Pennlnq i"rätt~i"gar..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pennlnq i"rätt~i"gar.."

Transkript

1 [ ) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling ). vid Salt'sJ'o"baden) mom faststålda regler.' e. n _ Anmdlan om rtlm <lek operationer gärd, 'hos [are-. Emottager konvl\olescen~er efter m-?ch utv~es stånd rin n.3 tro 1/. t f 92' a t sjukdomar samt personer l behof af hvtla och -.;~d.. r' ~ Läkare efter eget" val. eljest hemmets 'läka:re. '.-R. t., Saltsjöbaden [42: Föreständarinna: exam, sjuk,skii.terska.. Hilda.Malm, l lf.,f,f. [1647JS:t Elisabets sjukvårdssystrar. (Norra Smedjeg. 21,2 tr.) Föreståndarinna:' Fullegrabe.: Angeliea, Mottaga "sjukbud alla tider på. dygnet. [1650 b) Stockholms atkohollsthem«or. 'Eolshäll. jbl: (å egendomen Eolshäll invid l'v;läiåf-en,»klubbens 'brygga», 4 km. från Hornstull. Postadr. Liljanolmen. - A. t. Petersberg 3.) Emottager manliga patienter, som lida' af [1649J Konvalescenthemmet. ' kronisk alkoholförgiftnir.g. ':-- (Malmskilnadsg, 41 Bo). Sti/rpise:. I.' ~ ' Ordförande: W:retHnd, E. W., med. dr. Sekreterare: Nyström. Josef, roteman. Ordförande: Norens, Victor, rådman.. Kassaförvaltare: F. T. Ulsson, direktör. Ledamöter: Moll. V. O., v. häradshöfding;ledamöten Berg, Henrik, hemmets läkare, Påhlruan, Sigrid, fröken; Kumlien, Axel, och Bernström, John, direktör, vice ordf. hofintendent; en vakant. Föreståndare for hemmet: Malmsteln. Nils; Husmoder: Liljeblad, Agnes, prostinna. f. d. löjtnant.. A. Banker. [1651J Sveriges Riksbank. Hufvudkontor: Jerntorget 55, 2 tro Afdelni-ngskontor: Hamngatan 28, n. b. (Erpeditionstid 10-3.)' '. Pennlnq i"rätt~i"gar.. I. Bankinrättningar m. m. Fullmäktige: Af Kongl. Maj:t förordnad fullmäktig: v. Ehrenheim, P. J.. förordnad för 3 år från den 14 maj 190~, ordförande. - Fullmäktiges expedition. Bankosekreterare. Kolmodin, C. F. ProtokolIsnotarie: Marin, K. H. E. r Amanuenser: Borg, 0. O.; von ;ren, A: M. W. Arkivarie: Troilius, C. R. W. Ombudsmansexpeditionen. Ombudsman: Montelius, C.' W. H... Kanslist: Langborg, E. G.; en vakant, t. t. Sörensen, K. K. K. Af Riksdagen valde fullmäktige: Törnebladh, H. R. (afgå:ende 1907), v. ordf. o. Bankkontoret. andre deputerad; von Friesen, S. G. (afg. KOm1ltiss~rier: ~905); JODSSO~,.00o~,i Hof (afg ), Hanson. H. A.; Frykman, G. K.; Lindquist, inspekt, fullmaktig for sedeltryckeriet och S E' Ferlin R w Ljungberg E E A Tumba bruk;' Almström. R. (afg. 1906);,..,,..,,.. Langenskiöld, B. K. J., frih. (afg. 1907), ' Kamererare: _ ~rste deputerad; Weber, C. A. (afg. 1906), Johanson, J. A. W.; Holm, A. A.; BjöIik- Vik. deputerad. manson, A. R.; -Thoren, J., Larsen, 'J..Suppleanter :. P.; Nyber~,.C. A.; W:adstein, C. N. TIi.; Af Kongl. Maj:t förordnad suppleant: Chri- Ohlsson, BJ. N.; Afzelms, A. O. stierson, T. O. A., förordnad för 3 år från,kassörer:. 1- den 14 maj ' Wachtmeister, C. H.; Wassberg, J.. H.; Fo- Af Riksdagen valde suppleanter (intill valet gelström. K.' J.; Humble, K.- A.; Nylin, 1905): Tham; V. H. S.; Wikström, P. M';i E. v. Ro; Lundmark. E. J.; Holmberg, Francke, O._ C. O. '. Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

2 Penninginrättningar. Banker. [1651] ReI'iRn"81' och Bolchållarr: Iuvtsntugac-, hvilka få ställas äfven å brutna tal> Warberg, 00 E.; Engström, P. A.; Carlsson, ~~~~~~~~n.ochinbetalningar emottagas af kreditiv J. G.: Tunell, C. A.; Ulfsberg, J. G. A.; Checkblanketter för uttag tillhandahållas kreditiv Ekström C J F På hl C F L tagare mot behörigt qvitto och utan afgift. O,..; a man,...; A inbetalda belopp godtgöres ränta från och med Coyet, F. A., tjenstgör såsom verkstål- första helgfria dag efter insättningen. lande styrelseledamot vid afdeln ingskon- Om för> kreditivtidens utg&/i,q nytt kreditiv erhål toret, i Örebro: Olauson, K. A., tjenstgör lits, får ötverrörtng till detta af kapitalskuld å det. såsom verkställande styrelseledamot <' äldre kreditivet ske utan att för denna åtgärd någon vid afgift erlägges..afdelningskontoret i Hernösand. Norell. G. W.; Hallberg, A. A.; Nyberg, F. W. W.; Oldenburg, W.; Ekelund, J. E. W.: Carlsson, C. E.; Cadovius, J. A. J\1., tjenstgör såsom verkställande styrelseledamot vid afdelningskontoret i Kristianstad; Dorph, S. W.; Drakenberg, N. M. A.; Stenström, K. M., tillf. (utöfvcr stat); Hähnel, B. F., tillf. (utöfver stat). Reqistr ator: Eriksson, J. A., tillf. (utöfver stat). Kredit i löpande räkning. Sådan bevilj as mot den säkerhet och på de vilkar,. som af fullmäktige bestämmas. För sådan kredit erlägges 'icke inträdesafgift. Ajbetalningslån. Ansökningar om sådana låt~emottagas alla söckendagar af kamereraren. I Anmälan om afbetalning eller slutliqvid emottages af registratorn, attemuae derefter till kreditivbokhållaren för ränteuträkning och sedermera till kassören, som emottager betalningen och meddelar" qvitto ötver densamma. Mr del s mottagande pf1 depo siti ons-, giro- samt up'poch afskrijningsräkning. Kontore- eller Kassaslcrifuare: Enligt lagen för Sveriges Riksbank af den 12maj Lindquist, C. G.; Wanberg. T.; Ekenberg. 1S97 skall Riksbanken: M B T" b h P H D Il C G a) på deposition. afgiftsfritt mottaga penningar;..; orn O m,..; a l gren,..; att utan räntegodtgörelse återbetalas vid an- Falk, S.; Moell, J. O. H. N.; Tryson. O. fordran eller å tid, som vid insättningen S. A.; Levin, P. 80: Hahn, B. J. M., tjenst- bostämmes ; gör såsom utrikeskorrespondent, Ekman, bl utan afgift eller räntegodtgörelse, mottaga och å gi1'o1'äkning föra penningar med för- T.; Betulander. V. A.; Bertil, B. O. A.; bindels e att vid anfordran tillhandahålla. Ruus, Y. T. J.; Larso n, C. G. E.; von räkningshafvaren, hvad å räkningen innestår Krusenstjerna, J. M. O., tillf. (utöfver hvarjemte fullmäktige berättigats att åt firmor, 80m hafva vexeldiskontering i riksbanstat):von Hedenberg, R. E. H., tillf. (ut- ken och ej sjelfva drifvu bankrörelse, öppna äfver stat); Westin, L. K, tillf. (utöfver UPP- och aj8krifningsriikning mot räntegodtstat); Kark, C. H., tillf. (utöfver stat); görelse. Johnsson, N. N.. tillf. (utöfver stat): Hmottagning i jörvar of guld, siif-oer och värdepapper samt af gods under förseglinf/. Hauffman. C. G. W., tillf. (utöfver stat); Hufvudkontoret mottager i förvar dela gods und,,- 'Nyman, A. L. tillf. (utöfver stat); Sjö- p;rsegling, emot en afgift efter godsets rymd och berg, E., tillf.; Fries, ~L C. F o, til lf, (utöfver förvaringstiden samt utan ansvarighet å riksbankens sida för oförvållad skada eller tillflillig olycka; stat); Ehlin, K. O. K, tillf. (utöfver stat); dels myntadt och omp-ntadt guld eller sitfoer ; dels Holmgren, D. G., tillf.; Ringberg, M. B. ock obligationer, aktier och aredra värdepapper utan E tillf nyssnämnda inskränkning i ansvarigheten och med... F d'. G d åtagande för riks banken att inkassera betalbara Amanuenser: Te ricsson, A..: Conra i, kuponger, depositionsräntor och utlottade obltga- C. G. J.; Leth, B. O. K.; Holm, O. vv.; tioner samt, efter särskildt aftal, äfven andra medel Bel'gh O E och att. insätta beloppet af inkasserad r-änta och " o o annan 3.r3'Utdelninq för vederbörandes räkning i riksbanken, eller i annan bank, som af honom i sådant, Ve xet disko-n ter in.q stimt utlåning mot hypotek oj l afseende för riksbanken skriftligen uppgifvits, äfvenaktier, obligationer nek andra viirde p a-pper Isom att förnya inteckningar i fastighet inom Sverige. eller varnt. In~asseradt.~apit~lbelopp' tillhand~hålles end~st mot. Vexlar och öfriga lånehandlingar emottagas af'l~vltteradt forvanngsbe;vls och bor nytt be~ls å d:et vederbörande karnererare hvarje söckendag under l atel'st~ellde be!op~e~.tlll egaren ~ostnadsf!:ltt 'U;tfarrikgbankens expeditions tid kl das. for del~. bd, a~glf~.,red.~n ;'l,la~.ts. Forvarmg~- A vexel beräknas minst 8 dagars diskonto och afgiften utgor femtio Ole for <LI ra~adt ~f hvarje skall densamma vid valutans erhållande öfverlåtas tusenta~. kronor a~ det deponerades l.?eviset upptill riksbanken eller order. tagna va~de, hvarvld. del af..tusental beraknas såsom Betalning till riksbanken af diskonterade vexlar ~elt. l\'i~?st~ års~fglft u.tgor dock en krona, hvareller lån emottages hvarje söckendag under riks ban jomte S~~skl~da iuteoknlugs- och andra kostnaderkens expeditionstid af vederbörande kassör. skol~ ersattas. _.. Närmare upplysningar erhållas alla söckendags- Kassakreditiv. förmiddagar i Bankkontoret.. ~ärtill erford:~s kon,trakt ~!1ligt t~'j~cktfol'l;llulär Rtksbank ens kontor n r\orrmalnl ttl.lika med äfekr'if't det-af',den for kredi.tivet erbjudna..'. säkerheten och firma för invisningarna. Dessa hand- Hamn~atan ~8, Il. b:,. hålles.opp.~t~l hvarje ringar emottagas under riksbankens expeditionstid helgf~l?-ag for deposltl?t;ls-,.. glrora~t;llngs-, u~'p o.?h af kamereraren. afskrifuings- samt kredj tivrörel se, ah-ens om for for- Kred'iti'vafgif'ten erlägges efter kreditivets bevil säljning af postvexlar. jande till kassören vid!l:reditivkassa,n. Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 (1658:-1663] Penninginrättni.ngar. Banker. Enskilda banker. Kassörer: Sandberg, Rich.; Schuberth, Fre- (1653] Skånes enskilda bank. ' drika;,anderson. M. A.; 'Blom', E.; Eng Kontor: Drottningg. 5, l öppet 10-3.,. ström, Kerstin; Holm, Sigrid; Sylvander,.' Amy;.Lagerorant», Louisej:tIamilton, Char- Stllrelse:, lotte; W~llin, J.j Wiklund, Amelie; v. Tamm.: Gustaf, frih., f. d. öfverståthållare, Hedenberg. Thyra; Lybeck, Ida; Palander, ordförande; Moll, J., verkställande direk- Louise; Areschoug, S.j Nordin; W.. ' tör; Ericson, Carl, frih.,.general-iöjtn., Bokhållare: Bergman, C. G.;. Schäele', F.; kassadirektör; Loven, John,..-.:..~. Petersson, F.; Virgin, Chr.:' v; Sydow, Suppleanter: E.j Naumann, E.;.Gustafson, C. E.; Stenmark, G.; Sandgren, Leo;' Sundelin, A.j Setterwall, Jacob; Svedenborg. G. Lundgren" W.; Laurell, Edv.; Claesson, Tjenstemän: Valborg; Johansson.j L: Pira, A.; Hörle, Kamererare: Sandberg, Edv. A. E. O.; Alson. Th. M.; Fondelius, G.; Ombudsman: Smith, Gustaf. Carlson; Axel; Julin. R.; Ekström, Emy; Kassörer: Ekström, Gotth., G e H' v. Sydow,.i\.nna; Widön, G.; Björkman, -Sparre, Signe..,r en, Jo; I.; Borg, B. G.; Andreason; Th.; Liljen- Bokhållare:' Svensson, N. O. A.', Ehrnberg, stolpe, Annaj Wallin, Emma; Theel, Ida: Torell, Märtha; Hultman, C. n., Näl A.; Richert, N.; Boije af Genuäs, Kerstin;. F N A k G M'U St' Petre, G.; Sparre, Märlaj Boije af Gennäs, s.en,..; skergren..; 1 es, 19j, Ebba; Herslow, K.; Larsen, Hilda; Westin, Aberg, knna; Olsson, G.; Tecktonius, El' B h Ed th Gerda; Linder, C. V.; Wester, Anni,e; m; art, J.' ~ Ericsson, S.; Silfverstolpe, Eva; Ajgel. [1656] Aktiebolaget Göteborgs bank.,dinger, Y. N.; Brisman. E.; Högborg, G.; 1 (B k b t 12 t 10 4) Sandberg, A. V.; Myrin, Kj Peterson, T.; run e ergs org, öppe - Ii, L' In deberg, K" Rv.; Norman, A.; L' m'ilst rom,.. Y.; Collijn, Gust.: Danielson, Frith': Söv. Rosen, Conrad, grefve, ordförander'dane- dermark, if.; v. Hofsten, G., Lysholm, E.; lius, B..A,; Berg, 'Oscar; Homberg, H., Forslund, '1.; Berlin, H. ' verkst. dir.; Nehrman, A. W., kassadir. [1659], Tje"8te.nän: SundsvalIs enskildll bank, Stookholm. Kamererare: Lindh, Helmer. ' Kontor:.Fredsg, 22. ' Kassörer: Lagercrantz, Sophie; Ripa, E. l Styre~' Bokhå~lare: Ericsson, Gunnar; Dahlberg, Gihl, G., ordf. och verkst. direktör; Dym- Karm; Abom, Edl~; Car1ström, G.; Asker, ; lin g, John.~r.; Gihl,. H., V:. verkst, direkt.; Blonda, Ström, NIls; Strandberg Maria' Hammarstrom, AleXIS; LJungberg, Knut; Abom, Fr. " Sebardt, Wilhelm. Ombudsman: Nerström, Gustaf. "Ombudsman: Sebardt J:or, Wilh... Tjenstemiin: [1.65~] Stockholms enskilda bank. "Kamererare: von Sydow, Ernst. Hvudkontor: Lilla Nyg. 27. Obligationer l:ste Kassör: Lindberg, E. ' och kuponger: Stora Nyg. 40, 42. M- 2:dl'e Kassöt;: Hyd,en, H. delningskontor: Drottningg. 45, Opera, Korrespondent: Janson, Valfrid., huset. Nybroplanen, Handtverkareg. 32, Bokhållare: Thimgren, B.; von Gegerfelt, Eornsg.: l" Mynttorget 4 och Norrtullag. Fred.; Claäson, C. J.; Holmgren, E. D.; 10 samt i SÖtterfelje.' Bollden, P. A.; Unreus, I.; Bohm, A. Dlriktion: Notariatafdelningen: Ordförande: Printzsköld O. 'Förest.: Severin, Eric O. Ledamöter: Wretman, F.; Buren, Axel; Frisk, Biträden: Hofgren. Carl; Kjellgren, E. Carl kassadirektö!j Johnson, Axel;" Kin , nander, O., kassadirektör. Wallenberg, O.; [1663] Hernösands enskilda bank.,wallenberg', -K. 4-., verkställande direk- (Kuugsträdgårdsg. 16.) t~r; ~allenberg, M. L., vi-ceverkställande ; direktör, Ordförande: Ossbahr, Richard; Janse, Alb. 'T,jensteper801}al: Wennerberg, S. G:son. ~ Kamererare: Blom, G: Verkst. Direktör: Oramär, Carl., Sekreterare och ombudsman: Riben, K. A. Kassadirektör: Kolmodin, Axel. Notarie: Hagberg, Axel. ~- ~ Ombudsman:',l'reffenberl!'. Ernst. Brand;. oc;h Li1rdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA: 13 Dl:ottninggataa.:

4 Penninginrättningar. Bankaktiebolag. [ ] Tjenstemän: [1666J Enskilda bankers sedlar Norman, ~lexis! kamerera.~e;.grandinson, upphöra att medföra inlösningsskyldighet Alf,k~ssor; Edm,Axel; Beijerhielm.Nanny: för respektive banker från och med nedanaf Klinteberg, Sofie; Norman, Anna; Nor- stående dato: man, Hjalmar A.; Israelsson, Hj.; Ericson, Gust.; Holmberg, Ulla; Huss, Lennart; Jahnke, Ester; o Akerhielm, Wilh.: Lindström, J. O. F.; Johansson, Märta. [1664] Skaraborgs Läns Enskilda Bank. (Regeringsg.!.) Expeditionstid 10-1 /24. Ordförande: Rhodin, H.; Laurentz, W.; Palmrer, C. W.; Richert, Hj.; Broden, J. Suppleanter: Kuylenstierna, A.; Ahlmann, W. Verkst. Direktör: Broderi, J. Ombudsman: Carlberf C. Kamrer: Blomdahl, F; Kassör: von Hofsten, Erik. Tjenstemän: Swan, O.; Ewert, O.; Ulmgren, K. [1665J Enskilda bankers sedlar invexlas. tra Aktil:bol. kontor: Stooklcolms Handelsbanks Kalmar, Östergötlands. Uti Bankaktiebolaget Siidra. Sveriges konto,': Christianstads. Uti Aktiebol. Göteborgs banks kontor: Göteborgs, Hallands, Bohusläns. Ordförande: Wsern, Ivar. vice Ordförande: Peyron, Ad. Ledamöter: Andreen, A.; Barcley, G.j Hib son, Wll:m; Kjellberg, Jonaq C:son; Mannheimer, Herman; Melin, O.; Akerhjelm, L.. v. Rosen, Ax., grefve; Seaton, Arthur E.; Frisell, E.; Setterwall, Carl; Åkerman, Rich.; Palm, Ivar. Uti Hernösands enskilda banks kontor: Hernösands (Norrbottens). Afdelninqskontoret i Stockholm. Uti Mälareprovinsernas enskilda banks kontor: Verkställande direktörer: Kjellberg, Jonas Kopparbergs, Mälareprovinsernas. C:son och Palm, Ivar. Uti Skandinaoiska kreditaktiebolagets kontor: Direktörsassistent: Jungmarker, G. Borås, Gefleborgs, Gotlands, Helsinglands, Kamererare: Lindström, Hugo. Kristi nehamns,n orrköpings,södermanlan ds, Hvalfskamererare: Holmberg, E. Uplands, Veners borgs, Vemilands. Kassörer: Högel, A.j Pripp, G. A.j Söderlund, Hj.; Zettergren, C. O.; Lundgren.E, Uti Skaraborqe Enskilda banks kontor: Skaraborgs. Hokhållare : Adde, E. j Ajgeldinger, G. H. Esbjörn Nordqvist-: Asklund, G.; Axelsson, Uti Skånes ens"uda banks kontor : Skånes. T.; Baoher, Fr.; Benckert; S.; Berglund, C. A.; Bjurströrn, J:; Björkman, G.; Boström, G. K; Cleve, A.; Pozelberg, O.; Uti Stockholms enskilda banks vexlingskassa: Smålands, Stockholms, Örebro. Gunnarson. P.: Hreggström, S.; Hagman.j Uti S1tn dsvalls enskilda banks kontor : G.; Hallgren, c., H~dbe~, E. G.; Hejdenblad, A.; Holmqvist, u.; Hultgren, E.; Sunds valls. Höijer, E.; Hörgren, C. A. J.; Kjellen, G.; Uti Iiankaktieboia qet Stock!wl m-öjre Klingbom, L.; Landgren, A.; Leufgren, Norrlands konior: N., Lindström, W.; Lundh, J. F.; Montgomery, Allan; Moström, F. A.; Palm, Vesterbottens. Curt; Petnl, C.; Ramberg, G.;,Schaffer,.!}.;_.. Brand- roch 'Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnii1ggatan:!~; Adresskalendern för Vesterbottens Ensk. Bank d. 27 Jan »Chl'istianstads )) ))»14 Febr » Mälareprovinsernas»»»12 Juu, 1905.» Norrbottens })>>}) 17 Juni )) Göteborgs ))»» 23 Okt. 1905; för alla öfriga enskilda banker den 22 April Bankaktiebolag. (Aktiebanker, Kreditaktiebolag, fören., o. Lånekassor.) Kredit- [1671J Skandinaviska kreditaktiebolaget. Storkyrkobr: 7, Vesterlångg. 16. Expeditionstid : 10-3 e. m. Afdelningskontor: Hamng. 16 o. Vasag. 52. Expeditionstid 1/zl0_1/.4 e. m. 68

5 , [ ] Penninginrättningar. BanJ[aktiebolag. Segerström, O. 1.; Ströman, G.; Törnberg, K;.;.Wier~h,..J ohn: Wieselgr.en, S. iordförande: Björnstjerna, O. M. Juridiskt biträde: Nehrman.Hj.j.kammarråd. Vice ordf.: von Krusenstjerria, E. Verkställande direktör: Palme, J. H. [1673] 'Kassadirektör: Pripp, Laybourn. ',I".,." Industrikreditaktiebolaget i Stockholm. Ledamöter: Uggla, EvaId; Svensson, Gust. Rufvudkontor: Öfre Munkbron 7, öppet 10~3. Tienstemän: ' på 'dagen. Afdelningskontor: Arsenals- Ombudsman: Benckert, H. T. fl gatan 4 A (Hypoteksbankens hus) och Kamrerare: Strömberg, F. A.j Wancke, F. Knngsg. 13; öppna '/210-'/24 på dagen. Korrespondent: Giinther, 0" Direktion: Kassörer: Ingeniör: Salmson, V.: Reinius, Arborelius, R. A. Ordförande: Heckscher, E. Notarie: Söderlind, A.. Ledamöter: Starck, Albert: Sundström, Hans j Siffergranskare : Hanner, J. Rabe, P. R.; Hirsch, Q.; Elliot, M.; Horngren, Hj. "... Bokhållare: Hedman, G.; Ulmgren, W:j Bro- man, 'B.; Meurk, A.; -Lange, K;;~:Ojnrlin~, Tjenstemiin: H.; Roosval, Ellen: Johanson, Anna; Stige, Il S' igne: R' appe, El' m; Sun db e rg, E'., Kamererare: Holmqvist, Filip, Carleson, H.; Lagercrantz, M.; von Friesen, Kontorschef: Lönngren. A. O. E.; Granlund, D.; Kläning, D. Ombudsman: Wolff, Henrik..' " r Kassörer: van Rijswijk, Anna; Björklund, Vid afdelnulgskontoret:.j. A.; Ericsson, C. A.; Ponten, E.; Starken-' Kassör: Ottergren, Fr.: kontrollanti Thorsberg, g. T. lund, E.j bokhållare: Berggren, S. Bokhållare: Smidt, Elin; Björklund, Mina: I Carlson, C. O.; van Rijswijk, B.; Schuberth, J.; d'aubigne, E.; Locander, P.j Andersson, Clara; Berglind. O,; Carlson, E. A. M. M.; Axelson, o, Landelius, S. H. G. A.j Grund, C. A. Hj. (1674J Sydsvenska kreditaktiebolaget. (Fredsgatan 17, öppet.po-i4.). Afde lningskon tor: Gö tga tan 31. [1677J Aktiebolaget Stockholms handelsbank. " 8":.l: Hufvudkontor: Arsenalsgatan 8.,K'asl\an öppen 10 f. m.-3 e. m. Fondafdelning: Arsenalsgatan 8j öppen lo, f. m.-4 e. m. '. Notariatäfdelning: Arsenalsgatan S; öppen "/210 f. m.- 1 /24 e. m..., Afdelningskontor: KO!I\lia.mnstorg 4, GÖ,t-e,. gatan 16, Humlegardsgatan 24, Fredsgatan 32 och Drottninggatan 59; öppna 1-10 f. m.-h e. m. Ekgren, Carl E., ordförande;- Ruben, ljndvig - Mo, verk st. direktör; Neumiiller, Otto Einil; Styrelse;. ~~0:rfii, Axel; HeUman, Carl; Simonsso~, Isberg, ~aul, ordf?!an~e; Fraenekel. Louis, vice Verkst. direktör: Ruben Gust. verkstallande dll'ek~or; Abramson!. Axel;.,. _ " '. Bohman, Knut; FrIS, Gustaf; Gunther, JUMd18kt bttrade: ":.olff, Henrik, E. A.; Lönegren, G. W.; Toren, Kad,' Kam~rerare: Nystrom, M.. kassadir. \,. Kassorer: Johnsson, C.; Sandquist, E.: Har- Suppleanter' Reuterskiöld L' Philips on M ling, A... ','.,, Tjenstemän': Jacobson, P. l';l;.edman, C.; T/enstemän: Beenstierna, C. G.; Lundberg, L: Juhlin, Vid hujvudkontoret: 1fl' L.; Akerlund, G.; Eales, C.; Holm, A.; Kamrerare: Schultz, Eduard; af Sande- Bohlin, S.; Ekstrand, A. ' b erg, V.. _' Kassörer: Ljungström, J.; v. Hofsten, B.; ('1675J, ".' - O. r St kh I. t k' t kti b I OLbychdoU,C RG P m u smane a pe, '" t'c o ms In ec nmgsgaran la.. le ~ ag. Tjenstemän: Allarrder, O.; Ekdahl, K.; Fole- H~vudkontor; Fredag "öppetkl.l0-3. ker, O.; Fris, O.; Gyllenspetz, S.; Hafström; AfdaJ.ningsk. Stureplan,6, öppet kl. 1/210-3 D.; Hebb:e, O.; Jacobson, 1.j Klarin. E., :Brånd. och Lifförsäkrings-Aktiebolaget'SVEA~~.13 Drottninggatan. -

6 Penninginrättningar. Bankaktiebolag. [ J Kolberg, N.; Kullström, G.; Lindström, G.; I Tjenstemän: Lyc~ou, A.; Lyc~ou, G. O.; Maass, M.; Vid hufuudkontoret : Karnererare Svensson, Modlgh, S.; Nyström, A.: af Sandeberg, S;; Gust.; kassörer: Ulmgren, C. A.; Mallmin, Santesson. Fr.; Storm, J.; Sylv.an, Adolf; H.; korrespondenter: von Zeipel, Viktor; T!olle, G.; Uddenberg. E.;. Zielfelt, A.; Ljungman, Carl; bokhållare: Johansson, -?lelfelt, E.; Aberg, A.; Akerlund, O.; J.; Friberg, I.; Ouchterlony, N.; Persson, Amark, F. A.; Silfverling, Sven; v. Celsing, F.; 01- Dorph, Vid fondaf W.; Santesson, deiniuoen: R.; Möllerström, E.; denburg, Liining, Elisabeth; G. Zetterstrand, Valborg; Fröblom, A. Vid afdelningslwntoret Mynttorget 4: Karnere- Vid nota1"iatafdelningen: rare: Svensson, Adolf; kassör: Clason, Rappe, O.; Lidman, R. Malin; kontrollant: Velander, A. Vid 7 evision.'afdeln ingen: Vid afdelningskont01'et Drottninggatan 102: Lysholm, M.; Heeggströrn, A.; Cederberg, Kassör: af Sillen, H.; kontrollant: Pers- C. W. son, M. Vid afdelningskontoret Kornhamnstorg 4: Vid afd etninqskontoret Hornsg. 52: Kassör: Kassör: Heurlin, Sigrid. Hedenblad, E.; kontrollant: Söderströrn, Bokhållare: Hasselhuhn, Louise. Aug. Vid ofdelninqskontoret Kassör: Engström, H. Götgatan 16: Fa.,tighetsafdelning: der, Dan. Poignant, Aug.; Julin- Bokhållare: Schröder, F. Vid afdelningskontoret Humlegårdsgatan 24: Ombudsman: Öhman, Adolf. Kassör: Almqvist, G. Ingeniör: Haverman, K. V. Bokhållare: Anstrin, O. Vid afdelningskontoret Fredsgatan 32: Kassör: Grahm, E. Bokhållare: Arschaum, G. Vid afdelninqskontoret Drottninggatan Kassör: Duse, Greta. Bokhållare: Wetterlind, E. [1678J Aktiebolaget SundsvalIs handelsbank. (Gustaf Adolfs torg 14, öppet ~ 10-}4.) Sahlin, Mauritz, ordförande; Amelu, C.; Olrog, Th.; Aurell, Ludv., verkställande direktör; en vakant. Tjenstemän: Ameln J:or, C., kamrerare; Hörberg, S., kassör; Kassman, Hj.; Glimstedt, A.; Dillner, M.; Harnmarström, S.; Dehn, L. [1679 a.j Aktiebolaget Nordiska Kreditbanken. Expeditionstid: ~ Hufvudkontor: Drottningg. 1. Afdelningskontor: Hornsg. Mynttorget 52. 4, Drottningg. 102 o. Ordförande: W achtmeister, F. Cl:son, grefve, generaldirektör. Vice ordf.: Liberg, L. L. Ledamöter: Hedenblad, P. H.; Hirsch, lsaak; Ramstedt, Viktor; Sandberg, G. F.; Tamm, P. G.; Stjernspetz, Henrik, verkst. direktör; Swartling, John, vice verk st. direktör. [1679 b.] Aktiebolaget Mälareprovinsernas Bank. Kontor: Skeppsbron 8, öppet : Tjernberg, B. A.: Gagge, Adolf; Reuterskiöl, A. M. O.: Falkman, Carl. Ombudsman: Morton, M. 1. Kamrer: Enhörning, Filip. 2.» Wallqvist, Aug. Kassör: Mörk, P. A. Tjenstemän: Cnattingius, J.; Lundbäck, O.; Lundqvist, Eric; Öhman, Ant.; Eklund, Uno. Extra biträden: Uggla, G.; Bergendahl, J.; Moberg, N. Vexlingsom bud för Kopparbergs enskild bank. Fil'ial: Karlaväg. 17, öppet po-4. Tjenstemän: Eklund, B.; Arosenius, G. [1680J Aktiebolaget Tjenstemannabankeri. Riddarhustorget. Expeditionstid '1210- ' /24. Bodin, Oskar, ordf.; Egnell, E., v. ordf.: Berthold, Adolf, verkst. direktör; Bergman,..P. D.; Palmgren, A.; Olander, E. Tjenstemän: Ombudsman: Flodin, Seth. Kamererare: Hedman, Eric. Kassör: Gustafsson, Selma. H. L.; Zettersten, Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 rt ] Penninginrättningar; Bankaktiebolag. Kassako~trollant~ Hollstrand, D. 'Kassör: Sjöstedt, Hu~o.". ' Bokhållare: Ekeberg, I.; Norrman, E.; Lillje. Bokhållare: Matthiesen, S. J.; 1'tegnell, J:3!i ; qvist, MfLria; Hamilton, Harriet. Håkansson, Gerda; Kin'dstrand, Märtlf. 1681]A 'b "--'A--'. b,a,jdelni'lgllkontt>1'et å Ö#ermalm:,';'rJ ',klle olaget r,betarerlngens ank, Storga~n 1;.r, t. 4866, a. t. 50D1k'. Hl~fV1~dkontor: Kornhwrnnstor,fJ 61. expeditionstid.! /210f. m.-3 e. m. och 5-7.e..p:1, Öppet k!. 10-3, dessutom lörd. 6-7 e. m. I Tjenstemän: N.11 Telegrafadress: Arbeta.rba.nken. Kontrollant: Arvidson. A. 1, <.r Styre~e: Kassör: 'I'egner, Hulda. '''(I( u! Ordförande och verkst. direktör: Carlson, 'Af'; l' 'k" t t", TT ', t'.1 'l,,,e, W 'lh l" 'k t d' ktö. C l J:1 ae mngs on ore ~,a.'<qi,a\",ll,n. " l e m, VIce ver s. ire or. ar son, (Uplandsgatan 2 A; r. t. 3099; expeqitions- Carl Ad... tid kl 1/'10 f' 1( 4'" )'" v. Ordförande: Ostrand, Herm. '. 2 m.- 2 c. m. [. U Deputerad och kamererare: Cederborg, O. H. Tjenstemän: J. '!': j1~ Deputerad och ombudsman: Espelund, Karl. 'Kassör: Holmdahl, Sofia.. Deäuterad: Carlson, Carl Ad., Bokhållare: Breitholtz," Gunilla. il, r. Le amöter: Carlson A. V.' Janzon Alb.. -'-~-...",',.'[1683] "l' LIlJa, A. J.; Linge, Sven; Setreus, A. I.;, Svensson, Joh:s. Aktiebolaget Stoc~holms Diskonto"ank. Tjenste.nän: :HufvudkontoJ: Regeringsg. 8. Afdelnings" Kassörer: Johansson, A., och Wideman, S. kontor: Hötorget' 8 och Odeug. 55. Kassakontrollanter: Lagerström, F., och: (invid Uplandsg'.), ~/ Ternstedt, G., ' St -eise: Bokhållare: d'aubigne, Ivar; Almroth, Gust.;,..',' ~'., o A.; Gellner, Y.; Bernström. (J., ordio~ande;. von Sydow; H.; Zanichelli, E.; Berens, Tidbeck, A.; Möller, A. Norrman! D.;..Bennich, HJ.; Jansson, Carl,, ' I verkst. direktör... : Bovin, K. 1/2 Almer, N.. Ajdeln~ngskl0ntor Oppet kl. 10- h 4, Ku,n.gsg. dessutom 7. lördagar Kassadirektör Kamererare: r,. kl. 6-7 e. m. Kassörer: Gräsen, H.; Lagerberg, E.; Bovin, Tjenstemän: E.; Kleman, E.; Nygren, G. 'ON Kontrollant: Sjöstedt, Knut. Bokhållare: Hedberg, G.; Clason, O.; Berg-.Kassör: Carlson, Ester. ' qvist, G.; Stiebel, M.; Bing, E.; Ahrström,. O.; Santeson, C.; Äkerlind, U.. l" A ' Bankens pantllneafdelnlngar: Föreståndare för Notariatafdelningen. Berg. '1 Kontor: Jerntorget 78. _' löf E..,-I a 1 Öppet: 9-3; 5-8 (Iörd. till 9 e. m.), --' o, "[" Föreståndare: Ryberg, J. A. "[1684 a]' BaJlklktiebOI;get, t l:t. '. Kontor: St. Badstug. 9. "Stockholm-Ötre Norrland. ' Öppet: 9-2; 4-8 (lörd. till 9 e. m.) Hufvudkont~r: Fredsgatan28, ExpeditioJlstid: Föreståndare: Engström, Rudolf. 1/ 2 10 f. m.-1/24 e. ro. ~,'r PJlf l' I {1682j J' " ---, ilia1kontor: Södermalmstorg 8, Biblioteks- Aktiebolaget Förehingsb'a'nken istockholm. gatan Ii:!, J (t, I etsa (Hufvudkontoret, Storky~kobrinken, 14.; elegramådress; lffrrzanilsjianken. telef.: dir.: r.r t, 11 50, a. t ; 't v l ' " ev " kassadir.: a. t. 142 ~6; jöstberg, J., ordf., J,!erlin)J J., vice ordf.; bankkontoret: r. t:o~190, a. t. 2063; Enell, Otto; Gavelius, ti.;.glas,.k~;e.; expeditionstid 1/210 f. m.- 1 /114 e. m.) I Grahn, Leopold; Hellström, A. M.; Kin- Telegramadress: Unionbank. berg, E.; Nygren, G.; Ringstrand, ~q.; ~Styr.1GB::fI 'l Rubenson, S.; Schnell, Oarl; Tljomm, ~.; Ordförande: Berg, N" Th. Tigerhielm, F.; Unander-Scharin, E.. vo vice Ordförande: G'J;undström, J,,,l o 1. Verkst."dir.ektQr: Mannflr~eim, 9arl. ;, Verkst. direktör: Hållberg. Fr. ( Direktion för,lwjvft,flkontoret: Ka~sadirekt~~.: I Stoo~a;n, G", I" o!direktör: E~eU"O;" ~l)' 'j t Öfrlge ledamoter: Molm, J.; Pette.rson, 9-ust. östberg, J.,lordf.; JGavelius, G.;lNygren, G.; "'<>'.61>, rrjenstem,'än:;i,,,'l I Rubenson, S. l 'llf'lj Sekretersre och ombudsmane Aström, Teodor. Kassaidirektör, Sterner, E:" tb91 o, Kamrerare: ;vakant. L".I..; ~.I,~ /ombudsman; Nathorst-Böös] E. p.cijt~frqrsäjtl!ings-::akti.bdlåu.e,t. SM~111'IDroltniRiPtaII.- noe

8 Penninginrättningar. Tjenstemiin : Kamererare : Snellman, E. E:assörer: Stenberg, E.; Frölich, G. Ofriga tjenstemän: Berg, Sigrid; Björklund, Elvira; Blomqvist, G.; Ekman, C.; Erickson, H.; Hellberg, C.; Henckel, O.; Hultengren, A.; Kinnman, S.; Olsson, G.; Westin, K. W.; Hebel, W.; Hjertstedt, Aurore; [1688aJ Posse, Eleonore: Rissler, G.; Sjöstrand, N.; Waldenström, E.; Tigerhielm, B.; Lundberg, Mathilda: Brändström, F.; Belfrage, L.; Markstedt, W. jf'ilialkonto? ~t Södermalmstorg 8. Direktör: Andersson, Axel N. Kontrollant: Bove, L. Kassör: Stjernstedt, Louise. Filialkontoret Biblioteksqat aa 13. Direktion: Cedergren, Aug.; Sifvert. Axel. A.ug.: Ramstedt, Kontrollant: Raaschou, Th. J{assör: Rosenberg, Anna, Öfriga tjenstemän: Ohgren, G.; Schager, Elsa. [1684 b] Bankaktiebolaget Södra Sverige. (Drottningg. 2, hörnet af Strömgatan.) Exp. kl Filialkontor. Flemingg. 11. Bratt, J. C., öfverste, ordförande; Skarstedt, S., revisionssekreterare; Olsson, Emil, verkst, direktör; Levin, Hugo; Axelson, Henrik. Tjenstemän : Kamererare: Elert, C. Kassör: Lönning, O. Bokhållare: Berg. John G:son; Richter, Alma; Alstermark, Emilia; Unnå, G.; Hammar, Elly; De la Gardie, Elisabeth; von Zeipel, Erik. Ombudsman: SkarsteJt, S. Kreditanstalter. [ Aug.; Nilsen, K. A.; Pettersson, Anton; Sten bäck, A. M.; Lindberg, J. S. L.; Malmqvist, C. P. Tjenstemän: Kamrer: Skoglund, K. Kassörska: Andersson. Anna. Bokhållare: Stj ern ström, V.; Johansson, Signe. Sveriges Ämbets- & Tjänstemäns Kreditförening. (Näckströmsgatan 4.) Sturelse: Lilljebjörn, Carl, ordf.; Lilliesköld, W. W:son, verkst. dir.; Brandel, Rob.; Backman, G.; Sjöstedt, A., jourhafv. dir. Su pplcant cr ; Frölich, G.; Östberg, G. Kamrer: Sundström, V. [1688b] Föreningen Tjänstemäns Själfhjälpskassa utan personlig ansvarighet. Kontor: Herkulesg. 4. Lillieskiöld, W. W:son; Welinder, N. J., verkst. dir.; Olsson, Axel F.; Brandel, Rob.; Johansson, Hemming; Boström, O.; Lundström, N. D. Ombudsman: Olsson, Axel F. Kassör: Karlson. S. B. Stats-, fastig hets- o.jlh-lagskreditanstalter. [1689] Riksgäldskontoret. Fullmäktige: Cavalli, P. A. H.. ordf. (afg. 1907); Höglund, O. M., v. ordf. (afg. 1906); Johansson, J., i Noraskog (afg. 1905); Odelberg, O. W. (afg. 1907); Ostberg, G. F. (afg. 1905); Kinander, C. E. (afg.1907); Ramstedt, R. V. (afg. 1905). Sekreterare o. ombudsman: Sederholm, H. S. Kamererare: Nilsson, J. A. [1685] Kommanditbolaget Landtmanna- Kassör: Neijber. J. L. E. & Kreditkassan. Revisor: Hanner, C. N. Vesterlånggatan 1 (hörnet af Mynttorget), Kassabokhållare: Nordwall, E. G. Direktörer: Aronowitsch, D.; Lewenhaupt. Lånebokhållare: Erdmanu, N. A. Fr. M. M:son. grefve. ' Registrator och kanslist: Ekedahl, H. N. Kamererare: Lindeberg, E. Kammarskrifvare: Stuart, S. L.; Roswall, A. Kassör: Dahl, S.... Bokhållare: Hellström, C.; Arunowitsch, M. [1691] Sveriges allmanna hypoteksbank. --- (Arsenalsg. 4 A; kont. öppet ) [1687] FöreninQen Industriidkarnes Ordförande, utsedd af Kgl. Maj:t: von Essen, Lanekassa Fr., Frih., Excellens. (utan personlig ansvarighet). vice Ordförande, utsedd af Fullm. i Riksgälds" Kontor: Smålandsg. 22. kont.: Anderson. F. A.. Ordf.: Bergström. G.; vice ordf.: Linder, C. Ledamöter. utsedde af Hypoteksföreniu- W.; öfriga ledamöter af styrelsen: Johans- garna: Frölander, H. Th.; Uggla, A. A.;, son, A. J.; Pettersson, C,. J.; Berggren, Hamilton, R. G. grefve. Brando.och Uf,försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drotfnihggataof'. ~- ~-

9 [ ) Penninginrättningar. Kreditanstalter. Bankirer. Sparbanker., Styrelsens suppleanter utsedde af Hypo- [1699] Jernkontoret. ":l teksföreningarna: Montgomery, H. E.' (Kungsträdgårdsg, 4.) Of~ Tamm, P. G.; Lilliecreutz, H., friherre. ' Ordinarie fullmäktige: Tamm, C. G!dfo {., Kamererare: Moll, Victor. Sekreterare och om budsman. Bergman, J. W frih., ordförande; Cronstedt, Geijer, S. G. A.; Berndes, O. C., gr~.y'lf; G. F.; ron n- Kassör: Carlson, Edmond. der, C. E., verkställande direktör. ",. 5~ Revisor och bokhållare: 'ramm,' H. S. E. o. fullmäktige: Tamm, P; G.; A:~peh~ Bokhållare: Sjöstedt, Carl. Chr,; Wettergren, W.; Lundeberg;J~r.; Tham, V. H. S. '. Mälar~provinsernas hypoteksförening. Notarie. och om~~dsman:. Thys~lills, ~..~. [1693] Kontor: Arsenaleg. 4, 1 tro Kassör: Lagerström. G,. E... '" S t l Bokhållare: Myhrman, E.; Erickson, R. Ordf'o"rande' E G 13~~t:öm Ex;) Öfveringeniör: Brinell, J. A. ~~ vice Ordf ör.. : Sederholm,.. E.,,. jourharv. dir. I ngemoier;... B'ldt C W Vasag 8 Janson l '...,.. "'.' o' damö L h C G f W, Smalandsg. 42; Carlsson, H" Små- Le amoter: ewen ~upt,.., I4 r e ve; l' d 42. St 'd ber F G Holländareg. Tersmeden, A., friherre; Bohnstedt.: K.; 20~ ~\ b fl,helge ;gsg'/ 1. Casselli Tamm, P. G.; Uggla, A. A.; Wallden, W. A' l akm erg,., e.,. ' Tjenstemän. '".- xe, opp ar b ergo Kamererare: Way Matthiesen, C. i$ekreterare och ombudsman: Carlgren,ElisN. C. Bankirer.', I Kassaförvaltare: Ridderstolpe, ~ug., frih. [1705J Bankirfirman C. G::Cervin. '. Bokhållare: Munthe, Ernst. (Malmtorgsg. 4, kontor oppet '/ 5 _30/9 Assistent: Wolffelt, G. M. R. kl. 10-3, '/'0~30;' kl ) Eomiun för gr(j,nskning af ldmhandlingar inom Stockholms ldn : ; Ordförande: Boström, E. G. l Ledamöter: Wallden, W.; Reuterskiöld, Sekreterare: Ekelund, Jacob. Allm. hypotekskassan för Sveriges städer. [1695] (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg.) Ordförande: Dahlin, J. E. vice Ordförande: Berg, G. J. G. d.. Ledamöter: Björnwall. J. J.; Thorngren, C.; Phragmen, L. E. Suppleanter: ling, Ivar; Petri, A.; Trybom, A. P.; Svart- Wibom, O. H. ' Kamererare: Ekgren, C. E. Kassör: Bergsten, C. P. '. Bokhållare: Lundgren, M., fröken. Im'te1l.afvare: Cervin, Carl;.Jentzen, Carl. Tjenstemän:. ""J A. af Sandeberg, Frits;'. Bäckström, Ivar; de Perre, Alb. [1706] Jullus Geber & Co. (Storkyrkobrinken 4.) Telegrafadr.: Oeber, Bankirfirmans innehafvare : Geber, Pl1ilip; Geber, Martin. t n- l'j Prokurister: Mimer, Eugen; Wennetholm, Carl (teckna gemensamt). Kassor:' Wennerh,olm, Carl. Bokhållare: Stenberg, Elis; Palm, Gus~.; Geber, Hitns. --- [1707] Kommanditbolaget Burman & Go., [1696} l!plands stadshypoteksförening. I (Cerrtralpalatset.).,~Smalandsg.. 14, Norrmalmstorg.) Telegrafadress. Burmans. '..Il Ordförande- Dahhn, J. E. Bankirfirmans innehafvare : Burman, A!II:el. vice Ordf.: Berger, S. Kassadirektärr Burman Bernhard F.' ) Ledamöter. Grill. B.; Phragmsn, E.; Lund- Kamererare: Göranson,' Carl Gustaf. qvist, M. o Kassör: Bohman, P. < Ombudsman och kameferlj-re: Astrand, G. R. Bokhållare: Sandberg, O.; Smerling, Gust. [1697] Stockholms Hypotekskassa. \ ' ~ (Kontoret, Skeppsbron 8, hålles öppet D, Spm"banker.,'~ hvarje helgfri dag 10-1.) [1711] SVllriges postsparbank. I Direktion: /. (Posthuset '~id Vasag., ingång från "Von Ehl'enheim, P.. ordförande; Törnebladh, Mäster Samuelsg.) I :R., vice ordförande; Benckert, R.; Tempel- Ordförande: Generalpostdirektören. p. man, -Georg; Rabe, P. R.. Ledamöter: Chefen-föl' PostsparbanKstyran; 'Ombudsman: Benckert, Rob. Leffler, J. A.; Törnebladh, R.; Odelberg, ckameierare: Gagge, :Adolf. O W.. Bokh~lllire: WaUqvist, A: '. ChefförPostsparbanksbyrån: Saildbei=g, G.F.

10 Penninginrättningar. Tjenstepersonal t Kamererare o. sekreterare: Berg, J. E. Registrator: Henning, B. S. Aktuarie: Heimer, G. E. Kassör: Westin, Hj. Revisorer o. bokhållare: Fant, G. F.; Lundgren, H.; Stenbäck, E. o Amanuenser: Helleday, E. J. A.; Abergh, R.; Olson, G. H.; Larsson, A. F.; Kjellberg, J. Z. V.. Extra biträden: Samsioe, Jenny; L0din, Signe; Ström, Hedvig; de Frese, Constanee; Hedenskoug, Anna; Rheborg, Elin; 'Viberg, Ellen; Kruse, Sigrid ; Ericson, Anna; af Sandeberg, Mar-ia; Malm, Sofia; 'winroth, Anna; Gyllenhammar, Signe; Coyet, Mirni : Ström, Sigrid ; Malmgren, Sigrid; Stenquist, Fredrique; Ljungh, Adele ; Löwenhielm, Julia; Södennark, Anna; Södergren, Edla; Holmdahl, Anna; Braket, Louise; Eoström, Fanny; WikströIn, Julia; Östberg, Augusta ; Lönegren, Ellen; Sundberg, Gerda; Brakel, Ida; Jacobson, Anna; Bergman, Sigrid ; Galander. Gerda; Weng. berg, Anna; Lindskog, Marta: Andersson, Anna; Schmidt, Vi ssy; Olsson, Amalia; Weiss, Ellen; 'wahlberg, Ingeborg; l.. undbom. Hedda; Bennet, Elisabeth; Carlsson, Amelie; Carlsson, Ellen; 'Viberg, Anna; Öhrström, Signe; Zetterberg, Sigrid; Söderqvist, Anna; Ekelund, Elsa; Bratt, Hildur; Håkansson, Ingrid; Fahlström, Elvira; Svensson, Elin; Zucco, Esther; Meurbng, Gertt-nd; Ouchterlony, Lilly; Ödman, Hedvig; Ljungberg, Elsa; Sjölander, Agnes;.Trederen, Ma.rl a.;bergholm, Cecilia; Almgren, Terese; Helleda.y, Nacrna; Wallgrcn, Estella; Ryding, Astrid; Lindqvist, Anna; 'I'yden, Ingrid; Jansson, Karin. [1713] Stockholms stads sparbank. (Hufvudkontor: Fredsg. 19, öppet 9-1 /23, '/26-7.) Ordförande: Bohman, H. vice Ordförande: af Petersens, K. H. W.; Öfrige ledamöter: Silfv ersparre, O.; Wikström, P. M.; Morssing, Fr.; Sjögreen, O.; Silfverswärd, Carl; Hirsch, U.; Bodin, O.; Settervall, J.; af Klintberg, F.; Lettström, G. Karnererare. Dandenell, A. Sekreterare och ombudsman: von Heijne, D. Kassörer: Ström, A. och Langelius, F. G. Kontrollörer och bokhållare: Björklund, A.; Wallberg. G.; Kinman, E. U. Kontorsskrifvare: llodenberg, Th.; Sevon, Ko; Sevon, V; Aman, G.; Gustafsson, A. Amanuens: Bowall ius, B. Uppgift, hvarest Sparbankens afdelnings" kontor äro belägna samt om tiden, då desamma äro öppna, återfinnes i Adrossafdeln lngen (under»sparbank»). [1715] Stockholms läns sparbank. Hufvudkontoret, Drottningg. 39, är öppet hvarje söknedag, från 10 r. m. till 3 e. m. Afdelningskontor i Staden : Ldlla Nygatan 22(hörnet af Kornhamnstorg), å Östermalm: Birger Jarls gata 31 (Engelbrektsplanen) äro öppna. hvarje sökneda 10-'/2 3. Sparbanker. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Pantaktiebanker. [ ] Styrelsen: Ordförande: Boström, E. G. Vice ordförande: Udelberg, O. W. Ledamöter: Ostberg, G..b'.; Berndes, C. F.; Cederström. C. G. R., frih.i, Ekwall, G., ii Hogsta; Zetterberg, H.; Åkerlund, E" å Lovisedal; Pettersson. A. Kassadirektör: Östberg, G. F. Tjenstepersonalen: Kamererare: Lilliesköld, W. Ombudsman: Christierson, T. Bokhållare: Wessman, K. A. Kassör: Oden, Hanna. Kassakontroll ant: Petre, Helena. Kontorsskrifvare: Ljungstedt, Sigrid; binder, Anna; Nauckhoff, Maria. Vaktmästare: Hällen, Klas; Nilsson, Olsson, F. Afdelningskontoret i Staden: Kassakontrollant: Kumlien, A. H. Kassör: Boije af Gennäs, Maria. AfdelningsllOntoret å Östermalm: Kassakontrollant : Ekecrantz, S. Kassör: Christiernsson, Adelaide. E. Pantaktiebanker. Beh John; [1719] Aktiebolaget Stockholms pantaktiebank. Hufvudkontor: Riddarcgatan 10, 1 tro upp; öppet söknedagar från 10 f. ID. till 1 e. m. Atdelntugskontor: A. Stora Badstugatan 4 å Norr; B. Riddaregatan 10 å Östermalm, med ingång från gryckjuukaregatan 6' Sibyllegatan 16~hörnet af Linnegatan, utlåningsfilial: C. Skärgårdsgatan 4, Brända tomten med ingång från Kindstugatan ; D. Högbergsgatan 23 å söder med ingång från Kapellgränden 3; E. Klarabergsgatan 52. F. Bränkyrkagatan 50, hörnet af Timmermansg. G. Vestmanuagatan 55, hörnetafkarlbergsvägen. Afdelningskontoren hållas öppna: Alla söknedagar från 9 f. ID. till 2 e. m. och från 4 till 8 e. m. (Kontoret E 0-3, 5-8.) Lördags- och helgdagsaftnar till kl 9. Sön- och helgdagar hållas kontoren stängda. Ordförande: Smedmark, J. O. G. Ledamöter: Olsson, Axel; Olsson, F. T., verkställande direktör; Bichert, Hj.; Palmstierna, G. Kamererare: Sjöholm, Erik. Kontrollant: Eriksson, Erik. Kontorister: Hellström, Serla ; Bergholtz, Amora; Josefsson, Maria. SVEA. 13 Drottninggatan.

11 [ ] Pantaktlebanker. Amortetingsfonder. ~I:jenateper8onai: Kassör: Wahlgren, G. Vid afdelningskontoret A. Bokhållare: Ankarcrona, C.; Boyesen, D. Föreståndareochkassör: Pettersson, PQntus' Östergren, :1\.;' Gustafsson, S. Bokhållare.: Bergholtz, Anna; 14agnuss.on,; TJ't;n8t8p8rllo~al:,h~l. Aug.; NIlsson,' Knut... Vid~afdelningsk~ntoret B...Vid.filial N:o l:.. I <~~ Forestandare och kassör: Janson. Carl. Fore~tändar~?y~ ~assor: Lands~~,~~t. Bokhållare: Pettersson, Signe : Johansson, Bokhalla!e: Laur~n, H.; ;WaWstrom, R.~.!'y Ivar.; Karlsson, Teodor. d~ll, S~gn~i SplCk',~engt.,,~, r; p')td _ Vid utlåningsjilialen; Sibylleg Vid filial N:o?:.. " (,,', S;; '1";;, l is ForestäDd~Te: Rabe, Ernst Emil. Fores.tändare och ~assor: Jo)ian~son,,,."J_:Y Vid afdelningskontorat C. Bok?alla~e: Westerlund, S.; Nyb0!PlJ ~ei' " f'öreståndare och kassör: Nvh Axel. VJ.d filial N:o J!,: j! ;., Bokhållare: Ekeroth, Carl; B;rgqu~st,' Alb. IFöres~åndare och ~mssör: Nilsson,.Gustaf. Vid afdelningskontoret D. -Bokhållare : Berglind, Emma; AlblOD,..F. ' r;th Vid fil' l N 5 J. s,u;[)'1(1 l' öreståndare och kassör' Andersson J oh E I la :0: \".' Bokhållare: Kjellberg, K~rl; Jansson; Nan'ny; Föres~åDdare och kassör: Janss\ln,.'<?S'kar.:D. Schröder, Thure. Bokhallar~: Hartm~n" J. P.; Enl\'!3trQm 1,Vil- ". Vid afdeluing~.kontore.t E. got; Wldfond, HIlda.,,'" I.,\ ;IT~~ Foreståndare och kassor: Melhn, C. F. ff,.fnj!;tas -q Bokhållare: Pettersson, Gustaf. H",,,ut,){ Vid afdelningskontoret F.. ( I L:n', Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. F. A.mo,,.ter.irJ,gl$fond,~r.l'd n Bokhålla)'e.:J osefsso?,patrik; Hallsten,Gerda. Amorteringsfonden för 'apotel<spri'vile\jier0 VId afdelnmgskontoret G.. r. :,. ul! Föreståndare och kassör: Hallsten. John. [1727J Vallmg ~ rii?~llil Bokhållare: Bouvin, Oskar; Wallin, Allan. I,T, I <"<oia :J{ Ordförallde~ Lilhot1:i, Klas.. 'j I.M ' M Arbetareringens bank~ pantlaneafdeiningar. vice Ordförande; Sebardt, Wilh.' < l. Se [1681.], Ölrige ledamöter: 'Murray, A:; 'LehmaD~ A.; \ -, Enell, H.I G. O..1 ['i. [17 ~3J. StyrelsesuppI.: Kerfstedt, I.; Södermark,.A. Aktiebolaget Stockholms Privat-Assistans. Kamererare och protokollsföpwe: Göraps-.. Hufvud- och bankkontor: Fredag. 24, l tr.; s~n, I....'." oppet söckendagar kl. 10 f. m.-4 e. m. Revisorer: Göransson, Th.; Afzehus, Fr. Pantlånefilial N:o l: Smälandsgatan 40. Suppleallter:",Engelbrecht, K.; ~eter~so,[:ry;. I Pantlänefihal N:o 2: Luntl)1akaregatan 34 B.'. "II Pantlänelllial :N:o 3: Sibyllegatan 21l. ) l Pantlänefilial N:o 6: Pipersgatan 6...Filialkontoren hällas öppna: [1729].Nya amorteri~gsfonden ~fö'r f, '11tH) Sökned. fr. 9 f. m. till 2 e. m. samt 4-8 e. m. lörd.. ooh dagen före helgd. till kl. 9 e. m. apoteksprivilegier., Styrels8:... j. 'Vailingatan 20\. "J"tf. I '{ ",.J" L' h K'l "<tv,),,.,.noa O.rdförande: Rudberg, Jonas.. O.rd loran~e: inroth, as, fl':' 'o' './ VIce O~~öra.~de: Söderström, Å. IF.., Vlc~ ordfo,~5~.d.~:sep~r9.t, W:. 1:1. rs' ~' D" Le~amoter: Wahlberg, F. A., verkst. direk- Öfnge ledamoter: Murray, A.;'Balkenhaqsel}, t, tör och kassa direktör; Velander, Th.; W~hl-.R.; Nilsson~IPh.." "'.'.?.O berg, F. R......' Styrelsesuppleanter: Kerfstedt,I.; Kaijser.,A;. Ombudsman: Tjerneld, John. I Kamererare,och protokollsförare. JljGöraItst ) Kamrer: Wahlberg, F. R. r " son, I. ~N r. J Kontrollör: Hedlund, A. Revisorer: Wallen, O. ;E.; Strandelk!l. 'Jr o.ll. Kasiakontrollör: Gustafsson, A. Suppleanter: Ju~l}~, H,i.; Se4tllb~rg, A'lJ: A - ),, ( t J < f.1>1 ) Bra!) t,.'j. (lli. asii or mtqr~b,,' ~{l~./,,/!...felli" fri ~ij".å....,., ""DI q

12 J II. :FÖrs äkringsinrä ttnin gal'. m j Pörsäkrlngslnrättntngur. A. Ränte- och kapitalj'ör- [1737J lifförsäkrings-aktiebolaget Thule. säkringsanstalter. (Är 1872) (Kungsträdgårdsg. 2 C.) Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten [1731J i Stockholm. Lilliehöök, C. M.; Wetterström, H.; Hami! Stora Nygatan 5; insättning till beredande to~, Hugo; Uggla, E.; Kinberg, Henning; af lifränta eller kapital sker från den 15sept. Frol~nder, T~.; Pa.lme, Sven. till den 16 maj alla söknedagar kl. '/211-';'3 Verksta:llan~~ direktör: Palme, Sven. och onsdags e. m. kl. '/27-'/28; återstående ~ktuae,e: J aderm, E. delen af året alla söknedagar kl Ofverlakare: L:,nnmalm, F... Kamrerare: Gronberger, A. Ludv. Direktion: Ombudsman: Vakant. Ordförande: Ramstedt, J. O. Utdelningen till aktieegarne begränsad Ledamöter: Christierson, 'r. O. A.; Edholm, till kr. pr ål'. M. E.; Leijonhufvud, B. A., frih.; Matthie- U?trer de 10 åren erhöllo : sen, J. C.; Ramstedt, A.; Rubenson, L. Aktieegarne 282,000 kr. Wallden, W.; Kinander, E. De försäkrade i kontant vinst 3,869,389» Föreståndare: Romare, A. V. Vinsten utdelas årligen. Kamererare: Nordwall, L Premiebefrielse vid invaliditet. Amanuens: Stridbeck, G. Ombudsman: Nerström, E. G. Amanuens: Stuart, G. A. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. Korrespondent: Fabricius, A. [1739J (År 1882.) Kassör: Benckert, F. (Drottningg. 22.) Kontorsskrifvare Eriksson, L.; Svederus, Styrelse' M.; Mellberg; 111.;Malmerfe1t, E.; Geete,.... H.; Bratt, IIL: Romare, A.; Wallin, E.; Hol,!!, G. B. A., ordforand~~ Brusewitz, E. Matthiesen,R.; Fabricius, S.; Äbergsson, A.; Mittag-Leffler, G.; Leijonhufvud, K. Pripp L. Peyron, Ad.; Setterwall, C., yerkställande direktör: Leijonhufvud, K. B. Liff'örsäkringsinrättningar. Lifförsä kri ngs- Aktiebo laget Nordst j ernan. [1735J (Är 1871.) (Hufvudkontor: Stockholm, Drottningg.7.) Elliot, J. E., ordförande; Fränckel, E.; Samson, otto; Wein berg; Otto; Edgren, J. G. C. A.; Printzsköld, Verkställande direktör: 4-ktuarie: Fränckel, E. Samson. Otto. Ofverläkare: Flensburg, C. Aktuarie: Mittag-Leffier, G. Kamrerare: von Braun, Chr. Lifförsäkrings-Aktiebolaget De Förenade. [1741 J (Hufvudkont.. Storkyrkobrinken13.) Herlitz, Karl; Bring, Ernst; Palme, Sven; Leijonhufvud, K.; Hall, Alex.; von Heland, C. G. E. Verkställande direktör: von Heland, C, G. E. Kamrerare och aktuarie: Lundberg, F. Ofverläkare: Bruhn-Fåhrteus M. med. dr. docent. " " [1743J AII.manna Hfförsäkrtnqsbolaget, Ombudsman: v. Heideken G., auditör vice (Ar Vasag. 10.) häradshöfding. ', Rikstel.145. Allm.tel.4336 (direktören 4260); Kontorschef: Lindst~~t, Karl. Kamererare: Bergstrom, Axel.... Chef för agenturerna: Tiselius Hans. von der Lan?ken, C. E., ordförande; Glhl; Kassör: Bolin, M. ' G.; Cavalli-Holrngrsn, A. F.; Wrel'll, J.; F" äkrinzssumma.i.löf Gumrehus, A. Åo r. sa pngssumma... over 115,000,000 Kr. Yerkställande direktör: Gummlins, Arvid. rhg ~nkomst D 4,500,000» Ofverläkare: Wrern, Jonas. Fonder D 33,000,000» Aktuarie: Phragmån, Lars. Jurist: von der Lancken, C. E. Brand.., och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 [[ ] Försäkr~rigsinrättningar. Tjenstemän: Ledamöter: Berg, C.; Carlsson, G.: Egner, C' Winge, C. G., Kamererare. E.; Högberg, C.; Nordström, Gustaf; Te- Ohlson, G., Kassör. now, Chr. L. Thim, Artur: Edenberg, G. A:son; Billing, Tjenstemän: J.; Carl3:nder, Anshelm; W;ahlgren, G.; Öfverlähre: Sällberg, G. Th. Bartholdi, Am.,; Warholm, Fr.; Maart- Matematiker: Ekström, Gust.. man, D.; Warlmg, E.; Ohlsen, L.;. Tho- Kamrerare: Ekberg,,J. A. mas, A... Sekreterare: Grube G. Utdelningen til] förlagsgifvarna är be- Afdelningschefer: Englund, K.; HaIJm2n,;R gränsad och som minskas har högst geuom utgjort årliga 12,500 kr., Kassör: Elliot, M. '. återköp af Bokhållare: Thorssell, A.; Hultbom. I 1.; Magförlagsaktiekapitalet och utgör år 1904 nell, A:; Busch, E.; Elliot, S.; Högberg. kr. 10,800: -.. A.: Seherberg, S. -" Under de 10 åren erhöllo: ' All vinst tillhör de försäkrade. Förlagsgi["a?'na kr. 109,580: _ Under 10-.~rsperioden ut.gjorde De jör. iikrade. dels kontant anstaltens ofverskott, sedan lagenliga afutdelning och dels i af. s~ttningar till försäkringsfonden blifvit sättning till egna fonder gjorda, 714,802 kr., ~,:araf 354,994 kr. ut- (försäkringsfonden icke delats under det att a~erstoden 359,808 kr. medräknad)» 748,990: _ rese~verats:. Vinsten utdelas årl izen efter 5 kalenderår. Vinsten utdelas årligen efter 3 kalenderår. Öfverlmrs å ReformfÖrsäkringar af år Samtliga tillgångar d. 31/12 '1903: örver Lägre premier å Reformförsäkringar af 4,000,000 kr. l år Premiebefrielse vid vissa fall af invalidi- [1745 b],försäkringsanstalten Brage. tet utan premieökning. (Ar 1899.) Dessutom extrainvaliditetsförsäkring mot (Eungsträdgårdsgatan ] 2.) tilläggspremie. ' Se för öfrigt kartongbladet näst före bok- Styrelu:' stafven L.. Berg, Lars, ordf.; Juhlin"Dannfelt,G.,v.o}df.; Lundeberg, Chr.; OHn, C. O., öfverläkare, ~1744J Lifförsäkringsak!iebolaget Nordpolen. (Ar 1897.) (Drottningg. 3.) Ordförande: Hildebrand. Rans. Ledamöter: Danelius, B. {\..; Lindeberg, Knut; Stjernspetz, H.; Sjögren, Tage; Strömberg, C. J. Verkställande direktör: Strömberg, C. J. Dfverläkare: Sjögren, Tage. Matematiker: Nordenmark, N. V. E. Kamrerare: Burman, John. Skandinaviska allmänna lifförsäkrings- [1745 aj föreningen Balder. De försäkrades egen anstalt. (Är 1887.) (Sturegatan 8, 1 tr.) Kontorstid 9-1 /24. A. t. 610; r. t Ordförande: Uggla, Gust., generalmajor," Vice ordförande: Car1stedt,.,H., öfverste, Verkst, direktör: Zethelius, J.. A., öfvarstelöjtn.. Björck, J. E,., ombudsman; Lundeberg; Gerdt, kassadirektör; Bennich, Th., verkst, direktör. Svenska lifförsijkringsanstalten Oden. [1747J (Ar 1888.) (Storkyrkobrinken 11.) Öfverstyrelse: ' Reuterswärd, Patric, ordförande; Åkerman, R., v. ordförande; Carlson, O.; Sjögreen, O: A.; Petersson, Edy. R.; Gullb:rg, ~j.; Billmanson, A. L.; 'I'Irnberg, G.; Martm, P. R.; Wahren, J.; Setterblad, G.; von Horn, E~; Christerson, J.; Petersson, Axel; Dah lin.yj'. E.; Lilliehöök, H.; Swartling, J. A.; Akerman, J.; Fries, E. F.; Slöör, F. W. N..' Direktion: Reuterswärd, Patric, ordförande; Äkerma;n, R., v. ordförande; Petersson, Edv. R., öfverläkare: Carlson, O.; Billmanson, A. L., matematiker och jourh. direktör; Dahlin, J; E.; 8wartling, J. A. Ombudsman: Blixen, Oscar. 1 Intendent: Palme, Gustaf. Kamererare: Carlson, A. D. 13 Drottninggptan.

14 Försäkringsinrättningar. [1749 aj Svenska Lilförsäkringsbolaget. Försäkrings-egarues eget bolag. (Ar 1891.), (Hufvudkontor Norrmalmstorg 16.) Kontorstid 9-3,30; a. t. 7280; r. t StY"else: :Meuller, Chr. L., ordf.; Carlson, Wilhelm; Ytterman, John; Meuller, Fr. Lambert; Ekman, E. J., verkställande direktör. Tjenstemän: M-atematiker: Ekholm, Nils, fil. dr. Ofverläkare: Janson, Carl, med. dr. Kamererare: Andersson G. Kassör: Wernström, H: Afdelningschefer: Göthe, C. A.; Faugert, J.; Svedelius, F. Bokhållare: Andersson, L.; 'I'ernström, G.: Bergström, N.: Pettersson, E.; Lewin, F.; Grufman, E.; Lindström, E.; Sundblad, A.; Nyblom, E.; Wedin, H.; Elfström, N.; Erikson, K.; Ryberz, V.; Wall, T.; Tobieson, G.; Mellin. B.; Andersson, K. G; S~ndell, s,jögren, L.; Kjellander, E.; Horwitz, G.; Siöösten, S.; Lindqvist, A.; M.; Österberg, S.; Harnmarf'ors, O.; Nayström, L:.. Hamm.arstrand, G. J<'.; Holmgren, Martha; Lll1dholm, Valda; Schmidt, E.; Hagfors, A.; Silvander, B.; Ahlströrn, E.; Graveley, 1. [1749 b] Allmänna Pensionsförsäkringsgolaget. (Ar 1898.) (Strömsborg, Stockholm.) ordf.: von Essen, F., frih.; v. ordf.: Berg, Gust.: öfriga ledamöter: Björklund J..A.; Eker~ann,.. dm, R.; Nonnder, V. Ofverläkare: Sundberg, C. Verkst. direktör: Norinder, V. Kamrer: von Heij ne, Ernst. L.!J.; Sundberg, C.; Sun: [17 5q,a J Valand, Omsesidiqt Lifförsäkringsbolag. (Ar 1894.) (Klarabergsg. 25.) Stsjreise : Ordförande: Heijkenskjöld, S. L., öfverste. Verkställande direktör: Virgin, Claes. Ledamöter: Tarnm, O.; Carlsten, E.; Wallis Curt; Widtskiöld, J. A.; Mårtensson, L. A' [ J Allmänna lilförsäkringjlföreningen.. Tjenstemiin, [1748J Röda bandet. (Ar 1889.) Ofverläkare: Wallis, Curt. (Centrulpalatset.) Ombudsman: Norman, Huzo, Trirektion : Matematiker: Lundg-ren, H~r!ll. Direktör: Palmblad, O. W., verkmästare. Kamrer: Arbman, H. Kassör: Nyström, Karl. Kassör: Ekholm, Jane. Sekreterare: Berg, Edv., kanslist. Bokhållare: Järta, F.: Norman, Gurli; Lagerlöf, Karin; Hseffner, Anna; Lundgren, Agnes. Bolaget är bildadt af 41 personer, som utgöra dess öfverstyrelse. Svenska arbetareförsäkringsanstalten [1750 bj "Trygg". (Bildad 1899.) (Hufvudkont.: Birger Jarls g. 14.) ÖfrerstY"else: Ordförande: Svedelius, Ax. G., landshöfding. v. Ordf.: Swartling, Ax., riksdagens Andra kammares talman. Ledamöter: Almqvist, S.; Aspelin, Ch1'.; Berendt, S.; Bonde, C. C:son, frih.: Falk, R.; Flensburg, C.; Hasselblad, C. F.; Hed. g-~en,b.; Hellberg, Fr.; Kjellberg, J. C:son; Liberg, L. L.; Lindman, A.; Ljunglöf, Knut; Nygren, Gottfr.; 'I'harn, Vollr.; von Vicken, C. D. StY"else: Ordförande: Rubenson, Semmy. Ledamöter: Björklund, O.; Enell, O.; Lin, roth, Klaes; Grumme, A.; af Jochnick, A. Revisorer: Anjon, A.; Ulff, G. E. Yerkst. direktör: af J ochnick, A. Ofverläkare: Hedren, G., med. dr, docent. Matematiker: Montån. Th. Kontorschef: Sjöberg, Sven. [1751 aj Lif- och sjukförsäkringsbolaget Vasa. (Centralpalatset.) 8rYl'el.'e: Ledamöter: Jungstedt, Hugo; Sterky, Adolf; Berglund, E~'ik: Petterson, August E.; Appelberg, VIctor. yerkställande direktör: Appelberg, Victor. Ofverläkare: Welander, Edv. Matematiker: Sparre, Lars C:son. [1751 bj Lifförsäkringsbolaget Svecia. (Regeringsg. 40; a. t. 7475, r. t ) 8tY"else: Ordförande: Falk, H. Verk st. direktör: Hamrin, Helmer. Kassadirektör. Granholm, H. Ledamöter: Kolmodin, A.; Sandberg, Ludv. Ofverläkare: Hvass, Thorbjörn. Aktuarie: Burström. Hugo. Ombudsman: Sandberg, Ludv. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 [ ] Pörsäkringaiuråttningar [1751 ej Sveriges praktiska lifförs,äkrings- [1755].Brand- o,ch Lifförsä.kringsJ~:<;l ~ förening. Aktiebolaget, Skåne. (Ar, 188,*,),().n 0 Kl. V. Kyrkog. 10. " (Arsenalsg. 3!l.).. c~~. Ömsesidig sjelfhjelpsförening med fonder Bola.get 'meddelar?rand~orsa!fri~g~:., ny~ af 180,000 kr.,. Ires:,1If-, lifräntev och kapi,tll.lrors~~~~l)gltri.. " -,--,-, ~. Fonder i\fver, 24,000,000 kr., aaraf Tga.-. '.'.' rantifondförbirldelser 10,800,000 kr; l. C. Ldf> och brandförsitkr'tngs- Hufvudazent; Bay, Hans. ",,,m\r>\~ inrättninga r. Läkare: M~linsten, Karl, Blasieholmsto,11gI91.. m;,t'rl rl1'52) Försäkringsaktiebolaget Skandia..' i:: " l ~ (År 1855). D. Brandlörsitk:1'ingsinrittt~ (Mynttorget 1.) c. I'. n'tnga'l.,.;.+ Styrelse~ Allmänna brandförsäkringsve~ket för liytl~. von Ehrenheim, P. J., ordförande; v. Rosen, [1757] nader å landet. (År 1782.).1. G., grefve, vice ordförande; v. Bahr, O.; (Stora Nyg. 26.), Il. Henlitz, K.; Wallenberg, M.; Cervin, O.; Af Kungl. l\bj:t förordnad ordförande: von Afzelius, 1.; Medin, O. Essen, F., frih., riksmarskalk.~',,<, Verkställande direktör: Herlitz, K. Enskilde delegares fullmäktige: Jentzen', C.r ÖCverläkare: Medin, O. ' Odelberg, O. W.; Sederholfl' Edw.; Bggla, Kainererare och, chef rör brandrorsäkrings, A. A... byrån: Lindbohm, H. Verkst. direktör: Rosenlind, J.' E. ',', Chef ror liji6rsäkringsbyrån: Stedt, N. Sekreterare och ombudsman: BowaIlius, R.M Ombudsman: Santesson, H., Assjll'ansinten~~nt: Orentz, J. W: I,~1 I --- AssIsten,ter: Skjöldebrand.Kt.å.: Brand- o. Lifförsöt<rings-Aktiebolaget Svea. Kamererarei Robbert, O. W.. NIlsson,PJf.!'.. a \ [1753]. (Ar 1866.) Bokhållare: Egerström, K. O. Fr.; 'LIlld- ' Hufvudkontor, Göteborg. skog, K. Hj.,. >L ~.,' I;i Bolagets styrelse: j,kassör:"silfverswär.d, E. E.,,)' il. Kassakontrollant- 'Adelgren,' A. ' Il Ordföran~e: Wijkander, Aug.; v. Ol dfö~an., ""b P, de: WIJk, Carl; von Sydow, F. E.; Bring, _ I,._. J Ernst; Sternhagen, Harald;.Murray, Stockholms stads brandförsäkringskontor. Geo~~e; Hart".ig, J:Ierma.!J. [1759] '_ " (År 1746.) ) n, ef:jl"ol"t,. Verkstallande direktör: Brmg, Ernst., (Mynttorget-4.).. r 'T fy Styrelsesuppleanter: Boye, F.; Seaton, A. (Vid W03' års utgång- uppging!l' kont6re~s,.. E.; Svalander. J. V. '. fonder till'kr. 30,437,469:9~' och dess ans a- Olverläkare: Lamberg. Carl. righetssum a utgjorde kr. 487,950,525:83.) {i Ge'1le",alagent!~r,'Stockhol,n, ' o Direktion: (13 Drottninggatan 13.) Leijonhufvnd, Br. Abr., "frih.; Uggla, (A.; Generalagent: Hellstrand, G. A. Almqvist, Sven; Bchager, A. C.; Lund Inspektör: Malmborg, C. von., ström, Karl; Bergstedt, Carl; Lyth, G. W.; Tjenstemän viil.gene:ralagenturen: Edberg, K. '1.'. ',d"~ I Hc<n(M [r, Dumky, Gustaf. kamrer: Hallin, Edv., kas- Sekreterare Q. ombudsman: Benckert, ~ I;b., sör;j Hornvall, A.; Nordberg, Signe. Kamererare» Romare, -P. B,': -, I)'~),,';' t '--- Notarie: Söderling, A. G. M. " ',u Brandförsåkrlngssumma,.,, Kassör och bokhållare t Norbeok.-K. Q. ~3 öfv.er ,;... l,500,9po,oo(hkr. Revisor: Palmgren, Hj. L.rT-.il L ni! Lifförsäkr~ngssumma:,9~ver. 81,000,000 ~ Amanuel)s; Lagerc~ant~, Eli!tf[.o 'Ji.,. Il.. Årliga premie- och ränte- '(.,. Värde;ringsmän:,PettersolJu G; E,., N.;,Hainkomster, öfver, '. 12,00Q,000, J) verman, K. V.,!l )1 Aktiekapital... :'::=""':.- 2,000,000 l> Brandinspektör: Nordenstrahl, Q.o,. "tolll'ieni Grundfofidsförbindelaer.", 8,000,000 l>. '!' Öfverstyrelse..fl '1 Reserw-i ~.~h dispositions- I lo' I Riddet:s~a'[letsoc1:ad~V!s,Mass:;Bjö~nstjel'?a~ :fo~d?r,?fv,er.l..m. 3,000,000 R.; :Bre~tlioI~z, 'B. J.;.?- ~lb~ "yhp, G., fnh\'i LIJIorsakffiIgs-.ochf andra r. Ede1svärd, :A;r:W';,GnpensIsold,. C,,:J. ~"; fon..detjjöt~er... ~.. l'.. r.~.l ', 25l~09'~OO ]\ Hom,"A. f!~s., g-ret;ve: a~l~.nt~~i~'?. (Nytt val.;<' eco', sel utk:' Su pplementet.) F.; Lagerheim, C l H., T. ~," LeIJo,nl:\WY!l., ~,?, B. A:} '-frih.;"riobing,"g.;"silfversvärd, e.;'... h (' _..".._ ID,[! 'R" laiq~, '~-;i-aro~g~ -

16 Försäkringsinrättningar. [ G7] Skogman,C. J. A., frih.; Stålhammar, A.; [1763J Stockholms stads brands(odsbolag Uggla, A.; Adelsköld, C.: Ribbing, A.; von till försäkring af lösegendom. (Ar 1844.) Bahr, ~.; Re~binder. H., frih.; 'Lan&,enskiöld, (Skeppsbron 32.) K, frih.: Morner, C. A., grefv~.; Stuart,.G. Direktion : A.; von.stapelmohr, "~. ~.; BOIJeaf Gennas, Lindeberg, K. M., ordf.; Björklund, E. G. F.; S. J. A., v. Rosen, E., Uggla, E. A. Ramstedt, W.; Andersson, Ax. N.: Ed- Ståndspersonernas klass: Almqvist, E. K.; berg, Knut. Almqvist, S.; Björklund, G.; Blom, C. E.; Kamererare: Blanck, A. W. Brusewitz, E.; Claeson, N.; Fränckel, E.; Kanslist och ombudsman: Lagerwall, Birg-er. Jolin, S.; Ljungberg, K.; Nerström, G.: Roos, Revisor: Helmer, B. A. T.; Schag-er, A. C.; St~l, W.; Wallden, Kammarskrifvare: Liedberg, A. R. M. 'Y.; W.allenberi;, K A.: Osterg~'en, A.; Ret- Herrar Sextio Deputerade: tig, Hjo; Hallberg, J. F.; Cervin, C.; Ry- d A N B k t stedt, C. G.; Holtermann, O.; Kolmodin, A. Almgren, O.; An ersson,. f.;.. ene er, A.; Beskow, B.; Stenberg, S.; Holmberg, C:..H.; Bergstedt, C.; Ber~.~trom, C. ~.; E. J. BJ?yklund, E. G. F.; Björnbom. HJ.; BOIJe, C. O.; Bratt, H.; Dahlberg, A. E.; Handlandenas klass: Almgren, O.; Berg- Dahlerus, G. E.; Dahlgren, E. W.; Dastedt, C.; Gustafsson, G. T.: Larson, Adl~r; nelius, B. A.; Edberg, K. T.: Edelsvärd, Norsens, P. C.; Paton, N.; Pettersson, HJ.; A. W.: Ericsson. Hj.; Fris, G.; Geete, O.; Peyron, L.; Schn.ell, Carl; Svanström. 1<'.; Gustafsson, G. Th.; Hallström, P.; Han- Tempelman, G.; SI!.vert, A.; Ramstedt, Aug.; sen, H. F.; Holmström. M.; Kock, E.; Olsson, H. W.;..Hoglund, C. H.; Settervall, Kolmodin, H.; Lagerhall, P. J.; Larson, J. G.; Lundström, ~.; Funck, H. F.;.~oh- Adler; Lindberger, W.; Lindblorn, A.; Lin-, man, K; Lamm, H.; Karlsson, L.. ~.; ~oder- deberg, K M.; Lindfeldt, W.; Lindstedt, berg, O. A.; Rosengren, C.; BJorklof, J.; K.; Loven, J.; Montelius, O.; Morssing. Carlberg, G. F.; Nachmanson, Abr.; Neumiiller, E.; Embetenas klass: Aspengren. F. U.; Brem- Pettersson, Hj.; Pettersson, V.; Piehl, G.; berg, S. A. K; Edberg, K. Th.; Ericsson, Hj.; Ramstedt, Aug.; Ramstedt! J. O.; R~m- Hellbacher, F.; Lyth, G. W.; Nilsson, C. 1<'.; stedt, Wald.; Ra~stedt, Vlct.:..Ro~theb, Sidvall, C. F. R.; Sällström, A. G.; Wess- H.; S?~nell, C.; Sidwall, R.; SJo~.trom, K. berg, P. E.; Westerdahl, A. R.; Benckert, F.; Sloor, F.; Stenberz, S. A.; Soderberg, C. H.; Petterson, V.; Andersson, J. A.; B.; Tempelman, G.; Wennberg, A.; Wess- Amundson, A.; Mårtensson, O; Sandgren, man," A. G.; Wxetma.n, J.; Zimmerrnan, H.; Eklund, J. L.; Andersson, A.; Lind- E.; Am~n. W.; O~terlllld, E.; tre vakanta. feldt, W.; Ekstrand, E.,G.; Linderoth, J.; (Nytt vall Mars,se vidare utk.supplementet.) Westerdahl, J.; Lund, J.; Hedberg, E. G. [1765J Stockholms läns brandstods bolag. (Ar 1844.) Städernas allmänna brandstodsbolag. (Arsenalsgatan 4.) [1761 J (Ar 1828.) Skeppsbron 20. Ordförande: Odelberz, O. W. Ordförande: Östberg, J. v. Ordförande: Zetterberg, H. Öfrige ledamöter: Heijkenskjöld. W., verk- Ledamöter: Akerlund, E.; Bredberg, C. G.; ställande direktör; Olson, A.; Stålberg, A.; Hedenbergh, A. L.; Tottie, C. A. W.; Engelke, D. Lundin, W. Sekreterare o. ombudsman: Naumann, Th. Kamererare: Robberte, A. Kamererare: Karlson. F. G. Ombudsman o. sekret.: Wahlgren, C. A. Amanuens: Hård af Segerstad, B. J. A. Tjenstemän: Brandting, S. K O.; Gernandt, Res-istrator o. bokhållare: Almroth, E. G.; Olsson, S. O.; Ulmgren, P.; 'I'äckström, Vaktmästare: 'I'hide, G. KE. Inspektörer: Gustafson, A. H.; Lagerfelt, [1767] Brandförsäkringsbolaget Tor. N. G. M.' Af K. Maj:t sanktioneradt 9 nov Brandstodskomiten i stecknotm: (Klarabergsg. 23, l tro Kontorstid 9-1/24.) Bengtsson, N. J.; Frostell, F. E.; Magnus- Allm. tel. 192, rikstel, son, A. E.; Nilsson, N.; Edblom, R.; Sjö- Beviljar försäkringar å fast och lös egenqvist, J.: Althin, N. P. dom såväl i stad som på landsbygd. (Nytt val i Dec., se vidare utk, Supplementet.) 8tY"els8:.Ordförande: Lagerberg, Otto. ~rand och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drotlningg'atl!g!...

17 [ J Försäkringsinrättningan Öfrige ledamöter: Eden! F.; Loden, J.; Ly,tt- E. Olyck8fallförsitkt'inys.~' ~ kens, Aug.;.von Nolting, 'Y.; Petersson, ' inrättningar.,,_a. I Edv. R.; Rietz, Aug.; Stålfors, B. G,. ' _._. l.l1, L:son; ThoreIIi, S.' E.; Tideström, H. [1776J,Rlksforsakrlngsanstalten. I,J. Tjenstemän: ~ ('Mäster-8amuelsg. 64 II.) Verkst. direktör: 'I'horelh,' Sven Elof. (Inrättad.1902 på grund af Riksdagen8~ Kamererare: Johansson, A. beslut 1901" meddelar olycksfallsförsäkring Kassör: Håkansson,,M.." m. m.) Inspektör: Bergman, J. A. H. Öfverdirektör och chef: May John. Biträden: Karlson 7 B.;. Stenmark, G. Ledamöter: Fredholm, Iva;, byrådirektör;, (Nytt styrelseval I maj 1905.) Tengstrand, Ivar, byrådirektör; EnbOm, '0. F., sekreterare och ombudsman. A? Bran~försäkri'lgsaktiebolagetFenix.. Öfverläkare: Åkerman. J. H., e. o. prof.' l\) [1769] (Ar 1889.) Notarier: Forsberg, K. G.: v. Krusen9tjern:a. (Jakobstorg 3, l tr.) F.; Backman, C. r,. i;!l,i' Registrator: Nordenmark, N. 'V.. E:,l,ftl!."dr. Ledamöter: Printzsköld, Otto, ordförande; lq åhlsell.' Ad Loven, John; Jentzen, Carl; [1777] F- -k' 'kt b I t F I. Sam"son', E'". St k Alb t S d- orsa rln~~a" le o age, j y g~~.\ t,.. ugene, arc, er, un. (A 1881)..' ström, Hans.,,. '.. r. l' < Verkställande direktör: Samson Eugene, (Hufvudkontor: Jakobstorg 3.) Kamrerare: Johansson. Carl.' Bolaget meddelar olycksfailförsäkringar. Inspektörer: Brandell, Per; Nilsson, Helmer; '. r '"l a Wising, Svante.. Sidenbladh, Elis, ordförande, Printzsköld, Tjenstemän: Carlberg. A.; Ekmark, Robert; -Otto, Samson.tEugene. 1" ) t Ekström, Henrik; Ericsson, Alb.; Kjerr- Verkställande direktör: Samson. -Eugene, ström, Sven: Lagerlöf, Carl;»Lönngren, Öfverläkare: Berg, John, professor. Otto W.] Olan, Gust~f; Malm~en, Mau- Karnererare. Wijnbladh, Hj. '.'"l ' ntz; Wiklund, W:m; Engström, S. L.; Inspektörer: Nordenadler. K. G.; Hennmg,) Philipson, Ellen; Strömberg, Enen; Wall, Karl., r,.j Marie Louise. Kassör: Heimanson, -HeUme.,. r [1771] Brandförsäkr.ingsaktiebolaget Tje'n~temän: Nygre~. O.'; Beckman, B,"; No I d Heimanson, E.; Kohler, B.; Sundstedt, N.; (Drott~rn~n. '23.), Lindroth,. ~ve!!j; Erics~o~, N~ls;,'Th~lan- Olson, P., orff.; 'Hedberg, J. A.,. der! ' K,aI:m, Odmann, Signe, S~n~~Rl, v. ordf.; ArhuS'iander, M.; Boström, L.; Maja; Carlson, Est?r. 'Il te: ',J Irf) Weseen, C. O.; Knaust, G. O.; Lilje- I i" r 'It,f} strand, E. _. [1779] Olycksfallförsäkrjngsaktiebolaget Suppleanter: Wesshng, L.; Sandqvist, ~ S,kandinavien. (Ar 18~6.) ('8 '""I' Hammarberg, H. E.; Lundkvist, A. (Hufvudkontor: Drottningg, 27.)' Verkställande direktör: Liljestrand, E. ( ' Ombudsman:' Drake,.J. O., Ekgren, C. E., ordförande; Arfwidson,'Gust. Kamererare: Lundkvist, A. Sam' Stolpe Carl verkställande direktör. Inspektörer: Lindahl, W.; 'von Bahr, N.," f,',, r- ',1 r nov Tjenstemän: Lundgren, l? F.; Stenmar~, S'Öfverläkare: Linroth] K;.>'prof., generaldir. F.;' Johansson,,~.; Lmdbla?, A.; Lind- Karnererare. Appelqvist"J.,Axel. ' roth, E.; Bostrom, R.; Lindblom, K.; Kassör: Josephson, A" fröken. ' (I Nordendahl, N. O.; Norbeck, K. E. M.; z r, '),I ',1 I KjelIin, G.; 'Ahrens, E. ' " " :. [1773),Brandförsäkri.ngsaktiebolaget Olycksfallförsäkringsakti~~olaget Nor.4en. Victoria (Ar 1898) [1781] (År 188,8.) (Ha~ng'. 20 A.). " :. -(Hufvudkontör: eentralpalatset.), Holm, G.. B. A., ordf.; Hamilton,. >.' ;), -. dlh'i, Hugo E. G., grefve, v. ordf.; Leijonhufvuii; Hildebrand, H~ns, ordförande: Werne,r, Feo- Knut, frih.; Peyron, Ad.,' konsul; -r»- dor r..valentlll: IsI~or. ti" t,.'.') \' hansson, Bengt,' verkst. direktör..r yerkstallande ~Irektor: Valentän. Isld~r,V Kamrer: Thomson Filip)' Ofverläkare: Rissler, J. G., med. dr, ofvllr. Inspektör: Planck,'Edv. läkare vid,maria rsjukhus.. r: I ;[,(911 Kamrerare: '!~!'.ah~msson,..aug. ' r., Brand :0011 L:ifförslitings-oAldiebolaget SVEA.

18 Försäkringsinrättningar. [ } Inspektör: Hector, H. ']'r!" kapten. F,; Wavrinsky, E., verkst, dir. o. kamr~r; Tjenstemän: Hållgren, Gust.: Alrngren, Nils; Holter, Victor, kassör; Källqvist, Ludvig, Philip, A,; HOlmström, R.; Halberstadt, bokhållare. L.; l'iehl, M, H. GlaSj'Ö1'säkringsinrätt- ['1782] Olycksfallförsäkringsaktiebolaget ningar. Heimdall. (Ir 1900.) Svenska glasförsäkringsaktiebolaget. (Hufvudkontor: Hamng. 12.) [1793] (Stiftadt 1884.) Laurell, A. G.; Ellsen, A. A.; Grund- (Skeppsbron 18.) ström, J.; Millar, James; af Sillen, J. O. Ljungbergh, C. E., ordf.; Roesler, Yerkst. direktör: af Sillen, J. O.; kapten. E.; de Brun, F. Ofverläkare: von Hofsten, S., Med. Dr, doc. Verkställande direktör: de Brun, F. Kamrerare: Berg, A. E., Kapten. Bokhållare: Carlsson, Alb.; Larsson V. Tjenstemän: GyUenhammar, K. E.: Wen- Kassör: Enstee!t, E. nerström, M.; Wennerström, Th.; Nord- Agenter i Stockholm: Schönow, C. L. & Co, berg, J. Philip, Theodor; Berg,Victor; Schöldström, Wale!. O.; Lindström, Fredrik; Schipman; [17 8~) N.ordlska ömsesidlqa olycksfallsfor- Heinr.: Rubenson, V.; Ringström, N. P.; sakrmgsbolaget Bore. (År 1888.) Hildebrand & Cederin; Gardtman, C. A.; (Vasagatan 5.) Carlsson, John; Lindgren, Bröderna; Nils- Styre!.se:. son, G. E.; Lindgren, Verner: Stockholms Berg:nan, q.. G:!.?rdforande; AI~qUlst, J., Nya Skyltfabrik; Bengtsson, Carl; Johansverkst. ~uektor, Berencr~utz, G, Larsson, son, Jos.; Linden, Oscar. Oscar; Stockman, G.; Sallberg, G. Th.; Sällström, A. G.; Wall, C. J.; Wennerström, G. Olycksfallförsäkringsanstalten Gothia. [1784J (Regeringsg. 40.) Allm. tel. 7475, rikstel alk, H., ordförande; Granholm, H., kassadirektör; Hamrin, Helmer, verkst, direktör (Privattelefon : Riks 5341, allm );.. Kolmodin. Axel; Roth, Emil. Ofverläkare: Hwass, Thorbjörn. Ombudsman: Sandberg, L., juris dr. [17 94] Glasförsä~ringsaktiebolaget Stella. (Ar 1898.) (Regeringsgatan 43; a. t r. t ) Styrelse; Smedberg, C. F., ordf.; Hammarsten, C. E.; Frisk, Axel, verk st. direktör. Jemför gruppen L. [1826] L Sjöförsäkringsim'ättningar. Stockholms Sjö.försäkrings-Aktiebolag. [1785] Olycksfallförsäkrings Aktiebolaget [1797J (Ar 1867.) ~ronan. (Kontor: Skeppsbron 36, l tr.) (Ar 1903.). Direktörer: Bohman, Knut; Horngren, Hj.; (Hufvudkontor: Regenngsg. 43.) Lagerholm, J. F.; Andersson, Harald, verk-.. ställande direktör. von Krusensbjerna, G:, o~ df.; HamIlt.on,.R.; Tjenstemän: Boström, J.: Ågren, K. S:; Hammarsten. q. E.,..Lmdeberg, E., Frisk, Björkman, Axel' Lagerholm. WIlh... Axel, verkst. direktör, ' Ofverläkare: Wetterdal, R. Kamrerare: Wennerström, N. G. Garantiförsäkringsinrättningar. [1789] Försäkringsaktiebolaget Tre kronor. (Redovisningsgaranti. Bildadt 1890.) (Vasagatan 10. A. t. 964 och R. t ) Sty1'else: Heijkenskjöld, S. L., ordförande: Falk, Matths; Gumrelius, A., kassadirektör; Sandberg, G. [1799J Sjöförsäkringsaktiebolaget Ägir. (Ar 1872.) (Hufvudkontor: Stortorget 1.) Bråkenhielm, P. J.; Fris, Gustaf; Settervall, Jakob; Heilborn, Otto; Silfverbrand, O., verkställande direktör. Tjenstemän: Jonsson, S. W.; Juhlin, K. H.; Lindström, R.; Lysel!, Gunnar; Möller, K.; Person, P. B.; Påhlman, E. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninGgatan.

19 . [ ] Försäkringsinrättningar. [1801] Sjöförsäkringsaktiebolaget Vega. Öfriga ledamöter: Hagander, Oskar; Lund- (Ar 1882.). vall John och Y.ennerholm, John. \ (Hufvudkontor: Skeppsbron,28:) Ombudsman: Norman, Hugo. ' il' StyrelseledamlJter: '.,.', Öfverveterinär: Vennerholm, John. Cronstedt, Otto, gretve; Rossander. J. ;F.; Kam!.er: Be!gma!1' J... " Lundström 'Karl; Röd bom, Gustaf verk. Kassör» Strålenhjelm. A.; fröken. r " ställande direktör; en vakant.', Bokhå.lla.re:.Hermelin, M., fröke~; 'Bergströin;. Tjenstemän:" O., f~oken; Ehrellhotr, A., frokenfir.emjf~,.. F A R M. froken; Thomson, S.; Sandberg, M., frö- R Ahl s~rom,...; emy, I; ken; Lindqvist, S., fröken; Lag-ercrantz, Ro~are,.; Sode~bergh, J.; Lindgren, F.; Bergvall, A.; G.: Magnusson, 1., fröken' Bergsten,.L; Berhn, V. fröken.,., I;..,, I ' o -.--tf Aktiebolaget Sjöassuranskompaniet. ' S [1803] (Är 1889.) K. AterförsUkringsinrätt-. (Storkyrkobrinken 13.) ninya'r. ' Allm. tel. 2535, Rikstel n \ ".' S" ",. AterförsäkringsaktIebolaget Holmia. tyrelse: 'b,18191 (År J. Skeppsbron 28.). ;J Ledamöter: Blanck, Otto; Palander, Louis; ' Cronstedt, O., grefve; Abrams rri, Corrielius, Gust.; Wallenbe~g, G. O.; Be- Axel; Georgii, A:x.;Rödb~m, Gl:\staf, v,erkskow, Gustaf, verkställande direktör. ställande direktör; en ya~ant...' " Tjenstemän': r~". Gellerstedt, Eric; Andersson, Thure; Sund- L., Tnbrott-, stijl~ och glas.,. holm, E.; Beskow, 1.; ~indström.,hilma;, j'örsäkringsinrättningar: Wahlberg, Selma; Turdin, E., Norman, S.. Försäkrings-Aktiebolaget Securitas. (1804] Försäkringsbolaget Nordisk [1825] (År Fredsgatan'13.).... '. Yac~tassurans Rubenson,.Semmy., ordforande; (Ar 1898.) J I Victori~, C.,M.; Lundgren. ~ils. l '. (Fredsgatan 13.). ~ Verkst. direktör: Lundgren, NIls. ' Sty,relse:Lagerberg, Otto, ordf.; Granholm, ', '. Henrik, t. f. verkst. direktör; Smith, Emil; [1826] F;örsåkringsaktiebolaget Iter. Kolmodin, Axel.. öl l (Ar L:a Nyg. 17.) Kamrer: Lundgren, Nils. Stöld ' och glasf6rsäkringjaktiebolagj " " Davi~sori, Hugo; Osterlind; Emil; J To? t.-/',1: ä"'~. r,tornblad" HJalmar.,....n.rea -wrs,jvrs AW:tngs- :Verkst. direktör: 'I'ornblad, Hjalmar. inrl1;uning(tt:. Kassadirektör: Weman, Axel. 'J Stockholms läns hä~tförsäk;'ingsbolag. ~assör: Korsell, Emilia..,', '., X [1810] (.År 1877.),;1.',_I"IiI,..., (~senalsgatan 4.) ~.M.'Pension~försäkri'fl(jsin~, Ordforande. Bredberg, C. G. 1, ä'tt''''..,,' t er. Ledamöter: Hedenbergh, A. L.; Zetterberg, ",p.p,r. ',e '1f"ngar. _' - '" - H.; won Horn,j.H. f "C [1827] Allmänna' Pensionsförsäkrings- ' Ombudsmen. RODb!lI1e,!." ~.r l '." \. ".,,bola,ge!. '" D'" l i~,i' l iii ',1 r..«i (Ar Strömsborg,.Stoc~holm')'3' [1811].Skandinaviska kreaturs'försäkrlngs. Ordf,: von :B;ss,en,F., frih: v. ordf.:, j J.bO'lilget.d Stockh'O)in.'~(År ij.890.),, Ber~, Glist.; öffiga'ledamöter: Björklund,.c t.,),r I fj'(d~ottningg!' 46.)J t, ',J. A ; Ek~rma~n, L. G.; Sundberg, C.;' ),1',\t r1 '",,4., _ l.,',j Sun~~, R." N,W":!nde,r",Y. Y" "." ' (;f~1 l',~ "~l S~~~eZ.8e.; Ll., o' 'rtnt:,öfverlaka~e:.~~,p.d,.j.ier~'"{)'j,hf'tl'", Lu Ördf9rande: Tamnh1iOskar. f, (',r.s.a.\ :Verkst. direktöre Nor~nder, V'I. Verk~t. dire~töi':'*n'irg,in, Claes.,.b h~'fd' Kamrer: von 'Heijne,I~ErlJst., \'~ll s\, r ~ r. t,,\ i re " f~ I., 'dlu -,J". ~')[f..... _Jft~})\j..-;' t!t, ~_~.1":. " 0".fd'l'lliLi' U ;.1',{.\~l'gI nj:,l ~,,l_g.,:'lo' L A I,<\\( "I', \~,,,. o\o'~m~a~'i" la :loom.. "1 t tdiljwj. ;, 'if,ff1th:l<1wxlj,ji" 'If, \\cl\ \)ll Il, fi..atinq ;..1:..1i.11I1h:t>ol{ ;.eli', t {'l.[([.'~.11 t dwt 't',.fl "Jo)tl:Jld~,-j,.D 'l'i&d Il "i.d,:;'ij,/i;"w') ~. öh 'Ui~~s'äTinng..A~age1n8~EA;113 DrottldnuiåO

20 Pensionsinrättningar.och Un derstödsföreningar. [ ] Hf, Pensionsinrättningar, sjuk. och begrafningskassor. [1831J Armens pensionskassa. [1839J Tullstatens enskilda pensionskassa. (Öfre Munkbron 5.) Direlctionen: Direktion: Ordförande: Eklund, A. V. Ledamöter: Nordquist, N. G.: WalJg-ren, C. Ordförande: Elliot, H. O.: Hallström, C.; Bergenstjerna, G.; Silf- Ledamöter: Smedmark, J. O. G.; Funck, G. verhielrn, B. M. L. O., frih..: Lindbohm, R. A.; Ridderstolpe, Suppleanter: Ruus, P. J. E.; Askergren, G. F. A., frih. A.; Beyer,,!!i.; Åström, F. Byråchef: Kjellander, E. Aug. Sekreterare: Ostman. A. F. Ombudsman: Tegner, J. B. Ombudsman: Poppius, E. G. Sekreterare: Vakant. Hallin, C. H. E., tillf. Räkenskapsförare: Eneman, J. M. H. Kassör: Lagergren, K. F. Revisor och hufvudbokhållare: Bergman, Aug. K:son. Bokhållare: Bergson, C. Assistent: Hallin, C. H. E. [1833] Civilstatens pensionsinrättning. (Vestra Trädgårdsgatall 4.) Direktion: Anderson, F. A., ordförande; Sandberg, G. l!'.; Westrin, ru., Berg, N. T.; Öfverkommissarien. Öfverkommissarie: Möller, Fr. 'rh. Sekreterare och ombudsman: Kassör: Kugelberg, O. M. Lybeck, J. A. Revisor och kammarskrifv.: af Kli nt berg, L. F. Kanslist: Dalrnan, G. G. W. [1835J Folkskolelärarnes pensionsinrättning. Förvaltar tillika Folkskorleläranes enke- oclt pupliikassa, Småskolelärare.~ m. fl. ålderdomsunde1'stödsanstalt samt Lasaretts. läkarnes pensionskassa. (Storkyrkobrinken 12, hålles öppen alla söknedagar 11-2.). Direktion: Ordförande: Tamm, C. G. A. Ledamöter: Kamererare: von Friesen, S. G.; Syl van, C. G. Gavelius, G. Sekreterare och ombudsman: Schönmeyr, B. J. Kassör och bokhållare: Nordwall, F.. H. [1836J lärarnes vid elementarläroverken enke- och pupillkassa. Direktion, tjenstemän och lokaldesamma som för Folkskolelärarnes pensionsinrättning. [1837J Handelsflottans pensionsanstalt. (Anstaltens embetslokal: Trångsund 2 A.) Direl'Uon: Ordförande: Christerson, J. C. E. Ledamöter: Paton, N.; NyIen, O. E. Sekreterare och kamererare: Kanslist: Hallström, J. Erdmann, Nils. [1841 J Telegrafverkets pensionsinrättning samt enke- och pupillkassa. (Slottsbacken 8.) Direktion: Ordförande: Wennman, M. vice Ordförande: Currnan, N. R. Ledamöter: Hemming, A.; Pleijel, H.; 'l'ernberg, G. A. Kamererare: Hultström. A. G. Amanuens: Bertholff, C. G. [1843J Statens jernvägstraflks pensionsinrättning samt enke- och pupillkassa. Direktion: Ordförande: Björklund, E. O. J. vice Ordförande: Taube, C. O., grefve. Ledamöter: Kastengren, C. O. F.; Welin, K. G. A.; Klemming, V. L. Ombudsman; Gyllenhaal, L. H. Sekreterare: vakant. Karnererare. Kastengren, G. A. E. Kassör: Pettersson, C. E. Revisor: HamnelI, T. Amanuens: Dun, V. [1845] lotsverkets enskilda pensionskassa. (Kornhamnstorg 2, 2 tr.) Styrelseledamöter: Granlund, A. T., ordf.: Dalman, A. V. E., v. ordf., Hedenblad, P. H.; Sjöberg, J.A.; Karlson, E. F. A.; Westerberg, K. H. Kamererare: Sjöberg, J. A. Kassör: Zethe1ius, A. W. [1847] Allmänna enke- och pupillkassan. (Storkyrkobrinken 11.) Lindhagen, D. G., ordförande; Warfvinge, F. W.; Linroth, K. M.; Clarholm, J. E.; Sjögreen, O. A; Geijer, S. G. A.; Törnebladh, R.; Silfversvärd, C. L.; Sylvan, C. G.; Edman, C. G.. v. Stapelrnohr, af Klintberg, L. F. C. H.; Kamererare: Linder, C. G. Ombudsman: Bodin, J. O. A. Bokhållare: Johnson, J. A.. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adre88kalendern

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

LEI. löllet.iis. FÖl:

LEI. löllet.iis. FÖl: LEI,. löllet.iis. FÖl: Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren

Läs mer

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet)

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) GE Aal, lektor, Dufveholm, Katrineholm Jonny Abeleen, tjänsteman, Anhaltsvägen 60, Helenelund Dagmar

Läs mer

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Minnesskrift 1902 1917 Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Tryckt å J. V. Martensons tryckeri, 216-18-20 Institute Place, Chicago, Illinois Till Svensk-Finska Nykterhetsförbundet

Läs mer

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år 1955 2005 Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år med klubba och puck En lång och mycket intressant tid har förflutit sedan ishockeyn kom

Läs mer

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

- 1 - Stora priset. Johansson, Majken, 10.000 1969 Forssell, Lars, 10.000 Viksten, Albert, 10.000. 1968 Grave, Elsa, 10.000 Oljelund, Ivan, 10.

- 1 - Stora priset. Johansson, Majken, 10.000 1969 Forssell, Lars, 10.000 Viksten, Albert, 10.000. 1968 Grave, Elsa, 10.000 Oljelund, Ivan, 10. Stora priset 2014 Kjell Westö, 300.000 2013 Fioretos, Aris, 300.000 2012 Johnsson, Arne, 300.000 2011 Lugn, Kristina, 300.000 2010 Björkeson, Ingvar, 250.000 2009 Sem-Sandberg, Steve, 250.000 2008 Lillpers,

Läs mer

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen S 171 å S k II l el e r göra Ii vet surt. Samla dem i ett banklån! Tala med.s/(andina VIS!(A BANI

Läs mer

Tenhults Hantverks & Industriförening 50 år 1938-1988

Tenhults Hantverks & Industriförening 50 år 1938-1988 Tenhults Hantverks & Industriförening 50 år 1938-1988 Sammanställd av Sigvard Faag 1993 Copyright Sigvard Faag 1 FÖRORD TILL MINNESSKRIFT ÖVER TENHULTS HANTVERKS & INDtJSTRI FÖRENINGS SO-åriga TILLVARO.

Läs mer

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg 1957 28:e årgången "HOCKEY" Grabbarnas smtszga SKO i BA VON eller softgrain Randsydd A B. L A S S E B U R E

Läs mer

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med

Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för arbetsåret 1 9 7 2 1 9 7 3 Smålands Bowlingförbund, Box 2113, 550 02 Jönköping 2 Kansli: Kanalgatan 19 - Telefon 036/12

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete Specialarbetet anslaget ANTECKNINGAR TILL EN BIBLIOGRAFI OVER BARA KOMMUN. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi. Bibliotekshögskolan. Borgs, vt 1975. Knut Jönsson. Litteratur

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

H vilken oerhordt invecklad

H vilken oerhordt invecklad l --- N:r 31. Prenumerationspris: l11 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 '14,,..,, 3: siq4,,..,, L: x LBsnummer lo Prenumeration sker saval i landsorten som i Stockholm a narmaste postanstalt eller bokhandel.

Läs mer

Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier

Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier Pappersupplaga Digitalt i Huvudprogrammet - Register över registrerat material med enkel typ av sökfunktion g01 2 g02

Läs mer

ROMME TORSDAG 30 APRIL

ROMME TORSDAG 30 APRIL ROMME TORSDAG 30 APRIL LUNCHTRAV 15 Första start 12.20 Dalatravet Romme. Bankod 23. Pris 20 kr. År 2015 Romme Telefon 0243-23 95 00 www.dalatravet.se info@dalatravet.se 103,6 MHz DAGENS PROGRAM Kl. 10.00

Läs mer

I ~tgifningstid hvarje torsdag. '

I ~tgifningstid hvarje torsdag. ' / Med dagens nummer foljer bilaga Nio 49 B samt prenumerationsblan~fte'i-. ;" ' :.

Läs mer

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande Förlåtelse vägen till helande Kejsaren av den historiska romanen Barbro Lindgren årets Almapristagare BOKMÄSSAN mässtidning 25 28 september 2014 svenska mässan göteborg 1985 2014 Liv humor på blodigt allvar

Läs mer

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 ulf olsson 1 brukspojken som blev bankdirektör Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 Ulf Olsson innehåll Förord 7 Brukspojken

Läs mer

ÅMÅLSTRAVET. PremA ONSDAG 8 JULI. Premielo. Kvallop. Premielopp. 2 Kvalificeringslopp. Mörkbrun. 6.0 Blues (1) hela veckoslutet!

ÅMÅLSTRAVET. PremA ONSDAG 8 JULI. Premielo. Kvallop. Premielopp. 2 Kvalificeringslopp. Mörkbrun. 6.0 Blues (1) hela veckoslutet! ÅMÅLSTRAVET Bluestravet ÅM000 PremA Premielopp. Idealtid varmblodiga. -., lopp.,0. ().0 (). (). Bluesfestivalen () bjuder på svängig.0 Blues () hela veckoslutet!. (). (). (). (). (),0.0 (). ().(). ().

Läs mer