Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg-och miljöavdelningen Jan Lindberg TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 08/234 1(2) Bygg- och miljönämnden Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar Avslå begäran om avstyckning av tre tomter med stöd av gällande strandskyddsbestämmelser i området. Nämnden informerar om Avgift Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det går till. Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (Kf 106/2006,Kf 103/2006). Förhandsbesked: 3 000:- Faktura skickas separat. Delges Sökanden. Ärendebeskrivning Ansökan som inkom 22 juli 2008 avser en begäran om avstyckning av tre tomter samt möjlighet till nybyggnation av bostadshus på två tomter. På den tredje tomten finns ett befintligt bostadshus (tomtnr.2). Tomterna är markerade med siffrorna 1-3 på inlämnad karta. Området ligger inom samlad bebyggelse med områdesnummer 47 enligt Översiktsplan 2000 och det ligger söder om byggnadsplan för Ådö, nr 7808 på Västra sidan om väg 903. Området omfattas av riksintresse för friluftslivet och turismen enligt översiktsplan 2000 samt av strandskyddsförordnande enligt MB 7 kap 16. Sökanden anför i sin ansökan att det på tomtdelen nr.1 finns en befintlig husgrund ca. 150m från stranden och att de av denna anledning borde få lov att bygga ett mindre hus på denna plats. Den aktuella delen av Ådöhalvön omfattas av strandskyddsbestämmelser. Tomt nr. 3 är ca 3000kvm och ligger med långsidan parallellt med väg 903. Även tomt nr. 3 ligger inom det strandskyddade området.

2 Sida 2 Tomt nr. 3 är även olämplig att bebygga eftersom ett minsta avstånd på mellan 20-25m från en tänkt byggnad och till väg 903 bör eftersträvas (liknande bestämmelserna i byggnadsplan 7808). Detta innebär att byggbar tomtyta för tomt nr.3 skulle bli mycket begränsad. Förvaltningen anser att avstyckning samt byggande av nya bostäder strider mot gällande strandskyddsbestämmelser och att ansökan därför ska avslås. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer Ansökan som inkom 22 juli 2008 avser en begäran om avstyckning av tre tomter samt möjlighet till nybyggnation av bostadshus på två tomter. På den tredje tomten finns ett befintligt bostadshus (tomt nr.2). Tomterna är markerade med sifrorna 1-3 på inlämnad karta. Området ligger inom samlad bebyggelse med områdesnummer 47 enligt Översiktsplan 2000 och det ligger söder om byggnadsplan för Ådö, nr 7808 på västra sidan om väg 903. Området omfattas av riksintresse för friluftslivet och turismen enligt översiktsplan 2000 samt av strandskyddsförordnande enligt MB 7 kap. 16. Sökanden anför i sin ansökan att det på tomtdelen nr. 1 finns en befintlig husgrund ca.150m från stranden och att e av denna anledning borde få lov att bygga ett mindre hus på denna plats. Den aktuella delen av Ådöhalvön omfattas av strandskyddsbestämmelser. Tomt nr. 3 är ca 3000kvm och ligger med långsidan parallellt mot väg 903. Även tomt nr. 3 ligger inom det strandskyddade området. Ett avstånd på mellan 20-25m från en tänkt byggnad och till väg 903 bör eftersträvas (liknande bestämmelserna i byggnadsplan 7808) vilket innebär att byggbar tomtyta för tomt nr. 3 skulle bli mycket begränsad. Tomt nr.3 är av denna anledning samt pga. Strandskyddsbestämmelserna inte lämpliga för avstyckning och byggnation. Sökanden har getts möjlighet att återta sin ansökan och har fått uppgift om kostnaden för att få ansökan prövad i Bygg- och miljönämnden. Förvaltningen anser att avstyckning samt byggande av nya bostäder strider mot gällande strandskyddsbestämmelser och att ansökan därför ska avslås. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson Förvaltningschef Linda Edgren Bygg-och miljöchef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Kartutdrag 3. Karta visande föreslagen styckning av tomt.

3 Ådö 1:11

4 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljöavdelningen Jan Lindberg TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 08/350 Bygg- och miljönämnden 1(2) Ansökan om förhandsbesked för utbyggnad av befintligt hus på fastigheten Ådö 1:22 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar Avslå ansökan med stöd av gällande detaljplan. Avvikelsen från planbestämmelserna betraktas inte som en mindre avvikelse. Nämnden informerar om Avgift Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det går till. Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (Kf 106/2006,Kf 103/2006). Förhandsbesked: 1200: - Faktura skickas separat. Delges Sökanden Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked som kom in 9 december 2008 avser en utbyggnad av befintligt hus till 93 kvm. Sökande anför i en skrivelse till Bygg- och miljönämnden att man vill renovera och bygga ut huset för året runt boende och att badrum och tvättstuga måste anordnas. Gällande detaljplan är byggnadsplan för Ådö (Nr 7808), fastställd i juni Enligt bestämmelserna får huvudbyggnad inte uppta större yta än 60 kvm och högst en våning är tillåten. Den sökta tillbyggnaden innebär ett överskridande på drygt 50 % i förhållande till tillåten byggnadsarea. Sökanden har muntligen fått besked om att ett bostadshus som överstiger 60 kvm står i strid mot de bestämmelser som gäller för fastigheten. Förvaltningen föreslår med hänvisning till gällande detaljplan att bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan och uttalar att åtgärden inte är att betrakta som en mindre avvikelse från bestämmelserna.

5 Sida 2 Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer Ansökan om förhandsbesked som kom in 9 december 2008 avser en utbyggnad av befintligt hus till 93 kvm. Sökande anför i en skrivelse till Bygg- och miljönämnden att man vill renovera och bygga ut huset för året runt boende och att badrum och tvättstuga måste anordnas. Gällande detaljplan är byggnadsplan för Ådö (Nr 7808), fastställd Enligt bestämmelserna får huvudbyggnad inte uppta större yta än 60 kvm och högst en våning är tillåten. Den sökta tillbyggnaden innebär ett överskridande på drygt 50 % i förhållande till tillåten byggnadsarea. Inom byggnadsplan 7808 finns ett stort antal byggnader som överstiger den tillåtna byggnadsarean. Ett antal av byggnaderna översteg byggnadsarean redan när byggnadsplanen antogs. Därefter har ett antal bygglov med för stora byggytor såväl beviljats som avslagits. Bygg och miljönämden beslutade den 3 oktober 2006 (Bmn 49) att avslå en ansökan om nybyggnation för en enfamiljsvilla på 200 kvm för den aktuella fastigheten. Förvaltningen föreslår med hänvisning till gällande detaljplan att bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan och uttalar att åtgärden inte är att betrakta som en mindre avvikelse från bestämmelserna. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson Förvaltningschef Linda Edgren Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Kartutdrag 3. Ritningar på befintligt samt utbyggd byggnad

6 Ådö 1:22

7 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljöavdelningen Thorbjörn Eriksson TJÄNSTESKRIVELSE Dnr Bygg- och miljönämnden 1(3) Föreläggande om rivning av del av takkupa och bygglov för takkupa på fastigheten Brunna 4:782 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar 1. Bevilja bygglov för en mindre takkupa med den yttre bredden 2 m enligt till detta beslut fogade ritningar med hänvisning till 8 kap, 11 PBL. 2. Förelägga fastighetsägarna Fouad och Nasrim Cheragwandi att senast 6 månader efter laga kraftvunnet beslut ha rivit den del av den befintliga takkupan som inte beviljas bygglov samt att i dessa delar återställa yttertaket till ursprungligt läge och skick med hänvisning till 10 kap, 14 PBL. 3. Förena föreläggandet med ett löpande vite av kr för varje månad föreläggandet inte följts att betalas med kr av Fouad Cheragwandi och kr av Nasrim Cheragwandi med hänvisning till 10 kap, 18 PBL. 4. Helt efterge byggnadsavgift enligt 10 kap, 4 PBL. 5. Översända detta beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel med hänvisning till 10 kap, 22. Nämnden informerar om Delges Beslutet kan över överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det går till. Taxerade ägare och tomträttshavare för fastigheten delges med mottagningsbevis. Inskrivningsmyndigheten. Ärendebeskrivning Ägaren till fastigheten Kungsängen-Brunna 4:782, Lennart Tuleberg, ansökte om bygglov bl. a för en större takkupa på övervåningen av sitt envåningshus. Takkupan skulle enligt den inlämnade ritningen vara 5,35 m lång. Bygg- och miljönämnden beviljade , 155, bygglov för denna takkupa. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av ägarna till en berörd grannfastighet. Överklagandet avslogs av länsstyrelsen med motiveringen att 1. åtgärden inte avviker från gällande detaljplan

8 Sida 2 2. kupan uppfyller kraven i 3 kap 1 PBL Länsstyrelsen beslut överklagades till länsrätten som upphävde länsstyrelsens och bygg- och miljönämndens beslut och återförvisade ärendet till bygg- och miljönämnden för ny handläggning med motiveringen att 1. bredden på takkupan skall beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden. Byggnadshöjden blir då ca 5,7 m. 2. Kupan medför då att avståndet mellan vindsbjälklagets översida och byggnadshöjden överstiger 0,7 m. Enligt plan- och byggförordningen (PBF) är den övre våningen då en våning i plan- och bygglagens (PBL) mening. 3. Ansökan strider därför såväl mot planens bestämmelse om högsta tillåtna antal våningar som mot högsta tillåtna byggnadshöjd. 4. Enligt 8 kap 22 PBL skall samtliga berörda grannar beredas tillfälle att yttra sig över en ansökan som skall behandlas som avvikelse från detaljplan. Detta skedde inte före beslutet. Detta är handläggningsfel. Beslutet upphävs därför. Länsrättens beslut överklagades inte och vann därför laga kraft. Fastigheten bytte därefter ägare. De nya ägarna är Fouad och Nasrim Cheragwandi. Efter att har gett berörda grannar möjlighet att yttra sig över ansökan beviljade bygg- och miljönämnden , 107, åter bygglov för takkupan. Även detta beslut överklagades till länsstyrelsen. Bygg- och miljönämndens beslut upphävdes av länsstyrelsen med följande motiveringar 1. Kupan medför att vindsplanet skall räknas som våning i PBL:s mening. 2. Kupans bredd är 44 % av takets bredd. Detta gör att avvikelsen från detaljplanen bestämmelse om högst tillåtna antal våningar inte kan betraktas som mindre enligt 8 kap 11 PBL. Länsstyrelsens beslut överklagades till länsrätten av de nya fastighetsägarna. Länsrätten delade länsstyrelsen sakbedömningar och avslog överklagandet. Länsrättens dom har inte överklagats och därför vunnit laga kraft. Den byggda takkupan saknar därför giltigt bygglov. Den ursprungliga ansökan finns kvar utan beslut. Ärendet måste enligt förvaltningslagen föras till ett avgörande. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer Kupor på en- och en och en halvvåningshus är ett ständigt återkommande tolkningsbekymmer. Det har utvecklats en rättspraxis där mindre kupor, som mer kan ses som en ersättning för takfönster än en åtgärd för att åstadkomma ökad möblerbar yta, inte skall räknas in då byggnadshöjden beräknas. Då kommer inte heller en inredd vind med sådan mindre kupa att räknas som våning enligt plan- och byggförordningen. Kupan bryter då inte mot planbestämmelse om max en våning. Bygglov för en sådan mindre kupa skall då handläggas som fasadförändring, inte som avvikelse från plan. Ett vanligt

9 Sida 3 resonemang för att definiera vad som är en mindre kupa är att den skall rymmas mellan två takstolar. Detta är då inte en exakt definition utan varje ansökan skall prövas självständigt. Den kupa som är byggd på fastigheten Kungsängen-Brunna 4:782 kan enligt länsstyrelsens beslut och länsrättens laga kraftvunna dom på grund av sin storlek inte heller bedömas vara en mindre planavvikelse enligt 8 kap, 11 PBL. Inom området finns andra hus med kupor i ungefär samma storlek som på fastigheten Kungsängen-Brunna 4:782. Bygglovbesluten för dessa överklagades dock inte och har därför vunnit laga kraft. Dessa kupor har dessutom byggts för mer än tio år sedan. Enligt 10 kap, 27 PBL saknar då också nämnden juridiska möjligheter att ingripa mot dessa kupor även om de skulle sakna laga kraftvunnet bygglov. Enligt förvaltningens bedömning innebär länsrättens dom att bygg- och miljönämnden inte kan bevilja bygglov enligt den ursprungliga ansökan för den utförda takkupan. Nämnden kan dock bevilja lov för en mindre takkupa som beträffande storleken uppfyller den rättspraxis som utvecklats. Eftersom takkupan är utförd är det dock nämndens uppgift enligt 10 kap, 1 PBL att se till att det som uppförts utan lov undanröjs om bygglov inte kan beviljas. Nämnden kan då besluta om ett föreläggande med löpande vite att den del av takkupan som inte kan beviljas lov skall tas bort inom en viss tid. Enligt 10 kap, 4 PBL skall byggnadsavgift, bygglovavgiften x 4, tas ut då en åtgärd som kräver bygglov utförs utan lov. Om överträdelsen är ringa kan denna avgift sättas ner eller efterges. Förvaltningen bedömer att den tidigare fastighetsägaren, som byggde kupan, kan ha fått sådana upplysningar från tjänstemän på förvaltningen att han byggt kupan i god tro. Förvaltningen föreslår därför att byggnadsavgiften efterges. Förvaltningen föreslår också att bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov för en mindre takkupa med den yttre bredden 2 m enligt till detta beslut fogade ritningar och att del av den befintliga takkupan som inte beviljas bygglov rivs senast 6 månader efter laga kraftvunnet beslut. Vidare föreslår förvaltningen att föreläggandet förenas med ett löpande vite av kr för varje månad föreläggandet inte följts och att nämndens beslut översänds till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson Förvaltningschef Linda Edgren Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. Orienteringskarta En plan- och två fasadritningar

10 Brunna 4.782

11 m 10 73

12 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljöavdelningen Gunnel Vedin TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 08/326 Bygg- och miljönämnden 1(2) Begäran enligt 4:25a FBL om medgivande till avstyckning från fastigheten Kungsängens-Ålsta 1:32 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar vägra medgivande till föreslagen avstyckning med hänvisning till plan- och bygglagens kap. 5 1 och med stöd av fastighetsbildningslagens kap Nämnden informerar om Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilaga. Delges Sökande (delgivningskvitto) Lantmäteriet Ärendebeskrivning Den begärda avstyckningen gäller marken kring två ekonomibyggnader. Styckningslotten skall användas som lagerfastighet. Fastigheten ligger i ett område söder om bostadsområdet Ålsta/Aspvik som omfattas av en gammal byggnadsplan. Uppdrag finns att upprätta en ny detaljplan för Ålsta/Aspviks-området. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer Föreslagen avstyckning gäller marken kring två ekonomibyggnader belägna i nordvästra hörnet av den drygt kvm stora jordbruksfastigheten. Fastigheten är i övrigt obebyggd med undantag av en liten stuga belägen strax utanför den föreslagna styckningslotten. Stugan (44 kvm) som skall vara undanröjd senast den sista december 2010 fick tidsbegränsat lov Stugan skall användas för gästarbetare främst under sommarhalvåret. I området med den aktuella fastigheten har flera avstyckningar skett under senare år. Områdets tätortsnära läge och ett rådande bebyggelsetryck gör att en planmässig översyn (PBL 5:1) av hela området behöver göras innan ytterligare avstyckningar för verksamheter och bostadshus eventuellt kan tillåtas.

13 Sida 2 Inom område som inte omfattas av detaljplan, får (enligt FBL 3:3) fastighetsbildning inte ske, om åtgärden skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av området. Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att nämnden med stöd av PBL 5:1 och FBL 3:3 beslutar att vägra medgivande till föreslagen avstyckning. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson Förvaltningschef Linda Edgren Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. 2 st kartbilagor

14 Kungsängens- Ålsta 1:32

15 ÅLSTA 1:7 1:8 1:11 1:10 1:18 1:3 3:10 1:4 1:12 1 1:17 1:9 3:8 3:9 1:26 1:13 1:16 1:6 1:5 1:14 1:15 1:27 1:28 KUNGSÄNGENS- 1:29 1:30 ÅLSTA 1:29 1:34 1:35 1:31 Ålsta 2:30 ÖRÅKER 2:1 2 1:33 KUNGSÄNGENS- ÅLSTA 1:32 5:4 5:5 SKÄLBY 5:1 1 5:3 2:8 2:31 2:29 5: m

16 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg-och miljöavdelningen Cecilia Karlsson TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 08/0617 1(5) Bygg- och miljönämnden Tillstånd till enskild avloppsanläggning för BDT- och WCvatten till Eko Treat sprayfilteranläggning inom fastigheten Signhildsberg 3:1, Ängsbacken Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar Att lämna Tom Slettengren, Signhildsbergs gård, Bro, tillstånd till anordnande av en enskild avloppsanläggning omfattande Eko Treat fällningsenhet, slamavskiljare om 4 m 3 och efterföljande sprayfilter för baddisk- och tvättvatten (BDT) samt WC-vatten inom fastigheten Signhildsberg 3:1, Ängsbacken. Tillståndet meddelas i enlighet med 1 lokala hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun ( 144/90, 34/93) samt med stöd av 9 kap 7 miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillståndet gäller enligt 19 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i fem år, men förfaller om arbetet inte påbörjats inom två år. Villkor Bygg- och miljönämnden förenar, med stöd av 16 kap 2 miljöbalken, tillståndet med följande villkor: A. Allmänt 1. Om inte annat följer av övriga villkor, ska verksamheten inklusive åtgärder för att begränsa vatten-, mark- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet har angett och åtagit sig. 2. Dimensionering ska ske för ett hushåll om minst fem personer. 3. Fastighetsägaren ansvarar för att anläggningen installeras, används och underhålls så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 4. Tillståndet samt tillhörande handlingar ska vara kända i sin helhet av entreprenören och övriga som arbetar med utförande och underhåll. 5. Vid överlåtelse av fastigheten ska ny ägare underrättas om detta beslut. 6. Anläggningen ska ventileras över tak.

17 Sida 2 7. Sprängning vid byggande av anläggningen får ej ske. 8. Regn- eller dräneringsvatten får inte anslutas till anläggningen. 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen som kan störa reningsprocessen får inte tömmas i avloppet (t ex lacknafta, färgrester och soda). 10. Tvättmedel och övriga rengöringsmedel som används i hushållet bör vara fosforfria. B. Funktionskrav 1. Halterna i utgående vatten ska som riktvärde ej överstiga 0,5 mg/l totalfosfor och 20 mg/l BOD 7 (biologisk syreförbrukning). Med riktvärde menas ett värde som när det överskrids ska leda till åtgärder. C. Kontroll och service 1. Skriftligt serviceavtal ska finnas med verksamhetsutövare som har dokumenterad kunskap om skötsel och underhåll av tillståndsgiven anläggningstyp. Avtalet ska kunna redovisas vid slutbesiktning och när tillsynsmyndigheten i övrigt begär det. 2. Brunn som möjliggör provtagning av utgående renat avloppsvatten ska anläggas mellan filterbrunnen och utsläppspunkten 3. Rutiner för kontroll av anläggningen ska finnas. Resultat och övriga bedömningar som rör anläggningens funktion och skötsel ska dokumenteras och kunna uppvisas på begäran av tillståndsmyndigheten. D. Provtagning 1. Provtagning av renat avloppsvatten ske minst en gång per år. Anläggningen ska vid provtagningstillfället ha varit i bruk med normalbelastning under minst en månad. Hantering av prov ska ske enligt anvisningar från ackrediterat laboratorium. 2. Analys ska ske av ackrediterat laboratorium av följande parametrar: totalfosfor biologisk syreförbrukning (BOD 7 ) fekala streptokocker 3. Under de första två åren efter i drifttagande av anläggningen ska analysresultaten från samtliga provtagningar sammanställas årsvis och skriftligen rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars. E. Anmälan, rapporter, m m 1. Anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten före återfyllning för eventuell slutbesiktning. 2. Anläggningen ska dokumenteras genom fotografering innan den övertäcks. Foton ska visa infiltrationsbädd inklusive rörsystem och

18 Sida 3 inspektionsrör samt anläggningens placering i förhållande till bostadshuset. 3. Entreprenörsrapport ska fyllas i av den som utfört arbetet och fastighetsägaren ansvarar för att den sänds till tillsynsmyndigheten, innan anläggningen tas i bruk. Entreprenörsrapporten ska innehålla fotografier enligt punkt D2 samt utförlig beskrivning av hur slamtanken placerats och vilka åtgärder som vidtagits i samband med anläggandet. Rapporten ska innehålla uppgift om när första slamhämtning är lämplig. 4. Abonnemang ska tecknas med kommunens renhållningsentreprenör (fn LS Tankservice AB) om tillräcklig frekvens för slamtömning, dock minst en gång per år. 5. Om mängd och/eller sammansättningen på spillvattnet avsevärt avviker från den i detta beslut prövade anläggningen ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten. 6. Kvitton på slamtömning ska sparas i 2 år och kunna uppvisas på begäran av tillsynsmyndigheten. Nämnden informerar om Avgift Bifogat delgivningskvitto skall omgående skrivas under och skickas tillbaka. Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det går till. Verksamhetsutövare har skyldighet att meddela förändringar i verksamheten eller ändrade ägandeförhållanden. Förändringar kan kräva en ny anmälan. Verksamheten kan även beröras av annan lagstiftning. Det kan t ex. krävas bygglov/marklov för åtgärden eller så kan den omfattas av krav från andra myndigheter, t ex. vad det gäller brandskydd eller arbetsmiljö. Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (Kf 106/2006) debiteras sökanden kr för handläggning av tillståndsansökan. Faktura skickas separat. Delges Tom Slettengren, Signhildsberg, Bro (delgivningskvitto) Ärendebeskrivning Ansökan om tillstånd till avloppsanläggning inkom till Bygg- och miljönämnden den 5 december 2008.

19 Sida 4 Anläggningen består av en Eko Treat fällningsenhet, en slamaskiljare om 4 m 3 samt efterföljande sprayfilter. Från slamavskiljaren leds avloppsvattnet via en pumpbrunn som spraybeskickar filterbrunnen. Eko Treat sprayfilter består av en sluten tank med volymen 4 m 3 innehållande filtermaterial Filtralite NR 2-4 mm som är en typ av Leca. Anläggningen är ett försök som noggrant kommer att följas upp av Eko Treat. Resultat från liknande anläggning i Danmark visar god reduktion av biologiskt nedbrytbara ämnen (BOD 7 ), ca 95% rening kan uppnås. Fosforn binds med hjälp av flockningsmedel i slamavskiljaren. Anläggningen är helt tät ända fram till utloppet som sker via efterpolering till Mälaren. En egen vattentäkt på fastigheten är belägen 50 m uppströms i förhållande till avloppsanläggningen. Samråd har inte ägt rum eftersom inga andra fastighetsägare bedöms bli berörda utifrån topografin på platsen och anläggningens utformning. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelning gör bedömningen att under förutsättning att funktionskrav och försiktighetsmått följs kan tillstånd förenat med villkor meddelas till sökt avloppsanläggning. Villkoren som föreslås är till för att säkerställa en optimal funktion av anläggningen och att den underhålls, minska risken för problem med lukt samt se till att anläggningen utförs i enlighet med tillståndet. Då anläggningen är ett försök krävs noggrann kontroll och uppföljning av dess funktion. Det är nödvändigt med regelbunden kontroll av anläggningen för att säkerställa att den uppfyller reningskraven. Kontrollen ska genomföras av företag med dokumenterad kunskap om anläggningen. Utsläppet från avloppsanläggningen sker mindre än 100 meter från strandkanten inom Mälarens avrinningsområde. Mälaren är en känslig recipient och därmed ställs krav på reducering av fosfor och syreförbrukande ämnen i enlighet med hög skyddsnivå i Naturvårdsverkets Allmänna Råd (AR 2006:7). Detta innebär att anläggningen ska klara reducering av fosfor, Tot-P, och syreförbrukande ämnen, BOD 7, med 90 % Sprängning ska inte ske vid anläggande av avloppsanläggning då sprickbildning i berg kan medföra att närliggande grundvattentäkter förorenas. Skyddsavståndet till närmsta dricksvattentäkt bedöms vara tillräckligt enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd (AR 2007:6). Fosforfria och i övrigt mindre skadliga, ex. miljömärkta, tvätt- och rengöringsmedel bör alltid användas. Fosfor är det näringsämne som är den främsta orsaken till övergödning av våra sjöar och vattendrag. Övergödning kan i sin tur leda till syrefria bottnar i sjöar och giftiga algblomningar sommartid.

20 Sida 5 Rengöringsmedel såsom lacknafta, soda m.m. får inte tömmas i avloppet då de kan förstöra reningsprocessen i anläggningen. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson Förvaltningschef Linda Edgren Bygg-och miljöchef Bilagor till tjänsteskrivelse: 1. Orienteringskarta Bilagor till protokoll: 1. Ansökan med situationsplan 2. Entreprenörsrapport 3. Delgivningskvitto 4. Hur man överklagar

21 Signhildsberg 3:1

22 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg-och miljöavdelningen Cecilia Karlsson TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 08/0516 1(5) Bygg- och miljönämnden Tillstånd till enskild avloppsanläggning omfattande reningsverk (Biovac 90 p.e.) med efterföljande infiltration inom fastigheten Lindormsnäs 1:2 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar Att lämna Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Box 21055, Stockholm, tillstånd att anordna enskild avloppsanläggning omfattande ett Biovac reningsverk som är dimensionerat för 90 p.e. med efterpolering i infiltrationsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten samt WC-vatten för Drakuddens konferensanläggning med tillhörande annex inom fastigheten Lindormsnäs 1:2. Detta tillstånd får med stöd av 22 kap 28 första stycket miljöbalken tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft. Beslutet är fattat i enlighet med lokala hälsoskyddsföreskrifter samt med stöd av 9 kap 7 miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillståndet gäller enligt 19 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i fem år, men förfaller om arbetet inte påbörjats inom två år. Villkor Bygg- och miljönämnden förenar, med stöd av 16 kap 2 miljöbalken, tillståndet med följande villkor: A. Allmänt 1. Om inte annat följer av övriga villkor, skall verksamheten inklusive åtgärder för att begränsa vatten-, mark- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet har angett och åtagit sig. 2. Fastighetsägaren ansvarar för att anläggningen installeras, används och underhålls så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 3. Regn- eller dräneringsvatten får inte anslutas till anläggningen. 4. Miljö- och hälsofarliga ämnen som kan störa reningsprocessen får inte tömmas i avloppet (t ex lacknafta, färgrester, soda etc.).

23 Sida 2 5. Fällningskemikalie ska väljas som inte påverkar avloppsreningsverket negativt. Järnklorid bör inte användas. 6. Anläggningen ska förses med larm som varnar vid driftstörning. 7. Tillståndet samt tillhörande handlingar ska vara kända av entreprenören och övriga som arbetar med utförande och underhåll. B. Funktionskrav 1. För utsläpp av avloppsvatten till recipienten skall följande riktvärden gälla: BOD 7 < 10 mg/l Tot P < 0,3 mg/l Med riktvärden avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet för anläggningens huvudman att vidta sådana åtgärder att värdet kan innehållas. C. Provtagning 1. Provtagning av renat avloppsvatten ska under de två första åren efter idrifttagande ske fyra gånger per år, en gång höst och vår och två gånger under sommaren (högsäsong). Därefter ska anläggningens drift utvärderas och provtagningsfrekvensen revideras i samråd med tillsynsmyndigheten. 2. Vid provtagningen ska avloppsvattenflöde (dygnsmedelvärde), antal boende samt övrig belastning per dygn dokumenteras. Anläggningen ska vid provtagningstillfället ha varit i bruk med normalbelastning under minst en månad. Hantering av prov ska ske enligt anvisningar från ackrediterat laboratorium. 3. Prover skall analyseras av ackrediterat laboratorium med avseende på biokemisk syreförbrukning (BOD 7 ), totalfosfor (tot-p) och totalkväve (tot-n). Analysresultat ska redovisas till tillsynsmyndigheten efter varje provtagningstillfälle under de första två åren efter i drifttagande av anläggningen. D. Årlig rapportering 1. Analysresultat från provtagningar, behandlad volym avloppsvatten (m 3 /år), bräddningar (m 3 /år) och andra uppgifter som rör anläggningens funktion ska sammanställas och utvärderas i årlig rapport som ska sändas till bygg- och miljönämnden senast den 31 mars varje år. E. Egenkontroll och service 1. Rutiner för kontroll av anläggningen ska upprättas. 2. Skriftligt serviceavtal ska tecknas med företag som har dokumenterad kunskap om skötsel och underhåll av tillståndsgiven anläggningstyp. Anläggningens funktion ska kontrolleras efter behov och minst två ggr per år. Avtalet ska redovisas vid slutbesiktning och när tillsynsmyndigheten i övrigt begär det.

24 Sida 3 3. Abonnemang ska tecknas med kommunens renhållningsentreprenör (fn LS Tankservice AB) om tillräcklig frekvens för slamtömning om minst två gånger per år. F. Anmälan, rapporter, m m 1. Anmälan om slutbesiktning ska göras till tillsynsmyndigheten minst två veckor före planerad återfyllning. 2. Anläggningen ska dokumenteras genom fotografering innan den övertäcks. Foton ska visa reningsverk inklusive rörsystem och provtagningspunkt. 3. Entreprenörsrapport (bilaga) ska ifyllas av den som utfört arbetet och fastighetsägaren ansvarar för att den sänds till tillsynsmyndigheten, innan anläggningen tas i bruk. Entreprenörsrapporten ska innehålla fotografier enligt punkt D2 samt uppgift om när första slamhämtning är lämplig. 4. Om mängd och/eller sammansättningen på spillvattnet avsevärt avviker från den i detta beslut prövade anläggningen skall tillsynsmyndigheten underrättas. Nämnden informerar om Avgift Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning planerar för att möjliggöra anslutning till kommunalt VA i området kring Lindormsnäs år Bifogat delgivningskvitto skall omgående skrivas under och skickas tillbaka. Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det går till. Verksamhetsutövare har skyldighet att meddela förändringar i verksamheten eller ändrade ägandeförhållanden. Förändringar kan kräva en ny anmälan. Verksamheten kan även beröras av annan lagstiftning. Det kan t ex. krävas bygglov/marklov för åtgärden eller så kan den omfattas av krav från andra myndigheter, t ex. vad det gäller brandskydd eller arbetsmiljö. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm betalar årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken. Denna prövning bedöms inrymmas i årsavgiften. Delges Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Box 21055, Stockholm (delgivningskvitto)

25 Sida 4 Ärendebeskrivning Bygg- och miljönämnden beslutade den 13 mars 2007 att bevilja tillstånd till installation av en avloppsanläggning dimensionerad för 70 p.e. för Filadelfiaförsamlingens kurs- och lägergård inom Lindormsnäs 1:2. Den 22 augusti 2008 inkom Filadelfiaförsamlingen med en bygglovansökan att få uppföra ytterligare ett annex inom Lindormsnäs 1:2. Efter utbyggnad kommer lägergården totalt inrymma 120 övernattningsplatser. Bygg- och miljöavdelningen har bedömt att den befintliga avloppsanläggningens kapacitet måste utökas för att klara den ytterligare belastningen, därmed anmodades Filadelfiaförsamlingen inkomma med ett nytt förslag på avloppslösning. Den 16 oktober 2008 inkom ansökan om tillstånd för avloppsanläggning. Avloppsanläggningen består av ett reningsverk som är dimensionerat för 90 p.e. med en dygnskapacitet på 27 m 3 som klarar en toppbelastning på 120 personer vid oregelbundet utnyttjande. Avloppsvatten från samtliga byggnader inom fastigheten leds via befintliga ledningar till en uppsamlingstank på 11 m 3. Från uppsamlingstanken pumpas vatten till reningsverket för behandling med aktivt slam samt fosforfällning. Reningsverket består av två behandlingstankar om vardera 7,5 m 3 placerade ovan jord i en byggnad om 25 m 2. Processen övervakas av en styrenhet som registrerar och utför givna moment i reningsprocessen. Renat avloppsvatten leds till efterpolering i befintlig infiltrationsanläggning. Överskottsslammet från processen leds till ett slamlager på 7 m 3 som slamtöms efter behov. Vid driftstörningar i reningsverket kan avloppsvatten bräddas från mottagningstanken direkt till infiltrationsanläggningen. Innan bräddning sker avges ett larm. Serviceavtal med Biovac tecknas för två besök per år. Personal som ansvarar för driften av anläggningen kommer att utbildas av Biovac. Inom fastigheten finns en bergborrad dricksvattentäkt. Vattentäkten ligger 60 meter uppströms i grundvattnets flödesriktning förhållande till infiltrationsanläggningen. Samråd har inte ägt rum eftersom inga andra fastighetsägare bedöms bli berörda utifrån topografin på platsen och anläggningens utformning. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer Bygg- och miljöavdelningen gör bedömningen att under förutsättning att funktionskrav och ytterligare försiktighetsmått följs kan tillstånd meddelas till sökt avloppsanläggning. Villkoren som föreslås är till för att säkerställa en optimal funktion av anläggningen, att den underhålls samt se till att anläggningen utförs i enlighet med tillståndet.

26 Sida 5 Utsläppet från avloppsanläggningen sker mindre än 100 meter från Mälaren. Mälaren är en känslig recipient och därmed ställs krav på reducering av fosfor och syreförbrukande ämnen i enlighet med hög skyddsnivå i Naturvårdsverkets Allmänna Råd (AR 2006:7). Detta innebär att anläggningen ska klara reducering av fosfor, Tot-P, och syreförbrukande ämnen, BOD 7, med 90 % Skyddsavståndet till närmsta dricksvattentäkt bedöms vara tillräckligt enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd (AR 2007:6). Det är viktigt att säkerställa en god funktion och att denna regelbundet följs upp genom provtagning och övrig egenkontroll. Det är nödvändigt med regelbunden kontroll av reningsverket för att säkerställa att anläggningen klarar reningskraven. Kontrollen ska genomföras av företag med dokumenterad kunskap om reningsverket. Val och byte av fällningskemikalier ska ske i samråd med bygg- och miljöavdelningen. Enligt kommunens avloppspolicy bör aluminiumföreningar användas. I enlighet med produktvalsprincipen i miljöbalken (2 kap 6 ) ska så miljövänliga hushållskemikalier, ex disk- och tvättmedel, som möjligt användas, miljömärkta med Bra miljöval, Svanen eller motsvarande. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson Förvaltningschef Linda Edgren Bygg-och miljöchef Bilagor till tjänsteskrivelse: 1. Orienteringskarta Bilagor till protokoll: 1. Ansökan med situationsplan 2. Entreprenörsrapport 3. Delgivningskvitto 4. Hur man överklagar

27 Lindormsnäs 1:2

28 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg-och miljöavdelningen Cecilia Karlsson TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 09/0004 1(4) Bygg- och miljönämnden Tillstånd till enskild avloppsanläggning omfattande sluten tank för BDT- och WC-vatten inom fastigheten Ekeby 2:108 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar Lämna Anders Stattin, Ingefärsvägen 2, Bro tillstånd till anordnande av sluten tank om minst 6 m 3 för bad- disk- och tvättvatten samt WC-vatten för ett hushåll inom fastigheten Ekeby 2:108. Tillståndet meddelas i enlighet med 1 lokala hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun ( 144/90, 34/93) samt med stöd av 9 kap 7 miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillståndet tidsbegränsas till fem år, med stöd av 16 kap 2 miljöbalken, varefter tillståndet måste omprövas. Villkor Bygg- och miljönämnden förenar, med stöd av 16 kap 2 miljöbalken, tillståndet med följande villkor: A. Allmänt 1. Om inte annat följer av övriga villkor, skall verksamheten inklusive åtgärder för att begränsa vatten-, mark- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet har angett och åtagit sig. 2. Dimensionering ska ske för ett hushåll om minst fem personer. 3. Fastighetsägaren ansvarar för att anläggningen installeras, används och underhålls så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 4. Tillståndet samt tillhörande handlingar ska vara kända i sin helhet av entreprenören och övriga som arbetar med utförande och underhåll. 5. Regn- eller dräneringsvatten får inte anslutas till anläggningen. 6. Munstycken och toalett ska ha funktion för reducerad vattenförbrukning, såkallad snålspolande toalett.

29 Sida 2 7. Miljö- och hälsofarliga ämnen får inte tömmas i avloppet (t ex lacknafta, färgrester, soda etc.). 8. Vid överlåtelse av fastigheten ska ny verksamhetsutövare/ägare underrättas om detta beslut. B. Anläggning 1. Sluten tank samt ej täthetsprovade ledningar för BDT- och WC-vatten får inte placeras närmare än 20 m från vattentäkt. För täthetsprovade ledningar gäller 10 m från vattentäkt. Ingen del av anläggningen får placeras närmare väg eller fastighetsgräns än 5 m. 2. Tanken ska ligga nedströms vattentäkt vid sluttning. 3. Ledningar och tank ska placeras frostfritt, alternativt frostisoleras. 4. Tanken ska placeras på ett stadigt underlag av grovsand eller dylikt, med en tjocklek av minst 0,25 m under. Om tanken helt eller delvis kommer att placeras under högsta grundvattenyta ska denna förankras i betongplatta eller berg med band av korrosionsbeständigt material. 5. Anläggningen ska ventileras över tak. 6. Sprängning får ej ske vid anläggandet. C. Kontroll och service 1. Tanken ska förses med nivå-/överfyllnadslarm. Signalen ska utformas så att den säkert uppmärksammas när den utlöses. 2. Abonnemang ska tecknas med kommunens renhållningsentreprenör (fn LS Tankservice) om tillräcklig frekvens för slamtömning och minst två gånger per år. D. Anmälan, rapporter, m m 3. Anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten minst två veckor före planerad återfyllning för att möjliggöra slutbesiktning. 4. Anläggningen ska dokumenteras genom fotografering innan den övertäcks. Foton ska redovisa fundament samt eventuellt monterat spännband och så att anläggningen kan identifieras med bostadshuset. 5. Entreprenörsrapport (bilaga) ska ifyllas av den som utfört arbetet och fastighetsägaren ansvarar för att den sänds till tillsynsmyndigheten, innan anläggningen tas i bruk. Entreprenörsrapporten ska innehålla fotografier enligt punkt D2 samt uppgift om när första slamhämtning är lämplig. 6. Om mängd och/eller sammansättningen på spillvattnet avsevärt avviker från den i detta beslut prövade anläggningen skall detta anmälas till tillsynsmyndigheten. 7. Kvitton på slamtömning ska sparas i 2 år och kunna uppvisas på begäran av tillsynsmyndigheten.

30 Sida 3 Nämnden informerar om Avgift Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning planerar för att ansluta Smidö till kommunalt VA år Bifogat delgivningskvitto skall omgående skrivas under och skickas tillbaka. Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det går till. Verksamhetsutövare har skyldighet att meddela förändringar i verksamheten eller ändrade ägandeförhållanden. Förändringar kan kräva en ny anmälan. Verksamheten kan även beröras av annan lagstiftning. Det kan t ex. krävas bygglov/marklov för åtgärden eller så kan den omfattas av krav från andra myndigheter, t ex. vad det gäller brandskydd eller arbetsmiljö. Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (Kf 106/2006) debiteras kr för handläggning av ansökan om tillstånd till sluten tank. Faktura skickas separat. Delges Anders Stattin, Ingefärsvägen 2, Bro (delgivningskvitto) Angela Brobäck och Kenneth Karlsson, Smedslingan 5, Bro Jennie och Stefan Gunnars, Smedslingan 9, Bro Emma Edbladh, Köpenhamnsgatan 3, Kista Ärendebeskrivning Bygg- och miljönämnden har den 7 januari 2009 erhållit ansökan om tillstånd att anlägga en sluten tank för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) samt WCvatten på fastigheten Ekeby 2:108. Hushållet utgörs av två personer som bor permanent på fastigheten. Avloppstanken är typgodkänd, har en volym på 6 m 3 och förses med överfyllnadslarm. Avståndet från tanken till närmsta dricksvattentäkt är 40 m (egen brunn). Den slutna tanken är en tillfällig lösning. Fastighetsägaren är medveten om att området kommer anslutas till kommunalt VA och denne har för avsikt att ansluta sig till detta när det blir aktuellt. Grannsamråd har ägt rum med fastighetsägare till Ekeby 2:114, Ekeby 2:115 och Ekeby 2:116. Inga synpunkter inkom.

31 Sida 4 Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelning har granskat ansökan och föreslår att tillståndet begränsas till fem år på grund av att området kommer anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. En sluten tank för både WC- och BDT vatten är inte en långsiktigt hållbar lösning eftersom belastningen från ett hushåll med permanentboende innebär höga driftskostnader och ökade utsläpp i och med ökade transporter med slambil. Det är därmed viktigt att hushålla med vatten och installera både snålspolande toaletter och armaturer där så är möjligt. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson Förvaltningschef Linda Edgren Bygg-och miljöchef Bilagor till tjänsteskrivelse: 1. Orienteringskarta Bilagor till protokoll: 1. Ansökan med situationsplan 2. Entreprenörsrapport 3. Delgivningskvitto 4. Hur man överklagar

32 Ekeby 2:108

33 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljöavdelningen Linda Edgren TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 09/4002 1(2) Bygg- och miljönämnden Tillsynsplan 2009 för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagen m.fl. Förlag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar Anta tillsynsplan för 2009 daterad 16 januari 2009 gällande nämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagen m.fl. Ärendebeskrivning I Upplands-Bro kommun är bygg- och miljönämnden tillsynsmyndighet och har därmed det operativa ansvaret för tillsynen inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdena enligt reglemente antaget av kommunfullmäktige , 61. Tillsynsmyndigheten ska varje år: 1. ta fram en tillsynsplan för vad som ska genomföras under kommande år 2. uppdatera och revidera resursbehovet och se till att tillräckliga resurser finns för tillsynen Bygg- och miljönämnden godkände den 5 december utredning av resurs- och tillsynsbehovet 2007, att ligga till grund tillsynsplanering under fyra år. I detta ärende presenteras ett förslag till tillsynsplan baserat på kommunfullmäktiges budget för Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelning har i föreliggande förslag till tillsynsplan fokuserat arbetet på att redovisa dels vad som skall utföras inom respektive sakområde under 2009 samt utifrån de problemområden som identifierats och fastslagits i bygg- och miljönämnden den 5 december Tillsynsplanen syftar till att visa vad kommunen prioriterar beträffande planerad tillsyn för att minimera miljöproblemen i kommunen samt hur kommunen bidrar till att de nationella och regionala miljökvalitetsmålen uppfylls. Tillsynsplanen gäller under perioden och arbetet följs upp och redovisas för bygg- och miljönämnden årligen.

34 2(2) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson förvaltningschef Linda Edgren bygg- och miljöchef Bilagor: 1. Förslag till tillsynsplan för 2009

35 Tillsynsplan 2009 för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, m.fl. Upprättad Antagen i bygg- och miljönämnden dat

36 Innehåll Inledning...3 Syfte...3 Mål...3 Nationella mål...3 Regionala mål...3 Lokala mål...3 Resurser...4 Tillsynsplan...4 Övergripande arbete...4 Miljöövervakning och naturvård...5 Miljöskydd...6 Hälsoskydd och smittskydd...7 Livsmedel...7 Miljömål utifrån identifierade problemområden...8 Uppföljning (10)

37 Inledning Tillsynsarbetet på avdelningen för kommande år kommer att bestå dels av den händelsestyrda verksamheten i form av inkommande ärenden dels av den planerade verksamheten utifrån bl. a miljömålen samt övergripande arbete. Den planerade tillsynen kommer att bedrivas mot de nationella miljökvalitetsmålen. Det övergripande arbetet omfattar bl a verksamhetsplanering, intern och extern samverkan, administration samt tid för information och rådgivning. Årsarbetstiden för respektive handläggare är beräknad till 1600 timmar. Syfte Tillsynsplanen ska visa hur bygg- och miljönämnden med tillgängliga resurser och tillgänglig kompetens avser att utföra den tillsyn som bäst svarar mot tillsynsbehovet. Mål Nationella mål Riksdagen har beslutat om 16 övergripande nationella miljökvalitetsmål som sedan konkretiserats i ett antal delmål och åtgärder. Regionala mål Stockholms läns miljömål har fastställts av Länsstyrelsen, efter förankring genom en bred remiss i länet. Länsstyrelsen, landstinget och kommunförbundet i Stockholms län har under hösten 2003 arbetat fram förslag till reviderade regionala miljömål och ett regionalt miljöhandlingsprogram. Programmet antogs under våren Lokala mål Bygg- och miljönämnden har den 11 december beslutat om åtta inriktningsmål att gälla för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, m.fl. I budget 2009 för Bygg- och miljönämnden anges följande mål/uppdrag: Mål/uppdrag Tillsyn ska bedrivas enligt fastställd tillsynsplan. Främja god hälsa och välmående hos människor. Prioriterade åtgärder Tillsyn ska bedrivas enligt fastställd tillsynsplan Följa tillsynsplanen Revidera taxan för miljöskyddstillsynen och livsmedelskontrollen 3(10)

38 Prestation/nyckeltal Ca 550 diarieförda ärenden inom miljö- och hälsoskydd handläggs Resurser Parallellt med verksamhetsplaneringen ska myndigheten varje år utreda det totala resursbehovet för tillsyn. Under 2006 utförde dåvarande miljöavdelningen en utredning av resurs- och tillsynsbehovet som antogs av bygg- och miljönämnden den 5 december Från och med den 1 januari 2009 utövas djurskyddstillsynen av länsstyrelserna. I tabell nedan redovisas hur bygg- och miljöavdelningen planerat fördelningen av tid för Tabell. Arbetsområde Händelsestyrd verksamhet Planerad tillsyn Summa Övergripande arbete Fysisk planering Miljöövervakning och naturvård Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedel Miljömål Summa Tillsynsplan Övergripande arbete Planerad tid 2009: ca 2776 timmar (varav 500 timmar för bygg- och miljöchefen och i snitt ca 380 timmar per inspektör). Övergripande mål Tillsynsmyndigheten verkar för en hållbar utveckling. Tillsynsmyndigheten tillämpar senaste rön, kunskap och entydighet i arbetet. Invånare och verksamhetsutövare känner till tillsynsmyndighetens ansvarsområden. 4(10)

39 Tillsynsmyndigheten kännetecknas av en god arbetsmiljö. Prestationsmål: Översyn och uppdatering av hemsidan Rätt information är viktig att förmedla ut till våra verksamhetsutövare och innevånare, därför är det av stor vikt att denna information är lätt tillgänglig och korrekt. Därför skall en översyn av hemsidan utföras. Framtagande av delegationsordningen Årlig gallring i arkivet Med stöd av dokumenthanteringsplanen ska närarkivet årligen gallras. Ärenden som inte gallras ska efter viss tid flyttas till mellanarkivet bl. a för att frigöra plats i närarkivet. Dokumenthanteringsplanen uppdateras under året. Översyn av taxan Med anledning av ändringar i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd behöver taxan ses över. Genomgång och ev. riskklassning av miljöfarliga- och hälsoskyddsverksamheterna med hänvisning till taxan. Se över oavslutade ärenden Totalt finns det 450 st. oavslutade ärende. Skrivelsemallar i Ecos, framför allt inom miljöskyddsområdet. Se över lokala hälsoskyddsföreskrifterna De gällande lokala hälsoskyddsföreskrifterna behöver ses över och anpassas till miljöbalken och dess tillhörande föreskrifter. Deltagande i arbetsgrupp för framtagande av miljöalmanacka. Information om några av tillsynsområdena sker varje år. Kommentarer Övergripande arbete är ett nödvändigt komplement till respektive tillsynsområde och innebär verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring, registerhållning, fakturering, intern och extern samordning, kompetensutveckling, arbetsledning, information. Även vissa inkommande ärenden så som remisser och andra förfrågningar har övergripande karaktär och likaså riktlinjer och policies. Miljöövervakning och naturvård Tillgängliga resurser 2009: 60 timmar 5(10)

40 Övergripande mål: Naturens skyddsvärde tillgodoses. Koppling till miljömål och folkhälsomål: Miljömål 1 Begränsad klimatpåverkan, 2 Frisk luft, 3 Bara naturlig försurning, 4 Giftfri miljö, 5 Skyddande ozonskikt, 6 Säker strålmiljö, 7 Ingen övergödning, 8 Levande sjöar och vattendrag, 9 Grundvatten av god kvalitet, 11 Myllrande våtmarker, 12 Levande skogar, 13 Ett rikt odlingslandskap, 16 Ett rikt växt- och djurliv. Prestationsmål: Tillsyn av naturreservatet Broängarna Kontroll att miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Kommentarer: Föreskrifter för Naturreservatet Broängarna gäller sedan mitten av december Under 2007 färdigställdes en golfbana i anslutning till reservatet och området kräver tillsyn. Kommunen är skyldig att se till att miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Detta görs genom uppdatering av Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala läns emissionsdatabas. Miljöskydd Tillgängliga resurser 2009: 900 timmar Övergripande mål: Otillåten påverkan från miljöfarlig verksamhet på omgivande miljö förekommer inte. Tillsynsintervallen ska spegla behovet av tillsyn. Koppling till miljömål och folkhälsomål: Miljömål 1 Begränsad klimatpåverkan, 2 Frisk luft, 3 Bara naturlig försurning, 4 Giftfri miljö, 5 Skyddande ozonskikt, 6 Säker strålmiljö, 7 Ingen övergödning, 8 Levande sjöar och vattendrag, 9 Grundvatten av god kvalitet, 11 Myllrande våtmarker, 12 Levande skogar, 13 Ett rikt odlingslandskap, 15 God bebyggd miljö, 16 Ett rikt växt- och djurliv. Folkhälsomål 5 Sunda och säkra miljöer och produkter. Prestationsmål: Årlig CFC-rapportering Granskning av miljörapporter Årlig uppdatering av MIFO-databasen Årlig slamrevision Käppala 6(10)

41 Årsrapporter från C-anläggningar Genomgång av verksamheterna och omklassning av tillsynsobjekten med anledning av att ny taxa ska tas fram. Kommentarer: CFC-rapporter ska granskas, vid behov åtgärdas samt sammanställas till Naturvårdsverket. Miljörapporter begärs in, granskas och besvaras. (Rapportering ska hädanefter ske via miljöportalen). Bygg- och miljöavdelningen rapporterar varje år utförda saneringar inom registrerade förorenade områden och anmäler om ny förorenad mark påträffats. Bygg- och miljöavdelningen sänder årligen in uppgifter om de verksamheter som är kopplade till spillvattennätet till Käppala. Bygg- och miljöavdelningen påminner C-anläggningar om årsrapporter, granskar rapporterna och vid behov sker återkoppling. Hälsoskydd och smittskydd Tillgängliga resurser 2009: 726 timmar Övergripande mål: Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullernivåer, radonhalter, eller andra oacceptabla hälsorisker. Tillsynsintervallen ska spegla behovet av tillsyn. Koppling till miljömål och folkhälsomål: Miljömål 1 Begränsad klimatpåverkan, 2 Frisk luft, 3 Bara naturlig försurning, 4 Giftfri miljö, 5 Skyddande ozonskikt, 6 Säker strålmiljö, 9 Grundvatten av god kvalitet, 15 God bebyggd miljö. Folkhälsomål 5 Sunda och säkra miljöer och produkter, 7 Gott skydd mot smittspridning, 10 Goda matvanor och säkra livsmedel, 11 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. Prestationsmål: Tillsyn på strand- och bassängbad inklusive granskning av analysrapporter från provtagningar. 7-månaders kontroll av bakgrundsstrålning, radiakmätning vid Tuna (Lennartsnäs), Hällkana och Nyborg. Genomgång av verksamheterna och omklassning av tillsynsobjekten med anledning av att ny taxa ska tas fram. Kommentarer: Kommunen ska enligt uppdrag från länsstyrelsen i Stockholms län årligen mäta bakgrundsstrålningen på ett antal platser i kommunen. 7(10)

42 Livsmedel Tillgängliga resurser 2009: 816 timmar Övergripande mål: Konsumenter tillhandahålls säkra livsmedel och säkert dricksvatten. Tillsynsintervallen ska spegla behovet av tillsyn. Koppling till miljömål och folkhälsomål: Miljömål 4 Giftfri miljö, 9 Grundvatten av god kvalitet, 13 Ett rikt odlingslandskap. Folkhälsomål 10 Goda matvanor och säkra livsmedel. Prestationsmål: Omgodkännande och registrering av samtliga livsmedelsanläggningar som påbörjades under 2007 fullföljs och avslutas, första kvartalet Årlig rapportering till Livsmedelsverket. Kontinuerlig översyn om riskgruppsplacering och avgift. Kommentarer: Anläggningar med årlig kontrollavgift ska erhålla den kontrolltid de betalar för. Miljömål utifrån identifierade problemområden Tillgängliga resurser 2009: 1475 timmar Koppling till miljömål och folkhälsomål: 4 Giftfri miljö, 7 Ingen övergödning, 8 Levande sjöar och vattendrag, 9 Grundvatten av god kvalitet, 15 God bebyggd miljö. Prestationsmål: Försiktighetsåtgärder vid kemikaliehantering vid företag Tillsynsprojektet fortsätter under Farligt avfall Tillsynsprojektet fortsätter under PCB i hus Tillsynsprojekt är påbörjat och ska slutföras under Oljecisterner Uppdatera register, påminna om regelbunden kontroll samt upplysa om ändrat kontrollintervall för cisterner inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Tillsynsprojektet påbörjas under 2009 och avslutas senast (10)

43 Bristfällig märkning av kemikalier Kontroll av märkning, projektinriktad tillsyn som samordnas med livsmedelstillsynen. Ska genomföras under Förorenad mark Tillsynsprojektet prioriterades om från 2008 och ska genomföras under Kvicksilver Tillsynsprojekt. Utskick med information till fastighetsägare därefter uppföljning ska genomföras under våren Utsläpp från industrins verksamheter till luft och vatten Tillsynsprojektet fortsätter under Dåliga enskilda avlopp Ny avloppspolicy ska utarbetas under våren Tillsyn över avloppsanläggningar med fler anslutna än 25 personekvivalenter påbörjades 2007 och slutförs Avloppsanläggningarna ska också omklassas enligt ändringar i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Utsläpp av näringsämnen från jordbruk Tillsynsprojekt för Lejondalssjöns avrinningsområde ska genomföras under 2009 utifrån material framtaget under Utsläpp av näringsämnen från hästgårdar Tillsynsprojekt för Lejondalssjöns avrinningsområde ska genomföras under 2009 utifrån material framtaget under Smutsigt dagvatten Tillsynsprojekt ska påbörjas 2009 och fortgå till Sjöar Sammanställning av befintligt material ska göras under Vattendrag Sammanställning av befintligt material ska göras under Skydd av grundvattenkvalitet Tillsynsprojekt ska genomföras under Ny avloppspolicy utarbetas under våren Enskilda grundvattentäkter Ingår i föreskriven livsmedelskontroll. Avser ca 10 st. enskilda grundvattentäkter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna SLV 2001:30. Tillsynsprojektet bedöms avslutas under Höga ljudnivåer i offentliga lokaler Tillsynsprojekt påbörjades 2008 och avslutas under (10)

44 Inre miljö i lokaler Tillsynsprojekt påbörjdes 2008 och avslutas under Radon i skolor och förskolor Tillsynsprojekt påbörjades 2008 och avslutas under Kommentarer Bygg och miljönämnden (BMN) har (beslut i bygg- och miljönämnden den 5 december ) valt ut 20 stycken problemområden som visat sig vara viktigast för kommunen att arbeta med för att nå de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Arbetet sträcker sig över 4 år med start Varje år redovisas för BMN hur och vad bygg- och miljöavdelningen gjort innevarande år. Uppföljning Uppföljning av tillsynsplanen sker genom avrapportering till nämnden efter varje år och då främst av prestationsmålen som beskriver vad tillsynsmyndigheten gjort och eventuella avvikelser från tillsynsplanen under det gångna året. 10(10)

45 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 07/4009 Rev (1) Bygg- och miljönämnden Verksamhetsberättelse 2008 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar 1. Godkänna förvaltningens förslag till nämndversion av verksamhetsberättelse år Godkänna förvaltningens förslag till fullmäktigeversion av verksamhetsberättelse för Bygg- och miljönämnden 2008 och anmäla densamma till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Nämnderna ska lämna in underlag för kommunstyrelsens arbete med årsredovisning i form av en förvaltningsberättelse. Ekonomiskt lämnar bygg- och miljönämnden ett överskott. Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer Ekonomiskt lämnar bygg- och miljönämnden ett överskott p.g.a. att ett sammanträde ställts in. Handläggningstiden inom bygglovs- och mätverksamheten har uppfyllts till drygt 80 %. Längre handläggningstider är oftast orsakade av behov av kompletteringar till ansökan. Under hösten har mängden bygglovärenden och mätningsuppdrag kraftigt minskat som förvaltningen bedömer är orsakat av det finansiella läget i omvärlden. Tillsynsarbetet har i huvudsak följt tillsynsplanen. En utförligare redovisning presenteras för bygg- och miljönämnden i mars i samband med uppföljningen av planen. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ulla Larsson samhällsbyggnadschef

46 Bygg- och miljönämnden Dnr 07/ Verksamhetsberättelse år 2008 för Bygg- och miljönämnden

47 Verksamhetsberättelse Bygg- och miljönämnden 2008 Driftredovisning Budget 2008 Redovisat 2008 Budget avvikelse 2008 Redov 2007 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Bygg- och miljönämnd Summa Nämnd- och styrelseverksamhet, Bygg- och miljönämnden Ansvarsområde Bygg- och miljönämnden utför kommunens myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen med undantag av planarbete såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering. Nämnden är också lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen och smittskyddslagen. Samhällsbyggnadsförvaltningens resurser för dessa arbetsuppgifter redovisas i samhällsbyggnadsnämndens budget. Verksamhetsanalys Ekonomi Nämndens budget avser kostnader för ledamöternas sammanträden och utbildning. Ett överskott om 77 tkr redovisas. Mål/uppdrag Nämnden skall sammanträda 10 gånger. Bygg- och miljönämnden har haft 9 sammanträden där beslut fattats i enlighet med fastställda reglementen, mål och policies. 21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring Ansvarsområde Kommunens myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen med undantag av planarbete såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering. Verksamhetsanalys Ekonomi Budgeteras i samhällsbyggnadsnämndens budget. Mål/uppdrag Hävda en god bebyggd miljö och goda naturmiljöer. I samband med planyttranden beaktas buller och dagvatten mm. 2

48 Prioriterat åtagande Beakta tillgänglighets- och trygghetsfrågor i bygglovsärenden. Dessa frågor, liksom barnperspektivet, beaktas vid byggsamråden. Prestation/nyckeltal Prestation/nyckeltal Budget 2008 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Bokslut 2006 Antal ärenden inom Ca * byggväsendet handläggs. Antal byggsamråd och tillsynsbesök. 110/80 119/75 119/80 120/90 Handläggningstid för en komplett bygglovsansökan skall behandlas. inom 2-4 veckor om beslut fattas på delegation och inom 3 månader där nämnden skall besluta 81 % av ärendena *Ärendemängden minskade kraftigt under senare delen av året. 27 Miljö och hälsoskydd - myndighetsutövning Ansvarsområde Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen och smittskyddslagen. Verksamhetsanalys Ekonomi Budgeteras i samhällsbyggnadsnämndens budget. Mål/uppdrag Tillsyn ska bedrivas enligt fastställd tillsynsplan. Har i huvudsak följt tillsynsplanen och uppföljningen redovisas separat för nämnden i mars. Främja god hälsa och välmående hos människor och djur. Livsmedelskontrollen har under året fortsatt arbetet från 2007 med att godkänna och registrera livsmedelsverksamheter enligt den nya lagstiftningen från Under året har flera ingripanden gjorts där djur farit illa vilket i resulterat bland annat ett djurförbud. Prioriterade åtgärder Följa tillsynsplanen. Se ovan. 3

49 Prestation/nyckeltal Prestation/nyckeltal Budget 2008 Bokslut 2008 Bokslut 2007 Bokslut 2006 Antal handlagda ärenden inom miljö- och hälsoskydd Delegationsbeslut Kostnader för miljö- och hälsoskydd som ska täckas av avgifter 30 % 39 % 40 % 27 % 4

50 Dnr 07/ Rev Verksamhetsberättelse år 2008 för Bygg- och miljönämnden enligt fullmäktigebudget

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillstånd för avloppsanläggning Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Klas Hermann Miljöinspektör Annette Grenros Aniaravägen 24 142 63 TRÅNGSUND Tillstånd för avloppsanläggning Tillståndet gäller följande anläggning: Fastighetsägare:

Läs mer

Tillstånd för avloppsanläggning

Tillstånd för avloppsanläggning Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Klas Hermann Miljöinspektör PEAB Sverige AB Att: Rolf Hölzer Gårdsvägen 6 169 70 SOLNA Tillstånd för avloppsanläggning Tillståndet gäller följande anläggning:

Läs mer

Paket ESA 4 inkl SA 4006ce, markbädd och fosforenhet Slamavskiljare Volym 4 m 3

Paket ESA 4 inkl SA 4006ce, markbädd och fosforenhet Slamavskiljare Volym 4 m 3 Miljönämnden Handläggare på miljökontoret Per Almqvist Miljöinspektör Mona Hagelberg Erik Dahlbergsgatan 25 Lgh 1602 115 32 STOCKHOLM Tillstånd för avloppsanläggning Fastighetsägare: Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

Bygg- och miljönämndens sammanträder tisdag den 16 juni

Bygg- och miljönämndens sammanträder tisdag den 16 juni KALLELSE 1(2) Bygg- och miljönämnden 2009-06-02 Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämndens sammanträder tisdag den 16 juni Gemaket, Kommunhuset, kl. 15.00 (Au sammanträder tisdagen den 9 juni kl. 15.00

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Att anlägga avlopp Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att

Läs mer

Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Stråtenbo 12:1

Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Stråtenbo 12:1 DELEGATIONSBESLUT 1 (5) Tjänsteställe Datum Ärendenr Miljöförvaltningen 2013-05-17 MNMMNM0718/13 Handläggare Chatarina Andersson 023-823 34 chatarina.andersson@falun.se Anna-Lisa Kristoffersson Stråtenbo

Läs mer

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009-

Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT 2009- Handläggare: YY Sid 1(5) Namn Adress Postadress H Tillstånd till avloppsanordning med ansluten vattentoalett/ Föreläggande om att vidta skyddsåtgärder med anledning av anmälan om ändring av befintlig avloppsanordning/nyanläggning

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö MYNDIGHETSBESLUT 22.01.2014 Dnr: 2012-1017-3 ÅMH-Mb 23/14 Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö Beslut Vid fortsatt drift av avloppsreningsverk för 250 pe, på fastighet Strömsby, Rnr 1:90,

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning enligt 9 kap 7 Miljöbalken och 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (5) Reviderad 2016-01-11 Blankett ansökan/anmälan om inrättande

Läs mer

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1(6) Blanketten ska skickas till Högsby kommun, Miljö- och byggkontoret, 579 80 Högsby. Vid frågor ring 0491-290 00. Sökanden Namn: Adress: Postadress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, MN 44 Reviderade 2009-03-31, MN 20 Reviderade 2013-12-10, MN 59 Reviderade 2017-05-11, MN 25 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer.

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer. ANSÖKAN/ ANMÄLAN inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Befintlig byggnad med befintligt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN LYSEKI LS mmm se KOMMUN a LYSEKILS KOMMUN återrapportering svar Sotenäs kommun mmm-lars. LYSEKILS KOMMUN Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2013-10-28 57-69 MN 58 Meddelande Länsstyrelsens

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan 1 (5) Inrättande av Ansökan/anmälan Miljö- och hälsoskyddskontoret 195 85 Märsta Viktig information som du bör ta del av vid ansökan/anmälan finns i informationsfoldern Hur man söker tillstånd. Där finns

Läs mer

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN

Uppdaterad datum: RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Datum: 2010-11-11 DG RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP I ÅMÅLS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning 1 Syfte och omfattning 1 Grundkrav för enskilda avlopp 2 Skyddsnivåer 3 Kretslopp, entreprenörers sakkunnighet

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo MYNDIGHETSBESLUT 10.09.2014 Dnr: 2014-0637-4 ÅMH-Mb 277/14 Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk ÅMHM har granskat er ansökan om uppförande och drift

Läs mer

Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan

Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan Enligt 13 eller 14 förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sökande Namn Organisationsnr/Personnr Telefonnummer bostad Telefonnummer arbetet

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan 11 Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 10 Broschyrens innehåll: Varför ska jag

Läs mer

Sökande; personnur.nr.ner Tegeberg, Björn 1972114-0152 Tegeberg, Helena 19620818-0163 Anläggningens plats. Fåglarö 1:39, H

Sökande; personnur.nr.ner Tegeberg, Björn 1972114-0152 Tegeberg, Helena 19620818-0163 Anläggningens plats. Fåglarö 1:39, H SÖDERTÖRNS MILJÖ- & HÄLSO- SKYDDSFÖRBUND DELEGA TIONSBESLUT l)atum: 2013-10-21 Dnr: 2013-3966-2 Sid l (2) Handläggare: Pia Holmström Tel: 08-606 93 43 Tegeberg, Björn och Helena Bränningevägen 34 Lgh 1202

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ANSÖKAN/ANMÄLAN Samhällsbyggnadsnämnden - inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas

Läs mer

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ANSÖKAN/ANMÄLAN Samhällsbyggnadsnämnden - inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Nybyggnad av enbostadshus samt rivning

Nybyggnad av enbostadshus samt rivning TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-05-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0107 Byggnadsnämnden Nybyggnad av enbostadshus samt rivning Förslag till beslut Rivningslov beviljas för rivning

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 4: Bygglov och tillsyn MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-03-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 22 mars 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Värmdö kommun Värmdö kommuns lokala föreskrifter om att skydda människors hälsa och miljön i Värmdö kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 26 november 2008, 286;

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Strategi för prövning av enskilda avlopp i Kungsbacka kommun

Strategi för prövning av enskilda avlopp i Kungsbacka kommun Strategi för prövning av enskilda avlopp i Kungsbacka kommun Antagen av Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2014-08-28 NMH 6 Syftet med strategin är att inte öka belastningen av näringsämnen på Kungsbackas

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Knivsta där framtiden bor

Knivsta där framtiden bor Knivsta ingen kustkommun men mycket vatten x x VA-plan Inledning Nuläge Plan för allmänt VA Faktorer som styr Plan VA-planeringen för utbyggnad av allmänt VA Planer Plan i väntan på allmänt VA Genomförande,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-09-06 1 (58) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.40 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Sten Johansson (M) Kjell Brolin (KD)

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Insänds till Överkalix kommun Bygg- och miljönämnden 956 81 ÖVERKALIX Eller via e-post: Byggmiljo@overkalix.se Ansökan/anmälan om inrättande av Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp

Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp Temadag små avlopp minireningsverk, arbetsmiljö och fosforfällor Örnsköldsvik den 13 mars 2013 Marika Palmér Rivera WRS Uppsala AB marika@wrs.se

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-16 B 2015-002079 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport Förslag till beslut Ansökan avslås med

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Länsstyrelsens tillsynsvägledning. Länsstyrelsens roll i va-frågor. BDT-avlopp ur ett tillsynsperspektiv. Temadag BDT-vatten, hur farligt är det

Länsstyrelsens tillsynsvägledning. Länsstyrelsens roll i va-frågor. BDT-avlopp ur ett tillsynsperspektiv. Temadag BDT-vatten, hur farligt är det BDT-avlopp ur ett tillsynsperspektiv Temadag BDT-vatten, hur farligt är det 2011-01-25 Tomas Waara Länsstyrelsens roll i va-frågor Granskning av detaljplaner och ÖP Regionalt miljömålsarbete Prövning och

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering Edsås 1:18 Foto från norra delen av Edsås 1:18 Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering 2007-04-25 Beställare: Advokatfirman Åberg Kungsportsavenyn 32 411 36 GÖTEBORG Konsult:

Läs mer