Snabblån. De lege lata och de lege ferenda. Kandidatuppsats inom affärsjuridik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabblån. De lege lata och de lege ferenda. Kandidatuppsats inom affärsjuridik"

Transkript

1 Snabblån De lege lata och de lege ferenda Kandidatuppsats inom affärsjuridik Författare: Handledare: Framläggningsdatum Jönköping maj 2014 Dejan Pucar, Jacob Russell Roger Sandberg 12 maj

2 Förord Med denna uppsats ser vi nu ljuset i tunneln på våran utbildning på Handelshögskolan i Jönköping. Det har varit en tid fylld med glädje och vi har säkerligen erhållit erfarenheter som kommer följa oss livet ut. Vi skulle vilja tacka vår handledare Roger Sandberg och våra studiekamrater Anna Nyström och Caroline Andersson för deras relevanta synpunkter och för den tid som de lagt ner under uppsatsens författande. Vad gäller ansvarsfördelningen för uppsatsen svarar vi gemensamt för kapitel 1 och 6 i sin helhet. Vad gäller resterande kapitel har vi genom lottning bestämt att Dejan Pucar ansvarar för kapitel 2 och 5 medan Jacob Russell ansvarar för kapitel 3 och 4. Dejan Pucar Jacob Russell Jönköping, maj 2014

3 Kandidatuppsats inom affärsjuridik Titel: Författare: Handledare: Snabblån De lege lata och de lege ferenda Dejan Pucar, Jacob Russell Roger Sandberg Datum: Ämnesord Finansinspektionen, snabblån, sms-lån, överskuldsättning, tillsyn, konsumentkreditlagen, konsumentskydd, lag om viss kreditgivning till konsumenter, sundhetsregeln, kreditprövning. Sammanfattning Utveckling på kreditmarknaden har gett upphov till nya kreditformer. Ett exempel på en sådan kredit är snabblån. Snabblån utmärks av att det är kortfristiga lån på låga belopp som konsumenterna erhåller inom en kort tidsperiod. Vidare är låneprocessen enkel. Statistik från Kronofogdemyndigheten visar att antalet betalningsförelägganden med grund i snabblån har ökat (se bilaga) och regeringen hävdar på basis av statistiken att samband mellan snabblån och överskuldsättning föreligger. Lag om viss kreditgivning till konsumenter har därmed blivit antagen och ska införas. Lagen innebär att snabblångivares verksamhet blir tillståndspliktig samt omfattas av Finansinspektionens tillsyn. Förändringen innebär även att ytterligare krav ställs på snabblångivares bolagsordning, ägare och ledning samt att verksamheten bedrivs på ett sätt som är sunt. Avsikten med denna uppsats är att fastställa gällande rätt beträffande snabblångivares verksamhet. Vidare diskuteras huruvida konsumentskyddet på snabblånemarknaden är bristfälligt och om snabblångivares verksamhet därmed bör bli tillståndspliktig samt omfattas av Finansinspektionens tillsyn. Snabblångivare är finansiella institut och omfattas därmed av AnmL. Detta innebär att snabblångivare ska anmäla sin verksamhet till Finansinspektionen innan verksamhet får börja bedrivas. Finansinspektionen har begränsade ingripandemöjligheter och utför endast en kontroll över snabblångivarnas ägare och ledning. Snabblångivare omfattas även av skyldigheter som följer av KkrL såsom kravet på god kreditgivningssed, information om effektiv ränta, avgifternas utformning och kreditprövning. Snabblångivare har brustit i sina skyldigheter i KkrL vilket följer av domar från MD och flertalet viten och förelägganden från Konsumentverket. I analysen fastställs att Kronofogdemyndighetens statistik inte enskilt kan användas som grund till en förändring men i kombination med gällande rätts bristfällighet,

4 snabblånets egenskaper och samhällets utveckling påvisas att konsumentskyddet är bristfälligt och att en förändring behövs. Vidare fastställs att systemstabiliserande regler har en indirekt inverkan på konsumentskyddet och kan införas för att förbättra denna. Efter en avvägning mellan förändringens betungande verkan för snabblångivarna och det skydd som konsumenterna erhåller ska förändringen i fråga ses som proportionerlig. Snabblångivares verksamhet bör således vara tillståndspliktig och omfattas av Finansinspektionens tillsyn.

5 Bachelor s thesis in commercial law Title: Authors: Tutor: Payday loans De lege lata och de lege ferenda Dejan Pucar, Jacob Russell Roger Sandberg Date: Subject terms: Abstract Swedish Financial Service Authority, payday loan, overindebtness, supervision, Consumer Credit Act, consumer protection, Act regarding some credits to consumers, the rule of health, credit reference. Evolvement on the credit market has caused the rise of new forms of credits. An example of a credit of such is the payday loan. The payday loan is distinguished by its short-term, low amount and that the customers obtain the loan in a short matter of time. Furthermore, the process of obtaining the loan is simple. Statistics from the Swedish Enforcement Authority shows that the amount of injunctions to pay based on payday loans has increased (see attachment) and that the Government claims on the basis of the statistics that a connection between payday loans and overindebtness exists. A new act regarding some credits to consumers has therefore been adopted and is to be introduced. The new act means that the payday lender s business becomes licensed and are subject to the supervision of the Swedish Financial Service Authority. The change also means additional demands on the payday lender s articles of associtation, owners and management, and that the business is conducted in a healthy manner. The purpose of this essay is to determine the law as it exists regarding payday lender s business. Further discussed is whether the consumer protection on the payday market is inadequate and if the payday lender s business, thus, should be licensed and be subject to the supervision of the Swedish Financial Service Authority. Payday lenders are financial institutions and are therefore subject to the Act regarding the notification duty for some financial businesses. This means that the payday lenders shall report their business to the Swedish Financial Service Authority before operations may start. The Swedish Financial Service Authority has limited intervention possibilities and performs only a control of the owners and management. Payday lenders are also subject to obligations arising from the Consumer Credit Act such as the requirement of good creditors, information about the annual percentage rate, fees designing and credit review. Payday lenders has failed to fulfill its obligations in the

6 Consumer Credit Act which follows from judgements from the market court and several penalties and injunctions from the Consumer Agency. In the analysis it is established that the statitistics from the Swedish Enforcement Authority alone can not be used as the basis for a change, but in combination with the existing legal deficiency, the characteristics of the payday loan and the development of the society it demonstrates that the consumer protection is inadequate and that a change is needed. Further, it is established that rules of system stabilising nature has an indirect effect on consumer protection and can be used to improve it. After striking a balance between the burdens the payday lenders suffer from the change with the increased consumer protection that the change will result in, the change in question is to be seen as proportionate. Payday lender s business should therefore be subject to license and supervision of the Swedish Financial Service Authority.

7 Förkortningslista AnmL Lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet KkrL Konsumentkreditlag (2010:1846) LBF MD Lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse Marknadsdomstolen MFL Marknadsföringslag (2008:486) Prop. SOU SvJT Proposition Statens offentliga utredningar Svensk juristtidning

8 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte och avgränsningar Metod och material Disposition Snabblån konstruktion och målgrupp Snabblångivares omfattning av systemstabiliserande regler Kort om Finansinspektionen Snabblångivares anmälningsplikt Allmänt Finansinspektionens kontroll Finansinspektionens möjligheter till ingripande Motivering för snabblångivares anmälningsplikt Snabblångivares omfattning av KkrL Allmänt God kreditgivningssed Effektiv ränta och avgifter Kreditprövning Delad tillsyn och ingripandemöjligheter Ett förändrat rättsläge Motivering till en förändring Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter Allmänt Tillståndsplikt och tillsyn Finansinspektionens möjligheter till ingripande Tillsynen i KkrL Analys och slutsats Systemstabiliserande regler som konsumentskydd Inledning Utredning Slutsats om systemstabiliserande regler som konsumentskydd Är konsumentskyddet bristfälligt? Inledning Konsumenternas egna ansvarsområde Kronofogdemyndighetens statistik Snabblånets egenskaper och samhällets utveckling Snabblångivares anmälningsplikt Snabblångivares överträdelser av skyldigheter i KkrL Slutsats om konsumentskyddet är bristfälligt Den nya lagens proportionalitet Inledning i

9 6.3.2 Kontrollen över snabblångivares bolagsordning Kontrollen över snabblångivares ägare och ledning Snabblångivares skyldighet att följa sundhetsregeln Finansinspektionens möjligheter till ingripande Ökade kostnader för snabblångivare Konsumentverkets sanktionsavgift i förhållande till den nya lagen Slutsats om den nya lagens proportionalitet Slutsats Referenslista Bilaga ii

10 1 Inledning 1.1 Bakgrund Utveckling på kreditmarknaden har gett upphov till nya kreditformer som i större utsträckning görs tillgängliga för konsumenter. Utvecklingen har gjort det enklare och snabbare att erhålla lån 1, vilket har resulterat i att risken för att vissa konsumenter tar förhastade beslut har ökat. Problemet ligger i att risken för överskuldsättning ökar i takt med att tillgängligheten av lånemöjligheter ökar. 2 Den allmänna synen på låntagande har även förändrats. Det ses inte längre som en skuldsättning utan snarare som ett sätt att finansiera utgifter. Det är självklart att ett köp av bostad åtminstone delvis finansieras genom lån. Dock är det i dag inte endast kapitalvaror som finansieras på detta sätt utan även den löpande konsumtionen. 3 Ett exempel på en tämligen omdebatterad kreditform är snabblånet som växte fram i början på år 2006 och som slagit igenom på den svenska kreditmarknaden. 4 Snabblånet utmärks av att dessa är kortfristiga lån på låga belopp som konsumenterna erhåller inom en kort tidsperiod. 5 Snabblånet kännetecknas även av att ha en jämförbart hög effektiv ränta och marknadsföringen har ibland framstått som otillbörlig. Konsumentverket har bland annat vid flertalet tillfällen påpekat att bristfälliga kreditprövningar utförs av snabblångivarna. 6 Statistik från Kronofogdemyndigheten har även visat att antalet betalningsförelägganden med grund i snabblån har ökat. Exempelvis skedde år 2012 en ökning om 62 %. 7 Regeringen har uttalat att antalet betalningsförelägganden med grund i snabblån i dagsläget därmed ligger på en hög nivå. 8 Bank- och finansieringsrörelser är verksamheter som står under Finansinspektionens tillsyn och som behöver tillstånd från samma myndighet för att bedriva sin verksamhet. 9 Snabblångivarna behöver inget tillstånd och omfattas inte heller av Finansinspektionens tillsyn. De behöver därför endast anmäla sin verksamhet till Finansinspektionen, vilket begränsar 1 I uppsatsen kommer det allmänna begreppet lån att användas framför den juridiska benämningen försträckning. Anledningen till ordvalet är att vi anser att benämningen försträckning är ålderdomlig och i stor utsträckning inte längre används av allmänheten och majoriteten av Sveriges jurister. Här kan uppmärksammas SvJT nr /13 s SOU 2013:78 s SOU 2013:78 s SOU 2013:78 s Kronofogdemyndigheten, En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter, 2007:2, s Se exempelvis Adacta Investment Group (Dnr 2011/357), Ferratum Sweden AB (FF 2009:22a), Meddelandelån Sverige AB (FF 2009:24a) och Risicum Capital AB (FF 2009:23a). 7 Kronofogdemyndigheten, Obetalda snabblån helårsrapport 2013, s Prop. 2013/14:107 s. 37 och kap. 1 och 13 kap. 2 Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). 1

11 möjligheterna att ingripa mot sådana bolag. 10 En förändring kommer dock att ske på snabblånemarknaden. Motiveringen är att nuvarande reglering ger upphov till en ökad risk för överskuldsättning hos konsumenter och att konsumentskyddet därmed är bristfälligt. Med anledning av detta ska det införas ytterligare systemstabiliserande regler i form av lagen om viss kreditgivning till konsumenter. 11 Förändringen i fråga kommer att innebära att snabblångivares verksamhet blir tillståndspliktig och omfattas av Finansinspektionens tillsyn. Vidare ställs krav på att de bedriver sin verksamhet på ett sätt som är sund och lämplig. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli år Syfte och avgränsningar Avsikten med denna uppsats är att fastställa gällande rätt beträffande snabblångivares verksamhet. Vidare diskuteras huruvida konsumentskyddet på snabblånemarknaden är bristfälligt och om snabblångivares verksamhet därmed bör bli tillståndspliktig samt omfattas av Finansinspektionens tillsyn. Uppsatsen berör inte 31 lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) om ocker, då uppsatsen hade varit för omfattande för en kandidatuppsats. Detta är även något som snabblån som kreditform blivit kritiserat för, men som inte förändras om snabblångivares verksamhet blir tillståndspliktig och hamnar under Finansinspektionens tillsyn. Vidare behandlas inte utländsk rätt att i uppsatsen. En komparation mellan gällande rätt i Sverige och gällande rätt i andra länder behandlas inte, då uppsatsen hade blivit alltför omfattande för en kandidatuppsats. Uppsatsen behandlar inte lån mellan näringsidkare, utan endast lån till konsumenter. Inte heller berörs andra sorters blancoutlåning än snabblån, eftersom sådana verksamheter inte omfattas av den nya lagen som ska införas. 1.3 Metod och material Juridiska rättskällor såsom normer, förarbeten, praxis och doktrin används för att fastställa gällande rätt, de lege lata, i nyss nämnd hierarkisk ordning. För att besvara syftet ges inledningsvis en beskrivning av snabblånet och dess målgrupp. Därefter görs en ingående utredning av gällande rätt och den nya lagen, innebärande att snabblångivares verksamhet blir st. Lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet (AnmL). 11 Prop. 2013/14: Prop. 2013/14:107 s. 1. 2

12 tillståndspliktig och hamnar under Finansinspektionens tillsyn. Detta för att kunna utföra en djupgående analys. Sedan diskuteras och analyseras huruvida systemstabiliserande regler överhuvudtaget har en inverkan på konsumentskyddet och om konsumentskyddet på snabblånemarknaden är bristfälligt. Slutligen analyseras om den nya lagen är proportionerligt med hänsyn till de effekter som förslaget möjligen har på snabblångivare och konsumenter. På så sätt kan en slutsats dras om snabblångivares verksamhet bör bli tillståndspliktig och hamna under Finansinspektionens tillsyn, de lege ferenda. Lagtext och propositioner har en framträdande betydelse vid utrönandet av gällande rätt, då dessa är detalj- och informationsrika. Praxis används för att ge en bild av snabblånets målgrupp och vid vilka tillfällen snabblångivarna brustit i sina skyldigheter. Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket är myndigheter som tillhandahåller väl tilltagen information på området i form av bland annat statistik, utredningar, förelägganden och varningar. Informationen utnyttjas vid utrönandet av gällande rätt och vad motiveringen kan vara för ett förändrat rättsläge. Då informationen inte är bindande motsvarar den doktrin och används med ett kritiskt förhållningssätt. Informationen används på grund av att litteraturen kring snabblån och gällande rätt på området är undermålig eller rentav icke existerande. Lag om viss kreditgivning till konsumenter, innebärande att snabblångivares verksamhet blir tillståndspliktig samt omfattas av Finansinspektionens tillsyn, används för utredningen hur en förändring görs och om den är motiverad. Lagförslaget har nyligen blivit antaget och utgör en proposition. I syfte att belysa hur det går till i praktiken och för att på ett fördelaktigt sätt främja säkerheten av tillförlitlig fakta i uppsatsen, har tio stycken snabblångivare valts för att representera den generella snabblångivaren. Istället för att uppsatsen ska bygga på ett antal år gamla beskrivningar från diverse myndigheter har information inhämtats från respektive vald snabblångivare. Detta för att ge en tidsenligt riktig bild av snabblånet och snabblångivarna som konstruktion. Respondenterna har valts slumpmässigt. En ytlig undersökning har dock även utförts på vissa andra snabblångivare utanför de slumpmässigt valda snabblångivarna. Detta för säkerställandet av att inga icke obetydliga skillnader förekommer på kreditformen eller på snabblångivarna i sig. De snabblångivare som slumpmässigt utvalts är: Risicum Capital AB (Risicum), Ferratum Sweden AB (Ferratum), SMS Pengar Norden AB (Smspengar), 4finance AB (Vivus), Northmill AB (Easycredit), Mobillån Sverige AB (Mo- 3

13 billån), Nano Invest & Finans AB (Nanokredit), Tact Group AB (Vippi), S&A Sverige AB (Snabbfinans) och Sweden Finans AB (Kundfinans). 1.4 Disposition I uppsatsens andra kapitel förklaras snabblånet som kreditform och vilken målgrupp krediten främst riktar sig till. Detta för att läsaren ska få en förståelse för snabblånets egenskaper men också för att läsaren senare ska kunna förstå uppsatsens problemområde. I uppsatsens tredje kapitel redogörs för Finansinspektionens uppgifter och i dagsläget gällande systemstabiliserande regler för snabblångivare. I det fjärde kapitlet redogörs för vissa skyldigheter som snabblångivare omfattas av i konsumentkreditlagen (2010:1846) (KkrL). Båda kapitlen syftar till att ge läsaren en förståelse för gällande rätt. Det femte kapitlet behandlar regeringens motivering till en förändring samt hur förändringen kommer ser ut. Här redogörs för vilka skyldigheter den nya regleringen medför snabblångivare. Det sjätte kapitlet består av en analys och slutsatser därtill om huruvida snabblångivares verksamhet bör bli tillståndspliktig och omfattas av Finansinspektionens tillsyn. Här görs en återkoppling till föregående kapitel, då en utredning görs om gällande rätt är bristfällig samt om förändringen i fråga är proportionerlig. 4

14 2 Snabblån konstruktion och målgrupp Snabblån är en kreditform som växte fram i Sverige i början av år Sedan dess har antalet snabblångivare ökat. Det råder tveksamheter kring det exakta antalet snabblångivare på den svenska kreditmarknaden men år 2007 fanns det över 20 stycken enligt Kronofogdemyndigheten. 14 I en utredning i Statens offentliga utredningar från år 2013 nämns att det vid tidpunkten för utredningens arbete fanns cirka 55 stycken snabblångivare i Sverige. 15 Det finns flera benämningar på snabblån som kreditform. Snabblån, sms-lån, mobil-lån och snabbkrediter är endast en exemplifierande uppräkning av olika benämningar på kreditformen. Ingen skillnad i sak finns mellan de olika benämningarna. 16 Fortsättningsvis används benämningarna snabblån och snabblångivare i uppsatsen. En snabblångivare utgör ingen bolagsform i sig, utan definitionen av en snabblångivare utgörs av vilken sorts kreditverksamhet som bolaget i fråga bedriver. En snabblångivare utmärks av att bolaget är ett finansiellt företag som tillhandahåller kreditgivning till konsumenter. Krediterna utmärks sedermera av att de är att anse som kortfristiga lån på låga belopp som konsumenterna erhåller inom en kort tidsperiod. 17 Krediterna ges vanligen på låga belopp såsom 50 kronor upp till det något högre beloppet kronor, där det vanligtvis förutsätts att konsumenten är en återkommande låntagare för att ett lån motsvarande de högre beloppen ska beviljas. Villkoren varierar självfallet i viss mån mellan diverse snabblångivare men grundtanken och utformningen på krediterna är i hög grad densamma. Krediterna utmärks som sagt bland annat av att de är kortfristiga, då krediterna vanligen ges under en period om 30 till 90 dagar men kortare kredittid kan i några fall förekomma. Lånas ett lägre belopp villkoras en kredittid om 30 dagar medan den maximala kredittiden om 90 dagar kan utnyttjas vid lån av högre belopp. 18 Ansökningen av ett snabblån är utformad så att lån kan erhållas på ett enkelt och snabbt vis jämfört med hur låneprocessen ser ut vid övriga kreditformer. Många gånger beviljas lånet kort efter låneansökan och utbetalning sker sedan i regel samma dag eller efter redan 15 minuter. 19 Dock har låneprocessen utvecklats sedan kreditformen först introducerades. Ti- 13 SOU 2013:78 s Kronofogdemyndigheten, En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter, 2007:2, s SOU 2013:78 s Prop. 2009/10:242 s Kronofogdemyndigheten, En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter, 2007:2, s Se exempelvis; Samtliga webbsidor hämtade : Se exempelvis https://www.ferratum.se/om_ansokan, https://www.vippi.se/sms-lan/ och https://www.nanokredit.se/sa-har-gar-det-till.html. Samtliga webbsidor hämtade :33. 5

15 digare erfordrades endast att kredittagaren lämnade namn, personnummer, kontonummer samt lånebelopp så erhöll kredittagaren lånebeloppet kort tid efter att lånet beviljats av snabblångivaren. 20 I dagsläget kräver snabblångivare att kredittagaren ytterligare anger inkomst, boendeform samt boende- och lånekostnader med mera. 21 Snabblångivare kräver ingen säkerhet för beviljandet av snabblån, varpå snabblån kategoriseras som blancolån. 22 Kredittagare kan ansöka om snabblån via webben och telefonen; både genom sms och telefonsamtal. 23 Den höga effektiva räntan 24 är ett kännetecken för snabblån. Vanligt förekommande är att snabblånen är räntefria eller att en låg ränta följer med lånet. Som kompensation tar istället snabblångivarna ut en avgift för lånet. Även om snabblånet är räntefritt så blir den effektiva räntan hög, då avgifterna är höga och kredittiden är kort. 25 Snabblångivare riktar sig främst mot individer med svag ekonomi som har behov av att erhålla likvida medel inom en kort period. 26 Konsumentverket har uttryckt att snabblångivares representativa konsumenter är 37-åriga ensamstående kvinnor med barn. Konsumentverket menar även att de allra flesta låneansökningar sker i slutet av månaden samt att cirka 60 till 70 % av antalet sökande är återkommande låntagare. 27 Kronofogdemyndighetens statistik visar att det är lika många kvinnor som män som finns registrerade för obetalda snabblån samt att ungdomar och unga vuxna står för en icke obetydlig andel av låntagarna. En studie från Sveriges Konsumenter, utförd år 2009, visar att individer som har låneskuld som härstammar från ett snabblån hos Kronofogdemyndigheten nästan aldrig endast har en skuld, utan istället flera skulder från flera kreditgivare Ingvarsson, Lån i telefon dags att reglera?, SvJT nr /10 s Se exempelvis; https://www.easycredit.se/priser-pa-smslan/ och https://www.ferratum.se/loan-application/registration där detta framkommer tydligt. Samtliga webbsidor hämtade : Prop. 2009/10:242 s SOU 2013:78 s Effektiv ränta är, enkelt sagt, ett procentuellt mått för den årliga kostnaden för behållningen av ett kreditutrymme. Syftet med den effektiva räntan är således att verka som en jämförelsemodell för kostnaden av olika lån. Se 1 förordning (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter som hänvisar till del 1 av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EG där formel för beräkning av effektiv ränta ställs upp. 25 SOU 2013:78 s MD 2007: Prop. 2013/14:107 s Sveriges Konsumenter, Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån, s

16 3 Snabblångivares omfattning av systemstabiliserande regler 3.1 Kort om Finansinspektionen Finansmarknaden utgör en risk för samhällsekonomiska effekter då aktörer på finansmarknaden kan skapa problem som kan komma att påverka hela ekonomin. Därför är det av vikt att marknaden kontrolleras. 29 Finansinspektionen är en statlig förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet vars uppgift är att ansvara för tillsynen och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och finansiella företag. Finansinspektionen ska även ansvara för samordningsorganet för tillsyn enligt förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vidare ska Finansinspektionen vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser i syfte att stabilisera kreditmarknaden med beaktande av åtgärdernas effekt på den ekonomiska utvecklingen. 30 Finansinspektionen ska med ovanstående i beaktande följa och analysera utvecklingen på finansmarknaden bland annat gällande risker för konsumenterna inom det finansiella området, bedöma den finansiella stabiliteten samt vilka åtgärder som vidtagits eller kan komma att vidtas. Detta sker genom utredningar som Finansinspektionen sedan kan bistå regeringen med rapporter och yttranden. 31 Finansinspektionen ska även samråda med myndigheter med koppling till finansmarknaden i Sverige såsom Konsumentverket samtidigt som ett samarbete med utländska motsvarigheter till finansiella tillsynsmyndigheter ska bedrivas. 32 Finansinspektionens uppgift är, som nämnt ovan, bland annat att utfärda tillstånd och utöva tillsyn. 33 Tillsynen ska fungera som ett kontrollsystem över att tillståndspliktiga företag tillämpar det finansiella regelverket korrekt. Tillsynen sker över banker och kreditmarknadsbolag som omfattas av lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF), innebärande att kontroll bland annat sker över bolagens kapital, verksamhetsplan samt ägare och ledning. 34 För finansiella institut som omfattas av lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende vissa finansiella institut (AnmL), där snabblångivare ingår, sker endast en registrering efter att nyss nämnda institut anmält sin verksamhet till Finansinspektionen. 35 Anmälningsplikten och registreringen syftar till att förenkla Finansinspektionens kontroll över bo- 29 Prop. 2002/03:139 s förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen och 3 förordning med instruktion för Finansinspektionen förordning med instruktion för Finansinspektionen förordning med instruktion för Finansinspektionen kap. 2 och 3 kap. 2 LBF st. AnmL. 7

17 lagens skyldigheter enligt penningtvättslagen. 36 En viss kontroll över det finansiella institutens ägare och ledning sker men inte i jämförbar omfattning som vid en tillsyn. 37 Om ett bolag brister i sina skyldigheter som omfattas av tillsynen eller registreringen har Finansinspektionen olika befogenheter att tillgå. 38 Mer om Finansinspektionens registrering, tillsyn och befogenheter nedan i avsnitt Snabblångivares anmälningsplikt Allmänt Systemstabiliserande regler reglerar förhållandet mellan näringsidkaren och staten och syftar direkt till att skapa ett stabilt finansiellt system med en stabil kreditmarknad. Reglerna ska motverka obalanser i det finansiella systemet och verka för hög effektivitet och förutsättningar för konkurrens på kreditmarknaden. 39 Det finns två huvudsakliga lagar av systemstabiliserande karaktär som är tillämpliga på kreditmarknaden: LBF och AnmL. Den förstnämnda lagens tillämpningsområde omfattar kreditinstitut, d.v.s. banker och kreditmarknadsföretag. 40 Den senare nämnda lagen omfattar istället finansiella institut. 41 I benämningen finansiella institut omfattas såväl fysiska som juridiska personer, vars verksamhet ägnar sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet. 42 Med annan finansiell verksamhet avses yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen består i att lämna och förmedla kredit (exempelvis i form av konsumentkredit), medverka vid finansiering, tillhandahålla betalningsmedel, ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, medverka vid värdepappersemissioner, lämna ekonomisk rådgivning, förvara värdepapper, driva rembursverksamhet, tillhandahålla värdefackstjänster och driva valutahandel. 43 De bolag som anmält sig skiftar. Det rör sig om allt från stora finansbolag till privatpersoner som ägnar sig åt valutaväxlingsverksamhet i mindre omfattning. 44 År 2011 hade Finansinspektionen 265 stycken finansiella institut registrerade. Finansinspektionen befarar dock att ytterligare ett hundratal finansiella institut bör vara registrerade men som inte är det. 45 Som nämnt ska verksamheten som bedrivs vara yrkesmässig samt huvudsakligen bestå i en av ovan nämnda 36 Prop. 2002/03:139 s st. AnmL. 38 Se 15 kap. LBF. 39 Prop. 2002/03:139 s kap. 1 och 5 2, 10 och 13p. LBF st. och 1 3p. AnmL p. AnmL p. AnmL med hänvisning till 7 kap. 1 2st. 2, 3 och 5-12p. LBF. 44 Finansinspektionen, Tillsyn och registrering, s Finansinspektionen, Tillsyn och registrering, s. 5. 8

18 verksamheter. Att verksamheten ska bedrivas yrkesmässigt innebär att verksamheten ska bedrivas med självständighet, regelbundenhet och varaktighet men även med vinstsyfte. 46 Att huvudsakligen sådan verksamhet ska bedrivas innebär att annan verksamhet kan bedrivas i viss mån, såsom sidoverksamhet. 47 Långivare som tar emot inlåning från allmänheten undantas dock från att definieras som ett finansiellt institut i AnmL:s mening. 48 Då snabblångivare yrkesmässigt och som sin huvudsakliga verksamhet tillhandahåller konsumentkrediter, utan att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, ska verksamheten anses som ett finansiellt institut och faller därmed inom AnmL:s tillämpningsområde. Syftet med AnmL är att ge Finansinspektionen en möjlighet att få kännedom om vilka bolag som omfattas av lag (2009:62) om åtgärder om penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och att genom en form av kontroll se till att dessa bolag följer densamma. 49 Penningtvättslagen syftar till att förhindra att finansiell verksamhet eller annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 50 Finansiella institut som omfattas av AnmL, däribland snabblångivare, ska därför anmäla sin verksamhet till Finansinspektionen. 51 Efter att anmälan skett får anmälningspliktig verksamhet börja bedrivas. 52 Anmälan ska bestå av namn, firma, personnummer och organisationsnummer. Finansinspektionen har bemyndigats att meddela föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar utöver ovanstående som ska ingå i en anmälan. 53 Finansinspektionen ska i sin tur bland annat föra register över de finansiella institut som anmält sig. 54 Registret syftar till att ge offentlighet över den information som ingår i registret men också att tillhandahålla uppgifter för den kontroll som Finansinspektionen utövar Finansinspektionens kontroll Anmälningsförfarandet i fråga skiljer sig från traditionella anmälningsförfaranden där en enkel anmälan görs i form av ett administrativt förfarande. Anmälningsförfarandet är egenartat på så sätt att mottagaren, Finansinspektionen, även ska utföra en viss kontroll över 46 Prop. 1999/2000:145 s Prop. 1995/96:216 s p. AnmL ec. 49 Prop. 2002/03:139 s kap. 1 penningtvättslagen st. AnmL. 52 Prop. 1995/96:216 s och 12 förordning (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet st. AnmL förordning om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. 9

19 anmälaren. Kontrollen består delvis av en granskning över företagets ägare och ledning. 56 Personer som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ägna sig åt anmälningspliktig verksamhet. Finansinspektionen bör granska Kronofogdemyndighetens register, belastningsregister, upprätta kontakt med skattemyndigheten och diverse konkursförvaltare. Att personen varit skyldig till bokföringsbrott, skattebrott i större omfattning eller underlåtit att betala skatter och avgifter vid flertalet tillfällen motsvarande icke obetydliga belopp eller på diverse sätt handlat otillbörligt i ett konkursförfarande kan vara exempel på att personen i väsentlig utsträckning åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet. 57 Om fallet är sådant att en juridisk person är ägare till det finansiella institutet gäller ovanstående förbud den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning. 58 Med ett kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett företag om innehavet representerar minst 10 % av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget. 59 Med företagets ledning avses styrelseledamöter, verkställande direktör samt ersättare respektive ställföreträdare. 60 När ett finansiellt institut som anmält sin verksamhet till Finansinspektionen fått kännedom om att förändringar har skett i ägar- eller ledningskretsen enligt ovan är institutet skyldigt att snarast anmäla detta till Finansinspektionen. Även den juridiska person som innehar kvalificerade andelar i det finansiella institutet ska anmäla ändringar i företagsledningen till Finansinspektionen. 61 Regeringen har anfört att utan dessa bestämmelser om ett kontinuerligt informationskrav hade kraven på det finansiella institutets ägare och ledning kunnat kringgås och reglernas reella funktion hade gått förlorad. 62 Finansinspektionen ska sedan utföra en kontroll över de förändringar som anmälts. 63 Utöver detta ska Finansinspektionen även utföra en kontroll minst en gång om året över de finansiella institutens ägare och ledning st. AnmL. 57 Prop. 2013/14:107 s st. AnmL st. AnmL, 1 kap. 5 14p. LBF, jfr även 1 kap. 5a LBF. 60 Prop. 2002/03:139 s st. AnmL. 62 Prop. 2002/03:139 s st. AnmL st. AnmL. 10

20 3.2.3 Finansinspektionens möjligheter till ingripande Brister ett finansiellt institut i någon skyldighet i AnmL har Finansinspektionen vissa befogenheter att tillgå. Om ett finansiellt institut underlåter att anmäla sin verksamhet, ska Finansinspektionen förelägga det finansiella institutet att göra en anmälan. Vid utebliven anmälan efter ett föreläggande ska Finansinspektionen istället förelägga det finansiella institutet att upphöra med sin verksamhet. 65 Registrerade bolag ska av Finansinspektionen tas bort ur registret när föreläggande från Finansinspektionen att upphöra med verksamheten vunnit laga kraft men även när ett finansiellt institut upphört med anmälningspliktig verksamhet. 66 För att Finansinspektionen överhuvudtaget ska kunna förelägga ett finansiellt institut, enligt ovan, att anmäla sin verksamhet eller upphöra med sin verksamhet, krävs information om det finansiella institutet. Om Finansinspektionen inte innehar tillräckligt med information för att avgöra huruvida anmälningspliktig verksamhet bedrivs, kan Finansinspektionen förelägga personen att lämna relevanta upplysningar om verksamheten för att en bedömning ska kunna göras. 67 Förelägganden enligt ovan kan förenas med vite för extra påtryckning. 68 Finansinspektionen kan vidta vissa åtgärder om kraven på företagets ägare och ledning i lagen inte är uppfyllda. Finansinspektionen kan, om verksamheten drivs av en fysisk person, ålägga denne att upphöra med verksamheten. 69 Drivs verksamheten av en juridisk person får Finansinspektionen förelägga rättelse och om en sådan inte görs, istället ålägga den juridiska personen att upphöra med verksamheten. 70 Om det däremot handlar om att en innehavare med kvalificerad andel i det finansiella institutet inte uppfyller kraven på ledningen i företaget får Finansinspektionen ålägga den fysiska personen att avyttra så stor del av sina andelar i det finansiella institutet att innehavet därefter inte är att anse som kvalificerat. Är innehavaren istället en juridisk person har den juridiska personen möjlighet att istället byta ut personen som inte uppfyller de befintliga kraven på ledningen mot någon annan som gör det. 71 Skälet till att kvalificerade innehavare inte kan åläggas att upphöra med verksamheten är att det anses vara oproportionerligt att exempelvis ett företag ska upphöra med sin verksamhet endast på grund av att en ägare vägrar avyttra sitt innehav i det finansiella insti st. AnmL st. AnmL st. AnmL st. AnmL st. AnmL st. AnmL st. AnmL. 11

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846)

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Datum 2013-12-18 Dnr 2012/1336 McGreg Invest Box 1187 432 36 Varberg Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Konsumentverkets beslut Konsumentverket meddelar McGreg Invest AB (org.nr. 556756

Läs mer

Tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån

Tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån Tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån Ett fastställande av gällande rätt och Konsumentkreditlag 2014:83. Kandidatuppsats i affärsjuridik inom krediträtt Författare: Handledare: Tomas Demirel

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Kreditprövning och tillsyn enligt konsumentkreditlagen Ronja Benediktsson

Kreditprövning och tillsyn enligt konsumentkreditlagen Ronja Benediktsson JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Kreditprövning och tillsyn enligt konsumentkreditlagen Ronja Benediktsson Examensarbete i Finansmarknadsrätt, 30 hp Examinator: För- och efternamn Stockholm,

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter beslutade den 25 januari 2011. KOVFS 2011:1 Utkom från trycket den 1 februari 2011 Konsumentverket

Läs mer

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00)

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00) 2013-06-25 BESLUT ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande 171 93 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter; beslutade den 23 juni 2004. KOVFS 2004:6 Utkom från trycket den 7 juli 2004 Konsumentverket beslutar

Läs mer

Krediter & betaltjänster

Krediter & betaltjänster 2016-04-26 Krediter & betaltjänster 2016-04-26 Vad har hänt sedan BUS-dagarna 2015? Arbetsområde: Krediter & betaltjänster Anna Hult Erik Fröcklin Martin Ekelöf Sara Wahlberg Kontakt: förnamn.efternamn@konsumentverket.se

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-15 Närvarande: Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström samt justitierådet Ingemar Persson. Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet)

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan fysisk eller juridisk person Pers. eller org. nr Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum 2017-04-18 Dnr 2016/951 Patent- och marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 december 2015 Morgan Johansson Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Läs mer

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2015-10-29 AdmD-515-2015 Ert datum Ert diarienr 2015-09-04 Fi2015/4235 Promemorian Amorteringskrav Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

Läs mer

Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ

Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ 2004-04-02 Premie Invest i Sverige AB FI Dnr 03-5254-330 c/o Wistrand Advokatbyrå att. Anders Perborn Box 4149 203 12 MALMÖ Föreläggande att upphöra med viss verksamhet som är tillståndspliktig enligt

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF1 Etiska Riktlinjer FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter... 4 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 11

Läs mer

DOM 2016-01-18 Meddelad i Karlstad

DOM 2016-01-18 Meddelad i Karlstad DOM 2016-01-18 Meddelad i Karlstad Mål nr 4896-14 1 KLAGANDE Förskottslön Sverige AB, 556792-0474 Box 583 801 08 Gävle MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad ÖVERKLAGAT BESLUT Konsumentverkets

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/09/009 Er referens: Fi Dnr 15-9011 1 (6) 2016-10-14 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Läs mer

KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. SVARANDE Northmill AB, Box 1045, 164 21 Stockholm. Marknadsföring av krediter

KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. SVARANDE Northmill AB, Box 1045, 164 21 Stockholm. Marknadsföring av krediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:30 2008: Datum 2010-12-21 Dnr B 1/10 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Northmill AB, Box 1045, 164 21 Stockholm SAKEN Marknadsföring av krediter

Läs mer

Finansutskottet Sveriges Riksdag Stockholm

Finansutskottet Sveriges Riksdag Stockholm FRAMSTÄLLNING 1 (7) 2017-11-08 Finansutskottet Sveriges Riksdag 100 12 Stockholm Ytterligare verktyg för makrotillsyn Hemställan Mot bakgrund av regeringens proposition 2017/18:22 Ytterligare verktyg för

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:3 2008-01-30 Dnr B 2/06 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-02-22 B E S L U T FMR LLC FI Dnr 16-11812 The Corporation Trust Center (Anges alltid vid svar) 1209 Orange Street, Wilmington Delawere 19801 United States Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-03-21 B E S L U T RWC Asset Management LLP FI Dnr 16-1342 60 Petty France, London SW1H 9EU United Kindgom Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:107

Regeringens proposition 2013/14:107 Regeringens proposition 2013/14:107 Viss kreditgivning till konsumenter Prop. 2013/14:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Peter

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-03-30 B E S L U T Melvin Capital Management LP FI Dnr 16-14664 527 Madison Avenue, New York NY 10022 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Ny lag om bank- och finansieringsrörelse hur företagen påverkas

Ny lag om bank- och finansieringsrörelse hur företagen påverkas 2004-06-03 moljbjlof^= Ny lag om bank- och finansieringsrörelse hur företagen påverkas Sammanfattning Den 1 juli 2004 börjar en ny lag om bank- och finansieringsrörelse 1 att gälla. Lagen ersätter bankrörelselagen

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Sms-lån Färdigreglerat?

Sms-lån Färdigreglerat? Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i civilrätt 30 högskolepoäng Sms-lån Färdigreglerat? Författare: Joel Teran Handledare: Professor Laila Zackariasson 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Lagens tillämpningsområde 1 [9511] Denna lag kompletterar 1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Sammanfattning Den snabba utvecklingen på Sveriges kreditmarknad har under årens lopp frambringat nya kreditformer varav snabblån är en av dem.

Sammanfattning Den snabba utvecklingen på Sveriges kreditmarknad har under årens lopp frambringat nya kreditformer varav snabblån är en av dem. Amanda Karlsson & Emma Gillberg SNABBLÅN - en genväg till snabba cash eller en enkelbiljett till skuldsättning? Payday loan - a shortcut to fast cash or a single ticket to debt? Rättsvetenskap C-uppsats

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån

Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån En granskning av proposition 2009/10:242 och dess motverkande av skuldsättningsproblematiken kring snabblån Magisteruppsats i affärsrätt (konsumentkrediträtt)

Läs mer

Överskuldsättningsproblem på marknaden för sms-lån

Överskuldsättningsproblem på marknaden för sms-lån Överskuldsättningsproblem på marknaden för sms-lån Är lagändringarna i proposition 2013/14:34 en god väg till att minska överskuldsättningen eller behövs ytterligare rättsliga åtgärder? Masteruppsats:

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:34

Regeringens proposition 2013/14:34 Regeringens proposition 2013/14:34 Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar Prop. 2013/14:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 oktober 2013 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress E-post Webadress GCC AB, org nr. 556058-8740 genom bifirman Balanzia Box 7790,

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-06-14 B E S L U T Chilton Investment Company Limited FI Dnr 16-19065 33 Sackville Street London W15 3EB United Kingdom Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-18 BESLUT Indus Capital Partners, LLC 888 7th Avenue, 26th floor New York, NY 10019 USA Kopia till Advokaten Jesper Schönbeck Advokatfirman Vinge KB, Box 1703 111 87 Stockholm FI Dnr 14-3229 Finansinspektionen

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2013-05-08 B E S L U T Swiss Life (Liechtenstein) AG FI Dnr 12-6750 In der Specki 3 9494 Schaan Lichtenstein Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-06-29 B E S L U T A FI Dnr 16-3010 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT Grandeur Peak Global Advisors, LLC FI Dnr 14-15532 136 South Main Street, Suite 720 Salt Lake City, UT 84101 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

Sms-lån Kreditgivning med bristande konsumentskydd

Sms-lån Kreditgivning med bristande konsumentskydd MITTUNIVERSITETET Campus Östersund Institutionen för samhällsvetenskap Linn Mårtensson/Maria Hjalmarsson Rättsvetenskap C - Examensarbete 15 hp HT 2009 Sms-lån Kreditgivning med bristande konsumentskydd

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer