Kommunkansliet i Nääs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkansliet i Nääs"

Transkript

1 Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson Gunnie x Jansson Tom x Söderholm Mikael - Ekström Christian - Sjöblom Dan - Björkroos Lillemor x Ahlqvist Annika - Donalds Eva - Salmén Jan - Karlsson Runar Övriga närvarande x Fagerholm Thommy, kommunstyrelsens ordförande - Lindblom Jörgen, kommunstyrelsens representant - Alm Kerstin, kommundirektör x Danielsson Lars-Erik, kommuningenjör Paragrafer Underskrifter Ordförande Sekreterare Henning Karlsson Protokolljustering Saltvik den 16 november 2010 Lars-Erik Danielsson Protokollet framlagt till påseende Tom Jansson Saltvik den 17 november 2010 Mikael Söderholm Intygar Utdragets riktighet bestyrkes Lars-Erik Danielsson, Saltvik den sekreterare Underskrift Johanna Häggblom, byråsekreterare

2 Kallelsen utfärdad den Sammanträdestid Torsdagen den kl Sammanträdesplats Kommunkansliet i Nääs Ärenden: 104 Konstatera laglighet och beslutförhet 105 Protokolljusterare 106 Föredragningslistan 107 Antagande av entreprenör för installation av värmeåtervinning i skogsgläntan daghem 108 Anhållan om grundförbättring och asfaltering av Haga ringväg 109 Upphandlingen gällande uppvärmning för Sunnanberg vårdhem och Klockars 110 Delgivningar 111 Avloppsutbyggnad längs Vandöfjärdens östra strand 112 Allmänna principer för anläggningar som fordrar egen pumpstation 113 Utlåtande angående hastighetssänkning i Mangelbo 114 GC-väg i Ödkarby Henning Karlsson, ordförande

3 3 104 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Tekn.n 104 / Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört. 105 PROTOKOLLJUSTERARE Tekn 105 / I tur att justera protokollet är Tom Jansson och Mikael Söderholm Till protokolljusterare valdes Tom Jansson och Mikael Söderholm Protokollet justeras den 16 november 2010 kl 16 på kommunkansliet. 106 FÖREDRAGNINGSLISTAN Tekn.n 106 / Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 112 Allmänna principer för anläggningar som fordrar egen pumpstation 113 Utlåtande angående hastighetssänkning i Mangelbo 114 GC-väg i Ödkarby

4 4 Dnr: 8 / ANTAGANDE AV ENTREPRENÖR FÖR INSTALLATION AV VÄRMEÅTERVINNING I SKOGSGLÄNTAN DAGHEM Tekn.n 101 / har genom riktad anbudsförfrågan till 5 på orten verkande VVS-företag begärt anbud på installation av tilluftsaggregat med värmeåtervinning till Skogsgläntan daghem. I årets budget finns medel upptaget för åtgärden. Anbuden presenteras på mötet. Kommuningenjörens förslag: Det förmånligaste anbudet antas under förutsättning att budgeterade medel räcker. Endast ett anbud har inkommit inom utsatt tid. beslöt att inte öppna det inkomna anbudet. Arbetet bjuds ut på nytt och byggnadstiden förlängs. - Tekn.n 107 / har åter genom riktad anbudsförfrågan till 6 på orten verkande företag begärt anbud på installation av tilluftsaggregat med värmeåtervinning till Skogsgläntan daghem. I årets budget finns medel upptaget för arbetet. Eftersom arbetet inte hinner utföras under år 2010 har tekniska nämnden i sitt budgetförslag anhållit om medel för åtgärden även i 2011 års budget. Anbuden presenteras på mötet. Inom utsatt tid har 3 anbud inkommit: LM Plåt Ab ,00 euro exkl. moms Bomanson & Co ,00 euro exkl. moms Ålround Ab ,00 euro exkl. moms Kommuningenjörens förslag: Det förmånligaste anbudet antas under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel i 2011 års budget och att de budgeterade medlen räcker. beslöt inleda kontraktsförhandling med LM Plåt Ab som lämnat det förmånligaste anbudet efter att budgeten för år 2011 är fastslagen och under förutsättning att budgeterade medel räcker. Ytterligare beslöt tekniska nämnden anhålla om att kommunstyrelsen ändrar sitt budgetförslag för Värmeåtervinning till Skogsgläntan daghem till euro

5 5 Dnr: 9 / ANHÅLLAN OM GRUNDFÖRBÄTTRING OCH ASFALTERING AV HAGA RINGVÄG Tekn.n 108 / En anhållan om grundförbättring av Haga ringväg har inkommit den från boende vid vägen. I den gällande verksamhets- och ekonomiplanen, VEP , finns projektering av vägen med år 2013 med avsikt att grundförbättra och ytbelägga vägen därefter. Kommuningenjörens förslag: Teknisk nämnden överför anhållan till den kommande behandlingen av verksamhets- och ekonomiplanen, VEP Enligt förslag

6 6 Dnr: 83 / UPPHANDLINGEN GÄLLANDE UPPVÄRMNING FÖR SUNNANBERG VÅRDHEM OCH KLOCKARS Tekn.n 109 / Det nybyggda radhuset Klockars är planerat och byggt för att värmas med värme från en fristående värmecentral. Upphandlingen av värme har avbrutits. Kommunstyrelsen har 247 / uppmanat tekniska nämnden att se på alternativa uppvärmningskällor. Huset har golvvärme och är därför lämpligt att värma med värmepump som ger en lägre tilloppstemperatur än en pannanläggning. På grund av den lägre tilloppstemperaturen är det inte lämpligt att placera värmepumparna långt från huset då kulvertförlusterna ytterligare drar ner temperaturen. Den befintliga värmeväxlaren i huset klarar inte heller av att värma tappvarmvatten på grund av den lägre tilloppstemperaturen. Befintliga elpannor används för tillskottsvärme. Den befintliga värmeväxlaren kan demonteras och säljas. HEBO-rör Ab har utrett olika alternativ för värmepumpar. Luft-vatten värmepump. Energibehovet för värmepumpen är beräknat till ca kwh + tillskotts el för de kallaste dagarna som är beräknat till ca kwh. Installationen kostar ca euro inkl moms. Total årlig elkostnad med dagens pris blir ca euro inkl moms En bergvärmepump inklusive 2 st 210 meters borrhål. Energibehovet för värmepumpen är beräknat till ca kwh + tillskotts el för de kallaste dagarna som är beräknat till ca 200 kwh. Installationen kostar ca euro inkl moms. Elinstallation och markarbeten tillkommer. Total årlig elkostnad med dagens pris blir ca euro inkl moms. Energibehovet för uppvärmning är ca kwh. Kostnaderna för köpt bio-energi skulle bli ca euro inkl moms per år plus kulvertförluster. Inga investeringskostnader. Kommunstyrelsen har i sitt budgetförslag för år 2011 lagt till medel för installation av värmepump vid Sunnanberg vårdhem. Kostnaderna och utrymmesbehoven för Sunnanbergs del är ännu inte utredda. Kommuningenjörens förslag: konstaterar att det för närvarande ekonomiskt förmånligaste alternativet för uppvärmning av Klockars är en luft-vatten värmepump. föreslår för byggnadskommittén för Klockars att kommittén övertar ärendet till den del det berör Klockars och bjuder ut en komplett installation av en värmepumpanläggning på entreprenad. Upphandlingen av värme till Klockars förblir avslutad. Gällande Sunnanberg återkommer tekniska nämnden till ärendet då budgeten för år 2011 är fastställd. Ärendet återremitterades till kommuningenjören. Ärendet upptas till behandling vid tekniska nämndens nästa möte. Kommuningenjören fick i uppdrag att informera tekniska nämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige

7 7 inför budgetbehandlingen om olika och de mest optimala lösningarna för uppvärmning av Klockars och Sunnanberg

8 8 110 DELGIVNINGAR Tekn.n 110 / Kommunstyrelsens beslut: Kmst 325 / Bollplan/lekplats i Haraldsby. Kmst 247 / Ta del av nämnders m.fl. organs protokoll Kmst 344 / Avloppsanslutningsavgift, Runneröds stugor Landskapsregeringens beslut: 88S45 daterade Avfallsplan för landskapet Åland. Kommuningenjörens förslag: antecknar delgivningarna till kännedom. Enligt förslag.

9 9 111 AVLOPPSUTBYGGNAD LÄNGS VANDÖFJÄRDENS ÖSTRA STRAND Tekn.n 88 / Tekn.n 96 / Kmst 399 / Tryggve Packalén håller på med projektering av avloppsutbyggnaden. Ett par dagar innan mötet kontaktade projektören kommuningenjören. Han har två olika alternativ och önskar höra nämndens syn på den fortsatta projekteringen. Alternativ ett är med självfallsledning och flera större pumpstationer som på grund av den flacka stranden blir placerad väldigt nära sjön och ett annat alternativ där man pumpar upp avloppet från fastigheterna till en högre belägen ledning. Vid placering nära sjön är det risk att det vid extremt högvatten som ofta inträffare en eller ett par dagar per år kan rinna in sjövatten i ledningsnätet. beslöt återremittera ärendet för vidare utredning av kostnader för investeringen, för driften och inverkan på tomtmark mm. Trygve Packalén har gjort en sammanställning över för- och nackdelar för de olika alternativen. Sammanställningen bifogas som bilaga. Kommuningenjörens förslag: besluter att avloppet byggs uppe vid Gamla Getavägen. Husen nedanför vägen ansluts till avloppet med separata pumpstationer. Motivet är att huvudavloppsledningen och pumpstationer annars blir väldigt lågt placerade nära sjön och riskerar att skadas och översvämmas vid högt vatten. Samtliga pumpstationer bekostas i enlighet med gällande avloppsvattenanslutningstaxa för år 2009 av kommunen. föreslår att elen till de enskilda pumpstationerna bekostas av respektive hushåll. De anslutna hushållen betalar en avloppsvattenavgift som består av en grundavgift per anslutning och år samt en avloppsvattenavgift enligt uppmätt förbrukad mängd vatten. föreslår för kommunstyrelsen att avloppsvattenavgiften för de hushåll som får en egen pumpstation varje år minskas med grundavgiften, 39,00 euro exkl. moms år Förslaget godkändes. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att avloppsvattenavgiften för de hushåll som får en egen pumpstation varje år minskas med grundavgiften, (39,00 euro exkl. moms år 2009). Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet till tekniska nämnden för följande komplettering: - Kalkyl över merkostnaden för den elförbrukning som de nya pumpstationerna förorsakar - Allmänna principer för anläggningar som fordrar egen pumpstation eller pumpstation tas fram -

10 10 Tekn.n 111 / I den utredning som Trygve Packalén har gjort framgår att vid alternativet vid utbyggnad med en självfallsledning mellan bebyggelsen och stranden måste totalt 4 större pumpstationer byggas. Varje pumpstation skall ha egen el-anslutning och en serviceväg måste byggas till respektive pumpstation. Vid alternativet att avloppet dras uppe vid Gamla Getavägen behöver 2 större pumpstationer byggas. Dessutom krävs det 14 små pumpstationer för husen som ligger nedanför vägen. Kostnaden för en större pumpstation med egen el-anslutning motsvarar kostnaderna för 4-5 små pumpstationer. Kostnaderna för pumpstationerna blir alltså något högre vid alternativet med små pumpstationer. Däremot blir kostnaderna för att lägga avloppet lägre då det blir mindre ingrepp på tomterna och då de större pumpstationerna kan placeras närmare färdiga vägar. Elförbrukningen för kommunens befintliga mindre pumpstationer är ca 60 kwh per anslutet hus och år. Med ett energipris inklusive överföringsavgift, elskatt och moms om 0,108 euro/kwh rör sig energikostnaden om 6-7 euro per år och hushåll. En liten enskild pumpstation har troligen en något högre elförbrukning per pumpad kubikmeter men energikostnaden rör sig dock inte om mera än ca 10 euro/år. Grundavgift-elenergi plus grundavgift-elöverföring varierar beroende på huvudsäkringen mellan 204,52 och 349,80 euro/år exkl. moms för varje pumpstation. Vid installation av 14 små + 2 stora pumpstationer istället för 4 stora blir de inbesparade grundavgifter euro + inbesparad elkostnad ca 100 euro. Om man i enlighet med tekniska nämndens tidigare förslag för att kompensera husägarna för ökad elförbrukning sänker avloppsvattenavgiften motsvarande hälften av grundavgiften enligt avloppsvattentaxan skulle inkomsterna minska med 314 euro/år vilket understiger de inbesparade kostnaderna för 2 större pumpstationer. Grundavgiften är 44,85 euro/år exkl. moms år 2010 eller 54,72 euro inkl. moms år Kommuningenjörens förslag: konstaterar att merkostnaden för den elförbrukning som de nya pumpstationerna förorsakar enligt ovanstående utredning understiger inbesparade kostnader för de pumpstationer som inte behöver byggas Enligt förslag.

11 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANLÄGGNINGAR SOM FORDRAR EGEN PUMPSTATION Tekn.n 112 / Kommunstyrelsen har begärt att allmänna principer för anläggningar som fordrar egen pumpstation tas fram. Kommuningenjörens förslag: föreslår att principerna för enskilda pumpstationer är: - Om det vid anslutning av hus inom avloppsverkets verksamhetsområde krävs en separat pumpstation för fastigheten bekostas den av kommunen. Ledningen mellan huset och pumpstationen bekostas av fastighetsägaren. (Samma text som i avloppsvattenanslutningstaxan för 2011) - Ingen egen el-anslutning tas för en separat pumpstation. Pumpstationen kopplas på kommunens bekostnad till fastighetens elsystem. - Ökad elförbrukning i fastigheten på grund av avloppspumpen kompenseras genom att grundavgiften enligt avloppsvattentaxan varje år minskas med hälften, dock minst en summa som motsvarar elkostnaden för 200 kwh per år. - Fastighetsägaren övervakar pumpstationen och meddelar vid driftstörningar kommunen. - Kommunen bekostar service och reparationer av pumpstationen - Fastighetsägaren upplåter utan kostnad mark för pumpstationen och tillåter att servicepersonal får tillträde till pumpstationen. Enligt förslag.

12 UTLÅTANDE ANGÅENDE HASTIGHETSSÄNKNING I MANGELBO Tekn.n 113 / Ålands landskapsregering har begärt kommunens utlåtande över en anhållan om hastighetssänkning på landsväg 4 i Mangelbo. Orsaken till att Saltvik hörs i ärendet trots att ansökan berör Finströms kommun är att det berör huvudvägen för pendlare från kommunen. Vägen på den aktuella sträckan är dimensionerad för hastigheten 90 km/h. föreslår för kommunstyrelsen att hastighetsbegränsningen 90 km/h bibehålls.

13 GC-VÄG I ÖDKARBY Tekn.n 114 / I årets budget finns upptaget medel för projektering av en gång- och cykelväg i Ödkarby fram till skolan och vidare till Hjortövägen. Även alternativa vägar skall utredas. Projektering av sträckan mellan skolan och Hjortövägen pågår. Kommuningenjören presenterade några olika förslag på alternativa sträckningar mellan skolan och Kroklund. Kommuningenjören fick i uppdrag att göra en konsekvensanalys med avseende på användning, bosättning, behov av skolskjutsar och landskapsbidrag.

14 14 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: , 109, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer: 107, 108 och 110 Enligt 15 FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19 Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen. ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Myndighet hos vilken rättelse yrkas: i Saltvik Saltviks kommun Lillängs Ödkarby Paragrafer: 107, 108 och 110 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

15 15 BESVÄRSANVISNING KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3. beslutet annars strider mot lag Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan Mariehamn Paragrafer:. Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den. FÖRVALTNINGSBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan Mariehamn Paragrafer: Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den. forts.

16 16 BESVÄRSANVISNING, forts Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Avgift Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer