Stöldskyddsföreningens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöldskyddsföreningens"

Transkript

1 töldskyddsföreningens verksamhetsberättelse

2 Vårt arbete genom opinion och informationsspridning Ungdomens år med säkerhet i fokus VAR ETT ÅR då ungdomars säkerhet stod i fokus hos töld- skyddsföreningen. Vi deltog bland annat vid musikfestivaler i syfte att nå unga, vi delade ut Antivåldsstipendier till organisationer som arbetar mot ungdomsvåld och vi påbörjade en undersökning om ungdomars attityder och erfarenheter av trakasserier och brott på nätet. Att skapa trygghet för våra ungdomar är självklart ett arbete som kommer att fortsätta framöver. Men vi har gjort mer än så under. Vår drivkraft och vår passion för att skapa ett tryggare samhälle gör att vi i alla sammanhang försöker sprida den kunskap och de erfarenheter som vi besitter. Vi driver opinion i media, skapar nätverk med andra viktiga aktörer inom våra områden och genomför informationskampanjer för att öka medvetenheten om säkerhet, inom såväl organisationer som hos allmänheten. Vi levererar utbildning och konsulttjänster till personer och organisationer som arbetar med säkerhet på olika nivåer, testar säkerhetsprodukter och medverkar i olika svenska och internationella sammanslutningar för att påverka standarder när det gäller säkerhet. Alla de samtal som kommer till vår kostnadsfria rådgivning visar att behovet av oberoende säkerhetsinformation i samhället är stort. I verksamhetsberättelsen för kan du se vad vi presterade under föregående år, något som vi är stolta över. Det är många frågor vi driver, allt för att skapa ett tryggare verige som medlem, kund eller samarbetspartner är du med och bidrar. EN AV VÅRA RÄMTA uppgifter i arbetet för ett tryggare samhälle är att förändra attityder till olika brott. Det är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod och uthållighet, men också resurser. Under har vi prioriterat två områden; ungdomsbrott och häleri. Inom dessa har vi skapat nätverk där vi kan ta del av andras kunskap men också nå ut med vår information genom flera kanaler. Vi har också arbetat målmedvetet gentemot media för att få ökad spridning av våra budskap med goda resultat. I VÅR ATNING MOT våld bland unga har vi under projektnamnet isaynoviolence bedrivit attitydpåverkande aktiviteter under Peace & Love-festivalen och konserten Voice i Kungsträdgården. Pris för rådigt ingripande delades ut av :s lokalstyrelse i Dalarna i samband med Peace & Love-festivalen i Borlänge. Priset gick till tre ungdomar som hjälpt polisen att lösa ett brott genom sina iakttagelser och rådiga ingripande. ANTIVÅLDTIPENDIET delades ut i samarbete med Efterlyst och i år gick kronor till organisationen Here 4 U i Västerås och kronor till organisationen Akta huvudet. I LUTET AV ÅRET genomfördes en undersökning för att mäta ungdomars attityder till brott på nätet jämfört med brott i den fysiska världen. Resultatet ligger till grund för ett omfattande opinionsarbete under. MARKNADEN ÖR TULET gods omsätter miljardbelopp och vill bidra till att minska efterfrågan på tjuvarnas marknad. Kunskapen om att god tro inte längre gäller är låg och vårt mål är att medvetandegöra vilken skyldighet man har som köpare och att det kan innebära böter, t o m fängelse, att köpa stöldgods. Arbetet med detta började redan 9 och under föregående år genomförde vi två kampanjer, vid olika tillfällen, i radio runt om i landet samt i tockholms tunnelbana. Vårt budskap har också spridits via debattartiklar och pressmeddelanden. är en självklar aktör för att skapa och driva fram ett tryggare samhälle ÖRUTOM REDAN NÄMNDA PROJEKT har vi fortsatt med vår löpande ideella verksamhet genom rådgivning, föredrag, medverkan i olika samverkansgrupper samt påverkansgrupper avseende säkerhetsnivåer och standards. Genom våra nio lokalstyrelser finansierar och driver vi informations- och andra brottsförebyggande aktiviteter gentemot allmänhet och organisationer. VÅRT ENGAGEMANG I amverkan mot brott intensifierades under året då vi bidrog till att utveckla den nationella grannsamverkanorganisationen. Inom ramen för amverkan mot brott samarbetar vi med bland annat Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, veriges kommuner och landsting, försäkringsbolagen, boendeorganisationer och polisen i såväl nationella som lokala grupper. ÄR MEDARRANGÖR till kandinaviens största säkerhetsmässa kydd, som samlar intressenter från säkerhetsbranschens alla delar. kydd genomfördes i september och fanns med som utställare men hade också ansvar för delar av seminarieprogrammet, med fokus på häleri och organiserad brottslighet. UNDER ÅRET LANERADE en helt ny hemsida och vi anställde en webbkommunikatör för att förbättra vår kapacitet för digitala aktiviteter. Under har vi även planer för att öka vår närvaro i sociala medier för att ytterligare nå ut till olika intressenter med information och rådgivning. Annika Brändström Vd, venska töldskyddsföreningen Here 4 You blev vinnare av Antivåldstipendiet. I bakgrunden står prisutdelarna Annika Brändström från och Hasse Aro från Efterlyst. 3

3 Utbildning ramtidsdagen : ociala medier - hot eller möjlighet? DEN 7 OKTOBER genomfördes ramtidsdagen för andra året i rad. yftet är att samla beslutsmässiga representanter från säkerhetsbranschens leverantörer och företag som konsumerar säkerhet, för att diskutera framtidsfrågor. Årets tema var sociala medier och flera viktiga frågeställningar togs upp som bör tas hänsyn till, ur såväl säkerhetsperspektiv som affärsmässiga perspektiv, inför strategiska beslut. Joakim Jardenberg, VD för Mindpark, föreläste och diskuterade affärsnyttan och möjligheten till utveckling och ökad försäljning. Per Hellqvist, säkerhetsspecialist på ymantec, talade om säkerheten och vilka hot respektive möjligheter digitala och sociala medier har. Representanter från olksam och Toyota bjöd på sina erfarenheter av sociala medier. På ramtidsdagen delas även :s årliga polisstipendium ut. Denna gång gick stipendiet till Claes tjernström som arbetat innovativt med Grannsamverkan i Tyresö kommun. att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor och framtida satsningar för venska töldskyddsföreningen. Årets tema var Brott på nätet. Anders Ahlqvist från Rikskriminalpolisens IT-brottssektion föreläste om hur brottsligheten ser ut på nätet :s ideella fond onden har stiftats av venska töldskyddsföreningen () för att stödja projekt och kampanjer i kampen för ett säkrare samhälle. idag och hur polisen arbetar på området. Verksamhetsrådets deltagare bidrog också med underlag för frågeställningar till den omfattande attitydundersökning om brott på nätet som genomfördes under december månad i ett riksrepresentativt urval av veriges ungdomar mellan 5 och år. Under användes medel ur fonden enligt nedan: Antivåldsstipendium till Here4You. EK Antivåldsstipendium till Akta Huvudet. EK Polisstipendium, Claes tjernström, Närpolisen Tyresö 5. EK Pris för rådigt ingripande, Lokalstyrelsen i Dalarna 5. EK Bidrag till Rinkebyakademien. EK :s förtjänsttecken : ÖRTJÄNTTECKEN delas ut till personer som på ett avgörande sätt har bidragit till vårt brottsförebyggande arbete. Den 6 maj delades förtjänsttecknet ut till Jan Andersson, Generaldirektör Brottsförebyggande rådet, BRÅ och Dick Malmlund, säkerhetschef vensk Handel. 4 Jan Andersson har en gedigen bakgrund inom det brottsförebyggande området och utmärkande för Jan är att han som forskare också brinner för att se effekterna av forskningen. Det vill säga att omsätta forskningsresultatet till praktisk tillämpning, till exempel inom polisen. Dick Malmlund har arbetat med säkerhet i hela sitt yrkesverksamma liv och drivit frågor inom säkerhetsområdet. Genom uthållighet och kompetens har han givit säkerhetschefen ett ansikte. samhället blir mer och mer beroende av komplexa system och under förra året inleddes ett unikt samarbete mellan och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. KTH är en aktör som satsar stort på både forskning och utbildning och besitter spetskompetens inom området. Genom samarbetet förstärker vi vårt utbud av utbildningar för att öka förståelsen för IT- och informationssäkerhet. Dessa frågor är ofta komplicerade och handlar inte bara om teknik utan integreras i verksamhetens totala säkerhetsarbete. Därför är det viktigt att i organisationer och företag öka kompetensen inom området. Våra längre utbildningar äkerhetschef och äkerhetssamordnare är fortsatt efterfrågade och under förra året genomgick ett 5-tal personer någon av dessa utbildningar. Verksamhetsråd VERKAMHETRÅDET AMLAR viktiga aktörer inom säkerhetsområdet för IT-ÄKERHET ÄR ETT OMRÅDE som ökar i betydelse i takt med att Vårt övriga kursutbud täcker i stort sett allt inom säkerhetsområdet. Därutöver genomför vi även skräddarsydd utbildning på uppdrag av kunderna. Här är några exempel: ör Tunnelsäkerhetsgruppen har vi genomfört säkerhetsut- bildning för personer som arbetar i ledningstunnlar. Utbildningen är ett krav för att få behörighet att arbeta i tockholms tunnelsystem. Tunnelsäkerhetsgruppen består av Länsstyrelsen i tockholms län, tockholms brandförsvar, tockholms trafikkontor, tockholms stadsbyggnadskontor, tockholm Vatten, AB ortum Värme och Telia onera. Huddinge kommun har personal som arbetar inom områden där det finns risk för att bli utsatta för hot- och våldssituationer. har utbildat dessa personer i konflikthantering samt i hur man upprättar bra förebyggande rutiner och riktlinjer för att hanterar olika situationer. ör att öka säkerheten för både för personal och passagerare har vi utbildat personalen på tockholms jötrafik och Blidösundsbolaget i konflikthantering och hantering av hot och våld. Vi har även arrangerat halvdagsutbildningar till medlemmar i veriges Låssmedsmästares Riksförbund, LR under deras utbildningsdagar, samt genomfört en preparandutbildning för värdeförvaringstekniker inför certifiering av DNV. Nya produkter för ett bättre skydd ÖRRA ÅRET LANERADE två nya produkter: Bilrutemärkning och spärrtjänsten pärrapid öretag. Vi inledde också en rad nya samarbeten, bland annat med olksam, If försäkring, C inans, alus Ansvar och flera bostadsbolag runt om i landet. Utöver våra produkter erbjuder vi våra samarbetspartners kunder rådgivning om hur de kan skydda sig i vardagen. Det sker ett kontinuerligt samarbete med kravställare, tillverkare och andra intressenter för att se över befintliga normer/ regelverk och vid behov revidera eller ta fram nya. Anpassning av befintliga normer och framtagning av nya baserar sig i stor utsträckning på Europeiska standarder. och jalusier till värdeskåp. Under året har arbetet inom EG (European ire and ecurity Group) bland annat inneburit att jämförande provningar genomförts, så kallade Round Robin Tests. Den erfarenhet och kunskap som provningen ger kommer till nytta för :s övriga områden som till exempel utbildning, rådgivning och normverksamhet. Under publicerades två nya normer som kan ligga till grund för certifiering: - 7 Låsanordningar ök och spårsystem. :s opartiska provningslaboratorium provar säkerhetsprodukter efter svensk och europeisk standard samt efter normer; och vi är ett av Europas ledande provningslaboratorier inom vissa områden. Genom provning vid skapas förutsättningar för att produkter med hög kvalitet kan certifieras och marknadsföras på marknaden. Vi har genomfört provning på en mängd olika produkter. Det är allt ifrån cykellås och byggnadsdelar som t ex dörrar 5

4 samlar viktiga aktörer inom säkerhetsområdet i korthet styrelsen och siffror för HAR BYGGT UPP ett brett nätverk av aktörer som på olika sätt arbetar brottsförebyggande såväl i säkerhetsbranschen som i samhället i övrigt. Nätverket består av flera konstellationer, t ex :s Verksamhetsråd, ramtidsdagen och Advisory Board, där representanter från olika företag och organisationer bidrar och delar med sig av sina erfarenheter. KONCERNREULTATRÄKNING (KKR) 9 6 :s verksamhetsråd Brottsförebyggande rådet, BRÅ örsäkringsbolagen örsäkringsförbundet Larmtjänst AB Polisen Rikspolisstyrelsen :s lokalstyrelser veriges Kommuner och Landsting venska Bankföreningen venskt Näringsliv/ND WEEC äkorum Åklagarmyndigheten Medlemmar i Advisory Board Advisory Board är en sammanslutning som säkerställer att normen 7 äkerhetschef motsvarar branschens krav. Medlemmar i Advisory Board: Jan Andersson, Generaldirektör BRÅ Petrus Bolin, Koncernsäkerhetschef Handelsbanken Jan-Olof Danielsson, vd vensk Brand- och äkerhetscertifiering Mats Engström, Pedagogiskt ansvarig samt expert inom vuxnas lärande IHM Business chool. Mats Lindmark, Vice President The Absolut Company, Group ecurity & Risk Management Per Lundkvist, Professional Certification Board at AI International vante Nygren, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cay Pettersson, Koncernsäkerhetschef venska spel Tommy vensson, äkerhetsexpert, venskt Näringsliv, äkerhet/nd Agneta yrén, Koncernsäkerhetschef Länsförsäkringar Lars Zetterström, Konsult, Kronan säkerhet Patrik Lundgren Koncernsäkerhetschef tadium/ordförande Handelns säkerhetsgrupp Tomas Lundin, vd G4 Under har vi också samarbetat med: Award Bostadsföretag runt om i landet Brandskyddsföreningen Brottsförebyggande rådet, BRÅ Det Norske Veritas, DNV olksam örsvarets Motor Klubb örsäkringsförbundet Gruppen örvaringsskydd, Lås & Beslag (LB) Handelsbanken inans Härryda kommun ICA Banken If Kungliga Tekniska högskolan, KTH Larmtjänst AB Länsförsäkringar AB Mentor Communication Neurologiskt Handikappades örbund Näringslivets äkerhetsdelegation PA Card Peace & Love-festivalen Polisen RP alus Ansvar amäk C inans coutrådet ecuritas Direkt HR veriges Hotell & Restaurang företagare iemens I vensk standard kogsmaskinentreprenörerna, M tockholmsmässan trix Television veaskog vensk Handel veriges Kommuner och Landsting veriges Låssmedsmästares Riksförbund welarm wesec äkorum örmlands parbank Trygg Hansa Tullverket Tunnelsäkerhetsgruppen Villaägarnas Riksförbund Vi har även varit verksamma inom svenska och europeiska standardiseringsorganisationer, som exempelvis EK vensk Elstandard, I och CEN/CENELEC. Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar på inventarier Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande poster 777 Räntekostnader och liknande poster -5 - Bokslutsdispositioner ÅRET REULTAT KONCERNBALANRÄKNING (KKR) Anläggningstillgångar Varulager 34 5 Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank :A TILLGÅNGAR Eget kapital Uppskjuten skatt 3 Långfristiga skulder 7 7 Leverantörsskulder 34 6 Övriga kortfristiga skulder :A EGET KAPITAL OCH KULDER Medlemmar :s styrelse Ordförande Tomas Norderheim, olksam Vice ordförande Hans-Eric Zetterström, Länsförsäkringar Ordinarie ledamöter Hasse Aro, trix Television Petrus Bolin, Handelsbanken Ulrika Oldmark, Trygg Hansa Tommy vensson, venskt Näringsliv/ND Leif Trogen, venska Bankföreningen VD Annika Brändström Personalrepresentant Göran Lindholm Revisorer Ernst & Young AB har idag drygt 3 st aktiva medlemmar och ca 3 st stödjande. ör en aktuell förteckning hänvisar vi till medlemsförteckningen på 7

5 örlag Normer och regelverk äkerhetsguiden Övriga säkerhetsböcker Rådgivning Kostnadsfri telefonrådgivning Konsulttjänster Konsult Oberoende konsulttjänster Utbildning Normer Utgivare av normer och regelverk för produkter, personer och företag Information Provning Provning inför certifiering Undersökningar Konsultationer Märkning och registrering pärrapid Nyckelbrickor Operation märkning Övriga identifieringssystem :s lokalstyrelser Lokalt brottsförebyggande arbete Projekt töldstopp Kurser Konferenser riket runt arbetar både på nationell och lokal nivå. Runt om i landet arbetar våra nio lokalstyrelser med lokala projekt av varierande slag. Lokalstyrelsernas representanter kommer från flera olika Opinionsbildning Hemsidan Ideella projekt företag och myndigheter i verige. Tillsammans sitter de på en hög kompetens och bred erfarenhet inom brottsförebyggande arbete. Lokalstyrelsen i Västerbotten Ordförande: Ewa Öberg-Öström, Polismyndigheten Pär Ericson Peter Nilsson, Länsförsäkringar Ewa Renkonen, Länsförsäkringar Kent Lindmark, olksam ören Antonsson tig Berggren, kellefteå kommun, RI Lennart Andersson, Umebrå, redrik Thoms, Umeå kommun, amhällsbyggnadskontoret Tony Bohman, Länsstyrelsen Lokalstyrelsen i Norrbotten Ordförande: Bo trömbäck Lennart Hallberg, Polismyndigheten Arne Pettersson, olksam Per-Erik Björnfot, Länsförsäkringar Kjell Higberg, Trygg Hansa Jan Vennberg, vensk Handel Luleå/Boden Barbro Myller, Luleå kommun Lokalstyrelsen i Västernorrland Ordförande: Bernt Jonsson Thomas Nilsson, Polismyndigheten Mathias jödin, undsvalls Kommun tefan Karlsson, olksam usanne Ångman, olksam Tony Pettersson Carl-Göran Carlsson, If Ulf Wiklund, Trygg Hansa Hans Eltin, Trygg Hansa Mats Bergius, Länsförsäkringar Peter Germer, öretagarna Lokalstyrelsen i kåne Ordförande: tefan inteus, Polismyndigheten Alf Nyman, olksam Tommy Andersson, Polismyndigheten Thomas Albinson, Trygg-Hansa Anders Lindstrand, If Björn Jacobson, Länsförsäkringar Per Norström, Larmtjänst AB tina Karlgrund, Polismyndigheten Magnus rostgård, Telenor verige AB Riskanalytiker Mats O Johansson, Polismyndigheten Lokalstyrelsen i tockholm Ordförande: Lars erenander, Polismyndigheten Thomas Gryte, Länsförsäkringar ofia Mattsson, Trygg Hansa Ennio Pesce, L AB Tommy Wiman, If Ingela Höök, olksam Maria Dahlstedt, Anders Edlund, tockholm Parkering Mattias Wäppling, Trafikkontoret Bo Hedberg, venska Brandskyddsföreningen Leif Björklund, Larmtjänst Leif Leideborg, Gjensidige Per-Anders Hedberg, Alandia Jacob Enestad, venska jö Raymond köld, Hyresgästföreningen tockholm Ingemar Hellman, Hyresgästernas Riksförbund Lennart vensson, Villaägarna Ronny Bergens, astighetsägarna tockholm Terese Berg, ABO Greta Berg, veriges Kommuner och Landsting Ralf Örvi, HB tockholm Lars Nordstrand, Moderna försäkringar Lars Alexandersson, Brottsförebyggande Rådet Björn Ölvi, Rikspolisstyrelsen Lokalstyrelsen i Dalarna Ordförande: Bengt amuelsson Roger Andersson, Dalarnas örsäkringsbolag Lena Nilsson, Polismyndigheten tefan Dangardt, Polismyndigheten Lisbeth Hedin-ahlin, öretagarna Dalarna Thomas Pettersson, vensk Handel Borlänge Thomas Wester, äters Cykel&Motor Thorsten Bladlund, Borlänge kommun Gunilla pjotgard, Villaägarna Mora / Orsa Lokalstyrelsen i Jämtland Ordförande: ten Holmberg Håkan Jonasson, Polismyndigheten tefan Karlsson, olksam Anders Dahlén, Länsförsäkringar Marcus Holmqvist, Östersunds kommun Jan Larsson, Länsförsäkringar Lokalstyrelsen i Västra Götaland Ordförande: Lars Klevensparr, Polismyndigheten Peter Backenfall, Polismyndigheten Vakant, ramtiden Annika orsgren, örsäkrings AB Göta Lejon Thomas Torkelsson, Got Event AB Kenneth Odéus, Köpmannaförbundet Lena Hasslöf-Gustafsson, astighetsägarna Göteborg Roger Vahnberg, Västtrafik Lisa Burden, vensk Handel Ingvar Brattefjäll, Göteborg tad Ingemar Larsson, Länsförsäkringar Lokalstyrelsen i Gävleborg (BIG) Ordförande: Maritha Engström, Gävle kommun Pelle Matton, Barn & Ungdom Gävle kommun Thed tjerneklev, Kultur & ritid Nanny Hörnqvist, ocialtjänsten Eva-Lena Nordin, Polisområde södra Gävleborg TÖLDKYDDÖRENINGEN TEGELUDDVÄGEN, 5 87 TOCKHOLM TEL

2009 Svenska Stöldskyddsföreningen Verksamhetsberättelse

2009 Svenska Stöldskyddsföreningen Verksamhetsberättelse Bild från Vem säljer din moped? kampanj på T-bana och buss. 2009 Svenska Stöldskyddsföreningen Verksamhetsberättelse 1 Annika Brändström, VD Vår kunskap ger trygghet SSF:s uppdrag är att öka tryggheten

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Vi tänker på helheten

Vi tänker på helheten UTBILDNINGAR 2014 Vi tänker på helheten SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Lean Forum Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program

Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program Den 24 mars klockan 12:00 -- den 25 mars 14:30 Plats: Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29 Moderator: Lena Bartholdson, Generalsekreterare,

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 1 1 130104 Årsavgift Plusgiro (?) Osäker på vad detta är, men troligen är det årsavgift för plusgirokontot 1 1020 Postgiro 900,00 2 4110 Administration

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Inbjudan till Internrevisionsdagarna

Inbjudan till Internrevisionsdagarna Inbjudan till Internrevisionsdagarna 23-24 november 2006 på Scandic Infra City i Upplands Väsby 1 Internrevisionsdagarna Bäste kollega Du inbjuds härmed att delta vid årets Internrevisionsdagar, vilka

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Sverige ska vara ett tryggt land för alla, oavsett vem man är eller var man bor.

Sverige ska vara ett tryggt land för alla, oavsett vem man är eller var man bor. Gunnar Weman, ärkebiskop emeritus Magnus Sjögren, Psykolog (moderator) Ulrica Åström, samordnare Svenska Röda Korset (moderator) Anders Danielsson, generaldirektör Säkerhetspolisen Agneta Granström, landstingsråd

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Ramnered-Gundlebo Fiber Ekonomiska Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-10--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Häcklefjäll 31 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Följande priser utdelas på VNÄK:s årsmöte 28/2-15 Vandringspris: SÄK:s 93,5p Jämthund TUIKE SALON HEKTOR SE59583/2013, Ägare Alexander Ramén, Helgum Unghundskannan: 93,5p Jämthund TUIKE SALON HEKTOR SE59583/2013,

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän Certifikatsförteckning Besiktningsmän för lekredskap och platser för lek, motion eller annan utevistelse enligt kravspecifikation för certifiering av platser för lek, motion eller annan utevistelse, samt

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll årsmöte Årsmöte för, SP Food & Bioscience, Närvarande Representanter från följande företag/organisationer: Orkla Confectionery & Snacks Sverige Västra Götalandsregionen SP Food and Bioscience

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer