Högskolelektor i psykiatrisk omvårdnad 100%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolelektor i psykiatrisk omvårdnad 100%"

Transkript

1 Röda Korsets Högskola är en enskild stiftelsehögskola knuten till Svenska Rödakorset. Högskolan bedriver utbildning och forskning inom vård, omvårdnad och folkhälsa. Vår vision är att utbildning och forskning vid Högskolan ska möta framtidens globala utmaningar inom hälsa/vård och välfärd med särskilt fokus på utsatthet och ojämlikhet i vår omvärld. I enlighet med Röda Korsets grundprinciper samt nationella och internationella verksamhetsområden, vill vi verka i en miljö med hög akademisk kvalitet med innovativ utbildning och forskning. Vi är idag drygt 70 anställda och bedriver idag verksamhet i våra lokaler på Campus vid tekniska högskolan. Läs gärna mer på Högskolelektor i psykiatrisk omvårdnad 100% Sista ansökningsdag 15 oktober, 2015 Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde vid årsskiftet 2015/2016, med placering vid Avdelningen för Teknik och Välfärd. Röda Korsets Högskola befinner sig i en expansiv fas med utökad forskningsverksamhet, ansökan om examensrätt i folkhälsa samt ett nära samarbete med Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH. Hösten 2016 flyttar vi högskolan till Campus Huddinge och redan under våren 2016 startar vårt nya sjuksköterskeprogram med en stark profil mot global omvårdnad med bas i den internationella rödakorsrörelsens grundprinciper. Högskolan bedriver specialistsjuksköterskeutbildningar inom intensivvård och psykiatrisk omvårdnad. Specialistutbildning inom infektionssjukvård är under utveckling, med planerad start våren Högskolans forskning bedrivs inom det hälsovetenskapliga området och vi organiserar vår forskning i tvärdisciplinära forskningsteman med ämnen som folkhälsovetenskap, medicin, omvårdnad, och teknisk vårdvetenskap som bas. Vi vill erbjuda goda karriärmöjligheter inom forskningen för dig som långsiktigt vill vara aktiv inom våra teman. Nu söker vi dig som är en engagerad medarbetare med erfarenhet från utbildning och forskning och som vill delta och bidra i utvecklingen av högskolan! Arbetsuppgifter Det huvudsakliga uppdraget innebär undervisning och handledning inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad och sjuksköterskeprogrammet. Undervisningen inom utbildningar bedrivs på svenska och engelska och omfattar även verksamhetsförlagd utbildning. I anställningen ingår också att medverka i olika former av forskning och utvecklingsarbete samt administration. Du förväntas samarbeta med såväl forskare inom högskolan som med nationella och internationella partners och aktivt bidra till utvecklingen av huvudområdet omvårdnad med fokus på global omvårdad såväl som inom våra forskningstemaområden. En viktig uppgift är att i nationell samverkan medverka till att integrera forskning och vårdutveckling inom specialistsjuksköterskeprogrammet. Behörighet Behörig är den som avlagt doktorsexamen inom omvårdnad/omvårdnadsvetenskap eller närliggande ämnesområde och som visat pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet. Därtill krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning med inriktning mot vuxenpedagogik, alternativt den som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

2 Du som söker bör vara engagerad, strukturerad och ansvarstagande med god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt förmåga att inspirera dina studenter och medarbetare. Bedömningsgrunder "Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket" (= den vetenskapliga kompetensen)."varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4 ). Röda Korsets Högskola har beslutat om följande bedömningsgrunder (utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet) vid anställning av högskolelektor: Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället. Individuell lönesättning tillämpas. Välkommen med din ansökan inkluderande personligt brev och CV. Högskolan följer Anställningsordning för lärare vid Röda Korsets Högskola, och inför anställning är önskvärt att du följer Meritförteckning inför anställning (se nedan). Sänd din ansökan till: Sophia Bergqvist, HR-strateg, via e-post: Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2015 men intervjuer kan komma att ske löpande. Du som uppfyller kriterier för docentur är välkommen att i samband med ansökan även skicka in en docenturansökan (kontakta Sophia Bergqvist för mer information). Ytterligare upplysningar om tjänsten: Marja Schuster Utbildningschef Avdelningen för Teknik & Välfärd Gunilla Björling Facklig företrädare SULF

3 Meritförteckning inför anställning vid Röda Korsets Högskola BILAGA 1 till Anställningsordning för lärare vid Röda Korsets Högskola För sökande till lediga tjänster vid Röda Korsets Högskola gäller högskolans Anställningsordning för Röda Korsets Högskola, samt bilaga 1 Meritförteckning inför anställning vid Röda Korsets Högskola. Meritförteckningen ska även användas internt av medarbetare som ansöker om befordran till lektor eller professor. Vid ansökan om befordran ska den sökande ange ämne och eventuell inriktning för sin nuvarande tillsvidareanställning. Mallen används i tillämpliga delar. Sökande får endast åberopa sådana skrifter som publicerats eller finns som manuskript. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är tillhanda senast sista ansökningsdagen. 1. Ansökningsbrev Ange vilken anställning/befordran som söks Motivering för ansökan, sammanfattning av kompetens (högst en A4-sida) Personuppgifter Förnamn, efternamn Födelsedatum Adress bostad, adress arbetsplats Telefonnummer bostad, telefonnummer arbete E-postadress Språkkunskaper Förteckning över bilagor 2. Anställningar nuvarande anställning med korrekt benämning samt anställningsdatum tidigare anställningar och tjänstledighetsperioder 3. Utbildningar och utvärderingar högskoleexamina (ange år) licentiatexamen/doktorsexamen, bifoga examensbevis docentkompetens (ange år), bifoga diplom övrig utbildning t.ex. handledarutbildning och forskarhandledarutbildning, bifoga intyg tidigare bedömningar för professors- eller lektorsanställningar. I det fall bedömningar åberopas ska samtliga utlåtanden bifogas utvärderingar av egen vetenskaplig verksamhet t.ex. utvärderingar från forskningsråd etc.

4 4. Vetenskapliga meriter kort beskrivning av egen forskningsprofil (max 2 sidor) kort beskrivning av planerad forskningsverksamhet (max 2 sidor) fullständig publikationslista* med tydlig markering av de arbeten som bifogas till stöd för ansökan. Vid sampublicering ska sökandes egen insats klart framgå. 1. internationella refereegranskade publikationer 2. övriga publikationer inkl. böcker och bokkapitel 3. aktivt deltagande i internationella konferenser under främst den senaste femårsperioden (ange form av aktivitet, t ex plenar föredrag, inbjuden föredragshållare, ordförandeskap, sessionsorganisation, poster etc.) *De vetenskapliga arbetena ska i publikationslistan ges en egen löpande numrering från 1 och uppåt och således vara skild från numreringen av övriga merithandlingar. I publikationslistan ska särskilt markeras vilka utvalda arbeten som bifogas. Max 10 vetenskapliga arbeten, som den sökande i första hand vill hänvisa till, bifogas ansökan. 4.1 Anslagssituation Forskningsrådsmedel Stiftelsemedel EU-medel och andra internationella medel Övrigt Ange finansiär, projekttitel, huvud- resp. medsökande, tidsperiod och belopp. 4.2 Forskningspolitiska uppdrag ledamot i statliga forskningsråd eller kommittéer ledamot i andra anslagsgivande styrelser eller kommittéer andra bedömningar av svenska och utländska forskningsansökningar (antal/år) annan utvärderings- eller rådgivande verksamhet 4.3 Övriga vetenskapliga meriter nationella och internationella priser ledamot av akademier etc. editorial/advisory board i internationella tidskrifter uppdrag som opponent, ledamot i betygsnämnd, sakkunnig referee för internationella tidskrifter patent handledning av doktorander i forskarutbildning övrig handledarerfarenhet internationella samarbeten som resulterat i publikationer eventuella postdoktorsperioder, inkl arbete utomlands 5. Pedagogiska meriter Stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Den pedagogiska skickligheten dokumenteras och redovisas enligt av rektor fastställd struktur. 5.1 Pedagogisk egenreflektion En huvudtext på högst två sidor med rubrikerna:

5 min pedagogiska grundsyn hur jag arbetar med studenternas lärutveckling hur jag arbetar med min egen lärutveckling hur jag bidrar till högskolans organisatoriska utveckling ska bifogas/finnas först i ansökan under denna rubrik. 5.2 Dokumentation av pedagogisk verksamhet Utöver huvudtext ska bifogas bilagor som belyser och intygar den process som beskrivs i den pedagogiska meritportföljens huvudtext. Bilagorna sorteras in under rubrikerna: undervisningsinsatser pedagogisk utbildning utvecklingsarbete och forskning om utbildning utveckling av läromedel och undervisningsmedier erfarenhet av utbildningsplanering och utbildningsadministration populärvetenskapligt arbete övrigt t ex utmärkelser, priser För att minska mängden dokument rekommenderas du att göra ett kvalitativt urval av dokumenten. Upprätta en lista på övriga dokument under respektive fack. De listade dokumenten ska kunna visas upp på begäran. Om du har en annan form av pedagogisk redovisning sedan tidigare; exempelvis en meritportfölj Även externa meritportföljer, med annan struktur än högskolans egen, bedöms utifrån de perspektiv som nämns i 4.1, nämligen den pedagogiska grundsynen, hur du arbetar med studenters lärutveckling, hur du arbetar med din egen lärutveckling samt hur du bidragit/kommer att bidra till den organisatoriska utvecklingen.

6 6. Samverkan och administrativa uppdrag 6.1 Samverkan med näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle Samverkan med näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och information om forskning och utvecklingsarbete externa kontakter och extern verksamhet näringslivs- och offentligverksamhet forskningsinformation övrigt inom samverkan (t ex deltagande i samhällsdebatten) internationella åtaganden (styrelsearbete etc. i internationella organisationer) 6.2 Administrativa uppdrag erfarenhet av enhetsledning (forskargrupp, avdelning, institution etc. med angivande av tid och enhetens storlek) medlemskap i styrelser och nämnder inom universitet/högskola under främst den senaste femårsperioden (fakultetsnämnd etc.) andra professionella administrativa uppdrag (ledning av forskningsnätverk etc.) Chef/ledarskapserfarenhet Medverkan vid planering och genomförande av konferenser

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ...

ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ... ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTÖLJ... för att stimulera pedagogisk utveckling och dokumentera pedagogisk skicklighet Pedagogiska rådet En pedagogisk meritportfölj kan användas som ett verktyg för att

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 1 Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Dnr K0926-2015 Stockholms läns landsting, SLL Denna ansökningsomgång är avslutad. Utlysning av projektmedel för: Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 Anvisningar för ansökan

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Peter Nilsson informerade om det strategiska programmet EPI-Health m m.

Peter Nilsson informerade om det strategiska programmet EPI-Health m m. Universitet Bo Ahrén, ordf. Mattias Brattström, adj. Ingemar Carlstedt Susanne Iwarsson, anm. förhinder Bengt Jeppsson, anm. förhinder Kajsa Johnsson Ingalill Rahm Hallberg Anita Sjölander Region Skåne

Läs mer

Rekrytering och befordran av lärare vid Lunds universitet - handläggningsordning

Rekrytering och befordran av lärare vid Lunds universitet - handläggningsordning HANDLÄGGNINGSORDNING Mars 2015 Sektionen Personal Rekrytering och befordran av lärare vid Lunds universitet - handläggningsordning Handläggningsordningen utgår från regler och praxis som gäller vid anställning

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016

UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Sjuksköterskeutbildning Socionomutbildning Kyrkomusikerutbildning Teologiutbildning Psykoterapiutbildning Uppdragsutbildning INNEHÅLL REKTOR 3 OM ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 4 SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2001:7 R Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur 1(4) 8.4.2015 Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering SLUTRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2003:3 R Karriär genom befordran och rekrytering SLUTRAPPORT Högskoleverket 2003 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer