STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)"

Transkript

1 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman , kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, Runar Frohm (s), vice ordförande Hans Edlund (s), tjänstgörande ersättare Peder Wiklund (c) Bengt Johansson (fp), tjänstgörande ersättare Clas Olofsson (kl) Jan-Olov Pennling (s) Övriga deltagande Tjänstemän Justering Justerare Sonja Eliasson, förvaltningschef/stadsarkitekt Margit Persson, förvaltningsassistent Gunilla Eriksson, nämndsekreterare Anna Fagerlund, miljöinspektör 39 Ulrika Kjellsdotter, planerare Stig-Lennart Nestander, byggnadsinspektör Tommy Larsson, byggnadsinspektör Jan-Olof Pennling (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman den 3 maj 2013 Paragrafer Underskrift Sekreterare.. Gunilla Eriksson Ordförande... Olle Wärnick (m) 24-44, Ordförande... Runar Frohm (s) 45 Justerande... Jan-Olof Pennling (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Storuman. Underskrift... Gunilla Eriksson

2 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (36) 24 Jäv och intressekonflikt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att ordförande Olle Wärnick anmäler jäv eller intressekonflikt i ärende , 45. Enligt nämndens beslut , 75, ska eventuellt jäv eller intressekonflikt anmälas innan ärendena börjar behandlas.

3 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (36) 25 Förändring i föredragningslistan att komplettera dagens föredragningslista med: Länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för Laxnäs 2:2.

4 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 4 (36) Information Strategiska planen Verksamhetsplan 2014 (MSBN) Då detta är ett rent informationsärende behöver inget beslut tas. Kommunfullmäktige uppdrar till berörd nämnd, styrelse eller bolag att i mer precisa formuleringar klargöra mål för verksamheten, omfattning och kvalitet på kort och lång sikt som krävs för att bidra till att visionen uppfylls. Uppföljning av resultatet ska ske löpande i delårsrapporter och årsredovisning och även redovisa en analys av verksamheternas förutsättningar och behov framöver. Vårt uppdrag är alltså att bryta ner dessa strategiska mål till mål för vår nämnd.

5 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (36) Information Fördjupad översiktsplan Tärnaby Då detta är ett rent informationsärende behöver inget beslut tas.

6 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (36) Information Entré Syd Då detta är ett rent informationsärende behöver inget beslut tas.

7 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 7 (36) Uppföljning av nämndens beslut/protokoll att nämndbeslut och protokoll i övrigt inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till handlingarna. I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskontroll går man igenom protokoll och beslut från nämndens sammanträde Handläggarens bedömning I de beslut som fattades vid sammanträdet delegerades till miljö- och samhällsbyggnadschefen att ta ställning i följande ärenden. 157 dnr ta ställning till att skicka ut reviderat planförslag till granskning. Inget nytt förslag har inkommit varvid det inte har kunnat utföras. 158 dnr ta ställning till att skicka ut reviderat planförslag till granskning. Inget nytt förslag har inkommit varvid det inte har kunnat utföras.

8 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (36) Sammanträdesplan att godkänna reviderad sammanträdesplanen för 2013 ett extra sammanträde för måldiskussion onsdag 15 maj arbetsberedningen flyttas från onsdag 12 juni till torsdag 13 juni Sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsberedning (Ab) och miljö- och samällsbyggnadsnämnden (MSBN) År 2013 Januari Februari Mars 13 Onsdag Ab 27 Onsdag MSBN 1) (justering 6 mars) April Maj Juni 10 Onsdag Ab 24 Onsdag MSBN (justering 2 maj) 15 Onsdag MSBN 2) (justering 22 maj) 15 Onsdag Ab 22 Onsdag MSBN (justering 29 maj) 13 Torsdag Ab 26 Onsdag MSBN (justering 3 juli) Juli Augusti September 28 Onsdag Ab 11 Onsdag MSBN 12 Torsdag MSBN (justering september) Oktober November December 02 Onsdag Ab 16 Onsdag MSBN 3) (justering 23 oktober) 27 Onsdag Ab 11 Onsdag MSBN (justering 18 december) 1) Verksamhetsberättelse och årsbokslut ) Delårsrapport jan april ) Delårsrapport jan aug 2013, Budget 2014 En sammanträdesplan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsberedning och Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är framtagen utifrån sammanträdesplanen för Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).

9 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 9 (36) Delegationsordningen att anta Delegationsordning 2013 för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett nytt förslag till delegationsordning för Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningen med aktuella lagar och ändringar införda. Samtidigt har det funnits behov av översyn av delegationerna för trafikföreskrifter och för alkohollagstiftningen. Inom Plan- och Bygglagstiftningen har behov funnits av smärre ändringar av vem som har delegationsrätten. Miljö- och samhällsbyggndschef Sonja Eliassons bedömning De har funnits behov av att samla och se över delegationera inom förvaltningen varför detta förslag har tagits fram

10 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 10 (36) Verksamhetsberättelse 2012 att verksamhetens mål uppnåtts under året och att i övrigt godta verksamhetsberättelsen för 2012 Verksamhetsberättelsen för 2012 bygger på verksamhetsplan för 2012 och ska följas upp mot dess mål. Målen är av den tidigare mer övergripande modellen och har kompletterats med en internkontrollplan med mätbara nyckeltal som antogs av nämnden i mars Verksamhetsplan kompletterades då också med en fördelning av ansvar och arbetsuppgifter. Miljö- och samhällsbyggndschef Sonja Eliassons bedömning Vi har under året fått fram mätbara nyckeltal som gör att verksamheten bättre kan följas upp nu än tidigare. Utifrån målen i verksamhetsplanen kan vi också se att dessa uppfyllts. Bedömningen är att mätetalen visar att förvaltningen uppfyllt sina arbetsuppgifter

11 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (36) 33 Dnr Revisionberättelse 2012 att inför året förbättra tertialuppföljningen, att i protokollen bättre förtydliga underlag och bilagor till besluten. Revisionen har granskat nämndens arbete och bedömer att nämndens ansvarsutövande inte fullt ut varit tillräcklig. Nämnden kan visa att den i tillräcklig grad styr och följer upp tilldelat verksamhetsuppdrag. Revisionen menar dock att nämnden inte kan visa att den i tillräcklig grad analyserar verksamheten och vidtar aktiva åtgärder. Miljö- och samhällsbyggndschef Sonja Eliassons bedömning Kritiken beror till stor del på dålig uppföljning av målen för 2012 i den andra tertialrapporten. Kritiken är berättigad och beror till stor del på att förvaltningen under året arbetat med att ta fram kvalitetssäkrade nyckeltal för den nya modellen av verksamhetsplan som infördes inför 2013.

12 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 12 (36) 34 Dnr Internkontroll 2012 Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att efter genomgång av internkontrollplan konstatera att de beslutade åtgärder som nämnden fattat avsevärt förbättrat handläggningstid och lett till effektiviseringar och att verksamheten, av förvaltningen, skötts på ett utmärkt sätt. För att följa upp verksamheten 2012 med relevanta nyckeltal har internkontrollplan upprättats. När kontrollen genomförts konstateras att den utökning som gjorts på assistentsidan gör att faktureringen fungerar bra. Tillsynen är tillfredställande på miljö- och livsmedelsdelen medan tillsynen på alkoholsidan legat nere under året har den dock kommit igång och kommer att utökas. Arbetsplatsbesöken och slutsamråden på plats har inte varit så många men då lagstiftningen är relativt ny så kommer den antagligen att öka under Miljö- och samhällsbyggndschef Sonja Eliassons bedömning Att verksamheten fungerat tillfredställande under 2012 trots alla förändringar och nya rutiner som krävts på grund av ny lagstiftning och ny förvaltningsledning.

13 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (36) 35 Dnr Budget 2013 att anta den reviderade budgeten för Nämnden har tidigare i februari antagit budget för 2013 där vi skulle begära att kr skulle överföras till vår nämnds driftsbudget för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby. Pengarna för fördjupningen, som beslutats av kommunfullmäktige, är tagna ur investeringsmedel varför en sådan överföring inte är möjlig. Miljö- och samhällsbyggndschef Sonja Eliassons bedömning Budgeten är omräknad utifrån den givna budgetramen.

14 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (36) 36 Dnr Budgetuppföljning januari-mars 2013 att godkänna redovisad budgetuppföljning. Nämnden följer varje månad upp det ekonomiska utfallet gentemot budget. Handläggare Gunilla Erikssons bedömning Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet bedrivs till stor del under barmarksperioden. Budgeten är inte periodiserad på annat sätt än med 1/12 per månad. Intäkter Under perioden når vi intäktsmålen med god marginal då de årliga avgifterna för bla livsmedel och alkohol är fakturerade under perioden samt att en del detaljplaner fakturerats ut. Personalkostnader Personalkostnaderna ligger i nivå med budget. Övriga kostnader Övriga kostnader understiger väsentligt budget, vi har medvetet varit återhållsamma med de kostnader som vi kunnat påverka. Kostnader för projekt Entré Syd uppgår till :- för perioden, ingen intäkt, av den kr som avsatts av Kommunstyrelsen, är periodiserad.

15 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 15 (36) 37 Dnr Statistik januari-mars 2013 att godkänna den lämnade redovisningen. Redovisningen avser ingående och utgående balans av ansökningar och anmälningar för perioden januari-mars Nämnden följer regelbundet upp ärendemängder och anhopningar. Viktigt är att komma ihåg att denna redovisning endast speglar en del av det arbete som sker. Tillsyner, yttranden och samråd är andra arbetsuppgifter som tar betydande arbetstid i anspråk. Handläggare Gunilla Erikssons bedömning Vi arbetar kontinuerligt med att hålla så kort handläggningstid som rimligt är utan att tumma på kvaliteten i besluten.

16 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 16 (36) 38 Dnr Delegation att Miljö- och samhällsbyggnadschef Sonja Eliasson får i uppdrag att ta ställning till att skicka ut upprättat planförslaget för samråd. Harry Lundgren har ansökt om att få upprätta detaljplan för bostäder på fastigheten Joeström 2:24. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 262, att detaljplan ska upprättas. Området ligger ca 10 kilometer väster om Västansjö efter allmänna vägen Direkt område omfattar drygt 2 hektar. Planens syfte är att tillskapa åtta till nio tomter för boende i friliggande bostäder, som troligen kommer att nyttjas för fritidsboende. Bestämmelser och ställningstaganden Aktuellt område ligger inom riksintresse (enligt 3 kap. MB) för friluftsliv, rörligt friluftsliv. I gällande översiktsplan påtalas att Jovattendalgången har goda förutsättningar för fritidsbebyggelse. I området saknas detaljplan. En planutredning finns, upprättad Förslaget överensstämmer med planutredningen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 262, att detaljplan ska upprättas och hanteras med normalt planförfarande. Behovsbedömning är framtagen och upprättande av detaljplan medför inte betydande miljöpåverkan och någon fullständig miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen kommer inte att utarbetas. Behovsbedömningen har varit utsänd för synpunkter till Länsstyrelsen, Trafikverket och berörd sameby. Handläggaren Ulrika Kjellsdotter bedömning Metria AB har fått i uppdrag att ta fram samrådshandlingar. För att försöka få samrådshandlingarna ut så fort som möjligt till berörda sakägare, myndigheter m fl. för synpunkter, föreslås att

17 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 17 (36) 38 forts. miljö- och samhällsbyggnadschef Sonja Eliasson får i uppdrag att ta ställning till att skicka planförslaget för samråd. Översiktskarta. Aktuellt område är inringat. Karta på föreslagna tomtplatser och placering av avloppsanläggningar och vattentäkter (Tyréns , Lars Nilsson).

18 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 18 (36) 39 Dnr Tillsynsplan Miljö och Hälsa att godta lämnad information om prioriteringsgrunder, att anta föreslagen tillsynsplan för 2013, att i tillsynplan för 2013 prioritera: 1. Information till verksamhetsutövare i Storumans kommun om egenkontroll med fokus på riskbedömning. 2. Deltagande i projektet, Miljösamverkan Västerbotten med tillsyn baserad på riskbedömning, främst vid återbesök av företag som uppdaterades år Anordnande av ett informationsmöte för företagande angående riskbedömning vid egenkontroll. 4. Deltagande i projektet, Miljösamverkan Västerbotten angående tekniska kontorets MIFO-inventering inklusive kontroll av inrapporterad data. 5. Fokusera på inventering och kommunicering av ytterligare 20 företag för uppdatering av tillsynsregistret. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden är enligt Miljöbalken, skyldig att årligen upprätta en tillsynsplan för sin verksamhet antog nämnden en tillsynplan för 2010 samt för Nämnden begärde vid ett beredningsmöte under hösten 2011 att få en översyn över prioriteringar för verksamheten antogs tillsynsplanen för På grund av anhopning av nämnds ärenden december 2012 flyttades antagandet av förslag till Tillsynsplan 2013 till nästkommande nämndsmöte. Handläggare Anette Fagerlunds bedömning I tillsynsplanen redovisar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den samlade arbetssituationen under år Planen omfattar den fortlöpande tillsynen och andra initiativ för att kontrollera att

19 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 19 (36) 39 forts. gällande regelverk (inklusive råd och information av förebyggande karaktär) följs. Mot bakgrund av att det inte går att känna till vad det exakta behovet blir under det kommande året, bygger planen på en uppskattad mängd handläggning av ansökningar, anmälningar och remisser. Planen innehåller en övergripande utvärdering av verksamheten 2010, 2011 samt Planen baseras på det behov som finns för närvarande och hänsyn till omvärldsförändringar har tagits i ytterst begränsad omfattning. Exempelvis kan ett behov inom kommunen av ökad satsning på bostadsexploatering, service och infrastruktur komma att påverka tillsynsarbetet markant, liksom en utbredning av en pandemi.

20 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 20 (36) 40 Dnr Riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier att godkänna föreslagna riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier, att överlämna riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier till Kommunfullmäktige (KF), att föreslå KF att fastställa de föreslagna riktlinjerna för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier. Riktlinjer samt ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd i Storumans kommun, sammanställd och fastställd i kommun-fullmäktige behöver en uppdatering. Handläggare Margit Perssons bedömning Riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier har uppdaterats till följd av den nya alkohollagen.

21 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 21 (36) 41 Dnr Tillsynsplan att anta tillsynsplanen och att skicka den för kännedom till Länsstyrelsen. Tillsynsplan gällande servering av spritdrycker, vin, starköl samt servering av och detaljhandel med öl enligt Alkohollagen ska tas fram av kommunen och skickas in till Länsstyrelsen. Ingen tillsynsplan har varit framtagen vilket har efterfrågats från Länsstyrelsen. Handläggare Margit Perssons bedömning Efter lång tid har nu en tillsynsplan tagits fram som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att arbeta efter.

22 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (36) 42 Dnr Taxa för alkohol, tobak och folköl att godkänna förslagt till taxa, att överlämna taxan till Kommunfullmäktige (KF), att föreslå KF att fastställa den föreslagna taxan för serveringstillstånd. Taxan för alkohol, tobak och folköl har setts över och ändringar och justeringar har gjort. Handläggarens bedömning Taxan för alkohol och tobak har gällt sedan 2010 och man har nu gjort en revidering utifrån de synpunkter som kommit fram under årens lopp.

23 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 23 (36) 43 Dnr Sånninggården Restaurang & Pensionat AB att återkalla serveringstillståndet för Sånninggården Pensionat och Hotell AB, orgnr med stöd av 9 kap 18 punkt 1 Alkohollagen (2010:1622) eftersom verksamhet inte längre bedrivs av tillståndsinnehavaren beviljades nytt stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till Sånninggården Fjäll & Aktivitet AB, orgnr , firmatecknare Andreas Öberg. I samband med artikel i Västerbottens Kuriren den 17 januari kontaktade Margit Persson Sånninggården Pensionat & Hotell AB och upplyste om att serveringstillstånd ska avslutas vid en försäljning. Enligt Alkohollagens 9 kap 11 ska den som har beviljats serveringstillstånd anmäla hos kommunen om verksamheten upphör. Ingen anmälan har inkommit. Handläggare Gunilla Erikssons bedömning I enlighet med Alkohollagen (2010:1622) 9 kap 18 punkt 1 ska serveringstillståndet återkallas eftersom verksamheten har upphört.

24 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 24 (36) 44 Dnr Bygglov att bevilja bygglov för nybyggnad av utegym i vildmarksstil, att Karl-Uno Hörnelid godkänns som kontrollansvarig, att tekniskt samråd krävs, att kontrollplan ska inlämnas för godkännande. UPPLYSNINGAR Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med byggnadsinspektören för att boka tid för detta. Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. Senast vid samrådet ska förslag på kontrollplan redovisas. Anmälan för slutbesked och ifylld kontrollplan ska inlämnas till miljö- och samhällsbyggnadskontoret när utegymmet är färdigt. Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap 41. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet kungörs på Post- och inrikes tidnings hemsida Avgift enligt räkningsspecifikation.

25 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 25 (36) 44 forts Vallnäs 1:14, ansökan om bygglov. Ansökan avser nybyggnad av utegym i vildmarksstil vid badsjön i Storuman. Bestämmelser För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad avser placering på parkmark. Sakägare Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Handläggare Tommy Larssons bedömning Förslaget innebär en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som avses i plan- och bygglagen kap 9 31 b, då avvikelserna är förenliga med detaljplanens syften.

26 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 26 (36) 45 Dnr Bygglov/startbesked att bevilja bygglov för uppförande av nytt väderskydd och borttagande av befintliga cisterner, att kontrollansvarig är Matts Mårtensson, att kontrollplan ska inlämnas för godkännande UPPLYSNINGAR Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med byggnadsinspektören för att boka tid för detta. Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. Senast vid samrådet ska förslag på kontrollplan redovisas. Erforderliga tillstånd ska inhämtas från Räddningstjänsten och Miljö. Anmälan för slutbesked och ifylld kontrollplan ska inlämnas till miljö- och samhällsbyggnadskontoret när utegymmet är färdigt. Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap 41. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet kungörs på Post- och inrikes tidnings hemsida Avgift enligt räkningsspecifikation.

27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 27 (36) 45 forts Bastuträsk 3:82, ansökan om bygglov. Ansökan avser uppförande av nytt väderskydd och borttagande av befintliga cisterner. Bestämmelser För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad avser placering på mark avsedd för centrum och bostäder. Förslaget strider mot gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård. Sakägare Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Handläggare Tommy Larssons bedömning Förslaget innebär en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som avses i plan- och bygglagen kap 9 31 b, då avvikelserna är förenliga med detaljplanens syften. Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt skada eller påverka de riksintressen som finns på platsen. Jäv Ordförande Olle Wärnick deltar inte i beslut pga jäv.

28 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 28 (36) 46 Dnr Strandsskyddsdispens att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 d miljöbalken för tomten Umfors 1:152 tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta. att ge byggnadsinspektör Stig-Lennart Nestander delegation att bevilja bygglov och startbesked för Umfors 1:152 eftersom lokaliseringen redan är prövad genom fastighetsbildningen. Ärendebeskrivning Umfors 1:152 ansökan om strandskyddsdispens på ett område med avstyckade fritidshustomter som tidigare hade strandskyddsdispens som ej nyttjats. Tomten ligger inom det utpekade Lis-området i Umfors Storumans kommun. Bestämmelser För området gäller bestämmelserna enligt 7 kap 13 i miljöbalken (strandsskydd). Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området ligger inom riksintresse för friluftsliv. Området är utpekat i Kommunens Lis-plan Handläggare Stig-Lennart Nestanders bedömning Tomten har en tidigare strandskyddsdispens daterad som har förfallit, därefter är tomten avstyckad. Särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger enligt 7 kap 18 d miljöbalken. Djur och växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte. En frizon är upprättad mot vattnet genom tomtplatsavgränsningen. Åtgärden strider inte mot det riksintresse som finns i området. Åtgärden bidrar till utveckling av Umfors by genom att turismen ökar och bidrar till försörjningen för Umforsborna på många olika sätt.

29 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 29 (36) 46 forts.

30 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 30 (36) 47 Dnr Bygglov/ startbesked att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Umnäs 1:4 samt installation av eldstad och rökkanal, att kontrollansvarig är Heinz Reichler, att tekniskt samråd krävs att kontrollplan skall inlämnas att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked meddelats att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd inte krävs Umnäs 1:4, del av, ansökan om bygglov. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och rökkanal i byn Umnäs. Bestämmelser För området saknas detaljplan. Området ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Inga riksintressen finns på området. Platsen ligger mer än hundra meter från stranden. Sakägare Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Handläggarens bedömning Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt skada eller påverka de riksintressen som finns utanför området. Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen kap 9 31.

31 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 31 (36) Överklagande att överklaga Länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för Laxnäs 2:2. att när en fastighetsägare flyttar tillbaka till sin hemort skall han beredas möjlighet att bygga på sin egen mark, nämnden åberopar att detta är landsbygdsutveckling i en avfolknings-bygd. Med en tomtplatsavgränsning på 1000 m² uppe vid vägen skyddas stranden från påverkan och fri passage skapas för allmänheten vid stranden. att uppdra till byggnadsinspektör Stig-Lennart Nestander att skriva under överklagan utifrån detta beslut.

32 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 32 (36) 49 Anmälan av delegationsbeslut att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Delegationsbeslut tagna av: Byggnadsinspektörer Förvaltningschef/stadsarkitekt Miljöinspektörer Förvaltningsassistent Assistenter Planerare

33 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 33 (36) 50 Delgivningar att lägga delgivningarna till handlingarna., protokoll, information, underrättelser och yttranden enligt nedanstående förteckning. 1 Dnr Enkät Vattenmyndigheterna Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. 2 Dnr Underrättelse från Länsstyrelsen Västerbotten Betydande miljöpåverkan av täktverksamhet av berg och morän inom fastigheten Kronoöverloppsmarken 3:1, Solberg, i Storumans kommun. 3 Dnr från Länsstyrelsen Västerbotten Tillstånd TG:s godstransport i Långsjöby AB för vägtransport av farligt avfall och avfall som inte är farligt enligt 36 avfallsförordningen. 4 Dnr från Länsstyrelsen Västerbotten Samråd gällande röjning och kantträdsavverkning efter kraftledningen AL7 S1 på sträckan mellan Gardikfors och Grundfors i Storumans kommun. 5 Dnr från SGU Detaljavgränsning av riksintresset Granlidknösen i Storumans kommun, Västerbottens län enligt 3 kap. 7 andra stycket miljöbalken.

34 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 34 (36) 50 forts. 6 Dnr från Länsstyrelsen Västerbotten Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken samt dispens mot reservatsföreskrifterna enligt 7 kap 7 miljöbalken gällande röjning och kantträdsavverkning efter kraftledning UL5 S1-5 mellan Grundfors i Storumans kommun och länsgränsen mot Västernorrland. 7 Dnr från Länsstyrelsen Västerbotten Avslag begäran om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning och omkörningsförbud på vägne12 mellan Slussfors och Forsnacken, Storumans kommun från Bergsstaten, dnr BS Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Granberget nr 1 i Sorsele kommun, Västerbottens län. 9 Cirkulär nr 2013:03 från SKL Nyhetsbladet Offentliga fastigheter, Framgångsfaktorer för att nå 2050-målen. 10 Dnr Samråd från Lantmäteriet Avstyckning från Ström 1:6 samt fastighetsreglering berörande Ström 1:6, 1:24 och fastighetsbestämning berörande Ström 1:6, Joeström 2:24 11 Protokoll från Länsstyrelsen Besiktning av djurstall, ärendebeteckning , arkivbeteckning Dnr Underskrivet avtal EKOM fiskesamordning Dnr Dialog och delaktighet kommunikationsprogram för Storumans kommun. Antaget av Kommunfullmäktige

35 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 35 (36) 50 forts. 14 Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Bredberget nr 2 i Storuman och Vilhelmina kommun, dnr Dnr Avtal Fiskevårdsåtgärder Aquanord AB tom Dnr Rapport Gemensamt fiskekort från Aquanord AB. 17 Dnr Rapport Uppföljande elfisken 2012 från Aquanord AB. 18 Dnr Länsstyrelsen angående frysmuddring för sanering i Långvattnet på fastigheten Långvattnet S:5 i Storumans kommun, ärendebeteckning Dnr Underrättelse från Länsstyrelsen angående krossning i bergtäkt inom fastigheten Kronoöverloppsmarken 3:1 i Storumans kommun. 20 Dnr Dom Umeå Tingsrätt Mark och miljödomstolen mål nr M Blaikengruvan AB:S konkursbo rörande föreläggande om att vidta åtgärder mm i gruvområdena Ermarksberget/Blaiken och Svärtträsk, Sorsele och Storumans kommuner. 21 Dnr Dom Umeå Tingsrätt Mark och miljödomstolen mål nr M och Scan Mining Aktiebolags konkursbo rörande föreläggande om att vidta åtgärder mm i gruvområdena Ermarksberget/Blaiken och Svärtträsk, Sorsele och Storumans kommuner samt rättelse av felandes bekostnad avseendeavseende åtgärder i gruvområdena Ermarksberget/ Blaiken och Svärtträsk, Sorsele och Storumans kommuner.

36 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 36 (36) 50 forts. 22 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012, broschyr från Lotteriinspektionen. 48 forts. 23 Verksamhetsåret 2012 Lotteriinspektionen.

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Ewa-Karin Skagerlind, assistent Linda Persson, byggnadsinspektör

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Ewa-Karin Skagerlind, assistent Linda Persson, byggnadsinspektör SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-01-30 Sida 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Hörnet kl 09.00-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Kari Räihä (v) Mattias Björklund (m) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7) Miljö- och byggnadsnämnden 12 november 2014 1 (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.00 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Ann-Marie Rosö Iréne Frisk

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Datum 2012-08-29. Ersättare Lars Bohman (s), deltar inte i 56 pga jäv Thomas Hermansson (s)

Datum 2012-08-29. Ersättare Lars Bohman (s), deltar inte i 56 pga jäv Thomas Hermansson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-08-29 Sida 1(10) Plats och tid Kommunalhuset Hallsberg, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Kari Räihä (v) Mattias Björklund (m) Kicki Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kenneth Axelsson, (m), vice ordförande, 90 ordförande. Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m) Anna Thuresson, (c)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kenneth Axelsson, (m), vice ordförande, 90 ordförande. Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m) Anna Thuresson, (c) Bygg och räddningsnämnden 2013-08-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, ej 90. Kenneth Axelsson,

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Katarina Odell Torbjörn Linell Krister Eklund Cecilia Hedlund Emma Ode

Anne Carlqvist Fors Katarina Odell Torbjörn Linell Krister Eklund Cecilia Hedlund Emma Ode SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-09-21 Sida 1(12) Plats och tid Utbildningslokalen, Västra Storgatan 10, Hallsberg 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Katarina Odell Torbjörn Linell Krister

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 december 2012 1 (12)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 december 2012 1 (12) Miljö- och byggnadsnämnden 12 december 2012 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.00 Beslutande: Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Stefan Andersson Iréne

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer