NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN"

Transkript

1 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1.1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges under Moderbolagets redovisningsprinciper. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 26 februari Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 16 april Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder, som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument värderade till verkligt värde via resultat räkningen eller finansiella tillgångar som kan säljas. Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning redovisas till det lägsta av det tidigare redo visade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 37 Viktiga uppskattningar och bedömningar. Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering av moderbolag, dotterföretag samt intagande av intresseföretag i koncernredovisningen. Ändrade redovisningsprinciper Nedanstående nya standard och tolkningar har tillämpats vid upprättandet av föreliggande finansiella rapporter: IFRIC 11 IFRS 2 Transaktioner med egna aktier, även koncerninterna klargör dels hur klassificering ska göras av egetkapitalreglerade ersättningar där företaget vid reglering köper in egetkapitalinstrumenten från annan part eller där ägare till företaget överför instrumenten, dels hur klassificering ska göras av transaktioner i vilka företagets anställda får eller har rätt till egetkapitalinstrument i företagets moderföretag. Tolkningsuttalandet tillämpas från och med räkenskapsår Tillämpningen sker retroaktivt. IFRIC 12 Service Concession Arrengements behandlar frågeställningen hur privat aktör ska redovisa anläggning samt de rättigheter och skyldigheter som följer av avtal med stat, landsting eller kommun om till exempel finansiering, drift och utveckling av anläggningen. Tolkningsuttalandet tillämpas från och med räkenskapsår Tillämpningen sker retroaktivt. IFRIC 14 IAS 19 The limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction förklarar hur det tak som finns i IAS 19 avseende förmånsbestämd tillgång ska tolkas och anger därtill hur detta tak påverkas av eventuella krav i pensionsplanen på minsta fondering. Tolkningsuttalandet anger också när krav på minsta fondering kan ge upphov till en skuld. Tolkningsuttalandet tillämpas från och med räkenskapsår Tillämpningen sker retroaktivt från och med ingången av Tolkningsuttalandena har inte haft någon effekt på Biliakoncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys eller egna kapital. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen 13

2 forts not 1 Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga från och med räkenskapsår efter 2009 planeras inte att förtidstillämpas. Ändrad IFRS 2 Share-based payment: Vesting conditions and cancellations klargör bland annat vilka villkor som utgör vesting conditions, att alla andra villkor utgör non-vesting conditions och hur non-vesting conditions ska redovisas. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv och ändrad IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter medför ändringar avseende koncernredovisning och redovisning av förvärv. De omarbetade standarderna ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 juli 2009 eller senare. IFRS 8 Rörelsesegment anger vad ett operativt segment är och vilken information som ska lämnas om dessa i de finansiella rapporterna. Standarden, som är antagen av EU, ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. Omarbetad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter medför att presentationen av de finansiella rapporterna förändras i några avseenden samt att nya, icke-obligatoriska, benämningar för rapporterna föreslås. Ändringen påverkar inte bestämningen av de belopp som rapporteras. Den ändrade IAS 1 ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. Ändringar i IAS 23 Lånekostnader anger att aktivering måste ske av lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds 1 januari 2009 eller senare. Ändringar i IAS 27 Cost of an Investment in a subsidiary, jointly controlled entity or associate. Tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. Ändringarna berör bland annat redovisning av utdelningar som erhålls från dotterföretag, intresseföretag och joint venture företag samt hur bildandet av ett nytt moderbolag ska redovisas. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. Ändringar i IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering och IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som har gjorts under benämningen Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation, medför att vissa mycket avgränsade finansiella instrument som har karaktären av egetkapitalinstrument men som förr behövt redovisas som skuld istället ska redovisas som eget kapital. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement: Eligible Hedged Items. Tillämpas räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. Ändringen består i ett klargörande avseende hur reglerna i IAS 39 ska tillämpas i två säkringsfall. Dessa fall berör en ensidig risk i en säkrad post och inflation i en finansiellt säkrad post. IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes behandlar redovisning och värdering av ett företags förpliktelse att leverera kostnadsfria eller rabatterade varor eller tjänster till kunder som kvalificerat sig till detta genom tidigare köp. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 juli 2008 eller senare. IFRIC 15 Agreements för the Construction of Real Estate behandlar frågan om avtal avseende konstruktion av fastighet omfattas av IAS 11 Entreprenadavtal eller IAS 18 Intäkter och när intäkter från konstruktion av fastigheter ska redovisas. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. IFRIC16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation anger bland annat att det är endast risken i de funktionella valutorna i moderbolaget och respektive utländsk verksamhet som kan säkras. Vidare omfattar tolkningsuttalandet svar på frågan var i koncernen säkringsinstrumentet kan finnas om säkringsredovisning tillämpas och om konsolideringsmetoden påverkar det belopp som omklassificeras från eget kapital till resultatet, det vill säga konsolidering steg för steg eller konsolidering på lina. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 oktober 2008 eller senare. IFRIC17 Distribution of Non-cash Assets to owners behandlar frågeställningar i samband med att utdelning lämnas med andra tillgångar än kontanter. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 juli 2009 eller senare. Ovanstående standarder bedöms inte få några effekter på koncernens resultat- och balansräkning. Klassificering med mera Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Om avvikelse sker från denna princip redovisas detta i not till respektive balanspost. Segmentsrapportering Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som antingen tillhandahåller produkter eller tjänster (rörelsegrenar), eller varor eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område), som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment. Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt med tanke på uppföljning av avkastningen på koncernens försäljning av varor och tjänster, varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden. Segmentsinformation lämnas i enlighet med IAS 14 endast för koncernen. Konsolideringsprinciper Dotterföretag Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Bilia AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och eventualförpliktelser utgör koncernmässig goodwill. 14 Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen

3 Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Intresseföretag Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande inflytande, men inte ett bestämmande inflytande, över den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt koncernmässig goodwill och andra even tuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som Andelar i intresseföretags resultat koncernens andel i intresseföretagens nettoresultat efter skatt och minoritet justerat för even tuella avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Erhållna utdelningar från intresseföretaget minskar investeringens redovisade värde. Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för innehavet och ägarföretagets andel av det verkliga värdet netto av intresseföretagets identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv. När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföretaget överstiger det redovisade värdet på andelarna i koncernen reduceras andelarnas värde till noll. Avräkning för förluster sker även mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör del av ägarföretagets nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta förluster redovisas inte såvida inte koncernen har lämnat garantier för att täcka förluster uppkomna i intresseföretaget. Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det betydande inflytandet upphör. Transaktioner som elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Utländska verksamheters finansiella rapporter Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas till svenska kronor till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas direkt mot eget kapital som en omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna i koncernens resultaträkning. Sedan 1 januari 2004, det vill säga tidpunkten för övergång till redovisning enligt IFRS, har omräkningsdifferenser redovisats i omräkningsreserven ingående i eget kapital. Intäkter Försäljning av varor Intäkter från försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen. Om det råder betydande osäkerhet avseende betalning, vidhängande kostnader eller risk för returer sker ingen intäktsföring. I de fall försäljning av en vara är kombinerad med ett åtagande om framtida återköp till ett garanterat restvärde, redovisas transaktionen som leasing, under förutsättning att väsentliga risker kvarstår hos säljaren. Intäkten från transak tionen redovisas inte vid tidpunkten för försäljningen utan fördelas linjärt från försäljningstillfället till tidpunkten för återköp. Utförande av servicearbete Intäkter från servicearbete redovisas i resultaträkningen baserade på färdigställandegraden på balansdagen (successiv vinstavräkning). Färdigställandegraden fastställs genom en bedömning av utförda tjänster och insatt material per balansdagen. Uthyrning av bilar Intäkter från uthyrda bilar redovisas linjärt under avtalsperioden. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. Provisioner på överlåtna finansiella tillgångar Provisioner på överlåtna finansiella tillgångar redovisas linjärt under avtalstiden och beräknas på den utestående avbetalnings- och leasingstocken för vilken det finns regressansvar. Leasing Operationella leasingavtal Leasetagare Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas i resultaträkningen som en minskning av leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen 15

4 del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra över- och underkurser. Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller som i praktiken är beslutade per balansdagen. Denna post inkluderar även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Följande temporära skillnader beaktas inte: temporär skillnad som uppkommit vid första redovisningen av goodwill, första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat, temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller som i praktiken är beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, lånefordringar, kundfordringar, finansiella placeringar och derivat. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder, låneskulder och derivat. Redovisning i och borttagande från balansräkningen En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller företaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreforts not 1 Finansiella leasingavtal Leasetagare Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Resultat från kundfinansiering Koncernens kundfinansiering är omfattande och svarar för en betydande andel av koncernens resultat. Koncentrationen till kärnverksamheten har inneburit att kundfinansieringen ökat i betydelse både vad avser möjlighet att kunna analysera koncernens resultat och bedöma koncernens framtida intjäningsförmåga. Långtidsleasing, avbetalningskontrakt, löpande nettoavkastning på finansiella kontrakt som överlåtits på Volvo finans Bank AB samt övriga provisioner i samband med finansiering som överlåtits till finansbolag redovisas i not 6 Resultat från kund finansiering. Konsignationsavtal Genom att köpa fordon i kommission eller konsignation av vissa av Bilias huvudleverantörer kan riskerna och kapitalbindningen minska i bolaget. För det fall en ny bil inte säljs kan Bilia återlämna densamma till leverantören och under tiden bilen förvaras hos Bilia erläggs en avgift till leverantören. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel (inklusive finansiella tillgångar som kan säljas), utdelningsintäkter, vinst vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas, vinst vid värdeförändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt sådana vinster på säkringsinstrument som redovisas i resultaträkningen. Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt effektivräntemetoden (se nedan). Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla utdelning fastställts. Resultatet från avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker och fördelar som är förknippade med ägandet av instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre har kontroll över instrumentet. Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, effekten av upplösning av nuvärdesberäkning av avsättningar, förlust vid värdeförändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, nedskrivning av finansiella tillgångar samt sådana förluster på säkringsinstrument som redovisas i resultaträkningen. Alla lånekostnader redovisas i resultatet med tillämpning av effektivräntemetoden oavsett hur de upplånade medlen har använts. Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto. Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under ett finansiellt instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av avtalsparterna som är en 16 Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen

5 ligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då företaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Klassificering och värdering Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskost nader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redo visningen utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. Derivatinstrument redovisas initialt till verkligt värde innebärande att transaktionskostnader belastar periodens resultat. Efter den initiala redovisningen redovisas derivatinstrument på sätt som beskrivs nedan. Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande in stitut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivatinstrument utgörs av valutaswapar, som utnyttjas för att kontrollera koncernens utjämning av likvida medel i utländsk valuta. Värdeförändringar på valutaswapar redovisas i Finansiella intäkter eller Finansiella kostnader. Samtliga derivat redovisas till verkligt värde i balansräkningen under övriga kortfristiga fordringar. Säkringsredo visning tillämpas ej. Lånefordringar och kundfordringar Denna kategori består av avbetalningsfordringar och kundfordringar. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Avbetalningsfordringar och kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill säga efter avdrag för osäkra fordringar. Finansiella tillgångar som kan säljas I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna kategori. Innehav av aktier och andelar som inte redovisas som dotterföretag eller intresseföretag redovisas här. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade mot eget kapital, dock ej sådana som beror på nedskrivningar, ej heller ränta på skuldinstrument och utdelningsintäkter samt valutakursdifferenser på monetära poster vilka redovisas i resultaträkningen. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare redovisats i eget kapital, i resultaträkningen. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivatinstrument utgörs av valutaswapar, som utnyttjas för att kontrollera koncernens utjämning av likvida medel i utländsk valuta. Värdeförändringar på valutaswapar redovisas i Finansiella intäkter eller Finansiella kostnader. Samtliga derivat redovisas till verkligt värde i balansräkningen under övriga kortfristiga fordringar. Säkringsredovisning tillämpas ej. Andra finansiella skulder Lån samt övriga finansiella skulder, till exempel leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Till vilken kategori koncernens finansiella tillgångar och skulder hänförts framgår av noterna 18 (finansiella placeringar), 19 (övriga fordringar), 21 (kundfordringar), 23 (likvida medel), 24 och 27 (skulder). Redovisningen av finansiella intäkter och kostnader behandlas även ovan. Värdeförändringar avseende rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet, medan värdeförändringar avseende finansiella fordringar och skulder redovisas i finansnettot. Förlagslån Förlagslånet uppgår per den 31 december 2008 till 87 Mkr. Lånet representeras av förlagsbevis om vardera nominellt 20 kronor eller hela multiplar därav. Förlagslånet löper från den 12 januari 2009 och förfaller till betalning den 12 januari Förlagslånet löper med en årlig ränta om 7 procent. Räntan förfaller till betalning i efterskott den 12 januari varje år, första gången den 12 januari 2010 och sista gången på förlagslånets förfallodag den 12 januari Varje räntebetalning omfattar ränta för ett år (360/360). Om ränta ska beräknas för kortare period än ett år, ska ränta beräknas på det faktiska antalet dagar i ränteperioden dividerat med 360. Förlagsbevisen kopplade till lånet är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Retail Bonds-listan. Teckningsoptioner Teckningsoptionerna, vilka är hänförliga till förlagslånet, kan utnyttjas för teckning av en aktie i Bilia av serie A per innehavd teckningsoption. Anmälan om teckning av aktier kan göras till och med den 5 januari Teckningsoptioner som inte utnyttjas inom denna period förfaller och blir därmed värdelösa. Varje teckningsoption medför rätt att under teckningstiden teckna en ny aktie i Bilia av serie A för 20 kronor. Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen 17

6 forts not 1 Materiella anläggningstillgångar Ägda tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet för egenproducerade anläggningstillgångar. Leasade tillgångar Leasetagare Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är det fråga om operationell leasing. Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal har redovisats som tillgång i koncernens balansräkning och värderas initialt till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasavgifterna vid ingången av avtalet. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter har redovisats som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna. Vid operationell leasing kostnadsförs leasingavgiften över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året. Leasegivare Tillgångar som hyrs ut enligt operationella leasingavtal redovisas som materiella anläggningstillgångar. Dessa tillgångar består av dels ägda bilar som hyrs ut under operationella l easingavtal, dels sålda bilar kombinerade med åtagande om framtida återköp till ett garanterat restvärde. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall en ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande. Avskrivningsprinciper Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Beräknade nyttjandeperioder: Datorutrustning 3 5 år Övriga anläggningstillgångar, exklusive tillgångar för uthyrning 5 10 år Avskrivning av leasingfordon anpassas för varje objekt med utgångspunkt från fordonets ålder och körsträcka. Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen. Immateriella tillgångar Programvara Rörelseförvärv Programvara som förvärvats via rörelseförvärv redovisas till verkligt värde, vilket motsvarar bedömt återanskaffningsvärde vid förvärvstillfället med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utveckling av programvara för verksamhetssystem Utgifter för forskning avseende programvara redovisas som kostnad då de uppkommer. Utgifter för utveckling av programvara och förbättrade verksamhetssystem redovisas som en tillgång i balansräkningen om processen är tekniskt användbar, om Bilia har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter kan använda den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen redovisade utgifter för utveckling av programvara är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Övriga investeringar i programvaror Övriga investeringar i programvaror redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköps priset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Kundrelationer Kundrelationer som förvärvats via rörelseförvärv redovisas till verkligt värde, vilket motsvarar kassaflödesvärdering vid förvärvstillfället med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 18 Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen

7 Fastighetsoptioner Fastighetsoptioner som förvärvats via rörelseförvärv redovisas till verkligt värde, vilket motsvarar kassaflödesvärdering vid förvärvstillfället med avdrag för eventuella nedskrivningar. Fastighetsoptionerna har nyttjats under 2008 i sin helhet. Distributionsrätt Distributionsrätt som förvärvats via rörelseförvärv redovisas till verkligt värde, vilket motsvarar kassaflödesvärdering vid förvärvstillfället med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Varumärke Varumärke som förvärvats via rörelseförvärv redovisas till verkligt värde, vilket motsvarar kassaflödesvärdering vid förvärvstillfället med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Konkurrensbegränsning Konkurrensbegränsning som förvärvats via rörelse förvärv redovisas till verkligt värde, vilket motsvarar kassa flödesvärdering vid förvärvstillfället med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Goodwill Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser. Koncernen har inte tillämpat IFRS 3 retroaktivt avseende förvärv som ägt rum före den 1 januari Goodwill hänförlig till dessa förvärv är i sin helhet avskriven per den 1 januari 2004 i enlighet med fastställd plan. Goodwill värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och testas årligen för nedskrivningsbehov. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden understiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen. Övriga immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Nedlagda kostnader för internt genererad goodwill och internt genererade varumärken redovisas i resultaträkningen när kostnaden uppkommer. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Avskrivning Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämda. Goodwill och Fastighetsoptioner med en obestämd nyttjandeperiod prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är: Programvaror 3 10 år Kundrelationer 5 10 år Distributionsrätt 10 år Varumärke 10 år Konkurrensbegränsning 6 år Varulager Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för annat varulager beräknas genom tillämpning av först in, först ut-metoden (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande plats och skick. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning. Därvid har inkuransrisk beaktats. Nedskrivningar De redovisade värdena för koncernens tillgångar med undantag för tillgångar för försäljning och avyttringsgrupper, varulager, förvaltningstillgångar som används för finansiering av ersättningar till anställda och uppskjutna skattefordringar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. För undantagna tillgångar enligt ovan prövas värderingen enligt respektive standard. Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen 19

8 forts not 1 Nedskrivningsprövning för materiella och immateriella tillgångar För goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet årligen. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (grupper av enheter). Återvinningsvärdet på övriga tillgångar är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar Återvinningsvärdet på tillgångar tillhörande kategorin Lånefordringar och kundfordringar, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde, beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. Återföring av nedskrivningar En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. Nedskrivningar av investeringar som hålles till förfall eller lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes. Nedskrivningar av eget kapitalinstrument som är klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas, vilka tidigare redovisats i resultaträkningen får inte senare återföras via resultaträkningen. Det nedskrivna värdet är det värde från vilket efterföljande omvärderingar görs, vilka redovisas direkt mot eget kapital. Nedskrivningar av räntebärande instrument, klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas, återförs över resultaträkningen om det verkliga värdet ökar och ökningen objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter det att nedskrivningen gjordes. Eget kapital Återköp av egna aktier Vid återköp av egna aktier minskas bolagets eget kapital med erlagt belopp vid återköpstillfället. Utdelningar Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen. Resultat per aktie Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier. Om verksamheter avvecklats upplyses om att resultatet per aktie anges totalt, för kvarvarande verksamheter respektive för avvecklade verksamheter. Ersättningar till anställda Avgiftsbestämda planer Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. Förmånsbestämda planer Sverige Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän tryggas dels genom PRI-systemet och dels genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering UFR 3, är även försäkring genom Alecta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Bilia har inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta, redovisas därför som en avgiftsbestämd plan men med kompletterande tilläggsinformation. 20 Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen

9 Norge I Norge omfattas samtliga anställda över 52 år av förmånsbestämda pensionsplaner. Övriga anställda omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. Danmark I Danmark omfattas samtliga anställda av avgiftsbestämda pensionsplaner. Allmänt Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och tidigare perioder. Denna ersättning diskonteras till ett nuvärde och eventuella oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder och det verkliga värdet på eventuella förvaltningstillgångar dras av. Diskonteringsräntan är räntan på balansdagen på en förstklassig företagsobligation med en löptid som motsvarar koncernens pensionsförpliktelser. När det inte finns en aktiv marknad för sådana företags obligationer används istället marknadsräntan på statsobligationer med en motsvarande löptid. Beräkningen utförs av en kvalificerad aktuarie med användande av den så kallade Projected Unit Credit Method. När beräkningen leder till en tillgång för koncernen begränsas det redovisade värdet på tillgången till nettot av oredovisade aktuariella förluster och oredovisade kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder och nuvärdet av framtida återbetalningar från planen eller minskade framtida inbetalningar till planen. När ersättningarna i en plan förbättras redovisas den andel av den ökade ersättningen som hänför sig till de anställdas tjänstgöring under tidigare perioder som en kostnad i resultaträkningen linjärt fördelad över den genomsnittliga perioden tills ersättningarna helt är intjänade. Om ersättningen är fullt ut intjänad redovisas en kostnad i resultaträkningen direkt. Korridorregeln tillämpas. Korridorregeln innebär att den del av de ackumulerade aktuariella vinsterna och förlusterna som överstiger 10 procent av det största av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas i resultatet över den förväntade genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för de anställda som omfattas av planen. I övrigt beaktas inte aktuariella vinster och förluster. När det finns en skillnad mellan hur pensionskostnaden fastställs i juridisk person och koncern redovisas en avsättning eller fordran avseende särskild löneskatt baserat på denna skillnad. Avsättningen eller fordran nuvärdesberäknas ej. Ersättningar vid uppsägning En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas. Kortfristiga ersättningar Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och för pliktelsen kan beräknas tillförlitligt. Avsättningar En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. Omstrukturering En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen har fastställt en utförlig och formell omstruktureringsplan och omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. Ingen avsättning görs för framtida rörelsekostnader. Avgångsvederlag En avsättning för avgångsvederlag redovisas när koncernen har fastställt en plan för permitteringar. Reklamationer En avsättning för reklamationer redovisas på grundval av historiska data rörande reklamationskostnader för liknande produkter och tjänster. Garantier En avsättning för garantier redovisas när de underliggande produkterna eller tjänsterna sålts. Avsättningen baseras på historiska data om garantier och en sammanvägning av tänkbara utfall i förhållande till de sannolikheter som utfallen är förknippade med i syfte att beräkna framtida garantiutfall. Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen 21

10 forts not 1 Återställning av förorenad mark I enlighet med koncernens offentliggjorda miljöprinciper och tillämpliga legala krav, redovisas en avsättning för återställande av förorenad mark när marken har blivit förorenad. Förlustkontrakt En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de förväntade fördelarna som koncernen väntas erhålla från ett kontrakt är lägre än de oundvikliga kostnaderna att uppfylla förpliktelserna enligt kontraktet. Tvister En avsättning för tvister redovisas när koncernen bedömt att koncernen har ett åtagande och att det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter Innebörden av att en anläggningstillgång (eller en avyttringsgrupp) klassificerats som innehav för försäljning är att dess redovisade värde kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning och inte genom användning. Omedelbart före klassificering som innehav för försäljning, bestäms det redovisade värdet av tillgångarna (och alla tillgångar och skulder i en avyttringsgrupp) i enlighet med tillämpliga standarder. Vid första klassificering som innehav för försäljning, redovisas anläggningstillgångar och avyttringsgrupper till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Följande tillgångar, enskilt eller ingående i en avyttringsgrupp, är undantagna från ovan beskrivna värderingsregler: Uppskjutna skattefordringar Tillgångar hänförbara till ersättningar till anställda Finansiella tillgångar som omfattas av IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Vid varje ökning av det verkliga värdet med avdrag för försäljningskostnader redovisas en vinst, dock högst till ett belopp som motsvaras av tidigare gjorda nedskrivningar. Förluster till följd av värdenedgångar vid första klassificeringen som innehav för försäljning inkluderas i resultaträkningen, även när det är fråga om en omvärdering. Detsamma tillämpas för vinster eller förluster vid efterföljande omvärderingar. En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verksamhet som representerar en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område eller är ett dotterföretag som förvärvats uteslutande i syfte att vidare säljas. Klassificering som en avvecklad verksamhet sker vid avyttring eller vid en tidigare tidpunkt då verksamheten uppfyller kriterierna för att klassificeras som innehav för försäljning. En avyttringsgrupp som lagts ned kan också kvalificera för att klassificeras som avvecklad verksamhet, men inte förrän den lagts ned och om den uppfyller storlekskriterierna enligt ovan. Ett företag får inte skriva av en anläggningstillgång så länge som den är klassificerad som att den innehas för försäljning. Eventualförpliktelser En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. 22 Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen

11 NOT 2 INTÄKTERNAS FÖRDELNING Nettoomsättning/funktion Verkstad Reservdelar Bensin och övrigt Summa Serviceaffären Varuförsäljning Hyresintäkter leasingverksamheter Provisioner Summa Bilaffären Data- och utbildningstjänster Elimineringar Summa NOT 3 SEGMENTSRAPPORTERING Segmentsrapportering upprättas för koncernens rörelsegrenar och geografiska områden. Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt utifrån uppföljning av avkastningen på koncernens varor och tjänster varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden. Den sekundära indelningsgrunden för koncernens segment är geografiska områden. Koncerninterna transaktioner utgörs främst av utlåning och ränta. Övriga transaktioner mellan koncernföretag är av marginell omfattning. Internpris mellan koncernens olika segment är satta utifrån principen om armslängds avstånd det vill säga mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och med ett intresse av att transaktionerna genomförs. Räntenivåer fastställs med utgångspunkt från Bilia ABs vid varje tillfälle gällande upplåningsränta med tillägg för en mindre marginal. I segmentens resultat, tillgångar och skulder har inkluderats direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt. Ej fördelade poster består av allmänna administrationskostnader, tillgångar och skulder, där samtliga poster är hänförliga till moderbolaget samt skattekostnader. I segmentens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar ingår samtliga investeringar frånsett investeringar i korttidsinventarier och inventarier av mindre värde. Rörelsegrenar Rörelsegrenar utgör koncernens primära segment. Koncernen består av följande rörelsegrenar: Personbilar: Bilia bedriver personbilsförsäljning i Sverige, Norge och Danmark. På samtliga marknader erbjuds nya och begagnade person- och transportbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Rörelsegrenen Personbilar innefattar också ett väl utvecklat utbud av service, tjänster och produkter inom verkstad och reservdelar samt butiksförsäljning. I Sverige säljs dessutom drivmedel. Övrigt: I övriga verksamheter redovisas främst uthyrning av lokaler belägna i Tyskland. Geografiska områden Koncernens segment är indelade i följande tre geografiska områden: Sverige, Norge och Danmark. Rörelsegrenen Personbilar drivs i samtliga länder. Geografiska områden utgör koncernens sekundära segment. Den information som presenteras avseende segmentets nettoomsättning avser de geografiska områdena grupperade efter var kunderna är lokaliserade. Moderbolaget Moderbolaget Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, information och affärsutveckling. Dessutom bedriver Bilia AB utbildnings- och IT-verksamhet främst åt företag inom koncernen. Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen 23

12 forts not 3 Personbilar Övrigt 1) Moderbolaget Elimineringar Summa Nettoomsättning Extern nettoomsättning Intern nettoomsättning Summa nettoomsättning Resultat Rörelseresultat per rörelsegren Finansnetto per rörelsegren Andelar i intresseföretags resultat Årets skattekostnad 2) Resultat vid avyttring av avvecklad rörelsegren, netto efter skatt 1 6 Årets resultat Övriga upplysningar Tillgångar, ej räntebärande Tillgångar, räntebärande Andelar i intresseföretag Elimineringar Summa tillgångar Skulder, ej räntebärande Skulder, räntebärande Elimineringar Summa skulder och eget kapital Investeringar, netto Avskrivningar Kostnader, utöver avskrivningar, som ej motsvaras av utbetalningar 3) Nettoomsättning Tillgångar Investeringar Information om geografiska områden Sverige Norge Danmark Övrigt Moderbolaget Elimineringar Totalt Biliakoncernen ) Övriga bolag samt jämförelsestörande poster. I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med 131 Mkr ( 8). I finansnettot ingår jämförelsestörande poster med 2 Mkr ( ). 2) Avser ofördelade skattekostnader. 3) Ej kassapåverkande poster. 24 Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen

13 NOT 4 AVVECKLADE VERKSAMHETER Resultat från avvecklad verksamhet Fastigheter Nettoomsättning 15 9 Administrationskostnader 8 11 Finansiella intäkter och kostnader, netto 5 6 Resultat före skatt 2 8 Skatt 1 2 Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 1 6 Resultat per aktie, kronor Avvecklad verksamhet Resultat per aktie före och efter utspädning 0:05 0:30 Avvecklad verksamhet Fastigheter Under fjärde kvartalet 2007 beslutade Bilias styrelse att påbörja en försäljningsprocess av fastigheter i Sverige och Danmark. Från och med 2008 redovisas fastigheterna under Verksamhet under avveckling. Under maj 2008 avyttrades de svenska fastigheterna och under september 2008 avyttrades de danska fastigheterna. Avvecklingen är därmed slutförd. NOT 5 FÖRVÄRV AV RÖRELSE Effekter av förvärv 2008 Bilforum AS och Bilforum Finans AS Bilforum AS och Bilforum Finans AS i Norge förvärvades per den 1 januari 2008, för 66 Mkr som erlades kontant. Bilforum representerar Volvo, Renault och Land Rover i Stavangerområdet. Under räkenskapsåret belastade dotterföretagen koncernens rörelseresultat för 2008 med 1 Mkr. Underliggande rörelseresultat för 2008 exklusive förvärvselimineringar och anpassningar till Bilias redovisningsprinciper uppgick till 2 Mkr. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten Redovisade värden i Bilforum före förvärvet Verkligt värde justering Verkligt värde redovisat i koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 5 5 Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel 1 1 Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 20 Erlagd köpeskilling, kontant 1) 66 Likvida medel (förvärvad) 2 Nettoeffekt på likvida medel 64 1) Inklusive arvoden för juridiska tjänster uppgående till 0,3 Mkr. Goodwill har uppkommit vid förvärvet av Bilforum om 20 Mkr. Förvärvade kundrelationer om 13 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år. Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen 25

14 forts not 5 A/S Selandia Ejendomsselskab A/S Selandia Ejendomsselskab i Danmark förvärvades per den 1 april 2008 för 62 Mkr som erlades kontant. Förvärvet har inte haft någon resultateffekt. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Redovisade värden i A/S Selandia Ejendomsselskab före förvärvet Verkligt värde justering Verkligt värde redovisat i koncernen Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 3 3 Kundfordringar och övriga fordringar 9 9 Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Erlagd köpeskilling, kontant 62 Likvida medel (förvärvad) Nettoeffekt på likvida medel 62 Eneqvist Fastighets AB Eneqvist Fastighets AB förvärvades per den 7 maj 2008 för 110 Mkr som erlades kontant. Förvärvet har inte haft någon resultateffekt. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten Redovisade värden i Eneqvist Fastighets AB före förvärvet Verkligt värde justering Verkligt värde redovisat i koncernen Materiella anläggningstillgångar Leverantörsskulder och övriga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Erlagd köpeskilling, kontant 110 Likvida medel (förvärvad) Nettoeffekt på likvida medel 110 Effekter av förvärv 2007 Hans Persson Bil AB I maj 2007 förvärvade Bilia samtliga rörelsedrivande dotterföretag till Hans Persson Bil AB för 329 Mkr som erlades kontant. Bolagen är återförsäljare av Volvo, Renault och Ford. Under de åtta månader som följde efter förvärvet bidrog dotterföretagen med 13 Mkr till koncernens rörelseresultat för Underliggande rörelseresultat för 2007 exklusive förvärselimineringar och anpassningar till Bilias redovisningsprinciper uppgick till 20 Mkr. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten Om förvärvet inträffat per den 1 januari 2007, skulle koncernens intäkter ökat med 420 Mkr och rörelseresultatet med 0,5 Mkr. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Redovisade värden i Hans Persson Bil ABs dotterföretag före förvärvet Verkligt värde justering Verkligt värde redovisat i koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel 6 6 Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 25 Erlagd köpeskilling, kontant 1) 329 Likvida medel (förvärvad) 6 Nettoeffekt på likvida medel 323 1) Inklusive arvoden för juridiska tjänster uppgående till 0,9 Mkr. 26 Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen

15 Goodwill har uppkommit vid förvärvet av Hans Persson Bil ABs dotterföretag om 25 Mkr, motsvarande skillnaden mellan uppskjuten skatt, 28 procent, och avdragen skatt vid förvärv av fastigheter till marknadsvärde. Förvärvade kundrelationer om 37 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år. Bilgruppen i Enköping Sala AB samt Bilgruppen i Kungsängen AB I juni 2007 förvärvade Bilia rörelsen i Bilgruppen i Enköping Sala AB och Bilgruppen i Kungsängen AB, som är Ford-återförsäljare i Sverige för 28 Mkr som erlades kontant. Under de sju månader som följde efter förvärvet belastade dotterföretaget koncernens rörelseresultat för 2007 med 4 Mkr. Underliggande rörelseresultat exklusive förvärvs elimineringar uppgick till 3 Mkr. Om förvärvet inträffat per den 1 januari 2007, skulle koncernens intäkter ökat med cirka 90 Mkr. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten Redovisade värden i Bilgruppen före förvärvet Verkligt värde justering Verkligt värde redovisat i koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar 1 1 Leverantörsskulder och övriga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 3 Erlagd köpeskilling, kontant 1) 28 Likvida medel (förvärvad) Nettoeffekt på likvida medel 28 1) Inklusive arvoden för juridiska tjänster uppgående till 0,5 Mkr. Goodwill har uppkommit vid förvärvet av rörelsen i Bilgruppen om 3 Mkr och motiveras av en stark marknadsposition i Enköping och Sala. Förvärvade kundrelationer om 12 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar och skrivs av på 5 år. NOT 6 RESULTAT FRÅN KUNDFINANSIERING Hyresintäkter långtidsleasing Erhållna provisioner från finansbolag Ränteintäkter och övriga intäkter från avbetalningsfinansiering 2 2 Räntekostnader avbetalningsfordringar och långtidsleasing 4 5 Avskrivningar långtidsleasing Övrigt Summa Varav: Finansaffären Återköpsavtal NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar Övrigt Summa I övriga rörelseintäkter ingår jämförelsestörande poster avseende försäljning av fastigheter med 125 Mkr ( ). Föregående år ingår jämförelsestörande poster avseende ändrad pensionsplan i Norge med 22 Mkr. Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 1 0 Nedskrivningar av anläggningstillgångar 1 0 Strukturkostnader Övrigt 5 4 Summa I övriga rörelsekostnader ingår jämförelsestörande poster avseende försäljning av fastigheter med 1 Mkr ( ), nedskrivning av kundrelationer med 1 Mkr ( ) och omstrukturering i Sverige, Norge och Danmark med 124 Mkr ( 18). Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen 27

16 NOT 9 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantal anställda 2008 varav män 2007 varav män Moderbolaget Sverige Totalt i moderbolaget Dotterföretag Sverige Norge Danmark Totalt i dotterföretag Koncernen totalt Företagsledningen utgörs enbart av män. Styrelsen består av två kvinnor och tolv män, varav två män är suppleanter. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader Moderbolaget (varav pensionskostnader) 1) (9) (9) Dotterföretag (varav pensionskostnader) (135) (112) Koncernen totalt (varav pensionskostnader) 2) (144) (121) 1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 5 Mkr (5) styrelse och VD, samt 2 Mkr (2) andra ledande befattningshavare. Bolagets utestående pensionsförpliktelser för styrelse och VD uppgår till 22 Mkr (25), för andra ledande befattningshavare till 5 Mkr (10) samt tidigare VDar och andra ledande befattningshavare till 24 Mkr (24). 2) Av koncernens pensionskostnader avser 5 Mkr (6) styrelse och VD, samt 5 Mkr (3) andra ledande befattningshavare. Koncernens utestående pensionsförpliktelser för styrelse och VD uppgår till 22 Mkr (25), för andra ledande befattningshavare till 11 Mkr (16) samt tidigare VDar och andra ledande befattningshavare till 25 Mkr (24). Löner och andra ersättningar, fördelade per land och mellan styrelseledamöter med flera och övriga anställda Styrelse och VD (14 personer) Andra ledande befattningshavare (5 personer) Övriga anställda Styrelse och VD (14 personer) Andra ledande befattningshavare (5 personer) Övriga anställda Moderbolaget Sverige (varav tantiem o d) ( ) (0) ( ) ( ) Dotterföretag Sverige (varav tantiem o d) ( ) (1) (0) (1) Dotterföretag utomlands Norge (varav tantiem o d) ( ) ( ) ( ) Danmark (varav tantiem o d) ( ) ( ) Koncernen totalt (varav tantiem o d) ( ) (1) (0) (1) 28 Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen

17 Ersättning till ledande befattningshavare Enligt årsstämmans beslut utgår arvode till styrelsen samt arvode för utskottsarbete. Därtill beslöt årsstämman att arvode utgår till ordföranden och ledamot i revisionsutskottet och till ord föranden i ersättningsutskottet. För VD utgår ej särskilt arvode för styrelsearbete. Styrelsen har utsett ersättningsutskottet som har till uppgift att till styrelsen föreslå VDs och övrig koncernlednings ersättningsvillkor. Utskottets arbete presenteras för årsstämman som beslutar om ersättningsprinciperna. Med andra ledande befattningshavare avses de fem personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen. Ersättningar och övriga förmåner 2008 Styrelsearvode/Grundlön Pensionskostnader förmåner Summa förpliktelser Övriga Pensions- Moderbolaget, Tkr (exkl sociala avgifter) Bonus Styrelsens ordförande (Mats Qviberg) Styrelseledamöter (8 st) 1) Revisions- och ersättningsutskottet (2 st) Anställdas representanter: Ordinarie (2 st) Suppleanter (2 st) VD, Jan Pettersson Andra ledande befattningshavare (5 st) 2) Summa ) Jack Forsgren, Heinrich Blauert, Sven Hagströmer, Ingrid Jonasson Blank, Gerard Versteegh, Jon Risfelt, Mats Holgerson och Eva Cederbalk. 2) I andra ledande befattningshavare ingår 2 ledande befattningshavare från moderbolaget samt VD i dotterföretag i Sverige, Norge och Danmark. Ersättningar och övriga förmåner 2007 Styrelsearvode/Grundlön Pensionskostnader förmåner Summa förpliktelser Övriga Pensions- Moderbolaget, Tkr (exkl sociala avgifter) Bonus Styrelsens ordförande (Mats Qviberg) Styrelseledamöter (8 st) 1) Revisions- och ersättningsutskottet (2 st) Anställdas representanter: Ordinarie (2 st) Suppleanter (2 st) VD, Jan Pettersson Andra ledande befattningshavare (5 st) 2) Summa ) Jack Forsgren, Heinrich Blauert, Sven Hagströmer, Ingrid Jonasson Blank, Mats Årjes, Jon Risfelt, Mats Holgerson och Eva Cederbalk. 2) Koncernledningen utökades under andra halvåret med 3 personer. VD i Norge och Danmark samt med chefen för affärsutveckling. I andra ledande befattningshavare ingår 2 ledande befattningshavare från moderbolaget samt VD i dotterföretag i Sverige, Norge och Danmark. Styrelsens ordförande har ej erhållit någon ersättning utöver styrelsearvode. Arvode till övriga styrelseledamöter är fördelat med 175 Tkr vardera. Till de av årsstämman valda styrelseledamöterna utgick arvode om Tkr, i enlighet med beslut av ordinarie årsstämman Årsstämman beslutade därut över att det till ordföranden i revisionsutskottet (Heinrich Blauert) skulle utgå ett extra arvode om 50 Tkr, till ledamot i revisionsutskottet (Jack Forsgren) skulle utgå 25 Tkr samt till ordföranden i ersättningsutskottet (Jack Forsgren) skulle utgå 25 Tkr. Till de anställdas representanter i styrelsen har utgått ersättning om totalt 110 Tkr. Således har styrelsemedlemmar arvoderats med sammanlagt Tkr. Bonus baseras för VD, koncernens ekonomidirektör och chefen för affärsutveckling på koncernens resultat. VD i Bilia Personbilar AB och VD i Bilia Personbil as till 20 procent på koncernens resultat och till 80 procent på de enskilda dotterföretagens resultat. Bonus för VD i Bilia Personvogne A/S baseras i sin helhet på dotterföretagens resultat. VDs bonus var för år 2008 maximerad till Tkr. Övrig lednings bonus är maximerad till procent av grundlön med tillägg för individuella mål. Övriga förmåner avser främst tjänstebil. Avgiftsbestämd pension Pensionsåldern för Jan Pettersson är 60 år. Tjänstepensionspremie erläggs med 10 prisbasbelopp per år. Pensionspremie, som avser förtida ålderspension (60 65 år), erläggs med en fast avgift per år. Pension utgår med ett belopp motsvarande värdet av försäkringen vid 60 år. Efterlevandepension utgår med ett belopp motsvarande värdet av försäkringen vid aktuell sluttidpunkt. Pensionspremie, som avser kompletterande ålderspension (65 år), erläggs med en fast avgift per år. Pension utgår med ett belopp motsvarande värdet av försäkringen vid 65 år. Efterlevandepension utgår med ett belopp motsvarande värdet av försäkringen vid aktuell sluttidpunkt. Pensionspremie för under året intjänad bonus erläggs med ett belopp motsvarande summan av under året intjänad bonus. Pension utgår med ett belopp motsvarande värdet av försäkringen vid 61 år. Efterlevandepension utgår med ett belopp motsvarande värdet av försäkringen vid aktuell sluttidpunkt. För koncernens ekonomidirektör inträder pension vid 60 års ålder. Pensionsavtalet anger att pensionspremien ska uppgå till 28 procent av den fasta lönen. Med fast lön menas månadslönen multiplicerat med 12,2. Pension utgår med ett belopp Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen 29

18 forts not 9 motsvarande värdet av försäkringen vid 60 år. VD i Bilia Personbilar AB och chefen för affärsutveckling har ett pensionsavtal med en pensionspremie uppgående till 10 procent av den fasta lönen. Pensionspremie, som avser kompletterande ålderspension (65 år), erläggs för de tre personerna i koncernledningen som är anställda i Sverige med ett belopp motsvarande 20 procent av den pensionsmedförande lönen som överstiger 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsmedförande lönen ingår fast lön samt ett genomsnitt av de tre senaste årens tantiem. Pensionens storlek baseras på pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Avgångsvederlag I VDs och övriga koncernledningens anställningsavtal finns särskilda regler vid uppsägning från företagets sida. 4 av befattningshavarna är berättigade till 24 månaders lön med avräkning för vad vederbörande uppbär i ersättning från annan tjänst under de sista 12 månaderna. En av befattningshavarna är berättigad till 12 månaders lön. VD och vissa högre chefer inom koncernen har vid väsentliga förändringar i företagets ägarstruktur som påverkar förutsättningarna eller arbetsinnehållet i deras arbeten rätt att själva säga upp sin anställning med rätt till 24 månaders lön med avräkning för vad vederbörande uppbär i ersättning från annan tjänst under de sista 12 månaderna. För information om bland annat ersättningar till anställda efter avslutad anställning och aktierelaterade ersättningar, se not 25 Pensioner och not 34 Närstående. Vinstandelssystem för medarbetare inom Biliakoncernens nordiska verksamhet Vinstandelssystemet för 2008 utgår från det enskilda företagets eller regionens rörelseresultat och kundtillfredsställelse. Varje heltidsarbetande i Norden kunde erhålla maximalt kronor i vinstandel. Totalt har i bokslutet för 2008 avsatts 9 Mkr (17) inklusive sociala kostnader för vinstandel till medarbetare i Norden. Optionsprogram Under 2008 ställde Investment AB Öresund ut köpoptioner på totalt aktier i Bilia AB till koncernledning och ett antal nyckelmedarbetare. Optionerna har en löptid till november 2015 och ett lösenpris på 20 kronor per aktie. Optionsprogrammet medför ingen utspädning för Bilias aktieägare. Befattningshavarna erlade 2 kronor per option, vilket motsvarar beräknat marknadsvärde. Under 2007 ställde Investment AB Öresund ut köpoptioner på totalt aktier i Bilia AB till styrelsemedlemmar, koncernledning och ett antal nyckelmedarbetare, sammanlagt 42 personer. Optionerna har en löptid på tre år med förfall i september 2010 och ett lösenpris på 120 kronor per aktie. Optionsprogrammet medför ingen utspädning för Bilias aktie ägare. Befattningshavarna erlade 5 kronor per option, vilket motsvarar beräknat marknadsvärde. Under 2006 ställde Investment AB Öresund ut köpoptioner på totalt aktier i Bilia AB till 45 ledande befattningshavare i Biliakoncernen. Optionerna har en löptid på tre år med förfall den 31 maj 2009 och ett lösenpris på 110 kronor per aktie. Optionsprogrammet medför ingen utspädning för Bilias aktieägare. Befattningshavarna erlade 5 kronor per option, vilket motsvarar beräknat marknadsvärde. Efter utställandet har sex personer utnyttjat sina köpoptioner. NOT 10 OMKOSTNADER Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncernen, Tkr KPMG AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Övriga kostnader I årets administrationskostnader ingår jämförelsestörande poster avseende tvister med Konkurrensverket med 9 Mkr (3) och Pacta 3 Mkr (9). NOT 11 RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivningar 37 7 Övriga rörelsekostnader Summa I årets försäljningskostnad ingår jämförelsestörande poster avseende nedskrivning av goodwill med 28 Mkr ( ). 30 Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen

19 NOT 12 FINANSNETTO Ränteintäkter 9 9 Valutakursdifferens, likvida medel Värdeförändring, derivat Utdelningar 0 0 Realisationsvinst 2 2 Netto övriga valutakursförändringar 4 1 Finansiella intäkter Räntekostnader Valutakursdifferens, likvida medel Värdeförändring, derivat Räntekostnader i årets pensionsdel Övriga finansiella kostnader 16 Netto övriga valutakursförändringar 3 0 Finansiella kostnader Andelar i intresseföretags resultat Finansnetto Valutakursdifferens, likvida medel respektive värdeförändring, derivat utgör effekt av koncernens utjämning av likvida medel i utländsk valuta mot svensk valuta och ingen nettoeffekt uppstår på grund av dessa transaktioner. Finansiella intäkter inkluderar jämförelsestörande poster avseende aktieförsäljning med 2 Mkr ( ). Finansiella kostnader inkluderar jämförelsestörande poster avseende kostnader i samband med tecknande av nytt bankavtal med 10 Mkr ( ) och emissionskostnader med 6 Mkr ( ). NOT 13 SKATTER Redovisade i resultaträkningen Aktuell skattekostnad ( )/skatteintäkt (+) Periodens skattekostnad/skatteintäkt 9 46 Justering av skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skattekostnad ( )/skatteintäkt (+) Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 14 1 Uppskjuten skatt till följd av förändringar av skattesatser 1 1 Uppskjuten skatt avseende bokslutsdispositioner 16 2 Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag 13 4 Uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande av tidigare aktiverat skattevärde i underskottsavdrag Totalt redovisad skattekostnad Koncernen 2008 (%) (%) 2007 Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 28, ,0 42 Effekt av utländska skattesatser 1,9 3 0,7 1 Skatt hänförlig till tidigare år 0,0 0 2,7 4 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 192, ,3 20 Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 236, ,7 19 Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt 50,7 70 2,7 4 Effekt av ändrad skattesats uppskjuten skatt 0,6 1 0,0 0 Redovisad effektiv skatt 20, ,3 44 Aktuella skattefordringar uppgår till 26 Mkr (23) och representerar det återvinningsbara beloppet av aktuell skatt på årets resultat. Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen 31

20 forts not 13 Redovisad i balansräkningen Uppskjutna skattefordringar och -skulder Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande: Immateriella rättigheter Byggnader och mark Maskiner och inventarier Leasingfordon Varulager Kundfordringar Rörelsefordringar 4 4 Obeskattade reserver Pensionsavsättningar Övriga avsättningar Räntebärande skulder Rörelseskulder Underskottsavdrag Övrigt Skattefordringar/-skulder Ej redovisade uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskottsavdrag har inte redovisats i resultat- och balansräkningarna: Skattemässiga underskott Summa Uppskjutna skattefordringar hänförliga till tidigare skattemässiga underskottsavdrag i Holland och Italien uppgår till 90 Mkr (96) och i Norge till 56 Mkr ( ). Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster, då det är osäkert om koncernen kommer att kunna utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster. Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag Koncernen Balans per 1 jan 2007 Redovisat över resultaträkningen Verksamhet under avyttring Förvärv/ avyttring av rörelse Balans per 31 dec 2007 Immateriella rättigheter Byggnader och mark Maskiner och inventarier Leasingfordon Varulager Kundfordringar Rörelsefordringar Obeskattade reserver Pensionsavsättningar Övriga avsättningar Räntebärande skulder 0 Rörelseskulder Underskottsavdrag Övrigt Skattefordringar/-skulder Bilia Årsredovisning 2008 Koncernen

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB Org nr 556528-3248 10 (26) KASSAFLÖDESANALYS tkr Not Koncernen 2015 2014 Moderföretaget 2015 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Resultaträkning koncernen

Resultaträkning koncernen Finansiella rapporter Finansiella rapporter 33 Resultaträkning koncernen NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 1 318 176 1 455 624 Övriga rörelseintäkter 2, 5 21 026 25 450 Ersättningar till anställda 3-892

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper

Väsentliga redovisningsprinciper Väsentliga redovisningsprinciper Denna koncernredovisning omfattar det svenska moderföretaget 203 Web Group AB, organisationsnummer 556710-8757 och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamhet

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER. Överensstämmelse med normgivning och lag

REDOVISNINGSPRINCIPER. Överensstämmelse med normgivning och lag REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting

Läs mer

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008 Ändringar publicerade av EU: mars augusti 2009 REVIDERING EU har i mars 2009 antagit IFRIC 12 Koncessioner för samhällsservice, i juni 2009 antogs IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet,

Läs mer

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Noter till resultat och balansräkning Belopp i MSEK, där inget annat anges. Not 1 - Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper ALLMÄNT Nordic

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisningsprinciper

Noter. Not 1 Redovisningsprinciper 42 Finansiella rapporter Noter Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009

Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009 Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009 Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med lag och normgivning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Redovisningsprinciper 2012

Redovisningsprinciper 2012 Redovisningsprinciper 2012 Innehållsförteckning Överensstämmelse med normgivning och lag Förutsättningar Ändrade redovisningsprinciper Rörelsesegment Konsolideringsprinciper Utländsk valuta Intäkter Värdeförändringar

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

- UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING

- UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING RFR-äm 2008:3 ÄNDRINGSMEDDELANDE AVSEENDE - RFR 2 REDOVISNING FÖR NOTERADE JURIDISKA PERSONER - UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING Detta ändringsmeddelande behandlar uppdatering av RFR 2 som baserar sig

Läs mer

Not 1. Redovisningsprinciper

Not 1. Redovisningsprinciper Not 1 Redovisningsprinciper (a) Allmän information Beijer Electronics AB och dess dotterföretag är en internationell koncern som utvecklar, marknadsför och säljer produkter och lösningar inom industriell

Läs mer

Bilaga Redovisningsprinciper 2012

Bilaga Redovisningsprinciper 2012 Bilaga Redovisningsprinciper 2012 Ändrande redovisningsprinciper Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är förändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen 2011. Swedavia koncernen tillämpar

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Redovisnings- och värderingsprinciper 2016

Redovisnings- och värderingsprinciper 2016 Redovisnings- och värderingsprinciper 2016 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Redovisningsprinciper 2014

Redovisningsprinciper 2014 Redovisningsprinciper 2014 Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna årsredovisning är den första finansiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 29. Not 2 Finansiell riskhantering 37. Not 3 Redovisning per segment 39

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 29. Not 2 Finansiell riskhantering 37. Not 3 Redovisning per segment 39 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 29 Not 2 Finansiell riskhantering 37 Not 3 Redovisning per segment 39 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 40 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER REDOVISNINGSPRINCIPER ALLMÄNT OM BOLAGET A Group Of Retail Assets Sweden AB, org.nr 559004-3641, är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Moderbolagets aktier är listade på Nasdaq First

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Redovisningsnyheter. Finansiell leasing. Sara Fornelius. Redovisningsspecialist PwC

Redovisningsnyheter. Finansiell leasing. Sara Fornelius. Redovisningsspecialist PwC Redovisningsnyheter Finansiell leasing Sara Fornelius Redovisningsspecialist PwC 2016-02-08 Agenda 1. Definition 2. Klassificering 3. Redovisning 4. Upplysningar 1. Definition Regelverk K3 K2 Kapitel 20.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476

Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476 Styrelse och verkställande direktören för Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476 får härmed avge Koncernredovisning för räkenskapsåren 2013 och 2014 Resultaträkning - koncernen Belopp i SEK Not

Läs mer

Not 1 Redovisningsprinciper

Not 1 Redovisningsprinciper Not 1 Redovisningsprinciper Allmänt om bolaget Magnolia Bostad AB, org nr 556797-7078, med säte i Stockholm är dotterbolag till F. Holmström Fastigheter AB, org nr 556530-3186, med säte i Stockholm, Sverige.

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Koncernens resultaträkning. Koncernens totalresultat

Koncernens resultaträkning. Koncernens totalresultat 1 Koncernen Koncernens resultaträkning MSEK Not 2011/2012 2010/2011 Nettoomsättning 4, 5 5 200 4 418 Kostnad för sålda varor 3 495 2 990 Bruttoresultat 1 705 1 428 Försäljningskostnader 921 780 Administrationskostnader

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Noter till koncernens bokslut

Noter till koncernens bokslut Noter till koncernens bokslut Innehåll K1 Väsentliga redovisningsprinciper... 40 K2 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål...47 K3 Segmentsinformation... 50 K4 Nettoomsättning...

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson Redovisningsnyheter K3 med IFRS inslag -09-27 Marcus Johansson 1. Ändrade årsredovisningslagen 2 Förändringarna i korthet Förändringar av årsredovisningslagen som berörs under passet Upplysningskrav för

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln SV BILAGA Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2010 2012 1 1 Mångfaldigande tillåts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålls utanför EES, med undantag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Appendix till Bokslutskommuniké: Effekter av övergången till International Financial Reporting Standards, IFRS

Appendix till Bokslutskommuniké: Effekter av övergången till International Financial Reporting Standards, IFRS Appendix till Bokslutskommuniké: Effekter av övergången till International Financial Reporting Standards, IFRS Inledning Från och med 2005 skall samtliga noterade bolag inom den Europeiska Unionen upprätta

Läs mer

NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper

NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstamaktien är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap-listan. Moderbolag är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2015 1 Styrelse Styrelsen från vänster: Birger Andersson, Claes Wetterström, Jan Henriksson, Kenneth Karlsson, Stig Jaensson, Ola Gustafsson 2 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Biotage AB (publ) 556539-3138 Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Övergång till IFRS. Biotage AB tillämpar från och med

Läs mer

6 Koncernredovisning

6 Koncernredovisning Koncernredovisning, Avsnitt 6 107 6 Koncernredovisning Tillämpningsområde Sammanfattning 6.1 RR 1:00 Koncernredovisning Rekommendationen behandlar redovisningsfrågor som aktualiseras vid upprättande av

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Capilon - sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper för koncernen

Capilon - sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper för koncernen Capilon - sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper för koncernen Tillämpade regelverk Koncernredovisning för Capilon AB koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting

Läs mer

Allmän information Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Grund för upprättande Koncernredovisning Koncernens omfattning

Allmän information Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Grund för upprättande Koncernredovisning Koncernens omfattning 8 9 20 2 22 23 24 25 26 Allmän information Moderbolaget, Trelleborg AB (publ) är ett aktiebolag med säte i Trelleborg i Sverige. Moderbolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Styrelsen har den 2 februari

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Surveillance Stockholm

Surveillance Stockholm Surveillance Stockholm Vanligt förekommande brister i årsredovisningar 2011 I bilagan ges ett preliminärt resultat av Börsens granskning. Dessa noteringar är kortfattade samt generella, och information

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper

Väsentliga redovisningsprinciper Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip

Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip 1. Inledning 1.1 K3s regler i kapitel 27 för nedskrivningar av anläggningstillgångar

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernens finansiella rapporter har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG303 Externredovisning C-nivå Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Kandidatkursen Externredovisning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2016 1 Göteborg Energi Backa AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 innebär att moderbolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr 1 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 Styrelsen och verkställande direktören för The Boston Consulting Group Nordic AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer samt Akutgruppsuttalanden. VÄRDERINGSGRUND mm De finansiella rapporterna

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

CEDERROTH INTRESSENTER AB ÅRSREDOVISNING 2010

CEDERROTH INTRESSENTER AB ÅRSREDOVISNING 2010 CEDERROTH INTRESSENTER AB ÅRSREDOVISNING 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010 I KORTHET... 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN... 7 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR

Läs mer

Noter till resultat och balansräkning

Noter till resultat och balansräkning Noter till resultat och balansräkning Belopp i MSEK, där inget annat anges. Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

SenzaGen AB. Årsredovisning för 556821-9207. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

SenzaGen AB. Årsredovisning för 556821-9207. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för SenzaGen AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer