rj1j BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rj1j BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet"

Transkript

1 rj1j BÅSTADS Sammanträdesdatum ( 11) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, tisdag , kl13:00-16:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist ( BP) Ingela Stefansson (S) Tony Ivarsson (M) Övriga närvarande: Skolchef Birgitte Dahlin Bildningschef Henrik Andersson Vård- och omsorgschef Monica Ehnberg Chefssekreterare Christina Söderlund Övriga närvarande tjänstemän återfinns under respektive ärende Utses att justera: Uno Johansson Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, torsdag, , kl 16:00 sekreterare Paragrafer: Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift Kommunledningskontoret tu& /%(/ 1fc& d- Christina Söderlund Utdragsbestyrkande

2 m;] BÅSTADS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL KS vu 28 Begäran om yttrande och handlingar Sekretessärende. Utskottj um fl/ justerandes signaturer KSjnämnd KF u Utdragsbestyrkande

3 rflj BÅSTADS M KOMMUN KS vu 29 Bistånd i form av placering i familjehem sekretessären de. / / justerandes signaturer I<Sfnämnd " Dl u KF Utdragsbestyrkande

4 BÅSTADS KOMMUN KS vu 30 dnr KS 45/ Systematiskt kvalitetsarbete- utvecklingsområden 2014 Beslutsunderlag Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutade , 25, att färskolechefer och rektorer varje år i januari ska lämna sina nulägesbedömningar med utvecklingsinsatser. Dessa ska sedan i dialog under februari månad mellan förskolechefer, rektorer och huvudmannen kommuniceras inför kommande års budget. Därefter ska huvudmannen fastställa utvecklingsområden inför det kommande budgetåret. Färskolechefer och rektorer har lämnat sina bedömningar och dialogen har ägt rum. Vissa utvecklingsområden har identifierats såsom administrativt stöd, barn/elever i behov av särskilt stöd, rekrytering, IT samt underhållet av byggnaderna/lokalerna. Tjänsteskrivelse från skolchef Birgitte Dahlin. s förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Beakta följande utvecklingsinsatser i budgetarbetet för 2014: Utveckla färskolechefers och rektorers pedagogiska ledarskap. För att ge möjlighet till detta behövs administrativt stöd. Utveckla arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Syftet är ökad måluppfyllelse. Rekrytering av personal med rätt kompetens- även för betygssättning. IT.!T- avdelningen gör upp rutiner för stöd till förskolor och grundskolor. Underhållet av byggnaderna/lokalerna. Båstadhem får i uppdrag att göra upp en kort- och en långsiktig plan för fastighetsunderhåll - både inne och ute. justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande ""t r v-

5 BÅSTADS KOMMUN s KS vu 31 dnr KS 375/ Namn på ny väg i Stora Hult Beslutsunderlag Beslut Ett detaljplaneärende har föranlett behov av ett nytt gatunamn i Stora Hult, Stora Hult 6:1 46. Ortsnamnskommitten har diskuterat området utifrån namnförteckning för Bjärehalvön och har även varit i kontakt med Ängelholms kommun för att få bekräftat att vägnamn et, Kamomillvägen, inte finns i närheten av Stora Hult. Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein. beslutar: 1. Gatunamnet Kamomillvägen fastställs för vägen som löper genom Stora Hult 6:146. Se bilaga. 2. Beslutet delges Kommunstyrelsen. U k' "'i;, V v / justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

6 [il] BÅSTADS KS vu 32 dnr KS 376/ Namnändring- Rishögsvägen i Boarp Beslutsunderlag Beslut Ortnamnskommitten har fått ett ärende om namnändring av Rishögsvägen i Boarp. Kommitten har diskuterat frågan och funnit att det finns en höjd strax norr om golfklubben i Boarp som kallas Tornakull och föreslår namnet Tornakullsvägen. Berörda fastighetsägare har fått förfrågan men inga synpunkter har inkommit. Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein. beslutar: l. Namnet "Rishögsvägen" i Boarp ändras till Tornakullsvägen. 2. Beslutet delges Kommunstyrelsen. Justerandes si naturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

7 l:fij BÅSTADS KS vu 33 dnr KS 378/ Namn på ny förskola i Östra Karup Beslutsunderlag Beslut Ortsnamnskommitten har tagit upp frågan om nytt namn på den framväxande förskolan i Östra Karup. skolchefen har anfört att namnet "Östra Karups förskola" är ett namn att föredra mot bakgrund av att förskolan i den nya skollagen är en egen skolform, vilket det föreslagna namnet tydligt signalerar. Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein. beslutar: l. Namnet på den nya förskolan i Östra Karup ska vara Östra Karups förskola. 2. Beslutet delges Kommunstyrelsen. / Justerandes signaturer U loottfp e>wy I<S/nämnd I< F Utdragsbestyrkande o o

8 BÅSTADS KOMMUN KS vu 34 dnr KS 379/ Namnförtydliganden och namnsättning av torgen i B åstad Beslutsunderlag Yrkande Beslut Inom Båstads tätort finns tre torg, ett vid kyrkan, Lyckan vid Båstad centrum och ett på Malen. Namnet Lyckan fastställdes i Kulturnämnden enligt bilaga. De övriga torgen saknar fastställda namn. Det är viktigt att offentliga platser namnsätts med rätt namn och namnform för kartor, SOS alarm mm. Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein med Ortsnamnskommittens förslag enligt följande: Torget vid kyrkan ska heta Båstads torg Torget vid Malen ska heta Malens torg Torget vid Bio Scala ska heta Kristian den I plats. Tony Ivarsson (M) yrkar med bifall av Inge la Stefansson (S) att ärendet återremitteras till Bildning och arbete och Ortsnamnskommitten för en översyn av samtliga torgnamn i Båstad tätort. Torget vid kyrkan bör heta Mariatorget som ska inkludera torget vid Bio Scala. Torget vid Malen bör heta Malens torg. Torget Lyckan bör heta Lyckantorget och lyfts med i diskussionen av torgnamn. beslutar: l. Ärendet återremitteras till Bildning och arbete och Ortsnamnskommitten för översyn av samtliga torgnamn i B åstad tätort enligt yrkandet. " "j;''7!( u justerandes signaturer I<S/nämnd KF Utdragsbestyrkande

9 fru BÅSTADS KS vu 35 Delgivningar Bildning och arbete Fördelning av kulturbidrag Socialstyrelsen stimulansmedel för att utbilda värdegrundsledare och personal som har en funktion för ett mer sammanhållet socialt ansvar. D nr KS 315/ Socialstyrelsen Beslut avseende klagomål om handläggning vid socialtjänsten i Båstads kommun. Ärendet avslutas. Socialstyrelsen Beslut avseende klagomål från enskild angående bristfällig passning av enskild i hemmet Båstads kommun. Ärendet avslutas. Riksdagens ombudsmän Yttrande till JO. Ut>k 7r justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande u

10 [il] BÅSTADS KS vu 36 l nformationspunkter Konsulterna Rolf och Lisbeth Christersson, Veteranklubben, informerar om utredningen avseende kartläggning av elevernas lärandemiljö och arbetsmiljö. Rekommendationen när det gäller lärandemiljön är 1) ställningstagande görs till vilka riktlinjer som ska gälla vad avser antal datorer per elev. 2) Tidsplan upprättas för en förändring- utveckling av den digitala lärandemilj ön. 3) Översyn av tjänster inom I T. Rekommendationen när det gäller den fysiska arbetsmiljön är 1) Underhållsplan av byggnaderna/lokalerna. 2) Tidsplan för underhållsarbetet för varje skola. 3) Översyn av grundskoleorganisationen. Vård och omsorgschefen informerar om underskott på 6,3 mkr inom Vård och omsorg enligt följande: Utköp av vård- och omsorgschef 1,3 mkr. Torekav /Västra Karup 100 tkr då det inte är balans mellan intäkter och personalkostnader. Utredning pågår. Korttidsavdelningen 100 tkr på grund av mycket liten beläggning. En avdelning på åtta platser är för liten för att nå optimal effektivitet. Bjärehemmet SS tkr då man har haft minskad beläggning av platser och boendet är för litet för att kunna anpassa resurserna efter beläggningen. 4,7 mkr köp av hemtjänsttimmar som har uppkommit på grund av att antalet brukare ökat. Prognosen är mycket osäker eftersom det är svårt att redan nu förutse årets totala timmar. Vård- och omsorgschefen och t f myndighetschefen informerar om antal lediga boenden inom Vård och omsorg samt rapporterar om uppföljning av timmar inom hemtjänsten. Verksamhetsområdet får i uppdrag att analysera ökningen av hemtjänsttimmarna. Dnr KS 433/ Till KS Vård- och omsorgschefen informerar allmänt om Vård och omsorg: Kvalitetsoch patientsäkerhetsberättelse Utbildning av sommarvikarier. Utvecklingsarbetet med Arje Eisenberg är färdigt. Ny chef på Almgård en. Ny chef på Stöd- och omsorg. Avtalet med Fontänhusest är undertecknat. Vård- och omsorgschefen informerar om omvärldsanalys för Vård och omsorg. Vård- och omsorgschefen informerar om bokslut för Vård och omsorg. skolchefen informerar allmänt om barn och skola: Anmälan om bristande samarbete mellan skolpersonal vid Förslövs skola, Skolinspektionen. Regelbunden tillsyn hösten 2013, Skolinspektionen. Brev om barnomsorgstaxa. Tillsynsprotokoll Backaskolan. skolpengsbeslut 2013 i Förvaltningsrätten. Skolskjutsärende, domslut från Förvaltningsrätten. Tennisprofilen Strandängsskolan 7-9. skolchefen informerar om omvärldsanalys för Barn och skola. Skolchefen informerar om bokslut för Barn och skola. Forts. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

11 l:ilj BÅSTADS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Forts. KS vu 36 skolchefen redovisar platser inom förskola och pedagogisk omsorg. Dn r KS 381 / Bildningschefen informerar allmänt om bildning och arbete: God sökbild till gymnasieskolan. Tennisgymnasiet, omfördelning av platser till Lidköp i ng. Arbetsmarknad samarbetar med Vård- och omsorg avseende helhetsbilden inför flytten av JV9. Brandtillsyn på Skutan. Ewa Nilsson kommer att vara tf bildningschef under Henriks vikariat som tf biträdande kommunchef förutom när det gäller Individ och familj för vuxna. Bildningschefen informerar om omvärldsanalys för Bildning och arbete. Bildningschefen informerar om bokslut för Bildning och arbete. Bildningschefen informerar om försörjningsstöd. Prognosen visar fortfarande på ca kr per månad vilket innebär en totalkostnad på ca 8 MKr för Kompletteras till nästa sammanträde med arbetslöshetsutvecklingen. Bildningschefen informerar om reviderade riktlinjer för försörjningsstödet Bildningschefen informerar om invigning av Birgit Nilsson-statyn den 17 maj Inbjudan kommer att gå ut. justerandes si naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ...

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 17 januari 2012 klockan 08:15-11:30 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer