Assuransföreningar m. m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Assuransföreningar m. m."

Transkript

1 , Assuransföreningar m. m.,643 Styrelsens förvaltningsutskott att, när c) redogörelse för sökandens föregående lif, det så pröfvar lämpligt, härifrån med- sysselsättning m. m. enligt formulär. " gifva undantag. Dessa båda formulär erhållas af före- Den som önskar vinna inträde bör der- ståndarinnan på begäran af sökanden. om ingifva egenhändig- skriftlig ansökan, Innan sökande varder såsom elev anta, stäld till Föreståndarinnan för»sophia- gen, skall hon hafva genomgått en pröfvohemmet», som pröfvar ansökningarne och tid af en månad, egande hon efter denna afgör om den sökande kan antagas till tids förlopp lemna Hemmet, Om hon det genomgående af profmånad; börande sö- sjelf önskar, eller om hon icke af förestånkanden helst sjelf inställa sig vid ansök- dar innan eller läkare anses lämplig. ningens aflemnande, Ansökningarne skola Vid inträdet erlägges ett belopp af 150 vara inlemnade före den 1 Mars af dem, kronor. Denna afgift återställes: med afsom önska deltagit i vårkursen, samt före drag af 50 kronor, i det fall att vederböden 1 September af dem, som önska del- rande efter pröfvotidens slut lemnar Hemtaga i höstkursen. och underrättas sökan- met af någon utaf de här ofvan angifna den en månad före kursens början om hon orsaker. varder antagen. Den som blifvit till elev antagen skall, Ansökan skall vara åtföljd af: i enlighet med af Styrelsen faststäldt fora) prestbetyg; mulär, afgifva skriftlig förbindelse att tre b) läkarebetyg, enligt formulär; år stanna i Hemmets tjenst. Assuransföreningar m. m. Stockholms Sjöförsäkrings-Aktiebolag. 0 ; Svensson, A. E.; Rundqvist, M.; (Kontor: Skeppsbron 36, 1 tr.) Aberg, L. P, besigtningsman. Direktörer: Skogman, C., frih.; Bohman, Knut; Lagerholm, J. F., verkställande Aktiebolaget direktör. Kamererare: Beskow, Fr. B. Öfriga Tjenstemän: Winqvist, J.; Andersson, Harald.: Berglund, Carl. Sjöförsäkrings-Aktiebolaget Ägir. (Hufvudkontor: Stortorget 1.) Dii ektion : Ordförande: Rosenberg, G. ~I. äfriga ledamöter: Fris, Gustaf; Schönmeyr, A. C.; Settervall, Jakob; Hazelius, Aug., verkställaude direktör. Sekreterare: Nycander, C. A. Tjenstemän: Silfverbrand, Oscar.; Grape, J. A.: Brogren, P. J.; Jonsson, S. W.; Muller, L. F.; Myrin, H.; l\1öller, K.; Ouchterlony, B.; Person, P. B.; Pettersen. Ernst; Påhlman,E. Sjöassurans-Kom paniet. Norman, Carl, verstallande direktör; Blanck, Otto; Palander, Louis; Wall, Rudolf;. Österlind, Aug. Suppleanter: af Buren, Axel och Forsgren, Rob. Allm, tel. 5360, Bell. tel. 80. Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. (Mynttorget 4.) (Vid 1888 års utgång- uppginge kontorets fonder till kr. 19,190,565:73 och dess ansvarighetssumma utgjorde kr. 322,713,308:12.) Direktion: Äkerhielm, G. S., Friherre; Stuart, L. T.; 'I'ernpelman, V. P. G.; Wretman, Fr.: Lennmark. C. E.; Sundström, G. R.; Smidt, C..M.; Edberg, K. SJ'öförsäkrings-Aktiebolaget Vega. Sekreterare o. ombudsman: Benckert, Rob. Karnererare- von Stapelmohr, C. H. (Hufvudkontor: Skeppshron 28.) Notarie: af Klintberg, L. F. Styrelseledamöter: Kassör och bokhållare: Romare, P. B. Levertin, Carl O.; Cronstedt, Otto. grefve: Revisor: Myhrman. E. Malmberg, Predr.; Eossander. J. P.; Röd- Amanuens: Wall, C. J. A. bom, Gustaf, verkställande direktör. Värderingsmän: Hedin, A. L.; Hawerman, Tjenstemän: A. L. Romare, R.; Ahlström, F. A.; Sundborg.l Brandinspektör: Alrutz, A. O. Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 644 J Assuransför~~inga.r m. m. Öfversty~else. Öfverläkare : Medin, O. Ridderskapet och Adeln: Karnererare. Falk, Sv, Björnstjerna, R.; af Edholm, E,; Gripen- Ombudsman: Herlitz, Karl. sköld, C. J. N.; Rocbschild, C. F. L., friherre; at' Si~~en, O. F ;o Steuch, )\!.; Brandförsäkrings-Aktiebolaget Fenix von Stockenstrom, C.; Stråle, W.; Stål-. (M l t. 6' harnmar, A.; Uggla, A.; Crusebjörn, J., a m orgsgatan,1 tr. upp.) L; Skogman, C. J. A., friherre; Edel-.. svärd, A. W.: Palmstierna, N. A. H., Ledamöter;... ~1~lOt, J. E., ordförande: Ahlfriherre; von Platen, L., friherre.; Lager- sell, Ad.; LIlJew,alch, Tom; Loven, John; heim, C. H. T. A.; Silfversparre, O.; Jent~en, Carl;. Sa~.son, Eugene. Breitholtz, E. J.; Ribbing, E.; Leijon- Verkställande direktör: Samson. Eugene. hufvud, B. A., friherre; ~stfelt, F. F.; Kamrer~re: Jo~ansson, Carl. Ruuth, erefve. M. D., friherre; Horn, A. G. S., I~spektorer: '1je~stemän: Richnau, Broberg, C. ~I.; Brandell, Per. C. J.; Ekmark, Rob.; b Ståndspersoner: Kjerrström, Sven; Lönngren, Otto W.; Anstrin, W.; Bergman, F. W.; Berlin, N. J.; Stiebel, Semmy; Wiklund, W:m; Richnau, Buren, C. O. W.; Dahlgren, C. P.; Ham- Hertha; Engström, S. L.; Morien, Anna; berg, N, P.; Qvensel, J. A. C.; Kind- Bendix, Martina; Philipson, Ellen; Silfstrand, F. R.; Smerling, C. F.; 'I'örnqvist, versvård. Ebba; Jansson, Axel L.; Ek- A:; Wallenberg, K. A.; Wretman, W.; ström, Henrik; Malmgren, Mauritz; Ström- Östergren, A.;' Claeso n, N.; Schager, A. berg, Ellen; Lindberg, Gösta. C.; Brusewitz, E.; Blom, C. E.; Hahn, C.; Ramstedt, J. O.; Ljungberg, K.; Fränckel, EP. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Handlande: Nordstjernan. Berggren R.; Bergström, M. L.; Boivie, A.; (Hufvudkontor : Stockbolm, Drottninggv L) Brinck, Alfr.: Brinck, E.; Dahlström, O.; Jäderlund,,l.;!.{ahl, C. A.; Linds,~~'öm, von Duben, G., frih., ordförande; Fräne- C. F. J.; LJunglo~, K.; Peyron, L.; Söder- kel, E.; Samson. Otto; Elliot, J. E.;Printzström, 9. c.; Wallm, M. F.; Wretblad, P.; sköld, Otto; Winberg; C. A. Fr~.stadlUs, A. V!.; Bergstedt, C.; ~van- Verkställande direktör: Samson, Otto. strom, F.; Morssing. F.: Paton, N.;" ann- Matematiker: Fränekel E berg,. A.; Husberg. C. R.; Gullberg, E.; Öfverläkare: Bruzelius,' R: M., med. prof. Bexelms, A. l),'örsäkringssumma öfver 65,000,000 Kr. Af Embetena: Arlig Inkomst» 2,000,000») Andersson, J.; Backman, J. F.; Bohman, Eonder» 15,000,000») E. J.; Brinek, J. F.; Buhre J. G.; Dufva, Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule. A. G.; Frögren, F. W.; Hähnel, C. E.; Feron, L. C.; Karsten, W.: Lagergren, A. G.; Lundberg, A. P.; Lundin, A. W.; Mineur, C. G.; Wagner, S,; Wennberg, F.; Hagerman, H.; Sällström, A.. G.; Nylund, L. V.; Akerstedt, G.; Hylin, P. J. A.; Hawerman, E.; Lindmansson. J. A. W. Försäkrings-Aktiebolaget Skandia. (Mynttorget N:o 1.) von Ehrenheim, P. 1., ordförande; Björn-, stjerna, O. M., vice ordförande; Davidson..H.; Lindhagen, D. G.; Skogman, C. J. A..; Richter, F.; Stråle, W.; Loven, Chr.; Arnberg, J. W.; Afzelius, Ivar; von Bahr, O.; von Rosen, Verkställande G. direktör: Lagerbring, G., friherre. Aktuarie: Lindhagen, D. G. (Blasiiholmsgatan 4 B; afdelningskontor: Riddarhustorget 13.).. Gylden, R., Ordförande; Kinberg,.J. G. H., v. Ordförande; Beijer, Fr. P:son; Wetterström, H.; PhiJipson, C. D.; Fagerström, P. J. Verkställande direktör: Palme, Sven. ~ktuarie: Gylden, H. Ofverläkare: Ödmansson, E. Chef föl' afdelningskontoret: Wirsen, C., grefve. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. (Drottninggatan '28.) Forssell, Hans, ordförande; Holm, G. B. A.; Key, Axel; Mittag-Leffler.G, ; Peyron, A.; Richert, J. Chr.; Wikblad, Herman.

3 'l I Svenska Lifförsäkrings-Anstalten Oden. (Storkyrkobrinken 11.) Öfverst!Jrelse: Reutersvård, Patric, ordförande; Leuhusen, F. O., v. ordförande; Carlson, O.; Sjögreen,O. A.,.; Petersson. Edv, R.; Gullberg, Hj.; Akennan, R.; Bil lmansou, A. L.; Dahlaudor, G. R; Linroth, K.; Odel berg, C. A.; Rosen, P. G.; Setterblad, G.; von Horn, E.; Christerson. J.; Petersson, Axel; Dahlin, J. E.; Lilliehöök, H.; Tamm O.; Stålhane, Hj. ' Direlction: Reutersvärd, Patric, ordförande; Leuhusen, F. O., v. ordförande; Stålhane, Hj., jour. hafvande direktör; Petersson, Edv, R, öfverläkare: Carlsqn, O., matematiker; Odelberg, C. G. C. A.; Åkerman, R; Lindell, Ombudsman: Oscar Blixen. Intendent: Palme, Gustaf, (chef för anstaltens försäkringsrörelse.) Kamrerare: Carlson, A. D., (chef för anstaltens räkenskapsföring.) Försäkrings-Aktiebolaget Fylgia. (Hufvudkontor: Malmtorgsgatan 6.) Bolaget meddelar olycksfallförsäkringar. Sidenbladh, Elis, ordföraude; Abramso n, G.; Samson, Eugime. Verkställande direktör: Samson, Eugsno. Kamrerare: May, John. Inspektör: Nordenadler, K. G. Ofverläkarae: Berg, John, professor. 'I'jenstemän: Nygren, O.; Wijnbladh, Hj.; Beckman, B.; Heirnanso n, H.; Eklund, Axel; Heimanson, Helene; Thelander. Karin; May, Anna; Ingclson, Helfrid; Blommert, Gurli. O Iycksfall-F örsäkri nqs-aktlebo laget Skandinavien. (Hufvudkontor: Drottninggatan 5.) " Styrelse.' Osterlind, Aug., ordförande: Ekgren, C. E.; Stolpe, Carl, verkställande direktör. Tjenstemän.' Kamrerare: Appelqvist, Axel. Kassör: Josephson, A., fröken.. Kontorsbiträden. Ekman A., fröken; Löwenadler, M. L. fröken; Kruuse,.H., fröken; Sjöberg, Algot. Assuransföreningar m. m. 645 yerks~ällande di~ektör:leijonhufvud, K Olycksfall-F örsäkrlngs-aktlebolaqet Öfverläkare: Edling, N. A. - Norden Aktuarie: Mittag-Leffier, G. Kamrerare: von Braun Chr. (Hufvudkontor: Malmtorgsgatan 5.), Sty,-else: Hildebrand, Hans, ordförande; Werner, Feodor : Valentin, Isidor. Verkställande direktör: Valentin. Isidor. Tjenstemän: Johansson, Bengt; Gunther, Oscar; Assur, E.; Norman, J.; Hofberg, M. Nordiska Ömsesidiga Olycksfalls- Försäkrings-Föreningen Bore. (Vasagatan 20.) Stnretse. Bergman, C. G., ordförande; Almquist, J., verkställande direktör; Des Reaux, G.; Arfvidson, G. S.; Blornqvist, C. O. A.; Cederberg. A. F. O.; Sandberg, Fridolf; Sällberg, G. Th.; Sällström A. G.; Wall, C. J.; Wennerström, G. Svenska GlasfÖrsäkrings-Aktiebolaget. (Skeppsbron 18.) Fahleu, A. F., ordf.; Gustafsson, Joh.; de Brun, Rich. Verkställande direktör: de Brun, Rich. Bokhållare: MUller, Oscar. Agenter i Stockholm: Schöuow, C. L. & C:o; Gustafsson, Joh.; Johanson, G.; Svanberg, Conr.: Stenberg, Gustaf; Philip, Theodor; Berg, Victor; Larzon, N. J.; Schöldström, Wald. O.; Lamm, Gust. M.; Schipman, Heinr.; Kolmodin. Rudolf; Stål, Albert; Carlmark, H. W.; Enquist & Rathsman; Kleming, Edv. Återförsäkrings-Aktiebolaget Holmia. (Skeppsbron 28.) Levertin, Carl O.' Wikblad, Herman; Beijer, Fr.: Ge.!,li, Ax.: Rödbom, Gustaf, verkställande direktör.. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Svea. Hufvudkontor. Göteborg. Bolatlets st.urelsc : Kjellberg, CarlO., ordförande; Wijk, Olof, v _ ordförande; Levisson, J. Ed.; Röhss, August; Furstenberg "Pon tus; Melin, Paul._ Styrelsesuppleanter: F. E.: Westin, H. Verkställande direktör: Boye, E. Ofverläkare: Fries, Robert. Wijk, Carl; von Sydow, Genoralnoentu», Stoahllolrn, 13 Drottninggatan 13. Generalagent: Hell strand, C. A. Inspektör: Malmborg, C.

4 646 Tjenstemän: Hallin, Edv., kassör; Dumky, Gustaf, kamrer; <Hornval l, A.; Wall, Oscar. Fonder cirka Brandförsäkringssumma, cirka _ 1,400,000,000 D :/difförsäkringssumma,cirka 51,000,000 D Arliga Premie- och Ränteinkomster cirka 8,000,000 D Assuransföreningar m. m., A,; Lundvall, A.; Lönegren, G. W.; Morssing', F.; Palm; E.; Ramstedt, W.; Ram stedt, R. W.; Rehn, A. G.; Rosenberg, G. M.; Samzelius, P.; Schnell, C.; Seip- 22,500,000 kr. pe l, J. A.; Sjöström, K. F.j Smerling, C. F.; Smidt, C. 1\'1.;Steuch, M.; Streh~ lenert. A. W.; Sundell, J. O.; Sundström, G. R.; Sundström, H.; Thyselius, C.' J.; Trana, C. L.; Tunborg, F. V.; Wagner, S.; Wallin, M. F.; Wedberg, J. O.; Wiklund, W.; Wretblad, P.; Österlind, A. Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget Sk d'. k AI-I-'-' - L'A''' "k'. Skåne, an rnavis a "m'~nna morsa rmgs- (Arsenalsgatan 3 B.) F?renmgen. Bolagetmeddelar brandförsäkringar.iiyre-, (StIft.ad 11l87.). lif- lifränte- och kapitalförsåkringar. (17 Drottninggatan, 2 tr.) Grundkapital: 12,000,000 kr.,., Allfi.!. ~ei. 610; kontorstid 9:-4. Hufvudagent: Bay, Hans. Nya anm~lnlllgar ~mottagas dagligen: 100 Läkare: Malmsten Karl Drottningg. 22. kronor ar den minsta, 10,000 kronor den,, högsta försäkring, som beviljas å ett m. Allmänna Lifförsäkringsbolaget. (Kungsträdgårdsgatan 2 C.) Telefoner: telegrafens n:r 70, allmänna Hildebrand, Hans, ordförande, Cavalli-Holmgren, A. F.; Gihl, G. Verkställande direktör: Gummlius, Arvid. Matematiker: Lindstedt, Anders.. J.urist: Ljunggren, C. J., Ofverläkare: Wesru, J. T,jenstemän: Kamrer: Winge, C. G. Kassör: Svensson, Anna. Bokhållare: Thim, Artur; Bartholdi, Am. Ordförande: Stålhammar, A. Pörvaltningsutskott i Ahlström, C. N.; Seip- _ pel, Otto W. och Mörner. Helmer. Ofrige styrelseledamöter: Carlsson, G.; Holmgren, C. N.; Johansson, A.; Ståhlgren, E.; Thorelli, O. och -Wachtmeister, C. H. Revisorer: Borg, E.; Thorelli, S.; Rathsman, K. T,jenstemän: yerkställanc1e direktör: Ahlström, C. N. Ofverläkare: Sällberg, G. Th.; Kassör: Hafström, Gunnar. Kamrer: Fogelmark, C. M. Biträden: Hector, B.; Andersson, P. och Elliot, M. Stockholms stads Brandstodsbolag till Undersökninqsldkare i Stockholm, försäkring af lösegendom. Lindström, C. O.; Netzler, Fritz och Borg, Carl. (Skeppsbron 02.) Direktion : Billing, W., ordf.: Lennrnark, C. E.; Brinck, Brandförsäkrings-bolaget Tor. J.!<'.;" Sundström, G. R.; en vakant. (Stiftadt 1888.) Kamererare: Blanck, A. W. (Drottninggatnn tro Kontorstid 9-3.) Kanslist och ombudsman: Lagerwall, Birger. Beviljar försäkringar å fast och lös Revisor: Levander, J. egendom. Kammarskrifvare: Almen, Joh:s..." 8ty1'else: Herrar Sextio Deputerade: O:dforand.e: St1Uha~mar, A. Al O B " k F" T B'O' t dt VIce ordförande: Morner, H. mgren,.; ec man...; ergs e, ör. l d "t Ahl t.. C N Ed' C.; Billing, W., Björklund, E. G.!<'.; nge e a~o er: s rom,..; en, Boivie, A.; Brinck, A. E.; Brinck, J. F.; F.; Karlstr?m, A.; Lundbl~d, D. P.;Planc~, Bris m G. Bäck t -öm J. Dahlström Edv., 'I'aflin, F.; 'I'h orelli, O.; Wachtmei- ISS an, " a c s 10..,., r..' stel', C. H. O.; Edberg, K.; Edelsvar~, A. Vi., Fehr, 'ljenstemlin : ~. IA,At';..GUIGlletHmolt, F Verkst. direktör: Åhlström, C. N.; uu 1b ;GraEnhoHlm e!.g,.; o Vis l rom,.; o ms t..t.; l"?m, Kassör: Fogelmarek, Sigrid, " lv!'.; Jaderlun,d: A.,;.Kahl, C. ~:: KlInt, Kamrer: Lundeberg, Gustaf. v., Kock, E.. La~son, AdleI: Lenn- Inspektörer: Plallck, Edv.; Ekberg, J. A. mark, C. E.; Levertm, C. O.; Lindholm, B't "'d. H"k M' J. M 'Eb A G L' d.trö C F J. L ' J. l ra en. a ansson,., ansson,., ren-.., m s rom,..., oven,.., hoff A. Lund, M.; Lundberg, A. F.; LundqUIst, '

5 .. Assuransföreningar m. m. - Bankinrättningar m. IiI., ' 647 _Städernas bolag, Jönköpings, till lanmälan om försäkring sker hos bolaget, försäkring af Lösegendom. Skeppsbron 20, 1 tr.; Den i Stockholm varande Kemitån Direktionen öfver allmänna Brandför-.. utgöres af: säkringsverket för Byggnader å Landet. Ledamöter: Bayard, A. G.; Bayard, C. G.; (Stora Nygatan 26.).,. Ba!.k, A.; Car~ss.?n,. C, Aug.; Brunberg. A, Af Kungl..Maj:t förordnad ordförande: af Anmalan om försäkring sker hos Bayard, Ugglas, C, G., frih. A. G. I Enskilde delegares fullmäktige: Jentzen, C.; I Bowallius, R. M.; Strokirk, W. T.; Odel- Styrelsen för Städernas Allmänna l berg, O. W. 'I Verkst. direktör: Rosenlind, J. E. B randsto dsbolag. Sekreterare och ombudsman: Bovallius, R. (st. Skeppsbrori 20.) I M., tillf, Ordförande: Sanndahl, G. Assuransintendent: Berlin, P. L. H., tillf. Öfrige ledamöter: Grenander, J. M. A., jour-i Kanslister: Lag~rhein.l.' N. O.; Giin~her, C, hafvande direktör' WedberO' Jacob' Ek-,. O., huf.; Backstrom, A. M., unr, begren, C, E. ' ::o', strider 'registratorsgöromål. Sekretersre o. ombudsman : Naumann, Th.1 Karnererare: Adelgren. A. l!'. Karnererare: Karlson,.I!'. G. IBokhållare: Signeul, C. l!'. Kanslist: l!'risch, E, l!'. M. Kontorsskrifvare: Stuart, S. L., unr., Rob- Kammarskrifvare: Brandting, S. K. 0, bert, 0, W., tiuf. Kontorsskrifvare: Johansson, N. A. T. I --- Inspektör öfver städernas brandsläcknings- Sveriges Hästförsäkrings-Aktiebolag. anstalter: Gustafson, A. H. (Klara Bergsgatan 52 A.) Brandstodskomiten i Stockholm: Ridderatolpe, Aug., friherre : Heijkenskjöld, Lundström, J.; Anstrin, C.; Frostell, F. E.; G.; Ahrberg, Claös, verkställande direkv. Heijne, T.; Naumann, Th, tör. Bankinrättningar m. m. Riksbanken. Ferlin, R. w.; Larsen, J. F. t. f, kassör; F Il "kl'. tjenstf. Afzelius, A. 0,; Thoren, J., tjenst- L h t C!If ca!ge. f cif" d fri; tjeristf'. Engström, P. A.; Ohlsson, B. ewen aup, :. " gre ve.. or, oran e; N.; Nyberg, C. A. von Ehrenheim, P., VIce ordforande.; Fock, R g' tr 't.. L' ab rg E E A A H E f ihe "e' A -nb 'g J W L' e IS a 01. jung e......, rj. II, 1,~~,.., ars- Kontors- eller Kassaskrifvare: Me16n, G. son, L. O.; Rlc~te.r, F.; lo:~ebladh, H. R. B,: Warberg, O. E" t. f. bokhållare; tjenstf. Fullmdktiqes exp~d!t!on. Petterson, E. J.; Wadstein, C. N. T.; Bank~sek,r~te.r~re: Kol;nod;n, C. F. Wassberg, J. H.; Tunell, K. A.; Ulfsberg, ~otar~e: I'roilius, C. le. '\. J. G. A.; Nylin, E. V. R.; Ekström, C. Kanslist: Carlsson, J. G, J. F.; Coyet, F. A.; Olauson, K. A.; Påhl- Ombudsmansexpedition, man, C. F. L,; Hjelm, J. G. F. Ombudsman: Montelius, C. W. H. Sedelkontoret, Kanslister: Österdahl. G. V.; Looström, Karnererare. 'I'hunwall, P. G. A. H. Bokhållare: von Wernstedt, E. L.; Björk- Bankkontoret. manson, R. Kommissarier: Friberg. l!'.; Korsgren. C. Kontorsskrifvare: Redin, C. A.; Engström, G.; Bergquist, L,; Bagge. A. O. F. P, A., t. f. bokhållare; tjenstf. Hallberg, Karnererare. 'I'iselius, C. H,; Hanson, H. A., A. A. tjenstfri; tjenstf. Frykman, G. C,; Törn- Revisionen. blom, A. l!',; Till berg, C, S. Förste Revisor: Calander, G. A. Kassörer: Bagge, E.; Sjögren, J. A. A.; Jo- Revisorer: Wensjoe, C, H. W,; Lindquist, hanson, J. A.; Sterner, E. H. A., tjenst- s. E. fri; tjenstf. Larsen, J. F, Kontoret föl' u~rikes affärerna: Bokhållare: Holm, A. A.; Frykman, G. C., Karnererare och kassör: Amark, W. T. t. f. kamrerare; tjenstf. Wårberg, O. E.; Bokhållare: Lindblom, A. l!'. G.

6 648 Bankinrättningar m. m. Kommissionsanstalten: ter till bokhållame för rä nteuträkning och Karnererare och kassör: Janson. G. W..sedermera till kassören, som emottager betal- Bokhållare: Turdin, J. E.' ningen och meddelar qvitto öfver densamma. Rilcsbankens kontor å Norrmalm,.J/edels em.ottognnde på "P]" ock ajsltrijnings- (Brunkebergstorg 15.) sauu: på deposition.,, älming emot riinta, Karnererare- Cronstrand, A. G. Insättningar och uttag såväl på dcpo- Kassörer: Wachtmeister, C. H., grefve; Sö- s'ition.,-räkni?lg af 100 kronor och der utö f- derberg. K. A. ver, äfven i brutna tal, som på ~tpp- ock Bokhållare: Rheborg, D. V. af.'krijnijl.'1., riikningå hvilketjemnt ellerbru- Kontorsskrifvare ; Afzelius, A. O., t. f. bok- tet tal som helst få ske i bankkontoret hållare; tjenstf. Norell, G. W. alla söknedagar. Högsta insättningsbelop- Kassaskrifvare : Humble, K. A.; Pripp, G. F. pet bestämmes af fullmäktig-e.. -"-- Räntan, som bestämmes af fullmäktig-e, Vexeldiskonterin.1 samt utlåning emot Itl!' utgår för depositionsmedel från insättningspotek af?öpande förskrifning, aktier, pn.dagen, för upp- och afskrifnings-medel från Mika papp"" eller, å.1förda e.ffektc?'. och med nästa helgfria dag efter insättnin- V l 'h f l' h dr. tt ~en, samt icke för hözre belopp än ex a: oc..? nga ~ne ~~.mgai ~!U0.. a- kronor. så vidt icke, ~e(l afseende å sökangas af,edelbor~nde kamlela.le ~VaI}e so~. dens öfriga affärsförbindelser med Riksban- ~edag u,nder riksbankens förrättningstid ken, fullmäktige beviljat dylik räntegodtkl. 10-=-'J~'. görelse till högre belopp. Anmalnmgssedel erfordras endast l det, fall, att sökanden begagnar ombud. Riksbankens kontor å Norrmalm, Vexel, hvarå minst 15 dagars diskonto Brunkebergstorg 15, en tro upp, beräknas, skall vid valutans erhållande öf'- hålles öppet under riksbankens förrättningsverlåtas till riksbanken eller ordres. tid hvarje helgfri dag för depositibns-, fo- Betalning till riksbanken af diskonterade lioräknings-, upp- och afskrifnings- samt vexlar eller lån emottages hvarje sökuedag kredit.ivrörelse, åfven sorn för försäljning af under riksbankens förrättningstid af veder- postvexlar, börande kassör, som dervid återställer vexel eller lånehandling. Kassakred.iti», Härtill erfordras kontrakt enlig-t tryokt formulär tillika med afskrift deraf, den för kreditivet erbjudna säkerheten, firma för invisningarna och, derest sökanden begagnar ombud, unnrålningssedel. Dessa hand- Iingar emottagas under riksbankens förrättningstid af kamreraren. Kreditivafgiften erlägges efter kreditivets beviljande till kassören vid kreditivkassan., Invisningnr. hvilka rå ställas äfven å brutna tal, inlösas, och inbetalningar emottagas af kreditivkassören kens förrättningstid. under riksban- Vexelblnnketter för uttag tillhandahållas kreditivtagare mot behörigt qvitto, Riksgäldskontoret. Fullmäktige: Ordförande: Vakant. v. Ordförande: Anderson. F. A., tjenstför, ordförande. ' Öfrige fullm.: Samzelius, P.; Nordenfalk. J.. trih.: Boström, E. G.; Sederholm, E.; Wersäll, C. R.; Höglund, O. M.' Sekreterare och ombudsman: Wik blad, S. H.; tjenstf. Rabe, P. R. Kassör: Bolin, F. C. Kamererare: Stuart, A. L. Revisor: Hanner, P. G. Kassabokhållare : Nilsson, J. A. Låne bokhållare: N eijber, J. L. E. Registrator och kanslist: Montell. J. P. F. Kammarskrifvare: Erdmann, N. A. F. utan afgift. A inbetalda belopp godtgöres ränta från Jernkontoret. inbetalningsdagen (Kungsträdgårdsgatan 4.) Om före kredttivtidens ntgån.1 nytt kre- Ordinarie fullm.: Ordförande, 'ramm, C. G. ditiverhållits, får öfverföring till detta af A.; Leuhusen, F. O., frih.; Geijer, S. G. kapitalskuld å det äldre kreditivet ske 'utan A.; Ekman, Carl E.; Cronstedt, O. C., all a/gift der/ör. grefve. Afbetal/l'ing.~lån. Extra ord. fullrn.: Tanim,P. G.; De Mare, Ansökningar om sådana lån emottagas A. B.; Gahn, H. P. W.; Sundin, N.; Bäck- 'alla söknedagar af kamreraren. ström, C. A, " Anmälan om afbetalning eller slutliqvid Sekreterare och Ombudsman: Richter, F. -, emottages af registratorn, aflemnas deref-.kamererare: Bäck; L. C.. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolag~t SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Kassör: Engelhardt, L. Bokhållare: Myhrman, E. Kammarskrifvare: Löwenhielrn, Kanslist: '1'hyselius, P. F. Bankinrättningar m. m. G. F. Stockholms Enskilda Bank. Hufvudkontor: Lilla Nygatan 27. Afdelningskontor på Norr: Drottninggatan 45. Gustaf Adolfs torg 14 och Hamngatan 8 samt i Södertelje och i Linköping. Direktion: Ordförande: Wretman, F. Vice Ordförande: Ribbing, Erling. Ledamöter: Buren, Axel; Bergstrand. W.; Cederberg, A. F. O.; Porsgren. Rob.; Lamm, Ludvig; Lettström. G.; v. Sydo w, P.; Wallenberg, G. O.; Wallenberg, K. A., verkställande direktör. Tjenstepereonaien: Kamererare: 'I'örneqvist, Aug. Sekreterare och ombudsman: Rabe, P. R. Kassörer: Båve, Ludvig; Sandberg. Rich.; N ylen, Herman; Edström, Anna; Schuberth, Fredrika; v. Sydow, H.; Andersson,.!VI. A.; Edström. Emelie; Engström, Anna; Wiklund, Anna; Holm, Sigrid. Bokhållare: Lindström, A. '1'h.; Lybeck, Aug.; Westerrnark, Wilh., Rossander, Alida; Blom, G.; Zethrin, Hugo. Kontorsbiträden: Schylander, Amalia: 'I'hormarck, Adele, Schuherth, B. H.: Petersson, F.; v. Sydow, E.; Wallin, J.; Björksten, Gustaf; Blom, Emil; K~ellstrand, F.; Scheele, F.; Lindegren, A.; Gustafson, C. E.; Högström, R. O.; Finnström, E..~.; Lundberg, Ad.; Cederlund,.Fr.; Engstro~, Kerstin; Stenmark, G.; WIklund, Amehe; Zethrin, Sigrid: Bergman, C. G.; Sylvandel', Amy: Sandgren, Leo; Sylvandor, V.; Svenson, O.; Neurnan, A. W.; 'roren, Karl; Lindgren, Kerstin. 649 Bokhållare: Heckscher, Isidor, Holmqvist, Filip; Smidt, Elin; Björklund, Mina; Lönngren, A. O.; Swahn, C. A.; Carlsson, C. O.; van Rijswijk, Betty; d' Aubigne, E.; Locander. P.; Westin, A. och Andersson, Clara. Skandinaviska Kredit-Aktiebolaget. Storkyrkobrinken 7, Vesterlånggatan.16. Expeditionstid : 9-1 för sedelvexling; 10-3 för andra affärer. Ordförande: Ekman, O. Vice ordförande: Wijk, O. Ledamöter: Davidson. H.; Delbanco, E.; Ekman, J. J.; Frisell, Henning; Kjellberg, Carl' Manuheimcr, 'I'h.: Melin, O.; Peyron, Ad.;' v.rosen, Ax., grefve; Setterwall, Carl; Skogman, C., frih.; Stuart, L.; Wijk, O. Afdelningskontoret i 8t~ckholm. Ordförande: Skogrnan, C., frih, Verkställande direktör: Davidson. H. Biträdande verkställande direktör: Meyerson, 'V. Karnererare: Palm, Ivar. Kassörer: Berling, J. F. R.; Lindström, H. F.; Pripp, G. A.; Timander, C. G. Bokhållare: Amberg, R.; Bacher, Fr.: Berggren, E.; Berglund, C. A.; Boh.nsack, A~g.; Bollfras. K. D.; Boman, HJ.; Boströrn, G. E.; Byström, J.; Fog-elberg, O.; Grandinson, A.; Hedberg, E. G.; Holmberg, E.; Högel, A.; Hörgren. C. A. J.; ~ensen, J.; Jernberg. L.; Landgren, A.; Lind, Ad.' Lindström, G.; Lindström, W.; Lundgre~, E.; Lundh, J. F.; Moström, F. A.; Rosenlind. O.: Samsiö, E.; Schaffer, G.; Segerströrn, O. I.: Zettergren, C. O.; Ör~mark, R. Juridiskt biträde: Martin, H. W. Industri-Kredit-Aktiebolaget istockholm. Aktiebolaget Stockholms Handelsbank. Hufvudkontor: Lilla Nygatan 4, öppet Hufvudkontor: Kornhamnstorg 4. Kassan 10-3 på dagen. Afdelningskontor: Ar- öppen 10 f. m.-+ 3 e. m. Afclelningssenalsgatan 4 A (Hypoteksbankens hus) kontor: Göts-atan -16, Humlegårclsgatan och Drottninggatan 65; öppna ] pa 24 och Rödbbocltorget 1 (uti f. d. Keydagen. serska huset) öppna -}10f. m.-3 e. m. Direktion: Styre lse:. Ordförande: Heckscher, E. Bonnich A. G:son, ordförande; Nisbeth, Ledamöter: Edelstam, C. ]<'.; Edberg, IL; Sixten' verkställande direktör; AbeIin, Wagner, S.; Liljewalch, T.; Lindholm, H. A.; Åbramson, G.; Frestadius, A. W.; A. G.', Wallin. M. F.; Höglund, O. M. R b G 1\1 S'" t l Tienstemän: Fris, Gustaf; osen erg,..; JOs ranc, Kamererare: Sjöholm, Gust.... A. E.; Tamm, Carl. Kassörer: Johansson, Axel; van RI.JSWIJk, TJenstemän:. Anna; Bruzelius, E.; Björklund, J. A. och Vid hufvuclkontoret: kamrerare: Morling, Ericsson, C. AJ.. W.; kassörer: Koschell, O.; Hseggström, Brand- o~h Lifförsäkrings:'Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Kamererare: Arosenius, Herman. Tjenstemän: Aroseniuo, Herman; Gagge, Adolf. Mälareprovinsernas Enskilda Bank i Stockholm. (Slottsbacken 8. Kontoret öppet 10-1/2 3 på dagen.) I'empelman, V.; Gagge, Adolf; Arosenius, L. T,jenstemän: Arosenius, H.; Mörk, P. A.; Glosemeyer, O.; Enhörning, F.; Gustafson, H. ' 650 Bankinrättningar m. m. A.; ombuclsman: Stael v. Holstein, J., frih., bokhållare: Acharius, S.; Bero nius, M.; v. Hofsten, B.; Lindholm Carl; Ljungström, J.; Lychou, G. O.; Modi~h, S.; Nyström, Alb.; Schultz-Steinheil, Eduard; 'I'helander. Axel; Uddenberg E.; Wejdling, G.; Westfelt, O. JTid afdelningskontoret Götgatan 16: ' Kassör: Hasselhuhn, Louise; bokhållare: Schröder, F. Vid afdelningskontoret Humlegårdsg. 2#: Kassör: Engström, Hulda; bokhållare: Akerlund, O. Vid afdelningskontoret i f. d. Keyserska huset: Kassör: Stenberg, S.; bokhållare; Lundberg, R. SundsvalIs Enskilda Bank, Stockholm. Kontor: Kungsträdgårdsgatan 2 A; Stockholms Intecknings-garanti- Aktiebolag. Hufvudkontoret, Malmtorgsgatan u: l, öppet Afdelningskontoret, Bibliotekssgatan 13, öppet kl. '/ Ordförande: Björnstjorna. O. M. Vice ordförande: Themptander, O. R. Gihl, G., ordförande och verkställaude direktör; Ljungberg, K.; Salen, E.; Sebardt, W. Tjenstemän: Kamererare : Larsson, A. Kassör:' Enell, O. Bokhållare: Gihl, Hj.: Salen, H.; Sydow, Ernst v.; Unreus, Ida. Ledamöter: Palme, J. H., verkställande di- Skånes Enskilda Bank. rektör; Ahlberg, John, kassadirektör: Kontor: Fredsgatan 13, öppet ,Philipson, C. D.; Rinman, Christian. Direktion: Tjenstemän: Moll, J., verkställande direktör; von Schwe- Ombudsmän: Benckert, H. T.; Billing, H. rin, F. B., grefve; Loven, John. Kamererare: Lindstedt, A. V.; Horn- Suppleanter: s. berg, H. von Rosen, Aug., jl;r\lfve; Neijber, M. J. Korrespondent: Sten ström, R. Ombudsman: Kassörer: Wancke, F. T.; Sterky, H. Holm, G. B. A., vice härudshöfding. Ingeniör: årtenblad, T. Bokhållare: Grönstedt, F. O. V; 'Ström- P Tjenstemiin: berg, F. A.; Aurell, L.; Andersson, C. Kam~rera!e: etersen, A.,S: O.; Carlgren. G.; Thunman, W.; Han-,Kass<;,rer:.~a~d?erg, E.;.Weldeluan,~. J. N. ner, John: Akerstcn, Selma; Hoffrnan, Bokh.allar~. Carlson. F:, Olesen. Q., Beck- Ellen; Hirsch, Betty: Baumgarten, Wil. q~~lst,.s.; ~parre, Signe: BOlJe af Genma; Boosval, Elleru, Johansson, Anna; nas, Kjersti n; Pet re, G. Zethelius, Anna. Vid afdelnin gskontoret: Kassör: Ottergren, Fr.; kontrollant: von Friesen, E. Hernösands Enskilda Bank. (Drottninggatan 6.) Ordförande: Thiel, Jacques. Verkst, Direktör: Thiel, E. Stockholms Hypotekskassa, Kassadirektör : Cramer, Carl. Suppleanter: Ossbahr, Richard; Dahlberg. (Kontoret, Slottsbacken 8, hålles öppet A. E. hvarje helgfri dag 10-1.) T,jenstepersonal: Direktion: Kassör: Söderberg, Alb. von Ehrenheim, P., ordförande; Tempelman, Kontrollant: Wideen, Maria. V.; Davidson. H.; Sundström G. R.; Aro- Bokhållare: Olsson, l)imil.; Lunden, L,M.; senius, L. Jacobson, P. M.; Akerström, B. Ombudsman: Benckert, Robert. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Bankinriittningar m. m. 651' Arbetareringens Bank. Kass~r: Jacobsson, ": H..'.. Triewaldsgriind 2, vid Kornhamnstorg. Bokhall3;~:e: Grapeng iesser, S. E.). f. revr- Kontoret öppet kl. 10-3, dessutom Månd. SOl'; Sjöstedt, C. J. B.: Moll, V. L. o. Lönt 7-9 e. m. (T elegrafadre ss: A,-betarebanken.) Styrelsen öfver Allmänna Hypotekskassan för Sveriges städer. Ordförande och verkst. direktör: Carlson, Wilh., grosshandlare. v. Ordf.: Jacobson, Eric. Deputerad och kamrerare: Cederborg, O. H. Deputerad och tjensteman: Espelund, Karl. Deputerad: Laurent, J. S. Ledamöter: Almgren. A.; Andersson, J. A.; Engström, J. E.; Janzon, Albert; Linge, S.; Olsson, Olof; Setreus, A. J. Kassör: Rgsenlöf, Lydia. Arbetareringens Banks Pantfåneafdelning. Kontor: 'I'riewaldsgrand 2. Föreståndare: Laurent, J. S. Kontor: St. Badstugatan 9. Föreståndare: Mars, J. O. Mälareprovinsernas Hypoteksförening. Kontor: Norrlandsgatan 26. Direktion: Ordförande och jourhafvande direktör: Bowallius, R. M. Ledamöter: Coyet, G. A., vice ordförande; Lewenhaupt, C., grefve: Boström, E. G.; Aktiebolaget Stockholms Tjenst Reuterororia. C. A.: Sederholm, Edv. e- Tamm, P. G.; Wolffelt. M. manna-sparkassa. Karnererare: Hallström, G. Mynttorget 4; kontoret öppet kl. Sekreterare och ombudsman: Matthiesen, J. 10 f. 1ll.-8 e. m. Kassaförvaltare : Spens, J. M., grefve, Bokhållare: Agren, C. G. A. Qnlförande: Klingenstierna, E. Amanuens: Tegner, J. B. Ofrige ledamöter: 'I'örnebladh, L: Heden- Komiten för granskning af lånehandlinqar blad, P. H., kassadirektör: Falk, C.; inom Stockholms län: Sandberg, G. Fr.; Biörklnnd, H.; Gran- Ordförande: Boströrn, E. G. lund, A.; Onchterlony, O. W.; Stjern- Ledamöter: von Horn, H.; Kallberg, 8. J. spetz, H. A.; Ekdahl, M., verkställande Sekreterare : Agren, C. G. A. direktör. Kamererare: Svensson, Adolf. Kassör: Berg, Anna. Kassakontrollant- af Sillen, Hildur. Bokhållare: Clasun, Malin, Styrelsen öfver Allmänna Hypoteksbanken. Arsenalsgatan 4 A; kont. öppet Ordförande, af Kgl. Maj:t utsedd: Hallenborg. B. M. F. C. W. (Regeringsgatan 6, 1 tr.) Ordförande: Gihl, G. Vice ordförande: Grenander. J. M. A. Ledamöter: Ryding, J. 1\1.; Kayser, L.; Gumselius, K. A. Suppleanter: Wedberg, Jacob; Berglöf, F. J. E.; Zander, G. Kamererare: Ekgren, C. E. Bokhållar8: Bergsten. C. P. Amanuens: Ekgren, E. Kupongbokhållare: Lundgren, 1\1. Apoteksprivilegiernas Amorteringsfond. Malmtorgsgatan 6. Ordförande: Bennich, A. G:SOJl. yice Ordförande: Almen, Aug. Ofrige Ledamöter: Sebardt, W.; Boberg, A.; Piltz, G., Styrelsesuppleanter: Murray, A.; Ljungberg, K. Karnererare och protokol lsförare: J entzen, C. Vice Ordförande, utsedd afl!'ullm.iriksgälds- Aktiebolaget Sägverksegarnes Garantikont:.: Anderson, F. A...' förening. Ledarnöter i., utsedde af Hypoteksförenin- Kontor: Slottsbacken 8, öppet kl ga.rne: Hierta, C.g.: Kuylenstjerna, C. J., Gahn, H. P. W. o., Ordförande: Bennich, A. G:son. Suppleanter, l~tsed_de af Hypoteksforenm- Ledamöter: Andersson, Alb., vice ordf.; Sögame: Sundin, N.; Nordenfeldt, O.; von rensen, N. G.: Wikström, P. M.; Wilms, H. Horsten, N. E. ~I. Ombudsman: Benekort H. T. Karnererare. Anstnn, VV. IKontorschef: Arosenius' Ludvig. Sekreterare och ombudsman: Bergman, J. W. '_ j' "

10 652 Bankinrättningar m. m. Stockholms stads Sparbanksdirektlen.] ler, J.. t\:; Byråc~.efen i Generalpoststy- (Hufvudkontor: Storkyrkobrinken 5. relsen for aren den rorande postsparbanken.. öppet 9-2, 5-7.), Tjenstepersonal : - Ordförande: Varenius, N. A,. Vice ordförande: Tempelman, V. P~ G... Revisorer och bokhållare: Berg, J. E. Norberg, S. J. L.; Öfrige Ledamöter: Almgren, gren, O.; Bergg-ren, R.; G. M.; Alm- Amanuenser: Blixen, C. O.; Westin, Hj. Fant, G. F.; Malm, A. H.; Brinck, E.; Claäson, N. L. A.; Dahlström, Extra biträden: Samsioe, Jenny; Lodin, O.:.Ekstrand, A.; Frestadius, A. W.; Signe; de Frese, Constance; Ström, Hed- Gullberg, E.; Lennmark, C. E.; Loven, vig; Ankarsvärd, Maria; Hedenskoug, J.; Möller, G. W.'; Neijber, L. r., Ram- Anna; Södergren. Anna; Rheborg, Elin; stedt, R. W.; af Petersens. JL H. W.; Styffe, Holm, Anna; Wiberg, Ellen; Kruse, Sig- K:; Sundström, G.; Wallin, M." F.; Silf- rid; Ericson, Anna; Pettersson, Hedvig; versparre, O.; Wikström, P.; Adelgren. af Sandeberg, Maria; Höggren, Nanny; C. A. T. Malm, Sofia; Ulff, Emilia; Winroth,rAnna:; Kamererare: Lindberg, C. F. Gyllenhammar,-Signe; Coyet, Mma; Lar- Sekreterare och ombudsman: Dahl, G. son, Anna; Ström, Sigrid. '" l:ste Kassör och kassör vid eftermiddagsexpeditionell: Ström, A. Aktiebolaget Stockholms Pant-Aktie- 2:dre dito: Langelius, F. G. l:ste Kontrollör: Björklund, A.; tillika kon- Bank. trollör vid eftermiddagsexpeditionen. IIufvudkontor: Riddaregatan 35 B, 1 tro upp; 2:dre l:ste dito 'I'yden, F. O. Kontorsskrifvare: Kinman, E. O. öppet söknedagar från Mdelningskontor: 10 f. m. till 1 e. m. 2:dre dito: Wallberg, G. A. Stora Badstugatan 4 å norr; 3:dje dito: Sevon, K. B. Riddaregatan 35 B å Östermalm, med 4:de di~o: Flodenbe~g, Th.,. ingång från Styckjunkaregatan 6. Uppg~~t, hvarest Sparbapkens ~fdelmngs- C. Skärgårdsgatan 4, Brända Tomten med ~ont~.r 11.1'0b~lagna saul.t tiden, då desamma ingång från "Kindstugatan '0oppna, aterfinnes I adressafdelningen. D. Katarina Högbergsgata 23 å söder ---. med ingång från Kapellgränd 3. Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten. E. Vid Munklägersgatan hörnet af Gamla Stora Nygatan 5; insättning till beredande Kungsh~.lmsbrogatan.... af lifränta, eller utstyrsel sker alla F. Brankyrkagatan 44, hornet af 1'11nsöknedagar 11-2 midd, och mermansga.tan. o onsdags e. m Afde~l1lngskontl)re!1 hallas oppn~: Direktion: Alla so~nedali'ar från 9 f. m. till 2 e. O df " d B Il' R M m. och från 4 till 8 e. m. r or~n~: owa ms,..... Lördags- och helgdagsaftnar till kl 9. Ledamoter: 1'empelma~,. V.; Christierson, Sön- och helgdagar hållas kontoren stängda T, O. A.; Lagerheirn, N. O.; Vare-". nius, N. A.; Rubenson. L.; Matthiesen, J. C.; Schultsberg, C. O.; Edholm, M. E. Ordförande: von Feilitzen, R. Föreståndare: Stuart, L. Vice Ordförande: Carlsson, A. L. Kamererare: Romare, A. V. Ledamöter: Trana, C. L.; Richert, Bernh.; Ombudsman: Hindbeck, F. O. Olsson, F. T., verkställande direktör. Amanuenser: Nordwall, J.; Nerström, E. G. Kamrer: Trana, B. J. Korrespondent: Pabricius, Aurelia. Kontrollant: Hellström, 1'. O. Kassakontrollant: Stuart, Ulla. Kontorister: Hellström, Serla; Hellström; Kassör: Benckert, Fanny. Ellen; Bergholtz, Aurora. Kontorsskrifvare: Erikssop, L.; Wahlberg. Tjenstepersonal: C.; Svederus, M.; WallIn, K.; JVlellberg; Vid afdelningskontoret A. M.;. Malmerfelt, H.; Bratt, JVL C.; Hedberg, E.; Geete, Föreståndare M. G. och kassör: Bergholtz, Ernst,. Postsparbanken. Bokhållare: Carlssun, Carl Enoch; Rabe, Ernst Emil; Lindholm, Hulda; Nyman, E.; (Lilla Nygatan 6.) Lindholm, C. G. Ordförande: Generalpostdirektören. Vid afdelningskontoret B. Ledamöter: Richter, F.; Samzelius, P.; Leff- Föreståndare och kassör: Johansson, C; A. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

11 Pensionsföreningar m. m. -653'" Bokhållare: Wessman, Sv: Wilhelm; Pet- rid afdelningskontoret E. " tersson,.pontus; Nyman, E.; Lundgren, Föreståndare och kassör: Mellin, C. F. Hulda; Ahrman, C: G.; Hallsten, John. Bokhållare: Lundholm. C. G.; Wessman, Vid afdelningskontoret c. Sven; Ra be, Olga; Moberg, Victor. Föreståndaro och kassör: Price, F. W. Vid afdelningskontoret F. Bokhållare: Hartman. J. P.;Andersson,Aug.; Föreståndare och kassör: Rabe. Herman. Bengtson, Carl Rob.; Nilsson, Gust. Bokhållare: Josefsson, Erik G.; Kjellberg, Vid afdelningskontoret D. Carl. Föreståndare och kassör: Lindholm, Conrad. Bokhållare: Christiansson, W. F.; Nyh, Axel; Lundström, E. A. Bankirer se Adressafdcl ningen. Pensionsföreningar m. m. Direktionen öfver Allmänna' Enke- Direktionen öfver Presterskapets och Pupillkassan. Enke- och Pupillkassa. (st. Storkyrkobrinken 11.) (Norrlandsgatan 34, öppen 10-2.) Lindhagen, D. G., ordförande; Richter, Ordförande: Staaff', A. W. F.; Sjögreen, O. A.; Varenins, N. A.; Ledamöter: Sjöding, A., verkst. direktör; Linroth, K. M.; Klingenstierna, E. G.; Bergman, A. E.; Landquist, C. A. E.; Lindmark. C.G.; Ahngren, G. M.: Bill- Linder, L. J. bergh, T. A.; Warfvinge, F. W.; Elliot, Sekreterare och ombudsman: Wretman, J. J. E.; Clarholm, J. E. Kamererare: Linder C. G. Karnererare j. E. och kassaförvaltare: Clarholm, Ombudsman: Bohman, H. E. M. Bokhållare: Johnson, J. A. Direktionen öfver Folkskollärarnes Civilstatens Pensionsinrättning. (Vestra Trädgårdsgatan 4.) Direktion: Roos, A. V., ordförande; Anderson, F. A.; Wallensteen, J. A.; Bruzelius, A. J. och öfverkommissarien. 'Öfverkommissarie: Möller, P. 'rh. Sekreteraro och ombudsman: Bseckström, E. G. M. Kassör: Kugelberg, O. M. Revisor och kammarskrifvare: L. F. af Klintberg, Kanslist: Dalman, G. G. V. Pensionsinrättning. (Storkyrko brinken 12, hålles öppen alla söknedagar 11-1.) Ordförande: Richert, J. C. E. Ledamöter: Smerling, C. F., GilJjam, G. F. Kamerorare. Westman, C. C. A. G. Sekreterare B..J. och ombudsman: Schönmeyr, Kassör och bokhållare: LidelI, P. A. Armens Pensionskassa. (Öfre Munkbron 5.) Förvaltningen af f. d. Kg!. öfre borg- Direktion: Ordförande: Sandels, U. P. rättens medel. Öfrige ledamöter: Bergenzaun, P. J.; Steck- Ordförande: H. Exc. Riksmarskalken. sen, J. O. B.; Nordström, C. T.; Funck, Ledamöter: Ankarerona. C. V., Ofverhof- G. O., friherre. jägmästare: von Rosen, N., grefve; Gylden- Byråchef: Myhrrnan, E. stolpe, A. G. Fcrsen-, grefve; Åkerhjelm, Sekreterare: Beskow, W. B. K., friherre; Vallin, J.; Hjortzberg, F. W. Advokatfiskal: 'I'egner, J. B. Sekreterare: Forsstrand, J. F. Kassör: Lagergren, K. F. Revisor och. hufvudbokhållare: Bergman, Aug. K:son. Bokhållare: Falck, K. Direktionen för Lärarnes vid Elementariäroverken Enke- och Pupillkassa. Direktion och tjeustemän desamma som i Folkskollärarnes pensionsinrättning. Direktionen öfver Kgl. Hofstatens gratialkassa. lordförand e: H. Exc, Riksmarskalken..

12 654 Pensionsföreningar m. m. Led~möt~:: Vallill, J. E.; IIjor!.zberg, F. Bankostatens Enke- och Pupillkassa. V\.; Hulphers, H. w..; Nystrom, L. R:; Nygren, l. M.; Ekstrom, F. W. Ordförande: Richter, F. Sekreterare: Radhe, K. 1:. Ordförande: Friberg, F. Telegrafverkets Pensionsinrättning samt Enke- och Pupillkassa. (Skeppsbron, 2.) Direktion: Ordförande: Uddenberg, H. Vice ordförande: Wennman, ]If. Ledamöter: Bratt, H.; Nordqvist, K. G. W.;. Hultström, A. G. Kamererare: Svanbeck. Edv. Ofng.e ledamöter: Korsgren. C. G.; Bergq~lst: L,; Janson. G- W.; Törnblom, A.; 'I'iselius, C. H.: Kolmodin. C. F.;.Frykman, G.; Montelius, W.; Åmark, W. 'I'h.; Fer1in, R. Tjenstemän: Redogörare: Thunwall, P. G. Sekreterare o. Ombudsman: Looström, A. Direktionen öfver Enke- och Pupillkassan Statens Jernvägstrafiks Pensionsinrätt- vid Stockholms Embetsverk. Stads ning samt Enke-och Pupillkassa. 'Ordförande: Forsgren. M. ' Direktion: Ledamöter: Benckert, H. F.; Granström. Fr.; Ordförande: Löfman, C. Löwenhielm, E.; Salmonson, O.; KihIen, O. vice Ordförande: Beskow, A. B Ledamöter: Kastengren. C. O. F.; Lund- Apotekarekårens Lifränte- och berg, J. H.; Storckenfeldt, C. E. G. Pensionskassa. Suppleant: Lilliesköld, E. W. Tjenstemän. (Lokal: Vallingatan 20, expeditionstid Ombudsman; Berlin, J ) Sekreterare: Kruhs, D. A. Kamrerare: Kastengren. G. A. E. Ordförande: Bennich, A. G:son. Kassör: Brehmer, B. B. v. Ordförande: Sebardt, W. Ofrige ledamöter: Piltz, G.; Murray, A.; L t k t E klld P. k Stahre, L. O sver e s ns I a ens lons assa. Suppleanter: Lehman, A.; Gullbransson, G.; (Sk~ppsbFQn, 20, 2 tr.). Thedenius. H. Styrelseledamoter: Ruu~~, M. D., friherre, Kamrerare: Göransson, J. ordf., Granlund, A. L, v. ordf.; Hedenblarr, P. H.; Sjöberg, J. A.; Berg-ström,. A. F.; Karlson. E. F. A.; Dalman, A. V. E. Viktualiehandlarnes Pensionsinrättning. Kamrerare: Sjöberg, J. A. Kassör: Zethe1ius, A. W. Husberg, C. R., ordf.;.morsing, Fr., kassaförvaltare; Wretblad, P.; Ramstedt, Aug.; Tullstatens Enskilda Pensionskassa. Direktionen: Ordförande: Lagerheim, N. O. Ledamöter: Wallgren, C. O.; Lindmark. A. Riksgäldskontorets Enke- och kassa. Kassaförvalta,'e: Sekreteraren Wik blad, Il. Kommissarien Bolin, F. C. Kamreraren Stuart, A. L. W.; Wengberg, B. R.; Adlers, C. A.; Wahl-, berg, C. L. Suppleanter: Sjöborg, A. F.; Engström, C. G.; Pyhlson, C. J. W.; Zimmerman, N. E. Sekreterare: Ostman, A. F. Ombudsman: Poppius, E. G. Räkenskapsförare: Ekholm, A. F. Pupill- Johansson, Joh.; Möller, G. W.; Boivie, A.; Arfelt, A. W,; Bergqvist, L. G.; Wendelius, S. A.; Westerberg, F. A.; Norsens, P. C.. Stockholms Vinskänkssocietets Deputerade. Berg, Anshelrn; Ekström, J. A.; Hedström, C.; Helleberg, A. L.; Schuldheis, G. A. W. F. d. Bryggare Embetets Pensions- Kassa. Ordförande: Bjurholm, A. Ledamöter: Bjurholm, P.; Lindgren, A. R.; Askergren, A. W.; BilIe, Wilh. Kamrerare: Rehn, A. G. H. E.; Svensson, G. R.; Sifvert, Brand- enh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Ordförande: Pensionsföreningar m.- m. I B'Ok- och imusikhandlarn~spensions- Handelsbokhållarnes Penslonsförenlnq.: fören,jng. Styr.else: Melin, Eric, ordförande; Rubenson, Axel, kassaförvaltare; Peterson, Carl, sekre- Hirsch, Abr., ordförande: Bonnier, Alb., terare; 'l'illander, Georg; Boström, Conv. ordf.; Carlson, Gustaf, skattmästare, rad; Wall, 9. Jo; Carlström. F. A.; Svensd'Aubignå, A., sekreterare.; Schildknecht; son, Aug.; Ortegren, Carl; Löfman, A. W: Alb. Direktionen i Artisternes och Litera- Understödsföreningen för svenske törernes Pensionsförening. bokhandlare..0 von Rosen, J. G. O., grefve. (Stiftad 5 Okt. 1882, utde.lar understod och Öfrige ledamöter: Gunthor. J.; Saloman, sjukhjelp åt bok- o. musikhandlare, deras G.; Dente, J.; Personne, N. biträden samt enkor o. barn.) Skattmästare o. sekreterare: Boheman, C. Styreise: R. H. Ordtörande: Bonnier, I. Ad. Sekreterare: Sandberg, H. Kassaförvaltare: Nordin, Ernst. Pröfningskornmissarier: Wallin, Herman; Svala, C. F. Minuthandelsfören ingens Pensionskassa. Ordförande: Petterson, Hjalmar. Öfrige ledamöter: Berg, Aug.; Wennerström, D. C.; Wennerström, G.; Svensson, Carl A.; Liljeströrn, Axel; Olsson, J oh. och Malmgren, O:. W. Skattmästare: Ortegren, Carl. Skom akarem ästarefören ingen Stockholm. (F. d. Skomakareembetet.) Ordförande: Grääs, O. vice Ordförande: 'I'ranå, F. Kassaförvaltare: Ullen gren, C. A. Sjukföreståndare: Bergengren. J. R. Öfrige ledamöt~or; Hallin, C. F.; Palm, G. Th.; "ahlstrom, s. Kungl. Teaterns Pensionskassa. Direktion: Ordförande: af Edholm, E. Ledamöter: Billing, H.; Smerling, C. F.; Lundqvist, N. C. l~.; Lindegren, J.; Personne, Sekreterare: Westrin, 'I'h. Kamererare: 'I'örner, G. F. Vaktmästare: Nyqvist, J. A. Styrelsen för Kungl. Hofkapellets Pensions-Inrättning. Ordförande; af Edholm, E. Vice ordförande; Westrin, 'rh. Ledamöter: Lindberg, J.; Liudborn, K.; Kjellberg, G.; Andersen, A. Kalnererare och Sekreterare: Book, J. I!'. Sveriges Allmänna Handelsförenings Lifränte- ooh Pensionskassa. (Österlånggatan 41, helgfria dagar kl f. m.) Styrelsen för Dramatiska och Musikaliska Artisternas Pensionsförening. Ordförande: Ekdahl, Gnst. Ordförande: Dannström. L Vice ordf. ochkassadirektör ; Rossander. J.P. Ledamöter; Almlöf, K.; Thegerström, P.; Vice kassadirektör ; Bengtson, Carl. Ohlsson, J. L.; Book, J. P.; Petters-. Öfrige ledamöter: Strindberg, J. O.; Eklund, Hem. N.: Bolander, O. son, H.; Lagerquist, C. F.; Personne, Styrelsens konsulterande läkare: Warfvinge, F. W. Kamererare och Sekreterare: Gille, Hj. J. E. Kamrerare: Sundberg, E. G. Operakörens enskilda kassa. (Utlemnar lån. utdelar understöd och begrafniugshjelp. ) Stip-else: Ordförande: Norc1qvist, J. C. Skattmästare: 'I'elenius, F. Sekreterare: Wahlqvist, A. Operaballettens Enskilda kassa. Sekreterare: Westrin, 'rh. Kamrerare: Törner, G. F. -

14 656 Pensionsföreningar m. m. Hautboisternas understödskassa,,l Stockholms Polispersonals enskilda enke- och pupillkassa, Ordförande: Locander, lsidor. vice ordförande: Ericson, A. Direktion: Kassör: Gyllenskepp, A. T. Olsson, G. och.lindberg C., Öfverkonstaplar vice Kassör: Lundqvist, F. sa.mt Ekenberg, E. A., Cederholm. B. och Sekreterare: Blomquist, O. B. NIlsson, N.' J. O., Konstaplar. vice Sekreterare: Lagergren, C. Svenska lärarinnornas. Pensionsförening. (Adress: 14 A Norrtullsgatan. Expeditionstider fr. o. m. Januari t. o. m. Juni. Helgfri: Onsdagar 11-1; Lördagar 11-1 och 4-6. De öfriga månaderna Onsdagar 11-1). Ordförande: Casse1li, H., fröken. Ledamöter: Örling, C., fröken; Hammer, A., fröken; Westling, Ch., fröken; Cronstrand, E., fröken;' Forsell,J. W., fröken; Engström, C., fröken; Lindberg, 1., fröken Myrberg, H. ly!., fröken. Räkenskapsförare: Hökerberg, E.; fru. Styrelsen för Pensionsinrättningen för lärarinnor vid Sveriges högre skolor för qvinlig ungdom. Ordförande: Anderson, Alb. Ledamöter: Ceclerblom, J. E.; Hellström, C. G.; Holmquist, A., fröken; Malmquist, A., fröken; Lindhagen, A., fröken; Sjö-. berg, G. Redogörare: Rystedt, ly1. Kg!. Direktionen Öfver Handelsflottans Pensionsanstalt. (Anstaltens embetslokal: Trångsund 2 A, öppen söknedagar f. m.) Ordförande: Kreuger, C. H. Ledamöter: Paton, N.; Ekdahl, A. F. Karnererare och sekreterare: Erdmann, O. F. Sjökaptens-Societetens Deputerade. Ordförande: Werner, Feodor. Öfrige ledamöter: Axberg, w., Ekdahl. A. F.j Munthe, I. F.j Nylen, O. E.; Råberg, I. A. SjömannafOreningen.. (Stiftad 1863 för åstadkommande af sjukoch begrafningshjelp samt pensioner och understöd åt sjöfarande af alla grader.) Ordförande: Hedborg, O. F. Vice ordförande: Holmström, G. H. Ombudsman: Ekebohm, D. Sekreterare och skattmästare: Sjöström, E. A. G. F. äfrige ledamöter: Hartzell, J. A.j Drougge, G. A.j Werner, E. J. Barnmorskornas i Stockholm Svenska Postmannaföreningen. Perisionsförening. Föreningen lemnar sjuk- o. begrafningshjelp, Ordförande: Pontin, D. M., Mecinalråd. Ledamöter: Fruarne Raab, F. S., Holm- Ordförande: Sandberg, G. F. qvist, C., Reijer, A. B. och Hallberg, S. D. v.?rdförande: Elms~ein, A. Protokolls- och Räkenskapsförare: Ekman, Öfrige styrelseledamöter: Amnår, F., kas- Thor, registrator. SÖl' och sekreterare; Samsioe, G. N. och Berg, J. E. Polispersonalens i Stockholm Pensionsinrättning. Direktion: Kommissarier: Cederborg, P.; Eckerström, J. H.; Sandström, C. A. äfverkonstaplar: Ljungstrand. F. E; Ekenberg; C. J.; Fritzon, A. Konstaplar: J ohansson, J. Å.; Svenberg. J.A.; Hagberg, J. Ombudsman: Lundvall. Å. Svenska Publicisternas understöds-. förening. Ordförande: Wallden, W. vice Ordförande: Wall, R. Skattmästare: Seligmann, Jos. Sekreterare: Neander, J. Ledamot: Gumeelius, Å. Supplearrter.: Beckman, E.; Hammarlund, E.Brand och Lifförsäkrings-Aktfebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Föreningar och Sällskapm. m. \ Fosterländska Föreningen till uppmuntran af sjelfverksamhet för framtida oberoende. Ledamöter: Annerstedt, P. S. L.; Bergman, Ordförande: Wretman, W. (Skrifter och blauketter tillhand.!thållas C. G.; Gerle, Go; Hernmarck, C. G.; Hind.' i Fångvårdsstyrelsens lokal, Norra beck, F. O.; Stuart, L.; Wallden, W.; Riddarholmen 1). Abergsson, Ao V. Föreningar och sällskap m. m. Kyrkliga, religiösa, moraliska syften, Öfrige le~amötel': Bru~lll, A. T.; Sjöding, A." sociala, politiska sträfvanden. k~ssaforvaltare:.. Bring, J. y.; ~taaff, 4,. W.; Hamrnarskjöl.d, G. G.; 'lottle, H. W., Stockholms Prestsällskap. ombud och sekreterare. Ordförande: Staaff, A. W. Vice ordförande: Bring, J. Sekreterare: Svensson, A. J. Kassaförvaltare: Lagerberg, F. Bibliotekarie: Sjöstrand,.T. A. Direktionen i Samfundet Pro Fide et Christianismo. Ordförande: Staaff, A. W. Vice ordförande: Fehr. F. Ao Skattmästare: Beijer, P. G. E. Sekreterare: Personne. J. Wo äfrige ledamöter: Fehr, C. A.; von Sto c- kenström, G. R. P.; Bergman. E.; Claeson, N. L. A.; Bergman, C. H.; Landqvist, C. A. E.; Schlyt.ern, F. H. Samfundets skriftutskott. Ordförande: Bring, J. C. Sekreterare: Vakant. Samfundets skolutslcott, Ordförande: Staaff, A. W. Sekreterare: Persorme, J. W. o Svenska Missionssällskapet. DiJoektion: Ordförande: Hammarskjöld, C. G. Vice ordförande: Buren, C. O. V. ~kattmästare och sekreterare: Sjöding, A. Ofrige ledamöter: Bruhn, A. T.; Leuwgren, A,; Berglund, F.; Kastman. C. V.; Berg-' man, E, W.; Johansson, C. F.; Johansson, M.; Melander, E. Stockholms Evangelisk-Lutherska Missionsförening. Ordförande: Löwenhielm, G. S. v. Ordförande: Isberg, K. M. Sekreterare: Zandell, S. L. Skattmästare: Carlson, A. V. äfrige ledamöter: Bergström, J. H.; Bodin, O.; Dyfverrnan, K. J o; Elfling, K.; Eriksson, J.; Holmin, K. E.: Lindberg, K. J.; Ring, G. E.; Rosenberg, J. O.; Rönnbäck, A.; Wennersten, K. So Gustaf-AdOlfs-föreningen i Stockholm. Direktion: Ordförande: Sundberg-, A. N. Vice ordförande: Berg, K. J. Öfrige ledamöter: Glosemeyer, A.; Hemmarck, C. G.; Fehr, Fr.; Kaiser, J. P. Kassaförvaltare: Kaiser, J. P. Inrikes Sekreterare: Hernmarck, C. G. Utrikes Sekreterare: Kaiser, J. P. Svenska Bibelsällskapets Komlte. (Arkiv: Kungsholmstorg 3.) Ordförande: af Ugglas, C. G., friherre. Vice ordförande: Harnmarskjöld, C. G., Justitieråd. Sekreterare: Hallin, A. Ho Skattmästare och arkivarie: Buren, A. O. G. Öfrige ledamöter: De Geer, L., friherre; Sundberg, A. N.; Neijber, L. T.; Buren, C.... o _. o. O. W.; Fehr, C. A.; Bruhn, A. Th.; Fruntlmmersforoenl~gen for mrsstenen Bergman. A. Eo; Staaff, A. W.; Fehr, I Kina. Fr. A.; af Wirsen. C. D.; Vult von Steyern, Skattmästarinna: Schmidt, fru, född Storjo- N. H., president; Claesou, N. L. A., justitia- hann., ombudsman. ' Sekreterare: Lundeqvist, Lilly. Svenska kyrkans missionsstyrelse. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Ordförande: Sundberg, A. N., Erkebiskop. (Expeditionen: Mäster.Samuels~atan 34, Vice ordförande:.pehr, C. A. öppen alla 5öknedagar 11--3).. 42

16 658 Föreningar och Sällskap m. m. ' Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Förlagsexpedition. (Kontor: Mäster-Samuelsgatan 34, öppet alla söknedagar 9-3 och 4-6.) 'Ordförande: Widström, C. u. Expeditionsföreståndare: Janzon, O. Öfrige ledamöter: Elfling, L. M.; Cronvall, L. P.; Gauffin, G. Sällskapet för Nyttiga Kunskapers spridande. Ordförande: Malmström, C. G. Vice ordförande: Forssell, H. Skattmästare: Lilliesköld, E. F. Sekreterare: Spilhammar, J. R. Ordförande: Wrangel, T. K, grefve, Ordens Rådgifvare (l:ste vice chef): Broome, Vice ordförande: Beskow, G. E. L. G., folkskollärare, Bårslöf. Föreståndare för Missions-Institutet å Jo- v. Ordens Templar (2:dre vice chef): Ekhannelund: Montelius, K. J. lund, Oskar, redaktör, Stockholm. Expeditionsföreståndare. Widström, C. U: Ordens Sekreterare: Petersson, Oskar, privat- Sekreterare: Hammar, H. B. lärare, Stockholm. Kassör: Ahlborg, W. Ordens Skattmästare: Aulin, Adolf, kassör, Eskilstuna. o Ordens Kaplan: Aberg, P. M., kyrkoherde, 'I'rollhättan. Ordens Marskalk: Ahlen, Joh., skollärare, Grängesberg. Intendent föl' ungdomsafdelningen: Helgarzon, Nanny, fröken, Stockolm. Ordens expedition: Sturegatan 48, 1 tro Ö. g. red. o'. exped.: M.-Samuels- Ordeustidningens gatan 8. Stockholms Distriktloge. Ordförande: Myrström. Magnus. vice Ordförande: Kock, Ernst. Sekreterare: Elmgren, Gustaf. Kassör: Berg, O. J. N. Svenska Nykterhetssällskapet. Sällskapet för befrämjande af Upplysning Direktion: och Sedlighet i Stockholm. Ordförande: Ekman, Oskar. Direktion: Vice ordförande: Wieselgren, P. S. Ordförande: Anndal, J. A. Sekreterare: Sundbärg, G. Sekreterare: Lund, David., Öfrige ledamöter: af Ugglas, G., friherre; Kassör: Carlson, Wilh. Fehr, C. A.; Rudin,"W.; Wieselgren, M.; Öfrige ledamöter: Johanson, Erik; Johan-, Hallström C. H.; Rappe, A. E., friherre; son, Gustaf A.; Hammarlund.N. M.; Palm- Hulphers, H. W.; Beskow, G. E.; Beck- qvist, Gustaf; Lindblom, Wilh.: Petterman, E.; Tigerstedt, R.; Kaiser, J. P. son, Gustaf. Stockholms Allmänna Nykterhetskomite. Ordförande: Erikson, J. M. Vice ordförande: Predengren, G. Sekreterare: Eklund, Oskar. Kassör: Palm, Aug Sysslornanr Pettersson, C. J. Sveriges BIåblIndsförening., ' Förvaltningskomite: ' Ordförande: Ollen, P. Vice ordförande: Byström, J. Sekreterare: Olsson, John. ~assör: Erikson, J. M. Ofrig-e ledamöter: Eklund, Oskar; Berg, Henrik; Andersson-Meijerhelrn, Natalie; Larsson, A. P. Sällskapet verkar i upplysningens och sedlighetens intresse samt understödjer sjuka och nödstålda såväl inom som utom sällskapet. Sällskapet Rätt och Sanning i Stockholm. Ordförande: Johansson, G. Alfr. Vice ordförande: Carlsson, E. W. Sekreterare: Juhlin, J. M. Öfrige ledamöter: Andersson, Kl. J.; Borin, S. G., kassör; Bratt, A.; Hammarlund. N. M.; Lagersson, Aug.: Lennberg, J. E.; Stadling, J.; Strömberg, G. Den Svenska Federations-afdelningen för befrämjande af den allmänna Independent Order of Good Templars. sedligheten. Sveriges Storloge. Verkställande Rådet. Ordförande: Schulthess, :If. (Styrelsen.), Vice ordförande: Westerberg, O. Ordens Templar (chef): Styrlander, W., po- Sekreterare: Nordwall, Lina, fröken. lisuppsyningsman, So~lefteå. Skattmästare: Piltz, A., fru. Brand- 'och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Föreningnr och Sällskap m. m. 659,!,. f. sekreterare: Levisson, J., fröken. Öfrige ledamöter: Andersson, H.; Jönsson, l Ofrige Ledamöter: Borg, F. T.: Hjort, Karl; Olof; Kihlström, O.; Wiren, A. G. Myhrman A., fru; Georgii, E., fru. 1_ ' Svenska allmänna Djurskyddsföreningen. Ordförande: Bennich, N. A. G:son. Vice ordförande: von Platen, L., frih. Sekreterare: Vennerholm, J. Skattmästare: Morell, E. Öfrige Ledamöter: Varenius, Josephine, fru; Siljeström, P. A.; Holm, H.; Wallin, J. E. Djurvännernas nya Förening. Ordförande: von Rosen, G., grefve. Vice ordförande: Ljungberg, C. E. Öfrige ledamöter: Varenius, J., fru; R~ldenschöld, A. M., f. d. hoffröken; Sundin, E. S., fröken; Drake,' JYl., friherrinna; Abelin, C., generalska; Boy, Th., fru; Drake, C. A., föreningens skattmästare; Myrberg. A. M.; Boy, G.; Sjöberg, E. O. Sekreterare: Ljungberg, A. E., NorraSmedjegatan N:o 30 & 32. Svenska Allmänna qvinnoföreningen till djurens skydd. Ordförande: Varenius, J., fru. Vice ordförande: Engelhardt, M. A., fru. Öfrige ledamöter: von Röpken, A., friherrinna; Silfverskiöld, E., friherrinna; Sparre, H., fröken; Cronhielm, E., fröken; Sundin, E. C.,fröken; Lohrrnann, J., fröken; Bäärnhielm L.; von Hedenberg, L.; Hiibiaette, A.; Li~dau, J.; Axelsson, C.; Hökerberg, L. Sekreterare och skattmästare: Isberg, Peder. Nordiska Samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet. Ordförande: Nordvall. A. L. Vice ordförande: von Rosen, G., grefve. Öfrige ledamöter: Ljungberg, C. E.; Varenius, N. A. Suppleanter: Lilliecreutz, C. A.; Boij, G.; Holm, H.; v. Cedervald, G. Sekreterare: Franc, C. Föreningen för fjäderfäskötselns befrämjande i Sverige. (Högbergsgatan 32 A.) Ordförande: von Sydow, Gustaf. Vice ordförande: Flygarsson, F. Svenska Likbrännings-Föreningen., Ordförande och stierna, E. kassatörvaltare: Klingen- ' ~ekreterare: Lindell,P. Ofri ge ledamöter: Ahlsell, A.; Busch, Q.; Ho llstån, B.; Holm, G. B. A.; Karlson, V.; Key-Aberg, A.; Medin, A.; Telander, R.; Wawrinsky, R. A.; W iklund, W. Föreningen Värnpligtens vänner. Vakant. Ordförande: Vice ordförande: af Ugglas, G., frih. Kassaförvaltare: Winborg, Th. Sekreterare: Björlin, G. Fredrika Bremer-Förbundet. (Lokal: Malmtorgsgatall 5) Förbundet har till syfte att främja den svenska qvinnans intressen. Ordförande: Hilde brand, H. Vice ordförande: Börtzell, A. Sekreterare: Roas, A., fröken. Kassaförvaltare: Nyström, Carl. Öfrige ledamöter: Adlersparre. S., fru, f. Leijonhufvud; Ankarsvärd, E., fru, f. Nyström; Engström, L., fröken; Forsell, M., fröken; Montelius, A.,fru, f. Reuterskiöld; Rohtlieb, H.; Sjöberg, G.; Whitlock, S., fru, f. Forsgren. Föreningen för Gift qvinnas Eganderätt. Ordförande: Hamilton, H., grefve. Vice ordförande: Hierta-Retzius, A., fru. Sekreterare och kassör: Naumann, C., fröken. Öfrige ledamöter: Ankarsvärd, E., fru; Hedin, A.; Cederschiöld, 1\[, fröken; Curt; Beckman. Bo; Sohlman, H. Wallis, Suppleanter: Elfving, G.; Wall, S. o. Hjelmerus, G., fröknar. Svenska Qvinnoföreningen. Ordförande: von Plomgren, Lotten, född Liljencrantz. Skattmästare: 'I'egner, Clara, född Torell. Sekreterare: Wästfelt, Augusta. Öfrige ledamöter: Upmark, Eva, född Kindstrand; Rappe, Anna, född Sandahl. Elirenstam, Caroline; Sparre, Hedda. Brand- och Lifförsäkrings-Aldiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 660 Föreningar och Sällskap m. m. Suppleanter: Lindmark. J enny, född Wahl" Magnuson, C.; d' Albedyhll, G.; Brusanberg; Björlin, Mary; Bogeman, Louise; der, A. Dyrssen. Emma, född Fock. Revisorer: Belfrage, J. G. W.; Carlson, Wilh. Revisorer: von Segebaden, Ch., född von' --- SegelJaden; von Diiben, Adamina, född ~eformföreningen. von Vegesac1l;... '" SUPl?leanter: Wastfelt, Sophie, född Reen- Ordförande: Mankell, Julius. stierna; Roos, Anna. Vice ordförande: Erikson. Gustaf. Kristlig förening af unga qvinnor. (Lokal: Norrlandsgatan 13, 2 tr.) Stiftad 1885; har' till iindamål att förena qvinnor af olika samhällsklasser för att verka stödjande och skyddande för l:ste Sekreterare: Bergius, E. '1'. 2:dre d:o Vakant, I}assaförvaltare: Nyström, J. P. Ofrige ledamöter: Bergqvist, A. G. och Svensson, J. qvinlig ungdom. Sveriges Spanmålsexportförening... Styrels" Ordförande: Ohman, Eric. Ordförande: Andersson-Meijerhelm, N., fru. Sekreterare och kassaförvaltare: Schröder, Ledamöter: Dukietz, G. A.j Enhörning, Fr. k Suppleanter: Jdeström, G.; Lindner, S. l\'!., frö 'en. Sekreterare: Ohman, Emric. Öfrige ledamöter: W:achtmeister, E., f. von Platen, grefvinna; von Krrsmer, H., f. von Helst, friherrinna;. Wimmerrnark, L., f. Wimmermark, fru;, Östberg, E., f. Edgard, fru; Höglander, M., f. 0lsson, fru; Skiöldebra'nd, J., Hjelm, L., Sandberg, C., Petersson, A., 'l'helander, A., fröknar. Rådgifvare: Wadström, B., Lagercrantz, J. Föreningens läkare: Jansson, C. Kristliga föreningen af unge män. Lokal: Kungsgatan 2, öppen alla dagar kl e. m.; biblioteket öppet hvardagar kl. 7 -'128 e. m.; byråerna för platsanskaffning och bostadsanvisning hvar-. dagar kl. 1-2 e. m.) Vetenskapliga, literära syften, skön konst, musik. Stockholms Naturvetenskapliga förening. Ordförande: Sandahl, O. T.' Vice ordförande: Wittrock, V. B. Sekreterare: Nordström, S. E. T. Botaniska Sällskapet. Ordförande: Wittrock. V. B. Vice ordförande: Almquist, S. Sekreterare: Eriksson, Jakob. Biträdande sekreterare och skattmästare: Krok, Th. O. B. N. StY"else: Entomologiska föreningen i Stockholm. Ordförande: von Koch, K A. Vice ordförande: Uggla, G.; Schulthess, F. 9rdförande: Sandahl, O. Th. l:ste Sekreterare: Fries, K. ~ekreterare: Aurivill ius, Chr. 2:dre d:o Welin, G. Ofrige ledamöter: Thedenius, K. F.; Lampa, I}assaförvaltare: Kjellström, O. Sven.; Meves, W. Ofrige ledamöter: Berg, H.; Eken~ahl, E. Suppleanter: Mev:. es..j.;, Hofgren. ~.. J.; From, P.; Graham, P.; Kaiser, P.; Alla bref och forsandelser bora sändas till Löfven, J.; Melander, E.; Montelius, K. J.; sekreteraren, adr, VetenskapsakademIen. Planck, E.; Wendelin, P. Bibliotekarie: Ekendahl, E. J.; Skattmästare: Wendelin, P.; Kassör: Andersson, Rob.; Arkivarie: Nordberg. Pr. Stockholms kommunalförening. Geologiska Föreningen i Stockholm., Ordförande: Nordenskiöld, A. E., frih. Sekreterare: Svedmark, E. Skattmästare: Holm, G. Öfrige ledamöter: Nordström, 'r.; Nathorst, A. G..Ordförande: Westermark, G. E. Sekreterare och kassör: Söderlund, C. A.. Svenska sällskapet för Antropologi och Ledamöter: Bergstrand, P. E.; Brunell, J. Geografi. E.; Ekengren, W. A. I!'.; Hammarlund, N. (Postadress: Kungl. Biblioteket.) M.; Borg, J. F.; Edlund.; A. T.; Åsbrink, Ordförande: Palander, L. r. A. L.; Thomsen, H. L.; De Champs, C.; Vice ordförande; Rosen; P. G.

19 Föreningar och Sällskap- m. m. Sekreterare: Dahlaren. E. W. Skattmästare: Wieselgren, H. O:' Skattmästare: Sidenbladh, IL Öfrige ledamöter: 'I'egner, E.; Geete,, Öfrige styrelseledamöter: Börtzell, A.; Dahlman, C. E.; Ekelöf, J. A.; Elfwing, N. A.; Svenska Fornminnesföreningen. Fries, A.ug.; Gylden, H.; Hildebrand. H.; Key, ~.; Mont~lius, O.; Nordenskiöld, A. Ordförande: Winge, 1\1. E. E., frih.: Retzius, G.; Wsern, C. Fr. Vice ordförande: Upmark, G. Kemist-Samfundet. Ordförande: Rosen berg, J. O. Vice ordförande: Petterson, Otto. $.ekreterare: Peterson, K. Edv. Ofrige ledamöter i styrelsen: Norblad, J. A.; Scholander, E. Numismatiska föreningen. Ordförande: v. Franeken. G. W. Sekreterare: Strokirk, W. Th. Kassaförvaltare: Bonnier, l. äfrige ledamöter: VY edberg, J. O.; Levin, Astley. Svenska Autografsällskapet. (Adr.: Riksarkivet.) Bonde, Carl Jedvard, friherre, ordförande; Klinckowström, R. M., friherre; Lewenhaupt, A.,..grefve; Silfverstolpe, C., skattmästare; Ornberg, V., sekreterare. Svenska Slägtforskningsföreningen är under bildande. (Adr, Riksarkivet, der underrättelser erhåll.) Arendsföreningen. (Lokal: Brunells handelsskola, Drottninggatan 48.) Stiftad 1885; har till ändamål att främj a, den Arendska stenografiens utbredning. Ordförande: Sohlmau, A. Sekreterare: Dahlgren, R. $.kattmästare: Jäderströrn, J. Ofriga ledamöter: Smitt, Clara; Ström, R. Frimärksamlareföreningen i Stockholm. Ordförande: Bodstedt, A. W. Vice ordförande: Andreen, F. W. Sekreterare: Bruzelius, R. J. Bibliotekarie: Hafström, M. Kassaförvaltare: Pämgren, F. Föreståndare för bytesföreningen: Norman, J. Svenska Fornskriftsällskapet. Ordförande: Klemming, G. E. Sekreterare: Dahlgren, F. A. 661 ' R. Sekreterare: Montelius, O. ~assaförvaltare: Sidenbladh, K. I Ofrige ledamöter: Ekhoff', E.; Isteus, M. Malmström, J. A.; Nordström, S. E. '1'. Historiska (adr. Föreningen. Riksarkivet.) Ordförande: Malmström, C. G. Sekreterare: Hildebrand, E. Skattmästare: Silfverstolpe, C. Öfrige Ledamöter: De Geer, L., friherre; Wmrn, C. F.; Bowallius, R. 1\1.; Odhner, C. T.; Styffe, C. G.; Annerstedt, C.; Weibull, M.. Nationalekonomiska föreningen. Ordförande: Arnberg, J. W. Vice ordförande: Hammarskjöld, C. G. Sekreterare: Westman, C. Ledamöter af redaktionskomiten: Wram, C. F.: Forssell, H.; Palme, J. H.; LeIDer, J. A. Stiftelsen Lars Hiertas Minne. Ordförande: Nordenskiöld, A. E" friherre. Sekreterare: Retzius, G. Ledamöter i styrelsen: Lind af Hageby, Ebba, f. Hierta, fru; Retzius, Anna, f. Hierta, fru; Nordenskiöld. A. E. frih.: Retzius, G.; Gylden, H.; Loven, Chr.; Cederblom, J. E. Publicistklubben. Stnrelse: Ordförande: Wall, R. Vice ordförande: Sandberg, Hj. Sekreterare : Htegerstolpe, Gunnar. Skattmästare: Gumrelius, Arvid. Öfrige ledamöter: Mankell, J.; Neander, J., Johnson, John. MiIitä rl iteraturföreni ngen. Verkställande utskottet: Rappe, A., frih.; von der Laneken, E.; von Stockenström, H. A. Kassaförvaltare: Fries, P. C. Soclete Francaise. Stiftad 5 Maj Hederspresident. Franske ministern i Stockholm. Sekreterare: Laillet, V., Norrlandsgatan 1. Brand- och Lifförsäkrings-Akiiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. I,

20 662 Föreningar och Sällskap m. m. Rättstavningssällskapets Stockholmskrets. Undervisning meddelas i tonträffning, kör. och qvarte~tsån~. Inskrifn~~g.!ör. perso- Ordförande: Sekreterare: Hoppe, O,. Brate, E. ner.!tie~ sangrost, hvarje tisdag kl. sker 1 vin öfuingams /29-. h 11 e. m. Kassaförvaltare: Haglind, E. Konstnärsförbundet. Sty, else. Stockholmssektionen: Ordförande: Arhorelius, O. Vice ordförande: Perseus, Edv, Sekreterare: Möller, Carl. Vice sekreterare: Pauli, G. Skattmästare: Lindman, A. Vice skattmästare: Peterson, L. Konstnärsklubben. Ordförande: Cederström. G., friherre. Vice ordförande: Adler, V. - Sekreterare: Möller, C. Skattmästare: Fahlgran, C..A. Klubbmästare: Sörling, O. Suppleanter: IS3lUs, M. och Lindberg, A. Sveriges Allmänna Konstförening. (Utställningslokal: Vestra Trädgårdsgatan io, 1 tr.). Ordförande: von Hosen, G. Yice ordförande: Äkerrnan, R. Ofrige ledamöter: Norbin. F. C.; Möller, C.; Gumselius, Arvid; Lindman, A.; Smerling, F., Suppleanter: Thorell, R.; Hörlin, H.; wsuden; W.; Belfrage, J. G. W.; Dahlman, C. E. Konservator: Hafström. Gillis. Sekreterare: Wåhlin, Karl. Kassaförvaltare: Norbin, Fritz. Musikaliska Konstföreningen. (Expedition: Stora Nygatan 12.). Iriroktion : Ordförande: Åbergsson, A. V. Sekreterare: Svedbom. V. Skattmästare: Hirsch, Otto. Styrelseledamot: Lindroth, Å. F. Stockholms Allmänna Sångförening. (Stiftad den 5 mars 1862.) Styrel.se: Ordförande: Nyqvist, J. Å. Skattmästare:' Pettersson, J. A. Sekreterare: Hellqvist, Fredrik. Sånglärm'e: a l:ste: Akerberg, Erik; 2:dre: Lindqvist, Sånglokal: Skär~årdsgatan 6.. Tillgodoseende af kapital, handel, industri, m. fl.. intressen. Blddarhusdl rektionen. Ordförande; Björnstjerna, O. M. Ledamöter. von Rosen, F. C., grefve; Cederström. C. R., frih.; Palmstierna, C. F. H., frih.; Printzsköld, Stuart, L. T.; Hierta, O. H. R. C.'G.; 'l'jenste1nän: Riddarhussekreterare och ombudsman: Vakant; tjenstf. Stuart, J. M. Riddarhuskamererare: Silfversparre, O. Riddarhuskanslist : Stuart, J. M.; tjenstf.: Blomstedt, C. O. Hammarskiöld-RiselJschöldska Stipendiifonden. Direktion: Qrdförande: Vare nius, N. Å. Ofrige ledamöter: Friis, G.; von Knorring, J. H. E.; Forsberg, C. L., Sekreterare och redogörare: Holmertz, C. E. 1If. De Enskilda Bankernas Syndikat. Ordförande: Quensel, r. u. Vice ordförande: 'I'ernpelman, V. Öf~!s'e leelamöter: Eberstein, Ch.; Gihl, G.: VY allenberg. K. Å., Föreningen emot Iifsmedelstullar. (Stockholm.), Föreningens angelägenheter handhafvas af en af omkring 500 personer bestående centralstyrelse med säte i Stockholm samt af styrelserna för Föreningens filialer i landsorten. Ordförande: Bennich, N. Å. G. Vice ordförande: W::ern, C. F. Skattmästare: Dickson, Ch. 'Öfrige ledamöter af centralstyrelsens verkställande komite: Arnberg, J. W.; Beckman, E.; Hamilton, H.; KempaR: Loven, Chr.; Söderström, C. C.; Wallden, W. Sekreterare: Montan, C. O. Svenska Qvarnindustriidkare-Föreningen., Styrelse.' Ordförande: Bengtson, Carl, Stockholm. H. Vice ordförande: Wennberg, Frans, Stockholm.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

D. Föreningar och sällskap.

D. Föreningar och sällskap. [3571-3582] D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. 1. Heligiösa (kristliga) [3571-3614] 2. Till hjälp ål barn och värnlösa [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-3696]

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret.

2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret. [2472-2487] C. Öfriga allmänna inrättningar. 2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. [2472] Centralfängelset å Långholmen för män. irektör: Wollin,

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Hökens gata-j akobsbergsgutan. 381 4-7eg. "Svensson A H, handl, Andersson A G, styrman Berglöf A '1', pianofabrikör Anderson A W, ångsl.-befälh. 60 B egolöfgren C G, verkm. Cedervall C, biljardegare Klint

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

III. KALENDER-AFDELNING.

III. KALENDER-AFDELNING. III. KALENDER-AFDELNING. Parad-dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vatteiiafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdageii. Febr. Utskylderna till Kroi~anbetalasfr. o. m. 1 21. Konungens födelsedag. * d. 12 denna inanad

Läs mer

sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i

sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i I C. Ofriga allmänna inrättningar. 122 O1 C. Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet...

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor.

Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor. DJursholms villastads Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor. 947 adressförteckning. Vid telefonering till de i Djurslwlm boende bör»djurshlllm» först anropas, och för de i Danderyd boende»danderyd».

Läs mer

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn. 777-4782j G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. verksamhet den 1 januari 1896. samt pens.-kassa, vara en central- [47 781 Förbundets uppgift lir att vid sidan punkt för svensk a idkare

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354:

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Revisionsberättelse för 1895.

Revisionsberättelse för 1895. 99 Kredz"t: Revisionsberättelse för 1895. Undertecknade, som mottagit uppdrag att granska ~verg~s llmänna folkskollärareförenings räkenskaper och förvaltnmg for ~r 1895, H\, efter verkställd granslming

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer