Stöldskyddsföreningens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöldskyddsföreningens"

Transkript

1 töldskyddsföreningens verksamhetsberättelse

2 Vårt arbete genom opinion och informationsspridning Ungdomens år med säkerhet i fokus VAR ETT ÅR då ungdomars säkerhet stod i fokus hos töld- skyddsföreningen. Vi deltog bland annat vid musikfestivaler i syfte att nå unga, vi delade ut Antivåldsstipendier till organisationer som arbetar mot ungdomsvåld och vi påbörjade en undersökning om ungdomars attityder och erfarenheter av trakasserier och brott på nätet. Att skapa trygghet för våra ungdomar är självklart ett arbete som kommer att fortsätta framöver. Men vi har gjort mer än så under. Vår drivkraft och vår passion för att skapa ett tryggare samhälle gör att vi i alla sammanhang försöker sprida den kunskap och de erfarenheter som vi besitter. Vi driver opinion i media, skapar nätverk med andra viktiga aktörer inom våra områden och genomför informationskampanjer för att öka medvetenheten om säkerhet, inom såväl organisationer som hos allmänheten. Vi levererar utbildning och konsulttjänster till personer och organisationer som arbetar med säkerhet på olika nivåer, testar säkerhetsprodukter och medverkar i olika svenska och internationella sammanslutningar för att påverka standarder när det gäller säkerhet. Alla de samtal som kommer till vår kostnadsfria rådgivning visar att behovet av oberoende säkerhetsinformation i samhället är stort. I verksamhetsberättelsen för kan du se vad vi presterade under föregående år, något som vi är stolta över. Det är många frågor vi driver, allt för att skapa ett tryggare verige som medlem, kund eller samarbetspartner är du med och bidrar. EN AV VÅRA RÄMTA uppgifter i arbetet för ett tryggare samhälle är att förändra attityder till olika brott. Det är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod och uthållighet, men också resurser. Under har vi prioriterat två områden; ungdomsbrott och häleri. Inom dessa har vi skapat nätverk där vi kan ta del av andras kunskap men också nå ut med vår information genom flera kanaler. Vi har också arbetat målmedvetet gentemot media för att få ökad spridning av våra budskap med goda resultat. I VÅR ATNING MOT våld bland unga har vi under projektnamnet isaynoviolence bedrivit attitydpåverkande aktiviteter under Peace & Love-festivalen och konserten Voice i Kungsträdgården. Pris för rådigt ingripande delades ut av :s lokalstyrelse i Dalarna i samband med Peace & Love-festivalen i Borlänge. Priset gick till tre ungdomar som hjälpt polisen att lösa ett brott genom sina iakttagelser och rådiga ingripande. ANTIVÅLDTIPENDIET delades ut i samarbete med Efterlyst och i år gick kronor till organisationen Here 4 U i Västerås och kronor till organisationen Akta huvudet. I LUTET AV ÅRET genomfördes en undersökning för att mäta ungdomars attityder till brott på nätet jämfört med brott i den fysiska världen. Resultatet ligger till grund för ett omfattande opinionsarbete under. MARKNADEN ÖR TULET gods omsätter miljardbelopp och vill bidra till att minska efterfrågan på tjuvarnas marknad. Kunskapen om att god tro inte längre gäller är låg och vårt mål är att medvetandegöra vilken skyldighet man har som köpare och att det kan innebära böter, t o m fängelse, att köpa stöldgods. Arbetet med detta började redan 9 och under föregående år genomförde vi två kampanjer, vid olika tillfällen, i radio runt om i landet samt i tockholms tunnelbana. Vårt budskap har också spridits via debattartiklar och pressmeddelanden. är en självklar aktör för att skapa och driva fram ett tryggare samhälle ÖRUTOM REDAN NÄMNDA PROJEKT har vi fortsatt med vår löpande ideella verksamhet genom rådgivning, föredrag, medverkan i olika samverkansgrupper samt påverkansgrupper avseende säkerhetsnivåer och standards. Genom våra nio lokalstyrelser finansierar och driver vi informations- och andra brottsförebyggande aktiviteter gentemot allmänhet och organisationer. VÅRT ENGAGEMANG I amverkan mot brott intensifierades under året då vi bidrog till att utveckla den nationella grannsamverkanorganisationen. Inom ramen för amverkan mot brott samarbetar vi med bland annat Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, veriges kommuner och landsting, försäkringsbolagen, boendeorganisationer och polisen i såväl nationella som lokala grupper. ÄR MEDARRANGÖR till kandinaviens största säkerhetsmässa kydd, som samlar intressenter från säkerhetsbranschens alla delar. kydd genomfördes i september och fanns med som utställare men hade också ansvar för delar av seminarieprogrammet, med fokus på häleri och organiserad brottslighet. UNDER ÅRET LANERADE en helt ny hemsida och vi anställde en webbkommunikatör för att förbättra vår kapacitet för digitala aktiviteter. Under har vi även planer för att öka vår närvaro i sociala medier för att ytterligare nå ut till olika intressenter med information och rådgivning. Annika Brändström Vd, venska töldskyddsföreningen Here 4 You blev vinnare av Antivåldstipendiet. I bakgrunden står prisutdelarna Annika Brändström från och Hasse Aro från Efterlyst. 3

3 Utbildning ramtidsdagen : ociala medier - hot eller möjlighet? DEN 7 OKTOBER genomfördes ramtidsdagen för andra året i rad. yftet är att samla beslutsmässiga representanter från säkerhetsbranschens leverantörer och företag som konsumerar säkerhet, för att diskutera framtidsfrågor. Årets tema var sociala medier och flera viktiga frågeställningar togs upp som bör tas hänsyn till, ur såväl säkerhetsperspektiv som affärsmässiga perspektiv, inför strategiska beslut. Joakim Jardenberg, VD för Mindpark, föreläste och diskuterade affärsnyttan och möjligheten till utveckling och ökad försäljning. Per Hellqvist, säkerhetsspecialist på ymantec, talade om säkerheten och vilka hot respektive möjligheter digitala och sociala medier har. Representanter från olksam och Toyota bjöd på sina erfarenheter av sociala medier. På ramtidsdagen delas även :s årliga polisstipendium ut. Denna gång gick stipendiet till Claes tjernström som arbetat innovativt med Grannsamverkan i Tyresö kommun. att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor och framtida satsningar för venska töldskyddsföreningen. Årets tema var Brott på nätet. Anders Ahlqvist från Rikskriminalpolisens IT-brottssektion föreläste om hur brottsligheten ser ut på nätet :s ideella fond onden har stiftats av venska töldskyddsföreningen () för att stödja projekt och kampanjer i kampen för ett säkrare samhälle. idag och hur polisen arbetar på området. Verksamhetsrådets deltagare bidrog också med underlag för frågeställningar till den omfattande attitydundersökning om brott på nätet som genomfördes under december månad i ett riksrepresentativt urval av veriges ungdomar mellan 5 och år. Under användes medel ur fonden enligt nedan: Antivåldsstipendium till Here4You. EK Antivåldsstipendium till Akta Huvudet. EK Polisstipendium, Claes tjernström, Närpolisen Tyresö 5. EK Pris för rådigt ingripande, Lokalstyrelsen i Dalarna 5. EK Bidrag till Rinkebyakademien. EK :s förtjänsttecken : ÖRTJÄNTTECKEN delas ut till personer som på ett avgörande sätt har bidragit till vårt brottsförebyggande arbete. Den 6 maj delades förtjänsttecknet ut till Jan Andersson, Generaldirektör Brottsförebyggande rådet, BRÅ och Dick Malmlund, säkerhetschef vensk Handel. 4 Jan Andersson har en gedigen bakgrund inom det brottsförebyggande området och utmärkande för Jan är att han som forskare också brinner för att se effekterna av forskningen. Det vill säga att omsätta forskningsresultatet till praktisk tillämpning, till exempel inom polisen. Dick Malmlund har arbetat med säkerhet i hela sitt yrkesverksamma liv och drivit frågor inom säkerhetsområdet. Genom uthållighet och kompetens har han givit säkerhetschefen ett ansikte. samhället blir mer och mer beroende av komplexa system och under förra året inleddes ett unikt samarbete mellan och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. KTH är en aktör som satsar stort på både forskning och utbildning och besitter spetskompetens inom området. Genom samarbetet förstärker vi vårt utbud av utbildningar för att öka förståelsen för IT- och informationssäkerhet. Dessa frågor är ofta komplicerade och handlar inte bara om teknik utan integreras i verksamhetens totala säkerhetsarbete. Därför är det viktigt att i organisationer och företag öka kompetensen inom området. Våra längre utbildningar äkerhetschef och äkerhetssamordnare är fortsatt efterfrågade och under förra året genomgick ett 5-tal personer någon av dessa utbildningar. Verksamhetsråd VERKAMHETRÅDET AMLAR viktiga aktörer inom säkerhetsområdet för IT-ÄKERHET ÄR ETT OMRÅDE som ökar i betydelse i takt med att Vårt övriga kursutbud täcker i stort sett allt inom säkerhetsområdet. Därutöver genomför vi även skräddarsydd utbildning på uppdrag av kunderna. Här är några exempel: ör Tunnelsäkerhetsgruppen har vi genomfört säkerhetsut- bildning för personer som arbetar i ledningstunnlar. Utbildningen är ett krav för att få behörighet att arbeta i tockholms tunnelsystem. Tunnelsäkerhetsgruppen består av Länsstyrelsen i tockholms län, tockholms brandförsvar, tockholms trafikkontor, tockholms stadsbyggnadskontor, tockholm Vatten, AB ortum Värme och Telia onera. Huddinge kommun har personal som arbetar inom områden där det finns risk för att bli utsatta för hot- och våldssituationer. har utbildat dessa personer i konflikthantering samt i hur man upprättar bra förebyggande rutiner och riktlinjer för att hanterar olika situationer. ör att öka säkerheten för både för personal och passagerare har vi utbildat personalen på tockholms jötrafik och Blidösundsbolaget i konflikthantering och hantering av hot och våld. Vi har även arrangerat halvdagsutbildningar till medlemmar i veriges Låssmedsmästares Riksförbund, LR under deras utbildningsdagar, samt genomfört en preparandutbildning för värdeförvaringstekniker inför certifiering av DNV. Nya produkter för ett bättre skydd ÖRRA ÅRET LANERADE två nya produkter: Bilrutemärkning och spärrtjänsten pärrapid öretag. Vi inledde också en rad nya samarbeten, bland annat med olksam, If försäkring, C inans, alus Ansvar och flera bostadsbolag runt om i landet. Utöver våra produkter erbjuder vi våra samarbetspartners kunder rådgivning om hur de kan skydda sig i vardagen. Det sker ett kontinuerligt samarbete med kravställare, tillverkare och andra intressenter för att se över befintliga normer/ regelverk och vid behov revidera eller ta fram nya. Anpassning av befintliga normer och framtagning av nya baserar sig i stor utsträckning på Europeiska standarder. och jalusier till värdeskåp. Under året har arbetet inom EG (European ire and ecurity Group) bland annat inneburit att jämförande provningar genomförts, så kallade Round Robin Tests. Den erfarenhet och kunskap som provningen ger kommer till nytta för :s övriga områden som till exempel utbildning, rådgivning och normverksamhet. Under publicerades två nya normer som kan ligga till grund för certifiering: - 7 Låsanordningar ök och spårsystem. :s opartiska provningslaboratorium provar säkerhetsprodukter efter svensk och europeisk standard samt efter normer; och vi är ett av Europas ledande provningslaboratorier inom vissa områden. Genom provning vid skapas förutsättningar för att produkter med hög kvalitet kan certifieras och marknadsföras på marknaden. Vi har genomfört provning på en mängd olika produkter. Det är allt ifrån cykellås och byggnadsdelar som t ex dörrar 5

4 samlar viktiga aktörer inom säkerhetsområdet i korthet styrelsen och siffror för HAR BYGGT UPP ett brett nätverk av aktörer som på olika sätt arbetar brottsförebyggande såväl i säkerhetsbranschen som i samhället i övrigt. Nätverket består av flera konstellationer, t ex :s Verksamhetsråd, ramtidsdagen och Advisory Board, där representanter från olika företag och organisationer bidrar och delar med sig av sina erfarenheter. KONCERNREULTATRÄKNING (KKR) 9 6 :s verksamhetsråd Brottsförebyggande rådet, BRÅ örsäkringsbolagen örsäkringsförbundet Larmtjänst AB Polisen Rikspolisstyrelsen :s lokalstyrelser veriges Kommuner och Landsting venska Bankföreningen venskt Näringsliv/ND WEEC äkorum Åklagarmyndigheten Medlemmar i Advisory Board Advisory Board är en sammanslutning som säkerställer att normen 7 äkerhetschef motsvarar branschens krav. Medlemmar i Advisory Board: Jan Andersson, Generaldirektör BRÅ Petrus Bolin, Koncernsäkerhetschef Handelsbanken Jan-Olof Danielsson, vd vensk Brand- och äkerhetscertifiering Mats Engström, Pedagogiskt ansvarig samt expert inom vuxnas lärande IHM Business chool. Mats Lindmark, Vice President The Absolut Company, Group ecurity & Risk Management Per Lundkvist, Professional Certification Board at AI International vante Nygren, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cay Pettersson, Koncernsäkerhetschef venska spel Tommy vensson, äkerhetsexpert, venskt Näringsliv, äkerhet/nd Agneta yrén, Koncernsäkerhetschef Länsförsäkringar Lars Zetterström, Konsult, Kronan säkerhet Patrik Lundgren Koncernsäkerhetschef tadium/ordförande Handelns säkerhetsgrupp Tomas Lundin, vd G4 Under har vi också samarbetat med: Award Bostadsföretag runt om i landet Brandskyddsföreningen Brottsförebyggande rådet, BRÅ Det Norske Veritas, DNV olksam örsvarets Motor Klubb örsäkringsförbundet Gruppen örvaringsskydd, Lås & Beslag (LB) Handelsbanken inans Härryda kommun ICA Banken If Kungliga Tekniska högskolan, KTH Larmtjänst AB Länsförsäkringar AB Mentor Communication Neurologiskt Handikappades örbund Näringslivets äkerhetsdelegation PA Card Peace & Love-festivalen Polisen RP alus Ansvar amäk C inans coutrådet ecuritas Direkt HR veriges Hotell & Restaurang företagare iemens I vensk standard kogsmaskinentreprenörerna, M tockholmsmässan trix Television veaskog vensk Handel veriges Kommuner och Landsting veriges Låssmedsmästares Riksförbund welarm wesec äkorum örmlands parbank Trygg Hansa Tullverket Tunnelsäkerhetsgruppen Villaägarnas Riksförbund Vi har även varit verksamma inom svenska och europeiska standardiseringsorganisationer, som exempelvis EK vensk Elstandard, I och CEN/CENELEC. Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar på inventarier Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande poster 777 Räntekostnader och liknande poster -5 - Bokslutsdispositioner ÅRET REULTAT KONCERNBALANRÄKNING (KKR) Anläggningstillgångar Varulager 34 5 Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank :A TILLGÅNGAR Eget kapital Uppskjuten skatt 3 Långfristiga skulder 7 7 Leverantörsskulder 34 6 Övriga kortfristiga skulder :A EGET KAPITAL OCH KULDER Medlemmar :s styrelse Ordförande Tomas Norderheim, olksam Vice ordförande Hans-Eric Zetterström, Länsförsäkringar Ordinarie ledamöter Hasse Aro, trix Television Petrus Bolin, Handelsbanken Ulrika Oldmark, Trygg Hansa Tommy vensson, venskt Näringsliv/ND Leif Trogen, venska Bankföreningen VD Annika Brändström Personalrepresentant Göran Lindholm Revisorer Ernst & Young AB har idag drygt 3 st aktiva medlemmar och ca 3 st stödjande. ör en aktuell förteckning hänvisar vi till medlemsförteckningen på 7

5 örlag Normer och regelverk äkerhetsguiden Övriga säkerhetsböcker Rådgivning Kostnadsfri telefonrådgivning Konsulttjänster Konsult Oberoende konsulttjänster Utbildning Normer Utgivare av normer och regelverk för produkter, personer och företag Information Provning Provning inför certifiering Undersökningar Konsultationer Märkning och registrering pärrapid Nyckelbrickor Operation märkning Övriga identifieringssystem :s lokalstyrelser Lokalt brottsförebyggande arbete Projekt töldstopp Kurser Konferenser riket runt arbetar både på nationell och lokal nivå. Runt om i landet arbetar våra nio lokalstyrelser med lokala projekt av varierande slag. Lokalstyrelsernas representanter kommer från flera olika Opinionsbildning Hemsidan Ideella projekt företag och myndigheter i verige. Tillsammans sitter de på en hög kompetens och bred erfarenhet inom brottsförebyggande arbete. Lokalstyrelsen i Västerbotten Ordförande: Ewa Öberg-Öström, Polismyndigheten Pär Ericson Peter Nilsson, Länsförsäkringar Ewa Renkonen, Länsförsäkringar Kent Lindmark, olksam ören Antonsson tig Berggren, kellefteå kommun, RI Lennart Andersson, Umebrå, redrik Thoms, Umeå kommun, amhällsbyggnadskontoret Tony Bohman, Länsstyrelsen Lokalstyrelsen i Norrbotten Ordförande: Bo trömbäck Lennart Hallberg, Polismyndigheten Arne Pettersson, olksam Per-Erik Björnfot, Länsförsäkringar Kjell Higberg, Trygg Hansa Jan Vennberg, vensk Handel Luleå/Boden Barbro Myller, Luleå kommun Lokalstyrelsen i Västernorrland Ordförande: Bernt Jonsson Thomas Nilsson, Polismyndigheten Mathias jödin, undsvalls Kommun tefan Karlsson, olksam usanne Ångman, olksam Tony Pettersson Carl-Göran Carlsson, If Ulf Wiklund, Trygg Hansa Hans Eltin, Trygg Hansa Mats Bergius, Länsförsäkringar Peter Germer, öretagarna Lokalstyrelsen i kåne Ordförande: tefan inteus, Polismyndigheten Alf Nyman, olksam Tommy Andersson, Polismyndigheten Thomas Albinson, Trygg-Hansa Anders Lindstrand, If Björn Jacobson, Länsförsäkringar Per Norström, Larmtjänst AB tina Karlgrund, Polismyndigheten Magnus rostgård, Telenor verige AB Riskanalytiker Mats O Johansson, Polismyndigheten Lokalstyrelsen i tockholm Ordförande: Lars erenander, Polismyndigheten Thomas Gryte, Länsförsäkringar ofia Mattsson, Trygg Hansa Ennio Pesce, L AB Tommy Wiman, If Ingela Höök, olksam Maria Dahlstedt, Anders Edlund, tockholm Parkering Mattias Wäppling, Trafikkontoret Bo Hedberg, venska Brandskyddsföreningen Leif Björklund, Larmtjänst Leif Leideborg, Gjensidige Per-Anders Hedberg, Alandia Jacob Enestad, venska jö Raymond köld, Hyresgästföreningen tockholm Ingemar Hellman, Hyresgästernas Riksförbund Lennart vensson, Villaägarna Ronny Bergens, astighetsägarna tockholm Terese Berg, ABO Greta Berg, veriges Kommuner och Landsting Ralf Örvi, HB tockholm Lars Nordstrand, Moderna försäkringar Lars Alexandersson, Brottsförebyggande Rådet Björn Ölvi, Rikspolisstyrelsen Lokalstyrelsen i Dalarna Ordförande: Bengt amuelsson Roger Andersson, Dalarnas örsäkringsbolag Lena Nilsson, Polismyndigheten tefan Dangardt, Polismyndigheten Lisbeth Hedin-ahlin, öretagarna Dalarna Thomas Pettersson, vensk Handel Borlänge Thomas Wester, äters Cykel&Motor Thorsten Bladlund, Borlänge kommun Gunilla pjotgard, Villaägarna Mora / Orsa Lokalstyrelsen i Jämtland Ordförande: ten Holmberg Håkan Jonasson, Polismyndigheten tefan Karlsson, olksam Anders Dahlén, Länsförsäkringar Marcus Holmqvist, Östersunds kommun Jan Larsson, Länsförsäkringar Lokalstyrelsen i Västra Götaland Ordförande: Lars Klevensparr, Polismyndigheten Peter Backenfall, Polismyndigheten Vakant, ramtiden Annika orsgren, örsäkrings AB Göta Lejon Thomas Torkelsson, Got Event AB Kenneth Odéus, Köpmannaförbundet Lena Hasslöf-Gustafsson, astighetsägarna Göteborg Roger Vahnberg, Västtrafik Lisa Burden, vensk Handel Ingvar Brattefjäll, Göteborg tad Ingemar Larsson, Länsförsäkringar Lokalstyrelsen i Gävleborg (BIG) Ordförande: Maritha Engström, Gävle kommun Pelle Matton, Barn & Ungdom Gävle kommun Thed tjerneklev, Kultur & ritid Nanny Hörnqvist, ocialtjänsten Eva-Lena Nordin, Polisområde södra Gävleborg TÖLDKYDDÖRENINGEN TEGELUDDVÄGEN, 5 87 TOCKHOLM TEL

2009 Svenska Stöldskyddsföreningen Verksamhetsberättelse

2009 Svenska Stöldskyddsföreningen Verksamhetsberättelse Bild från Vem säljer din moped? kampanj på T-bana och buss. 2009 Svenska Stöldskyddsföreningen Verksamhetsberättelse 1 Annika Brändström, VD Vår kunskap ger trygghet SSF:s uppdrag är att öka tryggheten

Läs mer

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj.

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj. 1 /15 ÅRSREDOVISNING 2010 FÖR SVENSKA STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Svenska Stöldskyddsföreningen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet

Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet 1(9) Årsredovisning för Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet Räkenskapsåret 2008-09-01 -- 2009-08-31 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Eslövs Stadskärneförening. Verksamhetsberättelse 2010

Eslövs Stadskärneförening. Verksamhetsberättelse 2010 Eslövs Stadskärneförening Verksamhetsberättelse 2010 Inledning Eslövs Stadskärneförening är ett samarbete mellan handlare, Eslövs kommun, fastighetsägare, föreningar och övrigt näringsliv med syfte att

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1-3 2009 Enjoy Group AB (publ) komplettering av text till delårsrapport Efter att dagens delårsrapport i Enjoy Group AB (publ) har undertecknad erhållit några

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman VD Kommentar Första kvartalet på 2017 är avklarat och vi har inlett året i full fart. Kvartalets intäkter landade på 9,2 MSEK med ett positivt resultat om 459 TSEK. Mars var exceptionellt bra där intäkterna

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 1(6) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2(6) Delårsrapport jan jun 2016 för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB(Publ)

Läs mer

Sida 1(6) Datum 2015-03-02. Inrikesminister Anders Ygeman Justitiedepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm

Sida 1(6) Datum 2015-03-02. Inrikesminister Anders Ygeman Justitiedepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm 1(6) Datum Inrikesminister Anders Ygeman Justitiedepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Svensk räddningstjänsts kompetensbehov måste utredas innan utbildningsverksamheten vid Sandö och Revinge

Läs mer

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 1 2016-05-17 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Marcus Nilsson Lars Nilsson Vännäs MK Mitsubishi 15 15 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 15 1 Kenneth Andersson Inger Lundberg Piteå MS Subaru 15 15 4 B-O

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Finansiell översikt h Finansiell översikt kvartal Antalet aktier. Kommande rapporter. Insynspersoner per

Finansiell översikt h Finansiell översikt kvartal Antalet aktier. Kommande rapporter. Insynspersoner per Finansiell översikt h1 217 Totala intäkter uppgick till 2 851 (5 234) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 237 (-72) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 17 (-911) TSEK Periodens

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Mikael Johansson 2013-02-22

Mikael Johansson 2013-02-22 SÄKERHETSBRANSCHEN Principprogram Styrdokument Mikael Johansson 2013-02-22 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamhetsidé... 3 3. Vision... 3 4. Värdestrategi... 3 5. Branschorganisationens fokusområden...

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från barn och ungdomars sida,

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 2 (9) Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Tobo Golfklubb har nedtecknat följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsens arbete under det gångna året har åter präglats av klubbens ekonomiska

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör år 2013

Verksamhetsberättelse för Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör år 2013 Verksamhetsberättelse för Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör år 2013 Föreningens adress c/o Siv Landström, Södra Tullportsgatan 13, 742 32 Östhammar Föreningens org. Nr 802 429-9862 Föreningens

Läs mer

GiftToday Sweden AB (publ)

GiftToday Sweden AB (publ) Kvartalsredogörelse för GiftToday Sweden AB (publ) Org.nr. 556680-2145 2008-01-01 till 2008-09-30 GiftToday Sweden AB (Publ) Kvartalsredogörelse för perioden 1 januari till 30 september 2008. Nettoomsättningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Kretsmästerskap fält R 2009, 2009-09-13

Kretsmästerskap fält R 2009, 2009-09-13 A Klass1 1 Tony Buskas Pk Haningeskyttar 6/3 6/3 5/2 4/4 6/4 5/3 5/5 5/3 42/27 6 B 2 Peter Burnert Salems PK 4/3 5/3 6/2 3/3 5/3 6/3 3/2 5/3 37/22 11 3 Jonas Thambert Mälarhöjdens Pistolskyttar 6/3 5/3

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Med kvartal ett bakom mig känner jag att vi står inför väldigt spännande tider; 2016 kommer att bli Tourns år och det är nu den stora resan börjar.

Med kvartal ett bakom mig känner jag att vi står inför väldigt spännande tider; 2016 kommer att bli Tourns år och det är nu den stora resan börjar. VD kommentar Jag välkomnar det nya året och kvartal ett 2016 har börjat bra. Januari och februari är vanligtvis tuffa månader reklammässigt, men vi har slagit våra egna rekord i orderingångar och har i

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2006

Bokslutskommuniké Januari december 2006 Sammanfattning Bokslutskommuniké Januari december 2006 Mobwatcher AB: s tillväxt fortsätter och under 2006 uppgick nettoomsättningen till 1 148 KSEK. Det var en ökning med 160 % jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Lean Forum Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer