a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t ) faststäida regler.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler."

Transkript

1 Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [ J Konsultationstid: månd, och torsd ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd qvar å hemmet efter kl. 12 på dagen, då äfven denna dag beräknas. Telefontid: dagl. 11-'-12 (allm. tel. Sundby. För sjukvårdsafgiftenerhåller den sjuke bostad, berg 9). kost och sjukvård, men debiteras särskildt för me- Post. och tel-adress: Solna sjukhem, Sund- dikamenter, förbandsartiklar och vin i mån af förbrukning. byberg. För transport till och från sjukhemmethar den sj uke sjelf att sörja. [1646 J Rood k t. k köt k h De å sjukhemmet intagna sjuka harva i äfrigt att a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t ) faststäida regler. Sty, ez.e: [1647J S:t Elisabets sjukvårdssystrar. Ordförande: Björnstjerna, R. M. E. C. (Norra Smedjegatan 21,2 tr.) v. Ordf.:. Westring, Hj. G. Föreståndarinna: Fiillegrabe, Angelica. Ledamöter: Edholm, L., f. von Heijne; von Mottaga sjukbud alla tider på dygnet. Heijne, M., f. Gahn; Odelberg, E., f. Akerman; Geijer, K., f. Glosemeyer: von Heijne, A. G.; Werner, A.; Akerman, J. Hemmets läkare: Werner, A. Föreståndarinna: v. Otter, F., fröken (kl. 1-3). Upplysningar rörande såväl erhållande af sköterskor för vård af sjuka i Stockholm eller landsorten som äfven antagande till sköterskeelev hos Röda korset erhållas efter anmälan hos föreståndarin- [1649J nan, Kamrnakareg. 66, 2 tr. Pöreståndartunans mottagningstidkl. 1-3 e. m., a. t. 8186; r. t. 19? [1646 bj Röda korsets sjukhem. Kammakaregatan 66, 2 tro Föreståndarinnans mottagningstid kl. 1-3 e. m.; a. t. 8186; r. t Detta sjukhem erbjuder åt sjuka ett efter nutidens fordringar ordnadt hem, der in- och utvärtes sjuka kunna blifva intagna och vårdade. De sjuka vårdas på egen bekostnad af den läkare, de sjelfva välja. I sjukhemmet mottagas till behandling, så långt det begränsade utrymmet medgtrver, sjuka af alla slag med undantag af dem, som kunna vara störande för öfriga inom hemmet befintliga patienter eller som lida af så beskaffad sjukdom, att fara för smittas spridande inom hemmet kan uppstå. Vid inträde erlägger den sjuke bestämd sjukvårdsafgift i förskott för två veckor, hvilket förskott förnyas vid hvarje ny period af två veckor. Betalningen utgår från och med den dag, plats beviljats. och till dess sjukhemmet lemna.s, dock att utskrif- [1648J Dr Pontins sjukhem. Stora Badstug. 6; r. t. 5317; a. t Privatklinik för qvinliga patienter med mag- och tarmsjukdomar. Plats för cirka 10 patienter. Betalningsvilkor: halfenskildt rum kr. 3: 50; i rum med 8 patienter kr. 2. Konvalescenthemmet. (Malmskilnadsgatan 41.) Ordförande: Bruncrona, Augusta, enkefru. Ledamöter: Wetterstrand. O. G., med. doktor; Moll, V. O., v. häradshöfding; Påhl man, Sigrid, fröken; en ledamotsplats vakant. Husmoder: Liljeblad, Agnes, Prostinna. [1650] Hemmet Elim. (Sundbyberg; a. t. Sundbyberg 45.) Emottager konvalescenter och personer i behof af hvila och vård. Afgiften pr dygn för enskildt rum kr. 5: -, för halfenskildt, finare: kr. 4: 50, enklare: 3: 50. Husläkare, e. provinsialläkaren dr Jonsson. Eljes läkare efter eget val. Föreståndarinna: Hilda Malm, exam. sjuksköterska. (Ny uppgift saknas.) Pen n i ng i n rättni ng3 r. I. Banklnrättnlngar ID. ID. A. Ban. ker. deputerad; Liljewalch, 1'. (afg. 1903), de- " puterad; von Friesen, S. G. (afg. 1902), [1651J Sveriges riksbank. vik. deputerad; Jonsson, Olof, i Hof (afg. Hufvudkontor: Jerntorget 55, 2 tro 1~02), inspekt. fullmäktig för.~edeltrycke. Afdelningskontor: Hamngatan 28, n. b. riet och Tumba bruk;.ai.mstrom, R., (afg. (Expeditionstid 10-3.) 1903); Uggla, A. A. (llltlll valet 1901). Fullmäktige: Suppleanter : Af Kongl. Maj:t förordnad fullmäktig: v. Af Kongl. Maj:t förordnad suppleant: Chri- Ehrenheim, P. J.. förordnad för 3 år stierson, T: O. A., förordnad för 3 år från från den 14 maj 1900, ordftiru-nde, den 14 maj Af Riksdagen vald~ fullmäktige: Törne-, Af Riksdagen va!de suppleanter (intill valet qladh, H. R. (afgaende 1901), v. ordf. O. 1901): Wallden, W.; Tham. V. H. S. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..,.

2 [1651J Penninginrättningar. Banker. Fullmäktiges expedition. Bankosekreterare: Kolmodin, C. F. Notarie: Troilius, C. R. W. Kanslist: Marin, K. H. E. Amanuens: Nyman, A. 1. Ombudsmansexpeditionen. Ombudsman: Montelius, C. W. H. Kanslister: Langborg, E. G.; en vakant, tjenstf.: Sörensen, K. K. K. Bankkontoret. Kommissarier: Hanson. H. A.; Calander, G. A.; Tillberg, C. S.; Törnblom, A. F. Karnererare. Johanson, J. A. W.; Söderberg, K. A.; Ljungberg, E. E. A.; Thoren, J. T:son, tjenstgör i kont. för utrikes affärerna; tjenstförr, Larson, J. F. Kassörer: Sjögren, J. A. A.; Warberg, O. E.; Fogelström, K. J.; Humble, K. A.; Nylin, E. V. R. Bokhållare: Larsen, J. F., t. f. Kamrerare; tjenstförr. Oldenburg, W.; Carlsson, J. G.; Påhlman, C. F. L.; Coyet, F. A., tjenstgör såsom verkst. styrelseledamot vid afd.- kont. i Orebro; Olauson, ~. A., tjenstgör såsom verkst. styrelseledamot vid afd.- kont. i Hernösand; Norell, G. W.; Hall berg, A. A.; Lundmark, E. J.; Holmberg, C. O. Registrator: Nyberg, F. W. W. Kontors- eller kassaskrifvare: Hemning, G. L.; Ekelund, J. E. W., förest. för bronsmyntkassan; Carlsson, C. E.; Dorph, S. W.; Drakenberg, A.; Stenström. N. M. A.j Eriksson, K. M.; Hähnel, B. J. F.; Wanberg, T.; Ekenberg, M. B.: Sundberg, G.; Falk, S.; MoeIl, J. O. H. N.; 'I'rysen, O. S. A., Levin, P. S., Ekman, T.; Betulander, V. A. Amanuenser: Westin, L. E.; Fries, M. C. F. Sedelkontoret, Kamererare: Frykman, G. K. Bokhållare: Afzelius, A. O.; Tunell, K. A. Kontorsskrifvare: Lindquist, C. G.; Törnbohm, P. H. Amanuens: Bertil, B. O.. A. Revisionen. Förste Revisor: Ferlin, R. W. Revisorer: Ohlsson, B. N.; Engström,P. A..Afdelningen för öppna Deposita. Kamrerare: Lindquist, S. E. Bokhållare: Nyberg, C. A.j Wadstein, C. N. Th. Kontoretoför utrikes ajfärerm. Kommissarie: Amark, W. Th. Bokhållare: Ekström, C. J. F. Korrespondent: 'I'horen, J. Kassaskrifvare: Hahn, B. J. M. Biträdande kassaskrifvare: Amner, A. Kommissionsanstalten. Karnererare och kassör: Holm, A. A. Bokhållare: Turdin, J. E. Kontorsskrifvare: Dahlgren, C. G. Riksbankens kontor å Norrmalm, (Hamngatan 28, n. b.) Kamererare: Björkmansen. A. R. Kassörer: Wachtmeister, C. H.; Wassberg, J. H. Bokhållare: 1Jlfsberg, J. G. A. Kontorsskrifvare: Oldenburg, W., t. f. bokhållare; tjenstförr, Wallenetrand. C. A. Kassaskrifvare : Cadovius, J. A. M.; Björk, E. G. Vexeldilkontering samt utlåning emot hypotek af aktier, obligationer och andra värdepapper eller varor. Vexlar och öfriga lånehandlingar emottagas af vederbörande kamererare hvarje söknedag under riksbankens expeditionstid kl Anmälningssedel aflemnas endast i det fall, att sökanden begagnar ombud. Å vexel beräknas minst 15 dagars diskonto och skall densamma vid valutans erhållande öfverlåtas till riksbanken eller order. Betalning till riksbanken af diskonterade vexlar eller lån emottages hvarje söknedag under rtksbankens expeditionstid af vederbörande kassör. Kassakreditiv. Härtill erfordras kontrakt enligt tryckt formulär tillika med afskcift deraf, den för kceditivet erbjudna säkerheten, firma för invisntngama, och bör, derest sökanden be.gagnar ombud, anmälningssedel åtfölja handlingarna. Dessa handlingar emottagas under riksbankens expeditionstid af kamereraren. K:reditivafgif1en.erlägges efter kreditivets bevrljande till kassören vid kreditivkassan. Invisningar, hvilka få ställas äfven å brutna tal, inlösas, och inbetalningar emottagas af kreditivkassören. Vexelblanketter för uttag tillhandahållas kreditrvtagare mot behörigt qvitto och utan afgift. Å inbetalda belopp godtgöres ränta från och med första helgfria dag.efter insättningen. Om före kreditivtidens utg!l.ng nytt kreditiv erhållits, får öfverf'öring till detta af kapitalskuld å det äldre kceditivet ske utan att för denna åtgärd någon afgif't erlägges. Kredit i löpande räkning. Sådan bevil,ias mot den säkerhet och på de vilkor, som af fullmäktige bestämmas. För sådan kcedit erlägges icke inträdesafgift. Ajbetalningslån. Ansökningar om sådana lån emottagas alla söknedagar af kamereraren.. Anmälan om atbetalning eller slutliqvid emottages af registratom, afiemnas derefter till kreditivbokhållaren för ränteuträkning och sedermera till kassören, som emottager betalningen och meddelar qvitto öfver densamma. Afedels mottagande på depositions-, airo- samt uppoch ajskrijningsräkning. Enligt lagen för Sveriges Riksbank af den 12 maj 1897 skall Rikshanken : a) på deposition afgiftsfritt mottaga penningar, att utan räntegodtgörelse återbetalas vid anfordran eller å tid, som vid insättningen bestämmes; b) utan afgift eller räntegodtgörelse, mottaga och å giroräkning föra penningar med förbindelse att vid anfordran tillhandahålla Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..'.,

3 Penninginrättningar. Banker. [ ] räkningshafvaren, hvad å räkningen innestår; Tjenstemän: Cnattingius, J.; Eklund, B.; hvarjemte fullmäktige berättigats att åt fir- Arosenius, G.; Lundbäck, O.; Lundqvist, mor, som hafva vexeldiskontering i Riksbanken och ej sjelfva drifva bankrörelse, öppna Eric. upp- och ajskrijningsräkning mot räntegodt- Vexlingsombud för Kopparbergs enskilda görelse. bank. Emottagning i förvar af guld, silfeer och värdepapper samt af gods under försegling. Hufvudkontoret mottager i förvar dels gods under jörsegling, emot en afgift efter godsets rymd och förvaringstiden samt utan ansvarighet å riksbankens sida för oförvållad skada eller tillfällig olycka: dels myntadt och omyntadt guld eller eiifver, dels ock obligationer, aktier och and/ra vätdepapper utan nyssnämnda inskränkning i ansvarigheten och med åtagande för riksbanken att inkassera betalbara kuponger, depositionsräntor och utlottade obligationer samt, efter särskildt attal, äfven andra medel och att insätta beloppet af inkasserad ränta och annan årsutdelning för vederbörandes räkning i riksbanken, äfvensom att förnya inteckningar i fastighet inom Sverige. Inkasseradt kapitalbelopp tillhandahålles egaren endast mot företeende af förvaringsbeviset, et hvilket det inkasserade skall afskrifvas. Förvaringsafgiften utgör femtio öre för år räknadt af hvarje tusental kronor af det deponerades i beviset upptagna värde, hvarvid del af tusental beräknas såsom helt. Minsta årsafgift utgör dock två kronor, hvarjemte särskilda intecknings. och andra kostnader skola ersättas. Närmare upplysningar erhållas alla söknedagsförmiddagar i Bankkontoret. Riksbankens kontor ii Norrmalm, Hamngatan 28, n. b., hålles öppet kl hvarje helgfri dag för depositions-, giroräknings-, upp- och afskrifnings- samt kreditivrörelse, ärveusom för försäljning af postvexlar. Enskilda banker. [1653J Skånes enskilda bank. Kontor: Drottninggatan 5, öppet Moll, J., verkställande direktör; von Schweri n, F. B., grefve; Loven, John. Suppleanter: Setterwall, Jacob; Svedenborg. G. TJenstemän: Kamererare: Carlson, C. F. E. Ombudsman: Smith, Gustaf. Kassörer: Ekström, Gotth.; Green, Hj.; Sparre, Signe. Bokhållare: Sandberg, E.; Olesen, Q.; Svensson, N. O. A.; Richert, N.; Boije af Gennäs. Kerstin; Petre, G.; Sparre, Märta; Boije af Gennäs. Ebba; Herslow, K.; Larson, Hilda; Westin, Elin. [1655J Mälareprovinsernas enskilda bank. Kontor: Slottsbacken 8, öppet Gagge, Adolf; Arosenius, L.; Falkman, Carl. Ombudsman: Oldenburg, Uno. Kamrer: Enhörning, Filip. Kassör: Mörk. P. A. [1656J Göteborgs enskilda bank. (Brunkebergstorg 10, öppet lo-l/a.) Sty1'else: v. Rosen, Conrad, grefve, ordförande; Danelius, B. A.; Berg, Oscar; Hornberg, H., verkst. dir. 1'jenstemän: Karnererare: Nehrman, W. Kassör: Lagercrantz, Sophie. Bokhållare: Thunberg).. And. A.; Ripa,Edwin Dahlberg, Karin; Olson, Ingeborg. [1657J Stockholms enskilda bank. Hufvudkontor: I,illa Nygatan 27. Obligationer och kuponger: Stora Nygatan 40, 42. Afdelningskontor: Drottninggatan 45, Operahuset. Nybroplanen, Handtverkaregatan 18, Hornsgatan 1 och Mynttorget 4, samt Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget i Södertelje. Ordförande: Printzsköld, O. Ledamöter: Wretrnan, F.; Buren, Axel: Forsgren, Rob.; Kinnander, O.; kassadirektör; Santesson. H.; v. Sydow. F.: Wallenberg, G. O.; Wallenberg, K. A., verkställande direktör; Wallenberg, M. L., vice verkställande direktör. TJenstepersonal: Kamererare: Blom, G. Sekreterare och ombudsman: Riben, K. A. Notarie: Hagberg, Axel. Kassörer: Sandberg, Rich.; Schuberth, Fredrika; Anderson, M. A.; Engström, Kerstin; Holm, Sizrid ; Sylvander, Amy; Lagercrantz, Louise; Hamilton, Charlotte; Wallin, J.; Wiklund, Amelie; Virgin, Chr.; v. Hedenberg, Thyra; Lybeck, Ida, Palander, Louise. Bokhållare: Westermark, Wilh.; Blom, E.; Bergman, C. G.; Scheele, F.; Schuberth, B. H.; Petersson, :F.; v. Sydow, E.; Wallin,J.; Naumann,E.; Lindegren,A.; Gustafson, C. E.; Finnström, E. O.; Lundberg, Ad.; Stenmar k, G.; Sandgren, Leo; Bodin, Th.; Sundelin. A.; Lundgren, W.; Laurell, Edv.; Claesson, Valborg: Johansson, J.; Pira, A.; Höde, A. E. O.; Blomqvist, K. A.; Alson Th. M.; Fondelius, G.; Carlson, Axel; Julin, R.: Ekström, Emy: v. Sydow, Anna Widen, G.; Björkman, 1.; Arese~~ug, S.; Borg, B. G.; Andreason, Th.; Liljenstolpe, Anna; Hedman. G.; Etzel, E. E., SVEA. 13 Drottninggatan.

4 [ J Penninginrättningar. Bankaktiebolag. Wallin Emma; 'I'heel, Ida: Torell, Märtha; Uti Göteborg. enskilda banks kontor: Nordin, W.; Hultman. C. H.; Severin, E. Göteborgs ensk. banks. Uti Hernösands enskilda banks kontor: [1659J Hernösands. SundsvalIs enskilda bank, Stockholm. Uti Mälareprovinsernas enskilda banks kontor: Kontor: Kungsträdgårdsgatan 2 A. Kopparbergs, Mälareprovinsernas. Uti Skandinaviska kreditaktiebolaqets kontor: Gihl, G., ordf. och verkst, direktör; Dym- Borås, Gefleborgs, Gotlands, Hallands, Iing, John Fr.: Gihl, H., v. verkst. direkt.; Helsinglands, Kalmar, Kristinehamns.Norr- Hjortzberg, '. Franz; Ljungberg, Knut; köpings, Skaraborgs, Söderrnanlands, Up- Sebardt, WIlhelm. Ombudsman: Hjortzberg, Franz. lands lands: Venersborgs Vermlands ',' Ostergöt- Biträdande ombudsman: Sebardt J:or, Wilh. Uti Skånes enskilda banks kontor: Tjenstemän : Kamererare: von Sydow, Ernst. Kassör: Lindberg, E. Korrespondent: Janson, Valfrid. Bokhållare: 'l'hirngren, B.; Hyden, H.; von Gegerfelt, Fred.; Claeson, C. J.; Holmgren, E. D.; Unreus, 1.; Bohm, A. [166'oJ Christianstads enskilda bank. (Drottningg. 2, hörnet af Strömgatan.) Exp. kl Skånes. Uti Stockholms enskilda banks vexlingskassa: Bohusläns, Norrbottens, Smålands, Stockholms, Örebro. Uti Sundsvalls enskilda banks kontor: Sundsvalls. Uti Bankaktiebolaget Stockholm-Öj. e Norrlands kontor : Vesterbottens enskilda banks. Bankaktieboiag. K d' k' b l Östergren, Aug., ordförande: Gullberg, Emil: (Aktiebanker, re ita tie o ag.) Sjöcrona,.A. Tarras; Akerström, B. A., [1671J Skandinaviska kreditaktiebolaget. verkst, direktör; Dufva, J. H.; Söderberg, Storkyrkobrinken 7, Vesterlånggatan 16. Alb., kassadirektör. Afdelningskontor: Hamngatan 16. Expe- TJenstemän: ditionstid 1!z1O_1/.4. Expeditionstid : 9-1 Kamererare: Almar, N. för sedelvexling: 10-3 för andra affärer. Kassörer: Lönning, O.; Starkenberg,y. Th. Korrespondenter: Elert, C.; Ahlstrom, O. O df'" d' Wijk O Bokhållare: Ric~ter, Alma; 'rro~li PeterS?.?, vice O~dfö~'~nde: Meiin, o. E. R.; vo~ Zeipel,,:.; ~ergq.vlst, G.; SJo- Ledamöter: Andreen, A.; Barcley, G.; Lanbl?m,. G., von. Sneidern, E., Alstermark, genskiöld, K., frih.; Gibson, Wll:m; Kjell- E., NIlsson, J.,.Hammar, Elly. berg, Jonas C:son; Mannheimer, Herman; Ombudsman: Ulrich, C. J. o Akerhjelm, L.; Peyron, Ad.; v. Rosen, Ax., (1663J Hernösands enskilda bank. grefve; Seaton, Arthur, E.; Setterwall, (Hamngatan 8, hörnet af Norrrnalmstorg.) Carl; Wrern, Ivar... Afdelningskontoret i Stockhohn. Ordförande: Ossbahr Richard' Janse Alb. Ordforande: Peyron, Ad. Verkst. Direktör: Cr~mer, Ca;l. ' Ver~ställa~de direktörer: Langenskiöld, K., Kassadirektör. Kolmodin, Axel. frih.: KJellberg, Jonas C:son och Palm, Ombudsman: Treffenberg, Ernst. Ivar. T" te " Hvalfskamererare : Holmberg, E.. Jens man:. Kassörer: Berling, J. F. R.; Högel, A.; Norman, AleXIS, kamererare; Grandinson- L' d trö H F' p.' G A' Söd r. Alf k.. Wid M' 'M, assor; I een, ana; J.'y b erg, K.; l m d S H' lom,.., upp,.., o e Edin, Axel: Beijerhielm, N~nny; af Klin.te- Bo:~ållar~': Adde, E.; Asklund, G.; Axelsson, ber?" Softe,.Norman, ~nna, Norman, HJal T.; Bacher, Fr.; Benckert, S.; Berglund, m~l A.; Israelsson, HJ.; Hedborg, Gustaf.; C. A.; Beskow, A.; Bjurströrn, J.; Björk. Ericson, Gust.; Holmberg, Ulla. man, G.; Blomdahl, F.; Bohnsack, Aug.; [1665J Enskilda bankers sedlar invexlas. Uti Christianstads ensl'ilda banks kontor: Christianstads. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget Boman, Hj.; Boström, G. E.; Cleve, A.; Fogelberg, O.; Gunnarson, P.; Hreggström, S.; Hagman, G.; Hallgren, C.; Hedberg, E. G.; Hejdenblad, A.; Holmqvist, G.; SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Penninginrättningar. Bankaktie bolag. [ J Hultgren, E.; Höijer, E.; Hörgren, C. A. Ledamöter: Weber, C. A.; Heilborn, Otto; J.; Kjellen, G.; Klingbom. L.; Landgren, Lilljekvist, Fredr. A.; Leufgren, N., Lindström, W.; Lund- 1'jenstemän: gren, E.; Lundh. J. F.; Moström, F. A.; Ombudsman: Benckert, H. T. Nordqvist, E.; Norman, E. W.; PetJ'e, C.;.Aktuarie: Lindstedt,.A. V. Ramberg, G.; Schaffer, G.; Segerström, O. Kamererare: Strömberg,F.A.; Jungmarker,G. L; Strö~an, G.; Törnberg, K.; Wierth, Korrespondent: Gunther, O. F. K. John; WIeselgren, S.; Zettergren, C. O. Kassör: Wancke, F. T..Jur}diskt biträde: Nehrrnan, Hj., kammar- Ingeniörer: Gyllencreutz,A. o.arborelius,r. rad. Notarie: Söderlind, A. Bokhållare: Hanner. J.; Reinius,.A.; Renius, :{1673J J.; Salmson, V.; Thorslund, E.; von Hofsten, E.; Fredriksson, G.;.Akersten, Selma; Industrikreditaktiebolaget i Stockholm. Hufvudkontor: Öfre Munk bron 7, öppet 10-3 på dagen. Afdelningskontor: Arsenalsgatan 4 A (Hypoteksbankens hus) och Roosval, Ellen: Johanson, Anna; StigelI, Signe; Rappe, Elin. Sundberg, E.; Carleson, H.; Lagercrantz, M.; Sundb1ad, Ellen; Kungsg. 13; öppna + 10-~3 på dagen. Breitho1tz, E.; Kramer, A. Ordförande: Heckscher, E. Vid afdelningskontoret: Ledamöter: Starck, Albert: Sundström, Hans; Kassör: Ottergren, Fr.; kontrollant: von Rabe, P. R.; Hirsch, O.; Elliot, M.; Horn- Friesen, E.; bokhållare: Berggren, S. gren, Hj. Tfenstemän: Kamererare: Holmqvist, Filip. Kontorschef: Lönngren. A. O. 'Ombudsman: Wolff, Henrik. Kassörer: Johansson, Axel; van Rijswijk, Anna; Björklund, J. A:; Ericsson, C. A. och Ponten, E. 'Bokhållare: Smidt, Elin; Björklund, Mina; Carlson, C. O.; van Rijswijk, B.; Schuberth, J.; d'åubigne, E.; Locander. P.; And~rsson, Clara; ~ergl!!!d, O.; ~dber~, Elsa, Scherberg, E., WIJkson, S., CaI1- son, E. A. M. 1\1.;Petterson, J. Th. [1674J Sydsvenska kreditaktiebolaget. (Fredsgatan 17, öppet 1l0-}4.) Afdelningskontor: Götgatan 31. Ekgren, Carl E., ordförande; Ruben, Ludvig M., verk st. direktör; Neumuller, Otto Emil; Pantzerhielm, H.; Georgii, Axel.; Hellman, Carl; Simonsson, N. M. Juridiskt biträde: Wolff, Henrik. Tfenstemän: Olsson, Emil, kamrerare: Johnsson, Carl A., kassör; Jacobson, P. M.; Ruben, Gustaf; Ohlson, Valborg; Harling,.Anna; Eales, Clary; L andqvist, E.; Bergqvist, Malin. [1675J Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag. Hufvudkontor, Malmtorgsgatan l, öppet kl Afdelningskontor, Biblioteksgatan 13, öppet kl. '/ Ordförande: Björnstjerna, O. M. Vice ordf. och verkat. direktör: Palme, J. H. [1677J Aktiebolaget Stockholms handelsbank. Hufvudkontor: Arsenalsgatan 8. Kassan öppen 10 f. m.-3 e. m. Notariatafdelning: Arsenalsgatan 8; öppen 10 f. m.-4 e. m. Afdelningskontor: Kornhamnstorg 4, Götgatan 16, Humlegårdsgatan 24 och Fredsgatan 32; öppna.}l0 f. m.-+4 e. m. Styre lse: Bennich, A. G:son, hederspresident; Isberg, Paul, ordförande; Eraenekel. Louis, verkställande direktör; Abramson,.Axel; Bohman, Knut; Fris, Gustaf, kassadirektör ; Lönegren, G. W.; Toren, Karl. Suppleanter: Reuterskiöld, L.; Philips on, M. Tfenstemän: Vid lcufinuikontoret : Karnererare. Schultz, Eduard, och af Sandeberg, V. Kassörer: Acharius, S.; v. Hofsten, B.; Hseggströrn, A. Ombudsman: Giinther, E. A. Bokhållare: Anstrin, O.; Almqvist, G.; Beronius, M.; Duse, Greta; Ekdahl, K.; Gyllenspetz, S.; Hafström, Dora; Heurlin, S.; Klarin, E.j Lychou, Anna; Lychou, C. G.; Lychou, G. O.; Modigh, S.; Nyström, Alb.; Reenstierna, G.; af Sandeberg, S.; Schröder, A.; }Jddenberg, E.; Zielfelt, A.; Zielfelt, E.;.Akerlund, O. ' Vid notariata,fdelningen: Rappe, O.; Jonson, G.;'.Asp, :N. Vid afde!ningskontoret Kornhamnstorg 4: Kassör: Hasselhuhn, Louise. Bokhållare: Weidling, G, Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnhlggatan.

6 [ J Penninginrättningar. Vid a:fdelm'ngskontoret GiJtgatan 16: Kassör: Grahm, E. Bokhållare: Schröder, F. Vid afdelningskontoret Humlegårdsgatan 24: Kassör: Engström, Hulda. Bokhållare: Santesson. Fr. Vid afdelningskontoret Fredsgatan 32: Kassör: Sten berg, S. Bokhållare: Ljungström, J. [1678J Aktiebolaget Sundsvall s handelsbank. (Gustaf Adolfs torg 14, öppet -}10-+4.) Sahlin, Mauritz, ordförande; Ameln, C.; Rossander, J. F.; Olrog, Th.; Aurell, Ludv., verkställande direktör. Tjenstemän: Ameln, J:or, C., kamrerare; Wessblad, D., kassör; Wikland, E.; Hörberg,S.; Franzen, L.; Olsson, E.; Dillner, E. [1679J Aktiebolaget Nordiska kreditbanken.. Expeditionstid : -}10-~ 4. Hufvudkontor: Drottningg. 8. Afdelningskontor: Mynttorget 4 och Drottningg Ordförande: Wachtmeister, generaldirektör. F. Cl.son, grefve, Vice ordf.: Liberg, L. L. Ledamöter: Hedenblad, P. H.; Hirsch, Isaak; Ramstedt, Viktor; Sandberg, G. F.; Stjernspetz, Henrik, verkst. direktör; Swartling, John, vice verkställande direktör; Tamm, P. G. Tjenstemän: Vid hufuudkontoret; Kamererare : Gihl, Emil; Svensson, Gust.; kassör: Vakant; korrespondent: Arfwedson, J.; bokhållare: Friberg, L; Johansson, J.: Mallmin, H.; Ouchterlony, N.; Persson, A.; Söderström, Aug.; Ulmgren. C. A. Vid ofdelningslwntoret Mynttorget 4: Kamere rare: Svensson, Adolf; kassör: Clason, Malin; kontrollant: Edlund, L. Vid afdelninqskontoret Drottn'inggatan 102: Kassör: denblad, af E. Sillen, H.; kontrollant: He Bankaktiebolag. v. ordf.; Berthold, Adolf, verkst. direktör; Bergman, P. D.; Palmgren, H. L.; Zettersten, A.; Rising, Knut.; Olander, E.; Egnell, E. Tjenstemän: Ombudsman; DandeneIl, A. Kamererare: Hedman, Erik. Kassör: Gustafsson, Selma. Kassakontrollant: Hollstrand, D. Bokhållare: Ekeberg, L; Alm, R.; Norrman.E, [1681J Aktiebolaget Arbetareringens bank. Kornhamnstorg 61. Kontoret öppet kl. 10-3, dessutom lörd. 6-7 e. m. Telegrafadress:.Årbetarbanken. Ordförande och verkst. direktör: Carlson, Wilhelm... v. Ordförande: Ostrand, Herm. Deputerad och karnererare. Cederborg, O.H. Deputerad och ombudsman: Espelnnd, Karl. Deputerad: Laurent, J. S. Ledamöter: Engström, J. E.; J anzon, A~b.; Lilja, A. J.; Linge, Sven; Pettersson, Enk; Setreus, A. L; Svensson, Joh:s,. Kassörer: Berens, A. och Ternstedt, Gunhild, Bokhållare: d'aubigne, Ivar; Ullmark, Herbert: Sjöstedt, Knut; Andersson, Gerda; Wagenius, E. H. Bankens pantlåneafdelning. Kontor: Jerntorget 78. Föreståndare: Laurent, J. S. Kontor: St. Badstugatan 9. Föreståndare: Sandberg, C. W. [1682J Aktiebolaget Föreningsbanken i Stockholm. (Hufvudkontoret, Storkyrkobrinken 5, 1 tr.' telef.: dir.: r. t , a. t. 2326; bankkontoret: r. t. 2190, a. t. 2063; expeditionstid '/do f. m.-'h4 e. m.) Telegramadress: Unionb auls. Styrel.<e: Ordförande: Berg, N. Th. vice Ordförande: Grundström. J. Verkst, direktör: Hallberg, Fr. Kassadirektör : Stockman, G. Öfrige ledamöter: Ekström, A. H.; Molin, J.; Petterson, Gustaf. Ombudsman: Öhrnan, Adolf. Ingeniör: Haverman, K. V. TjenNtemän: [1680J Aktiebolaget Tjenstemannabanken. Sekreterare och ombudsman: Kamererare: Steenmark, R. Aström, Teodor. Riddarhustorget. Kassör: Holmdahl, Sofia. Expeditionstid "210-'/24. Bokhållare: Matthiesen,S.J.; Sjöstedt, Hugo: Bodin, Oskar, ordf.; Settergren, E. M. G., von Heijne, Ernst, Breitholtz, Gunilla. Håkansson, Gerda; Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Penninginrättningar. Kreditanstalter. [ J.Ajdelning'kont01 et å Ö8termalm: I Filialkontoret Södermalm.'torg 8. Storgatan 1; r. t , a. t. 5008; 'I'ollsten, B.; Andersson, Axel expeditionstid ' /2l0f.m.-3e.m.och5-7e.m. N.; Nyman, C. C. Tjenste-niin: Kontrollant: Stie bel, Bernh. Kontorschef: Nilsson, J. A. Kassör: Stjernstedt, Louise. Kassör: Tegner, Hulda. Bokhållare: Beve, L. Filialkontoret Vasaoatasi 44. [1683J Mareks v. Wiirtemberg,J.,frih.; Aktiebolaget Stockholms diskontobank. Sjöholm, P. G.; Kinberg, E. Hufvudkontor: Regeringsg. 1. Afdelnings- Kont.~ ollant: Borgström, N. kontor: Hötorget 8. Kass~r: Lagercrantz, E. St l Bokhallare: Nygren, M., yre 8e: Thiel, E., ordförande; von Sydow, H.; Norr-. Fil!alkontm'et Reqerillg.,gatan SY. man, D.; Richert, J. Gust.; Bennich. Hj.; DIrektI~n: Ramstedt, Aug.; Cedergren, Jansson, Carl, verk st. direktör. Aug.; Sifvert, A. Kamererare: Bovin, K. Kon~~ollant: Starck, E. Kassörer: Gräson, E.; Klernan, E. H.; Lagerberg, E.; Bovin, Kass~r: Rosenbe:g, Bokhallare: Vestm, Anna. K. Bokhåll~re: Löthma~, G.; Olason. O.; Hallin, Filialkontoret Humleo ård.sqaian. 6. A.; Stiebel, M.; Bing, E. Holmqvist, F.; Beve, L.; Lars. son, M. [1684J Bankaktjeboleget Kontrollant: Lilliesköld, W. W:son. Stockholm-Ofre Norrland. Kassör: Brändström, Ebba. (f. d. Vesterbottens enskilda bank.) Bokhållare: Raaschou, T. Hufvudkontor: Drottninggatan 6, Expeditionstid: '/210 f. m.-'/24 e. m. [1685J K ditb I t Filialkontor: Södermalmstorg 8, Vasagatan omman I o age L dt an manna- 44, Regeringsgatan 59 och Humlegårds- & Kreditkassan. gatan 6. Vesterlånggatan 1 (hörnet af Mynttorget.) Telegramadress: Norrtan dsb anken: Direktörer: Aronowitsoh, D.; Lewenhaupt, M. M:son, grefve. Östberg, J., ordf.; Berlin, J., vice ordf.; Skow- Ombudsman: Ulrich, C. J. Petersen, A., förste verkst. direktör; Sterner, Kamererare: Lindeberg, E. E., andre verkst. direktör; Enen, Otto, Kassör: Hellström, C. kassa direktör; Unander-Scharin, E.: Björk. Bokhållare: Dahl, S.; Aronowitsch, M.; Österlund, Joh.; Gavelius, G.; Glas, K. E.; gren, A. Grahn, Leopold; Hellström, A. M.; Holmqvist, ~.; Kinberg,.E.; Nygren, G.: Ru.ben- B. Stats-, fastighets- o.j'ö'rlagsson, S., Tamm, A., Tollsten, B., TIger- k d't lt hielrn, F.. re '"ansta er.. Direktion för h1tjvudkontoret: [1689J Riksgäldskontoret. Östberg, J., ordf.; Skow-Petersen A.; Ster- Fullmäktige: ner, E.; Enell, O.; Gavelius, G.; Ruben- Anderson, F. A., ordf. (afg. 1901); Sederson, S. holm, E., v. ordf. (afg. 1903); Höglund, Omb7td8man: Nathorst-Böös, E. O. M., fil. dr (afg. 1903); Johansson, J., Tjenstemiin : i Noraskog (afg. 1902); Odelberg, O. W. Kamererare; Snellman, E. (afg. 1901); Unger, E. M. (afg. 1901); Kassörer; Stenberg E.; Frölich, G. Östberg, G. F., fil. kand. (afg. 1902). Korrespondenter: O'sterman, T.; Henckel, O.; Sekreter,are o?h ombudsman: Wikblad, S. H., La~erström, G.; Sjöstrand, N. statsrad; tje!!,stf. Sederholm, H. S. Bokhallare : Blomqvist, G.; Ekman, C.; Riss- Kal1l?rerare.:. NIlsson, J. A. le!, G.; Erickson, H.; Valdenström. E.; Kas~or: NeI] ber, J. L. E. Hjertstedt, Aurore; Posse, Eleonore: Kinn- Revisor: Hanner, P. G. man, S.; Hellberg, C.; Markstedt, V. K~ssabok~ållare: Nordwall, E. G. Ogren, G.; Hedenblad, G.; Nordström, V.; Lånebokhållare: Erd~ann, N.A. Fr. Berz, S.; Lagerlöf, A.; Hultengren, A.; Registrator och kanshst: Ekedahl. H. N. Sko w-peter sen, J.; v. Hofsten. G.; Ols- Kammarskrifvare: Stuart, S. L. son, G. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 [ J Penninginrättningar. Kreditanstalter. Bankirer. Sparbanker. [1691J Sveriges allmänna hypoteksbank. [1699J Jernkontoret. (Arsenalsgatan 4 A; kont. öppet 10-'123.).. (Kungs!.rä~gårds9atan 4.) Ordförande, utsedd af Kgl. Maj:t: von Essen, Ordinarie ~~lllmagtige: 'lamm, C. G. A., Fr., Frih., Excellens. fn~:, ordforande; Cronstedt, O. C., gr~fve;. vice Ordförande, utsedd af Fullm. iriksgälds- Geijer, S. G. A.; Berndes, G. F.; Nisser, kont.: Anderson, F. A. M. S..., Ledamöter, utsedde af Hypoteksförenin- E. o. fullmagtlg~: Gahn, H. P. W.; Tamm, garne: Gahn, H. P. W.; Frölander, H. P. G.; Aspelin, Chr.: Wettergren, W.; Th.; Uggla, A. A. Lundeberg, Chr. Styrelsens suppleanter, utsedde af Hypo- Sekreterare och ombudsman: Richter, F. teksföreningarne: Hamilton, R. G., grefve; Kam~rerare: Vakant. Tamm, P. G.; Fosser, N. Kassor: Engelhardt, L. Kamererare: Moll Victor. Bokhållare: Myhrman, E. Sekreterare och o~budsman: Bergman, J. W. Kam~arskrifvare.: Löwenhielm, G. F. Kassör: Carlson, Edmond. Kanslist: 'l'hyselius, P. F. Revisor och bokhållare: Tamm, H. A. Bokhållare: Sjöstedt. Carl. C. Bankirer. f [1705J Bankirfirman C. G. Cervin. Mälareprovinsernas hypoteks örening. (Malmtorgsgatan 4, kontor öppet 10-4.) [1693J Kontor: Arsenalsgatan 4, 1 tro Inneha/vare: Cervin, Carl; Jentzen, Carl. Ordförande: E. G. Boström, Tjensternän: vice Ordför. : Sederholm, E.; jonrhafv. dir. af Sandeberg, Frits; Bäckström, Ivar; Ledamöter: Lewenhaupt, C... A., grefve; de Perre, Alb. Tersmeden, A.. frih.: Schroder, C. H., Tamm, P. G.; Uggla, A. A.; Wallden, W. [170oJ Sekreterare och ombudsman: Matthiesen, J. Kamererare: Way Matthiesen, C. Kassaförvaltare: Spens, J. M., grefve. Bokhållare: Munthe, E. L. Assistent: Wolffelt, G. M. R. Komiten for granskning af lånehandlingar inom Stockholms län: Ordförande: Boström, E. G. Ledamot: Wallden, W. Sekreterare: Essen, Thure. Julius Geber & Co. (Storkyrkobrinken 4.) Telegrafadr.: Oebe», Bankirfirmans innehafvare : Geber, Philip, Geber, Martin. Prokurister: Mimer, Eugen; Wennerholm, Carl (teckna gemensamt). Kassör: Wennerholm, Carl. Bokhållare: Fröling, J. O.; Stenberg, Elis; Palm, Gust. [1707J Kommanditbolaget Burman & Co. Allm. hypotekskassan för Sveriges städer. (Centralpalatset.), [1695J (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg.) Telegrafadress: Burmans, Ordförande: Dahlin. J. E. Bankirfirmans innehafvare : Burman, Axel. vice Ordförande: Berg, G. J. G. A. Kassadirektör: Burman, Bernhard F. Ledamöter: Björnwall. J. J.; Palm, C. L.; Kamererare: Göransson, Carl Gustaf. Thorngren, C. Kassör: Ekenmark, Axel. Suppleanter: Nehrman, Hj.; Petri, A.; Lager- Bokhållare: Bohman, P.; Malmberg, D. E.; blad, O.; Zander,G. Smerling, Gust. Kamererare:Ekgren, C. E. Kassör: Bergsten, C. P. Bokhållare: Lundgren, M., fröken. [1697J Stockholms hypetekskassa. (Kontoret, Slottsbacken 8, hålles öppet hvarje helgfri dag 10-1.) von Ehrenheim, P., ordförande; Törnebladh, R. vice ordförande; Benckert, R.; Sundström, Gust. R.; Arosenius, Ludvig. Ombudsman: Benckert, Rob. Kamrer: Gagge, Adolf. Bokhållare: Wallqvist, A. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget D. Sparbanker. [1711J Sveriges postsparbank. (Lilla Nygatan 4 och 6.) Ordförande: Genoralpostdirektören. Ledamöter: LeIDer, J. A.; Sandberg, G. F.; Törnebladb, R.; Odelberg, O. W. Tjenstepersonal t Kamererare 'o. sekreterare: Berg, J. E. Registrator: Malm, A. H. Aktuarie: Westin, Hj. Revisorer o. bokhållare: Fant, G. F.; Lundgren, H.; Heimer, G. E. SVEA. 13 Drottninggatan.

9 , Penninginrättningar. Sparbanker. Pantaktiebanker. Amanuenser: Stenbäck, E.; Palm, O.; Lind- Ombudsman: Christierson, T. vall, A. G. Bokhållare: Wessman, K. A. -Extra biträden: Samsioe, Jenny; Lodin, Signe; Ström, Kassör: Oden, Hanna. [ ) Hedvig; Ankarsvärd, Maria; de Frese, Oonstance; Kassakontrollant: Klingenstierna, Maria. Hedenskoug, Anna; Rheborg, Elm; Wiberg, Ellen; '-' Kruse, Sigrid; Ericson, Anna; af Sandeberg, Ma- Kontorsskrifvare: Boije af Gennäs, Maria; ria; 1\falm, Sofia; Winroth, Anna; Gyllenhammar, Pctre, Helena; Ljnngstedt, Sigrid. Signe; Ooyet, Mimi; Ström, Sigrid; Lindh, Helga; Vaktmästare: Hällen, Klas,' Nilsson, John,' Malmgren, Sigrid ; Stenquist, Fredrique; Ljungh, Adele; Löwenhielm, Julia; Södermark, Anna; Duse, Olsson, F. Karin; Södergren, Edla; Lindblom. Signe; Holm- "I'.'d l' k S d dahl, Anna; Brakel, Louise; Boström, Fanny; Wik. aj' e mngs ontoret 'i. ta en: ström, Julia; Östberg, Augusta; Halen, Maria; Kassakontrollant: Kumlien, A. H. Lönegren, Ellen; Sodenstierna, Elisabeth; Sund- Kassör: Ljungstedt, Maria. berg, Gerda; Brakel, Ida; Jacobson Anna; Bergman, Sigrid ; Siljeström, Edith; Oalander, Gerda; AfdelningsllOntoret å Östermalm: Wengberg, Anna; Lindskog, l\faria; Andersson, K k Il t TIk S Anna; Schmidt, Vissy; Olsson, Amalia; Weiss, assa ontro an : '"' ecrantz,. Ellen; Wahlberg, Ingeborg; Lundbom, Hedda; Kassör: Christiarnsson, Adelaide. Kröningsvärd, Sigrid; Bennet, Elisabeth; Carlsson, Amalie; Carlsson, Ellen; Wiberg, Anna; Öhrström, Signe; Zetterberg, Sigrid; Kugelberg, Alma; Söderqvist, Anna; Ekelund, Elsa; Davidsson, Anna; Bratt, Hildur. [1713J Stockholms stads sparbank. (Hufvudkontor: Fredsgatan 19, öppet 9-2, 5-7.) Ordförande: Bohman, H. vice Ordförande: af Petersens, K. H. W.; Öfrige ledamöter: Almgren, G. M.; Gullberg, E.; Morssing, Fr.; Silfversparre, O.; Silfvers..wärd, C.; Sjögreen, O.; Wikström, P.; Adelgren, A. F.; Hirsch, O.; Bodin, O. Kamererare: Lindberg, C. F. Sekreterare och ombudsman: von Heijne, D. l:ste Kassör och kassör vid eftermiddagsexpeditionen: Ström, A.; 2:dre dito Langelius, F. G.; l:ste Kontrollör: Björklund, A.; 2:dre dito 'l'yden, F. O.; l:ste Kontorsskrifvare: Kinman, E. O.; 2:dre dito: Wallber~, G.; 3:dje dito: Sevon, K.; 4:de dito: Flodenberg, Th.; Kontrollör E. Pantaktiebanker. [1719J Aktiebolaget Stockholms pantaktiebank. Il ufvudkontor: Riddaregatan 10, l te. upp; öppet söknedagar från 10 f. m. till l e. m. Afdelningskontor: A. Stora Badstugatan 4 å Norr; B. Riddaregatan 10 å Östermalm, med ingång från Styckjunkaregatan 6; Sibyllegatan 16, hörnet af Linnegatan, utlåningsfilial; O. Skärgårdsgatan 4, Brända tomten med ingång från Kindstugatan ; D. Högbergsgatan 23 å söder med ingång från Kapellgränden 3; E. Vid Munklägersgatan hörnet af Gamla Kungsholmsbrogatan ; Handtverkareg. 23 A å Kungsholmen, utlånings. filial; F. Bränkyrkagatan 50, hörnet af Timmermansg. G. Vestmannagatan 55, hörnet af Karlbergsvägen. Afdelningskontoren hållas öppna: Alla söknedagar från 9 f. m. till 2 e. m. och från 4 till 8 e. m. Lördags. och helgdagsaftnar till kl. 9. Sön- och helgdagar hållas kontoren stängda. vid eftermiddagsexpeditionen :Wallberg,G. Uppgift, hvarest Sparbankens afdelnings- kontor äro belägna samt om tiden, då desam- Ordförande: Hylin, P. A. ma äro öppna, återfinnes i Adressafdeln in- vice Ordförande: Smedmark, l. O. G. gen (under»sparbankn.) Ledamöter: Oleson. Axel; Trana, B. J.; Olsson, F. T., verkställande direktör. [1715J Stockholms läns sparbank. Hufvudkontoret, Drottningg. 39, är öppet hvarje söknedag, från 10 f. m. till 3 e. m. Afdelningskontor i Staden : Lilla Nygatan 22(hörnet.af Kornhamnstorg), å Ostermalm: Birger Jarls gata 31 (Engelbrektsplanen) äro öppna hvarje söknedag 10-1/2 3. Styrelsen: Ordförande: Boström, E. G. Vice ordförande: Odelberg, O. W. Ledamöter.: Ostbe~, G. F:; Almgren, V.; Cederstrom, C. ti. R., frih., Ekwall, G., ii Hogsta: Zetterberg, H.; Åkerlund, E., å Lovisedal; Pettersson, A. Kassadirektör: Östberg, G. F. Tjemtepersonalen: Kamererare: Lilliesköld, W. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Kamererare: Sjöholm, Erik. Kontrollant: Eriksson, Erik. Kontorister: Hellström, Serla; Bergholtz, Aurora; Josefsson, Maria. Tjenstepersonalt Vid afdelningskontoret A. Föreståndare och kassör: Pettersson, Pentus. Bokhållare: Rabe, Ernst Emil; Jacobsson, Johanna; Bergholtz, Anna; Andersson, Johan E. Vid afdelningskontoret B. Föreståndare och kassör: Janson, Carl. Bokhållare: Patrik. Pettersson, Signe; Josefsson, Vid ut1åningsfilialen, Sibylleg. 16. Föreståndare: Rabe, Ernst Emil. SVEA. 13 Drottninggatan.

10 [ J Penninginrättningar. Vid afdelningskontoret C. Föreståndare och kassör: Gustafsson, C. Bokhållare: Nyh, Axel; Ekeroth, Carl; Peterson, Gustaf. Vid afdelningskontoret D. Föreståndare och kassör: Moreau. Knut. Bokhållare: Bergqvist, Albert; Magnusson, Aug.; Ekenberg. Gerda. Vid afdelningskontoret E. Föreståndare och kassör: Mellin, C. F. Bokhållare :Sandquist, Carl; Dahlberg, Frithiof; Kjellberg, Carl. Vid utlåningsfilialen, Handtverkareg. Föreståndare: Landström, Ernst. Vid afdelningskontoret F. Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. Bokhållare: Bouvin, Oskar; Albion, Knut; Sundberg, Carl. Arbetareringens banks pantlåneafdelning. [1721J Se [1681.] [1723J Aktiebolaget Stockholms Privat-Assistans. Hufvud- och bankkontori Regeringsgatan 16, 1 tr.; öppet söknedagar kl. 10f. m.-4 e. m. Pantlånefilial N:o 1: Smålandsgatan 40. Pantlånefilial N:o 2: Luntmakaregatan 34 B. Pantlånefilial N:o 3: Sibyllegatan 20. Pantlånefilial N:o 4: Sot Paulsgatan 13. Pantlånefilial N:o 5: Pipersgatan D, Filialkontoren hållas öppna: Sökned. fi. 9 f. m. till 2 e. m. samt 4-S e. m., lärd. och dagen före helgd. till kl. 9 e. m. Ordförande: Rudberg, J onas. vice Ordförande: Govenius, W. Ledamöter: Söderström, A. F.; Velander, Th.; Wahlberg. F. A., verkst. direktör. Kamrer: Wahlberg, F. R. Kontrollör: Hartman. Gust. Kassakontrollör ; Gustafsson, A. Kassör: Wahlgren, G. Bokhållare: Ankarorona. C.; Boyesen, D., Östergren, K. Försäkringsinrättningar. Tjenstepersonal : Vid filial N:o 1: Föreståndare och kassör: Filen, John. Bokhållare: Ljung, N.; Laurin, H.; Graaf, Nils; Wahlström, R. Vid filial N:o 2: Föreståndare och kassör: Wessman, S. W. Bokhållare: Svenson, Hilda; Engström, G. E.; Johansson, Arthur. Vid filial N:o 3: Föreståndare och kassör: Nilsson, Gustaf. Bokhållare: Berglind, Emma; Lindgren, J.; 23 C. Albion, F. Vid filial N:o 4: Föreståndare och kassör: Lundholm, C. G. Bokhållare: Hartman, J. P.; Andersson, Edvin; Lindroth, Maria; Söderqvist, E. Vid filial N:o 5: Föreståndare och kassör: Nilsson, Karl. Bokhållare: J ansson, Oskar; Andersson, A.; Söderqvist, C. R. F. Amorteriaursfonder, Apoteksprivilegiernas amorteringsfond. [1727J Vallingatan 20. Ordförande: Bermich, N. A. G:son. vice Ordförande: Almen, Aug. Öfrige ledamöter: Sebardt, W.; Murray, A.; Lehman, A. Styrelsesuppl.: Tillander, H.; Enell; H. G. O. Karnererare och protokollsförare: Göransson, L Nya amorteringsfonden för apoteks- [1729J privilegier. Vallingatan 20. Ordförande: Bennich, N. A. G:son. vice ordförande: Sebardt, W. Öfrig-e ledamöter: Kaijser, A.; Murray, A.; Balkenhansen. R. Styrelsesuppleanter: Ångman, A.; Kerfstedt,I. Kamererare och protokollsförare: Göransson, J. II. l'örsäkringsinrättningar. A. Bänte- och kapitalför- säk'j'ingsanstalter. Ordför~nde: Ra~s~edt, J. O. Ledamoter: Christierson, T. O. A.; Edholm, Ränte- och ~apitalförsäkringsanstalten M. E.; Leijonhufvud; B. A., frih.; Matt- [1731J I Stockholm. hiesen, J. C.; Ramstedt, A.; Rubenson, L.; Stora Nygatan 5; insättning till beredande Wallden. W.; Kinander. E. af lifränta eller. utstyrsel sker alla Föreståndare: Romare, A, V. söknedagar 11-2 midd. och Kamererare: Nordwall, L onsdags e. m Amanuens: Stridbeck, G. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA; 13 Drottninggatan.

11 Penninginrättningar. Ombudsman: Norströrn, E. G. Amanuens: Stuart, G. A. Korrespondent: Fabricius, Aurel ia. Kassör: Benckert, Fanny. Kontorsskrifvare : Eriksson, L.; Svcderus, M.; Mellberg: M.: Malmerfelt. E.: Geete, H.; Bratt, III.: Romare, A,; Wallin, E.; Matthiesen, R.; Fabricius, S.; Abergsson, A.; Pripp, L. B. LijJ'örsäk1-ingsin1-iittningar. lifförsäkrings-a ktiebolaget Nordstjernan. '[1735] (År 1871.) (Hufvudkontor: Stockholrn, Drottningg. 7.) Elliot, J. E., ordförande: Fränckel, E.; Samson, Otto; Weinberg: C. A.; Bruzelius, R. M.; Höglund. Anton. Verkställande direktör: Samson, Otto. Matematiker: Fränckel, E Öfverläkare: Bruzelius, R. M., med. prof. Kontorschef: Lindstedt, Karl. Kamererare : Bergström, Axel. l),'örsäkringssumma... öfver 108,000,000 Arlig inkomst...» 4,000,000») Fonder» 30,000,000» Kr. Försäkringsinrättningar. Aktuarie: Mittag-Leffier, G. Kamrerare: V\1n Braun, Chr. [ ) Allmänna lifförsäkringsbolaget. (År 1887.) [1743] (Vasagatan 10.) Rikstel Allm.tel (direktören 4260.) von der Lancken, C. E., ordförande: Gihl, G.; Cavalli-Holmgren, A.; Wrnrn, J. A. F.; Gumeelius, Verkställande direktör: Gummlius, Arvid. Ofverläkare : Wrern, Jonas. Matematiker: Phragmön, E. Jurist: von der Lancken, C. E. Tjenstemän, Kamererare: \Vinge, C. G. Kassör: Svensson, Ellen. Bokhållare: 'l'him, Artur; Edenberg, G. A:son; Carlander, Anshelm; Bartholdi, Am.; Warholm, Fr.; Ohlson, C.; Warling, E.; Wahlgren, G. [1744J Lifförsäkringsak!iebolaget Nordpolen. (Ar 1897.) (Drottninggatan 27.) Ordförande: Hildebrand, Hans. Ledamöter: Danelius, B. A.: Lindeberg, Knut; Stjernspetz, H.; Sjögren, rrag~; Stolpe, Carl. [17 ;37J Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule. Verkställande direktör: Stolpe, Carl. (Ar 1872.) (Kungsträdgårdsgatan 2 C.) Ofverläkare: Sjögren, Tage.\ Matematiker: Lindeberg, Knut. Lilliehöök, C. M.: We tterström, H.; Hamilton Hugo' U ggla E Kinberg Henning' Kamrerare: -'- Burman, John. Fr6lander: Th.: P'al~~, Sven. ',. Verkställande direktör: Palme, Sven. Aktuarie: Jäderin, E. Öfverläkare: Ödmansson, E. Kamrerare: Grönberger. A. Ludv, Ombudsman: Moll, Viktor. Aktieegarnes utdelning begränsad 30,000 kr. pr år. Under de 10 åren erhöllo: Aktieegarne ,000 kr. De försäkrade i kontant vinst 2,484,457» De försäkrades vinstregleringsfond utgjorde ,000 kr. Vinsten utdelas årligen. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. [17 39J (År 1882.) (Drottninggatan 22.) Forssell, Rans, ordförande; Holm. G. B. A.; Key, Axel; Mittag-Leffler, G.; Leijonhufvud, K.; Peyron, Ad.; Setterwall, C. yerkställande direktör: Leijonhufvud, K. Ofverläkare: Edling, N. A. Skandinaviska allmänna liff{irsäkrings- [1745] föreningen Balder. (Ar 1887.) Hamngatan 1 B, 1 tro A. t. 610; r. t. 187; kontorstid 9-'/24.. Nya anmälningar mottagas dagligen; 100 till kronor är den minsta försäkring, som bevilj as å ett Brand- och Lifförsäkrings-:Aktiebolaget SVEA. Adresskalendern lif. Ordförande: Uggla, Gust. F. O. v. Ordförader Stålhammar, A. Ledamöter: Carlsson, G.: Högberg, C.; Mörner, Helmer, grefve; Nordström, Gustaf,. och Zethelius, J. A.; 'I'enow, Chr. L. Öfverläkare: Sällberg, G. Th.: Verkst. direktör: Mörner, Helmer, grefve. TJenstemän: Matematiker: Ekström, Gust. Kamrer: Ekberg.. J. A. Kassör: Elliot, M. Biträden: Örtendahl, I. A.; Rector, B.; Thorssell, A.; Hultbom, I.; Magnell, A.; Busch, E.; Elliot, S. 13 Drottninggatan. 68

12 [1746-,1751J Penning-inrättningar. [1746J Lifförsäkringsbolaget Nornan. (Drottninggatan 18.) Sfy:i-elxe: Rattb, G., ordförande; Murray, A.; Tivell, F.; Aström, A.; Hedin, E. Yerkställande.. direktör:.hedin, Ernst. Ofverläkare: Ohrwall, E. Kamrerare: Malrnstedt, N. Ombudsman: Aström, A. Försäkringsinrä ttningar. Korrespondent: Hammarstedt, E. Bokhållare: Lewin, S.; Andersson, Lo; Ternström, G.: Wernström, E.: Wångström, A.~ Lagercrantz, E.; Bergström, N.; Pettersson, E.; Lewin, F.; Göthe, C. A.; Fangert, J. [1750aJ Svenska arbetare-iifförsäkringsbolaget (Klarabergsgatan 25.) Valand. Svenska Iifförsäkringsanstalten Oden. Styrelxe: [1747J (Är 1889.) Ordförande: Heijkenskjöld, S. L., öfverste.. (Storkyrkobrinken 11.) Verkställande direktör: Virgin, Claes. Ö Ledamöter: Tamm, O.; Carlsten, E.; Wallis, Ifverxtyrelse: o Curt; Widtskiöld, J. A.; Mårtensson, L. A. Reuterswär d, Patric, ordförande; Akerman, R dfö d C l O S'" Tjenstemiin..., v. or roran e; ar son,.; jogreen, Öf.låk " Wall' C t O. A.; Petersson, Edv. R.; Gullberg, Hj.; ver a are. IS, ur. Billmanson. A. L.; Bengtson, Carl; Martin, Omb~dsman: Norman,. Hugo. P. R, Wahren J.' Setterblad G.' vo Kassor: Norman, Jonnie.,." "n Kamrer' Arbman H Horn, E.; Christerson, J.; Petersson, Axel; B kh"ll' N '. G l' L ier K Dahlin, J. E.; Lilliehöök, H.; Swartling, o a a~.e:.onnan, ur l; ager o,. J. A.' Åkerman J.' Frie E F' SI... Bol~get ar ~.I1dadt af 41 personer, som ut- F. W. N. " s,.., oor, gora dess ofverstyrelse. Reuterswärd, Patric, ordförande; Äkerman, R, v. ordförande; Petersson, Edv. R., öfverläkare: Carlson, O.; Billmanson, A. L., matematiker och jourh. direktör; Dahlin, J. E.; Bengtsson, C. Ombudsman: Blixen, Oscar. Intendent: Palme, Gustaf. Kamererare: Carlson, A. D. Allmänna Iifförsäkring~föreningen [1748J Röda bandet. (Ar 1889.) (Svartens gata ) Direktör: Jäderön, E. A., invent.vförval tare v. Flottan. Kassör: Carlsson, C. A. Sekreterare: Nyström, K., vaktmästare. [1749J Svenska Ufförsäkringsbolaget. Försäkringstagames eget bolag. (Ar 1891.) (Hufvudkontor Norrmalmstorg 16.) Kontorstid 9-3,30; a. t. 7280; r. t St yre l.se : Meuller, Chr. L., ordf.; Carlson, Wilhelm, Ytterman, John; Ekman, E. J.; Bäckman, Johan, verkställande direktör. Tjenstemiin r :Matematiker: Ekholm, Nils, fil. dr. Öfverläkare: Janson, Carl, med. dr. Kamererare: Andersson, G. Kassör: Wernström, H, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Svenska arbetareförsäkringsanstalten [t 750 bj "Trygg". (Bildad 1899.) (Hufvudkont.: Mäster-Samuelsg. 63.) ÖfVe1'stY1'elu: Svedelius, Ax. G., ordf.; Swartling, Ax., v. ordf.; Almqvist, S.; Aspelin, Chr., Behrendt, L.; Bonde, C. C:son, frih.; Falk, R; Hasselblad, C. F.; Hedgren, B.; Hellberg, Fr.; Kjellberg, J. C.:son; Kjellg!en, J. H.; Landtblom, Odd; Liberg, L.; Lindberg, C. C:son; Lindman, A.; Ljunglöf, Knut; Loven, Chr.; Tham, V.; Wessberg, Hj.; v. Vicken, C. D. Styrelxe: Ordf.: Rubenson, S. Ledamöter: Björklund, O.; Enell, O.; Flensberg, C.; Grumme, A.; af Jochnick,A. Suppleanter: Nygren, G.; Schnell, C. Verkst. direktör: af J ochnick, A. Ofverläkare: Flensburg,. C. Aktuarie: Carlheim-Gyllensköld. y. Revisorer: Anjou, A.; Bergström, W.; Ulff, C. [1751 aj Lif- och sjukförsäkringsbofaget Vasa. (Centralpala tset.) S/yrelxe: Ordförande: Welander, Edv. Ledamöter: Appelberg, Victor; Beckman, Knut; Cavallin, F. G.; Jungstedt, Hugo. yerkställande direktör: Appelberg, Victor. Ofverläkare: Welander, Edv. Matematiker: Beckman, Knut. SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Penninginrättningar. [1751 bj Lifförsäkringsbolaget Svecia. (Regeringsgatan 3; a. t. 7475, r. t ) StY"else: Ordförande: Falk, fl. Verkst. direktör: Hamrin, Helmer. Kassadirektör: Granholm, H. Ledamöter: Magnell, C. C.; Rosen, J. A. W.;. Wikborn, A. Öfverläkare: H vass, Thorbjöru. Aktuarie: Nordenmark. N. V. E. Ombudsman: Sandberg, Ludv. [1751 ej Lifförsäkringsbolaget Vanadis. (Regeringsgatan 40.) StyreZRe: Holmquist, F. ordf.; Meister, A., v. ordf.; Sundberg, H., öfverläkare; HörnelI, R., verkst. dir.; Aschan, E., kassadir.: Hermelin, A., frih. ' Suppleanter: Rudebeck, F.; Falck, E. C. Lif.. och brandförsäky"lngsinriutningar. [1752J Försäkringsaktiebolaget Skandia. (År 1855). (Mynttorget 1.) von Ehrenheim, P. J.. ordförande; v. Rosen, G., grefve, vice ordförande; Richter, F.: v. Bahr, O.; Herlitz, K.; WallenberO', M.; Loven, Chr. o Yerkställunde direktör: Herlitz, K. Ot'verläkare: Medin, O. Kame~ erare. och chef för brandförsäkringsbyran : Lindbohm. H. Chef for lifförsäkringsbyrån: Stedt, N. Ombudsman: Santesson, H. Brand- och lifförs~kringsaktiebolaget Svea. [1753J (Ar 1866.) Hufvudkontor, Göte borg. Bolagets styr'ezse: Ordf?rande: Röhss, August: v. ordförande: W1Jkand.er, Aug.; von Sydow, F. E.; Wijk, Carl; Bring, Ernst; Sternhagen, Harald; Murray, George. Verkställande direktör: Bring, Ernst. Styrelsesuppleanter: Boye, Fritz.; Hartwig,.. Herman; Seaton, A. E. Ofverläkare: Lamberg, Carl. Generalaqencur, Stockholm, (13 Drottninggatan 13.) Generalagent: Hellstrand. C. A. Inspektör: Malmborg, C. von. Tjenstemän vill qeneralaqenturen r Dumky, Gustaf. kamrer: Hallin, Edv., kassör; Hornvall, A.; Nordberg. Signe. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Fö rsäkrin gsinrä ttningar. [ ] Bra ndförsä kringssumma, öfver _ 1,600,000,000 Kr. Lifförsåkringssumma.öfver 75,000,000» Arliga premie- och räntein komster öfver Aktiekapital... Grundfondsförbindelser. Reserv- och dispositionsfonder öfver Lifförsäkrings- och andra fonder öfver 12,000,000 }) 2,000,000 II 8,000,000 II 3,000,000 II 20,000,000» Brand- och lifförsä!<ringsaktiebolagetskåne. [1755J (Ar 1884.) (Arsenalsgatan 3 B.) Bolaget meddelar brandförsäkringar, hyres-, lif-, lifränte- och kapitalförsäkringar. Grundkapital: 12,000,000 'kr.. Hufvudagent: Bay, Hans. Läkare: Malmsten. Karl, Blasieholmstorg 9. D. Brandförsäkringsinriitt.. ningar. Allmänna brandföraäkrinqsverket för bygg- [1757J nader å landet. (Ar 1782.) (Stora Nygatan 26.) Af Kungl. Maj:t förordnad ordförande: von Essen, F., frih., riksmarskalk. Enskilde delegares fullmäktige: Jentzen, C.; Odelberg, O. W.; Sederholm, Edw.; Tamm, P. G. Verkst. direktör: Rosenlind, J. E. Sekreterare och ombudsman: Bowallius, R. M. Registrator o. aktuarie: Bäckström, A. M. Assuransintendent: Creutz, J. W. Assistenter: Skjöldebrand.K. A.; Nilsson,P.G. Karnererare. Robbert, O. W. Bokhållare: Egerström, K. O. Fr.; Lindskog, K. Hj. Kassör: Silfverswärd, E. E. Kassakontrollant: Ädelgren, A. E. Stockholms stads. brandförsäkringskontor. [1759J (Ar 1746.) (Mynttorget 4.) (Vid 1899 års utgång uppginge kontorets fonder till kr. 26,119,543:4 o och dess ansvarighetssumma utgjorde kr. 420,430,507:18.) Leijonhufv ud, Bl'. Abr., frih.; Ribbing, G.; Almqvist, Sven; Schager, A. C.; Sundström, G. R.; Bergstedt, Carl; Lyth, G. W.; Jacobson, E. Sekreterare o. ombudsman: Benckert, Rob. Kamererare: von Stapelmohr, C. H. Notarie: Söderling, A. G. M. Kassör och bokhållare: Romare, P. B..R.evisor: Palmgren, Hj. L. SVEA. 13 Drottninggatan.

14 [ J Penninginrättningar. Försäkringsinrättningar. Amanuens: Lagercrantz, Elias. Inspektörer: Gustafson, A. H.; Lagerfelt, Värderingsmän: Petterson, G. E. N.; Ha- N. G. M. verman, K. V. Brandstodskomiten i Stockholm: Brandinspektör. Nordenstrahl, O. Bengtsson, N. J.; Fl'ostell, F. E.; Lund- Öfvorstyrolse. ström, J.: Magnuason, A. E.; Olsson, C. A.; Ridderskapets och adelns klass: Björnstjerna, Edblom, R.; Sjöqvist, J. R.; Breitholtz, E. J.; d'albedyhll, G., frih.; _ Edelsvärd, A. W.; Gripensköld, C. J. N.; Horn, A. G. S.. grefve: af Klintberg, L. [I!63,) ~to.ckholm~. stads brandstodsbolaq F.; Lagerheim, C. H. T. A.; Leijonhufvud, till forsakrmg af losegendom. (Ar 1844.) B. A., frih.; von Platen, L., frih.; Rib- (Skeppsbron 32.) bing, G.; af Sillen, O. F.; Silfversvärd, C.;. Skogman, C. J. A.:. fri~.; S~ål~ammar, A.; Billing, W., ordf.; Sundström, G. R.; Gran Uggla, A.; Adelskold, C.: Ribbing, A::; von holm, A.; Lindeberg, K. M.; Björklund, Konow, S.; von Bahr, O.; Beck-Frus, J. E. G. F. G.; S~uart, L.; Tamrn, ~. G.; Rehbinder, Kamererare: Blanck, A. W. H., frih., de Geer, G., fnh. Kanslist och ombudsman: Lagerwall, Birger. Ståndspersonernas klass: Almqvist. E. K.; Revisor: H~lmer, B.. Almqvist, S.; Berlin, J.; Biörklund, H.; Björk- Kammarsknfvare: Liedberg. A. B. M. lund, G.j BltJ.~, C. E.: Brusewitz, E.; Clae- Herrar Sextio Deputerade: son! N.; F~anckel, E.; Gellers~~dt, A. T.; Almgren, O.; Andersson, A. N.; Benckert, Jo~~n, S.; LJungberg, K.; Norström, G.: Ny- C. n, Bergstedt, C.; Bernström, C. F.; ström, L. n, Ramsted~, J. O.; Roos t A. T.j Billing-, W.; Björklund, E. G. F.; Björn- Schag~r, A. C.; Smerlmg, C. F.; "Stal, W.; bom, Hj.; Boije, C. O.; Bratt, H.; Brinck, Walld:n: W.; Wallenberg, K. A.; Ostergren, J. F.; Broander,N.F.; Dahlgren,E. W.; Da- A.; GIllJam, G. F.; Fougberg, F.; Enell, O. nelius, B. A.j Edberg, K. T.; Edelsvärd, A. Handlandenas klass: Almgren, O.: Bengts- W.; Ericsson, Hj.; F~.is, G.; Geete, O.j son, o., Bergstedt, C.; Brinck, Alfr.; Bäck- Granholm, A.;.HalJstrom, P.; Holmberg, ström, J.; Gullberg, E.; Gustafsson, G. T.; ~. A.: Holm.strom, M.; Kahl, C. A.; K~ck, Husberg, C. R.; Larson, Adler; Loven, J.j E.; Kolmodin. H. j Larson,.A:dler: Lind- Norsens, P. C.; Paton, N.; Pettersson, Hj.; b~om, A.; Lmdeber9" K. M.j Lmdfeldt, W.j Peyron, L.; Sundström, G. R.; Schnell, Carl; Lu!-dstedt, x., ~oven, J.; Lund, M.; Mon- Svanström. F.; Söderström, C. C.; Wann- telius, O.j Morssing. F.; Nachmanson, Abr.; berg, A.; Tempelman, G.; Sifvert, A.; Kahl, Neumuller, E.; Odhner, A. C.; Pettersson, C. A.; Ramstedt, Aug.; Olsson, H. W. och HJ.; Pettersson, V.; Ramstedt, Aug.; Ram- Lundbern K. L, stedt, J. O.; Ramstedt, Wald.: Ramstedt, e' A U B Vict.; Ribbing, G.; Rohtlieb, H.; Schnell, Embetenas klass: spengren, F...; re~- C.; Sidwall, R.; Sjöström, K. F.; Slöör, berg, S. A. E.; Edberg, K. Th.; Ericsson, H.H F.; Smerling, C. F.; Stenberg, S. A.; Hagerman, H.: Hellbacher, r.. Ja?obson, E.; Sundström, G. R.; Söderberg, B.; Tull, N. Karst~n, W.; Lagergren,A. G.; LIndgren, A. P.; Wennberg, A.; Wessman, A. G.j Wik- R.; Lmdmansson, J: A. W.: ~Jund.berg, A. Iund, w.. Wretman, J.; Zimmerman, E.; P.; Lyt~,,, G. Yl.; NIlsson, C. ].; Sidvall, C.. Osterlind, E. F. R.; Sallstrom, A. G.; Wessberg, P. E.; _ Westerdahl,A. R.; Benckert, C. H.j Ringholm. [1 65J S h' I l" b d t d b 1 C. G.; Petterso,?, V., Andersson,.J. A.; 7, tock o tås t8~4{an s o s o ag. Amundson,A.jMartensson,O;MalmqvIst,C.P. (A r l t' 4) rsena sgaan. Städernas allmänna brandstodsbolag. Ordförande: Odelberg, O. W. [1761J (Ar 1828.) v. Ordförande: Nisbeth, C. G..(Fredsgatan 15.) Ledamöter: Zetterberg, H.; Löwen, W., frih.; Ordförande: Ostberg, J. Akerlund, E.; Bredberg. C. o., Hedenbergh, A. L. Öfrige ledamöter: Heijkenskjöld, W., verkställande direktör; Larsson, Z., Olson, A.; Kamererare: Robberte, A. Stålberg, A. Ombudsman o. sekret.: Wahlgren, C. A. Sekreterare o. ombudsman: Naumann, Th. Amanuens: Hård af Segerstad, B. J. A. Kamererare: Karlson, F. G. Registrator o. bokhållare: Almroth, E. 'l'jenstemän: Brandting, S. K. O.; Koch, C. Vaktmästare: rrhide, G. E.; Olsson, S. O.; Ulmgren, P. Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolageISVEA. 13 Drottnin'ggata:n.

15 Penninginrättningar. [1767J Brandförsäkringsbolaget Tor. Af K. Maj:t sanktioneradt 9 nov (Klarabergsg. 23, l tro Kontorstid 9_1/24.) Allm. tel. 192, rikstol Beviljar försäkringar å fast och lös egendom såväl i stad som på landsbygd. Ordförande: Lagerberg. Otto. Ofrige ledamöter: Eden, F.; Källström, E.; Loden, J.; Lundberg, R.; Lyttkens, Aug.; von Nolting, W.; Petersson, Edv. R.; Rietz, Aug.; Thorelli, S. E. Tjenstenuin. Verkst. direktör: 'I'horel li, Sven Elof. Karnererare. Johansson, A. Kassör: Håkansson, M. Inspektör: Sjögren. Herman. Biträden: Stenmark, G.; Tidholm, A. Brandfärsäkrlnqsakttebolaqet Fenix. [1769J (Ar 1889.) (Jakobstorg 3, l tr.) Ledamöter: Printzsköld, Otto, ordförande; Ahlsell, Ad.; Loven, John; Jentzen, Carl; Samson. Eugene: Starek, Albert; Sundström, Hans. Verkställande direktör: Samson, Eugene, Kamererare: J ohansson, Carl. Inspektörer: Richnau, C. H.; Brandell, Per. 'l'jenstemän: Carlberg. A.; Ekmark, Robert; Ekström, Henrik; Ericsson, Alb.; Kjerrström, Sven; Lagerlöf, Carl; Lönngren, Otto W.; Malmgren, Mauritz; Wiklund, W:m; Engström, S. L.; Philipson, Ellen; Strömberg, Ellen. [1771 J Brandförsäkringsaktiebolaget Norrland. (Drottninggatan 23.) Olson, P., ordf.; Hedberg, J. A., V. ordf.; Arhusiander,' M.; Boström, L.; Wessen, C. O.; Knaust, G. O.; Liljestrand, E. Suppleanter: Wessling, L.; Sandqvist, A.; Cornell, J. F.: Wikström, Gregor, Verkställande direktör: Liljestrand, E. Ombudsman: Drake, J. O. Kamererare: Lundkvist, A. Tjenstemän: Lindahl, W., inspektör; Stenmark, S. F., revisor; Lundgren, D. F., -kassör: Johansson; K., bokförare; Lindroth, E.; Lindblad, A.; Boströrn, R.; Ahrens, P.; Löfgren, B.; Lindblom, K. [1773J Brandförsäkri.ngsaktiebolaget Victoria. (Al' 1898.) (Hamngatan 20 A.) Forssell, H., ordf.; Holm, G. B. A., V. ordf.; Hamilton, Hugo, grefve; Leijon..Förs äkrin gsin rättnin gal'. hufvud, Knut, frih.; verkst. direktör. Kaniererare: Thomson, Filip. Inspektör: Planck, Edv. Johansson, [ J Bengt, E. Olyck:i4fallförsllkringsinrättningar'. [1777J Försäkringsaktiebolaget (Al' 1881.) Fylgia. (Hufvudkontor: Jakobstorg 3.) Bolaget meddelar olycksfallförsäkringar. Siden bladh, Elis, ordförande; Printzsköld, Otto; Samson, Eugöne. Verkställande direktör: Samson, Eugene, Ofverläkare : Berg, John, professor. Karnerorare: May, John. Inspektör: Nordenadler. K. G. Tjenstemän: Nygren, O.; Wijnbladh, Hj.; Beckman, B.; Heimanson, E.; Köhler, B.; Sundstedt, N.; Lindroth, Sven; Heinianson, Helene: 'I'helander, Karin; Ödmann, Signe; Stendahl, Maja; Wanner, Kerstin. [1779J Olycksfallförsäkr,ingsaktiebolaget Skandinavien. (Al' 1886.) (Hufv udkontor: Drottninggatan 27.) Ekgren, C. E., ordförande; Arfwidson, Gust. Sam.; Stolpe, Carl, verkställande direktör. Öfverläkare: Linroth, K., prof., generaldir. Karnererare. Appelqvist, J. Axel. Kassör: Josephson, A., fröken. Inspektör: Andersson, John. Amanuens: Stuart, Walter. Olycksfallförsäkr,ingsaktiebolaget Norden. [1781J (Ar 1888.) (Hufvudkontor: Centralpalatset.) Styrelse.: Hildebrand, Hans, ordförande; Werner, Feodor : Valentin, Isidor. Verkställande direktör: Valentin, Isidor. Öfverläkare: Svensson, Ivar f. d. öfverläkare vid Sabbatsbergs sjukhus. Kamererare: Abrahamsson. Aug. Inspektör: Hector, H. M., kapten. Tjenstemän: Hållgren, Gust.; Philip, A.; Valentin, G. [1783J Nordiska ömsesidiga oly'cksfallsförsäkringsföreningen Bore. (Ar 1888.) (Vasagatan 5.) Bergman, C. G., ordförande; Almquist, J., verkst. direktör; Berencreutz, G; Larsson, Brand-och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 [ J Penninginrättningar. Försäkringsinrättningur. Oscar; Stockman, G.; Sällberg, G. Th.; [1794J Glasförsä~ringsaktiebolaget Stella. Sällström, A. G.; Wall, C. J.; Wenner- (Ar 1898.) ström, G. (Storkyrkobrinken 13: a. t r. t ) 01 k f Ilf " "k' t It G th' Styrelse; Smedberg, C. :B'., ordf.: Hammaryc s a arsa. rinqsans a en o la. sten C. E.' Fri k Axel verk st. direktör. [1784J (Regenngsgatan 3.) " s,, Allm. tel. 7475, rikstel Jemför gruppen L. [1826J Falk, H., ordförande; Granholm, H., kassadirektör; Hamrin, Helmer, verkst. direktör; L Sjöförslikringsinrlittningar... Magnell, C. C.;Rosen, J. A.W.; Wikborn,A. Ofverläkare: Hwass, Thorbjörn. Stockholms SjöJörsäkringsAktiebolag. Ombudsman: Sandberg, L., juris dr. [1797J (Ar 1867.) Aktuarie: Nordenmark, N. V. E., fil. dr. (Kontor: Skeppsbron 36, 1 tr.) F. Sj U l.'försäkringsinriittningar. [1787J Sveriges allmänna,sjukförsäkringsanstalt Brage. (Ar 1899.) (Kungsträdgårdsgatan 12) StY"else: Berg, Lars, ordf.: Almgren, Fr., v. ordf.: Lundeberg, Chr.; O1in, C. O., öfverläkare; Björck, J. E., ombudsman; Lundeberg, Gerdt, kassadirektör. Ungewitter, Jul., verkst. direktör. Kamrer: Lundgren, Nils. Kassör: v. Hedenberg, V. G. Garantij"örslikringsinrlittningar. [1789J Försäkringsaktiebalaget Tre kronor. (Redovisningsgaranti. Bildadt 1890.) (Vasagatan 10. A. t. 964 och R. t ) StY"else: Heijkenskjöld, S. L., ordförande: Falk, Matths; Gumrelius, A., kassadirektör; Sandberg, G. F.; Wavrinsky, E., verkst. dir. o. kamrer. Direktörer: Skogman, C.,frih.; Bohman, Knut; Lagerholm. J. F., verkställande direktör. Tjenstemän: Andersson,.Harald.: Boström, J.: Särnströrn, E. G.; Agren, K. S. [1799J Sjöförsäkringsaktiebolaget Ägir. (Ar 1872.) (Hufvudkontor: Stortorget 1.) Bråkenhielm, P. J.; Fris, Gustaf; Settervall, Jakob; Heilborn, Otto; Hazelius, Aug., verkställande direktör. Sekreterare: Nycander, C. A. l}enstemän: Silfverbraud, Oscar; Brogren, F. J.; Juhlin, K. H.; Jonsson, S. W.; Möller, K.; Person, P. B.; Pettersen. Ernst; Påhlman, E.; Lindström, R. [180lJ Sjöförsäkringsaktiebolaget (Ar'1882.) Vega. (Hufvudkontor: Skeppsbron 28.) Styrelseledamöter: Cronstedt, Otto,.grefve; Malmberg, Fredr.; Rossander, J. F.; Bengtson, Carl; Rödbom, Gustaf, verkställande direktör. Tjenstemän: Romare, R.: Ahlström, F. A.; Remy, L; Bergsten, P.; Söderbergh, J.; Lindgren, F.; Bergvall. A.; Berlin, V. H. Glasföl"slikringsinrlittn ingar. Svenska glasförsäkringsaktiebolaget. [1793J (Stiftadt 1884.) Aktiebolaget ~jöassuranskompaniet. (Skeppsbron 18.) [1803J (Ar 1889.) Fahleu, A. F., ordf.; Roesler, E. (Riddarhustorget 13.) de Brun, F. Allm. tel Rikstel Verkställande direktör: de Brun, F.. St i Bokhållare: Carlsson, Alb.; Voss, M. L d..t Bl kyroetste:p l d L. Agenter i Stockholm: Schönow, C. L. & COj e, amo el':, anc : ~; a an er, ouis; G t f J h J h G Phili Forsgren, Rob.; Cornelius, Gust.; Beskow, us a sson, on.: o auson,.; IIp, G t f rk täll d dir ktö Theodor; Berg, Victor; Schöldström, us a,ve s a. an e..ile or. Wald. O.; Lindström, Fredrik; Schipman,. Tjenstomiin : r Heinr.: Hedin, Er. Aug.; Rubenson, V.; Gellerstedt, Ene; Andersso.n, Thy.re; ~und- Schaffer, & Co,101of; Ringström. N. P.; holm, E.; Beskow, L; Lindström, HIIma; Hildebrand & Cederin. Wahlberg. Selma. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Försäkringsinrä ttningar. [1804] Försäkringsbolaget Nordisk Yachtassurans. (Är 1898.) (Kungsträdgårdsgatan 12.) Lagerberg, Otto, ordf.; Granholm, Henrik, kassadirektör; Smith, Emil; Kolmodin, Axel; Ungewitter, Jul., verkst. direktör. Kamrer: Lundgren, Nils. Kassör: v. Hedenberg, V. J. Ereatwrsj'örsäkringsinrättningar. Stockholms län~ hästförsäkringsbolag. [1810] (Ar 1877.) (Arsenalsgatan 4.) Ordförande: Bredberg, C. G. Ledamöter: Löwen, W., frih.; Hedenberg, A. L.; Zetterberg, H. Ombudsman: Robberte, A. [1811] Skandinaviska kreatursförsäkrtnqsbolaget i Stockholm. (Ar 1890.) (Drottninggatan 46.) Ordförande: Tamm, Oskar. yice Ordförande: Hagander, Oskar. Qfverläkare: Vennerholm. John. Ofrige ledamöter: Hennings, R. T. Kamererare: Bergman, J. Pensionsinrättningar. [ } grefve; Abramson, Axel; Georgii, Ax.: Rödbom, Gustaf, verkställande direktör. L. Tnbrotts-, stöld- och glasj'ö1'säkringsinrättningar: Försäkringsa~tiebolaget Securitas. [1825] (Ar 1896.) (Kungsträdgårdsgatan 12.) Hildebrand, Hans, ordförande; Juhlin-Dannfelt, Georg; Nordensvan, O.; Rubenson, Semmy. Verkst. direktör: Ungewitter, Jul. Kamrer: Lundgren, Nils. Kassör: von Hedenberg, V. Kassör: Strålenhjelm, A., fröken. M. PensiOnSj'Öl'säkringsin- Ombudsman: Norman, Hugo. rättninga,l. BOtgt;~~eB~;~f:~~~' J~;'~~g~:ri; ~~~~~h~ff, [18261 Försäkringsaktiebolaget Idun. (Är 1898.) (Drottninggatan '50). Stöld- och glasförsäkring-saktieb. af Jochnick, Weman, Axel. Adolf; Stenfelt, Erik; Verkställande direktör: Weman, Axel. Kassör: Lilliestierna, H. [1827] Allmänna pensionsförsäkrings- A., fröken; Lemke, ]\I. fröken; Thomson, S.j bolaget. Sandberg, M., fröken; Lindqvist, S., fröken. (Är 1898). K. Äterj'ö1'säkringsinrätt- (Strömsborg, Stockholm). Ordf.: von Essen, F., hihi v. ordf.: nsmqar, Wittrock, V. B.; öfriga ledamöter: Berg, Återförsä1<rings,ilktiebolaget Holmia. Gust.; Björklund, J. A.j Ekerman, L. G.; [1819] (Ar 1884.) I Lennmalm. F.; Sundin, R. (Skeppsbron 28.) Verkst. direktör: Norinder, V. Wikblad, Herman; Cronstedt, O., IKamrer: Lundberg, F. III. Pensionsinrättningar, [1831 J Armens pensionskassa. (Öfre Munkbron5.) Ordförande: Leijonhufvud, B. A., frih. sjuk- och begrafningskassor. Revisor och hufvudbokhållare: Bergman, Aug. K:son. Bokhållare: Bergson, C. R. Assistent: Hallin, C. H. E. Ledamöter: Uggla, G. F. O.; Smedmark, J O. G;; Funck, G. O., frih.: Ridderstolpe, [1833J CIvilstatens ~enslonsmrattnmg. F. A., frih. (Vestra Trädgardsgatan 4.) Byråchef: Kjellander, E. Aug. Ombudsman: 'I'egnår, J. B. Anderson, F. A" ordförande; Wallensteen, Sekreterare: Beskow, W. B. J. A.; Westrin, Th.; Carlson, G.; Ofver- Kassör: Lagergren, K. F. kommissarien. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 [ ] Penninginrättningar. Pensionsinrättningar. Öfverkommissarie: Möller, Fr. 'I'h. (1843J Statens jernvägstraflks pensions- Sekreterare och ombudsman: Bseckströrn, inrättning samt enke- och pupillkassa. E. G. M., tjenstl., tjenstf. Lybeck, J. A. Kassör: Kugelberg, O..M. Ordförande: Gyllen svärd, S. O. A. Revisor ochkammarskrifv.: af Klintberg, L.F. vice Ordförande: Taube, C. O., grefve. Kanslist: Dalman, G. G. W.. Ledamöter: Kastengren, C. O. F.; Welin, K. G. A.; Lemke, H. [1835J Ombudsman; Gyllenhaal, L. H. Folkskotelärarnes pensionsinrättning. Sekreterare: Kruhs, D. A. Förvaltar tillika F'oikekoleldrarnes enke- och. Karnererare. Kastengren. G. A. E. pupillkassa samt Småskoleliirares m.. fl; Kassör: Pettersson, C. E. ålde7'dom,s7tnde7'stödsanstalt. Revisor: Håkansson, S. M. (Storkyrkobrinken 12, hålles öppen alla söknedagar 11-2.) [1845J Lotsverkets enskilda pensionskassa. D'irektion» (Kornhamnstorg 2, 2 tr.) Ordförande: Nordenfalk, J.. frih. Styrelseledamöter: Ruuth, M. D., grefvc, Ledamöter: Smerling, C. Fr.; von Friesen, ordf.: Granlund, A. T.,v. ordf., Heden. S. G. blad, P. H.; Sjöberg, J. A.; Karlson. E. F. Kamererars: Gavelius, G. A.; Dalman, A. V. E.; Westerberg, K. H. Sekreterare och ombudsmani Schönmeyr, B. J. Kamererare: Sjöberg, J. A. Kassör och bokhållare: Nordvall. F. H. Kassör: Zethelius, A. W. [1836J Lärarnes vid elementarläroverken enke- och pupillkassa. Direktion, tjenstemän och lokal desamma som för Folkskolelärarnes pensionsinrättning. [1837J Handelsflottans pensionsanstalt. (Anstaltens embetslokal: Trångsund 2 A.) Direktion : Ordförande: Christerson. J. 'C. E. Ledamöter: Paton, N.; Nylen, O.E. Sekreterare och kamererare: Erdmann.Xils, Kanslist: Hallström, J. [1847J Allmänna enke- och pupillkassan. (Storkyrko brinken 11.) Lindhagen. D. G., ordförande; Richter, Fr.; Warfvinge, F. W.; Linroth, K. M.;, Clarholm, J. E.; Sjögreen, O. A; Lind stedt, A.; Geijer, S. G. A.; Törnebladh, Silfversvärd, C. L.; Sylvan, C. G. Karnererare. Linder, C. G. Ombudsman: Bodin, J. U. A. Bokhållare: Johnson, J. A. [1849J Presterskapets enke- o. pupillkassa. (Mäster-Samuelsg. 10, öppen 10-2; a. t. 7700, [1839J Tullstatens enskilda pensionskassa. r. t ) Direktionen: Ordförande: Eklund, A. V. Ordförande: Landquist, C. A. E. Ledamöter: Wa1Jl\ren, C. O.: Zimmerman, Ledamöter: Linder, L. J.; Isberg,Carl, N. E.; Nordquist, N. G.; Bergenstjerna, verkst, dir.; Blumenberg, H. G.; Gemzell, G.; Silfverhielrn, B. M. L. E E Suppleanter: Zellinger, T. Joh:son;..Asker- Sekl:ete~-are och ombudsman: Wretman, J. gren, G. A.: Ruus, P. J. E.; Ewerlof, J. G. Karnererare och kassaförvalt.:clarholm, J. E. Sekreterare: Östman, A. F. Ombudsman: Poppius, E. G. Räkenskapsförare: Eneman, J. M.H. [1841J Telegrafverkets pensionsinrättning samt enke- och pupillkassa. (Slottsbacken 8.) Ordförande: Wennman, M. vice Ordförande: Curman, N. R. Ledamöter: Carlberg. E. A.; Westerståhl, L.; Lutteman. P. J. H. J. Karnererare. Svanbeck, Edv. Amanuens: Hultström, A. G. R.; [1851J Bankostatens enke- o. pupillkassa, Ordförande: Montelius, W. v. Ordförande: Calander, G. A. Öfrige ledamöter: Tillberg, C. S.; Amark, W. TIt.; Törnblom, A.; Frykman, G.; Johanson, A.; Lindqvist, S.E ;.Ljungberg, E. E. A.; Holm, A.; Söderberg, C. A.; Carlsson, Claes E. Tjenstemän: Redogörare: Ferlin, R. Sekret. o. ombudsman: Langborg, E., tillf. Brand-.och.Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 Penninginrättningar. Pensionsinrättningar. [ J Riksgäldskontorets enke- och pupillkassa. [1861J Groenska fattigför.sörjningsfonden [1853J Kassaförvaltare: och Willebrandska understödsfonden. Kommissarien Bolin, F. C. Skattmästareembetet vid K. Majrts Orden. Kamereraren Stuart, A. L. Pensionsfornaitiunq : Kamereraren Nilsson, J. A. Posse, Arvid F:son, grefve, f. d. president. Berg, K. J., f. d. president. [1855J Enke- och pupillkassan vid Stockholms stads embetsverk. Ordförande: Nyström, N. G. Styrelseledamöter: Löwenhielm, E.; Hallström, P.; Willers, W.; Salmonson, O.; Kinander, E.; Malm, P. [1856J Polispersonalens i Stockholm pensionsinrättning. Kommissarier: Engnell, H. N.; Lundbäck, E.; Ekelund, C. J. R. Öfverkonstaplar: Ekenberg, C. J.; Ljungstrand, F. E.; Hagström, C. A. Konsta plar: Nilsson, C. G.; Höglund, J. A.; Magnusson. A. W. Ombudsman:.Rubenson, M. [1857] Stockholms polispersonals ensk. enke- och pupillkassa. Ordf.: Lundbäck, E. E., kommissarie; sekret.: Holmgren, O. F., kommissarie: kassör: Björkfeldt, C. A. S., konstapel; Källqvist, O., öfverkonstapel; Mann, C. T. och Larsson, A., konstaplar. [1858J Polispersonalens i Stockholm en- [1865J skilda begrafnings- och understödskassa (f. d. Enskilda liff6rsäkringskassan). Samma personer som i Enke- och pupillkassan. [1859J Förvaltningen af de under f. d. K. Öfre borg rättens vård förr stäida medel. Ordförande: H. Exc. Riksmarskalken. Ledamöter: von Itosen, A. R. F., grefve; Fersen-Gyldenstolpe, A. G.,grefve; Printzsköld, O. H. R.; Ankarerona. C. V.; Ahfeldt, O. C. P.; Hjortzberg, F. W. Sekreterare: Radhe,' K. Kamererare : Cronstedt, Otto, grefve, kabiuettskammarh, [1862J Kungl. Teaterns pensionskassa. Ordförande: Buren, A. Ledamöter: Blomstedt, C.; Gyllensvaan, E.; Ortengren, A.; Sellergren, A.; Olsson, P. A. Sekreterare: Westrin, 'rh. Kamererare: Petterson, Emil. Vaktmästare: Nyqvist, J. k. [1863J Kungl. Hofkapellets pensionsinrättning. Ordförande: Buren. A. vice Ordförande: Westrin, Th. Ledamöter: Johnsson, J. A.; Bergström, C. A.; Sundqvist, E.; Aulin, T. Karnererare och sekreterare: Palmblad, C. J. [1864J Artisternas och litteratörernas pensionsförening. OrJ.för~nde: von Rosen, Georg, j;refve. Ledamoter : Book, F.; Dente, J. G.; Personne, Nils; Lindman, Axel. Sekreterare och kassaförvaltare: Nerström, Gustaf. Dramatiska och musikaliska artisternas pensionsförening. Ordförande: Gelhaar, Tom. Styrelseledamöter: Hamrin, O.; Pettersson, G.; Andersen, A.; Gille, H. J. E.; Grabow, C.; Book, F.; Callmen, C. G.; Pettersson, H. Karnererare och sekreterare: Gille, H. J. E. [1866] Operakörens enskilda kassa. (Utlemnar lån, utdelar understöd och begrafningshjelp. ) Ordförande: Petterson, Emil. vice Ordförande: N yqvist, J. A. Skattmästare: Telenius, F. Sekreterare: Wahlqvist, A. [1860J Kgl. Hofstatens gratialkassa. Ordförande: H. Exc, Riksmarskalken. Ledamöter: Billing, A. G. L.; Stjernstedt, S. F. A~, frih.; Ahf~ldt, O. C. P.; ~jortzberg, [1867J Operabalettens enskilda F. \\.; Flensbmg, Carl; Nyström, L. R.;. 'rh Ståhl, F. A. V. Sekreterare: Westnn, '. Sekreterare: Norling, S. L. Kamererare: Petterson, Emil. kassa. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

20 '[ ] Penninginrättningar. De sceniska artisternas understödsfond. [18681 (Kr. 59,000.).Ordf.: Hedberg, F.; förvalt.: Abramson, A.; sekr.: Petterson, Emil; ledamöter: Fredrikson, Gustaf; Söderberg, Alfr; Wagner, R.; Bergström, E. G. '(1869J Svenska musikerföreningen. Utbetalar pensioner, sjuk- och begrafningshjelp, Ordf.: Aulin, T.j v. ordf.: Bergström, C. A.; styrelseledamöter: Carlström. G. W.j Ljunggren, G.A.; Ellberg, E. H.; Nilsson, E. E.; kassör o. sekret.: Ohlsson, C. O. '(1870J Ufgardets till häst pensionskassa. Ordf.: sekundchefen j v. ordf.: en major; ledamöter j en ryttmästare, en löjtnant, regementspastorn, regementsintendenten, auditören, en underofficer, en af manskapet. [1871 J Hautboisternas understödskassa. (Humlegårds gatan 16.) Ordförande: Locander, Isidor. vice Ordförande: Ohlsson, C. O.!Kassör: Gyllen skepp, A. T. vice Kassör: Smith, N. L. :Sekreterare: Blornquist, O. B. vice Sekreterare: Ljunggren, G. A. [1872] Kungl. Svea lifgardes underofficerares pensionsförening, (adr.: Svea litgardes kasern). Ordförande: Liljeholm, A., fanjunkare. ~edogörare: Zefferin, K., fanjunkare. Ofrige styrelseledamöter: Nihl, A., fanj.; Höglund, N. P., fanj.: Markman. J. G. H., gevärshandtv. Enskilda jernvägarnes pensionskassa. {1873J (Arsenalsgatan 4 A.) Irirektion : Ordförande: Gahn, II. P. W. v. Ordförande: Herslow, Carl.. Ledamöter: Sparre, G., grefve; von Essen, R. C.; Olsson, Alfr. Karnererare och sekreterare: Moll, Victor. Matematiker: Jäderin, Ed v. Bokhållare: Tamm, H. S. [1875J Apotekarekårens lifränte- och pensionskassa. (Valling. 20, exped.-tid 12-2; a. t ) Ordförande: Bennich, N. A. G:son. v. Ordförande: Sebardt, W. Öfrige ledamöter: Stahre, L.; Murray, A.; Lehman, A. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Pensionsinrättningar. Suppleanter: Enell, II. G. O.; Schillberg, A. J.; Kerfsted t, L Kamererare: Göransson, L Svenska lärarinnornas pensionsförening. [1877J (adr.: Observatoriegatan 12, 2 tr.) Expeditionstider helgfria onsd. 11-1, och dessutom under okt.-maj helgfria lörd och 4-6. Ordförande: Wall, K. Ledamöter: fröknarna Dahlström, A.; Palmqvist, II.; Croristrand, E.; Aspman, M.; Engström. C.; Djurberg, H.; Myrberg, H. och Westling, Charlotte. Räkenskapsförare: Hökerberg, E., fru. [1879J Pensionsinrättningen för lärarinnor vid Sveriges högre skolor för qvinlig ungdom. Ordförande: An derson, Alb. Ledamöter: Hellström, C. G.: Holmquist, A., fröken; Lindhagen. A., fröken; Rosen, P. G.; Sjöberg, G. Redogörare: Rystedt, M. [1880 aj Stockholms posttjenstemäns sjelfhjelpsförening. Föreningen lemnar sjuk-och begrafningshjelp. Ordförande: Kempe, K. Öfrige ledamöter: Brunberg. J. A.j Alander, Alfr.; Lindqvist, S.; Lundvall, J. (Ny uppgift saknas.) [1880 b] Posttjenstemännens förening. Ordförande: Olsson, J. A., Jönk.; öfriga ledamöter: Bergman, A. K:son, v. ordf.; Wfnkler, Erik, sekret.; Lundgren, J. A., skattmäst.; Ohlson, K. V. A. o, Westerståhl, J. A., Lannge, E. G., samtliga i Stockh. [1881J Svenska postmannaföreningen. Föreningenlemnar sjuk- o. begrafningshjelp. Ordförande: Sandberg, G. F. Vice ordförande: Elmstein, A. Öfrige styrelseledamöter: Amner, F., kassör och sekreterare; Berg, J. E.j Ljungh, F. W. [1882J Svenska postpersonalens lifförsäkringsförening. Ordförande: Ljungh, W. Vice ordförande: Berg, J. SVEA. 13 Drottninlmatan.

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m.,

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m., Penninginrättningar. Banker. nssu Penni ng i nrättni ngar. I. Bankinrättningar m. m., A. Banker. I E. V. R.; Lundmark, E.J.; Holmberg, [1651J Sveriges Riksbank. C. O. R~vi80rB1' och Bokluillare: Hufvudkontor:

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Assuransföreningar m. m.

Assuransföreningar m. m. , Assuransföreningar m. m.,643 Styrelsens förvaltningsutskott att, när c) redogörelse för sökandens föregående lif, det så pröfvar lämpligt, härifrån med- sysselsättning m. m. enligt formulär. " gifva

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Program. & Regionsfinal KvAG

Program. & Regionsfinal KvAG Program & Regionsfinal KvAG Söndagen den 29 mars 2015 Järfällagymnasterna bildades 1976 och har idag drygt 800 gymnaster och 150 ledare. Den 5 juli 2006 fick Järfällagymnasterna en egen gymnastikhall,

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros.

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros. Flickor 13 Thelma Carlsson 200m, 600m, längd Linnea Andersson Båstads GIF 60m, längd Thea Petersson 60m, längd Ellinor Aurell Ängelholms IF 600m, 1500m, 200mh Nellie Erlandsson 60mh, 200mh Tanya Rajkovic

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 22 april 2004 Lottie Adding Per Allocco Norra avdelningen

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Bengt Ivarsson,

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Henriette Ahlzén Stiftelsen Ruth och Richard Julins Minnesfond vid Sophiahemmet Ann-Kristin Andersson Sune o Charlotta Hays Stiftelse Karin Axelsson

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Höstterminen 2013 Vecka 45 Vecka 46 4/11 6/11 11/11 13/11 Introduktion till ledarskapsutbildning: självkännedom, gruppers utveckling

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

WIBY 1. Mellan Greta Lisa Andersdotter och Kronoskattefastighets

WIBY 1. Mellan Greta Lisa Andersdotter och Kronoskattefastighets WIBY 1 Arkivn:r Akttvp Datum Från/efter Till Avs.FastiQhet Tillk. Fasighet NoterinQar FörklarinQar 1 102 Överenskommels Mellan Greta Lisa Andersdotter och Kronoskattefastighets delning Lund eom 1821-05-25

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 1(5) Fakturareferenser Hässleholms kommun E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 Pappersfaktura; Hässleholms Kommun

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 2 den 1 maj 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 2 den 1 maj 2015 Rya 12:00 1 - Blomberg / Färlin 59 BLOMBERG, Jonas Barsebäck Golf & Country Club 59 FÄRLIN, Michael Barsebäck Golf & Country Club - Gustafsson / Strandvi 59 GUSTAFSSON, Fredrik Bokskogens Golfklubb 59 STRANDVI,

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer