Assuransföreningar m. m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Assuransföreningar m. m."

Transkript

1 , Assuransföreningar m. m.,643 Styrelsens förvaltningsutskott att, när c) redogörelse för sökandens föregående lif, det så pröfvar lämpligt, härifrån med- sysselsättning m. m. enligt formulär. " gifva undantag. Dessa båda formulär erhållas af före- Den som önskar vinna inträde bör der- ståndarinnan på begäran af sökanden. om ingifva egenhändig- skriftlig ansökan, Innan sökande varder såsom elev anta, stäld till Föreståndarinnan för»sophia- gen, skall hon hafva genomgått en pröfvohemmet», som pröfvar ansökningarne och tid af en månad, egande hon efter denna afgör om den sökande kan antagas till tids förlopp lemna Hemmet, Om hon det genomgående af profmånad; börande sö- sjelf önskar, eller om hon icke af förestånkanden helst sjelf inställa sig vid ansök- dar innan eller läkare anses lämplig. ningens aflemnande, Ansökningarne skola Vid inträdet erlägges ett belopp af 150 vara inlemnade före den 1 Mars af dem, kronor. Denna afgift återställes: med afsom önska deltagit i vårkursen, samt före drag af 50 kronor, i det fall att vederböden 1 September af dem, som önska del- rande efter pröfvotidens slut lemnar Hemtaga i höstkursen. och underrättas sökan- met af någon utaf de här ofvan angifna den en månad före kursens början om hon orsaker. varder antagen. Den som blifvit till elev antagen skall, Ansökan skall vara åtföljd af: i enlighet med af Styrelsen faststäldt fora) prestbetyg; mulär, afgifva skriftlig förbindelse att tre b) läkarebetyg, enligt formulär; år stanna i Hemmets tjenst. Assuransföreningar m. m. Stockholms Sjöförsäkrings-Aktiebolag. 0 ; Svensson, A. E.; Rundqvist, M.; (Kontor: Skeppsbron 36, 1 tr.) Aberg, L. P, besigtningsman. Direktörer: Skogman, C., frih.; Bohman, Knut; Lagerholm, J. F., verkställande Aktiebolaget direktör. Kamererare: Beskow, Fr. B. Öfriga Tjenstemän: Winqvist, J.; Andersson, Harald.: Berglund, Carl. Sjöförsäkrings-Aktiebolaget Ägir. (Hufvudkontor: Stortorget 1.) Dii ektion : Ordförande: Rosenberg, G. ~I. äfriga ledamöter: Fris, Gustaf; Schönmeyr, A. C.; Settervall, Jakob; Hazelius, Aug., verkställaude direktör. Sekreterare: Nycander, C. A. Tjenstemän: Silfverbrand, Oscar.; Grape, J. A.: Brogren, P. J.; Jonsson, S. W.; Muller, L. F.; Myrin, H.; l\1öller, K.; Ouchterlony, B.; Person, P. B.; Pettersen. Ernst; Påhlman,E. Sjöassurans-Kom paniet. Norman, Carl, verstallande direktör; Blanck, Otto; Palander, Louis; Wall, Rudolf;. Österlind, Aug. Suppleanter: af Buren, Axel och Forsgren, Rob. Allm, tel. 5360, Bell. tel. 80. Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. (Mynttorget 4.) (Vid 1888 års utgång- uppginge kontorets fonder till kr. 19,190,565:73 och dess ansvarighetssumma utgjorde kr. 322,713,308:12.) Direktion: Äkerhielm, G. S., Friherre; Stuart, L. T.; 'I'ernpelman, V. P. G.; Wretman, Fr.: Lennmark. C. E.; Sundström, G. R.; Smidt, C..M.; Edberg, K. SJ'öförsäkrings-Aktiebolaget Vega. Sekreterare o. ombudsman: Benckert, Rob. Karnererare- von Stapelmohr, C. H. (Hufvudkontor: Skeppshron 28.) Notarie: af Klintberg, L. F. Styrelseledamöter: Kassör och bokhållare: Romare, P. B. Levertin, Carl O.; Cronstedt, Otto. grefve: Revisor: Myhrman. E. Malmberg, Predr.; Eossander. J. P.; Röd- Amanuens: Wall, C. J. A. bom, Gustaf, verkställande direktör. Värderingsmän: Hedin, A. L.; Hawerman, Tjenstemän: A. L. Romare, R.; Ahlström, F. A.; Sundborg.l Brandinspektör: Alrutz, A. O. Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 644 J Assuransför~~inga.r m. m. Öfversty~else. Öfverläkare : Medin, O. Ridderskapet och Adeln: Karnererare. Falk, Sv, Björnstjerna, R.; af Edholm, E,; Gripen- Ombudsman: Herlitz, Karl. sköld, C. J. N.; Rocbschild, C. F. L., friherre; at' Si~~en, O. F ;o Steuch, )\!.; Brandförsäkrings-Aktiebolaget Fenix von Stockenstrom, C.; Stråle, W.; Stål-. (M l t. 6' harnmar, A.; Uggla, A.; Crusebjörn, J., a m orgsgatan,1 tr. upp.) L; Skogman, C. J. A., friherre; Edel-.. svärd, A. W.: Palmstierna, N. A. H., Ledamöter;... ~1~lOt, J. E., ordförande: Ahlfriherre; von Platen, L., friherre.; Lager- sell, Ad.; LIlJew,alch, Tom; Loven, John; heim, C. H. T. A.; Silfversparre, O.; Jent~en, Carl;. Sa~.son, Eugene. Breitholtz, E. J.; Ribbing, E.; Leijon- Verkställande direktör: Samson. Eugene. hufvud, B. A., friherre; ~stfelt, F. F.; Kamrer~re: Jo~ansson, Carl. Ruuth, erefve. M. D., friherre; Horn, A. G. S., I~spektorer: '1je~stemän: Richnau, Broberg, C. ~I.; Brandell, Per. C. J.; Ekmark, Rob.; b Ståndspersoner: Kjerrström, Sven; Lönngren, Otto W.; Anstrin, W.; Bergman, F. W.; Berlin, N. J.; Stiebel, Semmy; Wiklund, W:m; Richnau, Buren, C. O. W.; Dahlgren, C. P.; Ham- Hertha; Engström, S. L.; Morien, Anna; berg, N, P.; Qvensel, J. A. C.; Kind- Bendix, Martina; Philipson, Ellen; Silfstrand, F. R.; Smerling, C. F.; 'I'örnqvist, versvård. Ebba; Jansson, Axel L.; Ek- A:; Wallenberg, K. A.; Wretman, W.; ström, Henrik; Malmgren, Mauritz; Ström- Östergren, A.;' Claeso n, N.; Schager, A. berg, Ellen; Lindberg, Gösta. C.; Brusewitz, E.; Blom, C. E.; Hahn, C.; Ramstedt, J. O.; Ljungberg, K.; Fränckel, EP. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Handlande: Nordstjernan. Berggren R.; Bergström, M. L.; Boivie, A.; (Hufvudkontor : Stockbolm, Drottninggv L) Brinck, Alfr.: Brinck, E.; Dahlström, O.; Jäderlund,,l.;!.{ahl, C. A.; Linds,~~'öm, von Duben, G., frih., ordförande; Fräne- C. F. J.; LJunglo~, K.; Peyron, L.; Söder- kel, E.; Samson. Otto; Elliot, J. E.;Printzström, 9. c.; Wallm, M. F.; Wretblad, P.; sköld, Otto; Winberg; C. A. Fr~.stadlUs, A. V!.; Bergstedt, C.; ~van- Verkställande direktör: Samson, Otto. strom, F.; Morssing. F.: Paton, N.;" ann- Matematiker: Fränekel E berg,. A.; Husberg. C. R.; Gullberg, E.; Öfverläkare: Bruzelius,' R: M., med. prof. Bexelms, A. l),'örsäkringssumma öfver 65,000,000 Kr. Af Embetena: Arlig Inkomst» 2,000,000») Andersson, J.; Backman, J. F.; Bohman, Eonder» 15,000,000») E. J.; Brinek, J. F.; Buhre J. G.; Dufva, Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule. A. G.; Frögren, F. W.; Hähnel, C. E.; Feron, L. C.; Karsten, W.: Lagergren, A. G.; Lundberg, A. P.; Lundin, A. W.; Mineur, C. G.; Wagner, S,; Wennberg, F.; Hagerman, H.; Sällström, A.. G.; Nylund, L. V.; Akerstedt, G.; Hylin, P. J. A.; Hawerman, E.; Lindmansson. J. A. W. Försäkrings-Aktiebolaget Skandia. (Mynttorget N:o 1.) von Ehrenheim, P. 1., ordförande; Björn-, stjerna, O. M., vice ordförande; Davidson..H.; Lindhagen, D. G.; Skogman, C. J. A..; Richter, F.; Stråle, W.; Loven, Chr.; Arnberg, J. W.; Afzelius, Ivar; von Bahr, O.; von Rosen, Verkställande G. direktör: Lagerbring, G., friherre. Aktuarie: Lindhagen, D. G. (Blasiiholmsgatan 4 B; afdelningskontor: Riddarhustorget 13.).. Gylden, R., Ordförande; Kinberg,.J. G. H., v. Ordförande; Beijer, Fr. P:son; Wetterström, H.; PhiJipson, C. D.; Fagerström, P. J. Verkställande direktör: Palme, Sven. ~ktuarie: Gylden, H. Ofverläkare: Ödmansson, E. Chef föl' afdelningskontoret: Wirsen, C., grefve. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. (Drottninggatan '28.) Forssell, Hans, ordförande; Holm, G. B. A.; Key, Axel; Mittag-Leffler.G, ; Peyron, A.; Richert, J. Chr.; Wikblad, Herman.

3 'l I Svenska Lifförsäkrings-Anstalten Oden. (Storkyrkobrinken 11.) Öfverst!Jrelse: Reutersvård, Patric, ordförande; Leuhusen, F. O., v. ordförande; Carlson, O.; Sjögreen,O. A.,.; Petersson. Edv, R.; Gullberg, Hj.; Akennan, R.; Bil lmansou, A. L.; Dahlaudor, G. R; Linroth, K.; Odel berg, C. A.; Rosen, P. G.; Setterblad, G.; von Horn, E.; Christerson. J.; Petersson, Axel; Dahlin, J. E.; Lilliehöök, H.; Tamm O.; Stålhane, Hj. ' Direlction: Reutersvärd, Patric, ordförande; Leuhusen, F. O., v. ordförande; Stålhane, Hj., jour. hafvande direktör; Petersson, Edv, R, öfverläkare: Carlsqn, O., matematiker; Odelberg, C. G. C. A.; Åkerman, R; Lindell, Ombudsman: Oscar Blixen. Intendent: Palme, Gustaf, (chef för anstaltens försäkringsrörelse.) Kamrerare: Carlson, A. D., (chef för anstaltens räkenskapsföring.) Försäkrings-Aktiebolaget Fylgia. (Hufvudkontor: Malmtorgsgatan 6.) Bolaget meddelar olycksfallförsäkringar. Sidenbladh, Elis, ordföraude; Abramso n, G.; Samson, Eugime. Verkställande direktör: Samson, Eugsno. Kamrerare: May, John. Inspektör: Nordenadler, K. G. Ofverläkarae: Berg, John, professor. 'I'jenstemän: Nygren, O.; Wijnbladh, Hj.; Beckman, B.; Heirnanso n, H.; Eklund, Axel; Heimanson, Helene; Thelander. Karin; May, Anna; Ingclson, Helfrid; Blommert, Gurli. O Iycksfall-F örsäkri nqs-aktlebo laget Skandinavien. (Hufvudkontor: Drottninggatan 5.) " Styrelse.' Osterlind, Aug., ordförande: Ekgren, C. E.; Stolpe, Carl, verkställande direktör. Tjenstemän.' Kamrerare: Appelqvist, Axel. Kassör: Josephson, A., fröken.. Kontorsbiträden. Ekman A., fröken; Löwenadler, M. L. fröken; Kruuse,.H., fröken; Sjöberg, Algot. Assuransföreningar m. m. 645 yerks~ällande di~ektör:leijonhufvud, K Olycksfall-F örsäkrlngs-aktlebolaqet Öfverläkare: Edling, N. A. - Norden Aktuarie: Mittag-Leffier, G. Kamrerare: von Braun Chr. (Hufvudkontor: Malmtorgsgatan 5.), Sty,-else: Hildebrand, Hans, ordförande; Werner, Feodor : Valentin, Isidor. Verkställande direktör: Valentin. Isidor. Tjenstemän: Johansson, Bengt; Gunther, Oscar; Assur, E.; Norman, J.; Hofberg, M. Nordiska Ömsesidiga Olycksfalls- Försäkrings-Föreningen Bore. (Vasagatan 20.) Stnretse. Bergman, C. G., ordförande; Almquist, J., verkställande direktör; Des Reaux, G.; Arfvidson, G. S.; Blornqvist, C. O. A.; Cederberg. A. F. O.; Sandberg, Fridolf; Sällberg, G. Th.; Sällström A. G.; Wall, C. J.; Wennerström, G. Svenska GlasfÖrsäkrings-Aktiebolaget. (Skeppsbron 18.) Fahleu, A. F., ordf.; Gustafsson, Joh.; de Brun, Rich. Verkställande direktör: de Brun, Rich. Bokhållare: MUller, Oscar. Agenter i Stockholm: Schöuow, C. L. & C:o; Gustafsson, Joh.; Johanson, G.; Svanberg, Conr.: Stenberg, Gustaf; Philip, Theodor; Berg, Victor; Larzon, N. J.; Schöldström, Wald. O.; Lamm, Gust. M.; Schipman, Heinr.; Kolmodin. Rudolf; Stål, Albert; Carlmark, H. W.; Enquist & Rathsman; Kleming, Edv. Återförsäkrings-Aktiebolaget Holmia. (Skeppsbron 28.) Levertin, Carl O.' Wikblad, Herman; Beijer, Fr.: Ge.!,li, Ax.: Rödbom, Gustaf, verkställande direktör.. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Svea. Hufvudkontor. Göteborg. Bolatlets st.urelsc : Kjellberg, CarlO., ordförande; Wijk, Olof, v _ ordförande; Levisson, J. Ed.; Röhss, August; Furstenberg "Pon tus; Melin, Paul._ Styrelsesuppleanter: F. E.: Westin, H. Verkställande direktör: Boye, E. Ofverläkare: Fries, Robert. Wijk, Carl; von Sydow, Genoralnoentu», Stoahllolrn, 13 Drottninggatan 13. Generalagent: Hell strand, C. A. Inspektör: Malmborg, C.

4 646 Tjenstemän: Hallin, Edv., kassör; Dumky, Gustaf, kamrer; <Hornval l, A.; Wall, Oscar. Fonder cirka Brandförsäkringssumma, cirka _ 1,400,000,000 D :/difförsäkringssumma,cirka 51,000,000 D Arliga Premie- och Ränteinkomster cirka 8,000,000 D Assuransföreningar m. m., A,; Lundvall, A.; Lönegren, G. W.; Morssing', F.; Palm; E.; Ramstedt, W.; Ram stedt, R. W.; Rehn, A. G.; Rosenberg, G. M.; Samzelius, P.; Schnell, C.; Seip- 22,500,000 kr. pe l, J. A.; Sjöström, K. F.j Smerling, C. F.; Smidt, C. 1\'1.;Steuch, M.; Streh~ lenert. A. W.; Sundell, J. O.; Sundström, G. R.; Sundström, H.; Thyselius, C.' J.; Trana, C. L.; Tunborg, F. V.; Wagner, S.; Wallin, M. F.; Wedberg, J. O.; Wiklund, W.; Wretblad, P.; Österlind, A. Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget Sk d'. k AI-I-'-' - L'A''' "k'. Skåne, an rnavis a "m'~nna morsa rmgs- (Arsenalsgatan 3 B.) F?renmgen. Bolagetmeddelar brandförsäkringar.iiyre-, (StIft.ad 11l87.). lif- lifränte- och kapitalförsåkringar. (17 Drottninggatan, 2 tr.) Grundkapital: 12,000,000 kr.,., Allfi.!. ~ei. 610; kontorstid 9:-4. Hufvudagent: Bay, Hans. Nya anm~lnlllgar ~mottagas dagligen: 100 Läkare: Malmsten Karl Drottningg. 22. kronor ar den minsta, 10,000 kronor den,, högsta försäkring, som beviljas å ett m. Allmänna Lifförsäkringsbolaget. (Kungsträdgårdsgatan 2 C.) Telefoner: telegrafens n:r 70, allmänna Hildebrand, Hans, ordförande, Cavalli-Holmgren, A. F.; Gihl, G. Verkställande direktör: Gummlius, Arvid. Matematiker: Lindstedt, Anders.. J.urist: Ljunggren, C. J., Ofverläkare: Wesru, J. T,jenstemän: Kamrer: Winge, C. G. Kassör: Svensson, Anna. Bokhållare: Thim, Artur; Bartholdi, Am. Ordförande: Stålhammar, A. Pörvaltningsutskott i Ahlström, C. N.; Seip- _ pel, Otto W. och Mörner. Helmer. Ofrige styrelseledamöter: Carlsson, G.; Holmgren, C. N.; Johansson, A.; Ståhlgren, E.; Thorelli, O. och -Wachtmeister, C. H. Revisorer: Borg, E.; Thorelli, S.; Rathsman, K. T,jenstemän: yerkställanc1e direktör: Ahlström, C. N. Ofverläkare: Sällberg, G. Th.; Kassör: Hafström, Gunnar. Kamrer: Fogelmark, C. M. Biträden: Hector, B.; Andersson, P. och Elliot, M. Stockholms stads Brandstodsbolag till Undersökninqsldkare i Stockholm, försäkring af lösegendom. Lindström, C. O.; Netzler, Fritz och Borg, Carl. (Skeppsbron 02.) Direktion : Billing, W., ordf.: Lennrnark, C. E.; Brinck, Brandförsäkrings-bolaget Tor. J.!<'.;" Sundström, G. R.; en vakant. (Stiftadt 1888.) Kamererare: Blanck, A. W. (Drottninggatnn tro Kontorstid 9-3.) Kanslist och ombudsman: Lagerwall, Birger. Beviljar försäkringar å fast och lös Revisor: Levander, J. egendom. Kammarskrifvare: Almen, Joh:s..." 8ty1'else: Herrar Sextio Deputerade: O:dforand.e: St1Uha~mar, A. Al O B " k F" T B'O' t dt VIce ordförande: Morner, H. mgren,.; ec man...; ergs e, ör. l d "t Ahl t.. C N Ed' C.; Billing, W., Björklund, E. G.!<'.; nge e a~o er: s rom,..; en, Boivie, A.; Brinck, A. E.; Brinck, J. F.; F.; Karlstr?m, A.; Lundbl~d, D. P.;Planc~, Bris m G. Bäck t -öm J. Dahlström Edv., 'I'aflin, F.; 'I'h orelli, O.; Wachtmei- ISS an, " a c s 10..,., r..' stel', C. H. O.; Edberg, K.; Edelsvar~, A. Vi., Fehr, 'ljenstemlin : ~. IA,At';..GUIGlletHmolt, F Verkst. direktör: Åhlström, C. N.; uu 1b ;GraEnhoHlm e!.g,.; o Vis l rom,.; o ms t..t.; l"?m, Kassör: Fogelmarek, Sigrid, " lv!'.; Jaderlun,d: A.,;.Kahl, C. ~:: KlInt, Kamrer: Lundeberg, Gustaf. v., Kock, E.. La~son, AdleI: Lenn- Inspektörer: Plallck, Edv.; Ekberg, J. A. mark, C. E.; Levertm, C. O.; Lindholm, B't "'d. H"k M' J. M 'Eb A G L' d.trö C F J. L ' J. l ra en. a ansson,., ansson,., ren-.., m s rom,..., oven,.., hoff A. Lund, M.; Lundberg, A. F.; LundqUIst, '

5 .. Assuransföreningar m. m. - Bankinrättningar m. IiI., ' 647 _Städernas bolag, Jönköpings, till lanmälan om försäkring sker hos bolaget, försäkring af Lösegendom. Skeppsbron 20, 1 tr.; Den i Stockholm varande Kemitån Direktionen öfver allmänna Brandför-.. utgöres af: säkringsverket för Byggnader å Landet. Ledamöter: Bayard, A. G.; Bayard, C. G.; (Stora Nygatan 26.).,. Ba!.k, A.; Car~ss.?n,. C, Aug.; Brunberg. A, Af Kungl..Maj:t förordnad ordförande: af Anmalan om försäkring sker hos Bayard, Ugglas, C, G., frih. A. G. I Enskilde delegares fullmäktige: Jentzen, C.; I Bowallius, R. M.; Strokirk, W. T.; Odel- Styrelsen för Städernas Allmänna l berg, O. W. 'I Verkst. direktör: Rosenlind, J. E. B randsto dsbolag. Sekreterare och ombudsman: Bovallius, R. (st. Skeppsbrori 20.) I M., tillf, Ordförande: Sanndahl, G. Assuransintendent: Berlin, P. L. H., tillf. Öfrige ledamöter: Grenander, J. M. A., jour-i Kanslister: Lag~rhein.l.' N. O.; Giin~her, C, hafvande direktör' WedberO' Jacob' Ek-,. O., huf.; Backstrom, A. M., unr, begren, C, E. ' ::o', strider 'registratorsgöromål. Sekretersre o. ombudsman : Naumann, Th.1 Karnererare: Adelgren. A. l!'. Karnererare: Karlson,.I!'. G. IBokhållare: Signeul, C. l!'. Kanslist: l!'risch, E, l!'. M. Kontorsskrifvare: Stuart, S. L., unr., Rob- Kammarskrifvare: Brandting, S. K. 0, bert, 0, W., tiuf. Kontorsskrifvare: Johansson, N. A. T. I --- Inspektör öfver städernas brandsläcknings- Sveriges Hästförsäkrings-Aktiebolag. anstalter: Gustafson, A. H. (Klara Bergsgatan 52 A.) Brandstodskomiten i Stockholm: Ridderatolpe, Aug., friherre : Heijkenskjöld, Lundström, J.; Anstrin, C.; Frostell, F. E.; G.; Ahrberg, Claös, verkställande direkv. Heijne, T.; Naumann, Th, tör. Bankinrättningar m. m. Riksbanken. Ferlin, R. w.; Larsen, J. F. t. f, kassör; F Il "kl'. tjenstf. Afzelius, A. 0,; Thoren, J., tjenst- L h t C!If ca!ge. f cif" d fri; tjeristf'. Engström, P. A.; Ohlsson, B. ewen aup, :. " gre ve.. or, oran e; N.; Nyberg, C. A. von Ehrenheim, P., VIce ordforande.; Fock, R g' tr 't.. L' ab rg E E A A H E f ihe "e' A -nb 'g J W L' e IS a 01. jung e......, rj. II, 1,~~,.., ars- Kontors- eller Kassaskrifvare: Me16n, G. son, L. O.; Rlc~te.r, F.; lo:~ebladh, H. R. B,: Warberg, O. E" t. f. bokhållare; tjenstf. Fullmdktiqes exp~d!t!on. Petterson, E. J.; Wadstein, C. N. T.; Bank~sek,r~te.r~re: Kol;nod;n, C. F. Wassberg, J. H.; Tunell, K. A.; Ulfsberg, ~otar~e: I'roilius, C. le. '\. J. G. A.; Nylin, E. V. R.; Ekström, C. Kanslist: Carlsson, J. G, J. F.; Coyet, F. A.; Olauson, K. A.; Påhl- Ombudsmansexpedition, man, C. F. L,; Hjelm, J. G. F. Ombudsman: Montelius, C. W. H. Sedelkontoret, Kanslister: Österdahl. G. V.; Looström, Karnererare. 'I'hunwall, P. G. A. H. Bokhållare: von Wernstedt, E. L.; Björk- Bankkontoret. manson, R. Kommissarier: Friberg. l!'.; Korsgren. C. Kontorsskrifvare: Redin, C. A.; Engström, G.; Bergquist, L,; Bagge. A. O. F. P, A., t. f. bokhållare; tjenstf. Hallberg, Karnererare. 'I'iselius, C. H,; Hanson, H. A., A. A. tjenstfri; tjenstf. Frykman, G. C,; Törn- Revisionen. blom, A. l!',; Till berg, C, S. Förste Revisor: Calander, G. A. Kassörer: Bagge, E.; Sjögren, J. A. A.; Jo- Revisorer: Wensjoe, C, H. W,; Lindquist, hanson, J. A.; Sterner, E. H. A., tjenst- s. E. fri; tjenstf. Larsen, J. F, Kontoret föl' u~rikes affärerna: Bokhållare: Holm, A. A.; Frykman, G. C., Karnererare och kassör: Amark, W. T. t. f. kamrerare; tjenstf. Wårberg, O. E.; Bokhållare: Lindblom, A. l!'. G.

6 648 Bankinrättningar m. m. Kommissionsanstalten: ter till bokhållame för rä nteuträkning och Karnererare och kassör: Janson. G. W..sedermera till kassören, som emottager betal- Bokhållare: Turdin, J. E.' ningen och meddelar qvitto öfver densamma. Rilcsbankens kontor å Norrmalm,.J/edels em.ottognnde på "P]" ock ajsltrijnings- (Brunkebergstorg 15.) sauu: på deposition.,, älming emot riinta, Karnererare- Cronstrand, A. G. Insättningar och uttag såväl på dcpo- Kassörer: Wachtmeister, C. H., grefve; Sö- s'ition.,-räkni?lg af 100 kronor och der utö f- derberg. K. A. ver, äfven i brutna tal, som på ~tpp- ock Bokhållare: Rheborg, D. V. af.'krijnijl.'1., riikningå hvilketjemnt ellerbru- Kontorsskrifvare ; Afzelius, A. O., t. f. bok- tet tal som helst få ske i bankkontoret hållare; tjenstf. Norell, G. W. alla söknedagar. Högsta insättningsbelop- Kassaskrifvare : Humble, K. A.; Pripp, G. F. pet bestämmes af fullmäktig-e.. -"-- Räntan, som bestämmes af fullmäktig-e, Vexeldiskonterin.1 samt utlåning emot Itl!' utgår för depositionsmedel från insättningspotek af?öpande förskrifning, aktier, pn.dagen, för upp- och afskrifnings-medel från Mika papp"" eller, å.1förda e.ffektc?'. och med nästa helgfria dag efter insättnin- V l 'h f l' h dr. tt ~en, samt icke för hözre belopp än ex a: oc..? nga ~ne ~~.mgai ~!U0.. a- kronor. så vidt icke, ~e(l afseende å sökangas af,edelbor~nde kamlela.le ~VaI}e so~. dens öfriga affärsförbindelser med Riksban- ~edag u,nder riksbankens förrättningstid ken, fullmäktige beviljat dylik räntegodtkl. 10-=-'J~'. görelse till högre belopp. Anmalnmgssedel erfordras endast l det, fall, att sökanden begagnar ombud. Riksbankens kontor å Norrmalm, Vexel, hvarå minst 15 dagars diskonto Brunkebergstorg 15, en tro upp, beräknas, skall vid valutans erhållande öf'- hålles öppet under riksbankens förrättningsverlåtas till riksbanken eller ordres. tid hvarje helgfri dag för depositibns-, fo- Betalning till riksbanken af diskonterade lioräknings-, upp- och afskrifnings- samt vexlar eller lån emottages hvarje sökuedag kredit.ivrörelse, åfven sorn för försäljning af under riksbankens förrättningstid af veder- postvexlar, börande kassör, som dervid återställer vexel eller lånehandling. Kassakred.iti», Härtill erfordras kontrakt enlig-t tryokt formulär tillika med afskrift deraf, den för kreditivet erbjudna säkerheten, firma för invisningarna och, derest sökanden begagnar ombud, unnrålningssedel. Dessa hand- Iingar emottagas under riksbankens förrättningstid af kamreraren. Kreditivafgiften erlägges efter kreditivets beviljande till kassören vid kreditivkassan., Invisningnr. hvilka rå ställas äfven å brutna tal, inlösas, och inbetalningar emottagas af kreditivkassören kens förrättningstid. under riksban- Vexelblnnketter för uttag tillhandahållas kreditivtagare mot behörigt qvitto, Riksgäldskontoret. Fullmäktige: Ordförande: Vakant. v. Ordförande: Anderson. F. A., tjenstför, ordförande. ' Öfrige fullm.: Samzelius, P.; Nordenfalk. J.. trih.: Boström, E. G.; Sederholm, E.; Wersäll, C. R.; Höglund, O. M.' Sekreterare och ombudsman: Wik blad, S. H.; tjenstf. Rabe, P. R. Kassör: Bolin, F. C. Kamererare: Stuart, A. L. Revisor: Hanner, P. G. Kassabokhållare : Nilsson, J. A. Låne bokhållare: N eijber, J. L. E. Registrator och kanslist: Montell. J. P. F. Kammarskrifvare: Erdmann, N. A. F. utan afgift. A inbetalda belopp godtgöres ränta från Jernkontoret. inbetalningsdagen (Kungsträdgårdsgatan 4.) Om före kredttivtidens ntgån.1 nytt kre- Ordinarie fullm.: Ordförande, 'ramm, C. G. ditiverhållits, får öfverföring till detta af A.; Leuhusen, F. O., frih.; Geijer, S. G. kapitalskuld å det äldre kreditivet ske 'utan A.; Ekman, Carl E.; Cronstedt, O. C., all a/gift der/ör. grefve. Afbetal/l'ing.~lån. Extra ord. fullrn.: Tanim,P. G.; De Mare, Ansökningar om sådana lån emottagas A. B.; Gahn, H. P. W.; Sundin, N.; Bäck- 'alla söknedagar af kamreraren. ström, C. A, " Anmälan om afbetalning eller slutliqvid Sekreterare och Ombudsman: Richter, F. -, emottages af registratorn, aflemnas deref-.kamererare: Bäck; L. C.. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolag~t SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Kassör: Engelhardt, L. Bokhållare: Myhrman, E. Kammarskrifvare: Löwenhielrn, Kanslist: '1'hyselius, P. F. Bankinrättningar m. m. G. F. Stockholms Enskilda Bank. Hufvudkontor: Lilla Nygatan 27. Afdelningskontor på Norr: Drottninggatan 45. Gustaf Adolfs torg 14 och Hamngatan 8 samt i Södertelje och i Linköping. Direktion: Ordförande: Wretman, F. Vice Ordförande: Ribbing, Erling. Ledamöter: Buren, Axel; Bergstrand. W.; Cederberg, A. F. O.; Porsgren. Rob.; Lamm, Ludvig; Lettström. G.; v. Sydo w, P.; Wallenberg, G. O.; Wallenberg, K. A., verkställande direktör. Tjenstepereonaien: Kamererare: 'I'örneqvist, Aug. Sekreterare och ombudsman: Rabe, P. R. Kassörer: Båve, Ludvig; Sandberg. Rich.; N ylen, Herman; Edström, Anna; Schuberth, Fredrika; v. Sydow, H.; Andersson,.!VI. A.; Edström. Emelie; Engström, Anna; Wiklund, Anna; Holm, Sigrid. Bokhållare: Lindström, A. '1'h.; Lybeck, Aug.; Westerrnark, Wilh., Rossander, Alida; Blom, G.; Zethrin, Hugo. Kontorsbiträden: Schylander, Amalia: 'I'hormarck, Adele, Schuherth, B. H.: Petersson, F.; v. Sydow, E.; Wallin, J.; Björksten, Gustaf; Blom, Emil; K~ellstrand, F.; Scheele, F.; Lindegren, A.; Gustafson, C. E.; Högström, R. O.; Finnström, E..~.; Lundberg, Ad.; Cederlund,.Fr.; Engstro~, Kerstin; Stenmark, G.; WIklund, Amehe; Zethrin, Sigrid: Bergman, C. G.; Sylvandel', Amy: Sandgren, Leo; Sylvandor, V.; Svenson, O.; Neurnan, A. W.; 'roren, Karl; Lindgren, Kerstin. 649 Bokhållare: Heckscher, Isidor, Holmqvist, Filip; Smidt, Elin; Björklund, Mina; Lönngren, A. O.; Swahn, C. A.; Carlsson, C. O.; van Rijswijk, Betty; d' Aubigne, E.; Locander. P.; Westin, A. och Andersson, Clara. Skandinaviska Kredit-Aktiebolaget. Storkyrkobrinken 7, Vesterlånggatan.16. Expeditionstid : 9-1 för sedelvexling; 10-3 för andra affärer. Ordförande: Ekman, O. Vice ordförande: Wijk, O. Ledamöter: Davidson. H.; Delbanco, E.; Ekman, J. J.; Frisell, Henning; Kjellberg, Carl' Manuheimcr, 'I'h.: Melin, O.; Peyron, Ad.;' v.rosen, Ax., grefve; Setterwall, Carl; Skogman, C., frih.; Stuart, L.; Wijk, O. Afdelningskontoret i 8t~ckholm. Ordförande: Skogrnan, C., frih, Verkställande direktör: Davidson. H. Biträdande verkställande direktör: Meyerson, 'V. Karnererare: Palm, Ivar. Kassörer: Berling, J. F. R.; Lindström, H. F.; Pripp, G. A.; Timander, C. G. Bokhållare: Amberg, R.; Bacher, Fr.: Berggren, E.; Berglund, C. A.; Boh.nsack, A~g.; Bollfras. K. D.; Boman, HJ.; Boströrn, G. E.; Byström, J.; Fog-elberg, O.; Grandinson, A.; Hedberg, E. G.; Holmberg, E.; Högel, A.; Hörgren. C. A. J.; ~ensen, J.; Jernberg. L.; Landgren, A.; Lind, Ad.' Lindström, G.; Lindström, W.; Lundgre~, E.; Lundh, J. F.; Moström, F. A.; Rosenlind. O.: Samsiö, E.; Schaffer, G.; Segerströrn, O. I.: Zettergren, C. O.; Ör~mark, R. Juridiskt biträde: Martin, H. W. Industri-Kredit-Aktiebolaget istockholm. Aktiebolaget Stockholms Handelsbank. Hufvudkontor: Lilla Nygatan 4, öppet Hufvudkontor: Kornhamnstorg 4. Kassan 10-3 på dagen. Afdelningskontor: Ar- öppen 10 f. m.-+ 3 e. m. Afclelningssenalsgatan 4 A (Hypoteksbankens hus) kontor: Göts-atan -16, Humlegårclsgatan och Drottninggatan 65; öppna ] pa 24 och Rödbbocltorget 1 (uti f. d. Keydagen. serska huset) öppna -}10f. m.-3 e. m. Direktion: Styre lse:. Ordförande: Heckscher, E. Bonnich A. G:son, ordförande; Nisbeth, Ledamöter: Edelstam, C. ]<'.; Edberg, IL; Sixten' verkställande direktör; AbeIin, Wagner, S.; Liljewalch, T.; Lindholm, H. A.; Åbramson, G.; Frestadius, A. W.; A. G.', Wallin. M. F.; Höglund, O. M. R b G 1\1 S'" t l Tienstemän: Fris, Gustaf; osen erg,..; JOs ranc, Kamererare: Sjöholm, Gust.... A. E.; Tamm, Carl. Kassörer: Johansson, Axel; van RI.JSWIJk, TJenstemän:. Anna; Bruzelius, E.; Björklund, J. A. och Vid hufvuclkontoret: kamrerare: Morling, Ericsson, C. AJ.. W.; kassörer: Koschell, O.; Hseggström, Brand- o~h Lifförsäkrings:'Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Kamererare: Arosenius, Herman. Tjenstemän: Aroseniuo, Herman; Gagge, Adolf. Mälareprovinsernas Enskilda Bank i Stockholm. (Slottsbacken 8. Kontoret öppet 10-1/2 3 på dagen.) I'empelman, V.; Gagge, Adolf; Arosenius, L. T,jenstemän: Arosenius, H.; Mörk, P. A.; Glosemeyer, O.; Enhörning, F.; Gustafson, H. ' 650 Bankinrättningar m. m. A.; ombuclsman: Stael v. Holstein, J., frih., bokhållare: Acharius, S.; Bero nius, M.; v. Hofsten, B.; Lindholm Carl; Ljungström, J.; Lychou, G. O.; Modi~h, S.; Nyström, Alb.; Schultz-Steinheil, Eduard; 'I'helander. Axel; Uddenberg E.; Wejdling, G.; Westfelt, O. JTid afdelningskontoret Götgatan 16: ' Kassör: Hasselhuhn, Louise; bokhållare: Schröder, F. Vid afdelningskontoret Humlegårdsg. 2#: Kassör: Engström, Hulda; bokhållare: Akerlund, O. Vid afdelningskontoret i f. d. Keyserska huset: Kassör: Stenberg, S.; bokhållare; Lundberg, R. SundsvalIs Enskilda Bank, Stockholm. Kontor: Kungsträdgårdsgatan 2 A; Stockholms Intecknings-garanti- Aktiebolag. Hufvudkontoret, Malmtorgsgatan u: l, öppet Afdelningskontoret, Bibliotekssgatan 13, öppet kl. '/ Ordförande: Björnstjorna. O. M. Vice ordförande: Themptander, O. R. Gihl, G., ordförande och verkställaude direktör; Ljungberg, K.; Salen, E.; Sebardt, W. Tjenstemän: Kamererare : Larsson, A. Kassör:' Enell, O. Bokhållare: Gihl, Hj.: Salen, H.; Sydow, Ernst v.; Unreus, Ida. Ledamöter: Palme, J. H., verkställande di- Skånes Enskilda Bank. rektör; Ahlberg, John, kassadirektör: Kontor: Fredsgatan 13, öppet ,Philipson, C. D.; Rinman, Christian. Direktion: Tjenstemän: Moll, J., verkställande direktör; von Schwe- Ombudsmän: Benckert, H. T.; Billing, H. rin, F. B., grefve; Loven, John. Kamererare: Lindstedt, A. V.; Horn- Suppleanter: s. berg, H. von Rosen, Aug., jl;r\lfve; Neijber, M. J. Korrespondent: Sten ström, R. Ombudsman: Kassörer: Wancke, F. T.; Sterky, H. Holm, G. B. A., vice härudshöfding. Ingeniör: årtenblad, T. Bokhållare: Grönstedt, F. O. V; 'Ström- P Tjenstemiin: berg, F. A.; Aurell, L.; Andersson, C. Kam~rera!e: etersen, A.,S: O.; Carlgren. G.; Thunman, W.; Han-,Kass<;,rer:.~a~d?erg, E.;.Weldeluan,~. J. N. ner, John: Akerstcn, Selma; Hoffrnan, Bokh.allar~. Carlson. F:, Olesen. Q., Beck- Ellen; Hirsch, Betty: Baumgarten, Wil. q~~lst,.s.; ~parre, Signe: BOlJe af Genma; Boosval, Elleru, Johansson, Anna; nas, Kjersti n; Pet re, G. Zethelius, Anna. Vid afdelnin gskontoret: Kassör: Ottergren, Fr.; kontrollant: von Friesen, E. Hernösands Enskilda Bank. (Drottninggatan 6.) Ordförande: Thiel, Jacques. Verkst, Direktör: Thiel, E. Stockholms Hypotekskassa, Kassadirektör : Cramer, Carl. Suppleanter: Ossbahr, Richard; Dahlberg. (Kontoret, Slottsbacken 8, hålles öppet A. E. hvarje helgfri dag 10-1.) T,jenstepersonal: Direktion: Kassör: Söderberg, Alb. von Ehrenheim, P., ordförande; Tempelman, Kontrollant: Wideen, Maria. V.; Davidson. H.; Sundström G. R.; Aro- Bokhållare: Olsson, l)imil.; Lunden, L,M.; senius, L. Jacobson, P. M.; Akerström, B. Ombudsman: Benckert, Robert. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Bankinriittningar m. m. 651' Arbetareringens Bank. Kass~r: Jacobsson, ": H..'.. Triewaldsgriind 2, vid Kornhamnstorg. Bokhall3;~:e: Grapeng iesser, S. E.). f. revr- Kontoret öppet kl. 10-3, dessutom Månd. SOl'; Sjöstedt, C. J. B.: Moll, V. L. o. Lönt 7-9 e. m. (T elegrafadre ss: A,-betarebanken.) Styrelsen öfver Allmänna Hypotekskassan för Sveriges städer. Ordförande och verkst. direktör: Carlson, Wilh., grosshandlare. v. Ordf.: Jacobson, Eric. Deputerad och kamrerare: Cederborg, O. H. Deputerad och tjensteman: Espelund, Karl. Deputerad: Laurent, J. S. Ledamöter: Almgren. A.; Andersson, J. A.; Engström, J. E.; Janzon, Albert; Linge, S.; Olsson, Olof; Setreus, A. J. Kassör: Rgsenlöf, Lydia. Arbetareringens Banks Pantfåneafdelning. Kontor: 'I'riewaldsgrand 2. Föreståndare: Laurent, J. S. Kontor: St. Badstugatan 9. Föreståndare: Mars, J. O. Mälareprovinsernas Hypoteksförening. Kontor: Norrlandsgatan 26. Direktion: Ordförande och jourhafvande direktör: Bowallius, R. M. Ledamöter: Coyet, G. A., vice ordförande; Lewenhaupt, C., grefve: Boström, E. G.; Aktiebolaget Stockholms Tjenst Reuterororia. C. A.: Sederholm, Edv. e- Tamm, P. G.; Wolffelt. M. manna-sparkassa. Karnererare: Hallström, G. Mynttorget 4; kontoret öppet kl. Sekreterare och ombudsman: Matthiesen, J. 10 f. 1ll.-8 e. m. Kassaförvaltare : Spens, J. M., grefve, Bokhållare: Agren, C. G. A. Qnlförande: Klingenstierna, E. Amanuens: Tegner, J. B. Ofrige ledamöter: 'I'örnebladh, L: Heden- Komiten för granskning af lånehandlinqar blad, P. H., kassadirektör: Falk, C.; inom Stockholms län: Sandberg, G. Fr.; Biörklnnd, H.; Gran- Ordförande: Boströrn, E. G. lund, A.; Onchterlony, O. W.; Stjern- Ledamöter: von Horn, H.; Kallberg, 8. J. spetz, H. A.; Ekdahl, M., verkställande Sekreterare : Agren, C. G. A. direktör. Kamererare: Svensson, Adolf. Kassör: Berg, Anna. Kassakontrollant- af Sillen, Hildur. Bokhållare: Clasun, Malin, Styrelsen öfver Allmänna Hypoteksbanken. Arsenalsgatan 4 A; kont. öppet Ordförande, af Kgl. Maj:t utsedd: Hallenborg. B. M. F. C. W. (Regeringsgatan 6, 1 tr.) Ordförande: Gihl, G. Vice ordförande: Grenander. J. M. A. Ledamöter: Ryding, J. 1\1.; Kayser, L.; Gumselius, K. A. Suppleanter: Wedberg, Jacob; Berglöf, F. J. E.; Zander, G. Kamererare: Ekgren, C. E. Bokhållar8: Bergsten. C. P. Amanuens: Ekgren, E. Kupongbokhållare: Lundgren, 1\1. Apoteksprivilegiernas Amorteringsfond. Malmtorgsgatan 6. Ordförande: Bennich, A. G:SOJl. yice Ordförande: Almen, Aug. Ofrige Ledamöter: Sebardt, W.; Boberg, A.; Piltz, G., Styrelsesuppleanter: Murray, A.; Ljungberg, K. Karnererare och protokol lsförare: J entzen, C. Vice Ordförande, utsedd afl!'ullm.iriksgälds- Aktiebolaget Sägverksegarnes Garantikont:.: Anderson, F. A...' förening. Ledarnöter i., utsedde af Hypoteksförenin- Kontor: Slottsbacken 8, öppet kl ga.rne: Hierta, C.g.: Kuylenstjerna, C. J., Gahn, H. P. W. o., Ordförande: Bennich, A. G:son. Suppleanter, l~tsed_de af Hypoteksforenm- Ledamöter: Andersson, Alb., vice ordf.; Sögame: Sundin, N.; Nordenfeldt, O.; von rensen, N. G.: Wikström, P. M.; Wilms, H. Horsten, N. E. ~I. Ombudsman: Benekort H. T. Karnererare. Anstnn, VV. IKontorschef: Arosenius' Ludvig. Sekreterare och ombudsman: Bergman, J. W. '_ j' "

10 652 Bankinrättningar m. m. Stockholms stads Sparbanksdirektlen.] ler, J.. t\:; Byråc~.efen i Generalpoststy- (Hufvudkontor: Storkyrkobrinken 5. relsen for aren den rorande postsparbanken.. öppet 9-2, 5-7.), Tjenstepersonal : - Ordförande: Varenius, N. A,. Vice ordförande: Tempelman, V. P~ G... Revisorer och bokhållare: Berg, J. E. Norberg, S. J. L.; Öfrige Ledamöter: Almgren, gren, O.; Bergg-ren, R.; G. M.; Alm- Amanuenser: Blixen, C. O.; Westin, Hj. Fant, G. F.; Malm, A. H.; Brinck, E.; Claäson, N. L. A.; Dahlström, Extra biträden: Samsioe, Jenny; Lodin, O.:.Ekstrand, A.; Frestadius, A. W.; Signe; de Frese, Constance; Ström, Hed- Gullberg, E.; Lennmark, C. E.; Loven, vig; Ankarsvärd, Maria; Hedenskoug, J.; Möller, G. W.'; Neijber, L. r., Ram- Anna; Södergren. Anna; Rheborg, Elin; stedt, R. W.; af Petersens. JL H. W.; Styffe, Holm, Anna; Wiberg, Ellen; Kruse, Sig- K:; Sundström, G.; Wallin, M." F.; Silf- rid; Ericson, Anna; Pettersson, Hedvig; versparre, O.; Wikström, P.; Adelgren. af Sandeberg, Maria; Höggren, Nanny; C. A. T. Malm, Sofia; Ulff, Emilia; Winroth,rAnna:; Kamererare: Lindberg, C. F. Gyllenhammar,-Signe; Coyet, Mma; Lar- Sekreterare och ombudsman: Dahl, G. son, Anna; Ström, Sigrid. '" l:ste Kassör och kassör vid eftermiddagsexpeditionell: Ström, A. Aktiebolaget Stockholms Pant-Aktie- 2:dre dito: Langelius, F. G. l:ste Kontrollör: Björklund, A.; tillika kon- Bank. trollör vid eftermiddagsexpeditionen. IIufvudkontor: Riddaregatan 35 B, 1 tro upp; 2:dre l:ste dito 'I'yden, F. O. Kontorsskrifvare: Kinman, E. O. öppet söknedagar från Mdelningskontor: 10 f. m. till 1 e. m. 2:dre dito: Wallberg, G. A. Stora Badstugatan 4 å norr; 3:dje dito: Sevon, K. B. Riddaregatan 35 B å Östermalm, med 4:de di~o: Flodenbe~g, Th.,. ingång från Styckjunkaregatan 6. Uppg~~t, hvarest Sparbapkens ~fdelmngs- C. Skärgårdsgatan 4, Brända Tomten med ~ont~.r 11.1'0b~lagna saul.t tiden, då desamma ingång från "Kindstugatan '0oppna, aterfinnes I adressafdelningen. D. Katarina Högbergsgata 23 å söder ---. med ingång från Kapellgränd 3. Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten. E. Vid Munklägersgatan hörnet af Gamla Stora Nygatan 5; insättning till beredande Kungsh~.lmsbrogatan.... af lifränta, eller utstyrsel sker alla F. Brankyrkagatan 44, hornet af 1'11nsöknedagar 11-2 midd, och mermansga.tan. o onsdags e. m Afde~l1lngskontl)re!1 hallas oppn~: Direktion: Alla so~nedali'ar från 9 f. m. till 2 e. O df " d B Il' R M m. och från 4 till 8 e. m. r or~n~: owa ms,..... Lördags- och helgdagsaftnar till kl 9. Ledamoter: 1'empelma~,. V.; Christierson, Sön- och helgdagar hållas kontoren stängda T, O. A.; Lagerheirn, N. O.; Vare-". nius, N. A.; Rubenson. L.; Matthiesen, J. C.; Schultsberg, C. O.; Edholm, M. E. Ordförande: von Feilitzen, R. Föreståndare: Stuart, L. Vice Ordförande: Carlsson, A. L. Kamererare: Romare, A. V. Ledamöter: Trana, C. L.; Richert, Bernh.; Ombudsman: Hindbeck, F. O. Olsson, F. T., verkställande direktör. Amanuenser: Nordwall, J.; Nerström, E. G. Kamrer: Trana, B. J. Korrespondent: Pabricius, Aurelia. Kontrollant: Hellström, 1'. O. Kassakontrollant: Stuart, Ulla. Kontorister: Hellström, Serla; Hellström; Kassör: Benckert, Fanny. Ellen; Bergholtz, Aurora. Kontorsskrifvare: Erikssop, L.; Wahlberg. Tjenstepersonal: C.; Svederus, M.; WallIn, K.; JVlellberg; Vid afdelningskontoret A. M.;. Malmerfelt, H.; Bratt, JVL C.; Hedberg, E.; Geete, Föreståndare M. G. och kassör: Bergholtz, Ernst,. Postsparbanken. Bokhållare: Carlssun, Carl Enoch; Rabe, Ernst Emil; Lindholm, Hulda; Nyman, E.; (Lilla Nygatan 6.) Lindholm, C. G. Ordförande: Generalpostdirektören. Vid afdelningskontoret B. Ledamöter: Richter, F.; Samzelius, P.; Leff- Föreståndare och kassör: Johansson, C; A. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

11 Pensionsföreningar m. m. -653'" Bokhållare: Wessman, Sv: Wilhelm; Pet- rid afdelningskontoret E. " tersson,.pontus; Nyman, E.; Lundgren, Föreståndare och kassör: Mellin, C. F. Hulda; Ahrman, C: G.; Hallsten, John. Bokhållare: Lundholm. C. G.; Wessman, Vid afdelningskontoret c. Sven; Ra be, Olga; Moberg, Victor. Föreståndaro och kassör: Price, F. W. Vid afdelningskontoret F. Bokhållare: Hartman. J. P.;Andersson,Aug.; Föreståndare och kassör: Rabe. Herman. Bengtson, Carl Rob.; Nilsson, Gust. Bokhållare: Josefsson, Erik G.; Kjellberg, Vid afdelningskontoret D. Carl. Föreståndare och kassör: Lindholm, Conrad. Bokhållare: Christiansson, W. F.; Nyh, Axel; Lundström, E. A. Bankirer se Adressafdcl ningen. Pensionsföreningar m. m. Direktionen öfver Allmänna' Enke- Direktionen öfver Presterskapets och Pupillkassan. Enke- och Pupillkassa. (st. Storkyrkobrinken 11.) (Norrlandsgatan 34, öppen 10-2.) Lindhagen, D. G., ordförande; Richter, Ordförande: Staaff', A. W. F.; Sjögreen, O. A.; Varenins, N. A.; Ledamöter: Sjöding, A., verkst. direktör; Linroth, K. M.; Klingenstierna, E. G.; Bergman, A. E.; Landquist, C. A. E.; Lindmark. C.G.; Ahngren, G. M.: Bill- Linder, L. J. bergh, T. A.; Warfvinge, F. W.; Elliot, Sekreterare och ombudsman: Wretman, J. J. E.; Clarholm, J. E. Kamererare: Linder C. G. Karnererare j. E. och kassaförvaltare: Clarholm, Ombudsman: Bohman, H. E. M. Bokhållare: Johnson, J. A. Direktionen öfver Folkskollärarnes Civilstatens Pensionsinrättning. (Vestra Trädgårdsgatan 4.) Direktion: Roos, A. V., ordförande; Anderson, F. A.; Wallensteen, J. A.; Bruzelius, A. J. och öfverkommissarien. 'Öfverkommissarie: Möller, P. 'rh. Sekreteraro och ombudsman: Bseckström, E. G. M. Kassör: Kugelberg, O. M. Revisor och kammarskrifvare: L. F. af Klintberg, Kanslist: Dalman, G. G. V. Pensionsinrättning. (Storkyrko brinken 12, hålles öppen alla söknedagar 11-1.) Ordförande: Richert, J. C. E. Ledamöter: Smerling, C. F., GilJjam, G. F. Kamerorare. Westman, C. C. A. G. Sekreterare B..J. och ombudsman: Schönmeyr, Kassör och bokhållare: LidelI, P. A. Armens Pensionskassa. (Öfre Munkbron 5.) Förvaltningen af f. d. Kg!. öfre borg- Direktion: Ordförande: Sandels, U. P. rättens medel. Öfrige ledamöter: Bergenzaun, P. J.; Steck- Ordförande: H. Exc. Riksmarskalken. sen, J. O. B.; Nordström, C. T.; Funck, Ledamöter: Ankarerona. C. V., Ofverhof- G. O., friherre. jägmästare: von Rosen, N., grefve; Gylden- Byråchef: Myhrrnan, E. stolpe, A. G. Fcrsen-, grefve; Åkerhjelm, Sekreterare: Beskow, W. B. K., friherre; Vallin, J.; Hjortzberg, F. W. Advokatfiskal: 'I'egner, J. B. Sekreterare: Forsstrand, J. F. Kassör: Lagergren, K. F. Revisor och. hufvudbokhållare: Bergman, Aug. K:son. Bokhållare: Falck, K. Direktionen för Lärarnes vid Elementariäroverken Enke- och Pupillkassa. Direktion och tjeustemän desamma som i Folkskollärarnes pensionsinrättning. Direktionen öfver Kgl. Hofstatens gratialkassa. lordförand e: H. Exc, Riksmarskalken..

12 654 Pensionsföreningar m. m. Led~möt~:: Vallill, J. E.; IIjor!.zberg, F. Bankostatens Enke- och Pupillkassa. V\.; Hulphers, H. w..; Nystrom, L. R:; Nygren, l. M.; Ekstrom, F. W. Ordförande: Richter, F. Sekreterare: Radhe, K. 1:. Ordförande: Friberg, F. Telegrafverkets Pensionsinrättning samt Enke- och Pupillkassa. (Skeppsbron, 2.) Direktion: Ordförande: Uddenberg, H. Vice ordförande: Wennman, ]If. Ledamöter: Bratt, H.; Nordqvist, K. G. W.;. Hultström, A. G. Kamererare: Svanbeck. Edv. Ofng.e ledamöter: Korsgren. C. G.; Bergq~lst: L,; Janson. G- W.; Törnblom, A.; 'I'iselius, C. H.: Kolmodin. C. F.;.Frykman, G.; Montelius, W.; Åmark, W. 'I'h.; Fer1in, R. Tjenstemän: Redogörare: Thunwall, P. G. Sekreterare o. Ombudsman: Looström, A. Direktionen öfver Enke- och Pupillkassan Statens Jernvägstrafiks Pensionsinrätt- vid Stockholms Embetsverk. Stads ning samt Enke-och Pupillkassa. 'Ordförande: Forsgren. M. ' Direktion: Ledamöter: Benckert, H. F.; Granström. Fr.; Ordförande: Löfman, C. Löwenhielm, E.; Salmonson, O.; KihIen, O. vice Ordförande: Beskow, A. B Ledamöter: Kastengren. C. O. F.; Lund- Apotekarekårens Lifränte- och berg, J. H.; Storckenfeldt, C. E. G. Pensionskassa. Suppleant: Lilliesköld, E. W. Tjenstemän. (Lokal: Vallingatan 20, expeditionstid Ombudsman; Berlin, J ) Sekreterare: Kruhs, D. A. Kamrerare: Kastengren. G. A. E. Ordförande: Bennich, A. G:son. Kassör: Brehmer, B. B. v. Ordförande: Sebardt, W. Ofrige ledamöter: Piltz, G.; Murray, A.; L t k t E klld P. k Stahre, L. O sver e s ns I a ens lons assa. Suppleanter: Lehman, A.; Gullbransson, G.; (Sk~ppsbFQn, 20, 2 tr.). Thedenius. H. Styrelseledamoter: Ruu~~, M. D., friherre, Kamrerare: Göransson, J. ordf., Granlund, A. L, v. ordf.; Hedenblarr, P. H.; Sjöberg, J. A.; Berg-ström,. A. F.; Karlson. E. F. A.; Dalman, A. V. E. Viktualiehandlarnes Pensionsinrättning. Kamrerare: Sjöberg, J. A. Kassör: Zethe1ius, A. W. Husberg, C. R., ordf.;.morsing, Fr., kassaförvaltare; Wretblad, P.; Ramstedt, Aug.; Tullstatens Enskilda Pensionskassa. Direktionen: Ordförande: Lagerheim, N. O. Ledamöter: Wallgren, C. O.; Lindmark. A. Riksgäldskontorets Enke- och kassa. Kassaförvalta,'e: Sekreteraren Wik blad, Il. Kommissarien Bolin, F. C. Kamreraren Stuart, A. L. W.; Wengberg, B. R.; Adlers, C. A.; Wahl-, berg, C. L. Suppleanter: Sjöborg, A. F.; Engström, C. G.; Pyhlson, C. J. W.; Zimmerman, N. E. Sekreterare: Ostman, A. F. Ombudsman: Poppius, E. G. Räkenskapsförare: Ekholm, A. F. Pupill- Johansson, Joh.; Möller, G. W.; Boivie, A.; Arfelt, A. W,; Bergqvist, L. G.; Wendelius, S. A.; Westerberg, F. A.; Norsens, P. C.. Stockholms Vinskänkssocietets Deputerade. Berg, Anshelrn; Ekström, J. A.; Hedström, C.; Helleberg, A. L.; Schuldheis, G. A. W. F. d. Bryggare Embetets Pensions- Kassa. Ordförande: Bjurholm, A. Ledamöter: Bjurholm, P.; Lindgren, A. R.; Askergren, A. W.; BilIe, Wilh. Kamrerare: Rehn, A. G. H. E.; Svensson, G. R.; Sifvert, Brand- enh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Ordförande: Pensionsföreningar m.- m. I B'Ok- och imusikhandlarn~spensions- Handelsbokhållarnes Penslonsförenlnq.: fören,jng. Styr.else: Melin, Eric, ordförande; Rubenson, Axel, kassaförvaltare; Peterson, Carl, sekre- Hirsch, Abr., ordförande: Bonnier, Alb., terare; 'l'illander, Georg; Boström, Conv. ordf.; Carlson, Gustaf, skattmästare, rad; Wall, 9. Jo; Carlström. F. A.; Svensd'Aubignå, A., sekreterare.; Schildknecht; son, Aug.; Ortegren, Carl; Löfman, A. W: Alb. Direktionen i Artisternes och Litera- Understödsföreningen för svenske törernes Pensionsförening. bokhandlare..0 von Rosen, J. G. O., grefve. (Stiftad 5 Okt. 1882, utde.lar understod och Öfrige ledamöter: Gunthor. J.; Saloman, sjukhjelp åt bok- o. musikhandlare, deras G.; Dente, J.; Personne, N. biträden samt enkor o. barn.) Skattmästare o. sekreterare: Boheman, C. Styreise: R. H. Ordtörande: Bonnier, I. Ad. Sekreterare: Sandberg, H. Kassaförvaltare: Nordin, Ernst. Pröfningskornmissarier: Wallin, Herman; Svala, C. F. Minuthandelsfören ingens Pensionskassa. Ordförande: Petterson, Hjalmar. Öfrige ledamöter: Berg, Aug.; Wennerström, D. C.; Wennerström, G.; Svensson, Carl A.; Liljeströrn, Axel; Olsson, J oh. och Malmgren, O:. W. Skattmästare: Ortegren, Carl. Skom akarem ästarefören ingen Stockholm. (F. d. Skomakareembetet.) Ordförande: Grääs, O. vice Ordförande: 'I'ranå, F. Kassaförvaltare: Ullen gren, C. A. Sjukföreståndare: Bergengren. J. R. Öfrige ledamöt~or; Hallin, C. F.; Palm, G. Th.; "ahlstrom, s. Kungl. Teaterns Pensionskassa. Direktion: Ordförande: af Edholm, E. Ledamöter: Billing, H.; Smerling, C. F.; Lundqvist, N. C. l~.; Lindegren, J.; Personne, Sekreterare: Westrin, 'I'h. Kamererare: 'I'örner, G. F. Vaktmästare: Nyqvist, J. A. Styrelsen för Kungl. Hofkapellets Pensions-Inrättning. Ordförande; af Edholm, E. Vice ordförande; Westrin, 'rh. Ledamöter: Lindberg, J.; Liudborn, K.; Kjellberg, G.; Andersen, A. Kalnererare och Sekreterare: Book, J. I!'. Sveriges Allmänna Handelsförenings Lifränte- ooh Pensionskassa. (Österlånggatan 41, helgfria dagar kl f. m.) Styrelsen för Dramatiska och Musikaliska Artisternas Pensionsförening. Ordförande: Ekdahl, Gnst. Ordförande: Dannström. L Vice ordf. ochkassadirektör ; Rossander. J.P. Ledamöter; Almlöf, K.; Thegerström, P.; Vice kassadirektör ; Bengtson, Carl. Ohlsson, J. L.; Book, J. P.; Petters-. Öfrige ledamöter: Strindberg, J. O.; Eklund, Hem. N.: Bolander, O. son, H.; Lagerquist, C. F.; Personne, Styrelsens konsulterande läkare: Warfvinge, F. W. Kamererare och Sekreterare: Gille, Hj. J. E. Kamrerare: Sundberg, E. G. Operakörens enskilda kassa. (Utlemnar lån. utdelar understöd och begrafniugshjelp. ) Stip-else: Ordförande: Norc1qvist, J. C. Skattmästare: 'I'elenius, F. Sekreterare: Wahlqvist, A. Operaballettens Enskilda kassa. Sekreterare: Westrin, 'rh. Kamrerare: Törner, G. F. -

14 656 Pensionsföreningar m. m. Hautboisternas understödskassa,,l Stockholms Polispersonals enskilda enke- och pupillkassa, Ordförande: Locander, lsidor. vice ordförande: Ericson, A. Direktion: Kassör: Gyllenskepp, A. T. Olsson, G. och.lindberg C., Öfverkonstaplar vice Kassör: Lundqvist, F. sa.mt Ekenberg, E. A., Cederholm. B. och Sekreterare: Blomquist, O. B. NIlsson, N.' J. O., Konstaplar. vice Sekreterare: Lagergren, C. Svenska lärarinnornas. Pensionsförening. (Adress: 14 A Norrtullsgatan. Expeditionstider fr. o. m. Januari t. o. m. Juni. Helgfri: Onsdagar 11-1; Lördagar 11-1 och 4-6. De öfriga månaderna Onsdagar 11-1). Ordförande: Casse1li, H., fröken. Ledamöter: Örling, C., fröken; Hammer, A., fröken; Westling, Ch., fröken; Cronstrand, E., fröken;' Forsell,J. W., fröken; Engström, C., fröken; Lindberg, 1., fröken Myrberg, H. ly!., fröken. Räkenskapsförare: Hökerberg, E.; fru. Styrelsen för Pensionsinrättningen för lärarinnor vid Sveriges högre skolor för qvinlig ungdom. Ordförande: Anderson, Alb. Ledamöter: Ceclerblom, J. E.; Hellström, C. G.; Holmquist, A., fröken; Malmquist, A., fröken; Lindhagen, A., fröken; Sjö-. berg, G. Redogörare: Rystedt, ly1. Kg!. Direktionen Öfver Handelsflottans Pensionsanstalt. (Anstaltens embetslokal: Trångsund 2 A, öppen söknedagar f. m.) Ordförande: Kreuger, C. H. Ledamöter: Paton, N.; Ekdahl, A. F. Karnererare och sekreterare: Erdmann, O. F. Sjökaptens-Societetens Deputerade. Ordförande: Werner, Feodor. Öfrige ledamöter: Axberg, w., Ekdahl. A. F.j Munthe, I. F.j Nylen, O. E.; Råberg, I. A. SjömannafOreningen.. (Stiftad 1863 för åstadkommande af sjukoch begrafningshjelp samt pensioner och understöd åt sjöfarande af alla grader.) Ordförande: Hedborg, O. F. Vice ordförande: Holmström, G. H. Ombudsman: Ekebohm, D. Sekreterare och skattmästare: Sjöström, E. A. G. F. äfrige ledamöter: Hartzell, J. A.j Drougge, G. A.j Werner, E. J. Barnmorskornas i Stockholm Svenska Postmannaföreningen. Perisionsförening. Föreningen lemnar sjuk- o. begrafningshjelp, Ordförande: Pontin, D. M., Mecinalråd. Ledamöter: Fruarne Raab, F. S., Holm- Ordförande: Sandberg, G. F. qvist, C., Reijer, A. B. och Hallberg, S. D. v.?rdförande: Elms~ein, A. Protokolls- och Räkenskapsförare: Ekman, Öfrige styrelseledamöter: Amnår, F., kas- Thor, registrator. SÖl' och sekreterare; Samsioe, G. N. och Berg, J. E. Polispersonalens i Stockholm Pensionsinrättning. Direktion: Kommissarier: Cederborg, P.; Eckerström, J. H.; Sandström, C. A. äfverkonstaplar: Ljungstrand. F. E; Ekenberg; C. J.; Fritzon, A. Konstaplar: J ohansson, J. Å.; Svenberg. J.A.; Hagberg, J. Ombudsman: Lundvall. Å. Svenska Publicisternas understöds-. förening. Ordförande: Wallden, W. vice Ordförande: Wall, R. Skattmästare: Seligmann, Jos. Sekreterare: Neander, J. Ledamot: Gumeelius, Å. Supplearrter.: Beckman, E.; Hammarlund, E.Brand och Lifförsäkrings-Aktfebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Föreningar och Sällskapm. m. \ Fosterländska Föreningen till uppmuntran af sjelfverksamhet för framtida oberoende. Ledamöter: Annerstedt, P. S. L.; Bergman, Ordförande: Wretman, W. (Skrifter och blauketter tillhand.!thållas C. G.; Gerle, Go; Hernmarck, C. G.; Hind.' i Fångvårdsstyrelsens lokal, Norra beck, F. O.; Stuart, L.; Wallden, W.; Riddarholmen 1). Abergsson, Ao V. Föreningar och sällskap m. m. Kyrkliga, religiösa, moraliska syften, Öfrige le~amötel': Bru~lll, A. T.; Sjöding, A." sociala, politiska sträfvanden. k~ssaforvaltare:.. Bring, J. y.; ~taaff, 4,. W.; Hamrnarskjöl.d, G. G.; 'lottle, H. W., Stockholms Prestsällskap. ombud och sekreterare. Ordförande: Staaff, A. W. Vice ordförande: Bring, J. Sekreterare: Svensson, A. J. Kassaförvaltare: Lagerberg, F. Bibliotekarie: Sjöstrand,.T. A. Direktionen i Samfundet Pro Fide et Christianismo. Ordförande: Staaff, A. W. Vice ordförande: Fehr. F. Ao Skattmästare: Beijer, P. G. E. Sekreterare: Personne. J. Wo äfrige ledamöter: Fehr, C. A.; von Sto c- kenström, G. R. P.; Bergman. E.; Claeson, N. L. A.; Bergman, C. H.; Landqvist, C. A. E.; Schlyt.ern, F. H. Samfundets skriftutskott. Ordförande: Bring, J. C. Sekreterare: Vakant. Samfundets skolutslcott, Ordförande: Staaff, A. W. Sekreterare: Persorme, J. W. o Svenska Missionssällskapet. DiJoektion: Ordförande: Hammarskjöld, C. G. Vice ordförande: Buren, C. O. V. ~kattmästare och sekreterare: Sjöding, A. Ofrige ledamöter: Bruhn, A. T.; Leuwgren, A,; Berglund, F.; Kastman. C. V.; Berg-' man, E, W.; Johansson, C. F.; Johansson, M.; Melander, E. Stockholms Evangelisk-Lutherska Missionsförening. Ordförande: Löwenhielm, G. S. v. Ordförande: Isberg, K. M. Sekreterare: Zandell, S. L. Skattmästare: Carlson, A. V. äfrige ledamöter: Bergström, J. H.; Bodin, O.; Dyfverrnan, K. J o; Elfling, K.; Eriksson, J.; Holmin, K. E.: Lindberg, K. J.; Ring, G. E.; Rosenberg, J. O.; Rönnbäck, A.; Wennersten, K. So Gustaf-AdOlfs-föreningen i Stockholm. Direktion: Ordförande: Sundberg-, A. N. Vice ordförande: Berg, K. J. Öfrige ledamöter: Glosemeyer, A.; Hemmarck, C. G.; Fehr, Fr.; Kaiser, J. P. Kassaförvaltare: Kaiser, J. P. Inrikes Sekreterare: Hernmarck, C. G. Utrikes Sekreterare: Kaiser, J. P. Svenska Bibelsällskapets Komlte. (Arkiv: Kungsholmstorg 3.) Ordförande: af Ugglas, C. G., friherre. Vice ordförande: Harnmarskjöld, C. G., Justitieråd. Sekreterare: Hallin, A. Ho Skattmästare och arkivarie: Buren, A. O. G. Öfrige ledamöter: De Geer, L., friherre; Sundberg, A. N.; Neijber, L. T.; Buren, C.... o _. o. O. W.; Fehr, C. A.; Bruhn, A. Th.; Fruntlmmersforoenl~gen for mrsstenen Bergman. A. Eo; Staaff, A. W.; Fehr, I Kina. Fr. A.; af Wirsen. C. D.; Vult von Steyern, Skattmästarinna: Schmidt, fru, född Storjo- N. H., president; Claesou, N. L. A., justitia- hann., ombudsman. ' Sekreterare: Lundeqvist, Lilly. Svenska kyrkans missionsstyrelse. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Ordförande: Sundberg, A. N., Erkebiskop. (Expeditionen: Mäster.Samuels~atan 34, Vice ordförande:.pehr, C. A. öppen alla 5öknedagar 11--3).. 42

16 658 Föreningar och Sällskap m. m. ' Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Förlagsexpedition. (Kontor: Mäster-Samuelsgatan 34, öppet alla söknedagar 9-3 och 4-6.) 'Ordförande: Widström, C. u. Expeditionsföreståndare: Janzon, O. Öfrige ledamöter: Elfling, L. M.; Cronvall, L. P.; Gauffin, G. Sällskapet för Nyttiga Kunskapers spridande. Ordförande: Malmström, C. G. Vice ordförande: Forssell, H. Skattmästare: Lilliesköld, E. F. Sekreterare: Spilhammar, J. R. Ordförande: Wrangel, T. K, grefve, Ordens Rådgifvare (l:ste vice chef): Broome, Vice ordförande: Beskow, G. E. L. G., folkskollärare, Bårslöf. Föreståndare för Missions-Institutet å Jo- v. Ordens Templar (2:dre vice chef): Ekhannelund: Montelius, K. J. lund, Oskar, redaktör, Stockholm. Expeditionsföreståndare. Widström, C. U: Ordens Sekreterare: Petersson, Oskar, privat- Sekreterare: Hammar, H. B. lärare, Stockholm. Kassör: Ahlborg, W. Ordens Skattmästare: Aulin, Adolf, kassör, Eskilstuna. o Ordens Kaplan: Aberg, P. M., kyrkoherde, 'I'rollhättan. Ordens Marskalk: Ahlen, Joh., skollärare, Grängesberg. Intendent föl' ungdomsafdelningen: Helgarzon, Nanny, fröken, Stockolm. Ordens expedition: Sturegatan 48, 1 tro Ö. g. red. o'. exped.: M.-Samuels- Ordeustidningens gatan 8. Stockholms Distriktloge. Ordförande: Myrström. Magnus. vice Ordförande: Kock, Ernst. Sekreterare: Elmgren, Gustaf. Kassör: Berg, O. J. N. Svenska Nykterhetssällskapet. Sällskapet för befrämjande af Upplysning Direktion: och Sedlighet i Stockholm. Ordförande: Ekman, Oskar. Direktion: Vice ordförande: Wieselgren, P. S. Ordförande: Anndal, J. A. Sekreterare: Sundbärg, G. Sekreterare: Lund, David., Öfrige ledamöter: af Ugglas, G., friherre; Kassör: Carlson, Wilh. Fehr, C. A.; Rudin,"W.; Wieselgren, M.; Öfrige ledamöter: Johanson, Erik; Johan-, Hallström C. H.; Rappe, A. E., friherre; son, Gustaf A.; Hammarlund.N. M.; Palm- Hulphers, H. W.; Beskow, G. E.; Beck- qvist, Gustaf; Lindblom, Wilh.: Petterman, E.; Tigerstedt, R.; Kaiser, J. P. son, Gustaf. Stockholms Allmänna Nykterhetskomite. Ordförande: Erikson, J. M. Vice ordförande: Predengren, G. Sekreterare: Eklund, Oskar. Kassör: Palm, Aug Sysslornanr Pettersson, C. J. Sveriges BIåblIndsförening., ' Förvaltningskomite: ' Ordförande: Ollen, P. Vice ordförande: Byström, J. Sekreterare: Olsson, John. ~assör: Erikson, J. M. Ofrig-e ledamöter: Eklund, Oskar; Berg, Henrik; Andersson-Meijerhelrn, Natalie; Larsson, A. P. Sällskapet verkar i upplysningens och sedlighetens intresse samt understödjer sjuka och nödstålda såväl inom som utom sällskapet. Sällskapet Rätt och Sanning i Stockholm. Ordförande: Johansson, G. Alfr. Vice ordförande: Carlsson, E. W. Sekreterare: Juhlin, J. M. Öfrige ledamöter: Andersson, Kl. J.; Borin, S. G., kassör; Bratt, A.; Hammarlund. N. M.; Lagersson, Aug.: Lennberg, J. E.; Stadling, J.; Strömberg, G. Den Svenska Federations-afdelningen för befrämjande af den allmänna Independent Order of Good Templars. sedligheten. Sveriges Storloge. Verkställande Rådet. Ordförande: Schulthess, :If. (Styrelsen.), Vice ordförande: Westerberg, O. Ordens Templar (chef): Styrlander, W., po- Sekreterare: Nordwall, Lina, fröken. lisuppsyningsman, So~lefteå. Skattmästare: Piltz, A., fru. Brand- 'och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Föreningnr och Sällskap m. m. 659,!,. f. sekreterare: Levisson, J., fröken. Öfrige ledamöter: Andersson, H.; Jönsson, l Ofrige Ledamöter: Borg, F. T.: Hjort, Karl; Olof; Kihlström, O.; Wiren, A. G. Myhrman A., fru; Georgii, E., fru. 1_ ' Svenska allmänna Djurskyddsföreningen. Ordförande: Bennich, N. A. G:son. Vice ordförande: von Platen, L., frih. Sekreterare: Vennerholm, J. Skattmästare: Morell, E. Öfrige Ledamöter: Varenius, Josephine, fru; Siljeström, P. A.; Holm, H.; Wallin, J. E. Djurvännernas nya Förening. Ordförande: von Rosen, G., grefve. Vice ordförande: Ljungberg, C. E. Öfrige ledamöter: Varenius, J., fru; R~ldenschöld, A. M., f. d. hoffröken; Sundin, E. S., fröken; Drake,' JYl., friherrinna; Abelin, C., generalska; Boy, Th., fru; Drake, C. A., föreningens skattmästare; Myrberg. A. M.; Boy, G.; Sjöberg, E. O. Sekreterare: Ljungberg, A. E., NorraSmedjegatan N:o 30 & 32. Svenska Allmänna qvinnoföreningen till djurens skydd. Ordförande: Varenius, J., fru. Vice ordförande: Engelhardt, M. A., fru. Öfrige ledamöter: von Röpken, A., friherrinna; Silfverskiöld, E., friherrinna; Sparre, H., fröken; Cronhielm, E., fröken; Sundin, E. C.,fröken; Lohrrnann, J., fröken; Bäärnhielm L.; von Hedenberg, L.; Hiibiaette, A.; Li~dau, J.; Axelsson, C.; Hökerberg, L. Sekreterare och skattmästare: Isberg, Peder. Nordiska Samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet. Ordförande: Nordvall. A. L. Vice ordförande: von Rosen, G., grefve. Öfrige ledamöter: Ljungberg, C. E.; Varenius, N. A. Suppleanter: Lilliecreutz, C. A.; Boij, G.; Holm, H.; v. Cedervald, G. Sekreterare: Franc, C. Föreningen för fjäderfäskötselns befrämjande i Sverige. (Högbergsgatan 32 A.) Ordförande: von Sydow, Gustaf. Vice ordförande: Flygarsson, F. Svenska Likbrännings-Föreningen., Ordförande och stierna, E. kassatörvaltare: Klingen- ' ~ekreterare: Lindell,P. Ofri ge ledamöter: Ahlsell, A.; Busch, Q.; Ho llstån, B.; Holm, G. B. A.; Karlson, V.; Key-Aberg, A.; Medin, A.; Telander, R.; Wawrinsky, R. A.; W iklund, W. Föreningen Värnpligtens vänner. Vakant. Ordförande: Vice ordförande: af Ugglas, G., frih. Kassaförvaltare: Winborg, Th. Sekreterare: Björlin, G. Fredrika Bremer-Förbundet. (Lokal: Malmtorgsgatall 5) Förbundet har till syfte att främja den svenska qvinnans intressen. Ordförande: Hilde brand, H. Vice ordförande: Börtzell, A. Sekreterare: Roas, A., fröken. Kassaförvaltare: Nyström, Carl. Öfrige ledamöter: Adlersparre. S., fru, f. Leijonhufvud; Ankarsvärd, E., fru, f. Nyström; Engström, L., fröken; Forsell, M., fröken; Montelius, A.,fru, f. Reuterskiöld; Rohtlieb, H.; Sjöberg, G.; Whitlock, S., fru, f. Forsgren. Föreningen för Gift qvinnas Eganderätt. Ordförande: Hamilton, H., grefve. Vice ordförande: Hierta-Retzius, A., fru. Sekreterare och kassör: Naumann, C., fröken. Öfrige ledamöter: Ankarsvärd, E., fru; Hedin, A.; Cederschiöld, 1\[, fröken; Curt; Beckman. Bo; Sohlman, H. Wallis, Suppleanter: Elfving, G.; Wall, S. o. Hjelmerus, G., fröknar. Svenska Qvinnoföreningen. Ordförande: von Plomgren, Lotten, född Liljencrantz. Skattmästare: 'I'egner, Clara, född Torell. Sekreterare: Wästfelt, Augusta. Öfrige ledamöter: Upmark, Eva, född Kindstrand; Rappe, Anna, född Sandahl. Elirenstam, Caroline; Sparre, Hedda. Brand- och Lifförsäkrings-Aldiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 660 Föreningar och Sällskap m. m. Suppleanter: Lindmark. J enny, född Wahl" Magnuson, C.; d' Albedyhll, G.; Brusanberg; Björlin, Mary; Bogeman, Louise; der, A. Dyrssen. Emma, född Fock. Revisorer: Belfrage, J. G. W.; Carlson, Wilh. Revisorer: von Segebaden, Ch., född von' --- SegelJaden; von Diiben, Adamina, född ~eformföreningen. von Vegesac1l;... '" SUPl?leanter: Wastfelt, Sophie, född Reen- Ordförande: Mankell, Julius. stierna; Roos, Anna. Vice ordförande: Erikson. Gustaf. Kristlig förening af unga qvinnor. (Lokal: Norrlandsgatan 13, 2 tr.) Stiftad 1885; har' till iindamål att förena qvinnor af olika samhällsklasser för att verka stödjande och skyddande för l:ste Sekreterare: Bergius, E. '1'. 2:dre d:o Vakant, I}assaförvaltare: Nyström, J. P. Ofrige ledamöter: Bergqvist, A. G. och Svensson, J. qvinlig ungdom. Sveriges Spanmålsexportförening... Styrels" Ordförande: Ohman, Eric. Ordförande: Andersson-Meijerhelm, N., fru. Sekreterare och kassaförvaltare: Schröder, Ledamöter: Dukietz, G. A.j Enhörning, Fr. k Suppleanter: Jdeström, G.; Lindner, S. l\'!., frö 'en. Sekreterare: Ohman, Emric. Öfrige ledamöter: W:achtmeister, E., f. von Platen, grefvinna; von Krrsmer, H., f. von Helst, friherrinna;. Wimmerrnark, L., f. Wimmermark, fru;, Östberg, E., f. Edgard, fru; Höglander, M., f. 0lsson, fru; Skiöldebra'nd, J., Hjelm, L., Sandberg, C., Petersson, A., 'l'helander, A., fröknar. Rådgifvare: Wadström, B., Lagercrantz, J. Föreningens läkare: Jansson, C. Kristliga föreningen af unge män. Lokal: Kungsgatan 2, öppen alla dagar kl e. m.; biblioteket öppet hvardagar kl. 7 -'128 e. m.; byråerna för platsanskaffning och bostadsanvisning hvar-. dagar kl. 1-2 e. m.) Vetenskapliga, literära syften, skön konst, musik. Stockholms Naturvetenskapliga förening. Ordförande: Sandahl, O. T.' Vice ordförande: Wittrock, V. B. Sekreterare: Nordström, S. E. T. Botaniska Sällskapet. Ordförande: Wittrock. V. B. Vice ordförande: Almquist, S. Sekreterare: Eriksson, Jakob. Biträdande sekreterare och skattmästare: Krok, Th. O. B. N. StY"else: Entomologiska föreningen i Stockholm. Ordförande: von Koch, K A. Vice ordförande: Uggla, G.; Schulthess, F. 9rdförande: Sandahl, O. Th. l:ste Sekreterare: Fries, K. ~ekreterare: Aurivill ius, Chr. 2:dre d:o Welin, G. Ofrige ledamöter: Thedenius, K. F.; Lampa, I}assaförvaltare: Kjellström, O. Sven.; Meves, W. Ofrige ledamöter: Berg, H.; Eken~ahl, E. Suppleanter: Mev:. es..j.;, Hofgren. ~.. J.; From, P.; Graham, P.; Kaiser, P.; Alla bref och forsandelser bora sändas till Löfven, J.; Melander, E.; Montelius, K. J.; sekreteraren, adr, VetenskapsakademIen. Planck, E.; Wendelin, P. Bibliotekarie: Ekendahl, E. J.; Skattmästare: Wendelin, P.; Kassör: Andersson, Rob.; Arkivarie: Nordberg. Pr. Stockholms kommunalförening. Geologiska Föreningen i Stockholm., Ordförande: Nordenskiöld, A. E., frih. Sekreterare: Svedmark, E. Skattmästare: Holm, G. Öfrige ledamöter: Nordström, 'r.; Nathorst, A. G..Ordförande: Westermark, G. E. Sekreterare och kassör: Söderlund, C. A.. Svenska sällskapet för Antropologi och Ledamöter: Bergstrand, P. E.; Brunell, J. Geografi. E.; Ekengren, W. A. I!'.; Hammarlund, N. (Postadress: Kungl. Biblioteket.) M.; Borg, J. F.; Edlund.; A. T.; Åsbrink, Ordförande: Palander, L. r. A. L.; Thomsen, H. L.; De Champs, C.; Vice ordförande; Rosen; P. G.

19 Föreningar och Sällskap- m. m. Sekreterare: Dahlaren. E. W. Skattmästare: Wieselgren, H. O:' Skattmästare: Sidenbladh, IL Öfrige ledamöter: 'I'egner, E.; Geete,, Öfrige styrelseledamöter: Börtzell, A.; Dahlman, C. E.; Ekelöf, J. A.; Elfwing, N. A.; Svenska Fornminnesföreningen. Fries, A.ug.; Gylden, H.; Hildebrand. H.; Key, ~.; Mont~lius, O.; Nordenskiöld, A. Ordförande: Winge, 1\1. E. E., frih.: Retzius, G.; Wsern, C. Fr. Vice ordförande: Upmark, G. Kemist-Samfundet. Ordförande: Rosen berg, J. O. Vice ordförande: Petterson, Otto. $.ekreterare: Peterson, K. Edv. Ofrige ledamöter i styrelsen: Norblad, J. A.; Scholander, E. Numismatiska föreningen. Ordförande: v. Franeken. G. W. Sekreterare: Strokirk, W. Th. Kassaförvaltare: Bonnier, l. äfrige ledamöter: VY edberg, J. O.; Levin, Astley. Svenska Autografsällskapet. (Adr.: Riksarkivet.) Bonde, Carl Jedvard, friherre, ordförande; Klinckowström, R. M., friherre; Lewenhaupt, A.,..grefve; Silfverstolpe, C., skattmästare; Ornberg, V., sekreterare. Svenska Slägtforskningsföreningen är under bildande. (Adr, Riksarkivet, der underrättelser erhåll.) Arendsföreningen. (Lokal: Brunells handelsskola, Drottninggatan 48.) Stiftad 1885; har till ändamål att främj a, den Arendska stenografiens utbredning. Ordförande: Sohlmau, A. Sekreterare: Dahlgren, R. $.kattmästare: Jäderströrn, J. Ofriga ledamöter: Smitt, Clara; Ström, R. Frimärksamlareföreningen i Stockholm. Ordförande: Bodstedt, A. W. Vice ordförande: Andreen, F. W. Sekreterare: Bruzelius, R. J. Bibliotekarie: Hafström, M. Kassaförvaltare: Pämgren, F. Föreståndare för bytesföreningen: Norman, J. Svenska Fornskriftsällskapet. Ordförande: Klemming, G. E. Sekreterare: Dahlgren, F. A. 661 ' R. Sekreterare: Montelius, O. ~assaförvaltare: Sidenbladh, K. I Ofrige ledamöter: Ekhoff', E.; Isteus, M. Malmström, J. A.; Nordström, S. E. '1'. Historiska (adr. Föreningen. Riksarkivet.) Ordförande: Malmström, C. G. Sekreterare: Hildebrand, E. Skattmästare: Silfverstolpe, C. Öfrige Ledamöter: De Geer, L., friherre; Wmrn, C. F.; Bowallius, R. 1\1.; Odhner, C. T.; Styffe, C. G.; Annerstedt, C.; Weibull, M.. Nationalekonomiska föreningen. Ordförande: Arnberg, J. W. Vice ordförande: Hammarskjöld, C. G. Sekreterare: Westman, C. Ledamöter af redaktionskomiten: Wram, C. F.: Forssell, H.; Palme, J. H.; LeIDer, J. A. Stiftelsen Lars Hiertas Minne. Ordförande: Nordenskiöld, A. E" friherre. Sekreterare: Retzius, G. Ledamöter i styrelsen: Lind af Hageby, Ebba, f. Hierta, fru; Retzius, Anna, f. Hierta, fru; Nordenskiöld. A. E. frih.: Retzius, G.; Gylden, H.; Loven, Chr.; Cederblom, J. E. Publicistklubben. Stnrelse: Ordförande: Wall, R. Vice ordförande: Sandberg, Hj. Sekreterare : Htegerstolpe, Gunnar. Skattmästare: Gumrelius, Arvid. Öfrige ledamöter: Mankell, J.; Neander, J., Johnson, John. MiIitä rl iteraturföreni ngen. Verkställande utskottet: Rappe, A., frih.; von der Laneken, E.; von Stockenström, H. A. Kassaförvaltare: Fries, P. C. Soclete Francaise. Stiftad 5 Maj Hederspresident. Franske ministern i Stockholm. Sekreterare: Laillet, V., Norrlandsgatan 1. Brand- och Lifförsäkrings-Akiiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. I,

20 662 Föreningar och Sällskap m. m. Rättstavningssällskapets Stockholmskrets. Undervisning meddelas i tonträffning, kör. och qvarte~tsån~. Inskrifn~~g.!ör. perso- Ordförande: Sekreterare: Hoppe, O,. Brate, E. ner.!tie~ sangrost, hvarje tisdag kl. sker 1 vin öfuingams /29-. h 11 e. m. Kassaförvaltare: Haglind, E. Konstnärsförbundet. Sty, else. Stockholmssektionen: Ordförande: Arhorelius, O. Vice ordförande: Perseus, Edv, Sekreterare: Möller, Carl. Vice sekreterare: Pauli, G. Skattmästare: Lindman, A. Vice skattmästare: Peterson, L. Konstnärsklubben. Ordförande: Cederström. G., friherre. Vice ordförande: Adler, V. - Sekreterare: Möller, C. Skattmästare: Fahlgran, C..A. Klubbmästare: Sörling, O. Suppleanter: IS3lUs, M. och Lindberg, A. Sveriges Allmänna Konstförening. (Utställningslokal: Vestra Trädgårdsgatan io, 1 tr.). Ordförande: von Hosen, G. Yice ordförande: Äkerrnan, R. Ofrige ledamöter: Norbin. F. C.; Möller, C.; Gumselius, Arvid; Lindman, A.; Smerling, F., Suppleanter: Thorell, R.; Hörlin, H.; wsuden; W.; Belfrage, J. G. W.; Dahlman, C. E. Konservator: Hafström. Gillis. Sekreterare: Wåhlin, Karl. Kassaförvaltare: Norbin, Fritz. Musikaliska Konstföreningen. (Expedition: Stora Nygatan 12.). Iriroktion : Ordförande: Åbergsson, A. V. Sekreterare: Svedbom. V. Skattmästare: Hirsch, Otto. Styrelseledamot: Lindroth, Å. F. Stockholms Allmänna Sångförening. (Stiftad den 5 mars 1862.) Styrel.se: Ordförande: Nyqvist, J. Å. Skattmästare:' Pettersson, J. A. Sekreterare: Hellqvist, Fredrik. Sånglärm'e: a l:ste: Akerberg, Erik; 2:dre: Lindqvist, Sånglokal: Skär~årdsgatan 6.. Tillgodoseende af kapital, handel, industri, m. fl.. intressen. Blddarhusdl rektionen. Ordförande; Björnstjerna, O. M. Ledamöter. von Rosen, F. C., grefve; Cederström. C. R., frih.; Palmstierna, C. F. H., frih.; Printzsköld, Stuart, L. T.; Hierta, O. H. R. C.'G.; 'l'jenste1nän: Riddarhussekreterare och ombudsman: Vakant; tjenstf. Stuart, J. M. Riddarhuskamererare: Silfversparre, O. Riddarhuskanslist : Stuart, J. M.; tjenstf.: Blomstedt, C. O. Hammarskiöld-RiselJschöldska Stipendiifonden. Direktion: Qrdförande: Vare nius, N. Å. Ofrige ledamöter: Friis, G.; von Knorring, J. H. E.; Forsberg, C. L., Sekreterare och redogörare: Holmertz, C. E. 1If. De Enskilda Bankernas Syndikat. Ordförande: Quensel, r. u. Vice ordförande: 'I'ernpelman, V. Öf~!s'e leelamöter: Eberstein, Ch.; Gihl, G.: VY allenberg. K. Å., Föreningen emot Iifsmedelstullar. (Stockholm.), Föreningens angelägenheter handhafvas af en af omkring 500 personer bestående centralstyrelse med säte i Stockholm samt af styrelserna för Föreningens filialer i landsorten. Ordförande: Bennich, N. Å. G. Vice ordförande: W::ern, C. F. Skattmästare: Dickson, Ch. 'Öfrige ledamöter af centralstyrelsens verkställande komite: Arnberg, J. W.; Beckman, E.; Hamilton, H.; KempaR: Loven, Chr.; Söderström, C. C.; Wallden, W. Sekreterare: Montan, C. O. Svenska Qvarnindustriidkare-Föreningen., Styrelse.' Ordförande: Bengtson, Carl, Stockholm. H. Vice ordförande: Wennberg, Frans, Stockholm.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m.,

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m., Penninginrättningar. Banker. nssu Penni ng i nrättni ngar. I. Bankinrättningar m. m., A. Banker. I E. V. R.; Lundmark, E.J.; Holmberg, [1651J Sveriges Riksbank. C. O. R~vi80rB1' och Bokluillare: Hufvudkontor:

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen Protokoll fört vid Avd no 33 s ordn möte Söndagen den 14 Jan 1917..1 Mötet öppnades kl 11 f. m. av Ordf O, W. Andersson..2 Föregående mötes prot föredrogs o godkändes.3 Den bordlagda frågan, om ersättning

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Höstterminen 2013 Vecka 45 Vecka 46 4/11 6/11 11/11 13/11 Introduktion till ledarskapsutbildning: självkännedom, gruppers utveckling

Läs mer

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje 1 (8) BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Måndagen den 5 maj 2008 Plats: Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje Närvarande: Ordinarie

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) Bilprovningen Protokoll den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) fört vid årsstämma april Närvarande aktieägare: Antal Antal aktier röster Malm Fries såsom befullmäktigat ombud för

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Resultat Engelbrektsstafetten 2015-07-04 Ungdom 3x1,5 km

Resultat Engelbrektsstafetten 2015-07-04 Ungdom 3x1,5 km Resultat Engelbrektsstafetten 2015-07-04 Ungdom 3x1,5 km 1 IK Stål 19:43 Avesta 1 (1) 06:53 Nikolina Wiberg 06:53 (1) Startnr: 203 2 (1) 13:41 Mira-Li Eriksson 06:48 (1) 3 (1) 19:43 Liv Norberg 06:02 (1)

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm, den 11 april 2013, kl 16.30. Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm, den 9 april 2015, kl 16.00. 1 Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 4 februari 2013 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Dagsverke. n i 10 tim arbete

Dagsverke. n i 10 tim arbete Värderingsinstrument öfver den kostnad, som erfodras till utflyttnings verkställande af nedannämnde delegares i Jernäs skifteslag byggnader m. m. ; författadt år 1908. Dagsverke n i 10 tim arbete Handtverks-

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

FÖreningar och sällskap m. m.

FÖreningar och sällskap m. m. Föreningar och SiiIlskap m. m. 723 FÖreningar och sällskap m. m. Kyrkliga religiösa moraliska syften, ~kll:ttmästare..och sekreterare: Sjöding, A. ". '1 liti k' t..f d Ofrige ledamöter: Leuwgren, A,; Berglund.

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Bakgrund Årsstämman i Nobia AB (publ) ( Nobia ) har vid årsstämman 2011

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Skydda Open 2007 Klass Herrar-klassen Rond 2 Spelform Slagtävling Datum 2007-09-16 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning 1 Daniel Lindgren

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm Plats: Qpoolen, Östra Hagagatan 2, 28136 Hässleholm, http://www.hassleholm.se/qpoolen Takhöjd: I tävlingszon 13 m Matta: Ljusgrå RG matta 13x13 m Juniorer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl 13.30 15.15 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL hållet vid årsstämma med aktieägarna i AB Electrolux den 16 april 2007 i Stockholm. Genom kallelse, som införts i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

Resultat Dalby Jujutsu Open / JFL 4. 16 maj 2015

Resultat Dalby Jujutsu Open / JFL 4. 16 maj 2015 Resultat Dalby Jujutsu Open / JFL. 6 maj 05 Röd text = klassen de är anmälda i. Fight / Kamp Uppdaterad 8-maj, Efternam + förnamn Åldersklass tävlingsklass Viktklass Klubb Team Land Result at Newaza mix

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 12 mars 2014 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015 Triangel Tävling Växjö 8 April 205 Aqua Mera Växjö den 8 april 205 Detailed Results 6.0..0 Flickor 2006-Yngre m Emma Madås (2006) -- Sik Göteborg,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,00 5,00, 6,0 6,0 5,5 8,0 9,80 34,80,4,0

Läs mer