SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020"

Transkript

1 FINANSIELLA INSTRUMENT I SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN Europeiska kommissionen antog lagstiftningsförslag för sammanhållningspolitiken i oktober 2011 Det här faktabladet är ett i en rad som framhäver viktiga inslag i den kommande strategin Innehållsförteckning Vad är målet? Vad är förslaget? Vad har ändrats under perioden ? Vilka är de praktiska effekterna? Sammanhållningspolitiken

2 De finansiella instrumenten representerar ett resurseffektivt sätt att sprida de sammanhållningspolitiska resurserna i strävan att nå målen för Europa 2020-strategin. Finansiella instrument kan erbjuda stöd för investeringar genom exempelvis lån, garantier, kapital och andra riskbärande mekanismer inklusive politiskt grundade garantier för Europeiska socialfonden (ESF) för målinriktade projekt med potentiell ekonomisk livskraft, möjligtvis i kombination med ränteförmåner eller subventionerade garantiavgifter inom samma funktion. Vid sidan om de uppenbara fördelarna med att återvinna fonder långsiktigt, bidrar finansiella instrument till att mobilisera ytterligare offentliga eller privata samordnade investeringar för att ta hand om marknadsproblem i linje med sammanhållningspolitikens prioriteringar i Europa Deras resultatstrukturer medför ytterligare expertis och know-how, vilket bidrar till att öka effektiviteten för offentlig resursallokering. Dessutom erbjuder de här instrumenten en rad incitament för bättre resultat, inklusive bättre finansiell disciplin på nivån för de stödprojekten. Finansiella instrument har använts för att ge investeringar till strukturfonder sedan programperioden Deras relativa betydelse har ökat under den aktuella programperioden och de utgör nu omkring 5 % av de totala resurserna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). I ljuset av den aktuella ekonomiska situationen och ökande nedskärningar av offentliga medel förväntas finansiella instrument spela en ännu större roll i sammanhållningspolitiken under programperioden Vad är målet? Europeiska kommissionen föreslår att ytterligare expandera och stärka användningen av finansiella instrument under nästa programmeringsperiod som ett mer effektivt och hållbart alternativ till att komplettera traditionell bidragsbaserad finansiering, vilket bygger på en implementering av erfarenheter med finansiella instrument i aktuella och tidigare sammanhållningspolitiska program och reflekterar vikten av dem i de fleråriga finansramarna Vad är förslaget? För att uppmuntra och öka användningen av finansiella instrument i sammanhållningspolitiken för program perioden föreslår kommissionen följande: erbjuda högre flexibilitet till EU:s medlemsstater och regioner när det gäller målsektorer och implementeringsstrukturer; erbjuda en stabil implementeringsram som bygger på en klar och detaljerad regeluppsättning och på befintlig vägledning och erfarenheter på marken; fånga upp synergier mellan finansiella instrument och andra former av stöd, exempelvis bidrag; och säkerställa kompatibilitet med finansiella instrumentuppsättningar och implementerade på EU-nivå under direktadministrationsregler.

3 För detta ändamål föreslår kommissionen ett separat avsnitt för finansiella instrument Titel IV (artiklarna 32 till 40) i förordningsförslaget där gemensamma regler presenteras för de fem gemensamma strategiska ramfonderna (GSR) (1) och möjliggör en klarare presentation av instrumentens egenskaper och regelkraven. Dessutom anges implementeringsdetaljer i relaterad sekundär lagstiftning (Delegerade akter och implementering av akter). Det kommer därför att finnas en regeluppsättning som styr de finansiella instrumenten för alla fem RSG-fonderna, vilket säkerställer full konsekvens med reglerna enligt den finansiella förordningen. Vad har ändrats under perioden ? Ökat omfång för finansiella instrument I kontrast till programperioden är reglerna som föreslås för de finansiella instrumenten icke tvingande när det gäller sektorer, förmånstagare, typer av projekt och aktiviteter som kan få stöd. Medlemsstater och certifieringsmyndigheter kan använda finansiella instrument i relation till alla tematiska mål som täcks av operationella program (Op), samt för alla fonder, där det finns ett effektivt sätt att göra det. Det nya ramverket innehåller även tydliga regler för att möjliggöra en bättre kombination av finansiella instrument med andra former av stöd, speciellt när det gäller bidrag, eftersom detta ytterligare stimulerar utformningen av skräddarsydda hjälpscheman som uppfyller de specifika behoven av medlemsstater eller regioner. Finansiella instrument är en specialkategori för spendering och deras framgångsrika utformning och implementering bygger på en korrekt utvärdering av marknadsbrister och -behov. Därför finns det en ny regel när det gäller OP som säger att finansiella instrument ska utformas utifrån ett förhandsvillkor som har identifierat marknadsproblemet eller suboptimala investeringssituationer, respektive investeringsbehov, möjligt deltagande av den privata sektorn och resulterande mervärde för det finansiella instrumentet i fråga. Ett sådant förhandsvillkor kommer även att undvika överlappningar och inkonsekvenser mellan stödinstrument som implementeras av olika aktörer på olika nivåer. Ett utbud av nya implementeringsalternativ Över medlemsstater och regioner, kan den operationella miljön för finansiella instrument, samt administrativ förmåga och teknisk expertis som krävs för framgångsrik implementering, variera signifikant. Mot den här bakgrunden erbjuder kommissionens förslag olika implementeringsalternativ från vilka medlemsstater och certifieringsmyndigheter kan välja den lösning som är lämpligast. Det sammanhållningspolitiska stödet kan erbjudas till: 1 Finansiell instrumentuppsättning på EU-nivå och hanteras av kommissionen i linje med den finansiella förordningen (direkt administration). Enligt det här alternativet kommer OP-bidrag till finansiella instrument att öronmärkas för investeringar i regioner och åtgärder som täcks av den OP från vilken resursen bidrogs. När det gäller administration och kontroll gäller samma bestämmelser som för finansiella instrument som implementeras under direkt ekonomisk förvaltning. (1) Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

4 2 Finansiella instrument anges på nationell/regional nivå och hanteras i linje med förslagen på gemensamma bestämmelser och relaterad sekundär lagstiftning (delad administration). För dessa instrument har certifieringsmyndigheterna möjligheten att dela ut programresurserna till: a. redan existerande eller nyligan skapade instrument som har skräddarsytts enligt specifika villkor och behov; och b. standardiserade instrument (direkt), för vilka reglerna och villkoren blir fördefinierade och anges i Kommissionens implementeringsakt. Dessa instrument ska vara klara att använda för snabb tillämpning. 3 Finansiella instrument som består uteslutande av lån eller garantier kan implementeras direkt av certifieringsmyndigheterna. I dessa fall blir certifieringsmyndigheterna återbetalda på basis av faktiska lån som erbjuds eller garantibelopp som blockeras för nya lån, och utan möjligheten att kostnadsföra administrationskostnader eller avgifter till GSR-fonderna. Mer flexibla samfinansieringsmodeller och ytterligare finansiella incitament 1 För bidrag till ett finansiellt instrument på EU-nivå under komissionsadministrationen (alternativ 1 ovan), går det att förutse en separat prioritetsaxel i OP. Samfinansieringsfrekvensen för den här prioritetsaxeln kan vara upp till 100 %. 2 För bidrag till nationella eller regionala finansiella instrument under delad administration (alternativ 2 a. och b. ovan), måste certifieringsmyndigheterna skapa fasade bidrag, samtidigt som det finns möjlighet att inkludera detta i betalningsdeklarationen i förväntade nationella bidrag som ska mobiliseras på nivån för det finansiella instrumentet för överensstämmande tvåårsperiod (t.ex. i formen av saminvesteringar som görs på nivån för de slutliga mottagarna). För beräkning av det fasade bidraget ska betalningsprogram ta hänsyn till både kapitalkraven för det finansiella instrumentet över en period på max två år (i linje med affärsplanen) och återstående balans för tidigare betalat, men ospenderat OP-stöd som finns tillgängligt på nivån för det finansiella instrumentet, inklusive överensstämmande nationella bidrag. I termer av finansiella incitament kommer EU:s medfinansiering att öka med tio procentenheter i fall där en prioritetsaxel är fullt implementerad genom finansiella instrument. Tydliga finansiella administrationsregler Baserat på den senaste vägledningen som kom till medlemsstaterna genom COCOF (Coordination Committee of the Funds), presenterade kommissionen ett förslag för som innebär kontinuitet och säkerhet gällande finansiell administration av EU-bidrag till finansiella instrument. Det nya ramverket innehåller tydliga regler när det gäller kvalificeringen av finansiella strömmar på olika nivåer för finansiella instrument och motsvarande valbarhet eller standardkrav. Följande bestämmelser föreslås: EU-bidragen till finansiella instrument placeras i räntebärande konton i medlemsstaterna, eller investeras tillfälligt i enlighet med principerna för sund finansiell administration; Ränta eller annan vinst som genereras på nivån för det finansiella instrumentet före investeringen hos den slutliga mottagaren ska användas för samma ändamål som det initiala EU-bidraget;»» EU-andel av kapitalresurser som återbetalas från investeringar ska återanvändas för ytterligare investeringar i samma eller andra finansiella instrument, i enlighet med målen för OP;

5 EU-andel avseende förtjänster eller avkastning som genererats av investeringarna är avsedda att användas för: - administration av kostnader/avgifter; - godtycklig gradering av investerare som arbetar under MEIP-principen (market economy investor principle) och erbjuder samordnad investering på nivån för det finansiella instrumentet eller den slutliga mottagaren; och/eller - ytterligare investering med samma eller andra instrument, i linje med OP. Kapitalresurser och förmåner och andra avkastningar eller intäkter som är hänförliga till EU-bidrag till finansiella instrument ska användas i linje med inriktningen för OP under en period på minst 10 år efter stängningen. Effektiviserad rapportering av implementeringsförloppet Med tanke på de specifika procedurerna och leveransstrukturerna för finansiella instrument, är tillgången och rapporteringen av övervakningsdata kring användningen av budgetära resurser från GSRfonderna av avgörande vikt för alla sammanhållningspolitiska intressenter, eftersom de tillåter att slutsatser dras för faktisk prestanda för instrument som stöds och justeringar som kan krävas för att skydda effektiviteten. Därför kräver det nya ramverket att certifieringsmyndigheter skickar en specifik rapport till kommissionen kring uppgifter bestående av finansiella instrument, som en bilaga till årsredovisningen. Vilka är de praktiska effekterna? Kommissionens förslag erbjuder ökad flexibilitet för medlemsstaterna och certifieringsmyndigheterna vid utformning av program, både för att välja mellan resultatinvesteringar genom bidrag och finansiella instrument och för att välja det lämpligaste finansiella instrumentet. Det ger även ökad klarhet och säkerhet när det gäller de juridiska ramarna för finansiella instrument. Ur ett budgetperspektiv hjälper förstärkningen av de finansiella instrumenten, som fungerar som en katalysator för offentliga och privata resurser, medlemsstaterna och regionerna till att uppnå de strategiska investeringsnivåer som krävs för att implementera Europa 2020-strategin. Med finansiella instrument som används på ett bredare sätt och som kan skräddarsys efter specifika behov för regioner och deras målmottagare kan tillgången på finanserna förbättras avsevärt till förmån för ett brett urval av socio-ekonomiska aktörer. De kommer exempelvis att tjäna företagen när det gäller att investera i innovationer, få hushåll som så önskar att förbättra energieffektiviteten, hjälpa individer att förverkliga sina affärsidéer, samt tjäna offentlig infrastruktur eller produktiva investeringsprojekt som uppfyller de strategiska målen för sammanhållningspolitiken och skapa förväntade resultat av dessa program.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020. Ålands landskapsregering 12.5.

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020. Ålands landskapsregering 12.5. Bilaga 2 till N1015E10_12052015 Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020. Ålands landskapsregering 12.5.2015 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final}

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2015 COM(2015) 63 final GRÖNBOK Att bygga en kapitalmarknadsunion {SWD(2015) 13 final} SV SV Förord Kommissionens prioritering Europas prioritering är sysselsättning

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 16 Särskild rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för regionalpolitik Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken Oktober 2002 Centre for Strategy & Evaluation Services Om handledningen

Läs mer

III.2 Strukturpolitikens bidrag till ekonomisk och social sammanhållning: resultat och möjligheter

III.2 Strukturpolitikens bidrag till ekonomisk och social sammanhållning: resultat och möjligheter III.2 Strukturpolitikens bidrag till ekonomisk och social sammanhållning: resultat och möjligheter Strukturfonderna och Sammanhållningsfonden har, sedan de skapats, utgjort det huvudsakliga instrumentet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

EU och bostadspolitiken 2011

EU och bostadspolitiken 2011 Rapport 2012:4 EU och bostadspolitiken 2011 Rättsutveckling och samarbete inom EU av betydelse för svensk bostadspolitik EU och bostadspolitiken 2011 Rättsutveckling och samarbete inom EU med betydelse

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2013 COM(2013) 615 final 2013/0306 (COD) C7-0263/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om penningmarknadsfonder (Text av betydelse för EES) {SWD(2013)

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2012 COM(2012) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.10.2003 KOM(2003)646 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE Allmän sammanfattning Under 2002 slutfördes

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter RAPPORT 2010-11-26 Dnr 2010/1842 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer