Sida 42 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 43 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 4 44 ARBETSORDNING FÖR MÖTET 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 42 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 43 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 4 44 ARBETSORDNING FÖR MÖTET 5"

Transkript

1 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Svenskspråkiga utbildningssektionen Behandlade ärenden Sida 42 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 43 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 4 44 ARBETSORDNING FÖR MÖTET 5 45 BEHOV AV LÖSNING FÖR UTBUDET AV BILDNINGSTJÄNSTER PÅ ÖSTRA OMRÅDET 46 HINDHÅR BILDNINGSCENTER OCH KOMMANDE INVESTERINGSBEHOV 47 ÖVERSIKT AV UTBILDNINGSTJÄNSTERNAS MÖJLIGHETER TILL SAMARBETE MED KINA 48 INLEDANDE AV ARBETET MED LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNING 49 UTREDNING ÖVER SAMARBETET MELLAN SVENSKA GYMNASIERNA I REGIONEN HANDLINGSPLAN FÖR SÄRSKILT BEGÅVADE ELEVER ELEVER I HEMUNDERVISNING LÄSÅRET UPPDATERAD LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSSEKTIONENS MÖTESDATUM HÖSTEN ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 25

2 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Svenskspråkiga utbildningssektionen Tid kl. 17:00-19:33 Plats Borgå Gymnasium, Gymnasiegatan 10 NÄRVARANDE Kulju Mikael 17:00-19:33 ordförande Hiltunen Mikael 17:25-19:33 viceordförande Blomqvist Tom 17:00-19:33 medlem Dadda Paola 17:00-19:33 medlem Tallsten Sara 17:00-19:33 suppleant Lassi Tomi 17:00-19:33 medlem Karlsson Anette 17:00-19:15 stadsstyrelsens repr Lindström Rikard 17:00-19:33 utbildn.dir., sekr. Mattsson Hilding 17:00-18:15 bildningsdirektör Haglund Åsa 18:30-19:00 arbetsgruppens ordförande 50 FRÅNVARANDE Antman Sofia medlem Mattsson Emilia medlem Simolin-Backman Camilla förvaltningschef Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör Jalonen Jaakko stadsstryrelsens ordf. Mikael Kulju Ordförande Rikard Lindström Sekreterare Behandlade ärenden Protokollet justerat Sara Tallsten Paola Dadda Protokollet offentligt framlagt Protokollet offentligt framlagt: Borgå stad, bildningsväsendet, Konstfabriksgatan 1,fr.o.m

3 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Svenskspråkiga utbildningssektionen MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET SVUBS Utbd: Svenskspråkiga utbildningssektionen konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört. Svenskspråkiga utbildningssektionen konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

4 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Svenskspråkiga utbildningssektionen VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SVUBS Utbd: Svenskspråkiga utbildningssektionen utser två medlemmar till protokolljustera re. Svenskspråkiga utbildningssektionen utsåg Sara Tallsten och Paola Dadda till protokolljustera re.

5 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Svenskspråkiga utbildningssektionen ARBETSORDNING FÖR MÖTET SVUBS Utbd: Svenskspråkiga utbildningssektionen beslutar godkänna föredragningslistan såsom arbetsordning för mötet. Svenskspråkiga utbildningssektionen beslöt godkänna föredragningslistan såsom arbetsordning för mötet.

6 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Svenskspråkiga utbildningssektionen BEHOV AV LÖSNING FÖR UTBUDET AV BILDNINGSTJÄNSTER PÅ ÖSTRA OMRÅDET SVUBS Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström, eller Stadens budget för 2019 innehåller en skrivning i avsnittet om husbyggandsinvesteringar, att staden under år 2019 måste hitta en lösning med hjälp av vilken man kan säkerställa utbudet av bildningstjänster också på Borgås östra område. Behovet har uppstått främst på grund av att det i bildningens utredning av servicenätet kommer fram att fastigheterna för Ilolan koulu och Sannäs skola är i dåligt skick. Sannäs skolas paviljong, som varit en tillfällig lösning för skolan sedan 2008, har stängts och en del av skolans verksamhet flyttades till föreningslokalen Hagaborg för vårterminen Paviljongen kommer att rivas och tillfälliga utrymmen i form av en barack med två klassrum uppförs på skolgården under sommaren. Utan dessa utrymmen kan skolan i sin nuvarande form inte fungera tillfredsställande. Även i övrigt fungerar skolan i utrymmen som till en del är oändamålsenliga, till exempel används före detta lägenheter till undervisningsutrymmen och personalrum. Stadens ledningsgrupp har bett stadsplaneringen utreda var på östra området servicen kunde placeras, om lösningen är att servicen ordnas i östra området. Enligt stadsplaneringen finns det tre alternativ. Ett av dessa alternativ är var Sannäs skola är placerad idag. De två övriga alternativen är i Illby, endera var Ilolan koulu är idag, eller var Illby daghem förr var. Stadsplaneringen har utvärderat dessa tre alternativ, men inte kunnat ge tydliga svar kring vilken av dessa platser som är bäst lämpad. Bildningsnämndens svenska utbildningssektion har i mars 2019, i samband med ärendet om tillfälliga utrymmen för Sannäs skola, behandlat frågan om en mer bestående lösning för det östra området av Borgå, vilket omfattar Sannäs skola och skolgången för svenska elever i årskurs 1-6. Svenska utbildningstjänsterna har som sitt ansvarsområde barnens lagstadgade rätt till skolgång på svenska. Enligt svenska utbildningstjänsterna och sektionens behandling i mars, påverkas beslutet av placeringen av en enhet som omfattar årskurserna 1-6 för svenska elever av: - elevupptagningsområdet, - skolskjutsarna, - möjligheten till samarbete, speciellt med småbarnspedagogiken - trygga och välfungerande utrymmen - samt kostnaderna. Elevupptagningsområdet för den svenska skolan i Sannäs sträcker sig över hela östra Borgå (Illby, Siggböle, Sannäs, Jackarby) och

7 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ gränsar till Grännäs i söder samt Kvarnbacken och Vårberga mot centrum. Avståndet mellan platserna som stadsplaneringen föreslår i Sannäs och Illby är ca 6 kilometer. I bägge fallen är avståndet till centrumskolorna rätt lika, kring 10 km. Svenska utbildningstjänsterna bedömer därmed även att det i alla alternativ är en lika stor chans att vårdnadshavare ansöker om sekundär skolplats i en centrumskola om hemmet är placerat nära gränsen till Vårberga eller Kvarnbacken. Om en svensk skola är placerad i Sannäs eller Illby påverkar inte nämnvärt elevupptagningsområdet och därmed inte heller elevantalet eller de prognoser som använts för att uppge antalet barn på området när ärendet behandlats i bildningsnämnden. Skillnaderna i möjligheterna att ordna skolskjutsen eller kostnaderna för dem påverkas inte av placeringen, annat än då antalet elever som omfattas av rätten till skolskjuts. Hur kollektivtrafiken på området ordnas om det finns en skola mindre på området än idag, är svårt att uttala sig om. Det kan medföra vissa förbättringar och vissa utmaningar, tex. hur bussen från Jackarbyhållet går in mot centrum. Detta kan möjligen påverka elever från årskurserna 7-9 som skall in till centrum, om enheten är i Illby och det inte finns skola kvar i Sannäs. På grund av trafiken mellan Lovisa och Borgå, är denna risk kanske inte lika stor om det inte finns en enhet i Illby. Dagvården för familjer på östra området är idag ordnat i centrum, där även förskolan finns. Avståndet från Sannäs till den enhet där förskolan finns är aningen kortare än om den svenska skolan finns i Illby. Såväl i Illby som i Sannäs finns olika former av möjligheter till samarbete med det omkringliggande samhället. Postbacken kan nämnas i Illby och Sannäs Gård i Sannäs. De stora kostnaderna inom grundutbildningen består av löner och hyra. Som konstaterats tidigare påverkar inte placeringen antal elever och därmed inte heller behovet av personalresurser. Storleken på hyran beror till stor del på storleken på fastigheten. Svenska utbildningstjänsterna har inte kunskap om det är värt att spara någon del av fastigheterna i Ilolan koulu eller Sannäs skola med tanke på fastigheternas tekniska skick, men anser att Sannäs skolas gymnastiksal kan uppfylla kraven på gymnastikutrymmen för en skola med ca 200 elever. Med anledning av utbudet av bildningstjänster också på Borgås östra område ordnandes en enkät för stadens invånare. Resultaten har behandlats av Bildningsnämnden Kort kan konstateras att enkäten visar att de som svarat anser det viktigt att det finns service på östra området och att även om man helst ser att det fortsättningsvis finns två skolor, finns det även ett stöd för att det i fortsättningen handlar om en servicepunkt. Sett från hela bildningens sida kan det vara värt att ta i beaktande hur en placering påverkar möjligheterna för östra områdets invånare att del av övrig service. Sådan övrig service kan vara

8 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ medborgarinstitutens kurser, motionsmöjligheter etc. från kultur- och fritidstjänster. Stadsfullmäktige fattade beslut i juni 2014 om bystrukturprogrammet, det vill säga att utveckla sex byar i Borgå. Illby by är en av dessa byar. Till nästa behandlas ärendet om servicen på östra området på Bildningsnämndens möte 11 juni. Utb.dir: Bildningsnämndens svenska utbildningssektion anser att en servicepunkt på östra området behövs och motiverar sitt beslut med hänvisning till stadens strategi med en levande landsbygd, utbudet av skolor på övriga områden inom Borgå samt de i bildningsnämnden behandlade elevprognoserna för östra området. Vidare anser sektionen att servicen bäst möjliggörs med ett gemensamt bildningscenter på svenska och finska som för samman de båda språkgrupperna, ger möjligheter till professionellt samarbete samt ger ett elevantal som är tillräckligt stort för att vara ekonomiskt försvarbart. Bildningsnämndens svenska utbildningssektion anser att elevupptagningsområden, möjligheten till samarbete med småbarnspedagogiken, skolskjutsar, möjligheten till kvalitativt bra utrymmen och kostnader är de faktorer som ur utbildningstjänsternas perspektiv påverkar placeringen. Bildningsnämndens svenska utbildningssektion vill framhålla att bildningscentret även erbjuder utrymmen för övrig service inom bildningen än förskola och årskurserna 1-6. Därmed är tillgängligheten för hela områdets invånare och en central placering inom området viktigt. et delges bildningsnämnden för behandling 11 juni Ärendet justeras direkt. Bildningsnämndens svenska utbildningssektion anser att en servicepunkt på östra området behövs och motiverar sitt beslut med hänvisning till stadens strategi med en levande landsbygd, utbudet av skolor på övriga områden inom Borgå samt de i bildningsnämnden behandlade elevprognoserna för östra området. Vidare anser sektionen att servicen bäst möjliggörs med ett gemensamt bildningscenter på svenska och finska som för samman de båda språkgrupperna, ger möjligheter till professionellt samarbete samt ger ett elevantal som är tillräckligt stort för att vara ekonomiskt försvarbart.

9 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Bildningsnämndens svenska utbildningssektion anser att elevupptagningsområden, möjligheten till samarbete med småbarnspedagogiken, skolskjutsar, möjligheten till kvalitativt bra utrymmen och kostnader är de faktorer som ur utbildningstjänsternas perspektiv påverkar placeringen. Bildningsnämndens svenska utbildningssektion vill framhålla att bildningscentret även erbjuder utrymmen för övrig service inom bildningen än förskola och årskurserna 1-6. Därmed är tillgängligheten för hela områdets invånare och en central placering inom området viktigt. et delges bildningsnämnden för behandling 11 juni Ärendet justerades direkt.

10 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen HINDHÅR BILDNINGSCENTER OCH KOMMANDE INVESTERINGSBEHOV SVUBS Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström, eller Hindhår bildningscenter består av daghem, förskola, svensk skola och finsk skola får årskurserna 1-6. De fastigheter som finns används till en del gemensamt. Till dessa hör bland annat matsal, gymnastiksal, slöjdutrymmen och vissa andra specialsalar. Den äldsta delen av de tre delar som finska och svenska skolan förfogar över har rivits under sommaren. I den fastigheten fanns utrymmen för finska skolans undervisning, förråd, matsal, finska skolans lärarrum, lärarnas arbetsrum samt den gemensamt använda matsalen. Även den fastighet där gymnastiksalen finns är i kritiskt skick och nu i användningsförbud, så en rivning av också den är trolig. Innan staden besluter om vilka investeringar som behövs i Hindhår bildningscenter kan det vara på sin plats att utreda alternativ till vilken verksamhet som skall fortsätta i Hindhår. Ett alternativ är att verksamheten är den samma som idag: förskola för bägge språkgrupperna samt skola för såväl finska som svenska elever på årskurs 1-6. Dagvården ordnas i en nybyggd fastighet. Ett annat alternativ är att elevantalet i Hindhår bildningscenter så långt det är möjligt anpassas till de utrymmen som nu finns, så de kommande investeringarna är så små som möjligt. I vilket fall som helst kommer det att behövas investeringar för att bildningscentrets fastigheter lever upp till kraven. Om elevantalet anpassas finns det två realistiska alternativ som kan vara värt att undersöka närmare. Ett är att svenska skolan i sin helhet stängs och eleverna i fortsättningen ingår i den kommande enhetsskolan i Näse. Elevantalet i den finska skolan är så pass högt även i framtiden enligt de i bildningens nätutredning gjorda prognoserna, att en stängning av även den finska skolan knappast kan anses realistiskt. Ett annat är att elevantalet i bägge skolorna anpassas till de utrymmen som nu finns. I praktiken talar vi då om att de äldsta eleverna, åk 5-6, inte längre hör till Hindhår bildningscenters elevupptagningsområde. På svenska sidan skulle det innebära att åk 5-6 hör till den kommande nya enhetsskolan. Enligt bildningens nätutredning kommer elevantalet på svenska sidan att vara rätt konstant med ett elevantal lämpligt för tre

11 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ sammansatta klasser, årskurserna 1-6. På finska sidan visar prognoserna på ett aningen sjunkande elevantal jämfört med de senaste åren, vilket enligt preliminära uppgifter innebär att antalet undervisningsutrymmen inte är lika stort som idag. Utbd: Sektionen anser att alternativ till nuvarande verksamhet bör utredas innan beslut tas om vilka investeringar som behövs i stället för den rivna fastigheten i Hindhår bildningscenter. Utredningen görs i snabb takt så beslut kan tas då budgeten för 2019 behandlas. Utredningen koncentrerar sig på att jämföra nuvarande verksamhet med alternativet att åk 5-6 i fortsättningen inte finns i Hindhår bildningscenter och hur det då påverkar priset på investeringar verksamhet och vilka utrymmen som behövs. Ordförande föreslog följande: sektionen ser inga godtagbara skäl att ändra på verksamheten som den är idag i Hindhår bildningscenter. Sektionen är för en utredning beträffande de investeringar som behöver göras för att ersätta den rivna fastigheten i Hindhår bildningscenter. Utredningen görs i snabb takt så beslut kan tas då budgeten för 2019 behandlas. Mikael Hiltunen understödde ordförandes förslag. Ordförande konstaterade att två förslag förelåg, d.v.s. föredragandes förslag och ordförandens understödda förslag varpå omröstning var påkallad. Han föreslog att de som understöder föredragandens förslag röstar ja och de som understöder ordförandens förslag röstar nej. Vid genom handuppräckning genomförd omröstning gavs 4 nej-röster. Svenskpråkiga utbildningssektionen beslöt med rösterna 0-4 följande: sektionen ser inga godtagbara skäl att ändra på verksamheten som den är idag i Hindhår bildningscenter. Sektionen är för en utredning beträffande de investeringar som behöver göras för att ersätta den rivna fastigheten i Hindhår bildningscenter. Utredningen görs i snabb takt så beslut kan tas då budgeten för 2019 behandlas. Mötesparagrafen justerades direkt. SVUBS Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard

12 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Lindström, eller I budgeten för 2019 finns ingen reservering för bildningscentret i Hindhår. Ekonomiplanen har dock en reservering för på sammanlagt 3,4 miljoner. Sektionen har behandlat och godkänt de uppdaterade elevprognoserna för Borgå svenska skolor i februari 2019 (SVUBS ). Bland annat konstateras att elevantalet i de svenska skolorna kommer att hålla sig kring 1700 förutom för prognosens sista år, För Hindhår skolas del sker enligt denna prognos inga större förändringar och elevantalet hålls kring 60, vilket innebär att det på skolans elevupptagningsområde föds ca tio barn varje år. Däremot visar prognoserna att Kullo skolas elevantal är rätt lågt. Kullo och Hindhår skolas elevupptagningsområden gränsar till varandra. Likaså gränsar Hindhår elevupptagningsområde till Strömborgska skolan som från och med har nya utrymmen och fungerar som enhetsskola med ett lämpligt elevantal på ca 500. En del av de barn som föds på Hindhår skolas elevupptagningsområde kunde få Kullo skola som närskola, men största delen skulle troligen ha Strömborgska som närskola på grund av vägförbindelserna och möjligheten ordna skolskjutsarna. Några utredningar kring detta har inte gjorts på grund av sektionens beslut då ärendet behandlades i augusti Utb.dir: Bildningsnämndens svenska utbildningssektion konstaterar att prognoserna visar att elevmängden för nuvarande Hindhår skolas elevupptagningsområde visar på en konstant elevmängd i linje med tidigare. Sektionen är medveten om att det elevantal det är frågan om även kan få plats i den nya enhetsskolan samt Kullo skola. Sektionen anser inga vitala förändringar skett som gör att beslutet om att verksamheten skall fortsätta som förr borde omvärderas och att de uppgifter som hösten 2018 legat som grund för planeringen fortfarande är korrekta. Eftersom nuvarande utrymmen inte kan anses uppfylla kraven på en fungerande lärmiljö, anser sektionen för sin del att uppgörandet av en projektplan kan inledas och investeringsbehovet tas i beaktande då budgeten för 2020 behandlas. En aspekt i planeringen bör vara att granska nya läroplanens verksamhetskultur och förändrade krav på lärmiljö, för att se hur kommande investeringar kunde vara till fördel för skolornas verksamhet. Därför bör utbildningen delta i uppgörandet av projektplanen. Planeringen skall utgå från att en ny sal för gymnastikundervisning behövs och att det ekonomiskt finns fördelar med att placera de andra nödvändiga utrymmena i den byggnaden. Även om dessa

13 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ övriga utrymmen behövs främst för den finska skolan och omfattningen avgörs av finska skolans elevantal, är det viktigt att svenska skolan är delaktig i planeringen, bland annat eftersom renoveringen högst sannolikt påverkar användningen av de gemensamma utrymmena. Sektionens besluter att ärendet förs till stadens ledningsgrupp och därifrån vidare till Lokalitetsledning samt ges Bildningsnämnden för kännedom. Ärendet justeras direkt. Bildningsnämndens svenska utbildningssektion konstaterar att prognoserna visar att elevmängden för nuvarande Hindhår skolas elevupptagningsområde visar på en konstant elevmängd i linje med tidigare. Sektionen är medveten om att det elevantal det är frågan om även kan få plats i den nya enhetsskolan samt Kullo skola. Sektionen anser inga vitala förändringar skett som gör att beslutet om att verksamheten skall fortsätta som förr borde omvärderas och att de uppgifter som hösten 2018 legat som grund för planeringen fortfarande är korrekta. Eftersom nuvarande utrymmen inte kan anses uppfylla kraven på en fungerande lärmiljö, anser sektionen för sin del att uppgörandet av en projektplan kan inledas och investeringsbehovet tas i beaktande då budgeten för 2020 behandlas. En aspekt i planeringen bör vara att granska nya läroplanens verksamhetskultur och förändrade krav på lärmiljö, för att se hur kommande investeringar kunde vara till fördel för skolornas verksamhet. Därför bör utbildningen delta i uppgörandet av projektplanen. Planeringen skall utgå från att en ny sal för gymnastikundervisning behövs och att det ekonomiskt finns fördelar med att placera de andra nödvändiga utrymmena i den byggnaden. Även om dessa övriga utrymmen behövs främst för den finska skolan och omfattningen avgörs av finska skolans elevantal, är det viktigt att svenska skolan är delaktig i planeringen, bland annat eftersom renoveringen högst sannolikt påverkar användningen av de gemensamma utrymmena. Sektionens besluter att ärendet förs till stadens ledningsgrupp och därifrån vidare till Lokalitetsledning samt ges Bildningsnämnden för kännedom. Ärendet justerades direkt.

14 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Svenskspråkiga utbildningssektionen ÖVERSIKT AV UTBILDNINGSTJÄNSTERNAS MÖJLIGHETER TILL SAMARBETE MED KINA SVUBS Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen eller Borgå stads utbildningstjänster har deltagit i påbörjandet av Nylands förbunds Kina samarbete. Nylands förbund har slutit ett samarbetsavtal med landskapet Zhejiang. Samarbetsavtalet på landskapsnivå möjliggör städer och kommuner i Nyland att sluta möjliga samarbetsavtal med städer i dessa landskap. Därtill möjliggör samarbetsavtalet samarbete mellan utbildningstjänsterna och skolorna. Borgå stads utbildningstjänster har aktivt deltagit i starten av samarbetet som landskapet möjliggjort och detta i sin tur möjliggör samarbetet med Zhejiang för Borgå stads utbildningstjänster och skolorna i Borgå. Borgå stad bildningstjänster och några skolor har gjort vänortsavtal, till sin karaktär en avsiktsförklaring om samarbete med utbildningstjänsterna och skolorna i städerna Hangzhou samt Ningbon i ifrågavarande landskap. Avsiktsförhandlingarna binder inte Borgå stads utbildningstjänster till samarbete och om mer detaljerat samarbete besluter man alltid skilt. Avtal kring en så kallad systerskola möjliggör samarbete via internet, lärar-elevbesök samt elevutbyten. Parterna svarar själv för kostnader som uppkommer via eventuellt samarbete. Utb.dir: Svenska utbildningssektionen antecknar för kännedom översikten gällande samarbetsmöjligheter med Kina. Därtill beslutar sektionen att Borgå stads utbildningstjänsters möjliga samarbete med Kina i första hand är ändamålsenligt att riktas mot området vid landskapet Zhejiang, på grund Nylands förbund avtal med detta landskap. Svenska utbildningssektionen antecknar för kännedom översikten gällande samarbetsmöjligheter med Kina. Därtill beslutar sektionen att Borgå stads utbildningstjänsters möjliga samarbete med Kina i första hand är ändamålsenligt att riktas mot området vid landskapet Zhejiang, på grund Nylands förbund avtal med detta landskap.

15 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Svenskspråkiga utbildningssektionen INLEDANDE AV ARBETET MED LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNING SVUBS Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen och utbildningsdirektör Rikard Lindström, eller Till följd av reformen av gymnasielagen har Utbildningsstyrelsen i augusti 2018 påbörjat arbetet med grunderna för gymnasiets läroplan. Grunderna för gymnasiets läroplan utarbetas genom omfattande och involverande samarbete med olika intressegrupper. För gymnasieutbildningen för unga och för vuxna utarbetas skilda grunder. Grunderna för gymnasiets läroplan publiceras i november 2019 och undervisningen i enlighet med de nya grunderna inleds i augusti Arbetet med läroplanen för gymnasieutbildningen i Borgå stad leds av en styrgrupp, i vilken ingår utbildningsdirektörerna, undervisningsplanerare samt gymnasiernas rektorer och koordinatorerna för gymnasiernas läroplansarbete. I gymnasierna i Borgå stad utnämns koordinatorer för läroplansarbetet från , vilka har som uppgift att tillsammans med rektorn planera och ansvara för organiserandet och genomförandet av läroplansarbetet på läroanstaltsnivå. De totala resurserna för koordineringen av arbetet motsvarar resurserna för 7 kurser, vilka rektorn fördelar mellan koordinatorn och de lärare som eventuellt bistår koordinatorn. Att planera undervisningen och delta i planeringen hör till gymnasielärarnas normala arbetsuppgifter. Den förnyelse av läroplanen som nu inleds är ändå så betydande, att det krävs en noggrannare plan för hur hela lärarkåren ska involveras i beredningen och införandet av läroplanen. För deltagandet i läroplansarbetet kan användas planeringstid och gemensamma utbildningsdagar under läsåret. Vidare kan lärarna delta i olika utbildningar och arbetsgivaren har en möjlighet att via lärarnas kollektivavtal utnyttja en extra arbetsdag/läsår. För att kunna verkställa reformen av läroplanen på ett lyckat sätt krävs diskussioner, dialog, deltagande i utbildning och regionalt samarbete. Dessutom följer man upp utomstående projektfinansieringar som eventuellt kan sökas för att förankra reformen då den framskrider. Utb.dir: Bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektion beslutar godkänna den ovan beskrivna processbeskrivningen för arbetet med gymnasieutbildningens läroplan 2021 och förutsätter att nödvändiga

16 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ resurser för arbetet beaktas i samband med beredningen av budgeten för Bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektion beslöt godkänna den ovan beskrivna processbeskrivningen för arbetet med gymnasieutbildningens läroplan 2021 och förutsätter att nödvändiga resurser för arbetet beaktas i samband med beredningen av budgeten för 2020.

17 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Svenskspråkiga utbildningssektionen UTREDNING ÖVER SAMARBETET MELLAN SVENSKA GYMNASIERNA I REGIONEN SVUBS Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström, eller Borgå Gymnasium har ingått ett samarbetsavtal med Kotka Svenska Samskola, Lovisa Gymnasium och Sibbo Gymnasium. I avtalet har överenskommits vilka delar inom gymnasieverksamheten som omfattas och ett av dessa områden är att vidareutveckla samarbetsmodellen och beslutsfattandet. Som en del av detta mål har bifogade utredning gjorts. Utredningen har behandlats av styrgruppen för samarbetet mellan gymnasierna utökat med gymnasiets rektorer och delgivits stadens ledning för kännedom. Bilaga: Utredning över alternativ för samarbetsmodeller Utb.dir: Sektionen antecknar utredningen för kännedom. Sektionen antecknade utredningen för kännedom. Liitteet/Bilaga Samarbetet mellan de svenska gymnasierna i Sibbo, Kotka, Borgå och Lovisa, SVUBS

18 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen HANDLINGSPLAN FÖR SÄRSKILT BEGÅVADE ELEVER SVUBS Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström, eller I Finland har vi kommit rätt långt vad gäller differentiering och övrig anpassning av undervisningen för de så kallade svagare eleverna. Under flera år har läroplanen också ålagt skolan ett ansvar för att ta hand om de elever som är i behov av differentiering åt andra hållet, alltså elever som är högpresterande eller särskilt begåvade. Det finns ingen allmänt accepterad definition på vad särskild begåvning är eller vilka barn och vuxna som ska betecknas som särskilt begåvade, men allmänt räknar man med att fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. Särskilt begåvade elever märks inte alltid i undervisningen. De kan bli sittande på lektionerna med en outnyttjad potential, vilket kan ta sig uttryck i ett störande beteende. Skolan kan göra mycket för att säkerställa att också de särskilt begåvade eleverna får en meningsfull undervisning på sin egen nivå. Det finns bland annat möjlighet att låta eleverna studera i sin egen takt och avancera snabbare, vilket kräver planering och uppföljning samt ett förvaltningsbeslut. Det finns också möjlighet att i den gemensamma undervisningen differentiera uppgifterna. För de svagare eleverna finns riktlinjer från nationellt håll, enligt lagen om grundläggande utbildning, hur utbildningsanordnarna skall gå till väga för att möta dessa elevers behov. Även Utbildningsstyrelsen ger klara direktiv för hur lagen skall tillämpas. Några riktlinjer för hur utbildningsanordnarna skall förhålla sig till särskilt begåvade elever finns inte. I Borgå har en arbetsgrupp tillsatts med målet att skriva en handlingsplan för hur vi tar hand om särskilt begåvade elever, eftersom även dessa elever har rätt till utmaningar och en motiverande skolgång. Utb.dir: Den preliminära handlingsplanen för särskilt begåvade elever presenteras av arbetsgruppens ordförande. Bildningsnämndens svenska utbildningssektion inser det behövs både beslut och resurser för att kunna ta hand om den potential som finns hos särskilt begåvade elever.

19 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Den preliminära handlingsplanen för särskilt begåvade elever presenterades av arbetsgruppens ordförande. Bildningsnämndens svenska utbildningssektion antecknade informationen för kännedom och insåg att det behövs både beslut och resurser för att kunna ta hand om den potential som finns hos särskilt begåvade elever. SVUBS Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström, eller Arbetsgruppen har färdigställt handlingsplanen utgående från de riktlinjer som tidigare presenterats för sektionen och inom svenska utbildningstjänsterna på såväl rektorsmöten som fortbildningstillfällen under läsåret Det bifogade dokumentet har namnet handlingsplan och innehåller bland annat definitioner och hänvisningar till olika styrdokument. Kapitel 6 öppnar upp vilka resurser ett godkännande av detta dokument innebär och kapitel 8 vilka utvecklingsåtgärder utbildningstjänsterna föreslås vidta. I frågan om resurserna är det värt att speciellt nämna förslaget om att utbildningstjänsterna, då man bedömer behovet av resurserna för undervisningen för det kommande läsåret, tar i beaktande särskilt begåvade elever. Med beaktande av det antal elever det statistiskt sett skall finnas i de svenska skolorna i Borgå, är en preliminär uppskattning att det innebär mellan 15 och 20 timmar totalt. En klasslärares undervisningsskyldighet är 24 timmar i veckan och medellönen ca euro, vilket innebär att 15 timmar motsvarar ca euro. För att finansiera detta finns två alternativ: - utbildningstjänsterna prioriterar särskilt begåvade elever och förslagsvis blir stödet till dessa elever en del av de resurser som reserveras för särskilt stöd, alltså inga nya utgifter - undervisningsresurser för särskilt begåvade elever blir en ny utgift inom utbildningstjänsterna och skolor med särskilt begåvade elever får en större resurs än tidigare Bilaga: särskilt begåvade elever i skolvardagen, delges sektionen senare Utb.dir: Sektionen godkänner den bifogade handlingsplanen för särskilt begåvade elever att gälla inom svenska utbildningstjänsterna i Borgå. Samtidigt är sektionen medveten om att utvecklingsåtgärderna som

20 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ därmed godkänns innebär extra kostnader, varav de flesta med prioriteringar ryms inom den normala budgeten för Sektionen anser att svenska utbildningstjänsterna beaktar undervisningsresurserna som föreslås som en tilläggsresurs i uppgörandet av budgeten för Sektionen godkände den bifogade handlingsplanen för särskilt begåvade elever att gälla inom svenska utbildningstjänsterna i Borgå. Samtidigt är sektionen medveten om att utvecklingsåtgärderna som därmed godkänns innebär extra kostnader, varav de flesta med prioriteringar ryms inom den normala budgeten för Sektionen anser att svenska utbildningstjänsterna beaktar undervisningsresurserna som föreslås som en tilläggsresurs i uppgörandet av budgeten för Liitteet/Bilaga Handlingsplan för utveckling av undervisningen i skolorna, Handlingsplan för särskilt begåvade elever, SVUBS

21 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Svenskspråkiga utbildningssektionen ELEVER I HEMUNDERVISNING LÄSÅRET SVUBS Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström, eller Vårdnadshavaren har rätt att bestämma att barnet skall få hemundervisning. Om en elev på vårdnadshavarens begäran fullgör sin läroplikt genom att delta i hemundervisning, är det vårdnadshavaren som står för kostnaderna och kommunen är inte skyldig att delta i kostnaderna för till exempel undervisning, anskaffning av läromedel eller kostnader för skolmåltid eller skolskjutsar. Däremot är kommunen skyldig att övervaka att barnet fullgör sin läroplikt. Det finns inga detaljerade bestämmelser hur övervakningen går till. I Borgå svenska utbildningstjänster och den lokala läroplanen har koordineringen av övervakningen av elever i hemundervisning påförts Strömborgska skolan. Läraren som utsetts sköta övervakningen gör för varje läsår en redogörelse som sänds till utbildningsanordnaren och delges utbildningssektionen. Läsåret fanns i Borgå sammanlagt sex elever i hemundervisning som övervakades via svenska utbildningstjänsterna. Fem av dessa barn finns i samma familj. Bilaga: Redogörelse över de barn som finns i hemundervisning (konfidentiell) Utbd: Svenska utbildningssektionen antecknar för kännedom redogörelse av övervakningen av de sex eleverna i hemundervisning läsåret och har inget att anmärka angående redogörelsen. Svenska utbildningssektionen antecknade för kännedom redogörelse av övervakningen av de sex eleverna i hemundervisning läsåret och har inget att anmärka angående redogörelsen.

22 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Svenskspråkiga utbildningssektionen UPPDATERAD LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN SVUBS Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström, eller En arbetsgrupp har uppdaterat bifogade läroplan för förskoleundervisningen. Det som är nytt är markerat med gult. Rättelserna berör i första hand hur vissa saker sker i praktiken, en del termer och några arbetsgrupper. Nya innehållet handlar om specificeringar kring hur vissa ärenden sköts, så som förebyggande arbetet kring mobbning, hur personalen arbetar med att utveckla barnens sociala färdigheter och hur man använder pedagogisk dokumentation som en arbetsmetod. Bilaga: Borgå stads läroplan för förskoleundervisningen Utb.dir: Den bifogade läroplanen för förskoleundervisningen godkänns att gälla från och med Eventuella skrivfel och fel termer kan rättas till utan att hämta en uppdaterad version till sektionen. Den bifogade läroplanen för förskoleundervisningen godkändes att gälla från och med Eventuella skrivfel och fel termer kan rättas till utan att hämta en uppdaterad version till sektionen. Liitteet/Bilaga Borgå stads läroplan för förskoleundervisningen , SVUBS

23 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Svenskspråkiga utbildningssektionen SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSSEKTIONENS MÖTESDATUM HÖSTEN 2019 SVUBS Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström eller Sektionen har i regel sammankommit en gång per månad och då på tisdagar med start klockan 17. Förslag på skolor/verksamhet som kunde stå värd för några av mötena under hösten: Eklöfska skolan, Strömborgska skolans åk 1-6, elevvården. Utb.dir: Sektionen sammanträder under hösten följande dagar: kl , kl , kl , kl , kl Sektionen beslöt sammanträda under hösten följande dagar: kl , kl , kl , kl , kl

24 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Svenskspråkiga utbildningssektionen ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM SVUBS Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström, eller - Aktuellt från ungdomsfullmäktige förstahandssökande till Borgå Gymnasium - Alla abiturienter i Borgå Gymnasium godkända Utb.dir: Antecknas för kännedom. Antecknades för kännedom.

25 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Kommun Styrelse/nämnd Besvärsförbud Vad förbudet grundar sig på Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning Datum för sammanträdet Paragraf Bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektion Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkstäl lighet, kan enligt 136 kommunallagen rättelseyrkan de inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslu tet. Paragrafer 42-47, 49-51, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift ligt rättelseyrkande enligt mom. kommunalla gen kan framställas över beslutet. Paragrafer Enligt 5 förvaltningsprocesslagen eller annan lagstiftning kan besvär in te anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärs förbudet. Anvisning för rättelseyrkande Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan frams tälla ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättel se yrkas, adress och postadress Bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektion Borgå stad, Konstfabriksgatan 1, Borgå Paragrafer 48, 50 och 52 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grun dar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framstäl ler det. Obs! Fogas till protokollet

26 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett bes lut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress Helsingfors förvaltningsdomstol, Banbyggarvägen 5, Helsingfors e-post tfn Kommunalbesvär, paragrafer Förvaltningsbesvär paragrafer Besvärstid 30 dagar Besvärstid... dagar Annan besvärsmyndighet, Paragrafer Besvärstid adress och postadress... dagar Besvärsskrift Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som offi ciellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens ut gång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer Besvärshandlingarna skall lämnas till 1 ): namn, adress och postadress Paragrafer

27 BORGÅ STAD PROTOKOLL 5/ Tilläggsuppgifter Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) ska en rättegångsavgift på 260 euro tas ut av ändringssökanden för behandlingen av ett mål eller ärende i förvaltningsdomstolen. Detaljerade anvisningar om hur man begär omprövning / besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1 )Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten Fogas till pro tokollet

Sida 12 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 13 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 4 14 ARBETSORDNING FÖR MÖTET 5 15 PRESENTATION AV KULLO SKOLA 6

Sida 12 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 13 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 4 14 ARBETSORDNING FÖR MÖTET 5 15 PRESENTATION AV KULLO SKOLA 6 BORGÅ STAD PROTOKOLL 2/2019 1 Svenskspråkiga utbildningssektionen 05.03.2019 Behandlade ärenden Sida 12 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 13 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 4 14 ARBETSORDNING FÖR MÖTET 5 15

Läs mer

Sida 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 73 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 4 74 ARBETSORDNING FÖR MÖTET 5

Sida 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 73 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 4 74 ARBETSORDNING FÖR MÖTET 5 BORGÅ STAD PROTOKOLL 8/2018 1 Svenskspråkiga utbildningssektionen 23.10.2018 Behandlade ärenden Sida 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 73 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 4 74 ARBETSORDNING FÖR MÖTET 5 75

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 09 2015 P R O T O K O L L 23.11.2015 Styrelsen 23.11.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2015 Tid: 23.11.2015 kl. 15:00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Kerstin Ivarsson X Regina Pettersson X Raul Petrell X Nils Eriksson

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Kerstin Ivarsson X Regina Pettersson X Raul Petrell X Nils Eriksson Nummer 1/2017 Sammanträdestid kl. 15.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE MEDLEMMAR X Göran Stenros X Britt Pettersson X Viking Danielsson

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 17.09.2018 Biblioteksnämnden 17.09.2018 - Sammanträdestid Måndagen den 24 September kl. 18.30-20.00 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 07 2016 P R O T O K O L L 15.09.2016 Styrelsen 15.09.2016 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2016 Tid: 15.09.2016 kl. 14:30 Plats: Inveon, Lundagatan ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nummer

Organ Sammanträdesdatum Nummer HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Den gemensamma lantbruksnämnden 2/2018 Onsdagen den 03.10.2018 kl 14.30-15.00 Kommunkansliet

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.04. 2017 Biblioteksnämnden 10.04.2017. - Sammanträdestid Onsdagen den 26 April kl. 18.30-20.00 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 4.2.2015 1/15 Sammanträdestid Onsdagen den 4 februari 2015 kl. 9.30 11.45 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 2/2019 1 Svenska utbildningssektionen Aika/Tid 04.03.2019, Klo/Kl. 17:30-19:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Festsalen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kaiser Elvira 17:30-19:00 ordf.

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 14.02.2019 Biblioteksnämnden 14.02.2019 - Sammanträdestid Måndagen den 25 Februari kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.02.2018 Biblioteksnämnden 15.02.2018 - Sammanträdestid Torsda den 08 Mars kl. 18.30-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Sida 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 4 3 ARBETSORDNING FÖR MÖTET 5 4 PRESENTATION AV GRÄNNÄS SKOLA 6

Sida 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 4 3 ARBETSORDNING FÖR MÖTET 5 4 PRESENTATION AV GRÄNNÄS SKOLA 6 BORGÅ STAD PROTOKOLL 1/2019 1 12.02.2019 Behandlade ärenden Sida 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 4 3 ARBETSORDNING FÖR MÖTET 5 4 PRESENTATION AV GRÄNNÄS SKOLA 6 5 FÖRBEREDANDE

Läs mer

Lumparlands bibliotek, Lumparland Måndag kl

Lumparlands bibliotek, Lumparland Måndag kl Sammanträdesdatum Nr Paragrafer 8.4.2019 2 10-17 Plats och tid Beslutande Lumparlands bibliotek, Lumparland Måndag 8.4.2019 kl. 19.00 20.00. Cecilia Aaltonen-Lindblom, ordförande Jessica Sjölander, vice

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 17.05.2018 Biblioteksnämnden 17.05.2018 - Sammanträdestid Onsdagen den 30 Maj kl. 18.30-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 07.12.2017 Biblioteksnämnden 07.12.2017. - Sammanträdestid Onsdagen den 13 December kl. 18.30-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2012 P R O T O K O L L 29.6.2012 Styrelsen 29.6.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 6/2012 Tid: 29.6.2012 kl. 10.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommungården / styrelserummet. Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Lövsund, Gabriella Näse, Elin

Sammanträdesdatum Kommungården / styrelserummet. Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Lövsund, Gabriella Näse, Elin SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2018 2/1 Sammanträdestid Torsdag kl. 14:00-15:29 Sammanträdesplats Kommungården / styrelserummet Beslutande: Ersättare: Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Lövsund, Gabriella

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Ungdomsrådet PROTOKOLL Sammanträdestid: Onsdagen , kl Mr Banks. Jakobstad. Sammanträdesplats:

PEDERSÖRE KOMMUN. Ungdomsrådet PROTOKOLL Sammanträdestid: Onsdagen , kl Mr Banks. Jakobstad. Sammanträdesplats: 13.06.2018 1 Sammanträdestid: Onsdagen 13.06.2018, kl. 17.30 18.30 Sammanträdesplats: Mr Banks. Jakobstad Beslutande Ordinarie Ersättare Björklund, Emma Dahlman, Wilma Hellund, Noah Jansson, Emil Knuts,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Regina Pettersson

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Regina Pettersson Nummer6/2017 Sammanträdestid kl. 11.30.- 12.30 Sammanträdesplats Beslutande Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE MEDLEMMAR X Göran Stenros X Britt Pettersson X Viking Danielsson

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Revisionsnämnden PROTOKOLL Sammanträdestid: Tisdag , kl Purmo skola. Sammanträdesplats:

PEDERSÖRE KOMMUN. Revisionsnämnden PROTOKOLL Sammanträdestid: Tisdag , kl Purmo skola. Sammanträdesplats: 06.02.2018 1 Sammanträdestid: Tisdag 6.2.2018, kl. 09.30 11.15. Sammanträdesplats: Purmo skola Beslutande Eriksson, Roger Hägglund, Maila Muukkonen, Marina Pettersson, Roger Stenmark, Tore Östman, Majvor

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2018 4/1 Sammanträdestid Torsdag 13.9.2018, kl.11:10 11:40 Sammanträdesplats Hotel Botnia Beslutande: Björkqvist, Fredrik Broända, Jenny Karlström, Fredrik Vidjeskog, Vilma Lindgren,

Läs mer

Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 23 29.03.2016 35 03.05.2016 51 07.06.2016 60 24.08.2016 BILDNINGENS

Läs mer

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. x Kerstin Ivarsson x Regina Pettersson

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. x Kerstin Ivarsson x Regina Pettersson Nummer2/2018 Sammanträdestid kl. 18.00 20.30 Sammanträdesplats Beslutande Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE MEDLEMMAR x Göran Stenros x Britt Pettersson Viking Danielsson x

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019. Kommunkansliet i Vårdö. Ledamöter:

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019. Kommunkansliet i Vårdö. Ledamöter: UNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019 Tid Måndagen den 8.4.2019 kl. 18.30-19.50 Plats Närvarande Kommunkansliet i Vårdö Ledamöter: Ersättare: Petter Johansson Ulla-Britt Dahl Annika

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommungården, nämndrummet

Sammanträdesdatum Kommungården, nämndrummet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1.2.2018 Nr 1/2018 1/1 Sammanträdestid Torsdagen den 1 februari 2018, kl. 18:05 19:00 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter Ahlskog, Mats

Läs mer

Kommunkansliet i Klemetsby, Lumparland Fredag kl

Kommunkansliet i Klemetsby, Lumparland Fredag kl Sammanträdesdatum Nr Paragrafer 18.10.2019 9 01-07 Plats och tid Kommunkansliet i Klemetsby, Lumparland Fredag 20.00 Beslutande Frånvarande Erika Sjölund, ordförande Mikael Blomqvist, vice ordförande Åsa

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 15.8.2017 kl. 18:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 189 KS 190 KS 191 KS 192 Kallelse och beslutförhet Godkännande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen Inger Björling. Geta den 29 november 2016

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen Inger Björling. Geta den 29 november 2016 PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 29.11.2016 17 Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdagen den 29.11.2016 kl. 18:30-20.55 Kommunkansliet Beslutande Camilla Andersson (ordförande) Kjell

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 22 mars 2017 Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 22 mars 2017 Socialnämnden HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 22 mars 2017 Socialnämnden 06.04.2017 33-43 Sammanträdestid Torsdagen den 6 april 2017 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 26.09.2018 Socialnämnden 04.10.2018 91-97 Sammanträdestid Torsdagen den 4 oktober 2018 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets - nummer Ärende

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN PROTOKOLL

PEDERSÖRE KOMMUN PROTOKOLL 7.12.2017 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdag 7.12.2017, kl. 09.00 10.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Ersättare Eriksson, Roger Hägglund, Maila Muukkonen, Marina Pettersson, Roger Stenmark,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 31.08.2018 Socialnämnden 06.09.2018 85-91 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2018 kl. 18.00-19 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets - nummer Ärende

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017: 20-20 1 Sammanträdestid: Tisdagen 11 april kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 05 2017 P R O T O K O L L 13.6.2017 Styrelsen 13.6.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2017 Tid: 13.6.2017 kl. 15.00 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sammanträdesdatum Mötet hålls via e-post. Björklund, Eva-Lott Kortell, Niklas Näse, Oscar Vigård, Nina-Marie Wikström, Samuel

Sammanträdesdatum Mötet hålls via e-post. Björklund, Eva-Lott Kortell, Niklas Näse, Oscar Vigård, Nina-Marie Wikström, Samuel KRONOBY OMRÅDESNÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2018 3/24 Sammanträdestid Tisdagen den 26 juni 2018, kl. 14.01 14.52 Sammanträdesplats Mötet hålls via e-post Beslutande: Ersättare: Björklund, Eva-Lott

Läs mer

Sottunga skola, kommunens mötesrum STYRELSEMEDLEMMAR ERSÄTTARE. Kennet Lundström, sekreterare Göran Stenros, kommunfullmäktiges ordförande

Sottunga skola, kommunens mötesrum STYRELSEMEDLEMMAR ERSÄTTARE. Kennet Lundström, sekreterare Göran Stenros, kommunfullmäktiges ordförande Nummer 4/2017 Sammanträdestid kl. 14.00 16.30 Sammanträdesplats Sottunga skola, kommunens mötesrum STYRELSEMEDLEMMAR ERSÄTTARE Beslutande x Björn Rönnlöf, ordf Inga-Lill Pettersson x Märta Grunér, vice

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /10. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /10. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 9.12.2010 21/10 Sammanträdestid 9.12.2010 kl. 18.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag kl

Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag kl Sammanträdesdatum Nr Paragrafer 17.10.2018 10 132-135 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag 20.20. Brage Wilhelms, ordförande Lil Strandholm-Karlsson, vice ordförande Cecilia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Kommungården i Bennäs. x x x x x. x x. ungdomssekr. kulturnämndens repr. ers. för kulturnämndens repr. kommunstyrelsens repr.

Kommungården i Bennäs. x x x x x. x x. ungdomssekr. kulturnämndens repr. ers. för kulturnämndens repr. kommunstyrelsens repr. 13.09.2018 1 Sammanträdestid: Torsdagen 13.09.2018, kl. 16.30 17.30 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Ordinarie Ersättare Björklund, Emma Dahlman, Wilma Grankulla, Caroline Hellund, Noah

Läs mer

8 Konstaterande av beslutförhet Val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Anmälningsärenden 16

8 Konstaterande av beslutförhet Val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Anmälningsärenden 16 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/2015 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 28.04.2015 kl. 18.00 19.40 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 8 Konstaterande av beslutförhet 13

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Lumparlands bibliotek Måndagen den kl

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Lumparlands bibliotek Måndagen den kl Sammanträdesdatum: 4.3.2019 Nr: 1 Paragrafer: 01-09 Plats och tid Lumparlands bibliotek Måndagen den 4.3.2019 kl. 19.00-20.50 Beslutande Cecilia Aaltonen-Lindblom, ordförande Bror-Erik Jansson Torolf Sjöwall

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Ungdomsrådet PROTOKOLL Sammanträdestid: Torsdagen , kl Pedersöre gymnasium. Sammanträdesplats:

PEDERSÖRE KOMMUN. Ungdomsrådet PROTOKOLL Sammanträdestid: Torsdagen , kl Pedersöre gymnasium. Sammanträdesplats: 11.01.2018 1 Sammanträdestid: Torsdagen 11.01.2018, kl. 16.15 17.25 Sammanträdesplats: Pedersöre gymnasium Beslutande Ordinarie Ersättare Björklund, Emma Dahlman, Wilma Hellund, Noah Jansson, Emil Knuts,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida 1 Omsorgsnämnden 4/2019

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida 1 Omsorgsnämnden 4/2019 SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida 1 Omsorgsnämnden 4/2019 Sammanträdestid Tisdagen den 27.8.2019 kl. 19 2120 Sammanträdeslokal Tallgården Närvarande Petter Johansson, ordförande Ulla-Britt Dahl Erik Schütten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 26.3.2019 1/19 Tid: Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 9.30 10.45 Plats: Lantbrukskansliet i Godby Närvarande: Ordinarie: X Jan Salmén, ordf. Saltvik X Erja Nordqvist,

Läs mer

15 Konstaterande av beslutförhet Val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Anmälningsärenden 27

15 Konstaterande av beslutförhet Val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Anmälningsärenden 27 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2015 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 02.06.2015 kl. 18.00 19.10 Plats Daghemmet Skogsstjärnan, Fjärrgränd 2 Ärenden som skall behandlas Sida 15 Konstaterande av beslutförhet

Läs mer

Sammanträdesdatum Tisdag , kl Kommungården, nämndrummet

Sammanträdesdatum Tisdag , kl Kommungården, nämndrummet KRONOBY KOMMUN Organ UNGDOMSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 06.02.2018 Nr 1/2018 Sida 1/1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdag 6.2.2018, kl.12.30 Kommungården, nämndrummet Beslutande:

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2018 3/1 Sammanträdestid Måndagen den 30 april, kl. 08.30 Sammanträdesplats Biblioteket, Kommungården Beslutande: Björkqvist, Fredrik Broända, Jenny Karlström, Fredrik Klemets,

Läs mer

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND. Tid fredagen den 17 juni 2016 kl 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26.

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND. Tid fredagen den 17 juni 2016 kl 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26. ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND FÖRBUNDSSTYRELSEN KALLELSE 17.6.2016 Nr 4 Tid fredagen den 17 juni 2016 kl 13 Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Ärenden: 31 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 32 PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum NEDERVETIL OMRÅDES- NÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7.9.2017 Nr 1/2017 1/1 Sammanträdestid Torsdagen 7.9.2017, kl. 18.00-19.35 Sammanträdesplats Café 13 Beslutande: Ersättare: Ahlstrand, Monica Cainberg, Päivi

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 16 oktober 2017 Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 16 oktober 2017 Socialnämnden HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 16 oktober 2017 Socialnämnden 24.10.2017 105-110 Sammanträdestid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 18.30 21.30 Sammanträdesplats Kommungården

Läs mer

Kristian von Bonsdorff Mikael Federley Sara Illman Daniel Lindroth Sari Björkroth Tomas Ehrnrooth Tero Turunen (sekr.)

Kristian von Bonsdorff Mikael Federley Sara Illman Daniel Lindroth Sari Björkroth Tomas Ehrnrooth Tero Turunen (sekr.) PROTOKOLL 1 (9) 21.5.2019 SMEDSBY SKOLA Direktionens möte Tid Onsdag 15.5.2019 kl. 17.30 Plats Närvarande: Smedsby skola, lärarrum Satu Björkstén (ordf.) Kristian von Bonsdorff Mikael Federley Sara Illman

Läs mer

Tid och plats: Stadshuset, Styrhytten kl

Tid och plats: Stadshuset, Styrhytten kl 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 6/16 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, Styrhytten 25.4.2017 kl. 16.00 20.00 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) Heli Nyberg

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet SN 67 Godkännande och komplettering

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 27.09.2017 Socialnämnden 05.10.2017 98-104 Sammanträdestid Torsdagen den 5 oktober 2017 kl. 18.00-18.45 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017: 28-37 1 Sammanträdestid: Tisdagen den 16 maj 2017 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum NEDERVETIL OMRÅDES- NÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13.3.2018 Nr 1/2018 1/1 Sammanträdestid Tisdagen den 13 mars, kl. 18.00 Sammanträdesplats Café 13 Beslutande: Ersättare: Sandstedt, Per-Emil Ahlstrand, Monica

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum NEDERVETIL OMRÅDES- NÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2017 2/1 Sammanträdestid Torsdag, kl. 18.00 Sammanträdesplats Café 13 Beslutande: Ersättare: Sandstedt, Per-Emil Ahlstrand, Monica Cainberg, Päivi Granholm,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Ämbetshuset, hörnrummet nr 322, 3 vån. 24 Konstaterande av beslutförhet Val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista 48

Ämbetshuset, hörnrummet nr 322, 3 vån. 24 Konstaterande av beslutförhet Val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista 48 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 44 Fritidssektionen Tid 18.05.2016 kl. 19.00 Plats Ämbetshuset, hörnrummet nr 322, 3 vån. Ärenden som skall behandlas Sida 24 Konstaterande av beslutförhet 46 25 Val av

Läs mer

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. Regina Pettersson x Raul Petrell x Nils Eriksson x Hans Pettersson

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. Regina Pettersson x Raul Petrell x Nils Eriksson x Hans Pettersson Nummer5/2017 Sammanträdestid kl. 13.30.- 15.30 Sammanträdesplats Beslutande Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE MEDLEMMAR x Göran Stenros x Britt Pettersson x Viking Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Protokoll Ahlbäck Sarah, ordförande Granlid Maria vice ordf. Bjurne Yngve

Protokoll Ahlbäck Sarah, ordförande Granlid Maria vice ordf. Bjurne Yngve VÅRDÖ KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN Protokoll 25.3.2019 Nr 3 Tid Måndag den 25.3.2019 kl 17.00 Plats Närvarande Strömsgården Ledamöter: Ahlbäck Sarah, ordförande Granlid Maria vice ordf. Bjurne Yngve Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4

Sammanträdesdatum Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27.5.2015 Nr 3/2015 3/33 Sammanträdestid Onsdagen den 27 maj 2015, kl. 19:40 20:13 Sammanträdesplats Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4 Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter Lerbacka,

Läs mer

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 25.9.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 8/2012 Tid: 25.9.2012 kl. 15.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 9.10.2018 13 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 9.10.2018 kl. 16:45 19:00. Hotell Pommern Jansson Harry,

Läs mer

Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tisdag kl

Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tisdag kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Paragrafer 11.6.2019 3 15-18 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tisdag 11.6.2019 kl. 20.00 20.25. Pia Eriksson,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 76 Sammanträdets laglighet och beslutförhet SN 77 Val av protokolljusterare

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 9.10.2017 15 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 9.10.2017 kl. 17:55 21:00. Hotell Pommern Jansson Harry, ordförande, Aaltonen Carina,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 5/2016 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00 19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Jansson Tom, ordf. x Timonen Bo, vice ordf. x Hampf Berit - Karlsson Simon x Michelson Ulla x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 18:00 Sammanträdesplats Kommungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A BTN 27 BTN 28 BTN 29 BTN 30 Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.10.2018 12 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 8.10.2018 kl. 16:45 19:40. Hotell Pommern Jansson Harry, ordförande,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 26 april 2018 Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 26 april 2018 Socialnämnden SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 26 april 2018 Socialnämnden 03.05.2018 42-53 Sammanträdestid Torsdagen den 3 maj 2018 kl. 18.00 20.00 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets - nummer Ärende

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 3 januari 2017 Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 3 januari 2017 Socialnämnden HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 3 januari 2017 Socialnämnden 11.01.2017 1-10 Sammanträdestid Onsdagen den 11 januari 2017 kl. 18.00 20.30 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets

Läs mer

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. x Kerstin Ivarsson x Regina Pettersson x Raul Petrell x Nils Eriksson

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. x Kerstin Ivarsson x Regina Pettersson x Raul Petrell x Nils Eriksson Nummer 1/2016 Sammanträdestid kl. 12.30 13.50 Sammanträdesplats Beslutande Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE MEDLEMMAR x Göran Stenros x Britt Pettersson x Viking Danielsson

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2018 2/2 Sammanträdestid Tisdag 20.3, kl. 12.30-13.13 Sammanträdesplats Kommungården, biblioteket Beslutande: Björkqvist, Fredrik Broända, Jenny Karlström, Fredrik Klemets, Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 15.11.2016 5/16 Sammanträdestid Tisdagen den 15 november 2016 kl. 18.30-19.05 Kommunkansliet i Geta Beslutande - Andersson Camilla, ordförande - Carlsson Anna - Berndtsson

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommungården, nämndrummet

Sammanträdesdatum Kommungården, nämndrummet KRONOBY OMRÅDESNÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2018 2/14 Sammanträdestid Torsdagen den 19 april 2018, kl. 16.10 17.40 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Beslutande: Ersättare: Björklund, Eva-Lott

Läs mer

Sottunga skola, kommunens mötesrum STYRELSEMEDLEMMAR ERSÄTTARE. Kennet Lundström, sekreterare Göran Stenros, kommunfullmäktiges ordförande

Sottunga skola, kommunens mötesrum STYRELSEMEDLEMMAR ERSÄTTARE. Kennet Lundström, sekreterare Göran Stenros, kommunfullmäktiges ordförande Nummer 4/2018 Sammanträdestid kl. 9.00 11.30 Sammanträdesplats Sottunga skola, kommunens mötesrum STYRELSEMEDLEMMAR ERSÄTTARE Beslutande x Björn Rönnlöf, ordf Inga-Lill Pettersson x Märta Grunér, vice

Läs mer

Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 77 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 118

Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 77 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 118 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2017 1 Miljö- och byggnadsnämnden Tid Onsdag 23.08.2017 kl. 16.30 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 77 Sammanträdets laglighet

Läs mer