a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t ) faststäida regler.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler."

Transkript

1 Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [ J Konsultationstid: månd, och torsd ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd qvar å hemmet efter kl. 12 på dagen, då äfven denna dag beräknas. Telefontid: dagl. 11-'-12 (allm. tel. Sundby. För sjukvårdsafgiftenerhåller den sjuke bostad, berg 9). kost och sjukvård, men debiteras särskildt för me- Post. och tel-adress: Solna sjukhem, Sund- dikamenter, förbandsartiklar och vin i mån af förbrukning. byberg. För transport till och från sjukhemmethar den sj uke sjelf att sörja. [1646 J Rood k t. k köt k h De å sjukhemmet intagna sjuka harva i äfrigt att a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t ) faststäida regler. Sty, ez.e: [1647J S:t Elisabets sjukvårdssystrar. Ordförande: Björnstjerna, R. M. E. C. (Norra Smedjegatan 21,2 tr.) v. Ordf.:. Westring, Hj. G. Föreståndarinna: Fiillegrabe, Angelica. Ledamöter: Edholm, L., f. von Heijne; von Mottaga sjukbud alla tider på dygnet. Heijne, M., f. Gahn; Odelberg, E., f. Akerman; Geijer, K., f. Glosemeyer: von Heijne, A. G.; Werner, A.; Akerman, J. Hemmets läkare: Werner, A. Föreståndarinna: v. Otter, F., fröken (kl. 1-3). Upplysningar rörande såväl erhållande af sköterskor för vård af sjuka i Stockholm eller landsorten som äfven antagande till sköterskeelev hos Röda korset erhållas efter anmälan hos föreståndarin- [1649J nan, Kamrnakareg. 66, 2 tr. Pöreståndartunans mottagningstidkl. 1-3 e. m., a. t. 8186; r. t. 19? [1646 bj Röda korsets sjukhem. Kammakaregatan 66, 2 tro Föreståndarinnans mottagningstid kl. 1-3 e. m.; a. t. 8186; r. t Detta sjukhem erbjuder åt sjuka ett efter nutidens fordringar ordnadt hem, der in- och utvärtes sjuka kunna blifva intagna och vårdade. De sjuka vårdas på egen bekostnad af den läkare, de sjelfva välja. I sjukhemmet mottagas till behandling, så långt det begränsade utrymmet medgtrver, sjuka af alla slag med undantag af dem, som kunna vara störande för öfriga inom hemmet befintliga patienter eller som lida af så beskaffad sjukdom, att fara för smittas spridande inom hemmet kan uppstå. Vid inträde erlägger den sjuke bestämd sjukvårdsafgift i förskott för två veckor, hvilket förskott förnyas vid hvarje ny period af två veckor. Betalningen utgår från och med den dag, plats beviljats. och till dess sjukhemmet lemna.s, dock att utskrif- [1648J Dr Pontins sjukhem. Stora Badstug. 6; r. t. 5317; a. t Privatklinik för qvinliga patienter med mag- och tarmsjukdomar. Plats för cirka 10 patienter. Betalningsvilkor: halfenskildt rum kr. 3: 50; i rum med 8 patienter kr. 2. Konvalescenthemmet. (Malmskilnadsgatan 41.) Ordförande: Bruncrona, Augusta, enkefru. Ledamöter: Wetterstrand. O. G., med. doktor; Moll, V. O., v. häradshöfding; Påhl man, Sigrid, fröken; en ledamotsplats vakant. Husmoder: Liljeblad, Agnes, Prostinna. [1650] Hemmet Elim. (Sundbyberg; a. t. Sundbyberg 45.) Emottager konvalescenter och personer i behof af hvila och vård. Afgiften pr dygn för enskildt rum kr. 5: -, för halfenskildt, finare: kr. 4: 50, enklare: 3: 50. Husläkare, e. provinsialläkaren dr Jonsson. Eljes läkare efter eget val. Föreståndarinna: Hilda Malm, exam. sjuksköterska. (Ny uppgift saknas.) Pen n i ng i n rättni ng3 r. I. Banklnrättnlngar ID. ID. A. Ban. ker. deputerad; Liljewalch, 1'. (afg. 1903), de- " puterad; von Friesen, S. G. (afg. 1902), [1651J Sveriges riksbank. vik. deputerad; Jonsson, Olof, i Hof (afg. Hufvudkontor: Jerntorget 55, 2 tro 1~02), inspekt. fullmäktig för.~edeltrycke. Afdelningskontor: Hamngatan 28, n. b. riet och Tumba bruk;.ai.mstrom, R., (afg. (Expeditionstid 10-3.) 1903); Uggla, A. A. (llltlll valet 1901). Fullmäktige: Suppleanter : Af Kongl. Maj:t förordnad fullmäktig: v. Af Kongl. Maj:t förordnad suppleant: Chri- Ehrenheim, P. J.. förordnad för 3 år stierson, T: O. A., förordnad för 3 år från från den 14 maj 1900, ordftiru-nde, den 14 maj Af Riksdagen vald~ fullmäktige: Törne-, Af Riksdagen va!de suppleanter (intill valet qladh, H. R. (afgaende 1901), v. ordf. O. 1901): Wallden, W.; Tham. V. H. S. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..,.

2 [1651J Penninginrättningar. Banker. Fullmäktiges expedition. Bankosekreterare: Kolmodin, C. F. Notarie: Troilius, C. R. W. Kanslist: Marin, K. H. E. Amanuens: Nyman, A. 1. Ombudsmansexpeditionen. Ombudsman: Montelius, C. W. H. Kanslister: Langborg, E. G.; en vakant, tjenstf.: Sörensen, K. K. K. Bankkontoret. Kommissarier: Hanson. H. A.; Calander, G. A.; Tillberg, C. S.; Törnblom, A. F. Karnererare. Johanson, J. A. W.; Söderberg, K. A.; Ljungberg, E. E. A.; Thoren, J. T:son, tjenstgör i kont. för utrikes affärerna; tjenstförr, Larson, J. F. Kassörer: Sjögren, J. A. A.; Warberg, O. E.; Fogelström, K. J.; Humble, K. A.; Nylin, E. V. R. Bokhållare: Larsen, J. F., t. f. Kamrerare; tjenstförr. Oldenburg, W.; Carlsson, J. G.; Påhlman, C. F. L.; Coyet, F. A., tjenstgör såsom verkst. styrelseledamot vid afd.- kont. i Orebro; Olauson, ~. A., tjenstgör såsom verkst. styrelseledamot vid afd.- kont. i Hernösand; Norell, G. W.; Hall berg, A. A.; Lundmark, E. J.; Holmberg, C. O. Registrator: Nyberg, F. W. W. Kontors- eller kassaskrifvare: Hemning, G. L.; Ekelund, J. E. W., förest. för bronsmyntkassan; Carlsson, C. E.; Dorph, S. W.; Drakenberg, A.; Stenström. N. M. A.j Eriksson, K. M.; Hähnel, B. J. F.; Wanberg, T.; Ekenberg, M. B.: Sundberg, G.; Falk, S.; MoeIl, J. O. H. N.; 'I'rysen, O. S. A., Levin, P. S., Ekman, T.; Betulander, V. A. Amanuenser: Westin, L. E.; Fries, M. C. F. Sedelkontoret, Kamererare: Frykman, G. K. Bokhållare: Afzelius, A. O.; Tunell, K. A. Kontorsskrifvare: Lindquist, C. G.; Törnbohm, P. H. Amanuens: Bertil, B. O.. A. Revisionen. Förste Revisor: Ferlin, R. W. Revisorer: Ohlsson, B. N.; Engström,P. A..Afdelningen för öppna Deposita. Kamrerare: Lindquist, S. E. Bokhållare: Nyberg, C. A.j Wadstein, C. N. Th. Kontoretoför utrikes ajfärerm. Kommissarie: Amark, W. Th. Bokhållare: Ekström, C. J. F. Korrespondent: 'I'horen, J. Kassaskrifvare: Hahn, B. J. M. Biträdande kassaskrifvare: Amner, A. Kommissionsanstalten. Karnererare och kassör: Holm, A. A. Bokhållare: Turdin, J. E. Kontorsskrifvare: Dahlgren, C. G. Riksbankens kontor å Norrmalm, (Hamngatan 28, n. b.) Kamererare: Björkmansen. A. R. Kassörer: Wachtmeister, C. H.; Wassberg, J. H. Bokhållare: 1Jlfsberg, J. G. A. Kontorsskrifvare: Oldenburg, W., t. f. bokhållare; tjenstförr, Wallenetrand. C. A. Kassaskrifvare : Cadovius, J. A. M.; Björk, E. G. Vexeldilkontering samt utlåning emot hypotek af aktier, obligationer och andra värdepapper eller varor. Vexlar och öfriga lånehandlingar emottagas af vederbörande kamererare hvarje söknedag under riksbankens expeditionstid kl Anmälningssedel aflemnas endast i det fall, att sökanden begagnar ombud. Å vexel beräknas minst 15 dagars diskonto och skall densamma vid valutans erhållande öfverlåtas till riksbanken eller order. Betalning till riksbanken af diskonterade vexlar eller lån emottages hvarje söknedag under rtksbankens expeditionstid af vederbörande kassör. Kassakreditiv. Härtill erfordras kontrakt enligt tryckt formulär tillika med afskcift deraf, den för kceditivet erbjudna säkerheten, firma för invisntngama, och bör, derest sökanden be.gagnar ombud, anmälningssedel åtfölja handlingarna. Dessa handlingar emottagas under riksbankens expeditionstid af kamereraren. K:reditivafgif1en.erlägges efter kreditivets bevrljande till kassören vid kreditivkassan. Invisningar, hvilka få ställas äfven å brutna tal, inlösas, och inbetalningar emottagas af kreditivkassören. Vexelblanketter för uttag tillhandahållas kreditrvtagare mot behörigt qvitto och utan afgift. Å inbetalda belopp godtgöres ränta från och med första helgfria dag.efter insättningen. Om före kreditivtidens utg!l.ng nytt kreditiv erhållits, får öfverf'öring till detta af kapitalskuld å det äldre kceditivet ske utan att för denna åtgärd någon afgif't erlägges. Kredit i löpande räkning. Sådan bevil,ias mot den säkerhet och på de vilkor, som af fullmäktige bestämmas. För sådan kcedit erlägges icke inträdesafgift. Ajbetalningslån. Ansökningar om sådana lån emottagas alla söknedagar af kamereraren.. Anmälan om atbetalning eller slutliqvid emottages af registratom, afiemnas derefter till kreditivbokhållaren för ränteuträkning och sedermera till kassören, som emottager betalningen och meddelar qvitto öfver densamma. Afedels mottagande på depositions-, airo- samt uppoch ajskrijningsräkning. Enligt lagen för Sveriges Riksbank af den 12 maj 1897 skall Rikshanken : a) på deposition afgiftsfritt mottaga penningar, att utan räntegodtgörelse återbetalas vid anfordran eller å tid, som vid insättningen bestämmes; b) utan afgift eller räntegodtgörelse, mottaga och å giroräkning föra penningar med förbindelse att vid anfordran tillhandahålla Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..'.,

3 Penninginrättningar. Banker. [ ] räkningshafvaren, hvad å räkningen innestår; Tjenstemän: Cnattingius, J.; Eklund, B.; hvarjemte fullmäktige berättigats att åt fir- Arosenius, G.; Lundbäck, O.; Lundqvist, mor, som hafva vexeldiskontering i Riksbanken och ej sjelfva drifva bankrörelse, öppna Eric. upp- och ajskrijningsräkning mot räntegodt- Vexlingsombud för Kopparbergs enskilda görelse. bank. Emottagning i förvar af guld, silfeer och värdepapper samt af gods under försegling. Hufvudkontoret mottager i förvar dels gods under jörsegling, emot en afgift efter godsets rymd och förvaringstiden samt utan ansvarighet å riksbankens sida för oförvållad skada eller tillfällig olycka: dels myntadt och omyntadt guld eller eiifver, dels ock obligationer, aktier och and/ra vätdepapper utan nyssnämnda inskränkning i ansvarigheten och med åtagande för riksbanken att inkassera betalbara kuponger, depositionsräntor och utlottade obligationer samt, efter särskildt attal, äfven andra medel och att insätta beloppet af inkasserad ränta och annan årsutdelning för vederbörandes räkning i riksbanken, äfvensom att förnya inteckningar i fastighet inom Sverige. Inkasseradt kapitalbelopp tillhandahålles egaren endast mot företeende af förvaringsbeviset, et hvilket det inkasserade skall afskrifvas. Förvaringsafgiften utgör femtio öre för år räknadt af hvarje tusental kronor af det deponerades i beviset upptagna värde, hvarvid del af tusental beräknas såsom helt. Minsta årsafgift utgör dock två kronor, hvarjemte särskilda intecknings. och andra kostnader skola ersättas. Närmare upplysningar erhållas alla söknedagsförmiddagar i Bankkontoret. Riksbankens kontor ii Norrmalm, Hamngatan 28, n. b., hålles öppet kl hvarje helgfri dag för depositions-, giroräknings-, upp- och afskrifnings- samt kreditivrörelse, ärveusom för försäljning af postvexlar. Enskilda banker. [1653J Skånes enskilda bank. Kontor: Drottninggatan 5, öppet Moll, J., verkställande direktör; von Schweri n, F. B., grefve; Loven, John. Suppleanter: Setterwall, Jacob; Svedenborg. G. TJenstemän: Kamererare: Carlson, C. F. E. Ombudsman: Smith, Gustaf. Kassörer: Ekström, Gotth.; Green, Hj.; Sparre, Signe. Bokhållare: Sandberg, E.; Olesen, Q.; Svensson, N. O. A.; Richert, N.; Boije af Gennäs. Kerstin; Petre, G.; Sparre, Märta; Boije af Gennäs. Ebba; Herslow, K.; Larson, Hilda; Westin, Elin. [1655J Mälareprovinsernas enskilda bank. Kontor: Slottsbacken 8, öppet Gagge, Adolf; Arosenius, L.; Falkman, Carl. Ombudsman: Oldenburg, Uno. Kamrer: Enhörning, Filip. Kassör: Mörk. P. A. [1656J Göteborgs enskilda bank. (Brunkebergstorg 10, öppet lo-l/a.) Sty1'else: v. Rosen, Conrad, grefve, ordförande; Danelius, B. A.; Berg, Oscar; Hornberg, H., verkst. dir. 1'jenstemän: Karnererare: Nehrman, W. Kassör: Lagercrantz, Sophie. Bokhållare: Thunberg).. And. A.; Ripa,Edwin Dahlberg, Karin; Olson, Ingeborg. [1657J Stockholms enskilda bank. Hufvudkontor: I,illa Nygatan 27. Obligationer och kuponger: Stora Nygatan 40, 42. Afdelningskontor: Drottninggatan 45, Operahuset. Nybroplanen, Handtverkaregatan 18, Hornsgatan 1 och Mynttorget 4, samt Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget i Södertelje. Ordförande: Printzsköld, O. Ledamöter: Wretrnan, F.; Buren, Axel: Forsgren, Rob.; Kinnander, O.; kassadirektör; Santesson. H.; v. Sydow. F.: Wallenberg, G. O.; Wallenberg, K. A., verkställande direktör; Wallenberg, M. L., vice verkställande direktör. TJenstepersonal: Kamererare: Blom, G. Sekreterare och ombudsman: Riben, K. A. Notarie: Hagberg, Axel. Kassörer: Sandberg, Rich.; Schuberth, Fredrika; Anderson, M. A.; Engström, Kerstin; Holm, Sizrid ; Sylvander, Amy; Lagercrantz, Louise; Hamilton, Charlotte; Wallin, J.; Wiklund, Amelie; Virgin, Chr.; v. Hedenberg, Thyra; Lybeck, Ida, Palander, Louise. Bokhållare: Westermark, Wilh.; Blom, E.; Bergman, C. G.; Scheele, F.; Schuberth, B. H.; Petersson, :F.; v. Sydow, E.; Wallin,J.; Naumann,E.; Lindegren,A.; Gustafson, C. E.; Finnström, E. O.; Lundberg, Ad.; Stenmar k, G.; Sandgren, Leo; Bodin, Th.; Sundelin. A.; Lundgren, W.; Laurell, Edv.; Claesson, Valborg: Johansson, J.; Pira, A.; Höde, A. E. O.; Blomqvist, K. A.; Alson Th. M.; Fondelius, G.; Carlson, Axel; Julin, R.: Ekström, Emy: v. Sydow, Anna Widen, G.; Björkman, 1.; Arese~~ug, S.; Borg, B. G.; Andreason, Th.; Liljenstolpe, Anna; Hedman. G.; Etzel, E. E., SVEA. 13 Drottninggatan.

4 [ J Penninginrättningar. Bankaktiebolag. Wallin Emma; 'I'heel, Ida: Torell, Märtha; Uti Göteborg. enskilda banks kontor: Nordin, W.; Hultman. C. H.; Severin, E. Göteborgs ensk. banks. Uti Hernösands enskilda banks kontor: [1659J Hernösands. SundsvalIs enskilda bank, Stockholm. Uti Mälareprovinsernas enskilda banks kontor: Kontor: Kungsträdgårdsgatan 2 A. Kopparbergs, Mälareprovinsernas. Uti Skandinaviska kreditaktiebolaqets kontor: Gihl, G., ordf. och verkst, direktör; Dym- Borås, Gefleborgs, Gotlands, Hallands, Iing, John Fr.: Gihl, H., v. verkst. direkt.; Helsinglands, Kalmar, Kristinehamns.Norr- Hjortzberg, '. Franz; Ljungberg, Knut; köpings, Skaraborgs, Söderrnanlands, Up- Sebardt, WIlhelm. Ombudsman: Hjortzberg, Franz. lands lands: Venersborgs Vermlands ',' Ostergöt- Biträdande ombudsman: Sebardt J:or, Wilh. Uti Skånes enskilda banks kontor: Tjenstemän : Kamererare: von Sydow, Ernst. Kassör: Lindberg, E. Korrespondent: Janson, Valfrid. Bokhållare: 'l'hirngren, B.; Hyden, H.; von Gegerfelt, Fred.; Claeson, C. J.; Holmgren, E. D.; Unreus, 1.; Bohm, A. [166'oJ Christianstads enskilda bank. (Drottningg. 2, hörnet af Strömgatan.) Exp. kl Skånes. Uti Stockholms enskilda banks vexlingskassa: Bohusläns, Norrbottens, Smålands, Stockholms, Örebro. Uti Sundsvalls enskilda banks kontor: Sundsvalls. Uti Bankaktiebolaget Stockholm-Öj. e Norrlands kontor : Vesterbottens enskilda banks. Bankaktieboiag. K d' k' b l Östergren, Aug., ordförande: Gullberg, Emil: (Aktiebanker, re ita tie o ag.) Sjöcrona,.A. Tarras; Akerström, B. A., [1671J Skandinaviska kreditaktiebolaget. verkst, direktör; Dufva, J. H.; Söderberg, Storkyrkobrinken 7, Vesterlånggatan 16. Alb., kassadirektör. Afdelningskontor: Hamngatan 16. Expe- TJenstemän: ditionstid 1!z1O_1/.4. Expeditionstid : 9-1 Kamererare: Almar, N. för sedelvexling: 10-3 för andra affärer. Kassörer: Lönning, O.; Starkenberg,y. Th. Korrespondenter: Elert, C.; Ahlstrom, O. O df'" d' Wijk O Bokhållare: Ric~ter, Alma; 'rro~li PeterS?.?, vice O~dfö~'~nde: Meiin, o. E. R.; vo~ Zeipel,,:.; ~ergq.vlst, G.; SJo- Ledamöter: Andreen, A.; Barcley, G.; Lanbl?m,. G., von. Sneidern, E., Alstermark, genskiöld, K., frih.; Gibson, Wll:m; Kjell- E., NIlsson, J.,.Hammar, Elly. berg, Jonas C:son; Mannheimer, Herman; Ombudsman: Ulrich, C. J. o Akerhjelm, L.; Peyron, Ad.; v. Rosen, Ax., (1663J Hernösands enskilda bank. grefve; Seaton, Arthur, E.; Setterwall, (Hamngatan 8, hörnet af Norrrnalmstorg.) Carl; Wrern, Ivar... Afdelningskontoret i Stockhohn. Ordförande: Ossbahr Richard' Janse Alb. Ordforande: Peyron, Ad. Verkst. Direktör: Cr~mer, Ca;l. ' Ver~ställa~de direktörer: Langenskiöld, K., Kassadirektör. Kolmodin, Axel. frih.: KJellberg, Jonas C:son och Palm, Ombudsman: Treffenberg, Ernst. Ivar. T" te " Hvalfskamererare : Holmberg, E.. Jens man:. Kassörer: Berling, J. F. R.; Högel, A.; Norman, AleXIS, kamererare; Grandinson- L' d trö H F' p.' G A' Söd r. Alf k.. Wid M' 'M, assor; I een, ana; J.'y b erg, K.; l m d S H' lom,.., upp,.., o e Edin, Axel: Beijerhielm, N~nny; af Klin.te- Bo:~ållar~': Adde, E.; Asklund, G.; Axelsson, ber?" Softe,.Norman, ~nna, Norman, HJal T.; Bacher, Fr.; Benckert, S.; Berglund, m~l A.; Israelsson, HJ.; Hedborg, Gustaf.; C. A.; Beskow, A.; Bjurströrn, J.; Björk. Ericson, Gust.; Holmberg, Ulla. man, G.; Blomdahl, F.; Bohnsack, Aug.; [1665J Enskilda bankers sedlar invexlas. Uti Christianstads ensl'ilda banks kontor: Christianstads. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget Boman, Hj.; Boström, G. E.; Cleve, A.; Fogelberg, O.; Gunnarson, P.; Hreggström, S.; Hagman, G.; Hallgren, C.; Hedberg, E. G.; Hejdenblad, A.; Holmqvist, G.; SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Penninginrättningar. Bankaktie bolag. [ J Hultgren, E.; Höijer, E.; Hörgren, C. A. Ledamöter: Weber, C. A.; Heilborn, Otto; J.; Kjellen, G.; Klingbom. L.; Landgren, Lilljekvist, Fredr. A.; Leufgren, N., Lindström, W.; Lund- 1'jenstemän: gren, E.; Lundh. J. F.; Moström, F. A.; Ombudsman: Benckert, H. T. Nordqvist, E.; Norman, E. W.; PetJ'e, C.;.Aktuarie: Lindstedt,.A. V. Ramberg, G.; Schaffer, G.; Segerström, O. Kamererare: Strömberg,F.A.; Jungmarker,G. L; Strö~an, G.; Törnberg, K.; Wierth, Korrespondent: Gunther, O. F. K. John; WIeselgren, S.; Zettergren, C. O. Kassör: Wancke, F. T..Jur}diskt biträde: Nehrrnan, Hj., kammar- Ingeniörer: Gyllencreutz,A. o.arborelius,r. rad. Notarie: Söderlind, A. Bokhållare: Hanner. J.; Reinius,.A.; Renius, :{1673J J.; Salmson, V.; Thorslund, E.; von Hofsten, E.; Fredriksson, G.;.Akersten, Selma; Industrikreditaktiebolaget i Stockholm. Hufvudkontor: Öfre Munk bron 7, öppet 10-3 på dagen. Afdelningskontor: Arsenalsgatan 4 A (Hypoteksbankens hus) och Roosval, Ellen: Johanson, Anna; StigelI, Signe; Rappe, Elin. Sundberg, E.; Carleson, H.; Lagercrantz, M.; Sundb1ad, Ellen; Kungsg. 13; öppna + 10-~3 på dagen. Breitho1tz, E.; Kramer, A. Ordförande: Heckscher, E. Vid afdelningskontoret: Ledamöter: Starck, Albert: Sundström, Hans; Kassör: Ottergren, Fr.; kontrollant: von Rabe, P. R.; Hirsch, O.; Elliot, M.; Horn- Friesen, E.; bokhållare: Berggren, S. gren, Hj. Tfenstemän: Kamererare: Holmqvist, Filip. Kontorschef: Lönngren. A. O. 'Ombudsman: Wolff, Henrik. Kassörer: Johansson, Axel; van Rijswijk, Anna; Björklund, J. A:; Ericsson, C. A. och Ponten, E. 'Bokhållare: Smidt, Elin; Björklund, Mina; Carlson, C. O.; van Rijswijk, B.; Schuberth, J.; d'åubigne, E.; Locander. P.; And~rsson, Clara; ~ergl!!!d, O.; ~dber~, Elsa, Scherberg, E., WIJkson, S., CaI1- son, E. A. M. 1\1.;Petterson, J. Th. [1674J Sydsvenska kreditaktiebolaget. (Fredsgatan 17, öppet 1l0-}4.) Afdelningskontor: Götgatan 31. Ekgren, Carl E., ordförande; Ruben, Ludvig M., verk st. direktör; Neumuller, Otto Emil; Pantzerhielm, H.; Georgii, Axel.; Hellman, Carl; Simonsson, N. M. Juridiskt biträde: Wolff, Henrik. Tfenstemän: Olsson, Emil, kamrerare: Johnsson, Carl A., kassör; Jacobson, P. M.; Ruben, Gustaf; Ohlson, Valborg; Harling,.Anna; Eales, Clary; L andqvist, E.; Bergqvist, Malin. [1675J Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag. Hufvudkontor, Malmtorgsgatan l, öppet kl Afdelningskontor, Biblioteksgatan 13, öppet kl. '/ Ordförande: Björnstjerna, O. M. Vice ordf. och verkat. direktör: Palme, J. H. [1677J Aktiebolaget Stockholms handelsbank. Hufvudkontor: Arsenalsgatan 8. Kassan öppen 10 f. m.-3 e. m. Notariatafdelning: Arsenalsgatan 8; öppen 10 f. m.-4 e. m. Afdelningskontor: Kornhamnstorg 4, Götgatan 16, Humlegårdsgatan 24 och Fredsgatan 32; öppna.}l0 f. m.-+4 e. m. Styre lse: Bennich, A. G:son, hederspresident; Isberg, Paul, ordförande; Eraenekel. Louis, verkställande direktör; Abramson,.Axel; Bohman, Knut; Fris, Gustaf, kassadirektör ; Lönegren, G. W.; Toren, Karl. Suppleanter: Reuterskiöld, L.; Philips on, M. Tfenstemän: Vid lcufinuikontoret : Karnererare. Schultz, Eduard, och af Sandeberg, V. Kassörer: Acharius, S.; v. Hofsten, B.; Hseggströrn, A. Ombudsman: Giinther, E. A. Bokhållare: Anstrin, O.; Almqvist, G.; Beronius, M.; Duse, Greta; Ekdahl, K.; Gyllenspetz, S.; Hafström, Dora; Heurlin, S.; Klarin, E.j Lychou, Anna; Lychou, C. G.; Lychou, G. O.; Modigh, S.; Nyström, Alb.; Reenstierna, G.; af Sandeberg, S.; Schröder, A.; }Jddenberg, E.; Zielfelt, A.; Zielfelt, E.;.Akerlund, O. ' Vid notariata,fdelningen: Rappe, O.; Jonson, G.;'.Asp, :N. Vid afde!ningskontoret Kornhamnstorg 4: Kassör: Hasselhuhn, Louise. Bokhållare: Weidling, G, Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnhlggatan.

6 [ J Penninginrättningar. Vid a:fdelm'ngskontoret GiJtgatan 16: Kassör: Grahm, E. Bokhållare: Schröder, F. Vid afdelningskontoret Humlegårdsgatan 24: Kassör: Engström, Hulda. Bokhållare: Santesson. Fr. Vid afdelningskontoret Fredsgatan 32: Kassör: Sten berg, S. Bokhållare: Ljungström, J. [1678J Aktiebolaget Sundsvall s handelsbank. (Gustaf Adolfs torg 14, öppet -}10-+4.) Sahlin, Mauritz, ordförande; Ameln, C.; Rossander, J. F.; Olrog, Th.; Aurell, Ludv., verkställande direktör. Tjenstemän: Ameln, J:or, C., kamrerare; Wessblad, D., kassör; Wikland, E.; Hörberg,S.; Franzen, L.; Olsson, E.; Dillner, E. [1679J Aktiebolaget Nordiska kreditbanken.. Expeditionstid : -}10-~ 4. Hufvudkontor: Drottningg. 8. Afdelningskontor: Mynttorget 4 och Drottningg Ordförande: Wachtmeister, generaldirektör. F. Cl.son, grefve, Vice ordf.: Liberg, L. L. Ledamöter: Hedenblad, P. H.; Hirsch, Isaak; Ramstedt, Viktor; Sandberg, G. F.; Stjernspetz, Henrik, verkst. direktör; Swartling, John, vice verkställande direktör; Tamm, P. G. Tjenstemän: Vid hufuudkontoret; Kamererare : Gihl, Emil; Svensson, Gust.; kassör: Vakant; korrespondent: Arfwedson, J.; bokhållare: Friberg, L; Johansson, J.: Mallmin, H.; Ouchterlony, N.; Persson, A.; Söderström, Aug.; Ulmgren. C. A. Vid ofdelningslwntoret Mynttorget 4: Kamere rare: Svensson, Adolf; kassör: Clason, Malin; kontrollant: Edlund, L. Vid afdelninqskontoret Drottn'inggatan 102: Kassör: denblad, af E. Sillen, H.; kontrollant: He Bankaktiebolag. v. ordf.; Berthold, Adolf, verkst. direktör; Bergman, P. D.; Palmgren, H. L.; Zettersten, A.; Rising, Knut.; Olander, E.; Egnell, E. Tjenstemän: Ombudsman; DandeneIl, A. Kamererare: Hedman, Erik. Kassör: Gustafsson, Selma. Kassakontrollant: Hollstrand, D. Bokhållare: Ekeberg, L; Alm, R.; Norrman.E, [1681J Aktiebolaget Arbetareringens bank. Kornhamnstorg 61. Kontoret öppet kl. 10-3, dessutom lörd. 6-7 e. m. Telegrafadress:.Årbetarbanken. Ordförande och verkst. direktör: Carlson, Wilhelm... v. Ordförande: Ostrand, Herm. Deputerad och karnererare. Cederborg, O.H. Deputerad och ombudsman: Espelnnd, Karl. Deputerad: Laurent, J. S. Ledamöter: Engström, J. E.; J anzon, A~b.; Lilja, A. J.; Linge, Sven; Pettersson, Enk; Setreus, A. L; Svensson, Joh:s,. Kassörer: Berens, A. och Ternstedt, Gunhild, Bokhållare: d'aubigne, Ivar; Ullmark, Herbert: Sjöstedt, Knut; Andersson, Gerda; Wagenius, E. H. Bankens pantlåneafdelning. Kontor: Jerntorget 78. Föreståndare: Laurent, J. S. Kontor: St. Badstugatan 9. Föreståndare: Sandberg, C. W. [1682J Aktiebolaget Föreningsbanken i Stockholm. (Hufvudkontoret, Storkyrkobrinken 5, 1 tr.' telef.: dir.: r. t , a. t. 2326; bankkontoret: r. t. 2190, a. t. 2063; expeditionstid '/do f. m.-'h4 e. m.) Telegramadress: Unionb auls. Styrel.<e: Ordförande: Berg, N. Th. vice Ordförande: Grundström. J. Verkst, direktör: Hallberg, Fr. Kassadirektör : Stockman, G. Öfrige ledamöter: Ekström, A. H.; Molin, J.; Petterson, Gustaf. Ombudsman: Öhrnan, Adolf. Ingeniör: Haverman, K. V. TjenNtemän: [1680J Aktiebolaget Tjenstemannabanken. Sekreterare och ombudsman: Kamererare: Steenmark, R. Aström, Teodor. Riddarhustorget. Kassör: Holmdahl, Sofia. Expeditionstid "210-'/24. Bokhållare: Matthiesen,S.J.; Sjöstedt, Hugo: Bodin, Oskar, ordf.; Settergren, E. M. G., von Heijne, Ernst, Breitholtz, Gunilla. Håkansson, Gerda; Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Penninginrättningar. Kreditanstalter. [ J.Ajdelning'kont01 et å Ö8termalm: I Filialkontoret Södermalm.'torg 8. Storgatan 1; r. t , a. t. 5008; 'I'ollsten, B.; Andersson, Axel expeditionstid ' /2l0f.m.-3e.m.och5-7e.m. N.; Nyman, C. C. Tjenste-niin: Kontrollant: Stie bel, Bernh. Kontorschef: Nilsson, J. A. Kassör: Stjernstedt, Louise. Kassör: Tegner, Hulda. Bokhållare: Beve, L. Filialkontoret Vasaoatasi 44. [1683J Mareks v. Wiirtemberg,J.,frih.; Aktiebolaget Stockholms diskontobank. Sjöholm, P. G.; Kinberg, E. Hufvudkontor: Regeringsg. 1. Afdelnings- Kont.~ ollant: Borgström, N. kontor: Hötorget 8. Kass~r: Lagercrantz, E. St l Bokhallare: Nygren, M., yre 8e: Thiel, E., ordförande; von Sydow, H.; Norr-. Fil!alkontm'et Reqerillg.,gatan SY. man, D.; Richert, J. Gust.; Bennich. Hj.; DIrektI~n: Ramstedt, Aug.; Cedergren, Jansson, Carl, verk st. direktör. Aug.; Sifvert, A. Kamererare: Bovin, K. Kon~~ollant: Starck, E. Kassörer: Gräson, E.; Klernan, E. H.; Lagerberg, E.; Bovin, Kass~r: Rosenbe:g, Bokhallare: Vestm, Anna. K. Bokhåll~re: Löthma~, G.; Olason. O.; Hallin, Filialkontoret Humleo ård.sqaian. 6. A.; Stiebel, M.; Bing, E. Holmqvist, F.; Beve, L.; Lars. son, M. [1684J Bankaktjeboleget Kontrollant: Lilliesköld, W. W:son. Stockholm-Ofre Norrland. Kassör: Brändström, Ebba. (f. d. Vesterbottens enskilda bank.) Bokhållare: Raaschou, T. Hufvudkontor: Drottninggatan 6, Expeditionstid: '/210 f. m.-'/24 e. m. [1685J K ditb I t Filialkontor: Södermalmstorg 8, Vasagatan omman I o age L dt an manna- 44, Regeringsgatan 59 och Humlegårds- & Kreditkassan. gatan 6. Vesterlånggatan 1 (hörnet af Mynttorget.) Telegramadress: Norrtan dsb anken: Direktörer: Aronowitsoh, D.; Lewenhaupt, M. M:son, grefve. Östberg, J., ordf.; Berlin, J., vice ordf.; Skow- Ombudsman: Ulrich, C. J. Petersen, A., förste verkst. direktör; Sterner, Kamererare: Lindeberg, E. E., andre verkst. direktör; Enen, Otto, Kassör: Hellström, C. kassa direktör; Unander-Scharin, E.: Björk. Bokhållare: Dahl, S.; Aronowitsch, M.; Österlund, Joh.; Gavelius, G.; Glas, K. E.; gren, A. Grahn, Leopold; Hellström, A. M.; Holmqvist, ~.; Kinberg,.E.; Nygren, G.: Ru.ben- B. Stats-, fastighets- o.j'ö'rlagsson, S., Tamm, A., Tollsten, B., TIger- k d't lt hielrn, F.. re '"ansta er.. Direktion för h1tjvudkontoret: [1689J Riksgäldskontoret. Östberg, J., ordf.; Skow-Petersen A.; Ster- Fullmäktige: ner, E.; Enell, O.; Gavelius, G.; Ruben- Anderson, F. A., ordf. (afg. 1901); Sederson, S. holm, E., v. ordf. (afg. 1903); Höglund, Omb7td8man: Nathorst-Böös, E. O. M., fil. dr (afg. 1903); Johansson, J., Tjenstemiin : i Noraskog (afg. 1902); Odelberg, O. W. Kamererare; Snellman, E. (afg. 1901); Unger, E. M. (afg. 1901); Kassörer; Stenberg E.; Frölich, G. Östberg, G. F., fil. kand. (afg. 1902). Korrespondenter: O'sterman, T.; Henckel, O.; Sekreter,are o?h ombudsman: Wikblad, S. H., La~erström, G.; Sjöstrand, N. statsrad; tje!!,stf. Sederholm, H. S. Bokhallare : Blomqvist, G.; Ekman, C.; Riss- Kal1l?rerare.:. NIlsson, J. A. le!, G.; Erickson, H.; Valdenström. E.; Kas~or: NeI] ber, J. L. E. Hjertstedt, Aurore; Posse, Eleonore: Kinn- Revisor: Hanner, P. G. man, S.; Hellberg, C.; Markstedt, V. K~ssabok~ållare: Nordwall, E. G. Ogren, G.; Hedenblad, G.; Nordström, V.; Lånebokhållare: Erd~ann, N.A. Fr. Berz, S.; Lagerlöf, A.; Hultengren, A.; Registrator och kanshst: Ekedahl. H. N. Sko w-peter sen, J.; v. Hofsten. G.; Ols- Kammarskrifvare: Stuart, S. L. son, G. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 [ J Penninginrättningar. Kreditanstalter. Bankirer. Sparbanker. [1691J Sveriges allmänna hypoteksbank. [1699J Jernkontoret. (Arsenalsgatan 4 A; kont. öppet 10-'123.).. (Kungs!.rä~gårds9atan 4.) Ordförande, utsedd af Kgl. Maj:t: von Essen, Ordinarie ~~lllmagtige: 'lamm, C. G. A., Fr., Frih., Excellens. fn~:, ordforande; Cronstedt, O. C., gr~fve;. vice Ordförande, utsedd af Fullm. iriksgälds- Geijer, S. G. A.; Berndes, G. F.; Nisser, kont.: Anderson, F. A. M. S..., Ledamöter, utsedde af Hypoteksförenin- E. o. fullmagtlg~: Gahn, H. P. W.; Tamm, garne: Gahn, H. P. W.; Frölander, H. P. G.; Aspelin, Chr.: Wettergren, W.; Th.; Uggla, A. A. Lundeberg, Chr. Styrelsens suppleanter, utsedde af Hypo- Sekreterare och ombudsman: Richter, F. teksföreningarne: Hamilton, R. G., grefve; Kam~rerare: Vakant. Tamm, P. G.; Fosser, N. Kassor: Engelhardt, L. Kamererare: Moll Victor. Bokhållare: Myhrman, E. Sekreterare och o~budsman: Bergman, J. W. Kam~arskrifvare.: Löwenhielm, G. F. Kassör: Carlson, Edmond. Kanslist: 'l'hyselius, P. F. Revisor och bokhållare: Tamm, H. A. Bokhållare: Sjöstedt. Carl. C. Bankirer. f [1705J Bankirfirman C. G. Cervin. Mälareprovinsernas hypoteks örening. (Malmtorgsgatan 4, kontor öppet 10-4.) [1693J Kontor: Arsenalsgatan 4, 1 tro Inneha/vare: Cervin, Carl; Jentzen, Carl. Ordförande: E. G. Boström, Tjensternän: vice Ordför. : Sederholm, E.; jonrhafv. dir. af Sandeberg, Frits; Bäckström, Ivar; Ledamöter: Lewenhaupt, C... A., grefve; de Perre, Alb. Tersmeden, A.. frih.: Schroder, C. H., Tamm, P. G.; Uggla, A. A.; Wallden, W. [170oJ Sekreterare och ombudsman: Matthiesen, J. Kamererare: Way Matthiesen, C. Kassaförvaltare: Spens, J. M., grefve. Bokhållare: Munthe, E. L. Assistent: Wolffelt, G. M. R. Komiten for granskning af lånehandlingar inom Stockholms län: Ordförande: Boström, E. G. Ledamot: Wallden, W. Sekreterare: Essen, Thure. Julius Geber & Co. (Storkyrkobrinken 4.) Telegrafadr.: Oebe», Bankirfirmans innehafvare : Geber, Philip, Geber, Martin. Prokurister: Mimer, Eugen; Wennerholm, Carl (teckna gemensamt). Kassör: Wennerholm, Carl. Bokhållare: Fröling, J. O.; Stenberg, Elis; Palm, Gust. [1707J Kommanditbolaget Burman & Co. Allm. hypotekskassan för Sveriges städer. (Centralpalatset.), [1695J (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg.) Telegrafadress: Burmans, Ordförande: Dahlin. J. E. Bankirfirmans innehafvare : Burman, Axel. vice Ordförande: Berg, G. J. G. A. Kassadirektör: Burman, Bernhard F. Ledamöter: Björnwall. J. J.; Palm, C. L.; Kamererare: Göransson, Carl Gustaf. Thorngren, C. Kassör: Ekenmark, Axel. Suppleanter: Nehrman, Hj.; Petri, A.; Lager- Bokhållare: Bohman, P.; Malmberg, D. E.; blad, O.; Zander,G. Smerling, Gust. Kamererare:Ekgren, C. E. Kassör: Bergsten, C. P. Bokhållare: Lundgren, M., fröken. [1697J Stockholms hypetekskassa. (Kontoret, Slottsbacken 8, hålles öppet hvarje helgfri dag 10-1.) von Ehrenheim, P., ordförande; Törnebladh, R. vice ordförande; Benckert, R.; Sundström, Gust. R.; Arosenius, Ludvig. Ombudsman: Benckert, Rob. Kamrer: Gagge, Adolf. Bokhållare: Wallqvist, A. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget D. Sparbanker. [1711J Sveriges postsparbank. (Lilla Nygatan 4 och 6.) Ordförande: Genoralpostdirektören. Ledamöter: LeIDer, J. A.; Sandberg, G. F.; Törnebladb, R.; Odelberg, O. W. Tjenstepersonal t Kamererare 'o. sekreterare: Berg, J. E. Registrator: Malm, A. H. Aktuarie: Westin, Hj. Revisorer o. bokhållare: Fant, G. F.; Lundgren, H.; Heimer, G. E. SVEA. 13 Drottninggatan.

9 , Penninginrättningar. Sparbanker. Pantaktiebanker. Amanuenser: Stenbäck, E.; Palm, O.; Lind- Ombudsman: Christierson, T. vall, A. G. Bokhållare: Wessman, K. A. -Extra biträden: Samsioe, Jenny; Lodin, Signe; Ström, Kassör: Oden, Hanna. [ ) Hedvig; Ankarsvärd, Maria; de Frese, Oonstance; Kassakontrollant: Klingenstierna, Maria. Hedenskoug, Anna; Rheborg, Elm; Wiberg, Ellen; '-' Kruse, Sigrid; Ericson, Anna; af Sandeberg, Ma- Kontorsskrifvare: Boije af Gennäs, Maria; ria; 1\falm, Sofia; Winroth, Anna; Gyllenhammar, Pctre, Helena; Ljnngstedt, Sigrid. Signe; Ooyet, Mimi; Ström, Sigrid; Lindh, Helga; Vaktmästare: Hällen, Klas,' Nilsson, John,' Malmgren, Sigrid ; Stenquist, Fredrique; Ljungh, Adele; Löwenhielm, Julia; Södermark, Anna; Duse, Olsson, F. Karin; Södergren, Edla; Lindblom. Signe; Holm- "I'.'d l' k S d dahl, Anna; Brakel, Louise; Boström, Fanny; Wik. aj' e mngs ontoret 'i. ta en: ström, Julia; Östberg, Augusta; Halen, Maria; Kassakontrollant: Kumlien, A. H. Lönegren, Ellen; Sodenstierna, Elisabeth; Sund- Kassör: Ljungstedt, Maria. berg, Gerda; Brakel, Ida; Jacobson Anna; Bergman, Sigrid ; Siljeström, Edith; Oalander, Gerda; AfdelningsllOntoret å Östermalm: Wengberg, Anna; Lindskog, l\faria; Andersson, K k Il t TIk S Anna; Schmidt, Vissy; Olsson, Amalia; Weiss, assa ontro an : '"' ecrantz,. Ellen; Wahlberg, Ingeborg; Lundbom, Hedda; Kassör: Christiarnsson, Adelaide. Kröningsvärd, Sigrid; Bennet, Elisabeth; Carlsson, Amalie; Carlsson, Ellen; Wiberg, Anna; Öhrström, Signe; Zetterberg, Sigrid; Kugelberg, Alma; Söderqvist, Anna; Ekelund, Elsa; Davidsson, Anna; Bratt, Hildur. [1713J Stockholms stads sparbank. (Hufvudkontor: Fredsgatan 19, öppet 9-2, 5-7.) Ordförande: Bohman, H. vice Ordförande: af Petersens, K. H. W.; Öfrige ledamöter: Almgren, G. M.; Gullberg, E.; Morssing, Fr.; Silfversparre, O.; Silfvers..wärd, C.; Sjögreen, O.; Wikström, P.; Adelgren, A. F.; Hirsch, O.; Bodin, O. Kamererare: Lindberg, C. F. Sekreterare och ombudsman: von Heijne, D. l:ste Kassör och kassör vid eftermiddagsexpeditionen: Ström, A.; 2:dre dito Langelius, F. G.; l:ste Kontrollör: Björklund, A.; 2:dre dito 'l'yden, F. O.; l:ste Kontorsskrifvare: Kinman, E. O.; 2:dre dito: Wallber~, G.; 3:dje dito: Sevon, K.; 4:de dito: Flodenberg, Th.; Kontrollör E. Pantaktiebanker. [1719J Aktiebolaget Stockholms pantaktiebank. Il ufvudkontor: Riddaregatan 10, l te. upp; öppet söknedagar från 10 f. m. till l e. m. Afdelningskontor: A. Stora Badstugatan 4 å Norr; B. Riddaregatan 10 å Östermalm, med ingång från Styckjunkaregatan 6; Sibyllegatan 16, hörnet af Linnegatan, utlåningsfilial; O. Skärgårdsgatan 4, Brända tomten med ingång från Kindstugatan ; D. Högbergsgatan 23 å söder med ingång från Kapellgränden 3; E. Vid Munklägersgatan hörnet af Gamla Kungsholmsbrogatan ; Handtverkareg. 23 A å Kungsholmen, utlånings. filial; F. Bränkyrkagatan 50, hörnet af Timmermansg. G. Vestmannagatan 55, hörnet af Karlbergsvägen. Afdelningskontoren hållas öppna: Alla söknedagar från 9 f. m. till 2 e. m. och från 4 till 8 e. m. Lördags. och helgdagsaftnar till kl. 9. Sön- och helgdagar hållas kontoren stängda. vid eftermiddagsexpeditionen :Wallberg,G. Uppgift, hvarest Sparbankens afdelnings- kontor äro belägna samt om tiden, då desam- Ordförande: Hylin, P. A. ma äro öppna, återfinnes i Adressafdeln in- vice Ordförande: Smedmark, l. O. G. gen (under»sparbankn.) Ledamöter: Oleson. Axel; Trana, B. J.; Olsson, F. T., verkställande direktör. [1715J Stockholms läns sparbank. Hufvudkontoret, Drottningg. 39, är öppet hvarje söknedag, från 10 f. m. till 3 e. m. Afdelningskontor i Staden : Lilla Nygatan 22(hörnet.af Kornhamnstorg), å Ostermalm: Birger Jarls gata 31 (Engelbrektsplanen) äro öppna hvarje söknedag 10-1/2 3. Styrelsen: Ordförande: Boström, E. G. Vice ordförande: Odelberg, O. W. Ledamöter.: Ostbe~, G. F:; Almgren, V.; Cederstrom, C. ti. R., frih., Ekwall, G., ii Hogsta: Zetterberg, H.; Åkerlund, E., å Lovisedal; Pettersson, A. Kassadirektör: Östberg, G. F. Tjemtepersonalen: Kamererare: Lilliesköld, W. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Kamererare: Sjöholm, Erik. Kontrollant: Eriksson, Erik. Kontorister: Hellström, Serla; Bergholtz, Aurora; Josefsson, Maria. Tjenstepersonalt Vid afdelningskontoret A. Föreståndare och kassör: Pettersson, Pentus. Bokhållare: Rabe, Ernst Emil; Jacobsson, Johanna; Bergholtz, Anna; Andersson, Johan E. Vid afdelningskontoret B. Föreståndare och kassör: Janson, Carl. Bokhållare: Patrik. Pettersson, Signe; Josefsson, Vid ut1åningsfilialen, Sibylleg. 16. Föreståndare: Rabe, Ernst Emil. SVEA. 13 Drottninggatan.

10 [ J Penninginrättningar. Vid afdelningskontoret C. Föreståndare och kassör: Gustafsson, C. Bokhållare: Nyh, Axel; Ekeroth, Carl; Peterson, Gustaf. Vid afdelningskontoret D. Föreståndare och kassör: Moreau. Knut. Bokhållare: Bergqvist, Albert; Magnusson, Aug.; Ekenberg. Gerda. Vid afdelningskontoret E. Föreståndare och kassör: Mellin, C. F. Bokhållare :Sandquist, Carl; Dahlberg, Frithiof; Kjellberg, Carl. Vid utlåningsfilialen, Handtverkareg. Föreståndare: Landström, Ernst. Vid afdelningskontoret F. Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. Bokhållare: Bouvin, Oskar; Albion, Knut; Sundberg, Carl. Arbetareringens banks pantlåneafdelning. [1721J Se [1681.] [1723J Aktiebolaget Stockholms Privat-Assistans. Hufvud- och bankkontori Regeringsgatan 16, 1 tr.; öppet söknedagar kl. 10f. m.-4 e. m. Pantlånefilial N:o 1: Smålandsgatan 40. Pantlånefilial N:o 2: Luntmakaregatan 34 B. Pantlånefilial N:o 3: Sibyllegatan 20. Pantlånefilial N:o 4: Sot Paulsgatan 13. Pantlånefilial N:o 5: Pipersgatan D, Filialkontoren hållas öppna: Sökned. fi. 9 f. m. till 2 e. m. samt 4-S e. m., lärd. och dagen före helgd. till kl. 9 e. m. Ordförande: Rudberg, J onas. vice Ordförande: Govenius, W. Ledamöter: Söderström, A. F.; Velander, Th.; Wahlberg. F. A., verkst. direktör. Kamrer: Wahlberg, F. R. Kontrollör: Hartman. Gust. Kassakontrollör ; Gustafsson, A. Kassör: Wahlgren, G. Bokhållare: Ankarorona. C.; Boyesen, D., Östergren, K. Försäkringsinrättningar. Tjenstepersonal : Vid filial N:o 1: Föreståndare och kassör: Filen, John. Bokhållare: Ljung, N.; Laurin, H.; Graaf, Nils; Wahlström, R. Vid filial N:o 2: Föreståndare och kassör: Wessman, S. W. Bokhållare: Svenson, Hilda; Engström, G. E.; Johansson, Arthur. Vid filial N:o 3: Föreståndare och kassör: Nilsson, Gustaf. Bokhållare: Berglind, Emma; Lindgren, J.; 23 C. Albion, F. Vid filial N:o 4: Föreståndare och kassör: Lundholm, C. G. Bokhållare: Hartman, J. P.; Andersson, Edvin; Lindroth, Maria; Söderqvist, E. Vid filial N:o 5: Föreståndare och kassör: Nilsson, Karl. Bokhållare: J ansson, Oskar; Andersson, A.; Söderqvist, C. R. F. Amorteriaursfonder, Apoteksprivilegiernas amorteringsfond. [1727J Vallingatan 20. Ordförande: Bermich, N. A. G:son. vice Ordförande: Almen, Aug. Öfrige ledamöter: Sebardt, W.; Murray, A.; Lehman, A. Styrelsesuppl.: Tillander, H.; Enell; H. G. O. Karnererare och protokollsförare: Göransson, L Nya amorteringsfonden för apoteks- [1729J privilegier. Vallingatan 20. Ordförande: Bennich, N. A. G:son. vice ordförande: Sebardt, W. Öfrig-e ledamöter: Kaijser, A.; Murray, A.; Balkenhansen. R. Styrelsesuppleanter: Ångman, A.; Kerfstedt,I. Kamererare och protokollsförare: Göransson, J. II. l'örsäkringsinrättningar. A. Bänte- och kapitalför- säk'j'ingsanstalter. Ordför~nde: Ra~s~edt, J. O. Ledamoter: Christierson, T. O. A.; Edholm, Ränte- och ~apitalförsäkringsanstalten M. E.; Leijonhufvud; B. A., frih.; Matt- [1731J I Stockholm. hiesen, J. C.; Ramstedt, A.; Rubenson, L.; Stora Nygatan 5; insättning till beredande Wallden. W.; Kinander. E. af lifränta eller. utstyrsel sker alla Föreståndare: Romare, A, V. söknedagar 11-2 midd. och Kamererare: Nordwall, L onsdags e. m Amanuens: Stridbeck, G. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA; 13 Drottninggatan.

11 Penninginrättningar. Ombudsman: Norströrn, E. G. Amanuens: Stuart, G. A. Korrespondent: Fabricius, Aurel ia. Kassör: Benckert, Fanny. Kontorsskrifvare : Eriksson, L.; Svcderus, M.; Mellberg: M.: Malmerfelt. E.: Geete, H.; Bratt, III.: Romare, A,; Wallin, E.; Matthiesen, R.; Fabricius, S.; Abergsson, A.; Pripp, L. B. LijJ'örsäk1-ingsin1-iittningar. lifförsäkrings-a ktiebolaget Nordstjernan. '[1735] (År 1871.) (Hufvudkontor: Stockholrn, Drottningg. 7.) Elliot, J. E., ordförande: Fränckel, E.; Samson, Otto; Weinberg: C. A.; Bruzelius, R. M.; Höglund. Anton. Verkställande direktör: Samson, Otto. Matematiker: Fränckel, E Öfverläkare: Bruzelius, R. M., med. prof. Kontorschef: Lindstedt, Karl. Kamererare : Bergström, Axel. l),'örsäkringssumma... öfver 108,000,000 Arlig inkomst...» 4,000,000») Fonder» 30,000,000» Kr. Försäkringsinrättningar. Aktuarie: Mittag-Leffier, G. Kamrerare: V\1n Braun, Chr. [ ) Allmänna lifförsäkringsbolaget. (År 1887.) [1743] (Vasagatan 10.) Rikstel Allm.tel (direktören 4260.) von der Lancken, C. E., ordförande: Gihl, G.; Cavalli-Holmgren, A.; Wrnrn, J. A. F.; Gumeelius, Verkställande direktör: Gummlius, Arvid. Ofverläkare : Wrern, Jonas. Matematiker: Phragmön, E. Jurist: von der Lancken, C. E. Tjenstemän, Kamererare: \Vinge, C. G. Kassör: Svensson, Ellen. Bokhållare: 'l'him, Artur; Edenberg, G. A:son; Carlander, Anshelm; Bartholdi, Am.; Warholm, Fr.; Ohlson, C.; Warling, E.; Wahlgren, G. [1744J Lifförsäkringsak!iebolaget Nordpolen. (Ar 1897.) (Drottninggatan 27.) Ordförande: Hildebrand, Hans. Ledamöter: Danelius, B. A.: Lindeberg, Knut; Stjernspetz, H.; Sjögren, rrag~; Stolpe, Carl. [17 ;37J Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule. Verkställande direktör: Stolpe, Carl. (Ar 1872.) (Kungsträdgårdsgatan 2 C.) Ofverläkare: Sjögren, Tage.\ Matematiker: Lindeberg, Knut. Lilliehöök, C. M.: We tterström, H.; Hamilton Hugo' U ggla E Kinberg Henning' Kamrerare: -'- Burman, John. Fr6lander: Th.: P'al~~, Sven. ',. Verkställande direktör: Palme, Sven. Aktuarie: Jäderin, E. Öfverläkare: Ödmansson, E. Kamrerare: Grönberger. A. Ludv, Ombudsman: Moll, Viktor. Aktieegarnes utdelning begränsad 30,000 kr. pr år. Under de 10 åren erhöllo: Aktieegarne ,000 kr. De försäkrade i kontant vinst 2,484,457» De försäkrades vinstregleringsfond utgjorde ,000 kr. Vinsten utdelas årligen. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. [17 39J (År 1882.) (Drottninggatan 22.) Forssell, Rans, ordförande; Holm. G. B. A.; Key, Axel; Mittag-Leffler, G.; Leijonhufvud, K.; Peyron, Ad.; Setterwall, C. yerkställande direktör: Leijonhufvud, K. Ofverläkare: Edling, N. A. Skandinaviska allmänna liff{irsäkrings- [1745] föreningen Balder. (Ar 1887.) Hamngatan 1 B, 1 tro A. t. 610; r. t. 187; kontorstid 9-'/24.. Nya anmälningar mottagas dagligen; 100 till kronor är den minsta försäkring, som bevilj as å ett Brand- och Lifförsäkrings-:Aktiebolaget SVEA. Adresskalendern lif. Ordförande: Uggla, Gust. F. O. v. Ordförader Stålhammar, A. Ledamöter: Carlsson, G.: Högberg, C.; Mörner, Helmer, grefve; Nordström, Gustaf,. och Zethelius, J. A.; 'I'enow, Chr. L. Öfverläkare: Sällberg, G. Th.: Verkst. direktör: Mörner, Helmer, grefve. TJenstemän: Matematiker: Ekström, Gust. Kamrer: Ekberg.. J. A. Kassör: Elliot, M. Biträden: Örtendahl, I. A.; Rector, B.; Thorssell, A.; Hultbom, I.; Magnell, A.; Busch, E.; Elliot, S. 13 Drottninggatan. 68

12 [1746-,1751J Penning-inrättningar. [1746J Lifförsäkringsbolaget Nornan. (Drottninggatan 18.) Sfy:i-elxe: Rattb, G., ordförande; Murray, A.; Tivell, F.; Aström, A.; Hedin, E. Yerkställande.. direktör:.hedin, Ernst. Ofverläkare: Ohrwall, E. Kamrerare: Malrnstedt, N. Ombudsman: Aström, A. Försäkringsinrä ttningar. Korrespondent: Hammarstedt, E. Bokhållare: Lewin, S.; Andersson, Lo; Ternström, G.: Wernström, E.: Wångström, A.~ Lagercrantz, E.; Bergström, N.; Pettersson, E.; Lewin, F.; Göthe, C. A.; Fangert, J. [1750aJ Svenska arbetare-iifförsäkringsbolaget (Klarabergsgatan 25.) Valand. Svenska Iifförsäkringsanstalten Oden. Styrelxe: [1747J (Är 1889.) Ordförande: Heijkenskjöld, S. L., öfverste.. (Storkyrkobrinken 11.) Verkställande direktör: Virgin, Claes. Ö Ledamöter: Tamm, O.; Carlsten, E.; Wallis, Ifverxtyrelse: o Curt; Widtskiöld, J. A.; Mårtensson, L. A. Reuterswär d, Patric, ordförande; Akerman, R dfö d C l O S'" Tjenstemiin..., v. or roran e; ar son,.; jogreen, Öf.låk " Wall' C t O. A.; Petersson, Edv. R.; Gullberg, Hj.; ver a are. IS, ur. Billmanson. A. L.; Bengtson, Carl; Martin, Omb~dsman: Norman,. Hugo. P. R, Wahren J.' Setterblad G.' vo Kassor: Norman, Jonnie.,." "n Kamrer' Arbman H Horn, E.; Christerson, J.; Petersson, Axel; B kh"ll' N '. G l' L ier K Dahlin, J. E.; Lilliehöök, H.; Swartling, o a a~.e:.onnan, ur l; ager o,. J. A.' Åkerman J.' Frie E F' SI... Bol~get ar ~.I1dadt af 41 personer, som ut- F. W. N. " s,.., oor, gora dess ofverstyrelse. Reuterswärd, Patric, ordförande; Äkerman, R, v. ordförande; Petersson, Edv. R., öfverläkare: Carlson, O.; Billmanson, A. L., matematiker och jourh. direktör; Dahlin, J. E.; Bengtsson, C. Ombudsman: Blixen, Oscar. Intendent: Palme, Gustaf. Kamererare: Carlson, A. D. Allmänna Iifförsäkring~föreningen [1748J Röda bandet. (Ar 1889.) (Svartens gata ) Direktör: Jäderön, E. A., invent.vförval tare v. Flottan. Kassör: Carlsson, C. A. Sekreterare: Nyström, K., vaktmästare. [1749J Svenska Ufförsäkringsbolaget. Försäkringstagames eget bolag. (Ar 1891.) (Hufvudkontor Norrmalmstorg 16.) Kontorstid 9-3,30; a. t. 7280; r. t St yre l.se : Meuller, Chr. L., ordf.; Carlson, Wilhelm, Ytterman, John; Ekman, E. J.; Bäckman, Johan, verkställande direktör. Tjenstemiin r :Matematiker: Ekholm, Nils, fil. dr. Öfverläkare: Janson, Carl, med. dr. Kamererare: Andersson, G. Kassör: Wernström, H, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Svenska arbetareförsäkringsanstalten [t 750 bj "Trygg". (Bildad 1899.) (Hufvudkont.: Mäster-Samuelsg. 63.) ÖfVe1'stY1'elu: Svedelius, Ax. G., ordf.; Swartling, Ax., v. ordf.; Almqvist, S.; Aspelin, Chr., Behrendt, L.; Bonde, C. C:son, frih.; Falk, R; Hasselblad, C. F.; Hedgren, B.; Hellberg, Fr.; Kjellberg, J. C.:son; Kjellg!en, J. H.; Landtblom, Odd; Liberg, L.; Lindberg, C. C:son; Lindman, A.; Ljunglöf, Knut; Loven, Chr.; Tham, V.; Wessberg, Hj.; v. Vicken, C. D. Styrelxe: Ordf.: Rubenson, S. Ledamöter: Björklund, O.; Enell, O.; Flensberg, C.; Grumme, A.; af Jochnick,A. Suppleanter: Nygren, G.; Schnell, C. Verkst. direktör: af J ochnick, A. Ofverläkare: Flensburg,. C. Aktuarie: Carlheim-Gyllensköld. y. Revisorer: Anjou, A.; Bergström, W.; Ulff, C. [1751 aj Lif- och sjukförsäkringsbofaget Vasa. (Centralpala tset.) S/yrelxe: Ordförande: Welander, Edv. Ledamöter: Appelberg, Victor; Beckman, Knut; Cavallin, F. G.; Jungstedt, Hugo. yerkställande direktör: Appelberg, Victor. Ofverläkare: Welander, Edv. Matematiker: Beckman, Knut. SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Penninginrättningar. [1751 bj Lifförsäkringsbolaget Svecia. (Regeringsgatan 3; a. t. 7475, r. t ) StY"else: Ordförande: Falk, fl. Verkst. direktör: Hamrin, Helmer. Kassadirektör: Granholm, H. Ledamöter: Magnell, C. C.; Rosen, J. A. W.;. Wikborn, A. Öfverläkare: H vass, Thorbjöru. Aktuarie: Nordenmark. N. V. E. Ombudsman: Sandberg, Ludv. [1751 ej Lifförsäkringsbolaget Vanadis. (Regeringsgatan 40.) StyreZRe: Holmquist, F. ordf.; Meister, A., v. ordf.; Sundberg, H., öfverläkare; HörnelI, R., verkst. dir.; Aschan, E., kassadir.: Hermelin, A., frih. ' Suppleanter: Rudebeck, F.; Falck, E. C. Lif.. och brandförsäky"lngsinriutningar. [1752J Försäkringsaktiebolaget Skandia. (År 1855). (Mynttorget 1.) von Ehrenheim, P. J.. ordförande; v. Rosen, G., grefve, vice ordförande; Richter, F.: v. Bahr, O.; Herlitz, K.; WallenberO', M.; Loven, Chr. o Yerkställunde direktör: Herlitz, K. Ot'verläkare: Medin, O. Kame~ erare. och chef för brandförsäkringsbyran : Lindbohm. H. Chef for lifförsäkringsbyrån: Stedt, N. Ombudsman: Santesson, H. Brand- och lifförs~kringsaktiebolaget Svea. [1753J (Ar 1866.) Hufvudkontor, Göte borg. Bolagets styr'ezse: Ordf?rande: Röhss, August: v. ordförande: W1Jkand.er, Aug.; von Sydow, F. E.; Wijk, Carl; Bring, Ernst; Sternhagen, Harald; Murray, George. Verkställande direktör: Bring, Ernst. Styrelsesuppleanter: Boye, Fritz.; Hartwig,.. Herman; Seaton, A. E. Ofverläkare: Lamberg, Carl. Generalaqencur, Stockholm, (13 Drottninggatan 13.) Generalagent: Hellstrand. C. A. Inspektör: Malmborg, C. von. Tjenstemän vill qeneralaqenturen r Dumky, Gustaf. kamrer: Hallin, Edv., kassör; Hornvall, A.; Nordberg. Signe. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Fö rsäkrin gsinrä ttningar. [ ] Bra ndförsä kringssumma, öfver _ 1,600,000,000 Kr. Lifförsåkringssumma.öfver 75,000,000» Arliga premie- och räntein komster öfver Aktiekapital... Grundfondsförbindelser. Reserv- och dispositionsfonder öfver Lifförsäkrings- och andra fonder öfver 12,000,000 }) 2,000,000 II 8,000,000 II 3,000,000 II 20,000,000» Brand- och lifförsä!<ringsaktiebolagetskåne. [1755J (Ar 1884.) (Arsenalsgatan 3 B.) Bolaget meddelar brandförsäkringar, hyres-, lif-, lifränte- och kapitalförsäkringar. Grundkapital: 12,000,000 'kr.. Hufvudagent: Bay, Hans. Läkare: Malmsten. Karl, Blasieholmstorg 9. D. Brandförsäkringsinriitt.. ningar. Allmänna brandföraäkrinqsverket för bygg- [1757J nader å landet. (Ar 1782.) (Stora Nygatan 26.) Af Kungl. Maj:t förordnad ordförande: von Essen, F., frih., riksmarskalk. Enskilde delegares fullmäktige: Jentzen, C.; Odelberg, O. W.; Sederholm, Edw.; Tamm, P. G. Verkst. direktör: Rosenlind, J. E. Sekreterare och ombudsman: Bowallius, R. M. Registrator o. aktuarie: Bäckström, A. M. Assuransintendent: Creutz, J. W. Assistenter: Skjöldebrand.K. A.; Nilsson,P.G. Karnererare. Robbert, O. W. Bokhållare: Egerström, K. O. Fr.; Lindskog, K. Hj. Kassör: Silfverswärd, E. E. Kassakontrollant: Ädelgren, A. E. Stockholms stads. brandförsäkringskontor. [1759J (Ar 1746.) (Mynttorget 4.) (Vid 1899 års utgång uppginge kontorets fonder till kr. 26,119,543:4 o och dess ansvarighetssumma utgjorde kr. 420,430,507:18.) Leijonhufv ud, Bl'. Abr., frih.; Ribbing, G.; Almqvist, Sven; Schager, A. C.; Sundström, G. R.; Bergstedt, Carl; Lyth, G. W.; Jacobson, E. Sekreterare o. ombudsman: Benckert, Rob. Kamererare: von Stapelmohr, C. H. Notarie: Söderling, A. G. M. Kassör och bokhållare: Romare, P. B..R.evisor: Palmgren, Hj. L. SVEA. 13 Drottninggatan.

14 [ J Penninginrättningar. Försäkringsinrättningar. Amanuens: Lagercrantz, Elias. Inspektörer: Gustafson, A. H.; Lagerfelt, Värderingsmän: Petterson, G. E. N.; Ha- N. G. M. verman, K. V. Brandstodskomiten i Stockholm: Brandinspektör. Nordenstrahl, O. Bengtsson, N. J.; Fl'ostell, F. E.; Lund- Öfvorstyrolse. ström, J.: Magnuason, A. E.; Olsson, C. A.; Ridderskapets och adelns klass: Björnstjerna, Edblom, R.; Sjöqvist, J. R.; Breitholtz, E. J.; d'albedyhll, G., frih.; _ Edelsvärd, A. W.; Gripensköld, C. J. N.; Horn, A. G. S.. grefve: af Klintberg, L. [I!63,) ~to.ckholm~. stads brandstodsbolaq F.; Lagerheim, C. H. T. A.; Leijonhufvud, till forsakrmg af losegendom. (Ar 1844.) B. A., frih.; von Platen, L., frih.; Rib- (Skeppsbron 32.) bing, G.; af Sillen, O. F.; Silfversvärd, C.;. Skogman, C. J. A.:. fri~.; S~ål~ammar, A.; Billing, W., ordf.; Sundström, G. R.; Gran Uggla, A.; Adelskold, C.: Ribbing, A::; von holm, A.; Lindeberg, K. M.; Björklund, Konow, S.; von Bahr, O.; Beck-Frus, J. E. G. F. G.; S~uart, L.; Tamrn, ~. G.; Rehbinder, Kamererare: Blanck, A. W. H., frih., de Geer, G., fnh. Kanslist och ombudsman: Lagerwall, Birger. Ståndspersonernas klass: Almqvist. E. K.; Revisor: H~lmer, B.. Almqvist, S.; Berlin, J.; Biörklund, H.; Björk- Kammarsknfvare: Liedberg. A. B. M. lund, G.j BltJ.~, C. E.: Brusewitz, E.; Clae- Herrar Sextio Deputerade: son! N.; F~anckel, E.; Gellers~~dt, A. T.; Almgren, O.; Andersson, A. N.; Benckert, Jo~~n, S.; LJungberg, K.; Norström, G.: Ny- C. n, Bergstedt, C.; Bernström, C. F.; ström, L. n, Ramsted~, J. O.; Roos t A. T.j Billing-, W.; Björklund, E. G. F.; Björn- Schag~r, A. C.; Smerlmg, C. F.; "Stal, W.; bom, Hj.; Boije, C. O.; Bratt, H.; Brinck, Walld:n: W.; Wallenberg, K. A.; Ostergren, J. F.; Broander,N.F.; Dahlgren,E. W.; Da- A.; GIllJam, G. F.; Fougberg, F.; Enell, O. nelius, B. A.j Edberg, K. T.; Edelsvärd, A. Handlandenas klass: Almgren, O.: Bengts- W.; Ericsson, Hj.; F~.is, G.; Geete, O.j son, o., Bergstedt, C.; Brinck, Alfr.; Bäck- Granholm, A.;.HalJstrom, P.; Holmberg, ström, J.; Gullberg, E.; Gustafsson, G. T.; ~. A.: Holm.strom, M.; Kahl, C. A.; K~ck, Husberg, C. R.; Larson, Adler; Loven, J.j E.; Kolmodin. H. j Larson,.A:dler: Lind- Norsens, P. C.; Paton, N.; Pettersson, Hj.; b~om, A.; Lmdeber9" K. M.j Lmdfeldt, W.j Peyron, L.; Sundström, G. R.; Schnell, Carl; Lu!-dstedt, x., ~oven, J.; Lund, M.; Mon- Svanström. F.; Söderström, C. C.; Wann- telius, O.j Morssing. F.; Nachmanson, Abr.; berg, A.; Tempelman, G.; Sifvert, A.; Kahl, Neumuller, E.; Odhner, A. C.; Pettersson, C. A.; Ramstedt, Aug.; Olsson, H. W. och HJ.; Pettersson, V.; Ramstedt, Aug.; Ram- Lundbern K. L, stedt, J. O.; Ramstedt, Wald.: Ramstedt, e' A U B Vict.; Ribbing, G.; Rohtlieb, H.; Schnell, Embetenas klass: spengren, F...; re~- C.; Sidwall, R.; Sjöström, K. F.; Slöör, berg, S. A. E.; Edberg, K. Th.; Ericsson, H.H F.; Smerling, C. F.; Stenberg, S. A.; Hagerman, H.: Hellbacher, r.. Ja?obson, E.; Sundström, G. R.; Söderberg, B.; Tull, N. Karst~n, W.; Lagergren,A. G.; LIndgren, A. P.; Wennberg, A.; Wessman, A. G.j Wik- R.; Lmdmansson, J: A. W.: ~Jund.berg, A. Iund, w.. Wretman, J.; Zimmerman, E.; P.; Lyt~,,, G. Yl.; NIlsson, C. ].; Sidvall, C.. Osterlind, E. F. R.; Sallstrom, A. G.; Wessberg, P. E.; _ Westerdahl,A. R.; Benckert, C. H.j Ringholm. [1 65J S h' I l" b d t d b 1 C. G.; Petterso,?, V., Andersson,.J. A.; 7, tock o tås t8~4{an s o s o ag. Amundson,A.jMartensson,O;MalmqvIst,C.P. (A r l t' 4) rsena sgaan. Städernas allmänna brandstodsbolag. Ordförande: Odelberg, O. W. [1761J (Ar 1828.) v. Ordförande: Nisbeth, C. G..(Fredsgatan 15.) Ledamöter: Zetterberg, H.; Löwen, W., frih.; Ordförande: Ostberg, J. Akerlund, E.; Bredberg. C. o., Hedenbergh, A. L. Öfrige ledamöter: Heijkenskjöld, W., verkställande direktör; Larsson, Z., Olson, A.; Kamererare: Robberte, A. Stålberg, A. Ombudsman o. sekret.: Wahlgren, C. A. Sekreterare o. ombudsman: Naumann, Th. Amanuens: Hård af Segerstad, B. J. A. Kamererare: Karlson, F. G. Registrator o. bokhållare: Almroth, E. 'l'jenstemän: Brandting, S. K. O.; Koch, C. Vaktmästare: rrhide, G. E.; Olsson, S. O.; Ulmgren, P. Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolageISVEA. 13 Drottnin'ggata:n.

15 Penninginrättningar. [1767J Brandförsäkringsbolaget Tor. Af K. Maj:t sanktioneradt 9 nov (Klarabergsg. 23, l tro Kontorstid 9_1/24.) Allm. tel. 192, rikstol Beviljar försäkringar å fast och lös egendom såväl i stad som på landsbygd. Ordförande: Lagerberg. Otto. Ofrige ledamöter: Eden, F.; Källström, E.; Loden, J.; Lundberg, R.; Lyttkens, Aug.; von Nolting, W.; Petersson, Edv. R.; Rietz, Aug.; Thorelli, S. E. Tjenstenuin. Verkst. direktör: 'I'horel li, Sven Elof. Karnererare. Johansson, A. Kassör: Håkansson, M. Inspektör: Sjögren. Herman. Biträden: Stenmark, G.; Tidholm, A. Brandfärsäkrlnqsakttebolaqet Fenix. [1769J (Ar 1889.) (Jakobstorg 3, l tr.) Ledamöter: Printzsköld, Otto, ordförande; Ahlsell, Ad.; Loven, John; Jentzen, Carl; Samson. Eugene: Starek, Albert; Sundström, Hans. Verkställande direktör: Samson, Eugene, Kamererare: J ohansson, Carl. Inspektörer: Richnau, C. H.; Brandell, Per. 'l'jenstemän: Carlberg. A.; Ekmark, Robert; Ekström, Henrik; Ericsson, Alb.; Kjerrström, Sven; Lagerlöf, Carl; Lönngren, Otto W.; Malmgren, Mauritz; Wiklund, W:m; Engström, S. L.; Philipson, Ellen; Strömberg, Ellen. [1771 J Brandförsäkringsaktiebolaget Norrland. (Drottninggatan 23.) Olson, P., ordf.; Hedberg, J. A., V. ordf.; Arhusiander,' M.; Boström, L.; Wessen, C. O.; Knaust, G. O.; Liljestrand, E. Suppleanter: Wessling, L.; Sandqvist, A.; Cornell, J. F.: Wikström, Gregor, Verkställande direktör: Liljestrand, E. Ombudsman: Drake, J. O. Kamererare: Lundkvist, A. Tjenstemän: Lindahl, W., inspektör; Stenmark, S. F., revisor; Lundgren, D. F., -kassör: Johansson; K., bokförare; Lindroth, E.; Lindblad, A.; Boströrn, R.; Ahrens, P.; Löfgren, B.; Lindblom, K. [1773J Brandförsäkri.ngsaktiebolaget Victoria. (Al' 1898.) (Hamngatan 20 A.) Forssell, H., ordf.; Holm, G. B. A., V. ordf.; Hamilton, Hugo, grefve; Leijon..Förs äkrin gsin rättnin gal'. hufvud, Knut, frih.; verkst. direktör. Kaniererare: Thomson, Filip. Inspektör: Planck, Edv. Johansson, [ J Bengt, E. Olyck:i4fallförsllkringsinrättningar'. [1777J Försäkringsaktiebolaget (Al' 1881.) Fylgia. (Hufvudkontor: Jakobstorg 3.) Bolaget meddelar olycksfallförsäkringar. Siden bladh, Elis, ordförande; Printzsköld, Otto; Samson, Eugöne. Verkställande direktör: Samson, Eugene, Ofverläkare : Berg, John, professor. Karnerorare: May, John. Inspektör: Nordenadler. K. G. Tjenstemän: Nygren, O.; Wijnbladh, Hj.; Beckman, B.; Heimanson, E.; Köhler, B.; Sundstedt, N.; Lindroth, Sven; Heinianson, Helene: 'I'helander, Karin; Ödmann, Signe; Stendahl, Maja; Wanner, Kerstin. [1779J Olycksfallförsäkr,ingsaktiebolaget Skandinavien. (Al' 1886.) (Hufv udkontor: Drottninggatan 27.) Ekgren, C. E., ordförande; Arfwidson, Gust. Sam.; Stolpe, Carl, verkställande direktör. Öfverläkare: Linroth, K., prof., generaldir. Karnererare. Appelqvist, J. Axel. Kassör: Josephson, A., fröken. Inspektör: Andersson, John. Amanuens: Stuart, Walter. Olycksfallförsäkr,ingsaktiebolaget Norden. [1781J (Ar 1888.) (Hufvudkontor: Centralpalatset.) Styrelse.: Hildebrand, Hans, ordförande; Werner, Feodor : Valentin, Isidor. Verkställande direktör: Valentin, Isidor. Öfverläkare: Svensson, Ivar f. d. öfverläkare vid Sabbatsbergs sjukhus. Kamererare: Abrahamsson. Aug. Inspektör: Hector, H. M., kapten. Tjenstemän: Hållgren, Gust.; Philip, A.; Valentin, G. [1783J Nordiska ömsesidiga oly'cksfallsförsäkringsföreningen Bore. (Ar 1888.) (Vasagatan 5.) Bergman, C. G., ordförande; Almquist, J., verkst. direktör; Berencreutz, G; Larsson, Brand-och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 [ J Penninginrättningar. Försäkringsinrättningur. Oscar; Stockman, G.; Sällberg, G. Th.; [1794J Glasförsä~ringsaktiebolaget Stella. Sällström, A. G.; Wall, C. J.; Wenner- (Ar 1898.) ström, G. (Storkyrkobrinken 13: a. t r. t ) 01 k f Ilf " "k' t It G th' Styrelse; Smedberg, C. :B'., ordf.: Hammaryc s a arsa. rinqsans a en o la. sten C. E.' Fri k Axel verk st. direktör. [1784J (Regenngsgatan 3.) " s,, Allm. tel. 7475, rikstel Jemför gruppen L. [1826J Falk, H., ordförande; Granholm, H., kassadirektör; Hamrin, Helmer, verkst. direktör; L Sjöförslikringsinrlittningar... Magnell, C. C.;Rosen, J. A.W.; Wikborn,A. Ofverläkare: Hwass, Thorbjörn. Stockholms SjöJörsäkringsAktiebolag. Ombudsman: Sandberg, L., juris dr. [1797J (Ar 1867.) Aktuarie: Nordenmark, N. V. E., fil. dr. (Kontor: Skeppsbron 36, 1 tr.) F. Sj U l.'försäkringsinriittningar. [1787J Sveriges allmänna,sjukförsäkringsanstalt Brage. (Ar 1899.) (Kungsträdgårdsgatan 12) StY"else: Berg, Lars, ordf.: Almgren, Fr., v. ordf.: Lundeberg, Chr.; O1in, C. O., öfverläkare; Björck, J. E., ombudsman; Lundeberg, Gerdt, kassadirektör. Ungewitter, Jul., verkst. direktör. Kamrer: Lundgren, Nils. Kassör: v. Hedenberg, V. G. Garantij"örslikringsinrlittningar. [1789J Försäkringsaktiebalaget Tre kronor. (Redovisningsgaranti. Bildadt 1890.) (Vasagatan 10. A. t. 964 och R. t ) StY"else: Heijkenskjöld, S. L., ordförande: Falk, Matths; Gumrelius, A., kassadirektör; Sandberg, G. F.; Wavrinsky, E., verkst. dir. o. kamrer. Direktörer: Skogman, C.,frih.; Bohman, Knut; Lagerholm. J. F., verkställande direktör. Tjenstemän: Andersson,.Harald.: Boström, J.: Särnströrn, E. G.; Agren, K. S. [1799J Sjöförsäkringsaktiebolaget Ägir. (Ar 1872.) (Hufvudkontor: Stortorget 1.) Bråkenhielm, P. J.; Fris, Gustaf; Settervall, Jakob; Heilborn, Otto; Hazelius, Aug., verkställande direktör. Sekreterare: Nycander, C. A. l}enstemän: Silfverbraud, Oscar; Brogren, F. J.; Juhlin, K. H.; Jonsson, S. W.; Möller, K.; Person, P. B.; Pettersen. Ernst; Påhlman, E.; Lindström, R. [180lJ Sjöförsäkringsaktiebolaget (Ar'1882.) Vega. (Hufvudkontor: Skeppsbron 28.) Styrelseledamöter: Cronstedt, Otto,.grefve; Malmberg, Fredr.; Rossander, J. F.; Bengtson, Carl; Rödbom, Gustaf, verkställande direktör. Tjenstemän: Romare, R.: Ahlström, F. A.; Remy, L; Bergsten, P.; Söderbergh, J.; Lindgren, F.; Bergvall. A.; Berlin, V. H. Glasföl"slikringsinrlittn ingar. Svenska glasförsäkringsaktiebolaget. [1793J (Stiftadt 1884.) Aktiebolaget ~jöassuranskompaniet. (Skeppsbron 18.) [1803J (Ar 1889.) Fahleu, A. F., ordf.; Roesler, E. (Riddarhustorget 13.) de Brun, F. Allm. tel Rikstel Verkställande direktör: de Brun, F.. St i Bokhållare: Carlsson, Alb.; Voss, M. L d..t Bl kyroetste:p l d L. Agenter i Stockholm: Schönow, C. L. & COj e, amo el':, anc : ~; a an er, ouis; G t f J h J h G Phili Forsgren, Rob.; Cornelius, Gust.; Beskow, us a sson, on.: o auson,.; IIp, G t f rk täll d dir ktö Theodor; Berg, Victor; Schöldström, us a,ve s a. an e..ile or. Wald. O.; Lindström, Fredrik; Schipman,. Tjenstomiin : r Heinr.: Hedin, Er. Aug.; Rubenson, V.; Gellerstedt, Ene; Andersso.n, Thy.re; ~und- Schaffer, & Co,101of; Ringström. N. P.; holm, E.; Beskow, L; Lindström, HIIma; Hildebrand & Cederin. Wahlberg. Selma. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Försäkringsinrä ttningar. [1804] Försäkringsbolaget Nordisk Yachtassurans. (Är 1898.) (Kungsträdgårdsgatan 12.) Lagerberg, Otto, ordf.; Granholm, Henrik, kassadirektör; Smith, Emil; Kolmodin, Axel; Ungewitter, Jul., verkst. direktör. Kamrer: Lundgren, Nils. Kassör: v. Hedenberg, V. J. Ereatwrsj'örsäkringsinrättningar. Stockholms län~ hästförsäkringsbolag. [1810] (Ar 1877.) (Arsenalsgatan 4.) Ordförande: Bredberg, C. G. Ledamöter: Löwen, W., frih.; Hedenberg, A. L.; Zetterberg, H. Ombudsman: Robberte, A. [1811] Skandinaviska kreatursförsäkrtnqsbolaget i Stockholm. (Ar 1890.) (Drottninggatan 46.) Ordförande: Tamm, Oskar. yice Ordförande: Hagander, Oskar. Qfverläkare: Vennerholm. John. Ofrige ledamöter: Hennings, R. T. Kamererare: Bergman, J. Pensionsinrättningar. [ } grefve; Abramson, Axel; Georgii, Ax.: Rödbom, Gustaf, verkställande direktör. L. Tnbrotts-, stöld- och glasj'ö1'säkringsinrättningar: Försäkringsa~tiebolaget Securitas. [1825] (Ar 1896.) (Kungsträdgårdsgatan 12.) Hildebrand, Hans, ordförande; Juhlin-Dannfelt, Georg; Nordensvan, O.; Rubenson, Semmy. Verkst. direktör: Ungewitter, Jul. Kamrer: Lundgren, Nils. Kassör: von Hedenberg, V. Kassör: Strålenhjelm, A., fröken. M. PensiOnSj'Öl'säkringsin- Ombudsman: Norman, Hugo. rättninga,l. BOtgt;~~eB~;~f:~~~' J~;'~~g~:ri; ~~~~~h~ff, [18261 Försäkringsaktiebolaget Idun. (Är 1898.) (Drottninggatan '50). Stöld- och glasförsäkring-saktieb. af Jochnick, Weman, Axel. Adolf; Stenfelt, Erik; Verkställande direktör: Weman, Axel. Kassör: Lilliestierna, H. [1827] Allmänna pensionsförsäkrings- A., fröken; Lemke, ]\I. fröken; Thomson, S.j bolaget. Sandberg, M., fröken; Lindqvist, S., fröken. (Är 1898). K. Äterj'ö1'säkringsinrätt- (Strömsborg, Stockholm). Ordf.: von Essen, F., hihi v. ordf.: nsmqar, Wittrock, V. B.; öfriga ledamöter: Berg, Återförsä1<rings,ilktiebolaget Holmia. Gust.; Björklund, J. A.j Ekerman, L. G.; [1819] (Ar 1884.) I Lennmalm. F.; Sundin, R. (Skeppsbron 28.) Verkst. direktör: Norinder, V. Wikblad, Herman; Cronstedt, O., IKamrer: Lundberg, F. III. Pensionsinrättningar, [1831 J Armens pensionskassa. (Öfre Munkbron5.) Ordförande: Leijonhufvud, B. A., frih. sjuk- och begrafningskassor. Revisor och hufvudbokhållare: Bergman, Aug. K:son. Bokhållare: Bergson, C. R. Assistent: Hallin, C. H. E. Ledamöter: Uggla, G. F. O.; Smedmark, J O. G;; Funck, G. O., frih.: Ridderstolpe, [1833J CIvilstatens ~enslonsmrattnmg. F. A., frih. (Vestra Trädgardsgatan 4.) Byråchef: Kjellander, E. Aug. Ombudsman: 'I'egnår, J. B. Anderson, F. A" ordförande; Wallensteen, Sekreterare: Beskow, W. B. J. A.; Westrin, Th.; Carlson, G.; Ofver- Kassör: Lagergren, K. F. kommissarien. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 [ ] Penninginrättningar. Pensionsinrättningar. Öfverkommissarie: Möller, Fr. 'I'h. (1843J Statens jernvägstraflks pensions- Sekreterare och ombudsman: Bseckströrn, inrättning samt enke- och pupillkassa. E. G. M., tjenstl., tjenstf. Lybeck, J. A. Kassör: Kugelberg, O..M. Ordförande: Gyllen svärd, S. O. A. Revisor ochkammarskrifv.: af Klintberg, L.F. vice Ordförande: Taube, C. O., grefve. Kanslist: Dalman, G. G. W.. Ledamöter: Kastengren, C. O. F.; Welin, K. G. A.; Lemke, H. [1835J Ombudsman; Gyllenhaal, L. H. Folkskotelärarnes pensionsinrättning. Sekreterare: Kruhs, D. A. Förvaltar tillika F'oikekoleldrarnes enke- och. Karnererare. Kastengren. G. A. E. pupillkassa samt Småskoleliirares m.. fl; Kassör: Pettersson, C. E. ålde7'dom,s7tnde7'stödsanstalt. Revisor: Håkansson, S. M. (Storkyrkobrinken 12, hålles öppen alla söknedagar 11-2.) [1845J Lotsverkets enskilda pensionskassa. D'irektion» (Kornhamnstorg 2, 2 tr.) Ordförande: Nordenfalk, J.. frih. Styrelseledamöter: Ruuth, M. D., grefvc, Ledamöter: Smerling, C. Fr.; von Friesen, ordf.: Granlund, A. T.,v. ordf., Heden. S. G. blad, P. H.; Sjöberg, J. A.; Karlson. E. F. Kamererars: Gavelius, G. A.; Dalman, A. V. E.; Westerberg, K. H. Sekreterare och ombudsmani Schönmeyr, B. J. Kamererare: Sjöberg, J. A. Kassör och bokhållare: Nordvall. F. H. Kassör: Zethelius, A. W. [1836J Lärarnes vid elementarläroverken enke- och pupillkassa. Direktion, tjenstemän och lokal desamma som för Folkskolelärarnes pensionsinrättning. [1837J Handelsflottans pensionsanstalt. (Anstaltens embetslokal: Trångsund 2 A.) Direktion : Ordförande: Christerson. J. 'C. E. Ledamöter: Paton, N.; Nylen, O.E. Sekreterare och kamererare: Erdmann.Xils, Kanslist: Hallström, J. [1847J Allmänna enke- och pupillkassan. (Storkyrko brinken 11.) Lindhagen. D. G., ordförande; Richter, Fr.; Warfvinge, F. W.; Linroth, K. M.;, Clarholm, J. E.; Sjögreen, O. A; Lind stedt, A.; Geijer, S. G. A.; Törnebladh, Silfversvärd, C. L.; Sylvan, C. G. Karnererare. Linder, C. G. Ombudsman: Bodin, J. U. A. Bokhållare: Johnson, J. A. [1849J Presterskapets enke- o. pupillkassa. (Mäster-Samuelsg. 10, öppen 10-2; a. t. 7700, [1839J Tullstatens enskilda pensionskassa. r. t ) Direktionen: Ordförande: Eklund, A. V. Ordförande: Landquist, C. A. E. Ledamöter: Wa1Jl\ren, C. O.: Zimmerman, Ledamöter: Linder, L. J.; Isberg,Carl, N. E.; Nordquist, N. G.; Bergenstjerna, verkst, dir.; Blumenberg, H. G.; Gemzell, G.; Silfverhielrn, B. M. L. E E Suppleanter: Zellinger, T. Joh:son;..Asker- Sekl:ete~-are och ombudsman: Wretman, J. gren, G. A.: Ruus, P. J. E.; Ewerlof, J. G. Karnererare och kassaförvalt.:clarholm, J. E. Sekreterare: Östman, A. F. Ombudsman: Poppius, E. G. Räkenskapsförare: Eneman, J. M.H. [1841J Telegrafverkets pensionsinrättning samt enke- och pupillkassa. (Slottsbacken 8.) Ordförande: Wennman, M. vice Ordförande: Curman, N. R. Ledamöter: Carlberg. E. A.; Westerståhl, L.; Lutteman. P. J. H. J. Karnererare. Svanbeck, Edv. Amanuens: Hultström, A. G. R.; [1851J Bankostatens enke- o. pupillkassa, Ordförande: Montelius, W. v. Ordförande: Calander, G. A. Öfrige ledamöter: Tillberg, C. S.; Amark, W. TIt.; Törnblom, A.; Frykman, G.; Johanson, A.; Lindqvist, S.E ;.Ljungberg, E. E. A.; Holm, A.; Söderberg, C. A.; Carlsson, Claes E. Tjenstemän: Redogörare: Ferlin, R. Sekret. o. ombudsman: Langborg, E., tillf. Brand-.och.Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 Penninginrättningar. Pensionsinrättningar. [ J Riksgäldskontorets enke- och pupillkassa. [1861J Groenska fattigför.sörjningsfonden [1853J Kassaförvaltare: och Willebrandska understödsfonden. Kommissarien Bolin, F. C. Skattmästareembetet vid K. Majrts Orden. Kamereraren Stuart, A. L. Pensionsfornaitiunq : Kamereraren Nilsson, J. A. Posse, Arvid F:son, grefve, f. d. president. Berg, K. J., f. d. president. [1855J Enke- och pupillkassan vid Stockholms stads embetsverk. Ordförande: Nyström, N. G. Styrelseledamöter: Löwenhielm, E.; Hallström, P.; Willers, W.; Salmonson, O.; Kinander, E.; Malm, P. [1856J Polispersonalens i Stockholm pensionsinrättning. Kommissarier: Engnell, H. N.; Lundbäck, E.; Ekelund, C. J. R. Öfverkonstaplar: Ekenberg, C. J.; Ljungstrand, F. E.; Hagström, C. A. Konsta plar: Nilsson, C. G.; Höglund, J. A.; Magnusson. A. W. Ombudsman:.Rubenson, M. [1857] Stockholms polispersonals ensk. enke- och pupillkassa. Ordf.: Lundbäck, E. E., kommissarie; sekret.: Holmgren, O. F., kommissarie: kassör: Björkfeldt, C. A. S., konstapel; Källqvist, O., öfverkonstapel; Mann, C. T. och Larsson, A., konstaplar. [1858J Polispersonalens i Stockholm en- [1865J skilda begrafnings- och understödskassa (f. d. Enskilda liff6rsäkringskassan). Samma personer som i Enke- och pupillkassan. [1859J Förvaltningen af de under f. d. K. Öfre borg rättens vård förr stäida medel. Ordförande: H. Exc. Riksmarskalken. Ledamöter: von Itosen, A. R. F., grefve; Fersen-Gyldenstolpe, A. G.,grefve; Printzsköld, O. H. R.; Ankarerona. C. V.; Ahfeldt, O. C. P.; Hjortzberg, F. W. Sekreterare: Radhe,' K. Kamererare : Cronstedt, Otto, grefve, kabiuettskammarh, [1862J Kungl. Teaterns pensionskassa. Ordförande: Buren, A. Ledamöter: Blomstedt, C.; Gyllensvaan, E.; Ortengren, A.; Sellergren, A.; Olsson, P. A. Sekreterare: Westrin, 'rh. Kamererare: Petterson, Emil. Vaktmästare: Nyqvist, J. k. [1863J Kungl. Hofkapellets pensionsinrättning. Ordförande: Buren. A. vice Ordförande: Westrin, Th. Ledamöter: Johnsson, J. A.; Bergström, C. A.; Sundqvist, E.; Aulin, T. Karnererare och sekreterare: Palmblad, C. J. [1864J Artisternas och litteratörernas pensionsförening. OrJ.för~nde: von Rosen, Georg, j;refve. Ledamoter : Book, F.; Dente, J. G.; Personne, Nils; Lindman, Axel. Sekreterare och kassaförvaltare: Nerström, Gustaf. Dramatiska och musikaliska artisternas pensionsförening. Ordförande: Gelhaar, Tom. Styrelseledamöter: Hamrin, O.; Pettersson, G.; Andersen, A.; Gille, H. J. E.; Grabow, C.; Book, F.; Callmen, C. G.; Pettersson, H. Karnererare och sekreterare: Gille, H. J. E. [1866] Operakörens enskilda kassa. (Utlemnar lån, utdelar understöd och begrafningshjelp. ) Ordförande: Petterson, Emil. vice Ordförande: N yqvist, J. A. Skattmästare: Telenius, F. Sekreterare: Wahlqvist, A. [1860J Kgl. Hofstatens gratialkassa. Ordförande: H. Exc, Riksmarskalken. Ledamöter: Billing, A. G. L.; Stjernstedt, S. F. A~, frih.; Ahf~ldt, O. C. P.; ~jortzberg, [1867J Operabalettens enskilda F. \\.; Flensbmg, Carl; Nyström, L. R.;. 'rh Ståhl, F. A. V. Sekreterare: Westnn, '. Sekreterare: Norling, S. L. Kamererare: Petterson, Emil. kassa. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

20 '[ ] Penninginrättningar. De sceniska artisternas understödsfond. [18681 (Kr. 59,000.).Ordf.: Hedberg, F.; förvalt.: Abramson, A.; sekr.: Petterson, Emil; ledamöter: Fredrikson, Gustaf; Söderberg, Alfr; Wagner, R.; Bergström, E. G. '(1869J Svenska musikerföreningen. Utbetalar pensioner, sjuk- och begrafningshjelp, Ordf.: Aulin, T.j v. ordf.: Bergström, C. A.; styrelseledamöter: Carlström. G. W.j Ljunggren, G.A.; Ellberg, E. H.; Nilsson, E. E.; kassör o. sekret.: Ohlsson, C. O. '(1870J Ufgardets till häst pensionskassa. Ordf.: sekundchefen j v. ordf.: en major; ledamöter j en ryttmästare, en löjtnant, regementspastorn, regementsintendenten, auditören, en underofficer, en af manskapet. [1871 J Hautboisternas understödskassa. (Humlegårds gatan 16.) Ordförande: Locander, Isidor. vice Ordförande: Ohlsson, C. O.!Kassör: Gyllen skepp, A. T. vice Kassör: Smith, N. L. :Sekreterare: Blornquist, O. B. vice Sekreterare: Ljunggren, G. A. [1872] Kungl. Svea lifgardes underofficerares pensionsförening, (adr.: Svea litgardes kasern). Ordförande: Liljeholm, A., fanjunkare. ~edogörare: Zefferin, K., fanjunkare. Ofrige styrelseledamöter: Nihl, A., fanj.; Höglund, N. P., fanj.: Markman. J. G. H., gevärshandtv. Enskilda jernvägarnes pensionskassa. {1873J (Arsenalsgatan 4 A.) Irirektion : Ordförande: Gahn, II. P. W. v. Ordförande: Herslow, Carl.. Ledamöter: Sparre, G., grefve; von Essen, R. C.; Olsson, Alfr. Karnererare och sekreterare: Moll, Victor. Matematiker: Jäderin, Ed v. Bokhållare: Tamm, H. S. [1875J Apotekarekårens lifränte- och pensionskassa. (Valling. 20, exped.-tid 12-2; a. t ) Ordförande: Bennich, N. A. G:son. v. Ordförande: Sebardt, W. Öfrige ledamöter: Stahre, L.; Murray, A.; Lehman, A. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Pensionsinrättningar. Suppleanter: Enell, II. G. O.; Schillberg, A. J.; Kerfsted t, L Kamererare: Göransson, L Svenska lärarinnornas pensionsförening. [1877J (adr.: Observatoriegatan 12, 2 tr.) Expeditionstider helgfria onsd. 11-1, och dessutom under okt.-maj helgfria lörd och 4-6. Ordförande: Wall, K. Ledamöter: fröknarna Dahlström, A.; Palmqvist, II.; Croristrand, E.; Aspman, M.; Engström. C.; Djurberg, H.; Myrberg, H. och Westling, Charlotte. Räkenskapsförare: Hökerberg, E., fru. [1879J Pensionsinrättningen för lärarinnor vid Sveriges högre skolor för qvinlig ungdom. Ordförande: An derson, Alb. Ledamöter: Hellström, C. G.: Holmquist, A., fröken; Lindhagen. A., fröken; Rosen, P. G.; Sjöberg, G. Redogörare: Rystedt, M. [1880 aj Stockholms posttjenstemäns sjelfhjelpsförening. Föreningen lemnar sjuk-och begrafningshjelp. Ordförande: Kempe, K. Öfrige ledamöter: Brunberg. J. A.j Alander, Alfr.; Lindqvist, S.; Lundvall, J. (Ny uppgift saknas.) [1880 b] Posttjenstemännens förening. Ordförande: Olsson, J. A., Jönk.; öfriga ledamöter: Bergman, A. K:son, v. ordf.; Wfnkler, Erik, sekret.; Lundgren, J. A., skattmäst.; Ohlson, K. V. A. o, Westerståhl, J. A., Lannge, E. G., samtliga i Stockh. [1881J Svenska postmannaföreningen. Föreningenlemnar sjuk- o. begrafningshjelp. Ordförande: Sandberg, G. F. Vice ordförande: Elmstein, A. Öfrige styrelseledamöter: Amner, F., kassör och sekreterare; Berg, J. E.j Ljungh, F. W. [1882J Svenska postpersonalens lifförsäkringsförening. Ordförande: Ljungh, W. Vice ordförande: Berg, J. SVEA. 13 Drottninlmatan.

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

Gotgatan...::.Hagagatan.

Gotgatan...::.Hagagatan. å 10, /o ~rt "'"' Gotgatan...::.Hagagatan. s;: 1203 56 l 1) '.....,(1 t. \o- I,f( ~..., _..r, "', kv:tjurbergetst, 6& 7 Kansler E, fo""\\f.,,,;~.( l Bflle c-y, bryggm.. l Phili,p,J, änkefru)

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354:

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer