbetar i rörelsen på halvtid. Försäkringskassan prövar om pensionsbeslutet ska ändras enligt 20 kap. 10 a AFL. 21

8 Försäkringskassan bedömer att det tidigare beslutet om sjukersättning var fel. Den försäkrade borde ha tillerkänts halv i stället för hel sjukersättning. Försäkringskassan bedömer att den försäkrade också i fortsättningen bara har rätt till halv sjukersättning. Försäkringskassan, som anser att det inte finns synnerliga skäl mot en ändring av det tidigare beslutet om sjukersättning, beslutar därför att ändra detta. Från och med månaden efter beslutsdagen ska endast halv sjukersättning utges till den försäkrade. Försäkringskassan prövar därefter om återkrav ska göras av vad som före ändringen utbetalats för mycket i sjukersättning. 2.8 Beslut En underrättelse om ett beslut efter prövning enligt 20 kap. 10 a bör av praktiska skäl vara skriftlig. Beslutsunderrättelsen ska vara försedd med en anvisning om hur beslutet överklagas (21 FL). Detta behövs dock inte om den försäkrade begärt ändring och fått fullt ut vad han eller hon begärt eller om Försäkringskassan på eget initiativ ändrat ett beslut till fördel för den försäkrade (21 FL). Överklagandetiden är två månader (20 kap. 13 AFL). Om den försäkrade begärt ändring till sin fördel av ett tidigare beslut, men Försäkringskassan bedömer att beslutet i stället ska ändras till nackdel för den försäkrade, meddelas två beslut. I ett beslut avslår Försäkringskassan den försäkrades begäran om önskad ändring. I det andra beslutet, genom vilket Försäkringskassan ändrar det tidigare beslutet, anges att Försäkringskassan på eget initiativ tagit upp frågan om ändring på annat sätt än vad den försäkrade begärt. Det är lämpligt att de båda besluten tas upp i samma beslutsunderrättelse. Om laga kraft, verkställighet och inhibition, se kapitel 5 22

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Datum. I ett den 15 november 2001 meddelat beslut anförde JO Pennlöv följande.

Datum. I ett den 15 november 2001 meddelat beslut anförde JO Pennlöv följande. BESLUT Justitieombudsmannen Jan Pennlöv Datum 2001-11-15 Dnr 3642-2000 Sid 1 (5) Initiativärende mot Örebro läns allmänna försäkringskassa angående handläggningen av en begäran om omprövning enligt 20

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 september 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Jörgen Nilsson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1986:4

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1986:4 ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1986:4 Frivillig sjukpenningförsäkring enligt lagen om allmän försäkring (AFL) Innehåll Inledning...7 Villkor för att få teckna frivillig sjukpenningförsäkring...8 Sjukpenningens

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2003:422 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 19 februari 2014 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 3 2 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring; 40 kap. 11 första stycket 2 socialförsäkringsbalken

Lagrum: 3 kap. 3 2 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring; 40 kap. 11 första stycket 2 socialförsäkringsbalken HFD 2015 ref 18 Kostnad för tandvård har ansetts nödvändig enligt arbetsskadeförsäkringen trots att den överstigit referenspriset i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter. Lagrum: 3 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm 26 juni 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 5

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 5 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 5 Målnummer: 5221-96 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 1998-01-20 Rubrik: Lagrum: Arbetsskadeförsäkrad har genomgått medicinsk behandling under tid han uppburit sjukbidrag

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge.

Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge. HFD 2015 ref 15 Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge. Lagrum: 12 kap. 33 socialförsäkringsbalken Försäkringskassan beslutade den 3 januari 2012

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning. Lagrum: 10 kap. 2 första stycket 1 och 4 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:1537 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader Innehåll Allmänt...6 Rätten att teckna försäkringen...7 Kostnader som försäkringen ersätter...9 Ledighet

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 maj 2011 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 juli 2010 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Lag (1991:1047) om sjuklön

Lag (1991:1047) om sjuklön 1 of 6 21/09/2010 14:55 SFS 1991:1047 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1991-06-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:421 Lag (1991:1047)

Läs mer

HFD 2014 ref 72. Lagrum: 8 kap. 7, 18 och 11 kap. 14 regeringsformen

HFD 2014 ref 72. Lagrum: 8 kap. 7, 18 och 11 kap. 14 regeringsformen HFD 2014 ref 72 Bestämmelserna i Försäkringskassans föreskrifter om sjukpenninggrundande inkomst såvitt avser s.k. fortsatt uppbyggnadsskede har ansetts stå i strid med överordnad författning och har därför

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare f r e d r i k bernd t & maria holme Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare Den beslutsordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare som infördes i och med införandet av skatteförfarandelagen

Läs mer

J A F lnspt"kt!of1en för

J A F lnsptkt!of1en för ~. FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. KLAGANDE 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 l J A F lnspt"kt!of1en för Sida l (5) ~- ilrbct~lö~hehlörs:jkrin!)~f1 Ink 2012-05- l 3 Dnr -2.612. MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 10 februari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 5 juni 2008

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Ida Otken Eriksson Advokatfirman Öberg & Associés AB Box

Läs mer

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut.

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut. HFD 2014 ref 11 SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tagit semester och först därefter anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Lagrum: 26 kap. 9 första stycket,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om trängselskatt; SFS 2004:629 Utkom från trycket den 30 juni 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Trängselskatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 1 april 2010 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rickard Appelberg Cityadvokaten i Stockholm AB Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp, Sjukförmåner

Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp, Sjukförmåner Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp, Sjukförmåner ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 mars 2011 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Camilla Morath LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 april 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 3 februari 2014

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM. 2011-03-23 Meddelad i Göteborg. Ombud: Advokaten Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

DOM. 2011-03-23 Meddelad i Göteborg. Ombud: Advokaten Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 2011-03-23 Meddelad i Göteborg 'Q ;, t/ /i.'\ f Sida 1 (6) Mål nr 5562-09 KLAGANDE L Ombud: Advokaten Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

6.1 Ansökan om uppehållstillstånd

6.1 Ansökan om uppehållstillstånd Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 6.1 Ansökan om uppehållstillstånd Uppdaterat 2006-03-31 6.1 Ansökan om uppehållstillstånd Innehållsförteckning Allmänt Ansökningsförfarandet Migrationsverkets utrednings-

Läs mer

8 Beslut. 8.1 Föredragning. Beslut, Avsnitt 8 91

8 Beslut. 8.1 Föredragning. Beslut, Avsnitt 8 91 Beslut, Avsnitt 8 91 8 Beslut Myndighetsförordningen Muntlig redovisning Innehåll 8.1 Föredragning 8.1.1 Allmänt Innan ett beslut (se avsnitt 9.1.1) fattas sker ofta en muntlig redogörelse av ett ärende

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 mars 2012 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 18 mars 2011

Läs mer

HFD 2013 ref 76. Lagrum: 13 kap. 30 och 31 socialförsäkringsbalken (2010:110)

HFD 2013 ref 76. Lagrum: 13 kap. 30 och 31 socialförsäkringsbalken (2010:110) HFD 2013 ref 76 Fråga om förutsättningarna för rätt till tillfällig föräldrapenning på obegränsad tid för vård av ett barn som efter avslutad behandling av en allvarlig sjukdom behövt intensiv träning

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 19 april 2012 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

Regeringsrätten RÅ 2006 ref. 76

Regeringsrätten RÅ 2006 ref. 76 Sida 1 av 6 Regeringsrätten RÅ 2006 ref. 76 Målnummer: 3942-05 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2006-12-04 Rubrik: Fråga om förutsättningar för resning på grund av uppenbart oriktig rättstillämpning. Lagrum:

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

BESLUT. Kritik mot Försäkringskassan för bl.a. brister i ansvaret för samordning av rehabiliteringsåtgärder

BESLUT. Kritik mot Försäkringskassan för bl.a. brister i ansvaret för samordning av rehabiliteringsåtgärder BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt Datum 2011-11-10 Dnr 1062-2011 Sid 1 (9) Kritik mot Försäkringskassan för bl.a. brister i ansvaret för samordning av rehabiliteringsåtgärder Beslutet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm Mål nr Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART.. Dn r J (~JZ/1 t& J/ Ombud: Stefan Eliasson Lärarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer