STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)"

Transkript

1 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman , kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, Runar Frohm (s), vice ordförande Hans Edlund (s), tjänstgörande ersättare Peder Wiklund (c) Bengt Johansson (fp), tjänstgörande ersättare Clas Olofsson (kl) Jan-Olov Pennling (s) Övriga deltagande Tjänstemän Justering Justerare Sonja Eliasson, förvaltningschef/stadsarkitekt Margit Persson, förvaltningsassistent Gunilla Eriksson, nämndsekreterare Anna Fagerlund, miljöinspektör 39 Ulrika Kjellsdotter, planerare Stig-Lennart Nestander, byggnadsinspektör Tommy Larsson, byggnadsinspektör Jan-Olof Pennling (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman den 3 maj 2013 Paragrafer Underskrift Sekreterare.. Gunilla Eriksson Ordförande... Olle Wärnick (m) 24-44, Ordförande... Runar Frohm (s) 45 Justerande... Jan-Olof Pennling (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Storuman. Underskrift... Gunilla Eriksson

2 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (36) 24 Jäv och intressekonflikt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att ordförande Olle Wärnick anmäler jäv eller intressekonflikt i ärende , 45. Enligt nämndens beslut , 75, ska eventuellt jäv eller intressekonflikt anmälas innan ärendena börjar behandlas.

3 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (36) 25 Förändring i föredragningslistan att komplettera dagens föredragningslista med: Länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för Laxnäs 2:2.

4 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 4 (36) Information Strategiska planen Verksamhetsplan 2014 (MSBN) Då detta är ett rent informationsärende behöver inget beslut tas. Kommunfullmäktige uppdrar till berörd nämnd, styrelse eller bolag att i mer precisa formuleringar klargöra mål för verksamheten, omfattning och kvalitet på kort och lång sikt som krävs för att bidra till att visionen uppfylls. Uppföljning av resultatet ska ske löpande i delårsrapporter och årsredovisning och även redovisa en analys av verksamheternas förutsättningar och behov framöver. Vårt uppdrag är alltså att bryta ner dessa strategiska mål till mål för vår nämnd.

5 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (36) Information Fördjupad översiktsplan Tärnaby Då detta är ett rent informationsärende behöver inget beslut tas.

6 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (36) Information Entré Syd Då detta är ett rent informationsärende behöver inget beslut tas.

7 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 7 (36) Uppföljning av nämndens beslut/protokoll att nämndbeslut och protokoll i övrigt inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till handlingarna. I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskontroll går man igenom protokoll och beslut från nämndens sammanträde Handläggarens bedömning I de beslut som fattades vid sammanträdet delegerades till miljö- och samhällsbyggnadschefen att ta ställning i följande ärenden. 157 dnr ta ställning till att skicka ut reviderat planförslag till granskning. Inget nytt förslag har inkommit varvid det inte har kunnat utföras. 158 dnr ta ställning till att skicka ut reviderat planförslag till granskning. Inget nytt förslag har inkommit varvid det inte har kunnat utföras.

8 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (36) Sammanträdesplan att godkänna reviderad sammanträdesplanen för 2013 ett extra sammanträde för måldiskussion onsdag 15 maj arbetsberedningen flyttas från onsdag 12 juni till torsdag 13 juni Sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsberedning (Ab) och miljö- och samällsbyggnadsnämnden (MSBN) År 2013 Januari Februari Mars 13 Onsdag Ab 27 Onsdag MSBN 1) (justering 6 mars) April Maj Juni 10 Onsdag Ab 24 Onsdag MSBN (justering 2 maj) 15 Onsdag MSBN 2) (justering 22 maj) 15 Onsdag Ab 22 Onsdag MSBN (justering 29 maj) 13 Torsdag Ab 26 Onsdag MSBN (justering 3 juli) Juli Augusti September 28 Onsdag Ab 11 Onsdag MSBN 12 Torsdag MSBN (justering september) Oktober November December 02 Onsdag Ab 16 Onsdag MSBN 3) (justering 23 oktober) 27 Onsdag Ab 11 Onsdag MSBN (justering 18 december) 1) Verksamhetsberättelse och årsbokslut ) Delårsrapport jan april ) Delårsrapport jan aug 2013, Budget 2014 En sammanträdesplan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsberedning och Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är framtagen utifrån sammanträdesplanen för Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).

9 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 9 (36) Delegationsordningen att anta Delegationsordning 2013 för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett nytt förslag till delegationsordning för Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningen med aktuella lagar och ändringar införda. Samtidigt har det funnits behov av översyn av delegationerna för trafikföreskrifter och för alkohollagstiftningen. Inom Plan- och Bygglagstiftningen har behov funnits av smärre ändringar av vem som har delegationsrätten. Miljö- och samhällsbyggndschef Sonja Eliassons bedömning De har funnits behov av att samla och se över delegationera inom förvaltningen varför detta förslag har tagits fram

10 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 10 (36) Verksamhetsberättelse 2012 att verksamhetens mål uppnåtts under året och att i övrigt godta verksamhetsberättelsen för 2012 Verksamhetsberättelsen för 2012 bygger på verksamhetsplan för 2012 och ska följas upp mot dess mål. Målen är av den tidigare mer övergripande modellen och har kompletterats med en internkontrollplan med mätbara nyckeltal som antogs av nämnden i mars Verksamhetsplan kompletterades då också med en fördelning av ansvar och arbetsuppgifter. Miljö- och samhällsbyggndschef Sonja Eliassons bedömning Vi har under året fått fram mätbara nyckeltal som gör att verksamheten bättre kan följas upp nu än tidigare. Utifrån målen i verksamhetsplanen kan vi också se att dessa uppfyllts. Bedömningen är att mätetalen visar att förvaltningen uppfyllt sina arbetsuppgifter

11 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (36) 33 Dnr Revisionberättelse 2012 att inför året förbättra tertialuppföljningen, att i protokollen bättre förtydliga underlag och bilagor till besluten. Revisionen har granskat nämndens arbete och bedömer att nämndens ansvarsutövande inte fullt ut varit tillräcklig. Nämnden kan visa att den i tillräcklig grad styr och följer upp tilldelat verksamhetsuppdrag. Revisionen menar dock att nämnden inte kan visa att den i tillräcklig grad analyserar verksamheten och vidtar aktiva åtgärder. Miljö- och samhällsbyggndschef Sonja Eliassons bedömning Kritiken beror till stor del på dålig uppföljning av målen för 2012 i den andra tertialrapporten. Kritiken är berättigad och beror till stor del på att förvaltningen under året arbetat med att ta fram kvalitetssäkrade nyckeltal för den nya modellen av verksamhetsplan som infördes inför 2013.

12 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 12 (36) 34 Dnr Internkontroll 2012 Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att efter genomgång av internkontrollplan konstatera att de beslutade åtgärder som nämnden fattat avsevärt förbättrat handläggningstid och lett till effektiviseringar och att verksamheten, av förvaltningen, skötts på ett utmärkt sätt. För att följa upp verksamheten 2012 med relevanta nyckeltal har internkontrollplan upprättats. När kontrollen genomförts konstateras att den utökning som gjorts på assistentsidan gör att faktureringen fungerar bra. Tillsynen är tillfredställande på miljö- och livsmedelsdelen medan tillsynen på alkoholsidan legat nere under året har den dock kommit igång och kommer att utökas. Arbetsplatsbesöken och slutsamråden på plats har inte varit så många men då lagstiftningen är relativt ny så kommer den antagligen att öka under Miljö- och samhällsbyggndschef Sonja Eliassons bedömning Att verksamheten fungerat tillfredställande under 2012 trots alla förändringar och nya rutiner som krävts på grund av ny lagstiftning och ny förvaltningsledning.

13 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (36) 35 Dnr Budget 2013 att anta den reviderade budgeten för Nämnden har tidigare i februari antagit budget för 2013 där vi skulle begära att kr skulle överföras till vår nämnds driftsbudget för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby. Pengarna för fördjupningen, som beslutats av kommunfullmäktige, är tagna ur investeringsmedel varför en sådan överföring inte är möjlig. Miljö- och samhällsbyggndschef Sonja Eliassons bedömning Budgeten är omräknad utifrån den givna budgetramen.

14 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (36) 36 Dnr Budgetuppföljning januari-mars 2013 att godkänna redovisad budgetuppföljning. Nämnden följer varje månad upp det ekonomiska utfallet gentemot budget. Handläggare Gunilla Erikssons bedömning Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet bedrivs till stor del under barmarksperioden. Budgeten är inte periodiserad på annat sätt än med 1/12 per månad. Intäkter Under perioden når vi intäktsmålen med god marginal då de årliga avgifterna för bla livsmedel och alkohol är fakturerade under perioden samt att en del detaljplaner fakturerats ut. Personalkostnader Personalkostnaderna ligger i nivå med budget. Övriga kostnader Övriga kostnader understiger väsentligt budget, vi har medvetet varit återhållsamma med de kostnader som vi kunnat påverka. Kostnader för projekt Entré Syd uppgår till :- för perioden, ingen intäkt, av den kr som avsatts av Kommunstyrelsen, är periodiserad.

15 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 15 (36) 37 Dnr Statistik januari-mars 2013 att godkänna den lämnade redovisningen. Redovisningen avser ingående och utgående balans av ansökningar och anmälningar för perioden januari-mars Nämnden följer regelbundet upp ärendemängder och anhopningar. Viktigt är att komma ihåg att denna redovisning endast speglar en del av det arbete som sker. Tillsyner, yttranden och samråd är andra arbetsuppgifter som tar betydande arbetstid i anspråk. Handläggare Gunilla Erikssons bedömning Vi arbetar kontinuerligt med att hålla så kort handläggningstid som rimligt är utan att tumma på kvaliteten i besluten.

16 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 16 (36) 38 Dnr Delegation att Miljö- och samhällsbyggnadschef Sonja Eliasson får i uppdrag att ta ställning till att skicka ut upprättat planförslaget för samråd. Harry Lundgren har ansökt om att få upprätta detaljplan för bostäder på fastigheten Joeström 2:24. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 262, att detaljplan ska upprättas. Området ligger ca 10 kilometer väster om Västansjö efter allmänna vägen Direkt område omfattar drygt 2 hektar. Planens syfte är att tillskapa åtta till nio tomter för boende i friliggande bostäder, som troligen kommer att nyttjas för fritidsboende. Bestämmelser och ställningstaganden Aktuellt område ligger inom riksintresse (enligt 3 kap. MB) för friluftsliv, rörligt friluftsliv. I gällande översiktsplan påtalas att Jovattendalgången har goda förutsättningar för fritidsbebyggelse. I området saknas detaljplan. En planutredning finns, upprättad Förslaget överensstämmer med planutredningen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 262, att detaljplan ska upprättas och hanteras med normalt planförfarande. Behovsbedömning är framtagen och upprättande av detaljplan medför inte betydande miljöpåverkan och någon fullständig miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen kommer inte att utarbetas. Behovsbedömningen har varit utsänd för synpunkter till Länsstyrelsen, Trafikverket och berörd sameby. Handläggaren Ulrika Kjellsdotter bedömning Metria AB har fått i uppdrag att ta fram samrådshandlingar. För att försöka få samrådshandlingarna ut så fort som möjligt till berörda sakägare, myndigheter m fl. för synpunkter, föreslås att

17 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 17 (36) 38 forts. miljö- och samhällsbyggnadschef Sonja Eliasson får i uppdrag att ta ställning till att skicka planförslaget för samråd. Översiktskarta. Aktuellt område är inringat. Karta på föreslagna tomtplatser och placering av avloppsanläggningar och vattentäkter (Tyréns , Lars Nilsson).

18 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 18 (36) 39 Dnr Tillsynsplan Miljö och Hälsa att godta lämnad information om prioriteringsgrunder, att anta föreslagen tillsynsplan för 2013, att i tillsynplan för 2013 prioritera: 1. Information till verksamhetsutövare i Storumans kommun om egenkontroll med fokus på riskbedömning. 2. Deltagande i projektet, Miljösamverkan Västerbotten med tillsyn baserad på riskbedömning, främst vid återbesök av företag som uppdaterades år Anordnande av ett informationsmöte för företagande angående riskbedömning vid egenkontroll. 4. Deltagande i projektet, Miljösamverkan Västerbotten angående tekniska kontorets MIFO-inventering inklusive kontroll av inrapporterad data. 5. Fokusera på inventering och kommunicering av ytterligare 20 företag för uppdatering av tillsynsregistret. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden är enligt Miljöbalken, skyldig att årligen upprätta en tillsynsplan för sin verksamhet antog nämnden en tillsynplan för 2010 samt för Nämnden begärde vid ett beredningsmöte under hösten 2011 att få en översyn över prioriteringar för verksamheten antogs tillsynsplanen för På grund av anhopning av nämnds ärenden december 2012 flyttades antagandet av förslag till Tillsynsplan 2013 till nästkommande nämndsmöte. Handläggare Anette Fagerlunds bedömning I tillsynsplanen redovisar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den samlade arbetssituationen under år Planen omfattar den fortlöpande tillsynen och andra initiativ för att kontrollera att

19 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 19 (36) 39 forts. gällande regelverk (inklusive råd och information av förebyggande karaktär) följs. Mot bakgrund av att det inte går att känna till vad det exakta behovet blir under det kommande året, bygger planen på en uppskattad mängd handläggning av ansökningar, anmälningar och remisser. Planen innehåller en övergripande utvärdering av verksamheten 2010, 2011 samt Planen baseras på det behov som finns för närvarande och hänsyn till omvärldsförändringar har tagits i ytterst begränsad omfattning. Exempelvis kan ett behov inom kommunen av ökad satsning på bostadsexploatering, service och infrastruktur komma att påverka tillsynsarbetet markant, liksom en utbredning av en pandemi.

20 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 20 (36) 40 Dnr Riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier att godkänna föreslagna riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier, att överlämna riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier till Kommunfullmäktige (KF), att föreslå KF att fastställa de föreslagna riktlinjerna för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier. Riktlinjer samt ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd i Storumans kommun, sammanställd och fastställd i kommun-fullmäktige behöver en uppdatering. Handläggare Margit Perssons bedömning Riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier har uppdaterats till följd av den nya alkohollagen.

21 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 21 (36) 41 Dnr Tillsynsplan att anta tillsynsplanen och att skicka den för kännedom till Länsstyrelsen. Tillsynsplan gällande servering av spritdrycker, vin, starköl samt servering av och detaljhandel med öl enligt Alkohollagen ska tas fram av kommunen och skickas in till Länsstyrelsen. Ingen tillsynsplan har varit framtagen vilket har efterfrågats från Länsstyrelsen. Handläggare Margit Perssons bedömning Efter lång tid har nu en tillsynsplan tagits fram som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att arbeta efter.

22 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (36) 42 Dnr Taxa för alkohol, tobak och folköl att godkänna förslagt till taxa, att överlämna taxan till Kommunfullmäktige (KF), att föreslå KF att fastställa den föreslagna taxan för serveringstillstånd. Taxan för alkohol, tobak och folköl har setts över och ändringar och justeringar har gjort. Handläggarens bedömning Taxan för alkohol och tobak har gällt sedan 2010 och man har nu gjort en revidering utifrån de synpunkter som kommit fram under årens lopp.

23 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 23 (36) 43 Dnr Sånninggården Restaurang & Pensionat AB att återkalla serveringstillståndet för Sånninggården Pensionat och Hotell AB, orgnr med stöd av 9 kap 18 punkt 1 Alkohollagen (2010:1622) eftersom verksamhet inte längre bedrivs av tillståndsinnehavaren beviljades nytt stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till Sånninggården Fjäll & Aktivitet AB, orgnr , firmatecknare Andreas Öberg. I samband med artikel i Västerbottens Kuriren den 17 januari kontaktade Margit Persson Sånninggården Pensionat & Hotell AB och upplyste om att serveringstillstånd ska avslutas vid en försäljning. Enligt Alkohollagens 9 kap 11 ska den som har beviljats serveringstillstånd anmäla hos kommunen om verksamheten upphör. Ingen anmälan har inkommit. Handläggare Gunilla Erikssons bedömning I enlighet med Alkohollagen (2010:1622) 9 kap 18 punkt 1 ska serveringstillståndet återkallas eftersom verksamheten har upphört.

24 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 24 (36) 44 Dnr Bygglov att bevilja bygglov för nybyggnad av utegym i vildmarksstil, att Karl-Uno Hörnelid godkänns som kontrollansvarig, att tekniskt samråd krävs, att kontrollplan ska inlämnas för godkännande. UPPLYSNINGAR Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med byggnadsinspektören för att boka tid för detta. Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. Senast vid samrådet ska förslag på kontrollplan redovisas. Anmälan för slutbesked och ifylld kontrollplan ska inlämnas till miljö- och samhällsbyggnadskontoret när utegymmet är färdigt. Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap 41. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet kungörs på Post- och inrikes tidnings hemsida Avgift enligt räkningsspecifikation.

25 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 25 (36) 44 forts Vallnäs 1:14, ansökan om bygglov. Ansökan avser nybyggnad av utegym i vildmarksstil vid badsjön i Storuman. Bestämmelser För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad avser placering på parkmark. Sakägare Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Handläggare Tommy Larssons bedömning Förslaget innebär en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som avses i plan- och bygglagen kap 9 31 b, då avvikelserna är förenliga med detaljplanens syften.

26 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 26 (36) 45 Dnr Bygglov/startbesked att bevilja bygglov för uppförande av nytt väderskydd och borttagande av befintliga cisterner, att kontrollansvarig är Matts Mårtensson, att kontrollplan ska inlämnas för godkännande UPPLYSNINGAR Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med byggnadsinspektören för att boka tid för detta. Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. Senast vid samrådet ska förslag på kontrollplan redovisas. Erforderliga tillstånd ska inhämtas från Räddningstjänsten och Miljö. Anmälan för slutbesked och ifylld kontrollplan ska inlämnas till miljö- och samhällsbyggnadskontoret när utegymmet är färdigt. Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap 41. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet kungörs på Post- och inrikes tidnings hemsida Avgift enligt räkningsspecifikation.

27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 27 (36) 45 forts Bastuträsk 3:82, ansökan om bygglov. Ansökan avser uppförande av nytt väderskydd och borttagande av befintliga cisterner. Bestämmelser För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad avser placering på mark avsedd för centrum och bostäder. Förslaget strider mot gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård. Sakägare Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Handläggare Tommy Larssons bedömning Förslaget innebär en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som avses i plan- och bygglagen kap 9 31 b, då avvikelserna är förenliga med detaljplanens syften. Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt skada eller påverka de riksintressen som finns på platsen. Jäv Ordförande Olle Wärnick deltar inte i beslut pga jäv.

28 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 28 (36) 46 Dnr Strandsskyddsdispens att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 d miljöbalken för tomten Umfors 1:152 tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta. att ge byggnadsinspektör Stig-Lennart Nestander delegation att bevilja bygglov och startbesked för Umfors 1:152 eftersom lokaliseringen redan är prövad genom fastighetsbildningen. Ärendebeskrivning Umfors 1:152 ansökan om strandskyddsdispens på ett område med avstyckade fritidshustomter som tidigare hade strandskyddsdispens som ej nyttjats. Tomten ligger inom det utpekade Lis-området i Umfors Storumans kommun. Bestämmelser För området gäller bestämmelserna enligt 7 kap 13 i miljöbalken (strandsskydd). Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området ligger inom riksintresse för friluftsliv. Området är utpekat i Kommunens Lis-plan Handläggare Stig-Lennart Nestanders bedömning Tomten har en tidigare strandskyddsdispens daterad som har förfallit, därefter är tomten avstyckad. Särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger enligt 7 kap 18 d miljöbalken. Djur och växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte. En frizon är upprättad mot vattnet genom tomtplatsavgränsningen. Åtgärden strider inte mot det riksintresse som finns i området. Åtgärden bidrar till utveckling av Umfors by genom att turismen ökar och bidrar till försörjningen för Umforsborna på många olika sätt.

29 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 29 (36) 46 forts.

30 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 30 (36) 47 Dnr Bygglov/ startbesked att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Umnäs 1:4 samt installation av eldstad och rökkanal, att kontrollansvarig är Heinz Reichler, att tekniskt samråd krävs att kontrollplan skall inlämnas att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked meddelats att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd inte krävs Umnäs 1:4, del av, ansökan om bygglov. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och rökkanal i byn Umnäs. Bestämmelser För området saknas detaljplan. Området ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Inga riksintressen finns på området. Platsen ligger mer än hundra meter från stranden. Sakägare Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Handläggarens bedömning Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt skada eller påverka de riksintressen som finns utanför området. Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen kap 9 31.

31 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 31 (36) Överklagande att överklaga Länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för Laxnäs 2:2. att när en fastighetsägare flyttar tillbaka till sin hemort skall han beredas möjlighet att bygga på sin egen mark, nämnden åberopar att detta är landsbygdsutveckling i en avfolknings-bygd. Med en tomtplatsavgränsning på 1000 m² uppe vid vägen skyddas stranden från påverkan och fri passage skapas för allmänheten vid stranden. att uppdra till byggnadsinspektör Stig-Lennart Nestander att skriva under överklagan utifrån detta beslut.

32 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 32 (36) 49 Anmälan av delegationsbeslut att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Delegationsbeslut tagna av: Byggnadsinspektörer Förvaltningschef/stadsarkitekt Miljöinspektörer Förvaltningsassistent Assistenter Planerare

33 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 33 (36) 50 Delgivningar att lägga delgivningarna till handlingarna., protokoll, information, underrättelser och yttranden enligt nedanstående förteckning. 1 Dnr Enkät Vattenmyndigheterna Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. 2 Dnr Underrättelse från Länsstyrelsen Västerbotten Betydande miljöpåverkan av täktverksamhet av berg och morän inom fastigheten Kronoöverloppsmarken 3:1, Solberg, i Storumans kommun. 3 Dnr från Länsstyrelsen Västerbotten Tillstånd TG:s godstransport i Långsjöby AB för vägtransport av farligt avfall och avfall som inte är farligt enligt 36 avfallsförordningen. 4 Dnr från Länsstyrelsen Västerbotten Samråd gällande röjning och kantträdsavverkning efter kraftledningen AL7 S1 på sträckan mellan Gardikfors och Grundfors i Storumans kommun. 5 Dnr från SGU Detaljavgränsning av riksintresset Granlidknösen i Storumans kommun, Västerbottens län enligt 3 kap. 7 andra stycket miljöbalken.

34 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 34 (36) 50 forts. 6 Dnr från Länsstyrelsen Västerbotten Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken samt dispens mot reservatsföreskrifterna enligt 7 kap 7 miljöbalken gällande röjning och kantträdsavverkning efter kraftledning UL5 S1-5 mellan Grundfors i Storumans kommun och länsgränsen mot Västernorrland. 7 Dnr från Länsstyrelsen Västerbotten Avslag begäran om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning och omkörningsförbud på vägne12 mellan Slussfors och Forsnacken, Storumans kommun från Bergsstaten, dnr BS Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Granberget nr 1 i Sorsele kommun, Västerbottens län. 9 Cirkulär nr 2013:03 från SKL Nyhetsbladet Offentliga fastigheter, Framgångsfaktorer för att nå 2050-målen. 10 Dnr Samråd från Lantmäteriet Avstyckning från Ström 1:6 samt fastighetsreglering berörande Ström 1:6, 1:24 och fastighetsbestämning berörande Ström 1:6, Joeström 2:24 11 Protokoll från Länsstyrelsen Besiktning av djurstall, ärendebeteckning , arkivbeteckning Dnr Underskrivet avtal EKOM fiskesamordning Dnr Dialog och delaktighet kommunikationsprogram för Storumans kommun. Antaget av Kommunfullmäktige

35 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 35 (36) 50 forts. 14 Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Bredberget nr 2 i Storuman och Vilhelmina kommun, dnr Dnr Avtal Fiskevårdsåtgärder Aquanord AB tom Dnr Rapport Gemensamt fiskekort från Aquanord AB. 17 Dnr Rapport Uppföljande elfisken 2012 från Aquanord AB. 18 Dnr Länsstyrelsen angående frysmuddring för sanering i Långvattnet på fastigheten Långvattnet S:5 i Storumans kommun, ärendebeteckning Dnr Underrättelse från Länsstyrelsen angående krossning i bergtäkt inom fastigheten Kronoöverloppsmarken 3:1 i Storumans kommun. 20 Dnr Dom Umeå Tingsrätt Mark och miljödomstolen mål nr M Blaikengruvan AB:S konkursbo rörande föreläggande om att vidta åtgärder mm i gruvområdena Ermarksberget/Blaiken och Svärtträsk, Sorsele och Storumans kommuner. 21 Dnr Dom Umeå Tingsrätt Mark och miljödomstolen mål nr M och Scan Mining Aktiebolags konkursbo rörande föreläggande om att vidta åtgärder mm i gruvområdena Ermarksberget/Blaiken och Svärtträsk, Sorsele och Storumans kommuner samt rättelse av felandes bekostnad avseendeavseende åtgärder i gruvområdena Ermarksberget/ Blaiken och Svärtträsk, Sorsele och Storumans kommuner.

36 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 36 (36) 50 forts. 22 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012, broschyr från Lotteriinspektionen. 48 forts. 23 Verksamhetsåret 2012 Lotteriinspektionen.

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Plats och tid Röda rummet, 2008-12-18 kl 13.00 15.45 Beslutande Jan Emanuelsson (fp) ordförande Torbjörn Walthersson (s) Kent Hansson (m) Johan Jolemark

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer