ALLMÄNNA VILLKOR Avtal om investeringssparkonto Utgivningsdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR Avtal om investeringssparkonto Utgivningsdatum 2012-01-01"

Transkript

1 1(4) Dessa Allmänna villkor gäller för schablonbeskattat sparande på investeringssparkonto i Swedbank/Sparbank, nedan kallad Banken. Öppnande av investeringssparkonto förutsätter att kunden öppnar ett inlåningskonto i Banken som ansluts till investeringssparkontot. I den mån dessa Allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med andra villkor som gäller för visst kontoslag, produkt eller tjänst som anslutits till investeringssparkontot ska villkoren för investeringssparkonto ha företräde. 1. Definitioner 1.1 Investeringssparkonto: Sparande enligt villkoren i lagen om investeringssparkonto och därmed sammanhängande lagstiftning. 1.2 Investeringssparare: Fysisk person eller dödsbo som ingått med Banken. 1.3 Investeringstillgångar: Finansiella instrument som är upptagna till handel på reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES. Med finansiella instrument avses t e x aktier, obligationer samt andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning. Finansiella instrument som handlas på en handelsplattform. Andelar i en investeringsfond, nedan kallade fondandelar. 1.4 Kontofrämmande tillgångar: Finansiella instrument som inte är investeringstillgångar. Kvalificerade andelar är inte investeringstillgångar. Med kvalificerade andelar avses sådana aktier och andra finansiella instrument i eller avseende fåmansföretag som omfattas av de särskilda beskattningsreglerna i 57 kap. inkomstskattelagen. Finansiella instrument som har getts ut av ett företag är inte investeringstillgångar om innehavaren av instrumenten, direkt eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar andelar i företaget som motsvarar minst 10 procent av rösterna för samtliga andelar eller av kapitalet i företaget. Vid bedömningen av hur stor andel av rösterna eller kapitalet i företaget som innehavaren av de finansiella instrumenten har, ska innehavaren även anses äga andelar i företaget som innehavarens närstående, direkt eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar. 1.5 Bankdag: Dag då Bankens kontor allmänt är bemannade och öppna för besök av allmänheten. 1.6 Inlåningskonto: Till investeringssparkontot anslutet inlåningskonto. 2. Innehav av investeringssparkonto Investeringssparkonto får endast innehas av en enda fysisk person eller ett enda dödsbo. 3. Överlåtelse Ett investeringssparkonto får inte överlåtas. 4. Insättning och uttag av kontanta medel Kontanta medel, i sådana valutor Banken vid var tid tillåter, får sättas in och tas ut från investeringssparkontot. Upplysningar om vilken valuta Banken vid var tid tillåter lämnas av Bankens samtliga kontor och av Telefonbanken personlig service. 5. Betalning vid förvärv av finansiella instrument Förvärv av finansiella instrument som ska överföras till investeringssparkontot enligt punkterna 8.3 och 8.4 ska betalas med tillgångar som förvaras på kontot. 6. Fondandelar Placering i fondandelar får ske efter det att Investeringsspararen ingått separat Ramavtal för fondhandel med tillhörande Allmänna villkor, vilka gäller i tillämpliga delar. Därutöver gäller för varje fond vid var tid av respektive fondbolag beslutade och av Finansinspektionen godkända Fondbestämmelser. 7. Övriga finansiella instrument Placering i övriga finansiella instrument får ske efter det att Investeringsspararen ingått separat Depåavtal med tillhörande allmänna bestämmelser, allmänna villkor mm, vilka gäller i tillämpliga delar. 8. Överföring av finansiella instrument till investeringssparkontot 8.1 Endast sådana investeringstillgångar som Banken vid var tid tillåter får överföras till investeringssparkontot. Upplysningar om de investeringstillgångar som Banken vid var tid tillåter lämnas av Bankens samtliga kontor och av Telefonbanken personlig service 8.2 En Investeringssparare får bara överföra investeringstillgångar som Investeringsspararen själv äger till investeringssparkontot. En Investeringssparare får inte överföra kontofrämmande tillgångar till investeringssparkontot. 8.3 Investeringstillgångar får överföras till investeringssparkontot från någon annan än Investeringsspararen bara om tillgångarna överförs till kontot i samband med Investeringsspararens förvärv av tillgångarna och om förvärvet har skett 1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller en handelsplattform, 2. på så sätt att nya fondandelar utfärdats, om förvärvet avser andelar i en investeringsfond 3. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot, 4. från Banken 5. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot, 6. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet förvarades på kontot, 7. från en annan investeringssparare om tillgångarna vid förvärvet förvarades på dennes investeringssparkonto, eller 8. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot. Investeringstillgångar som har förvärvats på grund av kontofrämmande tillgångar som avses i punkten 1.4 andra och tredje stycket eller kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 i lagen om investeringssparkonto ( motsvarande villkoren i punkten 9.3) får inte överföras till kontot. 8.4 Kontofrämmande tillgångar får överföras till investeringssparkontot från någon annan än Investeringsspararen bara om tillgångarna överförs till kontot i samband med Investeringsspararens förvärv av tillgångarna och om förvärvet har skett 1. från den som har emitterat tillgångarna om tillgångarna senast den trettionde dagen efter den dag då de emitterades avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller en handelsplattform, 2. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet avsåg teckningsrätter, fondaktierätter, säljrätter eller liknande finansiella instrument och om förvärvet grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot, 3. från övertagande bolag om tillgångarna avsäg ersättning till aktieägarna vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillångarna förvärvades på grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot, 4. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet förvarades på kontot eller 5. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot.

2 2(4) Kontofrämmande tillgångar som avses i punkten 1.4 andra och tredje stycket får inte överföras till investeringssparkontot med tillämpning av första stycket 1. Inte heller kontofrämmande tillgångar som har förvärvats på grund av kontofrämmande tillgångar som avses i punkten 1.4 andra och tredje stycket eller på grund av tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 lagen om investeringssparkonto (motsvarande villkoren i punkten 9.3) får överföras till investeringssparkontot. 9. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot 9.1 På investeringssparkontot får bara investeringstillgångar och kontanta medel förvaras om inte något annat anges i punkterna Kontofrämmande tillgångar som avses i punkten 1.4 andra och tredje stycket får bara förvaras på kontot under de förutsättningar som framgår av punkten Kontofrämmande tillgångar som var investeringstillgångar när de överfördes till investeringssparkontot eller som har överförts till kontot med stöd av punkten 8.4 första stycket 2-5 får förvaras på kontot till och med den sextionde dagen efter utgången av det kvartal då tillgångarna blev kontofrämmande respektive blev förtecknade på kontot. Tillgångarna ska avföras från kontot senast denna dag. Har Investeringsspararen inte avfört tillgångarna inom angiven tidsfrist kommer Banken att, vid tidpunkt som Banken bestämmer, överföra dessa till ett för ändamålet öppnat fondkonto respektive depå som inte är anslutna till investeringssparkontot. Om tillgångar övergår till att vara investeringstillgångar, får de förvaras på investeringssparkontot enligt villkoren i punkten Kontofrämmande tillgångar som har överförts till investeringssparkontot med stöd av punkten 8.4 första stycket 1 får förvaras på kontot till och med den sextionde dagen efter den dag då de emitterades. Tillgångarna ska avföras från kontot senast denna dag. Om tillgångar övergår till att vara investeringstillgångar inom den angivna tidsfristen, får de förvaras på investeringssparkontot enligt villkoren i punkten Kontofrämmande tillgångar som avses punkten 1.4 andra och tredje stycket och som inte var sådana tillgångar när de överfördes till investeringssparkontot eller som har överförts till kontot med stöd av villkoren i punkten 8.4 första stycket 2-5 får förvaras på kontot till och med den trettionde dagen efter den dag då tillgångarna först klassificerades som sådana tillgångar eller blev förtecknade på kontot. Tillgångarna ska, även om de under tidsfristen övergår till att klassificeras som andra tillgångar, avföras från investeringssparkontot senast denna dag. 10. Överföring av finansiella instrument från investeringssparkontot 10.1 En Investeringssparare får bara överföra finansiella instrument från investeringssparkontot till ett annat eget konto under de förutsättningar som framgår av punkten En Investeringssparare får bara överföra finansiella instrument från kontot till någon annan under de förutsättningar som framgår av punkterna 10.3, eller En Investeringssparare får överföra 1. investeringstillgångar som Investeringsspararen själv äger till ett annat eget investeringssparkonto, eller 2. kontofrämmande tillgångar till ett annat eget konto som inte är ett investeringssparkonto Finansiella instrument får överföras till någon annan än Investeringsspararen om Investeringsspararen har överlåtit tillgångarna genom försäljning, byte eller liknande överlåtelse av tillgångarna 1 på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller en handelsplattform, 2. på så sätt att fondandelarna löses in i fonden, om överföringen avser andelar i en investeringsfond, 3. till den som har emitterat tillgångarna, 4. till Banken 5. till budgivaren om överlåtelsen var ett led i ett offentligt uppköpserbjudande, 6. till köpande företag om överlåtelsen var ett led i ett förfarande om andelsbyte, 7. till majoritetsaktieägaren i ett bolag om överlåtelsen var ett led i ett förfarande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag, eller 8. till en annan investeringssparare om tillgångarna förs över till förvärvarens investeringssparkonto. Kontofrämmande tillgångar får inte överföras från investeringssparkontot med tillämpning av första stycket Om finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto överlåtits på ett sådant sätt som avses i punkten 10.3 första stycket 1-7, ska ersättning i form av kontanta medel överföras direkt till investeringssparkontot. Om finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto överlåtits på ett sådant sätt som avse i punkten 10.3 första stycket ska ersättning i form av investeringstillgångar överföras direkt till investeringssparkontot. Ersättning i form av kontofrämmande tillgångar får överföras till investeringssparkontot bara om tillgångarna har förvärvas på sådant sätt som avses i punkten 8.4. Ersättning vid överlåtelse av kontofrämmande tillgångar som avses i punkten 1.4 andra och tredje stycket och som förvaras på investeringssparkontot eller av kontofrämmande tillgångar som förvaras på investeringssparkontot med stöd av punkten 9.3 får inte överföras till kontot Investeringstillgångar som har överlåtits genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt får överföras till ett annat investeringssparkonto Kontofrämmande tillgångar som har överlåtits genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt får överföras till ett konto som inte är ett investeringssparkonto. 11. Ränta på Inlåningskonto Ränta gottgörs inlåningsmedel på Inlåningskontot efter den räntesats som gäller för konto av detta slag i Banken. Vid utgången av varje kalenderår och när kontot avslutas läggs upplupen ränta till kapitalet. 12. Ränta, utdelning och annan avkastning Ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på tillgångar som förvaras på investeringssparkontot ska överföras direkt till investeringssparkontot. Ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på kontofrämmande tillgångar som förvaras på investeringssparkontot får inte överföras till investeringssparkontot om de 1. är sådana tillgångar som avses i punkten 1.4 andra och tredje stycket 2. förvaras på investeringssparkontot med stöd av punkten Skatter Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform. För en i Sverige obegränsat skattskyldig Investeringssparare blir vinster, utdelningar och andra kapitalinkomster på investeringssparkontot normalt skattefria och behöver inte deklareras särskilt. Utgifter och förluster som avser tillgångar på investeringssparkontot får inte dras av. Skatten på tillgångarna baseras i stället på en förväntad årlig avkastning. Skatten beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag som utgörs av tillgångarnas genomsnittliga marknadsvärde under året. Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor som uppgår till statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Detta resulterar i en schablonintäkt som ska tas upp till beskattning oavsett om värdet på investeringssparkontot ökar eller minskar. Banken gör inte några preliminära skatteavdrag men lämnar kontrolluppgift till Skatteverket om schablonintäktens storlek. Vid taxeringen tas schablonintäkten upp i inkomstslaget kapital.

3 3(4) Överföring av kontanta medel och finansiella instrument till investeringssparkontot kan medföra en ökning av kapitalunderlaget och utlösa kapitalvinstbeskattning. I vissa fall ska ränta på kontanta medel liksom inkomster avseende kontofrämmande tillgångar beskattas på vanligt sätt trots att tillgångarna förvaras på ett investeringssparkonto. För en Investeringssparare som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige gäller särskilda bestämmelser. Investeringsspararen har innan avtalet om investeringssparkonto ingåtts med Banken mer utförligt informerats om skattereglerna i Särskild information, Investeringssparkonto. 14. Pris Pris för investeringssparkontot och de tjänster som anslutes till detta utgår enligt de grunder som Banken vid var tid tillämpar. Gällande pris för investeringssparkontot anges i Affärssammanställningen. Pris betalas om annat inte har överenskommits - genom automatisk överföring från av Investeringsspararen anvisat debiteringskonto. Banken får ändra avtalat pris. Om pris ändras till nackdel för Investeringsspararen ska Banken underrätta denne genom annonsering i dagspress eller genom meddelande 14 dagar innan ändring träder i kraft. Detsamma gäller om pris införs på tjänster som tidigare tillhandahållits utan kostnad för Investeringsspararen. Erlagt belopp återbetalas endast om Banken på ett väsentligt sätt brutit mot Avtalet om investeringssparkontot eller dessa Allmänna villkor. 15. Årsbesked m m Investeringssparare erhåller årligen årsbesked och kontrolluppgift. 16. Uppsägning och avslut av investeringssparkonto Investeringsspararen och Banken får oavsett anledning härtill, säga upp Avtalet om investeringssparkontot. Investeringsspararen får säga upp investeringssparkontot efter det att samtliga tillgångar, d v s samtliga finansiella instrument och kontanter, avförts från investeringssparkontot. Vid uppsägning avslutas investeringssparkontot. Banken får säga upp investeringssparkontot med en uppsägningstid av minst två månader. Då samtliga tillgångar avförts från investeringssparkontot avslutas detta. Bankens uppsägning medför skyldighet för Investeringsspararen att senast en månad efter uppsägningstidens utgång från investeringssparkontot överföra investeringstillgångar som förvaras på kontot till någon annan eller till ett annat av Investeringsspararens investeringssparkonto, att från investeringssparkontot överföra övriga finansiella instrument liksom att överföra eller ta ut kontanta medel på Inlåningskonto. Samma gäller tillgångar som har förvärvats för att förvaras på investeringssparkontot men som inte har förtecknats på detta. Om Investeringsspararen inte avfört samtliga tillgångar enligt den angivna tidsfristen i fjärde stycket ovan kommer Banken, för att kunna avsluta investeringssparkontot, vidta erforderliga åtgärder enligt vad som anges nedan. Vid tidpunkt som Banken bestämmer och på sätt som Banken finner lämpligt kommer Banken att försälja eller på annat sätt avveckla kvarvarande investeringstillgångar respektive att, om investeringstillgångarna saknar värde, låta förstöra respektive avregistrera dessa. Ur inflytande köpeskilling får Banken göra sig betald för vidtagna åtgärder samt för kostnaderna för avvecklingen. Eventuellt överskott utbetalas till Investeringsspararen alternativt insättes på dennes konto i Banken medan eventuellt underskott omgående ska ersättas av Investeringsspararen. Kvarvarande kontanta medel överförs till annat konto. Kvarvarande kontofrämmande tillgångar kommer att överföras till ett för ändamålet öppnat fondkonto respektive depå. Först när samtliga tillgångar på kontot avförts kan detta avslutas. Banken får säga upp kontot med omedelbar verkan om Investeringsspararen har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. Vid sådan uppsägning ska vad som anges ovan i stycke 4-7 gälla i tilllämpliga delar. Uppsägning ska ske skriftligen i vanligt brev eller rekommenderat brev 17. Investeringssparkontots upphörande 17.1 Ett konto upphör som investeringssparkonto när det avslutas, se punkten 16. Ett investeringssparkonto får inte avslutas om det förvaras investeringstillgångar på kontot eller om sådana tillgångar har förvärvats för att förvaras på kontot men ännu inte har förtecknats på kontot Ett konto upphör som investeringssparkonto när Investeringsspararen eller Banken inte följer bestämmelserna i lagen om investeringssparkonto. Ett konto upphör dock inte som investeringssparkonto enbart av den anledningen att kontofrämmande tillångar förvaras på investeringssparkontot i strid med punkten 9.2 eller att Banken inte lämnar information enligt punkten 18. Att investeringssparkontot upphör innebär att bestämmelserna i lagen om investeringssparkonto inte längre är tillämpliga. 18. Information om vissa förhållanden. Banken är skyldig att informera Investeringsspararen om att kontofrämmande tillgångar förvaras på investeringssparkontot eller att kontot har upphört som investeringssparkonto. Informationen ska lämnas inom fem dagar från det att Banken har fått sådan kännedom. När kontofrämmande tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto, ska Banken dessutom informera om när tillgångarna senast måste avföras från kontot enligt punkterna Vid tillämpning av första stycket ska Banken anses ha fått kännedom om att kontofrämmande tillgångar förvaras på investeringssparkontot när tjugofem dagar har gått från utgången av det kvartal då de kontofrämmande tillgångarna först förvarades på investeringssparkontot i egenskap av kontofrämmande tillgångar. Detta gäller dock inte för kontofrämmande tillgångar som avses i punkten 1.4 andra och tredje stycket eller som förvaras på investeringssparkontot med stöd av punkten Ändring av villkor Banken har rätt att besluta om ändring av dessa villkor. Detta kan t e x ske på grund av ändrad eller ny lagstiftning. Ändring träder i kraft 14 dagar efter det att Investeringsspararen informerats härom. Ändring till följd av ny eller ändrad lagstiftning liksom ändring som är till Investeringsspararens fördel får tillämpas omedelbart utan föregående information till Investeringsspararen. 20. Meddelanden m m Om inte annat anges i avtalet om investeringssparkontot, i dessa Allmänna villkor eller i andra villkor som gäller för viss produkt, kontoslag eller tjänst som anslutits till investeringssparkontot, lämnar Banken information och meddelanden skriftligt till Investeringsspararen. Med skriftligt meddelande avses här även sådana elektroniska meddelanden som anges nedan. Uppsägning av detta avtal får dock inte ske genom elektroniskt meddelande vilket framgår av bestämmelsen om uppsägning. Banken äger rätt att tillhandahålla meddelande till Investeringsspararen via e-post till av denne uppgiven e-postadress, eller via Bankens Internetbank om Investeringsspararen är ansluten till denna, eller på webbplats som Banken elektroniskt underrättat Investeringsspararen om, när Banken bedömer att aktuellt tillhandahållande är lämpligt. Information som Banken lämnar på webbplats ska anses ha kommit Investeringsspararen tillhanda femton kalenderdagar efter det att Banken publicerat informationen på webbplatsen.

4 4(4) Meddelande som avsänts av Banken med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Investeringsspararen senast sjunde bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Investeringsspararen uppgivit. Meddelande genom Internet eller annan elektronisk kommunikation (däribland e-post och meddelanden inom Bankens Internetbank) ska anses ha kommit Investeringsspararen tillhanda senast 24 timmar efter avsändandet om det sänts till av Investeringsspararen uppgivet nummer eller elektronisk adress eller avsänts inom Internetbanken. Om ett sådant meddelande når Investeringsspararen på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande bankdag. Meddelande från Investeringsspararen till Banken ska ställas till den adress som anges i avtalet, såvida Banken inte begärt svar till annan adress. Meddelande från Investeringsspararen ska anses ha kommit Banken tillhanda den bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. 21. Begränsning av Bankens ansvar Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i råga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken, om den inte varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet. Information om personuppgiftsbehandling Banken behandlar som personuppgiftsansvarig, personuppgifter som lämnas till banken i samband med ansökan, intresseanmälan och när avtal träffas om konton, krediter, produkter och tjänster, samt även personuppgifter som registreras i övrigt i samband med administration av avtal. Banken uppdaterar adressuppgifter löpande via det statliga personadressregistret. Ändamålet med bankens personuppgiftsbehandling är att samla in och kontrollera personuppgifter inför beslut, att administrera och fullgöra ingångna avtal, att upprätta underlag för finansiell rådgivning, samt att uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Banken behandlar vidare personuppgifter inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter kan såvida kunden inte har begärt direktreklamspärr också komma att behandlas för marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan också komma att behandlas av de bolag i Swedbank-koncernen med vilka banken samarbetar, samt av samarbetspartners till banken och bolag i Swedbank-koncernen i förhållanden som avser bankens och Swedbank-koncernens konton, krediter, produkter och tjänster. Personuppgifter lämnas dock endast ut till annan om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av bankens kontor och Telefonbanken, vilka också tar emot begäran direktreklamspärr och begäran om rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Investeringsspararen har inte rätt till ersättning på grund av dröjsmålet. 22. Reklamation och klagomål Investeringsspararen får åberopa fel eller brist avseende Investeringssparkontot, anslutna tjänster eller uppdrag som Banken utfört endast om Investeringsspararen lämnar Banken meddelande om felet eller bristen (reklamation) utan onödigt dröjsmål efter det Investeringsspararen har märkt eller bort märka felet eller bristen. Vad gäller betalningstransaktion får reklamation dock aldrig ske senare än 13 månader efter det att transaktionen debiterades inlåningskontot. Investeringsspararen bör i första hand kontakta Banken genom besök på det lokala bankkontoret, via Telefonbanken eller meddelande i Internetbanken. Om Investeringsspararen efter sådan kontakt fortfarande inte är nöjd kan denne vända sig vidare i Banken genom att skriva till Bankens kundombudsman, Stockholm. 23. Tillämplig lag och domstol Eventuella tvister i anledning av avtalet om investeringssparkonto och dessa Allmänna villkor, de särskilda villkoren för visst kontoslag, produkt eller tjänst som anknutits till kontot och allt som har samband därmed ska avgöras i Sverige av svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt. Svenska lagvalsregler ska inte vara tillämpliga. Banken har dock rätt att vidta rättsliga åtgärder mot Investeringsspararen i det land där denne har sitt hemvist eller där denne har sina tillgångar.

5 SÄRSKILD INFORMATION FÖR AVTAL SOM INGÅS PER DISTANS (investeringssparkonto) Allmän information Swedbank Namn: Swedbank AB (publ) Adress: Stockholm Tel: Hemsida: Banken, som är moderbolag i Swedbank AB koncernen, är ett bankaktiebolag som har tillstånd att bedriva bank- och värdepappersrörelse. Sparbanken För information om Sparbankens namn, adress, telefonnummer, adress till hemsida, associationsform samt bank- och värdepappersrörelsetillstånd hänvisas till information som lämnas separat. Swedbank respektive Sparbanken står under tillsyn av Finansinspektionen. Den finansiella tjänstens egenskaper Investeringssparkonto är en tjänst för schablonbeskattat sparande som erbjuds en fysisk person eller ett dödsbo (investeringssparare). Tjänsten förutsätter att avtal om investeringssparkonto ingås och att ett inlåningskonto öppnas och ansluts till detta. Schablonbeskattat sparande kan ske på det anslutna inlåningskontot och i tillåtna finansiella instrument inklusive tillåtna fondandelar. Placering i fondandelar och andra finansiella instrument får ske först efter det att separata avtal ingåtts härom. För utförlig information om tjänsten hänvisas till de Allmänna villkoren respektive till Särskild information om investeringssparkonto. Vidare hänvisas till separata avtal med tillhörande allmänna villkor mm vad gäller tjänster som ansluts till investeringssparkonto. Information om priser och betalning Information om aktuella priser finns att tillgå på bankens kontor, hemsida och telefonbank. Om inte annat överenskommits betalas pris för investeringssparkontot genom automatisk överföring från av investeringsspararen anvisat debiteringskonto. Information om skatter För en i Sverige obegränsat skattskyldig investeringssparare blir vinster, utdelningar och andra kapitalinkomster på investeringssparkontot normalt skattefria och behöver inte deklareras särskilt. Utgifter och förluster som avser tillgångar på investeringssparkontot får inte dras av. Skatten på tillgångarna baseras i stället på en förväntad årlig avkastning. Skatten beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag som utgörs av tillgångarnas genomsnittliga marknadsvärde under året. Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor som uppgår till statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Detta resulterar i en schablonintäkt som ska tas upp till beskattning oavsett om värdet på investeringssparkontot ökar eller minskar. Banken gör inte några preliminära skatteavdrag men lämnar kontrolluppgift till Skatteverket om schablonintäktens storlek. Vid taxeringen tas schablonintäkten upp i inkomstslaget kapital. Information om risker avseende finansiella instrument Vid ingående av separata avtal om placering i fondandelar och andra finansiella instrument erhålles information om de särskilda risker som följer med placering i sådana instrument. Ångerrätt Investeringssparare har - då avtal om investeringssparkonto ingåtts per distans rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från det att detta ingicks, dock tidigast räknat från den dag denna information och allmänna villkor för investeringssparkonto erhållits. Vid utövande av ångerrätten upphör också anslutna avtal om tjänster att gälla. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas till banken. För investeringssparkontot erlagt pris återbetalas varvid banken har rätt till avdrag för den del av priset som belöper på den tid avtalet varat. Vad som gäller då ångerrätt utövas för till investeringssparkontot anslutet avtal om inlåningskonto samt eventuellt anslutet depåavtal respektive ramavtal för fondhandel hänvisas till nämnda separata avtal med allmänna villkor mm. Observera särskilt att ångerrätt inte gäller för redan utförda köpeller försäljningsuppdrag av fondandelar och andra finansiella instrument eller uppdrag avseende sådana transaktioner som inte avslutats men som redan lämnats till handelsplatsen och som inte går att annullera. Vad gäller reglering av samtliga utestående förpliktelser och överföring av finansiella instrument efter utövande av ångerrätt, hänvisas till de separata avtalen. Tid för erbjudande Erbjudandet om investeringssparkonto gäller tills vidare. Avtalets löptid, uppsägning av avtalet och tillämplig lag löper tills vidare. Det kan sägas upp i enlighet med vad som anges i de allmänna villkoren punkten 16. Eventuella tvister ska avgöras i Sverige av svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt, se punkten 23 i de allmänna villkoren. Insättningsgaranti och investerarskydd Det till investeringssparkontot anslutna inlåningskontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. För information härom hänvisas till allmänna villkor Inlåning mm. För information om investerarskydd härom hänvisas till separata avtal mm för eventuellt anslutna tjänster. Reklamationer Vid reklamationer kan investeringssparare vända sig till sin kontaktperson i banken, ett bankkontor, telefonbanken eller skicka meddelande i Internetbanken. Om investeringsspararen efter en sådan kontakt fortfarande inte är nöjd, finns möjlighet att kontakta sin banks kundombudsman, klagomålsansvariga eller liknande. Swedbanks kundombudsnamn har adress och telefonnummer enligt ovan. E-postadress är Sparbanks adress och telefonnummer framgår av information som lämnas separat. Vid tvist med banken kan investeringssparare som är konsument vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Överföring av kontanta medel och finansiella instrument till investeringssparkontot kan medföra en ökning av kapitalunderlaget och utlösa kapitalvinstbeskattning. I vissa fall ska ränta på kontanta medel liksom inkomster avseende kontofrämmande tillgångar beskattas på vanligt sätt trots att tillgångarna förvaras på ett investeringssparkonto. För en investeringssparare som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige gäller särskilda bestämmelser. För mer utförlig information se Särskild information, Investeringssparkonto Bl 1056 utg 1

6 SÄRSKILD INFORMATION INVESTERINGSSPARKONTO 1(2) Vad är investeringssparkonto? Investeringssparkonto är en ny schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon (investeringssparare) från och med den 1 januari Sparformen är frivillig och utgör ett alternativ till vanlig kapitalbeskattning eller schablonbeskattat kapitalförsäkringssparande. Lagen om investeringssparkonto anger de gränser som gäller för den nya sparformen. Syftet med lagen är att uppmuntra sparande och göra det enklare för privatpersoner att äga fonder och andra finansiella instrument. Investeringssparkontot kan beskrivas som ett för skatteändamål samlat förvar av godkända kapitalplaceringar som i sin tur finns på underliggande depå, fondkonto och bankkonto. Om lagens krav för investeringssparkonto uppfylls ska det samlade sparandet schablonbeskattas. Investeringssparkontot är en skatterättslig konstruktion. Det är allmänna civilrättsliga bestämmelser och principer som avgör vem som äger och vem som har rätt till tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto. Bestämmelser om hur banker och andra institut ska hantera kundernas tillgångar m m gäller även i förhållande till tillgångar som förvaras på investeringssparkonto. Hur fungerar det? Inom ramen för ett investeringssparkonto kan du spara i kontanta medel, fonder, aktier, obligationer och andra finansiella instrument. Till ditt avtal om investeringssparkonto ansluts alltid ett inlåningskonto som behövs för att kunna köpa och sälja värdepapper samt göra insättningar och uttag. Vill du spara i fonder ansluts ett fondkonto till avtalet och vill du spara i andra finansiella instrument ansluts en depå till avtalet. För den som vill spara i såväl fonder som aktier består investeringssparkontot alltså av ett inlåningskonto, ett fondkonto och en depå. De tillgångar som på detta sätt hör till och förvaras på investeringssparkontot redovisas skattemässigt som en enhet. Vilka avgifter tas ut? För hanteringen av själva avtalet om investeringssparkonto tar banken inte ut någon avgift. För de kontoslag, produkter eller tjänster som erbjuds inom ramen för investeringssparkontot tar banken ut de avgifter som gäller enligt avtal och villkor för respektive erbjudande. Information om aktuella priser finns att tillgå på bankens kontor, hemsida och telefonbank. Om inte annat överenskommits betalas pris för investeringssparkontot samt anslutna kontoslag, produkter och tjänster genom automatisk överföring från av dig anvisat debiteringskonto. Hur beskattas sparandet? Vinster, utdelningar och andra kapitalinkomster på investeringssparkontot blir normalt skattefria och behöver inte deklareras särskilt. Utgifter och förluster som avser tillgångar på investeringssparkontot får inte dras av. Uttag från investeringssparkontot är skattefria. Bl 1061 utg 2 Schablonskatten på tillgångarna baseras på en förväntad årlig avkastning. Skatten beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag som utgörs av tillgångarnas genomsnittliga marknadsvärde. Kapitalunderlaget för ett visst beskattningsår uppgår till en fjärdedel av summan av marknadsvärdet av 1. tillgångar som vid ingången av varje kvartal under året förvaras på investeringssparkontot, 2. kontanta medel som betalas in till investeringssparkontot under året, om inbetalningen inte sker från ett annat eget investeringssparkonto, 3. investeringstillgångar som investeringsspararen under året överför till kontot, om överföringen inte sker från ett annat eget investeringssparkonto, och 4. investeringstillgångar som under kalenderåret överförs till kontot från någon annans investeringssparkonto. Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor som uppgår till statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Detta resulterar i en schablonintäkt som ska tas upp till beskattning oavsett om värdet på investeringssparkontot ökar eller minskar. Banken beräknar och rapporterar schablonintäkten. När det gäller ränta på kontanta medel finns en särskild regel som i vissa fall kan leda till dubbelbeskattning. Om räntesatsen som legat till grund för räntans beräkning överstigit statslåneräntan den 30 november föregående år ska räntan beskattas på vanligt sätt samtidigt som de kontanta medlen ingår i kapitalunderlaget. Denna särregel gäller inte ränteplaceringar som du gör i form av finansiella instrument som exempelvis räntefonder eller noterade obligationer. För en investeringssparare som är begränsat skattskyldig i Sverige, t ex på grund av utlandsbosättning, gäller särskilda bestämmelser. Hur tas skatten ut? Banken gör inte några preliminära skatteavdrag men lämnar kontrolluppgift till Skatteverket om schablonintäktens storlek. I deklarationen tas schablonintäkten upp som en vanlig kapitalinkomst från vilken du kan göra ränteavdrag etc. Ett överskott i inkomstslaget kapital beskattas med 30 %. Ett underskott i inkomstslaget kapital kan medföra skattereduktion. Skatteverket bestämmer den slutliga skatten som framgår av det årliga skattebeskedet. Kan befintligt sparande överföras? Du kan föra över ditt befintliga vanliga sparande till ditt investeringssparkonto, men det kan utlösa kapitalvinstbeskattning. Om du för över utländsk valuta eller värdepapper betraktas överföringen som en avyttring, vilket betyder att du blir beskattad som om du hade sålt tillgångarna till ett pris motsvarande marknadsvärdet vid överföringen. Marknadsvärdet av det överförda sparandet betraktas samtidigt som en inbetalning som läggs till kapitalunderlaget vid beräkningen av årets schablonintäkt för investeringssparkontot. Vilka placeringsbegränsningar gäller? På ett investeringssparkonto får du förvara kontanta medel i sådana valutor banken vid var tid tillåter. Därutöver får du förvara sådana så kallade investeringstillgångar som banken vid var tid tillåter på kontot. I undantagsfall får du också temporärt förvara så kallade kontofrämmande tillgångar på kontot.

7 SÄRSKILD INFORMATION INVESTERINGSSPARKONTO 2(2) Inom ramen för bankens utbud kan du placera ditt sparande i följande investeringstillgångar: Finansiella instrument som är upptagna till handel på reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES (t ex NASDAQ OMX) Finansiella instrument som handlas på en handelsplattform inom EES (t ex First North) Andelar i investeringsfonder (fondandelar) Med finansiella instrument avses t ex aktier, obligationer samt andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning. För fondandelar ställs inget sådant krav på handel som gäller för övriga finansiella instrument. finansiella instrument som du vill föra över till det mottagande investeringssparkontot. Kontofrämmande tillgångar får du föra ut från investeringssparkontot till en vanlig depå. Var finns mer information? För detaljerade regler om förvärv, förvaring och överföring av investeringstillgångar respektive kontofrämmande tillgångar hänvisas till Allmänna villkor, och lagen om investeringssparkonto. Information om vilka tillgångar som banken vid var tid tillåter på ditt investeringssparkonto finns att tillgå på bankens kontor, hemsida och telefonbank. Som huvudregel får ditt sparande inte placeras i följande kontofrämmande tillgångar: Finansiella instrument som inte uppfyller handelskravet (t ex onoterade aktier och obligationer) Finansiella instrument som i förhållande till dig omfattas av de särskilda beskattningsreglerna för kvalificerade andelar avseende fåmansföretag (57 kap. inkomstskattelagen) Finansiella instrument som getts ut av ett företag som du och dina närstående, direkt eller indirekt, har betydande ägarandelar i (tillsammans motsvarande minst 10 procent av rösterna eller kapitalet) I vissa situationer kan kontofrämmande tillgångar få förvaras på investeringssparkontot under en övergångsperiod. Detta gäller t ex för nyemitterade tillgångar som avses bli upptagna till handel inom 30 dagar. Om en tillgång som förvärvats i en emission inte blir upptagen till handel måste den dock föras ut från kontot senast 60 dagar efter emissionen. I samband med olika bolagshändelser (t ex emission, utdelning, fusion och andelsbyte) kan tillgångar som inte uppfyller handelskravet erhållas som ett utflöde av befintliga innehav. Sådana tillgångar kan få förvaras på investeringssparkontot under en period som sträcker sig fram till följande kvartalsskifte och ytterligare 60 dagar. Detsamma gäller för tillgångar som ursprungligen varit investeringstillgångar men som blivit kontofrämmande t ex i samband med avnotering. Om de kontofrämmande tillgångarna under övergångsperioden blir upptagna till sådan handel som krävs för investeringstillgångar får de fortsättningsvis förvaras på investeringssparkontot, i annat fall måste de föras ut från kontot senast den sista dagen i perioden. För kontofrämmande tillgångar som avser kvalificerade andelar avseende fåmansföretag eller betydande ägarandelar gäller i flera avseenden strängare regler, vilka bl a innebär att de ska föras ut från kontot senast 30 dagar efter att de blev kontofrämmande eller förvärvades som ett utflöde av befintligt innehav. Kan sparandet flyttas? Enligt lagen får investeringstillgångar överföras till ett annat investeringssparkonto. Det betyder att det är möjligt att föra över ditt investeringssparande till ett investeringssparkonto hos en annan bank eller institut. En sådan överföring förutsätter dock att den andra banken eller det andra institutet kan ta emot och accepterar de fonder och andra Bl 1061 utg 2

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 1 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER I avtalet för Investeringssparkonto samt i dessa Allmänna villkor förstås med a. Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 (2) Allmänna villkor för Investeringssparkonto April 2017 EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1. Förvaring på investeringssparkontot Allmänt Dessa villkor gäller för avtal om investeringssparkonto

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (härefter Kund ) och Exceed Capital Sverige AB (org. nr 556550-3116)

Läs mer

VILLKOR Investeringssparkonto Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR Investeringssparkonto Utgivningsdatum 2015-06-03 1(5) 1. Allmän information Dessa villkor reglerar dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till den bank, nedan kallad banken, som anges i avtalet för vilket dessa villkor gäller. Du har alltid

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

Allmänna villkor Investeringssparkonto Gäller från

Allmänna villkor Investeringssparkonto Gäller från Allmänna villkor Investeringssparkonto Gäller från 2015-09-29 Allmänna villkor för Investeringssparkonto hos Solidar Pension AB Definitioner Annat Eget Konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2018-01-03 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida; skandia.se

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O Sida 1 av 6 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden,

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

VILLKOR Investeringssparkonto Utgivningsdatum

VILLKOR Investeringssparkonto Utgivningsdatum 1(5) 1. Allmän information Dessa villkor reglerar dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till den bank, nedan kallad banken, som anges i avtalet för vilket dessa villkor gäller. Du har alltid

Läs mer

Produktinformation Investeringssparkonto ISK

Produktinformation Investeringssparkonto ISK Produktinformation Investeringssparkonto ISK 2013-04-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefon Kundtjänst 0771-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto schablonbeskattning av finansiella instrument Sofi Nyström och Erik Sjöstedt Syfte Förenkla för privatpersoner att spara i finansiella instrument faktisk inkomst på tillgångarna på

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto Gäller från 2016-11-01 1. Definitioner a) Annat eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett investeringssparkonto och som kunden, eller banken, för kundens räkning, har

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (Kund) och Avanza Bank AB (org. nr 556573-5668) (Bolaget) träffas härmed avtal om Investeringssparkonto

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför.

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför. Promemoria 2011-04-06 Fi2010/5534 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeringssparkonto, tilläggspromemoria 1. Bakgrund Den 7 december 2010 remitterades promemorian Schablonbeskattat investeringssparkonto

Läs mer

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 1 INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 2 ERBJUDANDET I KORTHET Full frihet att välja mellan många olika sparformer Med kontot Rådgiven får man full tillgång till nästan hela svenska sparmarknaden

Läs mer

VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO (ISK)

VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO (ISK) VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO (ISK) Förhandsinformation om Investeringssparkonto Sid 2-5 Särskilda villkor för Investeringssparkonto hos Fondab Sid 6-15 Allmänna Villkor för Investeringssparkonto Sid

Läs mer

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver du ta del av den information som gäller för SIP Nordics värdepappersdepåer samt fylla i och underteckna depåavtalet. Din depå

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Postnummer Ort Telefon. För kund med annat än svenskt skatterättsligt hemvist har kopia av ID-handling arkiverats

Postnummer Ort Telefon. För kund med annat än svenskt skatterättsligt hemvist har kopia av ID-handling arkiverats Avtal om investeringssparkonto Sida 1 av 1 Avtal om investeringssparkonto Investeringssparkonto (ifylles av institutet) Kunduppgifter Namn (efternamn, förnamn) Utdelningsadress (gata, box el motsvarande)

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Information och villkor för dig som fondsparar

Information och villkor för dig som fondsparar Information och villkor för dig som fondsparar Innehåll: Ramavtal för fondhandel, Allmänna villkor Information om Swedbank och om handel med fondandelar Information om kundkategorisering Sammanfattande

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar, fonder och aktier. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Augusti 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring December 2010 Sammanfattning I promemorian lämnas förslag om en ny schablonbeskattad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Juni 2012 1 Sammanfattning I denna promemoria lämnas förslag om ändring

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31. Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31. Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Schablonbeskattat investeringssparkonto

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Information om Investeringssparkontot

Information om Investeringssparkontot Information om Investeringssparkontot A1116_inf 150914 Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en ny schablonbeskattad sparform för privatpersoner. Du kan handla med värdepapper (t.ex.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Sida 1(2) Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar.

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto ÖPPNINGSHANDLINGAR BAS Välkommen till Garantum Fondkommission AB Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att du valt att öppna ett investeringssparkonto

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2014 Per Bolund Pia Gustafsson (Finansdepartementet)

Läs mer

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01 Framtidskonto Gäller från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken avser i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Konto är ett framtidskonto som en kontohavare öppnat i banken enligt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/03543/S1 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring September 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Från 2015-01-30 KORT Banken erbjuder flera olika typer av kort. Det finns två huvudtyper av kort bankkort och kreditkort.

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto ÖPPNINGSHANDLINGAR BAS Välkommen till Garantum Fondkommission AB Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att du valt att öppna ett investeringssparkonto

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534 R-2010/1776 Stockholm den 7 mars 2011 Till Finansdepartementet Fi 2010/5534 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 december 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Schablonbeskattat

Läs mer

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto Kontonummer (fylls i av banken) Obligatoriska uppgifter (Är kontohavaren omyndig anges även samtliga förmyndare) Kontohavare Namn Utdelningsadress Telefon dagtid (även riktnr)

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2002:1143 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2011:1287 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser; SFS 1998:1603 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer