STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)"

Transkript

1 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman , kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, Runar Frohm (s), vice ordförande Hans Edlund (s), tjänstgörande ersättare Peder Wiklund (c) Bengt Johansson (fp), tjänstgörande ersättare Clas Olofsson (kl) Jan-Olov Pennling (s) Övriga deltagande Tjänstemän Justering Justerare Sonja Eliasson, förvaltningschef/stadsarkitekt Margit Persson, förvaltningsassistent Gunilla Eriksson, nämndsekreterare Anna Fagerlund, miljöinspektör 39 Ulrika Kjellsdotter, planerare Stig-Lennart Nestander, byggnadsinspektör Tommy Larsson, byggnadsinspektör Jan-Olof Pennling (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman den 3 maj 2013 Paragrafer Underskrift Sekreterare.. Gunilla Eriksson Ordförande... Olle Wärnick (m) 24-44, Ordförande... Runar Frohm (s) 45 Justerande... Jan-Olof Pennling (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Storuman. Underskrift... Gunilla Eriksson

2 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (36) 24 Jäv och intressekonflikt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att ordförande Olle Wärnick anmäler jäv eller intressekonflikt i ärende , 45. Enligt nämndens beslut , 75, ska eventuellt jäv eller intressekonflikt anmälas innan ärendena börjar behandlas.

3 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (36) 25 Förändring i föredragningslistan att komplettera dagens föredragningslista med: Länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för Laxnäs 2:2.

4 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 4 (36) Information Strategiska planen Verksamhetsplan 2014 (MSBN) Då detta är ett rent informationsärende behöver inget beslut tas. Kommunfullmäktige uppdrar till berörd nämnd, styrelse eller bolag att i mer precisa formuleringar klargöra mål för verksamheten, omfattning och kvalitet på kort och lång sikt som krävs för att bidra till att visionen uppfylls. Uppföljning av resultatet ska ske löpande i delårsrapporter och årsredovisning och även redovisa en analys av verksamheternas förutsättningar och behov framöver. Vårt uppdrag är alltså att bryta ner dessa strategiska mål till mål för vår nämnd.

5 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (36) Information Fördjupad översiktsplan Tärnaby Då detta är ett rent informationsärende behöver inget beslut tas.

6 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (36) Information Entré Syd Då detta är ett rent informationsärende behöver inget beslut tas.

7 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 7 (36) Uppföljning av nämndens beslut/protokoll att nämndbeslut och protokoll i övrigt inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till handlingarna. I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskontroll går man igenom protokoll och beslut från nämndens sammanträde Handläggarens bedömning I de beslut som fattades vid sammanträdet delegerades till miljö- och samhällsbyggnadschefen att ta ställning i följande ärenden. 157 dnr ta ställning till att skicka ut reviderat planförslag till granskning. Inget nytt förslag har inkommit varvid det inte har kunnat utföras. 158 dnr ta ställning till att skicka ut reviderat planförslag till granskning. Inget nytt förslag har inkommit varvid det inte har kunnat utföras.

8 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (36) Sammanträdesplan att godkänna reviderad sammanträdesplanen för 2013 ett extra sammanträde för måldiskussion onsdag 15 maj arbetsberedningen flyttas från onsdag 12 juni till torsdag 13 juni Sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsberedning (Ab) och miljö- och samällsbyggnadsnämnden (MSBN) År 2013 Januari Februari Mars 13 Onsdag Ab 27 Onsdag MSBN 1) (justering 6 mars) April Maj Juni 10 Onsdag Ab 24 Onsdag MSBN (justering 2 maj) 15 Onsdag MSBN 2) (justering 22 maj) 15 Onsdag Ab 22 Onsdag MSBN (justering 29 maj) 13 Torsdag Ab 26 Onsdag MSBN (justering 3 juli) Juli Augusti September 28 Onsdag Ab 11 Onsdag MSBN 12 Torsdag MSBN (justering september) Oktober November December 02 Onsdag Ab 16 Onsdag MSBN 3) (justering 23 oktober) 27 Onsdag Ab 11 Onsdag MSBN (justering 18 december) 1) Verksamhetsberättelse och årsbokslut ) Delårsrapport jan april ) Delårsrapport jan aug 2013, Budget 2014 En sammanträdesplan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsberedning och Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är framtagen utifrån sammanträdesplanen för Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).

9 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 9 (36) Delegationsordningen att anta Delegationsordning 2013 för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett nytt förslag till delegationsordning för Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningen med aktuella lagar och ändringar införda. Samtidigt har det funnits behov av översyn av delegationerna för trafikföreskrifter och för alkohollagstiftningen. Inom Plan- och Bygglagstiftningen har behov funnits av smärre ändringar av vem som har delegationsrätten. Miljö- och samhällsbyggndschef Sonja Eliassons bedömning De har funnits behov av att samla och se över delegationera inom förvaltningen varför detta förslag har tagits fram

10 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 10 (36) Verksamhetsberättelse 2012 att verksamhetens mål uppnåtts under året och att i övrigt godta verksamhetsberättelsen för 2012 Verksamhetsberättelsen för 2012 bygger på verksamhetsplan för 2012 och ska följas upp mot dess mål. Målen är av den tidigare mer övergripande modellen och har kompletterats med en internkontrollplan med mätbara nyckeltal som antogs av nämnden i mars Verksamhetsplan kompletterades då också med en fördelning av ansvar och arbetsuppgifter. Miljö- och samhällsbyggndschef Sonja Eliassons bedömning Vi har under året fått fram mätbara nyckeltal som gör att verksamheten bättre kan följas upp nu än tidigare. Utifrån målen i verksamhetsplanen kan vi också se att dessa uppfyllts. Bedömningen är att mätetalen visar att förvaltningen uppfyllt sina arbetsuppgifter

11 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (36) 33 Dnr Revisionberättelse 2012 att inför året förbättra tertialuppföljningen, att i protokollen bättre förtydliga underlag och bilagor till besluten. Revisionen har granskat nämndens arbete och bedömer att nämndens ansvarsutövande inte fullt ut varit tillräcklig. Nämnden kan visa att den i tillräcklig grad styr och följer upp tilldelat verksamhetsuppdrag. Revisionen menar dock att nämnden inte kan visa att den i tillräcklig grad analyserar verksamheten och vidtar aktiva åtgärder. Miljö- och samhällsbyggndschef Sonja Eliassons bedömning Kritiken beror till stor del på dålig uppföljning av målen för 2012 i den andra tertialrapporten. Kritiken är berättigad och beror till stor del på att förvaltningen under året arbetat med att ta fram kvalitetssäkrade nyckeltal för den nya modellen av verksamhetsplan som infördes inför 2013.

12 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 12 (36) 34 Dnr Internkontroll 2012 Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att efter genomgång av internkontrollplan konstatera att de beslutade åtgärder som nämnden fattat avsevärt förbättrat handläggningstid och lett till effektiviseringar och att verksamheten, av förvaltningen, skötts på ett utmärkt sätt. För att följa upp verksamheten 2012 med relevanta nyckeltal har internkontrollplan upprättats. När kontrollen genomförts konstateras att den utökning som gjorts på assistentsidan gör att faktureringen fungerar bra. Tillsynen är tillfredställande på miljö- och livsmedelsdelen medan tillsynen på alkoholsidan legat nere under året har den dock kommit igång och kommer att utökas. Arbetsplatsbesöken och slutsamråden på plats har inte varit så många men då lagstiftningen är relativt ny så kommer den antagligen att öka under Miljö- och samhällsbyggndschef Sonja Eliassons bedömning Att verksamheten fungerat tillfredställande under 2012 trots alla förändringar och nya rutiner som krävts på grund av ny lagstiftning och ny förvaltningsledning.

13 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (36) 35 Dnr Budget 2013 att anta den reviderade budgeten för Nämnden har tidigare i februari antagit budget för 2013 där vi skulle begära att kr skulle överföras till vår nämnds driftsbudget för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby. Pengarna för fördjupningen, som beslutats av kommunfullmäktige, är tagna ur investeringsmedel varför en sådan överföring inte är möjlig. Miljö- och samhällsbyggndschef Sonja Eliassons bedömning Budgeten är omräknad utifrån den givna budgetramen.

14 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (36) 36 Dnr Budgetuppföljning januari-mars 2013 att godkänna redovisad budgetuppföljning. Nämnden följer varje månad upp det ekonomiska utfallet gentemot budget. Handläggare Gunilla Erikssons bedömning Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet bedrivs till stor del under barmarksperioden. Budgeten är inte periodiserad på annat sätt än med 1/12 per månad. Intäkter Under perioden når vi intäktsmålen med god marginal då de årliga avgifterna för bla livsmedel och alkohol är fakturerade under perioden samt att en del detaljplaner fakturerats ut. Personalkostnader Personalkostnaderna ligger i nivå med budget. Övriga kostnader Övriga kostnader understiger väsentligt budget, vi har medvetet varit återhållsamma med de kostnader som vi kunnat påverka. Kostnader för projekt Entré Syd uppgår till :- för perioden, ingen intäkt, av den kr som avsatts av Kommunstyrelsen, är periodiserad.

15 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 15 (36) 37 Dnr Statistik januari-mars 2013 att godkänna den lämnade redovisningen. Redovisningen avser ingående och utgående balans av ansökningar och anmälningar för perioden januari-mars Nämnden följer regelbundet upp ärendemängder och anhopningar. Viktigt är att komma ihåg att denna redovisning endast speglar en del av det arbete som sker. Tillsyner, yttranden och samråd är andra arbetsuppgifter som tar betydande arbetstid i anspråk. Handläggare Gunilla Erikssons bedömning Vi arbetar kontinuerligt med att hålla så kort handläggningstid som rimligt är utan att tumma på kvaliteten i besluten.

16 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 16 (36) 38 Dnr Delegation att Miljö- och samhällsbyggnadschef Sonja Eliasson får i uppdrag att ta ställning till att skicka ut upprättat planförslaget för samråd. Harry Lundgren har ansökt om att få upprätta detaljplan för bostäder på fastigheten Joeström 2:24. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 262, att detaljplan ska upprättas. Området ligger ca 10 kilometer väster om Västansjö efter allmänna vägen Direkt område omfattar drygt 2 hektar. Planens syfte är att tillskapa åtta till nio tomter för boende i friliggande bostäder, som troligen kommer att nyttjas för fritidsboende. Bestämmelser och ställningstaganden Aktuellt område ligger inom riksintresse (enligt 3 kap. MB) för friluftsliv, rörligt friluftsliv. I gällande översiktsplan påtalas att Jovattendalgången har goda förutsättningar för fritidsbebyggelse. I området saknas detaljplan. En planutredning finns, upprättad Förslaget överensstämmer med planutredningen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 262, att detaljplan ska upprättas och hanteras med normalt planförfarande. Behovsbedömning är framtagen och upprättande av detaljplan medför inte betydande miljöpåverkan och någon fullständig miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen kommer inte att utarbetas. Behovsbedömningen har varit utsänd för synpunkter till Länsstyrelsen, Trafikverket och berörd sameby. Handläggaren Ulrika Kjellsdotter bedömning Metria AB har fått i uppdrag att ta fram samrådshandlingar. För att försöka få samrådshandlingarna ut så fort som möjligt till berörda sakägare, myndigheter m fl. för synpunkter, föreslås att

17 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 17 (36) 38 forts. miljö- och samhällsbyggnadschef Sonja Eliasson får i uppdrag att ta ställning till att skicka planförslaget för samråd. Översiktskarta. Aktuellt område är inringat. Karta på föreslagna tomtplatser och placering av avloppsanläggningar och vattentäkter (Tyréns , Lars Nilsson).

18 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 18 (36) 39 Dnr Tillsynsplan Miljö och Hälsa att godta lämnad information om prioriteringsgrunder, att anta föreslagen tillsynsplan för 2013, att i tillsynplan för 2013 prioritera: 1. Information till verksamhetsutövare i Storumans kommun om egenkontroll med fokus på riskbedömning. 2. Deltagande i projektet, Miljösamverkan Västerbotten med tillsyn baserad på riskbedömning, främst vid återbesök av företag som uppdaterades år Anordnande av ett informationsmöte för företagande angående riskbedömning vid egenkontroll. 4. Deltagande i projektet, Miljösamverkan Västerbotten angående tekniska kontorets MIFO-inventering inklusive kontroll av inrapporterad data. 5. Fokusera på inventering och kommunicering av ytterligare 20 företag för uppdatering av tillsynsregistret. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden är enligt Miljöbalken, skyldig att årligen upprätta en tillsynsplan för sin verksamhet antog nämnden en tillsynplan för 2010 samt för Nämnden begärde vid ett beredningsmöte under hösten 2011 att få en översyn över prioriteringar för verksamheten antogs tillsynsplanen för På grund av anhopning av nämnds ärenden december 2012 flyttades antagandet av förslag till Tillsynsplan 2013 till nästkommande nämndsmöte. Handläggare Anette Fagerlunds bedömning I tillsynsplanen redovisar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den samlade arbetssituationen under år Planen omfattar den fortlöpande tillsynen och andra initiativ för att kontrollera att

19 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 19 (36) 39 forts. gällande regelverk (inklusive råd och information av förebyggande karaktär) följs. Mot bakgrund av att det inte går att känna till vad det exakta behovet blir under det kommande året, bygger planen på en uppskattad mängd handläggning av ansökningar, anmälningar och remisser. Planen innehåller en övergripande utvärdering av verksamheten 2010, 2011 samt Planen baseras på det behov som finns för närvarande och hänsyn till omvärldsförändringar har tagits i ytterst begränsad omfattning. Exempelvis kan ett behov inom kommunen av ökad satsning på bostadsexploatering, service och infrastruktur komma att påverka tillsynsarbetet markant, liksom en utbredning av en pandemi.

20 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 20 (36) 40 Dnr Riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier att godkänna föreslagna riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier, att överlämna riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier till Kommunfullmäktige (KF), att föreslå KF att fastställa de föreslagna riktlinjerna för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier. Riktlinjer samt ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd i Storumans kommun, sammanställd och fastställd i kommun-fullmäktige behöver en uppdatering. Handläggare Margit Perssons bedömning Riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier har uppdaterats till följd av den nya alkohollagen.

21 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 21 (36) 41 Dnr Tillsynsplan att anta tillsynsplanen och att skicka den för kännedom till Länsstyrelsen. Tillsynsplan gällande servering av spritdrycker, vin, starköl samt servering av och detaljhandel med öl enligt Alkohollagen ska tas fram av kommunen och skickas in till Länsstyrelsen. Ingen tillsynsplan har varit framtagen vilket har efterfrågats från Länsstyrelsen. Handläggare Margit Perssons bedömning Efter lång tid har nu en tillsynsplan tagits fram som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att arbeta efter.

22 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (36) 42 Dnr Taxa för alkohol, tobak och folköl att godkänna förslagt till taxa, att överlämna taxan till Kommunfullmäktige (KF), att föreslå KF att fastställa den föreslagna taxan för serveringstillstånd. Taxan för alkohol, tobak och folköl har setts över och ändringar och justeringar har gjort. Handläggarens bedömning Taxan för alkohol och tobak har gällt sedan 2010 och man har nu gjort en revidering utifrån de synpunkter som kommit fram under årens lopp.

23 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 23 (36) 43 Dnr Sånninggården Restaurang & Pensionat AB att återkalla serveringstillståndet för Sånninggården Pensionat och Hotell AB, orgnr med stöd av 9 kap 18 punkt 1 Alkohollagen (2010:1622) eftersom verksamhet inte längre bedrivs av tillståndsinnehavaren beviljades nytt stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till Sånninggården Fjäll & Aktivitet AB, orgnr , firmatecknare Andreas Öberg. I samband med artikel i Västerbottens Kuriren den 17 januari kontaktade Margit Persson Sånninggården Pensionat & Hotell AB och upplyste om att serveringstillstånd ska avslutas vid en försäljning. Enligt Alkohollagens 9 kap 11 ska den som har beviljats serveringstillstånd anmäla hos kommunen om verksamheten upphör. Ingen anmälan har inkommit. Handläggare Gunilla Erikssons bedömning I enlighet med Alkohollagen (2010:1622) 9 kap 18 punkt 1 ska serveringstillståndet återkallas eftersom verksamheten har upphört.

24 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 24 (36) 44 Dnr Bygglov att bevilja bygglov för nybyggnad av utegym i vildmarksstil, att Karl-Uno Hörnelid godkänns som kontrollansvarig, att tekniskt samråd krävs, att kontrollplan ska inlämnas för godkännande. UPPLYSNINGAR Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med byggnadsinspektören för att boka tid för detta. Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. Senast vid samrådet ska förslag på kontrollplan redovisas. Anmälan för slutbesked och ifylld kontrollplan ska inlämnas till miljö- och samhällsbyggnadskontoret när utegymmet är färdigt. Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap 41. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet kungörs på Post- och inrikes tidnings hemsida Avgift enligt räkningsspecifikation.

25 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 25 (36) 44 forts Vallnäs 1:14, ansökan om bygglov. Ansökan avser nybyggnad av utegym i vildmarksstil vid badsjön i Storuman. Bestämmelser För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad avser placering på parkmark. Sakägare Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Handläggare Tommy Larssons bedömning Förslaget innebär en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som avses i plan- och bygglagen kap 9 31 b, då avvikelserna är förenliga med detaljplanens syften.

26 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 26 (36) 45 Dnr Bygglov/startbesked att bevilja bygglov för uppförande av nytt väderskydd och borttagande av befintliga cisterner, att kontrollansvarig är Matts Mårtensson, att kontrollplan ska inlämnas för godkännande UPPLYSNINGAR Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med byggnadsinspektören för att boka tid för detta. Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. Senast vid samrådet ska förslag på kontrollplan redovisas. Erforderliga tillstånd ska inhämtas från Räddningstjänsten och Miljö. Anmälan för slutbesked och ifylld kontrollplan ska inlämnas till miljö- och samhällsbyggnadskontoret när utegymmet är färdigt. Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap 41. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet kungörs på Post- och inrikes tidnings hemsida Avgift enligt räkningsspecifikation.

27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 27 (36) 45 forts Bastuträsk 3:82, ansökan om bygglov. Ansökan avser uppförande av nytt väderskydd och borttagande av befintliga cisterner. Bestämmelser För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad avser placering på mark avsedd för centrum och bostäder. Förslaget strider mot gällande översiktsplan. Förslaget ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård. Sakägare Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Handläggare Tommy Larssons bedömning Förslaget innebär en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som avses i plan- och bygglagen kap 9 31 b, då avvikelserna är förenliga med detaljplanens syften. Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt skada eller påverka de riksintressen som finns på platsen. Jäv Ordförande Olle Wärnick deltar inte i beslut pga jäv.

28 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 28 (36) 46 Dnr Strandsskyddsdispens att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 d miljöbalken för tomten Umfors 1:152 tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta. att ge byggnadsinspektör Stig-Lennart Nestander delegation att bevilja bygglov och startbesked för Umfors 1:152 eftersom lokaliseringen redan är prövad genom fastighetsbildningen. Ärendebeskrivning Umfors 1:152 ansökan om strandskyddsdispens på ett område med avstyckade fritidshustomter som tidigare hade strandskyddsdispens som ej nyttjats. Tomten ligger inom det utpekade Lis-området i Umfors Storumans kommun. Bestämmelser För området gäller bestämmelserna enligt 7 kap 13 i miljöbalken (strandsskydd). Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området ligger inom riksintresse för friluftsliv. Området är utpekat i Kommunens Lis-plan Handläggare Stig-Lennart Nestanders bedömning Tomten har en tidigare strandskyddsdispens daterad som har förfallit, därefter är tomten avstyckad. Särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger enligt 7 kap 18 d miljöbalken. Djur och växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte. En frizon är upprättad mot vattnet genom tomtplatsavgränsningen. Åtgärden strider inte mot det riksintresse som finns i området. Åtgärden bidrar till utveckling av Umfors by genom att turismen ökar och bidrar till försörjningen för Umforsborna på många olika sätt.

29 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 29 (36) 46 forts.

30 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 30 (36) 47 Dnr Bygglov/ startbesked att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Umnäs 1:4 samt installation av eldstad och rökkanal, att kontrollansvarig är Heinz Reichler, att tekniskt samråd krävs att kontrollplan skall inlämnas att arbetet inte får påbörjas förrän startbesked meddelats att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd inte krävs Umnäs 1:4, del av, ansökan om bygglov. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och rökkanal i byn Umnäs. Bestämmelser För området saknas detaljplan. Området ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Inga riksintressen finns på området. Platsen ligger mer än hundra meter från stranden. Sakägare Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande och har inget att erinra mot föreslagen åtgärd. Handläggarens bedömning Den byggnad som är planerad bedöms inte påtagligt skada eller påverka de riksintressen som finns utanför området. Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen kap 9 31.

31 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 31 (36) Överklagande att överklaga Länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för Laxnäs 2:2. att när en fastighetsägare flyttar tillbaka till sin hemort skall han beredas möjlighet att bygga på sin egen mark, nämnden åberopar att detta är landsbygdsutveckling i en avfolknings-bygd. Med en tomtplatsavgränsning på 1000 m² uppe vid vägen skyddas stranden från påverkan och fri passage skapas för allmänheten vid stranden. att uppdra till byggnadsinspektör Stig-Lennart Nestander att skriva under överklagan utifrån detta beslut.

32 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 32 (36) 49 Anmälan av delegationsbeslut att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Delegationsbeslut tagna av: Byggnadsinspektörer Förvaltningschef/stadsarkitekt Miljöinspektörer Förvaltningsassistent Assistenter Planerare

33 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 33 (36) 50 Delgivningar att lägga delgivningarna till handlingarna., protokoll, information, underrättelser och yttranden enligt nedanstående förteckning. 1 Dnr Enkät Vattenmyndigheterna Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. 2 Dnr Underrättelse från Länsstyrelsen Västerbotten Betydande miljöpåverkan av täktverksamhet av berg och morän inom fastigheten Kronoöverloppsmarken 3:1, Solberg, i Storumans kommun. 3 Dnr från Länsstyrelsen Västerbotten Tillstånd TG:s godstransport i Långsjöby AB för vägtransport av farligt avfall och avfall som inte är farligt enligt 36 avfallsförordningen. 4 Dnr från Länsstyrelsen Västerbotten Samråd gällande röjning och kantträdsavverkning efter kraftledningen AL7 S1 på sträckan mellan Gardikfors och Grundfors i Storumans kommun. 5 Dnr från SGU Detaljavgränsning av riksintresset Granlidknösen i Storumans kommun, Västerbottens län enligt 3 kap. 7 andra stycket miljöbalken.

34 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 34 (36) 50 forts. 6 Dnr från Länsstyrelsen Västerbotten Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken samt dispens mot reservatsföreskrifterna enligt 7 kap 7 miljöbalken gällande röjning och kantträdsavverkning efter kraftledning UL5 S1-5 mellan Grundfors i Storumans kommun och länsgränsen mot Västernorrland. 7 Dnr från Länsstyrelsen Västerbotten Avslag begäran om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning och omkörningsförbud på vägne12 mellan Slussfors och Forsnacken, Storumans kommun från Bergsstaten, dnr BS Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Granberget nr 1 i Sorsele kommun, Västerbottens län. 9 Cirkulär nr 2013:03 från SKL Nyhetsbladet Offentliga fastigheter, Framgångsfaktorer för att nå 2050-målen. 10 Dnr Samråd från Lantmäteriet Avstyckning från Ström 1:6 samt fastighetsreglering berörande Ström 1:6, 1:24 och fastighetsbestämning berörande Ström 1:6, Joeström 2:24 11 Protokoll från Länsstyrelsen Besiktning av djurstall, ärendebeteckning , arkivbeteckning Dnr Underskrivet avtal EKOM fiskesamordning Dnr Dialog och delaktighet kommunikationsprogram för Storumans kommun. Antaget av Kommunfullmäktige

35 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 35 (36) 50 forts. 14 Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Bredberget nr 2 i Storuman och Vilhelmina kommun, dnr Dnr Avtal Fiskevårdsåtgärder Aquanord AB tom Dnr Rapport Gemensamt fiskekort från Aquanord AB. 17 Dnr Rapport Uppföljande elfisken 2012 från Aquanord AB. 18 Dnr Länsstyrelsen angående frysmuddring för sanering i Långvattnet på fastigheten Långvattnet S:5 i Storumans kommun, ärendebeteckning Dnr Underrättelse från Länsstyrelsen angående krossning i bergtäkt inom fastigheten Kronoöverloppsmarken 3:1 i Storumans kommun. 20 Dnr Dom Umeå Tingsrätt Mark och miljödomstolen mål nr M Blaikengruvan AB:S konkursbo rörande föreläggande om att vidta åtgärder mm i gruvområdena Ermarksberget/Blaiken och Svärtträsk, Sorsele och Storumans kommuner. 21 Dnr Dom Umeå Tingsrätt Mark och miljödomstolen mål nr M och Scan Mining Aktiebolags konkursbo rörande föreläggande om att vidta åtgärder mm i gruvområdena Ermarksberget/Blaiken och Svärtträsk, Sorsele och Storumans kommuner samt rättelse av felandes bekostnad avseendeavseende åtgärder i gruvområdena Ermarksberget/ Blaiken och Svärtträsk, Sorsele och Storumans kommuner.

36 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 36 (36) 50 forts. 22 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012, broschyr från Lotteriinspektionen. 48 forts. 23 Verksamhetsåret 2012 Lotteriinspektionen.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer