Pennlnq i"rätt~i"gar..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pennlnq i"rätt~i"gar.."

Transkript

1 [ ) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling ). vid Salt'sJ'o"baden) mom faststålda regler.' e. n _ Anmdlan om rtlm <lek operationer gärd, 'hos [are-. Emottager konvl\olescen~er efter m-?ch utv~es stånd rin n.3 tro 1/. t f 92' a t sjukdomar samt personer l behof af hvtla och -.;~d.. r' ~ Läkare efter eget" val. eljest hemmets 'läka:re. '.-R. t., Saltsjöbaden [42: Föreständarinna: exam, sjuk,skii.terska.. Hilda.Malm, l lf.,f,f. [1647JS:t Elisabets sjukvårdssystrar. (Norra Smedjeg. 21,2 tr.) Föreståndarinna:' Fullegrabe.: Angeliea, Mottaga "sjukbud alla tider på. dygnet. [1650 b) Stockholms atkohollsthem«or. 'Eolshäll. jbl: (å egendomen Eolshäll invid l'v;läiåf-en,»klubbens 'brygga», 4 km. från Hornstull. Postadr. Liljanolmen. - A. t. Petersberg 3.) Emottager manliga patienter, som lida' af [1649J Konvalescenthemmet. ' kronisk alkoholförgiftnir.g. ':-- (Malmskilnadsg, 41 Bo). Sti/rpise:. I.' ~ ' Ordförande: W:retHnd, E. W., med. dr. Sekreterare: Nyström. Josef, roteman. Ordförande: Norens, Victor, rådman.. Kassaförvaltare: F. T. Ulsson, direktör. Ledamöter: Moll. V. O., v. häradshöfding;ledamöten Berg, Henrik, hemmets läkare, Påhlruan, Sigrid, fröken; Kumlien, Axel, och Bernström, John, direktör, vice ordf. hofintendent; en vakant. Föreståndare for hemmet: Malmsteln. Nils; Husmoder: Liljeblad, Agnes, prostinna. f. d. löjtnant.. A. Banker. [1651J Sveriges Riksbank. Hufvudkontor: Jerntorget 55, 2 tro Afdelni-ngskontor: Hamngatan 28, n. b. (Erpeditionstid 10-3.)' '. Pennlnq i"rätt~i"gar.. I. Bankinrättningar m. m. Fullmäktige: Af Kongl. Maj:t förordnad fullmäktig: v. Ehrenheim, P. J.. förordnad för 3 år från den 14 maj 190~, ordförande. - Fullmäktiges expedition. Bankosekreterare. Kolmodin, C. F. ProtokolIsnotarie: Marin, K. H. E. r Amanuenser: Borg, 0. O.; von ;ren, A: M. W. Arkivarie: Troilius, C. R. W. Ombudsmansexpeditionen. Ombudsman: Montelius, C.' W. H... Kanslist: Langborg, E. G.; en vakant, t. t. Sörensen, K. K. K. Af Riksdagen valde fullmäktige: Törnebladh, H. R. (afgå:ende 1907), v. ordf. o. Bankkontoret. andre deputerad; von Friesen, S. G. (afg. KOm1ltiss~rier: ~905); JODSSO~,.00o~,i Hof (afg ), Hanson. H. A.; Frykman, G. K.; Lindquist, inspekt, fullmaktig for sedeltryckeriet och S E' Ferlin R w Ljungberg E E A Tumba bruk;' Almström. R. (afg. 1906);,..,,..,,.. Langenskiöld, B. K. J., frih. (afg. 1907), ' Kamererare: _ ~rste deputerad; Weber, C. A. (afg. 1906), Johanson, J. A. W.; Holm, A. A.; BjöIik- Vik. deputerad. manson, A. R.; -Thoren, J., Larsen, 'J..Suppleanter :. P.; Nyber~,.C. A.; W:adstein, C. N. TIi.; Af Kongl. Maj:t förordnad suppleant: Chri- Ohlsson, BJ. N.; Afzelms, A. O. stierson, T. O. A., förordnad för 3 år från,kassörer:. 1- den 14 maj ' Wachtmeister, C. H.; Wassberg, J.. H.; Fo- Af Riksdagen valde suppleanter (intill valet gelström. K.' J.; Humble, K.- A.; Nylin, 1905): Tham; V. H. S.; Wikström, P. M';i E. v. Ro; Lundmark. E. J.; Holmberg, Francke, O._ C. O. '. Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

2 Penninginrättningar. Banker. [1651] ReI'iRn"81' och Bolchållarr: Iuvtsntugac-, hvilka få ställas äfven å brutna tal> Warberg, 00 E.; Engström, P. A.; Carlsson, ~~~~~~~~n.ochinbetalningar emottagas af kreditiv J. G.: Tunell, C. A.; Ulfsberg, J. G. A.; Checkblanketter för uttag tillhandahållas kreditiv Ekström C J F På hl C F L tagare mot behörigt qvitto och utan afgift. O,..; a man,...; A inbetalda belopp godtgöres ränta från och med Coyet, F. A., tjenstgör såsom verkstål- första helgfria dag efter insättningen. lande styrelseledamot vid afdeln ingskon- Om för> kreditivtidens utg&/i,q nytt kreditiv erhål toret, i Örebro: Olauson, K. A., tjenstgör lits, får ötverrörtng till detta af kapitalskuld å det. såsom verkställande styrelseledamot <' äldre kreditivet ske utan att för denna åtgärd någon vid afgift erlägges..afdelningskontoret i Hernösand. Norell. G. W.; Hallberg, A. A.; Nyberg, F. W. W.; Oldenburg, W.; Ekelund, J. E. W.: Carlsson, C. E.; Cadovius, J. A. J\1., tjenstgör såsom verkställande styrelseledamot vid afdelningskontoret i Kristianstad; Dorph, S. W.; Drakenberg, N. M. A.; Stenström, K. M., tillf. (utöfvcr stat); Hähnel, B. F., tillf. (utöfver stat). Reqistr ator: Eriksson, J. A., tillf. (utöfver stat). Kredit i löpande räkning. Sådan bevilj as mot den säkerhet och på de vilkar,. som af fullmäktige bestämmas. För sådan kredit erlägges 'icke inträdesafgift. Ajbetalningslån. Ansökningar om sådana låt~emottagas alla söckendagar af kamereraren. I Anmälan om afbetalning eller slutliqvid emottages af registratorn, attemuae derefter till kreditivbokhållaren för ränteuträkning och sedermera till kassören, som emottager betalningen och meddelar" qvitto ötver densamma. Mr del s mottagande pf1 depo siti ons-, giro- samt up'poch afskrijningsräkning. Kontore- eller Kassaslcrifuare: Enligt lagen för Sveriges Riksbank af den 12maj Lindquist, C. G.; Wanberg. T.; Ekenberg. 1S97 skall Riksbanken: M B T" b h P H D Il C G a) på deposition. afgiftsfritt mottaga penningar;..; orn O m,..; a l gren,..; att utan räntegodtgörelse återbetalas vid an- Falk, S.; Moell, J. O. H. N.; Tryson. O. fordran eller å tid, som vid insättningen S. A.; Levin, P. 80: Hahn, B. J. M., tjenst- bostämmes ; gör såsom utrikeskorrespondent, Ekman, bl utan afgift eller räntegodtgörelse, mottaga och å gi1'o1'äkning föra penningar med för- T.; Betulander. V. A.; Bertil, B. O. A.; bindels e att vid anfordran tillhandahålla. Ruus, Y. T. J.; Larso n, C. G. E.; von räkningshafvaren, hvad å räkningen innestår Krusenstjerna, J. M. O., tillf. (utöfver hvarjemte fullmäktige berättigats att åt firmor, 80m hafva vexeldiskontering i riksbanstat):von Hedenberg, R. E. H., tillf. (ut- ken och ej sjelfva drifvu bankrörelse, öppna äfver stat); Westin, L. K, tillf. (utöfver UPP- och aj8krifningsriikning mot räntegodtstat); Kark, C. H., tillf. (utöfver stat); görelse. Johnsson, N. N.. tillf. (utöfver stat): Hmottagning i jörvar of guld, siif-oer och värdepapper samt af gods under förseglinf/. Hauffman. C. G. W., tillf. (utöfver stat); Hufvudkontoret mottager i förvar dela gods und,,- 'Nyman, A. L. tillf. (utöfver stat); Sjö- p;rsegling, emot en afgift efter godsets rymd och berg, E., tillf.; Fries, ~L C. F o, til lf, (utöfver förvaringstiden samt utan ansvarighet å riksbankens sida för oförvållad skada eller tillflillig olycka; stat); Ehlin, K. O. K, tillf. (utöfver stat); dels myntadt och omp-ntadt guld eller sitfoer ; dels Holmgren, D. G., tillf.; Ringberg, M. B. ock obligationer, aktier och aredra värdepapper utan E tillf nyssnämnda inskränkning i ansvarigheten och med... F d'. G d åtagande för riks banken att inkassera betalbara Amanuenser: Te ricsson, A..: Conra i, kuponger, depositionsräntor och utlottade obltga- C. G. J.; Leth, B. O. K.; Holm, O. vv.; tioner samt, efter särskildt aftal, äfven andra medel Bel'gh O E och att. insätta beloppet af inkasserad r-änta och " o o annan 3.r3'Utdelninq för vederbörandes räkning i riksbanken, eller i annan bank, som af honom i sådant, Ve xet disko-n ter in.q stimt utlåning mot hypotek oj l afseende för riksbanken skriftligen uppgifvits, äfvenaktier, obligationer nek andra viirde p a-pper Isom att förnya inteckningar i fastighet inom Sverige. eller varnt. In~asseradt.~apit~lbelopp' tillhand~hålles end~st mot. Vexlar och öfriga lånehandlingar emottagas af'l~vltteradt forvanngsbe;vls och bor nytt be~ls å d:et vederbörande karnererare hvarje söckendag under l atel'st~ellde be!op~e~.tlll egaren ~ostnadsf!:ltt 'U;tfarrikgbankens expeditions tid kl das. for del~. bd, a~glf~.,red.~n ;'l,la~.ts. Forvarmg~- A vexel beräknas minst 8 dagars diskonto och afgiften utgor femtio Ole for <LI ra~adt ~f hvarje skall densamma vid valutans erhållande öfverlåtas tusenta~. kronor a~ det deponerades l.?eviset upptill riksbanken eller order. tagna va~de, hvarvld. del af..tusental beraknas såsom Betalning till riksbanken af diskonterade vexlar ~elt. l\'i~?st~ års~fglft u.tgor dock en krona, hvareller lån emottages hvarje söckendag under riks ban jomte S~~skl~da iuteoknlugs- och andra kostnaderkens expeditionstid af vederbörande kassör. skol~ ersattas. _.. Närmare upplysningar erhållas alla söckendags- Kassakreditiv. förmiddagar i Bankkontoret.. ~ärtill erford:~s kon,trakt ~!1ligt t~'j~cktfol'l;llulär Rtksbank ens kontor n r\orrmalnl ttl.lika med äfekr'if't det-af',den for kredi.tivet erbjudna..'. säkerheten och firma för invisningarna. Dessa hand- Hamn~atan ~8, Il. b:,. hålles.opp.~t~l hvarje ringar emottagas under riksbankens expeditionstid helgf~l?-ag for deposltl?t;ls-,.. glrora~t;llngs-, u~'p o.?h af kamereraren. afskrifuings- samt kredj tivrörel se, ah-ens om for for- Kred'iti'vafgif'ten erlägges efter kreditivets bevil säljning af postvexlar. jande till kassören vid!l:reditivkassa,n. Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 (1658:-1663] Penninginrättni.ngar. Banker. Enskilda banker. Kassörer: Sandberg, Rich.; Schuberth, Fre- (1653] Skånes enskilda bank. ' drika;,anderson. M. A.; 'Blom', E.; Eng Kontor: Drottningg. 5, l öppet 10-3.,. ström, Kerstin; Holm, Sigrid; Sylvander,.' Amy;.Lagerorant», Louisej:tIamilton, Char- Stllrelse:, lotte; W~llin, J.j Wiklund, Amelie; v. Tamm.: Gustaf, frih., f. d. öfverståthållare, Hedenberg. Thyra; Lybeck, Ida; Palander, ordförande; Moll, J., verkställande direk- Louise; Areschoug, S.j Nordin; W.. ' tör; Ericson, Carl, frih.,.general-iöjtn., Bokhållare: Bergman, C. G.;. Schäele', F.; kassadirektör; Loven, John,..-.:..~. Petersson, F.; Virgin, Chr.:' v; Sydow, Suppleanter: E.j Naumann, E.;.Gustafson, C. E.; Stenmark, G.; Sandgren, Leo;' Sundelin, A.j Setterwall, Jacob; Svedenborg. G. Lundgren" W.; Laurell, Edv.; Claesson, Tjenstemän: Valborg; Johansson.j L: Pira, A.; Hörle, Kamererare: Sandberg, Edv. A. E. O.; Alson. Th. M.; Fondelius, G.; Ombudsman: Smith, Gustaf. Carlson; Axel; Julin. R.; Ekström, Emy; Kassörer: Ekström, Gotth., G e H' v. Sydow,.i\.nna; Widön, G.; Björkman, -Sparre, Signe..,r en, Jo; I.; Borg, B. G.; Andreason; Th.; Liljen- Bokhållare:' Svensson, N. O. A.', Ehrnberg, stolpe, Annaj Wallin, Emma; Theel, Ida: Torell, Märtha; Hultman, C. n., Näl A.; Richert, N.; Boije af Genuäs, Kerstin;. F N A k G M'U St' Petre, G.; Sparre, Märlaj Boije af Gennäs, s.en,..; skergren..; 1 es, 19j, Ebba; Herslow, K.; Larsen, Hilda; Westin, Aberg, knna; Olsson, G.; Tecktonius, El' B h Ed th Gerda; Linder, C. V.; Wester, Anni,e; m; art, J.' ~ Ericsson, S.; Silfverstolpe, Eva; Ajgel. [1656] Aktiebolaget Göteborgs bank.,dinger, Y. N.; Brisman. E.; Högborg, G.; 1 (B k b t 12 t 10 4) Sandberg, A. V.; Myrin, Kj Peterson, T.; run e ergs org, öppe - Ii, L' In deberg, K" Rv.; Norman, A.; L' m'ilst rom,.. Y.; Collijn, Gust.: Danielson, Frith': Söv. Rosen, Conrad, grefve, ordförander'dane- dermark, if.; v. Hofsten, G., Lysholm, E.; lius, B..A,; Berg, 'Oscar; Homberg, H., Forslund, '1.; Berlin, H. ' verkst. dir.; Nehrman, A. W., kassadir. [1659], Tje"8te.nän: SundsvalIs enskildll bank, Stookholm. Kamererare: Lindh, Helmer. ' Kontor:.Fredsg, 22. ' Kassörer: Lagercrantz, Sophie; Ripa, E. l Styre~' Bokhå~lare: Ericsson, Gunnar; Dahlberg, Gihl, G., ordf. och verkst. direktör; Dym- Karm; Abom, Edl~; Car1ström, G.; Asker, ; lin g, John.~r.; Gihl,. H., V:. verkst, direkt.; Blonda, Ström, NIls; Strandberg Maria' Hammarstrom, AleXIS; LJungberg, Knut; Abom, Fr. " Sebardt, Wilhelm. Ombudsman: Nerström, Gustaf. "Ombudsman: Sebardt J:or, Wilh... Tjenstemiin: [1.65~] Stockholms enskilda bank. "Kamererare: von Sydow, Ernst. Hvudkontor: Lilla Nyg. 27. Obligationer l:ste Kassör: Lindberg, E. ' och kuponger: Stora Nyg. 40, 42. M- 2:dl'e Kassöt;: Hyd,en, H. delningskontor: Drottningg. 45, Opera, Korrespondent: Janson, Valfrid., huset. Nybroplanen, Handtverkareg. 32, Bokhållare: Thimgren, B.; von Gegerfelt, Eornsg.: l" Mynttorget 4 och Norrtullag. Fred.; Claäson, C. J.; Holmgren, E. D.; 10 samt i SÖtterfelje.' Bollden, P. A.; Unreus, I.; Bohm, A. Dlriktion: Notariatafdelningen: Ordförande: Printzsköld O. 'Förest.: Severin, Eric O. Ledamöter: Wretman, F.; Buren, Axel; Frisk, Biträden: Hofgren. Carl; Kjellgren, E. Carl kassadirektö!j Johnson, Axel;" Kin , nander, O., kassadirektör. Wallenberg, O.; [1663] Hernösands enskilda bank.,wallenberg', -K. 4-., verkställande direk- (Kuugsträdgårdsg. 16.) t~r; ~allenberg, M. L., vi-ceverkställande ; direktör, Ordförande: Ossbahr, Richard; Janse, Alb. 'T,jensteper801}al: Wennerberg, S. G:son. ~ Kamererare: Blom, G: Verkst. Direktör: Oramär, Carl., Sekreterare och ombudsman: Riben, K. A. Kassadirektör: Kolmodin, Axel. Notarie: Hagberg, Axel. ~- ~ Ombudsman:',l'reffenberl!'. Ernst. Brand;. oc;h Li1rdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA: 13 Dl:ottninggataa.:

4 Penninginrättningar. Bankaktiebolag. [ ] Tjenstemän: [1666J Enskilda bankers sedlar Norman, ~lexis! kamerera.~e;.grandinson, upphöra att medföra inlösningsskyldighet Alf,k~ssor; Edm,Axel; Beijerhielm.Nanny: för respektive banker från och med nedanaf Klinteberg, Sofie; Norman, Anna; Nor- stående dato: man, Hjalmar A.; Israelsson, Hj.; Ericson, Gust.; Holmberg, Ulla; Huss, Lennart; Jahnke, Ester; o Akerhielm, Wilh.: Lindström, J. O. F.; Johansson, Märta. [1664] Skaraborgs Läns Enskilda Bank. (Regeringsg.!.) Expeditionstid 10-1 /24. Ordförande: Rhodin, H.; Laurentz, W.; Palmrer, C. W.; Richert, Hj.; Broden, J. Suppleanter: Kuylenstierna, A.; Ahlmann, W. Verkst. Direktör: Broderi, J. Ombudsman: Carlberf C. Kamrer: Blomdahl, F; Kassör: von Hofsten, Erik. Tjenstemän: Swan, O.; Ewert, O.; Ulmgren, K. [1665J Enskilda bankers sedlar invexlas. tra Aktil:bol. kontor: Stooklcolms Handelsbanks Kalmar, Östergötlands. Uti Bankaktiebolaget Siidra. Sveriges konto,': Christianstads. Uti Aktiebol. Göteborgs banks kontor: Göteborgs, Hallands, Bohusläns. Ordförande: Wsern, Ivar. vice Ordförande: Peyron, Ad. Ledamöter: Andreen, A.; Barcley, G.j Hib son, Wll:m; Kjellberg, Jonaq C:son; Mannheimer, Herman; Melin, O.; Akerhjelm, L.. v. Rosen, Ax., grefve; Seaton, Arthur E.; Frisell, E.; Setterwall, Carl; Åkerman, Rich.; Palm, Ivar. Uti Hernösands enskilda banks kontor: Hernösands (Norrbottens). Afdelninqskontoret i Stockholm. Uti Mälareprovinsernas enskilda banks kontor: Verkställande direktörer: Kjellberg, Jonas Kopparbergs, Mälareprovinsernas. C:son och Palm, Ivar. Uti Skandinaoiska kreditaktiebolagets kontor: Direktörsassistent: Jungmarker, G. Borås, Gefleborgs, Gotlands, Helsinglands, Kamererare: Lindström, Hugo. Kristi nehamns,n orrköpings,södermanlan ds, Hvalfskamererare: Holmberg, E. Uplands, Veners borgs, Vemilands. Kassörer: Högel, A.j Pripp, G. A.j Söderlund, Hj.; Zettergren, C. O.; Lundgren.E, Uti Skaraborqe Enskilda banks kontor: Skaraborgs. Hokhållare : Adde, E. j Ajgeldinger, G. H. Esbjörn Nordqvist-: Asklund, G.; Axelsson, Uti Skånes ens"uda banks kontor : Skånes. T.; Baoher, Fr.; Benckert; S.; Berglund, C. A.; Bjurströrn, J:; Björkman, G.; Boström, G. K; Cleve, A.; Pozelberg, O.; Uti Stockholms enskilda banks vexlingskassa: Smålands, Stockholms, Örebro. Gunnarson. P.: Hreggström, S.; Hagman.j Uti S1tn dsvalls enskilda banks kontor : G.; Hallgren, c., H~dbe~, E. G.; Hejdenblad, A.; Holmqvist, u.; Hultgren, E.; Sunds valls. Höijer, E.; Hörgren, C. A. J.; Kjellen, G.; Uti Iiankaktieboia qet Stock!wl m-öjre Klingbom, L.; Landgren, A.; Leufgren, Norrlands konior: N., Lindström, W.; Lundh, J. F.; Montgomery, Allan; Moström, F. A.; Palm, Vesterbottens. Curt; Petnl, C.; Ramberg, G.;,Schaffer,.!}.;_.. Brand- roch 'Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnii1ggatan:!~; Adresskalendern för Vesterbottens Ensk. Bank d. 27 Jan »Chl'istianstads )) ))»14 Febr » Mälareprovinsernas»»»12 Juu, 1905.» Norrbottens })>>}) 17 Juni )) Göteborgs ))»» 23 Okt. 1905; för alla öfriga enskilda banker den 22 April Bankaktiebolag. (Aktiebanker, Kreditaktiebolag, fören., o. Lånekassor.) Kredit- [1671J Skandinaviska kreditaktiebolaget. Storkyrkobr: 7, Vesterlångg. 16. Expeditionstid : 10-3 e. m. Afdelningskontor: Hamng. 16 o. Vasag. 52. Expeditionstid 1/zl0_1/.4 e. m. 68

5 , [ ] Penninginrättningar. BanJ[aktiebolag. Segerström, O. 1.; Ströman, G.; Törnberg, K;.;.Wier~h,..J ohn: Wieselgr.en, S. iordförande: Björnstjerna, O. M. Juridiskt biträde: Nehrman.Hj.j.kammarråd. Vice ordf.: von Krusenstjerria, E. Verkställande direktör: Palme, J. H. [1673] 'Kassadirektör: Pripp, Laybourn. ',I".,." Industrikreditaktiebolaget i Stockholm. Ledamöter: Uggla, EvaId; Svensson, Gust. Rufvudkontor: Öfre Munkbron 7, öppet 10~3. Tienstemän: ' på 'dagen. Afdelningskontor: Arsenals- Ombudsman: Benckert, H. T. fl gatan 4 A (Hypoteksbankens hus) och Kamrerare: Strömberg, F. A.j Wancke, F. Knngsg. 13; öppna '/210-'/24 på dagen. Korrespondent: Giinther, 0" Direktion: Kassörer: Ingeniör: Salmson, V.: Reinius, Arborelius, R. A. Ordförande: Heckscher, E. Notarie: Söderlind, A.. Ledamöter: Starck, Albert: Sundström, Hans j Siffergranskare : Hanner, J. Rabe, P. R.; Hirsch, Q.; Elliot, M.; Horngren, Hj. "... Bokhållare: Hedman, G.; Ulmgren, W:j Bro- man, 'B.; Meurk, A.; -Lange, K;;~:Ojnrlin~, Tjenstemiin: H.; Roosval, Ellen: Johanson, Anna; Stige, Il S' igne: R' appe, El' m; Sun db e rg, E'., Kamererare: Holmqvist, Filip, Carleson, H.; Lagercrantz, M.; von Friesen, Kontorschef: Lönngren. A. O. E.; Granlund, D.; Kläning, D. Ombudsman: Wolff, Henrik..' " r Kassörer: van Rijswijk, Anna; Björklund, Vid afdelnulgskontoret:.j. A.; Ericsson, C. A.; Ponten, E.; Starken-' Kassör: Ottergren, Fr.: kontrollanti Thorsberg, g. T. lund, E.j bokhållare: Berggren, S. Bokhållare: Smidt, Elin; Björklund, Mina: I Carlson, C. O.; van Rijswijk, B.; Schuberth, J.; d'aubigne, E.; Locander, P.j Andersson, Clara; Berglind. O,; Carlson, E. A. M. M.; Axelson, o, Landelius, S. H. G. A.j Grund, C. A. Hj. (1674J Sydsvenska kreditaktiebolaget. (Fredsgatan 17, öppet.po-i4.). Afde lningskon tor: Gö tga tan 31. [1677J Aktiebolaget Stockholms handelsbank. " 8":.l: Hufvudkontor: Arsenalsgatan 8.,K'asl\an öppen 10 f. m.-3 e. m. Fondafdelning: Arsenalsgatan 8j öppen lo, f. m.-4 e. m. '. Notariatäfdelning: Arsenalsgatan S; öppen "/210 f. m.- 1 /24 e. m..., Afdelningskontor: KO!I\lia.mnstorg 4, GÖ,t-e,. gatan 16, Humlegardsgatan 24, Fredsgatan 32 och Drottninggatan 59; öppna 1-10 f. m.-h e. m. Ekgren, Carl E., ordförande;- Ruben, ljndvig - Mo, verk st. direktör; Neumiiller, Otto Einil; Styrelse;. ~~0:rfii, Axel; HeUman, Carl; Simonsso~, Isberg, ~aul, ordf?!an~e; Fraenekel. Louis, vice Verkst. direktör: Ruben Gust. verkstallande dll'ek~or; Abramson!. Axel;.,. _ " '. Bohman, Knut; FrIS, Gustaf; Gunther, JUMd18kt bttrade: ":.olff, Henrik, E. A.; Lönegren, G. W.; Toren, Kad,' Kam~rerare: Nystrom, M.. kassadir. \,. Kassorer: Johnsson, C.; Sandquist, E.: Har- Suppleanter' Reuterskiöld L' Philips on M ling, A... ','.,, Tjenstemän': Jacobson, P. l';l;.edman, C.; T/enstemän: Beenstierna, C. G.; Lundberg, L: Juhlin, Vid hujvudkontoret: 1fl' L.; Akerlund, G.; Eales, C.; Holm, A.; Kamrerare: Schultz, Eduard; af Sande- Bohlin, S.; Ekstrand, A. ' b erg, V.. _' Kassörer: Ljungström, J.; v. Hofsten, B.; ('1675J, ".' - O. r St kh I. t k' t kti b I OLbychdoU,C RG P m u smane a pe, '" t'c o ms In ec nmgsgaran la.. le ~ ag. Tjenstemän: Allarrder, O.; Ekdahl, K.; Fole- H~vudkontor; Fredag "öppetkl.l0-3. ker, O.; Fris, O.; Gyllenspetz, S.; Hafström; AfdaJ.ningsk. Stureplan,6, öppet kl. 1/210-3 D.; Hebb:e, O.; Jacobson, 1.j Klarin. E., :Brånd. och Lifförsäkrings-Aktiebolaget'SVEA~~.13 Drottninggatan. -

6 Penninginrättningar. Bankaktiebolag. [ J Kolberg, N.; Kullström, G.; Lindström, G.; I Tjenstemän: Lyc~ou, A.; Lyc~ou, G. O.; Maass, M.; Vid hufuudkontoret : Karnererare Svensson, Modlgh, S.; Nyström, A.: af Sandeberg, S;; Gust.; kassörer: Ulmgren, C. A.; Mallmin, Santesson. Fr.; Storm, J.; Sylv.an, Adolf; H.; korrespondenter: von Zeipel, Viktor; T!olle, G.; Uddenberg. E.;. Zielfelt, A.; Ljungman, Carl; bokhållare: Johansson, -?lelfelt, E.; Aberg, A.; Akerlund, O.; J.; Friberg, I.; Ouchterlony, N.; Persson, Amark, F. A.; Silfverling, Sven; v. Celsing, F.; 01- Dorph, Vid fondaf W.; Santesson, deiniuoen: R.; Möllerström, E.; denburg, Liining, Elisabeth; G. Zetterstrand, Valborg; Fröblom, A. Vid afdelningslwntoret Mynttorget 4: Karnere- Vid nota1"iatafdelningen: rare: Svensson, Adolf; kassör: Clason, Rappe, O.; Lidman, R. Malin; kontrollant: Velander, A. Vid 7 evision.'afdeln ingen: Vid afdelningskont01'et Drottninggatan 102: Lysholm, M.; Heeggströrn, A.; Cederberg, Kassör: af Sillen, H.; kontrollant: Pers- C. W. son, M. Vid afdelningskontoret Kornhamnstorg 4: Vid afd etninqskontoret Hornsg. 52: Kassör: Kassör: Heurlin, Sigrid. Hedenblad, E.; kontrollant: Söderströrn, Bokhållare: Hasselhuhn, Louise. Aug. Vid ofdelninqskontoret Kassör: Engström, H. Götgatan 16: Fa.,tighetsafdelning: der, Dan. Poignant, Aug.; Julin- Bokhållare: Schröder, F. Vid afdelningskontoret Humlegårdsgatan 24: Ombudsman: Öhman, Adolf. Kassör: Almqvist, G. Ingeniör: Haverman, K. V. Bokhållare: Anstrin, O. Vid afdelningskontoret Fredsgatan 32: Kassör: Grahm, E. Bokhållare: Arschaum, G. Vid afdelninqskontoret Drottninggatan Kassör: Duse, Greta. Bokhållare: Wetterlind, E. [1678J Aktiebolaget SundsvalIs handelsbank. (Gustaf Adolfs torg 14, öppet ~ 10-}4.) Sahlin, Mauritz, ordförande; Amelu, C.; Olrog, Th.; Aurell, Ludv., verkställande direktör; en vakant. Tjenstemän: Ameln J:or, C., kamrerare; Hörberg, S., kassör; Kassman, Hj.; Glimstedt, A.; Dillner, M.; Harnmarström, S.; Dehn, L. [1679 a.j Aktiebolaget Nordiska Kreditbanken. Expeditionstid: ~ Hufvudkontor: Drottningg. 1. Afdelningskontor: Hornsg. Mynttorget 52. 4, Drottningg. 102 o. Ordförande: W achtmeister, F. Cl:son, grefve, generaldirektör. Vice ordf.: Liberg, L. L. Ledamöter: Hedenblad, P. H.; Hirsch, lsaak; Ramstedt, Viktor; Sandberg, G. F.; Tamm, P. G.; Stjernspetz, Henrik, verkst. direktör; Swartling, John, vice verk st. direktör. [1679 b.] Aktiebolaget Mälareprovinsernas Bank. Kontor: Skeppsbron 8, öppet : Tjernberg, B. A.: Gagge, Adolf; Reuterskiöl, A. M. O.: Falkman, Carl. Ombudsman: Morton, M. 1. Kamrer: Enhörning, Filip. 2.» Wallqvist, Aug. Kassör: Mörk, P. A. Tjenstemän: Cnattingius, J.; Lundbäck, O.; Lundqvist, Eric; Öhman, Ant.; Eklund, Uno. Extra biträden: Uggla, G.; Bergendahl, J.; Moberg, N. Vexlingsom bud för Kopparbergs enskild bank. Fil'ial: Karlaväg. 17, öppet po-4. Tjenstemän: Eklund, B.; Arosenius, G. [1680J Aktiebolaget Tjenstemannabankeri. Riddarhustorget. Expeditionstid '1210- ' /24. Bodin, Oskar, ordf.; Egnell, E., v. ordf.: Berthold, Adolf, verkst. direktör; Bergman,..P. D.; Palmgren, A.; Olander, E. Tjenstemän: Ombudsman: Flodin, Seth. Kamererare: Hedman, Eric. Kassör: Gustafsson, Selma. H. L.; Zettersten, Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 rt ] Penninginrättningar; Bankaktiebolag. Kassako~trollant~ Hollstrand, D. 'Kassör: Sjöstedt, Hu~o.". ' Bokhållare: Ekeberg, I.; Norrman, E.; Lillje. Bokhållare: Matthiesen, S. J.; 1'tegnell, J:3!i ; qvist, MfLria; Hamilton, Harriet. Håkansson, Gerda; Kin'dstrand, Märtlf. 1681]A 'b "--'A--'. b,a,jdelni'lgllkontt>1'et å Ö#ermalm:,';'rJ ',klle olaget r,betarerlngens ank, Storga~n 1;.r, t. 4866, a. t. 50D1k'. Hl~fV1~dkontor: Kornhwrnnstor,fJ 61. expeditionstid.! /210f. m.-3 e. m. och 5-7.e..p:1, Öppet k!. 10-3, dessutom lörd. 6-7 e. m. I Tjenstemän: N.11 Telegrafadress: Arbeta.rba.nken. Kontrollant: Arvidson. A. 1, <.r Styre~e: Kassör: 'I'egner, Hulda. '''(I( u! Ordförande och verkst. direktör: Carlson, 'Af'; l' 'k" t t", TT ', t'.1 'l,,,e, W 'lh l" 'k t d' ktö. C l J:1 ae mngs on ore ~,a.'<qi,a\",ll,n. " l e m, VIce ver s. ire or. ar son, (Uplandsgatan 2 A; r. t. 3099; expeqitions- Carl Ad... tid kl 1/'10 f' 1( 4'" )'" v. Ordförande: Ostrand, Herm. '. 2 m.- 2 c. m. [. U Deputerad och kamererare: Cederborg, O. H. Tjenstemän: J. '!': j1~ Deputerad och ombudsman: Espelund, Karl. 'Kassör: Holmdahl, Sofia.. Deäuterad: Carlson, Carl Ad., Bokhållare: Breitholtz," Gunilla. il, r. Le amöter: Carlson A. V.' Janzon Alb.. -'-~-...",',.'[1683] "l' LIlJa, A. J.; Linge, Sven; Setreus, A. I.;, Svensson, Joh:s. Aktiebolaget Stoc~holms Diskonto"ank. Tjenste.nän: :HufvudkontoJ: Regeringsg. 8. Afdelnings" Kassörer: Johansson, A., och Wideman, S. kontor: Hötorget' 8 och Odeug. 55. Kassakontrollanter: Lagerström, F., och: (invid Uplandsg'.), ~/ Ternstedt, G., ' St -eise: Bokhållare: d'aubigne, Ivar; Almroth, Gust.;,..',' ~'., o A.; Gellner, Y.; Bernström. (J., ordio~ande;. von Sydow; H.; Zanichelli, E.; Berens, Tidbeck, A.; Möller, A. Norrman! D.;..Bennich, HJ.; Jansson, Carl,, ' I verkst. direktör... : Bovin, K. 1/2 Almer, N.. Ajdeln~ngskl0ntor Oppet kl. 10- h 4, Ku,n.gsg. dessutom 7. lördagar Kassadirektör Kamererare: r,. kl. 6-7 e. m. Kassörer: Gräsen, H.; Lagerberg, E.; Bovin, Tjenstemän: E.; Kleman, E.; Nygren, G. 'ON Kontrollant: Sjöstedt, Knut. Bokhållare: Hedberg, G.; Clason, O.; Berg-.Kassör: Carlson, Ester. ' qvist, G.; Stiebel, M.; Bing, E.; Ahrström,. O.; Santeson, C.; Äkerlind, U.. l" A ' Bankens pantllneafdelnlngar: Föreståndare för Notariatafdelningen. Berg. '1 Kontor: Jerntorget 78. _' löf E..,-I a 1 Öppet: 9-3; 5-8 (Iörd. till 9 e. m.), --' o, "[" Föreståndare: Ryberg, J. A. "[1684 a]' BaJlklktiebOI;get, t l:t. '. Kontor: St. Badstug. 9. "Stockholm-Ötre Norrland. ' Öppet: 9-2; 4-8 (lörd. till 9 e. m.) Hufvudkont~r: Fredsgatan28, ExpeditioJlstid: Föreståndare: Engström, Rudolf. 1/ 2 10 f. m.-1/24 e. ro. ~,'r PJlf l' I {1682j J' " ---, ilia1kontor: Södermalmstorg 8, Biblioteks- Aktiebolaget Förehingsb'a'nken istockholm. gatan Ii:!, J (t, I etsa (Hufvudkontoret, Storky~kobrinken, 14.; elegramådress; lffrrzanilsjianken. telef.: dir.: r.r t, 11 50, a. t ; 't v l ' " ev " kassadir.: a. t. 142 ~6; jöstberg, J., ordf., J,!erlin)J J., vice ordf.; bankkontoret: r. t:o~190, a. t. 2063; Enell, Otto; Gavelius, ti.;.glas,.k~;e.; expeditionstid 1/210 f. m.- 1 /114 e. m.) I Grahn, Leopold; Hellström, A. M.; Kin- Telegramadress: Unionbank. berg, E.; Nygren, G.; Ringstrand, ~q.; ~Styr.1GB::fI 'l Rubenson, S.; Schnell, Oarl; Tljomm, ~.; Ordförande: Berg, N" Th. Tigerhielm, F.; Unander-Scharin, E.. vo vice Ordförande: G'J;undström, J,,,l o 1. Verkst."dir.ektQr: Mannflr~eim, 9arl. ;, Verkst. direktör: Hållberg. Fr. ( Direktion för,lwjvft,flkontoret: Ka~sadirekt~~.: I Stoo~a;n, G", I" o!direktör: E~eU"O;" ~l)' 'j t Öfrlge ledamoter: Molm, J.; Pette.rson, 9-ust. östberg, J.,lordf.; JGavelius, G.;lNygren, G.; "'<>'.61>, rrjenstem,'än:;i,,,'l I Rubenson, S. l 'llf'lj Sekretersre och ombudsmane Aström, Teodor. Kassaidirektör, Sterner, E:" tb91 o, Kamrerare: ;vakant. L".I..; ~.I,~ /ombudsman; Nathorst-Böös] E. p.cijt~frqrsäjtl!ings-::akti.bdlåu.e,t. SM~111'IDroltniRiPtaII.- noe

8 Penninginrättningar. Tjenstemiin : Kamererare : Snellman, E. E:assörer: Stenberg, E.; Frölich, G. Ofriga tjenstemän: Berg, Sigrid; Björklund, Elvira; Blomqvist, G.; Ekman, C.; Erickson, H.; Hellberg, C.; Henckel, O.; Hultengren, A.; Kinnman, S.; Olsson, G.; Westin, K. W.; Hebel, W.; Hjertstedt, Aurore; [1688aJ Posse, Eleonore: Rissler, G.; Sjöstrand, N.; Waldenström, E.; Tigerhielm, B.; Lundberg, Mathilda: Brändström, F.; Belfrage, L.; Markstedt, W. jf'ilialkonto? ~t Södermalmstorg 8. Direktör: Andersson, Axel N. Kontrollant: Bove, L. Kassör: Stjernstedt, Louise. Filialkontoret Biblioteksqat aa 13. Direktion: Cedergren, Aug.; Sifvert. Axel. A.ug.: Ramstedt, Kontrollant: Raaschou, Th. J{assör: Rosenberg, Anna, Öfriga tjenstemän: Ohgren, G.; Schager, Elsa. [1684 b] Bankaktiebolaget Södra Sverige. (Drottningg. 2, hörnet af Strömgatan.) Exp. kl Filialkontor. Flemingg. 11. Bratt, J. C., öfverste, ordförande; Skarstedt, S., revisionssekreterare; Olsson, Emil, verkst, direktör; Levin, Hugo; Axelson, Henrik. Tjenstemän : Kamererare: Elert, C. Kassör: Lönning, O. Bokhållare: Berg. John G:son; Richter, Alma; Alstermark, Emilia; Unnå, G.; Hammar, Elly; De la Gardie, Elisabeth; von Zeipel, Erik. Ombudsman: SkarsteJt, S. Kreditanstalter. [ Aug.; Nilsen, K. A.; Pettersson, Anton; Sten bäck, A. M.; Lindberg, J. S. L.; Malmqvist, C. P. Tjenstemän: Kamrer: Skoglund, K. Kassörska: Andersson. Anna. Bokhållare: Stj ern ström, V.; Johansson, Signe. Sveriges Ämbets- & Tjänstemäns Kreditförening. (Näckströmsgatan 4.) Sturelse: Lilljebjörn, Carl, ordf.; Lilliesköld, W. W:son, verkst. dir.; Brandel, Rob.; Backman, G.; Sjöstedt, A., jourhafv. dir. Su pplcant cr ; Frölich, G.; Östberg, G. Kamrer: Sundström, V. [1688b] Föreningen Tjänstemäns Själfhjälpskassa utan personlig ansvarighet. Kontor: Herkulesg. 4. Lillieskiöld, W. W:son; Welinder, N. J., verkst. dir.; Olsson, Axel F.; Brandel, Rob.; Johansson, Hemming; Boström, O.; Lundström, N. D. Ombudsman: Olsson, Axel F. Kassör: Karlson. S. B. Stats-, fastig hets- o.jlh-lagskreditanstalter. [1689] Riksgäldskontoret. Fullmäktige: Cavalli, P. A. H.. ordf. (afg. 1907); Höglund, O. M., v. ordf. (afg. 1906); Johansson, J., i Noraskog (afg. 1905); Odelberg, O. W. (afg. 1907); Ostberg, G. F. (afg. 1905); Kinander, C. E. (afg.1907); Ramstedt, R. V. (afg. 1905). Sekreterare o. ombudsman: Sederholm, H. S. Kamererare: Nilsson, J. A. [1685] Kommanditbolaget Landtmanna- Kassör: Neijber. J. L. E. & Kreditkassan. Revisor: Hanner, C. N. Vesterlånggatan 1 (hörnet af Mynttorget), Kassabokhållare: Nordwall, E. G. Direktörer: Aronowitsch, D.; Lewenhaupt. Lånebokhållare: Erdmanu, N. A. Fr. M. M:son. grefve. ' Registrator och kanslist: Ekedahl, H. N. Kamererare: Lindeberg, E. Kammarskrifvare: Stuart, S. L.; Roswall, A. Kassör: Dahl, S.... Bokhållare: Hellström, C.; Arunowitsch, M. [1691] Sveriges allmanna hypoteksbank. --- (Arsenalsg. 4 A; kont. öppet ) [1687] FöreninQen Industriidkarnes Ordförande, utsedd af Kgl. Maj:t: von Essen, Lanekassa Fr., Frih., Excellens. (utan personlig ansvarighet). vice Ordförande, utsedd af Fullm. i Riksgälds" Kontor: Smålandsg. 22. kont.: Anderson. F. A.. Ordf.: Bergström. G.; vice ordf.: Linder, C. Ledamöter. utsedde af Hypoteksföreniu- W.; öfriga ledamöter af styrelsen: Johans- garna: Frölander, H. Th.; Uggla, A. A.;, son, A. J.; Pettersson, C,. J.; Berggren, Hamilton, R. G. grefve. Brando.och Uf,försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drotfnihggataof'. ~- ~-

9 [ ) Penninginrättningar. Kreditanstalter. Bankirer. Sparbanker., Styrelsens suppleanter utsedde af Hypo- [1699] Jernkontoret. ":l teksföreningarna: Montgomery, H. E.' (Kungsträdgårdsg, 4.) Of~ Tamm, P. G.; Lilliecreutz, H., friherre. ' Ordinarie fullmäktige: Tamm, C. G!dfo {., Kamererare: Moll, Victor. Sekreterare och om budsman. Bergman, J. W frih., ordförande; Cronstedt, Geijer, S. G. A.; Berndes, O. C., gr~.y'lf; G. F.; ron n- Kassör: Carlson, Edmond. der, C. E., verkställande direktör. ",. 5~ Revisor och bokhållare: 'ramm,' H. S. E. o. fullmäktige: Tamm, P; G.; A:~peh~ Bokhållare: Sjöstedt, Carl. Chr,; Wettergren, W.; Lundeberg;J~r.; Tham, V. H. S. '. Mälar~provinsernas hypoteksförening. Notarie. och om~~dsman:. Thys~lills, ~..~. [1693] Kontor: Arsenaleg. 4, 1 tro Kassör: Lagerström. G,. E... '" S t l Bokhållare: Myhrman, E.; Erickson, R. Ordf'o"rande' E G 13~~t:öm Ex;) Öfveringeniör: Brinell, J. A. ~~ vice Ordf ör.. : Sederholm,.. E.,,. jourharv. dir. I ngemoier;... B'ldt C W Vasag 8 Janson l '...,.. "'.' o' damö L h C G f W, Smalandsg. 42; Carlsson, H" Små- Le amoter: ewen ~upt,.., I4 r e ve; l' d 42. St 'd ber F G Holländareg. Tersmeden, A., friherre; Bohnstedt.: K.; 20~ ~\ b fl,helge ;gsg'/ 1. Casselli Tamm, P. G.; Uggla, A. A.; Wallden, W. A' l akm erg,., e.,. ' Tjenstemän. '".- xe, opp ar b ergo Kamererare: Way Matthiesen, C. i$ekreterare och ombudsman: Carlgren,ElisN. C. Bankirer.', I Kassaförvaltare: Ridderstolpe, ~ug., frih. [1705J Bankirfirman C. G::Cervin. '. Bokhållare: Munthe, Ernst. (Malmtorgsg. 4, kontor oppet '/ 5 _30/9 Assistent: Wolffelt, G. M. R. kl. 10-3, '/'0~30;' kl ) Eomiun för gr(j,nskning af ldmhandlingar inom Stockholms ldn : ; Ordförande: Boström, E. G. l Ledamöter: Wallden, W.; Reuterskiöld, Sekreterare: Ekelund, Jacob. Allm. hypotekskassan för Sveriges städer. [1695] (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg.) Ordförande: Dahlin, J. E. vice Ordförande: Berg, G. J. G. d.. Ledamöter: Björnwall. J. J.; Thorngren, C.; Phragmen, L. E. Suppleanter: ling, Ivar; Petri, A.; Trybom, A. P.; Svart- Wibom, O. H. ' Kamererare: Ekgren, C. E. Kassör: Bergsten, C. P. '. Bokhållare: Lundgren, M., fröken. Im'te1l.afvare: Cervin, Carl;.Jentzen, Carl. Tjenstemän:. ""J A. af Sandeberg, Frits;'. Bäckström, Ivar; de Perre, Alb. [1706] Jullus Geber & Co. (Storkyrkobrinken 4.) Telegrafadr.: Oeber, Bankirfirmans innehafvare : Geber, Pl1ilip; Geber, Martin. t n- l'j Prokurister: Mimer, Eugen; Wennetholm, Carl (teckna gemensamt). Kassor:' Wennerh,olm, Carl. Bokhållare: Stenberg, Elis; Palm, Gus~.; Geber, Hitns. --- [1707] Kommanditbolaget Burman & Go., [1696} l!plands stadshypoteksförening. I (Cerrtralpalatset.).,~Smalandsg.. 14, Norrmalmstorg.) Telegrafadress. Burmans. '..Il Ordförande- Dahhn, J. E. Bankirfirmans innehafvare : Burman, A!II:el. vice Ordf.: Berger, S. Kassadirektärr Burman Bernhard F.' ) Ledamöter. Grill. B.; Phragmsn, E.; Lund- Kamererare: Göranson,' Carl Gustaf. qvist, M. o Kassör: Bohman, P. < Ombudsman och kameferlj-re: Astrand, G. R. Bokhållare: Sandberg, O.; Smerling, Gust. [1697] Stockholms Hypotekskassa. \ ' ~ (Kontoret, Skeppsbron 8, hålles öppet D, Spm"banker.,'~ hvarje helgfri dag 10-1.) [1711] SVllriges postsparbank. I Direktion: /. (Posthuset '~id Vasag., ingång från "Von Ehl'enheim, P.. ordförande; Törnebladh, Mäster Samuelsg.) I :R., vice ordförande; Benckert, R.; Tempel- Ordförande: Generalpostdirektören. p. man, -Georg; Rabe, P. R.. Ledamöter: Chefen-föl' PostsparbanKstyran; 'Ombudsman: Benckert, Rob. Leffler, J. A.; Törnebladh, R.; Odelberg, ckameierare: Gagge, :Adolf. O W.. Bokh~lllire: WaUqvist, A: '. ChefförPostsparbanksbyrån: Saildbei=g, G.F.

10 Penninginrättningar. Tjenstepersonal t Kamererare o. sekreterare: Berg, J. E. Registrator: Henning, B. S. Aktuarie: Heimer, G. E. Kassör: Westin, Hj. Revisorer o. bokhållare: Fant, G. F.; Lundgren, H.; Stenbäck, E. o Amanuenser: Helleday, E. J. A.; Abergh, R.; Olson, G. H.; Larsson, A. F.; Kjellberg, J. Z. V.. Extra biträden: Samsioe, Jenny; L0din, Signe; Ström, Hedvig; de Frese, Constanee; Hedenskoug, Anna; Rheborg, Elin; 'Viberg, Ellen; Kruse, Sigrid ; Ericson, Anna; af Sandeberg, Mar-ia; Malm, Sofia; 'winroth, Anna; Gyllenhammar, Signe; Coyet, Mirni : Ström, Sigrid ; Malmgren, Sigrid; Stenquist, Fredrique; Ljungh, Adele ; Löwenhielm, Julia; Södennark, Anna; Södergren, Edla; Holmdahl, Anna; Braket, Louise; Eoström, Fanny; WikströIn, Julia; Östberg, Augusta ; Lönegren, Ellen; Sundberg, Gerda; Brakel, Ida; Jacobson, Anna; Bergman, Sigrid ; Galander. Gerda; Weng. berg, Anna; Lindskog, Marta: Andersson, Anna; Schmidt, Vi ssy; Olsson, Amalia; Weiss, Ellen; 'wahlberg, Ingeborg; l.. undbom. Hedda; Bennet, Elisabeth; Carlsson, Amelie; Carlsson, Ellen; 'Viberg, Anna; Öhrström, Signe; Zetterberg, Sigrid; Söderqvist, Anna; Ekelund, Elsa; Bratt, Hildur; Håkansson, Ingrid; Fahlström, Elvira; Svensson, Elin; Zucco, Esther; Meurbng, Gertt-nd; Ouchterlony, Lilly; Ödman, Hedvig; Ljungberg, Elsa; Sjölander, Agnes;.Trederen, Ma.rl a.;bergholm, Cecilia; Almgren, Terese; Helleda.y, Nacrna; Wallgrcn, Estella; Ryding, Astrid; Lindqvist, Anna; 'I'yden, Ingrid; Jansson, Karin. [1713] Stockholms stads sparbank. (Hufvudkontor: Fredsg. 19, öppet 9-1 /23, '/26-7.) Ordförande: Bohman, H. vice Ordförande: af Petersens, K. H. W.; Öfrige ledamöter: Silfv ersparre, O.; Wikström, P. M.; Morssing, Fr.; Sjögreen, O.; Silfverswärd, Carl; Hirsch, U.; Bodin, O.; Settervall, J.; af Klintberg, F.; Lettström, G. Karnererare. Dandenell, A. Sekreterare och ombudsman: von Heijne, D. Kassörer: Ström, A. och Langelius, F. G. Kontrollörer och bokhållare: Björklund, A.; Wallberg. G.; Kinman, E. U. Kontorsskrifvare: llodenberg, Th.; Sevon, Ko; Sevon, V; Aman, G.; Gustafsson, A. Amanuens: Bowall ius, B. Uppgift, hvarest Sparbankens afdelnings" kontor äro belägna samt om tiden, då desamma äro öppna, återfinnes i Adrossafdeln lngen (under»sparbank»). [1715] Stockholms läns sparbank. Hufvudkontoret, Drottningg. 39, är öppet hvarje söknedag, från 10 r. m. till 3 e. m. Afdelningskontor i Staden : Ldlla Nygatan 22(hörnet af Kornhamnstorg), å Östermalm: Birger Jarls gata 31 (Engelbrektsplanen) äro öppna. hvarje sökneda 10-'/2 3. Sparbanker. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Pantaktiebanker. [ ] Styrelsen: Ordförande: Boström, E. G. Vice ordförande: Udelberg, O. W. Ledamöter: Ostberg, G..b'.; Berndes, C. F.; Cederström. C. G. R., frih.i, Ekwall, G., ii Hogsta; Zetterberg, H.; Åkerlund, E" å Lovisedal; Pettersson. A. Kassadirektör: Östberg, G. F. Tjenstepersonalen: Kamererare: Lilliesköld, W. Ombudsman: Christierson, T. Bokhållare: Wessman, K. A. Kassör: Oden, Hanna. Kassakontroll ant: Petre, Helena. Kontorsskrifvare: Ljungstedt, Sigrid; binder, Anna; Nauckhoff, Maria. Vaktmästare: Hällen, Klas; Nilsson, Olsson, F. Afdelningskontoret i Staden: Kassakontrollant: Kumlien, A. H. Kassör: Boije af Gennäs, Maria. AfdelningsllOntoret å Östermalm: Kassakontrollant : Ekecrantz, S. Kassör: Christiernsson, Adelaide. E. Pantaktiebanker. Beh John; [1719] Aktiebolaget Stockholms pantaktiebank. Hufvudkontor: Riddarcgatan 10, 1 tro upp; öppet söknedagar från 10 f. ID. till 1 e. m. Atdelntugskontor: A. Stora Badstugatan 4 å Norr; B. Riddaregatan 10 å Östermalm, med ingång från gryckjuukaregatan 6' Sibyllegatan 16~hörnet af Linnegatan, utlåningsfilial: C. Skärgårdsgatan 4, Brända tomten med ingång från Kindstugatan ; D. Högbergsgatan 23 å söder med ingång från Kapellgränden 3; E. Klarabergsgatan 52. F. Bränkyrkagatan 50, hörnet af Timmermansg. G. Vestmanuagatan 55, hörnetafkarlbergsvägen. Afdelningskontoren hållas öppna: Alla söknedagar från 9 f. ID. till 2 e. m. och från 4 till 8 e. m. (Kontoret E 0-3, 5-8.) Lördags- och helgdagsaftnar till kl 9. Sön- och helgdagar hållas kontoren stängda. Ordförande: Smedmark, J. O. G. Ledamöter: Olsson, Axel; Olsson, F. T., verkställande direktör; Bichert, Hj.; Palmstierna, G. Kamererare: Sjöholm, Erik. Kontrollant: Eriksson, Erik. Kontorister: Hellström, Serla ; Bergholtz, Amora; Josefsson, Maria. SVEA. 13 Drottninggatan.

11 [ ] Pantaktlebanker. Amortetingsfonder. ~I:jenateper8onai: Kassör: Wahlgren, G. Vid afdelningskontoret A. Bokhållare: Ankarcrona, C.; Boyesen, D. Föreståndareochkassör: Pettersson, PQntus' Östergren, :1\.;' Gustafsson, S. Bokhållare.: Bergholtz, Anna; 14agnuss.on,; TJ't;n8t8p8rllo~al:,h~l. Aug.; NIlsson,' Knut... Vid~afdelningsk~ntoret B...Vid.filial N:o l:.. I <~~ Forestandare och kassör: Janson. Carl. Fore~tändar~?y~ ~assor: Lands~~,~~t. Bokhållare: Pettersson, Signe : Johansson, Bokhalla!e: Laur~n, H.; ;WaWstrom, R.~.!'y Ivar.; Karlsson, Teodor. d~ll, S~gn~i SplCk',~engt.,,~, r; p')td _ Vid utlåningsjilialen; Sibylleg Vid filial N:o?:.. " (,,', S;; '1";;, l is ForestäDd~Te: Rabe, Ernst Emil. Fores.tändare och ~assor: Jo)ian~son,,,."J_:Y Vid afdelningskontorat C. Bok?alla~e: Westerlund, S.; Nyb0!PlJ ~ei' " f'öreståndare och kassör: Nvh Axel. VJ.d filial N:o J!,: j! ;., Bokhållare: Ekeroth, Carl; B;rgqu~st,' Alb. IFöres~åndare och ~mssör: Nilsson,.Gustaf. Vid afdelningskontoret D. -Bokhållare : Berglind, Emma; AlblOD,..F. ' r;th Vid fil' l N 5 J. s,u;[)'1(1 l' öreståndare och kassör' Andersson J oh E I la :0: \".' Bokhållare: Kjellberg, K~rl; Jansson; Nan'ny; Föres~åDdare och kassör: Janss\ln,.'<?S'kar.:D. Schröder, Thure. Bokhallar~: Hartm~n" J. P.; Enl\'!3trQm 1,Vil- ". Vid afdeluing~.kontore.t E. got; Wldfond, HIlda.,,'" I.,\ ;IT~~ Foreståndare och kassor: Melhn, C. F. ff,.fnj!;tas -q Bokhållare: Pettersson, Gustaf. H",,,ut,){ Vid afdelningskontoret F.. ( I L:n', Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. F. A.mo,,.ter.irJ,gl$fond,~r.l'd n Bokhålla)'e.:J osefsso?,patrik; Hallsten,Gerda. Amorteringsfonden för 'apotel<spri'vile\jier0 VId afdelnmgskontoret G.. r. :,. ul! Föreståndare och kassör: Hallsten. John. [1727J Vallmg ~ rii?~llil Bokhållare: Bouvin, Oskar; Wallin, Allan. I,T, I <"<oia :J{ Ordförallde~ Lilhot1:i, Klas.. 'j I.M ' M Arbetareringens bank~ pantlaneafdeiningar. vice Ordförande; Sebardt, Wilh.' < l. Se [1681.], Ölrige ledamöter: 'Murray, A:; 'LehmaD~ A.; \ -, Enell, H.I G. O..1 ['i. [17 ~3J. StyrelsesuppI.: Kerfstedt, I.; Södermark,.A. Aktiebolaget Stockholms Privat-Assistans. Kamererare och protokollsföpwe: Göraps-.. Hufvud- och bankkontor: Fredag. 24, l tr.; s~n, I....'." oppet söckendagar kl. 10 f. m.-4 e. m. Revisorer: Göransson, Th.; Afzehus, Fr. Pantlånefilial N:o l: Smälandsgatan 40. Suppleallter:",Engelbrecht, K.; ~eter~so,[:ry;. I Pantlänefihal N:o 2: Luntl)1akaregatan 34 B.'. "II Pantlänelllial :N:o 3: Sibyllegatan 21l. ) l Pantlänefilial N:o 6: Pipersgatan 6...Filialkontoren hällas öppna: [1729].Nya amorteri~gsfonden ~fö'r f, '11tH) Sökned. fr. 9 f. m. till 2 e. m. samt 4-8 e. m. lörd.. ooh dagen före helgd. till kl. 9 e. m. apoteksprivilegier., Styrels8:... j. 'Vailingatan 20\. "J"tf. I '{ ",.J" L' h K'l "<tv,),,.,.noa O.rdförande: Rudberg, Jonas.. O.rd loran~e: inroth, as, fl':' 'o' './ VIce O~~öra.~de: Söderström, Å. IF.., Vlc~ ordfo,~5~.d.~:sep~r9.t, W:. 1:1. rs' ~' D" Le~amoter: Wahlberg, F. A., verkst. direk- Öfnge ledamoter: Murray, A.;'Balkenhaqsel}, t, tör och kassa direktör; Velander, Th.; W~hl-.R.; Nilsson~IPh.." "'.'.?.O berg, F. R......' Styrelsesuppleanter: Kerfstedt,I.; Kaijser.,A;. Ombudsman: Tjerneld, John. I Kamererare,och protokollsförare. JljGöraItst ) Kamrer: Wahlberg, F. R. r " son, I. ~N r. J Kontrollör: Hedlund, A. Revisorer: Wallen, O. ;E.; Strandelk!l. 'Jr o.ll. Kasiakontrollör: Gustafsson, A. Suppleanter: Ju~l}~, H,i.; Se4tllb~rg, A'lJ: A - ),, ( t J < f.1>1 ) Bra!) t,.'j. (lli. asii or mtqr~b,,' ~{l~./,,/!...felli" fri ~ij".å....,., ""DI q

12 J II. :FÖrs äkringsinrä ttnin gal'. m j Pörsäkrlngslnrättntngur. A. Ränte- och kapitalj'ör- [1737J lifförsäkrings-aktiebolaget Thule. säkringsanstalter. (Är 1872) (Kungsträdgårdsg. 2 C.) Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten [1731J i Stockholm. Lilliehöök, C. M.; Wetterström, H.; Hami! Stora Nygatan 5; insättning till beredande to~, Hugo; Uggla, E.; Kinberg, Henning; af lifränta eller kapital sker från den 15sept. Frol~nder, T~.; Pa.lme, Sven. till den 16 maj alla söknedagar kl. '/211-';'3 Verksta:llan~~ direktör: Palme, Sven. och onsdags e. m. kl. '/27-'/28; återstående ~ktuae,e: J aderm, E. delen af året alla söknedagar kl Ofverlakare: L:,nnmalm, F... Kamrerare: Gronberger, A. Ludv. Direktion: Ombudsman: Vakant. Ordförande: Ramstedt, J. O. Utdelningen till aktieegarne begränsad Ledamöter: Christierson, 'r. O. A.; Edholm, till kr. pr ål'. M. E.; Leijonhufvud, B. A., frih.; Matthie- U?trer de 10 åren erhöllo : sen, J. C.; Ramstedt, A.; Rubenson, L. Aktieegarne 282,000 kr. Wallden, W.; Kinander, E. De försäkrade i kontant vinst 3,869,389» Föreståndare: Romare, A. V. Vinsten utdelas årligen. Kamererare: Nordwall, L Premiebefrielse vid invaliditet. Amanuens: Stridbeck, G. Ombudsman: Nerström, E. G. Amanuens: Stuart, G. A. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. Korrespondent: Fabricius, A. [1739J (År 1882.) Kassör: Benckert, F. (Drottningg. 22.) Kontorsskrifvare Eriksson, L.; Svederus, Styrelse' M.; Mellberg; 111.;Malmerfe1t, E.; Geete,.... H.; Bratt, IIL: Romare, A.; Wallin, E.; Hol,!!, G. B. A., ordforand~~ Brusewitz, E. Matthiesen,R.; Fabricius, S.; Äbergsson, A.; Mittag-Leffler, G.; Leijonhufvud, K. Pripp L. Peyron, Ad.; Setterwall, C., yerkställande direktör: Leijonhufvud, K. B. Liff'örsäkringsinrättningar. Lifförsä kri ngs- Aktiebo laget Nordst j ernan. [1735J (Är 1871.) (Hufvudkontor: Stockholm, Drottningg.7.) Elliot, J. E., ordförande; Fränckel, E.; Samson, otto; Wein berg; Otto; Edgren, J. G. C. A.; Printzsköld, Verkställande direktör: 4-ktuarie: Fränckel, E. Samson. Otto. Ofverläkare: Flensburg, C. Aktuarie: Mittag-Leffier, G. Kamrerare: von Braun, Chr. Lifförsäkrings-Aktiebolaget De Förenade. [1741 J (Hufvudkont.. Storkyrkobrinken13.) Herlitz, Karl; Bring, Ernst; Palme, Sven; Leijonhufvud, K.; Hall, Alex.; von Heland, C. G. E. Verkställande direktör: von Heland, C, G. E. Kamrerare och aktuarie: Lundberg, F. Ofverläkare: Bruhn-Fåhrteus M. med. dr. docent. " " [1743J AII.manna Hfförsäkrtnqsbolaget, Ombudsman: v. Heideken G., auditör vice (Ar Vasag. 10.) häradshöfding. ', Rikstel.145. Allm.tel.4336 (direktören 4260); Kontorschef: Lindst~~t, Karl. Kamererare: Bergstrom, Axel.... Chef för agenturerna: Tiselius Hans. von der Lan?ken, C. E., ordförande; Glhl; Kassör: Bolin, M. ' G.; Cavalli-Holrngrsn, A. F.; Wrel'll, J.; F" äkrinzssumma.i.löf Gumrehus, A. Åo r. sa pngssumma... over 115,000,000 Kr. Yerkställande direktör: Gummlins, Arvid. rhg ~nkomst D 4,500,000» Ofverläkare: Wrern, Jonas. Fonder D 33,000,000» Aktuarie: Phragmån, Lars. Jurist: von der Lancken, C. E. Brand.., och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 [[ ] Försäkr~rigsinrättningar. Tjenstemän: Ledamöter: Berg, C.; Carlsson, G.: Egner, C' Winge, C. G., Kamererare. E.; Högberg, C.; Nordström, Gustaf; Te- Ohlson, G., Kassör. now, Chr. L. Thim, Artur: Edenberg, G. A:son; Billing, Tjenstemän: J.; Carl3:nder, Anshelm; W;ahlgren, G.; Öfverlähre: Sällberg, G. Th. Bartholdi, Am.,; Warholm, Fr.; Maart- Matematiker: Ekström, Gust.. man, D.; Warlmg, E.; Ohlsen, L.;. Tho- Kamrerare: Ekberg,,J. A. mas, A... Sekreterare: Grube G. Utdelningen til] förlagsgifvarna är be- Afdelningschefer: Englund, K.; HaIJm2n,;R gränsad och som minskas har högst geuom utgjort årliga 12,500 kr., Kassör: Elliot, M. '. återköp af Bokhållare: Thorssell, A.; Hultbom. I 1.; Magförlagsaktiekapitalet och utgör år 1904 nell, A:; Busch, E.; Elliot, S.; Högberg. kr. 10,800: -.. A.: Seherberg, S. -" Under de 10 åren erhöllo: ' All vinst tillhör de försäkrade. Förlagsgi["a?'na kr. 109,580: _ Under 10-.~rsperioden ut.gjorde De jör. iikrade. dels kontant anstaltens ofverskott, sedan lagenliga afutdelning och dels i af. s~ttningar till försäkringsfonden blifvit sättning till egna fonder gjorda, 714,802 kr., ~,:araf 354,994 kr. ut- (försäkringsfonden icke delats under det att a~erstoden 359,808 kr. medräknad)» 748,990: _ rese~verats:. Vinsten utdelas årl izen efter 5 kalenderår. Vinsten utdelas årligen efter 3 kalenderår. Öfverlmrs å ReformfÖrsäkringar af år Samtliga tillgångar d. 31/12 '1903: örver Lägre premier å Reformförsäkringar af 4,000,000 kr. l år Premiebefrielse vid vissa fall af invalidi- [1745 b],försäkringsanstalten Brage. tet utan premieökning. (Ar 1899.) Dessutom extrainvaliditetsförsäkring mot (Eungsträdgårdsgatan ] 2.) tilläggspremie. ' Se för öfrigt kartongbladet näst före bok- Styrelu:' stafven L.. Berg, Lars, ordf.; Juhlin"Dannfelt,G.,v.o}df.; Lundeberg, Chr.; OHn, C. O., öfverläkare, ~1744J Lifförsäkringsak!iebolaget Nordpolen. (Ar 1897.) (Drottningg. 3.) Ordförande: Hildebrand. Rans. Ledamöter: Danelius, B. {\..; Lindeberg, Knut; Stjernspetz, H.; Sjögren, Tage; Strömberg, C. J. Verkställande direktör: Strömberg, C. J. Dfverläkare: Sjögren, Tage. Matematiker: Nordenmark, N. V. E. Kamrerare: Burman, John. Skandinaviska allmänna lifförsäkrings- [1745 aj föreningen Balder. De försäkrades egen anstalt. (Är 1887.) (Sturegatan 8, 1 tr.) Kontorstid 9-1 /24. A. t. 610; r. t Ordförande: Uggla, Gust., generalmajor," Vice ordförande: Car1stedt,.,H., öfverste, Verkst, direktör: Zethelius, J.. A., öfvarstelöjtn.. Björck, J. E,., ombudsman; Lundeberg; Gerdt, kassadirektör; Bennich, Th., verkst, direktör. Svenska lifförsijkringsanstalten Oden. [1747J (Ar 1888.) (Storkyrkobrinken 11.) Öfverstyrelse: ' Reuterswärd, Patric, ordförande; Åkerman, R., v. ordförande; Carlson, O.; Sjögreen, O: A.; Petersson, Edy. R.; Gullb:rg, ~j.; Billmanson, A. L.; 'I'Irnberg, G.; Martm, P. R.; Wahren, J.; Setterblad, G.; von Horn, E~; Christerson, J.; Petersson, Axel; Dah lin.yj'. E.; Lilliehöök, H.; Swartling, J. A.; Akerman, J.; Fries, E. F.; Slöör, F. W. N..' Direktion: Reuterswärd, Patric, ordförande; Äkerma;n, R., v. ordförande; Petersson, Edv. R., öfverläkare: Carlson, O.; Billmanson, A. L., matematiker och jourh. direktör; Dahlin, J; E.; 8wartling, J. A. Ombudsman: Blixen, Oscar. 1 Intendent: Palme, Gustaf. Kamererare: Carlson, A. D. 13 Drottninggptan.

14 Försäkringsinrättningar. [1749 aj Svenska Lilförsäkringsbolaget. Försäkrings-egarues eget bolag. (Ar 1891.), (Hufvudkontor Norrmalmstorg 16.) Kontorstid 9-3,30; a. t. 7280; r. t StY"else: :Meuller, Chr. L., ordf.; Carlson, Wilhelm; Ytterman, John; Meuller, Fr. Lambert; Ekman, E. J., verkställande direktör. Tjenstemän: M-atematiker: Ekholm, Nils, fil. dr. Ofverläkare: Janson, Carl, med. dr. Kamererare: Andersson G. Kassör: Wernström, H: Afdelningschefer: Göthe, C. A.; Faugert, J.; Svedelius, F. Bokhållare: Andersson, L.; 'I'ernström, G.: Bergström, N.: Pettersson, E.; Lewin, F.; Grufman, E.; Lindström, E.; Sundblad, A.; Nyblom, E.; Wedin, H.; Elfström, N.; Erikson, K.; Ryberz, V.; Wall, T.; Tobieson, G.; Mellin. B.; Andersson, K. G; S~ndell, s,jögren, L.; Kjellander, E.; Horwitz, G.; Siöösten, S.; Lindqvist, A.; M.; Österberg, S.; Harnmarf'ors, O.; Nayström, L:.. Hamm.arstrand, G. J<'.; Holmgren, Martha; Lll1dholm, Valda; Schmidt, E.; Hagfors, A.; Silvander, B.; Ahlströrn, E.; Graveley, 1. [1749 b] Allmänna Pensionsförsäkringsgolaget. (Ar 1898.) (Strömsborg, Stockholm.) ordf.: von Essen, F., frih.; v. ordf.: Berg, Gust.: öfriga ledamöter: Björklund J..A.; Eker~ann,.. dm, R.; Nonnder, V. Ofverläkare: Sundberg, C. Verkst. direktör: Norinder, V. Kamrer: von Heij ne, Ernst. L.!J.; Sundberg, C.; Sun: [17 5q,a J Valand, Omsesidiqt Lifförsäkringsbolag. (Ar 1894.) (Klarabergsg. 25.) Stsjreise : Ordförande: Heijkenskjöld, S. L., öfverste. Verkställande direktör: Virgin, Claes. Ledamöter: Tarnm, O.; Carlsten, E.; Wallis Curt; Widtskiöld, J. A.; Mårtensson, L. A' [ J Allmänna lilförsäkringjlföreningen.. Tjenstemiin, [1748J Röda bandet. (Ar 1889.) Ofverläkare: Wallis, Curt. (Centrulpalatset.) Ombudsman: Norman, Huzo, Trirektion : Matematiker: Lundg-ren, H~r!ll. Direktör: Palmblad, O. W., verkmästare. Kamrer: Arbman, H. Kassör: Nyström, Karl. Kassör: Ekholm, Jane. Sekreterare: Berg, Edv., kanslist. Bokhållare: Järta, F.: Norman, Gurli; Lagerlöf, Karin; Hseffner, Anna; Lundgren, Agnes. Bolaget är bildadt af 41 personer, som utgöra dess öfverstyrelse. Svenska arbetareförsäkringsanstalten [1750 bj "Trygg". (Bildad 1899.) (Hufvudkont.: Birger Jarls g. 14.) ÖfrerstY"else: Ordförande: Svedelius, Ax. G., landshöfding. v. Ordf.: Swartling, Ax., riksdagens Andra kammares talman. Ledamöter: Almqvist, S.; Aspelin, Ch1'.; Berendt, S.; Bonde, C. C:son, frih.: Falk, R.; Flensburg, C.; Hasselblad, C. F.; Hed. g-~en,b.; Hellberg, Fr.; Kjellberg, J. C:son; Liberg, L. L.; Lindman, A.; Ljunglöf, Knut; Nygren, Gottfr.; 'I'harn, Vollr.; von Vicken, C. D. StY"else: Ordförande: Rubenson, Semmy. Ledamöter: Björklund, O.; Enell, O.; Lin, roth, Klaes; Grumme, A.; af Jochnick, A. Revisorer: Anjon, A.; Ulff, G. E. Yerkst. direktör: af J ochnick, A. Ofverläkare: Hedren, G., med. dr, docent. Matematiker: Montån. Th. Kontorschef: Sjöberg, Sven. [1751 aj Lif- och sjukförsäkringsbolaget Vasa. (Centralpalatset.) 8rYl'el.'e: Ledamöter: Jungstedt, Hugo; Sterky, Adolf; Berglund, E~'ik: Petterson, August E.; Appelberg, VIctor. yerkställande direktör: Appelberg, Victor. Ofverläkare: Welander, Edv. Matematiker: Sparre, Lars C:son. [1751 bj Lifförsäkringsbolaget Svecia. (Regeringsg. 40; a. t. 7475, r. t ) 8tY"else: Ordförande: Falk, H. Verk st. direktör: Hamrin, Helmer. Kassadirektör. Granholm, H. Ledamöter: Kolmodin, A.; Sandberg, Ludv. Ofverläkare: Hvass, Thorbjörn. Aktuarie: Burström. Hugo. Ombudsman: Sandberg, Ludv. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 [ ] Pörsäkringaiuråttningar [1751 ej Sveriges praktiska lifförs,äkrings- [1755].Brand- o,ch Lifförsä.kringsJ~:<;l ~ förening. Aktiebolaget, Skåne. (Ar, 188,*,),().n 0 Kl. V. Kyrkog. 10. " (Arsenalsg. 3!l.).. c~~. Ömsesidig sjelfhjelpsförening med fonder Bola.get 'meddelar?rand~orsa!fri~g~:., ny~ af 180,000 kr.,. Ires:,1If-, lifräntev och kapi,tll.lrors~~~~l)gltri.. " -,--,-, ~. Fonder i\fver, 24,000,000 kr., aaraf Tga.-. '.'.' rantifondförbirldelser 10,800,000 kr; l. C. Ldf> och brandförsitkr'tngs- Hufvudazent; Bay, Hans. ",,,m\r>\~ inrättninga r. Läkare: M~linsten, Karl, Blasieholmsto,11gI91.. m;,t'rl rl1'52) Försäkringsaktiebolaget Skandia..' i:: " l ~ (År 1855). D. Brandlörsitk:1'ingsinrittt~ (Mynttorget 1.) c. I'. n'tnga'l.,.;.+ Styrelse~ Allmänna brandförsäkringsve~ket för liytl~. von Ehrenheim, P. J., ordförande; v. Rosen, [1757] nader å landet. (År 1782.).1. G., grefve, vice ordförande; v. Bahr, O.; (Stora Nyg. 26.), Il. Henlitz, K.; Wallenberg, M.; Cervin, O.; Af Kungl. l\bj:t förordnad ordförande: von Afzelius, 1.; Medin, O. Essen, F., frih., riksmarskalk.~',,<, Verkställande direktör: Herlitz, K. Enskilde delegares fullmäktige: Jentzen', C.r ÖCverläkare: Medin, O. ' Odelberg, O. W.; Sederholfl' Edw.; Bggla, Kainererare och, chef rör brandrorsäkrings, A. A... byrån: Lindbohm, H. Verkst. direktör: Rosenlind, J.' E. ',', Chef ror liji6rsäkringsbyrån: Stedt, N. Sekreterare och ombudsman: BowaIlius, R.M Ombudsman: Santesson, H., Assjll'ansinten~~nt: Orentz, J. W: I,~1 I --- AssIsten,ter: Skjöldebrand.Kt.å.: Brand- o. Lifförsöt<rings-Aktiebolaget Svea. Kamererarei Robbert, O. W.. NIlsson,PJf.!'.. a \ [1753]. (Ar 1866.) Bokhållare: Egerström, K. O. Fr.; 'LIlld- ' Hufvudkontor, Göteborg. skog, K. Hj.,. >L ~.,' I;i Bolagets styrelse: j,kassör:"silfverswär.d, E. E.,,)' il. Kassakontrollant- 'Adelgren,' A. ' Il Ordföran~e: Wijkander, Aug.; v. Ol dfö~an., ""b P, de: WIJk, Carl; von Sydow, F. E.; Bring, _ I,._. J Ernst; Sternhagen, Harald;.Murray, Stockholms stads brandförsäkringskontor. Geo~~e; Hart".ig, J:Ierma.!J. [1759] '_ " (År 1746.) ) n, ef:jl"ol"t,. Verkstallande direktör: Brmg, Ernst., (Mynttorget-4.).. r 'T fy Styrelsesuppleanter: Boye, F.; Seaton, A. (Vid W03' års utgång- uppging!l' kont6re~s,.. E.; Svalander. J. V. '. fonder till'kr. 30,437,469:9~' och dess ans a- Olverläkare: Lamberg. Carl. righetssum a utgjorde kr. 487,950,525:83.) {i Ge'1le",alagent!~r,'Stockhol,n, ' o Direktion: (13 Drottninggatan 13.) Leijonhufvnd, Br. Abr., "frih.; Uggla, (A.; Generalagent: Hellstrand, G. A. Almqvist, Sven; Bchager, A. C.; Lund Inspektör: Malmborg, C. von., ström, Karl; Bergstedt, Carl; Lyth, G. W.; Tjenstemän viil.gene:ralagenturen: Edberg, K. '1.'. ',d"~ I Hc<n(M [r, Dumky, Gustaf. kamrer: Hallin, Edv., kas- Sekreterare Q. ombudsman: Benckert, ~ I;b., sör;j Hornvall, A.; Nordberg, Signe. Kamererare» Romare, -P. B,': -, I)'~),,';' t '--- Notarie: Söderling, A. G. M. " ',u Brandförsåkrlngssumma,.,, Kassör och bokhållare t Norbeok.-K. Q. ~3 öfv.er ,;... l,500,9po,oo(hkr. Revisor: Palmgren, Hj. L.rT-.il L ni! Lifförsäkr~ngssumma:,9~ver. 81,000,000 ~ Amanuel)s; Lagerc~ant~, Eli!tf[.o 'Ji.,. Il.. Årliga premie- och ränte- '(.,. Värde;ringsmän:,PettersolJu G; E,., N.;,Hainkomster, öfver, '. 12,00Q,000, J) verman, K. V.,!l )1 Aktiekapital... :'::=""':.- 2,000,000 l> Brandinspektör: Nordenstrahl, Q.o,. "tolll'ieni Grundfofidsförbindelaer.", 8,000,000 l>. '!' Öfverstyrelse..fl '1 Reserw-i ~.~h dispositions- I lo' I Riddet:s~a'[letsoc1:ad~V!s,Mass:;Bjö~nstjel'?a~ :fo~d?r,?fv,er.l..m. 3,000,000 R.; :Bre~tlioI~z, 'B. J.;.?- ~lb~ "yhp, G., fnh\'i LIJIorsakffiIgs-.ochf andra r. Ede1svärd, :A;r:W';,GnpensIsold,. C,,:J. ~"; fon..detjjöt~er... ~.. l'.. r.~.l ', 25l~09'~OO ]\ Hom,"A. f!~s., g-ret;ve: a~l~.nt~~i~'?. (Nytt val.;<' eco', sel utk:' Su pplementet.) F.; Lagerheim, C l H., T. ~," LeIJo,nl:\WY!l., ~,?, B. A:} '-frih.;"riobing,"g.;"silfversvärd, e.;'... h (' _..".._ ID,[! 'R" laiq~, '~-;i-aro~g~ -

16 Försäkringsinrättningar. [ G7] Skogman,C. J. A., frih.; Stålhammar, A.; [1763J Stockholms stads brands(odsbolag Uggla, A.; Adelsköld, C.: Ribbing, A.; von till försäkring af lösegendom. (Ar 1844.) Bahr, ~.; Re~binder. H., frih.; 'Lan&,enskiöld, (Skeppsbron 32.) K, frih.: Morner, C. A., grefv~.; Stuart,.G. Direktion : A.; von.stapelmohr, "~. ~.; BOIJeaf Gennas, Lindeberg, K. M., ordf.; Björklund, E. G. F.; S. J. A., v. Rosen, E., Uggla, E. A. Ramstedt, W.; Andersson, Ax. N.: Ed- Ståndspersonernas klass: Almqvist, E. K.; berg, Knut. Almqvist, S.; Björklund, G.; Blom, C. E.; Kamererare: Blanck, A. W. Brusewitz, E.; Claeson, N.; Fränckel, E.; Kanslist och ombudsman: Lagerwall, Birg-er. Jolin, S.; Ljungberg, K.; Nerström, G.: Roos, Revisor: Helmer, B. A. T.; Schag-er, A. C.; St~l, W.; Wallden, Kammarskrifvare: Liedberg, A. R. M. 'Y.; W.allenberi;, K A.: Osterg~'en, A.; Ret- Herrar Sextio Deputerade: tig, Hjo; Hallberg, J. F.; Cervin, C.; Ry- d A N B k t stedt, C. G.; Holtermann, O.; Kolmodin, A. Almgren, O.; An ersson,. f.;.. ene er, A.; Beskow, B.; Stenberg, S.; Holmberg, C:..H.; Bergstedt, C.; Ber~.~trom, C. ~.; E. J. BJ?yklund, E. G. F.; Björnbom. HJ.; BOIJe, C. O.; Bratt, H.; Dahlberg, A. E.; Handlandenas klass: Almgren, O.; Berg- Dahlerus, G. E.; Dahlgren, E. W.; Dastedt, C.; Gustafsson, G. T.: Larson, Adl~r; nelius, B. A.; Edberg, K. T.: Edelsvärd, Norsens, P. C.; Paton, N.; Pettersson, HJ.; A. W.: Ericsson. Hj.; Fris, G.; Geete, O.; Peyron, L.; Schn.ell, Carl; Svanström. 1<'.; Gustafsson, G. Th.; Hallström, P.; Han- Tempelman, G.; SI!.vert, A.; Ramstedt, Aug.; sen, H. F.; Holmström. M.; Kock, E.; Olsson, H. W.;..Hoglund, C. H.; Settervall, Kolmodin, H.; Lagerhall, P. J.; Larson, J. G.; Lundström, ~.; Funck, H. F.;.~oh- Adler; Lindberger, W.; Lindblorn, A.; Lin-, man, K; Lamm, H.; Karlsson, L.. ~.; ~oder- deberg, K M.; Lindfeldt, W.; Lindstedt, berg, O. A.; Rosengren, C.; BJorklof, J.; K.; Loven, J.; Montelius, O.; Morssing. Carlberg, G. F.; Nachmanson, Abr.; Neumiiller, E.; Embetenas klass: Aspengren. F. U.; Brem- Pettersson, Hj.; Pettersson, V.; Piehl, G.; berg, S. A. K; Edberg, K. Th.; Ericsson, Hj.; Ramstedt, Aug.; Ramstedt! J. O.; R~m- Hellbacher, F.; Lyth, G. W.; Nilsson, C. 1<'.; stedt, Wald.; Ra~stedt, Vlct.:..Ro~theb, Sidvall, C. F. R.; Sällström, A. G.; Wess- H.; S?~nell, C.; Sidwall, R.; SJo~.trom, K. berg, P. E.; Westerdahl, A. R.; Benckert, F.; Sloor, F.; Stenberz, S. A.; Soderberg, C. H.; Petterson, V.; Andersson, J. A.; B.; Tempelman, G.; Wennberg, A.; Wess- Amundson, A.; Mårtensson, O; Sandgren, man," A. G.; Wxetma.n, J.; Zimmerrnan, H.; Eklund, J. L.; Andersson, A.; Lind- E.; Am~n. W.; O~terlllld, E.; tre vakanta. feldt, W.; Ekstrand, E.,G.; Linderoth, J.; (Nytt vall Mars,se vidare utk.supplementet.) Westerdahl, J.; Lund, J.; Hedberg, E. G. [1765J Stockholms läns brandstods bolag. (Ar 1844.) Städernas allmänna brandstodsbolag. (Arsenalsgatan 4.) [1761 J (Ar 1828.) Skeppsbron 20. Ordförande: Odelberz, O. W. Ordförande: Östberg, J. v. Ordförande: Zetterberg, H. Öfrige ledamöter: Heijkenskjöld. W., verk- Ledamöter: Akerlund, E.; Bredberg, C. G.; ställande direktör; Olson, A.; Stålberg, A.; Hedenbergh, A. L.; Tottie, C. A. W.; Engelke, D. Lundin, W. Sekreterare o. ombudsman: Naumann, Th. Kamererare: Robberte, A. Kamererare: Karlson. F. G. Ombudsman o. sekret.: Wahlgren, C. A. Amanuens: Hård af Segerstad, B. J. A. Tjenstemän: Brandting, S. K O.; Gernandt, Res-istrator o. bokhållare: Almroth, E. G.; Olsson, S. O.; Ulmgren, P.; 'I'äckström, Vaktmästare: 'I'hide, G. KE. Inspektörer: Gustafson, A. H.; Lagerfelt, [1767] Brandförsäkringsbolaget Tor. N. G. M.' Af K. Maj:t sanktioneradt 9 nov Brandstodskomiten i stecknotm: (Klarabergsg. 23, l tro Kontorstid 9-1/24.) Bengtsson, N. J.; Frostell, F. E.; Magnus- Allm. tel. 192, rikstel, son, A. E.; Nilsson, N.; Edblom, R.; Sjö- Beviljar försäkringar å fast och lös egenqvist, J.: Althin, N. P. dom såväl i stad som på landsbygd. (Nytt val i Dec., se vidare utk, Supplementet.) 8tY"els8:.Ordförande: Lagerberg, Otto. ~rand och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drotlningg'atl!g!...

17 [ J Försäkringsinrättningan Öfrige ledamöter: Eden! F.; Loden, J.; Ly,tt- E. Olyck8fallförsitkt'inys.~' ~ kens, Aug.;.von Nolting, 'Y.; Petersson, ' inrättningar.,,_a. I Edv. R.; Rietz, Aug.; Stålfors, B. G,. ' _._. l.l1, L:son; ThoreIIi, S.' E.; Tideström, H. [1776J,Rlksforsakrlngsanstalten. I,J. Tjenstemän: ~ ('Mäster-8amuelsg. 64 II.) Verkst. direktör: 'I'horelh,' Sven Elof. (Inrättad.1902 på grund af Riksdagen8~ Kamererare: Johansson, A. beslut 1901" meddelar olycksfallsförsäkring Kassör: Håkansson,,M.." m. m.) Inspektör: Bergman, J. A. H. Öfverdirektör och chef: May John. Biträden: Karlson 7 B.;. Stenmark, G. Ledamöter: Fredholm, Iva;, byrådirektör;, (Nytt styrelseval I maj 1905.) Tengstrand, Ivar, byrådirektör; EnbOm, '0. F., sekreterare och ombudsman. A? Bran~försäkri'lgsaktiebolagetFenix.. Öfverläkare: Åkerman. J. H., e. o. prof.' l\) [1769] (Ar 1889.) Notarier: Forsberg, K. G.: v. Krusen9tjern:a. (Jakobstorg 3, l tr.) F.; Backman, C. r,. i;!l,i' Registrator: Nordenmark, N. 'V.. E:,l,ftl!."dr. Ledamöter: Printzsköld, Otto, ordförande; lq åhlsell.' Ad Loven, John; Jentzen, Carl; [1777] F- -k' 'kt b I t F I. Sam"son', E'". St k Alb t S d- orsa rln~~a" le o age, j y g~~.\ t,.. ugene, arc, er, un. (A 1881)..' ström, Hans.,,. '.. r. l' < Verkställande direktör: Samson Eugene, (Hufvudkontor: Jakobstorg 3.) Kamrerare: Johansson. Carl.' Bolaget meddelar olycksfailförsäkringar. Inspektörer: Brandell, Per; Nilsson, Helmer; '. r '"l a Wising, Svante.. Sidenbladh, Elis, ordförande, Printzsköld, Tjenstemän: Carlberg. A.; Ekmark, Robert; -Otto, Samson.tEugene. 1" ) t Ekström, Henrik; Ericsson, Alb.; Kjerr- Verkställande direktör: Samson. -Eugene, ström, Sven: Lagerlöf, Carl;»Lönngren, Öfverläkare: Berg, John, professor. Otto W.] Olan, Gust~f; Malm~en, Mau- Karnererare. Wijnbladh, Hj. '.'"l ' ntz; Wiklund, W:m; Engström, S. L.; Inspektörer: Nordenadler. K. G.; Hennmg,) Philipson, Ellen; Strömberg, Enen; Wall, Karl., r,.j Marie Louise. Kassör: Heimanson, -HeUme.,. r [1771] Brandförsäkr.ingsaktiebolaget Tje'n~temän: Nygre~. O.'; Beckman, B,"; No I d Heimanson, E.; Kohler, B.; Sundstedt, N.; (Drott~rn~n. '23.), Lindroth,. ~ve!!j; Erics~o~, N~ls;,'Th~lan- Olson, P., orff.; 'Hedberg, J. A.,. der! ' K,aI:m, Odmann, Signe, S~n~~Rl, v. ordf.; ArhuS'iander, M.; Boström, L.; Maja; Carlson, Est?r. 'Il te: ',J Irf) Weseen, C. O.; Knaust, G. O.; Lilje- I i" r 'It,f} strand, E. _. [1779] Olycksfallförsäkrjngsaktiebolaget Suppleanter: Wesshng, L.; Sandqvist, ~ S,kandinavien. (Ar 18~6.) ('8 '""I' Hammarberg, H. E.; Lundkvist, A. (Hufvudkontor: Drottningg, 27.)' Verkställande direktör: Liljestrand, E. ( ' Ombudsman:' Drake,.J. O., Ekgren, C. E., ordförande; Arfwidson,'Gust. Kamererare: Lundkvist, A. Sam' Stolpe Carl verkställande direktör. Inspektörer: Lindahl, W.; 'von Bahr, N.," f,',, r- ',1 r nov Tjenstemän: Lundgren, l? F.; Stenmar~, S'Öfverläkare: Linroth] K;.>'prof., generaldir. F.;' Johansson,,~.; Lmdbla?, A.; Lind- Karnererare. Appelqvist"J.,Axel. ' roth, E.; Bostrom, R.; Lindblom, K.; Kassör: Josephson, A" fröken. ' (I Nordendahl, N. O.; Norbeck, K. E. M.; z r, '),I ',1 I KjelIin, G.; 'Ahrens, E. ' " " :. [1773),Brandförsäkri.ngsaktiebolaget Olycksfallförsäkringsakti~~olaget Nor.4en. Victoria (Ar 1898) [1781] (År 188,8.) (Ha~ng'. 20 A.). " :. -(Hufvudkontör: eentralpalatset.), Holm, G.. B. A., ordf.; Hamilton,. >.' ;), -. dlh'i, Hugo E. G., grefve, v. ordf.; Leijonhufvuii; Hildebrand, H~ns, ordförande: Werne,r, Feo- Knut, frih.; Peyron, Ad.,' konsul; -r»- dor r..valentlll: IsI~or. ti" t,.'.') \' hansson, Bengt,' verkst. direktör..r yerkstallande ~Irektor: Valentän. Isld~r,V Kamrer: Thomson Filip)' Ofverläkare: Rissler, J. G., med. dr, ofvllr. Inspektör: Planck,'Edv. läkare vid,maria rsjukhus.. r: I ;[,(911 Kamrerare: '!~!'.ah~msson,..aug. ' r., Brand :0011 L:ifförslitings-oAldiebolaget SVEA.

18 Försäkringsinrättningar. [ } Inspektör: Hector, H. ']'r!" kapten. F,; Wavrinsky, E., verkst, dir. o. kamr~r; Tjenstemän: Hållgren, Gust.: Alrngren, Nils; Holter, Victor, kassör; Källqvist, Ludvig, Philip, A,; HOlmström, R.; Halberstadt, bokhållare. L.; l'iehl, M, H. GlaSj'Ö1'säkringsinrätt- ['1782] Olycksfallförsäkringsaktiebolaget ningar. Heimdall. (Ir 1900.) Svenska glasförsäkringsaktiebolaget. (Hufvudkontor: Hamng. 12.) [1793] (Stiftadt 1884.) Laurell, A. G.; Ellsen, A. A.; Grund- (Skeppsbron 18.) ström, J.; Millar, James; af Sillen, J. O. Ljungbergh, C. E., ordf.; Roesler, Yerkst. direktör: af Sillen, J. O.; kapten. E.; de Brun, F. Ofverläkare: von Hofsten, S., Med. Dr, doc. Verkställande direktör: de Brun, F. Kamrerare: Berg, A. E., Kapten. Bokhållare: Carlsson, Alb.; Larsson V. Tjenstemän: GyUenhammar, K. E.: Wen- Kassör: Enstee!t, E. nerström, M.; Wennerström, Th.; Nord- Agenter i Stockholm: Schönow, C. L. & Co, berg, J. Philip, Theodor; Berg,Victor; Schöldström, Wale!. O.; Lindström, Fredrik; Schipman; [17 8~) N.ordlska ömsesidlqa olycksfallsfor- Heinr.: Rubenson, V.; Ringström, N. P.; sakrmgsbolaget Bore. (År 1888.) Hildebrand & Cederin; Gardtman, C. A.; (Vasagatan 5.) Carlsson, John; Lindgren, Bröderna; Nils- Styre!.se:. son, G. E.; Lindgren, Verner: Stockholms Berg:nan, q.. G:!.?rdforande; AI~qUlst, J., Nya Skyltfabrik; Bengtsson, Carl; Johansverkst. ~uektor, Berencr~utz, G, Larsson, son, Jos.; Linden, Oscar. Oscar; Stockman, G.; Sallberg, G. Th.; Sällström, A. G.; Wall, C. J.; Wennerström, G. Olycksfallförsäkringsanstalten Gothia. [1784J (Regeringsg. 40.) Allm. tel. 7475, rikstel alk, H., ordförande; Granholm, H., kassadirektör; Hamrin, Helmer, verkst, direktör (Privattelefon : Riks 5341, allm );.. Kolmodin. Axel; Roth, Emil. Ofverläkare: Hwass, Thorbjörn. Ombudsman: Sandberg, L., juris dr. [17 94] Glasförsä~ringsaktiebolaget Stella. (Ar 1898.) (Regeringsgatan 43; a. t r. t ) Styrelse; Smedberg, C. F., ordf.; Hammarsten, C. E.; Frisk, Axel, verk st. direktör. Jemför gruppen L. [1826] L Sjöförsäkringsim'ättningar. Stockholms Sjö.försäkrings-Aktiebolag. [1785] Olycksfallförsäkrings Aktiebolaget [1797J (Ar 1867.) ~ronan. (Kontor: Skeppsbron 36, l tr.) (Ar 1903.). Direktörer: Bohman, Knut; Horngren, Hj.; (Hufvudkontor: Regenngsg. 43.) Lagerholm, J. F.; Andersson, Harald, verk-.. ställande direktör. von Krusensbjerna, G:, o~ df.; HamIlt.on,.R.; Tjenstemän: Boström, J.: Ågren, K. S:; Hammarsten. q. E.,..Lmdeberg, E., Frisk, Björkman, Axel' Lagerholm. WIlh... Axel, verkst. direktör, ' Ofverläkare: Wetterdal, R. Kamrerare: Wennerström, N. G. Garantiförsäkringsinrättningar. [1789] Försäkringsaktiebolaget Tre kronor. (Redovisningsgaranti. Bildadt 1890.) (Vasagatan 10. A. t. 964 och R. t ) Sty1'else: Heijkenskjöld, S. L., ordförande: Falk, Matths; Gumrelius, A., kassadirektör; Sandberg, G. [1799J Sjöförsäkringsaktiebolaget Ägir. (Ar 1872.) (Hufvudkontor: Stortorget 1.) Bråkenhielm, P. J.; Fris, Gustaf; Settervall, Jakob; Heilborn, Otto; Silfverbrand, O., verkställande direktör. Tjenstemän: Jonsson, S. W.; Juhlin, K. H.; Lindström, R.; Lysel!, Gunnar; Möller, K.; Person, P. B.; Påhlman, E. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninGgatan.

19 . [ ] Försäkringsinrättningar. [1801] Sjöförsäkringsaktiebolaget Vega. Öfriga ledamöter: Hagander, Oskar; Lund- (Ar 1882.). vall John och Y.ennerholm, John. \ (Hufvudkontor: Skeppsbron,28:) Ombudsman: Norman, Hugo. ' il' StyrelseledamlJter: '.,.', Öfverveterinär: Vennerholm, John. Cronstedt, Otto, gretve; Rossander. J. ;F.; Kam!.er: Be!gma!1' J... " Lundström 'Karl; Röd bom, Gustaf verk. Kassör» Strålenhjelm. A.; fröken. r " ställande direktör; en vakant.', Bokhå.lla.re:.Hermelin, M., fröke~; 'Bergströin;. Tjenstemän:" O., f~oken; Ehrellhotr, A., frokenfir.emjf~,.. F A R M. froken; Thomson, S.; Sandberg, M., frö- R Ahl s~rom,...; emy, I; ken; Lindqvist, S., fröken; Lag-ercrantz, Ro~are,.; Sode~bergh, J.; Lindgren, F.; Bergvall, A.; G.: Magnusson, 1., fröken' Bergsten,.L; Berhn, V. fröken.,., I;..,, I ' o -.--tf Aktiebolaget Sjöassuranskompaniet. ' S [1803] (Är 1889.) K. AterförsUkringsinrätt-. (Storkyrkobrinken 13.) ninya'r. ' Allm. tel. 2535, Rikstel n \ ".' S" ",. AterförsäkringsaktIebolaget Holmia. tyrelse: 'b,18191 (År J. Skeppsbron 28.). ;J Ledamöter: Blanck, Otto; Palander, Louis; ' Cronstedt, O., grefve; Abrams rri, Corrielius, Gust.; Wallenbe~g, G. O.; Be- Axel; Georgii, A:x.;Rödb~m, Gl:\staf, v,erkskow, Gustaf, verkställande direktör. ställande direktör; en ya~ant...' " Tjenstemän': r~". Gellerstedt, Eric; Andersson, Thure; Sund- L., Tnbrott-, stijl~ och glas.,. holm, E.; Beskow, 1.; ~indström.,hilma;, j'örsäkringsinrättningar: Wahlberg, Selma; Turdin, E., Norman, S.. Försäkrings-Aktiebolaget Securitas. (1804] Försäkringsbolaget Nordisk [1825] (År Fredsgatan'13.).... '. Yac~tassurans Rubenson,.Semmy., ordforande; (Ar 1898.) J I Victori~, C.,M.; Lundgren. ~ils. l '. (Fredsgatan 13.). ~ Verkst. direktör: Lundgren, NIls. ' Sty,relse:Lagerberg, Otto, ordf.; Granholm, ', '. Henrik, t. f. verkst. direktör; Smith, Emil; [1826] F;örsåkringsaktiebolaget Iter. Kolmodin, Axel.. öl l (Ar L:a Nyg. 17.) Kamrer: Lundgren, Nils. Stöld ' och glasf6rsäkringjaktiebolagj " " Davi~sori, Hugo; Osterlind; Emil; J To? t.-/',1: ä"'~. r,tornblad" HJalmar.,....n.rea -wrs,jvrs AW:tngs- :Verkst. direktör: 'I'ornblad, Hjalmar. inrl1;uning(tt:. Kassadirektör: Weman, Axel. 'J Stockholms läns hä~tförsäk;'ingsbolag. ~assör: Korsell, Emilia..,', '., X [1810] (.År 1877.),;1.',_I"IiI,..., (~senalsgatan 4.) ~.M.'Pension~försäkri'fl(jsin~, Ordforande. Bredberg, C. G. 1, ä'tt''''..,,' t er. Ledamöter: Hedenbergh, A. L.; Zetterberg, ",p.p,r. ',e '1f"ngar. _' - '" - H.; won Horn,j.H. f "C [1827] Allmänna' Pensionsförsäkrings- ' Ombudsmen. RODb!lI1e,!." ~.r l '." \. ".,,bola,ge!. '" D'" l i~,i' l iii ',1 r..«i (Ar Strömsborg,.Stoc~holm')'3' [1811].Skandinaviska kreaturs'försäkrlngs. Ordf,: von :B;ss,en,F., frih: v. ordf.:, j J.bO'lilget.d Stockh'O)in.'~(År ij.890.),, Ber~, Glist.; öffiga'ledamöter: Björklund,.c t.,),r I fj'(d~ottningg!' 46.)J t, ',J. A ; Ek~rma~n, L. G.; Sundberg, C.;' ),1',\t r1 '",,4., _ l.,',j Sun~~, R." N,W":!nde,r",Y. Y" "." ' (;f~1 l',~ "~l S~~~eZ.8e.; Ll., o' 'rtnt:,öfverlaka~e:.~~,p.d,.j.ier~'"{)'j,hf'tl'", Lu Ördf9rande: Tamnh1iOskar. f, (',r.s.a.\ :Verkst. direktöre Nor~nder, V'I. Verk~t. dire~töi':'*n'irg,in, Claes.,.b h~'fd' Kamrer: von 'Heijne,I~ErlJst., \'~ll s\, r ~ r. t,,\ i re " f~ I., 'dlu -,J". ~')[f..... _Jft~})\j..-;' t!t, ~_~.1":. " 0".fd'l'lliLi' U ;.1',{.\~l'gI nj:,l ~,,l_g.,:'lo' L A I,<\\( "I', \~,,,. o\o'~m~a~'i" la :loom.. "1 t tdiljwj. ;, 'if,ff1th:l<1wxlj,ji" 'If, \\cl\ \)ll Il, fi..atinq ;..1:..1i.11I1h:t>ol{ ;.eli', t {'l.[([.'~.11 t dwt 't',.fl "Jo)tl:Jld~,-j,.D 'l'i&d Il "i.d,:;'ij,/i;"w') ~. öh 'Ui~~s'äTinng..A~age1n8~EA;113 DrottldnuiåO

20 Pensionsinrättningar.och Un derstödsföreningar. [ ] Hf, Pensionsinrättningar, sjuk. och begrafningskassor. [1831J Armens pensionskassa. [1839J Tullstatens enskilda pensionskassa. (Öfre Munkbron 5.) Direlctionen: Direktion: Ordförande: Eklund, A. V. Ledamöter: Nordquist, N. G.: WalJg-ren, C. Ordförande: Elliot, H. O.: Hallström, C.; Bergenstjerna, G.; Silf- Ledamöter: Smedmark, J. O. G.; Funck, G. verhielrn, B. M. L. O., frih..: Lindbohm, R. A.; Ridderstolpe, Suppleanter: Ruus, P. J. E.; Askergren, G. F. A., frih. A.; Beyer,,!!i.; Åström, F. Byråchef: Kjellander, E. Aug. Sekreterare: Ostman. A. F. Ombudsman: Tegner, J. B. Ombudsman: Poppius, E. G. Sekreterare: Vakant. Hallin, C. H. E., tillf. Räkenskapsförare: Eneman, J. M. H. Kassör: Lagergren, K. F. Revisor och hufvudbokhållare: Bergman, Aug. K:son. Bokhållare: Bergson, C. Assistent: Hallin, C. H. E. [1833] Civilstatens pensionsinrättning. (Vestra Trädgårdsgatall 4.) Direktion: Anderson, F. A., ordförande; Sandberg, G. l!'.; Westrin, ru., Berg, N. T.; Öfverkommissarien. Öfverkommissarie: Möller, Fr. 'rh. Sekreterare och ombudsman: Kassör: Kugelberg, O. M. Lybeck, J. A. Revisor och kammarskrifv.: af Kli nt berg, L. F. Kanslist: Dalrnan, G. G. W. [1835J Folkskolelärarnes pensionsinrättning. Förvaltar tillika Folkskorleläranes enke- oclt pupliikassa, Småskolelärare.~ m. fl. ålderdomsunde1'stödsanstalt samt Lasaretts. läkarnes pensionskassa. (Storkyrkobrinken 12, hålles öppen alla söknedagar 11-2.). Direktion: Ordförande: Tamm, C. G. A. Ledamöter: Kamererare: von Friesen, S. G.; Syl van, C. G. Gavelius, G. Sekreterare och ombudsman: Schönmeyr, B. J. Kassör och bokhållare: Nordwall, F.. H. [1836J lärarnes vid elementarläroverken enke- och pupillkassa. Direktion, tjenstemän och lokaldesamma som för Folkskolelärarnes pensionsinrättning. [1837J Handelsflottans pensionsanstalt. (Anstaltens embetslokal: Trångsund 2 A.) Direl'Uon: Ordförande: Christerson, J. C. E. Ledamöter: Paton, N.; NyIen, O. E. Sekreterare och kamererare: Kanslist: Hallström, J. Erdmann, Nils. [1841 J Telegrafverkets pensionsinrättning samt enke- och pupillkassa. (Slottsbacken 8.) Direktion: Ordförande: Wennman, M. vice Ordförande: Currnan, N. R. Ledamöter: Hemming, A.; Pleijel, H.; 'l'ernberg, G. A. Kamererare: Hultström. A. G. Amanuens: Bertholff, C. G. [1843J Statens jernvägstraflks pensionsinrättning samt enke- och pupillkassa. Direktion: Ordförande: Björklund, E. O. J. vice Ordförande: Taube, C. O., grefve. Ledamöter: Kastengren, C. O. F.; Welin, K. G. A.; Klemming, V. L. Ombudsman; Gyllenhaal, L. H. Sekreterare: vakant. Karnererare. Kastengren, G. A. E. Kassör: Pettersson, C. E. Revisor: HamnelI, T. Amanuens: Dun, V. [1845] lotsverkets enskilda pensionskassa. (Kornhamnstorg 2, 2 tr.) Styrelseledamöter: Granlund, A. T., ordf.: Dalman, A. V. E., v. ordf., Hedenblad, P. H.; Sjöberg, J.A.; Karlson, E. F. A.; Westerberg, K. H. Kamererare: Sjöberg, J. A. Kassör: Zethe1ius, A. W. [1847] Allmänna enke- och pupillkassan. (Storkyrkobrinken 11.) Lindhagen, D. G., ordförande; Warfvinge, F. W.; Linroth, K. M.; Clarholm, J. E.; Sjögreen, O. A; Geijer, S. G. A.; Törnebladh, R.; Silfversvärd, C. L.; Sylvan, C. G.; Edman, C. G.. v. Stapelrnohr, af Klintberg, L. F. C. H.; Kamererare: Linder, C. G. Ombudsman: Bodin, J. O. A. Bokhållare: Johnson, J. A.. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adre88kalendern

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m.,

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m., Penninginrättningar. Banker. nssu Penni ng i nrättni ngar. I. Bankinrättningar m. m., A. Banker. I E. V. R.; Lundmark, E.J.; Holmberg, [1651J Sveriges Riksbank. C. O. R~vi80rB1' och Bokluillare: Hufvudkontor:

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg 13.00-13.25 Carlsson, Magdalena Olle Stendahl Magdalena Öström 125 Hjärnkontoret 13.30-13.55 Eriksson, Sara Olle Stendahl Magdalena Öström 123

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 15 oktober 2010 Erica Ackebo Elin Awerstedt Malin

Läs mer

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare MÅNDAG Bana 4, 5 & 6 11:00-12:00 Barbro Ellman Else Lekholm Kristina Strandberg Lotten Giers 12:00-13:00 Malin Ljungström Charlotte Andersson Lena Ljungström 13:00-14:00 Josefine Larsdotter Erika Berggren

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Segrare 2017 Carl Eklund

Segrare 2017 Carl Eklund Stegfinal Match om 3:e plats Jonatan Liew Carl Eklund 182 214 Finalmatch Carl Eklund Markus Lenefjäll 254 202 Segrare 2017 Carl Eklund Stort Grattis!!! 1 2 3 4 Resultatlista Hajen Cup 2017, klass 1 P Namn

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900 1900 1900-05-21 (Monday) Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20) In 1900, 1 fencers competed in 1 competitions for Sweden 1906 1906-04-25 (Wednesday) R2 Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20)

Läs mer

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 7 BERGQVIST Hannes 6 BERGQVIST Hilmer 12 GUSTAFSSON Oscar 8 LUNDIN Oliver 11 NILSSON Jesper 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 9 WALLENIUS Nils IFK Umeå D 0-6 Intervallstart

Läs mer

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA 2009-01-17 DM Fristil H/D 8 Masstart fri stil 0.7 km 1 ERNEBORN Olle 10:45:00 2 BACKLUND Erik 10:45:00 3 JÄRSENHOLT Felicia 10:45:00 D 9-10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 21 11:00:00 22 11:00:30 23

Läs mer

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64 MÄN 100 M söndag Vind + 1,55 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 12,17 2 Peter Svedlund -90 Haparanda SKT 12,38 3 Erik Johansson -90 Luleå Friidrott 12,56 4 Roger Westin -64 Haparanda SKT 13,06 MÄN 200

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 6 10 37 Anita Claesson SKÖVDE Rolf Claesson SKÖVDE Clas Berg SKÖVDE 2 14 8 39 Dorothy Johansson SKÖVDE Leif Johansson SKÖVDE Peter Wallin SKÖVDE 3 27 8 36 Ulla Andersson SKÖVDE Kurt Andersson SKÖVDE

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Tabell1. Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac. KIF Tova Olsson GIF Jonna Jungåker. KIF Matilda Melen

Tabell1. Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac. KIF Tova Olsson GIF Jonna Jungåker. KIF Matilda Melen Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac Vilma von Krusenstierna OKK 28 30 30 88 1 Ronja Jungåker KIF 30 29 59 Tova Olsson GIF 29 29 58 Jonna Jungåker KIF 30 30 Matilda Melen OKK 29 29 Lova

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Ansvariga tennisskolan

Ansvariga tennisskolan Klart senast 24 augusti Ansvariga tennisskolan Magnus Johansson play & stay (tennislekis, minitennis & midi/maxi) Fanny Johansson barn & ungdom Hanna Nooni student & vuxna måndag 15-16 16-17 Thomas Franks

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Matilda Sezkir Emma Larsson Sofia Månsson Klara Laurell Nathalie Isaksson Lerum KK Minorer A

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT 2013-02-09 Kalle Anka Distriktsfinal D 0-8 Masstart fri stil 7 AXELSSON PERSSON Alvina Hybo AIK 3 ERIKSSON Clara Njutångers IF 10 FORSBERG Saga Hybo AIK 4 GRADIN Ida Stöde IF 15 HUGG Sofia Näsvikens IK

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Medaljörer vid SM för seniorer

Medaljörer vid SM för seniorer Medaljörer vid SM för seniorer 1932-2014 1932. Margareta Färnström 1916 Höjd Silver (Tävlade för Lidingö Läroverk). 1933 Margareta Färnström 1916 Höjd Guld Karin Färnström 1918 Höjd Silver 1934 Margareta

Läs mer

Nybyggarna i Snättringe

Nybyggarna i Snättringe Nybyggarna i Snättringe År 1917 skedde, som tidigare berättats, den största avstyckningen från Snättringe gård. Den skulle komma att betyda början till Snättringe samhälle. Först i början gick försäljningen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 8 juni 2006 Jacob Asp Alexander Berger Manne Bergnéhr

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Swe Cup 6 Sprint OFFICIELLA RESULTAT

Swe Cup 6 Sprint OFFICIELLA RESULTAT 2015-02-01 Swe Cup 6 Sprint Åktid L L T Total Diff. H11 Skidskytte sprint 1 2 KARLSSON Isak Anundsjö SF 15:44.0 3 5 8 15:44.0 0.0 H13 Skidskytte sprint 1 3 GRIP William Svegs IK 11:36.5 0 0 0 11:36.5 0.0

Läs mer

TENNISSKOLAN MÅNDAG. 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön. 15:00-16:00 Bana 2 Tränare: Adam E Orange. 16:00-17:00 Bana 1 Tränare: Adam E Grön

TENNISSKOLAN MÅNDAG. 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön. 15:00-16:00 Bana 2 Tränare: Adam E Orange. 16:00-17:00 Bana 1 Tränare: Adam E Grön MÅNDAG 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön Isak Lundstedt 05 0739-02 67 37 Jesper Söderborg 05 0733-98 94 56 Erik Samuelsson 04 0705-18 03 85 William Molin 05 0707-74 80 33 Lisa Weijerman 08 0708-44

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Västerås XC

Västerås XC Västerås XC 2014-06-01 Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 3 varv x 1,9 km = 5,7 km. Start: 10:00:00. 350 LUNDH Noa Almby IK 351 HÄGGMARK Tage Eskilstuna CK 352 MÅRD Filip en Cykloteket RT 353 AXELSSON Elias

Läs mer

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA Domare Skiljedomare Cajsa Lindahl KKI Marika Norberg Brinka Nadja Özel Brinka Liza Sjölund KKI Klass : Minior C1 1 Cajsa Åström KK Iskristallen 6 2 Linnea Swedén

Läs mer

Klass 1, resultatlista DM i Livlinekastning 2017 Placering Namn Kår Antal träffar

Klass 1, resultatlista DM i Livlinekastning 2017 Placering Namn Kår Antal träffar 1 Emma Sankta Maria 16 2 Louvisa Sankta Maria 15 3 Theo Alvendal Adolf Fredrik 14 4 Atla Olsson GVB 11 4 Signe Wallenberg GVB 11 4 Sophia Martin Adolf Fredrik 11 4 Viggo Hedegard-Friis Hedvig Eleonora

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Flickor 1 24-8-1 Antal pristagare: 4 1 Madeleine Yström ÖSTERHANINGE GK, 83 2 Johanna Lennberg SALEMS GK, 84 3 Sandra Sohlberg TROXHAMMAR GK, 4 Natalie Wille BRO-BÅLSTA GK, 88 5 Lina Elmsäter TROXHAMMAR

Läs mer

NAMN AVLIDEN FÖDD ÅRSBOK

NAMN AVLIDEN FÖDD ÅRSBOK NAMN AVLIDEN FÖDD ÅRSBOK Adell, Arthur 1962-11-24 1894 1963 Almkvist, Henning 1965-01-06 1895 1965 Andersson, Albin 1959-09-12 1892 1960 Andersson, Axel 1955-04-18 1871 1955 Andersson, Constance 1965-10-16

Läs mer

Lions Cup

Lions Cup Lions Cup 2010-03-27 Final Lions Cup Stå 8 Emma Arvidsson Alvesta 10,3 10,2 10,5 9,9 10,2 10,1 10,2 10,6 8,7 2 Susanna Olsson Ringamåla 10,2 10,4 9,7 9,9 9,5 10,1 9,3 10,6 9,3 10,2 9,9 9,7 10,3 10,2 7,9

Läs mer

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658 Klass Förnamn Efternamn Klubb PDGA r1 r2 r3 r4 Final Totalt Placering Dam Birgitta Lagerholm Järva DGC 15916 69 64 63 57 61 314 1 Dam Angelica Frantz Kalmar FK 29053 66 66 66 62 65 325 2 Dam Lydie Lykke

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6.

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6. M 100m Göte Henriksson Folke Lindskog M 200m Folke Lindskog M 800m Henrik Rosenborg Nicklas Petersson Jonatan Björnberg Christopher Martinsson Hjalmar Hallberg Jojje Arvidsson M Längd Sebastian Lundh P19

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer