Redovisningsprinciper 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisningsprinciper 2012"

Transkript

1 Redovisningsprinciper 2012 Innehållsförteckning Överensstämmelse med normgivning och lag Förutsättningar Ändrade redovisningsprinciper Rörelsesegment Konsolideringsprinciper Utländsk valuta Intäkter Värdeförändringar Statliga bidrag Leasing Finansiella intäkter och kostnader Skatter Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Avskrivningar Nedskrivningar Lager Låneutgifter Finansiella instrument Återköp av egna aktier Utdelningar Resultat per aktie Ersättningar till anställda Avsättningar Eventualförpliktelser Moderbolagets redovisningsprinciper ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner utgiven av Rådet för finansiell rapportering tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen och tryggandelagen samt på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning. Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpas i Moderbolaget. FÖRUTSÄTTNINGAR VID UPPRÄTTANDE AV MODERBOLAGETS OCH KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste miljontal. Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av värden som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av värden som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar, uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan komma att avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS och som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna samt gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i Årsredovisningen för 2012 i not 2, Kritiska uppskattningar och bedömningar. De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering av dotterföretag och intresseföretag. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter. I noterna rörande koncernen presenteras även upplysningar avseende investeringsverksamheten. Med investeringsverksamheten avses; moderbolagets verksamhet, Investors internbank, Tradingverksamheten samt Investor Growth Capital. Investor Growth Capital ingick i investeringsverksamheten fram till och med 30 juni Upplysningar för investeringsverksamheten har lämnats för de noter där beloppen är av väsentlig karaktär. ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS. Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som koncernen tillämpar från och med 1 januari Ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2012 har inte haft någon effekt på koncernens redovisning. Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Frivilligt byte av redovisningsprincip Principen för redovisning av aktierelaterade ersättningar har ändrats under året. Ändringen ger inte någon effekt på totalt redovisat resultat utan har endast påverkat fördelningen av kostnader mellan förvaltningskostnader och finansnettot. Omfördelade belopp bedöms inte vara materiella och därför presenteras inte någon omräkning av tidigare perioder, se Årsredovisningen not 9, Anställda och personalkostnader. Nya IFRS och tolkningar med tillämpning 2013 eller senare. Nedanstående nya eller förändrade standarder kommer att tillämpas och påverka koncernens redovisning från och med 1 januari Ändrad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter: Ändringen avser hur poster inom övrigt totalresultat ska presenteras. Posterna ska delas upp i två kategorier; dels poster som kommer att omklassificeras till årets resultat dels poster som inte kommer att omklassificeras. Poster som kommer att omklassificeras är till exempel omräkningsdifferenser och vinster/förluster på kassaflödessäkringar. Poster som inte omklassificeras är till exempel aktuariella vinster och förluster och omvärderingar enligt omvärderingsmetoden för immateriella och materiella tillgångar. Ändringen skall tillämpas för räkenskapsår som påbörjas från och med 1 juli 2012 med retroaktiv verkan. Ändrad IAS 19 Ersättningar till anställda: För Investor innebär ändringen att finansieringskostnaden beräknas som ett nettobelopp och att nya upplysningskrav tillkommer. Ändringen kommer inte få någon väsentlig beloppsmässig påverkan på koncernen. Standarden skall tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2013 eller senare. Ändrad IFRS 7 Finansiella instrument Upplysningar: Ändringen avser nya upplysningskrav för kvittning av finansiella tillgångar och skulder. Standarden skall tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2013 eller senare. IFRS 13 Värdering till verkligt värde: En ny enhetlig standard för värdering till verkligt värde samt förändrade upplysningskrav. IFRS 13 tillämpas på andra IFRS standarder, med vissa undantag, som kräver eller tillåter värdering till verkligt värde för redovisnings- eller upplysningsändamål. Ändringarna kan för koncernen leda till vissa tillkommande upplysningskrav. Standarden skall tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2013 eller senare. IFRS 10 Koncernredovisning, inklusive ändringar avseende Investment entities: En ny standard för koncernredovisning med ny modell för bedömning av om bestämmande inflytande föreligger eller inte för samtliga investeringar ett företag har. Standarden ersätter IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter avseende reglerna för koncernredovisning samt SIC 12 När ska ett företag för särskilt ändamål, ett SPE, omfattas av koncernredovisningen. Eftersom Investor för merparten av de större innehaven inte har någon strategi för avyttring faller koncernen utanför definitionen av Investment entity. För närvarande utreds huruvida den nya standarden innebär att ytterligare bolag bör konsolideras på grund av de facto kontroll. För IFRS bolag inom EU skall standarden tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2014 eller senare med retroaktiv tillämpning. IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag: Ny standard avseende upplysningar för investeringar i dotterföretag, joint arrangements, intresseföretag. Ändringarna kan för koncernen leda till vissa tillkommande upplysningskrav. För IFRS bolag inom EU skall standarden tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2014 eller senare. IFRS 9 Finansiella Instrument avses ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering senast från och med IASB har publicerat de två första delarna av vad som kommer att utgöra den slutliga IFRS 9. De utgivna ändringarna bedöms ej leda till några väsentliga beloppsmässiga förändringar i koncernens redovisning eftersom majoriteten av koncernens finansiella instrument redovisas med tillämpning av fair value option. IFRS 9 har inte godkänts av EU för tillämpning och sådant godkännande kan tidigast ske då samtliga delar av nya IFRS 9 är färdigställda. Därför kan IFRS 9 i nuvarande utformning inte förtidstillämpas. Övriga ändringar av IFRS och IFRIC med framtida tillämpning bedöms inte komma att ha någon effekt på koncernens redovisning. RÖRELSESEGMENT Rapport över rörelsesegment lämnas för koncernen. Ett rörelsesegments resultat följs upp av koncernchefen för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Koncernens segment utgörs av affärsområden med skilda investeringsstrategier och mål och segmentsindelningen baseras på den interna rapporteringsmodellen. I rörelsesegmentens resultat och tillgångar har inkluderats direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt (i huvudsak innehav i aktier och andelar). Ej fördelade poster består av vissa intäkter och kostnader som relaterar till finansiering och delar av skatt samt även vissa koncerngemensamma rörelsekostnader. Koncernens nettoskuld har inte fördelats på segment. I den mån transaktioner förkommer mellan olika rörelsesegment tillämpas marknadsmässiga priser. Se Årsredovisningen Not 5 Rörelsesegment för ytterligare beskrivning av rörelsesegment. KONSOLIDERINGSPRINCIPER Dotterföretag Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Investor AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande

2 föreligger beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna, respektive rörelsen, utgörs av de verkliga värdena per överlåtelsedagen för tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och emitterade eget kapital-instrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna som är direkt hänförbara till förvärvet. De transaktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet kostnadsförs. Vid rörelseförvärv där anskaffningsvärdet överstiger nettovärdet av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder, redovisas skillnaden som goodwill i balansräkningen. När skillnaden är negativ redovisas denna som effekt av negativ goodwill direkt i resultaträkningen i de perioder de uppkommer. De genom förvärvsanalysen identifierade övervärdena fördelas på tillämpbara tillgångsslag och skrivs av över beräknad nyttjandeperiod. Goodwill och identifierade tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod blir föremål för nedskrivningsprövning årsvis eller då indikation på nedskrivningsbehov framkommer. Den del av eget kapital som är hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en särskild post inom totalt eget kapital. I resultaträkningen respektive rapporten över totalresultat lämnas upplysning om hur mycket av årets resultat respektive totalresultat som är hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. I de fall en förlust är hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande påverkas totalt eget kapital negativt. Vid förvärv tillämpas ett av två alternativa sätt att redovisa innehav utan bestämmande inflytande och goodwill, antingen till verkligt värde, det vill säga goodwill inkluderas i innehav utan bestämmande inflytande eller alternativt att innehav utan bestämmande inflytande utgörs av andel av nettotillgångarna. Val mellan dessa två metoder görs individuellt för varje förvärv. Företag i vilka ägandet ökas genom förvärv vid flera tillfällen redovisas som stegvisa förvärv. För stegvisa förvärv som leder till ett bestämmande inflytande omvärderas de tidigare förvärvade andelarna till verkligt värde och den framkomna vinsten eller förlusten redovisas i resultaträkningen. För förvärv efter det att bestämmande inflytande uppnåtts och för avyttringar som sker utan att det bestämmande inflytandet går förlorat, redovisas en omföring inom eget kapital mellan eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare respektive innehav utan bestämmande inflytande. Vid minskning av ägande i sådan omfattning att det bestämmande inflytandet går förlorat redovisas eventuellt kvarvarande innehav till verkligt värde med värdeförändringen redovisad i resultatet. Köpeskillingar som är villkorade till utfallet av framtida händelser värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över. Dotterföretagens finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten fram till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Intresseföretag Intresseföretag är företag där Investor har betydande inflytande vilket i normalfallet innebär procent av röstetalet. Redovisning av intresseföretag är beroende av hur Investor styr och följer upp bolagens verksamhet. Koncernen tillämpar kapitalandelsmetoden för onoterade innehav i de fall då Investor har en stor ägarandel i den underliggande investeringen och i stor utsträckning är involverad i verksamheten. Onoterade intresseföretag inom Investor Growth Capital samt noterade intresseföretag styrs och följs upp baserat på verkligt värde och redovisas därför som finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen i enlighet med IAS 39 och IAS 28 p1. Intresseföretagsredovisning enligt kapitalandelsmetoden Kapitalandelsmetoden tillämpas i koncernredovisningen från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som Andelar i intresseföretags resultat koncernens andel i intresseföretagens resultat hänförligt till moderbolagets ägare justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Dessa resultatandelar minskade med erhållna utdelningar från intresseföretagen utgör den huvudsakliga förändringen av det redovisade värdet på andelar i intresseföretag. Koncernens andel av övrigt totalresultat i intresseföretagen redovisas på en separat rad i koncernens övrigt totalresultat. Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för innehavet inklusive transaktionskostnader och ägarföretagets andel av det verkliga värdet netto av intresseföretagets identifierbara tillgångar och skulder redovisas som goodwill enligt motsvarande principer som gäller för förvärv av dotterföretag. När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföretaget överstiger det redovisade värdet på andelarna i koncernen reduceras andelarnas värde till noll. Avräkning för förluster sker även mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör del av ägarföretagets nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta förluster redovisas inte såvida inte koncernen har lämnat garantier för att täcka förluster uppkomna i intresseföretaget. Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det betydande inflytandet upphör. Transaktioner som elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader samt orealiserade vinster och förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag som konsolideras med tillämpning av kapitalandelsmetoden elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov. UTLÄNDSK VALUTA Omräkning till funktionell valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer där de i koncernen ingående bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakursen vid transaktionstillfället. Ickemonetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen med undantag för vissa finansiella instrument. Se beskrivning under Finansiella instrument nedan. Utländska verksamheters finansiella rapporter Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas till svenska kronor till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i eget kapital, benämnd omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet omklassificeras de till den sålda verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna från eget kapital till koncernens resultaträkning. Ackumulerade omräkningsdifferenser presenteras som en separat eget kapital kategori och innehåller omräkningsdifferenser ackumulerade från och med den 1 januari Ackumulerade omräkningsdifferenser före den 1 januari 2004 har fördelats på andra eget kapitalkategorier. Säkring av nettoinvestering i en utlandsverksamhet I koncernens balansräkning representeras investeringarna i utländska verksamheter av redovisade nettotillgångar i dotterföretag. I enstaka fall reduceras valutarisker som är förknippade med dessa investeringar genom tecknande av terminskontrakt i samma valuta som nettoinvesteringarna. Vid bokslutstillfället redovisas dessa terminskontrakt till verkligt värde. Den effektiva delen av periodens valutakursförändringar avseende säkringsinstrumenten redovisas i övrigt totalresultat och de ackumulerade förändringarna i omräkningsreserven, för att möta och helt eller delvis matcha de omräkningsdifferenser som redovisas avseende nettotillgångarna i de utlandsverksamheter som valutasäkrats. Omräkningsdifferenserna från både nettoinvestering och säkringsinstrument löses upp och redovisas i resultaträkningen, då utlandsverksamhet avyttras. I de fall säkringen inte är effektiv redovisas den ineffektiva delen i resultaträkningen. INTÄKTER I rörelseresultatet ingår utdelningar, övriga rörelseintäkter, nettoomsättning samt övriga intäkter hänförliga till verksamheten. Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts. Övriga rörelseintäkter utgörs i huvudsak av räntor på aktieägarlån och beräknas i enlighet med effektivräntemetoden, se beskrivning under rubriken Finansiella intäkter och kostnader. Intäkter från försäljning av varor redovisas i årets resultat när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen. Tjänster inom sjukvård och omsorgsverksamhet säljs via fleråriga driftavtal och i vissa fall ramavtal och redovisas i årets resultat baserat på färdigställandegraden på balansdagen. Färdigställandegraden fastställs genom en bedömning av utfört arbete på basis av gjorda undersökningar. Redovisning av intäkter förutsätter att det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla koncernen. Om det råder betydande osäkerhet avseende betalning, vidhängande kostnader eller risk för returer och om säljaren behåller ett engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägandet sker ingen intäktsföring. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits, eller förväntas komma att erhållas, med avdrag för lämnade rabatter. Intäkt redovisas endast om den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avsättning för förlustriskreserv görs om de totala direkt hänförliga kostnaderna under kontraktets hela livslängd bedöms överstiga de totala intäkterna inklusive indexuppräkningen. VÄRDEFÖRÄNDRINGAR Värdeförändringar består av realiserade och orealiserade resultat från långoch kortfristiga investeringar, transaktionskostnader, kostnader för vinstdelning samt förvaltningsavgifter för fondinvesteringar. För aktier och andelar som avyttrats under perioden utgörs värdeförändringen av skillnaden mellan erhållen köpeskilling och värdet vid ingången av perioden. Resultatet från avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker och fördelar som är förknippade med ägandet av instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre har kontroll över instrumentet. STATLIGA BIDRAG Statliga bidrag redovisas till verkligt värde när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och de villkor som är förknippade med bidraget kommer att uppfyllas. Statliga bidrag som gäller kostnader redovisas i

3 resultaträkningen. Intäkten redovisas i samma perioder som de kostnader som bidragen avser. Statliga bidrag relaterade till köp av tillgångar reducerar tillgångens värde. Bidrag påverkar det redovisade resultatet under tillgångens nyttjandeperiod genom lägre avskrivningar. LEASING I koncernredovisningen klassificeras leasing som finansiell eller operationell leasing. När de ekonomiska riskerna och förmånerna förknippade med ägandet i allt väsentlig del är överförda till leasetagaren, klassificeras leasingen som finansiell. Om dessa kriterier ej är uppfyllda klassificeras leasingen som operationell. Tillgångar som klassificeras som finansiella leasar redovisas som en tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelser att betala framtida leasingavgifter redovisas som en skuld. Leasade tillgångar skrivs av enligt plan medan leasingbetalningar redovisas som ränta och amortering av skuld. Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas som en minskning av leasingavgifterna i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel och fordringar samt räntebärande värdepapper, räntekostnader på lån, valutakursdifferenser samt värdeförändringar på finansiella placeringar, skulder och derivatinstrument som används för finansiering av verksamheten. Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under ett finansiellt instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra över- och underkurser. Transaktionsutgifter inklusive emissionsutgifter kostnadsförs direkt då fordringar eller skulder värderas till verkligt värde via resultaträkningen och periodiseras över löptiden med hjälp av effektivräntan vid värdering till upplupet anskaffningsvärde. Låneutgifter redovisas i resultatet med tillämpning av effektivräntemetoden utom till den del de är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning, varvid de ingår i tillgångarnas anskaffningsvärde. Utgifter för kreditlöften redovisas som ränta och periodiseras linjärt över den tid löften löper. Resultat från övriga finansiella poster består i huvudsak av värdeförändringar på derivat samt lån som är föremål för verkligt värdesäkring. Värdeförändring som redovisas i finansnettot är hänförlig till koncernens finansiering och beräknas på motsvarande sätt som värdeförändringar som redovisas i rörelsen, se ovan under rubriken Värdeförändringar. SKATTER Koncernens totala inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader i goodwill beaktas ej. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen. Om beräkningarna leder till att en uppskjuten skattefordran uppkommer, redovisas denna som tillgång endast om det är sannolikt att den kommer att realiseras. Vid avstämning av effektiv skattesats i koncernen förklaras en del av differensen mot moderbolagets skattesats av att moderbolaget beskattas enligt reglerna för investmentföretag. Det innebär att uppkomna kapitalvinster på aktier ej är skattepliktiga samt att motsvarande kapitalförluster ej är avdragsgilla. Mottagna utdelningar och ränteintäkter är skattepliktiga medan förvaltningskostnader och räntekostnader är avdragsgilla liksom lämnad utdelning. Moderbolaget ska därutöver ta upp en schablonintäkt baserad på marknadsvärdet av vissa noterade innehav. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar, förutom goodwill och varumärken med obestämbar nyttjandeperiod, redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Goodwill och varumärken med en obestämbar nyttjandeperiod redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Goodwill Värdering av goodwill sker till anskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade nedskrivningar. Fördelning av goodwill sker till de lägst identifierade kassagenererande enheterna och prövas årligen för nedskrivningsbehov samt om indikationer föreligger avseende nedskrivning. Goodwill som uppkommit vid förvärv av intresseföretag inkluderas i det redovisade värdet för andelar i intresseföretag. Varumärken Varumärken värderas var för sig som en del av det verkliga värdet av verksamhet förvärvad från tredje part, där varumärket har ett värde som är långsiktigt och där varumärket kan säljas separat från resterande del av affären eller där det uppstår genom kontrakt eller legala rättigheter. Koncernens varumärken har en obestämbar nyttjandeperiod, se Årsredovisningen Not 16 Immateriella anläggningstillgångar för ytterligare uppgifter kring värdering. Varumärken är föremål för nedskrivningstest och testas årligen eller oftare om det finns en indikation på att värdet kan behövas skrivas ned. Varumärken är redovisade till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Balanserade utgifter för utveckling Utgifter som är hänförbara till utveckling av kvalificerade tillgångar aktiveras som en del av tillgångens anskaffningsvärde. Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i rapport över finansiell ställning endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Forsknings- och utvecklingsutgifter Utgifter hänförliga till forskning redovisas som kostnader i de perioder de uppstår. En internt genererad immateriell tillgång redovisas i koncernen endast under förutsättning att tillgången som skapats går att identifiera, det är tekniskt samt finansiellt möjligt att färdigställa tillgången, avsikten och förutsättningarna finns att använda tillgången, det är troligt att tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar samt att utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Teknisk kunskap Teknisk kunskap utgörs bland annat av patent och licenser och värderas som en del av det verkliga värdet av förvärvade verksamheter. Kundkontrakt Kundkontrakt värderas som en del av det verkliga värdet av förvärvade verksamheter minskat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Nyttjandeperioden för kundkontrakt är baserad på en beräkning av hur länge nettoinbetalningar förväntas erhållas från dessa kontrakt med hänsyn tagen till rättsliga och ekonomiska faktorer. Programvara Direkta utgifter för programvara för eget administrativt bruk redovisas som tillgång i balansräkningen när utgifterna beräknas ge framtida ekonomiska fördelar i form av effektiviserade processer. Balanserade utgifter för programvara skrivs av från det datum de är tillgängliga för användning. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring, eller utrangering av en tillgång, utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst/förlust redovisas i rörelseresultatet. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. En tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter eller delar därav. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande. Byggnader och mark Majoriteten av koncernens rörelsefastigheter redovisas enligt omvärderingsmetoden efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och justering på grund av omvärdering. Industrifastigheter redovisas dock till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Rörelsefastigheterna har indelats klasser baserat på användningsområde: Hotell Omvärderingsmetoden Vårdfastigheter Omvärderingsmetoden Kontor Omvärderingsmetoden Industrifastigheter Anskaffningsvärdemetoden I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att nyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Fastigheter består av flera delar med olika nyttjandeperioder och delas därför upp i komponenter (exempelvis stomme, mark, tak och basinstallationer) vilka redovisas som separata tillgångar. Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. En tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter. Även i de fall en ny komponent tillkommer läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande. Rörelsefastigheter som redovisas enligt omvärderingsmetoden redovisas till verkligt värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och justering på grund av omvärdering. Omvärdering görs med den regelbundenhet som krävs för att det redovisade värdet inte ska avvika väsentligt från verkligt värde på balansdagen. Det verkliga värdet på rörelsefastigheter baseras på värderingar som är utförda av oberoende externa värderare. När en tillgångs

4 redovisade värde ökar som en följd av en omvärdering redovisas ökningen i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i eget kapital, benämnd Omvärderingsreserv. När en tillgångs redovisade belopp minskar som en följd av en omvärdering och det finns ett saldo i omvärderingsreserven hänförligt till tillgången redovisas värdenedgången i övrigt totalresultat och som en minskning av omvärderingsreserven. Skillnaden mellan avskrivning baserat på det omvärderade värdet och avskrivning enligt ursprungligt anskaffningsvärde överförs från omvärderingsreserven till balanserade vinstmedel. I samband med en omvärdering omräknas ackumulerade avskrivningar i proportion till förändringen av tillgångens uppjusterade anskaffningsvärde, så att tillgångens redovisade värde, det vill säga nettot av justerat anskaffningsvärde och justerad avskrivning, efter omvärderingen motsvarar dess omvärderade belopp. När en tillgång avyttras överförs dess belopp i omvärderingsreserven till balanserade vinstmedel utan att påverka vare sig årets resultat eller övrigt totalresultat. Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att nyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och hantering, installation, konsulttjänster och juristtjänster. Reservdelar Reservdelar och serviceutrustning redovisas vanligtvis som varulager och redovisas i resultaträkningen efter hand som de förbrukas. Viktigare reservdelar och reservutrustning utgör dock materiella anläggningstillgångar om avsikten är att använda dem under flera perioder. På motsvarande sätt, om reservdelar och serviceutrustning endast kan användas tillsammans med en materiell anläggningstillgång redovisas de som materiella anläggningstillgångar. AVSKRIVNINGAR Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Mark skrivs inte av. Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. Beräknade nyttjandeperioder: Balanserade utgifter för utveckling Teknisk kunskap Kundkontrakt Programvara Fastigheter: Stomme Markanläggningar Byggnadskomponenter Maskiner Inventarier, verktyg och installationer Nedlagda kostnader på annans fastighet 3-8 år år 4-10 år 3-10 år år år 5-40 år 3-15 år 3-10 år 7-20 år Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen. NEDSKRIVNINGAR IAS 36 tillämpas för prövning av nedskrivningsbehov för andra tillgångar än finansiella tillgångar vilka prövas enligt IAS 39 och skatter för vilka IAS 12 tillämpas. Nedskrivningsprövning för materiella och immateriella tillgångar samt andelar i dotter- och intresseföretag Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. För goodwill, andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet dessutom årligen eller oftare om indikation på nedskrivning finns. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Då nedskrivningsbehov identifierats fördelas nedskrivningsbeloppet i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning. Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en investering i ett egetkapitalinstrument klassificerat som en finansiell tillgång som kan säljas. Återvinningsvärdet för tillgångar tillhörande kategorin Lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första gången. Tillgångar med kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Eftersom majoriteten av koncernens tillgångar ingår i kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen påverkar negativa värdeförändringar i de flesta fall resultaträkningen löpande. Återföring av nedskrivningar En nedskrivning av tillgångar reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om de tidigare skälen till nedskrivningar inte längre föreligger och full betalning förväntas erhållas. LAGER Värdering av lager sker till det lägsta av nettoförsäljningsvärdet och anskaffningsvärdet. Direkta materialkostnader och i förkommande fall direkta lönekostnader samt andra kostnader för att bringa varor till deras aktuella plats och skick inkluderas i det beräknade anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet för varulager beräknas främst genom tillämpning av först in-, först ut-metoden (FIFU). För tillverkade varor och pågående arbete inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta kostnader baserad på normalt kapacitetsutnyttjande. Nettoförsäljningsvärdet beräknas enligt det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för att åstadkomma en försäljning. LÅNEUTGIFTER Låneutgifter som är hänförbara till uppförandet av så kallade kvalificerade tillgångar aktiveras som en del av den kvalificerade tillgångens anskaffningsvärde. En kvalificerad tillgång är en tillgång som med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa. I första hand aktiveras låneutgifter som uppkommit på lån som är specifika för den kvalificerade tillgången. I andra hand aktiveras låneutgifter som uppkommit på generella lån, som inte är specifika för någon annan kvalificerad tillgång. FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan aktier och andelar värderade till verkligt värde, andra finansiella placeringar, lånefordringar, kundfordringar, kortfristiga placeringar, likvida medel samt derivat. På skuldsidan återfinns låneskulder, aktielån, leverantörsskulder samt derivat. Redovisning i och borttagande från balansräkningen En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran tas upp när bolaget presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte skickats. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång eller del därav, tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld eller del därav, tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Finansiella tillgångar som är avistainstrument redovisas på affärsdagen, vilken är den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra instrumentet. Klassificering och värdering Finansiella instrument som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, redovisas initialt till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Andra finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av två undergrupper: Finansiella tillgångar som initialt placerats i denna kategori ( Fair Value Option ) och finansiella tillgångar som innehas för handel. Finansiella tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Finansiella tillgångar redovisade enligt Fair Value Option Till denna grupp hör främst finansiella placeringar samt aktier och andelar värderade till verkligt värde. Koncernen har till denna kategori valt att vid första redovisningen hänföra finansiella tillgångar som enligt företagsledningens riskhanterings- och investeringsstrategi förvaltas och utvärderas baserat på verkliga värden. Finansiella tillgångar som innehas för handel Aktier och andelar i den Aktiva Portföljförvaltningen redovisas som finansiella tillgångar som innehas för handel liksom derivat med positivt verkligt värde med undantag för derivat som är identifierade som effektiva säkringsinstrument.

5 Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordrans löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Finansiella tillgångar som kan säljas I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår ett fåtal finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori. Innehav av andelar som inte redovisas som dotterföretag, intresseföretag eller enligt Fair value Option redovisas här. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i övrigt totalresultat och de ackumulerade värdeförändringarna i en särskild komponent av eget kapital, dock ej värdeförändringar som beror på nedskrivningar, se avsnitt om nedskrivningar, ej heller ränta på fordringsinstrument och utdelningsintäkter samt valutakursdifferenser på monetära poster vilka redovisas i årets resultat. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare redovisats i övrigt totalresultat, i resultaträkningen. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen I denna kategori ingår finansiella skulder som innehas för handel. För koncernens del utgörs dessa av aktielån i Tradingverksamheten liksom derivat med negativt verkligt värde med undantag för derivat som är identifierade och effektiva säkringsinstrument. Då inlånade aktier avyttras skuldförs ett belopp motsvarande aktiernas verkliga värde. Finansiella skulder i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Andra finansiella skulder I denna kategori ingår lån samt övriga finansiella skulder, till exempel leverantörsskulder. Lån värderas till upplupet anskaffningsvärde förutom då de är föremål för verkligt värde säkring, se nedan under rubriken Säkring av koncernens räntebindning - verkligt värde säkringar. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades när skulden togs upp. Det innebär att över- och undervärden liksom direkta emissionskostnader periodiseras över skuldens löptid. Leverantörsskulder har kort löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Derivat och säkringsredovisning Derivatinstrument utgörs bland annat av terminskontrakt, optioner och swappar vilka utnyttjas för att täcka risker för valuta- och aktiekursförändringar samt för att hantera exponering mot ränterisker. Derivatinstrument värderas initialt till verkligt värde innebärande att transaktionskostnader belastar periodens resultat. Efter den initiala redovisningen värderas derivatinstrument till verkligt värde och värdeförändringar redovisas på sätt som beskrivs nedan. Värdeförändringar på derivatinstrument redovisas i resultaträkningen som intäkter respektive kostnader inom rörelseresultatet eller inom finansnettot baserat på syftet med användningen av derivatinstrumentet och huruvida användningen relateras till en rörelsepost eller en finansiell post. Säkringsredovisning innebär att värdeförändringar i säkringsinstrumenten redovisas i resultaträkningen samtidigt som kassaflödet från säkrad post i en kassaflödessäkring redovisas i resultatet respektive då värdeförändringar på säkrad post i en verkligtvärdesäkring redovisas i resultatet. För att uppfylla kraven på säkringsredovisning enligt IAS 39 krävs att det finns en entydig koppling till den säkrade posten. Vidare krävs att säkringen effektivt skyddar den säkrade posten, att säkringsdokumentation upprättats och att effektiviteten kan mätas. Används derivatinstrument för säkringsredovisning och till den del denna är effektiv, redovisas värdeförändringar på derivatinstrumentet på samma rad i resultaträkningen som den säkrade posten. Ineffektiv del redovisas i resultatet som rörelsepost eller finansiell post på samma sätt som värdeförändringar på derivat som inte används för säkringsredovisning. Om säkringsredovisning inte tillämpas vid användning av ränteswap, redovisas räntekupongen som ränta och övrig värdeförändring av ränteswapen redovisas som övriga finansiella poster i finansnettot. I de fall förutsättningarna för säkringsredovisning inte längre är uppfyllda redovisas derivatinstrumentet till verkligt värde via resultaträkningen i enlighet med princip ovan. Fordringar och skulder i utländsk valuta För säkring av fordran eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer, valutaoptioner eller valutaswappar. För skydd mot valutarisk tillämpas inte säkringsredovisning eftersom en ekonomisk säkring avspeglas i redovisningen genom att den underliggande fordran eller skulden redovisas till balansdagens valutakurs och säkringsinstrumentet till verkligt värde över resultaträkningen. Prognostiserade transaktioner i utländsk valuta kassaflödessäkringar Derivat används för att säkra valutarisker från prognostiserade transaktioner. Derivaten redovisas till verkligt värde i balansräkningen. Periodens värdeförändringar redovisas i övrigt totalresultat och de ackumulerade värdeförändringarna i säkringsreserven till dess att det säkrade flödet påverkar årets resultat, varvid säkringsinstrumentets ackumulerade värdeförändringar omklassificeras till årets resultat. Säkring av koncernens ränterisk kassaflödessäkringar Koncernen använder ränteswappar för att kontrollera osäkerheten i framtida ränteflöden avseende upplåning till rörlig ränta. Ränteswapparna värderas till verkligt värde i balansräkningen. Räntekupongdelen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av räntekostnaden. Orealiserade förändringar i verkligt värde på ränteswapparna redovisas i övrigt totalresultat och ingår som en del i säkringsreserven till dess att den säkrade posten påverkar resultaträkningen och så länge som kriterierna för säkringsredovisning och effektivitet är uppfyllda. Den vinst eller förlust som hänför sig till den ineffektiva delen av orealiserade värdeförändringar på ränteswapparna redovisas resultaträkningen. Säkring av koncernens ränterisk verkligt värde säkringar Koncernen använder ränteswappar för att säkra risken för förändring i verkligt värde i egen upplåning som löper med fast ränta. Ränteswapparna värderas till verkligt värde i balansräkningen och den säkrade posten omräknas till verkligt värde avseende den säkrade risken (den riskfria räntan). Värdeförändringarna avseende såväl derivatet som den säkrade posten redovisas i resultaträkningen. Räntekupongdelen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av räntekostnaden. Säkring av valutakursrisk i utländska nettoinvesteringar Investeringar i utländska dotterföretag har i viss utsträckning säkrats genom terminskontrakt som värderas till verkligt värde på balansdagen, se beskrivning under avsnitt om utländsk valuta ovan. Finansiella garantier Koncernens finansiella garantiavtal innebär att koncernen har ett åtagande att ersätta innehavaren av ett skuldinstrument för förluster som denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt de ursprungliga eller ändrade avtalsvillkoren. Finansiella garantiavtal redovisas initialt till åtagandets verkliga värde minus det verkliga värdet av avtalade garantiavgifter, om skillnaden är positiv tas dock inte någon tillgång upp i balansräkningen. Därefter redovisas finansiella garantiavtal löpande till det högre beloppet av bästa bedömning av nuvärdet av förväntade nettoutgifter för att reglera garantiåtagandet, efter avdrag för nuvärdet av framtida garantiavgifter, och det ursprungligen skuldförda beloppet efter avdrag för ackumulerad upplösning med tillämpning av linjär metod över den avtalade garantiperioden. I de fall marknadsmässig ersättning avtalats för garantiåtagandet, redovisas initialt således varken tillgång eller skuld och intäkter från garantiavtalen redovisas linjärt över den avtalade garantiperioden. ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER Förvärv av egna aktier redovisas som en avdragspost från eget kapital. Likvid från avyttring av sådana egetkapitalinstrument redovisas som en ökning av fritt eget kapital. Eventuella transaktionskostnader redovisas direkt i eget kapital. UTDELNINGAR Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen. RESULTAT PER AKTIE Beräkning av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från options- och aktieprogram utgivna till anställda. Utspädning från optionsoch aktieprogram påverkar antalet aktier och uppstår endast när lösenkursen är lägre än börskursen. Lösenkursen justeras genom ett tillägg för värdet av framtida tjänster kopplade till de eget kapitalreglerade options- och aktieprogram som redovisas som aktierelaterade ersättningar enligt IFRS 2. Utspädningen är liten om skillnaden mellan börskursen och lösenkursen med tillägg för värdet på eventuella framtida IFRS 2-tjänster är liten. De potentiella stamaktierna ses inte som utspädande om de skulle leda till ett bättre resultat per aktie efter utspädning, vilket är fallet när årets resultat är negativt. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Ersättningar till anställda efter avslutad anställning Koncernen har såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Avgiftsbestämda planer Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de premier företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de premier som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som premierna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser avseende premier till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas. Förmånsbestämda planer Vid förmånsbestämda pensionsplaner utgår ersättningar till anställda, och före detta anställda, baserat på den pensionsgrundande lönen och antalet tjänsteår. Koncernen bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. Koncernens förpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och tidigare perioder. Denna ersättning diskonteras till ett nuvärde med en diskonteringsränta som motsvarar räntan på balansdagen på förstklassiga företagsobligationer alternativt statsobligationer med en löptid som motsvarar pensionsförpliktelsens löptid. Beräkningen utförs av en kvalificerad aktuarie med användande av den så kallade projected unit credit method. Vidare beräknas det verkliga värdet av eventuella förvaltningstillgångar per rapportdagen. Vid fastställandet av förpliktelsens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångar kan det uppstå aktuariella vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom att det verkliga utfallet avviker från det tidigare gjorda antagandet, eller genom att antagandena ändras.

6 Aktuariella vinster och förluster redovisas som intäkt eller kostnad i övrigt totalresultat. Det värde som presenteras i balansräkningen avseende pensioner och liknande förpliktelser motsvarar förpliktelsernas nuvärde vid bokslutstidpunkten med avdrag för det verkliga värdet av förvaltningstillgångar samt oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder. När beräkningen leder till en tillgång för koncernen begränsas det redovisade värdet på tillgången till nettot av oredovisade kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder och nuvärdet av framtida återbetalningar från planen eller minskade framtida inbetalningar till planen. När ersättningarna i en plan förbättras, redovisas den andel av den ökade ersättningen som hänför sig till de anställdas tjänstgöring under tidigare perioder som en kostnad i resultaträkningen linjärt fördelad över den genomsnittliga perioden tills ersättningarna är helt intjänade. Om ersättningen är fullt ut intjänad redovisas en kostnad i resultaträkningen direkt. När det finns en skillnad mellan hur pensionskostnaden fastställs i svensk juridisk person och koncern redovisas en avsättning eller fordran avseende särskild löneskatt baserat på denna skillnad. Avsättningen eller fordran nuvärdesberäknas ej. Nettot av ränta på pensionsskulder och förväntad avkastning på tillhörande förvaltningstillgångar redovisas i finansnettot. Övriga komponenter redovisas i rörelseresultatet. Ersättningar vid uppsägning En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas. Kortfristiga ersättningar Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för bonusbetalningar och vinstdelningsprogram när koncernen har en gällande förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt. Aktierelaterade ersättningar Investor AB har ställt ut eget kapital reglerade personaloptions- och aktieprogram samt kontantreglerade (syntetiska) aktier. Redovisning av egetkapitalreglerade program Det verkliga värdet på tilldelade personaloptions- och aktieprogram beräknas vid utställandetidpunkten med Black & Scholes värderingsmodell, varvid hänsyn tas till villkor som är aktiekursrelaterade. Värdet redovisas som en personalkostnad fördelad över intjänandeperioden, med en motsvarande ökning av eget kapital. Den kostnad som redovisas motsvarar det verkliga värdet av en uppskattning av det antal optioner och aktier som förväntas bli intjänade. I efterföljande perioder justeras denna kostnad för att återspegla det verkliga antalet intjänade optioner och aktier. Justering sker dock inte när förverkande beror på att aktiekursrelaterade villkor inte uppfylls i en utsträckning som ger rätt till inlösen av optioner respektive aktier. Vid lösen inom ramen för egetkapitalreglerade program sker leverans av aktier till den anställde. Aktier som levereras är egna aktier som återköpts i samband med att programmen ställts ut. Vid lösen redovisas inbetalningen av lösenpriset från den anställde i eget kapital. Redovisning av kontantreglerade program Kontantreglerade (syntetiska) aktier ger upphov till ett åtagande som värderas till verkligt värde och redovisas som en kostnad med en motsvarande ökning av skulder. Verkligt värde beräknas initialt och det tilldelade värdet redovisas över intjäningsperioden som en personalkostnad på samma sätt som för eget kapital reglerade instrument. För kontantreglerade instrument görs dock en omvärdering varje balansdag samt vid den slutliga regleringen. Alla förändringar i verkligt värde till följd av aktiekursförändringar redovisas i finansnettot med motsvarande förändring av skulden. Vid lösen av kontantreglerade program regleras skulden till innehavaren av de syntetiska aktierna. Redovisning av sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade ersättningar Kostnader för sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade ersättningar redovisas i enlighet med ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering (UFR 7) vilket innebär att kostnaden beräknas och periodiseras enligt samma principer som de som kostnaden för de syntetiska aktierna. AVSÄTTNINGAR En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns ett formellt eller informellt åtagande till följd av en inträffad händelse för vilken det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen har fastställt en utförlig och formell omstruktureringsplan, och omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. Inom sjukvård och omsorgstjänster görs reservering för förlustrisk om de totala direkt hänförliga kostnaderna under ett kontrakts hela livslängd bedöms överstiga de totala intäkterna inklusive indexuppräkning. Avsättningar omprövas vid varje bokslutstillfälle. EVENTUALFÖRPLIKTELSER En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet. MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER Om inte annat anges nedan tillämpar moderbolaget samma redovisningsprinciper som koncernen. Överensstämmelse med normgivning och lag Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS. Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. Ändrade redovisningsprinciper Om inte annat anges nedan har moderbolagets redovisningsprinciper under 2012 förändrats i enlighet med vad som anges ovan för koncernen. Ändrad redovisningsprincip i moderbolaget föranledd av ändrad RFR 2 Till följd av en ändring av RFR 2 Redovisning för juridiska personer redovisas aktuariella vinster och förluster hänförliga till pensioner i moderbolaget inte längre i årets resultat utan i övrigt totalresultat. Den nya redovisningen överensstämmer med hur aktuariella vinster och förluster redovisas i koncernen. För specifikation av omräknade belopp se Årsredovisningen, Resultaträkning och Rapport över totalresultat för Moderbolaget samt Not 25, Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Intresse- och dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde eller verkligt värde. Redovisade värden prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Utgifter som är hänförliga till rörelseförvärv ingår i anskaffningsvärdet i juridisk person. Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten av att köpeskillingen kommer att utgå. Eventuella förändringar av avsättningen/fordran ökar/minskar anskaffningsvärdet. I koncernredovisningen redovisas villkorade köpeskillingar till verkligt värde med värdeförändringar över resultatet. Aktieägartillskott Aktieägartillskott redovisas direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Intäkter Utdelning på dotterföretagsaktier ingår i moderbolagets rörelseresultat. Finansiella garantiavtal Moderbolagets finansiella garantiavtal består främst av borgensförbindelser till förmån för dotterföretag och intresseföretag. Finansiella garantier innebär att bolaget har ett åtagande att ersätta innehavaren av ett skuldinstrument för förluster som denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt avtalsvillkoren. För redovisning av finansiella garantiavtal till förmån för dotterföretag och intresseföretag tillämpar moderbolaget RFR 2 IAS 39 p 2 som innebär en lättnad jämfört med reglerna i IAS 39 med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning. Moderbolaget redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i balansräkningen när bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att reglera åtagandet. Låneutgifter I moderbolaget belastar låneutgifter resultatet under den period till vilken de hänför sig till. Inga låneutgifter aktiveras på tillgångar. Skatt Moderbolaget beskattas enligt reglerna för investmentföretag. Det innebär att uppkomna kapitalvinster på aktier ej är skattepliktiga, samt att motsvarande kapitalförluster ej är avdragsgilla. Bolaget deklarerar istället en schablonintäkt om 1,5 procent på marknadsvärdet av noterade aktier där röstandelen vid årets ingång understiger 10 procent, eller överstiger 10 procent men vid ingången av året ägts mindre än ett år. Mottagna utdelningar och ränteintäkter är skattepliktiga medan förvaltningskostnader och räntekostnader är avdragsgilla liksom lämnad utdelning. Till följd av dessa skatteregler betalar moderbolaget normalt inte någon inkomstskatt. Av samma anledning redovisas inte någon uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader i moderbolaget. Beskattning enligt reglerna för investmentföretag, innebär även att moderbolaget varken kan ge eller ta emot koncernbidrag. Aktierelaterade ersättningar I Moderbolaget redovisas det i enlighet med IFRS 2 beräknade och redovisade värdet av egetkapitalreglerade program utställda till anställda i andra bolag i koncernen som ett kapitaltillskott till dotterföretag. Värdet på andelar i dotterföretag ökar samtidigt som Moderbolaget redovisar en ökning av eget kapital. Kostnaden för anställda i de berörda bolagen vidarefaktureras löpande till respektive dotterföretag och regleras kontant varigenom ökningen av andelar i dotterföretag neutraliseras.

7

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Redovisningsprinciper 2014

Redovisningsprinciper 2014 Redovisningsprinciper 2014 Innehållsförteckning Överensstämmelse med normgivning Förutsättningar Ändrade redovisningsprinciper Konsolideringsprinciper Utländsk valuta Rörelsesegment Intäkter Värdeförändringar

Läs mer

Resultaträkning koncernen

Resultaträkning koncernen Finansiella rapporter Finansiella rapporter 33 Resultaträkning koncernen NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 1 318 176 1 455 624 Övriga rörelseintäkter 2, 5 21 026 25 450 Ersättningar till anställda 3-892

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper

Väsentliga redovisningsprinciper Väsentliga redovisningsprinciper Denna koncernredovisning omfattar det svenska moderföretaget 203 Web Group AB, organisationsnummer 556710-8757 och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamhet

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB Org nr 556528-3248 10 (26) KASSAFLÖDESANALYS tkr Not Koncernen 2015 2014 Moderföretaget 2015 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisningsprinciper

Noter. Not 1 Redovisningsprinciper 42 Finansiella rapporter Noter Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER. Överensstämmelse med normgivning och lag

REDOVISNINGSPRINCIPER. Överensstämmelse med normgivning och lag REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Noter till resultat och balansräkning Belopp i MSEK, där inget annat anges. Not 1 - Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper ALLMÄNT Nordic

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Kapitel 9 Koncernredovisning och andelar i dotterföretag. Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 9 Koncernredovisning och andelar i dotterföretag. Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM Allmänt råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Redovisningsprinciper 2014

Redovisningsprinciper 2014 Redovisningsprinciper 2014 Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna årsredovisning är den första finansiella

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008 Ändringar publicerade av EU: mars augusti 2009 REVIDERING EU har i mars 2009 antagit IFRIC 12 Koncessioner för samhällsservice, i juni 2009 antogs IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

Not 1. Redovisningsprinciper

Not 1. Redovisningsprinciper Not 1 Redovisningsprinciper (a) Allmän information Beijer Electronics AB och dess dotterföretag är en internationell koncern som utvecklar, marknadsför och säljer produkter och lösningar inom industriell

Läs mer

Allmän information Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Grund för upprättande Koncernredovisning Koncernens omfattning

Allmän information Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Grund för upprättande Koncernredovisning Koncernens omfattning 8 9 20 2 22 23 24 25 26 Allmän information Moderbolaget, Trelleborg AB (publ) är ett aktiebolag med säte i Trelleborg i Sverige. Moderbolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Styrelsen har den 2 februari

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009

Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009 Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009 Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med lag och normgivning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 29. Not 2 Finansiell riskhantering 37. Not 3 Redovisning per segment 39

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 29. Not 2 Finansiell riskhantering 37. Not 3 Redovisning per segment 39 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 29 Not 2 Finansiell riskhantering 37 Not 3 Redovisning per segment 39 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 40 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln SV BILAGA Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2010 2012 1 1 Mångfaldigande tillåts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålls utanför EES, med undantag

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

6 Koncernredovisning

6 Koncernredovisning Koncernredovisning, Avsnitt 6 107 6 Koncernredovisning Tillämpningsområde Sammanfattning 6.1 RR 1:00 Koncernredovisning Rekommendationen behandlar redovisningsfrågor som aktualiseras vid upprättande av

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Bilaga Redovisningsprinciper 2012

Bilaga Redovisningsprinciper 2012 Bilaga Redovisningsprinciper 2012 Ändrande redovisningsprinciper Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är förändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen 2011. Swedavia koncernen tillämpar

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Koncernens resultaträkning. Koncernens totalresultat

Koncernens resultaträkning. Koncernens totalresultat 1 Koncernen Koncernens resultaträkning MSEK Not 2011/2012 2010/2011 Nettoomsättning 4, 5 5 200 4 418 Kostnad för sålda varor 3 495 2 990 Bruttoresultat 1 705 1 428 Försäljningskostnader 921 780 Administrationskostnader

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

IAS 39 Financial Instruments Vad händer nu *

IAS 39 Financial Instruments Vad händer nu * IAS 39 Financial Instruments Vad händer nu * 12 Mars 2008 *connectedthinking Finansiella instrument och säkringsredovisning Hur har IAS 39 tillämpats av svenska företag? Vad är det för särskilda svårigheterna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Ale Energi AB Årsredovisning 2016 1 Ale Energi AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Biotage AB (publ) 556539-3138 Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Övergång till IFRS. Biotage AB tillämpar från och med

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Appendix till Bokslutskommuniké: Effekter av övergången till International Financial Reporting Standards, IFRS

Appendix till Bokslutskommuniké: Effekter av övergången till International Financial Reporting Standards, IFRS Appendix till Bokslutskommuniké: Effekter av övergången till International Financial Reporting Standards, IFRS Inledning Från och med 2005 skall samtliga noterade bolag inom den Europeiska Unionen upprätta

Läs mer

Not 1 Redovisningsprinciper

Not 1 Redovisningsprinciper Not 1 Redovisningsprinciper Allmänt om bolaget Magnolia Bostad AB, org nr 556797-7078, med säte i Stockholm är dotterbolag till F. Holmström Fastigheter AB, org nr 556530-3186, med säte i Stockholm, Sverige.

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER REDOVISNINGSPRINCIPER ALLMÄNT OM BOLAGET A Group Of Retail Assets Sweden AB, org.nr 559004-3641, är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Moderbolagets aktier är listade på Nasdaq First

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Redovisnings- och värderingsprinciper 2016

Redovisnings- och värderingsprinciper 2016 Redovisnings- och värderingsprinciper 2016 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Capilon - sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper för koncernen

Capilon - sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper för koncernen Capilon - sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper för koncernen Tillämpade regelverk Koncernredovisning för Capilon AB koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting

Läs mer

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt

Läs mer

Redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Redovisning av derivat och säkringsredovisning

Redovisning av derivat och säkringsredovisning Rekommendation 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisning av derivatinstrument och säkringsredovisning. Rekommendationen innehåller generella

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Noter till resultat och balansräkning

Noter till resultat och balansräkning Noter till resultat och balansräkning Belopp i MSEK, där inget annat anges. Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2016 1 Göteborg Energi Backa AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

- UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING

- UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING RFR-äm 2008:3 ÄNDRINGSMEDDELANDE AVSEENDE - RFR 2 REDOVISNING FÖR NOTERADE JURIDISKA PERSONER - UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING Detta ändringsmeddelande behandlar uppdatering av RFR 2 som baserar sig

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Noter till koncernens bokslut

Noter till koncernens bokslut Noter till koncernens bokslut Innehåll K1 Väsentliga redovisningsprinciper... 40 K2 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål...47 K3 Segmentsinformation... 50 K4 Nettoomsättning...

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG303 Externredovisning C-nivå Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Kandidatkursen Externredovisning

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Bactiguard Holding AB (f.d. lagerbolag - Quietus Advice K & W nr 770 AB) bildades 27 oktober 2010. Bolaget har varit

Läs mer

Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476

Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476 Styrelse och verkställande direktören för Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476 får härmed avge Koncernredovisning för räkenskapsåren 2013 och 2014 Resultaträkning - koncernen Belopp i SEK Not

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson Redovisningsnyheter K3 med IFRS inslag -09-27 Marcus Johansson 1. Ändrade årsredovisningslagen 2 Förändringarna i korthet Förändringar av årsredovisningslagen som berörs under passet Upplysningskrav för

Läs mer

KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Rådet har beslutat om följande uppdateringar av RFR 2 som ännu inte har förts in i rekommendationen i avvaktan på att EU godkänner de nya/ändrade

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

SenzaGen AB. Årsredovisning för 556821-9207. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

SenzaGen AB. Årsredovisning för 556821-9207. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för SenzaGen AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Bilaga 2 Allmän info samt Redovisningsprinciper från och med 2012 för Crown Energy AB (publ)

Bilaga 2 Allmän info samt Redovisningsprinciper från och med 2012 för Crown Energy AB (publ) Bilaga 2 Allmän info samt Redovisningsprinciper från och med 2012 för Crown Energy AB (publ) Not 1 Allmän information Crown Energy AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Koncernen, Bolaget eller

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer