Bolagsstyrningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstyrningsrapport"

Transkript

1 64 HALDEX 2008 Haldex tillämpar utan avvikelser Svensk kod för bolagsstyrning, nedan kallad koden, samt upprättar en bolagsstyrningsrapport i enlighet med koden. en är inte granskad av bolagets revisorer. Bolagsstyrning inom Haldex Haldex AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Ansvaret för ledning och kontroll av Haldexkoncernen fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, dess valda utskott och VD, enligt svensk aktiebolagslag, Stockholmsbörsens regelverk (inklusive svensk kod för bolagsstyrning), andra tillämpliga lagar och regler samt Haldex bolagsordning och styrelsens interna regler. Översiktligt kan bolagsstyrningen i Haldex beskrivas med illustrationen nedan. För information om Haldex aktieägare, se särskilt avsnitt på sid an 72. Årsstämma 2008 Årsstämman 2008 ägde rum tisdagen den 15 april i Stockholm. Till stämmans ordförande valdes, på förslag av valberedningen, styrelsens ordförande Sune Karlsson. Årsstämman fattade beslut om att 2007 (oförändrad utdelning). omvalde Lars-Göran Moberg, Arne Karlsson, Caroline Sundewall, Cecilia Vieweg och Anders Thelin och Anders Böös. Dr Reiner Beutel nyvaldes. Lars-Göran Moberg valdes till styrelsens ordförande och Dr Reiner Beutel till styrelsens vice ordförande. inklusive arvode för utskottsarbete, varav kronor avser arvode till ordföranden, kronor avser vice ordföranden samt avser övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. stämma förvärva/återköpa upp till 10 procent av samtliga aktier i bolaget. De återköpta aktierna får användas för överlåtelse i samband med eventuella framtida förvärv samt för att täcka kostnader för det långsiktiga incitamentsprogrammet LTI I protokollet från ordinarie årsstämman 2008 framgår de beslut som fattades vid stämman. Protokollet återfinns på Haldex webbplats, Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2009 Årsstämman 2008 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2009 skall ha fyra ledamöter bestående av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, ska offentliggöras minst sex månader före årsstämman, och ska baseras på aktieinnehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande. Ledamöternas uppdrag ska upphöra när en ny valberedning utses. Den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren skall, om inte annat överenskoms, utses till valberedningens ordförande. Sammansättningen av valberedningen publicerades genom pressmeddelande och på Haldex webplats den 16 oktober Efter ägarförändringar i slutet av året, förändrades valberedningens sammansättning, vilket offentliggjordes via pressmeddelande samt på Haldex webplats den 13 feb ruari De tre största samt den sjunde största Haldex styrningsstruktur Haldex aktieägare Valberedning Bolagsstämma Haldex revisorer Styrelse Ersättningsutskott Revisionsutskott VD Verkställande ledning

2 HALDEX ägaren bildar valberedning inför årsstämman 2009 och representerar tillsammans 20,74 procent av rösterna. Stefan Dahlbo, Investment AB Öresund, Tomas Ramsälv, Odin Fonder, Carl Rosén, Andra AP-fonden och Björn Cederlund, Unionen, bildar valberedning inför Haldex årsstämma Valberedningens uppdrag omfattar beredning och upprättande av förslag till val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelsens ord förande, revisorer, samt förslag till beslut om arvode till styrelsen och revisorerna. Bolagets aktieägare har givits möjlighet att framföra synpunkter och förslag till valberedningen på sätt som anges på bolagets webbplats. När valberedningen är färdig med de förslag som omfattas av valberedningens uppdrag, presenteras dessa i kallelsen till årsstämman samt på Haldex webbplats, På webbplatsen publiceras en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete. Valberedningen kommer vid årsstämman 2009 att presentera sina förslag samt redogöra för sitt arbete. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post. Adressen återfinns på Haldex webbplats under rubrikerna Investerare Bolagsstyrning Årsstämma Årsstämma Styrelse Styrelsens ordförande Årsstämman 2008 nyvalde Lars-Göran Moberg till styrelseordförande för tiden till och med 2009 års stämma. Lars-Göran Moberg har varit ledamot av Haldex styrelse sedan Ordförande leder styrelsens arbete, sörjer för god effektivitet i arbetet och ansvarar för att styrelsens arbete utövas enligt aktiebolagslagen och andra relevanta lagar och förordningar samt kontrollerar att styrelsens beslut verkställs. Ordföranden tillser att styrelseledamöterna får den utbildning som krävs samt ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete och att valberedningen får del av denna. Ordförande fastställer i samråd med VD förslag till styrelsesammanträdenas dagordning. Ordföranden kommunicerar löpande med VD, förmedlar synpunkter från aktieägarna till övriga styrelseledamöter samt är bolagets talesman å styrelsens vägnar. Ordföranden utgör också en viktig länk till valberedningen och redogör för valberedningen för resultatet av utvärderingen av styrelsens arbete under året. Styrelsens ledamöter Styrelsen består av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman 2008 valde Lars-Göran Moberg, Reiner Beutel, Anders Böös, Arne Karlsson, Caroline Sundewall, AndersThelin och Cecilia Vieweg till ledamöter. Ingen representant för bolagsledningen ingår i styrelsen, VD är dock föredragande och koncernens finansdirektör är styrelsens sekreterare. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor. Utöver de stämmovalda ledamöterna utser de anställda två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter. Styrelseledamöterna presenteras på årsredovisningens sida 70. I tabellen på sidan 66 redogörs för ledamöternas ersättningar, närvaro på styrelsemöten samt utskottsdeltagande. Oberoende Stockholmsbörsen och Svensk kod för bolagsstyrning anger att en majoritet av de stämmovalda ledamöterna skall vara oberoende av bolaget och ledningen samt att minst två även skall vara oboeroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Haldex styrelse anses uppfylla detta krav då samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till såväl Haldex och dess ledning som Haldex större aktieägare. Styrelsens arbete 2008 Styrelsen höll konstituerande sammanträde omedelbart efter ordinarie årsstämma. Styrelsen sammanträdde 17 gånger under Styrelsen har, i olika konstellationer, besökt ett antal av koncernens dotterbolag för att inhämta djupare kunskap om verksamheten. Under året följde styrelsens arbete i stort sett följande agenda: utvärdering av VD:s förvaltning. ställande av instruktion till VD. Strategi- och organisationsfrågor. Långsiktiga investeringsplaner. schema för kommande år. I samband med vårens strategigenomgångar gavs respektive divisionschef möjlighet till en fördjupad presentation av sin verksamhet. Styrelsens utskott Ersättningsutskottet Styrelsen utser inom sig ett ersättningsutskott för djupare beredning av kompensationsfrågor. Ledamöter i ersättningsutskottet utses årligen på det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsstämman. På webbplatsen finns utförlig information om Haldex bolagsstyrning: o Tid och plats o Anmälningsförfarande för att delta o Anmälningsförfarande för att anmäla ärende till årsstämma o Kallelse o Dagordning o Protokoll o VD:s anförande o Sammansättning o Kontaktuppgifter sker under året) förändringar sker under året)

3 66 HALDEX 2008 Ersättningsutskottet lämnar till styrelsen förslag till beslut om verkställande direktörens lön och övriga anställningsvillkor. Vidare ska ersättningsutskottet fastställa löner och övriga anställningsvillkor för koncernledningen. Ersättningsutskottet ska vidare biträda styrelsen i att inför varje årsstämma upprätta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för det kommande året. Riktlinjerna ska avse bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i bolaget. Under 2008 utgjorde Lars-Göran Moberg, Anders Thelin och Cecilia Vieweg utskottets ledamöter. Cecilia Vieweg var utskottets ordförande. Utskottet hade 7 sammanträden under Till ordförande i ersättningsutskottet har utgått ett arvode om kronor och till ledamöterna ett arvode om kronor. Revisionsutskottet Styrelsen utser inom sig ett revisionsutskott som bereder frågor rörande redovisning, finansiell rapportering, revision och intern kontroll. Ledamöter i revisionsutskottet utses årligen på det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsstämman. Revisionsutskottet svarar för beredningen av styrelsens arbete med att säkerställa att systemen för revision, intern kontroll och riskhantering uppfyller kraven enligt gällande lagar och föreskrifter samt att dessa system leder till effektivitet i verksamheten, skapar korrekta redovisningshandlingar och säkerställer att den ekonomiska informationen är tillförlitlig. Utskottet granskar principerna för redovisning och finansiell kontroll, samt fastställer riktlinjer för upphandling av andra tjänster än revision från bolagets revisorer. Utskottet träffar bolagets revisorer löpande under året, då bland annat revisionsrapporter och revisionsplaner behandlas. Utskottet är ansvarigt för att utvärdera revisionsinsatsen, revisorernas effektivitet, kvalifikationer, arvoden och oberoende. Revisionsutskottet ska vidare biträda valberedningen vid förslag till val av revisorer. För att säkerställa en god intern kontroll och riskhantering bistår utskottet Haldex ledning med att bedöma hur identifierade risker ska hanteras. Under 2008 utgjorde Lars-Göran Moberg, Arne Karlsson och Caroline Sundewall utskottets ledamöter. Caroline Sundewall var utskottets ordförande. Revisionsutskottet hade 6 sammanträden under Till ordförande i revisionsutskottet har utgått ett arvode om kronor och till ledamöterna ett arvode om kronor. Utvärdering av styrelsens arbete 2008 Årligen görs en utvärdering av styrelsens samlade arbete. För ordföranden tillkommer frågor om förmåga att förbereda och leda styrelsearbetet samt förmåga att motivera och samverka med VD. Uvärderingen av styrelsens samlade arbete sker genom en gemensam genomgång av styrelsearbetet inom styrelsen. Utvärderingsprocessen avseende år 2008 genomfördes i samband med styrelsemötet i december Arvodering av styrelsen Årsstämman 2008 beslutade att styrelsearvode totalt ska uppgå till SEK, inklusive ersättning för utskottsarbete. Ersättningen till styrelsen är i sin helhet fast, någon rörlig del finns inte. Enligt bolagsstämmans beslut utgick SEK till styrelsens ordförande, SEK till styrelsens vice ordförande, samt SEK vardera till styrelsens övriga ledamöter. Därutöver utgick sammanlagt SEK för utskottsarbete. Ersättningen till ledamöterna fördelades enligt tabellen nedan. Revisorer Revisorernas uppdrag Revisorerna arbetar efter en revisionsplan som fastläggs i samråd med revisionsutskottet. I samband med revisionen rapporterar revisorerna sina iakttagelser till företagsledningen för avstämning samt därefter till revisionsutskottet. Avrapporteringen till revisionsutskottet sker dels efter det att revisionen av förvaltningen och granskningen av det så kallade hard-close bokslutet avslutats och dels i samband med att årsredovisningen skall fastställas. Styrelsen i sin helhet träffar revisorerna en gång per år, vid styrelsemötet i februari, då revisorerna avrapporterar sina iakttagelser direkt till bolagets styrelse utan medverkan av bolagsledningen. Revisorerna deltar slutligen vid årsstämman där de kortfattat redogör för den genomförda revisionen och sammanfattar sin rekommendation i revisionsberättelsen till aktieägarna. Styrelsen under 2008 Nam Ledamot sedan Nationalitet Styrelsemöten Ersättn. utskott Rev. utskott Styrelsearvode Utskottsarvode Lars-Göran Moberg 2007 Svensk Reiner Beutel* 2008 Tysk Anders Böös 2007 Svensk Sune Carlsson** 2004 Svensk 8 2 Arne Karlsson 2003 Svensk Caroline Sundewall 2003 Svensk Anders Thelin 2007 Svensk Cecilia Vieweg 2000 Svensk * Invald vid årsstämman den 15 april, 2008 ** Avgick vid årsstämman den 15 april, 2008

4 HALDEX Revisorer 2008 Årsstämman väljer två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter som utses för en period om tre till fyra år åt gången. Revisorerna Liselott Stenudd och Michael Bengtsson från PricewaterhouseCoopers AB omvaldes respektive nyvaldes av årsstämman 2007 till revisorer för tiden intill dess årsstämma för 2010 hållits. Revisorerna Christine Rankin Johansson och Ronnie Ekman omvaldes respektive nyvaldes till revisorssuppleanter. Liselott Stenudd är auktoriserad revisor sedan 1986, och är vald revisor i bland annat SinterCast AB, Eltel AB, de svenska Cargotecbolagen och Diamyd Medical AB. Michael Bengtsson är auktoriserad revisor sedan 1988, och är vald revisor i bland annat Enea, Onoff, Perstorp Holding AB och Morhpic Technologies. Varken Liselott Stenudd eller Michael Bengtsson har uppdrag i andra bolag vilka är närstående till Haldex större ägare eller VD. Under har revisorerna haft extra uppdrag utöver ordinarie revision. Dessa uppdrag har innefattat konsultationer i skatteoch redovisningsfrågor samt andra bolagsfrågor. Uppdragen har inte bedömts strida mot kodens regler. Verkställande ledning Medlemmar av verkställande ledningen Haldex verkställande ledningsgrupp består av VD, cheferna för koncernens divisioner, finansdirektören och personaldirektören. VD leder verksamheten inom de ramar styrelsen fastlagt. VD är ansvarig inför styrelsen för ledningen och utvecklingen av bolaget. VD tar i samråd med styrelsens ordförande fram sakligt, utförligt och relevant informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt föredrar ärenden och motiverar förslag till beslut. VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med den övriga verkställande ledningen. Koncernledningen möttes under 2008 mötts vid 6 tillfällen. Ersättning till VD Beredningen av ersättningsfrågor gällande VD gjordes för 2008 av styrelsens ersättningsutskott och beslutades av styrelsen. Lönen till VD består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på årligen fastställda finansiella mål. Utöver en ömsesidig uppsägningstid på 12 månader har VD, vid uppsägning från företagets sida, rätt till avgångsersättning motsvarande 12 månadslöner. Vid uppsägning från VD:s sida kan inget avgångsvederlag påkallas. VD:s pensionsförmån är premiebaserad och består av ITP-plan samt en årlig avsättning om 25 procent av fast lön över 20 basbelopp. Pensionsåldern är 65 år. Övriga ledande befattningshavare Enligt principer fastställda av årsstämman, bereds principerna för ersättningsfrågor gällande koncern- och divisionsledningarna av VD i samråd med styrelsens ersättningsutskott för beslut av årsstämman. Ersättningen består av en fast och en rörlig lönedel. Den rörliga delen baseras på av VD och ersättningsutskottet årligen fastställda målsättningar och kan uppgå till procent av den fasta årslönen. Samtliga har en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader samt, vid uppsägning från bolagets sida, en avgångsersättning som varierar mellan 12 och 24 månader. Pensionsförmånerna är reglerade i pensionsplaner anpassade till praxis i ifrågavarande land, med pensionsålder från 65 år. Not 9 redogör närmare för ersättningar till VD och övriga medlemmar i den verkställande ledningen. Ersättning till ledande befattningshavare Stämman fastställer årligen riktlinjer för bestämmande av ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare, innefattande divisionschefer och koncernstabschefer. Styrelsen och dess ersättningsutskott beslutar, baserat på de av stämman fastlagda riktlinjerna, om utformning av ersättningssystem samt storlek och former för ersättning till ledande befattningshavare.

5 68 HALDEX 2008 Styrelsens rapport om den interna kontrollen Den interna kontrollen inom Haldex är en process som kontrolleras av styrelse och revisionsutskott och utförs av VD och koncernledning, samt som utformats för att i största möjliga utsträckning tillförsäkra att Haldex har ändamålsenlig och tillförlitlig rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. Processen baseras på kontrollmiljön som skapar struktur för övriga delar av processen riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Processen är baserad på ramverket för intern kontroll utgivet av the Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna rapport har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt och 3.7.3, och är därmed avgränsad till en beskrivning av Haldex interna kontroll avseende den fınansiella rapporteringen. Denna rapport utgör inte del av de formella årsredovisningshandlingarna. Styrelsens rapport om den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har inte granskats av bolagets revisorer. Styrelsen övervakar och säkerställer den externa ekonomiska rapporteringens kvalitet på det sätt som finns dokumenterat i styrelsens arbetsordning, i instruktionen för VD samt i koncernens finanspolicy. VD har i uppgift att tillsammans med finansdirektören granska och kvalitetssäkra all extern ekonomisk rapportering såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer, årsredovisning, pressmeddelanden med ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner. VD tillställer styrelsen delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisning för granskning. Därefter godkänns och avges rapporterna av styrelsen. Styrelsen ansvarar för att bolagets finansiella rapporter är upprättade i överensstämmelse med lag, redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. I styrelsens instruktion till VD har vidare uppställts krav på att fortlöpande tillställa styrelsen interna sammanfattande rapporter om ekonomiska förhållanden. Dessa rapporter som bland annat ska innehålla resultat- och balansräkningar, värderingsfrågor, bedömningar, prognoser och eventuella förändringar respektive konsekvenserna av dessa, eventuella förändringar avseende redovisningsregler, juridiska ärenden och tvister, granskas av revisionsutskottet och tillställs därefter styrelsen. Avseende styrelsens kommunikation med bolagets revisorer, se nedan. Kontrollmiljö Styrelsen har fastställt ett antal styrande dokument för bolagets interna kontroll och styrning. Inom styrelsen fınns ett revisionsutskott bestående av tre av de stämmovalda styrelseledamöterna, Arne Karlsson, Lars-Göran Moberg och Caroline Sundewall. Revisionsutskottet, som bereder frågor åt styrelsen, behandlar bland annat frågor om den interna kontrollen, följer upp redovisningsfrågor samt diskuterar redovisningsprinciper och konsekvenserna av förändringar av desamma. Vidare har utskottet löpande kontakt med de externa revisorerna. Utskottet är ansvarigt för att utvärdera revisionsinsatsen, revisorernas effektivitet, kvalifikationer, arvoden och oberoende. Revisionsutskottet ska vidare biträda valberedningen vid förslag av val till revisorer, samt upphandling av deras tjänster. Riskbedömning Haldex riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen, det vill säga identifiering och utvärdering av de väsentligaste riskerna i koncernens bolag, divisioner och processer avseende den finansiella rapporteringen, utgör underlag för hur dessa ska hanteras. Hanteringen kan ske genom att riskerna accepteras eller reduceras alternativt elimineras, med krav på kontroller och kontrollnivåer inom de ramar som fastställs av styrelsen, revisionsutskottet, VD och koncernledningen. Kontrollaktiviteter Arbetet med att vidareutveckla den interna kontrollen och styrningen fortsatte under året. Fokus för arbetet låg främst på dokumentation av de finansiella processerna, samt på utvärdering och förbättring av existerande kontroller. Information och kommunikation Bolaget har ett system för att informera och kommunicera i syfte att ge en fullständig och korrekt finansiell rapportering. Bolaget har ett rapporteringssystem där samtliga koncernens bolag månadsvis rapporterar enligt ett fastställt format och efter givna redovisningsprinciper. I samband med rapporteringen gör de rapporterande enheterna riskbedömningar och tar ställning till eventuella reserveringsbehov. Den centrala ekonomiavdelningen tar fram rapporter ur det gemensamma systemet som är strukturerade enligt koncernens fastställda rapportformat. Ansvariga chefer och controllers på olika nivåer i koncernen har tillgång till information gällande sitt ansvarsområde i detta system. Bolagets finansiella rapportering följs upp löpande, dels av affärsledningar på olika nivåer i bolaget, dels av ekonomiorganisationen och controllers i de olika divisionerna och affärsenheterna. Uppföljningen sker månadsvis i samband med rapportering, bland annat genom analyser och genomgångar av ansvariga controllers samt genom affärsansvarigas möten med rapporterande enheter. Koncernchefen och finansdirektören har månatliga möten med ansvarig divisionschef och controller. På dessa möten diskuteras och analyseras divisionens resultat- och balansräkning, kassaflöde och andra finansiella nyckeltal. Uppföljning Revisionsutskottet kommunicerar kontinuerligt, på och mellan möten, med bolagets externa revisorer och finansdirektören. Styrelsen erhåller månatligen en fınansiell rapport över verksamhetens utveckling. En

6 HALDEX mer utförlig rapportering ges av främst VD på samtliga styrelsemöten. Styrelsen bedömer löpande de risker som finns rörande den fınansiella rapporteringen baserat på väsentlighet och kvalitativa faktorer. Styrelsen utvärderar årligen behovet av att inrätta en särskild intern granskningsfunktion (internrevision). Under 2008 bedömde styrelsen att ett sådant behov inte förelåg. Som motiv till beslutet beaktade styrelsen att den interna kontrollen huvudsakligen utövas genom: Detta, tillsammans med bland annat bolagets storlek, gör att styrelsen anser att det för närvarande inte är ekonomiskt försvarbart med ytterligare en funktion.

Bolagsstyrningsrapport Så styrs Haldexkoncernen

Bolagsstyrningsrapport Så styrs Haldexkoncernen 58 Bolagsstyrningsrapport Så styrs Haldexkoncernen Aktieägare och årsstämma Aktieägares rätt att besluta i Haldex angelägenheter utövas vid årsstämman (i förekommande fall extra bolagsstämma), som är Haldex

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Upplysningar enligt 6 kap. 6 årsredovisningslagen återfinns i förvaltningsberättelsen på

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING Guidelines aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer. Styrelsen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Ledning och kontroll av MQ fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören. Styrningen sker i enlighet med relevanta regelverk; såsom aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Nordics

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Radiotjänst i Kiruna AB 2012 Bolagsstyrningsrapport Radiotjänst i Kiruna AB, 2012 Bolagsstyrningen i Radiotjänst i Kiruna AB sker via bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2014

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2014 Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2014 Inledning Almi Företagspartner AB (Bolaget) är ett svenskt aktiebolag som ägs av svenska staten. Utöver vad som följer av lag, författning eller bolagsordning

Läs mer

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Ersta diakoni Direktors stab Årsmötesdirektiv ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Val av styrelse och revisor Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd,

Läs mer

Årsstämma i Haldex AB (publ)

Årsstämma i Haldex AB (publ) Årsstämma i Haldex AB (publ) Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2007, kl 16.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 6, Stockholm. A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Läs mer

Inlandsinnovation har tillämpat Koden under 2014 med följande avvikelser:

Inlandsinnovation har tillämpat Koden under 2014 med följande avvikelser: Inlandsinnovation är ett riskkapitalbolag som ägs av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, vars uppdrag från riksdagen är att aktivt förvalta statens tillgångar så att den långsiktiga värdeutvecklingen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan bolagsorganen samt att tillförsäkra

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning och Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden bygger på principen

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012 Styrningen av Electra Gruppen utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolags- lagen, noteringsavtalet med börsen Nasdaq OMX och Svensk kod för

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna

Läs mer

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll 1. Den svenska koden för bolagsstyrning och Alecta... 2 2. Överstyrelse, beredningsnämnd, styrelseledamöter och revisorer... 2 2.1

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen i Hemfosa syftar till att säkerställa att rättigheter och skyldigheter är fördelade mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer. En effektiv och transparent

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inledning De regelverk som tillämpas för styrning och kontroll av NOTE är i huvudsak den svenska aktiebolagslagen, gällande regler för aktiemarknadsbolag, Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport FastPartner är ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrning inom FastPartner Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt

Läs mer

Styrelseordförandens inledning

Styrelseordförandens inledning 129 Styrelseordförandens inledning I denna rapport redogör vi för hur Alfa Lavals styrning är uppbyggd, hur ansvarsfördelningen ser ut samt vilka kontrollfunktioner som finns på plats. Att kunna visa att

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 68 Bolagsstyrningsrapport Haldex tillämpar utan avvikelser Svensk kod för bolagsstyrning, nedan kallad koden, samt upprättar en bolagsstyrningsrapport i enlighet med koden. Bolagsstyrningsrapporten är

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:

Läs mer

Bolagsstyrning. Principer för bolagsstyrning. Ansvarsfördelning. System för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen

Bolagsstyrning. Principer för bolagsstyrning. Ansvarsfördelning. System för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen Bolagsstyrning Principer för bolagsstyrning Utöver de regler som följer av lag eller annan författning tillämpar Addtech Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden är ett led i självregleringen inom

Läs mer

Christer Fåhraeus som direkt och indirekt genom familj och bolag representerar 10,1 procent av rösterna.

Christer Fåhraeus som direkt och indirekt genom familj och bolag representerar 10,1 procent av rösterna. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2010 Övergripande styrningsstruktur för CellaVision CellaVision följer Svensk kod för bolagsstyrning Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning från det att aktierna upptogs

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Under 2007 fokuserade styrelsen särskilt på frågor kring integrationen av nya verksamheter, introduktion av nya produkter och utvecklingen av koncernens verksamhet i Asien. Styrelsen

Läs mer

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr 556656-3531 ( Bolaget ) fullständiga förslag inför årsstämman 2014 och motiverade yttrande över val av styrelse Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) Aktieägarna i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ), org nr 556511-2058 kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016, kl. 13.00 på Garnisonen

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Inledning Pricer AB (publ) (nedan Pricer eller Bolaget ), med organisationsnummer 556427-7993, är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Pricer är noterat på NASDAQ

Läs mer

Bolagsordning. enlighet med noteringskraven för Nasdaq OMX, Nordiska Börsen tillämpar Fagerhult sedan den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsordning. enlighet med noteringskraven för Nasdaq OMX, Nordiska Börsen tillämpar Fagerhult sedan den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning. I enlighet med noteringskraven för Nasdaq OMX, Nordiska Börsen tillämpar Fagerhult sedan den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning. Aktieägare Fagerhults ägare Bolagets aktie är sedan maj 1997 noterad

Läs mer

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelse till årsstämma i Samhall Aktiebolag 2016 Härmed kallas till årsstämma i Samhall Aktiebolag, 556448-1397. Tid: Den 26 april 2016, kl. 11.30. Plats: Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Rätt att delta

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport CellaVision är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Utöver moderbolaget består koncernen av fyra helägda dotterbolag i Sverige, USA, Kanada och Japan. Bolagets aktie är

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Intoi AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Intoi AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Intoi AB (publ) tisdagen den 4 maj 2010 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i Intoi AB (publ) tisdagen den 4 maj 2010 kl. 18.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm. Förslag

Läs mer

Årsstämma i. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö 2007-04-26

Årsstämma i. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö 2007-04-26 Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö 2007-04-26 1 (15) Dagordning vid Wihlborgs Fastigheter AB (publ) årsstämma i Malmö torsdagen den 26 april 2007 1. Stämmans öppnande 2. Val

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2013

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2013 C Friis Sida 1(5) Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2013 Inledning Almi har att avge en bolagsstyrningsrapport då regeringen har beslutat att Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska vara en del

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

Antal aktier. Övriga närvarande Totalt ett tjugotal närvarande med representanter från styrelse, ledning, revisorer och allmänhet.

Antal aktier. Övriga närvarande Totalt ett tjugotal närvarande med representanter från styrelse, ledning, revisorer och allmänhet. Sida 1 av 5 Dokument: Protokoll/ Årsstämma 2016 Från: Projekt Nr: Datum: 2016-04-27 Till: PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGAREN I SWEDFUND INTERNATIONAL AB (556436-2084) ONSDAGEN DEN 27 APRIL 2016

Läs mer

Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen Aktiebolaget Electrolux (publ) Definitiv röstlängd, bilaga 1.

Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen Aktiebolaget Electrolux (publ) Definitiv röstlängd, bilaga 1. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL från årsstämma med aktieägarna i AB Electrolux den 31 mars 2011 i Stockholm. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen Aktiebolaget Electrolux (publ) Definitiv röstlängd,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport SJ AB

Bolagsstyrningsrapport SJ AB SJ AB Bolagsstyrning SJ har valt att för 2011 utarbeta en Bolagsstyrningsrapport som är skild från förvaltningsberättelsen. Bolagsstyrningsrapporten är utformad i enlighet med vad som krävs i Årsredovisningslagen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Holmen AB är ett publikt svenskt aktiebolag som sedan 1936 är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Nordic. Stockholmsbörsen införde 2005 Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport HMS styrelse och ledning strävar efter att företaget skall leva upp till de krav som OMX Nordiska Börs, aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget. Styrelsen följer också den debatt som förs

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Addnode Group Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 klockan 18.00 i Bonnier konferenscenter, Torsgatan 21, Stockholm. Insläpp sker

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971, kallas till årsstämma onsdagen den 23 maj 2012 klockan 16.00 i Kungsträdgården i Stockholm.

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 1 Antagna av kommunfullmäktige den 16 februari.2009 och gäller från och med den 1 mars 2009 till och med 2012 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Atrium Ljungberg AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Nacka. Bolagsordningen föreskriver att bolaget ska bedriva byggnadsrörelse, äga och förvalta fast egendom eller tomträtt

Läs mer

Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun

Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun REVISIONSRAPPORT 2007-10-30 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Dnr Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun Gävle kommuns bolagsstyrning har granskas utifrån Svensk kod för bolagsstyrning och Principer för

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Wihlborgs är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Svensk kod för bolagsstyrning (koden) tillämpas av Wihlborgs. Denna rapport ingår ej i den

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2011

Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2011 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2011 Härmed kallas till årsstämma i AB

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971, kallas till årsstämma tisdagen den 14 april 2015 kl. 15.00 på Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2015

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2015 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 14.00. Registrering från kl. 13.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Fondstyrningsrapport 2007

Fondstyrningsrapport 2007 2007 Fondstyrningsrapport Svenska folket Riksdag Externa revisorer Rapportering Regering Skrivelse Granskning Policy Årsredovisning Utvärdering Revisionsutskott Rapportering Styrelse, ordf. och vice ordf.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Cybercom Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Cybercom Group AB (publ) Kallelse till årsstämma i Cybercom Group AB (publ) Aktieägarna i Cybercom Group AB (publ), 556544-6522, kallas till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor på Lindhagensgatan

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Instruktion för valberedningen

Instruktion för valberedningen 1 Instruktion för valberedningen ALLMÄNT OM VALBEREDNING MM Bolaget skall ha en valberedning bestående av åtta ledamöter. Dessa ska representera kretsarna för val av fullmäktige. Av dessa ska kretsarna

Läs mer

Bilaga 1 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT TF Bank AB (publ) (organisationsnr 556158-1041) BOLAGSSTYRNING INOM TF BANK Denna bolagsstyrningsrapport beskriver de allmänna och övergripande principerna

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, onsdagen den 11 maj 2016, klockan 17.30, i Bolagets lokaler, Söder Mälarstrand 65, Stockholm. Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, klockan 11.00 Plats: Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, klockan 11.00 Plats: Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2013

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2013 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2013 Sagax ägare styr bolaget direkt och indirekt genom olika beslutssystem. Nedan redogörs för de väsentliga bolagsstyrningssystemen. Bolagsstyrningen uppfyller de krav som ställs

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare 6.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport bolagsstyrning Meda är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Meda tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning 1) och lämnar här 2011 års bolagsstyrningsrapport.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2014

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2014 Härmed

Läs mer

Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513 ( SBAB ), den 19 april 2012 i bankens lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm

Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513 ( SBAB ), den 19 april 2012 i bankens lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513 ( SBAB ), den 19 april 2012 i bankens lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Årsstämman i SBAB Bank AB (publ)

Läs mer

Avvikelser från Koden Koden, ska enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning

Avvikelser från Koden Koden, ska enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Bolagsstyrningsrapporten är granskad av koncernens revisorer och utgör en del av förvaltningsberättelsen. Rapporten beskriver hur bolaget styrs, hur styrelsens arbete är utformat,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 42 HEXPOL tillämpar transparens i informationen till aktieägare och kapitalmarknad. Bolaget styrs i enlighet med HEXPOL:s bolagsordning, den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet

Läs mer

VALBEREDNINGENS I DUSTIN GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2016

VALBEREDNINGENS I DUSTIN GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2016 VALBEREDNINGENS I DUSTIN GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2016 Bakgrund Vid extra bolagsstämma i januari 2015 beslutades att valberedningen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB Pressmeddelande 2 april 2012 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2012 klockan 18.00 i Tessinsalen

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2011

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2011 Informationen är sådan som Indutrade AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument samt Börsens Regelverk för emittenter. Informationen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ) Pressmeddelande 2011-03-28 Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ) Aktieägarna i Orc Software AB (publ), org. nr. 556313-4583, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2011 kl. 16.00 i

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Denna bolagsstyrningsrapport, som är en del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, beskriver Elanders bolagsstyrning, innefattande ledning och förvaltning av bolagets verksamhet

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i IMMUNICUM Aktiebolag (publ), org.nr 556629-1786 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 december 2015 kl. 14:00 på

Läs mer

Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Aktieägarna i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 16.00 på Medicon

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struktur som finns för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagsstyrning syftar

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 i lokal Palmstedtssalen,

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2015

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2015 KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2015 Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2015 kl. 1300 i bolagets lokaler på Karlsrovägen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 50 HEXPOL HEXPOL tillämpar transparens i informationen till aktieägare och kapitalmarknad. Bolaget styrs i enlighet med HEXPOL:s bolagsordning, den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet

Läs mer

Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 1 april 2011 klockan 11:00 på Scandic Infra City (i lokalen Alfa ) i Upplands Väsby Rätt att delta i årsstämman Aktieägare som vill

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) Aktieägarna i Sotkamo Silver Aktiebolag (publ.) kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 mars 2014 kl. 10.00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2013 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. tisdagen den 7 maj 2013

Handlingar inför årsstämman 2013 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. tisdagen den 7 maj 2013 Handlingar inför årsstämman 2013 i Dialect AB (publ), 556515-2310 tisdagen den 7 maj 2013 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i Dialect AB (publ), tisdagen den 7 maj 2013, kl. 11.00, på

Läs mer

Ägardirektiv avseende onoterade fastighetsbolag där Första AP-fonden har ett betydande inflytande

Ägardirektiv avseende onoterade fastighetsbolag där Första AP-fonden har ett betydande inflytande Beslutas av VD i ledningsgruppen Tidigare beslut 2015-03-31 (2014-03-13) Uppdateras Årligen Handläggare Chef Kommunikation och ägarstyrning Kopplade dokument Ägarpolicyn Ägardirektiv avseende onoterade

Läs mer

i Bringwell AB (publ), 556484-3232, den 28

i Bringwell AB (publ), 556484-3232, den 28 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Bringwell AB (publ), 556484-3232, den 28 april 2016 kl. 15.00 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8, Stockholm. Närvarande aktieäqare, se separat

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Net Entertainment NE AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Till grund för företagets styrning, ledning och kontroll från aktieägare, styrelse och verkställande direktör

Läs mer

Fondstyrningsrapport för år 2011/2012

Fondstyrningsrapport för år 2011/2012 Fondstyrningsrapport för år 2011/2012 Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden), organisationsnummer 802009-0083 är en verksamhetsstiftelse med en självständig ställning som initierades av svenska staten

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 10 maj 2016 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 10 maj 2016 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Skåne-ömsesidigt, har till föremål för

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Hoist Finance AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Hoist Finance AB (publ) Pressmeddelande Stockholm 21 mars 2016 Kallelse till årsstämma i Hoist Finance AB (publ) Aktieägarna i Hoist Finance AB (publ), org. nr. 556012-8489, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april

Läs mer