a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t ) faststäida regler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler."

Transkript

1 Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [ J Konsultationstid: månd, och torsd ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd qvar å hemmet efter kl. 12 på dagen, då äfven denna dag beräknas. Telefontid: dagl. 11-'-12 (allm. tel. Sundby. För sjukvårdsafgiftenerhåller den sjuke bostad, berg 9). kost och sjukvård, men debiteras särskildt för me- Post. och tel-adress: Solna sjukhem, Sund- dikamenter, förbandsartiklar och vin i mån af förbrukning. byberg. För transport till och från sjukhemmethar den sj uke sjelf att sörja. [1646 J Rood k t. k köt k h De å sjukhemmet intagna sjuka harva i äfrigt att a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t ) faststäida regler. Sty, ez.e: [1647J S:t Elisabets sjukvårdssystrar. Ordförande: Björnstjerna, R. M. E. C. (Norra Smedjegatan 21,2 tr.) v. Ordf.:. Westring, Hj. G. Föreståndarinna: Fiillegrabe, Angelica. Ledamöter: Edholm, L., f. von Heijne; von Mottaga sjukbud alla tider på dygnet. Heijne, M., f. Gahn; Odelberg, E., f. Akerman; Geijer, K., f. Glosemeyer: von Heijne, A. G.; Werner, A.; Akerman, J. Hemmets läkare: Werner, A. Föreståndarinna: v. Otter, F., fröken (kl. 1-3). Upplysningar rörande såväl erhållande af sköterskor för vård af sjuka i Stockholm eller landsorten som äfven antagande till sköterskeelev hos Röda korset erhållas efter anmälan hos föreståndarin- [1649J nan, Kamrnakareg. 66, 2 tr. Pöreståndartunans mottagningstidkl. 1-3 e. m., a. t. 8186; r. t. 19? [1646 bj Röda korsets sjukhem. Kammakaregatan 66, 2 tro Föreståndarinnans mottagningstid kl. 1-3 e. m.; a. t. 8186; r. t Detta sjukhem erbjuder åt sjuka ett efter nutidens fordringar ordnadt hem, der in- och utvärtes sjuka kunna blifva intagna och vårdade. De sjuka vårdas på egen bekostnad af den läkare, de sjelfva välja. I sjukhemmet mottagas till behandling, så långt det begränsade utrymmet medgtrver, sjuka af alla slag med undantag af dem, som kunna vara störande för öfriga inom hemmet befintliga patienter eller som lida af så beskaffad sjukdom, att fara för smittas spridande inom hemmet kan uppstå. Vid inträde erlägger den sjuke bestämd sjukvårdsafgift i förskott för två veckor, hvilket förskott förnyas vid hvarje ny period af två veckor. Betalningen utgår från och med den dag, plats beviljats. och till dess sjukhemmet lemna.s, dock att utskrif- [1648J Dr Pontins sjukhem. Stora Badstug. 6; r. t. 5317; a. t Privatklinik för qvinliga patienter med mag- och tarmsjukdomar. Plats för cirka 10 patienter. Betalningsvilkor: halfenskildt rum kr. 3: 50; i rum med 8 patienter kr. 2. Konvalescenthemmet. (Malmskilnadsgatan 41.) Ordförande: Bruncrona, Augusta, enkefru. Ledamöter: Wetterstrand. O. G., med. doktor; Moll, V. O., v. häradshöfding; Påhl man, Sigrid, fröken; en ledamotsplats vakant. Husmoder: Liljeblad, Agnes, Prostinna. [1650] Hemmet Elim. (Sundbyberg; a. t. Sundbyberg 45.) Emottager konvalescenter och personer i behof af hvila och vård. Afgiften pr dygn för enskildt rum kr. 5: -, för halfenskildt, finare: kr. 4: 50, enklare: 3: 50. Husläkare, e. provinsialläkaren dr Jonsson. Eljes läkare efter eget val. Föreståndarinna: Hilda Malm, exam. sjuksköterska. (Ny uppgift saknas.) Pen n i ng i n rättni ng3 r. I. Banklnrättnlngar ID. ID. A. Ban. ker. deputerad; Liljewalch, 1'. (afg. 1903), de- " puterad; von Friesen, S. G. (afg. 1902), [1651J Sveriges riksbank. vik. deputerad; Jonsson, Olof, i Hof (afg. Hufvudkontor: Jerntorget 55, 2 tro 1~02), inspekt. fullmäktig för.~edeltrycke. Afdelningskontor: Hamngatan 28, n. b. riet och Tumba bruk;.ai.mstrom, R., (afg. (Expeditionstid 10-3.) 1903); Uggla, A. A. (llltlll valet 1901). Fullmäktige: Suppleanter : Af Kongl. Maj:t förordnad fullmäktig: v. Af Kongl. Maj:t förordnad suppleant: Chri- Ehrenheim, P. J.. förordnad för 3 år stierson, T: O. A., förordnad för 3 år från från den 14 maj 1900, ordftiru-nde, den 14 maj Af Riksdagen vald~ fullmäktige: Törne-, Af Riksdagen va!de suppleanter (intill valet qladh, H. R. (afgaende 1901), v. ordf. O. 1901): Wallden, W.; Tham. V. H. S. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..,.

2 [1651J Penninginrättningar. Banker. Fullmäktiges expedition. Bankosekreterare: Kolmodin, C. F. Notarie: Troilius, C. R. W. Kanslist: Marin, K. H. E. Amanuens: Nyman, A. 1. Ombudsmansexpeditionen. Ombudsman: Montelius, C. W. H. Kanslister: Langborg, E. G.; en vakant, tjenstf.: Sörensen, K. K. K. Bankkontoret. Kommissarier: Hanson. H. A.; Calander, G. A.; Tillberg, C. S.; Törnblom, A. F. Karnererare. Johanson, J. A. W.; Söderberg, K. A.; Ljungberg, E. E. A.; Thoren, J. T:son, tjenstgör i kont. för utrikes affärerna; tjenstförr, Larson, J. F. Kassörer: Sjögren, J. A. A.; Warberg, O. E.; Fogelström, K. J.; Humble, K. A.; Nylin, E. V. R. Bokhållare: Larsen, J. F., t. f. Kamrerare; tjenstförr. Oldenburg, W.; Carlsson, J. G.; Påhlman, C. F. L.; Coyet, F. A., tjenstgör såsom verkst. styrelseledamot vid afd.- kont. i Orebro; Olauson, ~. A., tjenstgör såsom verkst. styrelseledamot vid afd.- kont. i Hernösand; Norell, G. W.; Hall berg, A. A.; Lundmark, E. J.; Holmberg, C. O. Registrator: Nyberg, F. W. W. Kontors- eller kassaskrifvare: Hemning, G. L.; Ekelund, J. E. W., förest. för bronsmyntkassan; Carlsson, C. E.; Dorph, S. W.; Drakenberg, A.; Stenström. N. M. A.j Eriksson, K. M.; Hähnel, B. J. F.; Wanberg, T.; Ekenberg, M. B.: Sundberg, G.; Falk, S.; MoeIl, J. O. H. N.; 'I'rysen, O. S. A., Levin, P. S., Ekman, T.; Betulander, V. A. Amanuenser: Westin, L. E.; Fries, M. C. F. Sedelkontoret, Kamererare: Frykman, G. K. Bokhållare: Afzelius, A. O.; Tunell, K. A. Kontorsskrifvare: Lindquist, C. G.; Törnbohm, P. H. Amanuens: Bertil, B. O.. A. Revisionen. Förste Revisor: Ferlin, R. W. Revisorer: Ohlsson, B. N.; Engström,P. A..Afdelningen för öppna Deposita. Kamrerare: Lindquist, S. E. Bokhållare: Nyberg, C. A.j Wadstein, C. N. Th. Kontoretoför utrikes ajfärerm. Kommissarie: Amark, W. Th. Bokhållare: Ekström, C. J. F. Korrespondent: 'I'horen, J. Kassaskrifvare: Hahn, B. J. M. Biträdande kassaskrifvare: Amner, A. Kommissionsanstalten. Karnererare och kassör: Holm, A. A. Bokhållare: Turdin, J. E. Kontorsskrifvare: Dahlgren, C. G. Riksbankens kontor å Norrmalm, (Hamngatan 28, n. b.) Kamererare: Björkmansen. A. R. Kassörer: Wachtmeister, C. H.; Wassberg, J. H. Bokhållare: 1Jlfsberg, J. G. A. Kontorsskrifvare: Oldenburg, W., t. f. bokhållare; tjenstförr, Wallenetrand. C. A. Kassaskrifvare : Cadovius, J. A. M.; Björk, E. G. Vexeldilkontering samt utlåning emot hypotek af aktier, obligationer och andra värdepapper eller varor. Vexlar och öfriga lånehandlingar emottagas af vederbörande kamererare hvarje söknedag under riksbankens expeditionstid kl Anmälningssedel aflemnas endast i det fall, att sökanden begagnar ombud. Å vexel beräknas minst 15 dagars diskonto och skall densamma vid valutans erhållande öfverlåtas till riksbanken eller order. Betalning till riksbanken af diskonterade vexlar eller lån emottages hvarje söknedag under rtksbankens expeditionstid af vederbörande kassör. Kassakreditiv. Härtill erfordras kontrakt enligt tryckt formulär tillika med afskcift deraf, den för kceditivet erbjudna säkerheten, firma för invisntngama, och bör, derest sökanden be.gagnar ombud, anmälningssedel åtfölja handlingarna. Dessa handlingar emottagas under riksbankens expeditionstid af kamereraren. K:reditivafgif1en.erlägges efter kreditivets bevrljande till kassören vid kreditivkassan. Invisningar, hvilka få ställas äfven å brutna tal, inlösas, och inbetalningar emottagas af kreditivkassören. Vexelblanketter för uttag tillhandahållas kreditrvtagare mot behörigt qvitto och utan afgift. Å inbetalda belopp godtgöres ränta från och med första helgfria dag.efter insättningen. Om före kreditivtidens utg!l.ng nytt kreditiv erhållits, får öfverf'öring till detta af kapitalskuld å det äldre kceditivet ske utan att för denna åtgärd någon afgif't erlägges. Kredit i löpande räkning. Sådan bevil,ias mot den säkerhet och på de vilkor, som af fullmäktige bestämmas. För sådan kcedit erlägges icke inträdesafgift. Ajbetalningslån. Ansökningar om sådana lån emottagas alla söknedagar af kamereraren.. Anmälan om atbetalning eller slutliqvid emottages af registratom, afiemnas derefter till kreditivbokhållaren för ränteuträkning och sedermera till kassören, som emottager betalningen och meddelar qvitto öfver densamma. Afedels mottagande på depositions-, airo- samt uppoch ajskrijningsräkning. Enligt lagen för Sveriges Riksbank af den 12 maj 1897 skall Rikshanken : a) på deposition afgiftsfritt mottaga penningar, att utan räntegodtgörelse återbetalas vid anfordran eller å tid, som vid insättningen bestämmes; b) utan afgift eller räntegodtgörelse, mottaga och å giroräkning föra penningar med förbindelse att vid anfordran tillhandahålla Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..'.,

3 Penninginrättningar. Banker. [ ] räkningshafvaren, hvad å räkningen innestår; Tjenstemän: Cnattingius, J.; Eklund, B.; hvarjemte fullmäktige berättigats att åt fir- Arosenius, G.; Lundbäck, O.; Lundqvist, mor, som hafva vexeldiskontering i Riksbanken och ej sjelfva drifva bankrörelse, öppna Eric. upp- och ajskrijningsräkning mot räntegodt- Vexlingsombud för Kopparbergs enskilda görelse. bank. Emottagning i förvar af guld, silfeer och värdepapper samt af gods under försegling. Hufvudkontoret mottager i förvar dels gods under jörsegling, emot en afgift efter godsets rymd och förvaringstiden samt utan ansvarighet å riksbankens sida för oförvållad skada eller tillfällig olycka: dels myntadt och omyntadt guld eller eiifver, dels ock obligationer, aktier och and/ra vätdepapper utan nyssnämnda inskränkning i ansvarigheten och med åtagande för riksbanken att inkassera betalbara kuponger, depositionsräntor och utlottade obligationer samt, efter särskildt attal, äfven andra medel och att insätta beloppet af inkasserad ränta och annan årsutdelning för vederbörandes räkning i riksbanken, äfvensom att förnya inteckningar i fastighet inom Sverige. Inkasseradt kapitalbelopp tillhandahålles egaren endast mot företeende af förvaringsbeviset, et hvilket det inkasserade skall afskrifvas. Förvaringsafgiften utgör femtio öre för år räknadt af hvarje tusental kronor af det deponerades i beviset upptagna värde, hvarvid del af tusental beräknas såsom helt. Minsta årsafgift utgör dock två kronor, hvarjemte särskilda intecknings. och andra kostnader skola ersättas. Närmare upplysningar erhållas alla söknedagsförmiddagar i Bankkontoret. Riksbankens kontor ii Norrmalm, Hamngatan 28, n. b., hålles öppet kl hvarje helgfri dag för depositions-, giroräknings-, upp- och afskrifnings- samt kreditivrörelse, ärveusom för försäljning af postvexlar. Enskilda banker. [1653J Skånes enskilda bank. Kontor: Drottninggatan 5, öppet Moll, J., verkställande direktör; von Schweri n, F. B., grefve; Loven, John. Suppleanter: Setterwall, Jacob; Svedenborg. G. TJenstemän: Kamererare: Carlson, C. F. E. Ombudsman: Smith, Gustaf. Kassörer: Ekström, Gotth.; Green, Hj.; Sparre, Signe. Bokhållare: Sandberg, E.; Olesen, Q.; Svensson, N. O. A.; Richert, N.; Boije af Gennäs. Kerstin; Petre, G.; Sparre, Märta; Boije af Gennäs. Ebba; Herslow, K.; Larson, Hilda; Westin, Elin. [1655J Mälareprovinsernas enskilda bank. Kontor: Slottsbacken 8, öppet Gagge, Adolf; Arosenius, L.; Falkman, Carl. Ombudsman: Oldenburg, Uno. Kamrer: Enhörning, Filip. Kassör: Mörk. P. A. [1656J Göteborgs enskilda bank. (Brunkebergstorg 10, öppet lo-l/a.) Sty1'else: v. Rosen, Conrad, grefve, ordförande; Danelius, B. A.; Berg, Oscar; Hornberg, H., verkst. dir. 1'jenstemän: Karnererare: Nehrman, W. Kassör: Lagercrantz, Sophie. Bokhållare: Thunberg).. And. A.; Ripa,Edwin Dahlberg, Karin; Olson, Ingeborg. [1657J Stockholms enskilda bank. Hufvudkontor: I,illa Nygatan 27. Obligationer och kuponger: Stora Nygatan 40, 42. Afdelningskontor: Drottninggatan 45, Operahuset. Nybroplanen, Handtverkaregatan 18, Hornsgatan 1 och Mynttorget 4, samt Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget i Södertelje. Ordförande: Printzsköld, O. Ledamöter: Wretrnan, F.; Buren, Axel: Forsgren, Rob.; Kinnander, O.; kassadirektör; Santesson. H.; v. Sydow. F.: Wallenberg, G. O.; Wallenberg, K. A., verkställande direktör; Wallenberg, M. L., vice verkställande direktör. TJenstepersonal: Kamererare: Blom, G. Sekreterare och ombudsman: Riben, K. A. Notarie: Hagberg, Axel. Kassörer: Sandberg, Rich.; Schuberth, Fredrika; Anderson, M. A.; Engström, Kerstin; Holm, Sizrid ; Sylvander, Amy; Lagercrantz, Louise; Hamilton, Charlotte; Wallin, J.; Wiklund, Amelie; Virgin, Chr.; v. Hedenberg, Thyra; Lybeck, Ida, Palander, Louise. Bokhållare: Westermark, Wilh.; Blom, E.; Bergman, C. G.; Scheele, F.; Schuberth, B. H.; Petersson, :F.; v. Sydow, E.; Wallin,J.; Naumann,E.; Lindegren,A.; Gustafson, C. E.; Finnström, E. O.; Lundberg, Ad.; Stenmar k, G.; Sandgren, Leo; Bodin, Th.; Sundelin. A.; Lundgren, W.; Laurell, Edv.; Claesson, Valborg: Johansson, J.; Pira, A.; Höde, A. E. O.; Blomqvist, K. A.; Alson Th. M.; Fondelius, G.; Carlson, Axel; Julin, R.: Ekström, Emy: v. Sydow, Anna Widen, G.; Björkman, 1.; Arese~~ug, S.; Borg, B. G.; Andreason, Th.; Liljenstolpe, Anna; Hedman. G.; Etzel, E. E., SVEA. 13 Drottninggatan.

4 [ J Penninginrättningar. Bankaktiebolag. Wallin Emma; 'I'heel, Ida: Torell, Märtha; Uti Göteborg. enskilda banks kontor: Nordin, W.; Hultman. C. H.; Severin, E. Göteborgs ensk. banks. Uti Hernösands enskilda banks kontor: [1659J Hernösands. SundsvalIs enskilda bank, Stockholm. Uti Mälareprovinsernas enskilda banks kontor: Kontor: Kungsträdgårdsgatan 2 A. Kopparbergs, Mälareprovinsernas. Uti Skandinaviska kreditaktiebolaqets kontor: Gihl, G., ordf. och verkst, direktör; Dym- Borås, Gefleborgs, Gotlands, Hallands, Iing, John Fr.: Gihl, H., v. verkst. direkt.; Helsinglands, Kalmar, Kristinehamns.Norr- Hjortzberg, '. Franz; Ljungberg, Knut; köpings, Skaraborgs, Söderrnanlands, Up- Sebardt, WIlhelm. Ombudsman: Hjortzberg, Franz. lands lands: Venersborgs Vermlands ',' Ostergöt- Biträdande ombudsman: Sebardt J:or, Wilh. Uti Skånes enskilda banks kontor: Tjenstemän : Kamererare: von Sydow, Ernst. Kassör: Lindberg, E. Korrespondent: Janson, Valfrid. Bokhållare: 'l'hirngren, B.; Hyden, H.; von Gegerfelt, Fred.; Claeson, C. J.; Holmgren, E. D.; Unreus, 1.; Bohm, A. [166'oJ Christianstads enskilda bank. (Drottningg. 2, hörnet af Strömgatan.) Exp. kl Skånes. Uti Stockholms enskilda banks vexlingskassa: Bohusläns, Norrbottens, Smålands, Stockholms, Örebro. Uti Sundsvalls enskilda banks kontor: Sundsvalls. Uti Bankaktiebolaget Stockholm-Öj. e Norrlands kontor : Vesterbottens enskilda banks. Bankaktieboiag. K d' k' b l Östergren, Aug., ordförande: Gullberg, Emil: (Aktiebanker, re ita tie o ag.) Sjöcrona,.A. Tarras; Akerström, B. A., [1671J Skandinaviska kreditaktiebolaget. verkst, direktör; Dufva, J. H.; Söderberg, Storkyrkobrinken 7, Vesterlånggatan 16. Alb., kassadirektör. Afdelningskontor: Hamngatan 16. Expe- TJenstemän: ditionstid 1!z1O_1/.4. Expeditionstid : 9-1 Kamererare: Almar, N. för sedelvexling: 10-3 för andra affärer. Kassörer: Lönning, O.; Starkenberg,y. Th. Korrespondenter: Elert, C.; Ahlstrom, O. O df'" d' Wijk O Bokhållare: Ric~ter, Alma; 'rro~li PeterS?.?, vice O~dfö~'~nde: Meiin, o. E. R.; vo~ Zeipel,,:.; ~ergq.vlst, G.; SJo- Ledamöter: Andreen, A.; Barcley, G.; Lanbl?m,. G., von. Sneidern, E., Alstermark, genskiöld, K., frih.; Gibson, Wll:m; Kjell- E., NIlsson, J.,.Hammar, Elly. berg, Jonas C:son; Mannheimer, Herman; Ombudsman: Ulrich, C. J. o Akerhjelm, L.; Peyron, Ad.; v. Rosen, Ax., (1663J Hernösands enskilda bank. grefve; Seaton, Arthur, E.; Setterwall, (Hamngatan 8, hörnet af Norrrnalmstorg.) Carl; Wrern, Ivar... Afdelningskontoret i Stockhohn. Ordförande: Ossbahr Richard' Janse Alb. Ordforande: Peyron, Ad. Verkst. Direktör: Cr~mer, Ca;l. ' Ver~ställa~de direktörer: Langenskiöld, K., Kassadirektör. Kolmodin, Axel. frih.: KJellberg, Jonas C:son och Palm, Ombudsman: Treffenberg, Ernst. Ivar. T" te " Hvalfskamererare : Holmberg, E.. Jens man:. Kassörer: Berling, J. F. R.; Högel, A.; Norman, AleXIS, kamererare; Grandinson- L' d trö H F' p.' G A' Söd r. Alf k.. Wid M' 'M, assor; I een, ana; J.'y b erg, K.; l m d S H' lom,.., upp,.., o e Edin, Axel: Beijerhielm, N~nny; af Klin.te- Bo:~ållar~': Adde, E.; Asklund, G.; Axelsson, ber?" Softe,.Norman, ~nna, Norman, HJal T.; Bacher, Fr.; Benckert, S.; Berglund, m~l A.; Israelsson, HJ.; Hedborg, Gustaf.; C. A.; Beskow, A.; Bjurströrn, J.; Björk. Ericson, Gust.; Holmberg, Ulla. man, G.; Blomdahl, F.; Bohnsack, Aug.; [1665J Enskilda bankers sedlar invexlas. Uti Christianstads ensl'ilda banks kontor: Christianstads. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget Boman, Hj.; Boström, G. E.; Cleve, A.; Fogelberg, O.; Gunnarson, P.; Hreggström, S.; Hagman, G.; Hallgren, C.; Hedberg, E. G.; Hejdenblad, A.; Holmqvist, G.; SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Penninginrättningar. Bankaktie bolag. [ J Hultgren, E.; Höijer, E.; Hörgren, C. A. Ledamöter: Weber, C. A.; Heilborn, Otto; J.; Kjellen, G.; Klingbom. L.; Landgren, Lilljekvist, Fredr. A.; Leufgren, N., Lindström, W.; Lund- 1'jenstemän: gren, E.; Lundh. J. F.; Moström, F. A.; Ombudsman: Benckert, H. T. Nordqvist, E.; Norman, E. W.; PetJ'e, C.;.Aktuarie: Lindstedt,.A. V. Ramberg, G.; Schaffer, G.; Segerström, O. Kamererare: Strömberg,F.A.; Jungmarker,G. L; Strö~an, G.; Törnberg, K.; Wierth, Korrespondent: Gunther, O. F. K. John; WIeselgren, S.; Zettergren, C. O. Kassör: Wancke, F. T..Jur}diskt biträde: Nehrrnan, Hj., kammar- Ingeniörer: Gyllencreutz,A. o.arborelius,r. rad. Notarie: Söderlind, A. Bokhållare: Hanner. J.; Reinius,.A.; Renius, :{1673J J.; Salmson, V.; Thorslund, E.; von Hofsten, E.; Fredriksson, G.;.Akersten, Selma; Industrikreditaktiebolaget i Stockholm. Hufvudkontor: Öfre Munk bron 7, öppet 10-3 på dagen. Afdelningskontor: Arsenalsgatan 4 A (Hypoteksbankens hus) och Roosval, Ellen: Johanson, Anna; StigelI, Signe; Rappe, Elin. Sundberg, E.; Carleson, H.; Lagercrantz, M.; Sundb1ad, Ellen; Kungsg. 13; öppna + 10-~3 på dagen. Breitho1tz, E.; Kramer, A. Ordförande: Heckscher, E. Vid afdelningskontoret: Ledamöter: Starck, Albert: Sundström, Hans; Kassör: Ottergren, Fr.; kontrollant: von Rabe, P. R.; Hirsch, O.; Elliot, M.; Horn- Friesen, E.; bokhållare: Berggren, S. gren, Hj. Tfenstemän: Kamererare: Holmqvist, Filip. Kontorschef: Lönngren. A. O. 'Ombudsman: Wolff, Henrik. Kassörer: Johansson, Axel; van Rijswijk, Anna; Björklund, J. A:; Ericsson, C. A. och Ponten, E. 'Bokhållare: Smidt, Elin; Björklund, Mina; Carlson, C. O.; van Rijswijk, B.; Schuberth, J.; d'åubigne, E.; Locander. P.; And~rsson, Clara; ~ergl!!!d, O.; ~dber~, Elsa, Scherberg, E., WIJkson, S., CaI1- son, E. A. M. 1\1.;Petterson, J. Th. [1674J Sydsvenska kreditaktiebolaget. (Fredsgatan 17, öppet 1l0-}4.) Afdelningskontor: Götgatan 31. Ekgren, Carl E., ordförande; Ruben, Ludvig M., verk st. direktör; Neumuller, Otto Emil; Pantzerhielm, H.; Georgii, Axel.; Hellman, Carl; Simonsson, N. M. Juridiskt biträde: Wolff, Henrik. Tfenstemän: Olsson, Emil, kamrerare: Johnsson, Carl A., kassör; Jacobson, P. M.; Ruben, Gustaf; Ohlson, Valborg; Harling,.Anna; Eales, Clary; L andqvist, E.; Bergqvist, Malin. [1675J Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag. Hufvudkontor, Malmtorgsgatan l, öppet kl Afdelningskontor, Biblioteksgatan 13, öppet kl. '/ Ordförande: Björnstjerna, O. M. Vice ordf. och verkat. direktör: Palme, J. H. [1677J Aktiebolaget Stockholms handelsbank. Hufvudkontor: Arsenalsgatan 8. Kassan öppen 10 f. m.-3 e. m. Notariatafdelning: Arsenalsgatan 8; öppen 10 f. m.-4 e. m. Afdelningskontor: Kornhamnstorg 4, Götgatan 16, Humlegårdsgatan 24 och Fredsgatan 32; öppna.}l0 f. m.-+4 e. m. Styre lse: Bennich, A. G:son, hederspresident; Isberg, Paul, ordförande; Eraenekel. Louis, verkställande direktör; Abramson,.Axel; Bohman, Knut; Fris, Gustaf, kassadirektör ; Lönegren, G. W.; Toren, Karl. Suppleanter: Reuterskiöld, L.; Philips on, M. Tfenstemän: Vid lcufinuikontoret : Karnererare. Schultz, Eduard, och af Sandeberg, V. Kassörer: Acharius, S.; v. Hofsten, B.; Hseggströrn, A. Ombudsman: Giinther, E. A. Bokhållare: Anstrin, O.; Almqvist, G.; Beronius, M.; Duse, Greta; Ekdahl, K.; Gyllenspetz, S.; Hafström, Dora; Heurlin, S.; Klarin, E.j Lychou, Anna; Lychou, C. G.; Lychou, G. O.; Modigh, S.; Nyström, Alb.; Reenstierna, G.; af Sandeberg, S.; Schröder, A.; }Jddenberg, E.; Zielfelt, A.; Zielfelt, E.;.Akerlund, O. ' Vid notariata,fdelningen: Rappe, O.; Jonson, G.;'.Asp, :N. Vid afde!ningskontoret Kornhamnstorg 4: Kassör: Hasselhuhn, Louise. Bokhållare: Weidling, G, Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnhlggatan.

6 [ J Penninginrättningar. Vid a:fdelm'ngskontoret GiJtgatan 16: Kassör: Grahm, E. Bokhållare: Schröder, F. Vid afdelningskontoret Humlegårdsgatan 24: Kassör: Engström, Hulda. Bokhållare: Santesson. Fr. Vid afdelningskontoret Fredsgatan 32: Kassör: Sten berg, S. Bokhållare: Ljungström, J. [1678J Aktiebolaget Sundsvall s handelsbank. (Gustaf Adolfs torg 14, öppet -}10-+4.) Sahlin, Mauritz, ordförande; Ameln, C.; Rossander, J. F.; Olrog, Th.; Aurell, Ludv., verkställande direktör. Tjenstemän: Ameln, J:or, C., kamrerare; Wessblad, D., kassör; Wikland, E.; Hörberg,S.; Franzen, L.; Olsson, E.; Dillner, E. [1679J Aktiebolaget Nordiska kreditbanken.. Expeditionstid : -}10-~ 4. Hufvudkontor: Drottningg. 8. Afdelningskontor: Mynttorget 4 och Drottningg Ordförande: Wachtmeister, generaldirektör. F. Cl.son, grefve, Vice ordf.: Liberg, L. L. Ledamöter: Hedenblad, P. H.; Hirsch, Isaak; Ramstedt, Viktor; Sandberg, G. F.; Stjernspetz, Henrik, verkst. direktör; Swartling, John, vice verkställande direktör; Tamm, P. G. Tjenstemän: Vid hufuudkontoret; Kamererare : Gihl, Emil; Svensson, Gust.; kassör: Vakant; korrespondent: Arfwedson, J.; bokhållare: Friberg, L; Johansson, J.: Mallmin, H.; Ouchterlony, N.; Persson, A.; Söderström, Aug.; Ulmgren. C. A. Vid ofdelningslwntoret Mynttorget 4: Kamere rare: Svensson, Adolf; kassör: Clason, Malin; kontrollant: Edlund, L. Vid afdelninqskontoret Drottn'inggatan 102: Kassör: denblad, af E. Sillen, H.; kontrollant: He Bankaktiebolag. v. ordf.; Berthold, Adolf, verkst. direktör; Bergman, P. D.; Palmgren, H. L.; Zettersten, A.; Rising, Knut.; Olander, E.; Egnell, E. Tjenstemän: Ombudsman; DandeneIl, A. Kamererare: Hedman, Erik. Kassör: Gustafsson, Selma. Kassakontrollant: Hollstrand, D. Bokhållare: Ekeberg, L; Alm, R.; Norrman.E, [1681J Aktiebolaget Arbetareringens bank. Kornhamnstorg 61. Kontoret öppet kl. 10-3, dessutom lörd. 6-7 e. m. Telegrafadress:.Årbetarbanken. Ordförande och verkst. direktör: Carlson, Wilhelm... v. Ordförande: Ostrand, Herm. Deputerad och karnererare. Cederborg, O.H. Deputerad och ombudsman: Espelnnd, Karl. Deputerad: Laurent, J. S. Ledamöter: Engström, J. E.; J anzon, A~b.; Lilja, A. J.; Linge, Sven; Pettersson, Enk; Setreus, A. L; Svensson, Joh:s,. Kassörer: Berens, A. och Ternstedt, Gunhild, Bokhållare: d'aubigne, Ivar; Ullmark, Herbert: Sjöstedt, Knut; Andersson, Gerda; Wagenius, E. H. Bankens pantlåneafdelning. Kontor: Jerntorget 78. Föreståndare: Laurent, J. S. Kontor: St. Badstugatan 9. Föreståndare: Sandberg, C. W. [1682J Aktiebolaget Föreningsbanken i Stockholm. (Hufvudkontoret, Storkyrkobrinken 5, 1 tr.' telef.: dir.: r. t , a. t. 2326; bankkontoret: r. t. 2190, a. t. 2063; expeditionstid '/do f. m.-'h4 e. m.) Telegramadress: Unionb auls. Styrel.<e: Ordförande: Berg, N. Th. vice Ordförande: Grundström. J. Verkst, direktör: Hallberg, Fr. Kassadirektör : Stockman, G. Öfrige ledamöter: Ekström, A. H.; Molin, J.; Petterson, Gustaf. Ombudsman: Öhrnan, Adolf. Ingeniör: Haverman, K. V. TjenNtemän: [1680J Aktiebolaget Tjenstemannabanken. Sekreterare och ombudsman: Kamererare: Steenmark, R. Aström, Teodor. Riddarhustorget. Kassör: Holmdahl, Sofia. Expeditionstid "210-'/24. Bokhållare: Matthiesen,S.J.; Sjöstedt, Hugo: Bodin, Oskar, ordf.; Settergren, E. M. G., von Heijne, Ernst, Breitholtz, Gunilla. Håkansson, Gerda; Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Penninginrättningar. Kreditanstalter. [ J.Ajdelning'kont01 et å Ö8termalm: I Filialkontoret Södermalm.'torg 8. Storgatan 1; r. t , a. t. 5008; 'I'ollsten, B.; Andersson, Axel expeditionstid ' /2l0f.m.-3e.m.och5-7e.m. N.; Nyman, C. C. Tjenste-niin: Kontrollant: Stie bel, Bernh. Kontorschef: Nilsson, J. A. Kassör: Stjernstedt, Louise. Kassör: Tegner, Hulda. Bokhållare: Beve, L. Filialkontoret Vasaoatasi 44. [1683J Mareks v. Wiirtemberg,J.,frih.; Aktiebolaget Stockholms diskontobank. Sjöholm, P. G.; Kinberg, E. Hufvudkontor: Regeringsg. 1. Afdelnings- Kont.~ ollant: Borgström, N. kontor: Hötorget 8. Kass~r: Lagercrantz, E. St l Bokhallare: Nygren, M., yre 8e: Thiel, E., ordförande; von Sydow, H.; Norr-. Fil!alkontm'et Reqerillg.,gatan SY. man, D.; Richert, J. Gust.; Bennich. Hj.; DIrektI~n: Ramstedt, Aug.; Cedergren, Jansson, Carl, verk st. direktör. Aug.; Sifvert, A. Kamererare: Bovin, K. Kon~~ollant: Starck, E. Kassörer: Gräson, E.; Klernan, E. H.; Lagerberg, E.; Bovin, Kass~r: Rosenbe:g, Bokhallare: Vestm, Anna. K. Bokhåll~re: Löthma~, G.; Olason. O.; Hallin, Filialkontoret Humleo ård.sqaian. 6. A.; Stiebel, M.; Bing, E. Holmqvist, F.; Beve, L.; Lars. son, M. [1684J Bankaktjeboleget Kontrollant: Lilliesköld, W. W:son. Stockholm-Ofre Norrland. Kassör: Brändström, Ebba. (f. d. Vesterbottens enskilda bank.) Bokhållare: Raaschou, T. Hufvudkontor: Drottninggatan 6, Expeditionstid: '/210 f. m.-'/24 e. m. [1685J K ditb I t Filialkontor: Södermalmstorg 8, Vasagatan omman I o age L dt an manna- 44, Regeringsgatan 59 och Humlegårds- & Kreditkassan. gatan 6. Vesterlånggatan 1 (hörnet af Mynttorget.) Telegramadress: Norrtan dsb anken: Direktörer: Aronowitsoh, D.; Lewenhaupt, M. M:son, grefve. Östberg, J., ordf.; Berlin, J., vice ordf.; Skow- Ombudsman: Ulrich, C. J. Petersen, A., förste verkst. direktör; Sterner, Kamererare: Lindeberg, E. E., andre verkst. direktör; Enen, Otto, Kassör: Hellström, C. kassa direktör; Unander-Scharin, E.: Björk. Bokhållare: Dahl, S.; Aronowitsch, M.; Österlund, Joh.; Gavelius, G.; Glas, K. E.; gren, A. Grahn, Leopold; Hellström, A. M.; Holmqvist, ~.; Kinberg,.E.; Nygren, G.: Ru.ben- B. Stats-, fastighets- o.j'ö'rlagsson, S., Tamm, A., Tollsten, B., TIger- k d't lt hielrn, F.. re '"ansta er.. Direktion för h1tjvudkontoret: [1689J Riksgäldskontoret. Östberg, J., ordf.; Skow-Petersen A.; Ster- Fullmäktige: ner, E.; Enell, O.; Gavelius, G.; Ruben- Anderson, F. A., ordf. (afg. 1901); Sederson, S. holm, E., v. ordf. (afg. 1903); Höglund, Omb7td8man: Nathorst-Böös, E. O. M., fil. dr (afg. 1903); Johansson, J., Tjenstemiin : i Noraskog (afg. 1902); Odelberg, O. W. Kamererare; Snellman, E. (afg. 1901); Unger, E. M. (afg. 1901); Kassörer; Stenberg E.; Frölich, G. Östberg, G. F., fil. kand. (afg. 1902). Korrespondenter: O'sterman, T.; Henckel, O.; Sekreter,are o?h ombudsman: Wikblad, S. H., La~erström, G.; Sjöstrand, N. statsrad; tje!!,stf. Sederholm, H. S. Bokhallare : Blomqvist, G.; Ekman, C.; Riss- Kal1l?rerare.:. NIlsson, J. A. le!, G.; Erickson, H.; Valdenström. E.; Kas~or: NeI] ber, J. L. E. Hjertstedt, Aurore; Posse, Eleonore: Kinn- Revisor: Hanner, P. G. man, S.; Hellberg, C.; Markstedt, V. K~ssabok~ållare: Nordwall, E. G. Ogren, G.; Hedenblad, G.; Nordström, V.; Lånebokhållare: Erd~ann, N.A. Fr. Berz, S.; Lagerlöf, A.; Hultengren, A.; Registrator och kanshst: Ekedahl. H. N. Sko w-peter sen, J.; v. Hofsten. G.; Ols- Kammarskrifvare: Stuart, S. L. son, G. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 [ J Penninginrättningar. Kreditanstalter. Bankirer. Sparbanker. [1691J Sveriges allmänna hypoteksbank. [1699J Jernkontoret. (Arsenalsgatan 4 A; kont. öppet 10-'123.).. (Kungs!.rä~gårds9atan 4.) Ordförande, utsedd af Kgl. Maj:t: von Essen, Ordinarie ~~lllmagtige: 'lamm, C. G. A., Fr., Frih., Excellens. fn~:, ordforande; Cronstedt, O. C., gr~fve;. vice Ordförande, utsedd af Fullm. iriksgälds- Geijer, S. G. A.; Berndes, G. F.; Nisser, kont.: Anderson, F. A. M. S..., Ledamöter, utsedde af Hypoteksförenin- E. o. fullmagtlg~: Gahn, H. P. W.; Tamm, garne: Gahn, H. P. W.; Frölander, H. P. G.; Aspelin, Chr.: Wettergren, W.; Th.; Uggla, A. A. Lundeberg, Chr. Styrelsens suppleanter, utsedde af Hypo- Sekreterare och ombudsman: Richter, F. teksföreningarne: Hamilton, R. G., grefve; Kam~rerare: Vakant. Tamm, P. G.; Fosser, N. Kassor: Engelhardt, L. Kamererare: Moll Victor. Bokhållare: Myhrman, E. Sekreterare och o~budsman: Bergman, J. W. Kam~arskrifvare.: Löwenhielm, G. F. Kassör: Carlson, Edmond. Kanslist: 'l'hyselius, P. F. Revisor och bokhållare: Tamm, H. A. Bokhållare: Sjöstedt. Carl. C. Bankirer. f [1705J Bankirfirman C. G. Cervin. Mälareprovinsernas hypoteks örening. (Malmtorgsgatan 4, kontor öppet 10-4.) [1693J Kontor: Arsenalsgatan 4, 1 tro Inneha/vare: Cervin, Carl; Jentzen, Carl. Ordförande: E. G. Boström, Tjensternän: vice Ordför. : Sederholm, E.; jonrhafv. dir. af Sandeberg, Frits; Bäckström, Ivar; Ledamöter: Lewenhaupt, C... A., grefve; de Perre, Alb. Tersmeden, A.. frih.: Schroder, C. H., Tamm, P. G.; Uggla, A. A.; Wallden, W. [170oJ Sekreterare och ombudsman: Matthiesen, J. Kamererare: Way Matthiesen, C. Kassaförvaltare: Spens, J. M., grefve. Bokhållare: Munthe, E. L. Assistent: Wolffelt, G. M. R. Komiten for granskning af lånehandlingar inom Stockholms län: Ordförande: Boström, E. G. Ledamot: Wallden, W. Sekreterare: Essen, Thure. Julius Geber & Co. (Storkyrkobrinken 4.) Telegrafadr.: Oebe», Bankirfirmans innehafvare : Geber, Philip, Geber, Martin. Prokurister: Mimer, Eugen; Wennerholm, Carl (teckna gemensamt). Kassör: Wennerholm, Carl. Bokhållare: Fröling, J. O.; Stenberg, Elis; Palm, Gust. [1707J Kommanditbolaget Burman & Co. Allm. hypotekskassan för Sveriges städer. (Centralpalatset.), [1695J (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg.) Telegrafadress: Burmans, Ordförande: Dahlin. J. E. Bankirfirmans innehafvare : Burman, Axel. vice Ordförande: Berg, G. J. G. A. Kassadirektör: Burman, Bernhard F. Ledamöter: Björnwall. J. J.; Palm, C. L.; Kamererare: Göransson, Carl Gustaf. Thorngren, C. Kassör: Ekenmark, Axel. Suppleanter: Nehrman, Hj.; Petri, A.; Lager- Bokhållare: Bohman, P.; Malmberg, D. E.; blad, O.; Zander,G. Smerling, Gust. Kamererare:Ekgren, C. E. Kassör: Bergsten, C. P. Bokhållare: Lundgren, M., fröken. [1697J Stockholms hypetekskassa. (Kontoret, Slottsbacken 8, hålles öppet hvarje helgfri dag 10-1.) von Ehrenheim, P., ordförande; Törnebladh, R. vice ordförande; Benckert, R.; Sundström, Gust. R.; Arosenius, Ludvig. Ombudsman: Benckert, Rob. Kamrer: Gagge, Adolf. Bokhållare: Wallqvist, A. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget D. Sparbanker. [1711J Sveriges postsparbank. (Lilla Nygatan 4 och 6.) Ordförande: Genoralpostdirektören. Ledamöter: LeIDer, J. A.; Sandberg, G. F.; Törnebladb, R.; Odelberg, O. W. Tjenstepersonal t Kamererare 'o. sekreterare: Berg, J. E. Registrator: Malm, A. H. Aktuarie: Westin, Hj. Revisorer o. bokhållare: Fant, G. F.; Lundgren, H.; Heimer, G. E. SVEA. 13 Drottninggatan.

9 , Penninginrättningar. Sparbanker. Pantaktiebanker. Amanuenser: Stenbäck, E.; Palm, O.; Lind- Ombudsman: Christierson, T. vall, A. G. Bokhållare: Wessman, K. A. -Extra biträden: Samsioe, Jenny; Lodin, Signe; Ström, Kassör: Oden, Hanna. [ ) Hedvig; Ankarsvärd, Maria; de Frese, Oonstance; Kassakontrollant: Klingenstierna, Maria. Hedenskoug, Anna; Rheborg, Elm; Wiberg, Ellen; '-' Kruse, Sigrid; Ericson, Anna; af Sandeberg, Ma- Kontorsskrifvare: Boije af Gennäs, Maria; ria; 1\falm, Sofia; Winroth, Anna; Gyllenhammar, Pctre, Helena; Ljnngstedt, Sigrid. Signe; Ooyet, Mimi; Ström, Sigrid; Lindh, Helga; Vaktmästare: Hällen, Klas,' Nilsson, John,' Malmgren, Sigrid ; Stenquist, Fredrique; Ljungh, Adele; Löwenhielm, Julia; Södermark, Anna; Duse, Olsson, F. Karin; Södergren, Edla; Lindblom. Signe; Holm- "I'.'d l' k S d dahl, Anna; Brakel, Louise; Boström, Fanny; Wik. aj' e mngs ontoret 'i. ta en: ström, Julia; Östberg, Augusta; Halen, Maria; Kassakontrollant: Kumlien, A. H. Lönegren, Ellen; Sodenstierna, Elisabeth; Sund- Kassör: Ljungstedt, Maria. berg, Gerda; Brakel, Ida; Jacobson Anna; Bergman, Sigrid ; Siljeström, Edith; Oalander, Gerda; AfdelningsllOntoret å Östermalm: Wengberg, Anna; Lindskog, l\faria; Andersson, K k Il t TIk S Anna; Schmidt, Vissy; Olsson, Amalia; Weiss, assa ontro an : '"' ecrantz,. Ellen; Wahlberg, Ingeborg; Lundbom, Hedda; Kassör: Christiarnsson, Adelaide. Kröningsvärd, Sigrid; Bennet, Elisabeth; Carlsson, Amalie; Carlsson, Ellen; Wiberg, Anna; Öhrström, Signe; Zetterberg, Sigrid; Kugelberg, Alma; Söderqvist, Anna; Ekelund, Elsa; Davidsson, Anna; Bratt, Hildur. [1713J Stockholms stads sparbank. (Hufvudkontor: Fredsgatan 19, öppet 9-2, 5-7.) Ordförande: Bohman, H. vice Ordförande: af Petersens, K. H. W.; Öfrige ledamöter: Almgren, G. M.; Gullberg, E.; Morssing, Fr.; Silfversparre, O.; Silfvers..wärd, C.; Sjögreen, O.; Wikström, P.; Adelgren, A. F.; Hirsch, O.; Bodin, O. Kamererare: Lindberg, C. F. Sekreterare och ombudsman: von Heijne, D. l:ste Kassör och kassör vid eftermiddagsexpeditionen: Ström, A.; 2:dre dito Langelius, F. G.; l:ste Kontrollör: Björklund, A.; 2:dre dito 'l'yden, F. O.; l:ste Kontorsskrifvare: Kinman, E. O.; 2:dre dito: Wallber~, G.; 3:dje dito: Sevon, K.; 4:de dito: Flodenberg, Th.; Kontrollör E. Pantaktiebanker. [1719J Aktiebolaget Stockholms pantaktiebank. Il ufvudkontor: Riddaregatan 10, l te. upp; öppet söknedagar från 10 f. m. till l e. m. Afdelningskontor: A. Stora Badstugatan 4 å Norr; B. Riddaregatan 10 å Östermalm, med ingång från Styckjunkaregatan 6; Sibyllegatan 16, hörnet af Linnegatan, utlåningsfilial; O. Skärgårdsgatan 4, Brända tomten med ingång från Kindstugatan ; D. Högbergsgatan 23 å söder med ingång från Kapellgränden 3; E. Vid Munklägersgatan hörnet af Gamla Kungsholmsbrogatan ; Handtverkareg. 23 A å Kungsholmen, utlånings. filial; F. Bränkyrkagatan 50, hörnet af Timmermansg. G. Vestmannagatan 55, hörnet af Karlbergsvägen. Afdelningskontoren hållas öppna: Alla söknedagar från 9 f. m. till 2 e. m. och från 4 till 8 e. m. Lördags. och helgdagsaftnar till kl. 9. Sön- och helgdagar hållas kontoren stängda. vid eftermiddagsexpeditionen :Wallberg,G. Uppgift, hvarest Sparbankens afdelnings- kontor äro belägna samt om tiden, då desam- Ordförande: Hylin, P. A. ma äro öppna, återfinnes i Adressafdeln in- vice Ordförande: Smedmark, l. O. G. gen (under»sparbankn.) Ledamöter: Oleson. Axel; Trana, B. J.; Olsson, F. T., verkställande direktör. [1715J Stockholms läns sparbank. Hufvudkontoret, Drottningg. 39, är öppet hvarje söknedag, från 10 f. m. till 3 e. m. Afdelningskontor i Staden : Lilla Nygatan 22(hörnet.af Kornhamnstorg), å Ostermalm: Birger Jarls gata 31 (Engelbrektsplanen) äro öppna hvarje söknedag 10-1/2 3. Styrelsen: Ordförande: Boström, E. G. Vice ordförande: Odelberg, O. W. Ledamöter.: Ostbe~, G. F:; Almgren, V.; Cederstrom, C. ti. R., frih., Ekwall, G., ii Hogsta: Zetterberg, H.; Åkerlund, E., å Lovisedal; Pettersson, A. Kassadirektör: Östberg, G. F. Tjemtepersonalen: Kamererare: Lilliesköld, W. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Kamererare: Sjöholm, Erik. Kontrollant: Eriksson, Erik. Kontorister: Hellström, Serla; Bergholtz, Aurora; Josefsson, Maria. Tjenstepersonalt Vid afdelningskontoret A. Föreståndare och kassör: Pettersson, Pentus. Bokhållare: Rabe, Ernst Emil; Jacobsson, Johanna; Bergholtz, Anna; Andersson, Johan E. Vid afdelningskontoret B. Föreståndare och kassör: Janson, Carl. Bokhållare: Patrik. Pettersson, Signe; Josefsson, Vid ut1åningsfilialen, Sibylleg. 16. Föreståndare: Rabe, Ernst Emil. SVEA. 13 Drottninggatan.

10 [ J Penninginrättningar. Vid afdelningskontoret C. Föreståndare och kassör: Gustafsson, C. Bokhållare: Nyh, Axel; Ekeroth, Carl; Peterson, Gustaf. Vid afdelningskontoret D. Föreståndare och kassör: Moreau. Knut. Bokhållare: Bergqvist, Albert; Magnusson, Aug.; Ekenberg. Gerda. Vid afdelningskontoret E. Föreståndare och kassör: Mellin, C. F. Bokhållare :Sandquist, Carl; Dahlberg, Frithiof; Kjellberg, Carl. Vid utlåningsfilialen, Handtverkareg. Föreståndare: Landström, Ernst. Vid afdelningskontoret F. Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. Bokhållare: Bouvin, Oskar; Albion, Knut; Sundberg, Carl. Arbetareringens banks pantlåneafdelning. [1721J Se [1681.] [1723J Aktiebolaget Stockholms Privat-Assistans. Hufvud- och bankkontori Regeringsgatan 16, 1 tr.; öppet söknedagar kl. 10f. m.-4 e. m. Pantlånefilial N:o 1: Smålandsgatan 40. Pantlånefilial N:o 2: Luntmakaregatan 34 B. Pantlånefilial N:o 3: Sibyllegatan 20. Pantlånefilial N:o 4: Sot Paulsgatan 13. Pantlånefilial N:o 5: Pipersgatan D, Filialkontoren hållas öppna: Sökned. fi. 9 f. m. till 2 e. m. samt 4-S e. m., lärd. och dagen före helgd. till kl. 9 e. m. Ordförande: Rudberg, J onas. vice Ordförande: Govenius, W. Ledamöter: Söderström, A. F.; Velander, Th.; Wahlberg. F. A., verkst. direktör. Kamrer: Wahlberg, F. R. Kontrollör: Hartman. Gust. Kassakontrollör ; Gustafsson, A. Kassör: Wahlgren, G. Bokhållare: Ankarorona. C.; Boyesen, D., Östergren, K. Försäkringsinrättningar. Tjenstepersonal : Vid filial N:o 1: Föreståndare och kassör: Filen, John. Bokhållare: Ljung, N.; Laurin, H.; Graaf, Nils; Wahlström, R. Vid filial N:o 2: Föreståndare och kassör: Wessman, S. W. Bokhållare: Svenson, Hilda; Engström, G. E.; Johansson, Arthur. Vid filial N:o 3: Föreståndare och kassör: Nilsson, Gustaf. Bokhållare: Berglind, Emma; Lindgren, J.; 23 C. Albion, F. Vid filial N:o 4: Föreståndare och kassör: Lundholm, C. G. Bokhållare: Hartman, J. P.; Andersson, Edvin; Lindroth, Maria; Söderqvist, E. Vid filial N:o 5: Föreståndare och kassör: Nilsson, Karl. Bokhållare: J ansson, Oskar; Andersson, A.; Söderqvist, C. R. F. Amorteriaursfonder, Apoteksprivilegiernas amorteringsfond. [1727J Vallingatan 20. Ordförande: Bermich, N. A. G:son. vice Ordförande: Almen, Aug. Öfrige ledamöter: Sebardt, W.; Murray, A.; Lehman, A. Styrelsesuppl.: Tillander, H.; Enell; H. G. O. Karnererare och protokollsförare: Göransson, L Nya amorteringsfonden för apoteks- [1729J privilegier. Vallingatan 20. Ordförande: Bennich, N. A. G:son. vice ordförande: Sebardt, W. Öfrig-e ledamöter: Kaijser, A.; Murray, A.; Balkenhansen. R. Styrelsesuppleanter: Ångman, A.; Kerfstedt,I. Kamererare och protokollsförare: Göransson, J. II. l'örsäkringsinrättningar. A. Bänte- och kapitalför- säk'j'ingsanstalter. Ordför~nde: Ra~s~edt, J. O. Ledamoter: Christierson, T. O. A.; Edholm, Ränte- och ~apitalförsäkringsanstalten M. E.; Leijonhufvud; B. A., frih.; Matt- [1731J I Stockholm. hiesen, J. C.; Ramstedt, A.; Rubenson, L.; Stora Nygatan 5; insättning till beredande Wallden. W.; Kinander. E. af lifränta eller. utstyrsel sker alla Föreståndare: Romare, A, V. söknedagar 11-2 midd. och Kamererare: Nordwall, L onsdags e. m Amanuens: Stridbeck, G. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA; 13 Drottninggatan.

11 Penninginrättningar. Ombudsman: Norströrn, E. G. Amanuens: Stuart, G. A. Korrespondent: Fabricius, Aurel ia. Kassör: Benckert, Fanny. Kontorsskrifvare : Eriksson, L.; Svcderus, M.; Mellberg: M.: Malmerfelt. E.: Geete, H.; Bratt, III.: Romare, A,; Wallin, E.; Matthiesen, R.; Fabricius, S.; Abergsson, A.; Pripp, L. B. LijJ'örsäk1-ingsin1-iittningar. lifförsäkrings-a ktiebolaget Nordstjernan. '[1735] (År 1871.) (Hufvudkontor: Stockholrn, Drottningg. 7.) Elliot, J. E., ordförande: Fränckel, E.; Samson, Otto; Weinberg: C. A.; Bruzelius, R. M.; Höglund. Anton. Verkställande direktör: Samson, Otto. Matematiker: Fränckel, E Öfverläkare: Bruzelius, R. M., med. prof. Kontorschef: Lindstedt, Karl. Kamererare : Bergström, Axel. l),'örsäkringssumma... öfver 108,000,000 Arlig inkomst...» 4,000,000») Fonder» 30,000,000» Kr. Försäkringsinrättningar. Aktuarie: Mittag-Leffier, G. Kamrerare: V\1n Braun, Chr. [ ) Allmänna lifförsäkringsbolaget. (År 1887.) [1743] (Vasagatan 10.) Rikstel Allm.tel (direktören 4260.) von der Lancken, C. E., ordförande: Gihl, G.; Cavalli-Holmgren, A.; Wrnrn, J. A. F.; Gumeelius, Verkställande direktör: Gummlius, Arvid. Ofverläkare : Wrern, Jonas. Matematiker: Phragmön, E. Jurist: von der Lancken, C. E. Tjenstemän, Kamererare: \Vinge, C. G. Kassör: Svensson, Ellen. Bokhållare: 'l'him, Artur; Edenberg, G. A:son; Carlander, Anshelm; Bartholdi, Am.; Warholm, Fr.; Ohlson, C.; Warling, E.; Wahlgren, G. [1744J Lifförsäkringsak!iebolaget Nordpolen. (Ar 1897.) (Drottninggatan 27.) Ordförande: Hildebrand, Hans. Ledamöter: Danelius, B. A.: Lindeberg, Knut; Stjernspetz, H.; Sjögren, rrag~; Stolpe, Carl. [17 ;37J Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule. Verkställande direktör: Stolpe, Carl. (Ar 1872.) (Kungsträdgårdsgatan 2 C.) Ofverläkare: Sjögren, Tage.\ Matematiker: Lindeberg, Knut. Lilliehöök, C. M.: We tterström, H.; Hamilton Hugo' U ggla E Kinberg Henning' Kamrerare: -'- Burman, John. Fr6lander: Th.: P'al~~, Sven. ',. Verkställande direktör: Palme, Sven. Aktuarie: Jäderin, E. Öfverläkare: Ödmansson, E. Kamrerare: Grönberger. A. Ludv, Ombudsman: Moll, Viktor. Aktieegarnes utdelning begränsad 30,000 kr. pr år. Under de 10 åren erhöllo: Aktieegarne ,000 kr. De försäkrade i kontant vinst 2,484,457» De försäkrades vinstregleringsfond utgjorde ,000 kr. Vinsten utdelas årligen. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. [17 39J (År 1882.) (Drottninggatan 22.) Forssell, Rans, ordförande; Holm. G. B. A.; Key, Axel; Mittag-Leffler, G.; Leijonhufvud, K.; Peyron, Ad.; Setterwall, C. yerkställande direktör: Leijonhufvud, K. Ofverläkare: Edling, N. A. Skandinaviska allmänna liff{irsäkrings- [1745] föreningen Balder. (Ar 1887.) Hamngatan 1 B, 1 tro A. t. 610; r. t. 187; kontorstid 9-'/24.. Nya anmälningar mottagas dagligen; 100 till kronor är den minsta försäkring, som bevilj as å ett Brand- och Lifförsäkrings-:Aktiebolaget SVEA. Adresskalendern lif. Ordförande: Uggla, Gust. F. O. v. Ordförader Stålhammar, A. Ledamöter: Carlsson, G.: Högberg, C.; Mörner, Helmer, grefve; Nordström, Gustaf,. och Zethelius, J. A.; 'I'enow, Chr. L. Öfverläkare: Sällberg, G. Th.: Verkst. direktör: Mörner, Helmer, grefve. TJenstemän: Matematiker: Ekström, Gust. Kamrer: Ekberg.. J. A. Kassör: Elliot, M. Biträden: Örtendahl, I. A.; Rector, B.; Thorssell, A.; Hultbom, I.; Magnell, A.; Busch, E.; Elliot, S. 13 Drottninggatan. 68

12 [1746-,1751J Penning-inrättningar. [1746J Lifförsäkringsbolaget Nornan. (Drottninggatan 18.) Sfy:i-elxe: Rattb, G., ordförande; Murray, A.; Tivell, F.; Aström, A.; Hedin, E. Yerkställande.. direktör:.hedin, Ernst. Ofverläkare: Ohrwall, E. Kamrerare: Malrnstedt, N. Ombudsman: Aström, A. Försäkringsinrä ttningar. Korrespondent: Hammarstedt, E. Bokhållare: Lewin, S.; Andersson, Lo; Ternström, G.: Wernström, E.: Wångström, A.~ Lagercrantz, E.; Bergström, N.; Pettersson, E.; Lewin, F.; Göthe, C. A.; Fangert, J. [1750aJ Svenska arbetare-iifförsäkringsbolaget (Klarabergsgatan 25.) Valand. Svenska Iifförsäkringsanstalten Oden. Styrelxe: [1747J (Är 1889.) Ordförande: Heijkenskjöld, S. L., öfverste.. (Storkyrkobrinken 11.) Verkställande direktör: Virgin, Claes. Ö Ledamöter: Tamm, O.; Carlsten, E.; Wallis, Ifverxtyrelse: o Curt; Widtskiöld, J. A.; Mårtensson, L. A. Reuterswär d, Patric, ordförande; Akerman, R dfö d C l O S'" Tjenstemiin..., v. or roran e; ar son,.; jogreen, Öf.låk " Wall' C t O. A.; Petersson, Edv. R.; Gullberg, Hj.; ver a are. IS, ur. Billmanson. A. L.; Bengtson, Carl; Martin, Omb~dsman: Norman,. Hugo. P. R, Wahren J.' Setterblad G.' vo Kassor: Norman, Jonnie.,." "n Kamrer' Arbman H Horn, E.; Christerson, J.; Petersson, Axel; B kh"ll' N '. G l' L ier K Dahlin, J. E.; Lilliehöök, H.; Swartling, o a a~.e:.onnan, ur l; ager o,. J. A.' Åkerman J.' Frie E F' SI... Bol~get ar ~.I1dadt af 41 personer, som ut- F. W. N. " s,.., oor, gora dess ofverstyrelse. Reuterswärd, Patric, ordförande; Äkerman, R, v. ordförande; Petersson, Edv. R., öfverläkare: Carlson, O.; Billmanson, A. L., matematiker och jourh. direktör; Dahlin, J. E.; Bengtsson, C. Ombudsman: Blixen, Oscar. Intendent: Palme, Gustaf. Kamererare: Carlson, A. D. Allmänna Iifförsäkring~föreningen [1748J Röda bandet. (Ar 1889.) (Svartens gata ) Direktör: Jäderön, E. A., invent.vförval tare v. Flottan. Kassör: Carlsson, C. A. Sekreterare: Nyström, K., vaktmästare. [1749J Svenska Ufförsäkringsbolaget. Försäkringstagames eget bolag. (Ar 1891.) (Hufvudkontor Norrmalmstorg 16.) Kontorstid 9-3,30; a. t. 7280; r. t St yre l.se : Meuller, Chr. L., ordf.; Carlson, Wilhelm, Ytterman, John; Ekman, E. J.; Bäckman, Johan, verkställande direktör. Tjenstemiin r :Matematiker: Ekholm, Nils, fil. dr. Öfverläkare: Janson, Carl, med. dr. Kamererare: Andersson, G. Kassör: Wernström, H, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Svenska arbetareförsäkringsanstalten [t 750 bj "Trygg". (Bildad 1899.) (Hufvudkont.: Mäster-Samuelsg. 63.) ÖfVe1'stY1'elu: Svedelius, Ax. G., ordf.; Swartling, Ax., v. ordf.; Almqvist, S.; Aspelin, Chr., Behrendt, L.; Bonde, C. C:son, frih.; Falk, R; Hasselblad, C. F.; Hedgren, B.; Hellberg, Fr.; Kjellberg, J. C.:son; Kjellg!en, J. H.; Landtblom, Odd; Liberg, L.; Lindberg, C. C:son; Lindman, A.; Ljunglöf, Knut; Loven, Chr.; Tham, V.; Wessberg, Hj.; v. Vicken, C. D. Styrelxe: Ordf.: Rubenson, S. Ledamöter: Björklund, O.; Enell, O.; Flensberg, C.; Grumme, A.; af Jochnick,A. Suppleanter: Nygren, G.; Schnell, C. Verkst. direktör: af J ochnick, A. Ofverläkare: Flensburg,. C. Aktuarie: Carlheim-Gyllensköld. y. Revisorer: Anjou, A.; Bergström, W.; Ulff, C. [1751 aj Lif- och sjukförsäkringsbofaget Vasa. (Centralpala tset.) S/yrelxe: Ordförande: Welander, Edv. Ledamöter: Appelberg, Victor; Beckman, Knut; Cavallin, F. G.; Jungstedt, Hugo. yerkställande direktör: Appelberg, Victor. Ofverläkare: Welander, Edv. Matematiker: Beckman, Knut. SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Penninginrättningar. [1751 bj Lifförsäkringsbolaget Svecia. (Regeringsgatan 3; a. t. 7475, r. t ) StY"else: Ordförande: Falk, fl. Verkst. direktör: Hamrin, Helmer. Kassadirektör: Granholm, H. Ledamöter: Magnell, C. C.; Rosen, J. A. W.;. Wikborn, A. Öfverläkare: H vass, Thorbjöru. Aktuarie: Nordenmark. N. V. E. Ombudsman: Sandberg, Ludv. [1751 ej Lifförsäkringsbolaget Vanadis. (Regeringsgatan 40.) StyreZRe: Holmquist, F. ordf.; Meister, A., v. ordf.; Sundberg, H., öfverläkare; HörnelI, R., verkst. dir.; Aschan, E., kassadir.: Hermelin, A., frih. ' Suppleanter: Rudebeck, F.; Falck, E. C. Lif.. och brandförsäky"lngsinriutningar. [1752J Försäkringsaktiebolaget Skandia. (År 1855). (Mynttorget 1.) von Ehrenheim, P. J.. ordförande; v. Rosen, G., grefve, vice ordförande; Richter, F.: v. Bahr, O.; Herlitz, K.; WallenberO', M.; Loven, Chr. o Yerkställunde direktör: Herlitz, K. Ot'verläkare: Medin, O. Kame~ erare. och chef för brandförsäkringsbyran : Lindbohm. H. Chef for lifförsäkringsbyrån: Stedt, N. Ombudsman: Santesson, H. Brand- och lifförs~kringsaktiebolaget Svea. [1753J (Ar 1866.) Hufvudkontor, Göte borg. Bolagets styr'ezse: Ordf?rande: Röhss, August: v. ordförande: W1Jkand.er, Aug.; von Sydow, F. E.; Wijk, Carl; Bring, Ernst; Sternhagen, Harald; Murray, George. Verkställande direktör: Bring, Ernst. Styrelsesuppleanter: Boye, Fritz.; Hartwig,.. Herman; Seaton, A. E. Ofverläkare: Lamberg, Carl. Generalaqencur, Stockholm, (13 Drottninggatan 13.) Generalagent: Hellstrand. C. A. Inspektör: Malmborg, C. von. Tjenstemän vill qeneralaqenturen r Dumky, Gustaf. kamrer: Hallin, Edv., kassör; Hornvall, A.; Nordberg. Signe. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Fö rsäkrin gsinrä ttningar. [ ] Bra ndförsä kringssumma, öfver _ 1,600,000,000 Kr. Lifförsåkringssumma.öfver 75,000,000» Arliga premie- och räntein komster öfver Aktiekapital... Grundfondsförbindelser. Reserv- och dispositionsfonder öfver Lifförsäkrings- och andra fonder öfver 12,000,000 }) 2,000,000 II 8,000,000 II 3,000,000 II 20,000,000» Brand- och lifförsä!<ringsaktiebolagetskåne. [1755J (Ar 1884.) (Arsenalsgatan 3 B.) Bolaget meddelar brandförsäkringar, hyres-, lif-, lifränte- och kapitalförsäkringar. Grundkapital: 12,000,000 'kr.. Hufvudagent: Bay, Hans. Läkare: Malmsten. Karl, Blasieholmstorg 9. D. Brandförsäkringsinriitt.. ningar. Allmänna brandföraäkrinqsverket för bygg- [1757J nader å landet. (Ar 1782.) (Stora Nygatan 26.) Af Kungl. Maj:t förordnad ordförande: von Essen, F., frih., riksmarskalk. Enskilde delegares fullmäktige: Jentzen, C.; Odelberg, O. W.; Sederholm, Edw.; Tamm, P. G. Verkst. direktör: Rosenlind, J. E. Sekreterare och ombudsman: Bowallius, R. M. Registrator o. aktuarie: Bäckström, A. M. Assuransintendent: Creutz, J. W. Assistenter: Skjöldebrand.K. A.; Nilsson,P.G. Karnererare. Robbert, O. W. Bokhållare: Egerström, K. O. Fr.; Lindskog, K. Hj. Kassör: Silfverswärd, E. E. Kassakontrollant: Ädelgren, A. E. Stockholms stads. brandförsäkringskontor. [1759J (Ar 1746.) (Mynttorget 4.) (Vid 1899 års utgång uppginge kontorets fonder till kr. 26,119,543:4 o och dess ansvarighetssumma utgjorde kr. 420,430,507:18.) Leijonhufv ud, Bl'. Abr., frih.; Ribbing, G.; Almqvist, Sven; Schager, A. C.; Sundström, G. R.; Bergstedt, Carl; Lyth, G. W.; Jacobson, E. Sekreterare o. ombudsman: Benckert, Rob. Kamererare: von Stapelmohr, C. H. Notarie: Söderling, A. G. M. Kassör och bokhållare: Romare, P. B..R.evisor: Palmgren, Hj. L. SVEA. 13 Drottninggatan.

14 [ J Penninginrättningar. Försäkringsinrättningar. Amanuens: Lagercrantz, Elias. Inspektörer: Gustafson, A. H.; Lagerfelt, Värderingsmän: Petterson, G. E. N.; Ha- N. G. M. verman, K. V. Brandstodskomiten i Stockholm: Brandinspektör. Nordenstrahl, O. Bengtsson, N. J.; Fl'ostell, F. E.; Lund- Öfvorstyrolse. ström, J.: Magnuason, A. E.; Olsson, C. A.; Ridderskapets och adelns klass: Björnstjerna, Edblom, R.; Sjöqvist, J. R.; Breitholtz, E. J.; d'albedyhll, G., frih.; _ Edelsvärd, A. W.; Gripensköld, C. J. N.; Horn, A. G. S.. grefve: af Klintberg, L. [I!63,) ~to.ckholm~. stads brandstodsbolaq F.; Lagerheim, C. H. T. A.; Leijonhufvud, till forsakrmg af losegendom. (Ar 1844.) B. A., frih.; von Platen, L., frih.; Rib- (Skeppsbron 32.) bing, G.; af Sillen, O. F.; Silfversvärd, C.;. Skogman, C. J. A.:. fri~.; S~ål~ammar, A.; Billing, W., ordf.; Sundström, G. R.; Gran Uggla, A.; Adelskold, C.: Ribbing, A::; von holm, A.; Lindeberg, K. M.; Björklund, Konow, S.; von Bahr, O.; Beck-Frus, J. E. G. F. G.; S~uart, L.; Tamrn, ~. G.; Rehbinder, Kamererare: Blanck, A. W. H., frih., de Geer, G., fnh. Kanslist och ombudsman: Lagerwall, Birger. Ståndspersonernas klass: Almqvist. E. K.; Revisor: H~lmer, B.. Almqvist, S.; Berlin, J.; Biörklund, H.; Björk- Kammarsknfvare: Liedberg. A. B. M. lund, G.j BltJ.~, C. E.: Brusewitz, E.; Clae- Herrar Sextio Deputerade: son! N.; F~anckel, E.; Gellers~~dt, A. T.; Almgren, O.; Andersson, A. N.; Benckert, Jo~~n, S.; LJungberg, K.; Norström, G.: Ny- C. n, Bergstedt, C.; Bernström, C. F.; ström, L. n, Ramsted~, J. O.; Roos t A. T.j Billing-, W.; Björklund, E. G. F.; Björn- Schag~r, A. C.; Smerlmg, C. F.; "Stal, W.; bom, Hj.; Boije, C. O.; Bratt, H.; Brinck, Walld:n: W.; Wallenberg, K. A.; Ostergren, J. F.; Broander,N.F.; Dahlgren,E. W.; Da- A.; GIllJam, G. F.; Fougberg, F.; Enell, O. nelius, B. A.j Edberg, K. T.; Edelsvärd, A. Handlandenas klass: Almgren, O.: Bengts- W.; Ericsson, Hj.; F~.is, G.; Geete, O.j son, o., Bergstedt, C.; Brinck, Alfr.; Bäck- Granholm, A.;.HalJstrom, P.; Holmberg, ström, J.; Gullberg, E.; Gustafsson, G. T.; ~. A.: Holm.strom, M.; Kahl, C. A.; K~ck, Husberg, C. R.; Larson, Adler; Loven, J.j E.; Kolmodin. H. j Larson,.A:dler: Lind- Norsens, P. C.; Paton, N.; Pettersson, Hj.; b~om, A.; Lmdeber9" K. M.j Lmdfeldt, W.j Peyron, L.; Sundström, G. R.; Schnell, Carl; Lu!-dstedt, x., ~oven, J.; Lund, M.; Mon- Svanström. F.; Söderström, C. C.; Wann- telius, O.j Morssing. F.; Nachmanson, Abr.; berg, A.; Tempelman, G.; Sifvert, A.; Kahl, Neumuller, E.; Odhner, A. C.; Pettersson, C. A.; Ramstedt, Aug.; Olsson, H. W. och HJ.; Pettersson, V.; Ramstedt, Aug.; Ram- Lundbern K. L, stedt, J. O.; Ramstedt, Wald.: Ramstedt, e' A U B Vict.; Ribbing, G.; Rohtlieb, H.; Schnell, Embetenas klass: spengren, F...; re~- C.; Sidwall, R.; Sjöström, K. F.; Slöör, berg, S. A. E.; Edberg, K. Th.; Ericsson, H.H F.; Smerling, C. F.; Stenberg, S. A.; Hagerman, H.: Hellbacher, r.. Ja?obson, E.; Sundström, G. R.; Söderberg, B.; Tull, N. Karst~n, W.; Lagergren,A. G.; LIndgren, A. P.; Wennberg, A.; Wessman, A. G.j Wik- R.; Lmdmansson, J: A. W.: ~Jund.berg, A. Iund, w.. Wretman, J.; Zimmerman, E.; P.; Lyt~,,, G. Yl.; NIlsson, C. ].; Sidvall, C.. Osterlind, E. F. R.; Sallstrom, A. G.; Wessberg, P. E.; _ Westerdahl,A. R.; Benckert, C. H.j Ringholm. [1 65J S h' I l" b d t d b 1 C. G.; Petterso,?, V., Andersson,.J. A.; 7, tock o tås t8~4{an s o s o ag. Amundson,A.jMartensson,O;MalmqvIst,C.P. (A r l t' 4) rsena sgaan. Städernas allmänna brandstodsbolag. Ordförande: Odelberg, O. W. [1761J (Ar 1828.) v. Ordförande: Nisbeth, C. G..(Fredsgatan 15.) Ledamöter: Zetterberg, H.; Löwen, W., frih.; Ordförande: Ostberg, J. Akerlund, E.; Bredberg. C. o., Hedenbergh, A. L. Öfrige ledamöter: Heijkenskjöld, W., verkställande direktör; Larsson, Z., Olson, A.; Kamererare: Robberte, A. Stålberg, A. Ombudsman o. sekret.: Wahlgren, C. A. Sekreterare o. ombudsman: Naumann, Th. Amanuens: Hård af Segerstad, B. J. A. Kamererare: Karlson, F. G. Registrator o. bokhållare: Almroth, E. 'l'jenstemän: Brandting, S. K. O.; Koch, C. Vaktmästare: rrhide, G. E.; Olsson, S. O.; Ulmgren, P. Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolageISVEA. 13 Drottnin'ggata:n.

15 Penninginrättningar. [1767J Brandförsäkringsbolaget Tor. Af K. Maj:t sanktioneradt 9 nov (Klarabergsg. 23, l tro Kontorstid 9_1/24.) Allm. tel. 192, rikstol Beviljar försäkringar å fast och lös egendom såväl i stad som på landsbygd. Ordförande: Lagerberg. Otto. Ofrige ledamöter: Eden, F.; Källström, E.; Loden, J.; Lundberg, R.; Lyttkens, Aug.; von Nolting, W.; Petersson, Edv. R.; Rietz, Aug.; Thorelli, S. E. Tjenstenuin. Verkst. direktör: 'I'horel li, Sven Elof. Karnererare. Johansson, A. Kassör: Håkansson, M. Inspektör: Sjögren. Herman. Biträden: Stenmark, G.; Tidholm, A. Brandfärsäkrlnqsakttebolaqet Fenix. [1769J (Ar 1889.) (Jakobstorg 3, l tr.) Ledamöter: Printzsköld, Otto, ordförande; Ahlsell, Ad.; Loven, John; Jentzen, Carl; Samson. Eugene: Starek, Albert; Sundström, Hans. Verkställande direktör: Samson, Eugene, Kamererare: J ohansson, Carl. Inspektörer: Richnau, C. H.; Brandell, Per. 'l'jenstemän: Carlberg. A.; Ekmark, Robert; Ekström, Henrik; Ericsson, Alb.; Kjerrström, Sven; Lagerlöf, Carl; Lönngren, Otto W.; Malmgren, Mauritz; Wiklund, W:m; Engström, S. L.; Philipson, Ellen; Strömberg, Ellen. [1771 J Brandförsäkringsaktiebolaget Norrland. (Drottninggatan 23.) Olson, P., ordf.; Hedberg, J. A., V. ordf.; Arhusiander,' M.; Boström, L.; Wessen, C. O.; Knaust, G. O.; Liljestrand, E. Suppleanter: Wessling, L.; Sandqvist, A.; Cornell, J. F.: Wikström, Gregor, Verkställande direktör: Liljestrand, E. Ombudsman: Drake, J. O. Kamererare: Lundkvist, A. Tjenstemän: Lindahl, W., inspektör; Stenmark, S. F., revisor; Lundgren, D. F., -kassör: Johansson; K., bokförare; Lindroth, E.; Lindblad, A.; Boströrn, R.; Ahrens, P.; Löfgren, B.; Lindblom, K. [1773J Brandförsäkri.ngsaktiebolaget Victoria. (Al' 1898.) (Hamngatan 20 A.) Forssell, H., ordf.; Holm, G. B. A., V. ordf.; Hamilton, Hugo, grefve; Leijon..Förs äkrin gsin rättnin gal'. hufvud, Knut, frih.; verkst. direktör. Kaniererare: Thomson, Filip. Inspektör: Planck, Edv. Johansson, [ J Bengt, E. Olyck:i4fallförsllkringsinrättningar'. [1777J Försäkringsaktiebolaget (Al' 1881.) Fylgia. (Hufvudkontor: Jakobstorg 3.) Bolaget meddelar olycksfallförsäkringar. Siden bladh, Elis, ordförande; Printzsköld, Otto; Samson, Eugöne. Verkställande direktör: Samson, Eugene, Ofverläkare : Berg, John, professor. Karnerorare: May, John. Inspektör: Nordenadler. K. G. Tjenstemän: Nygren, O.; Wijnbladh, Hj.; Beckman, B.; Heimanson, E.; Köhler, B.; Sundstedt, N.; Lindroth, Sven; Heinianson, Helene: 'I'helander, Karin; Ödmann, Signe; Stendahl, Maja; Wanner, Kerstin. [1779J Olycksfallförsäkr,ingsaktiebolaget Skandinavien. (Al' 1886.) (Hufv udkontor: Drottninggatan 27.) Ekgren, C. E., ordförande; Arfwidson, Gust. Sam.; Stolpe, Carl, verkställande direktör. Öfverläkare: Linroth, K., prof., generaldir. Karnererare. Appelqvist, J. Axel. Kassör: Josephson, A., fröken. Inspektör: Andersson, John. Amanuens: Stuart, Walter. Olycksfallförsäkr,ingsaktiebolaget Norden. [1781J (Ar 1888.) (Hufvudkontor: Centralpalatset.) Styrelse.: Hildebrand, Hans, ordförande; Werner, Feodor : Valentin, Isidor. Verkställande direktör: Valentin, Isidor. Öfverläkare: Svensson, Ivar f. d. öfverläkare vid Sabbatsbergs sjukhus. Kamererare: Abrahamsson. Aug. Inspektör: Hector, H. M., kapten. Tjenstemän: Hållgren, Gust.; Philip, A.; Valentin, G. [1783J Nordiska ömsesidiga oly'cksfallsförsäkringsföreningen Bore. (Ar 1888.) (Vasagatan 5.) Bergman, C. G., ordförande; Almquist, J., verkst. direktör; Berencreutz, G; Larsson, Brand-och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 [ J Penninginrättningar. Försäkringsinrättningur. Oscar; Stockman, G.; Sällberg, G. Th.; [1794J Glasförsä~ringsaktiebolaget Stella. Sällström, A. G.; Wall, C. J.; Wenner- (Ar 1898.) ström, G. (Storkyrkobrinken 13: a. t r. t ) 01 k f Ilf " "k' t It G th' Styrelse; Smedberg, C. :B'., ordf.: Hammaryc s a arsa. rinqsans a en o la. sten C. E.' Fri k Axel verk st. direktör. [1784J (Regenngsgatan 3.) " s,, Allm. tel. 7475, rikstel Jemför gruppen L. [1826J Falk, H., ordförande; Granholm, H., kassadirektör; Hamrin, Helmer, verkst. direktör; L Sjöförslikringsinrlittningar... Magnell, C. C.;Rosen, J. A.W.; Wikborn,A. Ofverläkare: Hwass, Thorbjörn. Stockholms SjöJörsäkringsAktiebolag. Ombudsman: Sandberg, L., juris dr. [1797J (Ar 1867.) Aktuarie: Nordenmark, N. V. E., fil. dr. (Kontor: Skeppsbron 36, 1 tr.) F. Sj U l.'försäkringsinriittningar. [1787J Sveriges allmänna,sjukförsäkringsanstalt Brage. (Ar 1899.) (Kungsträdgårdsgatan 12) StY"else: Berg, Lars, ordf.: Almgren, Fr., v. ordf.: Lundeberg, Chr.; O1in, C. O., öfverläkare; Björck, J. E., ombudsman; Lundeberg, Gerdt, kassadirektör. Ungewitter, Jul., verkst. direktör. Kamrer: Lundgren, Nils. Kassör: v. Hedenberg, V. G. Garantij"örslikringsinrlittningar. [1789J Försäkringsaktiebalaget Tre kronor. (Redovisningsgaranti. Bildadt 1890.) (Vasagatan 10. A. t. 964 och R. t ) StY"else: Heijkenskjöld, S. L., ordförande: Falk, Matths; Gumrelius, A., kassadirektör; Sandberg, G. F.; Wavrinsky, E., verkst. dir. o. kamrer. Direktörer: Skogman, C.,frih.; Bohman, Knut; Lagerholm. J. F., verkställande direktör. Tjenstemän: Andersson,.Harald.: Boström, J.: Särnströrn, E. G.; Agren, K. S. [1799J Sjöförsäkringsaktiebolaget Ägir. (Ar 1872.) (Hufvudkontor: Stortorget 1.) Bråkenhielm, P. J.; Fris, Gustaf; Settervall, Jakob; Heilborn, Otto; Hazelius, Aug., verkställande direktör. Sekreterare: Nycander, C. A. l}enstemän: Silfverbraud, Oscar; Brogren, F. J.; Juhlin, K. H.; Jonsson, S. W.; Möller, K.; Person, P. B.; Pettersen. Ernst; Påhlman, E.; Lindström, R. [180lJ Sjöförsäkringsaktiebolaget (Ar'1882.) Vega. (Hufvudkontor: Skeppsbron 28.) Styrelseledamöter: Cronstedt, Otto,.grefve; Malmberg, Fredr.; Rossander, J. F.; Bengtson, Carl; Rödbom, Gustaf, verkställande direktör. Tjenstemän: Romare, R.: Ahlström, F. A.; Remy, L; Bergsten, P.; Söderbergh, J.; Lindgren, F.; Bergvall. A.; Berlin, V. H. Glasföl"slikringsinrlittn ingar. Svenska glasförsäkringsaktiebolaget. [1793J (Stiftadt 1884.) Aktiebolaget ~jöassuranskompaniet. (Skeppsbron 18.) [1803J (Ar 1889.) Fahleu, A. F., ordf.; Roesler, E. (Riddarhustorget 13.) de Brun, F. Allm. tel Rikstel Verkställande direktör: de Brun, F.. St i Bokhållare: Carlsson, Alb.; Voss, M. L d..t Bl kyroetste:p l d L. Agenter i Stockholm: Schönow, C. L. & COj e, amo el':, anc : ~; a an er, ouis; G t f J h J h G Phili Forsgren, Rob.; Cornelius, Gust.; Beskow, us a sson, on.: o auson,.; IIp, G t f rk täll d dir ktö Theodor; Berg, Victor; Schöldström, us a,ve s a. an e..ile or. Wald. O.; Lindström, Fredrik; Schipman,. Tjenstomiin : r Heinr.: Hedin, Er. Aug.; Rubenson, V.; Gellerstedt, Ene; Andersso.n, Thy.re; ~und- Schaffer, & Co,101of; Ringström. N. P.; holm, E.; Beskow, L; Lindström, HIIma; Hildebrand & Cederin. Wahlberg. Selma. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Försäkringsinrä ttningar. [1804] Försäkringsbolaget Nordisk Yachtassurans. (Är 1898.) (Kungsträdgårdsgatan 12.) Lagerberg, Otto, ordf.; Granholm, Henrik, kassadirektör; Smith, Emil; Kolmodin, Axel; Ungewitter, Jul., verkst. direktör. Kamrer: Lundgren, Nils. Kassör: v. Hedenberg, V. J. Ereatwrsj'örsäkringsinrättningar. Stockholms län~ hästförsäkringsbolag. [1810] (Ar 1877.) (Arsenalsgatan 4.) Ordförande: Bredberg, C. G. Ledamöter: Löwen, W., frih.; Hedenberg, A. L.; Zetterberg, H. Ombudsman: Robberte, A. [1811] Skandinaviska kreatursförsäkrtnqsbolaget i Stockholm. (Ar 1890.) (Drottninggatan 46.) Ordförande: Tamm, Oskar. yice Ordförande: Hagander, Oskar. Qfverläkare: Vennerholm. John. Ofrige ledamöter: Hennings, R. T. Kamererare: Bergman, J. Pensionsinrättningar. [ } grefve; Abramson, Axel; Georgii, Ax.: Rödbom, Gustaf, verkställande direktör. L. Tnbrotts-, stöld- och glasj'ö1'säkringsinrättningar: Försäkringsa~tiebolaget Securitas. [1825] (Ar 1896.) (Kungsträdgårdsgatan 12.) Hildebrand, Hans, ordförande; Juhlin-Dannfelt, Georg; Nordensvan, O.; Rubenson, Semmy. Verkst. direktör: Ungewitter, Jul. Kamrer: Lundgren, Nils. Kassör: von Hedenberg, V. Kassör: Strålenhjelm, A., fröken. M. PensiOnSj'Öl'säkringsin- Ombudsman: Norman, Hugo. rättninga,l. BOtgt;~~eB~;~f:~~~' J~;'~~g~:ri; ~~~~~h~ff, [18261 Försäkringsaktiebolaget Idun. (Är 1898.) (Drottninggatan '50). Stöld- och glasförsäkring-saktieb. af Jochnick, Weman, Axel. Adolf; Stenfelt, Erik; Verkställande direktör: Weman, Axel. Kassör: Lilliestierna, H. [1827] Allmänna pensionsförsäkrings- A., fröken; Lemke, ]\I. fröken; Thomson, S.j bolaget. Sandberg, M., fröken; Lindqvist, S., fröken. (Är 1898). K. Äterj'ö1'säkringsinrätt- (Strömsborg, Stockholm). Ordf.: von Essen, F., hihi v. ordf.: nsmqar, Wittrock, V. B.; öfriga ledamöter: Berg, Återförsä1<rings,ilktiebolaget Holmia. Gust.; Björklund, J. A.j Ekerman, L. G.; [1819] (Ar 1884.) I Lennmalm. F.; Sundin, R. (Skeppsbron 28.) Verkst. direktör: Norinder, V. Wikblad, Herman; Cronstedt, O., IKamrer: Lundberg, F. III. Pensionsinrättningar, [1831 J Armens pensionskassa. (Öfre Munkbron5.) Ordförande: Leijonhufvud, B. A., frih. sjuk- och begrafningskassor. Revisor och hufvudbokhållare: Bergman, Aug. K:son. Bokhållare: Bergson, C. R. Assistent: Hallin, C. H. E. Ledamöter: Uggla, G. F. O.; Smedmark, J O. G;; Funck, G. O., frih.: Ridderstolpe, [1833J CIvilstatens ~enslonsmrattnmg. F. A., frih. (Vestra Trädgardsgatan 4.) Byråchef: Kjellander, E. Aug. Ombudsman: 'I'egnår, J. B. Anderson, F. A" ordförande; Wallensteen, Sekreterare: Beskow, W. B. J. A.; Westrin, Th.; Carlson, G.; Ofver- Kassör: Lagergren, K. F. kommissarien. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 [ ] Penninginrättningar. Pensionsinrättningar. Öfverkommissarie: Möller, Fr. 'I'h. (1843J Statens jernvägstraflks pensions- Sekreterare och ombudsman: Bseckströrn, inrättning samt enke- och pupillkassa. E. G. M., tjenstl., tjenstf. Lybeck, J. A. Kassör: Kugelberg, O..M. Ordförande: Gyllen svärd, S. O. A. Revisor ochkammarskrifv.: af Klintberg, L.F. vice Ordförande: Taube, C. O., grefve. Kanslist: Dalman, G. G. W.. Ledamöter: Kastengren, C. O. F.; Welin, K. G. A.; Lemke, H. [1835J Ombudsman; Gyllenhaal, L. H. Folkskotelärarnes pensionsinrättning. Sekreterare: Kruhs, D. A. Förvaltar tillika F'oikekoleldrarnes enke- och. Karnererare. Kastengren. G. A. E. pupillkassa samt Småskoleliirares m.. fl; Kassör: Pettersson, C. E. ålde7'dom,s7tnde7'stödsanstalt. Revisor: Håkansson, S. M. (Storkyrkobrinken 12, hålles öppen alla söknedagar 11-2.) [1845J Lotsverkets enskilda pensionskassa. D'irektion» (Kornhamnstorg 2, 2 tr.) Ordförande: Nordenfalk, J.. frih. Styrelseledamöter: Ruuth, M. D., grefvc, Ledamöter: Smerling, C. Fr.; von Friesen, ordf.: Granlund, A. T.,v. ordf., Heden. S. G. blad, P. H.; Sjöberg, J. A.; Karlson. E. F. Kamererars: Gavelius, G. A.; Dalman, A. V. E.; Westerberg, K. H. Sekreterare och ombudsmani Schönmeyr, B. J. Kamererare: Sjöberg, J. A. Kassör och bokhållare: Nordvall. F. H. Kassör: Zethelius, A. W. [1836J Lärarnes vid elementarläroverken enke- och pupillkassa. Direktion, tjenstemän och lokal desamma som för Folkskolelärarnes pensionsinrättning. [1837J Handelsflottans pensionsanstalt. (Anstaltens embetslokal: Trångsund 2 A.) Direktion : Ordförande: Christerson. J. 'C. E. Ledamöter: Paton, N.; Nylen, O.E. Sekreterare och kamererare: Erdmann.Xils, Kanslist: Hallström, J. [1847J Allmänna enke- och pupillkassan. (Storkyrko brinken 11.) Lindhagen. D. G., ordförande; Richter, Fr.; Warfvinge, F. W.; Linroth, K. M.;, Clarholm, J. E.; Sjögreen, O. A; Lind stedt, A.; Geijer, S. G. A.; Törnebladh, Silfversvärd, C. L.; Sylvan, C. G. Karnererare. Linder, C. G. Ombudsman: Bodin, J. U. A. Bokhållare: Johnson, J. A. [1849J Presterskapets enke- o. pupillkassa. (Mäster-Samuelsg. 10, öppen 10-2; a. t. 7700, [1839J Tullstatens enskilda pensionskassa. r. t ) Direktionen: Ordförande: Eklund, A. V. Ordförande: Landquist, C. A. E. Ledamöter: Wa1Jl\ren, C. O.: Zimmerman, Ledamöter: Linder, L. J.; Isberg,Carl, N. E.; Nordquist, N. G.; Bergenstjerna, verkst, dir.; Blumenberg, H. G.; Gemzell, G.; Silfverhielrn, B. M. L. E E Suppleanter: Zellinger, T. Joh:son;..Asker- Sekl:ete~-are och ombudsman: Wretman, J. gren, G. A.: Ruus, P. J. E.; Ewerlof, J. G. Karnererare och kassaförvalt.:clarholm, J. E. Sekreterare: Östman, A. F. Ombudsman: Poppius, E. G. Räkenskapsförare: Eneman, J. M.H. [1841J Telegrafverkets pensionsinrättning samt enke- och pupillkassa. (Slottsbacken 8.) Ordförande: Wennman, M. vice Ordförande: Curman, N. R. Ledamöter: Carlberg. E. A.; Westerståhl, L.; Lutteman. P. J. H. J. Karnererare. Svanbeck, Edv. Amanuens: Hultström, A. G. R.; [1851J Bankostatens enke- o. pupillkassa, Ordförande: Montelius, W. v. Ordförande: Calander, G. A. Öfrige ledamöter: Tillberg, C. S.; Amark, W. TIt.; Törnblom, A.; Frykman, G.; Johanson, A.; Lindqvist, S.E ;.Ljungberg, E. E. A.; Holm, A.; Söderberg, C. A.; Carlsson, Claes E. Tjenstemän: Redogörare: Ferlin, R. Sekret. o. ombudsman: Langborg, E., tillf. Brand-.och.Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 Penninginrättningar. Pensionsinrättningar. [ J Riksgäldskontorets enke- och pupillkassa. [1861J Groenska fattigför.sörjningsfonden [1853J Kassaförvaltare: och Willebrandska understödsfonden. Kommissarien Bolin, F. C. Skattmästareembetet vid K. Majrts Orden. Kamereraren Stuart, A. L. Pensionsfornaitiunq : Kamereraren Nilsson, J. A. Posse, Arvid F:son, grefve, f. d. president. Berg, K. J., f. d. president. [1855J Enke- och pupillkassan vid Stockholms stads embetsverk. Ordförande: Nyström, N. G. Styrelseledamöter: Löwenhielm, E.; Hallström, P.; Willers, W.; Salmonson, O.; Kinander, E.; Malm, P. [1856J Polispersonalens i Stockholm pensionsinrättning. Kommissarier: Engnell, H. N.; Lundbäck, E.; Ekelund, C. J. R. Öfverkonstaplar: Ekenberg, C. J.; Ljungstrand, F. E.; Hagström, C. A. Konsta plar: Nilsson, C. G.; Höglund, J. A.; Magnusson. A. W. Ombudsman:.Rubenson, M. [1857] Stockholms polispersonals ensk. enke- och pupillkassa. Ordf.: Lundbäck, E. E., kommissarie; sekret.: Holmgren, O. F., kommissarie: kassör: Björkfeldt, C. A. S., konstapel; Källqvist, O., öfverkonstapel; Mann, C. T. och Larsson, A., konstaplar. [1858J Polispersonalens i Stockholm en- [1865J skilda begrafnings- och understödskassa (f. d. Enskilda liff6rsäkringskassan). Samma personer som i Enke- och pupillkassan. [1859J Förvaltningen af de under f. d. K. Öfre borg rättens vård förr stäida medel. Ordförande: H. Exc. Riksmarskalken. Ledamöter: von Itosen, A. R. F., grefve; Fersen-Gyldenstolpe, A. G.,grefve; Printzsköld, O. H. R.; Ankarerona. C. V.; Ahfeldt, O. C. P.; Hjortzberg, F. W. Sekreterare: Radhe,' K. Kamererare : Cronstedt, Otto, grefve, kabiuettskammarh, [1862J Kungl. Teaterns pensionskassa. Ordförande: Buren, A. Ledamöter: Blomstedt, C.; Gyllensvaan, E.; Ortengren, A.; Sellergren, A.; Olsson, P. A. Sekreterare: Westrin, 'rh. Kamererare: Petterson, Emil. Vaktmästare: Nyqvist, J. k. [1863J Kungl. Hofkapellets pensionsinrättning. Ordförande: Buren. A. vice Ordförande: Westrin, Th. Ledamöter: Johnsson, J. A.; Bergström, C. A.; Sundqvist, E.; Aulin, T. Karnererare och sekreterare: Palmblad, C. J. [1864J Artisternas och litteratörernas pensionsförening. OrJ.för~nde: von Rosen, Georg, j;refve. Ledamoter : Book, F.; Dente, J. G.; Personne, Nils; Lindman, Axel. Sekreterare och kassaförvaltare: Nerström, Gustaf. Dramatiska och musikaliska artisternas pensionsförening. Ordförande: Gelhaar, Tom. Styrelseledamöter: Hamrin, O.; Pettersson, G.; Andersen, A.; Gille, H. J. E.; Grabow, C.; Book, F.; Callmen, C. G.; Pettersson, H. Karnererare och sekreterare: Gille, H. J. E. [1866] Operakörens enskilda kassa. (Utlemnar lån, utdelar understöd och begrafningshjelp. ) Ordförande: Petterson, Emil. vice Ordförande: N yqvist, J. A. Skattmästare: Telenius, F. Sekreterare: Wahlqvist, A. [1860J Kgl. Hofstatens gratialkassa. Ordförande: H. Exc, Riksmarskalken. Ledamöter: Billing, A. G. L.; Stjernstedt, S. F. A~, frih.; Ahf~ldt, O. C. P.; ~jortzberg, [1867J Operabalettens enskilda F. \\.; Flensbmg, Carl; Nyström, L. R.;. 'rh Ståhl, F. A. V. Sekreterare: Westnn, '. Sekreterare: Norling, S. L. Kamererare: Petterson, Emil. kassa. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

20 '[ ] Penninginrättningar. De sceniska artisternas understödsfond. [18681 (Kr. 59,000.).Ordf.: Hedberg, F.; förvalt.: Abramson, A.; sekr.: Petterson, Emil; ledamöter: Fredrikson, Gustaf; Söderberg, Alfr; Wagner, R.; Bergström, E. G. '(1869J Svenska musikerföreningen. Utbetalar pensioner, sjuk- och begrafningshjelp, Ordf.: Aulin, T.j v. ordf.: Bergström, C. A.; styrelseledamöter: Carlström. G. W.j Ljunggren, G.A.; Ellberg, E. H.; Nilsson, E. E.; kassör o. sekret.: Ohlsson, C. O. '(1870J Ufgardets till häst pensionskassa. Ordf.: sekundchefen j v. ordf.: en major; ledamöter j en ryttmästare, en löjtnant, regementspastorn, regementsintendenten, auditören, en underofficer, en af manskapet. [1871 J Hautboisternas understödskassa. (Humlegårds gatan 16.) Ordförande: Locander, Isidor. vice Ordförande: Ohlsson, C. O.!Kassör: Gyllen skepp, A. T. vice Kassör: Smith, N. L. :Sekreterare: Blornquist, O. B. vice Sekreterare: Ljunggren, G. A. [1872] Kungl. Svea lifgardes underofficerares pensionsförening, (adr.: Svea litgardes kasern). Ordförande: Liljeholm, A., fanjunkare. ~edogörare: Zefferin, K., fanjunkare. Ofrige styrelseledamöter: Nihl, A., fanj.; Höglund, N. P., fanj.: Markman. J. G. H., gevärshandtv. Enskilda jernvägarnes pensionskassa. {1873J (Arsenalsgatan 4 A.) Irirektion : Ordförande: Gahn, II. P. W. v. Ordförande: Herslow, Carl.. Ledamöter: Sparre, G., grefve; von Essen, R. C.; Olsson, Alfr. Karnererare och sekreterare: Moll, Victor. Matematiker: Jäderin, Ed v. Bokhållare: Tamm, H. S. [1875J Apotekarekårens lifränte- och pensionskassa. (Valling. 20, exped.-tid 12-2; a. t ) Ordförande: Bennich, N. A. G:son. v. Ordförande: Sebardt, W. Öfrige ledamöter: Stahre, L.; Murray, A.; Lehman, A. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Pensionsinrättningar. Suppleanter: Enell, II. G. O.; Schillberg, A. J.; Kerfsted t, L Kamererare: Göransson, L Svenska lärarinnornas pensionsförening. [1877J (adr.: Observatoriegatan 12, 2 tr.) Expeditionstider helgfria onsd. 11-1, och dessutom under okt.-maj helgfria lörd och 4-6. Ordförande: Wall, K. Ledamöter: fröknarna Dahlström, A.; Palmqvist, II.; Croristrand, E.; Aspman, M.; Engström. C.; Djurberg, H.; Myrberg, H. och Westling, Charlotte. Räkenskapsförare: Hökerberg, E., fru. [1879J Pensionsinrättningen för lärarinnor vid Sveriges högre skolor för qvinlig ungdom. Ordförande: An derson, Alb. Ledamöter: Hellström, C. G.: Holmquist, A., fröken; Lindhagen. A., fröken; Rosen, P. G.; Sjöberg, G. Redogörare: Rystedt, M. [1880 aj Stockholms posttjenstemäns sjelfhjelpsförening. Föreningen lemnar sjuk-och begrafningshjelp. Ordförande: Kempe, K. Öfrige ledamöter: Brunberg. J. A.j Alander, Alfr.; Lindqvist, S.; Lundvall, J. (Ny uppgift saknas.) [1880 b] Posttjenstemännens förening. Ordförande: Olsson, J. A., Jönk.; öfriga ledamöter: Bergman, A. K:son, v. ordf.; Wfnkler, Erik, sekret.; Lundgren, J. A., skattmäst.; Ohlson, K. V. A. o, Westerståhl, J. A., Lannge, E. G., samtliga i Stockh. [1881J Svenska postmannaföreningen. Föreningenlemnar sjuk- o. begrafningshjelp. Ordförande: Sandberg, G. F. Vice ordförande: Elmstein, A. Öfrige styrelseledamöter: Amner, F., kassör och sekreterare; Berg, J. E.j Ljungh, F. W. [1882J Svenska postpersonalens lifförsäkringsförening. Ordförande: Ljungh, W. Vice ordförande: Berg, J. SVEA. 13 Drottninlmatan.

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900 1900 1900-05-21 (Monday) Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20) In 1900, 1 fencers competed in 1 competitions for Sweden 1906 1906-04-25 (Wednesday) R2 Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20)

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m.,

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m., Penninginrättningar. Banker. nssu Penni ng i nrättni ngar. I. Bankinrättningar m. m., A. Banker. I E. V. R.; Lundmark, E.J.; Holmberg, [1651J Sveriges Riksbank. C. O. R~vi80rB1' och Bokluillare: Hufvudkontor:

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare MÅNDAG Bana 4, 5 & 6 11:00-12:00 Barbro Ellman Else Lekholm Kristina Strandberg Lotten Giers 12:00-13:00 Malin Ljungström Charlotte Andersson Lena Ljungström 13:00-14:00 Josefine Larsdotter Erika Berggren

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

NAMN AVLIDEN FÖDD ÅRSBOK

NAMN AVLIDEN FÖDD ÅRSBOK NAMN AVLIDEN FÖDD ÅRSBOK Adell, Arthur 1962-11-24 1894 1963 Almkvist, Henning 1965-01-06 1895 1965 Andersson, Albin 1959-09-12 1892 1960 Andersson, Axel 1955-04-18 1871 1955 Andersson, Constance 1965-10-16

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 15 oktober 2010 Erica Ackebo Elin Awerstedt Malin

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64 MÄN 100 M söndag Vind + 1,55 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 12,17 2 Peter Svedlund -90 Haparanda SKT 12,38 3 Erik Johansson -90 Luleå Friidrott 12,56 4 Roger Westin -64 Haparanda SKT 13,06 MÄN 200

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Elitserie :09 Arrangörsklubb:

Elitserie :09 Arrangörsklubb: 1 SWE 44 Oscar Claeson (82) KSSS 2 1 2 2 2 1 (14) 1 1 12 2 SWE 4 Arvid Claeson (84) KSSS 1 3 3 2 1 2 (6) 5 2 19 3 SWE 60 Fredrik Svensson (82) BRSS 1 2 1 1 1 3 3 (10) 8 20 4 SWE 3 Emma Jönsson (79) RJK

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

DM-UDM Fristil OFFICIELLA RESULTAT

DM-UDM Fristil OFFICIELLA RESULTAT 2014-02-01 DM-UDM Fristil Knatte mix Intervallstart fri stil 1 CLAESSON Alftred 7 FRIDELL Linus Forserums SOK 10 FRYKFELDT Felix IK Hakarpspojkarna 4 GEORGSSON Albin 11 GEORGSSON Karl 5 HANSSON Rut Landsbro

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg 13.00-13.25 Carlsson, Magdalena Olle Stendahl Magdalena Öström 125 Hjärnkontoret 13.30-13.55 Eriksson, Sara Olle Stendahl Magdalena Öström 123

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Flickor 1 24-8-1 Antal pristagare: 4 1 Madeleine Yström ÖSTERHANINGE GK, 83 2 Johanna Lennberg SALEMS GK, 84 3 Sandra Sohlberg TROXHAMMAR GK, 4 Natalie Wille BRO-BÅLSTA GK, 88 5 Lina Elmsäter TROXHAMMAR

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett)

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) Starttlista Vårbyfläkten knattar 2009 Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) 2009-02-28 Startnr Namn Klubbnamn Starttid 1 Love Wagman Sollefteå SK 11.00.00 2 Isak Karlsson Anundsjö IF 11.00.30 3 Johan Söderholm

Läs mer

Assuransföreningar m. m.

Assuransföreningar m. m. , Assuransföreningar m. m.,643 Styrelsens förvaltningsutskott att, när c) redogörelse för sökandens föregående lif, det så pröfvar lämpligt, härifrån med- sysselsättning m. m. enligt formulär. " gifva

Läs mer

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA 2009-01-17 DM Fristil H/D 8 Masstart fri stil 0.7 km 1 ERNEBORN Olle 10:45:00 2 BACKLUND Erik 10:45:00 3 JÄRSENHOLT Felicia 10:45:00 D 9-10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 21 11:00:00 22 11:00:30 23

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Lottningsföljd Mittådalens

Lottningsföljd Mittådalens 1 / 8 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Mittådalens 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658 Klass Förnamn Efternamn Klubb PDGA r1 r2 r3 r4 Final Totalt Placering Dam Birgitta Lagerholm Järva DGC 15916 69 64 63 57 61 314 1 Dam Angelica Frantz Kalmar FK 29053 66 66 66 62 65 325 2 Dam Lydie Lykke

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524 Sommarro Nr 1 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 329 Silfverbrand, Gustaf Albrecht, Bokhållare f 1871 2/11 Nyman, Hilda Vilhelmina Elisabet, Hustru f 1871 25/11 Greta Elisabet, Dotter f 1899 28/4 Bäcker, Josef

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 7 BERGQVIST Hannes 6 BERGQVIST Hilmer 12 GUSTAFSSON Oscar 8 LUNDIN Oliver 11 NILSSON Jesper 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 9 WALLENIUS Nils IFK Umeå D 0-6 Intervallstart

Läs mer

GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATION STIPENDIENÄMNDSMÖTE HT 2015 PROTOKOLL STIPENDIENÄMNDSMÖTE TORSDAGEN DEN 5:E NOVEMBER 2015 SIDA 1 AV 6. Justeras: Mötesrummet

GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATION STIPENDIENÄMNDSMÖTE HT 2015 PROTOKOLL STIPENDIENÄMNDSMÖTE TORSDAGEN DEN 5:E NOVEMBER 2015 SIDA 1 AV 6. Justeras: Mötesrummet PLATS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATION SIDA 1 AV 6 Mötesrummet TID 18.00 ANMÄLD FRÅNVARO Ylva Gullberg Emma Lundahl Elin Sandgren Hanna Landén ÖVRIG FRÅNVARO NÄRVARANDE MED BESLUTANDERÄTT Inspektor Anders Virtanen

Läs mer

Pågen Nybörjartävling mar 2010

Pågen Nybörjartävling mar 2010 6-7 mar 2010 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup H 10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 1 6 STRÖMBÄCK Elis Nätra SK 4:48 0 2 4 STARK Jacob Sollefteå SK 5:15 27 3 8 MODIN Jonathan Remsle Skidklubb

Läs mer

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT 2013-02-09 Kalle Anka Distriktsfinal D 0-8 Masstart fri stil 7 AXELSSON PERSSON Alvina Hybo AIK 3 ERIKSSON Clara Njutångers IF 10 FORSBERG Saga Hybo AIK 4 GRADIN Ida Stöde IF 15 HUGG Sofia Näsvikens IK

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Vårdcentralsplacering Termin 5 HÖSTTERMINEN 2010

Vårdcentralsplacering Termin 5 HÖSTTERMINEN 2010 Stefan Bråthe Nygård Vårdcentral i Bengtsfors Storgatan 7 666 30 BENGTSFORS Tel: 0531-72510 Fax: Mobil: 0706-381099 stefan.brathe@vgregion.se Karl Bohlin Sara Hansson Viktor Skeppstedt Ida Håkansson Carin

Läs mer

Västerås XC

Västerås XC Västerås XC 2014-06-01 Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 3 varv x 1,9 km = 5,7 km. Start: 10:00:00. 350 LUNDH Noa Almby IK 351 HÄGGMARK Tage Eskilstuna CK 352 MÅRD Filip en Cykloteket RT 353 AXELSSON Elias

Läs mer

Swe Cup 6 Sprint OFFICIELLA RESULTAT

Swe Cup 6 Sprint OFFICIELLA RESULTAT 2015-02-01 Swe Cup 6 Sprint Åktid L L T Total Diff. H11 Skidskytte sprint 1 2 KARLSSON Isak Anundsjö SF 15:44.0 3 5 8 15:44.0 0.0 H13 Skidskytte sprint 1 3 GRIP William Svegs IK 11:36.5 0 0 0 11:36.5 0.0

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Tabell1. Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac. KIF Tova Olsson GIF Jonna Jungåker. KIF Matilda Melen

Tabell1. Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac. KIF Tova Olsson GIF Jonna Jungåker. KIF Matilda Melen Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac Vilma von Krusenstierna OKK 28 30 30 88 1 Ronja Jungåker KIF 30 29 59 Tova Olsson GIF 29 29 58 Jonna Jungåker KIF 30 30 Matilda Melen OKK 29 29 Lova

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Ansvariga tennisskolan

Ansvariga tennisskolan Klart senast 24 augusti Ansvariga tennisskolan Magnus Johansson play & stay (tennislekis, minitennis & midi/maxi) Fanny Johansson barn & ungdom Hanna Nooni student & vuxna måndag 15-16 16-17 Thomas Franks

Läs mer

Medaljörer vid SM för seniorer

Medaljörer vid SM för seniorer Medaljörer vid SM för seniorer 1932-2014 1932. Margareta Färnström 1916 Höjd Silver (Tävlade för Lidingö Läroverk). 1933 Margareta Färnström 1916 Höjd Guld Karin Färnström 1918 Höjd Silver 1934 Margareta

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Längdfestivalen del 1 PRELIMINÄR STARTLISTA

Längdfestivalen del 1 PRELIMINÄR STARTLISTA tid D 0-6 Intervallstart fri stil 450m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 FEIL Agnes 18:31:00 6 BERGQVIST Tilde 18:31:15 7 ÅBERG Selma 18:31:30 8 WIKANDER Julia 18:31:45 9 NORDIN Astrid 18:32:00

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 Män seniorer samt P19 och P17 100m 11.59 +0.9 Hector Falk -93 Stockholm/S 1.8 1155-08 11.97 +1.2 Oscar Hinrichsen -91 Visby 15.6 1177-08 12.06 +0.9 Karl Schenström

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Jacob Salomon Elias Heyman. Död 1835. Gift med Fredrique Heyman. Tabell 1 Salomon Jakob Heyman. Köpman, grundare av S.J. Heyman. Född 1793. Död 1847. Se tabell 2. Heyman Jakob Heyman.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 8 juni 2006 Jacob Asp Alexander Berger Manne Bergnéhr

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer