Pennlnq i"rätt~i"gar..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pennlnq i"rätt~i"gar.."

Transkript

1 [ ) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling ). vid Salt'sJ'o"baden) mom faststålda regler.' e. n _ Anmdlan om rtlm <lek operationer gärd, 'hos [are-. Emottager konvl\olescen~er efter m-?ch utv~es stånd rin n.3 tro 1/. t f 92' a t sjukdomar samt personer l behof af hvtla och -.;~d.. r' ~ Läkare efter eget" val. eljest hemmets 'läka:re. '.-R. t., Saltsjöbaden [42: Föreständarinna: exam, sjuk,skii.terska.. Hilda.Malm, l lf.,f,f. [1647JS:t Elisabets sjukvårdssystrar. (Norra Smedjeg. 21,2 tr.) Föreståndarinna:' Fullegrabe.: Angeliea, Mottaga "sjukbud alla tider på. dygnet. [1650 b) Stockholms atkohollsthem«or. 'Eolshäll. jbl: (å egendomen Eolshäll invid l'v;läiåf-en,»klubbens 'brygga», 4 km. från Hornstull. Postadr. Liljanolmen. - A. t. Petersberg 3.) Emottager manliga patienter, som lida' af [1649J Konvalescenthemmet. ' kronisk alkoholförgiftnir.g. ':-- (Malmskilnadsg, 41 Bo). Sti/rpise:. I.' ~ ' Ordförande: W:retHnd, E. W., med. dr. Sekreterare: Nyström. Josef, roteman. Ordförande: Norens, Victor, rådman.. Kassaförvaltare: F. T. Ulsson, direktör. Ledamöter: Moll. V. O., v. häradshöfding;ledamöten Berg, Henrik, hemmets läkare, Påhlruan, Sigrid, fröken; Kumlien, Axel, och Bernström, John, direktör, vice ordf. hofintendent; en vakant. Föreståndare for hemmet: Malmsteln. Nils; Husmoder: Liljeblad, Agnes, prostinna. f. d. löjtnant.. A. Banker. [1651J Sveriges Riksbank. Hufvudkontor: Jerntorget 55, 2 tro Afdelni-ngskontor: Hamngatan 28, n. b. (Erpeditionstid 10-3.)' '. Pennlnq i"rätt~i"gar.. I. Bankinrättningar m. m. Fullmäktige: Af Kongl. Maj:t förordnad fullmäktig: v. Ehrenheim, P. J.. förordnad för 3 år från den 14 maj 190~, ordförande. - Fullmäktiges expedition. Bankosekreterare. Kolmodin, C. F. ProtokolIsnotarie: Marin, K. H. E. r Amanuenser: Borg, 0. O.; von ;ren, A: M. W. Arkivarie: Troilius, C. R. W. Ombudsmansexpeditionen. Ombudsman: Montelius, C.' W. H... Kanslist: Langborg, E. G.; en vakant, t. t. Sörensen, K. K. K. Af Riksdagen valde fullmäktige: Törnebladh, H. R. (afgå:ende 1907), v. ordf. o. Bankkontoret. andre deputerad; von Friesen, S. G. (afg. KOm1ltiss~rier: ~905); JODSSO~,.00o~,i Hof (afg ), Hanson. H. A.; Frykman, G. K.; Lindquist, inspekt, fullmaktig for sedeltryckeriet och S E' Ferlin R w Ljungberg E E A Tumba bruk;' Almström. R. (afg. 1906);,..,,..,,.. Langenskiöld, B. K. J., frih. (afg. 1907), ' Kamererare: _ ~rste deputerad; Weber, C. A. (afg. 1906), Johanson, J. A. W.; Holm, A. A.; BjöIik- Vik. deputerad. manson, A. R.; -Thoren, J., Larsen, 'J..Suppleanter :. P.; Nyber~,.C. A.; W:adstein, C. N. TIi.; Af Kongl. Maj:t förordnad suppleant: Chri- Ohlsson, BJ. N.; Afzelms, A. O. stierson, T. O. A., förordnad för 3 år från,kassörer:. 1- den 14 maj ' Wachtmeister, C. H.; Wassberg, J.. H.; Fo- Af Riksdagen valde suppleanter (intill valet gelström. K.' J.; Humble, K.- A.; Nylin, 1905): Tham; V. H. S.; Wikström, P. M';i E. v. Ro; Lundmark. E. J.; Holmberg, Francke, O._ C. O. '. Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

2 Penninginrättningar. Banker. [1651] ReI'iRn"81' och Bolchållarr: Iuvtsntugac-, hvilka få ställas äfven å brutna tal> Warberg, 00 E.; Engström, P. A.; Carlsson, ~~~~~~~~n.ochinbetalningar emottagas af kreditiv J. G.: Tunell, C. A.; Ulfsberg, J. G. A.; Checkblanketter för uttag tillhandahållas kreditiv Ekström C J F På hl C F L tagare mot behörigt qvitto och utan afgift. O,..; a man,...; A inbetalda belopp godtgöres ränta från och med Coyet, F. A., tjenstgör såsom verkstål- första helgfria dag efter insättningen. lande styrelseledamot vid afdeln ingskon- Om för> kreditivtidens utg&/i,q nytt kreditiv erhål toret, i Örebro: Olauson, K. A., tjenstgör lits, får ötverrörtng till detta af kapitalskuld å det. såsom verkställande styrelseledamot <' äldre kreditivet ske utan att för denna åtgärd någon vid afgift erlägges..afdelningskontoret i Hernösand. Norell. G. W.; Hallberg, A. A.; Nyberg, F. W. W.; Oldenburg, W.; Ekelund, J. E. W.: Carlsson, C. E.; Cadovius, J. A. J\1., tjenstgör såsom verkställande styrelseledamot vid afdelningskontoret i Kristianstad; Dorph, S. W.; Drakenberg, N. M. A.; Stenström, K. M., tillf. (utöfvcr stat); Hähnel, B. F., tillf. (utöfver stat). Reqistr ator: Eriksson, J. A., tillf. (utöfver stat). Kredit i löpande räkning. Sådan bevilj as mot den säkerhet och på de vilkar,. som af fullmäktige bestämmas. För sådan kredit erlägges 'icke inträdesafgift. Ajbetalningslån. Ansökningar om sådana låt~emottagas alla söckendagar af kamereraren. I Anmälan om afbetalning eller slutliqvid emottages af registratorn, attemuae derefter till kreditivbokhållaren för ränteuträkning och sedermera till kassören, som emottager betalningen och meddelar" qvitto ötver densamma. Mr del s mottagande pf1 depo siti ons-, giro- samt up'poch afskrijningsräkning. Kontore- eller Kassaslcrifuare: Enligt lagen för Sveriges Riksbank af den 12maj Lindquist, C. G.; Wanberg. T.; Ekenberg. 1S97 skall Riksbanken: M B T" b h P H D Il C G a) på deposition. afgiftsfritt mottaga penningar;..; orn O m,..; a l gren,..; att utan räntegodtgörelse återbetalas vid an- Falk, S.; Moell, J. O. H. N.; Tryson. O. fordran eller å tid, som vid insättningen S. A.; Levin, P. 80: Hahn, B. J. M., tjenst- bostämmes ; gör såsom utrikeskorrespondent, Ekman, bl utan afgift eller räntegodtgörelse, mottaga och å gi1'o1'äkning föra penningar med för- T.; Betulander. V. A.; Bertil, B. O. A.; bindels e att vid anfordran tillhandahålla. Ruus, Y. T. J.; Larso n, C. G. E.; von räkningshafvaren, hvad å räkningen innestår Krusenstjerna, J. M. O., tillf. (utöfver hvarjemte fullmäktige berättigats att åt firmor, 80m hafva vexeldiskontering i riksbanstat):von Hedenberg, R. E. H., tillf. (ut- ken och ej sjelfva drifvu bankrörelse, öppna äfver stat); Westin, L. K, tillf. (utöfver UPP- och aj8krifningsriikning mot räntegodtstat); Kark, C. H., tillf. (utöfver stat); görelse. Johnsson, N. N.. tillf. (utöfver stat): Hmottagning i jörvar of guld, siif-oer och värdepapper samt af gods under förseglinf/. Hauffman. C. G. W., tillf. (utöfver stat); Hufvudkontoret mottager i förvar dela gods und,,- 'Nyman, A. L. tillf. (utöfver stat); Sjö- p;rsegling, emot en afgift efter godsets rymd och berg, E., tillf.; Fries, ~L C. F o, til lf, (utöfver förvaringstiden samt utan ansvarighet å riksbankens sida för oförvållad skada eller tillflillig olycka; stat); Ehlin, K. O. K, tillf. (utöfver stat); dels myntadt och omp-ntadt guld eller sitfoer ; dels Holmgren, D. G., tillf.; Ringberg, M. B. ock obligationer, aktier och aredra värdepapper utan E tillf nyssnämnda inskränkning i ansvarigheten och med... F d'. G d åtagande för riks banken att inkassera betalbara Amanuenser: Te ricsson, A..: Conra i, kuponger, depositionsräntor och utlottade obltga- C. G. J.; Leth, B. O. K.; Holm, O. vv.; tioner samt, efter särskildt aftal, äfven andra medel Bel'gh O E och att. insätta beloppet af inkasserad r-änta och " o o annan 3.r3'Utdelninq för vederbörandes räkning i riksbanken, eller i annan bank, som af honom i sådant, Ve xet disko-n ter in.q stimt utlåning mot hypotek oj l afseende för riksbanken skriftligen uppgifvits, äfvenaktier, obligationer nek andra viirde p a-pper Isom att förnya inteckningar i fastighet inom Sverige. eller varnt. In~asseradt.~apit~lbelopp' tillhand~hålles end~st mot. Vexlar och öfriga lånehandlingar emottagas af'l~vltteradt forvanngsbe;vls och bor nytt be~ls å d:et vederbörande karnererare hvarje söckendag under l atel'st~ellde be!op~e~.tlll egaren ~ostnadsf!:ltt 'U;tfarrikgbankens expeditions tid kl das. for del~. bd, a~glf~.,red.~n ;'l,la~.ts. Forvarmg~- A vexel beräknas minst 8 dagars diskonto och afgiften utgor femtio Ole for <LI ra~adt ~f hvarje skall densamma vid valutans erhållande öfverlåtas tusenta~. kronor a~ det deponerades l.?eviset upptill riksbanken eller order. tagna va~de, hvarvld. del af..tusental beraknas såsom Betalning till riksbanken af diskonterade vexlar ~elt. l\'i~?st~ års~fglft u.tgor dock en krona, hvareller lån emottages hvarje söckendag under riks ban jomte S~~skl~da iuteoknlugs- och andra kostnaderkens expeditionstid af vederbörande kassör. skol~ ersattas. _.. Närmare upplysningar erhållas alla söckendags- Kassakreditiv. förmiddagar i Bankkontoret.. ~ärtill erford:~s kon,trakt ~!1ligt t~'j~cktfol'l;llulär Rtksbank ens kontor n r\orrmalnl ttl.lika med äfekr'if't det-af',den for kredi.tivet erbjudna..'. säkerheten och firma för invisningarna. Dessa hand- Hamn~atan ~8, Il. b:,. hålles.opp.~t~l hvarje ringar emottagas under riksbankens expeditionstid helgf~l?-ag for deposltl?t;ls-,.. glrora~t;llngs-, u~'p o.?h af kamereraren. afskrifuings- samt kredj tivrörel se, ah-ens om for for- Kred'iti'vafgif'ten erlägges efter kreditivets bevil säljning af postvexlar. jande till kassören vid!l:reditivkassa,n. Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 (1658:-1663] Penninginrättni.ngar. Banker. Enskilda banker. Kassörer: Sandberg, Rich.; Schuberth, Fre- (1653] Skånes enskilda bank. ' drika;,anderson. M. A.; 'Blom', E.; Eng Kontor: Drottningg. 5, l öppet 10-3.,. ström, Kerstin; Holm, Sigrid; Sylvander,.' Amy;.Lagerorant», Louisej:tIamilton, Char- Stllrelse:, lotte; W~llin, J.j Wiklund, Amelie; v. Tamm.: Gustaf, frih., f. d. öfverståthållare, Hedenberg. Thyra; Lybeck, Ida; Palander, ordförande; Moll, J., verkställande direk- Louise; Areschoug, S.j Nordin; W.. ' tör; Ericson, Carl, frih.,.general-iöjtn., Bokhållare: Bergman, C. G.;. Schäele', F.; kassadirektör; Loven, John,..-.:..~. Petersson, F.; Virgin, Chr.:' v; Sydow, Suppleanter: E.j Naumann, E.;.Gustafson, C. E.; Stenmark, G.; Sandgren, Leo;' Sundelin, A.j Setterwall, Jacob; Svedenborg. G. Lundgren" W.; Laurell, Edv.; Claesson, Tjenstemän: Valborg; Johansson.j L: Pira, A.; Hörle, Kamererare: Sandberg, Edv. A. E. O.; Alson. Th. M.; Fondelius, G.; Ombudsman: Smith, Gustaf. Carlson; Axel; Julin. R.; Ekström, Emy; Kassörer: Ekström, Gotth., G e H' v. Sydow,.i\.nna; Widön, G.; Björkman, -Sparre, Signe..,r en, Jo; I.; Borg, B. G.; Andreason; Th.; Liljen- Bokhållare:' Svensson, N. O. A.', Ehrnberg, stolpe, Annaj Wallin, Emma; Theel, Ida: Torell, Märtha; Hultman, C. n., Näl A.; Richert, N.; Boije af Genuäs, Kerstin;. F N A k G M'U St' Petre, G.; Sparre, Märlaj Boije af Gennäs, s.en,..; skergren..; 1 es, 19j, Ebba; Herslow, K.; Larsen, Hilda; Westin, Aberg, knna; Olsson, G.; Tecktonius, El' B h Ed th Gerda; Linder, C. V.; Wester, Anni,e; m; art, J.' ~ Ericsson, S.; Silfverstolpe, Eva; Ajgel. [1656] Aktiebolaget Göteborgs bank.,dinger, Y. N.; Brisman. E.; Högborg, G.; 1 (B k b t 12 t 10 4) Sandberg, A. V.; Myrin, Kj Peterson, T.; run e ergs org, öppe - Ii, L' In deberg, K" Rv.; Norman, A.; L' m'ilst rom,.. Y.; Collijn, Gust.: Danielson, Frith': Söv. Rosen, Conrad, grefve, ordförander'dane- dermark, if.; v. Hofsten, G., Lysholm, E.; lius, B..A,; Berg, 'Oscar; Homberg, H., Forslund, '1.; Berlin, H. ' verkst. dir.; Nehrman, A. W., kassadir. [1659], Tje"8te.nän: SundsvalIs enskildll bank, Stookholm. Kamererare: Lindh, Helmer. ' Kontor:.Fredsg, 22. ' Kassörer: Lagercrantz, Sophie; Ripa, E. l Styre~' Bokhå~lare: Ericsson, Gunnar; Dahlberg, Gihl, G., ordf. och verkst. direktör; Dym- Karm; Abom, Edl~; Car1ström, G.; Asker, ; lin g, John.~r.; Gihl,. H., V:. verkst, direkt.; Blonda, Ström, NIls; Strandberg Maria' Hammarstrom, AleXIS; LJungberg, Knut; Abom, Fr. " Sebardt, Wilhelm. Ombudsman: Nerström, Gustaf. "Ombudsman: Sebardt J:or, Wilh... Tjenstemiin: [1.65~] Stockholms enskilda bank. "Kamererare: von Sydow, Ernst. Hvudkontor: Lilla Nyg. 27. Obligationer l:ste Kassör: Lindberg, E. ' och kuponger: Stora Nyg. 40, 42. M- 2:dl'e Kassöt;: Hyd,en, H. delningskontor: Drottningg. 45, Opera, Korrespondent: Janson, Valfrid., huset. Nybroplanen, Handtverkareg. 32, Bokhållare: Thimgren, B.; von Gegerfelt, Eornsg.: l" Mynttorget 4 och Norrtullag. Fred.; Claäson, C. J.; Holmgren, E. D.; 10 samt i SÖtterfelje.' Bollden, P. A.; Unreus, I.; Bohm, A. Dlriktion: Notariatafdelningen: Ordförande: Printzsköld O. 'Förest.: Severin, Eric O. Ledamöter: Wretman, F.; Buren, Axel; Frisk, Biträden: Hofgren. Carl; Kjellgren, E. Carl kassadirektö!j Johnson, Axel;" Kin , nander, O., kassadirektör. Wallenberg, O.; [1663] Hernösands enskilda bank.,wallenberg', -K. 4-., verkställande direk- (Kuugsträdgårdsg. 16.) t~r; ~allenberg, M. L., vi-ceverkställande ; direktör, Ordförande: Ossbahr, Richard; Janse, Alb. 'T,jensteper801}al: Wennerberg, S. G:son. ~ Kamererare: Blom, G: Verkst. Direktör: Oramär, Carl., Sekreterare och ombudsman: Riben, K. A. Kassadirektör: Kolmodin, Axel. Notarie: Hagberg, Axel. ~- ~ Ombudsman:',l'reffenberl!'. Ernst. Brand;. oc;h Li1rdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA: 13 Dl:ottninggataa.:

4 Penninginrättningar. Bankaktiebolag. [ ] Tjenstemän: [1666J Enskilda bankers sedlar Norman, ~lexis! kamerera.~e;.grandinson, upphöra att medföra inlösningsskyldighet Alf,k~ssor; Edm,Axel; Beijerhielm.Nanny: för respektive banker från och med nedanaf Klinteberg, Sofie; Norman, Anna; Nor- stående dato: man, Hjalmar A.; Israelsson, Hj.; Ericson, Gust.; Holmberg, Ulla; Huss, Lennart; Jahnke, Ester; o Akerhielm, Wilh.: Lindström, J. O. F.; Johansson, Märta. [1664] Skaraborgs Läns Enskilda Bank. (Regeringsg.!.) Expeditionstid 10-1 /24. Ordförande: Rhodin, H.; Laurentz, W.; Palmrer, C. W.; Richert, Hj.; Broden, J. Suppleanter: Kuylenstierna, A.; Ahlmann, W. Verkst. Direktör: Broderi, J. Ombudsman: Carlberf C. Kamrer: Blomdahl, F; Kassör: von Hofsten, Erik. Tjenstemän: Swan, O.; Ewert, O.; Ulmgren, K. [1665J Enskilda bankers sedlar invexlas. tra Aktil:bol. kontor: Stooklcolms Handelsbanks Kalmar, Östergötlands. Uti Bankaktiebolaget Siidra. Sveriges konto,': Christianstads. Uti Aktiebol. Göteborgs banks kontor: Göteborgs, Hallands, Bohusläns. Ordförande: Wsern, Ivar. vice Ordförande: Peyron, Ad. Ledamöter: Andreen, A.; Barcley, G.j Hib son, Wll:m; Kjellberg, Jonaq C:son; Mannheimer, Herman; Melin, O.; Akerhjelm, L.. v. Rosen, Ax., grefve; Seaton, Arthur E.; Frisell, E.; Setterwall, Carl; Åkerman, Rich.; Palm, Ivar. Uti Hernösands enskilda banks kontor: Hernösands (Norrbottens). Afdelninqskontoret i Stockholm. Uti Mälareprovinsernas enskilda banks kontor: Verkställande direktörer: Kjellberg, Jonas Kopparbergs, Mälareprovinsernas. C:son och Palm, Ivar. Uti Skandinaoiska kreditaktiebolagets kontor: Direktörsassistent: Jungmarker, G. Borås, Gefleborgs, Gotlands, Helsinglands, Kamererare: Lindström, Hugo. Kristi nehamns,n orrköpings,södermanlan ds, Hvalfskamererare: Holmberg, E. Uplands, Veners borgs, Vemilands. Kassörer: Högel, A.j Pripp, G. A.j Söderlund, Hj.; Zettergren, C. O.; Lundgren.E, Uti Skaraborqe Enskilda banks kontor: Skaraborgs. Hokhållare : Adde, E. j Ajgeldinger, G. H. Esbjörn Nordqvist-: Asklund, G.; Axelsson, Uti Skånes ens"uda banks kontor : Skånes. T.; Baoher, Fr.; Benckert; S.; Berglund, C. A.; Bjurströrn, J:; Björkman, G.; Boström, G. K; Cleve, A.; Pozelberg, O.; Uti Stockholms enskilda banks vexlingskassa: Smålands, Stockholms, Örebro. Gunnarson. P.: Hreggström, S.; Hagman.j Uti S1tn dsvalls enskilda banks kontor : G.; Hallgren, c., H~dbe~, E. G.; Hejdenblad, A.; Holmqvist, u.; Hultgren, E.; Sunds valls. Höijer, E.; Hörgren, C. A. J.; Kjellen, G.; Uti Iiankaktieboia qet Stock!wl m-öjre Klingbom, L.; Landgren, A.; Leufgren, Norrlands konior: N., Lindström, W.; Lundh, J. F.; Montgomery, Allan; Moström, F. A.; Palm, Vesterbottens. Curt; Petnl, C.; Ramberg, G.;,Schaffer,.!}.;_.. Brand- roch 'Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnii1ggatan:!~; Adresskalendern för Vesterbottens Ensk. Bank d. 27 Jan »Chl'istianstads )) ))»14 Febr » Mälareprovinsernas»»»12 Juu, 1905.» Norrbottens })>>}) 17 Juni )) Göteborgs ))»» 23 Okt. 1905; för alla öfriga enskilda banker den 22 April Bankaktiebolag. (Aktiebanker, Kreditaktiebolag, fören., o. Lånekassor.) Kredit- [1671J Skandinaviska kreditaktiebolaget. Storkyrkobr: 7, Vesterlångg. 16. Expeditionstid : 10-3 e. m. Afdelningskontor: Hamng. 16 o. Vasag. 52. Expeditionstid 1/zl0_1/.4 e. m. 68

5 , [ ] Penninginrättningar. BanJ[aktiebolag. Segerström, O. 1.; Ströman, G.; Törnberg, K;.;.Wier~h,..J ohn: Wieselgr.en, S. iordförande: Björnstjerna, O. M. Juridiskt biträde: Nehrman.Hj.j.kammarråd. Vice ordf.: von Krusenstjerria, E. Verkställande direktör: Palme, J. H. [1673] 'Kassadirektör: Pripp, Laybourn. ',I".,." Industrikreditaktiebolaget i Stockholm. Ledamöter: Uggla, EvaId; Svensson, Gust. Rufvudkontor: Öfre Munkbron 7, öppet 10~3. Tienstemän: ' på 'dagen. Afdelningskontor: Arsenals- Ombudsman: Benckert, H. T. fl gatan 4 A (Hypoteksbankens hus) och Kamrerare: Strömberg, F. A.j Wancke, F. Knngsg. 13; öppna '/210-'/24 på dagen. Korrespondent: Giinther, 0" Direktion: Kassörer: Ingeniör: Salmson, V.: Reinius, Arborelius, R. A. Ordförande: Heckscher, E. Notarie: Söderlind, A.. Ledamöter: Starck, Albert: Sundström, Hans j Siffergranskare : Hanner, J. Rabe, P. R.; Hirsch, Q.; Elliot, M.; Horngren, Hj. "... Bokhållare: Hedman, G.; Ulmgren, W:j Bro- man, 'B.; Meurk, A.; -Lange, K;;~:Ojnrlin~, Tjenstemiin: H.; Roosval, Ellen: Johanson, Anna; Stige, Il S' igne: R' appe, El' m; Sun db e rg, E'., Kamererare: Holmqvist, Filip, Carleson, H.; Lagercrantz, M.; von Friesen, Kontorschef: Lönngren. A. O. E.; Granlund, D.; Kläning, D. Ombudsman: Wolff, Henrik..' " r Kassörer: van Rijswijk, Anna; Björklund, Vid afdelnulgskontoret:.j. A.; Ericsson, C. A.; Ponten, E.; Starken-' Kassör: Ottergren, Fr.: kontrollanti Thorsberg, g. T. lund, E.j bokhållare: Berggren, S. Bokhållare: Smidt, Elin; Björklund, Mina: I Carlson, C. O.; van Rijswijk, B.; Schuberth, J.; d'aubigne, E.; Locander, P.j Andersson, Clara; Berglind. O,; Carlson, E. A. M. M.; Axelson, o, Landelius, S. H. G. A.j Grund, C. A. Hj. (1674J Sydsvenska kreditaktiebolaget. (Fredsgatan 17, öppet.po-i4.). Afde lningskon tor: Gö tga tan 31. [1677J Aktiebolaget Stockholms handelsbank. " 8":.l: Hufvudkontor: Arsenalsgatan 8.,K'asl\an öppen 10 f. m.-3 e. m. Fondafdelning: Arsenalsgatan 8j öppen lo, f. m.-4 e. m. '. Notariatäfdelning: Arsenalsgatan S; öppen "/210 f. m.- 1 /24 e. m..., Afdelningskontor: KO!I\lia.mnstorg 4, GÖ,t-e,. gatan 16, Humlegardsgatan 24, Fredsgatan 32 och Drottninggatan 59; öppna 1-10 f. m.-h e. m. Ekgren, Carl E., ordförande;- Ruben, ljndvig - Mo, verk st. direktör; Neumiiller, Otto Einil; Styrelse;. ~~0:rfii, Axel; HeUman, Carl; Simonsso~, Isberg, ~aul, ordf?!an~e; Fraenekel. Louis, vice Verkst. direktör: Ruben Gust. verkstallande dll'ek~or; Abramson!. Axel;.,. _ " '. Bohman, Knut; FrIS, Gustaf; Gunther, JUMd18kt bttrade: ":.olff, Henrik, E. A.; Lönegren, G. W.; Toren, Kad,' Kam~rerare: Nystrom, M.. kassadir. \,. Kassorer: Johnsson, C.; Sandquist, E.: Har- Suppleanter' Reuterskiöld L' Philips on M ling, A... ','.,, Tjenstemän': Jacobson, P. l';l;.edman, C.; T/enstemän: Beenstierna, C. G.; Lundberg, L: Juhlin, Vid hujvudkontoret: 1fl' L.; Akerlund, G.; Eales, C.; Holm, A.; Kamrerare: Schultz, Eduard; af Sande- Bohlin, S.; Ekstrand, A. ' b erg, V.. _' Kassörer: Ljungström, J.; v. Hofsten, B.; ('1675J, ".' - O. r St kh I. t k' t kti b I OLbychdoU,C RG P m u smane a pe, '" t'c o ms In ec nmgsgaran la.. le ~ ag. Tjenstemän: Allarrder, O.; Ekdahl, K.; Fole- H~vudkontor; Fredag "öppetkl.l0-3. ker, O.; Fris, O.; Gyllenspetz, S.; Hafström; AfdaJ.ningsk. Stureplan,6, öppet kl. 1/210-3 D.; Hebb:e, O.; Jacobson, 1.j Klarin. E., :Brånd. och Lifförsäkrings-Aktiebolaget'SVEA~~.13 Drottninggatan. -

6 Penninginrättningar. Bankaktiebolag. [ J Kolberg, N.; Kullström, G.; Lindström, G.; I Tjenstemän: Lyc~ou, A.; Lyc~ou, G. O.; Maass, M.; Vid hufuudkontoret : Karnererare Svensson, Modlgh, S.; Nyström, A.: af Sandeberg, S;; Gust.; kassörer: Ulmgren, C. A.; Mallmin, Santesson. Fr.; Storm, J.; Sylv.an, Adolf; H.; korrespondenter: von Zeipel, Viktor; T!olle, G.; Uddenberg. E.;. Zielfelt, A.; Ljungman, Carl; bokhållare: Johansson, -?lelfelt, E.; Aberg, A.; Akerlund, O.; J.; Friberg, I.; Ouchterlony, N.; Persson, Amark, F. A.; Silfverling, Sven; v. Celsing, F.; 01- Dorph, Vid fondaf W.; Santesson, deiniuoen: R.; Möllerström, E.; denburg, Liining, Elisabeth; G. Zetterstrand, Valborg; Fröblom, A. Vid afdelningslwntoret Mynttorget 4: Karnere- Vid nota1"iatafdelningen: rare: Svensson, Adolf; kassör: Clason, Rappe, O.; Lidman, R. Malin; kontrollant: Velander, A. Vid 7 evision.'afdeln ingen: Vid afdelningskont01'et Drottninggatan 102: Lysholm, M.; Heeggströrn, A.; Cederberg, Kassör: af Sillen, H.; kontrollant: Pers- C. W. son, M. Vid afdelningskontoret Kornhamnstorg 4: Vid afd etninqskontoret Hornsg. 52: Kassör: Kassör: Heurlin, Sigrid. Hedenblad, E.; kontrollant: Söderströrn, Bokhållare: Hasselhuhn, Louise. Aug. Vid ofdelninqskontoret Kassör: Engström, H. Götgatan 16: Fa.,tighetsafdelning: der, Dan. Poignant, Aug.; Julin- Bokhållare: Schröder, F. Vid afdelningskontoret Humlegårdsgatan 24: Ombudsman: Öhman, Adolf. Kassör: Almqvist, G. Ingeniör: Haverman, K. V. Bokhållare: Anstrin, O. Vid afdelningskontoret Fredsgatan 32: Kassör: Grahm, E. Bokhållare: Arschaum, G. Vid afdelninqskontoret Drottninggatan Kassör: Duse, Greta. Bokhållare: Wetterlind, E. [1678J Aktiebolaget SundsvalIs handelsbank. (Gustaf Adolfs torg 14, öppet ~ 10-}4.) Sahlin, Mauritz, ordförande; Amelu, C.; Olrog, Th.; Aurell, Ludv., verkställande direktör; en vakant. Tjenstemän: Ameln J:or, C., kamrerare; Hörberg, S., kassör; Kassman, Hj.; Glimstedt, A.; Dillner, M.; Harnmarström, S.; Dehn, L. [1679 a.j Aktiebolaget Nordiska Kreditbanken. Expeditionstid: ~ Hufvudkontor: Drottningg. 1. Afdelningskontor: Hornsg. Mynttorget 52. 4, Drottningg. 102 o. Ordförande: W achtmeister, F. Cl:son, grefve, generaldirektör. Vice ordf.: Liberg, L. L. Ledamöter: Hedenblad, P. H.; Hirsch, lsaak; Ramstedt, Viktor; Sandberg, G. F.; Tamm, P. G.; Stjernspetz, Henrik, verkst. direktör; Swartling, John, vice verk st. direktör. [1679 b.] Aktiebolaget Mälareprovinsernas Bank. Kontor: Skeppsbron 8, öppet : Tjernberg, B. A.: Gagge, Adolf; Reuterskiöl, A. M. O.: Falkman, Carl. Ombudsman: Morton, M. 1. Kamrer: Enhörning, Filip. 2.» Wallqvist, Aug. Kassör: Mörk, P. A. Tjenstemän: Cnattingius, J.; Lundbäck, O.; Lundqvist, Eric; Öhman, Ant.; Eklund, Uno. Extra biträden: Uggla, G.; Bergendahl, J.; Moberg, N. Vexlingsom bud för Kopparbergs enskild bank. Fil'ial: Karlaväg. 17, öppet po-4. Tjenstemän: Eklund, B.; Arosenius, G. [1680J Aktiebolaget Tjenstemannabankeri. Riddarhustorget. Expeditionstid '1210- ' /24. Bodin, Oskar, ordf.; Egnell, E., v. ordf.: Berthold, Adolf, verkst. direktör; Bergman,..P. D.; Palmgren, A.; Olander, E. Tjenstemän: Ombudsman: Flodin, Seth. Kamererare: Hedman, Eric. Kassör: Gustafsson, Selma. H. L.; Zettersten, Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 rt ] Penninginrättningar; Bankaktiebolag. Kassako~trollant~ Hollstrand, D. 'Kassör: Sjöstedt, Hu~o.". ' Bokhållare: Ekeberg, I.; Norrman, E.; Lillje. Bokhållare: Matthiesen, S. J.; 1'tegnell, J:3!i ; qvist, MfLria; Hamilton, Harriet. Håkansson, Gerda; Kin'dstrand, Märtlf. 1681]A 'b "--'A--'. b,a,jdelni'lgllkontt>1'et å Ö#ermalm:,';'rJ ',klle olaget r,betarerlngens ank, Storga~n 1;.r, t. 4866, a. t. 50D1k'. Hl~fV1~dkontor: Kornhwrnnstor,fJ 61. expeditionstid.! /210f. m.-3 e. m. och 5-7.e..p:1, Öppet k!. 10-3, dessutom lörd. 6-7 e. m. I Tjenstemän: N.11 Telegrafadress: Arbeta.rba.nken. Kontrollant: Arvidson. A. 1, <.r Styre~e: Kassör: 'I'egner, Hulda. '''(I( u! Ordförande och verkst. direktör: Carlson, 'Af'; l' 'k" t t", TT ', t'.1 'l,,,e, W 'lh l" 'k t d' ktö. C l J:1 ae mngs on ore ~,a.'<qi,a\",ll,n. " l e m, VIce ver s. ire or. ar son, (Uplandsgatan 2 A; r. t. 3099; expeqitions- Carl Ad... tid kl 1/'10 f' 1( 4'" )'" v. Ordförande: Ostrand, Herm. '. 2 m.- 2 c. m. [. U Deputerad och kamererare: Cederborg, O. H. Tjenstemän: J. '!': j1~ Deputerad och ombudsman: Espelund, Karl. 'Kassör: Holmdahl, Sofia.. Deäuterad: Carlson, Carl Ad., Bokhållare: Breitholtz," Gunilla. il, r. Le amöter: Carlson A. V.' Janzon Alb.. -'-~-...",',.'[1683] "l' LIlJa, A. J.; Linge, Sven; Setreus, A. I.;, Svensson, Joh:s. Aktiebolaget Stoc~holms Diskonto"ank. Tjenste.nän: :HufvudkontoJ: Regeringsg. 8. Afdelnings" Kassörer: Johansson, A., och Wideman, S. kontor: Hötorget' 8 och Odeug. 55. Kassakontrollanter: Lagerström, F., och: (invid Uplandsg'.), ~/ Ternstedt, G., ' St -eise: Bokhållare: d'aubigne, Ivar; Almroth, Gust.;,..',' ~'., o A.; Gellner, Y.; Bernström. (J., ordio~ande;. von Sydow; H.; Zanichelli, E.; Berens, Tidbeck, A.; Möller, A. Norrman! D.;..Bennich, HJ.; Jansson, Carl,, ' I verkst. direktör... : Bovin, K. 1/2 Almer, N.. Ajdeln~ngskl0ntor Oppet kl. 10- h 4, Ku,n.gsg. dessutom 7. lördagar Kassadirektör Kamererare: r,. kl. 6-7 e. m. Kassörer: Gräsen, H.; Lagerberg, E.; Bovin, Tjenstemän: E.; Kleman, E.; Nygren, G. 'ON Kontrollant: Sjöstedt, Knut. Bokhållare: Hedberg, G.; Clason, O.; Berg-.Kassör: Carlson, Ester. ' qvist, G.; Stiebel, M.; Bing, E.; Ahrström,. O.; Santeson, C.; Äkerlind, U.. l" A ' Bankens pantllneafdelnlngar: Föreståndare för Notariatafdelningen. Berg. '1 Kontor: Jerntorget 78. _' löf E..,-I a 1 Öppet: 9-3; 5-8 (Iörd. till 9 e. m.), --' o, "[" Föreståndare: Ryberg, J. A. "[1684 a]' BaJlklktiebOI;get, t l:t. '. Kontor: St. Badstug. 9. "Stockholm-Ötre Norrland. ' Öppet: 9-2; 4-8 (lörd. till 9 e. m.) Hufvudkont~r: Fredsgatan28, ExpeditioJlstid: Föreståndare: Engström, Rudolf. 1/ 2 10 f. m.-1/24 e. ro. ~,'r PJlf l' I {1682j J' " ---, ilia1kontor: Södermalmstorg 8, Biblioteks- Aktiebolaget Förehingsb'a'nken istockholm. gatan Ii:!, J (t, I etsa (Hufvudkontoret, Storky~kobrinken, 14.; elegramådress; lffrrzanilsjianken. telef.: dir.: r.r t, 11 50, a. t ; 't v l ' " ev " kassadir.: a. t. 142 ~6; jöstberg, J., ordf., J,!erlin)J J., vice ordf.; bankkontoret: r. t:o~190, a. t. 2063; Enell, Otto; Gavelius, ti.;.glas,.k~;e.; expeditionstid 1/210 f. m.- 1 /114 e. m.) I Grahn, Leopold; Hellström, A. M.; Kin- Telegramadress: Unionbank. berg, E.; Nygren, G.; Ringstrand, ~q.; ~Styr.1GB::fI 'l Rubenson, S.; Schnell, Oarl; Tljomm, ~.; Ordförande: Berg, N" Th. Tigerhielm, F.; Unander-Scharin, E.. vo vice Ordförande: G'J;undström, J,,,l o 1. Verkst."dir.ektQr: Mannflr~eim, 9arl. ;, Verkst. direktör: Hållberg. Fr. ( Direktion för,lwjvft,flkontoret: Ka~sadirekt~~.: I Stoo~a;n, G", I" o!direktör: E~eU"O;" ~l)' 'j t Öfrlge ledamoter: Molm, J.; Pette.rson, 9-ust. östberg, J.,lordf.; JGavelius, G.;lNygren, G.; "'<>'.61>, rrjenstem,'än:;i,,,'l I Rubenson, S. l 'llf'lj Sekretersre och ombudsmane Aström, Teodor. Kassaidirektör, Sterner, E:" tb91 o, Kamrerare: ;vakant. L".I..; ~.I,~ /ombudsman; Nathorst-Böös] E. p.cijt~frqrsäjtl!ings-::akti.bdlåu.e,t. SM~111'IDroltniRiPtaII.- noe

8 Penninginrättningar. Tjenstemiin : Kamererare : Snellman, E. E:assörer: Stenberg, E.; Frölich, G. Ofriga tjenstemän: Berg, Sigrid; Björklund, Elvira; Blomqvist, G.; Ekman, C.; Erickson, H.; Hellberg, C.; Henckel, O.; Hultengren, A.; Kinnman, S.; Olsson, G.; Westin, K. W.; Hebel, W.; Hjertstedt, Aurore; [1688aJ Posse, Eleonore: Rissler, G.; Sjöstrand, N.; Waldenström, E.; Tigerhielm, B.; Lundberg, Mathilda: Brändström, F.; Belfrage, L.; Markstedt, W. jf'ilialkonto? ~t Södermalmstorg 8. Direktör: Andersson, Axel N. Kontrollant: Bove, L. Kassör: Stjernstedt, Louise. Filialkontoret Biblioteksqat aa 13. Direktion: Cedergren, Aug.; Sifvert. Axel. A.ug.: Ramstedt, Kontrollant: Raaschou, Th. J{assör: Rosenberg, Anna, Öfriga tjenstemän: Ohgren, G.; Schager, Elsa. [1684 b] Bankaktiebolaget Södra Sverige. (Drottningg. 2, hörnet af Strömgatan.) Exp. kl Filialkontor. Flemingg. 11. Bratt, J. C., öfverste, ordförande; Skarstedt, S., revisionssekreterare; Olsson, Emil, verkst, direktör; Levin, Hugo; Axelson, Henrik. Tjenstemän : Kamererare: Elert, C. Kassör: Lönning, O. Bokhållare: Berg. John G:son; Richter, Alma; Alstermark, Emilia; Unnå, G.; Hammar, Elly; De la Gardie, Elisabeth; von Zeipel, Erik. Ombudsman: SkarsteJt, S. Kreditanstalter. [ Aug.; Nilsen, K. A.; Pettersson, Anton; Sten bäck, A. M.; Lindberg, J. S. L.; Malmqvist, C. P. Tjenstemän: Kamrer: Skoglund, K. Kassörska: Andersson. Anna. Bokhållare: Stj ern ström, V.; Johansson, Signe. Sveriges Ämbets- & Tjänstemäns Kreditförening. (Näckströmsgatan 4.) Sturelse: Lilljebjörn, Carl, ordf.; Lilliesköld, W. W:son, verkst. dir.; Brandel, Rob.; Backman, G.; Sjöstedt, A., jourhafv. dir. Su pplcant cr ; Frölich, G.; Östberg, G. Kamrer: Sundström, V. [1688b] Föreningen Tjänstemäns Själfhjälpskassa utan personlig ansvarighet. Kontor: Herkulesg. 4. Lillieskiöld, W. W:son; Welinder, N. J., verkst. dir.; Olsson, Axel F.; Brandel, Rob.; Johansson, Hemming; Boström, O.; Lundström, N. D. Ombudsman: Olsson, Axel F. Kassör: Karlson. S. B. Stats-, fastig hets- o.jlh-lagskreditanstalter. [1689] Riksgäldskontoret. Fullmäktige: Cavalli, P. A. H.. ordf. (afg. 1907); Höglund, O. M., v. ordf. (afg. 1906); Johansson, J., i Noraskog (afg. 1905); Odelberg, O. W. (afg. 1907); Ostberg, G. F. (afg. 1905); Kinander, C. E. (afg.1907); Ramstedt, R. V. (afg. 1905). Sekreterare o. ombudsman: Sederholm, H. S. Kamererare: Nilsson, J. A. [1685] Kommanditbolaget Landtmanna- Kassör: Neijber. J. L. E. & Kreditkassan. Revisor: Hanner, C. N. Vesterlånggatan 1 (hörnet af Mynttorget), Kassabokhållare: Nordwall, E. G. Direktörer: Aronowitsch, D.; Lewenhaupt. Lånebokhållare: Erdmanu, N. A. Fr. M. M:son. grefve. ' Registrator och kanslist: Ekedahl, H. N. Kamererare: Lindeberg, E. Kammarskrifvare: Stuart, S. L.; Roswall, A. Kassör: Dahl, S.... Bokhållare: Hellström, C.; Arunowitsch, M. [1691] Sveriges allmanna hypoteksbank. --- (Arsenalsg. 4 A; kont. öppet ) [1687] FöreninQen Industriidkarnes Ordförande, utsedd af Kgl. Maj:t: von Essen, Lanekassa Fr., Frih., Excellens. (utan personlig ansvarighet). vice Ordförande, utsedd af Fullm. i Riksgälds" Kontor: Smålandsg. 22. kont.: Anderson. F. A.. Ordf.: Bergström. G.; vice ordf.: Linder, C. Ledamöter. utsedde af Hypoteksföreniu- W.; öfriga ledamöter af styrelsen: Johans- garna: Frölander, H. Th.; Uggla, A. A.;, son, A. J.; Pettersson, C,. J.; Berggren, Hamilton, R. G. grefve. Brando.och Uf,försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drotfnihggataof'. ~- ~-

9 [ ) Penninginrättningar. Kreditanstalter. Bankirer. Sparbanker., Styrelsens suppleanter utsedde af Hypo- [1699] Jernkontoret. ":l teksföreningarna: Montgomery, H. E.' (Kungsträdgårdsg, 4.) Of~ Tamm, P. G.; Lilliecreutz, H., friherre. ' Ordinarie fullmäktige: Tamm, C. G!dfo {., Kamererare: Moll, Victor. Sekreterare och om budsman. Bergman, J. W frih., ordförande; Cronstedt, Geijer, S. G. A.; Berndes, O. C., gr~.y'lf; G. F.; ron n- Kassör: Carlson, Edmond. der, C. E., verkställande direktör. ",. 5~ Revisor och bokhållare: 'ramm,' H. S. E. o. fullmäktige: Tamm, P; G.; A:~peh~ Bokhållare: Sjöstedt, Carl. Chr,; Wettergren, W.; Lundeberg;J~r.; Tham, V. H. S. '. Mälar~provinsernas hypoteksförening. Notarie. och om~~dsman:. Thys~lills, ~..~. [1693] Kontor: Arsenaleg. 4, 1 tro Kassör: Lagerström. G,. E... '" S t l Bokhållare: Myhrman, E.; Erickson, R. Ordf'o"rande' E G 13~~t:öm Ex;) Öfveringeniör: Brinell, J. A. ~~ vice Ordf ör.. : Sederholm,.. E.,,. jourharv. dir. I ngemoier;... B'ldt C W Vasag 8 Janson l '...,.. "'.' o' damö L h C G f W, Smalandsg. 42; Carlsson, H" Små- Le amoter: ewen ~upt,.., I4 r e ve; l' d 42. St 'd ber F G Holländareg. Tersmeden, A., friherre; Bohnstedt.: K.; 20~ ~\ b fl,helge ;gsg'/ 1. Casselli Tamm, P. G.; Uggla, A. A.; Wallden, W. A' l akm erg,., e.,. ' Tjenstemän. '".- xe, opp ar b ergo Kamererare: Way Matthiesen, C. i$ekreterare och ombudsman: Carlgren,ElisN. C. Bankirer.', I Kassaförvaltare: Ridderstolpe, ~ug., frih. [1705J Bankirfirman C. G::Cervin. '. Bokhållare: Munthe, Ernst. (Malmtorgsg. 4, kontor oppet '/ 5 _30/9 Assistent: Wolffelt, G. M. R. kl. 10-3, '/'0~30;' kl ) Eomiun för gr(j,nskning af ldmhandlingar inom Stockholms ldn : ; Ordförande: Boström, E. G. l Ledamöter: Wallden, W.; Reuterskiöld, Sekreterare: Ekelund, Jacob. Allm. hypotekskassan för Sveriges städer. [1695] (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg.) Ordförande: Dahlin, J. E. vice Ordförande: Berg, G. J. G. d.. Ledamöter: Björnwall. J. J.; Thorngren, C.; Phragmen, L. E. Suppleanter: ling, Ivar; Petri, A.; Trybom, A. P.; Svart- Wibom, O. H. ' Kamererare: Ekgren, C. E. Kassör: Bergsten, C. P. '. Bokhållare: Lundgren, M., fröken. Im'te1l.afvare: Cervin, Carl;.Jentzen, Carl. Tjenstemän:. ""J A. af Sandeberg, Frits;'. Bäckström, Ivar; de Perre, Alb. [1706] Jullus Geber & Co. (Storkyrkobrinken 4.) Telegrafadr.: Oeber, Bankirfirmans innehafvare : Geber, Pl1ilip; Geber, Martin. t n- l'j Prokurister: Mimer, Eugen; Wennetholm, Carl (teckna gemensamt). Kassor:' Wennerh,olm, Carl. Bokhållare: Stenberg, Elis; Palm, Gus~.; Geber, Hitns. --- [1707] Kommanditbolaget Burman & Go., [1696} l!plands stadshypoteksförening. I (Cerrtralpalatset.).,~Smalandsg.. 14, Norrmalmstorg.) Telegrafadress. Burmans. '..Il Ordförande- Dahhn, J. E. Bankirfirmans innehafvare : Burman, A!II:el. vice Ordf.: Berger, S. Kassadirektärr Burman Bernhard F.' ) Ledamöter. Grill. B.; Phragmsn, E.; Lund- Kamererare: Göranson,' Carl Gustaf. qvist, M. o Kassör: Bohman, P. < Ombudsman och kameferlj-re: Astrand, G. R. Bokhållare: Sandberg, O.; Smerling, Gust. [1697] Stockholms Hypotekskassa. \ ' ~ (Kontoret, Skeppsbron 8, hålles öppet D, Spm"banker.,'~ hvarje helgfri dag 10-1.) [1711] SVllriges postsparbank. I Direktion: /. (Posthuset '~id Vasag., ingång från "Von Ehl'enheim, P.. ordförande; Törnebladh, Mäster Samuelsg.) I :R., vice ordförande; Benckert, R.; Tempel- Ordförande: Generalpostdirektören. p. man, -Georg; Rabe, P. R.. Ledamöter: Chefen-föl' PostsparbanKstyran; 'Ombudsman: Benckert, Rob. Leffler, J. A.; Törnebladh, R.; Odelberg, ckameierare: Gagge, :Adolf. O W.. Bokh~lllire: WaUqvist, A: '. ChefförPostsparbanksbyrån: Saildbei=g, G.F.

10 Penninginrättningar. Tjenstepersonal t Kamererare o. sekreterare: Berg, J. E. Registrator: Henning, B. S. Aktuarie: Heimer, G. E. Kassör: Westin, Hj. Revisorer o. bokhållare: Fant, G. F.; Lundgren, H.; Stenbäck, E. o Amanuenser: Helleday, E. J. A.; Abergh, R.; Olson, G. H.; Larsson, A. F.; Kjellberg, J. Z. V.. Extra biträden: Samsioe, Jenny; L0din, Signe; Ström, Hedvig; de Frese, Constanee; Hedenskoug, Anna; Rheborg, Elin; 'Viberg, Ellen; Kruse, Sigrid ; Ericson, Anna; af Sandeberg, Mar-ia; Malm, Sofia; 'winroth, Anna; Gyllenhammar, Signe; Coyet, Mirni : Ström, Sigrid ; Malmgren, Sigrid; Stenquist, Fredrique; Ljungh, Adele ; Löwenhielm, Julia; Södennark, Anna; Södergren, Edla; Holmdahl, Anna; Braket, Louise; Eoström, Fanny; WikströIn, Julia; Östberg, Augusta ; Lönegren, Ellen; Sundberg, Gerda; Brakel, Ida; Jacobson, Anna; Bergman, Sigrid ; Galander. Gerda; Weng. berg, Anna; Lindskog, Marta: Andersson, Anna; Schmidt, Vi ssy; Olsson, Amalia; Weiss, Ellen; 'wahlberg, Ingeborg; l.. undbom. Hedda; Bennet, Elisabeth; Carlsson, Amelie; Carlsson, Ellen; 'Viberg, Anna; Öhrström, Signe; Zetterberg, Sigrid; Söderqvist, Anna; Ekelund, Elsa; Bratt, Hildur; Håkansson, Ingrid; Fahlström, Elvira; Svensson, Elin; Zucco, Esther; Meurbng, Gertt-nd; Ouchterlony, Lilly; Ödman, Hedvig; Ljungberg, Elsa; Sjölander, Agnes;.Trederen, Ma.rl a.;bergholm, Cecilia; Almgren, Terese; Helleda.y, Nacrna; Wallgrcn, Estella; Ryding, Astrid; Lindqvist, Anna; 'I'yden, Ingrid; Jansson, Karin. [1713] Stockholms stads sparbank. (Hufvudkontor: Fredsg. 19, öppet 9-1 /23, '/26-7.) Ordförande: Bohman, H. vice Ordförande: af Petersens, K. H. W.; Öfrige ledamöter: Silfv ersparre, O.; Wikström, P. M.; Morssing, Fr.; Sjögreen, O.; Silfverswärd, Carl; Hirsch, U.; Bodin, O.; Settervall, J.; af Klintberg, F.; Lettström, G. Karnererare. Dandenell, A. Sekreterare och ombudsman: von Heijne, D. Kassörer: Ström, A. och Langelius, F. G. Kontrollörer och bokhållare: Björklund, A.; Wallberg. G.; Kinman, E. U. Kontorsskrifvare: llodenberg, Th.; Sevon, Ko; Sevon, V; Aman, G.; Gustafsson, A. Amanuens: Bowall ius, B. Uppgift, hvarest Sparbankens afdelnings" kontor äro belägna samt om tiden, då desamma äro öppna, återfinnes i Adrossafdeln lngen (under»sparbank»). [1715] Stockholms läns sparbank. Hufvudkontoret, Drottningg. 39, är öppet hvarje söknedag, från 10 r. m. till 3 e. m. Afdelningskontor i Staden : Ldlla Nygatan 22(hörnet af Kornhamnstorg), å Östermalm: Birger Jarls gata 31 (Engelbrektsplanen) äro öppna. hvarje sökneda 10-'/2 3. Sparbanker. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Pantaktiebanker. [ ] Styrelsen: Ordförande: Boström, E. G. Vice ordförande: Udelberg, O. W. Ledamöter: Ostberg, G..b'.; Berndes, C. F.; Cederström. C. G. R., frih.i, Ekwall, G., ii Hogsta; Zetterberg, H.; Åkerlund, E" å Lovisedal; Pettersson. A. Kassadirektör: Östberg, G. F. Tjenstepersonalen: Kamererare: Lilliesköld, W. Ombudsman: Christierson, T. Bokhållare: Wessman, K. A. Kassör: Oden, Hanna. Kassakontroll ant: Petre, Helena. Kontorsskrifvare: Ljungstedt, Sigrid; binder, Anna; Nauckhoff, Maria. Vaktmästare: Hällen, Klas; Nilsson, Olsson, F. Afdelningskontoret i Staden: Kassakontrollant: Kumlien, A. H. Kassör: Boije af Gennäs, Maria. AfdelningsllOntoret å Östermalm: Kassakontrollant : Ekecrantz, S. Kassör: Christiernsson, Adelaide. E. Pantaktiebanker. Beh John; [1719] Aktiebolaget Stockholms pantaktiebank. Hufvudkontor: Riddarcgatan 10, 1 tro upp; öppet söknedagar från 10 f. ID. till 1 e. m. Atdelntugskontor: A. Stora Badstugatan 4 å Norr; B. Riddaregatan 10 å Östermalm, med ingång från gryckjuukaregatan 6' Sibyllegatan 16~hörnet af Linnegatan, utlåningsfilial: C. Skärgårdsgatan 4, Brända tomten med ingång från Kindstugatan ; D. Högbergsgatan 23 å söder med ingång från Kapellgränden 3; E. Klarabergsgatan 52. F. Bränkyrkagatan 50, hörnet af Timmermansg. G. Vestmanuagatan 55, hörnetafkarlbergsvägen. Afdelningskontoren hållas öppna: Alla söknedagar från 9 f. ID. till 2 e. m. och från 4 till 8 e. m. (Kontoret E 0-3, 5-8.) Lördags- och helgdagsaftnar till kl 9. Sön- och helgdagar hållas kontoren stängda. Ordförande: Smedmark, J. O. G. Ledamöter: Olsson, Axel; Olsson, F. T., verkställande direktör; Bichert, Hj.; Palmstierna, G. Kamererare: Sjöholm, Erik. Kontrollant: Eriksson, Erik. Kontorister: Hellström, Serla ; Bergholtz, Amora; Josefsson, Maria. SVEA. 13 Drottninggatan.

11 [ ] Pantaktlebanker. Amortetingsfonder. ~I:jenateper8onai: Kassör: Wahlgren, G. Vid afdelningskontoret A. Bokhållare: Ankarcrona, C.; Boyesen, D. Föreståndareochkassör: Pettersson, PQntus' Östergren, :1\.;' Gustafsson, S. Bokhållare.: Bergholtz, Anna; 14agnuss.on,; TJ't;n8t8p8rllo~al:,h~l. Aug.; NIlsson,' Knut... Vid~afdelningsk~ntoret B...Vid.filial N:o l:.. I <~~ Forestandare och kassör: Janson. Carl. Fore~tändar~?y~ ~assor: Lands~~,~~t. Bokhållare: Pettersson, Signe : Johansson, Bokhalla!e: Laur~n, H.; ;WaWstrom, R.~.!'y Ivar.; Karlsson, Teodor. d~ll, S~gn~i SplCk',~engt.,,~, r; p')td _ Vid utlåningsjilialen; Sibylleg Vid filial N:o?:.. " (,,', S;; '1";;, l is ForestäDd~Te: Rabe, Ernst Emil. Fores.tändare och ~assor: Jo)ian~son,,,."J_:Y Vid afdelningskontorat C. Bok?alla~e: Westerlund, S.; Nyb0!PlJ ~ei' " f'öreståndare och kassör: Nvh Axel. VJ.d filial N:o J!,: j! ;., Bokhållare: Ekeroth, Carl; B;rgqu~st,' Alb. IFöres~åndare och ~mssör: Nilsson,.Gustaf. Vid afdelningskontoret D. -Bokhållare : Berglind, Emma; AlblOD,..F. ' r;th Vid fil' l N 5 J. s,u;[)'1(1 l' öreståndare och kassör' Andersson J oh E I la :0: \".' Bokhållare: Kjellberg, K~rl; Jansson; Nan'ny; Föres~åDdare och kassör: Janss\ln,.'<?S'kar.:D. Schröder, Thure. Bokhallar~: Hartm~n" J. P.; Enl\'!3trQm 1,Vil- ". Vid afdeluing~.kontore.t E. got; Wldfond, HIlda.,,'" I.,\ ;IT~~ Foreståndare och kassor: Melhn, C. F. ff,.fnj!;tas -q Bokhållare: Pettersson, Gustaf. H",,,ut,){ Vid afdelningskontoret F.. ( I L:n', Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. F. A.mo,,.ter.irJ,gl$fond,~r.l'd n Bokhålla)'e.:J osefsso?,patrik; Hallsten,Gerda. Amorteringsfonden för 'apotel<spri'vile\jier0 VId afdelnmgskontoret G.. r. :,. ul! Föreståndare och kassör: Hallsten. John. [1727J Vallmg ~ rii?~llil Bokhållare: Bouvin, Oskar; Wallin, Allan. I,T, I <"<oia :J{ Ordförallde~ Lilhot1:i, Klas.. 'j I.M ' M Arbetareringens bank~ pantlaneafdeiningar. vice Ordförande; Sebardt, Wilh.' < l. Se [1681.], Ölrige ledamöter: 'Murray, A:; 'LehmaD~ A.; \ -, Enell, H.I G. O..1 ['i. [17 ~3J. StyrelsesuppI.: Kerfstedt, I.; Södermark,.A. Aktiebolaget Stockholms Privat-Assistans. Kamererare och protokollsföpwe: Göraps-.. Hufvud- och bankkontor: Fredag. 24, l tr.; s~n, I....'." oppet söckendagar kl. 10 f. m.-4 e. m. Revisorer: Göransson, Th.; Afzehus, Fr. Pantlånefilial N:o l: Smälandsgatan 40. Suppleallter:",Engelbrecht, K.; ~eter~so,[:ry;. I Pantlänefihal N:o 2: Luntl)1akaregatan 34 B.'. "II Pantlänelllial :N:o 3: Sibyllegatan 21l. ) l Pantlänefilial N:o 6: Pipersgatan 6...Filialkontoren hällas öppna: [1729].Nya amorteri~gsfonden ~fö'r f, '11tH) Sökned. fr. 9 f. m. till 2 e. m. samt 4-8 e. m. lörd.. ooh dagen före helgd. till kl. 9 e. m. apoteksprivilegier., Styrels8:... j. 'Vailingatan 20\. "J"tf. I '{ ",.J" L' h K'l "<tv,),,.,.noa O.rdförande: Rudberg, Jonas.. O.rd loran~e: inroth, as, fl':' 'o' './ VIce O~~öra.~de: Söderström, Å. IF.., Vlc~ ordfo,~5~.d.~:sep~r9.t, W:. 1:1. rs' ~' D" Le~amoter: Wahlberg, F. A., verkst. direk- Öfnge ledamoter: Murray, A.;'Balkenhaqsel}, t, tör och kassa direktör; Velander, Th.; W~hl-.R.; Nilsson~IPh.." "'.'.?.O berg, F. R......' Styrelsesuppleanter: Kerfstedt,I.; Kaijser.,A;. Ombudsman: Tjerneld, John. I Kamererare,och protokollsförare. JljGöraItst ) Kamrer: Wahlberg, F. R. r " son, I. ~N r. J Kontrollör: Hedlund, A. Revisorer: Wallen, O. ;E.; Strandelk!l. 'Jr o.ll. Kasiakontrollör: Gustafsson, A. Suppleanter: Ju~l}~, H,i.; Se4tllb~rg, A'lJ: A - ),, ( t J < f.1>1 ) Bra!) t,.'j. (lli. asii or mtqr~b,,' ~{l~./,,/!...felli" fri ~ij".å....,., ""DI q

12 J II. :FÖrs äkringsinrä ttnin gal'. m j Pörsäkrlngslnrättntngur. A. Ränte- och kapitalj'ör- [1737J lifförsäkrings-aktiebolaget Thule. säkringsanstalter. (Är 1872) (Kungsträdgårdsg. 2 C.) Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten [1731J i Stockholm. Lilliehöök, C. M.; Wetterström, H.; Hami! Stora Nygatan 5; insättning till beredande to~, Hugo; Uggla, E.; Kinberg, Henning; af lifränta eller kapital sker från den 15sept. Frol~nder, T~.; Pa.lme, Sven. till den 16 maj alla söknedagar kl. '/211-';'3 Verksta:llan~~ direktör: Palme, Sven. och onsdags e. m. kl. '/27-'/28; återstående ~ktuae,e: J aderm, E. delen af året alla söknedagar kl Ofverlakare: L:,nnmalm, F... Kamrerare: Gronberger, A. Ludv. Direktion: Ombudsman: Vakant. Ordförande: Ramstedt, J. O. Utdelningen till aktieegarne begränsad Ledamöter: Christierson, 'r. O. A.; Edholm, till kr. pr ål'. M. E.; Leijonhufvud, B. A., frih.; Matthie- U?trer de 10 åren erhöllo : sen, J. C.; Ramstedt, A.; Rubenson, L. Aktieegarne 282,000 kr. Wallden, W.; Kinander, E. De försäkrade i kontant vinst 3,869,389» Föreståndare: Romare, A. V. Vinsten utdelas årligen. Kamererare: Nordwall, L Premiebefrielse vid invaliditet. Amanuens: Stridbeck, G. Ombudsman: Nerström, E. G. Amanuens: Stuart, G. A. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. Korrespondent: Fabricius, A. [1739J (År 1882.) Kassör: Benckert, F. (Drottningg. 22.) Kontorsskrifvare Eriksson, L.; Svederus, Styrelse' M.; Mellberg; 111.;Malmerfe1t, E.; Geete,.... H.; Bratt, IIL: Romare, A.; Wallin, E.; Hol,!!, G. B. A., ordforand~~ Brusewitz, E. Matthiesen,R.; Fabricius, S.; Äbergsson, A.; Mittag-Leffler, G.; Leijonhufvud, K. Pripp L. Peyron, Ad.; Setterwall, C., yerkställande direktör: Leijonhufvud, K. B. Liff'örsäkringsinrättningar. Lifförsä kri ngs- Aktiebo laget Nordst j ernan. [1735J (Är 1871.) (Hufvudkontor: Stockholm, Drottningg.7.) Elliot, J. E., ordförande; Fränckel, E.; Samson, otto; Wein berg; Otto; Edgren, J. G. C. A.; Printzsköld, Verkställande direktör: 4-ktuarie: Fränckel, E. Samson. Otto. Ofverläkare: Flensburg, C. Aktuarie: Mittag-Leffier, G. Kamrerare: von Braun, Chr. Lifförsäkrings-Aktiebolaget De Förenade. [1741 J (Hufvudkont.. Storkyrkobrinken13.) Herlitz, Karl; Bring, Ernst; Palme, Sven; Leijonhufvud, K.; Hall, Alex.; von Heland, C. G. E. Verkställande direktör: von Heland, C, G. E. Kamrerare och aktuarie: Lundberg, F. Ofverläkare: Bruhn-Fåhrteus M. med. dr. docent. " " [1743J AII.manna Hfförsäkrtnqsbolaget, Ombudsman: v. Heideken G., auditör vice (Ar Vasag. 10.) häradshöfding. ', Rikstel.145. Allm.tel.4336 (direktören 4260); Kontorschef: Lindst~~t, Karl. Kamererare: Bergstrom, Axel.... Chef för agenturerna: Tiselius Hans. von der Lan?ken, C. E., ordförande; Glhl; Kassör: Bolin, M. ' G.; Cavalli-Holrngrsn, A. F.; Wrel'll, J.; F" äkrinzssumma.i.löf Gumrehus, A. Åo r. sa pngssumma... over 115,000,000 Kr. Yerkställande direktör: Gummlins, Arvid. rhg ~nkomst D 4,500,000» Ofverläkare: Wrern, Jonas. Fonder D 33,000,000» Aktuarie: Phragmån, Lars. Jurist: von der Lancken, C. E. Brand.., och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 [[ ] Försäkr~rigsinrättningar. Tjenstemän: Ledamöter: Berg, C.; Carlsson, G.: Egner, C' Winge, C. G., Kamererare. E.; Högberg, C.; Nordström, Gustaf; Te- Ohlson, G., Kassör. now, Chr. L. Thim, Artur: Edenberg, G. A:son; Billing, Tjenstemän: J.; Carl3:nder, Anshelm; W;ahlgren, G.; Öfverlähre: Sällberg, G. Th. Bartholdi, Am.,; Warholm, Fr.; Maart- Matematiker: Ekström, Gust.. man, D.; Warlmg, E.; Ohlsen, L.;. Tho- Kamrerare: Ekberg,,J. A. mas, A... Sekreterare: Grube G. Utdelningen til] förlagsgifvarna är be- Afdelningschefer: Englund, K.; HaIJm2n,;R gränsad och som minskas har högst geuom utgjort årliga 12,500 kr., Kassör: Elliot, M. '. återköp af Bokhållare: Thorssell, A.; Hultbom. I 1.; Magförlagsaktiekapitalet och utgör år 1904 nell, A:; Busch, E.; Elliot, S.; Högberg. kr. 10,800: -.. A.: Seherberg, S. -" Under de 10 åren erhöllo: ' All vinst tillhör de försäkrade. Förlagsgi["a?'na kr. 109,580: _ Under 10-.~rsperioden ut.gjorde De jör. iikrade. dels kontant anstaltens ofverskott, sedan lagenliga afutdelning och dels i af. s~ttningar till försäkringsfonden blifvit sättning till egna fonder gjorda, 714,802 kr., ~,:araf 354,994 kr. ut- (försäkringsfonden icke delats under det att a~erstoden 359,808 kr. medräknad)» 748,990: _ rese~verats:. Vinsten utdelas årl izen efter 5 kalenderår. Vinsten utdelas årligen efter 3 kalenderår. Öfverlmrs å ReformfÖrsäkringar af år Samtliga tillgångar d. 31/12 '1903: örver Lägre premier å Reformförsäkringar af 4,000,000 kr. l år Premiebefrielse vid vissa fall af invalidi- [1745 b],försäkringsanstalten Brage. tet utan premieökning. (Ar 1899.) Dessutom extrainvaliditetsförsäkring mot (Eungsträdgårdsgatan ] 2.) tilläggspremie. ' Se för öfrigt kartongbladet näst före bok- Styrelu:' stafven L.. Berg, Lars, ordf.; Juhlin"Dannfelt,G.,v.o}df.; Lundeberg, Chr.; OHn, C. O., öfverläkare, ~1744J Lifförsäkringsak!iebolaget Nordpolen. (Ar 1897.) (Drottningg. 3.) Ordförande: Hildebrand. Rans. Ledamöter: Danelius, B. {\..; Lindeberg, Knut; Stjernspetz, H.; Sjögren, Tage; Strömberg, C. J. Verkställande direktör: Strömberg, C. J. Dfverläkare: Sjögren, Tage. Matematiker: Nordenmark, N. V. E. Kamrerare: Burman, John. Skandinaviska allmänna lifförsäkrings- [1745 aj föreningen Balder. De försäkrades egen anstalt. (Är 1887.) (Sturegatan 8, 1 tr.) Kontorstid 9-1 /24. A. t. 610; r. t Ordförande: Uggla, Gust., generalmajor," Vice ordförande: Car1stedt,.,H., öfverste, Verkst, direktör: Zethelius, J.. A., öfvarstelöjtn.. Björck, J. E,., ombudsman; Lundeberg; Gerdt, kassadirektör; Bennich, Th., verkst, direktör. Svenska lifförsijkringsanstalten Oden. [1747J (Ar 1888.) (Storkyrkobrinken 11.) Öfverstyrelse: ' Reuterswärd, Patric, ordförande; Åkerman, R., v. ordförande; Carlson, O.; Sjögreen, O: A.; Petersson, Edy. R.; Gullb:rg, ~j.; Billmanson, A. L.; 'I'Irnberg, G.; Martm, P. R.; Wahren, J.; Setterblad, G.; von Horn, E~; Christerson, J.; Petersson, Axel; Dah lin.yj'. E.; Lilliehöök, H.; Swartling, J. A.; Akerman, J.; Fries, E. F.; Slöör, F. W. N..' Direktion: Reuterswärd, Patric, ordförande; Äkerma;n, R., v. ordförande; Petersson, Edv. R., öfverläkare: Carlson, O.; Billmanson, A. L., matematiker och jourh. direktör; Dahlin, J; E.; 8wartling, J. A. Ombudsman: Blixen, Oscar. 1 Intendent: Palme, Gustaf. Kamererare: Carlson, A. D. 13 Drottninggptan.

14 Försäkringsinrättningar. [1749 aj Svenska Lilförsäkringsbolaget. Försäkrings-egarues eget bolag. (Ar 1891.), (Hufvudkontor Norrmalmstorg 16.) Kontorstid 9-3,30; a. t. 7280; r. t StY"else: :Meuller, Chr. L., ordf.; Carlson, Wilhelm; Ytterman, John; Meuller, Fr. Lambert; Ekman, E. J., verkställande direktör. Tjenstemän: M-atematiker: Ekholm, Nils, fil. dr. Ofverläkare: Janson, Carl, med. dr. Kamererare: Andersson G. Kassör: Wernström, H: Afdelningschefer: Göthe, C. A.; Faugert, J.; Svedelius, F. Bokhållare: Andersson, L.; 'I'ernström, G.: Bergström, N.: Pettersson, E.; Lewin, F.; Grufman, E.; Lindström, E.; Sundblad, A.; Nyblom, E.; Wedin, H.; Elfström, N.; Erikson, K.; Ryberz, V.; Wall, T.; Tobieson, G.; Mellin. B.; Andersson, K. G; S~ndell, s,jögren, L.; Kjellander, E.; Horwitz, G.; Siöösten, S.; Lindqvist, A.; M.; Österberg, S.; Harnmarf'ors, O.; Nayström, L:.. Hamm.arstrand, G. J<'.; Holmgren, Martha; Lll1dholm, Valda; Schmidt, E.; Hagfors, A.; Silvander, B.; Ahlströrn, E.; Graveley, 1. [1749 b] Allmänna Pensionsförsäkringsgolaget. (Ar 1898.) (Strömsborg, Stockholm.) ordf.: von Essen, F., frih.; v. ordf.: Berg, Gust.: öfriga ledamöter: Björklund J..A.; Eker~ann,.. dm, R.; Nonnder, V. Ofverläkare: Sundberg, C. Verkst. direktör: Norinder, V. Kamrer: von Heij ne, Ernst. L.!J.; Sundberg, C.; Sun: [17 5q,a J Valand, Omsesidiqt Lifförsäkringsbolag. (Ar 1894.) (Klarabergsg. 25.) Stsjreise : Ordförande: Heijkenskjöld, S. L., öfverste. Verkställande direktör: Virgin, Claes. Ledamöter: Tarnm, O.; Carlsten, E.; Wallis Curt; Widtskiöld, J. A.; Mårtensson, L. A' [ J Allmänna lilförsäkringjlföreningen.. Tjenstemiin, [1748J Röda bandet. (Ar 1889.) Ofverläkare: Wallis, Curt. (Centrulpalatset.) Ombudsman: Norman, Huzo, Trirektion : Matematiker: Lundg-ren, H~r!ll. Direktör: Palmblad, O. W., verkmästare. Kamrer: Arbman, H. Kassör: Nyström, Karl. Kassör: Ekholm, Jane. Sekreterare: Berg, Edv., kanslist. Bokhållare: Järta, F.: Norman, Gurli; Lagerlöf, Karin; Hseffner, Anna; Lundgren, Agnes. Bolaget är bildadt af 41 personer, som utgöra dess öfverstyrelse. Svenska arbetareförsäkringsanstalten [1750 bj "Trygg". (Bildad 1899.) (Hufvudkont.: Birger Jarls g. 14.) ÖfrerstY"else: Ordförande: Svedelius, Ax. G., landshöfding. v. Ordf.: Swartling, Ax., riksdagens Andra kammares talman. Ledamöter: Almqvist, S.; Aspelin, Ch1'.; Berendt, S.; Bonde, C. C:son, frih.: Falk, R.; Flensburg, C.; Hasselblad, C. F.; Hed. g-~en,b.; Hellberg, Fr.; Kjellberg, J. C:son; Liberg, L. L.; Lindman, A.; Ljunglöf, Knut; Nygren, Gottfr.; 'I'harn, Vollr.; von Vicken, C. D. StY"else: Ordförande: Rubenson, Semmy. Ledamöter: Björklund, O.; Enell, O.; Lin, roth, Klaes; Grumme, A.; af Jochnick, A. Revisorer: Anjon, A.; Ulff, G. E. Yerkst. direktör: af J ochnick, A. Ofverläkare: Hedren, G., med. dr, docent. Matematiker: Montån. Th. Kontorschef: Sjöberg, Sven. [1751 aj Lif- och sjukförsäkringsbolaget Vasa. (Centralpalatset.) 8rYl'el.'e: Ledamöter: Jungstedt, Hugo; Sterky, Adolf; Berglund, E~'ik: Petterson, August E.; Appelberg, VIctor. yerkställande direktör: Appelberg, Victor. Ofverläkare: Welander, Edv. Matematiker: Sparre, Lars C:son. [1751 bj Lifförsäkringsbolaget Svecia. (Regeringsg. 40; a. t. 7475, r. t ) 8tY"else: Ordförande: Falk, H. Verk st. direktör: Hamrin, Helmer. Kassadirektör. Granholm, H. Ledamöter: Kolmodin, A.; Sandberg, Ludv. Ofverläkare: Hvass, Thorbjörn. Aktuarie: Burström. Hugo. Ombudsman: Sandberg, Ludv. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 [ ] Pörsäkringaiuråttningar [1751 ej Sveriges praktiska lifförs,äkrings- [1755].Brand- o,ch Lifförsä.kringsJ~:<;l ~ förening. Aktiebolaget, Skåne. (Ar, 188,*,),().n 0 Kl. V. Kyrkog. 10. " (Arsenalsg. 3!l.).. c~~. Ömsesidig sjelfhjelpsförening med fonder Bola.get 'meddelar?rand~orsa!fri~g~:., ny~ af 180,000 kr.,. Ires:,1If-, lifräntev och kapi,tll.lrors~~~~l)gltri.. " -,--,-, ~. Fonder i\fver, 24,000,000 kr., aaraf Tga.-. '.'.' rantifondförbirldelser 10,800,000 kr; l. C. Ldf> och brandförsitkr'tngs- Hufvudazent; Bay, Hans. ",,,m\r>\~ inrättninga r. Läkare: M~linsten, Karl, Blasieholmsto,11gI91.. m;,t'rl rl1'52) Försäkringsaktiebolaget Skandia..' i:: " l ~ (År 1855). D. Brandlörsitk:1'ingsinrittt~ (Mynttorget 1.) c. I'. n'tnga'l.,.;.+ Styrelse~ Allmänna brandförsäkringsve~ket för liytl~. von Ehrenheim, P. J., ordförande; v. Rosen, [1757] nader å landet. (År 1782.).1. G., grefve, vice ordförande; v. Bahr, O.; (Stora Nyg. 26.), Il. Henlitz, K.; Wallenberg, M.; Cervin, O.; Af Kungl. l\bj:t förordnad ordförande: von Afzelius, 1.; Medin, O. Essen, F., frih., riksmarskalk.~',,<, Verkställande direktör: Herlitz, K. Enskilde delegares fullmäktige: Jentzen', C.r ÖCverläkare: Medin, O. ' Odelberg, O. W.; Sederholfl' Edw.; Bggla, Kainererare och, chef rör brandrorsäkrings, A. A... byrån: Lindbohm, H. Verkst. direktör: Rosenlind, J.' E. ',', Chef ror liji6rsäkringsbyrån: Stedt, N. Sekreterare och ombudsman: BowaIlius, R.M Ombudsman: Santesson, H., Assjll'ansinten~~nt: Orentz, J. W: I,~1 I --- AssIsten,ter: Skjöldebrand.Kt.å.: Brand- o. Lifförsöt<rings-Aktiebolaget Svea. Kamererarei Robbert, O. W.. NIlsson,PJf.!'.. a \ [1753]. (Ar 1866.) Bokhållare: Egerström, K. O. Fr.; 'LIlld- ' Hufvudkontor, Göteborg. skog, K. Hj.,. >L ~.,' I;i Bolagets styrelse: j,kassör:"silfverswär.d, E. E.,,)' il. Kassakontrollant- 'Adelgren,' A. ' Il Ordföran~e: Wijkander, Aug.; v. Ol dfö~an., ""b P, de: WIJk, Carl; von Sydow, F. E.; Bring, _ I,._. J Ernst; Sternhagen, Harald;.Murray, Stockholms stads brandförsäkringskontor. Geo~~e; Hart".ig, J:Ierma.!J. [1759] '_ " (År 1746.) ) n, ef:jl"ol"t,. Verkstallande direktör: Brmg, Ernst., (Mynttorget-4.).. r 'T fy Styrelsesuppleanter: Boye, F.; Seaton, A. (Vid W03' års utgång- uppging!l' kont6re~s,.. E.; Svalander. J. V. '. fonder till'kr. 30,437,469:9~' och dess ans a- Olverläkare: Lamberg. Carl. righetssum a utgjorde kr. 487,950,525:83.) {i Ge'1le",alagent!~r,'Stockhol,n, ' o Direktion: (13 Drottninggatan 13.) Leijonhufvnd, Br. Abr., "frih.; Uggla, (A.; Generalagent: Hellstrand, G. A. Almqvist, Sven; Bchager, A. C.; Lund Inspektör: Malmborg, C. von., ström, Karl; Bergstedt, Carl; Lyth, G. W.; Tjenstemän viil.gene:ralagenturen: Edberg, K. '1.'. ',d"~ I Hc<n(M [r, Dumky, Gustaf. kamrer: Hallin, Edv., kas- Sekreterare Q. ombudsman: Benckert, ~ I;b., sör;j Hornvall, A.; Nordberg, Signe. Kamererare» Romare, -P. B,': -, I)'~),,';' t '--- Notarie: Söderling, A. G. M. " ',u Brandförsåkrlngssumma,.,, Kassör och bokhållare t Norbeok.-K. Q. ~3 öfv.er ,;... l,500,9po,oo(hkr. Revisor: Palmgren, Hj. L.rT-.il L ni! Lifförsäkr~ngssumma:,9~ver. 81,000,000 ~ Amanuel)s; Lagerc~ant~, Eli!tf[.o 'Ji.,. Il.. Årliga premie- och ränte- '(.,. Värde;ringsmän:,PettersolJu G; E,., N.;,Hainkomster, öfver, '. 12,00Q,000, J) verman, K. V.,!l )1 Aktiekapital... :'::=""':.- 2,000,000 l> Brandinspektör: Nordenstrahl, Q.o,. "tolll'ieni Grundfofidsförbindelaer.", 8,000,000 l>. '!' Öfverstyrelse..fl '1 Reserw-i ~.~h dispositions- I lo' I Riddet:s~a'[letsoc1:ad~V!s,Mass:;Bjö~nstjel'?a~ :fo~d?r,?fv,er.l..m. 3,000,000 R.; :Bre~tlioI~z, 'B. J.;.?- ~lb~ "yhp, G., fnh\'i LIJIorsakffiIgs-.ochf andra r. Ede1svärd, :A;r:W';,GnpensIsold,. C,,:J. ~"; fon..detjjöt~er... ~.. l'.. r.~.l ', 25l~09'~OO ]\ Hom,"A. f!~s., g-ret;ve: a~l~.nt~~i~'?. (Nytt val.;<' eco', sel utk:' Su pplementet.) F.; Lagerheim, C l H., T. ~," LeIJo,nl:\WY!l., ~,?, B. A:} '-frih.;"riobing,"g.;"silfversvärd, e.;'... h (' _..".._ ID,[! 'R" laiq~, '~-;i-aro~g~ -

16 Försäkringsinrättningar. [ G7] Skogman,C. J. A., frih.; Stålhammar, A.; [1763J Stockholms stads brands(odsbolag Uggla, A.; Adelsköld, C.: Ribbing, A.; von till försäkring af lösegendom. (Ar 1844.) Bahr, ~.; Re~binder. H., frih.; 'Lan&,enskiöld, (Skeppsbron 32.) K, frih.: Morner, C. A., grefv~.; Stuart,.G. Direktion : A.; von.stapelmohr, "~. ~.; BOIJeaf Gennas, Lindeberg, K. M., ordf.; Björklund, E. G. F.; S. J. A., v. Rosen, E., Uggla, E. A. Ramstedt, W.; Andersson, Ax. N.: Ed- Ståndspersonernas klass: Almqvist, E. K.; berg, Knut. Almqvist, S.; Björklund, G.; Blom, C. E.; Kamererare: Blanck, A. W. Brusewitz, E.; Claeson, N.; Fränckel, E.; Kanslist och ombudsman: Lagerwall, Birg-er. Jolin, S.; Ljungberg, K.; Nerström, G.: Roos, Revisor: Helmer, B. A. T.; Schag-er, A. C.; St~l, W.; Wallden, Kammarskrifvare: Liedberg, A. R. M. 'Y.; W.allenberi;, K A.: Osterg~'en, A.; Ret- Herrar Sextio Deputerade: tig, Hjo; Hallberg, J. F.; Cervin, C.; Ry- d A N B k t stedt, C. G.; Holtermann, O.; Kolmodin, A. Almgren, O.; An ersson,. f.;.. ene er, A.; Beskow, B.; Stenberg, S.; Holmberg, C:..H.; Bergstedt, C.; Ber~.~trom, C. ~.; E. J. BJ?yklund, E. G. F.; Björnbom. HJ.; BOIJe, C. O.; Bratt, H.; Dahlberg, A. E.; Handlandenas klass: Almgren, O.; Berg- Dahlerus, G. E.; Dahlgren, E. W.; Dastedt, C.; Gustafsson, G. T.: Larson, Adl~r; nelius, B. A.; Edberg, K. T.: Edelsvärd, Norsens, P. C.; Paton, N.; Pettersson, HJ.; A. W.: Ericsson. Hj.; Fris, G.; Geete, O.; Peyron, L.; Schn.ell, Carl; Svanström. 1<'.; Gustafsson, G. Th.; Hallström, P.; Han- Tempelman, G.; SI!.vert, A.; Ramstedt, Aug.; sen, H. F.; Holmström. M.; Kock, E.; Olsson, H. W.;..Hoglund, C. H.; Settervall, Kolmodin, H.; Lagerhall, P. J.; Larson, J. G.; Lundström, ~.; Funck, H. F.;.~oh- Adler; Lindberger, W.; Lindblorn, A.; Lin-, man, K; Lamm, H.; Karlsson, L.. ~.; ~oder- deberg, K M.; Lindfeldt, W.; Lindstedt, berg, O. A.; Rosengren, C.; BJorklof, J.; K.; Loven, J.; Montelius, O.; Morssing. Carlberg, G. F.; Nachmanson, Abr.; Neumiiller, E.; Embetenas klass: Aspengren. F. U.; Brem- Pettersson, Hj.; Pettersson, V.; Piehl, G.; berg, S. A. K; Edberg, K. Th.; Ericsson, Hj.; Ramstedt, Aug.; Ramstedt! J. O.; R~m- Hellbacher, F.; Lyth, G. W.; Nilsson, C. 1<'.; stedt, Wald.; Ra~stedt, Vlct.:..Ro~theb, Sidvall, C. F. R.; Sällström, A. G.; Wess- H.; S?~nell, C.; Sidwall, R.; SJo~.trom, K. berg, P. E.; Westerdahl, A. R.; Benckert, F.; Sloor, F.; Stenberz, S. A.; Soderberg, C. H.; Petterson, V.; Andersson, J. A.; B.; Tempelman, G.; Wennberg, A.; Wess- Amundson, A.; Mårtensson, O; Sandgren, man," A. G.; Wxetma.n, J.; Zimmerrnan, H.; Eklund, J. L.; Andersson, A.; Lind- E.; Am~n. W.; O~terlllld, E.; tre vakanta. feldt, W.; Ekstrand, E.,G.; Linderoth, J.; (Nytt vall Mars,se vidare utk.supplementet.) Westerdahl, J.; Lund, J.; Hedberg, E. G. [1765J Stockholms läns brandstods bolag. (Ar 1844.) Städernas allmänna brandstodsbolag. (Arsenalsgatan 4.) [1761 J (Ar 1828.) Skeppsbron 20. Ordförande: Odelberz, O. W. Ordförande: Östberg, J. v. Ordförande: Zetterberg, H. Öfrige ledamöter: Heijkenskjöld. W., verk- Ledamöter: Akerlund, E.; Bredberg, C. G.; ställande direktör; Olson, A.; Stålberg, A.; Hedenbergh, A. L.; Tottie, C. A. W.; Engelke, D. Lundin, W. Sekreterare o. ombudsman: Naumann, Th. Kamererare: Robberte, A. Kamererare: Karlson. F. G. Ombudsman o. sekret.: Wahlgren, C. A. Amanuens: Hård af Segerstad, B. J. A. Tjenstemän: Brandting, S. K O.; Gernandt, Res-istrator o. bokhållare: Almroth, E. G.; Olsson, S. O.; Ulmgren, P.; 'I'äckström, Vaktmästare: 'I'hide, G. KE. Inspektörer: Gustafson, A. H.; Lagerfelt, [1767] Brandförsäkringsbolaget Tor. N. G. M.' Af K. Maj:t sanktioneradt 9 nov Brandstodskomiten i stecknotm: (Klarabergsg. 23, l tro Kontorstid 9-1/24.) Bengtsson, N. J.; Frostell, F. E.; Magnus- Allm. tel. 192, rikstel, son, A. E.; Nilsson, N.; Edblom, R.; Sjö- Beviljar försäkringar å fast och lös egenqvist, J.: Althin, N. P. dom såväl i stad som på landsbygd. (Nytt val i Dec., se vidare utk, Supplementet.) 8tY"els8:.Ordförande: Lagerberg, Otto. ~rand och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drotlningg'atl!g!...

17 [ J Försäkringsinrättningan Öfrige ledamöter: Eden! F.; Loden, J.; Ly,tt- E. Olyck8fallförsitkt'inys.~' ~ kens, Aug.;.von Nolting, 'Y.; Petersson, ' inrättningar.,,_a. I Edv. R.; Rietz, Aug.; Stålfors, B. G,. ' _._. l.l1, L:son; ThoreIIi, S.' E.; Tideström, H. [1776J,Rlksforsakrlngsanstalten. I,J. Tjenstemän: ~ ('Mäster-8amuelsg. 64 II.) Verkst. direktör: 'I'horelh,' Sven Elof. (Inrättad.1902 på grund af Riksdagen8~ Kamererare: Johansson, A. beslut 1901" meddelar olycksfallsförsäkring Kassör: Håkansson,,M.." m. m.) Inspektör: Bergman, J. A. H. Öfverdirektör och chef: May John. Biträden: Karlson 7 B.;. Stenmark, G. Ledamöter: Fredholm, Iva;, byrådirektör;, (Nytt styrelseval I maj 1905.) Tengstrand, Ivar, byrådirektör; EnbOm, '0. F., sekreterare och ombudsman. A? Bran~försäkri'lgsaktiebolagetFenix.. Öfverläkare: Åkerman. J. H., e. o. prof.' l\) [1769] (Ar 1889.) Notarier: Forsberg, K. G.: v. Krusen9tjern:a. (Jakobstorg 3, l tr.) F.; Backman, C. r,. i;!l,i' Registrator: Nordenmark, N. 'V.. E:,l,ftl!."dr. Ledamöter: Printzsköld, Otto, ordförande; lq åhlsell.' Ad Loven, John; Jentzen, Carl; [1777] F- -k' 'kt b I t F I. Sam"son', E'". St k Alb t S d- orsa rln~~a" le o age, j y g~~.\ t,.. ugene, arc, er, un. (A 1881)..' ström, Hans.,,. '.. r. l' < Verkställande direktör: Samson Eugene, (Hufvudkontor: Jakobstorg 3.) Kamrerare: Johansson. Carl.' Bolaget meddelar olycksfailförsäkringar. Inspektörer: Brandell, Per; Nilsson, Helmer; '. r '"l a Wising, Svante.. Sidenbladh, Elis, ordförande, Printzsköld, Tjenstemän: Carlberg. A.; Ekmark, Robert; -Otto, Samson.tEugene. 1" ) t Ekström, Henrik; Ericsson, Alb.; Kjerr- Verkställande direktör: Samson. -Eugene, ström, Sven: Lagerlöf, Carl;»Lönngren, Öfverläkare: Berg, John, professor. Otto W.] Olan, Gust~f; Malm~en, Mau- Karnererare. Wijnbladh, Hj. '.'"l ' ntz; Wiklund, W:m; Engström, S. L.; Inspektörer: Nordenadler. K. G.; Hennmg,) Philipson, Ellen; Strömberg, Enen; Wall, Karl., r,.j Marie Louise. Kassör: Heimanson, -HeUme.,. r [1771] Brandförsäkr.ingsaktiebolaget Tje'n~temän: Nygre~. O.'; Beckman, B,"; No I d Heimanson, E.; Kohler, B.; Sundstedt, N.; (Drott~rn~n. '23.), Lindroth,. ~ve!!j; Erics~o~, N~ls;,'Th~lan- Olson, P., orff.; 'Hedberg, J. A.,. der! ' K,aI:m, Odmann, Signe, S~n~~Rl, v. ordf.; ArhuS'iander, M.; Boström, L.; Maja; Carlson, Est?r. 'Il te: ',J Irf) Weseen, C. O.; Knaust, G. O.; Lilje- I i" r 'It,f} strand, E. _. [1779] Olycksfallförsäkrjngsaktiebolaget Suppleanter: Wesshng, L.; Sandqvist, ~ S,kandinavien. (Ar 18~6.) ('8 '""I' Hammarberg, H. E.; Lundkvist, A. (Hufvudkontor: Drottningg, 27.)' Verkställande direktör: Liljestrand, E. ( ' Ombudsman:' Drake,.J. O., Ekgren, C. E., ordförande; Arfwidson,'Gust. Kamererare: Lundkvist, A. Sam' Stolpe Carl verkställande direktör. Inspektörer: Lindahl, W.; 'von Bahr, N.," f,',, r- ',1 r nov Tjenstemän: Lundgren, l? F.; Stenmar~, S'Öfverläkare: Linroth] K;.>'prof., generaldir. F.;' Johansson,,~.; Lmdbla?, A.; Lind- Karnererare. Appelqvist"J.,Axel. ' roth, E.; Bostrom, R.; Lindblom, K.; Kassör: Josephson, A" fröken. ' (I Nordendahl, N. O.; Norbeck, K. E. M.; z r, '),I ',1 I KjelIin, G.; 'Ahrens, E. ' " " :. [1773),Brandförsäkri.ngsaktiebolaget Olycksfallförsäkringsakti~~olaget Nor.4en. Victoria (Ar 1898) [1781] (År 188,8.) (Ha~ng'. 20 A.). " :. -(Hufvudkontör: eentralpalatset.), Holm, G.. B. A., ordf.; Hamilton,. >.' ;), -. dlh'i, Hugo E. G., grefve, v. ordf.; Leijonhufvuii; Hildebrand, H~ns, ordförande: Werne,r, Feo- Knut, frih.; Peyron, Ad.,' konsul; -r»- dor r..valentlll: IsI~or. ti" t,.'.') \' hansson, Bengt,' verkst. direktör..r yerkstallande ~Irektor: Valentän. Isld~r,V Kamrer: Thomson Filip)' Ofverläkare: Rissler, J. G., med. dr, ofvllr. Inspektör: Planck,'Edv. läkare vid,maria rsjukhus.. r: I ;[,(911 Kamrerare: '!~!'.ah~msson,..aug. ' r., Brand :0011 L:ifförslitings-oAldiebolaget SVEA.

18 Försäkringsinrättningar. [ } Inspektör: Hector, H. ']'r!" kapten. F,; Wavrinsky, E., verkst, dir. o. kamr~r; Tjenstemän: Hållgren, Gust.: Alrngren, Nils; Holter, Victor, kassör; Källqvist, Ludvig, Philip, A,; HOlmström, R.; Halberstadt, bokhållare. L.; l'iehl, M, H. GlaSj'Ö1'säkringsinrätt- ['1782] Olycksfallförsäkringsaktiebolaget ningar. Heimdall. (Ir 1900.) Svenska glasförsäkringsaktiebolaget. (Hufvudkontor: Hamng. 12.) [1793] (Stiftadt 1884.) Laurell, A. G.; Ellsen, A. A.; Grund- (Skeppsbron 18.) ström, J.; Millar, James; af Sillen, J. O. Ljungbergh, C. E., ordf.; Roesler, Yerkst. direktör: af Sillen, J. O.; kapten. E.; de Brun, F. Ofverläkare: von Hofsten, S., Med. Dr, doc. Verkställande direktör: de Brun, F. Kamrerare: Berg, A. E., Kapten. Bokhållare: Carlsson, Alb.; Larsson V. Tjenstemän: GyUenhammar, K. E.: Wen- Kassör: Enstee!t, E. nerström, M.; Wennerström, Th.; Nord- Agenter i Stockholm: Schönow, C. L. & Co, berg, J. Philip, Theodor; Berg,Victor; Schöldström, Wale!. O.; Lindström, Fredrik; Schipman; [17 8~) N.ordlska ömsesidlqa olycksfallsfor- Heinr.: Rubenson, V.; Ringström, N. P.; sakrmgsbolaget Bore. (År 1888.) Hildebrand & Cederin; Gardtman, C. A.; (Vasagatan 5.) Carlsson, John; Lindgren, Bröderna; Nils- Styre!.se:. son, G. E.; Lindgren, Verner: Stockholms Berg:nan, q.. G:!.?rdforande; AI~qUlst, J., Nya Skyltfabrik; Bengtsson, Carl; Johansverkst. ~uektor, Berencr~utz, G, Larsson, son, Jos.; Linden, Oscar. Oscar; Stockman, G.; Sallberg, G. Th.; Sällström, A. G.; Wall, C. J.; Wennerström, G. Olycksfallförsäkringsanstalten Gothia. [1784J (Regeringsg. 40.) Allm. tel. 7475, rikstel alk, H., ordförande; Granholm, H., kassadirektör; Hamrin, Helmer, verkst, direktör (Privattelefon : Riks 5341, allm );.. Kolmodin. Axel; Roth, Emil. Ofverläkare: Hwass, Thorbjörn. Ombudsman: Sandberg, L., juris dr. [17 94] Glasförsä~ringsaktiebolaget Stella. (Ar 1898.) (Regeringsgatan 43; a. t r. t ) Styrelse; Smedberg, C. F., ordf.; Hammarsten, C. E.; Frisk, Axel, verk st. direktör. Jemför gruppen L. [1826] L Sjöförsäkringsim'ättningar. Stockholms Sjö.försäkrings-Aktiebolag. [1785] Olycksfallförsäkrings Aktiebolaget [1797J (Ar 1867.) ~ronan. (Kontor: Skeppsbron 36, l tr.) (Ar 1903.). Direktörer: Bohman, Knut; Horngren, Hj.; (Hufvudkontor: Regenngsg. 43.) Lagerholm, J. F.; Andersson, Harald, verk-.. ställande direktör. von Krusensbjerna, G:, o~ df.; HamIlt.on,.R.; Tjenstemän: Boström, J.: Ågren, K. S:; Hammarsten. q. E.,..Lmdeberg, E., Frisk, Björkman, Axel' Lagerholm. WIlh... Axel, verkst. direktör, ' Ofverläkare: Wetterdal, R. Kamrerare: Wennerström, N. G. Garantiförsäkringsinrättningar. [1789] Försäkringsaktiebolaget Tre kronor. (Redovisningsgaranti. Bildadt 1890.) (Vasagatan 10. A. t. 964 och R. t ) Sty1'else: Heijkenskjöld, S. L., ordförande: Falk, Matths; Gumrelius, A., kassadirektör; Sandberg, G. [1799J Sjöförsäkringsaktiebolaget Ägir. (Ar 1872.) (Hufvudkontor: Stortorget 1.) Bråkenhielm, P. J.; Fris, Gustaf; Settervall, Jakob; Heilborn, Otto; Silfverbrand, O., verkställande direktör. Tjenstemän: Jonsson, S. W.; Juhlin, K. H.; Lindström, R.; Lysel!, Gunnar; Möller, K.; Person, P. B.; Påhlman, E. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninGgatan.

19 . [ ] Försäkringsinrättningar. [1801] Sjöförsäkringsaktiebolaget Vega. Öfriga ledamöter: Hagander, Oskar; Lund- (Ar 1882.). vall John och Y.ennerholm, John. \ (Hufvudkontor: Skeppsbron,28:) Ombudsman: Norman, Hugo. ' il' StyrelseledamlJter: '.,.', Öfverveterinär: Vennerholm, John. Cronstedt, Otto, gretve; Rossander. J. ;F.; Kam!.er: Be!gma!1' J... " Lundström 'Karl; Röd bom, Gustaf verk. Kassör» Strålenhjelm. A.; fröken. r " ställande direktör; en vakant.', Bokhå.lla.re:.Hermelin, M., fröke~; 'Bergströin;. Tjenstemän:" O., f~oken; Ehrellhotr, A., frokenfir.emjf~,.. F A R M. froken; Thomson, S.; Sandberg, M., frö- R Ahl s~rom,...; emy, I; ken; Lindqvist, S., fröken; Lag-ercrantz, Ro~are,.; Sode~bergh, J.; Lindgren, F.; Bergvall, A.; G.: Magnusson, 1., fröken' Bergsten,.L; Berhn, V. fröken.,., I;..,, I ' o -.--tf Aktiebolaget Sjöassuranskompaniet. ' S [1803] (Är 1889.) K. AterförsUkringsinrätt-. (Storkyrkobrinken 13.) ninya'r. ' Allm. tel. 2535, Rikstel n \ ".' S" ",. AterförsäkringsaktIebolaget Holmia. tyrelse: 'b,18191 (År J. Skeppsbron 28.). ;J Ledamöter: Blanck, Otto; Palander, Louis; ' Cronstedt, O., grefve; Abrams rri, Corrielius, Gust.; Wallenbe~g, G. O.; Be- Axel; Georgii, A:x.;Rödb~m, Gl:\staf, v,erkskow, Gustaf, verkställande direktör. ställande direktör; en ya~ant...' " Tjenstemän': r~". Gellerstedt, Eric; Andersson, Thure; Sund- L., Tnbrott-, stijl~ och glas.,. holm, E.; Beskow, 1.; ~indström.,hilma;, j'örsäkringsinrättningar: Wahlberg, Selma; Turdin, E., Norman, S.. Försäkrings-Aktiebolaget Securitas. (1804] Försäkringsbolaget Nordisk [1825] (År Fredsgatan'13.).... '. Yac~tassurans Rubenson,.Semmy., ordforande; (Ar 1898.) J I Victori~, C.,M.; Lundgren. ~ils. l '. (Fredsgatan 13.). ~ Verkst. direktör: Lundgren, NIls. ' Sty,relse:Lagerberg, Otto, ordf.; Granholm, ', '. Henrik, t. f. verkst. direktör; Smith, Emil; [1826] F;örsåkringsaktiebolaget Iter. Kolmodin, Axel.. öl l (Ar L:a Nyg. 17.) Kamrer: Lundgren, Nils. Stöld ' och glasf6rsäkringjaktiebolagj " " Davi~sori, Hugo; Osterlind; Emil; J To? t.-/',1: ä"'~. r,tornblad" HJalmar.,....n.rea -wrs,jvrs AW:tngs- :Verkst. direktör: 'I'ornblad, Hjalmar. inrl1;uning(tt:. Kassadirektör: Weman, Axel. 'J Stockholms läns hä~tförsäk;'ingsbolag. ~assör: Korsell, Emilia..,', '., X [1810] (.År 1877.),;1.',_I"IiI,..., (~senalsgatan 4.) ~.M.'Pension~försäkri'fl(jsin~, Ordforande. Bredberg, C. G. 1, ä'tt''''..,,' t er. Ledamöter: Hedenbergh, A. L.; Zetterberg, ",p.p,r. ',e '1f"ngar. _' - '" - H.; won Horn,j.H. f "C [1827] Allmänna' Pensionsförsäkrings- ' Ombudsmen. RODb!lI1e,!." ~.r l '." \. ".,,bola,ge!. '" D'" l i~,i' l iii ',1 r..«i (Ar Strömsborg,.Stoc~holm')'3' [1811].Skandinaviska kreaturs'försäkrlngs. Ordf,: von :B;ss,en,F., frih: v. ordf.:, j J.bO'lilget.d Stockh'O)in.'~(År ij.890.),, Ber~, Glist.; öffiga'ledamöter: Björklund,.c t.,),r I fj'(d~ottningg!' 46.)J t, ',J. A ; Ek~rma~n, L. G.; Sundberg, C.;' ),1',\t r1 '",,4., _ l.,',j Sun~~, R." N,W":!nde,r",Y. Y" "." ' (;f~1 l',~ "~l S~~~eZ.8e.; Ll., o' 'rtnt:,öfverlaka~e:.~~,p.d,.j.ier~'"{)'j,hf'tl'", Lu Ördf9rande: Tamnh1iOskar. f, (',r.s.a.\ :Verkst. direktöre Nor~nder, V'I. Verk~t. dire~töi':'*n'irg,in, Claes.,.b h~'fd' Kamrer: von 'Heijne,I~ErlJst., \'~ll s\, r ~ r. t,,\ i re " f~ I., 'dlu -,J". ~')[f..... _Jft~})\j..-;' t!t, ~_~.1":. " 0".fd'l'lliLi' U ;.1',{.\~l'gI nj:,l ~,,l_g.,:'lo' L A I,<\\( "I', \~,,,. o\o'~m~a~'i" la :loom.. "1 t tdiljwj. ;, 'if,ff1th:l<1wxlj,ji" 'If, \\cl\ \)ll Il, fi..atinq ;..1:..1i.11I1h:t>ol{ ;.eli', t {'l.[([.'~.11 t dwt 't',.fl "Jo)tl:Jld~,-j,.D 'l'i&d Il "i.d,:;'ij,/i;"w') ~. öh 'Ui~~s'äTinng..A~age1n8~EA;113 DrottldnuiåO

20 Pensionsinrättningar.och Un derstödsföreningar. [ ] Hf, Pensionsinrättningar, sjuk. och begrafningskassor. [1831J Armens pensionskassa. [1839J Tullstatens enskilda pensionskassa. (Öfre Munkbron 5.) Direlctionen: Direktion: Ordförande: Eklund, A. V. Ledamöter: Nordquist, N. G.: WalJg-ren, C. Ordförande: Elliot, H. O.: Hallström, C.; Bergenstjerna, G.; Silf- Ledamöter: Smedmark, J. O. G.; Funck, G. verhielrn, B. M. L. O., frih..: Lindbohm, R. A.; Ridderstolpe, Suppleanter: Ruus, P. J. E.; Askergren, G. F. A., frih. A.; Beyer,,!!i.; Åström, F. Byråchef: Kjellander, E. Aug. Sekreterare: Ostman. A. F. Ombudsman: Tegner, J. B. Ombudsman: Poppius, E. G. Sekreterare: Vakant. Hallin, C. H. E., tillf. Räkenskapsförare: Eneman, J. M. H. Kassör: Lagergren, K. F. Revisor och hufvudbokhållare: Bergman, Aug. K:son. Bokhållare: Bergson, C. Assistent: Hallin, C. H. E. [1833] Civilstatens pensionsinrättning. (Vestra Trädgårdsgatall 4.) Direktion: Anderson, F. A., ordförande; Sandberg, G. l!'.; Westrin, ru., Berg, N. T.; Öfverkommissarien. Öfverkommissarie: Möller, Fr. 'rh. Sekreterare och ombudsman: Kassör: Kugelberg, O. M. Lybeck, J. A. Revisor och kammarskrifv.: af Kli nt berg, L. F. Kanslist: Dalrnan, G. G. W. [1835J Folkskolelärarnes pensionsinrättning. Förvaltar tillika Folkskorleläranes enke- oclt pupliikassa, Småskolelärare.~ m. fl. ålderdomsunde1'stödsanstalt samt Lasaretts. läkarnes pensionskassa. (Storkyrkobrinken 12, hålles öppen alla söknedagar 11-2.). Direktion: Ordförande: Tamm, C. G. A. Ledamöter: Kamererare: von Friesen, S. G.; Syl van, C. G. Gavelius, G. Sekreterare och ombudsman: Schönmeyr, B. J. Kassör och bokhållare: Nordwall, F.. H. [1836J lärarnes vid elementarläroverken enke- och pupillkassa. Direktion, tjenstemän och lokaldesamma som för Folkskolelärarnes pensionsinrättning. [1837J Handelsflottans pensionsanstalt. (Anstaltens embetslokal: Trångsund 2 A.) Direl'Uon: Ordförande: Christerson, J. C. E. Ledamöter: Paton, N.; NyIen, O. E. Sekreterare och kamererare: Kanslist: Hallström, J. Erdmann, Nils. [1841 J Telegrafverkets pensionsinrättning samt enke- och pupillkassa. (Slottsbacken 8.) Direktion: Ordförande: Wennman, M. vice Ordförande: Currnan, N. R. Ledamöter: Hemming, A.; Pleijel, H.; 'l'ernberg, G. A. Kamererare: Hultström. A. G. Amanuens: Bertholff, C. G. [1843J Statens jernvägstraflks pensionsinrättning samt enke- och pupillkassa. Direktion: Ordförande: Björklund, E. O. J. vice Ordförande: Taube, C. O., grefve. Ledamöter: Kastengren, C. O. F.; Welin, K. G. A.; Klemming, V. L. Ombudsman; Gyllenhaal, L. H. Sekreterare: vakant. Karnererare. Kastengren, G. A. E. Kassör: Pettersson, C. E. Revisor: HamnelI, T. Amanuens: Dun, V. [1845] lotsverkets enskilda pensionskassa. (Kornhamnstorg 2, 2 tr.) Styrelseledamöter: Granlund, A. T., ordf.: Dalman, A. V. E., v. ordf., Hedenblad, P. H.; Sjöberg, J.A.; Karlson, E. F. A.; Westerberg, K. H. Kamererare: Sjöberg, J. A. Kassör: Zethe1ius, A. W. [1847] Allmänna enke- och pupillkassan. (Storkyrkobrinken 11.) Lindhagen, D. G., ordförande; Warfvinge, F. W.; Linroth, K. M.; Clarholm, J. E.; Sjögreen, O. A; Geijer, S. G. A.; Törnebladh, R.; Silfversvärd, C. L.; Sylvan, C. G.; Edman, C. G.. v. Stapelrnohr, af Klintberg, L. F. C. H.; Kamererare: Linder, C. G. Ombudsman: Bodin, J. O. A. Bokhållare: Johnson, J. A.. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adre88kalendern

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m.,

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m., Penninginrättningar. Banker. nssu Penni ng i nrättni ngar. I. Bankinrättningar m. m., A. Banker. I E. V. R.; Lundmark, E.J.; Holmberg, [1651J Sveriges Riksbank. C. O. R~vi80rB1' och Bokluillare: Hufvudkontor:

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 22 april 2004 Lottie Adding Per Allocco Norra avdelningen

Läs mer

Program. & Regionsfinal KvAG

Program. & Regionsfinal KvAG Program & Regionsfinal KvAG Söndagen den 29 mars 2015 Järfällagymnasterna bildades 1976 och har idag drygt 800 gymnaster och 150 ledare. Den 5 juli 2006 fick Järfällagymnasterna en egen gymnastikhall,

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Henriette Ahlzén Stiftelsen Ruth och Richard Julins Minnesfond vid Sophiahemmet Ann-Kristin Andersson Sune o Charlotta Hays Stiftelse Karin Axelsson

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Bengt Ivarsson,

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 1(5) Fakturareferenser Hässleholms kommun E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 Pappersfaktura; Hässleholms Kommun

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Dnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

Dnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1) Dnves[or Protokoll fört vid årsstämma i Investor Aktiebolag (Org nr 556013-8298) på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, tisdagen den 12 maj 2015, kl 15.00 1 Årsstämman öppnades av styrelsens

Läs mer