Assuransföreningar m. m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Assuransföreningar m. m."

Transkript

1 , Assuransföreningar m. m.,643 Styrelsens förvaltningsutskott att, när c) redogörelse för sökandens föregående lif, det så pröfvar lämpligt, härifrån med- sysselsättning m. m. enligt formulär. " gifva undantag. Dessa båda formulär erhållas af före- Den som önskar vinna inträde bör der- ståndarinnan på begäran af sökanden. om ingifva egenhändig- skriftlig ansökan, Innan sökande varder såsom elev anta, stäld till Föreståndarinnan för»sophia- gen, skall hon hafva genomgått en pröfvohemmet», som pröfvar ansökningarne och tid af en månad, egande hon efter denna afgör om den sökande kan antagas till tids förlopp lemna Hemmet, Om hon det genomgående af profmånad; börande sö- sjelf önskar, eller om hon icke af förestånkanden helst sjelf inställa sig vid ansök- dar innan eller läkare anses lämplig. ningens aflemnande, Ansökningarne skola Vid inträdet erlägges ett belopp af 150 vara inlemnade före den 1 Mars af dem, kronor. Denna afgift återställes: med afsom önska deltagit i vårkursen, samt före drag af 50 kronor, i det fall att vederböden 1 September af dem, som önska del- rande efter pröfvotidens slut lemnar Hemtaga i höstkursen. och underrättas sökan- met af någon utaf de här ofvan angifna den en månad före kursens början om hon orsaker. varder antagen. Den som blifvit till elev antagen skall, Ansökan skall vara åtföljd af: i enlighet med af Styrelsen faststäldt fora) prestbetyg; mulär, afgifva skriftlig förbindelse att tre b) läkarebetyg, enligt formulär; år stanna i Hemmets tjenst. Assuransföreningar m. m. Stockholms Sjöförsäkrings-Aktiebolag. 0 ; Svensson, A. E.; Rundqvist, M.; (Kontor: Skeppsbron 36, 1 tr.) Aberg, L. P, besigtningsman. Direktörer: Skogman, C., frih.; Bohman, Knut; Lagerholm, J. F., verkställande Aktiebolaget direktör. Kamererare: Beskow, Fr. B. Öfriga Tjenstemän: Winqvist, J.; Andersson, Harald.: Berglund, Carl. Sjöförsäkrings-Aktiebolaget Ägir. (Hufvudkontor: Stortorget 1.) Dii ektion : Ordförande: Rosenberg, G. ~I. äfriga ledamöter: Fris, Gustaf; Schönmeyr, A. C.; Settervall, Jakob; Hazelius, Aug., verkställaude direktör. Sekreterare: Nycander, C. A. Tjenstemän: Silfverbrand, Oscar.; Grape, J. A.: Brogren, P. J.; Jonsson, S. W.; Muller, L. F.; Myrin, H.; l\1öller, K.; Ouchterlony, B.; Person, P. B.; Pettersen. Ernst; Påhlman,E. Sjöassurans-Kom paniet. Norman, Carl, verstallande direktör; Blanck, Otto; Palander, Louis; Wall, Rudolf;. Österlind, Aug. Suppleanter: af Buren, Axel och Forsgren, Rob. Allm, tel. 5360, Bell. tel. 80. Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. (Mynttorget 4.) (Vid 1888 års utgång- uppginge kontorets fonder till kr. 19,190,565:73 och dess ansvarighetssumma utgjorde kr. 322,713,308:12.) Direktion: Äkerhielm, G. S., Friherre; Stuart, L. T.; 'I'ernpelman, V. P. G.; Wretman, Fr.: Lennmark. C. E.; Sundström, G. R.; Smidt, C..M.; Edberg, K. SJ'öförsäkrings-Aktiebolaget Vega. Sekreterare o. ombudsman: Benckert, Rob. Karnererare- von Stapelmohr, C. H. (Hufvudkontor: Skeppshron 28.) Notarie: af Klintberg, L. F. Styrelseledamöter: Kassör och bokhållare: Romare, P. B. Levertin, Carl O.; Cronstedt, Otto. grefve: Revisor: Myhrman. E. Malmberg, Predr.; Eossander. J. P.; Röd- Amanuens: Wall, C. J. A. bom, Gustaf, verkställande direktör. Värderingsmän: Hedin, A. L.; Hawerman, Tjenstemän: A. L. Romare, R.; Ahlström, F. A.; Sundborg.l Brandinspektör: Alrutz, A. O. Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 644 J Assuransför~~inga.r m. m. Öfversty~else. Öfverläkare : Medin, O. Ridderskapet och Adeln: Karnererare. Falk, Sv, Björnstjerna, R.; af Edholm, E,; Gripen- Ombudsman: Herlitz, Karl. sköld, C. J. N.; Rocbschild, C. F. L., friherre; at' Si~~en, O. F ;o Steuch, )\!.; Brandförsäkrings-Aktiebolaget Fenix von Stockenstrom, C.; Stråle, W.; Stål-. (M l t. 6' harnmar, A.; Uggla, A.; Crusebjörn, J., a m orgsgatan,1 tr. upp.) L; Skogman, C. J. A., friherre; Edel-.. svärd, A. W.: Palmstierna, N. A. H., Ledamöter;... ~1~lOt, J. E., ordförande: Ahlfriherre; von Platen, L., friherre.; Lager- sell, Ad.; LIlJew,alch, Tom; Loven, John; heim, C. H. T. A.; Silfversparre, O.; Jent~en, Carl;. Sa~.son, Eugene. Breitholtz, E. J.; Ribbing, E.; Leijon- Verkställande direktör: Samson. Eugene. hufvud, B. A., friherre; ~stfelt, F. F.; Kamrer~re: Jo~ansson, Carl. Ruuth, erefve. M. D., friherre; Horn, A. G. S., I~spektorer: '1je~stemän: Richnau, Broberg, C. ~I.; Brandell, Per. C. J.; Ekmark, Rob.; b Ståndspersoner: Kjerrström, Sven; Lönngren, Otto W.; Anstrin, W.; Bergman, F. W.; Berlin, N. J.; Stiebel, Semmy; Wiklund, W:m; Richnau, Buren, C. O. W.; Dahlgren, C. P.; Ham- Hertha; Engström, S. L.; Morien, Anna; berg, N, P.; Qvensel, J. A. C.; Kind- Bendix, Martina; Philipson, Ellen; Silfstrand, F. R.; Smerling, C. F.; 'I'örnqvist, versvård. Ebba; Jansson, Axel L.; Ek- A:; Wallenberg, K. A.; Wretman, W.; ström, Henrik; Malmgren, Mauritz; Ström- Östergren, A.;' Claeso n, N.; Schager, A. berg, Ellen; Lindberg, Gösta. C.; Brusewitz, E.; Blom, C. E.; Hahn, C.; Ramstedt, J. O.; Ljungberg, K.; Fränckel, EP. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Handlande: Nordstjernan. Berggren R.; Bergström, M. L.; Boivie, A.; (Hufvudkontor : Stockbolm, Drottninggv L) Brinck, Alfr.: Brinck, E.; Dahlström, O.; Jäderlund,,l.;!.{ahl, C. A.; Linds,~~'öm, von Duben, G., frih., ordförande; Fräne- C. F. J.; LJunglo~, K.; Peyron, L.; Söder- kel, E.; Samson. Otto; Elliot, J. E.;Printzström, 9. c.; Wallm, M. F.; Wretblad, P.; sköld, Otto; Winberg; C. A. Fr~.stadlUs, A. V!.; Bergstedt, C.; ~van- Verkställande direktör: Samson, Otto. strom, F.; Morssing. F.: Paton, N.;" ann- Matematiker: Fränekel E berg,. A.; Husberg. C. R.; Gullberg, E.; Öfverläkare: Bruzelius,' R: M., med. prof. Bexelms, A. l),'örsäkringssumma öfver 65,000,000 Kr. Af Embetena: Arlig Inkomst» 2,000,000») Andersson, J.; Backman, J. F.; Bohman, Eonder» 15,000,000») E. J.; Brinek, J. F.; Buhre J. G.; Dufva, Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule. A. G.; Frögren, F. W.; Hähnel, C. E.; Feron, L. C.; Karsten, W.: Lagergren, A. G.; Lundberg, A. P.; Lundin, A. W.; Mineur, C. G.; Wagner, S,; Wennberg, F.; Hagerman, H.; Sällström, A.. G.; Nylund, L. V.; Akerstedt, G.; Hylin, P. J. A.; Hawerman, E.; Lindmansson. J. A. W. Försäkrings-Aktiebolaget Skandia. (Mynttorget N:o 1.) von Ehrenheim, P. 1., ordförande; Björn-, stjerna, O. M., vice ordförande; Davidson..H.; Lindhagen, D. G.; Skogman, C. J. A..; Richter, F.; Stråle, W.; Loven, Chr.; Arnberg, J. W.; Afzelius, Ivar; von Bahr, O.; von Rosen, Verkställande G. direktör: Lagerbring, G., friherre. Aktuarie: Lindhagen, D. G. (Blasiiholmsgatan 4 B; afdelningskontor: Riddarhustorget 13.).. Gylden, R., Ordförande; Kinberg,.J. G. H., v. Ordförande; Beijer, Fr. P:son; Wetterström, H.; PhiJipson, C. D.; Fagerström, P. J. Verkställande direktör: Palme, Sven. ~ktuarie: Gylden, H. Ofverläkare: Ödmansson, E. Chef föl' afdelningskontoret: Wirsen, C., grefve. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. (Drottninggatan '28.) Forssell, Hans, ordförande; Holm, G. B. A.; Key, Axel; Mittag-Leffler.G, ; Peyron, A.; Richert, J. Chr.; Wikblad, Herman.

3 'l I Svenska Lifförsäkrings-Anstalten Oden. (Storkyrkobrinken 11.) Öfverst!Jrelse: Reutersvård, Patric, ordförande; Leuhusen, F. O., v. ordförande; Carlson, O.; Sjögreen,O. A.,.; Petersson. Edv, R.; Gullberg, Hj.; Akennan, R.; Bil lmansou, A. L.; Dahlaudor, G. R; Linroth, K.; Odel berg, C. A.; Rosen, P. G.; Setterblad, G.; von Horn, E.; Christerson. J.; Petersson, Axel; Dahlin, J. E.; Lilliehöök, H.; Tamm O.; Stålhane, Hj. ' Direlction: Reutersvärd, Patric, ordförande; Leuhusen, F. O., v. ordförande; Stålhane, Hj., jour. hafvande direktör; Petersson, Edv, R, öfverläkare: Carlsqn, O., matematiker; Odelberg, C. G. C. A.; Åkerman, R; Lindell, Ombudsman: Oscar Blixen. Intendent: Palme, Gustaf, (chef för anstaltens försäkringsrörelse.) Kamrerare: Carlson, A. D., (chef för anstaltens räkenskapsföring.) Försäkrings-Aktiebolaget Fylgia. (Hufvudkontor: Malmtorgsgatan 6.) Bolaget meddelar olycksfallförsäkringar. Sidenbladh, Elis, ordföraude; Abramso n, G.; Samson, Eugime. Verkställande direktör: Samson, Eugsno. Kamrerare: May, John. Inspektör: Nordenadler, K. G. Ofverläkarae: Berg, John, professor. 'I'jenstemän: Nygren, O.; Wijnbladh, Hj.; Beckman, B.; Heirnanso n, H.; Eklund, Axel; Heimanson, Helene; Thelander. Karin; May, Anna; Ingclson, Helfrid; Blommert, Gurli. O Iycksfall-F örsäkri nqs-aktlebo laget Skandinavien. (Hufvudkontor: Drottninggatan 5.) " Styrelse.' Osterlind, Aug., ordförande: Ekgren, C. E.; Stolpe, Carl, verkställande direktör. Tjenstemän.' Kamrerare: Appelqvist, Axel. Kassör: Josephson, A., fröken.. Kontorsbiträden. Ekman A., fröken; Löwenadler, M. L. fröken; Kruuse,.H., fröken; Sjöberg, Algot. Assuransföreningar m. m. 645 yerks~ällande di~ektör:leijonhufvud, K Olycksfall-F örsäkrlngs-aktlebolaqet Öfverläkare: Edling, N. A. - Norden Aktuarie: Mittag-Leffier, G. Kamrerare: von Braun Chr. (Hufvudkontor: Malmtorgsgatan 5.), Sty,-else: Hildebrand, Hans, ordförande; Werner, Feodor : Valentin, Isidor. Verkställande direktör: Valentin. Isidor. Tjenstemän: Johansson, Bengt; Gunther, Oscar; Assur, E.; Norman, J.; Hofberg, M. Nordiska Ömsesidiga Olycksfalls- Försäkrings-Föreningen Bore. (Vasagatan 20.) Stnretse. Bergman, C. G., ordförande; Almquist, J., verkställande direktör; Des Reaux, G.; Arfvidson, G. S.; Blornqvist, C. O. A.; Cederberg. A. F. O.; Sandberg, Fridolf; Sällberg, G. Th.; Sällström A. G.; Wall, C. J.; Wennerström, G. Svenska GlasfÖrsäkrings-Aktiebolaget. (Skeppsbron 18.) Fahleu, A. F., ordf.; Gustafsson, Joh.; de Brun, Rich. Verkställande direktör: de Brun, Rich. Bokhållare: MUller, Oscar. Agenter i Stockholm: Schöuow, C. L. & C:o; Gustafsson, Joh.; Johanson, G.; Svanberg, Conr.: Stenberg, Gustaf; Philip, Theodor; Berg, Victor; Larzon, N. J.; Schöldström, Wald. O.; Lamm, Gust. M.; Schipman, Heinr.; Kolmodin. Rudolf; Stål, Albert; Carlmark, H. W.; Enquist & Rathsman; Kleming, Edv. Återförsäkrings-Aktiebolaget Holmia. (Skeppsbron 28.) Levertin, Carl O.' Wikblad, Herman; Beijer, Fr.: Ge.!,li, Ax.: Rödbom, Gustaf, verkställande direktör.. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Svea. Hufvudkontor. Göteborg. Bolatlets st.urelsc : Kjellberg, CarlO., ordförande; Wijk, Olof, v _ ordförande; Levisson, J. Ed.; Röhss, August; Furstenberg "Pon tus; Melin, Paul._ Styrelsesuppleanter: F. E.: Westin, H. Verkställande direktör: Boye, E. Ofverläkare: Fries, Robert. Wijk, Carl; von Sydow, Genoralnoentu», Stoahllolrn, 13 Drottninggatan 13. Generalagent: Hell strand, C. A. Inspektör: Malmborg, C.

4 646 Tjenstemän: Hallin, Edv., kassör; Dumky, Gustaf, kamrer; <Hornval l, A.; Wall, Oscar. Fonder cirka Brandförsäkringssumma, cirka _ 1,400,000,000 D :/difförsäkringssumma,cirka 51,000,000 D Arliga Premie- och Ränteinkomster cirka 8,000,000 D Assuransföreningar m. m., A,; Lundvall, A.; Lönegren, G. W.; Morssing', F.; Palm; E.; Ramstedt, W.; Ram stedt, R. W.; Rehn, A. G.; Rosenberg, G. M.; Samzelius, P.; Schnell, C.; Seip- 22,500,000 kr. pe l, J. A.; Sjöström, K. F.j Smerling, C. F.; Smidt, C. 1\'1.;Steuch, M.; Streh~ lenert. A. W.; Sundell, J. O.; Sundström, G. R.; Sundström, H.; Thyselius, C.' J.; Trana, C. L.; Tunborg, F. V.; Wagner, S.; Wallin, M. F.; Wedberg, J. O.; Wiklund, W.; Wretblad, P.; Österlind, A. Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget Sk d'. k AI-I-'-' - L'A''' "k'. Skåne, an rnavis a "m'~nna morsa rmgs- (Arsenalsgatan 3 B.) F?renmgen. Bolagetmeddelar brandförsäkringar.iiyre-, (StIft.ad 11l87.). lif- lifränte- och kapitalförsåkringar. (17 Drottninggatan, 2 tr.) Grundkapital: 12,000,000 kr.,., Allfi.!. ~ei. 610; kontorstid 9:-4. Hufvudagent: Bay, Hans. Nya anm~lnlllgar ~mottagas dagligen: 100 Läkare: Malmsten Karl Drottningg. 22. kronor ar den minsta, 10,000 kronor den,, högsta försäkring, som beviljas å ett m. Allmänna Lifförsäkringsbolaget. (Kungsträdgårdsgatan 2 C.) Telefoner: telegrafens n:r 70, allmänna Hildebrand, Hans, ordförande, Cavalli-Holmgren, A. F.; Gihl, G. Verkställande direktör: Gummlius, Arvid. Matematiker: Lindstedt, Anders.. J.urist: Ljunggren, C. J., Ofverläkare: Wesru, J. T,jenstemän: Kamrer: Winge, C. G. Kassör: Svensson, Anna. Bokhållare: Thim, Artur; Bartholdi, Am. Ordförande: Stålhammar, A. Pörvaltningsutskott i Ahlström, C. N.; Seip- _ pel, Otto W. och Mörner. Helmer. Ofrige styrelseledamöter: Carlsson, G.; Holmgren, C. N.; Johansson, A.; Ståhlgren, E.; Thorelli, O. och -Wachtmeister, C. H. Revisorer: Borg, E.; Thorelli, S.; Rathsman, K. T,jenstemän: yerkställanc1e direktör: Ahlström, C. N. Ofverläkare: Sällberg, G. Th.; Kassör: Hafström, Gunnar. Kamrer: Fogelmark, C. M. Biträden: Hector, B.; Andersson, P. och Elliot, M. Stockholms stads Brandstodsbolag till Undersökninqsldkare i Stockholm, försäkring af lösegendom. Lindström, C. O.; Netzler, Fritz och Borg, Carl. (Skeppsbron 02.) Direktion : Billing, W., ordf.: Lennrnark, C. E.; Brinck, Brandförsäkrings-bolaget Tor. J.!<'.;" Sundström, G. R.; en vakant. (Stiftadt 1888.) Kamererare: Blanck, A. W. (Drottninggatnn tro Kontorstid 9-3.) Kanslist och ombudsman: Lagerwall, Birger. Beviljar försäkringar å fast och lös Revisor: Levander, J. egendom. Kammarskrifvare: Almen, Joh:s..." 8ty1'else: Herrar Sextio Deputerade: O:dforand.e: St1Uha~mar, A. Al O B " k F" T B'O' t dt VIce ordförande: Morner, H. mgren,.; ec man...; ergs e, ör. l d "t Ahl t.. C N Ed' C.; Billing, W., Björklund, E. G.!<'.; nge e a~o er: s rom,..; en, Boivie, A.; Brinck, A. E.; Brinck, J. F.; F.; Karlstr?m, A.; Lundbl~d, D. P.;Planc~, Bris m G. Bäck t -öm J. Dahlström Edv., 'I'aflin, F.; 'I'h orelli, O.; Wachtmei- ISS an, " a c s 10..,., r..' stel', C. H. O.; Edberg, K.; Edelsvar~, A. Vi., Fehr, 'ljenstemlin : ~. IA,At';..GUIGlletHmolt, F Verkst. direktör: Åhlström, C. N.; uu 1b ;GraEnhoHlm e!.g,.; o Vis l rom,.; o ms t..t.; l"?m, Kassör: Fogelmarek, Sigrid, " lv!'.; Jaderlun,d: A.,;.Kahl, C. ~:: KlInt, Kamrer: Lundeberg, Gustaf. v., Kock, E.. La~son, AdleI: Lenn- Inspektörer: Plallck, Edv.; Ekberg, J. A. mark, C. E.; Levertm, C. O.; Lindholm, B't "'d. H"k M' J. M 'Eb A G L' d.trö C F J. L ' J. l ra en. a ansson,., ansson,., ren-.., m s rom,..., oven,.., hoff A. Lund, M.; Lundberg, A. F.; LundqUIst, '

5 .. Assuransföreningar m. m. - Bankinrättningar m. IiI., ' 647 _Städernas bolag, Jönköpings, till lanmälan om försäkring sker hos bolaget, försäkring af Lösegendom. Skeppsbron 20, 1 tr.; Den i Stockholm varande Kemitån Direktionen öfver allmänna Brandför-.. utgöres af: säkringsverket för Byggnader å Landet. Ledamöter: Bayard, A. G.; Bayard, C. G.; (Stora Nygatan 26.).,. Ba!.k, A.; Car~ss.?n,. C, Aug.; Brunberg. A, Af Kungl..Maj:t förordnad ordförande: af Anmalan om försäkring sker hos Bayard, Ugglas, C, G., frih. A. G. I Enskilde delegares fullmäktige: Jentzen, C.; I Bowallius, R. M.; Strokirk, W. T.; Odel- Styrelsen för Städernas Allmänna l berg, O. W. 'I Verkst. direktör: Rosenlind, J. E. B randsto dsbolag. Sekreterare och ombudsman: Bovallius, R. (st. Skeppsbrori 20.) I M., tillf, Ordförande: Sanndahl, G. Assuransintendent: Berlin, P. L. H., tillf. Öfrige ledamöter: Grenander, J. M. A., jour-i Kanslister: Lag~rhein.l.' N. O.; Giin~her, C, hafvande direktör' WedberO' Jacob' Ek-,. O., huf.; Backstrom, A. M., unr, begren, C, E. ' ::o', strider 'registratorsgöromål. Sekretersre o. ombudsman : Naumann, Th.1 Karnererare: Adelgren. A. l!'. Karnererare: Karlson,.I!'. G. IBokhållare: Signeul, C. l!'. Kanslist: l!'risch, E, l!'. M. Kontorsskrifvare: Stuart, S. L., unr., Rob- Kammarskrifvare: Brandting, S. K. 0, bert, 0, W., tiuf. Kontorsskrifvare: Johansson, N. A. T. I --- Inspektör öfver städernas brandsläcknings- Sveriges Hästförsäkrings-Aktiebolag. anstalter: Gustafson, A. H. (Klara Bergsgatan 52 A.) Brandstodskomiten i Stockholm: Ridderatolpe, Aug., friherre : Heijkenskjöld, Lundström, J.; Anstrin, C.; Frostell, F. E.; G.; Ahrberg, Claös, verkställande direkv. Heijne, T.; Naumann, Th, tör. Bankinrättningar m. m. Riksbanken. Ferlin, R. w.; Larsen, J. F. t. f, kassör; F Il "kl'. tjenstf. Afzelius, A. 0,; Thoren, J., tjenst- L h t C!If ca!ge. f cif" d fri; tjeristf'. Engström, P. A.; Ohlsson, B. ewen aup, :. " gre ve.. or, oran e; N.; Nyberg, C. A. von Ehrenheim, P., VIce ordforande.; Fock, R g' tr 't.. L' ab rg E E A A H E f ihe "e' A -nb 'g J W L' e IS a 01. jung e......, rj. II, 1,~~,.., ars- Kontors- eller Kassaskrifvare: Me16n, G. son, L. O.; Rlc~te.r, F.; lo:~ebladh, H. R. B,: Warberg, O. E" t. f. bokhållare; tjenstf. Fullmdktiqes exp~d!t!on. Petterson, E. J.; Wadstein, C. N. T.; Bank~sek,r~te.r~re: Kol;nod;n, C. F. Wassberg, J. H.; Tunell, K. A.; Ulfsberg, ~otar~e: I'roilius, C. le. '\. J. G. A.; Nylin, E. V. R.; Ekström, C. Kanslist: Carlsson, J. G, J. F.; Coyet, F. A.; Olauson, K. A.; Påhl- Ombudsmansexpedition, man, C. F. L,; Hjelm, J. G. F. Ombudsman: Montelius, C. W. H. Sedelkontoret, Kanslister: Österdahl. G. V.; Looström, Karnererare. 'I'hunwall, P. G. A. H. Bokhållare: von Wernstedt, E. L.; Björk- Bankkontoret. manson, R. Kommissarier: Friberg. l!'.; Korsgren. C. Kontorsskrifvare: Redin, C. A.; Engström, G.; Bergquist, L,; Bagge. A. O. F. P, A., t. f. bokhållare; tjenstf. Hallberg, Karnererare. 'I'iselius, C. H,; Hanson, H. A., A. A. tjenstfri; tjenstf. Frykman, G. C,; Törn- Revisionen. blom, A. l!',; Till berg, C, S. Förste Revisor: Calander, G. A. Kassörer: Bagge, E.; Sjögren, J. A. A.; Jo- Revisorer: Wensjoe, C, H. W,; Lindquist, hanson, J. A.; Sterner, E. H. A., tjenst- s. E. fri; tjenstf. Larsen, J. F, Kontoret föl' u~rikes affärerna: Bokhållare: Holm, A. A.; Frykman, G. C., Karnererare och kassör: Amark, W. T. t. f. kamrerare; tjenstf. Wårberg, O. E.; Bokhållare: Lindblom, A. l!'. G.

6 648 Bankinrättningar m. m. Kommissionsanstalten: ter till bokhållame för rä nteuträkning och Karnererare och kassör: Janson. G. W..sedermera till kassören, som emottager betal- Bokhållare: Turdin, J. E.' ningen och meddelar qvitto öfver densamma. Rilcsbankens kontor å Norrmalm,.J/edels em.ottognnde på "P]" ock ajsltrijnings- (Brunkebergstorg 15.) sauu: på deposition.,, älming emot riinta, Karnererare- Cronstrand, A. G. Insättningar och uttag såväl på dcpo- Kassörer: Wachtmeister, C. H., grefve; Sö- s'ition.,-räkni?lg af 100 kronor och der utö f- derberg. K. A. ver, äfven i brutna tal, som på ~tpp- ock Bokhållare: Rheborg, D. V. af.'krijnijl.'1., riikningå hvilketjemnt ellerbru- Kontorsskrifvare ; Afzelius, A. O., t. f. bok- tet tal som helst få ske i bankkontoret hållare; tjenstf. Norell, G. W. alla söknedagar. Högsta insättningsbelop- Kassaskrifvare : Humble, K. A.; Pripp, G. F. pet bestämmes af fullmäktig-e.. -"-- Räntan, som bestämmes af fullmäktig-e, Vexeldiskonterin.1 samt utlåning emot Itl!' utgår för depositionsmedel från insättningspotek af?öpande förskrifning, aktier, pn.dagen, för upp- och afskrifnings-medel från Mika papp"" eller, å.1förda e.ffektc?'. och med nästa helgfria dag efter insättnin- V l 'h f l' h dr. tt ~en, samt icke för hözre belopp än ex a: oc..? nga ~ne ~~.mgai ~!U0.. a- kronor. så vidt icke, ~e(l afseende å sökangas af,edelbor~nde kamlela.le ~VaI}e so~. dens öfriga affärsförbindelser med Riksban- ~edag u,nder riksbankens förrättningstid ken, fullmäktige beviljat dylik räntegodtkl. 10-=-'J~'. görelse till högre belopp. Anmalnmgssedel erfordras endast l det, fall, att sökanden begagnar ombud. Riksbankens kontor å Norrmalm, Vexel, hvarå minst 15 dagars diskonto Brunkebergstorg 15, en tro upp, beräknas, skall vid valutans erhållande öf'- hålles öppet under riksbankens förrättningsverlåtas till riksbanken eller ordres. tid hvarje helgfri dag för depositibns-, fo- Betalning till riksbanken af diskonterade lioräknings-, upp- och afskrifnings- samt vexlar eller lån emottages hvarje sökuedag kredit.ivrörelse, åfven sorn för försäljning af under riksbankens förrättningstid af veder- postvexlar, börande kassör, som dervid återställer vexel eller lånehandling. Kassakred.iti», Härtill erfordras kontrakt enlig-t tryokt formulär tillika med afskrift deraf, den för kreditivet erbjudna säkerheten, firma för invisningarna och, derest sökanden begagnar ombud, unnrålningssedel. Dessa hand- Iingar emottagas under riksbankens förrättningstid af kamreraren. Kreditivafgiften erlägges efter kreditivets beviljande till kassören vid kreditivkassan., Invisningnr. hvilka rå ställas äfven å brutna tal, inlösas, och inbetalningar emottagas af kreditivkassören kens förrättningstid. under riksban- Vexelblnnketter för uttag tillhandahållas kreditivtagare mot behörigt qvitto, Riksgäldskontoret. Fullmäktige: Ordförande: Vakant. v. Ordförande: Anderson. F. A., tjenstför, ordförande. ' Öfrige fullm.: Samzelius, P.; Nordenfalk. J.. trih.: Boström, E. G.; Sederholm, E.; Wersäll, C. R.; Höglund, O. M.' Sekreterare och ombudsman: Wik blad, S. H.; tjenstf. Rabe, P. R. Kassör: Bolin, F. C. Kamererare: Stuart, A. L. Revisor: Hanner, P. G. Kassabokhållare : Nilsson, J. A. Låne bokhållare: N eijber, J. L. E. Registrator och kanslist: Montell. J. P. F. Kammarskrifvare: Erdmann, N. A. F. utan afgift. A inbetalda belopp godtgöres ränta från Jernkontoret. inbetalningsdagen (Kungsträdgårdsgatan 4.) Om före kredttivtidens ntgån.1 nytt kre- Ordinarie fullm.: Ordförande, 'ramm, C. G. ditiverhållits, får öfverföring till detta af A.; Leuhusen, F. O., frih.; Geijer, S. G. kapitalskuld å det äldre kreditivet ske 'utan A.; Ekman, Carl E.; Cronstedt, O. C., all a/gift der/ör. grefve. Afbetal/l'ing.~lån. Extra ord. fullrn.: Tanim,P. G.; De Mare, Ansökningar om sådana lån emottagas A. B.; Gahn, H. P. W.; Sundin, N.; Bäck- 'alla söknedagar af kamreraren. ström, C. A, " Anmälan om afbetalning eller slutliqvid Sekreterare och Ombudsman: Richter, F. -, emottages af registratorn, aflemnas deref-.kamererare: Bäck; L. C.. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolag~t SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Kassör: Engelhardt, L. Bokhållare: Myhrman, E. Kammarskrifvare: Löwenhielrn, Kanslist: '1'hyselius, P. F. Bankinrättningar m. m. G. F. Stockholms Enskilda Bank. Hufvudkontor: Lilla Nygatan 27. Afdelningskontor på Norr: Drottninggatan 45. Gustaf Adolfs torg 14 och Hamngatan 8 samt i Södertelje och i Linköping. Direktion: Ordförande: Wretman, F. Vice Ordförande: Ribbing, Erling. Ledamöter: Buren, Axel; Bergstrand. W.; Cederberg, A. F. O.; Porsgren. Rob.; Lamm, Ludvig; Lettström. G.; v. Sydo w, P.; Wallenberg, G. O.; Wallenberg, K. A., verkställande direktör. Tjenstepereonaien: Kamererare: 'I'örneqvist, Aug. Sekreterare och ombudsman: Rabe, P. R. Kassörer: Båve, Ludvig; Sandberg. Rich.; N ylen, Herman; Edström, Anna; Schuberth, Fredrika; v. Sydow, H.; Andersson,.!VI. A.; Edström. Emelie; Engström, Anna; Wiklund, Anna; Holm, Sigrid. Bokhållare: Lindström, A. '1'h.; Lybeck, Aug.; Westerrnark, Wilh., Rossander, Alida; Blom, G.; Zethrin, Hugo. Kontorsbiträden: Schylander, Amalia: 'I'hormarck, Adele, Schuherth, B. H.: Petersson, F.; v. Sydow, E.; Wallin, J.; Björksten, Gustaf; Blom, Emil; K~ellstrand, F.; Scheele, F.; Lindegren, A.; Gustafson, C. E.; Högström, R. O.; Finnström, E..~.; Lundberg, Ad.; Cederlund,.Fr.; Engstro~, Kerstin; Stenmark, G.; WIklund, Amehe; Zethrin, Sigrid: Bergman, C. G.; Sylvandel', Amy: Sandgren, Leo; Sylvandor, V.; Svenson, O.; Neurnan, A. W.; 'roren, Karl; Lindgren, Kerstin. 649 Bokhållare: Heckscher, Isidor, Holmqvist, Filip; Smidt, Elin; Björklund, Mina; Lönngren, A. O.; Swahn, C. A.; Carlsson, C. O.; van Rijswijk, Betty; d' Aubigne, E.; Locander. P.; Westin, A. och Andersson, Clara. Skandinaviska Kredit-Aktiebolaget. Storkyrkobrinken 7, Vesterlånggatan.16. Expeditionstid : 9-1 för sedelvexling; 10-3 för andra affärer. Ordförande: Ekman, O. Vice ordförande: Wijk, O. Ledamöter: Davidson. H.; Delbanco, E.; Ekman, J. J.; Frisell, Henning; Kjellberg, Carl' Manuheimcr, 'I'h.: Melin, O.; Peyron, Ad.;' v.rosen, Ax., grefve; Setterwall, Carl; Skogman, C., frih.; Stuart, L.; Wijk, O. Afdelningskontoret i 8t~ckholm. Ordförande: Skogrnan, C., frih, Verkställande direktör: Davidson. H. Biträdande verkställande direktör: Meyerson, 'V. Karnererare: Palm, Ivar. Kassörer: Berling, J. F. R.; Lindström, H. F.; Pripp, G. A.; Timander, C. G. Bokhållare: Amberg, R.; Bacher, Fr.: Berggren, E.; Berglund, C. A.; Boh.nsack, A~g.; Bollfras. K. D.; Boman, HJ.; Boströrn, G. E.; Byström, J.; Fog-elberg, O.; Grandinson, A.; Hedberg, E. G.; Holmberg, E.; Högel, A.; Hörgren. C. A. J.; ~ensen, J.; Jernberg. L.; Landgren, A.; Lind, Ad.' Lindström, G.; Lindström, W.; Lundgre~, E.; Lundh, J. F.; Moström, F. A.; Rosenlind. O.: Samsiö, E.; Schaffer, G.; Segerströrn, O. I.: Zettergren, C. O.; Ör~mark, R. Juridiskt biträde: Martin, H. W. Industri-Kredit-Aktiebolaget istockholm. Aktiebolaget Stockholms Handelsbank. Hufvudkontor: Lilla Nygatan 4, öppet Hufvudkontor: Kornhamnstorg 4. Kassan 10-3 på dagen. Afdelningskontor: Ar- öppen 10 f. m.-+ 3 e. m. Afclelningssenalsgatan 4 A (Hypoteksbankens hus) kontor: Göts-atan -16, Humlegårclsgatan och Drottninggatan 65; öppna ] pa 24 och Rödbbocltorget 1 (uti f. d. Keydagen. serska huset) öppna -}10f. m.-3 e. m. Direktion: Styre lse:. Ordförande: Heckscher, E. Bonnich A. G:son, ordförande; Nisbeth, Ledamöter: Edelstam, C. ]<'.; Edberg, IL; Sixten' verkställande direktör; AbeIin, Wagner, S.; Liljewalch, T.; Lindholm, H. A.; Åbramson, G.; Frestadius, A. W.; A. G.', Wallin. M. F.; Höglund, O. M. R b G 1\1 S'" t l Tienstemän: Fris, Gustaf; osen erg,..; JOs ranc, Kamererare: Sjöholm, Gust.... A. E.; Tamm, Carl. Kassörer: Johansson, Axel; van RI.JSWIJk, TJenstemän:. Anna; Bruzelius, E.; Björklund, J. A. och Vid hufvuclkontoret: kamrerare: Morling, Ericsson, C. AJ.. W.; kassörer: Koschell, O.; Hseggström, Brand- o~h Lifförsäkrings:'Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Kamererare: Arosenius, Herman. Tjenstemän: Aroseniuo, Herman; Gagge, Adolf. Mälareprovinsernas Enskilda Bank i Stockholm. (Slottsbacken 8. Kontoret öppet 10-1/2 3 på dagen.) I'empelman, V.; Gagge, Adolf; Arosenius, L. T,jenstemän: Arosenius, H.; Mörk, P. A.; Glosemeyer, O.; Enhörning, F.; Gustafson, H. ' 650 Bankinrättningar m. m. A.; ombuclsman: Stael v. Holstein, J., frih., bokhållare: Acharius, S.; Bero nius, M.; v. Hofsten, B.; Lindholm Carl; Ljungström, J.; Lychou, G. O.; Modi~h, S.; Nyström, Alb.; Schultz-Steinheil, Eduard; 'I'helander. Axel; Uddenberg E.; Wejdling, G.; Westfelt, O. JTid afdelningskontoret Götgatan 16: ' Kassör: Hasselhuhn, Louise; bokhållare: Schröder, F. Vid afdelningskontoret Humlegårdsg. 2#: Kassör: Engström, Hulda; bokhållare: Akerlund, O. Vid afdelningskontoret i f. d. Keyserska huset: Kassör: Stenberg, S.; bokhållare; Lundberg, R. SundsvalIs Enskilda Bank, Stockholm. Kontor: Kungsträdgårdsgatan 2 A; Stockholms Intecknings-garanti- Aktiebolag. Hufvudkontoret, Malmtorgsgatan u: l, öppet Afdelningskontoret, Bibliotekssgatan 13, öppet kl. '/ Ordförande: Björnstjorna. O. M. Vice ordförande: Themptander, O. R. Gihl, G., ordförande och verkställaude direktör; Ljungberg, K.; Salen, E.; Sebardt, W. Tjenstemän: Kamererare : Larsson, A. Kassör:' Enell, O. Bokhållare: Gihl, Hj.: Salen, H.; Sydow, Ernst v.; Unreus, Ida. Ledamöter: Palme, J. H., verkställande di- Skånes Enskilda Bank. rektör; Ahlberg, John, kassadirektör: Kontor: Fredsgatan 13, öppet ,Philipson, C. D.; Rinman, Christian. Direktion: Tjenstemän: Moll, J., verkställande direktör; von Schwe- Ombudsmän: Benckert, H. T.; Billing, H. rin, F. B., grefve; Loven, John. Kamererare: Lindstedt, A. V.; Horn- Suppleanter: s. berg, H. von Rosen, Aug., jl;r\lfve; Neijber, M. J. Korrespondent: Sten ström, R. Ombudsman: Kassörer: Wancke, F. T.; Sterky, H. Holm, G. B. A., vice härudshöfding. Ingeniör: årtenblad, T. Bokhållare: Grönstedt, F. O. V; 'Ström- P Tjenstemiin: berg, F. A.; Aurell, L.; Andersson, C. Kam~rera!e: etersen, A.,S: O.; Carlgren. G.; Thunman, W.; Han-,Kass<;,rer:.~a~d?erg, E.;.Weldeluan,~. J. N. ner, John: Akerstcn, Selma; Hoffrnan, Bokh.allar~. Carlson. F:, Olesen. Q., Beck- Ellen; Hirsch, Betty: Baumgarten, Wil. q~~lst,.s.; ~parre, Signe: BOlJe af Genma; Boosval, Elleru, Johansson, Anna; nas, Kjersti n; Pet re, G. Zethelius, Anna. Vid afdelnin gskontoret: Kassör: Ottergren, Fr.; kontrollant: von Friesen, E. Hernösands Enskilda Bank. (Drottninggatan 6.) Ordförande: Thiel, Jacques. Verkst, Direktör: Thiel, E. Stockholms Hypotekskassa, Kassadirektör : Cramer, Carl. Suppleanter: Ossbahr, Richard; Dahlberg. (Kontoret, Slottsbacken 8, hålles öppet A. E. hvarje helgfri dag 10-1.) T,jenstepersonal: Direktion: Kassör: Söderberg, Alb. von Ehrenheim, P., ordförande; Tempelman, Kontrollant: Wideen, Maria. V.; Davidson. H.; Sundström G. R.; Aro- Bokhållare: Olsson, l)imil.; Lunden, L,M.; senius, L. Jacobson, P. M.; Akerström, B. Ombudsman: Benckert, Robert. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Bankinriittningar m. m. 651' Arbetareringens Bank. Kass~r: Jacobsson, ": H..'.. Triewaldsgriind 2, vid Kornhamnstorg. Bokhall3;~:e: Grapeng iesser, S. E.). f. revr- Kontoret öppet kl. 10-3, dessutom Månd. SOl'; Sjöstedt, C. J. B.: Moll, V. L. o. Lönt 7-9 e. m. (T elegrafadre ss: A,-betarebanken.) Styrelsen öfver Allmänna Hypotekskassan för Sveriges städer. Ordförande och verkst. direktör: Carlson, Wilh., grosshandlare. v. Ordf.: Jacobson, Eric. Deputerad och kamrerare: Cederborg, O. H. Deputerad och tjensteman: Espelund, Karl. Deputerad: Laurent, J. S. Ledamöter: Almgren. A.; Andersson, J. A.; Engström, J. E.; Janzon, Albert; Linge, S.; Olsson, Olof; Setreus, A. J. Kassör: Rgsenlöf, Lydia. Arbetareringens Banks Pantfåneafdelning. Kontor: 'I'riewaldsgrand 2. Föreståndare: Laurent, J. S. Kontor: St. Badstugatan 9. Föreståndare: Mars, J. O. Mälareprovinsernas Hypoteksförening. Kontor: Norrlandsgatan 26. Direktion: Ordförande och jourhafvande direktör: Bowallius, R. M. Ledamöter: Coyet, G. A., vice ordförande; Lewenhaupt, C., grefve: Boström, E. G.; Aktiebolaget Stockholms Tjenst Reuterororia. C. A.: Sederholm, Edv. e- Tamm, P. G.; Wolffelt. M. manna-sparkassa. Karnererare: Hallström, G. Mynttorget 4; kontoret öppet kl. Sekreterare och ombudsman: Matthiesen, J. 10 f. 1ll.-8 e. m. Kassaförvaltare : Spens, J. M., grefve, Bokhållare: Agren, C. G. A. Qnlförande: Klingenstierna, E. Amanuens: Tegner, J. B. Ofrige ledamöter: 'I'örnebladh, L: Heden- Komiten för granskning af lånehandlinqar blad, P. H., kassadirektör: Falk, C.; inom Stockholms län: Sandberg, G. Fr.; Biörklnnd, H.; Gran- Ordförande: Boströrn, E. G. lund, A.; Onchterlony, O. W.; Stjern- Ledamöter: von Horn, H.; Kallberg, 8. J. spetz, H. A.; Ekdahl, M., verkställande Sekreterare : Agren, C. G. A. direktör. Kamererare: Svensson, Adolf. Kassör: Berg, Anna. Kassakontrollant- af Sillen, Hildur. Bokhållare: Clasun, Malin, Styrelsen öfver Allmänna Hypoteksbanken. Arsenalsgatan 4 A; kont. öppet Ordförande, af Kgl. Maj:t utsedd: Hallenborg. B. M. F. C. W. (Regeringsgatan 6, 1 tr.) Ordförande: Gihl, G. Vice ordförande: Grenander. J. M. A. Ledamöter: Ryding, J. 1\1.; Kayser, L.; Gumselius, K. A. Suppleanter: Wedberg, Jacob; Berglöf, F. J. E.; Zander, G. Kamererare: Ekgren, C. E. Bokhållar8: Bergsten. C. P. Amanuens: Ekgren, E. Kupongbokhållare: Lundgren, 1\1. Apoteksprivilegiernas Amorteringsfond. Malmtorgsgatan 6. Ordförande: Bennich, A. G:SOJl. yice Ordförande: Almen, Aug. Ofrige Ledamöter: Sebardt, W.; Boberg, A.; Piltz, G., Styrelsesuppleanter: Murray, A.; Ljungberg, K. Karnererare och protokol lsförare: J entzen, C. Vice Ordförande, utsedd afl!'ullm.iriksgälds- Aktiebolaget Sägverksegarnes Garantikont:.: Anderson, F. A...' förening. Ledarnöter i., utsedde af Hypoteksförenin- Kontor: Slottsbacken 8, öppet kl ga.rne: Hierta, C.g.: Kuylenstjerna, C. J., Gahn, H. P. W. o., Ordförande: Bennich, A. G:son. Suppleanter, l~tsed_de af Hypoteksforenm- Ledamöter: Andersson, Alb., vice ordf.; Sögame: Sundin, N.; Nordenfeldt, O.; von rensen, N. G.: Wikström, P. M.; Wilms, H. Horsten, N. E. ~I. Ombudsman: Benekort H. T. Karnererare. Anstnn, VV. IKontorschef: Arosenius' Ludvig. Sekreterare och ombudsman: Bergman, J. W. '_ j' "

10 652 Bankinrättningar m. m. Stockholms stads Sparbanksdirektlen.] ler, J.. t\:; Byråc~.efen i Generalpoststy- (Hufvudkontor: Storkyrkobrinken 5. relsen for aren den rorande postsparbanken.. öppet 9-2, 5-7.), Tjenstepersonal : - Ordförande: Varenius, N. A,. Vice ordförande: Tempelman, V. P~ G... Revisorer och bokhållare: Berg, J. E. Norberg, S. J. L.; Öfrige Ledamöter: Almgren, gren, O.; Bergg-ren, R.; G. M.; Alm- Amanuenser: Blixen, C. O.; Westin, Hj. Fant, G. F.; Malm, A. H.; Brinck, E.; Claäson, N. L. A.; Dahlström, Extra biträden: Samsioe, Jenny; Lodin, O.:.Ekstrand, A.; Frestadius, A. W.; Signe; de Frese, Constance; Ström, Hed- Gullberg, E.; Lennmark, C. E.; Loven, vig; Ankarsvärd, Maria; Hedenskoug, J.; Möller, G. W.'; Neijber, L. r., Ram- Anna; Södergren. Anna; Rheborg, Elin; stedt, R. W.; af Petersens. JL H. W.; Styffe, Holm, Anna; Wiberg, Ellen; Kruse, Sig- K:; Sundström, G.; Wallin, M." F.; Silf- rid; Ericson, Anna; Pettersson, Hedvig; versparre, O.; Wikström, P.; Adelgren. af Sandeberg, Maria; Höggren, Nanny; C. A. T. Malm, Sofia; Ulff, Emilia; Winroth,rAnna:; Kamererare: Lindberg, C. F. Gyllenhammar,-Signe; Coyet, Mma; Lar- Sekreterare och ombudsman: Dahl, G. son, Anna; Ström, Sigrid. '" l:ste Kassör och kassör vid eftermiddagsexpeditionell: Ström, A. Aktiebolaget Stockholms Pant-Aktie- 2:dre dito: Langelius, F. G. l:ste Kontrollör: Björklund, A.; tillika kon- Bank. trollör vid eftermiddagsexpeditionen. IIufvudkontor: Riddaregatan 35 B, 1 tro upp; 2:dre l:ste dito 'I'yden, F. O. Kontorsskrifvare: Kinman, E. O. öppet söknedagar från Mdelningskontor: 10 f. m. till 1 e. m. 2:dre dito: Wallberg, G. A. Stora Badstugatan 4 å norr; 3:dje dito: Sevon, K. B. Riddaregatan 35 B å Östermalm, med 4:de di~o: Flodenbe~g, Th.,. ingång från Styckjunkaregatan 6. Uppg~~t, hvarest Sparbapkens ~fdelmngs- C. Skärgårdsgatan 4, Brända Tomten med ~ont~.r 11.1'0b~lagna saul.t tiden, då desamma ingång från "Kindstugatan '0oppna, aterfinnes I adressafdelningen. D. Katarina Högbergsgata 23 å söder ---. med ingång från Kapellgränd 3. Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten. E. Vid Munklägersgatan hörnet af Gamla Stora Nygatan 5; insättning till beredande Kungsh~.lmsbrogatan.... af lifränta, eller utstyrsel sker alla F. Brankyrkagatan 44, hornet af 1'11nsöknedagar 11-2 midd, och mermansga.tan. o onsdags e. m Afde~l1lngskontl)re!1 hallas oppn~: Direktion: Alla so~nedali'ar från 9 f. m. till 2 e. O df " d B Il' R M m. och från 4 till 8 e. m. r or~n~: owa ms,..... Lördags- och helgdagsaftnar till kl 9. Ledamoter: 1'empelma~,. V.; Christierson, Sön- och helgdagar hållas kontoren stängda T, O. A.; Lagerheirn, N. O.; Vare-". nius, N. A.; Rubenson. L.; Matthiesen, J. C.; Schultsberg, C. O.; Edholm, M. E. Ordförande: von Feilitzen, R. Föreståndare: Stuart, L. Vice Ordförande: Carlsson, A. L. Kamererare: Romare, A. V. Ledamöter: Trana, C. L.; Richert, Bernh.; Ombudsman: Hindbeck, F. O. Olsson, F. T., verkställande direktör. Amanuenser: Nordwall, J.; Nerström, E. G. Kamrer: Trana, B. J. Korrespondent: Pabricius, Aurelia. Kontrollant: Hellström, 1'. O. Kassakontrollant: Stuart, Ulla. Kontorister: Hellström, Serla; Hellström; Kassör: Benckert, Fanny. Ellen; Bergholtz, Aurora. Kontorsskrifvare: Erikssop, L.; Wahlberg. Tjenstepersonal: C.; Svederus, M.; WallIn, K.; JVlellberg; Vid afdelningskontoret A. M.;. Malmerfelt, H.; Bratt, JVL C.; Hedberg, E.; Geete, Föreståndare M. G. och kassör: Bergholtz, Ernst,. Postsparbanken. Bokhållare: Carlssun, Carl Enoch; Rabe, Ernst Emil; Lindholm, Hulda; Nyman, E.; (Lilla Nygatan 6.) Lindholm, C. G. Ordförande: Generalpostdirektören. Vid afdelningskontoret B. Ledamöter: Richter, F.; Samzelius, P.; Leff- Föreståndare och kassör: Johansson, C; A. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

11 Pensionsföreningar m. m. -653'" Bokhållare: Wessman, Sv: Wilhelm; Pet- rid afdelningskontoret E. " tersson,.pontus; Nyman, E.; Lundgren, Föreståndare och kassör: Mellin, C. F. Hulda; Ahrman, C: G.; Hallsten, John. Bokhållare: Lundholm. C. G.; Wessman, Vid afdelningskontoret c. Sven; Ra be, Olga; Moberg, Victor. Föreståndaro och kassör: Price, F. W. Vid afdelningskontoret F. Bokhållare: Hartman. J. P.;Andersson,Aug.; Föreståndare och kassör: Rabe. Herman. Bengtson, Carl Rob.; Nilsson, Gust. Bokhållare: Josefsson, Erik G.; Kjellberg, Vid afdelningskontoret D. Carl. Föreståndare och kassör: Lindholm, Conrad. Bokhållare: Christiansson, W. F.; Nyh, Axel; Lundström, E. A. Bankirer se Adressafdcl ningen. Pensionsföreningar m. m. Direktionen öfver Allmänna' Enke- Direktionen öfver Presterskapets och Pupillkassan. Enke- och Pupillkassa. (st. Storkyrkobrinken 11.) (Norrlandsgatan 34, öppen 10-2.) Lindhagen, D. G., ordförande; Richter, Ordförande: Staaff', A. W. F.; Sjögreen, O. A.; Varenins, N. A.; Ledamöter: Sjöding, A., verkst. direktör; Linroth, K. M.; Klingenstierna, E. G.; Bergman, A. E.; Landquist, C. A. E.; Lindmark. C.G.; Ahngren, G. M.: Bill- Linder, L. J. bergh, T. A.; Warfvinge, F. W.; Elliot, Sekreterare och ombudsman: Wretman, J. J. E.; Clarholm, J. E. Kamererare: Linder C. G. Karnererare j. E. och kassaförvaltare: Clarholm, Ombudsman: Bohman, H. E. M. Bokhållare: Johnson, J. A. Direktionen öfver Folkskollärarnes Civilstatens Pensionsinrättning. (Vestra Trädgårdsgatan 4.) Direktion: Roos, A. V., ordförande; Anderson, F. A.; Wallensteen, J. A.; Bruzelius, A. J. och öfverkommissarien. 'Öfverkommissarie: Möller, P. 'rh. Sekreteraro och ombudsman: Bseckström, E. G. M. Kassör: Kugelberg, O. M. Revisor och kammarskrifvare: L. F. af Klintberg, Kanslist: Dalman, G. G. V. Pensionsinrättning. (Storkyrko brinken 12, hålles öppen alla söknedagar 11-1.) Ordförande: Richert, J. C. E. Ledamöter: Smerling, C. F., GilJjam, G. F. Kamerorare. Westman, C. C. A. G. Sekreterare B..J. och ombudsman: Schönmeyr, Kassör och bokhållare: LidelI, P. A. Armens Pensionskassa. (Öfre Munkbron 5.) Förvaltningen af f. d. Kg!. öfre borg- Direktion: Ordförande: Sandels, U. P. rättens medel. Öfrige ledamöter: Bergenzaun, P. J.; Steck- Ordförande: H. Exc. Riksmarskalken. sen, J. O. B.; Nordström, C. T.; Funck, Ledamöter: Ankarerona. C. V., Ofverhof- G. O., friherre. jägmästare: von Rosen, N., grefve; Gylden- Byråchef: Myhrrnan, E. stolpe, A. G. Fcrsen-, grefve; Åkerhjelm, Sekreterare: Beskow, W. B. K., friherre; Vallin, J.; Hjortzberg, F. W. Advokatfiskal: 'I'egner, J. B. Sekreterare: Forsstrand, J. F. Kassör: Lagergren, K. F. Revisor och. hufvudbokhållare: Bergman, Aug. K:son. Bokhållare: Falck, K. Direktionen för Lärarnes vid Elementariäroverken Enke- och Pupillkassa. Direktion och tjeustemän desamma som i Folkskollärarnes pensionsinrättning. Direktionen öfver Kgl. Hofstatens gratialkassa. lordförand e: H. Exc, Riksmarskalken..

12 654 Pensionsföreningar m. m. Led~möt~:: Vallill, J. E.; IIjor!.zberg, F. Bankostatens Enke- och Pupillkassa. V\.; Hulphers, H. w..; Nystrom, L. R:; Nygren, l. M.; Ekstrom, F. W. Ordförande: Richter, F. Sekreterare: Radhe, K. 1:. Ordförande: Friberg, F. Telegrafverkets Pensionsinrättning samt Enke- och Pupillkassa. (Skeppsbron, 2.) Direktion: Ordförande: Uddenberg, H. Vice ordförande: Wennman, ]If. Ledamöter: Bratt, H.; Nordqvist, K. G. W.;. Hultström, A. G. Kamererare: Svanbeck. Edv. Ofng.e ledamöter: Korsgren. C. G.; Bergq~lst: L,; Janson. G- W.; Törnblom, A.; 'I'iselius, C. H.: Kolmodin. C. F.;.Frykman, G.; Montelius, W.; Åmark, W. 'I'h.; Fer1in, R. Tjenstemän: Redogörare: Thunwall, P. G. Sekreterare o. Ombudsman: Looström, A. Direktionen öfver Enke- och Pupillkassan Statens Jernvägstrafiks Pensionsinrätt- vid Stockholms Embetsverk. Stads ning samt Enke-och Pupillkassa. 'Ordförande: Forsgren. M. ' Direktion: Ledamöter: Benckert, H. F.; Granström. Fr.; Ordförande: Löfman, C. Löwenhielm, E.; Salmonson, O.; KihIen, O. vice Ordförande: Beskow, A. B Ledamöter: Kastengren. C. O. F.; Lund- Apotekarekårens Lifränte- och berg, J. H.; Storckenfeldt, C. E. G. Pensionskassa. Suppleant: Lilliesköld, E. W. Tjenstemän. (Lokal: Vallingatan 20, expeditionstid Ombudsman; Berlin, J ) Sekreterare: Kruhs, D. A. Kamrerare: Kastengren. G. A. E. Ordförande: Bennich, A. G:son. Kassör: Brehmer, B. B. v. Ordförande: Sebardt, W. Ofrige ledamöter: Piltz, G.; Murray, A.; L t k t E klld P. k Stahre, L. O sver e s ns I a ens lons assa. Suppleanter: Lehman, A.; Gullbransson, G.; (Sk~ppsbFQn, 20, 2 tr.). Thedenius. H. Styrelseledamoter: Ruu~~, M. D., friherre, Kamrerare: Göransson, J. ordf., Granlund, A. L, v. ordf.; Hedenblarr, P. H.; Sjöberg, J. A.; Berg-ström,. A. F.; Karlson. E. F. A.; Dalman, A. V. E. Viktualiehandlarnes Pensionsinrättning. Kamrerare: Sjöberg, J. A. Kassör: Zethe1ius, A. W. Husberg, C. R., ordf.;.morsing, Fr., kassaförvaltare; Wretblad, P.; Ramstedt, Aug.; Tullstatens Enskilda Pensionskassa. Direktionen: Ordförande: Lagerheim, N. O. Ledamöter: Wallgren, C. O.; Lindmark. A. Riksgäldskontorets Enke- och kassa. Kassaförvalta,'e: Sekreteraren Wik blad, Il. Kommissarien Bolin, F. C. Kamreraren Stuart, A. L. W.; Wengberg, B. R.; Adlers, C. A.; Wahl-, berg, C. L. Suppleanter: Sjöborg, A. F.; Engström, C. G.; Pyhlson, C. J. W.; Zimmerman, N. E. Sekreterare: Ostman, A. F. Ombudsman: Poppius, E. G. Räkenskapsförare: Ekholm, A. F. Pupill- Johansson, Joh.; Möller, G. W.; Boivie, A.; Arfelt, A. W,; Bergqvist, L. G.; Wendelius, S. A.; Westerberg, F. A.; Norsens, P. C.. Stockholms Vinskänkssocietets Deputerade. Berg, Anshelrn; Ekström, J. A.; Hedström, C.; Helleberg, A. L.; Schuldheis, G. A. W. F. d. Bryggare Embetets Pensions- Kassa. Ordförande: Bjurholm, A. Ledamöter: Bjurholm, P.; Lindgren, A. R.; Askergren, A. W.; BilIe, Wilh. Kamrerare: Rehn, A. G. H. E.; Svensson, G. R.; Sifvert, Brand- enh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Ordförande: Pensionsföreningar m.- m. I B'Ok- och imusikhandlarn~spensions- Handelsbokhållarnes Penslonsförenlnq.: fören,jng. Styr.else: Melin, Eric, ordförande; Rubenson, Axel, kassaförvaltare; Peterson, Carl, sekre- Hirsch, Abr., ordförande: Bonnier, Alb., terare; 'l'illander, Georg; Boström, Conv. ordf.; Carlson, Gustaf, skattmästare, rad; Wall, 9. Jo; Carlström. F. A.; Svensd'Aubignå, A., sekreterare.; Schildknecht; son, Aug.; Ortegren, Carl; Löfman, A. W: Alb. Direktionen i Artisternes och Litera- Understödsföreningen för svenske törernes Pensionsförening. bokhandlare..0 von Rosen, J. G. O., grefve. (Stiftad 5 Okt. 1882, utde.lar understod och Öfrige ledamöter: Gunthor. J.; Saloman, sjukhjelp åt bok- o. musikhandlare, deras G.; Dente, J.; Personne, N. biträden samt enkor o. barn.) Skattmästare o. sekreterare: Boheman, C. Styreise: R. H. Ordtörande: Bonnier, I. Ad. Sekreterare: Sandberg, H. Kassaförvaltare: Nordin, Ernst. Pröfningskornmissarier: Wallin, Herman; Svala, C. F. Minuthandelsfören ingens Pensionskassa. Ordförande: Petterson, Hjalmar. Öfrige ledamöter: Berg, Aug.; Wennerström, D. C.; Wennerström, G.; Svensson, Carl A.; Liljeströrn, Axel; Olsson, J oh. och Malmgren, O:. W. Skattmästare: Ortegren, Carl. Skom akarem ästarefören ingen Stockholm. (F. d. Skomakareembetet.) Ordförande: Grääs, O. vice Ordförande: 'I'ranå, F. Kassaförvaltare: Ullen gren, C. A. Sjukföreståndare: Bergengren. J. R. Öfrige ledamöt~or; Hallin, C. F.; Palm, G. Th.; "ahlstrom, s. Kungl. Teaterns Pensionskassa. Direktion: Ordförande: af Edholm, E. Ledamöter: Billing, H.; Smerling, C. F.; Lundqvist, N. C. l~.; Lindegren, J.; Personne, Sekreterare: Westrin, 'I'h. Kamererare: 'I'örner, G. F. Vaktmästare: Nyqvist, J. A. Styrelsen för Kungl. Hofkapellets Pensions-Inrättning. Ordförande; af Edholm, E. Vice ordförande; Westrin, 'rh. Ledamöter: Lindberg, J.; Liudborn, K.; Kjellberg, G.; Andersen, A. Kalnererare och Sekreterare: Book, J. I!'. Sveriges Allmänna Handelsförenings Lifränte- ooh Pensionskassa. (Österlånggatan 41, helgfria dagar kl f. m.) Styrelsen för Dramatiska och Musikaliska Artisternas Pensionsförening. Ordförande: Ekdahl, Gnst. Ordförande: Dannström. L Vice ordf. ochkassadirektör ; Rossander. J.P. Ledamöter; Almlöf, K.; Thegerström, P.; Vice kassadirektör ; Bengtson, Carl. Ohlsson, J. L.; Book, J. P.; Petters-. Öfrige ledamöter: Strindberg, J. O.; Eklund, Hem. N.: Bolander, O. son, H.; Lagerquist, C. F.; Personne, Styrelsens konsulterande läkare: Warfvinge, F. W. Kamererare och Sekreterare: Gille, Hj. J. E. Kamrerare: Sundberg, E. G. Operakörens enskilda kassa. (Utlemnar lån. utdelar understöd och begrafniugshjelp. ) Stip-else: Ordförande: Norc1qvist, J. C. Skattmästare: 'I'elenius, F. Sekreterare: Wahlqvist, A. Operaballettens Enskilda kassa. Sekreterare: Westrin, 'rh. Kamrerare: Törner, G. F. -

14 656 Pensionsföreningar m. m. Hautboisternas understödskassa,,l Stockholms Polispersonals enskilda enke- och pupillkassa, Ordförande: Locander, lsidor. vice ordförande: Ericson, A. Direktion: Kassör: Gyllenskepp, A. T. Olsson, G. och.lindberg C., Öfverkonstaplar vice Kassör: Lundqvist, F. sa.mt Ekenberg, E. A., Cederholm. B. och Sekreterare: Blomquist, O. B. NIlsson, N.' J. O., Konstaplar. vice Sekreterare: Lagergren, C. Svenska lärarinnornas. Pensionsförening. (Adress: 14 A Norrtullsgatan. Expeditionstider fr. o. m. Januari t. o. m. Juni. Helgfri: Onsdagar 11-1; Lördagar 11-1 och 4-6. De öfriga månaderna Onsdagar 11-1). Ordförande: Casse1li, H., fröken. Ledamöter: Örling, C., fröken; Hammer, A., fröken; Westling, Ch., fröken; Cronstrand, E., fröken;' Forsell,J. W., fröken; Engström, C., fröken; Lindberg, 1., fröken Myrberg, H. ly!., fröken. Räkenskapsförare: Hökerberg, E.; fru. Styrelsen för Pensionsinrättningen för lärarinnor vid Sveriges högre skolor för qvinlig ungdom. Ordförande: Anderson, Alb. Ledamöter: Ceclerblom, J. E.; Hellström, C. G.; Holmquist, A., fröken; Malmquist, A., fröken; Lindhagen, A., fröken; Sjö-. berg, G. Redogörare: Rystedt, ly1. Kg!. Direktionen Öfver Handelsflottans Pensionsanstalt. (Anstaltens embetslokal: Trångsund 2 A, öppen söknedagar f. m.) Ordförande: Kreuger, C. H. Ledamöter: Paton, N.; Ekdahl, A. F. Karnererare och sekreterare: Erdmann, O. F. Sjökaptens-Societetens Deputerade. Ordförande: Werner, Feodor. Öfrige ledamöter: Axberg, w., Ekdahl. A. F.j Munthe, I. F.j Nylen, O. E.; Råberg, I. A. SjömannafOreningen.. (Stiftad 1863 för åstadkommande af sjukoch begrafningshjelp samt pensioner och understöd åt sjöfarande af alla grader.) Ordförande: Hedborg, O. F. Vice ordförande: Holmström, G. H. Ombudsman: Ekebohm, D. Sekreterare och skattmästare: Sjöström, E. A. G. F. äfrige ledamöter: Hartzell, J. A.j Drougge, G. A.j Werner, E. J. Barnmorskornas i Stockholm Svenska Postmannaföreningen. Perisionsförening. Föreningen lemnar sjuk- o. begrafningshjelp, Ordförande: Pontin, D. M., Mecinalråd. Ledamöter: Fruarne Raab, F. S., Holm- Ordförande: Sandberg, G. F. qvist, C., Reijer, A. B. och Hallberg, S. D. v.?rdförande: Elms~ein, A. Protokolls- och Räkenskapsförare: Ekman, Öfrige styrelseledamöter: Amnår, F., kas- Thor, registrator. SÖl' och sekreterare; Samsioe, G. N. och Berg, J. E. Polispersonalens i Stockholm Pensionsinrättning. Direktion: Kommissarier: Cederborg, P.; Eckerström, J. H.; Sandström, C. A. äfverkonstaplar: Ljungstrand. F. E; Ekenberg; C. J.; Fritzon, A. Konstaplar: J ohansson, J. Å.; Svenberg. J.A.; Hagberg, J. Ombudsman: Lundvall. Å. Svenska Publicisternas understöds-. förening. Ordförande: Wallden, W. vice Ordförande: Wall, R. Skattmästare: Seligmann, Jos. Sekreterare: Neander, J. Ledamot: Gumeelius, Å. Supplearrter.: Beckman, E.; Hammarlund, E.Brand och Lifförsäkrings-Aktfebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Föreningar och Sällskapm. m. \ Fosterländska Föreningen till uppmuntran af sjelfverksamhet för framtida oberoende. Ledamöter: Annerstedt, P. S. L.; Bergman, Ordförande: Wretman, W. (Skrifter och blauketter tillhand.!thållas C. G.; Gerle, Go; Hernmarck, C. G.; Hind.' i Fångvårdsstyrelsens lokal, Norra beck, F. O.; Stuart, L.; Wallden, W.; Riddarholmen 1). Abergsson, Ao V. Föreningar och sällskap m. m. Kyrkliga, religiösa, moraliska syften, Öfrige le~amötel': Bru~lll, A. T.; Sjöding, A." sociala, politiska sträfvanden. k~ssaforvaltare:.. Bring, J. y.; ~taaff, 4,. W.; Hamrnarskjöl.d, G. G.; 'lottle, H. W., Stockholms Prestsällskap. ombud och sekreterare. Ordförande: Staaff, A. W. Vice ordförande: Bring, J. Sekreterare: Svensson, A. J. Kassaförvaltare: Lagerberg, F. Bibliotekarie: Sjöstrand,.T. A. Direktionen i Samfundet Pro Fide et Christianismo. Ordförande: Staaff, A. W. Vice ordförande: Fehr. F. Ao Skattmästare: Beijer, P. G. E. Sekreterare: Personne. J. Wo äfrige ledamöter: Fehr, C. A.; von Sto c- kenström, G. R. P.; Bergman. E.; Claeson, N. L. A.; Bergman, C. H.; Landqvist, C. A. E.; Schlyt.ern, F. H. Samfundets skriftutskott. Ordförande: Bring, J. C. Sekreterare: Vakant. Samfundets skolutslcott, Ordförande: Staaff, A. W. Sekreterare: Persorme, J. W. o Svenska Missionssällskapet. DiJoektion: Ordförande: Hammarskjöld, C. G. Vice ordförande: Buren, C. O. V. ~kattmästare och sekreterare: Sjöding, A. Ofrige ledamöter: Bruhn, A. T.; Leuwgren, A,; Berglund, F.; Kastman. C. V.; Berg-' man, E, W.; Johansson, C. F.; Johansson, M.; Melander, E. Stockholms Evangelisk-Lutherska Missionsförening. Ordförande: Löwenhielm, G. S. v. Ordförande: Isberg, K. M. Sekreterare: Zandell, S. L. Skattmästare: Carlson, A. V. äfrige ledamöter: Bergström, J. H.; Bodin, O.; Dyfverrnan, K. J o; Elfling, K.; Eriksson, J.; Holmin, K. E.: Lindberg, K. J.; Ring, G. E.; Rosenberg, J. O.; Rönnbäck, A.; Wennersten, K. So Gustaf-AdOlfs-föreningen i Stockholm. Direktion: Ordförande: Sundberg-, A. N. Vice ordförande: Berg, K. J. Öfrige ledamöter: Glosemeyer, A.; Hemmarck, C. G.; Fehr, Fr.; Kaiser, J. P. Kassaförvaltare: Kaiser, J. P. Inrikes Sekreterare: Hernmarck, C. G. Utrikes Sekreterare: Kaiser, J. P. Svenska Bibelsällskapets Komlte. (Arkiv: Kungsholmstorg 3.) Ordförande: af Ugglas, C. G., friherre. Vice ordförande: Harnmarskjöld, C. G., Justitieråd. Sekreterare: Hallin, A. Ho Skattmästare och arkivarie: Buren, A. O. G. Öfrige ledamöter: De Geer, L., friherre; Sundberg, A. N.; Neijber, L. T.; Buren, C.... o _. o. O. W.; Fehr, C. A.; Bruhn, A. Th.; Fruntlmmersforoenl~gen for mrsstenen Bergman. A. Eo; Staaff, A. W.; Fehr, I Kina. Fr. A.; af Wirsen. C. D.; Vult von Steyern, Skattmästarinna: Schmidt, fru, född Storjo- N. H., president; Claesou, N. L. A., justitia- hann., ombudsman. ' Sekreterare: Lundeqvist, Lilly. Svenska kyrkans missionsstyrelse. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Ordförande: Sundberg, A. N., Erkebiskop. (Expeditionen: Mäster.Samuels~atan 34, Vice ordförande:.pehr, C. A. öppen alla 5öknedagar 11--3).. 42

16 658 Föreningar och Sällskap m. m. ' Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Förlagsexpedition. (Kontor: Mäster-Samuelsgatan 34, öppet alla söknedagar 9-3 och 4-6.) 'Ordförande: Widström, C. u. Expeditionsföreståndare: Janzon, O. Öfrige ledamöter: Elfling, L. M.; Cronvall, L. P.; Gauffin, G. Sällskapet för Nyttiga Kunskapers spridande. Ordförande: Malmström, C. G. Vice ordförande: Forssell, H. Skattmästare: Lilliesköld, E. F. Sekreterare: Spilhammar, J. R. Ordförande: Wrangel, T. K, grefve, Ordens Rådgifvare (l:ste vice chef): Broome, Vice ordförande: Beskow, G. E. L. G., folkskollärare, Bårslöf. Föreståndare för Missions-Institutet å Jo- v. Ordens Templar (2:dre vice chef): Ekhannelund: Montelius, K. J. lund, Oskar, redaktör, Stockholm. Expeditionsföreståndare. Widström, C. U: Ordens Sekreterare: Petersson, Oskar, privat- Sekreterare: Hammar, H. B. lärare, Stockholm. Kassör: Ahlborg, W. Ordens Skattmästare: Aulin, Adolf, kassör, Eskilstuna. o Ordens Kaplan: Aberg, P. M., kyrkoherde, 'I'rollhättan. Ordens Marskalk: Ahlen, Joh., skollärare, Grängesberg. Intendent föl' ungdomsafdelningen: Helgarzon, Nanny, fröken, Stockolm. Ordens expedition: Sturegatan 48, 1 tro Ö. g. red. o'. exped.: M.-Samuels- Ordeustidningens gatan 8. Stockholms Distriktloge. Ordförande: Myrström. Magnus. vice Ordförande: Kock, Ernst. Sekreterare: Elmgren, Gustaf. Kassör: Berg, O. J. N. Svenska Nykterhetssällskapet. Sällskapet för befrämjande af Upplysning Direktion: och Sedlighet i Stockholm. Ordförande: Ekman, Oskar. Direktion: Vice ordförande: Wieselgren, P. S. Ordförande: Anndal, J. A. Sekreterare: Sundbärg, G. Sekreterare: Lund, David., Öfrige ledamöter: af Ugglas, G., friherre; Kassör: Carlson, Wilh. Fehr, C. A.; Rudin,"W.; Wieselgren, M.; Öfrige ledamöter: Johanson, Erik; Johan-, Hallström C. H.; Rappe, A. E., friherre; son, Gustaf A.; Hammarlund.N. M.; Palm- Hulphers, H. W.; Beskow, G. E.; Beck- qvist, Gustaf; Lindblom, Wilh.: Petterman, E.; Tigerstedt, R.; Kaiser, J. P. son, Gustaf. Stockholms Allmänna Nykterhetskomite. Ordförande: Erikson, J. M. Vice ordförande: Predengren, G. Sekreterare: Eklund, Oskar. Kassör: Palm, Aug Sysslornanr Pettersson, C. J. Sveriges BIåblIndsförening., ' Förvaltningskomite: ' Ordförande: Ollen, P. Vice ordförande: Byström, J. Sekreterare: Olsson, John. ~assör: Erikson, J. M. Ofrig-e ledamöter: Eklund, Oskar; Berg, Henrik; Andersson-Meijerhelrn, Natalie; Larsson, A. P. Sällskapet verkar i upplysningens och sedlighetens intresse samt understödjer sjuka och nödstålda såväl inom som utom sällskapet. Sällskapet Rätt och Sanning i Stockholm. Ordförande: Johansson, G. Alfr. Vice ordförande: Carlsson, E. W. Sekreterare: Juhlin, J. M. Öfrige ledamöter: Andersson, Kl. J.; Borin, S. G., kassör; Bratt, A.; Hammarlund. N. M.; Lagersson, Aug.: Lennberg, J. E.; Stadling, J.; Strömberg, G. Den Svenska Federations-afdelningen för befrämjande af den allmänna Independent Order of Good Templars. sedligheten. Sveriges Storloge. Verkställande Rådet. Ordförande: Schulthess, :If. (Styrelsen.), Vice ordförande: Westerberg, O. Ordens Templar (chef): Styrlander, W., po- Sekreterare: Nordwall, Lina, fröken. lisuppsyningsman, So~lefteå. Skattmästare: Piltz, A., fru. Brand- 'och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Föreningnr och Sällskap m. m. 659,!,. f. sekreterare: Levisson, J., fröken. Öfrige ledamöter: Andersson, H.; Jönsson, l Ofrige Ledamöter: Borg, F. T.: Hjort, Karl; Olof; Kihlström, O.; Wiren, A. G. Myhrman A., fru; Georgii, E., fru. 1_ ' Svenska allmänna Djurskyddsföreningen. Ordförande: Bennich, N. A. G:son. Vice ordförande: von Platen, L., frih. Sekreterare: Vennerholm, J. Skattmästare: Morell, E. Öfrige Ledamöter: Varenius, Josephine, fru; Siljeström, P. A.; Holm, H.; Wallin, J. E. Djurvännernas nya Förening. Ordförande: von Rosen, G., grefve. Vice ordförande: Ljungberg, C. E. Öfrige ledamöter: Varenius, J., fru; R~ldenschöld, A. M., f. d. hoffröken; Sundin, E. S., fröken; Drake,' JYl., friherrinna; Abelin, C., generalska; Boy, Th., fru; Drake, C. A., föreningens skattmästare; Myrberg. A. M.; Boy, G.; Sjöberg, E. O. Sekreterare: Ljungberg, A. E., NorraSmedjegatan N:o 30 & 32. Svenska Allmänna qvinnoföreningen till djurens skydd. Ordförande: Varenius, J., fru. Vice ordförande: Engelhardt, M. A., fru. Öfrige ledamöter: von Röpken, A., friherrinna; Silfverskiöld, E., friherrinna; Sparre, H., fröken; Cronhielm, E., fröken; Sundin, E. C.,fröken; Lohrrnann, J., fröken; Bäärnhielm L.; von Hedenberg, L.; Hiibiaette, A.; Li~dau, J.; Axelsson, C.; Hökerberg, L. Sekreterare och skattmästare: Isberg, Peder. Nordiska Samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet. Ordförande: Nordvall. A. L. Vice ordförande: von Rosen, G., grefve. Öfrige ledamöter: Ljungberg, C. E.; Varenius, N. A. Suppleanter: Lilliecreutz, C. A.; Boij, G.; Holm, H.; v. Cedervald, G. Sekreterare: Franc, C. Föreningen för fjäderfäskötselns befrämjande i Sverige. (Högbergsgatan 32 A.) Ordförande: von Sydow, Gustaf. Vice ordförande: Flygarsson, F. Svenska Likbrännings-Föreningen., Ordförande och stierna, E. kassatörvaltare: Klingen- ' ~ekreterare: Lindell,P. Ofri ge ledamöter: Ahlsell, A.; Busch, Q.; Ho llstån, B.; Holm, G. B. A.; Karlson, V.; Key-Aberg, A.; Medin, A.; Telander, R.; Wawrinsky, R. A.; W iklund, W. Föreningen Värnpligtens vänner. Vakant. Ordförande: Vice ordförande: af Ugglas, G., frih. Kassaförvaltare: Winborg, Th. Sekreterare: Björlin, G. Fredrika Bremer-Förbundet. (Lokal: Malmtorgsgatall 5) Förbundet har till syfte att främja den svenska qvinnans intressen. Ordförande: Hilde brand, H. Vice ordförande: Börtzell, A. Sekreterare: Roas, A., fröken. Kassaförvaltare: Nyström, Carl. Öfrige ledamöter: Adlersparre. S., fru, f. Leijonhufvud; Ankarsvärd, E., fru, f. Nyström; Engström, L., fröken; Forsell, M., fröken; Montelius, A.,fru, f. Reuterskiöld; Rohtlieb, H.; Sjöberg, G.; Whitlock, S., fru, f. Forsgren. Föreningen för Gift qvinnas Eganderätt. Ordförande: Hamilton, H., grefve. Vice ordförande: Hierta-Retzius, A., fru. Sekreterare och kassör: Naumann, C., fröken. Öfrige ledamöter: Ankarsvärd, E., fru; Hedin, A.; Cederschiöld, 1\[, fröken; Curt; Beckman. Bo; Sohlman, H. Wallis, Suppleanter: Elfving, G.; Wall, S. o. Hjelmerus, G., fröknar. Svenska Qvinnoföreningen. Ordförande: von Plomgren, Lotten, född Liljencrantz. Skattmästare: 'I'egner, Clara, född Torell. Sekreterare: Wästfelt, Augusta. Öfrige ledamöter: Upmark, Eva, född Kindstrand; Rappe, Anna, född Sandahl. Elirenstam, Caroline; Sparre, Hedda. Brand- och Lifförsäkrings-Aldiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 660 Föreningar och Sällskap m. m. Suppleanter: Lindmark. J enny, född Wahl" Magnuson, C.; d' Albedyhll, G.; Brusanberg; Björlin, Mary; Bogeman, Louise; der, A. Dyrssen. Emma, född Fock. Revisorer: Belfrage, J. G. W.; Carlson, Wilh. Revisorer: von Segebaden, Ch., född von' --- SegelJaden; von Diiben, Adamina, född ~eformföreningen. von Vegesac1l;... '" SUPl?leanter: Wastfelt, Sophie, född Reen- Ordförande: Mankell, Julius. stierna; Roos, Anna. Vice ordförande: Erikson. Gustaf. Kristlig förening af unga qvinnor. (Lokal: Norrlandsgatan 13, 2 tr.) Stiftad 1885; har' till iindamål att förena qvinnor af olika samhällsklasser för att verka stödjande och skyddande för l:ste Sekreterare: Bergius, E. '1'. 2:dre d:o Vakant, I}assaförvaltare: Nyström, J. P. Ofrige ledamöter: Bergqvist, A. G. och Svensson, J. qvinlig ungdom. Sveriges Spanmålsexportförening... Styrels" Ordförande: Ohman, Eric. Ordförande: Andersson-Meijerhelm, N., fru. Sekreterare och kassaförvaltare: Schröder, Ledamöter: Dukietz, G. A.j Enhörning, Fr. k Suppleanter: Jdeström, G.; Lindner, S. l\'!., frö 'en. Sekreterare: Ohman, Emric. Öfrige ledamöter: W:achtmeister, E., f. von Platen, grefvinna; von Krrsmer, H., f. von Helst, friherrinna;. Wimmerrnark, L., f. Wimmermark, fru;, Östberg, E., f. Edgard, fru; Höglander, M., f. 0lsson, fru; Skiöldebra'nd, J., Hjelm, L., Sandberg, C., Petersson, A., 'l'helander, A., fröknar. Rådgifvare: Wadström, B., Lagercrantz, J. Föreningens läkare: Jansson, C. Kristliga föreningen af unge män. Lokal: Kungsgatan 2, öppen alla dagar kl e. m.; biblioteket öppet hvardagar kl. 7 -'128 e. m.; byråerna för platsanskaffning och bostadsanvisning hvar-. dagar kl. 1-2 e. m.) Vetenskapliga, literära syften, skön konst, musik. Stockholms Naturvetenskapliga förening. Ordförande: Sandahl, O. T.' Vice ordförande: Wittrock, V. B. Sekreterare: Nordström, S. E. T. Botaniska Sällskapet. Ordförande: Wittrock. V. B. Vice ordförande: Almquist, S. Sekreterare: Eriksson, Jakob. Biträdande sekreterare och skattmästare: Krok, Th. O. B. N. StY"else: Entomologiska föreningen i Stockholm. Ordförande: von Koch, K A. Vice ordförande: Uggla, G.; Schulthess, F. 9rdförande: Sandahl, O. Th. l:ste Sekreterare: Fries, K. ~ekreterare: Aurivill ius, Chr. 2:dre d:o Welin, G. Ofrige ledamöter: Thedenius, K. F.; Lampa, I}assaförvaltare: Kjellström, O. Sven.; Meves, W. Ofrige ledamöter: Berg, H.; Eken~ahl, E. Suppleanter: Mev:. es..j.;, Hofgren. ~.. J.; From, P.; Graham, P.; Kaiser, P.; Alla bref och forsandelser bora sändas till Löfven, J.; Melander, E.; Montelius, K. J.; sekreteraren, adr, VetenskapsakademIen. Planck, E.; Wendelin, P. Bibliotekarie: Ekendahl, E. J.; Skattmästare: Wendelin, P.; Kassör: Andersson, Rob.; Arkivarie: Nordberg. Pr. Stockholms kommunalförening. Geologiska Föreningen i Stockholm., Ordförande: Nordenskiöld, A. E., frih. Sekreterare: Svedmark, E. Skattmästare: Holm, G. Öfrige ledamöter: Nordström, 'r.; Nathorst, A. G..Ordförande: Westermark, G. E. Sekreterare och kassör: Söderlund, C. A.. Svenska sällskapet för Antropologi och Ledamöter: Bergstrand, P. E.; Brunell, J. Geografi. E.; Ekengren, W. A. I!'.; Hammarlund, N. (Postadress: Kungl. Biblioteket.) M.; Borg, J. F.; Edlund.; A. T.; Åsbrink, Ordförande: Palander, L. r. A. L.; Thomsen, H. L.; De Champs, C.; Vice ordförande; Rosen; P. G.

19 Föreningar och Sällskap- m. m. Sekreterare: Dahlaren. E. W. Skattmästare: Wieselgren, H. O:' Skattmästare: Sidenbladh, IL Öfrige ledamöter: 'I'egner, E.; Geete,, Öfrige styrelseledamöter: Börtzell, A.; Dahlman, C. E.; Ekelöf, J. A.; Elfwing, N. A.; Svenska Fornminnesföreningen. Fries, A.ug.; Gylden, H.; Hildebrand. H.; Key, ~.; Mont~lius, O.; Nordenskiöld, A. Ordförande: Winge, 1\1. E. E., frih.: Retzius, G.; Wsern, C. Fr. Vice ordförande: Upmark, G. Kemist-Samfundet. Ordförande: Rosen berg, J. O. Vice ordförande: Petterson, Otto. $.ekreterare: Peterson, K. Edv. Ofrige ledamöter i styrelsen: Norblad, J. A.; Scholander, E. Numismatiska föreningen. Ordförande: v. Franeken. G. W. Sekreterare: Strokirk, W. Th. Kassaförvaltare: Bonnier, l. äfrige ledamöter: VY edberg, J. O.; Levin, Astley. Svenska Autografsällskapet. (Adr.: Riksarkivet.) Bonde, Carl Jedvard, friherre, ordförande; Klinckowström, R. M., friherre; Lewenhaupt, A.,..grefve; Silfverstolpe, C., skattmästare; Ornberg, V., sekreterare. Svenska Slägtforskningsföreningen är under bildande. (Adr, Riksarkivet, der underrättelser erhåll.) Arendsföreningen. (Lokal: Brunells handelsskola, Drottninggatan 48.) Stiftad 1885; har till ändamål att främj a, den Arendska stenografiens utbredning. Ordförande: Sohlmau, A. Sekreterare: Dahlgren, R. $.kattmästare: Jäderströrn, J. Ofriga ledamöter: Smitt, Clara; Ström, R. Frimärksamlareföreningen i Stockholm. Ordförande: Bodstedt, A. W. Vice ordförande: Andreen, F. W. Sekreterare: Bruzelius, R. J. Bibliotekarie: Hafström, M. Kassaförvaltare: Pämgren, F. Föreståndare för bytesföreningen: Norman, J. Svenska Fornskriftsällskapet. Ordförande: Klemming, G. E. Sekreterare: Dahlgren, F. A. 661 ' R. Sekreterare: Montelius, O. ~assaförvaltare: Sidenbladh, K. I Ofrige ledamöter: Ekhoff', E.; Isteus, M. Malmström, J. A.; Nordström, S. E. '1'. Historiska (adr. Föreningen. Riksarkivet.) Ordförande: Malmström, C. G. Sekreterare: Hildebrand, E. Skattmästare: Silfverstolpe, C. Öfrige Ledamöter: De Geer, L., friherre; Wmrn, C. F.; Bowallius, R. 1\1.; Odhner, C. T.; Styffe, C. G.; Annerstedt, C.; Weibull, M.. Nationalekonomiska föreningen. Ordförande: Arnberg, J. W. Vice ordförande: Hammarskjöld, C. G. Sekreterare: Westman, C. Ledamöter af redaktionskomiten: Wram, C. F.: Forssell, H.; Palme, J. H.; LeIDer, J. A. Stiftelsen Lars Hiertas Minne. Ordförande: Nordenskiöld, A. E" friherre. Sekreterare: Retzius, G. Ledamöter i styrelsen: Lind af Hageby, Ebba, f. Hierta, fru; Retzius, Anna, f. Hierta, fru; Nordenskiöld. A. E. frih.: Retzius, G.; Gylden, H.; Loven, Chr.; Cederblom, J. E. Publicistklubben. Stnrelse: Ordförande: Wall, R. Vice ordförande: Sandberg, Hj. Sekreterare : Htegerstolpe, Gunnar. Skattmästare: Gumrelius, Arvid. Öfrige ledamöter: Mankell, J.; Neander, J., Johnson, John. MiIitä rl iteraturföreni ngen. Verkställande utskottet: Rappe, A., frih.; von der Laneken, E.; von Stockenström, H. A. Kassaförvaltare: Fries, P. C. Soclete Francaise. Stiftad 5 Maj Hederspresident. Franske ministern i Stockholm. Sekreterare: Laillet, V., Norrlandsgatan 1. Brand- och Lifförsäkrings-Akiiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. I,

20 662 Föreningar och Sällskap m. m. Rättstavningssällskapets Stockholmskrets. Undervisning meddelas i tonträffning, kör. och qvarte~tsån~. Inskrifn~~g.!ör. perso- Ordförande: Sekreterare: Hoppe, O,. Brate, E. ner.!tie~ sangrost, hvarje tisdag kl. sker 1 vin öfuingams /29-. h 11 e. m. Kassaförvaltare: Haglind, E. Konstnärsförbundet. Sty, else. Stockholmssektionen: Ordförande: Arhorelius, O. Vice ordförande: Perseus, Edv, Sekreterare: Möller, Carl. Vice sekreterare: Pauli, G. Skattmästare: Lindman, A. Vice skattmästare: Peterson, L. Konstnärsklubben. Ordförande: Cederström. G., friherre. Vice ordförande: Adler, V. - Sekreterare: Möller, C. Skattmästare: Fahlgran, C..A. Klubbmästare: Sörling, O. Suppleanter: IS3lUs, M. och Lindberg, A. Sveriges Allmänna Konstförening. (Utställningslokal: Vestra Trädgårdsgatan io, 1 tr.). Ordförande: von Hosen, G. Yice ordförande: Äkerrnan, R. Ofrige ledamöter: Norbin. F. C.; Möller, C.; Gumselius, Arvid; Lindman, A.; Smerling, F., Suppleanter: Thorell, R.; Hörlin, H.; wsuden; W.; Belfrage, J. G. W.; Dahlman, C. E. Konservator: Hafström. Gillis. Sekreterare: Wåhlin, Karl. Kassaförvaltare: Norbin, Fritz. Musikaliska Konstföreningen. (Expedition: Stora Nygatan 12.). Iriroktion : Ordförande: Åbergsson, A. V. Sekreterare: Svedbom. V. Skattmästare: Hirsch, Otto. Styrelseledamot: Lindroth, Å. F. Stockholms Allmänna Sångförening. (Stiftad den 5 mars 1862.) Styrel.se: Ordförande: Nyqvist, J. Å. Skattmästare:' Pettersson, J. A. Sekreterare: Hellqvist, Fredrik. Sånglärm'e: a l:ste: Akerberg, Erik; 2:dre: Lindqvist, Sånglokal: Skär~årdsgatan 6.. Tillgodoseende af kapital, handel, industri, m. fl.. intressen. Blddarhusdl rektionen. Ordförande; Björnstjerna, O. M. Ledamöter. von Rosen, F. C., grefve; Cederström. C. R., frih.; Palmstierna, C. F. H., frih.; Printzsköld, Stuart, L. T.; Hierta, O. H. R. C.'G.; 'l'jenste1nän: Riddarhussekreterare och ombudsman: Vakant; tjenstf. Stuart, J. M. Riddarhuskamererare: Silfversparre, O. Riddarhuskanslist : Stuart, J. M.; tjenstf.: Blomstedt, C. O. Hammarskiöld-RiselJschöldska Stipendiifonden. Direktion: Qrdförande: Vare nius, N. Å. Ofrige ledamöter: Friis, G.; von Knorring, J. H. E.; Forsberg, C. L., Sekreterare och redogörare: Holmertz, C. E. 1If. De Enskilda Bankernas Syndikat. Ordförande: Quensel, r. u. Vice ordförande: 'I'ernpelman, V. Öf~!s'e leelamöter: Eberstein, Ch.; Gihl, G.: VY allenberg. K. Å., Föreningen emot Iifsmedelstullar. (Stockholm.), Föreningens angelägenheter handhafvas af en af omkring 500 personer bestående centralstyrelse med säte i Stockholm samt af styrelserna för Föreningens filialer i landsorten. Ordförande: Bennich, N. Å. G. Vice ordförande: W::ern, C. F. Skattmästare: Dickson, Ch. 'Öfrige ledamöter af centralstyrelsens verkställande komite: Arnberg, J. W.; Beckman, E.; Hamilton, H.; KempaR: Loven, Chr.; Söderström, C. C.; Wallden, W. Sekreterare: Montan, C. O. Svenska Qvarnindustriidkare-Föreningen., Styrelse.' Ordförande: Bengtson, Carl, Stockholm. H. Vice ordförande: Wennberg, Frans, Stockholm.

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Flickor 1 24-8-1 Antal pristagare: 4 1 Madeleine Yström ÖSTERHANINGE GK, 83 2 Johanna Lennberg SALEMS GK, 84 3 Sandra Sohlberg TROXHAMMAR GK, 4 Natalie Wille BRO-BÅLSTA GK, 88 5 Lina Elmsäter TROXHAMMAR

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64 MÄN 100 M söndag Vind + 1,55 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 12,17 2 Peter Svedlund -90 Haparanda SKT 12,38 3 Erik Johansson -90 Luleå Friidrott 12,56 4 Roger Westin -64 Haparanda SKT 13,06 MÄN 200

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare MÅNDAG Bana 4, 5 & 6 11:00-12:00 Barbro Ellman Else Lekholm Kristina Strandberg Lotten Giers 12:00-13:00 Malin Ljungström Charlotte Andersson Lena Ljungström 13:00-14:00 Josefine Larsdotter Erika Berggren

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 7 BERGQVIST Hannes 6 BERGQVIST Hilmer 12 GUSTAFSSON Oscar 8 LUNDIN Oliver 11 NILSSON Jesper 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 9 WALLENIUS Nils IFK Umeå D 0-6 Intervallstart

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Namn KM / Höstplasket. Startar Lisa Eriksson : Ellinor Larsson :24.

Namn KM / Höstplasket. Startar Lisa Eriksson : Ellinor Larsson :24. Sida 1 av 13 Pass 1 -, 09:00 Gren Distans Bassäng Kön Ålder 1 100m Medley 25m Bassäng Damer 0-99 Lisa Eriksson 1998-01-10 22010570 01:06.37 Helena Westerlund 1999-05-02 22010650 0 Ellinor Larsson 1999-09-28

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Daniel Rönnholm / Sön Annica Lindström

Daniel Rönnholm / Sön Annica Lindström MIXED Jonathan Stenvall / Hedvig Forsberg Katarina Sjögren / Sön 4.1 14.00 Magnus Sjögren Petru Moldovan / Fre 9.1 19.30 Bogdana Moldovan Pia Rosberg / Sön 4.1 15.30 Lars Lundqvist Daniel Rönnholm / Sön

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Bilia Hallsta Triathlon Resultatlista Totalt

Bilia Hallsta Triathlon Resultatlista Totalt Resultatlista Totalt 25 Triathlon Väst 2 00:27:22 4 00:27: 00:28:00 0:22:32 2 26 Triathlon Väst 3 00:26:5 3 00:29:0 2 00:3:40 0:27:40 3 22 IK Hakarpspojkarna 00:26:34 2 00:3:59 4 00:29:49 0:28:2 4 27 Västerås

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Segrare 2017 Carl Eklund

Segrare 2017 Carl Eklund Stegfinal Match om 3:e plats Jonatan Liew Carl Eklund 182 214 Finalmatch Carl Eklund Markus Lenefjäll 254 202 Segrare 2017 Carl Eklund Stort Grattis!!! 1 2 3 4 Resultatlista Hajen Cup 2017, klass 1 P Namn

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

För 1:a Ottarstrampet. Kristihimmelsfärdsdag 13 Maj 2010

För 1:a Ottarstrampet. Kristihimmelsfärdsdag 13 Maj 2010 För 1:a Ottarstrampet Kristihimmelsfärdsdag 13 Maj 2010 Antal anmälda löpare Klass Status Antal 2 Brutit 6 2 Ej startat 2 2 OK 31 3 Brutit 1 4 Brutit 1 4 Ej startat 1 4 OK 16 5 OK 8 6 Anmäld 1 6 Brutit

Läs mer

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg 13.00-13.25 Carlsson, Magdalena Olle Stendahl Magdalena Öström 125 Hjärnkontoret 13.30-13.55 Eriksson, Sara Olle Stendahl Magdalena Öström 123

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass C-Klass Plac Förnamn Efternamn Klubbnamn Slutresultat 1 Markus Arespång Bodens Golfklubb 160 2 Walter Hansson Bodens Golfklubb 137 3 William Öhman Bodens Golfklubb 88 4 Liam Flintberg Piteå Golfklubb 85

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Västerås XC

Västerås XC Västerås XC 2014-06-01 Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 3 varv x 1,9 km = 5,7 km. Start: 10:00:00. 350 LUNDH Noa Almby IK 351 HÄGGMARK Tage Eskilstuna CK 352 MÅRD Filip en Cykloteket RT 353 AXELSSON Elias

Läs mer

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup H 10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 1 6 STRÖMBÄCK Elis Nätra SK 4:48 0 2 4 STARK Jacob Sollefteå SK 5:15 27 3 8 MODIN Jonathan Remsle Skidklubb

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

TENNISSKOLAN MÅNDAG. 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön. 15:00-16:00 Bana 2 Tränare: Adam E Orange. 16:00-17:00 Bana 1 Tränare: Adam E Grön

TENNISSKOLAN MÅNDAG. 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön. 15:00-16:00 Bana 2 Tränare: Adam E Orange. 16:00-17:00 Bana 1 Tränare: Adam E Grön MÅNDAG 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön Isak Lundstedt 05 0739-02 67 37 Jesper Söderborg 05 0733-98 94 56 Erik Samuelsson 04 0705-18 03 85 William Molin 05 0707-74 80 33 Lisa Weijerman 08 0708-44

Läs mer

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT H 21- Skiathlon 2 x 7,5 km 1 4 KÄLLSTRÖM Ove 57:34.5 0.0 H 19-20 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 9 SUNDIN Mattias Vårby IK 50:01.1 0.0 H 17-18 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 18 ANDERSSON Fredrik 44:02.3 0.0 2 15 NYSTEDT

Läs mer

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag 69-Lillkyrka Objektsnamn Volym Sida Försäkringsnr Nyteckning Förnyelse/Överlåtelse Makulering Anmärkning Försäkringstagare Aspetorpet 69-1 241 35 1891

Läs mer

KONST- LOTTERI. dragningslista 2013

KONST- LOTTERI. dragningslista 2013 1 sida Lottnr: 355 Bonusvinst 1 Lottnr: 454 Mikael Liljeqvist Lottnr: 495 Katriona SW Persson Lottnr: 524 Tomas Montelius Lottnr: 544 Ingrid Hjärne Lottnr: 686 Anneli Nilsson Lottnr: 705 Kerstin Magnusson

Läs mer

Ansvariga tennisskolan

Ansvariga tennisskolan Klart senast 24 augusti Ansvariga tennisskolan Magnus Johansson play & stay (tennislekis, minitennis & midi/maxi) Fanny Johansson barn & ungdom Hanna Nooni student & vuxna måndag 15-16 16-17 Thomas Franks

Läs mer

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT 2013-02-09 Kalle Anka Distriktsfinal D 0-8 Masstart fri stil 7 AXELSSON PERSSON Alvina Hybo AIK 3 ERIKSSON Clara Njutångers IF 10 FORSBERG Saga Hybo AIK 4 GRADIN Ida Stöde IF 15 HUGG Sofia Näsvikens IK

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström

RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL 2016-08-20 Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström MÄN 100 M 1,0 1 Habtom Beraki -98 Sollefteå GIF 13,98 P17 110 M HÄCK 0,5 1 Elias Jonsson -99 Bollnäs FIK

Läs mer

ÖRTRÄSKSJÖN RUNT Antal deltagare

ÖRTRÄSKSJÖN RUNT Antal deltagare Antal deltagare Antal kvartsmara 40 Antal minimara (5000m) 24 Totalt antal 1500 m 15 Totalt antal 500 m 38 Totalt hela loppet 117 ÖRTRÄSKSJÖN RUNT 2017 KVARTSMARAN HERRAR 1 Thomas Edström 481 Jalles TC

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

Resultat damer totalt 200 M Längd Kula

Resultat damer totalt 200 M Längd Kula Drottning Kristinas pris Hempris, totala poängen på hemmet Placering Hem Deltagare Idrottspoäng Total poäng 1 Misba 10 11 570 11 580 2 Herrgården 5 5 445 5 450 3 Klätten 2 1 438 1 440 Resultat damer totalt

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat  pipan  Göran Hägg Bälgviken 41tr Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr Resultat F 15 1 Ella Carlsson Ramsberg 2 2 5 5 6 6 4 30 11 Resultat F 17 1 Robert Häggdin Härnösand 3 6 6 1 5 6 6 33 12 2 Kalle Åberg

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år ÖPIADREKORD t o m 2016 P19 100m Fredrik Svedberg 73 ÖGIF 11,21 1991 400m Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 49,12 1991 1500m Daniel Olsson -82 Trångsviken 4,12,3m 2000 110mh Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 100,0 14,11

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE R E S U L T A T Å L D E R S G R U P P E R SIDA: 1 TÄVLING : HOFORS CUP DATUM: 1999-09-21 PLATS : HOFORSHALLEN TID: 10:17 ARRANGÖR : SIM 77 BASSÄNG : 25m-BASSÄNG GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 1. Rikard Täpp

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co Svenska kärleksbrev Urval och introduktioner av Kaj Attorps Lind & Co INNEHALL 11 Förord 13 Hugo Alfvén Till Alice Nordin, 30/_5 1898 Till Alice Nordin, 3/6 1898 Till Alice Nordin, odaterät, 1898 Ur Alice

Läs mer

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit:

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit: Jönköpings varvlopp 2013 Resultat P10-12 Distans: 9 km Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 1 195 2050634 Estehag Gabriel Nässjö CK 22:03 2 193 2062362 Pettersson Jesper Halmstads CK 3 194

Läs mer

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA Domare Skiljedomare Cajsa Lindahl KKI Marika Norberg Brinka Nadja Özel Brinka Liza Sjölund KKI Klass : Minior C1 1 Cajsa Åström KK Iskristallen 6 2 Linnea Swedén

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900 1900 1900-05-21 (Monday) Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20) In 1900, 1 fencers competed in 1 competitions for Sweden 1906 1906-04-25 (Wednesday) R2 Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20)

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 15 oktober 2010 Erica Ackebo Elin Awerstedt Malin

Läs mer

Gren 2 50m bröst poj 12 o ä ursimstid 47,5 sek 1 Adam Carlsson HSS 45,5 ursimning 2 Alexander Kargsten HSS 46,69 ursimning 3 Sean Stelling SSHK 55,54

Gren 2 50m bröst poj 12 o ä ursimstid 47,5 sek 1 Adam Carlsson HSS 45,5 ursimning 2 Alexander Kargsten HSS 46,69 ursimning 3 Sean Stelling SSHK 55,54 Gren 1 50 m bröst fl 12 o ä ursimstid 47,5 sek 1 Minje Karlsson HSS 45,21 ursimning 2 Sabrina Tallberg HSS 48,18 3 Elvira Andersson GSS 49,57 4 Lydia Jansson HSS 50,18 5 Molly Eriksson HSS 50,32 6 Magdalena

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

A31T1A LÄRARLAG 1 HT 2012

A31T1A LÄRARLAG 1 HT 2012 SENAST UPPDATERAD 2012-08- 24 1 AHL ELIASSON JOHAN LL1 joeae@kth.se 1 2 ALLISANDER EMELIE LL1 emelieal@kth.se 2 3 AMREN JOHANNA LL1 jamren@kth.se 3 4 EKSTRÖM LISA LL1 lisaeks@kth.se 1 5 EYGUN KIHLBERG

Läs mer

Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13

Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13 Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13 1 Angelica Konradsson-92 IFK Umeå 8.61 Skellefteå 12.2 2 Johanna Panboon-93 Skellefteå AIK 8.73 Skellefteå 16.3 3 Elin Johansson-92 Skellefteå AIK

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Jacob Salomon Elias Heyman. Död 1835. Gift med Fredrique Heyman. Tabell 1 Salomon Jakob Heyman. Köpman, grundare av S.J. Heyman. Född 1793. Död 1847. Se tabell 2. Heyman Jakob Heyman.

Läs mer