:BETELFÖRSAMLINGEN.. MALMÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ":BETELFÖRSAMLINGEN.. MALMÖ 1885-1935"

Transkript

1

2

3

4

5 :BETELFÖRSAMLINGEN.. MALMÖ

6

7 BETELFÖRSAMLINGEN MALMÖ MIN NE88'K'lUF'I utgiven med anledning av 'Betelförsamlingens femtioårsju()i.leum

8 'B I'BLlOFILU'P'PLAGA TRYCKT l 100 EXEMPLAR N:r 96 FOTOGRAFERINGARNA I HUVUDSAK UTFÖRDA AV FOTOGRAF OTTO OHMS ATELlER~ MALMÖ c; KLlCHEERNA UTFÖRDA AV K Ö H L E RS KLICHEANSTALT, MALMÖ c; TRYCKET UTFÖRT AV H A N DE LSTR YCKE R I E T, M.ALMÖ l 9 3 5

9 Förord ((;{NDERTECKNADE, som fått Betelförsamlingens uppdrag att upprätta en minnesskrift till församlingens stundande femtioårsjubileum, få härmed, efter att ha så gott vi kunnat fullgjort vårt uppdrag, överlämna resultatet av våra och våra medhjälpares bemödanden. I förhoppning om välvilligt överseende med de brister, som vidlåda detta arbete, vilja vi frambära vårt hjärtliga tack till alla dem, som varit oss behjälpliga vid arbetets utförande, vilket icke minst gäller tryckeriet och dess föreståndare. Ett särskilt tack vilja vi även uttala till Immanuelsförsamlingen för att den så välvilligt ställt nödiga protokoll och andra dokument till vårt förfogande. V åra källor för övrigt ha varit församlingens egna protokoll och handlingar samt informationer av minnesgoda personer, som ännu leva ibland oss. Den lilla expos';, vi givit av 17- och 1800-talens religiösa utveckling i Malmö, ha vi huvudsakligast grundat på uppgifter ur H i l d i n g P l e i j e l s»herrnhutismen i Sydsverige», E. J. E k m a n s»inre missionens historia» samt vederbörande församlingars minnesskrifter. En liten samling d o k u m e n t u t d r a g, originalskrivelser, brev och protokoll m. m. samt j u b i l e u m s h ö g t i d e n s p r o g r a m återfinnes i en sä, skild avdelning i slutet av boken. Självfallet blir det i en dylik minnesteckning huvudsakligast de y t t r e konturerna, skalet om det hela, som kommer till synes. På djupet gå dock livsströmmarna, och vad som inte kan präntas i skrift eller fotograferas i bild måste läsas mellan raderna och förnimmas i anden. Även bland de mänskliga insatser och trogärningar, som kunde ha blivit omnämnda i denna skrift, äro de allra flesta och kanske de största oåtkomliga, utan namn och utan historia, kända allenast av H err en och upptecknade i den stora M i n n e s s k r i f t, som Han skall låta»offentliggöra» på evighetens dag. Följe så Guds välsignelse t.iu tacksamma hjärtan vid studiet av Betelförsamlingens historia. Malmö i maj GIDEON WIREN. ERIK NYLANDER. 5

10 R. F. BERG. Född 31 maj 1846; död 8 dec En av Betelförsamlingens grundare. Dess ordförande 1885~

11 P. E. DALQVIST. Född 7 jan. 1851; död 11 okt En av Betelförsamlingens grundare. Dess predikant och förest

12 ~LL ÄR DEN MAN, SOM ICKE VANDRAR I DE OGUDAKTIGAS RAD OGH ICKE TRÄDER IN PA SYNDARES VÄG, EJ HELLER SITTER, DÄR BESPOTT ARE SITTA, UTAN HAR SIN LUST I H E R R E N S LAG OGH TÄNKER PA HANS LAG BADE DAG OGH NATT. c!x DE ORD, SOM DU HAR GIVIT AT MIG, HAR JAG GIVIT AT DEM; OGH DE HAYA TAGIT EMOT DEM OGH HAYA I SANNING FÖRSTATT, ATT JAG ÄR UTGANGEN FRAN DIG, OGH DE TRO, ATT DU HAR SÄNT MIG. 8GH PA DENNA KLIPPA SKALL JAG BYGGA MIN FÖR SAMLING, OCH DöDSRIKETS PORT AR SKOLA ICKE BLIVA HENNE övermäktiga. cyjll EN HONOM SOM FöRMAR BEVARA EDER IFRAN FALL OGH STÄLLA EDER INFÖR SIN HÄRLIGHET OSTRAFFLIGA, I FRÖJD, HONOM SOM ALLENA ÄR GUD OGH SOM ÄR VAR FRÄLSARE GENOM JESUS KRISTUS, VAR HERRE, HONOM TILLHöR ÄRA, MAJESTÄT, VÄLDE OGH MAKT, SASOM FÖRE ALL TID SA OCK NU OGH I ALLA EVIGHETER. AM EN. 8 (PS. 1: 1-2; JOH. 17: 8; MATT. 16: 18; JUD. BREV: V )

13 Uppf1öjen Herren, vår Gud. "fy/ten edra Ränder ul>1) Ulol lielgcdomen a Oert välsignen 1ien cll." 'Psaltaren 134: 2 TfJN GAMLA PSALM, i vilken vi finna detta maningsord till helig tillbedjan, är en vallfartssång. Ordet är således riktat till den gudstjänstfirande menigheten i det israelitiska folket. I dag ljuder det i den kristna församlingen och är där en anvisning till ett rätt gudstjänstfirande. De mot helgedomen upplyftade händerna äro sinnebilden av h ä n- g i ven o c h u P p r i k t i g b ö n. Livet i församlingen skall vara ett böneliv, gudstjänst är framför allt bön, tillbedjan. Det är ju så att överallt där Guds närvaro förnimmes där är sann bön en naturlig verklighet. I sin obeskrivliga nåd är Gud allestädes i denna fördärvade värld. Men församlingen är samlingen av de människor, som medvetet mött Gud och som alltfort förnimma Hans närvaro, så ä" församlingen en Guds boning, ett andligt tempel. Därför är det i sin rätt att på församlingen i dag tillämpa Herrens ord:»mitt hus skall vara ett bönehus.» I församlingen likaväl som i den enskildes andliga liv är bönen d e t f ö r n ä m s t a l i v s t e c k n e t.»se han beder», säger Herren om Saulus av Tarsus, då han för sin tjänare vill betyga, att den forne förföljaren mött livets Herre. Den bedjande församlingen är den levande, den friska och sunda församlingen. Och i samma mån som den helige och rättfärdige Gudens överväldigande härlighet blir uppenbar i församlingen får bönen tillbedjans karaktär. Tillbedjan är bönens högsta form och ett uttryck för den innerligaste hängivenhet. Då vi eftertänka Guds välgärningar mot oss, då vi nu låta framfarna dagar tala om Hans visa och kärleksfulla ledning och Hans mäktiga och underbara gärningar med sitt folk, då föder det tacksamhet och tillbedjan i våra hjärtan. Bönen är likaså d e n r i k a s t e k r a f t k ä l l a n för församlingens arbete. Den vittomfattande och maktpåliggande verksamhet, som den nutida församlingen har sig ombetrodd, kräver mångahanda, och huru bekymra vi oss icke över detta mångahanda. M en framför allt detta mer eller mindre nödvändiga står bönen såsom det enda verkligt nödvändiga. Spurgeon sade vid ett 9

14 tillfälle:»djävulen fruktar icke vältaliga predikanter och vackra sångkörer, huru förträffliga de än äro i sig själva. Vad han fruktar och måste vika för är en ödmjuk, enträgen och uthålligt bedjande församling och predikant.» Och vi hava mer än en gång lyssnat till maningen från alla tiders störste missionsarbetare:»så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor.» De största ting som hava timat i världen äro resultat av ödmjuk och uthållig bön. Det är våra föregångares böneresultat som vi njuta idag! Händerna, som upplyftas mot helgedomen, kunna även symbolisera vardagsgärningens helgande till Herrens t j ä n s t. Det är så naturligt att lyfta knäppta händer upp emot Guds boning. M en det borde vara lika naturligt att de verksamma, de arbetande händerna lyftas upp till helgedomen. Gudstjänsten och livsgärningen få inte skiljas åt. Ett så tudelat liv behagar icke Herren och kan i längden ej heller tillfredsställa människan själv. Hela livet skall vara en gudstjänst. Den kristna församlingen skall förverkliga sin höga kallelse i världen på det sättet att varje dess medlem på sin plats i livet går sin Herres ärende. På så sätt skall himmelrikets surdeg genomsyra människor och förhållanden. Genom de enskilda medlemmarnas gudstjänst i det profana och grå vardagslivets småting har också församlingen vunnit sina segrar i det flydda. Det är vägledande för oss i dag.»vadhelst I företagen eder i ord eller gärning, gören det allt i Herren Jesu namn och tacken Gud, Fadern, genom honom.» De flydda åren i Betelförsamlingens liv ooh arbete bära vittnesbörd om huru Gud i gångna tider välsignat de mot helgedomen upplyftade händerna. Av de vittnesbörden må församlingen ooh varje enskild medlem i densamma i dag ooh i kommande dagar fatta ny frimodighet i sin bön ooh sin kallelsegärning. Ja, Herren är stor i Sion, ooh upphöjd är Han över alla folk. Därför prisar man Hans namn, det stora ooh fruktansvärda. Helig är Han. Upphöjen Herren, vår Gud. ooh tillbedjen inför Hans heliga berg, Ty helig är Herren, vår Gud. 10

15 cf7.3 E T E L F Ö 'Il S A M L l N G E N i Malmöeller "Evangelisfw Missionsföl"eningen". såsom den först liailades - gildades den 16m a i oett lim' sålunda nu fullgordat sitt första lialvseliel. Till att lios samtid oeli efterväl'ld liugfästa minnet av våra fäders argete oeli av Guds välgärningar under de framfarna åren teelinas liär några drag fl'ån församlingens uppliomst samt från dess vidme utveeliling oeli öden under denna femtioårsperiod. Härvid torde det vara tillf>öl'ligt att först giva en liten inglieli i det allmänna andliga läget i Malmö vid tiden för 'Betelförsamlingens gildande oeli under ål tiolldella närmast förut. 11

16 12

17 Tiden före Betelförsamlingens tillkomst 17oo-talets pietistiska och herrnhutiska väckelser i Malmö ((JR NöD OCH VANDA, under motstånd och förföljelse och under mångahanda växlande öden ha de fria andliga rörelserna växt fram i vårt land. Stundom ha dessa växlingar berott icke blott på yttre motstånd utan även på egna irrsteg och inre slitningar. Historien om våra frikyrkoförsamlingars uppkomst och utveckling är historien om de andliga folkväckelsernas framfart, den personliga avgörelsens manifestation och lekmannapredikans utnyttjande i den kristna verksamheten. Men detta skedde under ständiga angrepp dels från den allmänt härskande ogudaktigheten bland folket och dels från den officiella kyrkokristendomens företrädare. Skåne och Malmö ha häruti iclre utgjort något undantag från förhållandena på andra platser i vårt land. Visserligen frambröt här och var väckelse och föddes personligt medveten och levande gudstro även inom den officiella kyrkans råmärken, genom fromma och Gud hängivna prästers missionsgärning, och detta t. o. m. långt före de organiserade frikyrkosamfundens framträdande. Vare det tacksamt erkänt och ihågkommet. Likaså må icke förglömmas vilken grundläggande betydelse den kyrkliga kristendomsförkunnelsen och den därav uppbyggda kristendomskunskapen bland vårt folk haft och alltjämt har för våra väckelserörelser och vårt personliga själavinnarearbete, alltså även för våra frikyrkoförsamlingars uppbyggande och missionsmöjligheter bland folket. Men kyrkan som sådan hade dock näppeligen någon förståelse för detta personliga trosliv eller för de troende prästernas väckelsepredikan utan betraktade alltsammans som nymodiga och farliga påhitt, ja såsom något för den sanna kyrkan främmande, något som man i bästa och enstaka fall kunde tolerera men i de flesta fall måste bekämpa. Det är också betecknande att de präster, som voro väckta tiii andligt liv och som arbetade på människornas personliga omvändelse, fingo utstå mycket lidande för sin tro och blevo oftast av sina förmän och kolleger trakasserade och förföljda, alldeles såsom de frikyrkliga förkämparna sedan blevo förföljda. Men detta var under morgongryningens första tider, då natten tog livtag med dagen och ingen visste vem som skulle råda. Så småningom, allteftersom solen steg och ljuset växte, förbättrades förhållandena icke blott för de troende prästerna utan även för de frikyrkliga och deras arbete. De allra hårdaste striderna i nämnda 13

18 hänseende hade utkämpats redan innan Betelförsamlingen bildades. Vi sena tiders barn ha icke mycken känning av den kamp och de lidanden våra fäder fingo utstå för sin tro och - för vår tro. * Redan på och 40-talen uppstodo i Malmö liksom på andra platser i vårt land under inflytande av den tyska pietismen* ) smärre grupper av väckta och omvända människor, som samlades i hemmen och uppbyggde varandra med bibelläsning och psalmsång och genom att läsa postillor och andra uppbyggelseböcker. Men det måste ske i största enskildhet, ty sådan verksamhet vid sidan av kyrkans officiella gudstjänstordning var genom det s. k. konventikelplakatetu) strängeligen förbjuden. Det var framförallt den av pietismen påverkade allvarlige och nitiske prästmannen Peter Murbeck, som under sin Oxie- och Malmötid ( ) genom sina väckande predikningar och sin praktiska själavård gav upphov till dessa»läsare»kretsar. Men han blev hårt trakasserad av konsistoriet, liksom också hans lilla skara anhängare blev förtalad och illa tåld. Längre fram, eller från ungefär mitten av 1700-talet och inemot dess slut, fingo de kristna livsrörelserna i Malmö nya krafttillskott genom impulser och missionärer från den herrnhutiska Brödraförsamlingen. ) Greve Zinzendorj själv besökte Malmö 1735 och tog in hos Murbeck. Något direkt resultat av Zinzendorfs besök förspordes dock icke. Men 1740 anlände till Malmö tvenne svenskfödda holländare, skomakaren Elias Ostergren och snickaren Oloj Björn, på väg till Lappland för att där undersöka möjligheterna av *) P i e t i s ro (= fromhet) är benämningen på en religiös rörelse, som uppstod i Tyskland på talet och som kännetecknades av djupt kristligt allvar, personlig fromhet och praktisk kristlig verksamhet för både inre och yttre mission. Ledare för pietismen voro i Tyskland Ph. J. S P e n e r, A. H. F r a n c k e och (för den radikala riktningen) J. C. D i P P e l, samt i Sverige E. W o l k e r, E r i c T o l l s t a d i u s, P e t e r, M u r b e c k, och (för den radikal!'!. riktningen) S ven R o s e n. **} K o n ven t i k e l p l a k a t e t var en kungl. förordning av den 12 jan. 1726, som förbjöd konventiklars hällande (Konventikel = religiös sammankomst eller andaktsstund, av lat. ordet c o n ven i r e = sammankomma). Enligt k. var det vid vite eller fängelsestraff förbjudet att vid andaktsstunder i hemmen tillåta en enda att deltaga utom den egna familjen och tjänstefolket. Denna förordning skärptes ytterligare genom 1735 års religionsstadga, som medgav r ä t t s l i g a å t g ä r d e r p ä g r u n d a v b lot t a m i s s t a n k a r! Konventikelplakatet upphävdes genom kungl. förordn. 26 okt ***) Förföljda bömiska och märiska bröder (frikyrkliga troende, som här~ stammade från anhängare till den store reformationsförelöparen J. Hus) fingo en fristad hos den gudfruktige greven N. L. von Z; i n z e n d o r f, som tog emot dem på sitt gods Berthelsdorf i tyska Sachsen. Där grundade man ett litet samhälle, som de kallade H e r r n h u t (kan antingen betyda»under Her~ rens beskydd» eller»på vakt för Herrem ). Deras församling eller samfund b:allades»b r ö d r a f ö r s a m l i n g e n». Dess religiositet utmärkte sig för varm Kristushängivelse, innerlig brödrakärlek och ett outtömligt offernit för missionen..

19 en herrnhutisk mission. öster gren stannade någon tid i Malmö och verkade till stor välsignelse, varefter han fortsatte till Hälsingborg och sedan till Göteborg kom östergren för andra gången till Skåne och tog då in hos hovjunkaren Di.edric Christian von Conow på Kulla Gunnarstorp (Conowska stiftelsens i Malmö donator). Denne hade genom beröring med den herrnhutiska brödrakretsen i Köpenhamn blivit vunnen för Gud och blev en hängiven och frimodig befrämjare av den herrnhutiska väckelsen. Så var förhållandet även med kyrkoherden J. Sundius i Allerum, som aven kyrkohistoriker betecknas som»herrnhutismens förstling bland prästerna i dessa bygder». (PleijeI : Herrnhutismen i Sydsverige.) östergren blev nu under dessa höga mäns bistånd»resepredikant» i de skånska bygderna och besökte även Malmö. Även den av Stockholms herrnhutiska brödrakrets hitsände adjunkten Magnus Hagström hade några år tidigare besökt Malmö och verkat till stor välsignelse. Malmökretsen räknade i början av 1750-talet omkring sju medlemmar, en liten men trosfrisk skara hade den ökat till tjugo.»bröderna samlades till möten hos skomakare Fant och systrarna i smeden Anders Clemensons hem.» Snart slöt sig till kretsen så betydande män som köpman Lorenz Faxe, rektor Jacob Quensel och pastorn, sedermera kyrkoherden i tyska kyrkan (nuvarande Caroli) Ph. Trendelenburg, samt dennes efterträdare kyrkoherde B. Cruger. Även borgmästare C. F. Widegren och kyrkoherden i S:t Petri, Sven Munthe, ställde sig på deras sida. Den herrnhutiska brödrakretsen i Malmö nådde sin glansperiod under 1770-talet men började därefter gå tillbaka. Vid sekelskiftet var den så gott som utplånad. Den kyrkliga ortodoxismen hade efter någon tids stukenhet åter repat mod och satt till alla krafter för att utrota den herrnhutiska»villfarelsen». Emellertid var 4et en annan omständighet, som betydde mycket mera för herrnhutismens öde i Malmö och Sydskåne. Den unge, sedermera så ryktbare och inflytelserike H enric Schartau, som då var stadskomminister i Lund, hade i sin andliga utveckling starkt påverkats av både pietismen och herrnhutismen och räknade sig själv såsom herrnhutismens anhängare i sex år. Men så bröt han med denna riktning och började motarbeta den. Det var»om sommaren 1787» han fick»insikt på det oriktiga» i herrnhutismens åskådning och»återvände till det rena och rätta Guds Ordet igen». Men Schartau var som bekant en stark personlighet och en genial andlig ledare, som inte bekämpade herrnhutismen negativt utan positivt: Han gav fromhetslivet näring och väckelse men lade det under en sträng intellektuell disciplin och ledde dess strömmar in i den högkyrkliga institutionalismens och klerikalismens stela fåror. Han blev den»antiherrnhutiska» fromhetens ledare 'och den kyrkliga»motreformationens» starke man. 15

20 De starka inflytelserna i vårt land och icke minst i Malmö frän Brödraförsamlingen i Herrnhut, förmedlade såsom vi ovan visat genom svenska präster och lekmannamissionärer och även genom herrnhutiska skrifter och tidningar, som spredos och lästes bland befolkningen, hade dock, trots Schartau och den yttre tillbakagangen, en ofantlig betydelse för det religiösa livets väckelse i vara bygder och för den fria kristliga verksamhetens framtida riktning och mentalitet. Betonandet av den omedelbara tillägnelsen av syndernas förlåtelse genom tron på den fria naden i Kristus, den hjärtevarma Kristushängivelsen och lika hjärtevarma brödragemenskapen tvärs över alla sociala skrankor samt den ljusa, naivt optimistiska och glada sinnesstämningen voro karaktäristiska drag i den herrnhutiska religiositeten, som satt djupa spår i och åtminstone delvis givit sin prägel åt vårt lågkyrkliga och frikyrkliga fromhetsliv ända in i våra dagar. Och särskilt kraftiga och bestående voro impulserna på ett i den nutida kristliga verksamheten mycket viktigt område: missionens. Brödraförsamlingen var en missionerande församling. I det stycket var den både föredömlig och oupphinnelig. Det kan förtjäna omnämnas, att den herrnhutiskt påverkade kyrkoherden i Caroli Bernhard Cruger höll en missionspredikan i Malmö trettondedagen 1770, varvid han hämtade exempel från Brödraförsamlingens mission i Grönland, och att detta anses vara»föj'sta gången, som hednamissionen kommer till tals på en svensk predikstol». (Pleijei: Herrnhutismen i Sydsverige.) oo-talet och Hagers ynglingaförening Den herrnhutiska fromhetens främsta arvtagare och förmedlare i Malmö under första hälften av 1800-talet var släkten Bager i tre generationer, den framstående kommunalmannen Lorentz [sak Bager (född i Malmö 1785), hans son handlanden Emanuel Bager (död 1866) och dennes son Efraim Bager (pastor i Caroli ). Emanuel Bager, som var fostrad vid den herrnhutiska läroanstalten Christiansfeld, korresponderade flitigt med de herrnhutiska prästerna, och i hans hem fingo predikanterna taga in, när de kommo på besök. Han var en from man (kallad»den helige Bager» ), som nitälskade för Guds rike och själars frälsning och verkade särskilt för bibel- och skriftspridning*). Av ännu större betydelse för den kristna verksamhetens vidmakthållande och framtida utveckling i Malmö blev Sonen Efraim Bager, bl. a. genom att han 1860 organiserade en ynglingaförening -»Bagers ynglingaförening» - som blev icke blott ett sammanhållande stöd för de troende unge männen, som samlats omkring pastor Bager, utan som även blev liksom en förberedande etapp för de senare fria missionsföreningarna och församlingsbildningarna här i Malmö. Även Efraim Bager var fostrad i Christiansfeld. *) Se R. F. Bergs tal i D o k u m e n t u t d r a g sid. 13.

21 BAGERS YNGLINGAFöRENING l:a raden: A. Nilsson, E. Bager (pastor), J. P. Ma l ro g r e n (bagare till yrket, frälsningssoldat vid sin död). O. C e d e r h o l ID (under mänga år Ebenezerförsamlingens ordf., död 1918), B. P r a h l (gjuteriarbetare). 2:a raden: P. N i l s s o n (snickare), P. N o r d s t r ö ro (skollärare, fader till stadskomm. E. Nordström i S:t Petri), C. Hjertström, M. O l s s o n (mätare), Andersson (snickare), C. M. Hans s o n (»Blinde Hansson», känd för sin musikaliska begåvning), N. R u s e 11 (kompositör, sedermera avrest till Amerika), J. C h r o n vall (målare, ypperlig tenorsängare), H. M. B o r g s t r ö m. (mälaregesäll, sedermera mälaremästare, stamfader till den kända målareslåkten Borgström i Malmö), A. Pe ttersson. 3:e raden: D. C e d e r h o l m, J. Ves t i n (snickare, fader till komminister Alex Vestin),J. Svensson (lmntor), Chr. Cederholm, Aug. Stoltz (målaregesäll, sedermera mälaremästare, mangårig ordf. och stödjepelare i Ev. Luth. Missionssällskapet), A n d e r s C e d e r h O l rn. Efraim Bager var en nitisk själaherde, och i hans ynglingaförening (se bilden härovan) fostrades en elittrupp av kristna män, av vilka många blevo ledare och stödjepelare i de fria missionsföreningar, som strax därpå bildades. Bland dessa kristna pioniärer i Malmö må särskilt nämnas målaremästaren Aug. StoZtz, som sedermera blev en av de ledande krafterna i Ev. Luth. Missionssällskapet (nuv. Immanuelsförsamlingen). Man fick nu i Malmö uppleva en verklig blomstringstid för det personliga troslivets väckelse och utveckling, och det var från och 17 2

22 med denna tid, och 70-talen, Som den fria andliga verksamheten på allvar började organisera sig i självständiga missionsföreningar och frikyrkoförsamlingar. För övrigt ha vi att erinra oss, att vid samma tid och årtiondena närmast förut sådana andens stormän på den»inre missionens» område verkade i Skåne som doktor Bergman i Vinslöv, kyrkoherde Birger Hammar, som bildade Kristianstads Traktatsällskap (1855) och var en varm ivrare för religiös frihet och lekmannaverksamhet, den likaledes frihetsfrämjande biskop Thomander i Lund samt predikantveteranerna Per Svensson, Vanneberga, Nils Månsson, Glimåkra, och Sven Jonsson, Vinslöv m. fl. Vid denna tid inföll också Peter Fjellstedts verksamhet. Han bildade Lunds missionssällskap 1845 och gav senare under sina besök i Malmö impulser till den första söndagsskolverksamheten här. Biskop Thomander och kyrkoherde Hammar bidrogo säkerligen icke så litet till att en så stark opinion väcktes även på kyrkligt håll och bland de bildade mot konventikelplakatet, att detta kyrkoförföljelsens instrument måste upphävas Ett flertal missionssällskap bildades också nu, mest i norra delarna av Skåne - så småningom även Skånes Missionssällskap (1877) eller»skånes fria missions- och söndagsskolsällskap», som det först kallades. Malmö Missionsförening - (Den religiösa "111oderkupalZ l< i Mabnö) "lmmanuelsförsamlingen" Sex år efter Bager-föreningens tillkomst var tiden mogen för ännu en organisation, som varit av ofantlig betydelse för den fria missionsverksamhetens bedrivande och för det frikyrkliga församlingslivets utveckling i vår stad. Det var Malmö Missionsförening (nuvarande»immanuelsförsamlingen») som bildades Det var den första egentliga missionsorganisationen i Malmö*) och den var under flera årtionden även den största och livskraftigaste bland de sedan på 70- och 80-talen bildade övriga missionsföreningarna och frikyrkoförsamlingarna. Dessutom har den, såsom vi längre fram skola se, givit direkt upphov till en hel del nya förenings- och församlingsbildningar här i Malmö, bl. a. även Betelförsamlingen. Före Missionsföreningens bildande hade åtskilliga lekmannapredikanter verkat i Malmö, bl. a. maskinisterna Johansson och Forsell samt fiskaren J onas Larsson från Blekinge, och Gud hade välsignat Ordet, så att rätt många blivit omvända. Vid det konstituerande mötet deltogo omkring 60 medlemmar. Till första styrelse valdes följande, efter protokollet uppräknade, personer:»målaren N. A. Norling (som också blev förste ordf.), Förmannen för Ångbåtarna arbetaren And. Larsson, Timmergesällen L. Cederholm, Målare Gesällen A. Stoltz, Gjuteriarbetaren C. B. Pral, Målare Gesällen J. Cronvall samt Husegaren P. Andersson.» Föreningens förste predikant blev juden Lando. År 1880 anställ 18 *} Om den tillfälliga baptistförsamlingen 1862, se sid. 21.

23 des som predikant P. E. Dalqvist, som sedan vid Betelförsamlingens bildande blev dess förste och»långvarigaste» predikant. Även Betelförsamlingens förste ordf. ingenjör R. F. Berg var en tid Missionsföreningens ordf. ( ). Föreningen gjorde i sanning skäl för namnet missionsförening. Dess ledning och medlemmar voro besjälade av framåtanda och erövrarnit för Guds rike. Predikanter och bokspridare anställdes och predikoverksamhet, söndagsskola och annat missionsarbete bedrevs icke blott i staden utan upptogs rätt snart även på utposter runtom Malmö. Gud gav också sin välsignelse till arbetet, så att ordet bar frukt och människorna blevo omvända. Det blev en härlig besökelsetid från Herren, liksom stora väckelser även gingo över andra svenska bygder vid denna tid. Ev. Luth. M. besöktes också av den tidens store andliga folktalare såsom Emil Gustavsson, F. Fransson och någon gång P. Waldenström samt Carl Andersson, Vaxholm. Den bekante Aug. Andersson, Kalmar, samt fröken Nelly Hall medverkade till väckelser under olika perioder. På Missionsföreningens initiativ bildades 1870 Sydvästra Skånes Missionssällskap, som bedrev en omfattande evangelisationsverksamhet ute i de skånska bygderna. Malmö Missionsförening var huvudorganisationen och den drivande kraften i detta missionssällskap. Dessutom upptogs mycket snart verksamhet för den yttre missionen, en verksamhet som Immanuelsförsamlingen alltjämt ägnar stort intresse och mycken uppoffring åt. Det förtjänar här omnämnas, att Missionsföreningen även ägnade sig åt vården av Malmö Barnhem, som upprättats strax före Missionsföreningens bildande. Där skulle predikanten eller»kolportören» undervisa en dag i veckan. Missionsföreningen förhyrde till att börja med en predikolokal vid östergatan, den s. k. Norborgska salen. Föreningens stormöten fingo tidvis hållas i Caroli kyrka och någon gång även i S:t Petri kyrka. Förhållandet mellan Missionsföreningen och stadens prästerskap synes i det stora hela ha varit gott (undantag härifrån förekommo dock). Vid föreningens stormöten medverkade rätt ofta präster såsom talare. Bland de prästmän, som vid denna tid voro den fria missionsverksamheten särskilt bevågna, må utom E. Bager även nämnas pastorerna Wihlborg, Trägård och Löfvall. En pastor Hallbeck var t. o. m. ansluten till Missionsföreningen. Ar 1876 inflyttade föreningen i dess nuvarande predikolokal vid Gasverksgatan. Den kallades»gasverkssalen» ända tills församlingen för ett tiotal år sedan gav den namnet Immanuelskyrkan. I detta sammanhang må även beträffande församlingens namnfråga följande upplysningar lämnas. Då ovannämnda Sydvästra Skånes Missionssällskap år 1876 beslöt att helt uppgå i Malmö Missionsförening, antogs namnet Evangelisk Lutherska Missionssällskapet i Malmö, vilket alltjämt är.dess officiella namn, ehuru församlingen i dagligt tal kallas»immanuelsförsamlingen» efter kyrkans namn. Malmö missionsförening organiserade sig icke såsom församling 19

24 från början. Församlingsbegreppet och dess tillämpning var något Som klarnade först efter hand. Föreningen var tillkommen såsom ett organ för bedrivande av inre och yttre mission. Så småningom kom dock även frågan om bibliskt församlingsliv i förgrunden. Det konstituerades en församling inom Missionsföreningen.»De flesta av missionssällskapets medlemmar slöto sig samman för övandet av församlingsgemenskap, firandet av Herrens nattvard m. m. Detta skedde i sept » (Ekman:»Inre missionens historia».) Lägg märke till ordet»flesta», sålunda icke alla. Ännu längre fram talas i protokollen om»den inom sällskapet varande församlingen». Så småningom blevo dock»församlingen» och»missionssällskapet» helt synonyma begrepp. Såsom vi förut nämnt, härstamma från den ursprungliga Missionsföreningen en hel del andra församlingar här i Malmö, vilka bildats genom utbrytning ur Ev. Luth. Missionssällskapet. De ha den ene efter den andra liksom»svärmat» ur sin»moderkupa» eller»moderförsamling», som den gamla föreningen blivit kallad. Sålunda ha på detta sätt uppkommit: år Malmö gamla Ev. Luth. Missionsförening (»Betaniaförsamlingell») Ev. Missionsföreningen (»Betelförsamlingen»), 1888»lmmanuelsförsamlingen» (vilken 1896 helt förenades med Betelförsamlingen), 1893 Betlehemsföreningen (nuvarande»salemsförsamlingen») och på det allra yttersta i dessa tider F'iladelfiaförsamlingen. Bildandet av nuvarande Betlehemsförsamlingen i SofieIund (1926) och Sikemförsamlingen i Kvarnby (1929) skedde visserligen icke genom någon utbrytning i vanlig mening, men även då fick Ev. Luth. Missionssällskapet släppa till åtskilliga av sina medlemmar, vilka blevo grundstommen i de nya församlingsbildningarna. Även om motiven till ovannämnda utbrytningar och de särskilda omständigheterna därvid varit mycket olika och skilsmässans smärta därför förnummits något olika vid de olika tillfällena, så säger det sig självt att församlingen ingalunda kunnat undgå att dock känna smärta och förlust vid alla dessa åderlåtningar. Vi återkomma till denna sak beträffande Betelförsamlingens bildande men vilja här ur Ev. Luth. Missionssällskapets 60-årsskrift, författad av pastor Konrad Abramsson, återgiva hans objektiva och välvilliga omdöme härom: 20»Ev. Luth. M., som är det äldsta frikyrkliga sällskapet i Malmö, har likt en bikupa givit ifrån sig flera svärmar. Dessa ha i sin tur upptagit verksamhet i staden och byggt egna predikolokaler. Och den, som söker tänka historiskt på saken, förvånar sig icke däröver, då man vet, att sällskapet grundades redan i n n a n de lärofrägor, vilka sedan satte sinnena i rörelse, ens voro väckta till liv. Många andra församlingar däremot tillkomme först sedan dessa läro- och principfrågor voro mer eller mindre debatterade och efter att man hunnit orientera sig med hänsyn till det nya i tiden. Om blott dessa sakförhällanden rätt beaktas, så ter sig den o r O i»moderkupan», vilken föregått varje»svärmning», såsom en

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

SKRIFTSTÄLLE SKRIFTSTÄLLE

SKRIFTSTÄLLE SKRIFTSTÄLLE 1 Nephi 3:7 Jag skall gå och göra. Herren befallde Nephi och hans bröder att återvända till Jerusalem för att hämta mässingsplåtarna. Herren förbereder ett sätt för oss att hålla hans bud. Vad har Herren

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning. 2. Inledning 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467, 470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. Inledande välsignelse Den inledande

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik Vigselgudstjänst Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986 års kyrkohandbok. Denna ordning gäller från och med 1 nov 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Vid P: läser präst. Vid F: läser alla tillsammans. NN: står för respektive namn. Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik. Annan instrumental-

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon 1543 1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon Låt oss alla glädja oss i Herren på alla helgons högtidsdag. Änglarna jublar över deras upphöjelse till himmelsk ära, de prisas tillsammans Guds Son. Inledning

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng. Religionshistoria I Abrahamitiska religioner, 7,5 hp Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Omvänd dig och få leva

Omvänd dig och få leva "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln Repent and live. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Soldater Skrift - Soldiers Scriptures Efesierbrevet 6:10-18 10 För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Septuagesima Dagens bön: Gud vår himmelske Far, du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att lita på din barmhärtighet och tjäna dig med tacksamma hjärtan. Låt oss sedan av nåd få ärva

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer