Assuransföreningar m. m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Assuransföreningar m. m."

Transkript

1 , Assuransföreningar m. m.,643 Styrelsens förvaltningsutskott att, när c) redogörelse för sökandens föregående lif, det så pröfvar lämpligt, härifrån med- sysselsättning m. m. enligt formulär. " gifva undantag. Dessa båda formulär erhållas af före- Den som önskar vinna inträde bör der- ståndarinnan på begäran af sökanden. om ingifva egenhändig- skriftlig ansökan, Innan sökande varder såsom elev anta, stäld till Föreståndarinnan för»sophia- gen, skall hon hafva genomgått en pröfvohemmet», som pröfvar ansökningarne och tid af en månad, egande hon efter denna afgör om den sökande kan antagas till tids förlopp lemna Hemmet, Om hon det genomgående af profmånad; börande sö- sjelf önskar, eller om hon icke af förestånkanden helst sjelf inställa sig vid ansök- dar innan eller läkare anses lämplig. ningens aflemnande, Ansökningarne skola Vid inträdet erlägges ett belopp af 150 vara inlemnade före den 1 Mars af dem, kronor. Denna afgift återställes: med afsom önska deltagit i vårkursen, samt före drag af 50 kronor, i det fall att vederböden 1 September af dem, som önska del- rande efter pröfvotidens slut lemnar Hemtaga i höstkursen. och underrättas sökan- met af någon utaf de här ofvan angifna den en månad före kursens början om hon orsaker. varder antagen. Den som blifvit till elev antagen skall, Ansökan skall vara åtföljd af: i enlighet med af Styrelsen faststäldt fora) prestbetyg; mulär, afgifva skriftlig förbindelse att tre b) läkarebetyg, enligt formulär; år stanna i Hemmets tjenst. Assuransföreningar m. m. Stockholms Sjöförsäkrings-Aktiebolag. 0 ; Svensson, A. E.; Rundqvist, M.; (Kontor: Skeppsbron 36, 1 tr.) Aberg, L. P, besigtningsman. Direktörer: Skogman, C., frih.; Bohman, Knut; Lagerholm, J. F., verkställande Aktiebolaget direktör. Kamererare: Beskow, Fr. B. Öfriga Tjenstemän: Winqvist, J.; Andersson, Harald.: Berglund, Carl. Sjöförsäkrings-Aktiebolaget Ägir. (Hufvudkontor: Stortorget 1.) Dii ektion : Ordförande: Rosenberg, G. ~I. äfriga ledamöter: Fris, Gustaf; Schönmeyr, A. C.; Settervall, Jakob; Hazelius, Aug., verkställaude direktör. Sekreterare: Nycander, C. A. Tjenstemän: Silfverbrand, Oscar.; Grape, J. A.: Brogren, P. J.; Jonsson, S. W.; Muller, L. F.; Myrin, H.; l\1öller, K.; Ouchterlony, B.; Person, P. B.; Pettersen. Ernst; Påhlman,E. Sjöassurans-Kom paniet. Norman, Carl, verstallande direktör; Blanck, Otto; Palander, Louis; Wall, Rudolf;. Österlind, Aug. Suppleanter: af Buren, Axel och Forsgren, Rob. Allm, tel. 5360, Bell. tel. 80. Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. (Mynttorget 4.) (Vid 1888 års utgång- uppginge kontorets fonder till kr. 19,190,565:73 och dess ansvarighetssumma utgjorde kr. 322,713,308:12.) Direktion: Äkerhielm, G. S., Friherre; Stuart, L. T.; 'I'ernpelman, V. P. G.; Wretman, Fr.: Lennmark. C. E.; Sundström, G. R.; Smidt, C..M.; Edberg, K. SJ'öförsäkrings-Aktiebolaget Vega. Sekreterare o. ombudsman: Benckert, Rob. Karnererare- von Stapelmohr, C. H. (Hufvudkontor: Skeppshron 28.) Notarie: af Klintberg, L. F. Styrelseledamöter: Kassör och bokhållare: Romare, P. B. Levertin, Carl O.; Cronstedt, Otto. grefve: Revisor: Myhrman. E. Malmberg, Predr.; Eossander. J. P.; Röd- Amanuens: Wall, C. J. A. bom, Gustaf, verkställande direktör. Värderingsmän: Hedin, A. L.; Hawerman, Tjenstemän: A. L. Romare, R.; Ahlström, F. A.; Sundborg.l Brandinspektör: Alrutz, A. O. Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 644 J Assuransför~~inga.r m. m. Öfversty~else. Öfverläkare : Medin, O. Ridderskapet och Adeln: Karnererare. Falk, Sv, Björnstjerna, R.; af Edholm, E,; Gripen- Ombudsman: Herlitz, Karl. sköld, C. J. N.; Rocbschild, C. F. L., friherre; at' Si~~en, O. F ;o Steuch, )\!.; Brandförsäkrings-Aktiebolaget Fenix von Stockenstrom, C.; Stråle, W.; Stål-. (M l t. 6' harnmar, A.; Uggla, A.; Crusebjörn, J., a m orgsgatan,1 tr. upp.) L; Skogman, C. J. A., friherre; Edel-.. svärd, A. W.: Palmstierna, N. A. H., Ledamöter;... ~1~lOt, J. E., ordförande: Ahlfriherre; von Platen, L., friherre.; Lager- sell, Ad.; LIlJew,alch, Tom; Loven, John; heim, C. H. T. A.; Silfversparre, O.; Jent~en, Carl;. Sa~.son, Eugene. Breitholtz, E. J.; Ribbing, E.; Leijon- Verkställande direktör: Samson. Eugene. hufvud, B. A., friherre; ~stfelt, F. F.; Kamrer~re: Jo~ansson, Carl. Ruuth, erefve. M. D., friherre; Horn, A. G. S., I~spektorer: '1je~stemän: Richnau, Broberg, C. ~I.; Brandell, Per. C. J.; Ekmark, Rob.; b Ståndspersoner: Kjerrström, Sven; Lönngren, Otto W.; Anstrin, W.; Bergman, F. W.; Berlin, N. J.; Stiebel, Semmy; Wiklund, W:m; Richnau, Buren, C. O. W.; Dahlgren, C. P.; Ham- Hertha; Engström, S. L.; Morien, Anna; berg, N, P.; Qvensel, J. A. C.; Kind- Bendix, Martina; Philipson, Ellen; Silfstrand, F. R.; Smerling, C. F.; 'I'örnqvist, versvård. Ebba; Jansson, Axel L.; Ek- A:; Wallenberg, K. A.; Wretman, W.; ström, Henrik; Malmgren, Mauritz; Ström- Östergren, A.;' Claeso n, N.; Schager, A. berg, Ellen; Lindberg, Gösta. C.; Brusewitz, E.; Blom, C. E.; Hahn, C.; Ramstedt, J. O.; Ljungberg, K.; Fränckel, EP. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Handlande: Nordstjernan. Berggren R.; Bergström, M. L.; Boivie, A.; (Hufvudkontor : Stockbolm, Drottninggv L) Brinck, Alfr.: Brinck, E.; Dahlström, O.; Jäderlund,,l.;!.{ahl, C. A.; Linds,~~'öm, von Duben, G., frih., ordförande; Fräne- C. F. J.; LJunglo~, K.; Peyron, L.; Söder- kel, E.; Samson. Otto; Elliot, J. E.;Printzström, 9. c.; Wallm, M. F.; Wretblad, P.; sköld, Otto; Winberg; C. A. Fr~.stadlUs, A. V!.; Bergstedt, C.; ~van- Verkställande direktör: Samson, Otto. strom, F.; Morssing. F.: Paton, N.;" ann- Matematiker: Fränekel E berg,. A.; Husberg. C. R.; Gullberg, E.; Öfverläkare: Bruzelius,' R: M., med. prof. Bexelms, A. l),'örsäkringssumma öfver 65,000,000 Kr. Af Embetena: Arlig Inkomst» 2,000,000») Andersson, J.; Backman, J. F.; Bohman, Eonder» 15,000,000») E. J.; Brinek, J. F.; Buhre J. G.; Dufva, Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule. A. G.; Frögren, F. W.; Hähnel, C. E.; Feron, L. C.; Karsten, W.: Lagergren, A. G.; Lundberg, A. P.; Lundin, A. W.; Mineur, C. G.; Wagner, S,; Wennberg, F.; Hagerman, H.; Sällström, A.. G.; Nylund, L. V.; Akerstedt, G.; Hylin, P. J. A.; Hawerman, E.; Lindmansson. J. A. W. Försäkrings-Aktiebolaget Skandia. (Mynttorget N:o 1.) von Ehrenheim, P. 1., ordförande; Björn-, stjerna, O. M., vice ordförande; Davidson..H.; Lindhagen, D. G.; Skogman, C. J. A..; Richter, F.; Stråle, W.; Loven, Chr.; Arnberg, J. W.; Afzelius, Ivar; von Bahr, O.; von Rosen, Verkställande G. direktör: Lagerbring, G., friherre. Aktuarie: Lindhagen, D. G. (Blasiiholmsgatan 4 B; afdelningskontor: Riddarhustorget 13.).. Gylden, R., Ordförande; Kinberg,.J. G. H., v. Ordförande; Beijer, Fr. P:son; Wetterström, H.; PhiJipson, C. D.; Fagerström, P. J. Verkställande direktör: Palme, Sven. ~ktuarie: Gylden, H. Ofverläkare: Ödmansson, E. Chef föl' afdelningskontoret: Wirsen, C., grefve. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. (Drottninggatan '28.) Forssell, Hans, ordförande; Holm, G. B. A.; Key, Axel; Mittag-Leffler.G, ; Peyron, A.; Richert, J. Chr.; Wikblad, Herman.

3 'l I Svenska Lifförsäkrings-Anstalten Oden. (Storkyrkobrinken 11.) Öfverst!Jrelse: Reutersvård, Patric, ordförande; Leuhusen, F. O., v. ordförande; Carlson, O.; Sjögreen,O. A.,.; Petersson. Edv, R.; Gullberg, Hj.; Akennan, R.; Bil lmansou, A. L.; Dahlaudor, G. R; Linroth, K.; Odel berg, C. A.; Rosen, P. G.; Setterblad, G.; von Horn, E.; Christerson. J.; Petersson, Axel; Dahlin, J. E.; Lilliehöök, H.; Tamm O.; Stålhane, Hj. ' Direlction: Reutersvärd, Patric, ordförande; Leuhusen, F. O., v. ordförande; Stålhane, Hj., jour. hafvande direktör; Petersson, Edv, R, öfverläkare: Carlsqn, O., matematiker; Odelberg, C. G. C. A.; Åkerman, R; Lindell, Ombudsman: Oscar Blixen. Intendent: Palme, Gustaf, (chef för anstaltens försäkringsrörelse.) Kamrerare: Carlson, A. D., (chef för anstaltens räkenskapsföring.) Försäkrings-Aktiebolaget Fylgia. (Hufvudkontor: Malmtorgsgatan 6.) Bolaget meddelar olycksfallförsäkringar. Sidenbladh, Elis, ordföraude; Abramso n, G.; Samson, Eugime. Verkställande direktör: Samson, Eugsno. Kamrerare: May, John. Inspektör: Nordenadler, K. G. Ofverläkarae: Berg, John, professor. 'I'jenstemän: Nygren, O.; Wijnbladh, Hj.; Beckman, B.; Heirnanso n, H.; Eklund, Axel; Heimanson, Helene; Thelander. Karin; May, Anna; Ingclson, Helfrid; Blommert, Gurli. O Iycksfall-F örsäkri nqs-aktlebo laget Skandinavien. (Hufvudkontor: Drottninggatan 5.) " Styrelse.' Osterlind, Aug., ordförande: Ekgren, C. E.; Stolpe, Carl, verkställande direktör. Tjenstemän.' Kamrerare: Appelqvist, Axel. Kassör: Josephson, A., fröken.. Kontorsbiträden. Ekman A., fröken; Löwenadler, M. L. fröken; Kruuse,.H., fröken; Sjöberg, Algot. Assuransföreningar m. m. 645 yerks~ällande di~ektör:leijonhufvud, K Olycksfall-F örsäkrlngs-aktlebolaqet Öfverläkare: Edling, N. A. - Norden Aktuarie: Mittag-Leffier, G. Kamrerare: von Braun Chr. (Hufvudkontor: Malmtorgsgatan 5.), Sty,-else: Hildebrand, Hans, ordförande; Werner, Feodor : Valentin, Isidor. Verkställande direktör: Valentin. Isidor. Tjenstemän: Johansson, Bengt; Gunther, Oscar; Assur, E.; Norman, J.; Hofberg, M. Nordiska Ömsesidiga Olycksfalls- Försäkrings-Föreningen Bore. (Vasagatan 20.) Stnretse. Bergman, C. G., ordförande; Almquist, J., verkställande direktör; Des Reaux, G.; Arfvidson, G. S.; Blornqvist, C. O. A.; Cederberg. A. F. O.; Sandberg, Fridolf; Sällberg, G. Th.; Sällström A. G.; Wall, C. J.; Wennerström, G. Svenska GlasfÖrsäkrings-Aktiebolaget. (Skeppsbron 18.) Fahleu, A. F., ordf.; Gustafsson, Joh.; de Brun, Rich. Verkställande direktör: de Brun, Rich. Bokhållare: MUller, Oscar. Agenter i Stockholm: Schöuow, C. L. & C:o; Gustafsson, Joh.; Johanson, G.; Svanberg, Conr.: Stenberg, Gustaf; Philip, Theodor; Berg, Victor; Larzon, N. J.; Schöldström, Wald. O.; Lamm, Gust. M.; Schipman, Heinr.; Kolmodin. Rudolf; Stål, Albert; Carlmark, H. W.; Enquist & Rathsman; Kleming, Edv. Återförsäkrings-Aktiebolaget Holmia. (Skeppsbron 28.) Levertin, Carl O.' Wikblad, Herman; Beijer, Fr.: Ge.!,li, Ax.: Rödbom, Gustaf, verkställande direktör.. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Svea. Hufvudkontor. Göteborg. Bolatlets st.urelsc : Kjellberg, CarlO., ordförande; Wijk, Olof, v _ ordförande; Levisson, J. Ed.; Röhss, August; Furstenberg "Pon tus; Melin, Paul._ Styrelsesuppleanter: F. E.: Westin, H. Verkställande direktör: Boye, E. Ofverläkare: Fries, Robert. Wijk, Carl; von Sydow, Genoralnoentu», Stoahllolrn, 13 Drottninggatan 13. Generalagent: Hell strand, C. A. Inspektör: Malmborg, C.

4 646 Tjenstemän: Hallin, Edv., kassör; Dumky, Gustaf, kamrer; <Hornval l, A.; Wall, Oscar. Fonder cirka Brandförsäkringssumma, cirka _ 1,400,000,000 D :/difförsäkringssumma,cirka 51,000,000 D Arliga Premie- och Ränteinkomster cirka 8,000,000 D Assuransföreningar m. m., A,; Lundvall, A.; Lönegren, G. W.; Morssing', F.; Palm; E.; Ramstedt, W.; Ram stedt, R. W.; Rehn, A. G.; Rosenberg, G. M.; Samzelius, P.; Schnell, C.; Seip- 22,500,000 kr. pe l, J. A.; Sjöström, K. F.j Smerling, C. F.; Smidt, C. 1\'1.;Steuch, M.; Streh~ lenert. A. W.; Sundell, J. O.; Sundström, G. R.; Sundström, H.; Thyselius, C.' J.; Trana, C. L.; Tunborg, F. V.; Wagner, S.; Wallin, M. F.; Wedberg, J. O.; Wiklund, W.; Wretblad, P.; Österlind, A. Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget Sk d'. k AI-I-'-' - L'A''' "k'. Skåne, an rnavis a "m'~nna morsa rmgs- (Arsenalsgatan 3 B.) F?renmgen. Bolagetmeddelar brandförsäkringar.iiyre-, (StIft.ad 11l87.). lif- lifränte- och kapitalförsåkringar. (17 Drottninggatan, 2 tr.) Grundkapital: 12,000,000 kr.,., Allfi.!. ~ei. 610; kontorstid 9:-4. Hufvudagent: Bay, Hans. Nya anm~lnlllgar ~mottagas dagligen: 100 Läkare: Malmsten Karl Drottningg. 22. kronor ar den minsta, 10,000 kronor den,, högsta försäkring, som beviljas å ett m. Allmänna Lifförsäkringsbolaget. (Kungsträdgårdsgatan 2 C.) Telefoner: telegrafens n:r 70, allmänna Hildebrand, Hans, ordförande, Cavalli-Holmgren, A. F.; Gihl, G. Verkställande direktör: Gummlius, Arvid. Matematiker: Lindstedt, Anders.. J.urist: Ljunggren, C. J., Ofverläkare: Wesru, J. T,jenstemän: Kamrer: Winge, C. G. Kassör: Svensson, Anna. Bokhållare: Thim, Artur; Bartholdi, Am. Ordförande: Stålhammar, A. Pörvaltningsutskott i Ahlström, C. N.; Seip- _ pel, Otto W. och Mörner. Helmer. Ofrige styrelseledamöter: Carlsson, G.; Holmgren, C. N.; Johansson, A.; Ståhlgren, E.; Thorelli, O. och -Wachtmeister, C. H. Revisorer: Borg, E.; Thorelli, S.; Rathsman, K. T,jenstemän: yerkställanc1e direktör: Ahlström, C. N. Ofverläkare: Sällberg, G. Th.; Kassör: Hafström, Gunnar. Kamrer: Fogelmark, C. M. Biträden: Hector, B.; Andersson, P. och Elliot, M. Stockholms stads Brandstodsbolag till Undersökninqsldkare i Stockholm, försäkring af lösegendom. Lindström, C. O.; Netzler, Fritz och Borg, Carl. (Skeppsbron 02.) Direktion : Billing, W., ordf.: Lennrnark, C. E.; Brinck, Brandförsäkrings-bolaget Tor. J.!<'.;" Sundström, G. R.; en vakant. (Stiftadt 1888.) Kamererare: Blanck, A. W. (Drottninggatnn tro Kontorstid 9-3.) Kanslist och ombudsman: Lagerwall, Birger. Beviljar försäkringar å fast och lös Revisor: Levander, J. egendom. Kammarskrifvare: Almen, Joh:s..." 8ty1'else: Herrar Sextio Deputerade: O:dforand.e: St1Uha~mar, A. Al O B " k F" T B'O' t dt VIce ordförande: Morner, H. mgren,.; ec man...; ergs e, ör. l d "t Ahl t.. C N Ed' C.; Billing, W., Björklund, E. G.!<'.; nge e a~o er: s rom,..; en, Boivie, A.; Brinck, A. E.; Brinck, J. F.; F.; Karlstr?m, A.; Lundbl~d, D. P.;Planc~, Bris m G. Bäck t -öm J. Dahlström Edv., 'I'aflin, F.; 'I'h orelli, O.; Wachtmei- ISS an, " a c s 10..,., r..' stel', C. H. O.; Edberg, K.; Edelsvar~, A. Vi., Fehr, 'ljenstemlin : ~. IA,At';..GUIGlletHmolt, F Verkst. direktör: Åhlström, C. N.; uu 1b ;GraEnhoHlm e!.g,.; o Vis l rom,.; o ms t..t.; l"?m, Kassör: Fogelmarek, Sigrid, " lv!'.; Jaderlun,d: A.,;.Kahl, C. ~:: KlInt, Kamrer: Lundeberg, Gustaf. v., Kock, E.. La~son, AdleI: Lenn- Inspektörer: Plallck, Edv.; Ekberg, J. A. mark, C. E.; Levertm, C. O.; Lindholm, B't "'d. H"k M' J. M 'Eb A G L' d.trö C F J. L ' J. l ra en. a ansson,., ansson,., ren-.., m s rom,..., oven,.., hoff A. Lund, M.; Lundberg, A. F.; LundqUIst, '

5 .. Assuransföreningar m. m. - Bankinrättningar m. IiI., ' 647 _Städernas bolag, Jönköpings, till lanmälan om försäkring sker hos bolaget, försäkring af Lösegendom. Skeppsbron 20, 1 tr.; Den i Stockholm varande Kemitån Direktionen öfver allmänna Brandför-.. utgöres af: säkringsverket för Byggnader å Landet. Ledamöter: Bayard, A. G.; Bayard, C. G.; (Stora Nygatan 26.).,. Ba!.k, A.; Car~ss.?n,. C, Aug.; Brunberg. A, Af Kungl..Maj:t förordnad ordförande: af Anmalan om försäkring sker hos Bayard, Ugglas, C, G., frih. A. G. I Enskilde delegares fullmäktige: Jentzen, C.; I Bowallius, R. M.; Strokirk, W. T.; Odel- Styrelsen för Städernas Allmänna l berg, O. W. 'I Verkst. direktör: Rosenlind, J. E. B randsto dsbolag. Sekreterare och ombudsman: Bovallius, R. (st. Skeppsbrori 20.) I M., tillf, Ordförande: Sanndahl, G. Assuransintendent: Berlin, P. L. H., tillf. Öfrige ledamöter: Grenander, J. M. A., jour-i Kanslister: Lag~rhein.l.' N. O.; Giin~her, C, hafvande direktör' WedberO' Jacob' Ek-,. O., huf.; Backstrom, A. M., unr, begren, C, E. ' ::o', strider 'registratorsgöromål. Sekretersre o. ombudsman : Naumann, Th.1 Karnererare: Adelgren. A. l!'. Karnererare: Karlson,.I!'. G. IBokhållare: Signeul, C. l!'. Kanslist: l!'risch, E, l!'. M. Kontorsskrifvare: Stuart, S. L., unr., Rob- Kammarskrifvare: Brandting, S. K. 0, bert, 0, W., tiuf. Kontorsskrifvare: Johansson, N. A. T. I --- Inspektör öfver städernas brandsläcknings- Sveriges Hästförsäkrings-Aktiebolag. anstalter: Gustafson, A. H. (Klara Bergsgatan 52 A.) Brandstodskomiten i Stockholm: Ridderatolpe, Aug., friherre : Heijkenskjöld, Lundström, J.; Anstrin, C.; Frostell, F. E.; G.; Ahrberg, Claös, verkställande direkv. Heijne, T.; Naumann, Th, tör. Bankinrättningar m. m. Riksbanken. Ferlin, R. w.; Larsen, J. F. t. f, kassör; F Il "kl'. tjenstf. Afzelius, A. 0,; Thoren, J., tjenst- L h t C!If ca!ge. f cif" d fri; tjeristf'. Engström, P. A.; Ohlsson, B. ewen aup, :. " gre ve.. or, oran e; N.; Nyberg, C. A. von Ehrenheim, P., VIce ordforande.; Fock, R g' tr 't.. L' ab rg E E A A H E f ihe "e' A -nb 'g J W L' e IS a 01. jung e......, rj. II, 1,~~,.., ars- Kontors- eller Kassaskrifvare: Me16n, G. son, L. O.; Rlc~te.r, F.; lo:~ebladh, H. R. B,: Warberg, O. E" t. f. bokhållare; tjenstf. Fullmdktiqes exp~d!t!on. Petterson, E. J.; Wadstein, C. N. T.; Bank~sek,r~te.r~re: Kol;nod;n, C. F. Wassberg, J. H.; Tunell, K. A.; Ulfsberg, ~otar~e: I'roilius, C. le. '\. J. G. A.; Nylin, E. V. R.; Ekström, C. Kanslist: Carlsson, J. G, J. F.; Coyet, F. A.; Olauson, K. A.; Påhl- Ombudsmansexpedition, man, C. F. L,; Hjelm, J. G. F. Ombudsman: Montelius, C. W. H. Sedelkontoret, Kanslister: Österdahl. G. V.; Looström, Karnererare. 'I'hunwall, P. G. A. H. Bokhållare: von Wernstedt, E. L.; Björk- Bankkontoret. manson, R. Kommissarier: Friberg. l!'.; Korsgren. C. Kontorsskrifvare: Redin, C. A.; Engström, G.; Bergquist, L,; Bagge. A. O. F. P, A., t. f. bokhållare; tjenstf. Hallberg, Karnererare. 'I'iselius, C. H,; Hanson, H. A., A. A. tjenstfri; tjenstf. Frykman, G. C,; Törn- Revisionen. blom, A. l!',; Till berg, C, S. Förste Revisor: Calander, G. A. Kassörer: Bagge, E.; Sjögren, J. A. A.; Jo- Revisorer: Wensjoe, C, H. W,; Lindquist, hanson, J. A.; Sterner, E. H. A., tjenst- s. E. fri; tjenstf. Larsen, J. F, Kontoret föl' u~rikes affärerna: Bokhållare: Holm, A. A.; Frykman, G. C., Karnererare och kassör: Amark, W. T. t. f. kamrerare; tjenstf. Wårberg, O. E.; Bokhållare: Lindblom, A. l!'. G.

6 648 Bankinrättningar m. m. Kommissionsanstalten: ter till bokhållame för rä nteuträkning och Karnererare och kassör: Janson. G. W..sedermera till kassören, som emottager betal- Bokhållare: Turdin, J. E.' ningen och meddelar qvitto öfver densamma. Rilcsbankens kontor å Norrmalm,.J/edels em.ottognnde på "P]" ock ajsltrijnings- (Brunkebergstorg 15.) sauu: på deposition.,, älming emot riinta, Karnererare- Cronstrand, A. G. Insättningar och uttag såväl på dcpo- Kassörer: Wachtmeister, C. H., grefve; Sö- s'ition.,-räkni?lg af 100 kronor och der utö f- derberg. K. A. ver, äfven i brutna tal, som på ~tpp- ock Bokhållare: Rheborg, D. V. af.'krijnijl.'1., riikningå hvilketjemnt ellerbru- Kontorsskrifvare ; Afzelius, A. O., t. f. bok- tet tal som helst få ske i bankkontoret hållare; tjenstf. Norell, G. W. alla söknedagar. Högsta insättningsbelop- Kassaskrifvare : Humble, K. A.; Pripp, G. F. pet bestämmes af fullmäktig-e.. -"-- Räntan, som bestämmes af fullmäktig-e, Vexeldiskonterin.1 samt utlåning emot Itl!' utgår för depositionsmedel från insättningspotek af?öpande förskrifning, aktier, pn.dagen, för upp- och afskrifnings-medel från Mika papp"" eller, å.1förda e.ffektc?'. och med nästa helgfria dag efter insättnin- V l 'h f l' h dr. tt ~en, samt icke för hözre belopp än ex a: oc..? nga ~ne ~~.mgai ~!U0.. a- kronor. så vidt icke, ~e(l afseende å sökangas af,edelbor~nde kamlela.le ~VaI}e so~. dens öfriga affärsförbindelser med Riksban- ~edag u,nder riksbankens förrättningstid ken, fullmäktige beviljat dylik räntegodtkl. 10-=-'J~'. görelse till högre belopp. Anmalnmgssedel erfordras endast l det, fall, att sökanden begagnar ombud. Riksbankens kontor å Norrmalm, Vexel, hvarå minst 15 dagars diskonto Brunkebergstorg 15, en tro upp, beräknas, skall vid valutans erhållande öf'- hålles öppet under riksbankens förrättningsverlåtas till riksbanken eller ordres. tid hvarje helgfri dag för depositibns-, fo- Betalning till riksbanken af diskonterade lioräknings-, upp- och afskrifnings- samt vexlar eller lån emottages hvarje sökuedag kredit.ivrörelse, åfven sorn för försäljning af under riksbankens förrättningstid af veder- postvexlar, börande kassör, som dervid återställer vexel eller lånehandling. Kassakred.iti», Härtill erfordras kontrakt enlig-t tryokt formulär tillika med afskrift deraf, den för kreditivet erbjudna säkerheten, firma för invisningarna och, derest sökanden begagnar ombud, unnrålningssedel. Dessa hand- Iingar emottagas under riksbankens förrättningstid af kamreraren. Kreditivafgiften erlägges efter kreditivets beviljande till kassören vid kreditivkassan., Invisningnr. hvilka rå ställas äfven å brutna tal, inlösas, och inbetalningar emottagas af kreditivkassören kens förrättningstid. under riksban- Vexelblnnketter för uttag tillhandahållas kreditivtagare mot behörigt qvitto, Riksgäldskontoret. Fullmäktige: Ordförande: Vakant. v. Ordförande: Anderson. F. A., tjenstför, ordförande. ' Öfrige fullm.: Samzelius, P.; Nordenfalk. J.. trih.: Boström, E. G.; Sederholm, E.; Wersäll, C. R.; Höglund, O. M.' Sekreterare och ombudsman: Wik blad, S. H.; tjenstf. Rabe, P. R. Kassör: Bolin, F. C. Kamererare: Stuart, A. L. Revisor: Hanner, P. G. Kassabokhållare : Nilsson, J. A. Låne bokhållare: N eijber, J. L. E. Registrator och kanslist: Montell. J. P. F. Kammarskrifvare: Erdmann, N. A. F. utan afgift. A inbetalda belopp godtgöres ränta från Jernkontoret. inbetalningsdagen (Kungsträdgårdsgatan 4.) Om före kredttivtidens ntgån.1 nytt kre- Ordinarie fullm.: Ordförande, 'ramm, C. G. ditiverhållits, får öfverföring till detta af A.; Leuhusen, F. O., frih.; Geijer, S. G. kapitalskuld å det äldre kreditivet ske 'utan A.; Ekman, Carl E.; Cronstedt, O. C., all a/gift der/ör. grefve. Afbetal/l'ing.~lån. Extra ord. fullrn.: Tanim,P. G.; De Mare, Ansökningar om sådana lån emottagas A. B.; Gahn, H. P. W.; Sundin, N.; Bäck- 'alla söknedagar af kamreraren. ström, C. A, " Anmälan om afbetalning eller slutliqvid Sekreterare och Ombudsman: Richter, F. -, emottages af registratorn, aflemnas deref-.kamererare: Bäck; L. C.. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolag~t SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Kassör: Engelhardt, L. Bokhållare: Myhrman, E. Kammarskrifvare: Löwenhielrn, Kanslist: '1'hyselius, P. F. Bankinrättningar m. m. G. F. Stockholms Enskilda Bank. Hufvudkontor: Lilla Nygatan 27. Afdelningskontor på Norr: Drottninggatan 45. Gustaf Adolfs torg 14 och Hamngatan 8 samt i Södertelje och i Linköping. Direktion: Ordförande: Wretman, F. Vice Ordförande: Ribbing, Erling. Ledamöter: Buren, Axel; Bergstrand. W.; Cederberg, A. F. O.; Porsgren. Rob.; Lamm, Ludvig; Lettström. G.; v. Sydo w, P.; Wallenberg, G. O.; Wallenberg, K. A., verkställande direktör. Tjenstepereonaien: Kamererare: 'I'örneqvist, Aug. Sekreterare och ombudsman: Rabe, P. R. Kassörer: Båve, Ludvig; Sandberg. Rich.; N ylen, Herman; Edström, Anna; Schuberth, Fredrika; v. Sydow, H.; Andersson,.!VI. A.; Edström. Emelie; Engström, Anna; Wiklund, Anna; Holm, Sigrid. Bokhållare: Lindström, A. '1'h.; Lybeck, Aug.; Westerrnark, Wilh., Rossander, Alida; Blom, G.; Zethrin, Hugo. Kontorsbiträden: Schylander, Amalia: 'I'hormarck, Adele, Schuherth, B. H.: Petersson, F.; v. Sydow, E.; Wallin, J.; Björksten, Gustaf; Blom, Emil; K~ellstrand, F.; Scheele, F.; Lindegren, A.; Gustafson, C. E.; Högström, R. O.; Finnström, E..~.; Lundberg, Ad.; Cederlund,.Fr.; Engstro~, Kerstin; Stenmark, G.; WIklund, Amehe; Zethrin, Sigrid: Bergman, C. G.; Sylvandel', Amy: Sandgren, Leo; Sylvandor, V.; Svenson, O.; Neurnan, A. W.; 'roren, Karl; Lindgren, Kerstin. 649 Bokhållare: Heckscher, Isidor, Holmqvist, Filip; Smidt, Elin; Björklund, Mina; Lönngren, A. O.; Swahn, C. A.; Carlsson, C. O.; van Rijswijk, Betty; d' Aubigne, E.; Locander. P.; Westin, A. och Andersson, Clara. Skandinaviska Kredit-Aktiebolaget. Storkyrkobrinken 7, Vesterlånggatan.16. Expeditionstid : 9-1 för sedelvexling; 10-3 för andra affärer. Ordförande: Ekman, O. Vice ordförande: Wijk, O. Ledamöter: Davidson. H.; Delbanco, E.; Ekman, J. J.; Frisell, Henning; Kjellberg, Carl' Manuheimcr, 'I'h.: Melin, O.; Peyron, Ad.;' v.rosen, Ax., grefve; Setterwall, Carl; Skogman, C., frih.; Stuart, L.; Wijk, O. Afdelningskontoret i 8t~ckholm. Ordförande: Skogrnan, C., frih, Verkställande direktör: Davidson. H. Biträdande verkställande direktör: Meyerson, 'V. Karnererare: Palm, Ivar. Kassörer: Berling, J. F. R.; Lindström, H. F.; Pripp, G. A.; Timander, C. G. Bokhållare: Amberg, R.; Bacher, Fr.: Berggren, E.; Berglund, C. A.; Boh.nsack, A~g.; Bollfras. K. D.; Boman, HJ.; Boströrn, G. E.; Byström, J.; Fog-elberg, O.; Grandinson, A.; Hedberg, E. G.; Holmberg, E.; Högel, A.; Hörgren. C. A. J.; ~ensen, J.; Jernberg. L.; Landgren, A.; Lind, Ad.' Lindström, G.; Lindström, W.; Lundgre~, E.; Lundh, J. F.; Moström, F. A.; Rosenlind. O.: Samsiö, E.; Schaffer, G.; Segerströrn, O. I.: Zettergren, C. O.; Ör~mark, R. Juridiskt biträde: Martin, H. W. Industri-Kredit-Aktiebolaget istockholm. Aktiebolaget Stockholms Handelsbank. Hufvudkontor: Lilla Nygatan 4, öppet Hufvudkontor: Kornhamnstorg 4. Kassan 10-3 på dagen. Afdelningskontor: Ar- öppen 10 f. m.-+ 3 e. m. Afclelningssenalsgatan 4 A (Hypoteksbankens hus) kontor: Göts-atan -16, Humlegårclsgatan och Drottninggatan 65; öppna ] pa 24 och Rödbbocltorget 1 (uti f. d. Keydagen. serska huset) öppna -}10f. m.-3 e. m. Direktion: Styre lse:. Ordförande: Heckscher, E. Bonnich A. G:son, ordförande; Nisbeth, Ledamöter: Edelstam, C. ]<'.; Edberg, IL; Sixten' verkställande direktör; AbeIin, Wagner, S.; Liljewalch, T.; Lindholm, H. A.; Åbramson, G.; Frestadius, A. W.; A. G.', Wallin. M. F.; Höglund, O. M. R b G 1\1 S'" t l Tienstemän: Fris, Gustaf; osen erg,..; JOs ranc, Kamererare: Sjöholm, Gust.... A. E.; Tamm, Carl. Kassörer: Johansson, Axel; van RI.JSWIJk, TJenstemän:. Anna; Bruzelius, E.; Björklund, J. A. och Vid hufvuclkontoret: kamrerare: Morling, Ericsson, C. AJ.. W.; kassörer: Koschell, O.; Hseggström, Brand- o~h Lifförsäkrings:'Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Kamererare: Arosenius, Herman. Tjenstemän: Aroseniuo, Herman; Gagge, Adolf. Mälareprovinsernas Enskilda Bank i Stockholm. (Slottsbacken 8. Kontoret öppet 10-1/2 3 på dagen.) I'empelman, V.; Gagge, Adolf; Arosenius, L. T,jenstemän: Arosenius, H.; Mörk, P. A.; Glosemeyer, O.; Enhörning, F.; Gustafson, H. ' 650 Bankinrättningar m. m. A.; ombuclsman: Stael v. Holstein, J., frih., bokhållare: Acharius, S.; Bero nius, M.; v. Hofsten, B.; Lindholm Carl; Ljungström, J.; Lychou, G. O.; Modi~h, S.; Nyström, Alb.; Schultz-Steinheil, Eduard; 'I'helander. Axel; Uddenberg E.; Wejdling, G.; Westfelt, O. JTid afdelningskontoret Götgatan 16: ' Kassör: Hasselhuhn, Louise; bokhållare: Schröder, F. Vid afdelningskontoret Humlegårdsg. 2#: Kassör: Engström, Hulda; bokhållare: Akerlund, O. Vid afdelningskontoret i f. d. Keyserska huset: Kassör: Stenberg, S.; bokhållare; Lundberg, R. SundsvalIs Enskilda Bank, Stockholm. Kontor: Kungsträdgårdsgatan 2 A; Stockholms Intecknings-garanti- Aktiebolag. Hufvudkontoret, Malmtorgsgatan u: l, öppet Afdelningskontoret, Bibliotekssgatan 13, öppet kl. '/ Ordförande: Björnstjorna. O. M. Vice ordförande: Themptander, O. R. Gihl, G., ordförande och verkställaude direktör; Ljungberg, K.; Salen, E.; Sebardt, W. Tjenstemän: Kamererare : Larsson, A. Kassör:' Enell, O. Bokhållare: Gihl, Hj.: Salen, H.; Sydow, Ernst v.; Unreus, Ida. Ledamöter: Palme, J. H., verkställande di- Skånes Enskilda Bank. rektör; Ahlberg, John, kassadirektör: Kontor: Fredsgatan 13, öppet ,Philipson, C. D.; Rinman, Christian. Direktion: Tjenstemän: Moll, J., verkställande direktör; von Schwe- Ombudsmän: Benckert, H. T.; Billing, H. rin, F. B., grefve; Loven, John. Kamererare: Lindstedt, A. V.; Horn- Suppleanter: s. berg, H. von Rosen, Aug., jl;r\lfve; Neijber, M. J. Korrespondent: Sten ström, R. Ombudsman: Kassörer: Wancke, F. T.; Sterky, H. Holm, G. B. A., vice härudshöfding. Ingeniör: årtenblad, T. Bokhållare: Grönstedt, F. O. V; 'Ström- P Tjenstemiin: berg, F. A.; Aurell, L.; Andersson, C. Kam~rera!e: etersen, A.,S: O.; Carlgren. G.; Thunman, W.; Han-,Kass<;,rer:.~a~d?erg, E.;.Weldeluan,~. J. N. ner, John: Akerstcn, Selma; Hoffrnan, Bokh.allar~. Carlson. F:, Olesen. Q., Beck- Ellen; Hirsch, Betty: Baumgarten, Wil. q~~lst,.s.; ~parre, Signe: BOlJe af Genma; Boosval, Elleru, Johansson, Anna; nas, Kjersti n; Pet re, G. Zethelius, Anna. Vid afdelnin gskontoret: Kassör: Ottergren, Fr.; kontrollant: von Friesen, E. Hernösands Enskilda Bank. (Drottninggatan 6.) Ordförande: Thiel, Jacques. Verkst, Direktör: Thiel, E. Stockholms Hypotekskassa, Kassadirektör : Cramer, Carl. Suppleanter: Ossbahr, Richard; Dahlberg. (Kontoret, Slottsbacken 8, hålles öppet A. E. hvarje helgfri dag 10-1.) T,jenstepersonal: Direktion: Kassör: Söderberg, Alb. von Ehrenheim, P., ordförande; Tempelman, Kontrollant: Wideen, Maria. V.; Davidson. H.; Sundström G. R.; Aro- Bokhållare: Olsson, l)imil.; Lunden, L,M.; senius, L. Jacobson, P. M.; Akerström, B. Ombudsman: Benckert, Robert. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Bankinriittningar m. m. 651' Arbetareringens Bank. Kass~r: Jacobsson, ": H..'.. Triewaldsgriind 2, vid Kornhamnstorg. Bokhall3;~:e: Grapeng iesser, S. E.). f. revr- Kontoret öppet kl. 10-3, dessutom Månd. SOl'; Sjöstedt, C. J. B.: Moll, V. L. o. Lönt 7-9 e. m. (T elegrafadre ss: A,-betarebanken.) Styrelsen öfver Allmänna Hypotekskassan för Sveriges städer. Ordförande och verkst. direktör: Carlson, Wilh., grosshandlare. v. Ordf.: Jacobson, Eric. Deputerad och kamrerare: Cederborg, O. H. Deputerad och tjensteman: Espelund, Karl. Deputerad: Laurent, J. S. Ledamöter: Almgren. A.; Andersson, J. A.; Engström, J. E.; Janzon, Albert; Linge, S.; Olsson, Olof; Setreus, A. J. Kassör: Rgsenlöf, Lydia. Arbetareringens Banks Pantfåneafdelning. Kontor: 'I'riewaldsgrand 2. Föreståndare: Laurent, J. S. Kontor: St. Badstugatan 9. Föreståndare: Mars, J. O. Mälareprovinsernas Hypoteksförening. Kontor: Norrlandsgatan 26. Direktion: Ordförande och jourhafvande direktör: Bowallius, R. M. Ledamöter: Coyet, G. A., vice ordförande; Lewenhaupt, C., grefve: Boström, E. G.; Aktiebolaget Stockholms Tjenst Reuterororia. C. A.: Sederholm, Edv. e- Tamm, P. G.; Wolffelt. M. manna-sparkassa. Karnererare: Hallström, G. Mynttorget 4; kontoret öppet kl. Sekreterare och ombudsman: Matthiesen, J. 10 f. 1ll.-8 e. m. Kassaförvaltare : Spens, J. M., grefve, Bokhållare: Agren, C. G. A. Qnlförande: Klingenstierna, E. Amanuens: Tegner, J. B. Ofrige ledamöter: 'I'örnebladh, L: Heden- Komiten för granskning af lånehandlinqar blad, P. H., kassadirektör: Falk, C.; inom Stockholms län: Sandberg, G. Fr.; Biörklnnd, H.; Gran- Ordförande: Boströrn, E. G. lund, A.; Onchterlony, O. W.; Stjern- Ledamöter: von Horn, H.; Kallberg, 8. J. spetz, H. A.; Ekdahl, M., verkställande Sekreterare : Agren, C. G. A. direktör. Kamererare: Svensson, Adolf. Kassör: Berg, Anna. Kassakontrollant- af Sillen, Hildur. Bokhållare: Clasun, Malin, Styrelsen öfver Allmänna Hypoteksbanken. Arsenalsgatan 4 A; kont. öppet Ordförande, af Kgl. Maj:t utsedd: Hallenborg. B. M. F. C. W. (Regeringsgatan 6, 1 tr.) Ordförande: Gihl, G. Vice ordförande: Grenander. J. M. A. Ledamöter: Ryding, J. 1\1.; Kayser, L.; Gumselius, K. A. Suppleanter: Wedberg, Jacob; Berglöf, F. J. E.; Zander, G. Kamererare: Ekgren, C. E. Bokhållar8: Bergsten. C. P. Amanuens: Ekgren, E. Kupongbokhållare: Lundgren, 1\1. Apoteksprivilegiernas Amorteringsfond. Malmtorgsgatan 6. Ordförande: Bennich, A. G:SOJl. yice Ordförande: Almen, Aug. Ofrige Ledamöter: Sebardt, W.; Boberg, A.; Piltz, G., Styrelsesuppleanter: Murray, A.; Ljungberg, K. Karnererare och protokol lsförare: J entzen, C. Vice Ordförande, utsedd afl!'ullm.iriksgälds- Aktiebolaget Sägverksegarnes Garantikont:.: Anderson, F. A...' förening. Ledarnöter i., utsedde af Hypoteksförenin- Kontor: Slottsbacken 8, öppet kl ga.rne: Hierta, C.g.: Kuylenstjerna, C. J., Gahn, H. P. W. o., Ordförande: Bennich, A. G:son. Suppleanter, l~tsed_de af Hypoteksforenm- Ledamöter: Andersson, Alb., vice ordf.; Sögame: Sundin, N.; Nordenfeldt, O.; von rensen, N. G.: Wikström, P. M.; Wilms, H. Horsten, N. E. ~I. Ombudsman: Benekort H. T. Karnererare. Anstnn, VV. IKontorschef: Arosenius' Ludvig. Sekreterare och ombudsman: Bergman, J. W. '_ j' "

10 652 Bankinrättningar m. m. Stockholms stads Sparbanksdirektlen.] ler, J.. t\:; Byråc~.efen i Generalpoststy- (Hufvudkontor: Storkyrkobrinken 5. relsen for aren den rorande postsparbanken.. öppet 9-2, 5-7.), Tjenstepersonal : - Ordförande: Varenius, N. A,. Vice ordförande: Tempelman, V. P~ G... Revisorer och bokhållare: Berg, J. E. Norberg, S. J. L.; Öfrige Ledamöter: Almgren, gren, O.; Bergg-ren, R.; G. M.; Alm- Amanuenser: Blixen, C. O.; Westin, Hj. Fant, G. F.; Malm, A. H.; Brinck, E.; Claäson, N. L. A.; Dahlström, Extra biträden: Samsioe, Jenny; Lodin, O.:.Ekstrand, A.; Frestadius, A. W.; Signe; de Frese, Constance; Ström, Hed- Gullberg, E.; Lennmark, C. E.; Loven, vig; Ankarsvärd, Maria; Hedenskoug, J.; Möller, G. W.'; Neijber, L. r., Ram- Anna; Södergren. Anna; Rheborg, Elin; stedt, R. W.; af Petersens. JL H. W.; Styffe, Holm, Anna; Wiberg, Ellen; Kruse, Sig- K:; Sundström, G.; Wallin, M." F.; Silf- rid; Ericson, Anna; Pettersson, Hedvig; versparre, O.; Wikström, P.; Adelgren. af Sandeberg, Maria; Höggren, Nanny; C. A. T. Malm, Sofia; Ulff, Emilia; Winroth,rAnna:; Kamererare: Lindberg, C. F. Gyllenhammar,-Signe; Coyet, Mma; Lar- Sekreterare och ombudsman: Dahl, G. son, Anna; Ström, Sigrid. '" l:ste Kassör och kassör vid eftermiddagsexpeditionell: Ström, A. Aktiebolaget Stockholms Pant-Aktie- 2:dre dito: Langelius, F. G. l:ste Kontrollör: Björklund, A.; tillika kon- Bank. trollör vid eftermiddagsexpeditionen. IIufvudkontor: Riddaregatan 35 B, 1 tro upp; 2:dre l:ste dito 'I'yden, F. O. Kontorsskrifvare: Kinman, E. O. öppet söknedagar från Mdelningskontor: 10 f. m. till 1 e. m. 2:dre dito: Wallberg, G. A. Stora Badstugatan 4 å norr; 3:dje dito: Sevon, K. B. Riddaregatan 35 B å Östermalm, med 4:de di~o: Flodenbe~g, Th.,. ingång från Styckjunkaregatan 6. Uppg~~t, hvarest Sparbapkens ~fdelmngs- C. Skärgårdsgatan 4, Brända Tomten med ~ont~.r 11.1'0b~lagna saul.t tiden, då desamma ingång från "Kindstugatan '0oppna, aterfinnes I adressafdelningen. D. Katarina Högbergsgata 23 å söder ---. med ingång från Kapellgränd 3. Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten. E. Vid Munklägersgatan hörnet af Gamla Stora Nygatan 5; insättning till beredande Kungsh~.lmsbrogatan.... af lifränta, eller utstyrsel sker alla F. Brankyrkagatan 44, hornet af 1'11nsöknedagar 11-2 midd, och mermansga.tan. o onsdags e. m Afde~l1lngskontl)re!1 hallas oppn~: Direktion: Alla so~nedali'ar från 9 f. m. till 2 e. O df " d B Il' R M m. och från 4 till 8 e. m. r or~n~: owa ms,..... Lördags- och helgdagsaftnar till kl 9. Ledamoter: 1'empelma~,. V.; Christierson, Sön- och helgdagar hållas kontoren stängda T, O. A.; Lagerheirn, N. O.; Vare-". nius, N. A.; Rubenson. L.; Matthiesen, J. C.; Schultsberg, C. O.; Edholm, M. E. Ordförande: von Feilitzen, R. Föreståndare: Stuart, L. Vice Ordförande: Carlsson, A. L. Kamererare: Romare, A. V. Ledamöter: Trana, C. L.; Richert, Bernh.; Ombudsman: Hindbeck, F. O. Olsson, F. T., verkställande direktör. Amanuenser: Nordwall, J.; Nerström, E. G. Kamrer: Trana, B. J. Korrespondent: Pabricius, Aurelia. Kontrollant: Hellström, 1'. O. Kassakontrollant: Stuart, Ulla. Kontorister: Hellström, Serla; Hellström; Kassör: Benckert, Fanny. Ellen; Bergholtz, Aurora. Kontorsskrifvare: Erikssop, L.; Wahlberg. Tjenstepersonal: C.; Svederus, M.; WallIn, K.; JVlellberg; Vid afdelningskontoret A. M.;. Malmerfelt, H.; Bratt, JVL C.; Hedberg, E.; Geete, Föreståndare M. G. och kassör: Bergholtz, Ernst,. Postsparbanken. Bokhållare: Carlssun, Carl Enoch; Rabe, Ernst Emil; Lindholm, Hulda; Nyman, E.; (Lilla Nygatan 6.) Lindholm, C. G. Ordförande: Generalpostdirektören. Vid afdelningskontoret B. Ledamöter: Richter, F.; Samzelius, P.; Leff- Föreståndare och kassör: Johansson, C; A. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

11 Pensionsföreningar m. m. -653'" Bokhållare: Wessman, Sv: Wilhelm; Pet- rid afdelningskontoret E. " tersson,.pontus; Nyman, E.; Lundgren, Föreståndare och kassör: Mellin, C. F. Hulda; Ahrman, C: G.; Hallsten, John. Bokhållare: Lundholm. C. G.; Wessman, Vid afdelningskontoret c. Sven; Ra be, Olga; Moberg, Victor. Föreståndaro och kassör: Price, F. W. Vid afdelningskontoret F. Bokhållare: Hartman. J. P.;Andersson,Aug.; Föreståndare och kassör: Rabe. Herman. Bengtson, Carl Rob.; Nilsson, Gust. Bokhållare: Josefsson, Erik G.; Kjellberg, Vid afdelningskontoret D. Carl. Föreståndare och kassör: Lindholm, Conrad. Bokhållare: Christiansson, W. F.; Nyh, Axel; Lundström, E. A. Bankirer se Adressafdcl ningen. Pensionsföreningar m. m. Direktionen öfver Allmänna' Enke- Direktionen öfver Presterskapets och Pupillkassan. Enke- och Pupillkassa. (st. Storkyrkobrinken 11.) (Norrlandsgatan 34, öppen 10-2.) Lindhagen, D. G., ordförande; Richter, Ordförande: Staaff', A. W. F.; Sjögreen, O. A.; Varenins, N. A.; Ledamöter: Sjöding, A., verkst. direktör; Linroth, K. M.; Klingenstierna, E. G.; Bergman, A. E.; Landquist, C. A. E.; Lindmark. C.G.; Ahngren, G. M.: Bill- Linder, L. J. bergh, T. A.; Warfvinge, F. W.; Elliot, Sekreterare och ombudsman: Wretman, J. J. E.; Clarholm, J. E. Kamererare: Linder C. G. Karnererare j. E. och kassaförvaltare: Clarholm, Ombudsman: Bohman, H. E. M. Bokhållare: Johnson, J. A. Direktionen öfver Folkskollärarnes Civilstatens Pensionsinrättning. (Vestra Trädgårdsgatan 4.) Direktion: Roos, A. V., ordförande; Anderson, F. A.; Wallensteen, J. A.; Bruzelius, A. J. och öfverkommissarien. 'Öfverkommissarie: Möller, P. 'rh. Sekreteraro och ombudsman: Bseckström, E. G. M. Kassör: Kugelberg, O. M. Revisor och kammarskrifvare: L. F. af Klintberg, Kanslist: Dalman, G. G. V. Pensionsinrättning. (Storkyrko brinken 12, hålles öppen alla söknedagar 11-1.) Ordförande: Richert, J. C. E. Ledamöter: Smerling, C. F., GilJjam, G. F. Kamerorare. Westman, C. C. A. G. Sekreterare B..J. och ombudsman: Schönmeyr, Kassör och bokhållare: LidelI, P. A. Armens Pensionskassa. (Öfre Munkbron 5.) Förvaltningen af f. d. Kg!. öfre borg- Direktion: Ordförande: Sandels, U. P. rättens medel. Öfrige ledamöter: Bergenzaun, P. J.; Steck- Ordförande: H. Exc. Riksmarskalken. sen, J. O. B.; Nordström, C. T.; Funck, Ledamöter: Ankarerona. C. V., Ofverhof- G. O., friherre. jägmästare: von Rosen, N., grefve; Gylden- Byråchef: Myhrrnan, E. stolpe, A. G. Fcrsen-, grefve; Åkerhjelm, Sekreterare: Beskow, W. B. K., friherre; Vallin, J.; Hjortzberg, F. W. Advokatfiskal: 'I'egner, J. B. Sekreterare: Forsstrand, J. F. Kassör: Lagergren, K. F. Revisor och. hufvudbokhållare: Bergman, Aug. K:son. Bokhållare: Falck, K. Direktionen för Lärarnes vid Elementariäroverken Enke- och Pupillkassa. Direktion och tjeustemän desamma som i Folkskollärarnes pensionsinrättning. Direktionen öfver Kgl. Hofstatens gratialkassa. lordförand e: H. Exc, Riksmarskalken..

12 654 Pensionsföreningar m. m. Led~möt~:: Vallill, J. E.; IIjor!.zberg, F. Bankostatens Enke- och Pupillkassa. V\.; Hulphers, H. w..; Nystrom, L. R:; Nygren, l. M.; Ekstrom, F. W. Ordförande: Richter, F. Sekreterare: Radhe, K. 1:. Ordförande: Friberg, F. Telegrafverkets Pensionsinrättning samt Enke- och Pupillkassa. (Skeppsbron, 2.) Direktion: Ordförande: Uddenberg, H. Vice ordförande: Wennman, ]If. Ledamöter: Bratt, H.; Nordqvist, K. G. W.;. Hultström, A. G. Kamererare: Svanbeck. Edv. Ofng.e ledamöter: Korsgren. C. G.; Bergq~lst: L,; Janson. G- W.; Törnblom, A.; 'I'iselius, C. H.: Kolmodin. C. F.;.Frykman, G.; Montelius, W.; Åmark, W. 'I'h.; Fer1in, R. Tjenstemän: Redogörare: Thunwall, P. G. Sekreterare o. Ombudsman: Looström, A. Direktionen öfver Enke- och Pupillkassan Statens Jernvägstrafiks Pensionsinrätt- vid Stockholms Embetsverk. Stads ning samt Enke-och Pupillkassa. 'Ordförande: Forsgren. M. ' Direktion: Ledamöter: Benckert, H. F.; Granström. Fr.; Ordförande: Löfman, C. Löwenhielm, E.; Salmonson, O.; KihIen, O. vice Ordförande: Beskow, A. B Ledamöter: Kastengren. C. O. F.; Lund- Apotekarekårens Lifränte- och berg, J. H.; Storckenfeldt, C. E. G. Pensionskassa. Suppleant: Lilliesköld, E. W. Tjenstemän. (Lokal: Vallingatan 20, expeditionstid Ombudsman; Berlin, J ) Sekreterare: Kruhs, D. A. Kamrerare: Kastengren. G. A. E. Ordförande: Bennich, A. G:son. Kassör: Brehmer, B. B. v. Ordförande: Sebardt, W. Ofrige ledamöter: Piltz, G.; Murray, A.; L t k t E klld P. k Stahre, L. O sver e s ns I a ens lons assa. Suppleanter: Lehman, A.; Gullbransson, G.; (Sk~ppsbFQn, 20, 2 tr.). Thedenius. H. Styrelseledamoter: Ruu~~, M. D., friherre, Kamrerare: Göransson, J. ordf., Granlund, A. L, v. ordf.; Hedenblarr, P. H.; Sjöberg, J. A.; Berg-ström,. A. F.; Karlson. E. F. A.; Dalman, A. V. E. Viktualiehandlarnes Pensionsinrättning. Kamrerare: Sjöberg, J. A. Kassör: Zethe1ius, A. W. Husberg, C. R., ordf.;.morsing, Fr., kassaförvaltare; Wretblad, P.; Ramstedt, Aug.; Tullstatens Enskilda Pensionskassa. Direktionen: Ordförande: Lagerheim, N. O. Ledamöter: Wallgren, C. O.; Lindmark. A. Riksgäldskontorets Enke- och kassa. Kassaförvalta,'e: Sekreteraren Wik blad, Il. Kommissarien Bolin, F. C. Kamreraren Stuart, A. L. W.; Wengberg, B. R.; Adlers, C. A.; Wahl-, berg, C. L. Suppleanter: Sjöborg, A. F.; Engström, C. G.; Pyhlson, C. J. W.; Zimmerman, N. E. Sekreterare: Ostman, A. F. Ombudsman: Poppius, E. G. Räkenskapsförare: Ekholm, A. F. Pupill- Johansson, Joh.; Möller, G. W.; Boivie, A.; Arfelt, A. W,; Bergqvist, L. G.; Wendelius, S. A.; Westerberg, F. A.; Norsens, P. C.. Stockholms Vinskänkssocietets Deputerade. Berg, Anshelrn; Ekström, J. A.; Hedström, C.; Helleberg, A. L.; Schuldheis, G. A. W. F. d. Bryggare Embetets Pensions- Kassa. Ordförande: Bjurholm, A. Ledamöter: Bjurholm, P.; Lindgren, A. R.; Askergren, A. W.; BilIe, Wilh. Kamrerare: Rehn, A. G. H. E.; Svensson, G. R.; Sifvert, Brand- enh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Ordförande: Pensionsföreningar m.- m. I B'Ok- och imusikhandlarn~spensions- Handelsbokhållarnes Penslonsförenlnq.: fören,jng. Styr.else: Melin, Eric, ordförande; Rubenson, Axel, kassaförvaltare; Peterson, Carl, sekre- Hirsch, Abr., ordförande: Bonnier, Alb., terare; 'l'illander, Georg; Boström, Conv. ordf.; Carlson, Gustaf, skattmästare, rad; Wall, 9. Jo; Carlström. F. A.; Svensd'Aubignå, A., sekreterare.; Schildknecht; son, Aug.; Ortegren, Carl; Löfman, A. W: Alb. Direktionen i Artisternes och Litera- Understödsföreningen för svenske törernes Pensionsförening. bokhandlare..0 von Rosen, J. G. O., grefve. (Stiftad 5 Okt. 1882, utde.lar understod och Öfrige ledamöter: Gunthor. J.; Saloman, sjukhjelp åt bok- o. musikhandlare, deras G.; Dente, J.; Personne, N. biträden samt enkor o. barn.) Skattmästare o. sekreterare: Boheman, C. Styreise: R. H. Ordtörande: Bonnier, I. Ad. Sekreterare: Sandberg, H. Kassaförvaltare: Nordin, Ernst. Pröfningskornmissarier: Wallin, Herman; Svala, C. F. Minuthandelsfören ingens Pensionskassa. Ordförande: Petterson, Hjalmar. Öfrige ledamöter: Berg, Aug.; Wennerström, D. C.; Wennerström, G.; Svensson, Carl A.; Liljeströrn, Axel; Olsson, J oh. och Malmgren, O:. W. Skattmästare: Ortegren, Carl. Skom akarem ästarefören ingen Stockholm. (F. d. Skomakareembetet.) Ordförande: Grääs, O. vice Ordförande: 'I'ranå, F. Kassaförvaltare: Ullen gren, C. A. Sjukföreståndare: Bergengren. J. R. Öfrige ledamöt~or; Hallin, C. F.; Palm, G. Th.; "ahlstrom, s. Kungl. Teaterns Pensionskassa. Direktion: Ordförande: af Edholm, E. Ledamöter: Billing, H.; Smerling, C. F.; Lundqvist, N. C. l~.; Lindegren, J.; Personne, Sekreterare: Westrin, 'I'h. Kamererare: 'I'örner, G. F. Vaktmästare: Nyqvist, J. A. Styrelsen för Kungl. Hofkapellets Pensions-Inrättning. Ordförande; af Edholm, E. Vice ordförande; Westrin, 'rh. Ledamöter: Lindberg, J.; Liudborn, K.; Kjellberg, G.; Andersen, A. Kalnererare och Sekreterare: Book, J. I!'. Sveriges Allmänna Handelsförenings Lifränte- ooh Pensionskassa. (Österlånggatan 41, helgfria dagar kl f. m.) Styrelsen för Dramatiska och Musikaliska Artisternas Pensionsförening. Ordförande: Ekdahl, Gnst. Ordförande: Dannström. L Vice ordf. ochkassadirektör ; Rossander. J.P. Ledamöter; Almlöf, K.; Thegerström, P.; Vice kassadirektör ; Bengtson, Carl. Ohlsson, J. L.; Book, J. P.; Petters-. Öfrige ledamöter: Strindberg, J. O.; Eklund, Hem. N.: Bolander, O. son, H.; Lagerquist, C. F.; Personne, Styrelsens konsulterande läkare: Warfvinge, F. W. Kamererare och Sekreterare: Gille, Hj. J. E. Kamrerare: Sundberg, E. G. Operakörens enskilda kassa. (Utlemnar lån. utdelar understöd och begrafniugshjelp. ) Stip-else: Ordförande: Norc1qvist, J. C. Skattmästare: 'I'elenius, F. Sekreterare: Wahlqvist, A. Operaballettens Enskilda kassa. Sekreterare: Westrin, 'rh. Kamrerare: Törner, G. F. -

14 656 Pensionsföreningar m. m. Hautboisternas understödskassa,,l Stockholms Polispersonals enskilda enke- och pupillkassa, Ordförande: Locander, lsidor. vice ordförande: Ericson, A. Direktion: Kassör: Gyllenskepp, A. T. Olsson, G. och.lindberg C., Öfverkonstaplar vice Kassör: Lundqvist, F. sa.mt Ekenberg, E. A., Cederholm. B. och Sekreterare: Blomquist, O. B. NIlsson, N.' J. O., Konstaplar. vice Sekreterare: Lagergren, C. Svenska lärarinnornas. Pensionsförening. (Adress: 14 A Norrtullsgatan. Expeditionstider fr. o. m. Januari t. o. m. Juni. Helgfri: Onsdagar 11-1; Lördagar 11-1 och 4-6. De öfriga månaderna Onsdagar 11-1). Ordförande: Casse1li, H., fröken. Ledamöter: Örling, C., fröken; Hammer, A., fröken; Westling, Ch., fröken; Cronstrand, E., fröken;' Forsell,J. W., fröken; Engström, C., fröken; Lindberg, 1., fröken Myrberg, H. ly!., fröken. Räkenskapsförare: Hökerberg, E.; fru. Styrelsen för Pensionsinrättningen för lärarinnor vid Sveriges högre skolor för qvinlig ungdom. Ordförande: Anderson, Alb. Ledamöter: Ceclerblom, J. E.; Hellström, C. G.; Holmquist, A., fröken; Malmquist, A., fröken; Lindhagen, A., fröken; Sjö-. berg, G. Redogörare: Rystedt, ly1. Kg!. Direktionen Öfver Handelsflottans Pensionsanstalt. (Anstaltens embetslokal: Trångsund 2 A, öppen söknedagar f. m.) Ordförande: Kreuger, C. H. Ledamöter: Paton, N.; Ekdahl, A. F. Karnererare och sekreterare: Erdmann, O. F. Sjökaptens-Societetens Deputerade. Ordförande: Werner, Feodor. Öfrige ledamöter: Axberg, w., Ekdahl. A. F.j Munthe, I. F.j Nylen, O. E.; Råberg, I. A. SjömannafOreningen.. (Stiftad 1863 för åstadkommande af sjukoch begrafningshjelp samt pensioner och understöd åt sjöfarande af alla grader.) Ordförande: Hedborg, O. F. Vice ordförande: Holmström, G. H. Ombudsman: Ekebohm, D. Sekreterare och skattmästare: Sjöström, E. A. G. F. äfrige ledamöter: Hartzell, J. A.j Drougge, G. A.j Werner, E. J. Barnmorskornas i Stockholm Svenska Postmannaföreningen. Perisionsförening. Föreningen lemnar sjuk- o. begrafningshjelp, Ordförande: Pontin, D. M., Mecinalråd. Ledamöter: Fruarne Raab, F. S., Holm- Ordförande: Sandberg, G. F. qvist, C., Reijer, A. B. och Hallberg, S. D. v.?rdförande: Elms~ein, A. Protokolls- och Räkenskapsförare: Ekman, Öfrige styrelseledamöter: Amnår, F., kas- Thor, registrator. SÖl' och sekreterare; Samsioe, G. N. och Berg, J. E. Polispersonalens i Stockholm Pensionsinrättning. Direktion: Kommissarier: Cederborg, P.; Eckerström, J. H.; Sandström, C. A. äfverkonstaplar: Ljungstrand. F. E; Ekenberg; C. J.; Fritzon, A. Konstaplar: J ohansson, J. Å.; Svenberg. J.A.; Hagberg, J. Ombudsman: Lundvall. Å. Svenska Publicisternas understöds-. förening. Ordförande: Wallden, W. vice Ordförande: Wall, R. Skattmästare: Seligmann, Jos. Sekreterare: Neander, J. Ledamot: Gumeelius, Å. Supplearrter.: Beckman, E.; Hammarlund, E.Brand och Lifförsäkrings-Aktfebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Föreningar och Sällskapm. m. \ Fosterländska Föreningen till uppmuntran af sjelfverksamhet för framtida oberoende. Ledamöter: Annerstedt, P. S. L.; Bergman, Ordförande: Wretman, W. (Skrifter och blauketter tillhand.!thållas C. G.; Gerle, Go; Hernmarck, C. G.; Hind.' i Fångvårdsstyrelsens lokal, Norra beck, F. O.; Stuart, L.; Wallden, W.; Riddarholmen 1). Abergsson, Ao V. Föreningar och sällskap m. m. Kyrkliga, religiösa, moraliska syften, Öfrige le~amötel': Bru~lll, A. T.; Sjöding, A." sociala, politiska sträfvanden. k~ssaforvaltare:.. Bring, J. y.; ~taaff, 4,. W.; Hamrnarskjöl.d, G. G.; 'lottle, H. W., Stockholms Prestsällskap. ombud och sekreterare. Ordförande: Staaff, A. W. Vice ordförande: Bring, J. Sekreterare: Svensson, A. J. Kassaförvaltare: Lagerberg, F. Bibliotekarie: Sjöstrand,.T. A. Direktionen i Samfundet Pro Fide et Christianismo. Ordförande: Staaff, A. W. Vice ordförande: Fehr. F. Ao Skattmästare: Beijer, P. G. E. Sekreterare: Personne. J. Wo äfrige ledamöter: Fehr, C. A.; von Sto c- kenström, G. R. P.; Bergman. E.; Claeson, N. L. A.; Bergman, C. H.; Landqvist, C. A. E.; Schlyt.ern, F. H. Samfundets skriftutskott. Ordförande: Bring, J. C. Sekreterare: Vakant. Samfundets skolutslcott, Ordförande: Staaff, A. W. Sekreterare: Persorme, J. W. o Svenska Missionssällskapet. DiJoektion: Ordförande: Hammarskjöld, C. G. Vice ordförande: Buren, C. O. V. ~kattmästare och sekreterare: Sjöding, A. Ofrige ledamöter: Bruhn, A. T.; Leuwgren, A,; Berglund, F.; Kastman. C. V.; Berg-' man, E, W.; Johansson, C. F.; Johansson, M.; Melander, E. Stockholms Evangelisk-Lutherska Missionsförening. Ordförande: Löwenhielm, G. S. v. Ordförande: Isberg, K. M. Sekreterare: Zandell, S. L. Skattmästare: Carlson, A. V. äfrige ledamöter: Bergström, J. H.; Bodin, O.; Dyfverrnan, K. J o; Elfling, K.; Eriksson, J.; Holmin, K. E.: Lindberg, K. J.; Ring, G. E.; Rosenberg, J. O.; Rönnbäck, A.; Wennersten, K. So Gustaf-AdOlfs-föreningen i Stockholm. Direktion: Ordförande: Sundberg-, A. N. Vice ordförande: Berg, K. J. Öfrige ledamöter: Glosemeyer, A.; Hemmarck, C. G.; Fehr, Fr.; Kaiser, J. P. Kassaförvaltare: Kaiser, J. P. Inrikes Sekreterare: Hernmarck, C. G. Utrikes Sekreterare: Kaiser, J. P. Svenska Bibelsällskapets Komlte. (Arkiv: Kungsholmstorg 3.) Ordförande: af Ugglas, C. G., friherre. Vice ordförande: Harnmarskjöld, C. G., Justitieråd. Sekreterare: Hallin, A. Ho Skattmästare och arkivarie: Buren, A. O. G. Öfrige ledamöter: De Geer, L., friherre; Sundberg, A. N.; Neijber, L. T.; Buren, C.... o _. o. O. W.; Fehr, C. A.; Bruhn, A. Th.; Fruntlmmersforoenl~gen for mrsstenen Bergman. A. Eo; Staaff, A. W.; Fehr, I Kina. Fr. A.; af Wirsen. C. D.; Vult von Steyern, Skattmästarinna: Schmidt, fru, född Storjo- N. H., president; Claesou, N. L. A., justitia- hann., ombudsman. ' Sekreterare: Lundeqvist, Lilly. Svenska kyrkans missionsstyrelse. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Ordförande: Sundberg, A. N., Erkebiskop. (Expeditionen: Mäster.Samuels~atan 34, Vice ordförande:.pehr, C. A. öppen alla 5öknedagar 11--3).. 42

16 658 Föreningar och Sällskap m. m. ' Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Förlagsexpedition. (Kontor: Mäster-Samuelsgatan 34, öppet alla söknedagar 9-3 och 4-6.) 'Ordförande: Widström, C. u. Expeditionsföreståndare: Janzon, O. Öfrige ledamöter: Elfling, L. M.; Cronvall, L. P.; Gauffin, G. Sällskapet för Nyttiga Kunskapers spridande. Ordförande: Malmström, C. G. Vice ordförande: Forssell, H. Skattmästare: Lilliesköld, E. F. Sekreterare: Spilhammar, J. R. Ordförande: Wrangel, T. K, grefve, Ordens Rådgifvare (l:ste vice chef): Broome, Vice ordförande: Beskow, G. E. L. G., folkskollärare, Bårslöf. Föreståndare för Missions-Institutet å Jo- v. Ordens Templar (2:dre vice chef): Ekhannelund: Montelius, K. J. lund, Oskar, redaktör, Stockholm. Expeditionsföreståndare. Widström, C. U: Ordens Sekreterare: Petersson, Oskar, privat- Sekreterare: Hammar, H. B. lärare, Stockholm. Kassör: Ahlborg, W. Ordens Skattmästare: Aulin, Adolf, kassör, Eskilstuna. o Ordens Kaplan: Aberg, P. M., kyrkoherde, 'I'rollhättan. Ordens Marskalk: Ahlen, Joh., skollärare, Grängesberg. Intendent föl' ungdomsafdelningen: Helgarzon, Nanny, fröken, Stockolm. Ordens expedition: Sturegatan 48, 1 tro Ö. g. red. o'. exped.: M.-Samuels- Ordeustidningens gatan 8. Stockholms Distriktloge. Ordförande: Myrström. Magnus. vice Ordförande: Kock, Ernst. Sekreterare: Elmgren, Gustaf. Kassör: Berg, O. J. N. Svenska Nykterhetssällskapet. Sällskapet för befrämjande af Upplysning Direktion: och Sedlighet i Stockholm. Ordförande: Ekman, Oskar. Direktion: Vice ordförande: Wieselgren, P. S. Ordförande: Anndal, J. A. Sekreterare: Sundbärg, G. Sekreterare: Lund, David., Öfrige ledamöter: af Ugglas, G., friherre; Kassör: Carlson, Wilh. Fehr, C. A.; Rudin,"W.; Wieselgren, M.; Öfrige ledamöter: Johanson, Erik; Johan-, Hallström C. H.; Rappe, A. E., friherre; son, Gustaf A.; Hammarlund.N. M.; Palm- Hulphers, H. W.; Beskow, G. E.; Beck- qvist, Gustaf; Lindblom, Wilh.: Petterman, E.; Tigerstedt, R.; Kaiser, J. P. son, Gustaf. Stockholms Allmänna Nykterhetskomite. Ordförande: Erikson, J. M. Vice ordförande: Predengren, G. Sekreterare: Eklund, Oskar. Kassör: Palm, Aug Sysslornanr Pettersson, C. J. Sveriges BIåblIndsförening., ' Förvaltningskomite: ' Ordförande: Ollen, P. Vice ordförande: Byström, J. Sekreterare: Olsson, John. ~assör: Erikson, J. M. Ofrig-e ledamöter: Eklund, Oskar; Berg, Henrik; Andersson-Meijerhelrn, Natalie; Larsson, A. P. Sällskapet verkar i upplysningens och sedlighetens intresse samt understödjer sjuka och nödstålda såväl inom som utom sällskapet. Sällskapet Rätt och Sanning i Stockholm. Ordförande: Johansson, G. Alfr. Vice ordförande: Carlsson, E. W. Sekreterare: Juhlin, J. M. Öfrige ledamöter: Andersson, Kl. J.; Borin, S. G., kassör; Bratt, A.; Hammarlund. N. M.; Lagersson, Aug.: Lennberg, J. E.; Stadling, J.; Strömberg, G. Den Svenska Federations-afdelningen för befrämjande af den allmänna Independent Order of Good Templars. sedligheten. Sveriges Storloge. Verkställande Rådet. Ordförande: Schulthess, :If. (Styrelsen.), Vice ordförande: Westerberg, O. Ordens Templar (chef): Styrlander, W., po- Sekreterare: Nordwall, Lina, fröken. lisuppsyningsman, So~lefteå. Skattmästare: Piltz, A., fru. Brand- 'och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Föreningnr och Sällskap m. m. 659,!,. f. sekreterare: Levisson, J., fröken. Öfrige ledamöter: Andersson, H.; Jönsson, l Ofrige Ledamöter: Borg, F. T.: Hjort, Karl; Olof; Kihlström, O.; Wiren, A. G. Myhrman A., fru; Georgii, E., fru. 1_ ' Svenska allmänna Djurskyddsföreningen. Ordförande: Bennich, N. A. G:son. Vice ordförande: von Platen, L., frih. Sekreterare: Vennerholm, J. Skattmästare: Morell, E. Öfrige Ledamöter: Varenius, Josephine, fru; Siljeström, P. A.; Holm, H.; Wallin, J. E. Djurvännernas nya Förening. Ordförande: von Rosen, G., grefve. Vice ordförande: Ljungberg, C. E. Öfrige ledamöter: Varenius, J., fru; R~ldenschöld, A. M., f. d. hoffröken; Sundin, E. S., fröken; Drake,' JYl., friherrinna; Abelin, C., generalska; Boy, Th., fru; Drake, C. A., föreningens skattmästare; Myrberg. A. M.; Boy, G.; Sjöberg, E. O. Sekreterare: Ljungberg, A. E., NorraSmedjegatan N:o 30 & 32. Svenska Allmänna qvinnoföreningen till djurens skydd. Ordförande: Varenius, J., fru. Vice ordförande: Engelhardt, M. A., fru. Öfrige ledamöter: von Röpken, A., friherrinna; Silfverskiöld, E., friherrinna; Sparre, H., fröken; Cronhielm, E., fröken; Sundin, E. C.,fröken; Lohrrnann, J., fröken; Bäärnhielm L.; von Hedenberg, L.; Hiibiaette, A.; Li~dau, J.; Axelsson, C.; Hökerberg, L. Sekreterare och skattmästare: Isberg, Peder. Nordiska Samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet. Ordförande: Nordvall. A. L. Vice ordförande: von Rosen, G., grefve. Öfrige ledamöter: Ljungberg, C. E.; Varenius, N. A. Suppleanter: Lilliecreutz, C. A.; Boij, G.; Holm, H.; v. Cedervald, G. Sekreterare: Franc, C. Föreningen för fjäderfäskötselns befrämjande i Sverige. (Högbergsgatan 32 A.) Ordförande: von Sydow, Gustaf. Vice ordförande: Flygarsson, F. Svenska Likbrännings-Föreningen., Ordförande och stierna, E. kassatörvaltare: Klingen- ' ~ekreterare: Lindell,P. Ofri ge ledamöter: Ahlsell, A.; Busch, Q.; Ho llstån, B.; Holm, G. B. A.; Karlson, V.; Key-Aberg, A.; Medin, A.; Telander, R.; Wawrinsky, R. A.; W iklund, W. Föreningen Värnpligtens vänner. Vakant. Ordförande: Vice ordförande: af Ugglas, G., frih. Kassaförvaltare: Winborg, Th. Sekreterare: Björlin, G. Fredrika Bremer-Förbundet. (Lokal: Malmtorgsgatall 5) Förbundet har till syfte att främja den svenska qvinnans intressen. Ordförande: Hilde brand, H. Vice ordförande: Börtzell, A. Sekreterare: Roas, A., fröken. Kassaförvaltare: Nyström, Carl. Öfrige ledamöter: Adlersparre. S., fru, f. Leijonhufvud; Ankarsvärd, E., fru, f. Nyström; Engström, L., fröken; Forsell, M., fröken; Montelius, A.,fru, f. Reuterskiöld; Rohtlieb, H.; Sjöberg, G.; Whitlock, S., fru, f. Forsgren. Föreningen för Gift qvinnas Eganderätt. Ordförande: Hamilton, H., grefve. Vice ordförande: Hierta-Retzius, A., fru. Sekreterare och kassör: Naumann, C., fröken. Öfrige ledamöter: Ankarsvärd, E., fru; Hedin, A.; Cederschiöld, 1\[, fröken; Curt; Beckman. Bo; Sohlman, H. Wallis, Suppleanter: Elfving, G.; Wall, S. o. Hjelmerus, G., fröknar. Svenska Qvinnoföreningen. Ordförande: von Plomgren, Lotten, född Liljencrantz. Skattmästare: 'I'egner, Clara, född Torell. Sekreterare: Wästfelt, Augusta. Öfrige ledamöter: Upmark, Eva, född Kindstrand; Rappe, Anna, född Sandahl. Elirenstam, Caroline; Sparre, Hedda. Brand- och Lifförsäkrings-Aldiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 660 Föreningar och Sällskap m. m. Suppleanter: Lindmark. J enny, född Wahl" Magnuson, C.; d' Albedyhll, G.; Brusanberg; Björlin, Mary; Bogeman, Louise; der, A. Dyrssen. Emma, född Fock. Revisorer: Belfrage, J. G. W.; Carlson, Wilh. Revisorer: von Segebaden, Ch., född von' --- SegelJaden; von Diiben, Adamina, född ~eformföreningen. von Vegesac1l;... '" SUPl?leanter: Wastfelt, Sophie, född Reen- Ordförande: Mankell, Julius. stierna; Roos, Anna. Vice ordförande: Erikson. Gustaf. Kristlig förening af unga qvinnor. (Lokal: Norrlandsgatan 13, 2 tr.) Stiftad 1885; har' till iindamål att förena qvinnor af olika samhällsklasser för att verka stödjande och skyddande för l:ste Sekreterare: Bergius, E. '1'. 2:dre d:o Vakant, I}assaförvaltare: Nyström, J. P. Ofrige ledamöter: Bergqvist, A. G. och Svensson, J. qvinlig ungdom. Sveriges Spanmålsexportförening... Styrels" Ordförande: Ohman, Eric. Ordförande: Andersson-Meijerhelm, N., fru. Sekreterare och kassaförvaltare: Schröder, Ledamöter: Dukietz, G. A.j Enhörning, Fr. k Suppleanter: Jdeström, G.; Lindner, S. l\'!., frö 'en. Sekreterare: Ohman, Emric. Öfrige ledamöter: W:achtmeister, E., f. von Platen, grefvinna; von Krrsmer, H., f. von Helst, friherrinna;. Wimmerrnark, L., f. Wimmermark, fru;, Östberg, E., f. Edgard, fru; Höglander, M., f. 0lsson, fru; Skiöldebra'nd, J., Hjelm, L., Sandberg, C., Petersson, A., 'l'helander, A., fröknar. Rådgifvare: Wadström, B., Lagercrantz, J. Föreningens läkare: Jansson, C. Kristliga föreningen af unge män. Lokal: Kungsgatan 2, öppen alla dagar kl e. m.; biblioteket öppet hvardagar kl. 7 -'128 e. m.; byråerna för platsanskaffning och bostadsanvisning hvar-. dagar kl. 1-2 e. m.) Vetenskapliga, literära syften, skön konst, musik. Stockholms Naturvetenskapliga förening. Ordförande: Sandahl, O. T.' Vice ordförande: Wittrock, V. B. Sekreterare: Nordström, S. E. T. Botaniska Sällskapet. Ordförande: Wittrock. V. B. Vice ordförande: Almquist, S. Sekreterare: Eriksson, Jakob. Biträdande sekreterare och skattmästare: Krok, Th. O. B. N. StY"else: Entomologiska föreningen i Stockholm. Ordförande: von Koch, K A. Vice ordförande: Uggla, G.; Schulthess, F. 9rdförande: Sandahl, O. Th. l:ste Sekreterare: Fries, K. ~ekreterare: Aurivill ius, Chr. 2:dre d:o Welin, G. Ofrige ledamöter: Thedenius, K. F.; Lampa, I}assaförvaltare: Kjellström, O. Sven.; Meves, W. Ofrige ledamöter: Berg, H.; Eken~ahl, E. Suppleanter: Mev:. es..j.;, Hofgren. ~.. J.; From, P.; Graham, P.; Kaiser, P.; Alla bref och forsandelser bora sändas till Löfven, J.; Melander, E.; Montelius, K. J.; sekreteraren, adr, VetenskapsakademIen. Planck, E.; Wendelin, P. Bibliotekarie: Ekendahl, E. J.; Skattmästare: Wendelin, P.; Kassör: Andersson, Rob.; Arkivarie: Nordberg. Pr. Stockholms kommunalförening. Geologiska Föreningen i Stockholm., Ordförande: Nordenskiöld, A. E., frih. Sekreterare: Svedmark, E. Skattmästare: Holm, G. Öfrige ledamöter: Nordström, 'r.; Nathorst, A. G..Ordförande: Westermark, G. E. Sekreterare och kassör: Söderlund, C. A.. Svenska sällskapet för Antropologi och Ledamöter: Bergstrand, P. E.; Brunell, J. Geografi. E.; Ekengren, W. A. I!'.; Hammarlund, N. (Postadress: Kungl. Biblioteket.) M.; Borg, J. F.; Edlund.; A. T.; Åsbrink, Ordförande: Palander, L. r. A. L.; Thomsen, H. L.; De Champs, C.; Vice ordförande; Rosen; P. G.

19 Föreningar och Sällskap- m. m. Sekreterare: Dahlaren. E. W. Skattmästare: Wieselgren, H. O:' Skattmästare: Sidenbladh, IL Öfrige ledamöter: 'I'egner, E.; Geete,, Öfrige styrelseledamöter: Börtzell, A.; Dahlman, C. E.; Ekelöf, J. A.; Elfwing, N. A.; Svenska Fornminnesföreningen. Fries, A.ug.; Gylden, H.; Hildebrand. H.; Key, ~.; Mont~lius, O.; Nordenskiöld, A. Ordförande: Winge, 1\1. E. E., frih.: Retzius, G.; Wsern, C. Fr. Vice ordförande: Upmark, G. Kemist-Samfundet. Ordförande: Rosen berg, J. O. Vice ordförande: Petterson, Otto. $.ekreterare: Peterson, K. Edv. Ofrige ledamöter i styrelsen: Norblad, J. A.; Scholander, E. Numismatiska föreningen. Ordförande: v. Franeken. G. W. Sekreterare: Strokirk, W. Th. Kassaförvaltare: Bonnier, l. äfrige ledamöter: VY edberg, J. O.; Levin, Astley. Svenska Autografsällskapet. (Adr.: Riksarkivet.) Bonde, Carl Jedvard, friherre, ordförande; Klinckowström, R. M., friherre; Lewenhaupt, A.,..grefve; Silfverstolpe, C., skattmästare; Ornberg, V., sekreterare. Svenska Slägtforskningsföreningen är under bildande. (Adr, Riksarkivet, der underrättelser erhåll.) Arendsföreningen. (Lokal: Brunells handelsskola, Drottninggatan 48.) Stiftad 1885; har till ändamål att främj a, den Arendska stenografiens utbredning. Ordförande: Sohlmau, A. Sekreterare: Dahlgren, R. $.kattmästare: Jäderströrn, J. Ofriga ledamöter: Smitt, Clara; Ström, R. Frimärksamlareföreningen i Stockholm. Ordförande: Bodstedt, A. W. Vice ordförande: Andreen, F. W. Sekreterare: Bruzelius, R. J. Bibliotekarie: Hafström, M. Kassaförvaltare: Pämgren, F. Föreståndare för bytesföreningen: Norman, J. Svenska Fornskriftsällskapet. Ordförande: Klemming, G. E. Sekreterare: Dahlgren, F. A. 661 ' R. Sekreterare: Montelius, O. ~assaförvaltare: Sidenbladh, K. I Ofrige ledamöter: Ekhoff', E.; Isteus, M. Malmström, J. A.; Nordström, S. E. '1'. Historiska (adr. Föreningen. Riksarkivet.) Ordförande: Malmström, C. G. Sekreterare: Hildebrand, E. Skattmästare: Silfverstolpe, C. Öfrige Ledamöter: De Geer, L., friherre; Wmrn, C. F.; Bowallius, R. 1\1.; Odhner, C. T.; Styffe, C. G.; Annerstedt, C.; Weibull, M.. Nationalekonomiska föreningen. Ordförande: Arnberg, J. W. Vice ordförande: Hammarskjöld, C. G. Sekreterare: Westman, C. Ledamöter af redaktionskomiten: Wram, C. F.: Forssell, H.; Palme, J. H.; LeIDer, J. A. Stiftelsen Lars Hiertas Minne. Ordförande: Nordenskiöld, A. E" friherre. Sekreterare: Retzius, G. Ledamöter i styrelsen: Lind af Hageby, Ebba, f. Hierta, fru; Retzius, Anna, f. Hierta, fru; Nordenskiöld. A. E. frih.: Retzius, G.; Gylden, H.; Loven, Chr.; Cederblom, J. E. Publicistklubben. Stnrelse: Ordförande: Wall, R. Vice ordförande: Sandberg, Hj. Sekreterare : Htegerstolpe, Gunnar. Skattmästare: Gumrelius, Arvid. Öfrige ledamöter: Mankell, J.; Neander, J., Johnson, John. MiIitä rl iteraturföreni ngen. Verkställande utskottet: Rappe, A., frih.; von der Laneken, E.; von Stockenström, H. A. Kassaförvaltare: Fries, P. C. Soclete Francaise. Stiftad 5 Maj Hederspresident. Franske ministern i Stockholm. Sekreterare: Laillet, V., Norrlandsgatan 1. Brand- och Lifförsäkrings-Akiiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. I,

20 662 Föreningar och Sällskap m. m. Rättstavningssällskapets Stockholmskrets. Undervisning meddelas i tonträffning, kör. och qvarte~tsån~. Inskrifn~~g.!ör. perso- Ordförande: Sekreterare: Hoppe, O,. Brate, E. ner.!tie~ sangrost, hvarje tisdag kl. sker 1 vin öfuingams /29-. h 11 e. m. Kassaförvaltare: Haglind, E. Konstnärsförbundet. Sty, else. Stockholmssektionen: Ordförande: Arhorelius, O. Vice ordförande: Perseus, Edv, Sekreterare: Möller, Carl. Vice sekreterare: Pauli, G. Skattmästare: Lindman, A. Vice skattmästare: Peterson, L. Konstnärsklubben. Ordförande: Cederström. G., friherre. Vice ordförande: Adler, V. - Sekreterare: Möller, C. Skattmästare: Fahlgran, C..A. Klubbmästare: Sörling, O. Suppleanter: IS3lUs, M. och Lindberg, A. Sveriges Allmänna Konstförening. (Utställningslokal: Vestra Trädgårdsgatan io, 1 tr.). Ordförande: von Hosen, G. Yice ordförande: Äkerrnan, R. Ofrige ledamöter: Norbin. F. C.; Möller, C.; Gumselius, Arvid; Lindman, A.; Smerling, F., Suppleanter: Thorell, R.; Hörlin, H.; wsuden; W.; Belfrage, J. G. W.; Dahlman, C. E. Konservator: Hafström. Gillis. Sekreterare: Wåhlin, Karl. Kassaförvaltare: Norbin, Fritz. Musikaliska Konstföreningen. (Expedition: Stora Nygatan 12.). Iriroktion : Ordförande: Åbergsson, A. V. Sekreterare: Svedbom. V. Skattmästare: Hirsch, Otto. Styrelseledamot: Lindroth, Å. F. Stockholms Allmänna Sångförening. (Stiftad den 5 mars 1862.) Styrel.se: Ordförande: Nyqvist, J. Å. Skattmästare:' Pettersson, J. A. Sekreterare: Hellqvist, Fredrik. Sånglärm'e: a l:ste: Akerberg, Erik; 2:dre: Lindqvist, Sånglokal: Skär~årdsgatan 6.. Tillgodoseende af kapital, handel, industri, m. fl.. intressen. Blddarhusdl rektionen. Ordförande; Björnstjerna, O. M. Ledamöter. von Rosen, F. C., grefve; Cederström. C. R., frih.; Palmstierna, C. F. H., frih.; Printzsköld, Stuart, L. T.; Hierta, O. H. R. C.'G.; 'l'jenste1nän: Riddarhussekreterare och ombudsman: Vakant; tjenstf. Stuart, J. M. Riddarhuskamererare: Silfversparre, O. Riddarhuskanslist : Stuart, J. M.; tjenstf.: Blomstedt, C. O. Hammarskiöld-RiselJschöldska Stipendiifonden. Direktion: Qrdförande: Vare nius, N. Å. Ofrige ledamöter: Friis, G.; von Knorring, J. H. E.; Forsberg, C. L., Sekreterare och redogörare: Holmertz, C. E. 1If. De Enskilda Bankernas Syndikat. Ordförande: Quensel, r. u. Vice ordförande: 'I'ernpelman, V. Öf~!s'e leelamöter: Eberstein, Ch.; Gihl, G.: VY allenberg. K. Å., Föreningen emot Iifsmedelstullar. (Stockholm.), Föreningens angelägenheter handhafvas af en af omkring 500 personer bestående centralstyrelse med säte i Stockholm samt af styrelserna för Föreningens filialer i landsorten. Ordförande: Bennich, N. Å. G. Vice ordförande: W::ern, C. F. Skattmästare: Dickson, Ch. 'Öfrige ledamöter af centralstyrelsens verkställande komite: Arnberg, J. W.; Beckman, E.; Hamilton, H.; KempaR: Loven, Chr.; Söderström, C. C.; Wallden, W. Sekreterare: Montan, C. O. Svenska Qvarnindustriidkare-Föreningen., Styrelse.' Ordförande: Bengtson, Carl, Stockholm. H. Vice ordförande: Wennberg, Frans, Stockholm.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m.,

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m., Penninginrättningar. Banker. nssu Penni ng i nrättni ngar. I. Bankinrättningar m. m., A. Banker. I E. V. R.; Lundmark, E.J.; Holmberg, [1651J Sveriges Riksbank. C. O. R~vi80rB1' och Bokluillare: Hufvudkontor:

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Program. & Regionsfinal KvAG

Program. & Regionsfinal KvAG Program & Regionsfinal KvAG Söndagen den 29 mars 2015 Järfällagymnasterna bildades 1976 och har idag drygt 800 gymnaster och 150 ledare. Den 5 juli 2006 fick Järfällagymnasterna en egen gymnastikhall,

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 juni 2015 Emily Almhagen Östra avdelningen Emilie

Läs mer

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen Protokoll fört vid Avd no 33 s ordn möte Söndagen den 14 Jan 1917..1 Mötet öppnades kl 11 f. m. av Ordf O, W. Andersson..2 Föregående mötes prot föredrogs o godkändes.3 Den bordlagda frågan, om ersättning

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn:

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn: Juridiskt namn: Exempelbolaget AB Organisationsnummer: 556730-7367 Bolagsform: Aktiebolag Bildat datum: 1917-01-16 Registreringsdatum: 1917-02-11 F-Skatt: Registrerad Registreringsdatum: 1994-01-11 Moms:

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Höstterminen 2013 Vecka 45 Vecka 46 4/11 6/11 11/11 13/11 Introduktion till ledarskapsutbildning: självkännedom, gruppers utveckling

Läs mer

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) Bilprovningen Protokoll den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) fört vid årsstämma april Närvarande aktieägare: Antal Antal aktier röster Malm Fries såsom befullmäktigat ombud för

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje 1 (8) BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Måndagen den 5 maj 2008 Plats: Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje Närvarande: Ordinarie

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Bengt Ivarsson,

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Resultat Engelbrektsstafetten 2015-07-04 Ungdom 3x1,5 km

Resultat Engelbrektsstafetten 2015-07-04 Ungdom 3x1,5 km Resultat Engelbrektsstafetten 2015-07-04 Ungdom 3x1,5 km 1 IK Stål 19:43 Avesta 1 (1) 06:53 Nikolina Wiberg 06:53 (1) Startnr: 203 2 (1) 13:41 Mira-Li Eriksson 06:48 (1) 3 (1) 19:43 Liv Norberg 06:02 (1)

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm, den 11 april 2013, kl 16.30. Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm, den 9 april 2015, kl 16.00. 1 Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna

Läs mer

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25 1 (8) BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25 Plats: Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje Närvarande:

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer