2009 Svenska Stöldskyddsföreningen Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009 Svenska Stöldskyddsföreningen Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Bild från Vem säljer din moped? kampanj på T-bana och buss Svenska Stöldskyddsföreningen Verksamhetsberättelse 1

2 Annika Brändström, VD Vår kunskap ger trygghet SSF:s uppdrag är att öka tryggheten i samhället genom brottsförebyggande arbete, informationsspridning och opinionsbildning. SSF:s verksamhet är unik i sitt slag, både genom sin bredd inom säkerhetsområdet och genom sitt oberoende. Det skapar extra trygghet för den som vänder sig till oss. Att vårt arbete drivs utan vinstsyfte är en garanti för att råd och budskap är till för användarens bästa. För att säkerställa vår ideella verksamhet är vi beroende av en stabil och långsiktig lönsamhet. Det överskott som genereras av våra tjänster, t ex Nyckelbrickan, Spärrapid och våra utbildningar återinvesteras i den ideella verksamheten. Det innebär att alla som använder någon av SSF:s tjänster indirekt stöder vår verksamhet. Vi vill därför rikta ett tack till alla er som på olika sätt har bidragit under året och möjliggjort vårt arbete med att förebygga brott, sprida information och verka för ett tryggare samhälle. 2

3 Vem säljer din moped? Köper du från rätt ägare när du handlar via nätet eller annons? Det kan vara stöldgods som du får levererat. Hur känns det? Vi arbetar för att förebygga brott du kan bidra i det arbetet! Information och attitydpåverkan förebygger brott Att arbeta brottsförebyggande handlar mycket om att förändra attityder, vilket också är en av SSF:s främsta uppgifter. Som ett led i det arbetet genomfördes två attitydundersökningar under föregående år inom områdena kameraövervakning och häleri på andrahandsmarknaden. Attityder till kameraövervakning Målet med undersökningen om kameraövervakning var att kartlägga attityder hos gymnasieelever, föräldrar till gymnasieelever och skolledare. Resultatet visade att det fanns en hög tilltro till kameraövervakning som brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärd. Mediegenomslag Vi deltog med en debattartikel i Svenska Dagbladet där vi presenterade resultatet av undersökningen, vilket i sin tur ledde till reaktioner i flera ledare och debatter i digitala medier. Vi skickade även resultatet till utredaren som på regeringens uppdrag genomförde översyn av lagen om allmän kameraövervakning. När det förslaget blev offentligt bjöds Margareta Åberg, ansvarig för utredningen, in till SSF och presenterade det för en stor och intresserad publik. Attityder till häleri Syftet med vår andra undersökning var att kartlägga inställningen till att köpa stulet gods samt kunskapen om godtrosförvärvslagen som trädde i kraft Resultatet visade på att en övervägande majoritet köper och säljer på andrahandsmarknaden, men att det finns en låg kunskap om gällande lagstiftning på området. Det finns ett stort behov av informationsinsatser i ämnet och vi samlar viktiga intressenter runt frågan för att fortsätta arbetet även under kommande år. Kampanjer I anslutning till att vi publicerade resultatet genomförde vi en nationell informationskampanj i radio. Dessutom genomfördes motsvarande kampanj på bussar och i tunnelbana i Stockholm i samarbete med organisationen Samverkan mot brott. Mediabevakningen Genomslaget i media var lyckat. Nyheten hamnade på löpsedeln och på ett stort uppslag i Dagens Nyheter. Aftonbladet.se publicerade vår debattartikel och materialet gav upphov till en rad artiklar i dags- och fackpress samt medverkan i TV4:s morgonsoffa. Skydd av hem och ägodelar Under året har vi även genomfört ytterligare två informationskampanjer i radio med allmänna råd och tips hur man skyddar sitt hem och sina ägodelar. 3

4 Nätverk och samverkan SSF har ambitionen att skapa olika arenor där våra intressenter kan mötas. En sådan arena var Framtidsdagen där vi samlade ett femtiotal beslutsfattare inom säkerhetsbranschen för att diskutera framtida utmaningar och möjligheter. På agendan stod bland annat tjänstedirektivet och den pågående integritetsutredningen. Framtidsdagen blev ett mycket lyckat arrangemang som kommer att genomföras årligen. SSF:s stipendiat 2009 Magnus Fornell. Vid Framtidsdagen delades också SSF:s nyinstiftade Polisstipendium ut. Stipendiet om kr ska delas ut årligen till en eller flera anställda inom polisen som har arbetat brottsförebyggande på ett effektivt sätt inom ett område som har hög potential att öka tryggheten i samhället. Med vårt stipendium vill vi lyfta fram de goda krafterna inom poliskåren som ofta arbetar i det tysta. Stipendiat 2009 blev Magnus Fornell, från polisen i Malmö, som har arbetat mycket framgångsrikt för att minska kortbedrägerier. Norm och utbildning I maj fastställdes den första svenska normen för säkerhetschefer, SSF Certifierad Säkerhetschef, och våren 2010 kommer det första certifieringstillfället att erbjudas av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering. Knutet till SSF 1071 finns ett Advisory Board, ett rådgivande organ bestående av olika branschföreträdare, som ska säkerställa att normen motsvarar branschens krav. SSF startade i september den ettåriga utbildningen SSF Säkerhetschef som är en förberedande utbildning för certifieringen. Det finns ett behov av vår kunskap vilket inte minst märks genom en ökad efterfrågan på våra uppdragsutbildningar. Även våra öppna kurser och konsultverksamheten, liksom vår kostnadsfria rådgivning, är kanaler där vi når ut och bidrar till ett ökat säkerhetsmedvetande i branschen. Med en certifiering upprätthåller du dina kunskaper och den är ett värdefullt styrkande av din kompetens. Certifieringen bidrar också till en ständig utveckling. Provningsåret 2009 Det har varit ett stort tryck på SSF:s provningsverksamhet under året. Året inleddes med att samtliga certifierade låshus provades om efter uppdaterade metoder. Certifierade produkter, personer och företag är viktiga grundförutsättningar för säkerhetsmarknaden och ska säkerställa att köparen får en produkt eller installation som motsvarar de ställda kraven. På uppdrag av ESSA/ECB S, SBSC och EURO- SAFE, genomförde SSF en provning av två olika och idag certifierade värdeskåp. Båda värdeskåpen var certifierade enligt EN av ett ackrediterat certifieringsorgan som inte är medlemmar i EFSG. Syftet med provningen var att se om märkningen av de respektive värdeskåpen motsvarade den prestanda som utlovas. Med anledning av de olika resultaten gick ett öppet brev ut till media för att påtala konsekvensen av när tolkning av standards riskerar att ske godtyckligt. Resultatet fick även genomslag i Europa. SSF rustar sig för framtiden Under våren genomfördes ett internt projekt i syfte att komma fram till SSF:s framtida strategi och kommunikation. Vi tog fram en ny mission, vision 4

5 Normer Utgivare av normer och regelverk för produkter, personer och företag Förlag Normer och regelverk Säkerhetsguiden Övriga säkerhetsböcker Provning Provning inför certifiering Undersökningar Konsultationer Rådgivning Kostnadsfri telefonrådgivning Konsulttjänster Märkning och registrering Spärrapid Nyckelbrickor Operation märkning Övriga identifieringssystem Kurser Konferenser Utbildning Opinionsbildning Hemsidan Ideella projekt Information SSFs lokalstyrelser Lokalt brottsförebyggande arbete Projekt Stöldstopp och nya kärnvärden. Ett stort antal intervjuer genomfördes med våra intressenter för att få ökad kunskap om förväntningarna på SSF. Utifrån resultatet har vi utarbetat strategier och handlingsplaner för att möta intressenternas behov. Ett steg i processen är att ta fram en ny hemsida som på ett bättre sätt skapar nytta och kommunicerar SSF:s budskap och tjänster utifrån våra intressenters behov. visar att vi har ett mycket starkt varumärke som står för kvalitet, pålitlighet och säkerhet. Vi ska fortsätta att förvalta det starka förtroendekapital som vi besitter men också arbeta för att ytterligare fördjupa förtroendet för och relationerna till SSF. SSF är en självklar aktör för att skapa och driva fram ett tryggare samhälle. Under året har två varumärkesundersökningar genomförts i olika branschtidningar där resultatet Nyckelbrickan är en av SSF:s tjänster vars överskott går tillbaka till samhället genom brottsförebyggande projekt. 5

6 SSF knyter samman viktiga aktörer inom säkerhetsområdet SSF har byggt upp ett brett nätverk av aktörer som på olika sätt arbetar brottsförebyggande såväl i säkerhetsbranschen som i samhället i övrigt. Nätverket består av flera konstellationer, t ex SSF:s Verksamhetsråd, Framtidsdagen och Advisory Board, där representanter från olika företag och organisationer bidrar och delar med sig av sina erfarenheter. Verksamhetsråd Brottsförebyggande rådet, BRÅ Dina Försäkringar Folksam Försäkringsförbundet If Larmtjänst AB Länsförsäkringar Polisen Rikspolisstyrelsen SSF:s lokalstyrelser Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Bankföreningen Svenskt Näringsliv/NSD SWESEC SäkForum Trygg Hansa Åklagarmyndigheten Advisory Board är en sammanslutning som säkerställer att normen SSF 1071 Säkerhetschef motsvarar branschens krav. Medlemmar i Advisory Board Jan Andersson, Generaldirektör BRÅ Petrus Bolin, Säkerhetschef Coop/Ordförande Handelns säkerhetsgrupp Marcus Cato, Utredare Sveriges Kommuner och Landsting, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Olof Danielsson, Vd Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering Mats Engström, Pedagogiskt ansvarig samt expert inom vuxnas lärande IHM Business School. Mats Lindmark, Vice President The Absolut Company, Group Security & Risk Management Per Lundkvist, Koncernsäkerhetschef Svenska Spel/ Styrelseledamot ASIS Svante Nygren, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cay Pettersson, Säkerhetschef Posten Meddelande AB/ Styrelse-ledamot SÄK Forum Tommy Svensson, Säkerhetsexpert, Svenskt Näringsliv, Säkerhet/NSD Agneta Syrén, Koncernsäkerhetschef Länsförsäkringar Lars Zetterström, Säkerhetschef Techdata Under 2009 har vi också samarbetat med: Award Brandskyddsföreningen Brottsförebyggande Rådet, BRÅ Folksam Försvarets Motor Klubb Försäkringsförbundet Gruppen Förvaringsskydd, Lås & Beslag (FLB) Handelsbanken Finans Härryda kommun If Larmtjänst AB Länsförsäkringar AB Mentor Communication Neurologiskt Handikappades Förbund Näringslivets Säkerhetsdelegation Nordea PAS Card Polisen RPS SamSäk Scoutrådet Securitas Direkt SEK Svensk Elstandard SHR Sveriges Hotell & Restaurang företagare Siemens SIS Svensk standard Skogsmaskinentreprenörerna, SMF Stockholmsmässan Strix Television Svea Skog Svensk Handel Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund Swelarm Swesec SäkForum Sörmlands Sparbank Trygg Hansa Tullverket Tunnelsäkerhetsgruppen Villaägarnas Riksförbund 6

7 Koncernresultaträkning (KKR) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar på inventarier Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Bokslutsdispositioner Årets resultat KONCERNBALANSRÄKNING (KKR) Anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank SSFs styrelse Ordförande Tomas Norderheim Folksam Vice ordförande Hans-Eric Zetterström, Länsförsäkringar Ordinarie ledamöter Hasse Aro, Strix Television Petrus Bolin, Koncernsäkerhetschef Coop Ulrika Oldmark, Trygg Hansa Tommy Svensson, NSD/ Svenskt Näringsliv Leif Trogen, Svenska Bankföreningen VD Annika Brändström Personalrepresentant Göran Lindholm Revisorer Ernst & Young AB S:A TILLGÅNGAR Eget kapital Uppskjuten skatt 3-2 Långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER En fullständig ekonomisk årsredovisning för Svenska Stöldskyddsföreningen och SSF Service AB finns på 7

8 SSF arbetar både på nationell och lokal nivå. Runt om i landet arbetar våra nio lokalstyrelser ideellt med lokala projekt av varierande slag. Lokalstyrelsernas representanter kommer från flera olika företag och myndigheter i Sverige. Tillsammans sitter de på en hög kompetens och bred erfarenhet inom det brottsförebyggande arbetet. Lokalstyrelsen i Västerbotten Ordförande: Ewa Öberg-Öström, Polisen i Skellefteå Olle Karlsson, Polisen Umeå Peter Nilsson, Länsförsäkringar Ewa Renkonen, Länsförsäkringar Tommy Lindberg, Folksam Stig Berggren, Skellefteå kommun, FRIS Lennart Andersson, UmeåBrå, Fredrik Thoms, Umeå kommun, samhällsbyggnadskontoret, Tony Bohman, Länsstyrelsen Pär Ericson, Umeå Sören Antonsson, Umeå Lokalstyrelsen i Norrbotten Ordförande: Bo Strömbäck Jan-Erik Trast, Polisen Boden Lennart Hallberg, Polisen Piteå Stefan Andersson, Folksam Per-Erik Björnfot, Länsförsäkringar Kjell Higberg, Trygg Hansa Jan Wennberg, Luleå köpmannaförening Gunnar Pettersson, Landstingets säkerhetschef Lokalstyrelsen i Västernorrland Ordförande: Bernt Jonsson Thomas Nilsson, Polismyndigheten Håkan Berglund, Sundsvalls Kommun Karl-Erik Classon, Polismyndigheten Stefan Karlsson, Folksam Susanne Ångman, Folksam Tony Pettersson Carl-Göran Carlsson Ulf Wiklund, Trygg Hansa Hans Eltin, Trygg Hansa Mats Bergius, Länsförsäkringar Roger Callin Lokalstyrelsen i Skåne Ordförande: Stefan Sinteus, Polismyndigheten i Skåne Alf Nyman, Folksam Tommy Andersson, Polismyndigheten i Skåne Thomas Albinson, Trygg-Hansa, Thomas Prengne, If Björn Jacobson, Länsförsäkringar Per Norström, Larmtjänst AB, Stina Karlgrund, Polismyndigheten i Skåne Magnus Frostgård, Telenor Sverige AB, Riskanalytiker Lokalstyrelsen i Stockholm Ordförande: Gunnar Thun, Polismyndigheten Thomas Gryte, Länsförsäkringar Sofia Mattsson, Trygg Hansa Ennio Pesce, LF AB Tommy Wiman, If Ingela Höök, Folksam Maria Dahlstedt, SSF Anders Edlund, Stockholm Parkering Mattias Wäppling, Trafikkontoret Svenska Stöldskyddsföreningen Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Tel forts. Stockholm Leif Björklund, Larmtjänst Bo Hedberg, Svenska Brandskyddsföreningen Leif Leideborg, Gjensidige Per-Anders Hedberg, Alandia Jacob Enestad, Svenska Sjö Raymond Sköld, Hyresgästföreningen Stockholm Ingemar Hellman, Hyresgästernas Riksförbund Lennart Svensson, Villaägarna Ronny Bergens, Fastighetsägarna Stockholm Terese Berg, SABO Greta Berg, Sveriges Kommuner och Landsting Ralf Örvi, HSB Stockholm Lars Nordstrand, Moderna försäkringar Lars Alexandersson, Brottsförebyggande Rådet Björn Ölvi, Rikspolisstyrelsen Lokalstyrelsen i Dalarna Ordförande: Bengt Samuelsson Roger Andersson, Dalarnas Försäkringsbolag Lena Nilsson, Polismyndigheten Stefan Dangardt, Polismyndigheten Lisbeth Hedin-Sahlin, Företagarna Dalarna Thomas Pettersson, Svensk Handel Borlänge Thomas Wester, Säters Cykel&Motor Thorsten Bladlund, Borlänge kommun Christer Uhlas, Villaägarna i Mora Lokalstyrelsen i Jämtland Ordförande: Sten Holmberg Kjell Wedin, Polismyndigheten Håkan Jonasson, Polismyndigheten Stefan Karlsson, Folksam Patrik Andersson, Securitas Anders Dahlén, Länsförsäkringar Marcus Holmqvist, Östersunds kommun Jan Larsson, Länsförsäkringar Lokalstyrelsen i Västra Götaland Ordförande: Klas Friberg, Polismyndigheten Anders Stolpe, Polismyndigheten Christer Sandborg, Polismyndigheten Lars Klevensparr, Polismyndigheten Dan Gaversjö, Framtiden K-G Berglund, Försäkrings AB Göta Lejon Thomas Torkelsson, Got Event AB Kenneth Odèus, Köpmannaförbundet Magnus Ersman, Fastighetsägarna Göteborg Roger Vahnberg, Västtrafik Lisa Burden, Svensk Handel Ingvar Brattefjäll, Göteborg Stad Lokalstyrelsen i Gävleborg (BIG) Ordförande: Marita Engström, Gävle kommun Pelle Matton, Barn & Ungdom Gävle kommun Thed Stjerneklev, Kultur & Fritid Cecilia Zetterberg, Socialtjänsten Eva-Lena Nordin, Polisområde södra Gävleborg

Stöldskyddsföreningens

Stöldskyddsföreningens töldskyddsföreningens verksamhetsberättelse Vårt arbete genom opinion och informationsspridning Ungdomens år med säkerhet i fokus VAR ETT ÅR då ungdomars säkerhet stod i fokus hos töld- skyddsföreningen.

Läs mer

Butiksstölder ökar kraftigt

Butiksstölder ökar kraftigt Ny kameraövervakningslag sid 12 Så blir transporter säkra sid 6 7 Riksdagen prioriterar säkerheten sid 20 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 2 2009 Officiellt media för En produkt

Läs mer

sid 2 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 2 2010 Säkerhet inför valet Färdigskuret format 250x350 mm

sid 2 Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 2 2010 Säkerhet inför valet Färdigskuret format 250x350 mm Mats B. Adman: Kräv redogörelse av kontinuitetsplan och RM sid 4 Åke Andersson: Övervakningskameran är död leve trygghetskameran! sid 2 Jeanette Lesslie: På Grand Hotel sitter säkerheten i väggarna sid

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

VD har ordet. - vi blickar framåt

VD har ordet. - vi blickar framåt Årsöversikt 2014 1 Innehåll VD har ordet 4 Bildbank för nyfikna 6 En bank med lokalt engagemang 7 Tro, Hopp & Klöver 8 Ung livsstil i Hedemora 9 Det handlar om kärlek 10 Grön Kraft 11 Utdrag ur förvaltningsberättelsen

Läs mer

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5 EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 4 2013 Polisens monopol är ett problem Åke Andersson, SNOS-ordförande

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

Tydligare krav på larmöverföring gynnar alla Johan Holmström, Dualtech IT SIDAN 3. het politikerdebatt på konferens om nyttan och risker med kameror

Tydligare krav på larmöverföring gynnar alla Johan Holmström, Dualtech IT SIDAN 3. het politikerdebatt på konferens om nyttan och risker med kameror Officiellt media för En produkt från Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 2 2013 Avskrivningen av brott är frustrerande Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 Tydligare krav på larmöverföring gynnar

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

Så blir säkerhetsåret

Så blir säkerhetsåret Officiellt media för En produkt från Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 1 2013 Hoppas att det finns säkerhetskameror Åke Andersson, SNOS-ordförande SIDAN 2 Malou leder Trygghetskamerans dag Malou

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006

UNG FÖRETAGSAMHET I SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006 UNG FÖRETAGSAMHET I SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006 Ett rekordår igen! Året då vi vann KUNSKAPS- PRISET! Nominerade till QUALITY Tack till våra partners! Grundförutsättningarna för att Ung Före tagsamhet ska

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 ÖPPNA FÖR FÖRÄNDRING Vid förbundets

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse... 3 2. Verksamhetsplan och Styrkort... 14 3. Medlemsmuseer... 19 4. Ekonomisk berättelse... 21 5. Revisionsberättelse... 24 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Varför ska en fastighetsägare engagera sig i grannsamverkan? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva bostadsområden.

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Rikslottachefen har ordet s. 2 Det här är Svenska Lottakåren s. 2 Svenska Lottakåren i siffror s. 5 Utbildning och uppdrag s. 6 Information och rekrytering

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Verksamhetsberättelse. Stiftelsen Svenska Jobs and Society Verksamhetsberättelse Stiftelsen Svenska Jobs and Society 2013 NyföretagarCentrum Sverige NyföretagarCentrum Sverige är moderorganisation för landets NyföretagarCentrum. Verksamhetens syfte är att främja

Läs mer

Min Pension i Sverige AB

Min Pension i Sverige AB Min Pension i Sverige AB Verksamhetsberättelse 2012 Korta fakta om Min Pension Mål och verksamhet Omfattar Kanaler Ekonomi och organisation Historik Övergripande mål är att tillhandahålla så många pensionssparare

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning LEDARE I slutet av verksamhetsåret 2010

Läs mer

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse BRIS 2009 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Innehåll. 2 Verksamhetsåret 2009.. 3 Den operativa enheten...4 Forskning och utveckling....4 Kunskap och information....5 BRIS.se 5 Projekt.5 Opinion..

Läs mer

You wouldn t accept lag offline, so why do it online?

You wouldn t accept lag offline, so why do it online? magasinet från svenska stadsnätsföreningen # 2 september 2014 You wouldn t accept lag offline, so why do it online? Ume.nets reklamfilm gör succé på Youtube Din bästa köpare och säljare! Snabbare bredband

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Säkerhetspaviljongen

Säkerhetspaviljongen EN PRODUKT FRÅN SPECIALUTGÅVA FÖR ALMEDALEN 2015 OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för ett säkrare Sverige Juni 2015 Välkommen till Säkerhetspaviljongen

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 013 2013 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2013 20 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer