Investeringssparkonto

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringssparkonto"

Transkript

1 Investeringssparkonto ÖPPNINGSHANDLINGAR BAS

2 Välkommen till Garantum Fondkommission AB Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att du valt att öppna ett investeringssparkonto hos oss. HUR GÖR DU FÖR ATT ÖPPNA ETT INVESTERINGSSPARKONTO? Det är enkelt att öppna ett investeringssparkonto hos Garantum Fondkommission. Innan du blir kund hos oss behöver du ta del av viss information och skriva under Avtal om investeringssparkonto. Det underskrivna avtalet postas med övriga handlingar som vi behöver få in från dig. Observera att aktivering av kontot kan möjliggöras först när vi fått samtliga öppningshandlingar i retur. Så snart kontot är öppnat skickas en bekräftelse till dig per post. Med denna bekräftelse skickas även kopia av tecknade avtal och Allmänna villkor. CHECKLISTA 1 Fyll i och skriv under Avtal om investeringssparkonto Fyll i och skriv under blanketten Passandeprövning. Fyll i och skriv under blanketten Fysiska personer/juridiska personer - med eller utan anknytning till USA Bifoga vidimerad kopia av ID-handling. Lägg allt i ett kuvert och skicka till oss. BETALNINGAR TILL OCH FRÅN KONTO Insättning av pengar: Insättning av pengar till konto görs till klientmedelskonto i SEB eller till bankgiro Ange alltid ditt kontonummer som referens för investeringssparkontot så att pengarna kan bokas in på ert konto. Insättning från utlandet görs till SEB - SWIFT: ESSESESS IBAN: SE Uttag av pengar: Uttag av pengar från konto kräver en skriftlig instruktion med information om mottagarkonto, bank och ska vara underskrivet av behörig person. Observera att uttag endast kan göras till eget konto. I enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har vi valt att kategorisera samtliga våra depåkunder som icke-professionella, vilket är den definition som uttrycks i lagen för att ge en kund högsta möjliga skydd. Som depåkund har du möjlighet att om du inte skulle vara nöjd med kundkategoriseringen ansöka om att byta kundkategori till professionell kund. Som professionell kund mister Du då dock det högre kundskyddet. Innehållsförteckning Specifikt avseende Investeringssparkonto 1. Avtal om investeringssparkonto Fylls i och skrivs under. Obligatorisk för alla. 2. Passandeprövning Fylls i och skrivs under. Obligatorisk för alla. Fysiska personer/juridiska personer - med eller utan anknytning till USA Fylls i och skrivs under. Obligatorisk för alla. Följande dokument behålls av kund: 3. Allmänna villkor för investeringssparkonto Behålls av kund. Allmänna kontoregler m.m. 4. Allmänna bestämmelser för Depå/konto Behålls av kund. 5. Riktlinjer för utförande av order Behålls av kund. 6. Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Behålls av kund. 7. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Behålls av kund. 8. Information om Garantum Behålls av kund

3 Förhandsinformation om investeringssparkonto Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den 1 januari Sparformen är frivillig och utgör ett alternativ till sparande i värdepapper på en vanlig depå och/eller vanligt servicekonto, som är föremål för konventionell beskattning, eller till ett schablonbeskattat kapitalförsäkringssparande. Ett Investeringssparkonto kan inte innehas gemensamt med en annan person. Investeringssparkontot kan beskrivas som ett för skatteändamål samlat sparande av godkända kapitalplaceringar, inklusive inlåning. Genom att innehavet på Investeringssparkontot schablonbeskattas så kan du sätta in pengar på kontot och handla med finansiella instrument och omplacera dessa utan att behöva redovisa varje kapitalvinst eller kapitalförlust i din deklaration. För att du ska kunna avgöra om det är en fördel för dig att placera ditt sparande på ett Investeringssparkonto jämfört med andra sparformer är det dock viktigt att du beaktar ett antal faktorer såsom din bedömning av marknadsutvecklingen, din sparhorisont, vilka värdepapper du vill spara i samt dina personliga förhållanden i övrigt. Fråga din rådgivare om du känner dig osäker. Lagen om investeringssparkonto och Avtalet om Investeringssparkonto anger ramarna för vilka tillgångar som får förvaras på Investeringssparkontot och hur överföringar av tillgångar till och från kontot får ske. Det är dock allmänna civilrättsliga bestämmelser och principer som avgör vem som äger och vem som har rätt till de tillgångar som förvaras på ett Investeringssparkonto. Vidare gäller sedvanliga regler om hur Garantum ska hantera kunders tillgångar m.m. Tillgångar som förvaras och/eller sätts in på ett Investeringssparkonto omfattas av bestämmelserna om investerarskydd och insättningsgaranti. Hur fungerar det? För att öppna ett Investeringssparkonto måste du ingå ett särskilt Avtal om Investeringssparkonto med Garantum. Kontot innefattar dels ett förvar av finansiella instrument, dels ett inlåningskonto. De tillgångar som på detta sätt hör till och förvaras på Investeringssparkontot redovisas skattemässigt som en enhet. Olika Investeringssparkonton Garantum erbjuder två typer av Investeringssparkonton; Investeringssparkonto Bas (Bas-ISK) och Investeringssparkonto Rådgiven (Råd-ISK). Bas-ISK är för närvaranade kostnadsfritt men innehåller begränsningar i placeringar medan Råd-ISK har vidare placeringsmöjligheter. I Bas-ISK är du begränsad att placera i strukturerade produkter upptagna till handel på en reglerad marknad och som arrangeras av Garantum samt fondandelar som vi har på vår huvudlista (ca 40 fonder). Att öppna och hålla ett Bas-ISK är förnärvarande kostnadsfritt. I Råd-ISK kan du placera i flertalet Strukturerade produkter, hela Garantums fondutbud (mer än fonder) samt aktier som är upptagna till handel på OMX. Efter särskild prövning kan även andra tillåtna tillgångar hållas på ett Råd-ISK. Ett krav för Råd- ISK är dock att du har en rådgivare som stödjer dig i förvaltningen av ditt Råd-ISK. Genom avtalet lämnar du en fullmakt till namngiven rådgivare att erhålla informationen om dina innehav och transaktioner. Fullmakten ger inte rådgivaren rätt att genomföra transaktioner. Vilka avgifter tas ut? Alla avgifter för Bas-ISK och Råd-ISK tas ut enligt vid var tid gällande Prislista. För närvarande är Bas-ISK kostnadsfritt och Råd- ISK kostar 1% per år som debiteras kvartalsvis baserat på värdet vid utgången av varje kvartalsskifte. Aktuell prislista finns att tillgå på I de fall ett depåkonto öppnas för att förvara kontofrämmande tillgångar, dvs. tillgångar som ej är tillåtna i en ISK, kommer detta konto att följa prislistan för Bas-ISK. För de placeringar du väljer att hålla på ditt Investeringssparkonto tillkommer andra kostnader och ersättningar såsom courtage, förvaltningsarvode, arrangörsarvode, olika skatter och avgifter m.m. Hur beskattas sparandet? Tillgångar som är hänförliga till Investeringssparkontot schablonbeskattas. Det innebär att den enskilde inte beskattas utifrån faktiska inkomster och utgifter på de tillgångar som förvaras på Investeringssparkontot. Istället utgår en schablonskatt som beräknas på förväntad årlig avkastning. Denna skatt beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag som baseras på marknadsvärdet på tillgångarna som förvaras på kontot. Kapitalunderlaget för ett visst beskattningsår uppgår till en fjärdedel av summan av marknadsvärdet av: 1. tillgångar som vid ingången av varje kvartal under året förvaras på Investeringssparkontot, 2. kontanta medel som sätts in på Investeringssparkontot under året, om insättningen inte sker från ett annat eget investeringssparkonto, 3. investeringstillgångar som investeringsspararen under året överför till kontot, om överföringen inte sker från ett annat eget investeringssparkonto, och 4. investeringstillgångar som under kalenderåret överförs till kontot från någon annans investeringssparkonto. Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor som uppgår till statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Detta resulterar i en schablonintäkt som ska tas upp till beskattning - oavsett om värdet på ditt innehav på Investeringssparkontot ökar eller minskar. Garantum beräknar och rapporterar schablonintäkten till Skatteverket. Som angavs ovan ökar insättningar av kontanta medel på Investeringssparkontot kapitalunderlaget och därmed schablonintäkten som ju skatten beräknas på. När det gäller ränta på kontanta medel finns det dessutom en särskild regel som i vissa fall kan leda till dubbelbeskattning. Om räntesatsen som legat till grund för räntans beräkning överstigit statslåneräntan den 30 november föregående år ska räntan beskattas på vanligt sätt samtidigt som de kontanta medlen ingår i kapitalunderlaget. Denna särregel gäller dock inte för ränteplaceringar som du gör i form av finansiella instrument som exempelvis räntefonder.

4 Exempel Peter öppnar ett investeringssparkonto i början av Han betalar in kr under det första kvartalet och sedan ytterligare kr, kr och kr under efterföljande 3 kvartal. Under året stiger värdet på Peters tillgångar i investeringssparkontot (utöver gjorda insättningar). Värdet ingången av 1 kvartalet Värdet ingången av 2 kvartalet Värdet ingången av 3 kvartalet Värdet ingången av 4 kvartalet Insättning under året Summa av värde och insättningar Kapitalunderlaget som är en fjärdedel av årets totala värde 0 kr kr kr kr kr kr kr Schablonintäkten räknas fram genom att kapitalunderlaget multipliceras med 0,9% (statslåneräntan vid utgången av november året innan). Den schablonintäkt som kommer att finnas förtryckt i Peters deklaration för beskattningsåret 2015 blir kr ( kr x 0,9%). Eftersom schablonintäkten beskattas i inkomstslaget kapital med 30% kommer Peter att få betala kr i skatt på sitt investeringssparkonto (5 058 kr x 30%). För personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige, gäller särskilda skatteregler. Det är därför viktigt att du informerar Garantum om din skatterättsliga hemvist förändras, t.ex. vid utlandsflytt. Det finns ingenting som hindrar att du har kvar ditt Investeringssparkonto även om du flyttar utomlands, men du bör vara medveten om att tillgångarna som förvaras på ditt Investeringssparkonto då inte längre kommer att vara föremål för schablonbeskattning. Hur tas skatten ut? Garantum gör inte några preliminära skatteavdrag på Investeringssparkontot men ska årligen lämna kontrolluppgift till Skatteverket om schablonintäktens storlek. I din deklaration tas sedan schablonintäkten upp som en vanlig kapitalinkomst från vilken du kan göra ränteavdrag etc. Ett överskott i inkomstslaget kapital beskattas på sedvanligt sätt med 30 procent och ett underskott i inkomstslaget kapital kan medföra skattereduktion. Skatteverket bestämmer den slutliga skatten som framgår av det årliga skattebeskedet. Om du är bosatt utomlands eller sparar i utländska värdepapper kan det även utgå andra skatter på ditt innehav, t.ex. svensk kupongskatt eller utländsk källskatt. Vilka placeringsbegränsningar gäller? På ett Investeringssparkonto kan du spara i sådana investeringstillgångar som Garantum vid var tid tillåter, dvs. godkända investeringstillgångar. Du kan också sätta in kontanta medel på kontot, i sådana valutor som Garantum vid var tid tillåter. I undantagsfall kan du under en begränsad tid förvara även andra typer av investeringstillgångar och så kallade kontofrämmande tillgångar på ditt Investeringssparkonto. Enligt lagen om investeringssparkonto utgör följande investeringstillgångar: 1. Finansiella instrument som är upptagna till handel på reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES (t.ex. NAS- DAQ OMX) 2. Finansiella instrument som handlas på en handelsplattform inom EES (t.ex. First North) 3. Fondandelar Med finansiella instrument avses t.ex. aktier, obligationer samt andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning. För fondandelar uppställs inget krav på handel såsom det görs för övriga finansiella instrument. Bas-ISK Följande tillgångar utgör godkända investeringstillgångar om de också är tillåtna tillgångar enligt lagen om investeringssparkonto: Strukturerade placeringsprodukter som arrangerats av Garantum Andelar i värdepappers- och specialfonder som finns på Garantums fondtorgs Huvudlista Råd-ISK Följande tillgångar utgör godkända investeringstillgångar om de också är tillåtna tillgångar enligt lagen om investeringssparkonto: Strukturerade placeringsprodukter arrangerade av Garantum, Strukturerade placeringsprodukter arrangerade av annan än Garantum och som är upptagna till handel på- NASDAQ OMX Stockholm eller Nordic Growth Market NGM Aktiebolag, under förutsättning att Garantum kan erhålla löpande kursnoteringar, Aktier upptagna till handel på NasdaqOMX Stockholms Large-, Mid- och Smallcap listan, Andelar i värdepappers- och specialfonder som finns på Garantums fondtorg, Företagsobligationer upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm Garantum kan för sådana instrument som sannolikt inte möter eller kommer att möta kraven för att vara en investeringstillgång flytta det aktuella instrumentet från investeringssparkontot. Se nedan under Hur kan man ta ut/flytta sparande från Investeringssparkontot? Enligt lagen om Investeringssparkonto utgör t.ex. följande kontofrämmande tillgångar: 1. Finansiella instrument som inte uppfyller handelskravet (t.ex. onoterade aktier och obligationer) 2. Finansiella instrument som i förhållande till dig omfattas av de särskilda beskattningsreglerna för kvalificerade andelar avseende fåmansföretag (57 kap. inkomstskattelagen) 3. Finansiella instrument som getts ut av ett företag som du och dina närstående, direkt eller indirekt, har betydande ägarandelar i (tillsammans motsvarande minst 10 procent av rösterna eller kapitalet) 4. Andelar i utländska fonder som inte motsvarar svenska investeringsfonder. Som huvudregel får du på ditt Investeringssparkonto alltså inte förvara sådana investeringstillgångar som Garantum inte godkänner eller kontofrämmande tillgångar. I vissa situationer kan dock kontofrämmande tillgångar få förvaras på Investeringssparkontot under en övergångsperiod. Detta gäller t.ex. för nyemitterade tillgångar som avses bli upptagna till handel inom 30 dagar. Om en tillgång som förvärvats i en emission inte blir upptagen till handel måste den dock flyttas från kontot senast 60 dagar efter emissionen. I samband med olika bolagshändelser (t.ex. emission, utdelning, fusion och andelsbyte) kan tillgångar som t.ex. inte uppfyller handelskravet erhållas på grund av befintliga innehav. Sådana tillgångar kan få förvaras på Investeringssparkontot under en period som sträcker sig fram till närmast följande kvartalsskifte och ytterligare 60 dagar. Detsamma gäller för tillgångar som ursprungligen varit godkända investeringstillgångar men som blivit kontofrämmande t.ex. i samband med avnotering. Om de kontofrämmande tillgångarna under övergångsperioden blir upptagna till sådan handel som krävs för investeringstillgångar får de fortsättningsvis förvaras på Investeringssparkontot. I annat fall måste de flyttas från kontot senast den sista dagen i perioden. Detta gäller även om sådana investeringstillgångar som inte är av Garantum godkända investeringstillgångar skulle förvaras på ditt Investeringssparkonto.

5 För kontofrämmande tillgångar som avser kvalificerade andelar avseende fåmansföretag eller betydande ägarandelar gäller i flera avseenden strängare regler, vilka bl. a. innebär att dessa tillgångar ska föras ut från kontot senast 30 dagar efter att de blev kontofrämmande eller förvärvades på grund av befintligt innehav, dvs. oavsett om de upphör att vara kvalificerade andelar respektive betydande ägarandelar. Det är viktigt att du fortlöpande bevakar ditt och dina närståendes innehav i finansiella instrument som kan komma att omfattas av dessa regler. Du bör även vara särskilt uppmärksam på att förvaring av kontofrämmande tillgångar på ditt investeringssparkonto i strid med vad som framgår ovan kan medföra att ditt Investeringssparkonto omedelbart upphör vilket bl.a. innebär att tillgångarna inte längre blir föremål för schablonbeskattning (se nedan). Kan befintligt sparande överföras till Investeringssparkontot? Du kan föra över befintligt sparande till ditt Investeringssparkonto, men det kan utlösa kapitalvinstbeskattning. Om du för över utländsk valuta eller finansiella instrument till Investeringssparkontot betraktas nämligen överföringen skatterättsligt som en avyttring, vilket betyder att du blir beskattad som om du hade sålt tillgångarna till ett pris motsvarande marknadsvärdet vid överföringen. Marknadsvärdet av det överförda sparandet betraktas samtidigt som en inbetalning som läggs till kapitalunderlaget vid beräkningen av årets schablonintäkt för Investeringssparkontot. Hur kan man ta ut/flytta sparande från Investeringssparkontot? Du kan när som helst ta ut ditt sparande i form av kontanta medel från Investeringssparkontot. Uttag av sparande i form av investeringstillgångar från Investeringssparkontot är i lag underkastade vissa begränsningar. Du kan när som helst sälja investeringstillgångar som förvaras på Investeringssparkontot, t.ex. på en reglerad marknad eller genom inlösen av fondandelar. Du kan också när som helst flytta dina investeringstillgångar till ett annat investeringssparkonto på vilket tillgångarna får förvaras. Däremot är det inte tillåtet att flytta investeringstillgångar från det schablonbeskattade området till ett förvar som inte utgör ett investeringssparkonto. Detta innebär att om du t.ex. vill flytta en aktie från investeringssparkontot till ett förvar som inte utgör ett Investeringssparkonto, t.ex. vanlig depå eller vanligt servicekonto, måste du först sälja aktien och därefter köpa motsvarande aktier till ett annat förvar. öppna vanlig depå eller vanligt servicekonto och/eller öppna vanligt konto i Garantum. Sådan depå eller sådant konto kan Garantum utnyttja, t.ex. om det skulle uppstå behov av att flytta ut sådana kontofrämmande tillgångar som inte får förvaras på Investeringssparkontot annat än under en begränsad tid. Hur avslutar man Investeringssparkontot? Du kan avsluta ditt Investeringssparkonto när som helst genom att kontakta Garantum. Innan kontot avslutas måste dock de tillgångar och kontanta medel som förvaras på Investeringssparkontot flyttas till ett annat förvar eller säljas och därefter de kontanta medlen överföras till ett annat konto. I lagen om investeringssparkonto finns även bestämmelser som innebär att Investeringssparkontot omedelbart ska upphöra i vissa situationer. Detta gäller t.ex. om du eller Garantum bryter mot lagens bestämmelser om förvaring och/eller överföring av finansiella instrument till Investeringssparkontot. När Investeringssparkontot upphör blir tillgångarna föremål för konventionell beskattning och får som huvudregel ett anskaffningsvärde som motsvarar marknadsvärdet när Investeringssparkontot upphör. Var finns mer information? För detaljerade regler om förvärv, förvaring och överföring av investeringstillgångar respektive kontofrämmande tillgångar hänvisas till Avtal om Investeringssparkonto, Allmänna Villkor för Investeringssparkonto och lagen (2011:1268) om investeringssparkonto. Information om vilka godkända investeringstillgångar som Garantum vid var tid tillåter på ditt Investeringssparkonto finns även att tillgå på Garantums hemsida Kontofrämmande tillgångar som tillfälligt förvaras på Investeringssparkontot kan du föra över till ett annat förvar som inte är ett investeringssparkonto, t.ex. vanlig depå eller vanligt servicekonto. Du kan även under vissa förutsättningar föra över kontofrämmande tillgångar till andra personer. Du kan t.ex. överföra kontofrämmande tillgångar till annan person om du har överlåtit tillgångarna på en reglerad marknad eller en handelsplattform eller på så sätt att fondandelar löses in. Överföring av kontofrämmande tillgångar kan även ske efter överlåtelse till den som emitterat tillgångarna, till Garantum, till budgivaren om avyttringen var ett led i ett offentligt uppköpserbjudande, till köpande företag om avyttringen var ett led i ett förfarande om andelsbyte eller till majoritetsaktieägaren i ett bolag om avyttringen var ett led i ett förfarande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag. Du kan slutligen föra över kontofrämmande tillgångar som överlåtits i samband med arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt till ett konto som inte är ett Investeringssparkonto. Genom att underteckna avtalet om Investeringssparkonto lämnar du en fullmakt till Garantum som kan användas för att i ditt namn

6 1 AVTAL OM INVESTERINGSSPARKONTO BAS Kontonummer (ifylles av Garantum) Ankom (ifylles av Garantum) Depå/konto som anvisats för överföring av Kontofrämmande Tillgångar m.m. från Investeringssparkontot Bankkonto som anvisats för överföring av kontanta medel från Investeringssparkontot KUND (extra aviadress, se nedan) Namn (efternamn, förnamn) Personnummer/samordningsnummer Utdelningsadress (gata, box el motsvarande) E-post adress Postnr Ort (Land utom Sverige) Land (skatterättsligt hemvist) Telefon dagtid Telefon kvällstid Folkbokföringsadress, om annan än ovan Annat än svenskt medborgarskap Utländskt skatteregistreringsnummer EXTRA AVIADRESS (till vilken avi sänds utöver Kundens adress ovan) Namn (efternamn, förnamn) Utdelningsadress (gata, box el motsvarande) Postnr Ort (Land utom Sverige) ÅRSREDOVISNINGAR MM Kunden önskar årsredovisningar m m från emittent som är registrerad hos Euroclear Sweden och i vilken Kunden innehar värdepapper förtecknade på Investeringssparkontot. Kunden är införstådd med att Institutet på förfrågan, lämnar kundens namn- och adressuppgifter till emittenten som ansvarar för distributionen av egna årsredovisningar m m. (Beträffande prospekt m m, se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO punkt B.1.4). AVTALSVILLKOR AVTAL Mellan undertecknad kontoinnehavare (Kunden) och Garantum Fondkommission AB (Institutet) träffas avtal om Investeringssparkonto för Kunden hos Institutet enligt nedanstående villkor samt enligt vid var tid gällande ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ( ISK-villkoren ), Institutets vid var tid gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR AVTAL OM INVESTERINGSSPARKONTO, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT och Institutets särskilda Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order, (Avtalet). Om ISK-villkoren och sådana allmänna bestämmelser, allmänna villkor eller riktlinjer är motstridiga, ska ISK-villkoren ha företräde. PANTSÄTTNING Kunden pantsätter till Institutet, till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Institutet i anledning av Avtalet, dels samtliga de Finansiella Instrument som vid var tid finns förtecknade på Investeringssparkontot, dels samtliga de Finansiella Instrument som Kunden vid var tid förvärvat för förvaring på Investeringssparkontot samt dels samtliga kontanta medel som vid var tid finns insatta på Investeringssparkontot. FULLMAKT GARANTUM Kunden befullmäktigar härmed Institutet att, om, enligt Institutets bedömning, behov finns, för Kundens räkning öppna en annan depå och/eller konto eller ett annat Investeringssparkonto i Institutet samt att, i enlighet med lagen om investeringssparkonto och villkoren i Avtalet och till sådan depå och/eller konto överföra sådana tillgångar som enligt lagen om investeringssparkonto eller Avtalet inte får förvaras på Investeringssparkontot. ID-KONTROLL (fylls i av Institutet) ID-handling som uppvisats KK Pass ID-kort Annan, beskriv: KUNDENS UNDERSKRIFT Härmed intygas att jag har tagit del av, och godkänner, ovanstående villkor, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT och Institutets riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order. Jag bekräftar att jag tagit del av Institutets FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO. Jag åtar mig att omgående informera Institutet om förvaring av tillgångar som står i strid med villkoren och lagen om investeringssparkonto. Ort och datum Kundens underskrift Namnförtydligande GARANTUMS UNDERSKRIFT Ort och datum Institutets underskrift Namnförtydligande Garantum Fondkommission AB, Box 7364, STOCKHOLM, Tel: , Fax: , organisationsnummer:

7 2 PASSANDEPRÖVNING Kontonummer (ifylles av Garantum) Ankom (ifylles av Garantum) KUND Namn (efternamn, förnamn) / Firma (fullständigt namn) Personnummer/samordningsnummer / organisationsnummer a Kundkategori Icke professionell Professionell* ERFARENHETSFRÅGOR 1. Hur lång erfarenhet har Du av att investera pengar på den finansiella marknaden? år 2. Vilket är det genomsnittliga beloppet för Dina värdepappersaffärer under de senaste två åren? kronor 3. Ungefär hur många värdepappersaffärer har Du gjort under de senaste två åren? st 4. Har du köpt eller sålt något av följande finansiella instrument de senaste två åren? a. Räntebärande produkter b. Fonder c. Strukturerade placeringar d. Aktier e. Warranter f. Derivat Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej PRODUKTGRUPPSCERTIFIKAT När Garantum Fondkommission AB (Garantum) tillhandahåller investeringstjänster, såsom exempelvis att utföra kundorder, måste Garantum normalt avgöra om tjänsten eller produkten är passande för Dig. För att underlätta processen har Garantum klassificerat de produkter som företaget för närvarande erbjuder i två olika produktgrupper. I PRODUKTGRUPP A ingår aktier, obligationer, fonder och fondandelar samt strukturerade produkter med nominellt kapitalskydd. I PRODUKTGRUPP B ingår övriga strukturerade placeringar samt specialfonder. För en mer detaljerad beskrivning av produktgrupperna hänvisas till respektive produktgrupps faktablad, som finns tillgänglig på Garantums hemsida, KUNSKAPSFRÅGOR 1. Förstår Du risken i instrumenten/produkterna i Produktgrupp A? 2. Förstår Du risken i instrumenten/produkterna i Produktgrupp B UNDERSKRIFT Ort och datum Ja Ja Nej Nej Kundens underskrift Namnförtydligande * I enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har vi valt att kategorisera samtliga våra depåkunder som icke-professionella, vilket är den definition som uttrycks i lagen för att ge en kund högsta möjliga skydd. Som depåkund har du möjlighet att om du inte skulle vara nöjd med kundkategoriseringen ansöka om att byta kundkategori till professionell kund. Som professionell kund mister Du då dock det högre kundskyddet. Garantum Fondkommission AB, Box 7364, STOCKHOLM, Tel: , Fax: , organisationsnummer:

8 Fysisk person Juridisk person med eller utan anknytning till USA Gäller enbart för kunder med befintlig depå eller depå som är under öppning hos Garantum. Blanketten ska fyllas i och bifogas tillsammans med aktuell teckningsanmälan eller depå-/kontoavtal om det gäller en ny depå. DEL 1 fylls i av fysiska personer. DEL 2 fylls i av juridiska personer. SKICKAS till: Garantum Fondkommission AB Box STOCKHOLM eller FAXA till: eller E-POSTA till: Namn (efternamn, tilltalsnamn)/firma Personnummer/Organisationsnummer GIIN-nummer (anges endast om Alternativ 1 väljs nedan) DEL 1 (fysisk person) INTY- GANDE ANGÅENDE SKATT- SKYLDIG- HET I USA Undertecknad intygar följande: Jag är en amerikansk person enligt amerikansk skattelagstiftning Nej Ja Om Ja fyllts i ovan, ange amerikanskt skatteregistreringsnummer, TIN (taxpayer identification number): Saknar TIN Med amerikansk person (s.k. US person) avses: - den som har ett amerikanskt medborgarskap eller dubbelt medborgarskap varav det ena är amerikansk - den som i annat fall har skatterättslig hemvist i USA; exempelvis genom bosättning i USA och/eller är innehavare av ett amerikanskt uppehålls- arbetstillstånd (s.k. Green card). Observera att i denna grupp kan även ingå den som har avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap eller som tidigare varit innehavare av s.k. Green card. För dessa personer gäller särskilda övergångsregler enligt amerikansk skattelagstiftning. För närmare information, se IRS hemsida. DEL 2 (juridisk person) INTYGANDE ANGÅENDE SKATT- SKYLDIG- HET I USA FÖR FÖRETAG OCH FI- NANSIELLA ENHETER I FATCA- PARTNER- LÄNDER FATCA-intygande Intygande sker vid ett av de tre alternativen nedan. För definitioner, se instruktioner på nästa sida. Denna blankett är en förenkling av originalblanketten W-8BEN-E (företag som inte är skattskyldig i USA) från den amerikanska skattemyndigheten (IRS) som alltid kan användas. Om denna blankett inte passar använd den amerikanska blanketten W-9 (gäller för företag och privatpersoner som är skattskyldiga i USA). ALTERNATIV 1 Finansiell enhet i FATCA Partnerland (om detta alternativ kryssas ska GIIN-nummer anges i fältet ovan) Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att enheten är en finansiell enhet i ett FATCA-partnerland och att den inte av den amerikanska skattemyndigheten har klassats som ett icke FATCA-deltagande enhet. ALTERNATIV 2 Aktivt icke-finansiellt företag Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att enheten är ett icke finansiellt företag, d.v.s. att det är varken en finansiell enhet eller ett passivt icke-finansiellt företag. ALTERNATIV 3 Passivt företag a) Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att företaget identifierats som ett passivt icke-finansiellt företag. Kryssa även i lämplig ruta nedan, b) eller c). Dessutom intygar jag Aktivt eller Passivt företag? Kryssa i Aktivt om något av följande alternativ stämmer: Minst 50 procent av företagets inkomster före skatt härrör från försäljning och/eller tjänster under föregående räkenskapsår Företaget är, eller ägs av stat, kommun eller landsting Företaget eller företagsgruppens aktier handlas på en etablerad marknadsplats b) på heder och samvete att företaget inte har några amerikanska verkliga huvudmän c) på heder och samvete att företaget som anges nedan har lämnat namn, adress och amerikanskt skatteregistreringsnummer TIN (tax identification number) för företagets samtliga amerikanska verkliga huvudmän, Företagets namn Adress TIN-nummer Undertecknad godkänner även att uppgifter om företaget/enheten och verkliga huvudmän rapporteras till relevanta skattemyndigheter för det fall rättslig rapporteringsplikt föreligger. Undertecknad ska ge in en nytt intygande inom 30 dagar om något som angivits i denna blankett har förändrats. UNDER- SKRIFT Ort, Datum Kundens underskrift/firmateckning Namnförtydligande Garantum Fondkommission AB Box 7364 SE STOCKHOLM Sweden Tel: Fax: organisationsnummer:

Produktinformation Investeringssparkonto ISK

Produktinformation Investeringssparkonto ISK Produktinformation Investeringssparkonto ISK 2013-04-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefon Kundtjänst 0771-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Sista teckningsdag. Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) / Fullmaktshavare för kapitalförsäkring

Sista teckningsdag. Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) / Fullmaktshavare för kapitalförsäkring Anmälningssedel & Sista teckningsdag Låneansökan 16 november 2010 Betalning: Teckningsbelopp: Garantum tillhanda senast 1 december 2010. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota eller i förskott

Läs mer

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Komplett uppsättning depåhandlingar Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver ni fylla i och underteckna depåavtalet samt ta del av den information som gäller för SIP Nordic

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03 VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) 2015-06-03 1(3) 1.Allmän information Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller för. Du

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD Detta avtal fyller ni i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto med flera delägare hos Avanza Bank AB (Bolaget). Om någon av delägarna inte har ett

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m.

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2013 2013 Information till dig som lämnar kontrolluppgifter om: Ränteinkomster Ränteutgifter Tomträttsavgäld Obligationer Schablonintäkt på investeringssparkonto

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer